nASHRA 13-05-2001.qxd

ÀƒçÕE G QĈ¡SO
.™¡S Äg
ȈdG QG™¡SCÕG ºhCG Èg ‡jOÄ»©ÙG
Àƒù¡fEÕG ’ù„ù¡Ÿj Èùµùd ƒùÁù dƒùù„ù ˆù bG …Žùùj zI~MGh ‡jOÄ»©Ì ±ëYGC h{
Àh™²dG Ô .’Ç¡ÙG ‡¡Ç¾c Ô GÄk ¡ÊY ªaOo :kîFƒb ¼Á»s¸ch «Ä¡j ½~²ˆa{
Èùg ¿ùj~ù¡TG™ùdG ‡ùjOÄù»ù©ùe ‰fƒùùc ÛhCÕG Åùù¸ù Yh Aƒùù»ù ¡dG Ô mÀƒùù£ù ¸ù ù¡S ¹ùù c qÜGE
ò„ùùZG™ùùdG Åùù¸ù Y Àƒùùch ƒùùkYÄùù Çù ù¡T ícCÕG áCÕG ªÇ»L Gh˜»¸Jh GĄgPƒa ,¢VQCÕG
I~Ù GÄ»q¸©ˆj ÀCG ‡¡Ç¾µdG ÛEG ½ƒ»¡ÊfÕG “h™dGh ¿HEÕGh †BÕG ¼¡SƒH ¼gh~»u Yh
™¡S ƒÁˆjƒÁf Ô ÀIJ¸ˆj ‡KîK hCG òˆ¾¡S
.(19h 18 :28 ňe) z¢S~²dG
ÀCG ¼ÁǸY Àƒc ,¼ÁˆjOÄ»©e ½Äj .Oƒ»©dG Àƒ¡fEÕG Å©ù¡j ,ÂùJƒùÇùM ‡ù¸ùÇùW
¿ù»ù ¡Êˆùùj ɘùùdG ÀƒçEÕG QÄùùˆù ¡SO GÄùù¸ù ˆù j ŸY ¡¯f ª¡Êj ÀCG ¿eDÄÙG ȑǡÙG
ÀƒçEÕG ¢¡SGoC
ÀCGh †™dG ³j™W
È`````‘````Ç``¡``ÙG
Åù¸ùY ÂùJGP Èù²ù„ù jo
2001/19 O~©dG
I~``Ç`````²```©````dGh
,‡ù¡SG~ù²ù dG ³ùùj™ùùW
ƒeh .‡ùÇù‘ùÇù¡ÙG
³ùù ù j™ùù ù W Åùù ù ¸ù ù ù Y
QƒjGC 13 ~MÕC G
ÀƒçEÕG QÄùùˆù ¡SO
QG™ù¡SCÕG .‡ùgÄùùdÕC G
¿‘f Ãĸˆf ɘdG
ŠGĸ``````````¡Ÿ````dGh
‡j™eƒ¡dG ~MGC
QĈ¡SO ÕEG ½ÄÇdG
G˜ùg Ô ƒù¾~ùYƒù¡J
™```````¡S Àƒ``»```jEG
Èùù ù ù ù ù ù ù ùgh ºƒóG
‡j™µÇ¸Z I~ÇÁ¡ždG
Ô ‡ùùjOÄùù»ù ù©ÙG
Èùù ˆù ùdG ‡ùù »ù ù©ù ù¾ù ù dG
‡```j™```¡Ÿ```Ç`````b
¸dG ƒgƒjEG ƒfƒ£YCG
ªHG™dG ¿‘¸dG
Ô ò£ùù ù ù ¡¸ùù ù ù a
.ÂùùÇù dEG ­ùù¸ù „ù f Èùùc
.ªHG™dG À™²dG
Èùù ù ù ù g QG™ùù ù ù ù ù¡SCÕG
¡

d
G
¹
Ç
Ž
`
f
G
E
ªHƒ¡dG ™‘
n n
¿ùeDÄùj ¿ùe
‡ùÇù ¡Sƒùù¡SCG ŠGÄùù¾ù b
Å©¡j ,ÂH ~‘ˆj ÀCG ÛEG Å©¡j «Ä¡ÇH Šƒùeîù©ùH ,ƒùgéY ºƒù¾ùf ‡ù¡Çù¾ùµùdG Ô
.I~j~ÖG IƒÇ×Gh ¢UîØG ‡»©f ºƒ¾Çd ‡»©f ÉCG QĦ¾e ñZ Äg ƒe ,IQĦ¾e
Øùg ¹ùÇù¾ù d ‡ùù¸ù Çù ¡SÄùùdG Èùùg ‡ùùjOÄùù»ù ©ÙG ¹ù©ù Žù j ɘùùdG ÈùùÇôG ¢S~ùù²ù dG “h™ùùdG
ƒe G˜g) ÃÇÙG Ô ¢Ç£¬ˆdG éY ‡»©¾dG
.ƒ¾Ça G™k ¡VƒM ’Ç¡ÙG
ŸY (‡ÇfƒfÄÇdƒH ‡jOÄ»©e ‡»¸c ÂǾ©J Ô ’Ç¡ÙG OG~ˆeG Èg QG™¡SCÕG
.¢S~ùù ù²ù ù ùdG “h™ùù ù dGh ¿ùù ù HÕE Gh †BÕG ¼ùù ù ¡SG IÄù²ùH ,IQÄù¦ù¾ùe ñZ ºƒù‘ù H •ùùjQƒùùˆù dG
~»ˆYG ¿e ¹c ƒ¾fG{ :ºÄ²j ¢dÄH ºÄ¡S™dG È¡Sƒ¡SCÕG ƒÁa~g .¢S~²dG “h™dG ¹©ah
ƒ¾ùa~ùa ÂùJÄÙ ƒùf~ù»ùˆùYG ’ùÇù¡ÙG «Äù¡Çùd IQ~²dƒH ‡¸¡ŸdG IOƒYEG ,ƒ¾JƒÇM ¢j~²J
¼ÇbGoC ƒ»c ňM ,ŠÄ»¸d ‡jOÄ»©ÙƒH ©e ƒùÁù fGE .‡ùùÇù Áù dÕE G ‡ùù»ù ©ù ¾ù dGh ‡ùù»ù M™ùùdGh
G˜ùµùg †BÕG ~ùŽÌ ŠGÄùeÕC G ¿ùùe ’ùùÇù ¡ÙG ¹pN~oj ƒÁH ȈdG Aƒ»¡dG †GÄHCG ‡Hƒ‹Ì{
-3 :6hQ) zIƒÇ×G Is~L Ô ƒ¡k ÊjCG ¶¸¡f zÂùù JÄùù µù ù¸ù ùe ÛEG ò¾ùù ùeÄD ÙG ’ùù ùÇù ù ¡ÙG
½Äùùj ÃùùÇÙG Ô ƒùù ¾ù ù¡£ùù Zo ƒùù e~ùù ¾ù ùY .(4 ƒÁfEG .(¢SîùÇù¡SƒùHƒùc ÕÄù²ùÇùf ¢j~ù²ùdG)
¹£„Ço d{ ³Çˆ©dG ƒ¾fƒ¡fEG ƒ¾s aOn ƒ¾ˆjOÄ»©e “h™ùdG ‡ù»ù©ùf ƒùÁùÇù a ºƒùù¾ù f Iîùù¡U ¹ùùc
ƒ¡k ÊjCG ~„©ˆ¡of OÄ©f Õ Èc,‡€Ç£ØG ~¡L È¡j~²J ¹»Y ¹c ÀEƒa G˜Ádh ,¢S~²dG
‡dƒ¡S™dG
(30-19:11 ºƒ»YCG)
O~s „J ƒsÙ p ½ƒjCÕG ¶n ¸J Èa
ɘdG p ³Ç¡ÊdG ¹LCG ¿e o¹¡S™dG
¢n ùùofƒùù ¯ù ùˆù ù¡SG …„ùù ¡H n¹ù ù¡ŸM
¢n Sébh ‡n DzǾÇa ÛEG GhRƒˆLG
Àn Äù»ù¸u ùµùj Õ ¼ùgh ‡n ùÇùcƒù£ùfGE h
nOÄùÁù Çù dG Õs GE p‡ù »ù ¸ù µù dƒùùH Gk~ù MGC
¼ùÁù ¾ù e ƒùùkeÄùùb s¿ù µù dh @¤ùù²ù a
.òÇfGh™Çr bn h òÇ¡Séb GÄfƒc
‡n Çùcƒù£ùfGE GÄù¸ùNO ƒÙ pAÕDÄùÁùa
nòÇùfƒùfÄùÇùdG Àn Äù»ù¸u ùµùoj Gh˜ùNGC
@«Äùù¡j †™ùùdƒùù H ¿ùù j™ùù ¡u ž„ùù oe
¿n eBƒa .¼Á©e †™dG ~o j ‰fƒch
@†™dG ÛEG GÄ©LQh ñ
l ‹c Ol ~Y
pÀGPBG ÛEG ¶dP oéN n­ù ù ù¸ù ù ù „ù ù ù a
n¼ùÇù¸ù¡TQhCƒùH Èùˆù dG p‡ù ¡Çùù¾ù µù dG
RƒˆŽj ȵd ƒHƒf™H Gĸ¡SQCƒa
¹n ù„ùbGC ƒù»s ù ¸ù a @‡ùùÇù cƒùù£ù fGE ÛEG
n“™ùù ùa Âùù ù¸ù ù dG ‡n ù ù »ù ù ©ù ù ùf iCGQh
GĈo„‹ùj ÀCƒùH ¼ùÁù¸s ùc ¼ùÁù¦ùYhh
ÂsfÕC @…¸²dG p‡ç›©H †
u ™dG Ô
ƒù€k ù¸ù ˆà ƒk׃ùù¡U î
k ù LQ Àƒùùc
.ÀƒçEÕGh p ¢S~²dG p “h™dG ¿e
@lñ‹c lª»L u†™dG ÛEG s¼¡ÊfGh
¢n SÄ¡S™nW ÛEG ƒHƒf™H ™N ¼s K
Ão ~Lh ƒÙh .ºhƒ¡T p…n¸Wn Ô
GsOO™Jh @‡Çcƒ£fEG ÛEG pÂH ÅJCG
Øùg Ô ‡k ù¸ù eƒùùc ‡k ù ¾ù ¡S ƒùùk©ù e
Gñ
k ‹c ƒ©k »L ƒ»s¸Yh ‡¡Ç¾µdG
òÇù‘ùÇù¡e ˜o ùÇùeîùˆùdG ÈùùYOo h
¶¸J Ôh @kÕhCG ‡Çcƒ£fEG Ô
n¼ùÇù¸ù¡TQhCG ¿ùe nQ~ù‘ù fG ½ƒùùjÕC G
½n ƒ²ùa @‡ùÇùcƒù£ùfEG ÛEG Ao ƒùÇù„ùfGC
¢o SÄHƒùZCG Âo ù»o ù¡SG ¼ùÁù¾ùe ~l ùMGh
Àn Äùµùˆù¡S ÀCG p “h™ùdƒùùH ƒC ù „ù fƒC ù a
p ªÇ»L Åù¸ùYl‡ù»ùÇù¦ùY l‡ùYƒÝ
Ô ¶dP nªbh ~bh .‡fĵ¡ÙG
@™ùù¡ŸÇùùb ¢n SÄùù jOÄùù ¸ù ùc ½ƒùù jGC
ƒùe p…¡‘ùH o˜ùÇùeîùˆùdG ¼ùˆù‘ùa
ÀCG ¼Áù¾ùe m~ùMGh ¹u ùµùd ™o ù¡s Çùˆùj
IÄùNÕE G ÛEG k‡ùe~ùùN GÄùù¸ù ¡S™ùùoj
@¼ùùÇù ù¸ù ù¡TQhCG Ô ò¾ùù cƒùù ¡dG
ÛEG GÄùù‹ù ©ù Hh ¶dP GÄùù ¸ù ù©ù ù¯ù ùa
ƒùHƒùf™ùH É~ùjGC Åù¸ùY p –ÄùÇù ¡ždG
.nºhƒ¡Th
¹ÇŽ`fÕE G
( 39-5 :4 ƒ¾MÄj)
«
Ä¡j
ÅJCG Àƒe›dG ¶dP Ô
o
p
oºƒ²oj I™eƒ¡dG ¿e m‡¾j~e ÛEG
‡©Ç¡ÊdG p†™ù²ùH oQƒùNÄù¡S ƒùÁùd
†
o Äùù ²ù ù©ù ùj ƒùù gƒùù £ù ùYGC Èùù ˆù ùdG
·ƒ¾g Àƒch @¾HG °¡o SÄÇd
o«Äù¡j Àƒùch .†Äù²ù ©ù j oòY
¢¸Ža .ñ¡ÙG ¿e n…©J ~b
Äo ù ù‘ù ùf Àƒùù ch ò©ùù dG Åùù ù¸ù ù Y
pŠAƒŽùa @‡ù¡SOƒù¡dG p‡ùYƒù¡dG
Ȳˆ¡ˆd pI™eƒ¡dG ¿e lIGC ™eG
o«Äùù ¡j ƒùù ùÁù ù d ºƒùù ù²ù ù a .kAƒùù ùe
sÀƒE ù a) @†
n ™ùù ¡TCÕ Èùù ¾ù ùÇù ù£ù ùYGC
ÛEG GÄ¡Êe ~b GÄfƒc Ão n˜ÇeîJ
@(ƒkeƒ©W GÄYƒùˆù„ùÇùd ‡ù¾ùj~ÙG
‡ùsj™ùeƒù¡dG oIGC ™ÙG oÂùd r‰ùndƒù²ùa
Ⱦe †
n ™¡žJ ÀCG …
o ¸£J °
n Çc
lIGC ™ùù eG ƒùù fGC h É
OÄù
ù
ù
Á
ù
ù
j
‰fC
Gh
w
Õ oOÄùù ùÁù ù ùÇù ù ùdGh l‡ù ù ùj™ùù ù eƒùù ù ¡S
@òj™ùùeƒùù ¡dG nÀÄùù £ù ùpdƒùù ”ù ùj
Äd ƒÁd ºƒbh «
o Ä¡j †ƒLCG
ɘdG ¿r en h p¸dG n‡Çs £Y p‰ra™Y
†™ùù¡TCÕ Èùù¾ù Çù £ù ùrYCG p¶d ºƒùù b
p·ƒù£ùYƒC ùa oÂù¾ùe p‰fCG p‰ùr„ùn¸ù £n ù nd
ƒj oIGC ™ÙG Âo d ‰dƒb @ƒÇv M Ak ƒe
ƒùù e ¶n ù ù©n ù ùe ¢Çùù d Âo ù ùsfGE ~o ù ùÇq ù ù¡S
.l‡ù²ùÇù»ùY o™ù€ù„ùdGh ÂùH Èù²ùˆù¡J
@tÈ×G oAƒÙG n¶d n¿ù ùjGC r¿ù ù p»ù ù a
ƒù¾ùÇùHGC ¿ùe ¼o ù¦ùYGC ‰
n fCG ¶n ùs¸ù©ùdGnC
™n €„dG ƒùfƒù£ùYCG ɘùdG †
n Äù²ù©ùj
oÃÄùù¾ù Hh Äùùg n†™ùù¡T ƒùù Áù ù¾ù ùeh
o«Äùù¡j †ƒùùLGC @oÂù ˆù Çù ù¡Tƒùù eh
¿e †™¡žj ¿e ¹t c ƒÁd ºƒbh
ƒes GC h .ƒ¡k ÊjCG ¢žn£©j pAƒÙG G˜g
ƒfCG ɘdG pAƒÙG ¿e o†™¡žj ¿e
‡jOÄ»©ÙG ~©H I™¡Tƒ„e ÈJCƒj ÀhñÙG
.~s»©»¸d ‡Ç¡Ÿ”¡ždG I™¡Ÿ¾©dG ³²‘ˆˆd
¿Y I™¡Ÿ¾©dG ¹¡Ÿa ªÇ£ˆ¡f Õ ƒ»µa
òH ¹¡Ÿ¯dG ªÇ£ˆ¡f Õ ¶d˜c ,‡eƒÇ²dG
³Ç²Ð ÀhñÙG .‡jOÄ»©ÙGh ÀhñÙG
‡ùùjOÄùù »ù ù©ÙG .‡ùù jOÄùù »ù ù©ÙG Ô Ó ƒÙ
ƒ¾ˆ„‹j ÀhñÙGh ŠÄµ¸ÙG ÛEG ƒ¾¸N~oJ
¿e i˜¬ˆf ÀCG Ų„j .ŠÄµ¸»¸d Ak ƒ¾HCG
ƒù¾ùˆùjÄù¡ÊY ¢SQƒäh ŠÄùµù ¸ÙG ½ƒùù©ù W
éY ¼ùùˆù j G˜ùùgh .ŠÄùùµù ¸ù »ù ¸ù d Aƒùù¾ù HƒC ù c
‡ù¡SQƒàh ™ùµù¡ždG ™ù¡Sh ƒùÇùˆù¡SQƒù”ù aÕG
É~ù¡L ¹ùcƒC ùj ¿ùùe{ .i™ùùNÕC G QG™ùù¡SCÕG
Äj) zÂÇa ƒfCGh Ô
s ‰„‹j ÈeO †™¡žjh
.(56:6
‡jOÄ»©ÙG És™¡S ºƒf ɘdG Àƒ¡fEÕG
Ô ·Gë¡TEÕG Âd ³‘j Ã~Mh ÀhñÙGh
‡ùùdhƒùù¾ÙG ‡ùùc™ùù¡T .ÂùùeOh †™ùù dG ~ùù ¡L
¢j~²J ‡¸Ç¡Sh O™Ý ‰¡Çd ‡¡S~²ÙG
z‡cG™¡T{ ŸY ƒgéY ¿eDÄÙG ¹¡Ÿ‘j
™ùù ¡ž„ùù dG ñjƒùù ©ù ù e …¡‘ùù ùH Âùù ù¸ù ù dG ªùù ùe
¿Ì ¢Vë¯ùù ù ù j G˜ùù ù ù d .¼ùù ù ù Á׃ùù ù ù ¡Ÿeh
ÀCG I~ùù MGÄùù dG ¢SCƒù ù µù ù dG Ô ÀÄùù ùc롞j
ÀÄùµùj ÀCG ÉCG ,ÀƒçEÕG ¢¯ùf GÄùù¸ù »ù ‘ù j
…¸bh ,~MGh ¹²Yh ,~MGh ™µa ¼Áj~d
əgÄÖG ½îµdG ‡jG~H Ô,¶d˜d .~MGh
QÄùùˆù ¡SO Äùù¸ù ˆù f ,ÈùùÁù ùdÕE G ¢SG~ùù ²ù ùdG Ô
¢S~ù²ùdG “h™ùdG AƒùY~ùˆù¡SG ¹ù„ùb ÀƒçEÕG
~ÇcCƒˆ¸d ,‡dhƒ¾ÙG ¹„b ,òHG™²dG ŸY
.AÈ¡T ¹c Ô ‡¸eƒµdG ‡c™¡ždG ŸY
¿e ,‡Ç¡cPÄKQCÕG ‡¡Ç¾µdG Ô
ªe ¡¯f ~uMÄj Šƒ¡S~²dG Ô ·ë¡žj
Aƒùù ùÇù ù MÕC G ‡ùù ù¡Çùù ù¾ù ù µù ù dG Aƒùù ù¡ÊYCG ¹ùù ùc
ƒùe ¹ùc ªùe ÂùJGP ~ùM
u Äùùjh ,¿ùùj~ùùbG™ùùdGh
ƒùùÁù ”ù jQƒùùJh ‡ùù¡Çùù ¾ù ùµù ùdƒùù H ³ùù s¸ù ù©ù ùˆù ùj
ƒùg~ùFƒù²ùYh ƒùÁù¾ùÇù fGÄùùbh ƒùùÁù ©ù eƒÝh
ÀÄùµùJ ÀCƒùH ¹ù„ù²ù j ƒùù»ù c ,ƒùùÁù ˆù »ù ¦ù fGC h
…¡‘ùùH ñNCÕG ½ÄùùÇù dG Ô Âùùˆù ùfÄùù ¾ù ùjO
.‡Ç¡cPÄKQCÕG ‡¡Ç¾µdG ÀƒçEG
‡jOÄ»©ÙG ¿eDÄÙG ¹„ˆ²j ƒe~¾Y
IƒùùÇù M ƒùùÇù ù‘ù ùj ÀCÕ Åùù ©ù ù¡j ÀhñÙGh
òeCG kÕhCG ÄÁa .ƒÁÁLhCG ¹µH ‡¡Ç¾µdG
‡¾ÇeCÕG ‡c™¡ždG éY ‡¡Ç¾µdG ‡»¦fCÕ
ªùe ,‡ùsÇù¡¾ùµùdG ‡ùÇùMh™ùdG ‡ù¡SƒùF™ùdG ªùe
¿ùùY ƒùùjk QG™ùù¡SCG ÀÄùùdhDÄù ¡e ¼ùùg ¿ùù j˜ùù dG
ƒù¡k ÊjCG Äùgh .QG™ù¡SCÕG ‡ùeƒùbGE h ¼ùÇù¸ù©ùˆùdG
ÀÄùùµù j ÀCG ~ùùgƒùùŽù jh QG™ùù ¡SCÕG ¢SQƒç
ªe ƒ¾ˆe{ ƒ»ch ,(6:6 hQ) z‡€Ç£”¸d
z©e ƒ¡k ÊjCG ƒÇ‘¾¡S ƒ¾fG ¿eDÄf ’Ç¡ÙG
ÃÇÙG ¿e ™”f ƒe~¾Yh (8:6 hQ)
I~ùùj~ùùL IƒùùÇù M ÛEG «Äùù¡j ªùùe ½Äùù²ù ùf
hQ)~©H ‡€Ç£ØG ƒfOÄ¡J ¿dh ,‡j~HCG
ȈdG ´Äa ¿e IOÕÄdG Èg Øg .(14:6
ªùù ù e «Äùù ù ¡j †™ùù ù dG ƒùù ù Áù ù ù ¾ù ù ù Y ~Ð
³×G{ :kîùÇùd ÃùJGC ɘùùdG ¢SÄçOÄùù²ù Çù f
¿e ~dÄj Õ ~MCG Àƒc ÀEG ¶d ºÄbCG ³×G
ºƒb .¸dG ŠÄµ¸e i™j ÀCG Q~²j Õ ´Äa
Àƒ¡fEÕG ¿µç °Çc ¢SÄçOIJÇf Âd
ÀCG Q~ù²ùj Âù¸ù©ù dGC ,•l ù Çù ¡T Äùùgh ~ùùdÄùùj ÀCG
†ƒLCG .~dÄjh ‡ÇfƒK ÂeCG ¿£H ¹N~j
Àƒc ÀEG ¶d ºÄbCG ³×G ³×G «Ä¡j
Q~²j Õ “h™dGh AƒÙG ¿e ~dÄj Õ l~MCG
.(5-3 :3 Äj) z¸dG ŠÄµ¸e ¹N~j ÀCG
ŠÄµ¸e Ô ‡ÇfƒK ~dÄf ‡jOÄ»©ÙG Ô
«Ä¡j ŠÄe „¡T ŸY ŠÄä ƒ¾fCÕ Â¸dG
Ô .‡ùù ùj~ùù ùHGC Iƒùù ùÇ× Âùù ù ©ù ù ùe ½Äùù ù ²ù ù ùfh
¢„ù¸ùfh ’ùÇù¡ÙƒùH ~ù‘ùˆùf ‡ùùjOÄùù»ù ©ÙG
¼ùµù fÕC { :Âùù¸ù dG Aƒùù¾ù HG ñ¡Ÿfh ’ùùÇù ¡ÙG
’Ç¡ÙƒH ÀƒçEՃH ¸dG Aƒ¾HCG ƒk©Ç»L
Ó~ùù»ù ˆù YG ¿ùùj˜ùùdG ¼ùùµù ¸ù ùc ÀCÕ ,«Äùù ¡j
:3 îZ) z’Ç¡ÙG ¼ˆ¡„d ~b ’Ç¡ÙƒH
.(27h 26
¿e GkO™a Àƒ¡fEÕG Àĵj ÂJOÕh ~¾Y
Ô .‡ùù ¾ù ùÇù ù©ù ùe m‡ù ùdhO Ô m‡ù ùeGoC h m…©ùù ù¡T
~ùj~ùL ¿ùe Àƒù¡fEÕG ~ùdÄùj ‡ùjOÄùù»ù ©ÙG
’„¡ŸJ .¸dG …©¡T Ô GÄk ¡ÊY ’„¡Ÿjh
¢dñc ¢j~ùù ù ù²ù ù ù dG …¡‘ùù ù ù H Ãùù ù ù ÇÙG
ÀCÕ ,Gkéb .ƒùù keCGh Gkéb ,Èùù »ù ùÇù ù¸ù ù¡TQhCÕG
~ùù ¡¯ùù ¾ÙG Àƒùù ù¡fEÕG Šƒùù ù»ù ù jo ƒùù ùÁù ù Çù ù a
~ùdÄùj Àƒù¡fEÕG ÀCÕ ƒùek GoC h ,‡ù€ù Çù £ØƒùùH
kI~j~L kIOÕh ÃÇÙG ¿e ÂLh™N ~¾Y
ÀBÕG ˜¾e ƒÇ‘j Gk™gƒW ƒkDzf ’„¡Ÿjh
.‡j~HCÕG ŠÄµ¸ÙG IƒÇM
Ô ‡ùÇù ¡Sƒùù¡SCG ‡ùùjOÄùù»ù ©ÙG IéN
‡ù¡Çù¾ùµùdG Ô AÈù¡T ¹ùc ÀCÕ ‡ù¡Çù¾ù µù dG
ÀƒçEG ÀÄùc ,‡ùjOÄùù»ù ©ÙG Ô Q˜ùùŽù ˆù e
’Ç¡ÙG ‡ùeƒùÇùb Ô GQk ˜ùŽùˆùe ‡ù¡Çù¾ùµùdG
ƒùeh ,‡ùùeƒùùÇù ²ù dG Øùùg éY ƒùùÇÐ Èùùgh
.«Ä¡j ªe ‡eƒÇbh ŠÄe ÕEG ‡jOÄ»©ÙG
‡ŽÇˆ¾dG ‰fƒc I™¡Ÿ¾©dG ÀG ƒ»c ,¶d˜d
ƒùk²ùÇù²Ðh ‡ùeƒùÇù²ùdG ~× ‡ùùÇù ¡Sƒùù¡SCÕG
ÀEƒùa ,ɛùù©ÙG ºƒùù¡SQEƒù H «Äùù¡j ~ùùYÄùùd
™¡S ÉCG z¢S~²dG “h™dG ‡„gÄe ¼ˆN{
~`‘`H ‡jƒ¬dG Èg ‰¡Çd .’Ç¡ÙG ªe
Ä`d ƒ`Á`fCÕ ‡jƒ¬dG Äg «Ä¡j ¹H ƒÁ`JGP
Éh™ùù ù J ‰fƒùù ù ùc Äùù ù ùd hCG ,¶`d˜`c ‰`fƒ`c
p ’Ç¡ÙƒH É
t é©dG …
o ©¡ždG ¿n eBÕ ,¸ǸZ
™ùÁs ùWh ,Åù¡V™ÙG Åù¯ù¡T ɘùdG ™ù¦ùˆù¾ÙG
nªù ù „`¡TCGh ,Å`JÄ`»`dG n½ƒùù ùbGC h ,¢Ur™ù ù o„ù ù ùdG
Aƒùù¡¾ùùdG G~ùù Y ƒùù e m ¹ù ùLQ p±ÕCG n‡ù ù¡»ùù N
!òˆµ»¡Sh m‡¯ZQCG p‡¡»N ¿e OÕhCÕGh
OÄùù Áù ùÇù ùdG Âùù dƒùù b ƒùù ùe Ùùù ùcP ™ùù ùj~ÖGh
¿Y k‡‘ÇHP ÂJGP ½s~``b ɘdG p†Ä¸¡Ÿ»¸d
oÂnÇfƒ`Hh p ¹µÇÁdG ¢n Êbƒf ƒj{ :ƒfƒjƒ£N
ÀEG .¶¡¯ùùf ¢Ÿùùu¸ù N ,½ƒùùjGC p‡ù Kîùù K È```a
.…Ǹ¡ŸdG ¿Y ºp›fƒa ¸dG ¿n ```HG ‰
n `¾`c
p
¼ùùgh ƒùù¡k ÊjCG ‡ù ¾ù Áù µù dG oAƒùù¡SDhQ n¶d˜ùù ch
:GÄ`dƒ`b p –ÄÇ¡ždGh p‡„ˆµdG ªe ÀÄF›Áˆ¡j
Qo ~²j ƒ»a Âo ¡o ¯f ƒeCGh ¿n `j™`NBG ¢Ÿ`s¸`N
¶o `¸`e Äùù g Àƒùù c rÀGE ,ƒùù Áù ù¡Ÿùù ùu¸ù ù ”ù ù j ÀCG
…Çù¸ù¡ŸdG ¿ùY nÀÕB G p ºp›ù¾ùÇù ¸ù a n¹ù Çù FG™ùù¡SEG
.(42-40 :27 Åùùˆù e) zÂùù H n¿ù ùeÄD ù ù¾ù ùa
pAƒùHÕB G ÈùHGC nŒj~ùùM ™ùùsc˜ùùˆù ¾ù ¸ù a ƒùù¡k ÊjCGh
ƒùbÄùd ¹ùÇùŽ`fEG Ô Èu ù¾ù¬ùdG ªùe ¼n ùÇùgG™ùùHGE
.(31-19:16)
pIƒÇM Ô l‡s»Áe o‡Ç¯¡TCÕGh o…FƒŽ©dG
p ¿ù eÄD ÙG p ñ¬ùù d Èw ù ùM lÀîùù YGE h ,¿ùù eÄD ÙG
n‡„ÇŽ©dG ¿s µd .OÄLÄe Ân ¸dG sÀGC ·
n pQ~Çd
p
ƒäGE ,ÀƒçEÕG ‰Çù„ù ‹ù ˆù d ƒùùka~ùùg r‰`¡`Ç`d
p ¹ù ²ù j ¼````dCG .Âd l‡sÇ©Çù„ùW l‡ùŽùÇùˆùf Èùg
Õh lÀƒçEG ¼ùù ù ù ù ùµù ù ù ù ù ùd nÀƒ``c rÀGE { †
t ™```dG
p‡ù¾ùÇùˆù dG ™n ù eCG nÀÄùù¸ù ©`¯ùùJ î``a nÀÄùùtµ``o ¡ž`J
¹„ÖG G˜Ád ƒ¡k ÊjCG ¼ˆ¸b ÀEG ¹``H ,¤`²`a
zÀÄùµùÇùa p™ù‘ù„ù dG Ô “™ùù£ù fGh ¹ùù²ù ˆù fG
¿j˜¸d ÅHÄW{ ƒ¡k ÊjCGh .(21:21 ňe)
¿s µdh .(29 :20 Äj) zGh™j Úh GľeBG
Ô ,Qƒ¡ŸHCÕG oÂuLÄj sə¡ž„dG n°©¡o ÊdG
nÀhO p‡ù„ùÇù Žù ©ù dG Äùù‘ù f ,ÀƒùùÇù MÕC G p ícCG
ƒe~¾Y .’Ç¡ÙG «
n Ä¡j ÉCG ,ƒgQ~¡Ÿe
:¼ùÁùHn ƒùùLGC k‡ù jGB ’n ù Çù ¡ÙG Oo ÄùùÁù Çù dG ºCƒù ¡S
,k‡ù jGB ¢»ùùˆù ¸ù j l³``¡Sƒ``a l™``j™`¡T l¹`Ç`L{
Àƒùù fÄùù j ‡ùù jGB sÕEG l‡ù ùjGB Âùù d Åùù £ù ù©`o`J Õh
ÀƒfÄj ‡jBG ƒeh .(4:16 ňe) zȄ¾dG
o‡eƒÇb Ègh ,ƒÁd ³Ç²Ð iÄ¡S Èu „¾dG
½Äùù ùÇù ù dG Ô p é²ùù ùdG n¿ù ù ùe n«Äùù ù ¡j u†™`dG
p ¿ù£ùH ¿ùe oÀƒùfÄùj n™ùN ƒùù»ù c ,Œdƒùù‹ù dG
o‡ùeƒùÇù²ùdƒùa .Œdƒù‹ù dG p ½ÄùùÇù dG Ô pŠÄ×G
ƒÇ‘j ¹gh .ƒgQo ~¡Ÿeh pŠƒjBÕG ¼o ¦YCG
?‡»©¾dG Øg pIÄb p…¡‘H n½ÄÇdG oڃ©dG
½Ä²j ¹`````»Y ¹````c È````a ªl bÄe †™¸d
Ô h›ùˆùj ÄùùÁù a .ÂùùJƒùùÇù M ¢Ÿ”`j ÂùùH
ÃOƒÐG †™ùdG ¢S~ù²ùj Èùùµù d ‡ùù¡Çùù¾ù µù dG
¥ƒùùH™ùùdG G˜ùùg ¹ùù©ù Žù jh ¶j™ùù¡ždG ª`````e
ÄùY~ùj ¢V™ç ƒùe~ù¾ùYh .ƒùùÇk ù Áù dEG ƒùùÇk ù dRCG
Ãľg~`jh ÂǸY GÄt¸¡ŸÇd ‡¡Ç¾µdG –ÄÇ¡T
ÀƒçEÕG Iîùù¡Uh{ †™ùùdG ¼ùù¡Sƒùù H ‰j›`H
ÀEGh Âù»ù Ç``²ùùjo †™ùùdGh ¢Êj™ÙG Èùù¯ù ¡žJ
zÂùd ™ù¯ù¬ùoJ ‡ù€ùÇù £ù N ¹```©``a ~ùùb Àƒ````c
ùù£ù ”ù oj ƒùù e~ùù ¾ù ùYh .(15h14:5 ª``j)
†Äùˆùj ‡ù¡Çù¾ùµùdG IƒùÇù M ¿ùùY ~ùù©ù ˆù „ù jh
™ùWƒù¡ždG ¿ùHÕE ƒùc Ãùjƒù£ù ”ù H ±ë©ùùjh
ƒùe~ù¾ù Y Åùùˆù Mh .‡ùùc™ùù¡ždG ÛEG OÄùù©ù jh
¤¡Sh ¿e ²dƒN ÛEG OÄ©j ÄÁa ,ŠÄ`»`j
Âùù ¸ù ù»Ð Èùù ˆù ùdG ‡ùù ù¾ù ù eÄD ÙG ‡ùù ùYƒùù ù»ÖG
‡»MQ ºƒ¾j Âs¸Y ³dƒØG ÛEG ƒÁJH
IƒùùÇ׃ùùH Åùù¦ù ‘ù jh †™ùùdG Èùù¾ù Çù Y Ô
.Éhƒ»¡dG ŠÄµ¸ÙG Ô ‡j~HCÕG
Ô ƒ¾JƒÇM GC ~„J ‡jOÄ»©ÙG ªe
Ų„Jh IƒÇ×G Øg ™»ˆ¡Jh ,‡¡Ç¾µdG
¿``e «Äùù ù ¡j ’ùù ù Çù ù ù¡ÙG Ô ~`HCÕG Å`dEG
“h™``dG IÄ`²`H ‡¸Yƒ¯dG QG™¡SCÕG ºîN
.¢S~²dG
‡Ç¯¡TÕC Gh …FƒŽ©dG
¡u SGÄM p ºîN ¿e Àƒ¡fEÕG ƒÇ‘j
Õ ¶d˜ùd .Âù£ùÇÞ ªùe ¹o ù Yƒùù¯ù ˆù j ƒ`Á`Hh
.¢SÄ»¸eh Ql Ħ¾e Äg ƒe sÕGE Ao ™ÙG ¹„²j
¼``ZQ ,ò¾ùù eÄD ÙG ¢Ê©ùù H oºƒùù M Øùù gh
ƒäEG ,¢SGÄ׃H ·nQ~oj Õ Â¸dG ÀCG ¼ÁÇYh
¢dÄùH ºÄù¡S™ùdG Âùa™s ùY ɘùdG ÀƒçEՃùùH
ƒÌ o‡ù²ù‹ùdG ÄùÁùa oÀƒù»`jEÕG ƒùùeGC { :kîù Fƒùùb
éY) zi™oJ Õ mQÄeCƒH oÀƒ²jEÕGh ÅL™oj
‡j~HCÕG IƒÇ×G Äg ÅL™oj ƒ``e .(1:11
¿n ùj˜ùdG ~o ù¡ŽùˆÙG Âù¸ùdG ƒùÁùH ~```Yh ÈùˆùdG
ƒù¾ùfÕC lIÄs ùL™ùe lIƒùÇùM ƒùÁù fGE .ÂùùfÄùù„ù ‘ù j
Ô ÉCG ,ÈùJÕB G ™ùg~ùdG È```a ƒùg™ù¦ù ˆù ¾ù f
.¼Çù¦ù©ùdG ‡ùfÄù¾ùj~ùdG ½Äùj ñNCÕG ½ÄùÇ`dG
ÉCG ,~``Yh ɘùùdƒùùH ÈùùÁù a o‡ù ù²ù ù‹ù ùdG ƒ```eCG
Èùùg i™ùùoJ Õ Èùùˆù ùdG QÄùù eÕC Gh .Âùù ¸ù ùdƒùù H
ƒeh ,¸dG oÃsjGE ƒ¾‘¾ne ɘdG ¢o UîØG
m ½î¡Sh p‡²Ç¸”¸d m~j~Î ¿e ¾Y nˆf
ƒùÁù¾ùe ,…gGÄùeh ÈùÁùdGE m “™ùùah Èx ù ¸ù NGO
.‡ùÇù¯ù¡TCÕGh …FƒùùŽù ©ù dG p ªù ¾r ù ¡o U …gGÄùùe
IƒÇM Ô ƒka~g ‰¡Çd …FƒŽ©dG s¿`µ`dh
ÂJƒÇM Šƒ£Þ ¿e ‡£Þ ¹H ¿eDÄÙG
¢n ž£`©`j ¿r `n ¸`a Âo `d pÂ`Ç`£`YGoC
ɘùù ùdG oAƒÙG p ¹ù ù H @~ùù ù HÕC G ÛEG
n«Ä„¾j pÂÇa oñ¡Ÿj oÂd pÂÇ£YGoC
@‡js ~HCG mIƒÇM ÛEG ªo „o ¾j mAƒe
ƒ````j oIGC ™`»`dG Âo ``d ‰`dƒ`²`a
ȵd nAƒÙG G˜``g Ⱦ£YCG o~qÇ¡S
ÛEG nAÈùù ù LCG Õh ¢n ž``ùù ù £n ``YCG Õ
ƒùÁùd ºƒù²ùa @Èù²ùˆù¡SCÕ ƒù¾ù Áù g
p¶¸L
o Qn ÈYOr Gh ȄgPG «
o Ä¡j
p‰HƒùLGC @ƒù¾ùÁùg ÛEG Èùq»ù ¸ù gh
.Ü n¹LQ Õ ÂfEG r‰dƒbh oIGC ™ÙG
p‰¾r ¡n MCG ~b «
o Ä¡j ƒÁd ºn ƒ²a
Âo sfƒE a @Ü ¹n L
o Q Õ Âo sfGE p¶dIJH
m
ɘdGh ºƒLQ o‡¡»N p¶d Àƒc
G˜g .p¶n¸oLQ ¢Çd ÀBÕG p¶©e
Âo ù d ‰dƒùùb @´~ùù¡ŸdƒùùH pÂù pˆù ¸ù b
@Èw „f ¶sfGC iQCG ~o Çq ¡S ƒj oIGC ™ÙG
.p¹„ÖG G˜g Ô Gh~Ž¡S ƒfDhƒHBG
nÀƒùùµÙG ÀEG ÀÄùùdÄùù²ù J ¼ùùˆù ùfGC h
pÂÇa ~n ùŽù¡ùjo ÀCG Èù¬ù„ù¾ùj ɘùdG
ƒùÁùd ºƒùb @¼ùÇù¸ù ¡TQhCG Ô Äùùg
Èù¾ù Çù bu~ù ¡U oIGC ™ùùeG ƒùùj o«Äùù¡j
G˜g Ô Õ l‡Yƒ¡S ÈJCƒJ ƒÁsfGE
¼n ù ù ùÇù ù ù¸ù ù ù¡TQhCG Ô Õh p ¹ù ù ù„ÖG
¼ˆfCG @†Bîùd ƒùÁùÇùa Àh~ùŽù¡J
ÀÄùù»ù n¸ù ©ù ùJ Õ ƒnÙ Àh~ùù oŽù ù¡J
sÀÕC .¼n¸©f ƒnÙ o~Ž¡f ¿‘fh
@OÄùùÁù Çù dG ¿n ù pe Äùù g ¢n UîØG
nÀÕB G Ègh l‡Yƒ¡S ÈJCƒJ ¿r µdh
Àh~ùù ù Lƒùù ù ¡dG PEG lI™ùù ù ¡Vƒùù ù M
p†î
B ùd Àh~ùoŽù¡j ÀÄùtÇù²ùÇù²×G
†
n BÕG sÀCÕ .³u ×Gh p “h™ùù ù ùdƒùù ù ùH
Âo ùd ¿ùj~ùLƒù¡dG …
o ùo¸ù £ù j ƒùù»ù sfGE
p
.l“hQ oÂù ù ¸ù ù dG @AÕDÄù ù g n¹ù ù ‹ù ù e
oÂù ù ùd nÀh~ùù ù oŽù ù ù ¡j n¿ù ù ù j˜ùù ù ùdGh
ÀCG Èù¬ù„ù¾ùj ³u ×Gh p “h™ùdƒù„ù a
~b oIGC ™ÙG Âo d ‰dƒb @Gh~Ž
o ¡j
Âd ºƒ²oj ɘdG ƒsÇ¡e ÀCG o‰»p¸Y
nAƒùL Åùˆù»ùa .ÈùJCƒù j o’ù Çù ¡ÙG
@mAÈ¡T ¹u µH ƒfé”
r jo ÄÁa ·GP
¼o q¸µˆÙG ƒfCG «
Ä¡j
ƒÁd ºƒ²a
o
nAƒùùL ¶dP ~ùù¾ù Yh @Äùùg p¶©ùù e
o¼s¸µˆj oÂsfGC GĄŽ©ˆa oÃo˜ÇeîJ
~l MCG ¹r ²j Ú ¿r pµdh .mIGC ™eG ªe
¼o ùs¸ùµùˆùJ GPƒÙ hCG …
o ¸ùù£ù J GPƒùùe
p
ƒÁJs™L oIGC ™ÙG ‰cnëa @ƒÁ©e
‰
r dƒbh ‡p ¾j~ÙG ÛEG ‰
r ¡n Êen h
Gh™ùù¦o ù fG GÄùùndƒùù ©``J @¢Sƒ`¾`¸``d
ƒùù ùe s¹ù ù c Ü ºƒùù ù b ƒùù ù kfƒ`¡`fEG
Ä```g G˜```g ¹s ``©`dCG .‰
o `¸`©`a
¿ùù e GÄùù L™ùù ”ù ù a @’ùù ùÇù ù ¡ÙG
Ôh @oÃđf Gĸ„bCGh p‡¾j~ÙG
oØùÇùeîùùJ oÂù dCƒù ¡S n¶dP pAƒùù¾ù KGC
@¹r ù ùoc ¼o ù ùu¸ù ù©ù ùe ƒùù ùj ¿n `Ç`¸`Fƒ``b
ƒùùek ƒùù©ù W Ü sÀGE ¼ùùÁù ùd ºƒùù ²`a
@¼ˆfCG ÂùfÄùa™ù©ùJ ¼ùˆù¡d n¹ùocÕB
¼Án¾ÇH ƒ»Ça o˜ùÇùeîùˆùdG ºƒù²ùa
ƒÌ Ão An ƒùù ù ù ù ùL G~k ``MCG ¹s `ùù ù ù ù ù©n `dCG
«
o Äùù¡j ¼ùùÁ`d ºƒ`²`a @¹o `ùù ocƒC `j
n‡n€Ç¡že n¹n»YCG rÀGC Èeƒ©W sÀGE
@oÂn¸»Y n¼uÒGoC h Ⱦn¸¡SQCG ɘdG
Âo ù sfGE ¼ùùˆù fGC ÀÄùùdÄùù²ù J ¼ùù ˆù ù¡dCG
ÈJCƒj ¼s K m™Á¡TCG o‡©HQCG oÀĵj
oºÄùù ù bCG ƒùù ù fCG ƒ`gh .oOƒ`¡Ÿ`‘`dG
Gh™¦fGh ¼µnfÄÇY GÄ©aQG ¼µd
‰
r ¡s ÊÇHG ~b ƒÁsfGE «QG›ÙG ÛEG
~o ù¡p Ÿ‘ùj ɘùùdGh @Oƒùù¡Ÿùù‘
n ù ¸ù d
o
Gk™ù»ùK oªùn»ù rŽù njh kI™ùùrLCG o˜ù oNƒC ù j
n“™ùù¯ù j Èùùµù d ‡ùù sj~ùù HCG mIƒùù Ç×
ȯa @ƒ©k e ~o ¡p Uƒ×Gh «
o QG›dG
sÀEG ºo Äùù ²ù ùdG ´
~
ù
ù
¡
Ÿù
ù
ù
j
G˜``````g
o o r n
@o~¡p Ÿ‘j n™nNGB h o«nQ›j Gk~MGh
ƒe Gh~¡p Ÿ‘ˆd ¼µˆ¸¡SQCG È```fEG
.pÂù ù ù ù ù ù Ç`a ¼`ˆ`fCG GÄ`„`©`ˆ`J ¼```d
¼ùˆùfGC h GÄùù„ù ©ù J ¿n ù j™ùùNGB sÀƒE ù a
n¿neƒB a @¼Áp„ù©ùJ Åù¸ùY ¼ùˆù¸ùnNO
p‡ù ù ù¾ù ù ù j~ÙG n¶¸ùù ù ùpJ ¿ùù ù ùe pÂ````H
¿e òj™eƒ¡dG ¿e Àhñ‹c
Èùù ù ˆù ù ùdG pIGC ™ÙG p ½îùù ù ùc p ¹```LCG
ºƒb ~`b rÀGC o~`nÁ`¡ž`J ‰``fƒc
ƒsÙh @o‰¸ùù ù©ù ù a ƒùù ùe s¹``c È``d
Ão ÄdCƒ¡S ÀÄj™eƒ¡dG pÂÇdEG ÅJCG
nŒµùù»ù a .¼ùùg~n ù ¾ù Y ¼n ù Çù ²ù ùjo ÀCG
lª»L n¿eBƒùa @p ¿ùrÇùneÄr ùnj ·ƒù¾ùg
Gv~ù ùL n¶ù ùp€ù ù ndhCG ¿`````````e n™`‹`cCG
GÄùùfƒùùch @pÂù eîùùc ¹y ù LGC ¿ùù e
¿ùe ƒù¾ù¡d pIGC ™`»ù¸``d ÀÄùdÄùù²ù j
.nÀÕB G o¿ù eÄD ù f p¶ù ùpeîùù c p ¹```LCG
ƒùù¾ù ©ù p»ù ¡S ~ùùb o¿ù ‘ù ùf ƒ`````ùù sfÕC
Äùù ù ù ùg G˜````g sÀGC ¼o ù ù ù ù ùn¸ù ù ù ù ù©``fh
¢o Ÿùq¸ß ’o ùÇù¡ÙG ‡ù²ùÇù²×ƒùùH
.ڃ©dG
.z...ÂdEÕG I~dGh ƒj
¹L™dG G˜g ÀG ¼g~MCG ºÄ²j ~``b
¿ùe ~ùdÄùj Ú ¿ùµùdh ¼ù©ùf .ƒù¡k j~ùùb Àƒùùc
Q™b ¸dG ‡»©¾H ƒäEG .ƒ¡k j~b ÂeCG ¼MQ
ÈùˆùdG «Äù¡j †™ùdG ƒùjƒù¡Uh ³ùù„ù £ù j ÀCG
¾ÇHh ƒ¾¾ÇH ´™¯dG .ƒ¾dh Âd ƒÁ©¡Vh
,’Ç¡ÙG «ƒ„JƒH ƒk»¡SƒM GkQG™b ˜NCG ÂfG
QÄeCƒH ò²q¸©ˆe ƒ¾dR ƒe ¿‘f ƒ»¾ÇH
¢UîN ¹LCG ¿e ¹»©f Õh ƒÇf~dG Øg
.ƒ¾¡Sįf
Šƒ‹Mƒ„e Ô ƒ¾JGP ¼‘²f ƒe ƒk„dƒZ
¢Uƒ”ù¡TCƒùH ƒù¾ù¡¯ùfGC ¥Äù‘ùfh ,‡ù»ùÇù²ùY
GQk ƒµaCG Àċ„ùjh ‡ù€ùj˜ùH ‡ù¬ùd ÀÄù»ùq¸ùµùˆùj
hCG ´Äùù¡dG Ô ,ƒùù¾ù c ƒùù»ù ¾ù jGC h .‡ùù„ù j™ùùZ
,ƒùù ù ù fO™ùù ù ù ¯Ì hCG …ˆùù ù ù µÙG hCG º›ùù ù ù ¾ÙG
ŠÕƒùù ÇØGh †Qƒùù Žù ùˆù ùdG ƒ`¾`»ùù Lƒùù Áù ù J
QÄ¡ÊMh ¸d ƒ¾JľH Å¡¾fh I™j™¡ždG
Ô kIîù¡U Äù¸ùˆùf ~ùb .ƒù¾ùHÄùù¸ù b Ô Âùù¸ù dG
¸dG Åù¡¾ùf ƒù¾ù¾ùµùdh Aƒù¡ÙGh “ƒù„ù¡ŸdG
.QƒÁ¾dG ‡¸ÇW
™````eCG ƒù¾`¸`NGO Âù¸ùdG ™ùcP Aƒùù²ù HGE
~ùùb ƒùù¾ù ù¾ù ùµù ùd ,Gkñ„ùù c GkOƒùù Áù ùL …¸`£`ˆ`j
ÉëçO ¢j~ù²ùdG IéN ¿ùùe ~ùùÇù ¯ù ˆù ¡f
«ƒùù ˆù ù„ù ùJ ÀCG ¶©ùù ¯ù ù¾ù ùj ~``b .±Ä`ˆ`¡ShQ
Q™ùù ù ù ù ù ù bh .‡`Yƒ`¡S ¹`c ´~`J ~`j ‡`Yƒ`¡S
Än ù ù ¸ù ù ùˆù ù ùJ ÀCG ŠÄùù ù ¡Ÿ`dG ‰`©`»`¡S ƒ`»`¸`c
ƒj ,È```HQ ƒ`j{ ¹`‹``e I™`Ç```¡Ÿ`b Iî``¡U
zWƒØG ƒfCG Ⱦ»MQG ’Ç¡ÙG «Ä¡j
Åùù¸ù Y …Çùù¸ù ¡ŸdG ‡ùùeîùù Y ¼ùù ¡S™ùù J ÀCG hCG
ºÄùù ùW ¼ùù ù ÁÙG ¢Çùù ù d .¶¡SCGQh ·~ùù ù ¡L
ÀCG I™ùù µù ùa ƒäEG ,ƒùù ùÁù ù YÄùù ùf hCG Iî`¡Ÿ`dG
ùùÁù ¸ù ˆù d ¹ùù NG~ùù dG ¿ùù e ¶¡`¯`f ·™`‘`J
‡Yƒ¡S ¹c I™e ¹``bCÕG Å`¸`Y ¸dG ¼`¡Sƒ`H
Øùù ù ùÁù ù ù H ‰»ùù ù ùb ƒùù ù ùe GPEG .Ãùù ù ù¡¾`J Õh
Šƒ„Kh ‡j~Lh ‡fƒeCG ¹µH ‡¡SQƒ»ÙG
,ícCG Èùù ù ¸ù ù ù ¡ŸJ ¶¡¯ùù ù ùf ~Î ±Äùù ù ù¡a
ɘdG ¢SQƒ×G ¶cîÙ ícCG Ȭ`¡Ÿ`Jh
¶dƒùù¬ù ¡žfÕ kîù ù„ù ùb Âùù ©ù ù»ù ù¡J ¿`µ`J ¼``d
ƒù»ù ¸ù c §ùùMîùùJ ±Äùù¡S .i™ùùNGC QÄùùeƒC `H
LCƒˆÙG ¶„¡ÊZ Àĵ¡S ‡`Yƒ`¡dG ‰`bO
I™ùù KídG ÛEG ¶¸ùù Çù ùe ½~ùù Yh ,ƒùù k²ù ù Hƒùù ù¡S
™c˜ˆJ ‡Yƒ¡dG ‰bO ƒ»¸c .ŠƒYƒ¡TÕGh
ÀG™ùù¯ù ¬ù dG …¸ùù£ù Jh Âùù¸ù dG ÛEG OÄ`©`J ÀCG
ñ‹µH ¹¡ÊaCÕ Â`````fEG .¶Jî¡U ºÄ²Jh
OÄ©Jh ,£”J ƒe~¾Y ¸dG ™c˜ˆJ ÀCG
.ÂÇdEG OÄ©J Õh Ù`c˜`ˆJ Õ ÀCG ¿``e ,ÂÇdEG
¿n `Ç`M ¼ùÇùgG™ùHGE ƒùfÄùHGC Âo ù dƒùùb ƒùùe G˜````g
ÀCƒ````H nQRƒ©¸d n’»¡j ÀCƒH tȾ¬dG oÂdCƒ¡S
oÂ`ùùnJÄ`NEG né”ùùÇù d pŠGÄùùeÕC G ¿```e n½Äùù²ù ùj
nÀƒùùc .ÀÄùùHÄùùˆù ùÇù ùa †G˜ùù ©ù ùdG p ªp``¡VÄ`Ì
ÀEG{ :¼n `Çùù ù ùgG™`HEG Aƒ`HBÕG Èùù ù ù HGC †
o GÄ````L
AƒÇ„fCÕGh Å¡SÄe ¿e nÀÄ©»¡j Õ GÄfƒc
pŠGÄùù ù ù eÕC G n¿```e l~ù ù ù ù MGh n½ƒùù ù ù ùb ÀEG Õh
’o ùÇù ¡»`dƒùùa .(31:16 Äùùd) zÀÄùùb~u ù ¡Ÿj
oÀƒçEÕG ¿n jCƒa ,ÀĵdG Ân ``Lh ™Çs Zh ½n ƒb
?½ÄÇdG ¾e
nŒ‘„j ÀCG pÀƒ`¡`fEÕG Å`¸`Y o…`Ž`j
¼r ù©n ùp¾ùdG ¿ùe ÂùJOƒùù¯ù ˆù ¡SG ‡`ùùÇs `¯`Ç`c ¿```Y
,Âùù ù ù d «
o Äùù ù ù ¡j †
t ™`````dG ƒ`Á`‘`¾`e È`ˆ`dG
ŠƒùjÕB G Å``dhCG o³ùs²ù‘ùˆùJ ·ƒùù¾ù g ¿`````eh
ȯa .¢Uî`ØG È```gh Â``Jƒùù Çù ù M È``a
l‡»Ç¦Y l‡jBG ¹o ¡Ÿ```Ð ÈÁdEG m ¢SG~b ¹u ````c
p™`»``”`dGh p›`„`ØG o‡``dƒ`‘ùù ù ˆù ù ù¡SG È```gh
,òç™ùùµù dG pÂù eOh p ’ù Çù ù¡ÙG p~ù ù¡L ÛEG
Âùfîù©ùŽùjh n¿ùeÄD ÙG Àƒù¡Su~ù²ùj p ¿ùj˜ùù¸ù dG
~n ù ©ù H ºo ƒC ù ¡f GPƒùù»ù a .’ùùÇù ¡ÙGh G~k ``MGh
ph~````M ‡ùù ù Çs ``»ùù ù gGC È```g ƒ``eh ?G˜```g
¿ùe «Äù¡j †™ùùdG ‡ùùeƒùùÇù b ?i™ùùNGC m‡ù jGB
ƒÁH ȈdG iéµdG I›Ž©ÙG Èg ŠÄÙG
ŠÄùù µù ù¸ÙG †GÄùù HGC GOk ~Ý ƒùù ù¾ù ù d ’ùù ùˆù ù a
,ƒùf~ù¡L ºÄs ù‘ùˆùj ÀCG n‡ù»ù©ùf ƒùùfƒùù£ù YGC h
ƒùk»ù¡L ½Äù²ùjh ƒùkj™ù¡žH ƒùk»ù¡L ¿ùùa~ùùoj{
¢¸Ž`fh ,(44:15 QÄc1) zƒkÇfƒMhQ
½n ÄùÇùdG ªn ù¡¾ù¸ùa .ÈùùÁù dÕE G ¢T™ùù©ù dG †™ùùb
¿ùùY G~k ù Çù ©ù H ,¢UîØG G˜ùù g Aƒùù ¾ù ùˆù ùbÕ
r‰ùnK~``M GPEGh .Âù¸ùdƒ`H uÉOƒ`»`dG ³ùt¸ù©ù ˆù dG
ƒe ÂfCG s†™```dG sÀn™oµ¡ž¾¸a ƒ``e l‡„ÇŽY
p ¹LCG ¿ùe Âo ùfÄù„t ù‘ùj ¿n ùj˜ù¸ùd Èù¬ù¡Ÿj ºn GR
p ¹ùLGC ¿ùùe Å`ˆ`Mh pÀƒùù»`jEÕG Èùù¯ù Çù ©ù ¡V
r~ù ùo©ù ùn¾ù ù d G˜ùù ùg n~ù ù ©ù ù Hh .ò¾ùù ùeÄD ÙG p ñ`Z
p‡ù ù ù ù s„ôG Ô ¢Ss~ù ù ù ù ²ÙG ƒùù ù ù ùfOƒùù ù ù ùÁÖ
,‡¡SG~²dGh p‡s¯©dGh p‡e~ØGh p ª¡o VGĈdGh
.òeBG
‰bÄdG AG~ˆaG
³Çb~ˆdƒH Àĵ¸¡J °Çc Gh™¦fƒa{
¿ùj~ùˆù¯ùe ,Aƒù»ù µù ‘ù c ¹ùùH AîùùÁù Žù c Õ
:5±CG) zI™ùù ùj™ùù ù¡T ½ƒùù ùjÕC G ÀCÕ ‰bÄùù ùdG
.(16h15
±Äˆ¡ShQ ÉëçO ¢j~²dG ¿Y ŵ‘jo
‰bO ƒù»ù¸ù c ,OO™ùùj Àƒùùc ÂùùfG Èùù¡Sh™ùùdG
ÈM™aG{ ‡¸ÇJ™J ,‡Yƒ¡S ¹c ™j~dG ‡Yƒ¡S