Grund- und Mittelschule Tiefenbach & Základní škola Štěnovice

Schulpartnerschaft der Grund- und Mittelschule
Tiefenbach mit der Grundschule Štěnovice
Klaus Rückerl, Lehrer an der Grund- und Mittelschule
Tiefenbach, und Petr Liška, Direktor der Grundschule
Štěnovice
Partnerství mezi Základní a střední školou
Tiefenbach a Základní školou Štěnovice
Klaus Rückerl, učitel ze Základní a střední školy
Tiefenbach, a Petr Liška, ředitel Základní školy Štěnovice
Die Schulpartnerschaft zwischen der Grund- und Mittelschule Tiefenbach
und der Grundschule Štěnovice basiert auf dem gemeinsamen
Wunsch, den Europagedanken zu verbreiten. Ziel der Partnerschaft
ist, mit grenzüberschreitenden Begegnungen bestehende Barrieren
zwischen jungen Deutschen und Tschechen weiter abzubauen und das
Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler für die Chancen zu wecken,
die ein in Freundschaft geeintes Europa bietet.
Rozšiřování evropské myšlenky je hybnou silou partnerství mezi
Základní a střední školou Tiefenbach a Základní školou Štěnovice.
Cílem tohoto partnerství je pomocí přeshraničních setkávání nadále
odbourávat stávající bariéry mezi mladými Čechy a Němci a probudit
povědomí žáků o šancích, které nabízí přátelstvím sjednocená Evropa.
Gleich nach der Samtenen Revolution 1989 besuchten tschechische
Deutschlehrer aus Štěnovice die VS Tiefenbach. Bereits im Jahr 1991
wurde die Partnerschaft offiziell besiegelt. Allein an den länderübergreifenden Projekten beider Schulen nahmen seitdem mehr als 2.000
Schülerinnen und Schüler teil.
Zu den Unternehmungen gehören vor allem sportliche, musische und
kulturelle Aktivitäten. Das Spektrum reicht von länderübergreifenden
Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnieren, dem Verfassen eines Beitrags
für das Buch „Mal bayerisch, mal böhmisch - Geschichten, die Brücken
bauen“, der Beteiligung an internationalen Zeichenwettbewerben bis
zu gemeinsamen Schulfahrten, die bei den Schülern in besonders guter
Erinnerung bleiben.
Größere, im jährlichen Rhythmus stattfindende Aktionen sind die
Radwoche im Nationalpark Šumava und die seit mehr als zehn Jahren
stattfindende Skiwoche. Bei den Skikurstagen in gemischten deutschtschechischen Gruppen und den gemeinsamen Abenden erleben
die Schülerinnen und Schüler unkompliziertes freundschaftliches
Miteinander.
Bei der Verständigung zwischen den deutschen und tschechischen
Schülerinnen und Schülern helfen die erworbenen Sprachkenntnisse:
regulärer Deutschunterricht an der tschechischen Schule und
Tschechischstunden in einer Arbeitsgemeinschaft an der Tiefenbacher
Schule.
Für die Schülerinnen und Schüler sind die vielfältigen schulischen
Kontakte eine ideale Möglichkeit, ihre erworbenen sprachlichen
Fähigkeiten zu üben und zu verbessern. Unterstützt wird dieses Ziel
durch den Schüleraustausch und den damit verbundenen Aufenthalt in
deutschen und tschechischen Familien.
Dass die Schulpartnerschaft zwischen der Grund- und Mittelschule
Tiefenbach und der Grundschule Štěnovice so gut funktioniert und mit
so viel Leben erfüllt ist, ist ganz besonders dem großen Engagement
der Schulleiter und der Lehrkräfte beider Partnerschulen zu verdanken.
Allen voran sind als Motoren der Zusammenarbeit Petr Liška, Direktor
der Grundschule Štěnovice, und Klaus Rückerl, Lehrer an der Grund- und
Mittelschule Tiefenbach, zu nennen.
Für Bavaria Bohemia e.V. ragt das über 20-jährige partnerschaftliche
Engagement der beiden Schulen wie ein Leuchtturm aus den vielen
Schulpartnerschaften zwischen bayerischen und tschechischen Schulen
heraus. Als Anerkennung wird der Schulpartnerschaft der Grund- und
Mittelschule Tiefenbach mit der Grundschule Štěnovice der Preis
Brückenbauer | Stavitel mostů 2013 verliehen.
Ihned po sametové revoluci v roce 1989 navštívili čeští učitelé
německého jazyka ze Štěnovic Základní školu v Tiefenbachu. Již v roce
1991 bylo oficiálně stvrzeno partnerství. Samotných přeshraničních
projektů těchto dvou škol se od té doby zúčastnilo více než dva tisíce
žáků.
Mezi pořádané akce patří především sportovní, hudební a kulturní
aktivity. Jejich spektrum sahá od přeshraničních turnajů v Člověče,
nezlob se, přes vypracování příspěvku pro knihu „Jednou bavorsky,
jednou česky – příběhy, které staví mosty“ a účast na mezinárodních
výtvarných soutěžích, až po společné školní výlety, na které budou žáci
rádi vzpomínat.
Mezi větší, každoročně pořádané akce patří cyklistický týden
v Národním parku Šumava a již více než deset let pořádaný týdenní
lyžařský výcvik. V rámci lyžařských kurzů ve smíšených českoněmeckých skupinách a při společných večerech zažívají žáci příjemné
chvíle.
K porozumění mezi českými a německými žáky napomáhají získané
jazykové znalosti: řádná výuka německého jazyka na české škole
a hodiny češtiny v jazykovém kroužku ve škole v Tiefenbachu.
Pro žáky představují rozmanité školní kontakty ideální příležitost
k tomu, aby si procvičili a vylepšili získané jazykové znalosti. Tento cíl
je dále podporován výměnnými pobyty žáků v českých a německých
rodinách.
Za to, že partnerství mezi Základní a střední školou Tiefenbach
a Základní školou Štěnovice tak dobře a aktivně funguje, vděčíme
obzvláště velkému úsilí ředitelů a pedagogického sboru obou
partnerských škol. Motory této spolupráce jsou především ředitel
Základní školy Štěnovice Petr Liška a učitel ze Základní a střední školy
Tiefenbach Klaus Rückerl.
Pro spolek Bavaria Bohemia e. V. vyčnívá více než dvacetiletá
partnerská aktivita těchto
škol nad mnohými dalšími
partnerstvími českých
a bavorských škol. Jako projev
uznání je tomuto partnerství
mezi Základní a střední
školou Tiefenbach a Základní
školou Štěnovice udělena
cena Brückenbauer | Stavitel
mostů 2013.
Schulpartnerschaft Tiefenbach - Štěnovice
Partnerství škol Tiefenbach - Štěnovice