Regensburg und Passau | BOHEMICUM - Řezno a Pasov

BOHEMICUM Regensburg - Passau
Institutionelle universitäre Einrichtung
BOHEMICUM Řezno - Pasov
institucionální univerzitní zařízení
Das BOHEMICUM nahm als wissenschaftliche Einrichtung an den
Universitäten Regensburg und Passau 1996 seinen Lehrbetrieb auf.
Das Institut hat in Forschung und Lehre Maßstäbe gesetzt: Seit fast
20 Jahren widmet sich das BOHEMICUM an den beiden Universitäten
der Sprache und Kultur Tschechiens. Ein solches universitäres
Forschungs- und Ausbildungszentrum an zwei Orten war lange
Zeit deutschlandweit einzigartig. In der kostenfreien, das Studium
begleitenden Zusatzausbildung werden Kenntnisse der tschechischen
Sprache, der Kultur- und Landeskunde des Nachbarlandes vermittelt.
Dank eines straffen Stundenplans schaffen es die Studierenden
nach nur zwei Semestern sich gut auf Tschechisch zu verständigen.
Regelmäßige Exkursionen vermitteln einen praktischen Bezug
zum Nachbarland und vertiefen die erworbenen landeskundlichen
Kenntnisse.
BOHEMICUM jako vědecké zařízení na univerzitách v Řezně a Pasově
zahájilo výuku v roce 1996. Tento institut jde příkladem v oblasti
výzkumu a výuky: Již téměř dvacet let se BOHEMICUM na obou
univerzitách věnuje jazyku a kultuře České republiky. Takovéto
univerzitní výzkumné a vzdělávací centrum na dvou místech bylo
po dlouhou dobu v celém Německu raritou. V rámci bezplatného
doplňujícího vzdělávání jsou zprostředkovávány znalosti českého
jazyka, kulturních věd a reálie sousední země. Díky přísnému studijnímu
plánu se již po pouhých dvou semestrech dokáží studenti velice dobře
dorozumět česky. Pravidelné exkurze přinášejí praktické zkušenosti a
prohlubují získané vlastivědné znalosti o sousední zemi.
Der Fokus der wissenschaftlichen Forschung am BOHEMICUM liegt auf
Sprache und Kultur vergleichenden Studien und in der interkulturellen
Kommunikation. Die Themen bewegen sich in einem breiten Spektrum
und reichen von literarischen Untersuchungen bis zur Erstellung eines
enzyklopädischen Wörterbuches des Tschechischen.
Das BOHEMICUM hat es im Laufe der Jahre bestens verstanden, die
Öffentlichkeit mit Lesungen, Filmabenden und Konferenzen in die
Universität zu holen und das Interesse am Nachbarland zu wecken.
Das hohe Ansehen der Einrichtung – sie geht auf eine Anregung des
damaligen Kultusministers Hans Zehetmair aus dem Jahr 1992 zurück –
ist untrennbar mit Prof. Dr. Marek Nekula verbunden, der seit 1998 das
BOHEMICUM leitet. Ihm zur Seite steht eine Riege ausgezeichneter
wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Stellvertretend
für das Team ist Dr. Renata Sirota-Frohnauer zu nennen, die seit der
Gründung als Koordinatorin und Lektorin am Institut tätig ist. Sie hat
die Einrichtung mitgeprägt und ist den Studierenden von Beginn an
mit Rat und Tat einfühlend zur Seite gestanden.
Zu Universitäten in Tschechien bestehen enge Kontakte, am
intensivsten ist die Zusammenarbeit mit der Masaryk-Universität
in Brno / Brünn. Der vierwöchige Sommer-Intensivsprachkurs für
Regensburger Studierende genießt fast Kultstatus. Die Kontakte zur
Karls-Universität in Prag baute das BOHEMICUM zum Wintersemester
2007/2008 mit dem binationalen Bachelorstudiengang DeutschTschechische Studien aus. Neben Sprachkursen und interkultureller
Kommunikation stehen Module zur Sprach-, Literatur- und
Wirtschaftswissenschaft sowie zur Geschichte, Geografie und Politik im
internationalen Kontext auf dem Lehrplan. Deutsche und tschechische
Studierende absolvieren zwei der drei Studienjahre gemeinsam.
Damit wird sehr viel zum Zusammenwachsen in der Mitte Europas
beigetragen.
Die Verleihung des Preises Brückenbauer | Stavitel mostů 2015 an
das BOHEMICUM der Universitäten Regensburg und Passau sieht
Bavaria Bohemia e.V. als Vorschusslorbeer auf das im kommenden
Jahr bevorstehende 20. Jubiläum. Die Auszeichnung ist mit der
nachdrücklichen Bitte verbunden, im Engagement nicht nachzulassen
und noch viele junge Deutsche und Tschechen über die Wissenschaft
zum selbstverständlichen nachbarschaftlichen Miteinander zu führen.
Vědecký výzkum ústavu BOHEMICUM se zaměřuje na srovnávací studie
jazyka a kultury a na interkulturní komunikaci. Témata se pohybují
ve velmi širokém spektru od literárních průzkumů až po sestavování
encyklopedického slovníku českého jazyka.
BOHEMICUM našlo v průběhu let dobrý způsob, jak prostřednictvím
čtení, filmových večerů a konferencí přilákat na univerzitu veřejnost
a vzbudit zájem o sousední zemi. Prestiž zařízení – které vzniklo na
základě podnětu tehdejšího ministra školství Hanse Zehetmaira
z roku 1992 – je neodmyslitelně spojena s osobou Prof. Dr. Marka
Nekuly, který vede BOHEMICUM od roku 1998. Po jeho boku stojí tým
vynikajících vědeckých spolupracovníků. Jmenujme např. Dr. Renatu
Sirotu-Frohnauer, která na institutu již od jeho založení působí jako
koordinátorka a lektorka. Podílela se na rozvoji zařízení a od samého
začátku je studentům obětavě k dispozici jak po stránce teoretické,
tak i praktické.
BOHEMICUM má úzké kontakty s univerzitami v České republice,
nejintenzivnější je spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně.
Čtyřtýdenní letní intenzivní jazykový kurz pro řezenské studenty se
těší téměř kultovnímu postavení. Kontakty s Univerzitou Karlovou
v Praze navázalo BOHEMICUM v zimním semestru 2007/2008 v rámci
mezinárodního bakalářského studijního oboru Česko-německá studia.
Vedle jazykových kurzů a interkulturní komunikace mají ve studijním
plánu místo také moduly z oblasti jazykovědy, literatury, ekonomie,
historie, geografie a politiky v mezinárodním kontextu. Čeští a němečtí
studenti absolvují dva roky z celkových tří let studia společně. To je
velkým příspěvkem ke sbližování v srdci Evropy.
Udělení ceny Brückenbauer | Stavitel mostů 2015 institutu BOHEMICUM
na univerzitách v Řezně a Pasově považuje spolek Bavaria Bohemia e. V.
za předběžné ocenění ke 20. výročí, které institut oslaví v příštím roce.
Toto vyznamenání je spojeno s naléhavou
prosbou, aby ústav nepolevoval ve své
činnosti a nadále vedl velké množství
mladých Čechů a Němců s pomocí vědy k
samozřejmému sousedskému soužití.
BOHEMICUM
Regensburg - Passau