บทที่2 - Book Time

ไขความลับ
กริยาวิเศษณ
副詞
อลีน เฉลิมชัยกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
ไขความลับ ​กริยาวิเศษ​ณ์ภาษาญี่ปุ่น
อลีน เฉลิมชัยกิจ
พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2557
จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์ทฤษฎี ในเครือ บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น จ�ำกัด
ประธานกรรมการบริหาร : บัญชา เฉลิมชัยกิจ
กรรมการผู้จัดการ : โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ
คณะที่ปรึกษา : ผ่องศรี ลือพร้อมชัย, สงวนศรี ตรีเทพประติมา
ผู้จัดการส�ำนักพิมพ์ : อลีน เฉลิมชัยกิจ
บรรณาธิการบริหาร : วรุตม์ ทองเชื้อ
บรรณาธิการ : ศศิธร จงจ�ำเนียร, ธัญชนก สิทธิเจริญ
เลขานุการคณะบรรณาธิการ : กนกพร ถ�้ำโคนทอง
แบบปก : ณัฐพงษ์ ภาคีแพทย์
ศิลปกรรม : นพพิชญ์ ประหวั่น, ณัฐพงษ์ ภาคีแพทย์
ฝ่ายการตลาด : อัคคณัฐ ชุมนุม, อรปราง อธิหิรัญวงศ์
ฝ่ายขาย : มนัญชยา ศิริวงษ์, อุดร ปัญญาชัย, นิธิวิทย์ วรสมภพพล
ฝ่ายโรงพิมพ์ : ไพบูลย์ ชาคริยานนท์
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ
ไขความลับกริยาวิเศษณ์ภาษาญี่ปุ่น.-- กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2557. 344 หน้า. -- (ไขความลับ).
1. ภาษาญี่ปุ่น--การใช้ภาษา. I. ชื่อเรื่อง.
495.6 ISBN 978-616-7105-70-3
พิมพ์ที่: ฝ่ายโรงพิมพ์ บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น จ�ำกัด โทรศัพท์ 0-2415-6797
จัดจ�ำหน่าย: สายส่งสุขภาพใจ บริษัท บุ๊ค ไทม์ จ�ำกัด
214 ซ.พระรามที่ 2 ซอย 38 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2415-2621, 0-2415-6507 โทรสาร 0-2416-7744
แนะน�ำเพิ่มเติมติดต่อ : [email protected]
www.booktime.co.th, SukkhapabjaiPUB
คำานำา
“ไขความลับ กริยาวิเศษณ์ภาษาญี่ปุน” àËÁÒะÊíÒËÃѺ¼ÙŒàÃÕ¹Ãะ´ÑºµŒ¹และÃะ´Ñº
กลาง ทั้งนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจภาษาญี่ปุ่น เป็นคู่มือค้นคว้าและไขข้อสงสัยเกี่ยว
กับค�ากริยาวิเศษณ์ที่ใช้บ่อย
เนื้อหาแบ่งเป็น 11 บท ตามชนิดค�าศัพท์ อาทิ กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ บอก
เวลา บอกจ�านวน เป็นต้น
พร้ อ มตั ว อย่ า งประโยคสนุ ก ๆ ที่ ใ ช้ ไ ด้ จ ริ ง ครอบคลุ ม ทุ ก สถานการณ์ ใ น
ชีวิตประจ�าวัน
ท้ายเล่ม รวบรวมดัชนีค�าศัพท์ เรียงตามล�าดับอักษร ค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว
หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ไขความลับ ดังนี้
1. ไขความลับ คุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
2. ไขความลับ กริยาวิเศษณ์ภาษาญี่ปุ่น
ไขความลับ คุ³Èั¾ทภาษาญี่ปุ่น จับเรื่องวุ่นวายมาเรียงใหม่ให้เป็นระบบ แก้ปัญหาการ
ผันรูปตามไวยากรณ์ผิด ลดอาการคิดไม่ตกว่าจะเลือก
ใช้ค�าให้เหมาะสมได้อย่างไร
ขอแนะนíา
ค�ากริยาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�าวัน
หนังสือที่ช่วยเพิ่มคลังศัพท์
ฝ่ายวิชาการ หมวดภาษาญี่ปุ่น ส�ำนักพิมพ์ทฤษฎีผลิตต้นฉบับอย่างพิถีพิถัน
มุ่งพัฒนาหนังสือคู่มือไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ขนาดกะทัดรัด ใช้ง่าย ถูกต้อง ทันสมัย
ทีมงานทุกคนขอเป็นก�ำลังใจให้ผู้เรียนหมั่นเพียรฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะภาษาญี่ปุ่น
อย่างมีความสุข เต็มความสามารถเป็นประจ�ำ
ส�ำนักพิมพ์ทฤษฎี
ไขความลั บ
อุ ๊ ย ! น่ า ค้ น หา
มี ป ระโยคสนุ ก ๆ
เยอะเลยเนอะ
ภาษาญี่ ปุ ่ น
สนุ ก กว่ า ที่ คิ ด
แฮะ
สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายและหน้าที่ของคำากริยาวิเศษณ์ .......................................7
บทที่ 2 คำากริยาวิเศษณ์บอกกิริยาอาการ คำาเลียนเสียงธรรมชาติ
และคำาแสดงท่าทาง.....................................................................17
บทที่ 3 คำากริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ .......................................................63
บทที่ 4 คำากริยาวิเศษณ์บอกเวลา ...........................................................77
บทที่ 5 คำากริยาวิเศษณ์บอกความถี่และความสมำ่าเสมอ .......................... 153
บทที่ 6 คำากริยาวิเศษณ์บอกจำานวน ปริมาณ และการเปรียบเทียบ ........... 177
บทที่ 7 คำากริยาวิเศษณ์บอกระดับ ....................................................... 225
บทที่ 8 คำากริยาวิเศษณ์บอกสภาพ ...................................................... 257
บทที่ 9 คำากริยาวิเศษณ์บอกความรู้สึกมั่นใจและความแน่นอน.................. 287
บทที่ 10 คำากริยาวิเศษณ์บอกการคาดการณ์และการสมมติ ...................... 299
บทที่ 11 คำากริยาวิเศษณ์ตามด้วยรูปประโยคปฏิเสธ ................................ 305
ดัชนีคำาศัพท์ ......................................................................................... 327
ี่
ท
ท
บ
1
ความหมายและหน้าที่
ของคำ�กริยาวิเศษณ์
คำ�กริยาวิเศษณ์ 副詞 (Fukushi) ทำ�หน้าที่ขยายภาคแสดง (คำ�กริยา
คำ�คุณศัพท์ คำ�นาม) หรือขยายคำ�กริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง อยู่ในรูปประโยคบอกเล่า
ปฏิเสธ เงื่อนไข การคาดการณ์ การสมมติ เพื่อให้ข้อมูล บอกรายละเอียด สภาพ และ
สื่ออารมณ์ความรู้สึกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น บางคำ�อาจตามด้วยคำ�ช่วย と (to) หรือ に (ni)
หรืออาจไม่ก็ได้
ภาคประธาน
ภาคแสดง
今年の夏は、去年よりずいぶん暑いです。
副詞 ขยายภาคแสดง
สื่ออารมณ์ความรู้สึกให้ชัดขึ้น
คำ�กริยาวิเศษณ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่
1. 程度副詞
(teidofukushi) บอกขนาด ปริมาณ ระดับ
2. 状態副詞
(joutaifukushi) สื่อสิ่งที่แสดงผ่านทางตาหรือทางใจ
3. 陳述副詞
(chinjutsufukushi) แสดงมุมมอง เช่น ชี้ชัด ปฏิเสธ สมมติ
7
(teidofukushi) คือ คำ�กริยาวิเศษณ์บอกขนาด ปริมาณ หรือแสดง
ระดับของสภาพ เช่น
1) 程度副詞
今日は気分が悪いので、あまり食べません。
Kyou wa kibun ga warui node, amari tabemasen.
วันนี้รู้สึกไม่สบาย จึงไม่ค่อยทานอาหาร
* あまり (amari) อยู่หน้าคำ�กริยา แสดงปริมาณการกินว่าอยู่ในระดับต่ำ�หรือ
ไม่เท่ากับที่ผู้พูดคาดหวัง
季節(の中)で、秋が一番好きです。
今年の夏は、去年よりずいぶん暑いです。
Kisetsu (no naka) de, aki ga ichiban suki desu.
(ในบรรดา) ฤดูกาล ชอบฤดูใบไม้ร่วงมากที่สุด
* 一番 (ichiban) อยู่หน้าคำ�คุณศัพท์ แสดงระดับความชอบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุดจากในบรรดาฤดูกาลต่าง ๆ
Kotoshi no natsu wa, kyonen yori zuibun atsui desu.
ฤดูร้อนปีนี้ ร้อนกว่าปีที่แล้วมาก
* ずいぶん (zuibun) อยู่หน้าคำ�คุณศัพท์ แสดงระดับของสภาพอากาศร้อน
ว่าอยู่ในระดับเกินกว่าปกติ เมื่อเทียบกับสภาพอากาศในปีก่อน
นอกจากนี้ 程 度 副 詞 (teidofukushi) ยั ง มี ลั ก ษณะพิ เ ศษคื อ ใช้ ข ยาย
คำ�กริยาวิเศษณ์ชนิด 状態副詞 (joutaifukushi - คำ�กริยาวิเศษณ์แสดงสภาพของ
อากัปกิริยาหรือการกระทำ�) คำ�นามบอกทิศทาง (方向 - houkou) บอกจำ�นวน (数
詞 - suushi) บอกสถานที่ (場所 - basho) บอกเวลา (時間 - jikan) ได้ด้วย ซึ่งคำ�
กริยาวิเศษณ์กลุ่มอื่นขยายไม่ได้ เช่น
8
もっと ゆっくり話して下さいませんか。 ขยาย
Motto yukkuri hanashite kudasaimasen ka.
กรุณาพูดช้าลงกว่านี้ได้ไหม
* もっと (motto) ขยายคำ�กริยาวิเศษณ์ ゆっくり (yukkuri)
そこの人、ちょっと 右へ寄って下さい。
Soko no hito, chotto migi e yotte kudasai.
คุณที่อยู่ตรงนั้น ช่วยเขยิบมาทางขวาหน่อยค่ะ
* ちょっと (chotto) ขยายคำ�นามบอกทิศทาง 右 (migi)
程
度
副
詞
(
tei
do
fu
ku
shi
)
ขยายทิศทาง
方向
(houkou)
明日のセミナーに出席する人は、
ขยายจ�ำนวน
ちょうど 20人です。
数詞
(suushi)
Ashita no seminaa ni shusseki suru hito wa,
choudo nijuunin desu.
ผู้ที่จะเข้าร่วมการสัมมนาในวันพรุ่งนี้มี 20 คนพอดี
* ちょうど (choudo) ขยายคำ�นามบอกจำ�นวน 20人 (nijuunin)
もっと 後ろのほうに立ちましょう。
ขยายสถานที่
場所
Motto ushiro no hou ni tachimashou.
ไปยืนด้านหลัง ๆ กว่านี้กันเถอะ
* もっと (motto) ขยายคำ�นามบอกสถานที่
おじいさんが話してくれたのは、ずっと
昔のことです。
Ojiisan ga hanashite kureta no wa, zutto
mukashi no koto desu.
เรื่องที่คุณตาเล่าให้ฟังน่ะ เป็นเรื่องสมัยนานมาแล้ว
* ずっと (zutto) ขยายคำ�นามบอกเวลา 昔 (mukashi)
状態副詞
(joutaifukushi)
คำ�กริยาวิเศษณ์แสดง
อากัปกิริยาหรือ
การกระทำ�
後ろ
(basho)
(ushiro)
ขยายเวลา
9
時間
(jikan)
(joutaifukushi) คือ คำ�กริยาวิเศษณ์แสดงลักษณะ สภาพของ
อากัปกิริยาหรือการกระทำ� ซึ่งรับรู้ผ่านทางตาหรือความรู้สึกทางใจ เช่น
2) 状態副詞
初めて歌のコンテストに出た時、わくわくした。
Hajimete uta no kontesuto ni deta toki, wakuwaku shita.
ตอนเข้าประกวดแข่งขันร้องเพลงครั้งแรก รู้สึกตืน่ เต้น
彼は奥さんと仲良く暮らしている。
Kare wa okusan to nakayoku kurashite iru.
เขาใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาอย่างมีความสุข
彼は飲みすぎて、ふらふら歩いている。
Kare wa nomisugite, furafura aruite iru.
เขาดื่มมากเกินไป จึงเดินโซเซ
夕食が終わった後、ゆっくりお風呂に入る。
Yuushoku ga owatta ato, yukkuri ofuro ni hairu.
หลังทานอาหารเย็นเสร็จ จะอาบน้ำ�อย่างสบายอารมณ์
10
(chinjutsufukushi) คือ แสดงทัศนคติ มุมมอง ความคิดเห็น
ว่าผู้พูดต้องการสื่อประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
3) 陳述副詞
もしかしたら、今年卒業できないかもしれない。 คาดเดา
Moshikashitara, kotoshi sotsugyou dekinai ka mo shirenai.
ไม่แน่ปีนี้อาจจะเรียนไม่จบก็ได้
推量
(suiryou)
明日必ず9時までに、ここに来て下さい。
Ashita kanarazu kuji made ni, koko ni kite kudasai.
พรุ่งนี้กรุณามาที่นี่ให้ได้ภายใน 9 โมง
今晩きっと雨が降ると思います。
Konban kitto ame ga furu to omoimasu.
คิดว่าคืนนี้ฝนตกแน่ ๆ
ระบุช ี้ชัด
断定 (dantei)
出かける時に、確かにエアコンを消したよ。
Dekakeru toki ni, tashika ni eakon o keshita yo.
ตอนจะออกไปข้างนอก ถ้าจำ�ไม่ผิดปิดแอร์แล้วนะ
あの映画は全然面白くなかった。
Ano eiga wa zenzen omoshirokunakatta.
หนังเรื่องนั้นไม่สนุกเลย
ปฏิเสธ
否定 (hitei)
(teidofukushi) ใช้ ข ยายคำ�กริ ย าวิ เ ศษณ์ ห ลากหลายชนิ ดได้
ในขณะที่คำ�กริยาวิเศษณ์อื่น ๆ ขยายไม่ได้
程度副詞
11
นอกจากค�ำกริยาวิเศษณ์ทั้ง 3 ชนิดที่กล่าวมาแล้ว ยังมีค�ำอื่นๆ ที่น�ำมาใช้
เสมือนค�ำกริยาวิเศษณ์หรือถูกสร้างขึ้นเป็นค�ำกริยาวิเศษณ์ด้วย คือ
 คำ�นาม (名詞 -
 คำ�พิเศษอื่นๆ ที่สร้าง
 คำ�เลียนเสียงธรรมชาติ
meshi) ที่เป็นคำ�จีน
(漢語 - kango)
ขึ้นจากคำ�ต่างชนิดกันเพื่อ
ใช้ ข ยายภาคแสดงแบบ
เดียวกับคำ�กริยาวิเศษณ์
(擬声語 - giseigo) และ
คำ�แสดงท่าทาง (擬態語 gitaigo)
1)
คำ�นาม (名詞 - meishi) ที่เป็นคำ�จีน (漢語 - kango)
คำ�บอกเวลา
1.1
คำ�บอกจำ�นวน ปริมาณ
บอกสภาพ หรือลักษณะ
คำ�จีนทีม่ คี �ำ ช่วยมาต่อท้าย
คำ�บอกเวลา เช่น
昨日、家族と海へ行きました。
Kinou, kazoku to umi e ikimashita.
เมื่อวานไปทะเลกับครอบครัว
来週母がチェンマイから戻って来る。
Raishuu haha ga chienmai kara modotte kuru.
อาทิตย์หน้าแม่จะกลับมาจากเชียงใหม่
12
この町では昔、商業がとても盛んでした。
Kono machi de wa mukashi, shougyou ga totemo sakan deshita.
ในสมัยก่อนเมืองนี้การค้าเจริญรุ่งเรืองมาก
1.2
คำ�บอกจำ�นวน ปริมาณ บอกสภาพ หรือลักษณะ เช่น
雨が降ってから、大分涼しくなってきた。
Ame ga futte kara, daibu suzushiku natte kita.
หลังจากฝนตกลงมา อากาศก็เย็นสบายขึ้นมาก
友達から電話がかかって来たので、彼は至急出かけた。
Tomodachi kara denwa ga kakatte kita node, kare wa shikyuu
dekaketa.
หลังได้รับโทรศัพท์จากเพื่อน เขาก็ออกไปทันที
うそだ!そんな事、絶対に言わないよ。
Uso da ! sonna koto, zettai ni iwanai yo.
โกหกน่ะ ฉันไม่พูดเรื่องพรรค์นั้นเด็ดขาด
1.3
คำ�จีน (漢語 - kango) ที่มีคำ�ช่วยมาต่อท้าย เช่น
本日は本当にありがとうございました。
Honjitsu wa hontou ni arigatou gozaimashita.
ขอบคุณมากจริง ๆ สำ�หรับวันนี้
彼女は、友達たちに非常に人気がある。
Kanojo wa, tomodachitachi ni hijou ni ninki ga aru.
เธอเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อน ๆ มาก
13
คำ�พิเศษอืน่ ๆ ทีส่ ร้างขึน้ จากคำ�ต่างชนิดกันเพือ่ ใช้ขยายภาคแสดงแบบเดียวกับ
คำ�กริยาวิเศษณ์ เช่น
2)
祖母は相変わらず親切です。
Sobo wa aikawarazu shinsetsu desu.
คุณย่าใจดีเหมือนเช่นเคย
彼女は、思い切って日本へ留学した。
Kanojo wa, omoikitte nihon e ryuugaku shita.
เธอไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างไม่ลังเล
スケジュールに変更があったら、前もってお知らせします
Sukejuuru ni henkou ga attara, maemotte oshirase shimasu.
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกำ�หนดการ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
いつの間にか、外はすっかり暗くなった。
Itsu no ma ni ka, soto wa sukkari kuraku natta.
ไม่ทันไรข้างนอกก็มืดสนิท (มืดเมื่อไรไม่ทันสังเกต)
คำ�เลียนเสียงธรรมชาติ (擬声語 - giseigo) และคำ�แสดงท่าทาง (擬態語 gitaigo)
3)
คำ�เลียนเสียงธรรมชาติ (擬声語 - giseigo) ใช้แสดงเสียงคน สัตว์ สิ่งของ
あの子は眠たくないと言ったが、5分しか経っていない
のにすやすや寝ている。
Ano ko wa nemutakunai to itta ga, gofun shika tatte inai noni
suyasuya nete iru.
น้องคนนั้นบอกว่าไม่ง่วง แต่ผ่านไปแค่ 5 นาทีกลับนอนหลับปุ๋ย
14
彼女は恋愛の映画を見ている時に、突然しくしく泣き
出した。
Kanojo wa renai no eiga o mite iru toki ni, totsuzen shikushiku
nakidashita.
ตอนที่กำ�ลังดูหนังรักอยู่ จู่ ๆ เธอก็เริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นขึ้นมา
雨がざあざあ降っているから、ゆっくり運転して!
Ame ga zaazaa futte iru kara, yukkuri unten shite!
ฝนกำ�ลังตกหนักอยู่ ขับรถช้า ๆ นะ
คำ�แสดงท่าทาง (擬態語 - gitaigo) แสดงอาการ การเคลื่อนไหว ความรู้สึก
สภาพของคนและสัตว์
熱いコーヒーをちびちび飲みながら、本を読んでいる。
Atsui koohii o chibichibi nominagara, hon o yonde iru.
อ่านหนังสือไปพลาง ค่อย ๆ จิบกาแฟร้อนไปพลาง
15
毎朝電車が来ると、大勢の人が電車の中にどやどや
乗り込む。
Maiasa densha ga kuru to, oozei no hito ga densha no naka ni
doyadoya norikomu.
ทุกเช้าพอรถไฟมาถึง ผู้คนมากมายต่างเบียดกันเข้าไปในรถไฟ
かめはのろのろ歩く。
kame wa noronoro aruku.
เต่าเดินอืดอาด
16
ดัชนีคำาศัพท์
ดัดัชชนีนีคคำาำาศัศัพพท์ท์
あ
[93] あいかわらず
aikawarazu
เหมือนเดิม เช่นเคย ไม่เปลี่ยนแปลง
[91] あくまで(も)
akumade (mo)
จนถึงที่สุด (ค้าน) หัวชนฝา
[97] あさゆう
asayuu
เช้ายันเย็น ทั้งวัน ตลอดเวลา เสมอ
[20] あっさり(と)
assari (to)
อย่างง่ายดาย อย่างว่าง่าย แต่โดยดี
เรียบง่าย (รสชาติ) อ่อน
[105] あとで
ato de
ภายหลัง ทีหลัง หลังจากนี้
[246] あまり
amari
ไม่ค่อย (ตามด้วยรูปปฏิเสธ), เกินไป
มากเกินไป (บอกระดับที่เกินจาก
ปกติ ตามด้วยรูปบอกเล่า)
[306] あまり~ない
amari...nai
ไม่ค่อย (แสดงระดับหรือปริมาณที่
ไม่เท่ากับที่ผู้พูดคาดไว้)
[96] あらためて
aratamete
...ใหม่ ...อีกครั้ง
[21] ありありと
ariari to
เห็นกับตา ชัดเจน แจ่มแจ้ง (สภาพที่
ชัดเจนราวกับปรากฏอยู่ตรงหน้า)
[22] あんぐり(と)
anguri (to)
อย่างตกตะลึง ตะลึงงัน (อาการที่
อ้าปากค้างด้วยความตกใจหรืองงจน
ท�าอะไรไม่ถูก)
[251] あんなに
anna ni
อย่างนั้น ขนาดนั้น (แสดงระดับขั้น
และสภาพของสิ่งต่างๆ หรือเรื่องที่อยู่
ห่างจากทั้งผู้พูดและผู้ฟัง)
328
い
[23] いさぎよく isagiyokuอย่างกล้าหาญ อย่างลูกผู้ชาย
อย่างสง่าผ่าเผย
[220] いちいち ichiichiอย่างละเอียด ทีละอัน ทุกชิ้น
ทุกเรื่อง
[205] いちだんと ichidan toมากขึ้น ยิ่งกว่า (เมื่อเทียบกับสิ่งที่
ผ่านมา ระดับการเปลี่ยนแปลง
มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด)
[313] いちども~ない ichido mo...nai ไม่...สักครั้ง
[226] いちばん ichiban
ที่สุด ที่หนึ่ง
[280] いっしょうけんめいisshoukenmeiอย่างตั้งอกตั้งใจ
อย่างขยันขันแข็ง
เอาจริงเอาจัง เต็มที่
[262] いっしょに issho ni
ด้วยกัน พร้อมกัน
[211] いっそう issouยิ่งกว่า มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา (ใช้ใน
กรณีที่เป็นทางการมากกว่าค�ำว่า
もっと )
[180] いっぱい ippai
[154] いつも itsumoมักจะ เสมอ เป็นประจ�ำ ตลอดเวลา
ทุกครั้ง โดยปกติ
[143] いよいよ iyoiyoและแล้ว ในที่สุด (หลังจากที่รอคอย
มานาน) ยิ่ง...ขึ้น มากขึ้นทุกที
[24] えんえん(と) en’en (to)สภาพการร้องไห้โดยเปล่งเสียง
ออกมา (ใช้กับเด็ก)
มาก เต็มไปหมด (จ�ำนวน), อิ่ม
329