SMART Room System important information - Smarttech

Important information
Failure to follow the installation instructions shipped with your SMART product could
result in personal injury and product damage which may not be covered by your
warranty.
Ensure your installation complies with local building and electrical codes.
Do not open or disassemble the SMART product. You risk electrical shock from the
high voltage inside the casing. Opening the casing also voids your warranty.
Do not stand (or allow children to stand) on a chair to touch the surface of your
SMART product. Rather, mount the product at the appropriate height.
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose your SMART product to rain
or moisture.
If your SMART product requires replacement parts, make sure the service technician
uses replacement parts specified by SMART Technologies or parts with the same
characteristics as the original.
Ensure that any cables extending across the floor to your SMART product are properly
bundled and marked to avoid a trip hazard.
Do not insert objects inside the cabinet ventilation holes, because they could touch
dangerous voltage points and cause electric shock, fire or product damage which may
not be covered by your warranty.
Do not place any heavy objects on the power cable. Damage to the cable could cause
shock, fire or product damage which may not be covered by your warranty.
Use only extension cords and outlets into which this product’s polarized plug can be
fully inserted.
Use the power cable provided with this product. If a power cable is not supplied with
this product, please contact your supplier. Use only power cables that match the AC
voltage of the power outlet and that comply with your country’s safety standards.
If the glass is broken, do not touch the liquid crystal. To prevent injury, handle glass
fragments with care when disposing of them.
Do not move or mount the interactive flat panel by connecting rope or wire to its
handles. Because the interactive flat panel is heavy, rope, wire or handle failure could
lead to personal injury.
To prevent personal injury, do not attempt to mount or carry the interactive flat panel
using your own strength. Instead, use a lifting device with the included attachable
eyebolts. The eyebolts are not post-installation hardware.
Use SMART supplied mounting hardware or hardware that is designed to properly
support the weight of your product.
Disconnect all power cables for your interactive flat panel from the wall outlet and
seek assistance from qualified service personnel when any of the following occurs:
l
l
l
l
l
l
The power cable or plug is damaged
Liquid is spilled into the interactive flat panel
Objects fall into the interactive flat panel
The interactive flat panel is dropped
Structural damage such as cracking occurs
The interactive flat panel behaves unexpectedly when you follow operating
instructions
Důležité informace
Pokud nedodržíte pokyny k instalaci dodané s výrobkem SMART, může dojít k úrazu
osob a poškození výrobku, na které se nevztahuje záruka.
Pokud váš výrobek SMART vyžaduje náhradní díly, servisní technik musí použít
jedině náhradní díly, které jsou specifikovány společností SMART Technologies,
nebo díly, které mají stejné vlastnosti jako originál.
Zajistěte, aby všechny kabely vedoucí po podlaze k vašemu SMART Board produktu
byly řádně svázány a označeny, aby se zabránilo nebezpečí zakopnutí.
Do větracích otvorů tělesa nevkládejte žádné předměty, protože by mohlo dojít ke
kontaktu s nebezpečným napětím a úrazu elektrickým proudem, požáru, popřípadě
poškození výrobku, na které se nevztahuje záruka.
Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Poškozením kabelu může dojít
k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození výrobku, na které se
nevztahuje záruka.
Používejte jedině takové prodlužovací kabely a zásuvky, do kterých je možné plně
zasunout polarizovanou zástrčku tohoto výrobku.
Používejte napájecí kabel dodaný s tímto výrobkem. Pokud napájecí kabel není
součástí dodávky, obraťte se na svého dodavatele. Používejte jedině takové napájecí
kabely, které jsou dimenzovány na střídavé napětí napájecí zásuvky a vyhovují
bezpečnostním předpisům platným ve vaší zemi.
V případě, že se rozbije sklo, nedotýkejte se tekutého krystalu. Při likvidaci
skleněných střepů postupujte obezřetně, aby nedošlo k úrazu.
Při manipulaci s interaktivním plochým panelem nepoužívejte lano, drát ani držadla.
Interaktivní plochý panel je těžký, takže problém s lanem, drátem nebo držadlem by
mohl vést k úrazu osob.
Z důvodu prevence úrazů nemanipulujte s interaktivním plochým panelem vlastními
silami. Používejte zdvihací zařízení s připojitelnými svorníky. Tyto svorníky po
dokončení instalace demontujte.
Používejte instalační vybavení SMART, které je součástí dodávky, nebo vybavení,
které je navrženo tak, že bude řádně podpírat výrobek.
Odpojte všechny napájecí kabely interaktivního plochého panelu ze zásuvky ve zdi a
požádejte o pomoc kvalifikovaného servisního pracovníka, pokud nastane některý z
následujících problémů:
l
l
l
l
l
l
Poškozený napájecí kabel nebo zástrčka
Kapalina rozlitá v interaktivním plochém panelu
Předměty spadlé do interaktivního plochého panelu
Pád nebo upuštění interaktivního plochého panelu na zem
Poškození konstrukce panelu, například popraskání
Postupujete podle pokynů pro obsluhu, ale interaktivní plochý panel funguje
nestandardně
Vigtige oplysninger
Hvis ikke de monteringsanvisninger, der leveres med SMART-produktet, følges, kan
det medføre person- og produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien.
Sørg for, at din installation opfylder de lokale bebyggelses- og elektricitetsforskrifter.
SMART-produktet må ikke åbnes eller skilles ad. Du risikerer at få elektrisk stød på
grund af den høje spænding i kabinettet. Åbning af kabinettet gør desuden garantien
ugyldig.
Det er ikke tilladt at stå (eller lade børn stå) på en stol for at røre ved SMARTproduktets overflade. Monter i stedet produktet i en passende højde.
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må SMART-produktet ikke
udsættes for regn eller fugt.
Zajistěte, aby vaše instalace vyhovovala místním stavebním předpisům a předpisům
pro elektrické instalace.
Hvis du har brug for at få dele i SMART-produktet udskiftet, skal du sørge for, at
serviceteknikeren bruger udskiftningsdele, som er specificeret af SMART
Technologies, eller dele med de samme karakteristika som de originale.
Výrobek SMART neotvírejte ani nerozebírejte. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem při kontaktu s vysokým napětím uvnitř zařízení. Otevřením krytu také
zaniká záruka poskytovaná výrobcem.
Kontrollér, at eventuelle ledninger, der strækker sig hen over gulvet til SMARTproduktet, er ordentligt bundtet og markeret for at forhindre, at nogen snubler over
dem.
Nevylézejte na židli, abyste se mohli dotýkat výrobku SMART (a nedovolte to ani
dětem). Instalujte výrobek do vhodné výšky tak, abyste na něj snadno dosáhli ze
země.
Indsæt ikke genstande i ventilationshullerne i kabinettet, da de kan komme i kontakt
med farlige spændingspunkter og medføre elektrisk stød, brand eller produktskade,
som muligvis ikke er dækket af garantien.
Nevystavujte SMART Board produkt vlhku ani dešti, abyste omezili riziko vznícení
nebo úrazu elektrickým proudem.
Anbring ikke tunge genstande på strømkablet. Beskadigelse af kablet kan medføre
stød, brand eller produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien.
Brug kun forlængerledninger og stikkontakter, hvor produktets polariserede stik kan
indsættes helt.
1020467 Rev 02
smarttech.com/kb/170490
1
Brug det strømkabel, der leveres med dette produkt. Kontakt forhandleren, hvis
strømkablet ikke leveres med produktet. Brug kun strømkabler, der passer til
vekselstrømsspændingen i stikkontakten, og som er i overensstemmelse med de
sikkerhedsstandarder, der gælder i dit land.
Rør ikke ved de flydende krystaller, hvis glasset går i stykker. Håndter glasstykker
med forsigtighed ved bortskaffelse for at undgå skade.
Flyt eller monter ikke den interaktive fladskærm ved at binde reb eller wire til
håndtagene. Da den interaktive fladskærm er tung, kan der ske personskade, hvis
rebet, wiren eller håndtagene svigter.
Forsøg ikke at montere eller bære den interaktive fladskærm selv, da det kan medføre
personskade. Brug i stedet en løfteanordning med de medfølgende øjebolte.
Øjeboltene er ikke hardware, der er beregnet til efterinstallation.
Brug den monteringshardware, der blev leveret af SMART, eller hardware som er
konstrueret til at give korrekt støtte til produktets vægt.
Frakobl alle strømkabler til den interaktive fladskærm fra vægkontakten, og kontakt
kvalificeret servicepersonale for hjælp i følgende tilfælde:
l
l
l
l
l
l
Strømkablet eller -stikket er beskadiget
Der spildes væske på den interaktive fladskærm
Genstande falder ned i den interaktive fladskærm
Den interaktive fladskærm tabes
Der opstår strukturel skade, f.eks. revner
Den interaktive fladskærm fungerer uventet, når du følger
betjeningsinstruktionerne
Wichtige Informationen
Die Nichtbeachtung der Installationsanleitungen, die mit Ihrem SMART-Produkt
geliefert wurden, kann zu Verletzngen oder Schäden am Produkt führen, die nicht
durch Ihre Garantie abgedeckt sind.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Installation die lokalen Gebäude- und
Elektroinstallationsvorschriften erfüllt.
Öffnen oder zerlegen Sie das SMART-Produkt nicht. Sie laufen Gefahr, einen
elektrischen Schlag durch die im Gehäuse vorherrschende hohe Spannung erleiden.
Durch das Öffnen des Gehäuses erlischt zudem Ihre Garantie.
Verwenden Sie die von SMART bereitgestellten Montageelemente oder
entsprechende Montageelemente, die darauf ausgelegt sind, das Gewicht Ihres
Produkts zu tragen.
Ziehen Sie alle Netzkabel Ihres Interactive Flat Panels vom Wandanschluss ab und
ersuchen Sie um Hilfe von qualifizierten Servicemitarbeitern, wenn einer der folgenden
Fälle eintritt:
l
l
l
l
l
l
Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt
Flüssigkeit gelangt in das Interactive Flat Panel
Gegenstände fallen in das Interactive Flat Panel
Das Interactive Flat Panel wird fallen gelassen
Es sind strukturelle Schäden, wie Risse aufgetreten
Das Interactive Flat Panel verhält sich unerwartet, obgleich Sie die
Gebrauchsanweisung beachten
Información importante
Si no se siguen las instrucciones de instalación suministradas con el producto
SMART se podrían ocasionar lesiones personales y daños al producto que pueden no
estar cubiertos por la garantía.
Asegúrese de que su instalación cumple con las leyes locales de construcción y
sistemas eléctricos.
No abra ni desarme el SMART producto. Corre el riesgo de que se produzca una
descarga eléctrica por la alta tensión que hay dentro de la estructura. Además, si se
abre el producto, se anulará la garantía.
No se ponga de pie (ni permita que los niños lo hagan) sobre una silla para tocar la
superficie del producto SMART. Para evitar esto, monte el producto a la altura
apropiada.
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto
SMART a la lluvia ni a la humedad.
Si su producto SMART necesita piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico use
las piezas especificadas por SMART Technologies u otras con las mismas
características que las originales.
Asegúrese de que los cables del producto SMART, tendidos sobre el suelo, estén bien
atados y señalizados para evitar el riesgo de que alguien tropiece.
Stellen Sie sich nicht auf einen Stuhl bzw. halten Sie auch Kinder davon ab, sich auf
einen Stuhl zu stellen, um die Oberfläche des SMART-Produkts zu berühren.
Montieren Sie stattdessen das Produkt in der richtigen Höhe.
No inserte objetos dentro de los orificios de ventilación del mueble ya que podría tocar
puntos con alta tensión y provocar descarga eléctrica, incendios o daños al producto
que pueden no estar cubiertos por la garantía.
Setzen Sie das SMART Produkt keinem Regen und keiner Feuchtigkeit aus, um das
Risiko eines Brandes oder eines elektrischen Schlages zu verringern.
No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Los daños al cable
podrían provocar descarga wléctrico, incendios o daños al producto que pueden no
estar cubiertos por la garantía.
Wenn Teile an Ihrem SMART-Produkt ausgetauscht werden müssen, stellen Sie
sicher, dass der Servicetechniker die von SMART Technologies vorgeschriebenen
Teile oder entsprechend äquivalente Teile mit denselben Eigenschaften wie die
Originalteile verwendet.
Stellen Sie sicher, dass die Kabel, die am Boden zu Ihrem SMART Produkt verlegt
sind, ordnungsgemäß gebündelt sind, um einen Sturz zu vermeiden.
Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Gehäuses in, da diese
gefährliche Spannungspunkte berühren und einen elektrischen Schlag, Feuer oder
Schäden am Produkt verursachen können, die möglicherweise nicht durch Ihre
Garantie abgedeckt sind.
Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Durch eine
Beschädigung des Kabels kann es zu einem elektrischen Schlag, einem Brand oder
Schäden am Produkt kommen, die möglicherweise nicht durch Ihre Garantie
abgedekct sind.
Verwenden Sie nur Verlängerungskabel und Anschlüsse, in die der polarisierte Stecker
dieses Produkts vollständig eingeführt werden kann.
Verwenden Sie das im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Netzkabel. Wenn
diesem Produkt bei der Lieferung kein Netzkabel beilag, wenden Sie sich an Ihren
Händler. Verwenden Sie nur Netzkabel, deren Spannung der Netzspannung des
Netzausgangs entspricht und die die Sicherheitsnormen Ihres Landes erfüllen.
Wenn das Glas defekt ist, berühren Sie nicht den Flüssigkristall. Entsorgen Sie
Glasfragmente beim Entsorgen vorsichtig.
Bewegen oder montieren Sie das Interactive Flat Panel nicht, indem Sie ein Seil oder
einen Draht an dessen Handgriffen befestigen. Da das Interactive Flat Panel schwer
ist, kann ein Versagen des Seils oder ein Brechen der Griffe zu Verletzungen führen.
Um Verletzungen zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Interactive Flat Panel mit
eigener Körperkraft zu montieren oder zu tragen. Verwenden Sie stattdessen eine
Hebevorrichtung mit den beigefügten montierbaren Ringschrauben. Die
Ringschrauben sind keine Montageelemente, die nach der Installation montiert
werden.
2
smarttech.com/kb/170490
Utilice únicamente cables prolongadores y tomas de corrientes en los cuales el
enchufe con conexión a tierra de este producto se pueda insertar por completo.
Use el cable de alimentación suministrado con el producto. Si no se suministró un
cable de alimentación con el producto, póngase en contacto con su proveedor. Utilice
únicamente cables de alimentación que concidan con la tensión de CA de la toma de
corriente y que cumplan con los requisitos de seguridad de su país.
Si el cristal se rompe, no toque el cristal líquido. Para evitar lesiones, manipule los
fragmentos de cristal con sumo cuidado a desecharlos.
No mueva ni monte la pantalla plana interactiva utilizando cuerdas o alambre en sus
asas. Como la pantalla plana interactiva es pesada, si se rompe o daña la cuerda o el
alambre, se podrían producir lesiones personales.
Para evitar lesiones personales, no intente montar ni transportar la pantalla plana
interactiva recurriendo a su propia fuerza. En lugar de ello, utilice un dispositivo para
alzarla con los tornillos con cabezal de anillo que se incluyen. Estos tornillos no deben
permanecer colocados después de la instalación.
Utilice herramientas de montaje o hardware proporcionado por SMART que esté
diseñado para soportar correctamente el peso de su producto.
Desconecte todos los cables de alimentación de su pantalla plana interactiva de la
toma de corriente de la pared y solicite ayuda a personal de servicio calificado cuando
se produzca alguno de los siguientes:
l
l
l
l
l
l
El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
Se derrama líquido sobre la pantalla plana interactiva.
Caen objetos sobre la pantalla plana interactiva.
Se cae la pantalla plana interactiva.
Se aprecian daños estructurales tales como grietas.
La pantalla plana interactiva se comporta de modo inesperado cuando se
siguen las instrucciones de operación.
1020467 Rev 02
Tärkeää tietoa
SMART-tuotteen mukana toimitettujen asennusohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja ja tuotevaurioita, joita takuu ei kata.
Varmista, että asennus noudattaa paikallisia rakennus- ja sähkömääräyksiä.
N'insérez pas d'objets dans les orifices d'aération de l'armoire, car ils pourraient entrer
en contact avec des points au voltage dangereux et provoquer un choc électrique, un
incendie ou endommager le produit, accidents pouvant ne pas être couverts par votre
garantie.
Älä avaa tai pura SMART-tuotetta. Kotelon sisällä on korkeajännitteen aiheuttama
sähköiskun vaara. Kotelon avaaminen aiheuttaa myös takuun raukeamisen.
Ne posez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation. Les câbles endommagés
peuvent provoquer des électrocutions, des incendies ou endommager le produit,
accidents pouvant ne pas être couverts par votre garantie.
Älä seiso (äläkä anna lasten seisoa) tuolilla tai koskea SMART-tuotteen pintaa.
Asenna laite mieluummin sopivalle korkeudelle.
Utilisez uniquement des rallonges et des prises dans lesquelles les fiches polarisées
de ce produit peuvent être complètement insérées.
Tulipalon tai sähköiskuvaaran vähentämiseksi SMART Board tulee pitää suojattuna
sateelta tai kosteudelta.
Utilisez le câble d'alimentation fourni avec ce produit. Si aucun câble d'alimentation
n'est fourni avec ce produit, veuillez contacter votre fournisseur. Utilisez uniquement
des câbles d'alimentation dont la tension CA est identique à celle de la prise de
courant et qui respectent les normes de sécurité de votre pays.
Jos SMART-tuotteeseen tarvitaan varaosia, varmista että huoltomies käyttää
SMART Technologiesin suosittelemia varaosia tai alkuperäisten osien ominaisuuksia
vastaavia varaosia.
Varmista, että kaikki SMART Board -tuotteeseen johtavat lattialla olevat kaapelit on
niputettu ja merkitty asianmukaisesti kompastumisvaaran estämiseksi.
Älä työnnä esineitä kotelon tuuletusaukkoihin, koska ne saattavat koskettaa
vaarallisia jännitepisteitä ja aiheuttaa sähköiskuja, tulipalon tai tuotevahinkoja, joita
takuu ei ehkä kata.
Älä aseta virtajohdon päälle painavia esineitä. Virtajohdon vahingoittuminen saattaa
aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai tuotevahingon, jota takuu ei kata.
Käytä vain jatkojohtoja ja pistorasioita joihin tämän laitteen maadoitettu pistoke
voidaan kokonaan asettaa sisään.
Käytä laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Jos laitteen mukana ei ole toimitettu
virtajohtoa, ota yhteys jälleenmyyjään. Käytä vain virtalähteen vaihtovirtajännitteen
kanssa sopivia virtajohtoja, jotka noudattavat maasi turvallisuusstandardeja.
Jos lasi rikkoutuu, älä koske nestekiteisiin. Jotta vältetään loukkaantuminen,
käsittele lasinsiruja varoen, kun hävität ne.
Älä siirrä tai kiinnitä interaktiivista laajakuvanäyttöä yhdistämällä köyttä tai vaijeria
sen kahvoihin. Koska interaktiivinen laajakuvanäyttö on painava, köyden, vaijerin tai
kahvan rikkoutuminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
Jotta vältetään henkilövahingot, älä yritä kiinnittää tai kantaa interaktiivista
laajakuvanäyttöä yksinäsi. Käytä sen sijaan apuna nostolaitetta, ja mukana tulevia
kiinnitettäviä silmukkapultteja. Silmukkapultteja ei toimiteta jälkitoimituksena.
Käytä SMARTin toimittamia kiinnitysvälineitä tai välineitä, jotka on suunniteltu
tukemaan oikein tuotteen painoa.
Kytke irti kaikki interaktiivisen laajakuvanäytön virtajohdot pistorasioista ja pyydä
ohjeita valtuutetulta asentajalta, jos jokin seuraavista ilmenee:
l
l
l
l
l
l
Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut
Interaktiiviselle laajakuvanäytölle roiskuu nestettä
Interaktiivisille laajakuvanäytölle putoaa esine
Interaktiivinen laajakuva näyttö putoaa
Laitteessa ilmenee rakennevaurioita, kuten murtumia
Interaktiivinen laajakuvanäyttö toimii odottamattomasti, kun noudatat
käyttöohjeita
Informations importantes
Si vous ne respectez pas les instructions d'installation fournies avec votre produit
SMART, vous risquez de vous blesser et d'endommager le produit, accidents pouvant
ne pas être couverts par votre garantie.
Assurez-vous que votre installation respecte les codes de construction et de
l'électricité de votre région.
Évitez d'ouvrir ou de démonter le produit SMART. La haute tension à l'intérieur du
boîtier risque de vous électrocuter. De plus, le fait d'ouvrir le boîtier annulera votre
garantie.
Ne montez pas sur une chaise pour toucher la surface du produit SMART et veillez à
ce que les enfants ne le fassent pas. Mieux vaut fixer le produit à la hauteur
appropriée.
Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, évitez d'exposer ce produit
SMART à la pluie ou à l'humidité.
Si vous devez remplacer des pièces de votre produit SMART, assurez-vous que le
technicien d'entretien utilise les pièces de rechange spécifiées par SMART
Technologies ou des pièces présentant les mêmes caractéristiques que les pièces
d'origine.
Veillez à ce que les câbles au sol de votre produit SMART soient correctement
regroupés et marqués afin d'empêcher tout risque de chute.
1020467 Rev 02
Si le verre est brisé, ne touchez pas les cristaux liquides. Afin d'éviter de vous blesser,
manipuler prudemment les morceaux de verre lorsque vous les mettez au rebut.
Ne déplacez pas et ne fixez pas l'écran plat interactif en attachant des cordes ou des
câbles à ses poignées. Étant donné le poids de l'écran plat interactif, si une corde, un
câble ou une poignée lâche, vous risquez de vous blesser.
Afin d'éviter de vous blesser, n'essayez pas de fixer ou de transporter l'écran plat
interactif à l'aide de votre force seule. Utilisez plutôt un appareil de levage avec les
anneaux inclus. Ces anneaux ne font pas partie du matériel post-installation.
Utilisez le matériel de fixation fourni par SMART ou du matériel conçu pour supporter
le poids de votre produit.
Débranchez de la prise murale tous les câbles d'alimentation de votre écran plat
interactif et demandez l'aide de techniciens de maintenance qualifiés lorsque l'un des
événements suivants se produit :
l
l
l
l
l
l
Le câble d'alimentation ou la prise est endommagé
Du liquide a été renversé sur l'écran plat interactif
Des objets tombent sur l'écran plat interactif
L'écran plat interactif tombe
La structure est endommagée, par exemple en cas de fissure
L'écran plat interactif se comporte de manière inattendue lorsque vous
suivez les instructions d'utilisation
Informazioni importanti
La mancata osservanza delle istruzioni di installazione fornite con il prodotto SMART
potrebbe comportare lesioni personali o danni al prodotto, che potrebbero non essere
coperti dalla garanzia.
Verificare che l'installazione sia conforme alle norme locali in materia di elettricità e di
edilizia.
Non aprire o disassemblare il prodotto SMART. La tensione elevata all'interno
dell'alloggiamento può causare scosse elettriche. L'apertura dell'alloggiamento rende
inoltre nulla la garanzia.
Non stare in piedi (né consentire ai bambini di stare in piedi) su una sedia per toccare la
superficie del prodotto SMART. Per evitare situazioni di questo tipo, montare il
prodotto all'altezza appropriata.
Per limitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il prodotto SMART a
pioggia o umidità.
Se il prodotto SMART necessita di pezzi di ricambio, accertarsi che il tecnico utilizzi
pezzi specificati da SMART Technologies o aventi le stesse caratteristiche degli
originali.
Verificare che eventuali cavi che attraversano il pavimento fino al prodotto SMART
siano raggruppati e segnalati in modo opportuno per evitare il pericolo di inciampare.
Non inserire oggetti nei fori di areazione dell'armadietto, in quanto potrebbero entrare
in contatto con punti di tensione pericolosi e provocare scosse elettriche, incendi o
danni al prodotto, che potrebbero non essere coperti dalla garanzia.
Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Se il cavo viene
danneggiato si possono verificare scosse elettriche, incendi o danni al prodotto, che
potrebbero non essere coperti dalla garanzia.
Utilizzare solo prolunghe e prese in cui è possibile inserire completamente la spina
polarizzata del prodotto.
Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con il prodotto. Se con il prodotto non è stato
fornito un cavo di alimentazione, contattare il fornitore. Utilizzare solo cavi di
alimentazione corrispondenti alla tensione a corrente alternata della presa di corrente
e conformi agli standard di sicurezza del proprio paese.
Se il vetro è rotto, non toccare i cristalli liquidi. Per evitare lesioni personali,
maneggiare con cautela i frammenti di vetro da smaltire.
smarttech.com/kb/170490
3
Non spostare o montare lo schermo piatto interattivo agganciando una corda o un
cavo alle maniglie. Poiché lo schermo piatto interattivo è pesante, la rottura della
corda, del cavo o della maniglia potrebbe provocare lesioni personali.
Per evitare lesioni personali, non tentare di montare o trasportare lo schermo piatto
interattivo facendo affidamento sulla propria forza. Utilizzare invece un apparecchio di
sollevamento con le viti ad anello fissabili fornite. Le viti ad anello devono essere
rimosse dopo l'installazione.
SMART 제품을 열거나 분해하지 마십시오. 케이스 내부의 고압으로 인한 감전 사
고의 위험이 있습니다. 또한 케이스를 열면 제품 보증도 무효가 됩니다.
의자 위에 올라서서 SMART 제품의 표면에 손을 대지 마십시오. 어린이가 그렇게
하도록 두어서도 안 됩니다. 대신 제품을 적절한 높이로 설치하십시오.
화재 또는 감전이 발생하지 않도록 하려면 SMART 제품을 비 또는 습기에 노출하
지 마십시오.
Utilizzare l'hardware per il montaggio SMART fornito oppure altro hardware progettato
per supportare nel modo appropriato il peso del prodotto.
사용하는 SMART 제품의 부품을 교체해야 할 경우 서비스 기술자가 SMART
Technologies에서 지정한 교체 부품 또는 정품과 같은 특성을 가진 부품을 사용하
도록 하십시오.
Scollegare tutti i cavi di alimentazione dello schermo piatto interattivo dalla presa di
corrente e chiedere assistenza a personale qualificato quando si verifica una delle
situazioni seguenti:
바닥에서 SMART 제품으로 연결되는 케이블을 적절히 묶고 표시하여 발이 걸려
넘어지지 않도록 하십시오.
l
l
l
l
l
l
La presa o il cavo di alimentazione è danneggiato
Viene versato liquido sullo schermo piatto interattivo
Cadono oggetti sullo schermo piatto interattivo
Lo schermo piatto interattivo cade
Si verificano danni strutturali, come crepe
Lo schermo piatto interattivo si comporta in modo imprevisto anche se sono
state seguite le istruzioni per l'uso
重要情報
SMART製品に付属の設置指示書に従わない場合、作業者のけがや製品の損傷につなが
ることがあります。 さらに、保証の対象外となりますので十分にご注意ください。
取付方法がご使用地域の建築および電気規則に準じていることをご確認ください。
SMART製品を開けたり分解したりしないでください。筐体内の高電圧で感電する危険
性があります。また、筐体を開けた場合には、保証適用外となります。
SMART製品の画面にタッチするために椅子などに乗らないでください。特にお子様に
はご注意ください。製品は、適切な高さに取り付けてください。
火事や感電の恐れがありますので、この製品は雨にさらしたり湿気のあるところに置
かないでください。
SMART製品に部品の交換が必要な場合は、必ずサービス技術者がSMART
Technologiesの指定する交換部品、または元の部品と同等品質の部品を使用してくだ
さい。
SMART Board製品のケーブルで床上に配置されるものは、躓く原因とならないよう適
切にまとめ目立つようマー«¬ングを付けます。
キャビネットの換気口内には何も挿入しないでください。電圧が危険な状態となり、
感電、火災、製品の損傷につながることがあります。また、保証適用外となりますの
で十分にご注意ください。
電源ケーブルの上に重いものを置かないでください。ケーブルが圧迫され、感電、火
災、製品の損傷につながることがあります。また保証適用外となりますので十分にご
注意ください。
延長コードやコンセントは、本製品の偏極プラグを完全に挿入して使用してくださ
い。
本製品に付属の電源ケーブルをご使用ください。本製品の付属品外のケーブルについ
ては、サプライヤーにお問合せください。電源ケーブルは、電源コンセントのAC電圧
に適合し、国の安全基準に準じたものをご使用ください。
ガラスが割れた場合、液晶面には触れないでください。傷害事故を防ぐために、ガラ
スの破片の取り扱いには十分に注意してください。
インタラクティブフラットパネルの移動または取付けの際には、ロープまたはワイヤ
をハンドルに結び付けないでください。インタラクティブフラットパネルは重量があ
るため、ロープ、ワイヤーまたはハンドルが破損して傷害事故につながることがあり
ます。
캐비닛 통풍구에 물체를 넣지 마십시오. 위험한 전압점에 접촉하여 감전, 화재 또
는 제품 손상이 발생할 수 있으며, 이런 경우 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.
전원 케이블 위에 무거운 물체를 놓지 마십시오. 케이블이 손상되어 감전, 화재 또
는 제품 손상이 발생할 수 있으며, 이런 경우 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.
이 제품의 편광 플러그를 완전히 삽입할 수 있는 연장 코드 및 콘센트만 사용하십
시오.
이 제품과 함께 제공된 전원 케이블을 사용하십시오. 이 제품과 함께 전원 케이블
이 제공되지 않은 경우에는 공급업체에 문의하십시오. 전원 콘센트의 AC 전압과
일치하고 해당 국가의 안전 표준에 적합한 전원 케이블만 사용하십시오.
유리가 파손된 경우 액정에 손대지 마십시오. 폐기 시에는 부상을 입지 않도록 유
리 조각을 조심해서 다루십시오.
대화형 디스플레이의 손잡이에 로프나 와이어를 연결하여 이동하거나 설치하지
마십시오.대화형 디스플레이가 무겁기 때문에 로프, 와이어 또는 손잡이가 손상
되어 부상을 당할 수 있습니다.
부상을 막으려면 강제로 대화형 평판을 설치하거나 이동하려고 하지 마십시오.
대신, 포함된 부착 가능 아이볼트와 함께 리프팅 장치를 사용하십시오. 아이볼트
는 설치 후 사용 가능한 하드웨어가 아닙니다.
SMART에서 제공한 장착 하드웨어나 본 제품의 무게를 적절하게 지지하도록 설
계된 하드웨어를 사용하십시오.
다음과 같은 경우 콘센트에서 대화형 평판의 전원 케이블을 모두 빼고 유자격 서
비스 직원의 도움을 받으십시오.
l
l
l
l
l
l
전원 케이블 또는 플러그가 손상된 경우
대화형 평판 내부에 액체가 들어간 경우
대화형 평판에 물체가 떨어진 경우
대화형 평판이 떨어진 경우
균열과 같은 구조적 손상이 발생한 경우
작동 지침을 따랐는데 대화형 평판이 예기치 않게 동작한 경우
Belangrijke informatie
Het niet opvolgen van de installatie-instructies die bij uw SMART-product worden
geleverd, kan persoonlijk letsel en beschadiging van het product tot gevolg hebben die
niet gedekt zijn onder de garantie.
Zorg ervoor dat uw installatie voldoet an de plaatselijke bouw- en elektriciteitscodes.
U mag het SMART-product niet openen of demonteren. Door het hoge voltage in de
kast loopt u risico op een elektrische schok. Ook vervalt de garantie als u de behuizing
opent.
Ga nooit (of laat kinderen nooit) op een stoel staan om het oppervlak van uw SMARTboard aan te raken. Bevestig in plaats daarvan het product op een geschikte hoogte.
傷害事故を防ぐため、インタラクティブフラットパネルの取付けまたは移動は、一人
行わないでください。付属の取付可能なアイボルトでつり上げ装置を使用してくださ
い。アイボルトは、後から取付けることはできません。
Zorg ervoor dat het SMART-product niet in aanraking komt met regen of vocht om het
risico op brand of elektrische schokken te verlagen.
SMARTが供給する取付具またはお使いの製品の重量を正しく支えるために作られた取
付具をご使用ください。
Als er onderdelen vervangen moeten worden in het SMART-product, controleer dan of
de reparatiemonteur de vervangingsonderdelen die door SMART Technologies zijn
voorgeschreven of onderdelen met dezelfde kenmerken als het origineel gebruikt.
以下の事象が発生した場合には、インタラクティブフラットパネルのすべての電源
ケーブルを電源コンセントから外し、適格なサービス員に協力を求めてください。
l
l
l
l
l
l
電源ケーブルまたはプラグが損傷した
インタラクティブフラットパネルに液晶が流れ出た
インタラクティブフラットパネルに何かが落下した
インタラクティブフラットパネルが落下した
亀裂など構造上の損傷が発生した
指示通りに操作しているにもかかわらず、インタラクティブフラットパネル
に想定外の動作をする
중요
SMART 제품에 제공된 설치 지침을 따르지 않을 경우 부상을 입거나 제품이 손상
될 수 있으며, 이런 경우 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.
설치 시 현지 건축 및 전기 관련 법규를 준수하시기 바랍니다.
4
smarttech.com/kb/170490
Zorg ervoor dat kabels die over de grond lopen naar het SMART-product goed zijn
gebundeld en gemarkeerd om struikelen te voorkomen.
Steek geen voorwerpen in de ventilatiegaten van de kast, omdat deze in aanraking
kunnen komen met gevaarlijke spanningspunten en zo een elektrische schok, vuur of
productschade kunnen veroorzaken, wat niet onder de garantie valt.
Plaats geen zware voorwerpen op de stroomkabel. Schade aan de kabel kan
elektrische schokken, vuur of productschade veroorzaken, wat niet onder de garantie
valt.
Gebruik alleen verlengsnoeren en stopcontacten waar u de gepolariseerde stekker
van het product volledig in kunt voeren.
Gebruik de stroomkabel die met het product is meegeleverd. Neem als er geen
stroomkabel met het product is meegeleverd contact op met uw leverancier. Gebruik
alleen stroomkabels met hetzelfde wisselstroomvoltage als het stopcontact die in
1020467 Rev 02
overeenstemming zijn met de veiligheidsstandaarden van het land waar u zich in
bevindt.
l
l
Strukturelle skader, f.eks. sprekkdannelser, har oppstått
Det interaktive flatpanelet er uberegnelig når du følger bruksanvisningene
Raak als het glas is gebroken het vloeibare kristal niet aan. Wees voorzichtig met het
verwijderen van glazen onderdelen om letsel te voorkomen.
Ważne informacje
Bevestig geen touw of draad aan de handvatten om het interactieve flatpanel te
verplaatsen of bevestigen. Omdat het interactieve flatpanel zwaar is, kunt u door het
breken van het touw of draad letsel oplopen.
Niestosowanie się do wskazówek instalacji dostarczonych z produktem SMART
może spowodować obrażenie ciała oraz uszkodzenie produktu, które nie będzie
objęte gwarancją.
Verplaats of bevestig het interactieve flatpanel niet op eigen kracht om fysiek letsel te
voorkomen. Gebruik in plaats daarvan een heftoestel in combinatie met de
meegeleverde compatibele oogschroeven. De oogschroeven zijn geen apparatuur
voor na de installatie.
Sprawdź, czy instalacja jest zgodna z lokalnymi normami budowlanymi i
elektrycznymi.
Gebruik montagemateriaal van SMART of materiaal waarmee het gewicht van het
product goed kan worden ondersteund.
Haal alle stroomkabels van het interactieve flatpanel uit het stopcontact en vraag om
assistentie van gediplomeerd servicepersoneel als een van de volgende dingen
gebeurt:
l
l
l
l
l
l
De stroomkabel of stekker is beschadigd
Er is vocht op het interactieve flatpanel gekomen
Er is een voorwerp op het interactieve flatpanel gevallen
Het interactieve flatpanel is gevallen
Het interactieve flatpanel is structureel beschadigd (bijvoorbeeld door
scheuren)
Het interactieve flatpanel toont onverwacht gedrag terwijl u de
bedieningsinstructies opvolgt
Viktig informasjon
Manglende etterfølgelse av installasjonsanvisningene vedlagt SMART-produktet kan
medføre person- og produktskader som muligens ikke dekkes av garantien.
Kontroller at installasjonen overholder lokale bygnings- og elektrisitetsstandarder.
SMART-produktet må ikke åpnes eller demonteres. Du kan bli utsatt for elektrisk
sjokk fra høyspenningen inni innkapslingen. Åpning av innkapslingen vil også
annullere garantien.
Du må ikke stå (eller la barn stå) på en stol for å berøre overflaten til SMARTproduktet. Monter heller produktet i egnet høyde.
For å redusere risikoen for brann og elektrisk støt, må ikke SMART-produktet
utsettes for regn eller fuktighet.
Hvis SMART-produktet har deler som må skiftes ut, må du påse at serviceteknikeren
bruker reservedeler som er spesifisert av SMART Technologies eller deler med
samme egenskaper som de originale.
Påse at eventuelle kabler som blir strukket over gulvet til SMART-produktet er
ordentlig buntet sammen og merket for å unngå snublefare.
Stikk ikke gjenstander inn i kabinettventilasjonshullene, da de kan berøre farlige
spenningspunkter og medføre elektrisk sjokk, brann eller produktskader som
muligens ikke dekkes av garantien.
Sett ikke tunge gjenstander på strømkabelen. Skader på strømkabelen kan medføre
elektrisk sjokk, brann eller produktskader som muligens ikke dekkes av garantien.
Bruk kun skjøteledninger og stikkontakter som dette produktets polariserte plugg kan
settes helt inn i.
Bruk strømkabelen vedlagt dette produktet. Hvis ikke en strømkabel er vedlagt dette
produktet, må du kontakte forhandleren. Bruk kun strømkabler som samsvarer med
uttakets velsekstrømspenning, og som overholder landets sikkerhetsstandarder.
Hvis glasset er knuset, må du ikke røre den flytende krystallen. Glasskår må
behandles varsomt når de kastes for å unngå skader.
Du må ikke flytte eller montere det interaktive flatpanelet ved å feste et tau eller en
vaier i håndtakene. Fordi det interaktive flatpanelet er tungt, kan svikt i tauet, vaieren
eller håndtaket føre til personskader.
For å unngå personskader, må du ikke prøve å montere eller bære det interaktive
flatpanelet ved hjelp av egen styrke. Bruk i stedet en løfteenhet med de vedlagte
festbare øyeboltene. Øyeboltene skal ikke bli værende etter installasjonen.
Bruk monteringsutstyr levert av SMART eller utstyr som er laget for å støtte vekten
av produktet på en hensiktsmessig måte.
Koble alle det interaktive flatpanelets strømkabler fra vegguttaket og få hjep fra
kvalifiserte fagpersoner når følgende skjer.
l
l
l
l
Strømkabelen eller pluggen er skadet
Væske har rent inn i det interaktive flatpanelet
En gjenstand har falt inn i det interaktive flatpanelet
Det interaktive flatpanelet ble sluppet ned
1020467 Rev 02
Nie otwieraj, ani nie demontuj produktu SMART. Wewnątrz obudowy panuje wysokie
napięcie, niebezpieczne dla zdrowia i życia. Otwarcie obudowy również powoduje
utratę gwarancji.
Nie stawaj (ani nie pozwalaj dzieciom stawać) na krześle, aby dotknąć powierzchni
produktu SMART. Zamontuj produkt na właściwej wysokości.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiaj produktu
SMART Board na działanie deszczu lub wilgoci.
Jeśli produkt SMART wymaga wymiany części, należy dopilnować, aby technik
serwisu korzystał z części zamiennych zalecanych przez SMART Technologies lub
części o takich samych danych technicznych jak części oryginalne.
Aby uniknąć potknięcia, upewnij się, czy wszystkie kable podłączone do produktu
SMART Board, które leżą na podłodze, są odpowiednio związane i oznaczone.
Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych szafy, ponieważ mogą
one dotknąć niebezpiecznych punktów pod napięciem i spowodować wstrząs
elektryczny, pożar lub uszkodzenie produktu, które może nie być objęte gwarancją.
Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Uszkodzenie
przewodu może spowodować wstrząs elektryczny, pożar lub uszkodzenie produktu,
które może nie być objęte gwarancją.
Używaj tylko przedłużaczy i gniazdek, do których możesz całkowicie włożyć
uniwersalną wtyczkę produktu.
Używaj przewodu zasilającego dostarczonego z produktem. Jeśli przewód zasilający
nie został dostarczony z produktem, skontaktuj się z dostawcą. Używaj tylko
przewodów zasilających, które pasują do napięcia AC gniazda elektrycznego i są
zgodne z normami bezpieczeństwa w Twoim kraju.
Jeśli szkło jest uszkodzone, nie dotykaj ciekłego kryształu. Aby zapobiec obrażeniom
ciała, pozbywając się fragmentów szkła należy się z nimi obchodzić w ostrożny
sposób.
Nie przenoś, ani nie montuj płaskiego panelu interaktywnego, przywiązując sznur lub
drut do jego uchwytów. Płaski panel interaktywny jest ciężki, więc uszkodzenie
sznura, drutu lub uchwytu mogłoby spowodować obrażenia ciała.
Aby zapobiec obrażeniom ciała, nie próbuj montować ani przenosić płaskiego panelu
interaktywnego, używając własnej siły. Zamiast tego użyj sprzętu do podnoszenia
wraz z dołączonymi do niego śrubami oczkowymi. Śruby oczkowe nie są
przeznaczone do używania jako sprzęt po instalacji.
Używaj sprzętu do montowania dostarczonego przez SMART lub sprzętu, który
został zaprojektowany tak, aby wytrzymał ciężar produktu.
Odłącz wszystkie przewody zasilające płaskiego panelu interaktywnego od gniazdka
w ścianie i skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem działu obsługi w sytuacji,
gdy zaistnieją następujące okoliczności:
l
l
l
l
l
l
Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone
Do płaskiego panelu interaktywnego dostał się płyn
Do płaskiego panelu interaktywnego wpadł przedmiot
Płaski panel interaktywny został upuszczony
Dojdzie do uszkodzenia konstrukcji, tj. pęknięcie
Płaski panel interaktywny zachowuje się w nieoczekiwany sposób, gdy
postępujesz zgodnie z instrukcją obsługi
Informações importantes
Caso não sejam seguidas as instruções de instalação fornecidas com o produto
Plataforma, poderão ocorrer ferimentos pessoais e danos no produto que poderão não
ser cobertos pela sua garantia.
Verifique se sua instalação está em conformidade com os códigos de construção e
elétricos locais.
Não abra nem desmonte o produto Plataforma. Pode ocorrer choque elétrico
proveniente da alta voltagem armazenada internamente. A abertura da estrutura
externa também invalida sua garantia.
Não suba (nem deixe que crianças subam) em uma cadeira para tocar a superfície do
seu produto Plataforma. O ideal é que você monte o produto na altura apropriada.
smarttech.com/kb/170490
5
Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto SMART à
chuva ou umidade.
Utilize apenas cabos de extensão e tomadas eléctricas em que a ficha polarizada
deste produto possa ser introduzida até ao fim.
Se o seu produto Plataforma precisar de peças de reposição, certifique-se de que o
suporte técnico utilize apenas as especificadas pela SMART Technologies ou utilize
peças com as mesmas características que as originais.
Utilize o cabo de alimentação fornecido em conjunto com este produto. Se não tiver
sido fornecido um cabo de alimentação em conjunto com este produto, contacte o seu
fornecedor. Utilize apenas cabos de alimentação que correspondam à tensão CA da
tomada eléctrica e que cumpram as normas de segurança do seu país.
Certifique-se de que os cabos que cruzam o chão até o seu SMART estejam
corretamente amarrados e marcados para evitar tropeços.
Não insira objetos nos orifícios de ventilação do gabinete, pois eles podem tocar
pontos de voltagem perigosos e causar choque elétrico, incêndio ou dano no produto,
o que pode não ser coberto pela garantia.
Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação. Se o cabo for danificado,
poderá ocorrer choque, incêndio ou dano no produto, o que pode não ser coberto pela
garantia.
Use somente extensões e tomadas em que o plugue polarizado deste produto possa
ser totalmente inserido.
Use o cabo de alimentação fornecido com este produto. Se não for incluído um cabo
de alimentação junto com este produto, entre em contato com o fornecedor. Use
somente cabos de alimentação com voltagem AC correspondente à da tomada
elétrica e que sejam compatíveis com os padrões de segurança do seu país.
Se o vidro estiver quebrado, não toque no cristal líquido. Para evitar ferimentos,
manuseie com cuidado os fragmentos de vidro no momento do descarte.
Não mova nem monte o monitor de tela plana conectando corda ou fio às suas alças.
Como o monitor de tela plana é pesado, uma falha na corda, no fio ou na alça pode
causar ferimentos pessoais.
Para evitar ferimentos pessoais, não tente montar nem carregar o monitor de tela
plana usando sua própria força. Use, preferencialmente, um dispositivo de içamento
com os parafusos com olhais de fixação incluídos. Os parafusos com olhais não são
como um hardware que pode ser instalado posteriormente.
Use o hardware de montagem SMART fornecido ou o hardware projetado para
sustentar adequadamente o peso do seu produto.
Desconecte da tomada da parede todos os cabos de alimentação do monitor de tela
plana e procure atendimento qualificado para obter assistência quando ocorrer
qualquer uma das seguintes situações:
l
l
l
l
l
l
O cabo ou o plugue de alimentação for danificado
Entornar líquido no monitor de tela plana
Caírem objetos no monitor de tela plana
O monitor de tela plana cair
Ocorrer dano estrutural, como quebra
O monitor de tela plana se comportar inesperadamente quando você seguir
as instruções operacionais
Informações importantes
O incumprimento das instruções de instalação fornecidas em conjunto com o produto
SMART poderá provocar lesões corporais e danos no produto que poderão não estar
cobertos pela garantia.
Certifique-se de que a sua instalação cumpre os códigos de construção e de
electricidade locais.
Não abra nem desmonte o produto SMART. Corre o risco de sofrer choque eléctrico
de alta tensão no interior da caixa. A abertura da caixa também implica a anulação da
garantia.
Não se ponha em cima de uma cadeira (nem permita que as crianças o façam) para
tocar na superfície do produto SMART. Ao invés, coloque o produto a uma altura
apropriada.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha o produto SMART à
chuva ou à humidade.
Se forem necessárias peças sobressalentes para o produto SMART, certifique-se de
que o técnico utiliza peças especificadas pela SMART Technologies ou peças com
características idênticas às de origem.
Certifique-se de que quaisquer cabos que atravessam o chão para chegar ao produto
SMART se encontram devidamente arrumados e marcados, para evitar o perigo de
alguém tropeçar.
Não introduza objectos no interior dos orifícios de ventilação da caixa, pois estes
podem tocar em pontos de tensão perigosos e causar choque eléctrico, incêndio ou
danos no produto que podem não estar cobertos pela sua garantia.
Não coloque objectos pesados sobre o cabo de alimentação. Os danos no cabo
podem causar choque eléctrico, incêndio ou danos no produto que podem não estar
cobertos pela garantia.
6
smarttech.com/kb/170490
Se o ecrã estiver partido, não toque nos cristais líquidos. Para evitar lesões,
manuseie os fragmentos de vidro com cautela ao eliminá-los.
Não movimente nem monte o monitor de ecrã plano interactivo através de cabos ou
arames ligados às suas alças. Como o monitor de ecrã plano interactivo é pesado, a
quebra dos cabos, arames ou alças pode causar lesões corporais.
Para evitar lesões corporais, não tente montar nem transportar o monitor de ecrã
plano interactivo recorrendo à sua própria força. Ao invés, utilize um dispositivo de
elevação em conjunto com as cavilhas de anexação incluídas. As cavilhas não
constituem equipamentos pós-instalação.
Utilize equipamentos de montagem fornecidos pela SMART ou equipamentos
concebidos para sustentar com segurança o peso do produto.
Desligue todos os cabos de alimentação do monitor de ecrã plano interactivo da
tomada de parede e solicite a ajuda de técnicos qualificados caso ocorra uma das
seguintes situações:
l
l
l
l
l
l
O cabo de alimentação ou a ficha sofreu danos
Foi derramado líquido sobre o monitor de ecrã plano interactivo
Caíram objectos sobre o monitor de ecrã plano interactivo
O monitor de ecrã plano interactivo caíu
Verificaram-se danos estruturais, como, por ex., fracturas
O monitor de ecrã plano interactivo comportou-se de forma inesperada
quando seguia as instruções de funcionamento
Важная информация
Невыполнение инструкций по установке, прилагаемых к продукту SMART, может
привести к травмам и повреждениям изделия, на которые не распространяется
действие гарантии.
Убедитесь, что установка соответствует местным строительным и
электротехническим нормам.
Не вскрывайте и не разбирайте SMART продукт. Это может привести к
поражению электрическим током при прикосновении к располагающимся внутри
корпуса элементам, находящимся под высоким напряжением. Кроме того,
открытие корпуса приводит к аннулированию гарантии.
Если продукт SMART расположен слишком высоко, не пытайтесь дотянуться до
его поверхности, встав на стул (и не позволяйте детям делать это). Вместо этого
установите продукт на подходящей высоте.
Для предотвращения возгорания и поражения электрическим током не допускайте
попадания продукта SMART под дождь, берегите оборудование от влаги.
В случае необходимости замены отдельных деталей продукта SMART помните,
что для замены допускается использовать только детали, разрешенные SMART
Technologies, или детали с аналогичными характеристиками.
Убедитесь, что кабели, идущие по полу к продукту SMART, правильно связаны и
помечены, чтобы за них нельзя было зацепиться.
Не вставляйте предметы в вентиляционные отверстия, поскольку они могут
задеть находящиеся под напряжением элементы, что может привести к
поражению электрическим током, пожару или к повреждениям продукта, на
которые не распространяется действие гарантии.
Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания. Повреждение кабеля может
привести к поражению электрическим током, пожару или к повреждениям
продукта, на которые не распространяется действие гарантии.
Используйте только такие удлинители с розетками, в которые полярная вилка
продукта может быть вставлена полностью.
Используйте только поставляемые с продуктом кабели питания. Если кабель
питания не входит в комплект поставки продукта, обратитесь к поставщику.
Используйте только те кабели питания, которые соответствуют по напряжению
розетке питания и удовлетворяют требованиям местных стандартов
безопасности.
В случае повреждения стеклянной поверхности экрана не прикасайтесь к
жидкости, вытекающей из него. Во избежание повреждений соблюдайте
осторожность во время сбора осколков.
Не перемещайте и не устанавливайте интерактивный дисплей с помощью каната
или провода, продетого в его ручки. Несоблюдение этих инструкций может
привести к травмам и повреждению оборудования, поскольку интерактивный
дисплей очень тяжелый.
1020467 Rev 02
Во избежание травм не пытайтесь устанавливать интерактивный дисплей своими
силами. Используйте подъемный механизм и прилагаемые рым-болты для
фиксации устройства на этом механизме. После монтажа рым-болты необходимо
убрать.
Используйте средства крепления, поставляемые SMART, или оборудование,
предназначенное для соответствующего надежного монтажа изделия.
Во всех следующих случаях немедленно отключайте все кабели питания
интерактивного дисплея от сети питания и обращайтесь за помощью к
квалифицированному техническому персоналу:
l
l
l
l
l
l
Кабель питания или его вилка повреждены.
Внутрь интерактивного дисплея попала жидкость.
На интерактивный дисплей упал какой-либо предмет.
Интерактивный дисплей упал.
Обнаружено структурное повреждение, например, трещина.
Интерактивный дисплей ведет себя непредсказуемым образом, хотя все
инструкции по эксплуатации соблюдаются.
Viktig information
Försummelse att följa installationsanvisningarna som medföljde SMART-produkten,
kan resultera i personskada och skada av produkten som eventuellt inte täcks av din
garanti.
SMART ürününü açmayın veya sökmeyin. Mahfazasının içindeki yüksek gerilimden
dolayı elektrik çarpma riski vardır. Mahfazasının açılmasıyla birlikte garantiniz de
geçersiz olacaktır.
SMART ürününüzün yüzeyine dokunmak için bir sandalye üzerine çıkmayın
(çocukların çıkmasına da izin vermeyin). Bunun yerine, ürünü uygun yüksekliğe
monte edin.
Yangın veya elektrik çarpma riskini azaltmak için SMART ürününüzü yağmur veya
neme maruz bırakmayın.
Eğer SMART ürününüz değiştirme parçalarını gerektirirse, servis teknisyeninin
SMART Technologies tarafından öngörülen değiştirme parçalarını veya orijinal
parçalarla aynı özelliklere sahip parçaları kullandığından emin olun.
SMART ürününüze giden ve zemin üzerinde uzanan kabloların, çelme tehlikesini
önlemek için uygun şekilde bağlanmasını ve işaretlenmesini sağlayın.
Kabin havalandırma deliklerinin içine nesneler sokmayın, çünkü tehlikeli gerilim
noktalarına dokunabilir ve elektrik çarpmasına, yangına veya garanti kapsamında
olmayacak ürün hasarına yol açabilir.
Güç kablosunun üzerine hiçbir ağır nesne koymayın. Kablonun hasar görmesi, elektrik
çarpmasına, yangına veya garanti kapsamında olmayacak ürün hasarına neden
olabilir.
Se till att din installation uppfyller lokala byggnads- och elnormer.
Sadece bu ürünün kutuplu fişinin tam olarak sokulabileceği uzatma kabloları ve prizleri
kullanın.
SMART-produkten får inte öppnas eller isärmonteras. Du kan riskera att få en
elektrisk stöt från den höga spänningen innanför kåpan. Garantin ogiltigförklaras om
kåpan öppnas.
Bu ürünle sağlanmış olan güç kablosunu kullanın. Bu ürünle birlikte bir güç kablosu
sağlanmamışsa lütfen tedarikçinizle irtibata geçin. Sadece güç prizinin AC voltajına
uygun olan ve ülkenizin emniyet standartlarına uyan güç kablolarını kullanın.
Stå inte (och tillåt inte barn att stå) på en stol för att vidröra ytan på SMARTprodukten. Fastmontera istället produkten på en lämplig höjd.
Cam kırılmışsa sıvı kristale dokunmayın. Yaralanmayı önlemek için bertaraf ederken
cam parçalarını dikkatli taşıyın.
Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta SMART Boardprodukten för väta eller fukt.
İnteraktif düz paneli kollarına ip veya tel bağlayarak taşımayın veya monte etmeyin.
Çünkü interaktif düz panel ağırdır, tel, ip veya kol arızalanması kişisel yaralanmaya
yol açabilir.
Om du behöver reservdelar till din SMART-produkt, se då till att serviceteknikern
använder de reservdelar som specificerats av SMART Technologies eller delar med
samma egenskaper som originalen.
Tillse att alla kablar på golvet till din SMART Board-produkt är korrekt sammanbundna
och markerade för att undvika att någon snubblar över dem.
För inte in objekt inuti skåpets ventilationshål, eftersom de kan vidröra farliga
spänningspunkter och orsaka elektriska stötar, brand eller skada av produkten, vilket
kanske inte täcks av garantin.
Placera inte några tunga objekt på elkabeln. En skadad kabel kan orsaka elektriska
stötar, brand eller skada av produkten, vilket kanske inte täcks av garantin.
Använd endast förlängningssladdar och uttag som denna produkts polariserade
kontakt helt kan föras in i.
Använd elkabeln som medföljde med denna produkt. Om en elkabel inte medföljer
med denna produkt, kontakta då din leverantör. Använd endast elkablar som matchar
eluttagets AC-spänning och som uppfyller ditt lands säkerhetsstandarder.
Om glaset har krossats, vidrör då inte kristallvätskan. För att förebygga skada,
hantera försiktigt glasbitarna när du kasserar dem.
Flytta eller montera inte den interaktiva platta skärmen genom att fästa ett rep eller
ståltråd i dess handtag. Eftersom den interaktiva platta skärmen är tung, kan repet,
ståltråden och handtaget lossna och leda till personskada.
För att förebygga personskada, försök inte att montera eller bära den interaktiva platta
skärmen av egen kraft. Använd istället en lyftenhet med de medföljande fästbara
ögonbultarna. Ögonbultar är inte en förinstallerad hårdvara.
Använd den medföljande monteringshårdvaran från SMART eller hårdvara som är
utformad att ordentligt kunna stödja din produkts vikt.
Koppla ifrån alla elkablar från din interaktiva platta skärm från vägguttaget och ta hjälp
av kvalificerad servicepersonal när något av följande inträffar:
l
l
l
l
l
l
Elkabeln eller kontakten är skadad
Vätska har spillts in i den interaktiva platta skärmen
Objekt har fallit på den interaktiva platta skärmen
Den interaktiva platta skärmen har tappats
Strukturell skada såsom sprickor har uppstått
Den interaktiva platta skärmen beter sig oförväntat när du följer
användarinstruktionerna
Önemli bilgi
SMART ürününüzle gelen kurulum talimatlarına uymamanız, fiziksel yaralanma ve
garanti kapsamı dışında kalan ürün hasarına yol açabilir.
Kişisel yaralanmayı önlemek için interaktif düz paneli sadece kendi kuvvetinizle
monte etmeye veya taşımaya çalışmayın. Bunun yerine dahil takılabilir mapaları olan
bir kaldırma aygıtı kullanın. Mapalar montaj sonrası donanım değildir.
SMART tedariki montaj donanımını veya ürününüzün ağırlığını uygun şekilde
desteklemesi için tasarlanmış olan donanımı kullanın.
Aşağıdakilerden herhangi biri gerçekleşirse interaktif düz panelinizin tüm güç
kablolarını duvar prizinden çekin ve ehil servis personelinden yardım alın:
l
l
l
l
l
l
Güç kablosu veya fişi hasarlıysa
İnteraktif düz panele sıvı dökülürse
İnteraktif düz panele nesneler düşerse
İnteraktif düz panel düşerse
Çatlama gibi yapısal hasar meydana gelirse
Çalıştırma talimatlarını takip ettiğinizde interaktif düz panel beklenmedik bir
şekilde davranırsa
重要须知
不遵循 SMART 产品随附的安装说明可能会导致人身伤害和产品损坏,这些可能
不属于保修范围。
请确保您的安装符合当地建筑规范和电气规范。
请勿打开或拆卸 SMART 产品。机箱内的高电压可能使您有遭受电击的危险。打
开机箱还会导致保修失效。
请勿站在( 或让儿童站在) 椅子上触摸 SMART 产品的表面。而要将产品安装在适
当的高度。
为减少火灾或触电危险,请勿将 SMART 产品暴露在雨水或潮湿环境中。
如果您的 SMART 产品需要替换件,确保维修人员使用的是 SMART Technologies
所指定的替换件或是具有与原始件相同特性的部件。
请确保正确地捆扎地板上连接 SMART 产品的电缆,并做好标记,防止发生绊倒
的危险。
请勿在机柜通风孔内插入物体,因为插入物可能会接触危险的电压点并导致电
击、火灾或产品损坏,这些可能不属于保修范围。
请勿在电源线上放置任何重物。电源线若损坏,可能会导致电击、火灾或产品损
坏,这些可能不属于保修范围。
请只使用本产品的极性插头可以完全插入的电源延长线和插座。
请使用本产品随附的电源线。如果本产品未随附电源线,请联系您的供应商。请
只使用与电源插座的交流电压相匹配并且符合您所在国家安全标准的电源线。
如果玻璃已损坏,切勿接触液晶体。为防止受伤,请小心处理玻璃碎片。
Kurulumunuzun yerel bina ve elektrik düzenlemelerine uyduğundan emin olun.
1020467 Rev 02
smarttech.com/kb/170490
7
请勿通过连接绳索或电线到把手上来移动或安装交互式平板显示器。因为交互式
平板显示器很重,绳索、电线或把手松脱可能导致人身伤害。
为防止人身伤害,请勿尝试用您自己的力气来安装或搬动交互式平板显示器。而
要与随附的有眼螺栓一起使用起吊装置。有眼螺栓不是安装后才使用的五金构
件。
请使用 SMART 提供的安装五金构件或者可支撑产品重量的五金构件。
如果发生下列任一情况,请将交互式平板显示器的所有电源线与墙上插座断开,
并向合格的维修人员求助:
l
l
l
l
l
l
电源线或插头损坏
液体溅入交互式平板显示器
物体掉入交互式平板显示器
交互式平板显示器掉落地上
结构损坏,如出现裂纹
按照说明操作时,交互式平板显示器工作不正常。
注意事項
不遵循 SMART 產品随附的安裝說明可能會導致人身傷害和產品損壞,這些可能
不在保固範圍內。
請確定您的安裝符合當地建築及用電的規定。
請勿打開或拆卸 SMART 產品。機箱内的高電壓可能造成電擊的危險。打開機箱
後保固即失效。
請勿為了觸控您的 SMART 產品而站在椅子上 (或讓兒童站在椅子上)。請將該產
品安裝在適當的高度。
為減少火災或觸電危險,請勿將 SMART 產品曝露在雨水或潮濕環境中。
如果您的 SMART 產品需要更換零件,請確定維修人員使用的是
SMART Technologies 所指定的替換零件或是具有與原零件相同特性的零件。
請正確的捆綁地板上連接 SMART 產品的電線,並做好標記,以防止發生絆倒的
危險。
請勿在通風孔内插入異物。插入物可能會接觸危險的電壓點並導致電擊、火災或
產品損壞,這些可能不在保固範圍內。
請勿在電源線上放置重物。電源線若損壞,可能會導致電擊、火災或產品損壞,
這些可能不在保固範圍內。
請只使用本產品的極化插頭可以完全插入的電源延長線和插座。
請使用本產品随附的電源線。如果本產品未随附電源線,請聯絡您的經銷商。請
只使用與電源插座的交流電壓相匹配且符合您所在國家安全標準的電源線。
如果玻璃已損壞,切勿接觸液晶體。請小心處理玻璃碎片以免受傷。
請勿連接繩索或電線到把手上來移動或安裝互動式平板顯示器。互動式平板顯示
器很重,繩索、電線或把手鬆脫可能導致人身傷害。
為防止人身傷害,請勿用自己身體的力量來安裝或搬動互動式平板顯示器。請以
随附的有眼螺栓搭配起吊装置使用。有眼螺栓不是安裝完成後才使用的零件。
请使用 SMART 提供的安裝零件或可支撑產品重量的零件。
如果有下列任一情形,請將互動式平板顯示器的所有電源線與插座斷開,並諮詢
合格的维修人員:
l
l
l
l
l
l
電源線或插頭損壞
液體濺入互動式平板顯示器
物體掉入互動式平板顯示器
互動式平板顯示器掉落地上
結構損壞,如出現裂痕
按照說明操作時,互動式平板顯示器無法正常運作。
© 2013 SMART Technologies ULC
8
smarttech.com/kb/170490
1020467 Rev 02