0rzedmowa

3PISTREyCI
/AUTORACH
0RZEDMOWADOWYDANIATRZECIEGO
#ZÇyÃ)7YBRANEPROBLEMYZARZ–DZANIAPRODUKCJ– 0ROCESPRODUKCYJNY 2OLAPROCESUPRODUKCYJNEGOWDZIAALNOyCIPRZEDSIÇBIORSTWA 7YBRANEKLASYFIKACJEPROCESÐWPRODUKCYJNYCH 3TRUKTURYPRODUKCYJNEJEDNOSTEKWYTWÐRCZYCH /RGANIZACJAPRODUKCJI 5JÇCIEKLASYCZNEICHARAKTERYSTYKISKALIILOyCIOWEJPRODUKCJI 4YPYPRODUKCJIWYRМNIANENAPODSTAWIECECHORGANIZACYJNYCH %LASTYCZNOyÃPRODUKCJI #YKLPRODUKCYJNY 0OJÇCIEIEKONOMICZNEZNACZENIECYKLUPRODUKCYJNEGO 3YSTEMYORGANIZACJIPRZEPYWUPRZEDMIOTUPRACY +RZYWANARASTANIAKOSZTÐW 0RZYGOTOWANIEPRODUKCJI #ZYNNOyCISKADAJ–CESIÇNAPRZYGOTOWANIEPRODUKCJI 2OZPOZNANIEZAPOTRZEBOWANIAPRZYGOTOWANIEZBYTUISERWISU 0RZYGOTOWANIEKONSTRUKCYJNE 0RZYGOTOWANIETECHNOLOGICZNE 0RZYGOTOWANIEORGANIZACYJNE +OMPUTEROWEWSPOMAGANIEPRZYGOTOWANIAPRODUKCJI 7DROœENIE 3PISTREyCI
3EKWENCYJNYIRÐWNOLEGYPRZEBIEGPROCESUPRZYGOTOWANIAPRODUKCJI +OSZTYPRZYGOTOWANIAPRODUKCJIIICHOBNIœANIE *AKOyÃPRODUKCJI *AKOyÃPRODUKCJIPRZEMYSOWEJIJEJOCENA *AKOyÃWZORUTYPU *AKOyÃWYKONANIA 4RUDNOyCIWWYKORZYSTANIUWALORÐWWYROBU .AKADYUœYTKOWNIKAAPOSTRZEGANIEPRZEZNIEGOJAKOyCI :WI–ZEKEKOLOGICZNOyCIWYROBUZOCEN–JEGOJAKOyCI /RGANIZACJAKONTROLIJAKOyCI 3YSTEMYZAPEWNIENIAJAKOyCI 'RANICEOPACALNOyCIPODNOSZENIAPOZIOMUJAKOyCI 'OSPODARSTWAWSPOMAGAJ–CEPODSTAWOW–DZIAALNOyÃPRODUKCYJN– 'OSPODARKAMATERIAOWA 'OSPODARKAPARKIEMMASZYNOWYM 'OSPODARKANARZÇDZIOWA 7YBRANEASPEKTYKOSZTOWEDECYZJIWOBSZARZEPRODUKCJI +OSZTADECYZJEOWIELKOyCIIASORTYMENCIEPRODUKCJI 2ACHUNEKZWROTUKOSZTÐWADECYZJAOURUCHOMIENIUPRODUKCJI 0LANOWANIEPRZEBIEGUPRODUKCJIISTEROWANIENIM $ECYZJEPLANISTYCZNEWZARZ–DZANIUPRODUKCJ– 0LANOWANIEKRÐTKOOKRESOWEWPRODUKCJIUSTABILIZOWANEJ 3YSTEMYURUCHAMIANIAPARTIIWPRODUKCJIPRZEMIENNEJ 0LANOWANIEKRÐTKOOKRESOWEWPRODUKCJIJEDNOSTKOWEJIKRÐTKOSERYJNEJ /PERATYWNESTEROWANIEPRZEPYWEMPRODUKCJIPRZEZSTANOWISKA #ZÇyÃ))0RZYKADYIZADANIA "IBLIOGRAFIA )NDEKS /AUTORACH
"OLESAW,IWOWSKI
$OKTOR NAUK EKONOMICZNYCH W LATACH s NAUCZYCIEL AKADEMICKI
sNAJPIERWW7YœSZEJ3ZKOLE%KONOMICZNEJW€ODZIAODROKUNA5NI
WERSYTECIE€ÐDZKIM7LATACHsPROFESORNADZWYCZAJNY3POECZNEJ
7YœSZEJ3ZKOY0RZEDSIÇBIORCZOyCII:ARZ–DZANIA/BECNIEPROWADZIWYKADY
NA 7YDZIALE :ARZ–DZANIA 5NIWERSYTETU €ÐDZKIEGO $O GÐWNYCH OBSZARÐW
JEGOZAINTERESOWAÎNALEœ–ORGANIZACJAIZARZ–DZANIEPRODUKCJ–ORAZEKONOMIKA
IZARZ–DZANIEPRZEDSIÇBIORSTWEM!UTORWIELUPUBLIKACJINAUKOWYCHZZAKRESU
ORGANIZACJIPROCESÐWPRODUKCYJNYCH
2EMIGIUSZ+OZOWSKI
$OKTORNAUKEKONOMICZNYCHINœYNIERADIUNKT:AKADU,OGISTYKI5NIWERSY
TETU€ÐDZKIEGO7LATACHsPRACOWAWPRZEDSIÇBIORSTWACHSEKTORA
TELEINFORMATYCZNEGO/BECNIEPROWADZIWYKADYNAKILKUUCZELNIACHWYœSZYCH
NASTUDIACHPIERWSZEGOIDRUGIEGOSTOPNIAORAZNASTUDIACHPODYPLOMOWYCH
:AJMUJE SIÇ TAKœE KONSULTINGIEM I PROWADZI SZKOLENIA DLA PRZEDSIÇBIORSTW
2EDAKTORTRZECHKSI–œEKORAZAUTORLUBWSPАAUTORSZEyCIUKOLEJNYCHPOZYCJI
KSI–œKOWYCH I WIELU ARTYKUÐW Z ZAKRESU ZARZ–DZANIA PRODUKCJ– LOGISTYKI
ZARZ–DZANIAPROJEKTAMIIWYKORZYSTANIAZAAWANSOWANYCHTECHNOLOGIIWPRZED
SIÇBIORSTWIE/PIEKUNNAUKOWY+OA.AUKOWEGO,OGISTYKI5NI,OGISTICS
0RZEDMOWADOWYDANIATRZECIEGO
7IELOLETNIEOBSERWACJEPOCZYNIONEPODCZASPROWADZENIAZAJÇÃAKADEMICKICH
ZPRZEDMIOTÐWBEZPOyREDNIOZWI–ZANYCHZDZIAALNOyCI–WYTWÐRCZ–PRZEDSIÇBIOR
STWATAKICHJAKZARZ–DZANIEPRODUKCJ–CZYZARZ–DZANIEPRODUKCJ–IOPERACJAMI
LUBCZÇyCIOWODOTYCZ–CYCHTEJSFERYTAKICHJAKEKONOMIKAPRZEDSIÇBIORSTWA
ZARZ–DZANIEPRZEDSIÇBIORSTWEMLOGISTYKAZARZ–DZANIEJAKOyCI–PRODUKCJIZA
RZ–DZANIEPROJEKTAMICZYZARZ–DZANIEROZWOJEMTECHNOLOGIIWSKAZUJ–WYRA|NIE
œEWIÇKSZOyÃSUCHACZYSTUDIÐWEKONOMICZNYCHNIEUFNIETRAKTUJEPROBLEMATYKÇ
PRODUKCJI5LEGAJ–ONIPOWSZECHNEMUPRZEyWIADCZENIUœEZAGADNIENIAZTEGO
ZAKRESUS–ZROZUMIAETYLKODLAOSÐBMAJ–CYCHODPOWIEDNIEPRZYGOTOWANIE
KIERUNKOWEUZYSKANENAPRZYKADW SZKOLEyREDNIEJOPROFILUTECHNICZNYM
ALBO STYKAJ–CYCH SIÇ Z PROCESAMI PRODUKCYJNYMI W PRACY ZAWODOWEJ -AJ–C
yWIADOMOyÃTAKIEGOPODEJyCIADOZAGADNIEÎZWI–ZANYCHZPRODUKCJ–NALEœY
ZADBAÃNIETYLKOOPRZYSTÇPN–FORMÇICHPRZEDSTAWIANIAALETAKœEODOGÇBNE
WYJAyNIANIEKWESTIINAPOZÐRPROSTYCHIOCZYWISTYCH
7AœNEDLAEKONOMISTYZAGADNIENIAZ ZAKRESUZARZ–DZANIAPRODUKCJ–DO
TYCZ–PRZEDEWSZYSTKIMORGANIZACJIPROCESÐWWYTWÐRCZYCHCZEGONIESPOSÐB
ROZPATRYWAÃWODERWANIUODRZECZYWIyCIEREALIZOWANYCHPROCEDURPRZETWA
RZANIA PRZEDMIOTU PRACY #HC–C ZROZUMIEà ZWI–ZEK MIÇDZY STOSOWANYMI
ROZWI–ZANIAMIORGANIZACYJNYMIAOSI–GNIÇTYMIEFEKTAMIEKONOMICZNYMINIE
TRZEBADYSPONOWAÃSPECJALISTYCZN–WIEDZ–INœYNIERSK–KONIECZNAJESTJEDNAK
ZNAJOMOyÃPODSTAWRZECZOWEJSTRONYPRODUKCJI"IOR–CTOPODUWAGÇWNINIEJ
SZEJKSI–œCEsPRZEZNACZONEJGÐWNIEDLASUCHACZYKIERUNKÐWSTUDIÐWINNYCH
NIœTECHNICZNEsZASTOSOWANOTAK–FORMÇPODAWANIAINFORMACJIABYNIETYLKO
WYSTARCZAJ–COKONKRETNIEPRZEDSTAWIÃZOœONEKWESTIETECHNICZNEALETAKœE
PRZEKONAÃCZYTELNIKAœENIEDYSPONUJ–CPRZYGOTOWANIEMPOLITECHNICZNYMJEST
ONWSTANIEBEZPROBLEMUPOJ–ÃISTOTÇROZPATRYWANYCHZAGADNIEÎ
0ROCESYWYTWARZANIADÐBRMATERIALNYCHCECHUJERМNORODNOyÃFORMISYTUA
CJIWJAKICHS–REALIZOWANECOSPRAWIAœERZ–DZ–CENIMIOGÐLNEPRAWIDOWOyCI
PRZEJAWIAJ–SIÇWPOSTACIZMODYFIKOWANEJPODWPYWEMKONKRETNYCHSZCZEGÐL
NYCHOKOLICZNOyCICHOÃICHPODSTAWOWEZAOœENIAPOZOSTAJ–NIEZMIENIONE
0RZEDMOWADOWYDANIATRZECIEGO
7 PODRÇCZNIKACH Z ZAKRESU ZARZ–DZANIA PRODUKCJ– CZYTELNICY POSZUKUJ–
CZÇSTOTAKICH ROZWI–ZAÎ PROBLEMÐW SPOTYKANYCH PRZEZ SIEBIE W PRAKTYCZNEJ
DZIAALNOyCI KTÐRE NIEZAWODNIE PRZYNIOSYBY POZYTYWNE REZULTATY JEDNAK
ZMIENNOyÃWARUNKÐWIROZMAITOyÃOKOLICZNOyCIFUNKCJONOWANIAPODMIOTÐW
GOSPODARCZYCHCZYNI–PODOBNEOCZEKIWANIANIEREALNYMI!BYUNIKN–ÃTAKIEGO
EFEKTUWNINIEJSZEJKSI–œCEUWZGLÇDNIONORELATYWNYCHARAKTEROMAWIANYCHZA
LEœNOyCIPODKREyLAJ–CPOTRZEBÇDOSTOSOWYWANIAOGÐLNYCHZALECEÎDOWARUNKÐW
DYKTOWANYCHPRZEZKONKRETNEOKOLICZNOyCI0OSTULATYUKAZANIARZECZYWISTEGO
CHARAKTERU DZIAALNOyCI PRODUKCYJNEJ JEDNAK BEZ WNIKANIA W ZAGADNIENIA
WYMAGAJ–CE OD CZYTELNIKA BLIœSZEJ ZNAJOMOyCI TECHNIKI ORAZ AKCENTOWANIA
WPYWURМNYCHWARUNKÐWNASPOSÐBPRAKTYCZNEGOWYKORZYSTANIATEORETYCZ
NYCHUOGÐLNIEÎZADECYDOWAYOWYBRANEJPRZEZAUTORÐWFORMIEPREZENTOWANIA
PORUSZANEJWPODRÇCZNIKUPROBLEMATYKI
+ONIECZNOyÃKAœDORAZOWEGODOSTOSOWYWANIAOGÐLNYCHZALECEÎTEORETYCZ
NYCH DO SZCZEGÐLNYCH SYTUACJI W JAKICH MAJ– BYà WYKORZYSTANE SPRAWIA œE
CZYTELNIKPOWINIENSIÇNASTAWIÃNIENAPAMIÇCIOWEOPANOWYWANIEZAWARTEGO
WKSI–œCEMATERIAUALENAZROZUMIENIEISTOTYOMAWIANYCHZAGADNIEÎIPRZE
OœENIEZDOBYTEJWIEDZYNADZIAANIAPRAKTYCZNE
!BYUATWIÃPOWI–ZANIETEORIIZPRAKTYK–WDRUGIEJCZÇyCIPODRÇCZNIKAZA
MIESZCZONOLICZNEPRZYKADYIZADANIAKTÐRES–ILUSTRACJ–OGÐLNYCHZAGADNIEÎ
OMÐWIONYCHWCZÇyCIPIERWSZEJCOSPRZYJAJEDNOCZEyNIELEPSZEMUPRZYSWOJENIU
IZAPAMIÇTANIUNOWYCHWIADOMOyCIZZAKRESUZARZ–DZANIAPRODUKCJ–
ŒYCZLIWEPRZYJÇCIEZJAKIMPODRÇCZNIKSPOTKASIÇNARYNKUKSIÇGARSKIM
STWORZYO ZACHÇTÇ DO OPUBLIKOWANIA W ROKU JEGO DRUGIEGO WYDANIA
AOBECNIEsDOPRZYGOTOWANIAKOLEJNEJTRZECIEJEDYCJI
7WYDANIUDRUGIMWPODROZDZIALEPOyWIÇCONYMGOSPODARCEMATERIAOWEJ
DODANYZOSTAFRAGMENTUKAZUJ–CYPROBLEMATYKÇZAPASÐWPRODUKCJIWTOKU
TWORZONYCH WEWN–TRZ KOMÐREK PROWADZ–CYCH DZIAALNOyà WYTWÐRCZ– 0RA
WIDOWOyCI GOSPODARKI ZAPASAMI W PIERWSZYM WYDANIU OMÐWIONE TYLKO NA
PRZYKADZIEMAGAZYNUMATERIAÐWZACHOWUJ–AKTUALNOyÃTAKœENATYMOBSZARZE
ALENIEODDAJ–WPENIJEGOCECHSPECYFICZNYCH
"ARDZORМNORODNAIZOœONAPROBLEMATYKADZIAALNOyCIPRODUKCYJNEJPRZED
SIÇBIORSTWAPRZEDSTAWIONAJESTDLAWIÇKSZEJPRZYSTÇPNOyCIWYKADUTAKJAKBY
JEJPOSZCZEGÐLNEOBSZARYSTANOWIYSAMODZIELNEODRÇBNETEMATY!BYUATWIÃ
CZYTELNIKOWIDOSTRZEœENIEKOMPLEKSOWEGOCHARAKTERUFUNKCJONOWANIAPRZED
SIÇBIORSTWAWDRUGIMWYDANIUPODRÇCZNIKADODANOPODSUMOWUJ–CEÃWICZENIE
ZATYTUOWANEa0RZEDSIÇBIORSTWOWPIGUCEq4OOCZYWISTEœEWOGRANICZONYCH
RAMACHNIEMOœEONOWYCZERPUJ–COZOBRAZOWAÃWIELOyCIIROZMAITOyCIPOWI–
ZAÎMIÇDZYZDARZENIAMIWRZECZYWISTOyCIZACHODZ–CYMIWPRZEDSIÇBIORSTWIE
0OMAGAJEDNAKCZYTELNIKOWIUZMYSOWIÃSOBIEROZLEGOyÃSIECIWSPАZALEœNOyCI
0RZEDMOWADOWYDANIATRZECIEGO
MIÇDZYPOSZCZEGÐLNYMIGRUPAMIZAGADNIEÎSKUTECZNIEJNIœMÐGBYTOUCZYNIÃ
ICHSZCZEGАOWYOPIS
/BYDWATEELEMENTYZNAJDUJ–SIÇTAKœEWOBECNYMTRZECIMWYDANIU*EGO
ODMIENNOyÃODPOPRZEDNIEJWERSJIPOLEGAPRZEDEWSZYSTKIMNADODANIUPRZY
KADUOBRAZUJ–CEGOSPOSÐBPRZECHODZENIAODDANYCHSPRAWOZDAWCZYCHOROZ
CHODZIEMATERIAÐWIOWYTWORZONEJPRODUKCJIDOSTATYSTYCZNEJNORMYZUœYCIA
MATERIAU*ESTTOTYLKOJEDNOWYBRANESZCZEGАOWEZAGADNIENIEKTÐREJEDNAK
DOBRZE ILUSTRUJE CZÇSTO SPOTYKAN– WPRAKTYCE SYTUACJÇ POLEGAJ–C– NA TYM œE
DOSTARCZANEPRZEZZAKADOW–EWIDENCJÇSUROWEDANENIEODZWIERCIEDLAJ–PRECY
ZYJNIEKATEGORIIUZNAWANYCHZAWAœNEZPUNKTUWIDZENIATEORIIEKONOMICZNYCH
$O PRAWIDOWEGO ZOBRAZOWANIA TYCH KATEGORII PRZYBLIœAMY SIÇ STOPNIOWO
ELIMINUJ–C ZAWARTY W SPRAWOZDAWCZOyCI ZAKADOWEJ ZNIEKSZTACAJ–CY WPYW
CZYNNIKÐWDLADANEJKATEGORIIPOSTRONNYCH/CZYWIyCIEPRZYBLIœANIESIÇDOCELU
NIEZAWSZEOZNACZAJEGOOSI–GNIÇCIE
!UTORZY NIE PODZIELILI ZAWARTEGO W KSI–œCE MATERIAU NA PROBLEMATYKÇ
ZALECAN–DLASUCHACZYSTUDIÐWLICENCJACKICHIPRZEZNACZON–DOWYKORZYSTA
NIAWPROGRAMIEUZUPENIAJ–CYCHSTUDIÐWMAGISTERSKICHNIEWYRМNILITAKœE
TEMATÐW KTÐRE MOœNA POMIN–à PRZY STUDIOWANIU INNYCH PRZEDMIOTÐW NIœ
ZARZ–DZANIEPRODUKCJ–UZNAJ–CZACELOWEPOTRAKTOWANIECAOyCIPRZEGL–DOWO
A ZATRZYMYWANIE SIÇ JEDYNIE NAD WYBRANYMI ZAGADNIENIAMI SUœ–CYMI JAKO
PRZYKADPOGÇBIONEJANALIZYPROBLEMU/WYBORZETEMATÐWDODOKADNIEJ
SZEGOOMÐWIENIAZDECYDUJ–INDYWIDUALNIEOSOBYPROWADZ–CEZAJÇCIAKIERUJ–C
SIÇZAKRESEMDANEGOPRZEDMIOTUIPOTRZEBAMISTUDENTÐW
#ZÇyÃ)
7YBRANEPROBLEMYZARZ–DZANIA
PRODUKCJ–
0ROCESPRODUKCYJNY
2OLAPROCESUPRODUKCYJNEGOWDZIAALNOyCI
PRZEDSIÇBIORSTWA
0ROCESPRODUKCYJNYTOCAOKSZTATZJAWISKICELOWOPODEJ
MOWANYCH DZIAAÎ KTÐRE SPRAWIAJ– œE W PRZEDMIOCIE PROCESPRODUKCYJNY
PRACYPODDANYMICHODDZIAYWANIUSTOPNIOWOZACHODZ–
POœ–DANEZMIANY+UMULUJ–CSIÇPOWODUJ–ONESUKCESYWNENABIERANIEPRZEZ
PRZEDMIOT CECHPRZYBLIœAJ–CYCHGOI UPODABNIAJ–CYCHDOZAMIERZONEGOWYROBU
/SI–GNIÇCIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH CECH W OCZEKIWANYM WYMIARZE OZNACZA
ZAKOÎCZENIEPROCESUPRODUKCYJNEGO
'ÐWN–TREyÃPROCESUPRODUKCYJNEGOSTANOWI–ZMIANY
TREyÃPROCESU
DOKONUJ–CE SIÇ W RZECZOWEJ POSTACI PRZETWARZANEGO
PRODUKCYJNEGO
PRZEDMIOTU PRACY .ALEœY JEDNAK PODKREyLIà œE ISTOTA
DZIAALNOyCIPRODUKCYJNEJPRZEJAWIASIÇNIETYLKOWSFERZEFIZYKOCHEMICZNYCH
PRZEMIANPRZEDMIOTUPRACYALETAKœEWOBSZARZEZAGADNIEÎEKONOMICZNYCH
SPOECZNYCHBIOLOGICZNYCHIEKOLOGICZNYCH
$LA EKONOMISTY PIERWSZOPLANOWE ZNACZENIE MA
ZNACZENIE
EFEKTYWNOyà DZIAALNOyCI PROWADZONEJ PRZEZ PRZEDSIÇ
EKONOMICZNE
BIORSTWO 0IERWOTNE CZYNNIKI WARUNKUJ–CE TÇ EFEKTYW
NOyÃWYSTÇPUJ–WPROCESACHPRODUKCYJNYCHPOSTRZEGANYCHODICHMATERIALNEJ
RZECZOWEJ STRONY I OBEJMUJ– MIÇDZY INNYMI ZUœYCIE MATERIAÐW NA CELE
PRODUKCYJNE EKSPLOATOWANIE URZ–DZEÎ TECHNICZNYCH I WYDATKOWANIE PRACY
LUDZKIEJKTÐRE–CZNIEUJAWNIAJ–SIÇWPOSTACIKOSZTUPONOSZONEGONAWYTWO
RZENIE WYROBU : DRUGIEJ STRONY UZYSKANY EFEKT ZMIAN W RZECZOWEJ POSTACI
PRZEDMIOTUPRACYPRZES–DZAOTYMWJAKIMSTOPNIUWYTWORZONYWYRÐBOKAœE
SIÇPRZYDATNYDLAPOTENCJALNEGONABYWCYCZYLIJAK–CENÇBÇDZIEMOœNAOSI–GN–Ã
PRZYJEGOSPRZEDAœY
0RZYPROCESACHWYTWÐRCZYCHS–ZAANGAœOWANILUDZIE
ZNACZENIE
A RМNE ZADANIA JAKIE WYKONUJ– STANOWI– PODSTAWO SPOECZNE
WYCZYNNIKKSZTATUJ–CYICHWZAJEMNERELACJEZWIERZCH
#ZÇyÃ)7YBRANEPROBLEMYZARZ–DZANIAPRODUKCJ–
NOyCIIPODPORZ–DKOWANIAWSPАPRACYINADZORUINSTRUKTAœUIDORADZTWAFA
CHOWEGO
,UDZIE CI S– JEDNAK NIE TYLKO CZONKAMI LOKALNEJ SPO
ZNACZENIE
ECZNOyCIALETAKœEJEDNOSTKAMIBIOLOGICZNYMIKTÐRYCH
BIOLOGICZNE
DOBROSTANFIZYCZNYIPSYCHICZNYZALEœYBEZPOyREDNIOOD
IEKOLOGICZNE
WPYWUJAKIEMUWOKRESIESWOJEJAKTYWNOyCIZAWODOWEJ
S–PRZEZOKREyLONYCZASPODDAWANEWZWI–ZKUZREALIZOWANYMIPROCESAMIWY
TWÐRCZYMI/DDZIAYWANIETONIEOBEJMUJEWY–CZNIEOSÐBZATRUDNIONYCHPRZY
DANYMPROCESIEPRODUKCYJNYMCZYWKONKRETNEJFIRMIEGDYœWIELUPROCESOM
PRODUKCYJNYMTOWARZYSZYPOWSTAWANIERМNYCHCZYNNIKÐWNIEOBOJÇTNYCHDLA
BLIœSZEGOIDALSZEGOOTOCZENIAPRZEDSIÇBIORSTWA0YYIGAZYPRZEDOSTAJ–CESIÇ
DOATMOSFERYPYNYTRAFIAJ–CEDOKANALIZACJIODPADYSTAEUSUWANEPOZAOBRÇB
ZAKADUHAASIEMITOWANEPROMIENIOWANIEsTORМNEFORMYODDZIAYWANIA
PROCESÐWPRODUKCYJNYCHNASTANLOKALNEGOyRODOWISKANATURALNEGO
'ÐWNYMOBSZAREMDZIAALNOyCIPRZEDSIÇBIORSTWAPRO
OBSZARDZIAALNOyCI
DUKCYJNEGO JEST WYTWARZANIE DÐBR UœYTKOWYCH W ICH
PRZEDSIÇBIORSTWA
KONKRETNEJ RZECZOWEJ POSTACI A POWODEM UZASAD
PRODUKCYJNEGO
NIAJ–CYM URUCHOMIENIE PRODUKCJI s ISTNIENIE POTRZEB
KTÐRYCHZASPOKOJENIUMASUœYÃWYTWARZANYWYRÐB.ABYWCACHC–CZASPOKOIÃ
SWOJEPOTRZEBYPACIZAPRODUKTOKREyLON–CENÇBÇD–C–PRZYCHODEMWYTWÐR
CY0RODUKOWANIEDÐBRUœYTECZNYCHDLAICHODBIORCYSTANOWIZATEMRACJÇBYTU
PRZEDSIÇBIORSTWA-INǐYJUœJEDNAKCZASYKIEDYSKUPIAJ–CUWAGÇNAPRZEBIEGU
ZMIANPRZEDMIOTUPRACYODMATERIAUSUROWCADOGOTOWEGOWYROBUMOœNA
BYOTWIERDZIÜEMASIÇWPOLUWIDZENIACAOKSZTATZJAWISKKTÐREPRZES–DZAJ–
OWIÇKSZYMLUBMNIEJSZYMPOWODZENIUFIRMYANAWETOJEJEGZYSTENCJICZYUPAD
KU7DZISIEJSZYCHWARUNKACHNAWETBARDZODOBRZEPROWADZONADZIAALNOyÃ
PRODUKCYJNAMOœESIÇOKAZAÃNIESKUTECZNAINIEWYSTARCZAJ–CADOZAPEWNIENIA
EKONOMICZNEGOBYTUPRZEDSIÇBIORSTWAJEyLINIEZNAJDZIENIEZBÇDNEGOWSPARCIA
WSFERZEPRZEDPRODUKCYJNEJIPOPRODUKCYJNEJ
$OSFERYPRZEDPRODUKCYJNEJZALICZASIÇCZYNNOyCIBÇD–CE
SFERA
ODPOWIEDNIKIEMDZIAALNOyCIWYTWÐRCZEJALEWYKONYWA
PRZEDPRODUKCYJNA
NEWFORMIEABSTRAKCYJNEJBEZUDZIAUPRZEDMIOTUPRACY
WJEGOMATERIALNEJPOSTACI7SFERZETEJPOWSTAJEWYOBRAœENIEPRZYSZEGOWYRO
BUsJEGOPROJEKTOPISANYIUTRWALONYWDOKUMENTACJIZTAK–SZCZEGАOWOyCI–
œESTANOWIONWZORZECKTÐRYMMOG–SIÇKIEROWAÃPRACOWNICYWYTWARZAJ–CY
DANYPRODUKTWRZECZOWEJFORMIE$ZIAANIAJAKIETRZEBAWYKONAÃABYPOWSTA
GOTOWYWYRÐBRÐWNIEœZOSTAJ–ZAPROJEKTOWANEIUDOKUMENTOWANEWSFERZE
PRZEDPRODUKCYJNEJ #ZYNNOyCI PRODUKCYJNE URUCHAMIANE OD RAZU W POSTACI
MATERIALNEJAWIÇCBEZABSTRAKCYJNEGOKONCEPCYJNEGOPRZYGOTOWANIAWFOR
MIEPROJEKTÐWNIEUCHRONNIEPROWADZIYBYDOPOWSTAWANIATAKWIELUBÇDÐW
IPODEJMOWANIATYLUNIESKUTECZNYCHDZIAAΜEOSI–GNIÇCIENAWETMINIMALNEJ
OPACALNOyCINIEBYOBYMOœLIWE
0ROCESPRODUKCYJNY
3FERA POPRODUKCYJNA OBEJMUJE DZIAANIA KTÐRE WY
SFERA
TWÐRCA PODEJMUJE PO WYKONANIU WYROBU W POSTACI POPRODUKCYJNA
RZECZOWEJ CZYLI PO CAKOWITYM UKOÎCZENIU DZIAAÎ
NALEœ–CYCHDOSFERYPRODUKCYJNEJWTYMCELUABYNABYWCADANEGOPRODUKTU
MÐGWPENISPOœYTKOWAÃPOTENCJALNEMOœLIWOyCIZAWARTEWZAKUPIONYMPRZED
MIOCIE:NACZN–CZÇyÃWSPАCZESNEJPRODUKCJIPRZEMYSOWEJSTANOWI–WYROBY
KTÐRYCHWALORYUœYTKOWENIES–WPENIDOSTÇPNEDLAICHPOSIADACZAJEyLINIEMOœE
ONSKORZYSTAÃZODPOWIEDNICHUSUGSERWISOWYCH7WIELUWYPADKACHZAPEW
NIENIENALEœYTEGOPOZIOMUTYCHUSUGWYMAGAODWYTWÐRCYWYROBUPODJÇCIASIÇ
ZADANIAICHyWIADCZENIA/ZNACZATOœEZANIEDBANIEPRZEZEÎDZIAAÎNALEœ–CYCH
DOSFERYPOPRODUKCYJNEJSTAJENAPRZESZKODZIEZASPOKAJANIUPOTRZEBNABYWCY
WYROBUATYMSAMYMPRZEKREyLASENSPROWADZENIADZIAALNOyCIPRODUKCYJNEJ
IWKONSEKWENCJIPODWAœARACJÇBYTUPRZEDSIÇBIORSTWA
7YBRANEKLASYFIKACJEPROCESÐWPRODUKCYJNYCH
2МNORODNOyà DZIAAÎ WYKONYWANYCH W SFERZE PRO
DUKCYJNEJ SPRAWIA œE NIE ISTNIEJE OGÐLNY ZESTAW REGU KLASYFIKACJE
PROCESÐW
IPRAWIDOWOyCIKTÐRYMIMOœNABYZPOWODZENIEMOBJ–Ã
PRODUKCYJNYCH
WSZYSTKIEELEMENTYTEGOZBIORU/ZNACZATOKONIECZNOyÃ
UPORZ–DKOWANIAZNANYCHPROCESÐWPRODUKCYJNYCHIWYODRÇBNIENIAGRUPDZIA
AÎOPODOBNYCHCECHACHPODLEGAJ–CYCHKONKRETNYMWSPÐLNYMDLACAEGO
PODZBIORUZASADOM4EMUCELOWISUœ–KLASYFIKACJE
0OWSTAJ–CEUKADYKLASYFIKACYJNEZALEœ–ODPRZYJÇTEGO
KRYTERIUMPODZIAU
KRYTERIUM PODZIAU PROCESÐW PRODUKCYJNYCH 0RZEDSTA
PROCESÐW
WICIELEDYSCYPLINTECHNICZNYCHZAPODSTAWOWYCZYNNIK
PRODUKCYJNYCH
UZNAJ– CECHY PRZEDMIOTU PRACY KTÐRE ZMIENIAJ– SIÇ
WWYNIKUPOSZCZEGÐLNYCHRODZAJÐWDZIAAÎIWYRМNIAJ–PROCESYZMIENIAJ–CE
SKADCHEMICZNYPRZETWARZANYCHSUBSTANCJIICHSTRUKTURÇFIZYCZN–KSZTATCZY
WYMIARYPRZYCZYMKAœDAZWYODRÇBNIONYCHGRUPMOœEPODLEGAÃDALSZEMU
BARDZIEJSZCZEGАOWEMUPODZIAOWI
$LAEKONOMISTYIORGANIZATORANAJWIÇKSZEZNACZENIEMAKLASYFIKACJAPROCE
SÐWCZ–STKOWYCHWZALEœNOyCIODCHARAKTERUDZIAAÎWYKONYWANYCHWSTOSUNKU
DOPRZEDMIOTUPRACY.ATEJPODSTAWIEWYRМNIASIÇ
r PROCESYTECHNOLOGICZNE
r PROCESYPOMIAROWOKONTROLNE
r PROCESYTRANSPORTOWE
r PROCESYSKADOWANIA