SUNNY VIEW - Beknopte handleiding voor - Thermeta

Montage
Eisen aan de installatielocatie
Apparaat voor de bewaking van installaties
SUNNY VIEW
☐☐ Installatielocatie moet zich binnen bevinden.
☐☐ De omgevingstemperatuur moet tussen 0 °C en +40 °C liggen.
☐☐ De opstellingslocatie moet beschermd tegen stof, vocht en agressieve stoffen zijn.
Beknopte handleiding voor inbedrijfstelling
☐☐ De afstand tot apparaten die gebruik maken van de 2,4 GHz frequentieband (bijv. magnetronovens)
moet ten minste 1 m bedragen. U voorkomt daardoor dat de verbindingskwaliteit en de
datatransmissiesnelheid vermindert.
☐☐ De afstand tussen Sunny View en de apparaten met SMA Bluetooth® Wireless Technology mag niet te
groot zijn. De reikwijdte in het open veld bedraagt maximaal 100 m. De reikwijdte wordt verminderd
door de omgevingsomstandigheden.
☐☐ Tussen Sunny View en de apparaten met Bluetooth mogen zich geen storingsbronnen
(bijv. staalwanden) bevinden.
Sunny View opstellen
1. Voetstuk op de achterkant van de Sunny View schuiven.
2. De Sunny View op een geschikte opstellingslocatie opstellen.
Sunny View aan de wand monteren
1. Montagelocatie kiezen aan de hand van de eisen die aan de opstellingslocatie worden gesteld.
2. De positie van de boorgaten aan de muur markeren en gaten boren (afstand tussen de boorgaten:
56 mm, diameter van de boorgaten: 6 mm).
3. De pluggen in de boorgaten steken.
4. De schroeven in de pluggen schroeven.
5. De Sunny View aan de schroeven hangen.
Vrije NetID vaststellen
Contact
De NetID dient ervoor PV-installaties met SMA Bluetooth die zich in directe nabijheid van elkaar bevinden van
elkaar te onderscheiden. Alle apparaten van een PV-installatie moeten dezelfde NetID hebben.
Neem bij technische problemen met onze producten contact op met de SMA Service Line.
Wij hebben de volgende gegevens nodig om u gericht te kunnen helpen:
De NetID bestaat uit één getal van de cijfers 1 t/m 9 of één letter A t/m F. NetID 0 deactiveert de Bluetooth
module. NetID 1 maakt de Bluetooth verbinding met 1 apparaat mogelijk.
• Hardwareversie van Sunny View
• Firmwareversie van Sunny View
Voor Japan met SMA CT Meter moet u een NetID 2 of hoger selecteren.
• Hardwareversie en firmwareversie van de SMA CT Meter (indien beschikbaar)
Een vrije NetID is een NetID die niet door een PV-installatie met SMA Bluetooth in de buurt wordt gebruikt.
• Firmwareversie van de SMA Bluetooth Piggy-Back (indien beschikbaar) in de omvormer
Doelgroep
• Type en serienummer van de omvormer
Deze activiteit moet door een vakspecialist worden uitgevoerd.
SMA Benelux bvba/sprl
Generaal de Wittelaan 19B
2800 Mechelen
Tel. +32 15 28 67 30
Fax +32 15 28 67 36
[email protected]
www.SMA-Benelux.com
Voorwaarde:
☐☐ De apparaten van uw PV-installatie met Bluetooth moeten uitgeschakeld zijn.
1. Neem de Sunny View op de locaties van elk apparaat met Bluetooth in gebruik (zie hoofdstuk
"Inbedrijfstelling").
☑☑ Tijdens de inbedrijfstelling zoekt Sunny View alle PV-installaties en toont de bezette NetID's.
SunnyView-SE-NL-JP-BXX121311 | A30851-X3151-A102-2-X143 | Versie 1.1
NL
2. Vrije NetID selecteren en bij alle apparaten met Bluetooth instellen (zie de installatiehandleiding van het
apparaat).
Inbedrijfstelling
Voorwaarden:
TOELICHTING BIJ DEZE HANDLEIDING
☐☐ Bij alle apparaten moet dezelfde NetID zijn ingesteld.
Geldigheid
☐☐ Alle apparaten van de PV-installatie moeten gebruiksgereed zijn.
Deze gebruiksaanwijzing is geldig voor de Sunny View van het type VIEW-10.GR1. De typebenaming kunt u
op het typeplaatje aan de achterzijde van de Sunny View aflezen.
☐☐ De PV-installatie moet uit minder dan 12 omvormers bestaan.
Deze handleiding is voor eindgebruikers en vakmensen.
2. Netvoedingsadapter met stopcontact verbinden.
Doelgroep
1. Netvoedingsadapter met de netaansluiting van de Sunny View
verbinden.
☑☑ Het SMA logo verschijnt.
Veiligheid
3. Gewenste taal selecteren.
Reglementair gebruik
De Sunny View is een communicatieproduct dat gegevens van SMA omvormers ontvangt, weergeeft en opslaat.
De Sunny View is uitsluitend geschikt voor gebruik binnen.
De Sunny View mag uitsluitend worden gebruikt met origineel toebehoren van SMA Solar Technology AG of
met toebehoren die door SMA Solar Technology AG zijn aanbevolen.
Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan het product te wijzigen of onderdelen te monteren die niet
uitdrukkelijk door SMA Solar Technology AG worden aanbevolen of verkocht.
De gegevens die Sunny View verzamelt over de energiewinning van uw PV-installatie, kunnen afwijken van die
van de elektriciteitsmeter.
• De gegevens van de Sunny View niet voor energie-afrekeningen gebruiken.
Pas de Sunny View uitsluitend toe volgens de opgaven in de meegeleverde documentatie. Andere
toepassingen kunnen tot materiële schade of persoonlijk letsel leiden.
De meegeleverde documentatie is bestanddeel van het product. Lees deze documentatie aandachtig om de
Sunny View volgens de voorschriften en optimaal te kunnen gebruiken. De toegevoegde documentatie altijd
toegankelijk bewaren.
Veiligheidsaanwijzing - bescherming tegen onbevoegde toegang
Als fabrieksinstelling heeft de PV-installatie het vooraf ingestelde wachtwoord “0000”. Hiermee kunnen
onbevoegden toegang tot de gegevens van de PV‑installatie krijgen.
• Wijzig het vooraf ingestelde wachtwoord (zie gebruiksaanwijzing van de Sunny View).
4. Gewenst land selecteren.
5. Kies [Verder].
☑☑ De melding “Wilt u naar een nieuwe installatie zoeken?” verschijnt.
6. Kies [Zoeken].
☑☑ De Sunny View zoekt naar alle PV-installaties in de omgeving.
☑☑ Na het zoeken verschijnen alle gevonden NetID's.
7. Wanneer de NetID van uw PV-installatie niet wordt weergegeven, [Zoeken herhalen] kiezen.
☑☑ De Sunny View geeft de gewenste NetID weer.
✖✖ De Sunny View geeft de gewenste NetID niet weer?
• Verklein de afstand tussen de Sunny View en het apparaat.
• Controleer de ingestelde NetID van de apparaten.
8. NetID van uw PV-installatie kiezen.
9. Kies [Verder].
☑☑ De Sunny View verbindt zich met de PV-installatie.
☑☑ De vraag naar het wachtwoord verschijnt.
10. Voer het installatiewachtwoord voor de gebruikersgroep "Gebruiker" in. Tip: het standaardwachtwoord is
"0000".
11. Kies [Verder].
☑☑ De Sunny View verbindt zich met de PV-installatie.
12. Wanneer u de tijdsweergave in het 24-uur-formaat wilt zien, checkbox [24-uur-formaat] activeren.
Leveringsinhoud
Controleer de levering op volledigheid en zichtbare beschadigingen. Neem contact op met uw handelaar als
de levering niet volledig is of beschadigd.
Positie Aantal
Aanduiding
B
Voetstuk
A
1
C
1
D
E
F
G
H
1
1
1
2
2
1
Sunny View
Netvoedingsadapter
Cd met gebruiksaanwijzing
Invoerstift
Schroeven
Pluggen
Beknopte handleiding voor inbedrijfstelling
13. Indien u een automatische synchronisatie van de tijd met het internet wilt, checkbox [Automatisch]
activeren. Na inbedrijfstelling moet een WLAN-verbinding worden gemaakt (gegevens over het
installeren van de WLAN-verbinding na inbedrijfstelling, zie gebruiksaanwijzing).
14. Tijdzone, datumindeling en tijd instellen.
15. Kies [Verder].
☑☑ Een lijst met dia's verschijnt.
16. De selectievakjes van de gewenste dia's activeren. Tip: door het selecteren van het infosymbool krijgt u
meer gegevens over de dia.
17. Kies [Verder].
☑☑ De home-dia verschijnt.
組立て
設置場所の条件
太陽光発電モニタリング装置
SUNNY VIEW
☐☐ 設置場所は屋内であること。
☐☐ 周囲温度が 0°C~+40°C であること。
☐☐ 設置場所が、ほこり、湿気、腐食性物質から保護されていること。
始動クイックガイド
☐☐ 2.4GHz の周波数帯を用いる機器(電子レンジなど)から 1 m 以上離れていること。これによ
り、通信状態の悪化とデータ転送速度の低下を防ぐことができます。
☐☐ Sunny View と SMA Bluetooth® Wireless Technology を使用している装置との距離が大きすぎ
ないこと。通信距離は屋外で最大 100 m で、環境条件によってこの最大通信範囲(屋外)は小さ
くなることがあります。
☐☐ Sunny View と Bluetooth を装備した装置との間に干渉の原因となる物体(スチール製の壁な
ど)がないこと。
Sunny View を設置する
1. 設置用スタンドを Sunny View の背面に押し入れます。
2. 適当な位置に Sunny View を設置します。
Sunny View を壁に取り付ける
1. 設置場所の条件を考慮し、設置場所を選びます。
2. ドリル穴に印を付け、穴を開けます(ドリル穴の間隔: 56 mm、ドリル穴径: 6 mm)。
3. 開けた穴にねじアンカーを差し込みます。
4. アンカーにねじを留めます。
5. ねじに Sunny View を掛けます。
使用されていない NetID を特定する
お問い合わせ先
製品について技術的な問題があれば、SMAサービスラインにお問い合わせください。適切なサポ
ートをご提供するため、以下の情報が必要となります。
• Sunny View のハードウェアバージョン
• Sunny View のファームウェアバージョン
• SMA CT Meter をご利用の場合は、そのハードウェアバージョンとファームウェアバージョン
• パワーコンディショナに SMA Bluetooth Piggy-Back が搭載されている場合は、そのファーム
ウェアバージョン
• パワーコンディショナの型式とシリアル番号
SMA Japan K.K.
Celestine Shiba Mitsui Building 8F
3-23-1 Shiba, Minato-ku, Tokyo
105-0014
Japan
NetIDは、周辺にある Bluetooth 搭載の太陽光発電システムを一つ一つ区別するために用いられま
す。一つの太陽光発電システムに属するすべての装置に同じ NetID を割り当てる必要があります。
NetID には1から9までの数字またはAからFまでのアルファベットを指定できます。NetID に0を指
定すると、Bluetooth モジュールがオフになります。NetID に1を指定すると、Bluetooth を介して1台の
装置と接続できます。
日本の太陽光発電システムで SMA CT Meter と接続している場合は、2以上の NetID を選択してくださ
い。
使用されていない NetID とは、SMA Bluetooth を搭載している周辺の太陽光発電システムのいずれで
もまだ使用されていない NetID のことを指します。
対象読者
この作業は必ず適切な技能を有する者が実施します。
Tel. +81 3 3451 9532
Fax +81 3 3451 9432
[email protected]
www.SMA-Japan.com
必要条件:
☐☐ お客様の太陽光発電システムに属する、Bluetooth を搭載した装置の電源が切られていること。
SunnyView-SE-NL-JP-BXX121311 | A30851-X3151-A102-2-X143 | バージョン 1.1
JP
1. Bluetooth を搭載した各装置の設置場所で Sunny View を始動します(「始動」の項を参照)。
☑☑ 始動プロセスで Sunny View はすべての太陽光発電システムを検索し、各システムに割り当
てられている NetID を表示します。
2. 使用されていない NetID を選択し、Bluetoothを装備した装置すべてにこの NetID を設定します
(各装置の据付工事説明書を参照)。
始動
本書に記載されている情報
必要条件:
適用範囲
本書は、Sunny View のモデル VIEW-10.GR1 に適用されます。モデル名は Sunny View の背面にあ
る銘板に記載されています。
対象読者
本書はエンドユーザーおよび適切な技能を有する者を対象としています。
安全事項
☐☐ すべての装置に同じ NetID が設定されており、この NetID が他の施設で使用されていないこ
と。
☐☐ 太陽光発電システムに属するすべての装置で運転準備が整っていること。
☐☐ 太陽光発電システムに組み込まれているパワーコンディショナが 12 台以下であること。
1. 電源アダプターを Sunny View の電源接続部に差し込
みます。
2. 電源アダプターを電源コンセントに差し込みます。
使用目的
Sunny Viewは、SMA パワーコンディショナからのデータを受信、表示、保存する通信製品です。
Sunny View は屋内での使用にのみ適しています。
Sunny View は、必ず SMA Solar Technology AG によって製造または推奨された純正付属品と使用
してください。
安全上の理由から、本製品を改造すること、あるいはSMA Solar Technology AGが流通または明示
的な推奨を行わない構成部品を取り付けることを禁じます。
太陽光発電システムで発電される電力に関して Sunny View が収集するデータは、電力メータの数値
と一致しないことがあります。
• Sunny View から得られるデータを請求書の根拠として使用することはできません。
Sunny View は、必ず同梱の説明書に従って使用してください。これら記載内容に従わずに
Sunny View を使用すると、怪我や物的損傷の原因となる恐れがあります。
同梱書類は本製品の不可欠な構成要素です。Sunny View を正しく最適な条件で使用するため、説
明書を熟読し、その内容に従ってください。後ほど参照できるよう、すべての同梱資料をいつでも手
の届く場所に保管しておいてください。
☑☑ SMA のロゴが表示されます。
3. 使用言語を選択します。
4. 国を選びます。
5. [次へ] を選択します。
☑☑ 「新しい設備を検索しますか?」というメッセージが表示されます。
6. [検索] を選択します。
☑☑ Sunny View が近くにあるすべての太陽光発電システムを検索します。
☑☑ 検索が終了すると、見つかった NetID がすべて表示されます。
7. 探している太陽光発電システムの NetID が表示されない場合は、[再検索] を選択します。
☑☑ Sunny View が探している NetID を見つけて表示します。
✖✖ 探している NetID が Sunny View に表示されない場合:
• Sunny View と装置との設置距離を小さくします。
• 装置で設定されている NetID をチェックします。
8. 設定したい太陽光発電システムの NetID を選択します。
安全上の注意 - 不正アクセスの防止
太陽光発電システムの出荷時の初期パスワードは「0000」です。すなわち、正式な権限のないユーザ
ーに設備データへのアクセスが可能です。
• 初期パスワードを変更してください(取扱説明書を参照)。
9. [次へ] を選択します。
☑☑ Sunny View が太陽光発電システムと接続します。
☑☑ パスワードの入力画面が表示されます。
10. ユーザーグループ「ユーザー」用のパスワードを入力します。参考: 初期パスワードは「0000」で
す。
11. [次へ] を選択します。
製品に含まれるもの
納品後、抜けている部品がないか、製品外部に目に見える損傷がないかを点検します。部品に抜けが
ある場合や製品に損傷が見られる場合は、専門の取扱代理店までご連絡ください。
☑☑ Sunny View が太陽光発電システムと接続します。
12. 時間を24時間式で表示したい場合は、[24時間表示] のチェックボックスにチェックを入れま
す。
設定位置
数量
名称
A
1
Sunny View
B
1
設置用スタンド
C
1
差し込み式電源アダプター
D
1
取扱説明書の CD
E
1
スタイラスペン
F
2
ねじ
16. 表示したいスライドのチェックボックスにチェックを入れます。参考: スライドに関する追加情報
を見るには、情報を示すアイコンを選択します。
G
2
ねじアンカー
17. [次へ] を選択します。
H
1
始動クイックガイド
13. インターネットを介して時間を自動的に同期化したい場合は、[自動] のチェックボックスにチェ
ックを入れます。起動後、WLAN接続を確立する必要があります(起動後のWLAN接続方法につ
いては、取扱説明書を参照のこと)。
14. タイムゾーン、日付の形式、時刻を設定します。
15. [次へ] を選択します。
☑☑ スライドのリストが表示されます。
☑☑ ホームスライドが表示されます。