ᾘ㜵タഛⅬ᳨ᴗົ௙ᵝ᭩ 㸯 ἲົᾆᏳ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࡢⅆ⅏⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏タഛ

ᾘ㜵タഛⅬ᳨ᴗົ௙ᵝ᭩
㸯
┠ⓗ
ἲົ┬ᾆᏳ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࡢⅆ⅏➼⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏タഛࡢ༑ศ࡞ᶵ⬟Ⓨ᥹ࢆ
ᅗࡿࡓࡵ㸪タഛࡢᴫせ㸪≧ែ➼ࢆ༑ศ࡟ᢕᥱࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡇࢀࢆⰋዲ࡞≧ែ࡟
ಖࡕ㸪ࡶࡗ࡚㸪ἲົ⥲ྜ◊✲ᡤཬࡧ᮶ᗇ⪅➼ࡢᏳ඲☜ಖ࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿࠋ
㸰
ᚑ஦⪅
㸯 సᴗ㈐௵⪅
㸯ྡ
ᙜヱᴗົ࡟㛵ࡋ࡚ᚲせ࡞㈨᱁ࢆ᭷ࡋ㸪௚ࡢᚑ஦⪅ࢆᣦ᥹┘╩࡛ࡁࡿ⪅ࢆὴ㐵
ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸰 ⿵ຓ⪅
ᙜヱᴗົ࡟㛵ࡋ࡚ᚲせ࡞㈨᱁ࢆ᭷ࡋ㸪ཪ ࡣ㸪ᴗົ࡟ᚑ஦ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡾ㸪ྠ➼
ࡢ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿேဨࢆὴ㐵ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸱
ᴗົጤク᪥
ཎ๎࡜ࡋ࡚㛤ᗇ᪥࡟⾜࠺ࠋ
㸲
㈝⏝㈇ᢸ༊ศ
ጤクᴗົ࡟౑⏝ࡍࡿᾘ⪖ရ㸪ᶵᮦ㸪㈨ᮦཬࡧ⡆᫆࡞ಟ⧋ࡢ㒊ရࡣ㸪ㄳ㈇⪅ࡢ㈇
ᢸ࡜ࡍࡿࠋ
㸳
ᴗົィ⏬᭩➼ࡢᥦฟ
㸯 ᴗົィ⏬᭩➼ࡢᥦฟ
ጤクᴗົᐇ᪋࡟ඛ❧ࡕ㸪ዎ⣙⥾⤖ᚋ㸪㏿ࡸ࠿࡟ᖺ㛫ᴗົィ⏬᭩ࢆἲົ⥲ྜ◊
✲ᡤࡢᢸᙜ⪅࡟ᥦฟࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸰 ᴗົ⤖ᯝሗ࿌᭩ࡢᥦฟ
ᴗົࡀ⤊஢ࡋࡓᚋ㸪㛵ಀἲ௧࡟つᐃࡍࡿᵝᘧ㸦ࠕᾘ㜵⏝タഛ➼Ⅼ᳨⤖ᯝሗ࿌᭩ࠖ㸧
ࢆࡶࡗ࡚㏿ࡸ࠿࡟ሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
Ⅼ᳨ࡢ⤖ᯝ㸪ἲ௧➼ᇶ‽࡟㐺ྜࡋ࡞࠸ሙྜࡣ㸪ᨵၿ⟇ࢆලయⓗ࡟グ㍕ࡋࡓ᭩
㠃ࢆࡶࡗ࡚ሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸴
ᴗົෆᐜ
ูῧࠕᴗົᑐ㇟タഛᶵჾ⾲ࠖ࡟ᥖࡆࡿᾘ㜵⏝タഛ➼࡟㛵ࡋ㸪ࠕᾘ㜵ἲ᪋⾜つ๎ࡢ
つᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᾘ㜵⏝タഛ➼ཪࡣ≉Ṧᾘ㜵⏝タഛ➼ࡢ✀㢮ཬࡧⅬ᳨ෆᐜ࡟ᛂࡌ࡚
⾜࠺Ⅼ᳨ࡢᮇ㛫㸪Ⅼ᳨ࡢ᪉ἲ୪ࡧ࡟Ⅼ᳨ࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌᭩ࡢᵝᘧ㸦ᖹᡂ㸯
㸴ᖺᾘ㜵ᗇ࿌♧➨㸷ྕ㸧ࠖཬࡧࠕᾘ㜵⏝タഛ➼ࡢⅬ᳨ࡢᇶ‽ཬࡧᾘ㜵⏝タഛ➼Ⅼ᳨
⤖ᯝሗ࿌᭩࡟ῧ௜ࡍࡿⅬ᳨⚊ࡢᵝᘧ㸦᫛࿴㸳㸮ᖺᾘ㜵ᗇ࿌♧➨㸯㸲ྕ㸧ࠖ࡟ᐃࡵࡿ
࡜ࡇࢁ࡟ࡼࡾ㐺ṇ࡟⾜࠺ࠋ
Ⅼ᳨ᅇᩘࡣ㸪እほ࣭ᶵ⬟Ⅼ᳨㸯ᅇ㸪እほ࣭ᶵ⬟࣭⥲ྜⅬ᳨㸯ᅇ࡜ࡋ㸪ࡑࡢⅬ᳨
࿘ᮇࡣ㸴࠿᭶࡜ࡍࡿࠋ
Ⅼ᳨ࡣ㸪ࡑࡢ㡯┠࡟ᑐᛂࡍࡿⅬ᳨ࢆ⾜࠸㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㸪ಖᏲ㸪⡆᫆࡞ಟ⧋ࡑ
ࡢ௚ࡢᥐ⨨ࢆ㐺ษ࡟ㅮࡌࡿࠋ
ᴗົᑐ㇟タഛᶵჾ⾲
ู⣬ձ
ཷኚ㟁タഛᶵჾ⾲
タഛྡ⛠
㸿㤋
ཷ㟁᪉ᘧ
ዎ⣙㟁ຊ
㧗ᅽኚᅽჾ
㐽᩿ჾ
㧗ᅽẼ୰㈇Ⲵ㛤㛢ჾ
㧗ᅽ┿✵᥋ゐჾ
㐍┦ࢥࣥࢹࣥࢧ
㧗ᅽ┙
పᅽ┙
పᅽ㟁ⅉ┙
పᅽືຊ┙
㹀㤋
ཷ㟁᪉ᘧ
㧗ᅽኚᅽჾ
㐽᩿ჾ
㧗ᅽẼ୰㈇Ⲵ㛤㛢ჾ
㐍┦ࢥࣥࢹࣥࢧ
㧗ᅽ┙
పᅽ┙
పᅽ㟁ⅉ┙
పᅽືຊ┙
㠀ᖖ⏝⮬ᐙⓎ㟁⿦⨨
ࡳ࡙ࡁᑅ
ཷ㟁᪉ᘧ
㧗ᅽኚᅽჾ
㐽᩿ჾ
㧗ᅽẼ୰㈇Ⲵ㛤㛢ჾ
㐍┦ࢥࣥࢹࣥࢧ
㧗ᅽ┙
పᅽ┙
పᅽ㟁ⅉ┙
పᅽືຊ┙
㸦ࡦࡢ࡛ᑅ㸧
పᅽ㟁ⅉ┙
పᅽືຊ┙
㸦ࣞࢫࢺࣛࣥ㸧
పᅽ㟁ⅉ┙
పᅽືຊ┙
㸦య⫱㤋㸧
పᅽ㟁ⅉ┙
పᅽືຊ┙
௙ࠉࠉᵝ
ྎᩘ
୕┦ࠉ㸱⥺ᘧࠉ.9$+=
㹉㹕
㟁ⅉኚᅽჾ㸦༢┦㸧.9$
ືຊኚᅽჾ㸦୕┦㸧.9$
ືຊኚᅽჾ㸦୕┦㸧.9$
┿✵ᘧࠉࠉࠉࠉࠉࠉ.9$
Ẽ୰ᘧࠉࠉࠉࠉࠉࠉ.9$
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ.9$
.YDU
ཷ㟁┙ࠉࠉ™㸯ࠉࠉࢥࣥࢹࣥࢧ┙™㸰ࠉࠉ㧗ᅽ㓄㟁┙™㸰
పᅽ㟁ⅉ┙™㸰ࠉࠉపᅽືຊ┙ࠉ™㸰
పᅽศ㟁┙㸦//$/%/㹼/㸧
㟁ⅉㄪග┙㸦/;㹼/;/$;/%;㸧
ືຊไᚚ┙㸦3㹼335㸧
୕┦ࠉ㸱⥺ᘧࠉ.9$+=
㟁ⅉኚᅽჾ㸦༢┦㸧.9$
㟁ⅉኚᅽჾ㸦༢┦㸧.9$
ືຊኚᅽჾ㸦୕┦㸧.9$
ືຊኚᅽჾ㸦୕┦㸧.9$
┿✵ᘧࠉࠉࠉࠉࠉࠉ.9$
Ẽ୰ᘧࠉࠉࠉࠉࠉࠉ.9$
.YDU
ཷ㟁┙ࠉࠉ™㸯ࠉࠉࢥࣥࢹࣥࢧ┙™㸯
పᅽ㟁ⅉ┙™㸱ࠉࠉపᅽືຊ┙ࠉ™㸯
㟁ⅉศ㟁┙㸦/3㹼/3/㹼/㸧
㟁ⅉㄪග┙㸦/;/;㸧
ືຊไᚚ┙㸦/3㹼/333$35(/91R(/91R㸧
ࠉ㸦ణࡋࠊ/3㹼/3ࡢ㠃ࡣ㟁ⅉศ㟁┙࡜୍యᆺ㸧
Ⓨ㟁ᶵᐃ᱁୕┦㸱⥺ᘧࠉ9+=530ࠉฟຊࠉ.9$
࢚ࣥࢪࣥࠉࠉࢹ࢕࣮ࢮ࢚ࣝࣥࢪࣥࠉࢭ࣮ࣝࣔࢱ࣮ጞືᘧ
⇞ᩱࠉࠉࠉࠉ㍍Ἔࠉ/Kࠉࢱࣥࢡࠉ/ࠉ
୕┦ࠉ㸱⥺ᘧࠉ.9$+=
㟁ⅉኚᅽჾ㸦༢┦㸧.9$
ືຊኚᅽჾ㸦୕┦㸧.9$
┿✵ᘧࠉࠉࠉࠉࠉࠉ.9$
Ẽ୰ᘧࠉࠉࠉࠉࠉࠉ.9$
.YDU
ཷ㟁┙ࠉࠉ™㸯ࠉࠉࢥࣥࢹࣥࢧ┙™㸯
పᅽ㟁ⅉ┙™㸱ࠉࠉపᅽືຊ┙ࠉ™㸯
㟁ⅉศ㟁┙㸦/3/3㹼/$/㹼/㸧
ືຊไᚚ┙㸦/3/3㹼35$35%35&(/91R(/91R㸧
㟁ⅉศ㟁┙㸦/㹼/3/5㸧
ືຊไᚚ┙㸦33㸧
㟁ⅉศ㟁┙㸦/3%/%㸧
ືຊไᚚ┙㸦/3%3%㸧
ࠉ㸦ణࡋࠊ/3%ࡣ㟁ⅉศ㟁┙࡜୍యᆺ㸧
㟁ⅉศ㟁┙㸦/37/7㸧
ືຊไᚚ┙㸦/37㸧
ࠉ㸦ణࡋࠊ/37ࡣ㟁ⅉศ㟁┙࡜୍యᆺ㸧
㸫
✵ㄪ࣭᥮Ẽタഛᶵჾ⾲
タഛྡ⛠
㸿㤋㸧
ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉࢳ࣮ࣛ
ࣘࢽࢵࢺ
࢚࢔ࣁࣥࢻࣜࣥࢢ
ࣘࢽࢵࢺ
ࢱ࣮࣑ࢼ࢚ࣝ࢔ࣁࣥ
እㄪᶵ
෭ Ỉ࣏ࣥࣉ
ᐦ㛢⭾ᙇࢱࣥࢡ
ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࢚࢔ࢥࣥ
ࣇ࢓ࣥࢥ࢖ࣝࣘࢽࢵࢺ
᤼㢼ᶵ
௙ࠉࠉࠉࠉᵝ
+3&ࠉ✵෭୍యᆺ
෭෾⬟ຊࠉNFDOKࠉຍ⇕⬟ຊࠉNFDOK
$+8❧ᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
$+8❧ᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
7$+ኳ஭㞃ⶸᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
7$+ኳ஭㞃ⶸᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
2$+ኳ஭㞃ⶸᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
2$+ኳ஭㞃ⶸᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
2$+ኳ஭㞃ⶸᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
2$+ኳ஭㞃ⶸᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
&+3ࠉᒇእ㜵⁲ᆺ
ȭ™/30™0$T
(;3࣭7ࠉ㗰ᯈ〇
ࢱࣥࢡᐜ㔞ࠉ㹊ࠉ᭷ຠᐜ✚ࠉ㹊௨ୖ
᭱㧗౑⏝ᅽຊࠉNJ੉
3$&ࠉኳ஭ᇙ㎸
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDOK
3$&ࠉኳ஭ᇙ㎸
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDOKᬮᡣ⬟ຊࠉNFDOK
)&8ࠉኳ஭㞃ⶸᆺ
෭෾⬟ຊࠉNFDOKࠉຍ⇕⬟ຊࠉNFDOK
)&8ࠉኳ஭㞃ⶸᆺ
෭෾⬟ຊࠉNFDOKࠉຍ⇕⬟ຊࠉNFDOK
)&8ࠉኳ஭㞃ⶸᆺ
෭෾⬟ຊࠉNFDOKࠉຍ⇕⬟ຊࠉNFDOK
)&8ࠉኳ஭㞃ⶸᆺ
෭෾⬟ຊࠉNFDOKࠉຍ⇕⬟ຊࠉNFDOK
)&8ࠉኳ஭㞃ⶸᆺ
෭෾⬟ຊࠉNFDOKࠉຍ⇕⬟ຊࠉNFDOK
)&8ࠉኳ஭㞃ⶸᆺ
෭෾⬟ຊࠉNFDOKࠉຍ⇕⬟ຊࠉNFDOK
)&8ࠉኳ஭㞃ⶸᆺ
෭෾⬟ຊࠉNFDOKࠉຍ⇕⬟ຊࠉNFDOK
)&8ࠉኳ஭㞃ⶸᆺ
෭෾⬟ຊࠉNFDOKࠉຍ⇕⬟ຊࠉNFDOK
)&8ࠉኳ஭㞃ⶸᆺ
෭෾⬟ຊࠉNFDOKࠉຍ⇕⬟ຊࠉNFDOK
)&8ࠉኳ஭㞃ⶸᆺ
෭෾⬟ຊࠉNFDOKࠉຍ⇕⬟ຊࠉNFDOK
)&8ࠉኳ஭㞃ⶸᆺ
෭෾⬟ຊࠉNFDOKࠉຍ⇕⬟ຊࠉNFDOK
()ࠉ㸡™0+™00$T
()ࠉ㸡™0+™00$T
()ࠉ㸡™0+™00$T
ྎᩘ
タഛྡ⛠
௙ࠉࠉࠉࠉᵝ
()ࠉ㸡™0+™00$T
()ࠉ㸡™0+™00$T
ྎᩘ
タഛྡ⛠
᥮Ẽᡪ
㏦㢼ᶵ
✵ẼΎίᶵ
㸦ࡦࡢ࡛ᑅ㸧
ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࣐ࣝࢳ
ࢩࢫࢸ࣒ᐊእᶵ
㸲᪉ྥኳ஭࢝ࢭࢵࢺᆺ
ᐊෆࣘࢽࢵࢺ
㧗ኳ஭⏝㸯᪉ྥ
࢝ࢭࢵࢺᆺᐊෆࣘࢽࢵࢺ
㧗ኳ஭⏝㸯᪉ྥ
࢝ࢭࢵࢺᆺᐊෆࣘࢽࢵࢺ
㸰᪉ྥኳ஭࢝ࢭࢵࢺᆺ
ᐊෆࣘࢽࢵࢺ
ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࣐ࣝࢳ
ࢩࢫࢸ࣒ᐊእᶵ
㸯᪉ྥኳ஭࢝ࢭࢵࢺᆺ
ᐊෆࣘࢽࢵࢺ
ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࣐ࣝࢳ
ࢩࢫࢸ࣒ᐊእᶵ
㸯᪉ྥኳ஭࢝ࢭࢵࢺᆺ
ᐊෆࣘࢽࢵࢺ
㸯᪉ྥኳ஭࢝ࢭࢵࢺᆺ
ᐊෆࣘࢽࢵࢺ
ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࣐ࣝࢳ
ࢩࢫࢸ࣒ᐊእᶵ
㸯᪉ྥኳ஭࢝ࢭࢵࢺᆺ
ᐊෆࣘࢽࢵࢺ
ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࣐ࣝࢳ
ࢩࢫࢸ࣒ᐊእᶵ
㧗ኳ஭⏝㸯᪉ྥ
࢝ࢭࢵࢺᆺᐊෆࣘࢽࢵࢺ
㸯᪉ྥኳ஭࢝ࢭࢵࢺᆺ
ᐊෆࣘࢽࢵࢺ
ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࣐ࣝࢳ
ࢩࢫࢸ࣒ᐊእᶵ
㸯᪉ྥኳ஭࢝ࢭࢵࢺᆺ
ᐊෆࣘࢽࢵࢺ
ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࣐ࣝࢳ
ࢩࢫࢸ࣒ᐊእᶵ
㸯᪉ྥኳ஭࢝ࢭࢵࢺᆺ
ᐊෆࣘࢽࢵࢺ
ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࣐ࣝࢳ
ࢩࢫࢸ࣒ᐊእᶵ
㸯᪉ྥኳ஭࢝ࢭࢵࢺᆺ
ᐊෆࣘࢽࢵࢺ
ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࣐ࣝࢳ
ࢩࢫࢸ࣒ᐊእᶵ
ኳ஭ᇙ㎸ᆺ
ᐊෆࣘࢽࢵࢺ
௙ࠉࠉࠉࠉᵝ
)᭷ᅽᡪࠉȭ™0+™00$T
)ࣛ࢖ࣥᆺࠉȭ™0+™00$T
6)ࣛ࢖ࣥᆺࠉ㸡™0+™00$T
6)ࣛ࢖ࣥᆺࠉ㸡™0+™00$T
6)ࣛ࢖ࣥᆺࠉ㸡™0+™00$T
6)ࣛ࢖ࣥᆺࠉ㸡™0+™00$T
')ᗋ⨨ᆺ
㞟ሻຠ⋡ࠉ㸣ࠉฎ⌮㢼㔞ࠉ&0+ࠉ⬺⮯ᶵ⬟௜
3$&ࠉ㸯㸮㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&ࠉ㸳㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&ࠉ㸰㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&ࠉ㸰㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&㸯㸬㸰㸳㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&ࠉ㸶㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&㹼ࠉ㸯㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&ࠉ㸴㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&㹼ࠉ㸯㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&ࠉ㸯㸬㸰㸳㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&ࠉ㸳㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&㹼ࠉ㸯㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&ࠉ㸳㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&㹼ࠉ㸯㸬㸰㸳㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&㹼ࠉ㸯㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&ࠉ㸶㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&㹼ࠉ㸯㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&ࠉ㸶㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&㹼ࠉ㸯㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&ࠉ㸴㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&㹼ࠉ㸯㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&ࠉ㸯㸮㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&㹼ࠉ㸳㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
ྎᩘ
タഛྡ⛠
ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࣐ࣝࢳ
ࢩࢫࢸ࣒ᐊእᶵ
௙ࠉࠉࠉࠉᵝ
3$&ࠉ㸶㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
ྎᩘ
タഛྡ⛠
㸯᪉ྥኳ஭࢝ࢭࢵࢺᆺ
ᐊෆࣘࢽࢵࢺ
ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࣐ࣝࢳ
ࢩࢫࢸ࣒ᐊእᶵ
㸯᪉ྥኳ஭࢝ࢭࢵࢺᆺ
ᐊෆࣘࢽࢵࢺ
ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࣐ࣝࢳ
ࢩࢫࢸ࣒ᐊእᶵ
㸯᪉ྥኳ஭࢝ࢭࢵࢺᆺ
ᐊෆࣘࢽࢵࢺ
ኳ஭ᇙ㎸ᆺ
ᐊෆࣘࢽࢵࢺ
ࣁ࢘ࢪࣥࢢ࢚࢔ࢥࣥ
࣐ࣝࢳࢩࢫࢸ࣒ᐊእᶵ
ቨ᥃ᘧࣁ࢘ࢪࣥࢢ
࢚࢔ࢥࣥᐊෆࣘࢽࢵࢺ
ቨ᥃ᘧࣁ࢘ࢪࣥࢢ
࢚࢔ࢥࣥᐊෆࣘࢽࢵࢺ
㸰᪉ྥኳ஭࢝ࢭࢵࢺᆺ
ࣁ࢘ࢪࣥࢢ࢚࢔ࢥࣥ
㸦ࡳ࡙ࡁᑅ㸧
ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࢚࢔ࢥࣥ
࣐ࣝࢳ࢚࢔ࢥࣥ
࢚࢔ࢥࣥ
እẼฎ⌮࢚࢔ࢥࣥ
᥮Ẽᡪ
௙ࠉࠉࠉࠉᵝ
3$&㹼ࠉ㸯㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&ࠉ㸶㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&㹼ࠉ㸯㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&ࠉ㸯㸮㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&㹼ࠉ㸯㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
3$&㹼ࠉ㸲㤿ຊࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.+
+$ࠉ㸯㸱㸬㸴.:ࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.:ᬮᡣ⬟ຊࠉ.:
+$ࠉ.:ࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.:ᬮᡣ⬟ຊࠉ.:
+$㹼ࠉ.:ࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.:ᬮᡣ⬟ຊࠉ.:
+$ࠉࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᘧ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.:ᬮᡣ⬟ຊࠉ.:
3$&ࠉࣅࣝ⏝࣐ࣝࢳ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉࣃࢵࢣ࣮ࢪ
ᒇእᶵࠉ෭ᡣ⬟ຊ.Z+ᬮᡣ⬟ຊ.Z+
ᐊෆᶵࠉኳ஭࢝ࢭࢵࢺ
3$&ࠉࣅࣝ⏝࣐ࣝࢳ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉࣃࢵࢣ࣮ࢪ
ᒇእᶵࠉ෭ᡣ⬟ຊ.Z+ᬮᡣ⬟ຊ.Z+
ᐊෆᶵࠉኳ஭࢝ࢭࢵࢺ
3$&ࠉࣅࣝ⏝࣐ࣝࢳ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉࣃࢵࢣ࣮ࢪ
ᒇእᶵࠉ෭ᡣ⬟ຊ.Z+ᬮᡣ⬟ຊ.Z+
ᐊෆᶵࠉኳ஭ࣅࣝࢺ࢖ࣥ
ᐊෆᶵࠉኳ஭࢝ࢭࢵࢺ
3$&ࠉࣅࣝ⏝࣐ࣝࢳ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉࣃࢵࢣ࣮ࢪ
ᒇእᶵࠉ෭ᡣ⬟ຊ.Z+ᬮᡣ⬟ຊ.Z+
ᐊෆᶵࠉኳ஭ᇙ㎸ࢲࢡࢺࢱ࢖ࣉ
0$&✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉ࢚࢔ࢥࣥ
ᒇእᶵࠉ෭ᡣ⬟ຊ.Z+ᬮᡣ⬟ຊ.Z+
ᐊෆᶵࠉኳ஭࢝ࢭࢵࢺ
ᐊෆᶵࠉቨᇙ㎸
$&ࠉ✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.Z+ᬮᡣ⬟ຊ.Z+
$&✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.Z+ᬮᡣ⬟ຊ.Z+
$&✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.Z+ᬮᡣ⬟ຊ.Z+
2$3ᗋ⨨ᆺࠉฎ⌮㢼㔞&0+
෭ᡣ⬟ຊࠉ.Z+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.Z+
2$3ᗋ⨨ᆺࠉฎ⌮㢼㔞&0+
෭ᡣ⬟ຊࠉ.Z+ᬮᡣ⬟ຊࠉ.Z+
2$3ࠉኳ஭ᇙ㎸ᆺࠉฎ⌮㢼㔞ࠉ&0+
෭ᡣ⬟ຊࠉ.Z+ࠉᬮᡣ⬟ຊࠉ.Z+
2$3ኳ஭ᇙ㎸ᆺࠉฎ⌮㢼㔞ࠉ&0+
෭ᡣ⬟ຊࠉ.Z+ࠉᬮᡣ⬟ຊࠉ.Z+
2$3ኳ஭ᇙ㎸ᆺࠉฎ⌮㢼㔞ࠉ&0+
෭ᡣ⬟ຊࠉ.Z+ࠉᬮᡣ⬟ຊࠉ.Z+
)ࠉ᭷ᅽᡪࠉȭ™&0+™3D
ྎᩘ
タഛྡ⛠
௙ࠉࠉࠉࠉᵝ
)ࢲࢡࢺ⏝࢖ࣥࢸࣜ࢔ᆺࠉȭ™&0+™3D
)ࢲࢡࢺ⏝࢖ࣥࢸࣜ࢔ᆺࠉȭ™&0+™3D
ྎᩘ
タഛྡ⛠
᥮Ẽᡪ
㸦ࣞࢫࢺࣛࣥ㸧
ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࢚࢔ࢥࣥ
㏦㢼ᶵ
᥮Ẽᡪ
௙ࠉࠉࠉࠉᵝ
)ࢲࢡࢺ⏝࢖ࣥࢸࣜ࢔ᆺࠉȭ™&0+™3D
)ࢲࢡࢺ⏝࢖ࣥࢸࣜ࢔ᆺࠉȭ™&0+™3D
)㸰ᐊ⏝㸪๪྾㎸ཱྀ௜ࠉȭ™&0+™3D
)ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢢࣜࣝࠉȭ™&0+™3D
)ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢢࣜࣝࠉȭ™&0+™3D
)ࣞࣥࢪࣇ࣮ࢻࠉࣈ࣮ࢫᆺࠉȭ™&0+™3D
)᭷ᅽᡪࠉȭ™&0+™3D
3$&ࠉࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᗋ⨨ࢲࢡࢺࢱ࢖ࣉ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.Zᬮᡣ⬟ຊࠉ.Z
3$&ࠉࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᗋ⨨ࢲࢡࢺࢱ࢖ࣉ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.Zᬮᡣ⬟ຊࠉ.Z
3$&ࠉࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉᗋ⨨ࢲࢡࢺࢱ࢖ࣉ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.Zᬮᡣ⬟ຊࠉ.Z
3$&ࠉࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉࣅࣝ⏝࣐ࣝࢳࢱ࢖ࣉ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.Zᬮᡣ⬟ຊࠉ.Z
ᐊෆᶵࠉኳྞ㟢ฟ
3$&ࠉࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉࣅࣝ⏝࣐ࣝࢳࢱ࢖ࣉ
෭ᡣ⬟ຊࠉ.Zᬮᡣ⬟ຊࠉ.Z
ᐊෆᶵࠉኳ஭࢝ࢭࢵࢺࠉ
)ࠉᗋ⨨∦྾㎸ࠉ㸡™&0+™3D
)ࣛ࢖ࣥᆺࠉȭ™&0+™3D
)ࣛ࢖ࣥᆺࠉȭ™&0+™3D
)ࢲࢡࢺᆺࠉȭ™&0+™3D
)ࢲࢡࢺᆺࠉȭ™&0+™3D
㸦㹀㤋㸧
ࢫࢡ࣮ࣜࣗࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉ +&✵෭ࢭࣃ࣮ࣞࢺᆺ
ࢳ࣮ࣛ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
෭ Ỉ࣏ࣥࣉ
&+3ࢳ࣮ࣛ⏝ࠉȭ™ȭ™/0,1™0$T
&+3ᨺ⇕⏝㸰ḟഃࠉȭ™ȭ™/0,1™0$T
&+3ᨺ⇕⏝㸯ḟഃࠉȭ™ȭ™/0,1™0$T
&+3⵳⇕⏝ࠉȭ™ȭ™/0,1™0$T
⇕஺᥮ᶵ
+(;⵳⇕⏝ࠉࣉ࣮ࣞࢺᘧࠉఏ⇕㠃✚੍
෭༷஺᥮⇕㔞NFDO+
ᬮᡣ஺᥮⇕㔞NFDO+
+(;ᨺ⇕⏝ࠉࣉ࣮ࣞࢺᘧࠉఏ⇕㠃✚੍
෭༷஺᥮⇕㔞NFDO+
ᬮᡣ஺᥮⇕㔞NFDO+
⭾ᙇࢱࣥࢡ
(;7ᐦ㛢ᘧ㸪✵ㄪ⏝㸪ࢱࣥࢡᐜ✚/
ࠉࠉࠉࠉࠉ➨㸰✀ᅽຊᐜჾ
࢚࢔ࣁࣥࢻࣜࣥࢢ
$+ࢥࣥࣃࢡࢺᗋ⨨ᆺ
ࣘࢽࢵࢺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ỈẼ໬ᘧຍ‵㸪୰ᛶ⬟ࣇ࢕ࣝࢱ࣮㸪ࣉࣞࣇ࢕ࣝࢱ࣮
$+ࢥࣥࣃࢡࢺᗋ⨨ᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
㟁Ẽ㞟ሻᶵඹ
$+ࢥࣥࣃࢡࢺᗋ⨨ᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ỈẼ໬ᘧຍ‵㸪୰ᛶ⬟ࣇ࢕ࣝࢱ࣮㸪ࣉࣞࣇ࢕ࣝࢱ࣮
$+ࢥࣥࣃࢡࢺᗋ⨨ᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ỈẼ໬ᘧຍ‵㸪୰ᛶ⬟ࣇ࢕ࣝࢱ࣮㸪ࣉࣞࣇ࢕ࣝࢱ࣮
$+ࢥࣥࣃࢡࢺᗋ⨨ᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ỈẼ໬ᘧຍ‵㸪㟁Ẽ㞟ሻᶵඹ
ྎᩘ
タഛྡ⛠
௙ࠉࠉࠉࠉᵝ
$+ࢥࣥࣃࢡࢺᗋ⨨ᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
㟁Ẽ㞟ሻᶵඹ
ྎᩘ
タഛྡ⛠
࢚࢔ࣁࣥࢻࣜࣥࢢ
ࣘࢽࢵࢺ
እẼㄪ࿴ᶵ
ࣇ࢓ࣥࢥ࢖ࣝࣘࢽࢵࢺ
✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉ
࢚࢔ࢥࣥ
௙ࠉࠉࠉࠉᵝ
$+ࢥࣥࣃࢡࢺᗋ⨨ᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ỈẼ໬ᘧຍ‵㸪㟁Ẽ㞟ሻᶵඹ
$+ࢥࣥࣃࢡࢺᗋ⨨ᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ỈẼ໬ᘧຍ‵㸪㟁Ẽ㞟ሻᶵඹ
$+ࢥࣥࣃࢡࢺᗋ⨨ᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ỈẼ໬ᘧຍ‵㸪୰ᛶ⬟ࣇ࢕ࣝࢱ࣮㸪ࣉࣞࣇ࢕ࣝࢱ࣮
2$+ࢥࣥࣃࢡࢺᗋ⨨ᆺࠉ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ỈẼ໬ᘧຍ‵
2$+ࢥࣥࣃࢡࢺᗋ⨨ᆺࠉ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ỈẼ໬ᘧຍ‵
2$+ࢥࣥࣃࢡࢺᗋ⨨ᆺࠉ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ỈẼ໬ᘧຍ‵
2$+ࢥࣥࣃࢡࢺᗋ⨨ᆺࠉ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ỈẼ໬ᘧຍ‵
2$+ࢥࣥࣃࢡࢺᗋ⨨ᆺࠉ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ỈẼ໬ᘧຍ‵
)&ኳ஭࢝ࢭࢵࢺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ࣇ࢕ࣝࢱ࣮㸦ࢧࣛࣥࢿࢵࢺ㸧
)&ኳ஭࢝ࢭࢵࢺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ࣇ࢕ࣝࢱ࣮㸦ࢧࣛࣥࢿࢵࢺ㸧
)&ኳ஭࢝ࢭࢵࢺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ࣇ࢕ࣝࢱ࣮㸦ࢧࣛࣥࢿࢵࢺ㸧
)&ኳ஭࢝ࢭࢵࢺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ࣇ࢕ࣝࢱ࣮㸦ࢧࣛࣥࢿࢵࢺ㸧
)&ኳ஭࢝ࢭࢵࢺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ࣇ࢕ࣝࢱ࣮㸦ࢧࣛࣥࢿࢵࢺ㸧
)&࣮࣮ࣟ࣎࢖ᇙ㎸ᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ࣇ࢕ࣝࢱ࣮㸦ࣇ࢕ࣞࢻࣥ㸧
)&࣮࣮ࣟ࣎࢖ᇙ㎸ᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ࣇ࢕ࣝࢱ࣮㸦ࢧࣛࣥࢿࢵࢺ㸧
)&࣮࣮ࣟ࣎࢖ᇙ㎸ᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ࣇ࢕ࣝࢱ࣮㸦ࣇ࢕ࣞࢻࣥ㸧
)&࣮࣮ࣟ࣎࢖ᇙ㎸ᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNFDO+ᬮᡣ⬟ຊࠉNFDO+
ࣇ࢕ࣝࢱ࣮㸦ࣇ࢕ࣞࢻࣥ㸧
$&ࠉኳ஭ᇙ㎸࢝ࢭࢵࢺᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNZᬮᡣ⬟ຊࠉNZ
$&ࠉኳ஭ᇙ㎸ᆺ
෭ᡣ⬟ຊࠉNZᬮᡣ⬟ຊࠉNZ
ྎᩘ
タഛྡ⛠
㏦㢼ᶵ
㏦㢼ᶵ
᭷ᅽ᥮Ẽᡪ
᤼㢼ᶵ
ࢲࢡࢺ⏝᥮Ẽᡪ
᤼㢼ᶵ
㸦య⫱㤋㸧
✵෭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉ
ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࢚࢔ࢥࣥ
㏦㢼ᶵ
᤼㢼ᶵ
ࢲࢡࢺ⏝᥮Ẽᡪ
௙ࠉࠉࠉࠉᵝ
6)ࢩࣟࢵࢥᆺࠉ™&0+™00$T
6)ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
6)ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
6)ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
6)ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
6)ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
6)ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
6)ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
6)ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
6)ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
6)ȭ™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉȭ™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉȭ™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉȭ™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉȭ™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉȭ™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉȭ™&0+™00$T
()࢖ࣥࢸࣜ࢔ᆺࠉȭ™&0+™00$T
()ప㦁㡢ᆺࠉȭ™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉ1R™&0+™00$T
ᐊእᶵࠉ෭ᡣ⬟ຊ.Zࠉᬮᡣ⬟ຊ.Z
ᐊෆᶵࠉኳ஭࢝ࢭࢵࢺ
6)ࣛ࢖ࣥᾘ㡢ᆺȭ™&0+™00$T
6)ࣛ࢖ࣥᆺࠉȭ™&0+™00$T
6)ࣛ࢖ࣥᆺࠉȭ™&0+™00$T
6)ࣛ࢖ࣥᆺࠉȭ™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᾘ㡢ᆺࠉȭ™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉȭ™&0+™00$T
()ࣛ࢖ࣥᆺࠉȭ™&0+™00$T
()࢖ࣥࢸࣜ࢔ᆺࠉȭ™&0+™00$T
()࢖ࣥࢸࣜ࢔ᆺࠉȭ™&0+™00$T
()࢖ࣥࢸࣜ࢔ᆺࠉȭ™&0+™00$T
ྎᩘ
⾨⏕タഛᶵჾ⾲
タഛྡ⛠
㸿㤋㸧
ᾘⅆ⏝⿵⤥Ỉᵴ
᤼Ỉ࣏ࣥࣉ
ᾘⅆ࣏ࣥࣉ
㸦ࡦࡢ࡛ᑅ㸧
⤥‫※⇕⏝‮‬ჾ
⤥‫ࢺࢵࢽࣘࣉ࣏ࣥ‮‬
㈓‫ࢡࣥࢱ‮‬
࢞ࢫ⤥‫‮‬ჾ
㸦ࡳ࡙ࡁᑅ㸧
⤥‫࣮ࣛ࢖࣎‮‬
⤥‫‮‬ჾ
㈓‫‮‬ᵴ
⭾ᙇࢱࣥࢡ
⇕※࣏ࣥࣉ
⤥‫ࣉ࣏ࣥ‮‬
᤼Ỉ࣏ࣥࣉ
ᾘⅆ⏝⿵⤥Ỉᵴ
㸦ࣞࢫࢺࣛࣥ㸧
⤥‫‮‬ჾ
᤼Ỉ࣏ࣥࣉ
㸦㹀㤋㸧
ཷỈᵴ
ᾘⅆ⏝⿵⤥Ỉᵴ
⮬ື⤥Ỉ⿦⨨
᤼Ỉ࣏ࣥࣉ
Ỉ㐨ຍᅽ⿦⨨
ᒇෆᾘⅆᰦ࣏ࣥࣉ
ࣘࢽࢵࢺ
㠀ᖖ⏝ίỈ⿦⨨
࢞ࢫ⤥‫‮‬ჾ
㸦ࢥࣜࢻ࣮㸧
᤼Ỉ࣏ࣥࣉ
㸦య⫱㤋㸧
࢞ࢫ⤥‫࣒ࢸࢫࢩ‮‬
࢞ࢫ⤥‫࣒ࢸࢫࢩ‮‬
௙ࠉࠉࠉࠉᵝ
ྎᩘ
7㹄㹐㹎〇
Ỉᵴ㒊ࠉ/™:™+
3Ỉ୰‪Ỉ࣏ࣥࣉ
ȭ™/30™0$TNZ
)3 ᕳ࣏ࣥࣉᙧᘧㄆᐃရ
ȭ™/30™0$TNZ
࢞ࢫ↏ࣜࢽ࢔࣐ࣝࢳࣄ࣮ࢱ࣮
.FDO+
㹑㹓㹑/
))ᘧȭ㸰㔜⟶㸯㸴ྕ
%ᒇእタ⨨ࠉ↓ᅽᆺ࢞ࢫ↏ࣄ࣮ࢱ࣮ࠉ
ᐃ᱁ฟຊ.FDO+࢞ࢫᾘ㈝㔞0+
:+ᒇෆタ⨨ᆺࠉ⤥‫⬟‮‬ຊ㸯㸴ྕ
㢼࿅㏣↏ࠉ.FDO+
+7ࢫࢸࣥࣞࢫ〇ᶓᆺ㈓‫‮‬ᵴ
㈓‫‮‬㔞ࠉ/
(;7ᐦ㛢ᘧ⭾ᙇࢱࣥࢡࠉ⤥‫ࠉ⏝‮‬
ࢱࣥࢡᐜ✚ࠉ/チᐜ᭷ຠᐜ✚ࠉ/
3ࣛ࢖ࣥᆺࠉȭ™/30™0$TNZ
3ࣛ࢖ࣥᆺࠉȭ™/30™0$TNZ
3Ỉ୰ởỈ⏝ࠉȭ™/30™0$TNZ
7㹄㹐㹎〇」ྜ┙ࠉ㸯™㸯™㸯㹆
:+࢞ࢫ▐㛫⤥‫‮‬ჾࠉᒇእቨ᥃ᆺࠉ
⤥‫⬟‮‬ຊࠉ㸱㸰ྕࠉ࢞ࢫᾘ㈝㔞ࠉ.FDO+
3Ỉ୰ởỈ⏝ࠉ⮬ື஺஫୪ิ㐠㌿ෆⶶᆺࠉ
ȭ™/30™0$TNZ
7ᮌ〇Ỉᵴࠉ㸰ᵴᘧࠉ
እᙧȭ™+᭷ຠ0
7㹄㹐㹎〇እᙧࠉ™™0+࿧⛠00+ȭ
3ྎᩘไᚚ᪉ᘧࠉྤฟᅽ୍ᐃ
ȭ™/0,1™0$T™ྎNZ™
3Ỉ୰ởỈ⏝ࠉ⮬ື஺஫୪ิ㐠㌿ෆⶶᆺࠉ
ȭ™/0,1™0$TNZ™
3ཷỈᵴ୍యᆺ)53〇ᐜ㔞/
࣏ࣥࣉࠉȭ™/0,1™0$TZ
)3࿧Ỉᵴ㸪ไᚚ┙㸪
ȭ™ȭ™/0,1™0$TNZ
)3ྍᦙᆺ㸪ฎ⌮Ỉ㔞ࠉ0ືຊ௙ᵝ࢚ࣥࢪࣥᘧ
:+ᒇእቨ᥃ᆺࠉ༶ฟ‫ࠉྕ‮‬
࢞ࢫᾘ㈝㔞ࠉ.FDO+ࠉᐦ㛢⭾ᙇࢱࣥࢡ
3Ỉ୰ởỈ⏝ࠉ⮬ື஺஫୪ิ㐠㌿ෆⶶᆺࠉ
ȭ™/30™0$T™ྎNZ™
:+⤥‫⬟‮‬ຊࠉྕ™ྎࠉྜィྕ
ᒇእቨ᥃ᆺࠉ࢞ࢫᾘ㈝㔞ࠉ.FDO+
:+⤥‫⬟‮‬ຊࠉྕ™ྎࠉྜィྕ
タഛྡ⛠
᤼Ỉ࣏ࣥࣉ
௙ࠉࠉࠉࠉᵝ
ᒇእቨ᥃ᆺࠉ࢞ࢫᾘ㈝㔞ࠉ.FDO+
3Ỉ୰ởỈ⏝ࠉ⮬ື஺஫୪❧㐠㌿ෆⶶᘧ
ȭ™/0,1™0$T™ྎNZ™
ྎᩘ
ᾘ㜵⏝タഛ୍ぴ⾲
㸿㤋
⮬ືⅆ⅏ሗ▱ჾタഛ
ග㟁࢔ࢼࣟࢢᘧឤ▱ჾ
⇕࢔ࢼࣟࢢᘧឤ▱ჾ
⅖ឤ▱ჾ
୰⥅┙
Ⓨಙᶵ
㟁㕥
⾲♧ⅉ
㟁※⿦⨨
๪ཷಙᶵ
㹐ᆺ㜵⅏ࢩࢫࢸ࣒┙
㹁㹐㹒┘ど┙
ᾘⅆᰦ㐃ື㉳ື⿦⨨
㸨㓄⥺Ⅼ᳨
ᨺ㏦タഛ
ࡦࡢ࡛ᑅ
㹀㤋
ࡳ࡙ࡁᑅ
య⫱㤋
ࣞࢫࢺࣛࣥ ࢥࣜࢻ࣮➼
ฟຊ㸰㸮㸯㹕௨ୖ㸲㸶㸮㹕
ࢫࣆ࣮࣮࢝ᅇ⥺
⮬ືⅆ⅏ሗ▱ჾ㐃ື
㸨సືヨ㦂
ࢫࣆ࣮࣮࢝
㟁※⿦⨨
㸨㓄⥺Ⅼ᳨
㜵ⅆ᤼↮タഛ
㜵ⅆࢲࣥࣃ࣮
㜵ⅆᡬ
㜵ⅆࢩࣕࢵࢱ࣮
ࣈࢨ࣮
ග㟁࢔ࢼࣟࢢᘧឤ▱ჾ
㸨㓄⥺Ⅼ᳨
ㄏᑟⅉタഛ
㑊㞴ཱྀⅉ㸦ᑠᆺ㸧
㏻㊰ⅉ㸦ᑠᆺ㸧
㸨㓄⥺Ⅼ᳨
ᾘⅆჾ
እほⅬ᳨
ᒇෆᾘⅆᰦタഛ
ຍᅽ㏦Ỉ⿦⨨
㉳ື⿦⨨
⮬ື㆙ሗ⿦⨨
࣏ࣥࣉ᧯స┙
ᒇෆᾘⅆᰦ
࿧Ỉ⿦⨨
ᨺỈࢸࢫࢺ
㸨㓄⥺Ⅼ᳨
㐃⤖㏦Ỉ⟶タഛ
㐃⤖ᨺỈཱྀ㸦࣮࣍ࢫ↓㸧
࢞ࢫ₃ࢀⅆ⅏㆙ሗタഛ
᳨▱ჾ
㸨ࡣ㸪⥲ྜⅬ᳨ࡢࡳ
ྜࠉࠉィ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
ࡑࡢ௚タഛ
タഛྡ⛠
㸿㤋
㹒㹔ඹ⫈タഛ
㟁Ẽ᫬ィタഛ
ㄪගタഛ
㹃㹊㹔タഛ
㑊㞾㔪タഛ
⮬ືࢻ࢔
㹀㤋
㹒㹔ඹ⫈タഛ
㟁Ẽ᫬ィタഛ
ㄪගタഛ
㹃㹊㹔タഛ
㑊㞾㔪タഛ
ࡳ࡙ࡁᑅ
㹒㹔ඹ⫈タഛ
㟁Ẽ᫬ィタഛ
㹃㹊㹔タഛ
㑊㞾㔪タഛ
㸦ࡦࡢ࡛ᑅ㸧
㹒㹔ඹ⫈タഛ
㟁Ẽ᫬ィタഛ
㹃㹊㹔タഛ
㸦ࣞࢫࢺࣛࣥ㸧
㹒㹔ඹ⫈タഛ
㟁Ẽ᫬ィタഛ
㹃㹊㹔タഛ
㸦య⫱㤋㸧
㹒㹔ඹ⫈タഛ
㟁Ẽ᫬ィタഛ
㟁ື࣮࢝ࢸࣥ
௙ࠉࠉᵝ
ྎᩘ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୍ᘧ
୰ኸ┘ど⿦⨨ᶵჾ⾲
タഛྡ⛠
㸿㤋
୰ኸ┘ど┙
㹀㤋
୰ኸฎ⌮⿦⨨
ࣞࢫࢺࣛࣥศᐊᲷ
୰ኸ┘ど┙
௙ࠉࠉᵝ
ྎᩘ
⟶⌮ⅬᩘࠉⅬ
࢖ࣥࢳ㹊㹁㹂㸦ࣂࢵࢡࣛ࢖ࢺ௜㸧ࠉ㸯ྎ
ឤ⇕ᘧࢻࢵࢺ࣐ࢺࣜࢡࢫࠉ㸯ྎ
࢔ࢼࣥࢩ࢙࣮ࢱ࣮ࠉᖖ᫬⾲♧㒊ࠉⅬࠉ㸯ྎ
↓೵㟁㟁※⿦⨨ࠉ㸯ྎ
୍ᘧ
⟶⌮ⅬᩘࠉⅬ
࢖ࣥࢳ࣮࢝ࣛ㹁㹐㹒ࠉ㸯ྎ
࢖ࣥࣃࢡࢺࢻࢵࢺ࣐ࢺࣜࢡࢫࣉࣜࣥࢱࠉ㸯ྎ
ࢢࣛࣇ࢕ࢵࢡࣃࢿࣝ㸦ཷኚ㟁㸧ࠉ⾲♧ⅬᩘࠉⅬࠉ㸯ྎ
↓೵㟁㟁※⿦⨨ࠉ㸯ྎ
୍ᘧ
⟶⌮ⅬᩘࠉⅬ
࢖ࣥࢳ㹊㹁㹂㸦ࣂࢵࢡࣛ࢖ࢺ௜㸧ࠉ㸯ྎ
ឤ⇕ᘧࢻࢵࢺ࣐ࢺࣜࢡࢫࠉ㸯ྎ
࢔ࢼࣥࢩ࢙࣮ࢱ࣮ࠉᖖ᫬⾲♧㒊ࠉⅬࠉ㸯ྎ
↓೵㟁㟁※⿦⨨ࠉ㸯ྎ
୍ᘧ
タ ഛ 㐠 ㌿ ࣭ Ⅼ ᳨ ಖ Ᏺ ᇶ ‽ ⾲
ู⣬ղ
㸯㸬᪥ᖖᕠどⅬ᳨ᴗົ
㟁Ẽタഛ
タഛ㐠㌿࣭Ⅼ᳨ಖᏲᇶ‽
Ⅼ᳨࿘ᮇ
㐠㌿㺃Ⅼ᳨ಖᏲ㡯┠
ᕠどⅬ᳨࣭ಖᏲෆᐜ
᫬
㸬┙㢮
᪥
㐌
᭶
ձ
ᡬ㛤㛢ࡢⰋྰ㸪᪋㘄ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨㸪୙Ⰻࡢ
ሙྜࡣㄪᩚࠋ
‫ۼ‬
ղ
ởᦆ㸪ᦆയ㸪ኚᙧ㸪ட⿣㸪๤㞳ཬࡧ㗵ࡢ᭷
↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ճ
࣎ࣝࢺࡢ⦆ࡳⅬ᳨㸪⦆ࡳࡢ࠶ࡿሙྜࡣቑ⥾
ࡵࠋ
‫ۼ‬
մ
㞵Ỉ㸪ሻᇕ➼ࡢ౵ධ≧ែࡢⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
յ
ᶆ㆑ࡢởᦆཬࡧྲྀ௜≧ែࡢⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ࢣ㸫ࣈࣝ࣊ࢵࢻࡢእほⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
㸬㧗ᅽᶵჾ
ཷ
ཷ㟁ࢣ࣮ࣈࣝ ձ
ኚ
᩿㊰ჾ
ձ
☀Ꮚࡢởᦆ㸪ட⿣㸪ྲྀ௜࣎ࣝࢺࡢ⦆ࡳ⬺ⴠ
➼ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ղ
➃Ꮚ㸪ลࡢ᥋ゐ㒊➼ࡢ㐣⇕㸪ኚⰍ㸪ᦆയ㸪
ኚᙧཬࡧ㗵ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨㸪␗ᖖࡢሙྜࡣ㟁ὶ
➼ࢆㄪᰝࠋ
‫ۼ‬
㟁
タ
ഛ
஺ὶ㐽᩿ᶵ
㈇Ⲵ㛤㛢ჾ
㟁☢᥋ゐჾ
ձ
‫ۼ‬
㛤㛢⾲♧≧ែ㸦ᣦ♧ⅉ㸧ཬࡧసືᅇᩘࢆⅬ
᳨ࠋ
‫ۼ‬
ィჾ⏝ኚᡂჾ ձ ␗㡢㸪␗⮯㸪␗ᖖ᣺ື➼ࡢ᭷↓ࡢⅬ᳨␗ᖖ
㸦ィჾ⏝ኚᅽ
ࡢሙྜࡣཎᅉㄪᰝࠋ
ჾ ኚὶჾ 㸪㞽
┦ ኚὶჾ 㸧
ղ ởࢀ㸪ᦆയ㸪ட⿣㸪㐣⇕㸪ኚⰍ➼ࡢ␗ᖖࡢ
᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ኚᅽჾ
ղ
␗㡢㸪␗⮯ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ձ
␗㡢㸪␗⮯㸪␗ᖖ᣺ືࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨㸪␗ᖖ
ࡢ࠶ࡿሙྜࡣ㟁ὶ➼ࢆㄪᰝࠋ
‫ۼ‬
ղ
ᗘࡢ㐺ྰࢆ☜ㄆ㸪␗ᖖ࡞ሙྜࡣ㟁ὶ➼ࢆ
ㄪᰝࠋ
‫ۼ‬
ճ
ởᦆ㸪⭉㣗㸪ኚⰍ㸪ட⿣㸪ᦆയ➼ࡢ᭷↓ࢆ
Ⅼ᳨ࠋ
‫ۼ‬
մ
᥋ᆅ⥺ࡢ⦆ࡳ㸪᩿⥺㸪ᦆയࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
㸴
㝶
᭶
᫬
タഛ㐠㌿࣭Ⅼ᳨ಖᏲᇶ‽
Ⅼ᳨࿘ᮇ
㐠㌿㺃Ⅼ᳨ಖᏲ㡯┠
ᕠどⅬ᳨࣭ಖᏲෆᐜ
᫬
᪥
ཷ
ᣦ♧ィჾ㸪⾲ ձ
♧᧯స㸪ಖㆤ
⥅㟁ჾ
ղ
᧯స㸪ษ᭰ࢫ࢖ࢵࢳ➼ࡢ≧ែࡢⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ྛィჾࡢᣦ♧್ࡢ㐺ྰࡢⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ኚ
ճ
ಖㆤ⥅㟁ჾࡢືస⾲♧ࡢⅬ᳨㸪ືస⾲♧ࡢ
࠶ࡿሙྜࡣཎᅉㄪᰝ࡜᚟ᪧࠋ
‫ۼ‬
մ
㓄㟁┙➼ࡢಙྕⅉ㸪⾲♧ⅉࡢⅬⅉ≧ែࢆⅬ
᳨㸪⌫ษࢀࡢ஺᥮ࠋ
‫ۼ‬
㐌
᭶
㟁
タ
ഛ
㧗ᅽ࢝ࢵࢺࢫ ձ ➃Ꮚ㸪ࣄࣗ㸫ࢬ⟄ࡢ㐣⇕ཬࡧኚⰍࡢ᭷↓ࢆ
࢖ࢵࢳ㸪㟁ຊ
Ⅼ᳨㸪␗ᖖࡢሙྜࡣཎᅉㄪᰝࠋ
ࣄ࣮ࣗࢬ
ղ ởᦆ㸪ᦆയ㸪ኚᙧ㸪⥾௜࣎ࣝࢺࡢ⦆ࡳࡢ᭷
↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
‫ۼ‬
㧗ᅽ㐍┦ࢥࣥ ձ ␗㡢㸪␗⮯㸪ኚᙧ㸪⭾ࡽࡳ➼ࡢ᭷↓ࢆⅬ
ࢹࣥࢧ࣮
᳨ࠋ
‫ۼ‬
┤ὶࣜ࢔ࢡࢺ ձ
ࣝ
‫ۼ‬
␗㡢㸪␗ᖖ᣺ື➼ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
㸬పᅽᶵჾ
㛤㛢ჾ㢮
ձ
␗㡢㸪␗⮯㸪ᦆയ㸪㐣⇕㸪ኚⰍࡢⅬ᳨㹿
‫ۼ‬
ղ
㛤㛢⾲♧㸦ᣦ♧㸪Ⅼⅉ㸧≧ែࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
᧯స㸪ษ᭰ࢫ࢖ࢵࢳ➼ࡢⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ᣦ♧ィჾ⾲♧ ձ
᧯స
ղ
ճ
⮬
ྛィჾࡢᣦ♧್ࡢ㐺ྰࡢⅬ᳨ࠋ
㓄㟁┙➼ࡢಙྕⅉ㸪⾲♧ⅉࡢⅬⅉ≧ែࢆⅬ
᳨㸪⌫ษࢀࡢ஺᥮ࠋ
‫ۼ‬
‫ۼ‬
㸬Ⓨ㟁 ᶵཬࡧ ཎື ձ ྎୖᦚ㍕ᶵჾ➼࡟ኚᙧ㸪ᦆയ㸪⬺ⴠ➼ࡢ᭷
ᶵ
↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ᐙ
ղ
⇞ᩱἜཬࡧ₶⁥Ἔࡢ₃ࢀࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨㹿
‫ۼ‬
ճ
෭༷Ỉࡢ₃ࢀࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
Ⓨ
㟁
մ
タ
᥋ᆅ⥺ࡢ⦆ࡳ㸪ᦆയཬࡧ᩿⥺ࡢ᭷↓ࢆⅬ
᳨ࠋ
‫ۼ‬
ഛ
㸬㓄㟁┙㢮
ձ
ྛィჾࡢᣦ♧್ࡢ☜ㄆ࡜グ㘓ࠋ
‫ۼ‬
㸴
㝶
᭶
᫬
タഛ㐠㌿࣭Ⅼ᳨ಖᏲᇶ‽
Ⅼ᳨࿘ᮇ
㐠㌿㺃Ⅼ᳨ಖᏲ㡯┠
ᕠどⅬ᳨࣭ಖᏲෆᐜ
᫬
᪥
㐌
᭶
ղ
ಖㆤ⥅㟁ჾࡢ࢝ࣂ㸫㸪࢞ࣛࢫࡢởᦆ㸪◚ᦆ
ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ճ
㛤㛢ჾ➼ࡢ㛤㛢≧ែཬࡧຍ⇕㸪ኚⰍࡢ᭷↓
ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
⮬
ᐙ
մ
ᣦᑟ㸪㐠㌿ᚅᶵ≧ែࡢ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
Ⓨ
յ
⾲♧ⅉ㢮ࡢⅬⅉ≧ែ㸪⌫ษࢀࡢ஺᥮ࠋ
‫ۼ‬
㟁
ն
ヨ㦂⏝࣎ࢱࣥ➼࡟ࡼࡿ㆙ሗసື≧ែࡢ
☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
タ
ഛ
㸬⿵ᶵ௜ᒓ⿦⨨
ጞື⏝⵳㟁ụ
タഛ
࢔ ᩚὶ⿦⨨
ձ
ྛィჾࡢᣦ♧್ࡢ㐺ྰࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ղ
⾲♧ⅉ㢮ࡢⅬⅉ≧ែ㸪ࣛࣥࣉࢳ࢙ࢵࢡ
⌫ษࢀ஺᥮ࠋ
‫ۼ‬
ճ
ヨ㦂⏝࣎ࢱࣥ➼࡟ࡼࡿ㆙ሗసື≧ែࡢ☜
ㄆࠋ
մ
յ
࢖ ⵳㟁ụ
⇞ᩱࢱࣥࢡ
᧯స㸪ษ᭰ࢫ࢖ࢵࢳ➼ࡢ≧ែࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ởࢀ㸪ᦆയ㸪㐣⇕㸪ኚᙧ㸪␗㡢㸪␗⮯⭉㣗
➼ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ն
⵳㟁ụ⥲㟁ᅽ㸪඘㟁㟁ὶࡢ㐺ྰ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
շ
᥮Ẽࡢ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ձ
ᦆയ㸪ᾮ₃ࢀ㸪ởᦆ➼ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ղ
㟁ᵴෆᾮ㠃ࡢ㐺ྰࢆ☜ㄆ㸪୙㊊ࡢሙྜ⿵
඘ࠋ
ձ
ࢱࣥࢡཬࡧ㓄⟶ࡢἜ₃ࢀ㸪ኚᙧ㸪ᦆയ➼ࡢ
᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
ղ
ࣛࢪ࢚࣮ࢱ࣮ ձ
᥮Ẽ⿦⨨
‫ۼ‬
‫ۼ‬
‫ۼ‬
Ἔ㔞ࡢ☜ㄆ㸪୙㊊ࡢሙྜࡣ⤥Ἔࠋ
Ỉ₃ࢀ㸪ኚᙧ㸪ᦆയ➼ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
‫ۼ‬
ղ
࣋ࣝࢺࡢᙇࡾ㸪ࣉ㸫ࣜ⁁ࡢᦶ⪖➼ࡢⅬ᳨㸪
࣋ࣝࢺ⦆ࡳࡢㄪᩚࠋ
‫ۼ‬
ձ
⤥࣭᤼Ẽࣇ࢓ࣥ࡜⮬ᐙⓎ⿦⨨ࡢ㐃ື㐠㌿ࡢ
☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
㸴
㝶
᭶
᫬
タഛ㐠㌿࣭Ⅼ᳨ಖᏲᇶ‽
Ⅼ
㐠㌿㺃Ⅼ᳨ಖᏲ㡯┠
⮬
ᕠ ど Ⅼ ᳨ ࣭ ಖ Ᏺ ෆ ᐜ
᤼ Ẽ ⟶ 㸪 ᾘ 㡢 ձ ᤼Ẽ ⟶➼ ࡢᣦ♧ 㔠ලࡢ⦆ ࡳ㸪ኚ ᙧ㸪ᦆയ㸪
ჾ
ኚⰍࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
᫬
᪥
᳨
㐌
࿘
᭶
‫ۼ‬
ᐙ
ヨ㐠㌿
ձ
㸳ศ 㹼ศࡢヨ㐠㌿ࢆ⾜࠸㸪ጞື≧ែࢆ☜
ㄆࠋ
‫ۼ‬
ղ
㐠㌿ ୰ࡢ 㟁ᅽィ 㸪࿘Ἴᩘ ィ➼ࡢ ᣦ♧್ࢆ☜
ㄆࠋ
‫ۼ‬
ճ
ᅇ㌿ ᩘ㸪 ᗘ㸪 ᅽຊ➼ࢆ ጞື๓ ཬࡧ㐠㌿᫬
࡟ᣦ♧್ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
մ
ヨ㐠 ㌿⤊ ஢ᚋࡣ 㐠㌿ᚅᶵ ≧ែ࡟ ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
Ⓨ
㟁
タ
ഛ
┤
⵳㟁ụ
ձ
ᦆയ㸪ᾮ₃ࢀ㸪ởᦆ➼ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ὶ
ղ
㟁
※
ᖿ⥺
㟁ᵴ ෆࡢ ᾮ㠃ࡢ Ⅼ᳨㸪୙ ㊊ࡢሙ ྜࡣ⿵඘㸪
ู㏵ᇶ‽࡟ࡼࡿẚ㔜 ᐃࠋ
‫ۼ‬
ճ
⵳㟁ụࡢ➃Ꮚࡢ⦆ࡳࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ձ
ởᦆ㸪ኚᙧ㸪㐣⇕㸪ኚⰍࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨㹿
‫ۼ‬
ղ
ᨭᣢ㔠≀ࡢྲྀ௜≧ែࡢⰋྰࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ճ
ࣇࣛࣥࢪ⥾௜㒊ࡢ⦆ࡳࡢ᭷↓Ⅼ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ձ
እほࡢởᦆ㸪ᦆയࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
㓄
㟁
タ
ഛ
ศ㟁┙
ղ
┙ෆ 㸪ྛ ྲྀ௜ჾ ල㢮ࡢ␗ ᖖࡢ᭷ ↓ࢆⅬ᳨㸪
Ᏻ඲⿦⨨ࡢヨ㦂ࠋ
‫ۼ‬
ճ
᥋⥆➃Ꮚ㒊ࡢ㐣⇕ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
մ
ಙྕⅉ㸪⾲♧ⅉࡢⅬⅉ≧ែࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
յ
ࣜࣔࢥࣥࢺࣛࣥࢫ㐣⇕ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ᮇ
㸴
᭶
㝶
᫬
タഛ㐠㌿࣭Ⅼ᳨ಖᏲᇶ‽
Ⅼ᳨࿘ᮇ
㐠㌿㺃Ⅼ᳨ಖᏲ㡯┠
㈇
㟁ືᶵ
ᕠどⅬ᳨࣭ಖᏲෆᐜ
᫬
᪥
㐌
᭶
ձ
እほࡢởᦆ㸪ᦆയ➼ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
Ⲵ
ղ
␗ᖖ᣺ື㸪␗㡢㸪␗⮯ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
タ
ճ
ྛ㒊㐣⇕ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
እほࡢởᦆ㸪ᦆയࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
⾲♧ⅉ㢮ࡢⅬ⁛≧ែࡢ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
␗㡢㸪␗⮯ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
㸴
᭶
㝶
᫬
ഛ
ไᚚ┙ཬࡧ᧯స ձ
┙
ղ
ճ
մ
յ
‫ۼ‬
ィჾ⾲♧್ࡢ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ᶵჾእほࡢởᦆࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ᶵჾྲྀ௜≧ែࡢⰋྰࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ճ
ᶵჾ౑⏝≧ែࡢⰋྰࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
մ
⌫ษࢀ஺᥮㸪ࢥࣥࢭࣥࢺࢺࣜࢵࣉ᚟ᪧ㹿
↷᫂タഛ㸪ࢥࣥ ձ
ࢭࣥࢺཬࡧࡑࡢ
௚ᶵჾ
ղ
ࡑ
➃Ꮚ 㒊ࡢ ⦆ࡳ㸪 ኚⰍ㸪㐣 ⇕ࡢ᭷ ↓ࢆⅬ᳨㸪
Ᏻ඲⿦⨨ࡢヨ㦂ࠋ
‫ۼ‬
ᵓ ෆ 㓄 ⥺ ㊰ ࣭ ㏻ ձ ᯫ✵ ⥺㸪 ᘬ㎸⥺ ➼࡜㐀Ⴀ ≀㸪᳜ ≀࡜ࡢ㞳㝸
ಙ⥺㊰
㊥㞳㸪⦆ࡳ㸪ᦆയࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ࡢ
ղ
㟁ᰕ 㸪ᨭ ᣢ≀➼ ࡢᦆയ㸪 ഴᩳ㸪 ⭉ᮙ㸪⬺ⴠ
➼ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ճ
ࢣ㸫 ࣈࣝ ᮏయ㸪 ➃ᮎ㒊ࡢ ᦆയ㸪 ⭉㣗㸪ࢥࣥ
ࣃ࢘ࣥ ࢻ₃ ࢀ㸪௚ ࡢᕤస≀ ࡜ࡢ㞳 㝸㊥㞳ࡢ㐺
ྰࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
タ
մ
᥋ᆅ⥺ࡢ⦆ࡳ㸪ᦆയ㸪᩿⥺ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ഛ
յ
࣐ࣥ࣍㸫ࣝᦆയࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ձ
Ⅼⅉ≧ែࢆⅬ᳨㸪⌫ษࢀࡢሙྜࡣ஺᥮㹿
௚
㟁
Ẽ
እⅉタഛ
㑊㞾タഛ
‫ۼ‬
ղ
ᦆയ 㸪◚ ᦆ㸪㗵 㸪⭉㣗㸪 ྲྀ௜࣎ ࣝࢺࡢ⦆ࡳ
➼ࢆⅬ᳨㸪⦆ࡳࡢ࠶ࡿሙྜࡣቑ⥾ࠋ
‫ۼ‬
ձ
✺㔪 㸪Ჷ ୖᑟయ ࡢྲྀ௜≧ ែ㸪ᦆ യ➼ࡢ᭷↓
ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ղ
✺㔪 ➼ࡢ ᨭᣢ⟶ ᅛᐃ≧ែ ࢆⅬ᳨ 㸪࣎ࣝࢺ➼
ࡢቑ⥾ࠋ
‫ۼ‬
ճ
㑊㞾 ᑟయ ࡢ᩿⥺ 㸪➃Ꮚ᥋ ⥆㒊ࡢ 㗵ࡢ᭷↓ࢆ
Ⅼ᳨㸪⦆ࡳࡢ࠶ࡿሙྜࡣቑ⥾ࠋ
‫ۼ‬
⇕※㛵㐃ᶵჾ
ᕠどⅬ᳨ࡣḟ࡟ࡼࡾ⾜࠸㸪ᚲせ࡟ᛂࡌởࢀࡢ㝖ཤ㸪ㄪᩚ㸪ࢿࢪࡢቑ⥾ࡵ㸪ὀἜ㸪ࡑࡢ௚ࡇࢀ࡟㢮ࡍࡿ
ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
タഛ㐠㌿࣭Ⅼ᳨ಖᏲᇶ‽
Ⅼ᳨࿘ᮇ
㐠㌿㺃Ⅼ᳨ಖᏲ㡯┠
㈓‫‮‬ᵴ
ᕠどⅬ᳨࣭ಖᏲෆᐜ
ձ
ղ
᪥
ಖ ๣ࡢ ⬺ⴠ㸪 ᦆയ➼ࡢ ຎ໬ࡢ ᭷↓ࢆⅬ
᳨ࠋ
ᮏయ₃ࢀࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
㓄⟶ ཬࡧ ィჾ➼ ࡢởࢀཬ ࡧᦆയ ࡢ᭷↓ࢆⅬ
᳨ࠋ
‫ۼ‬
մ
Ᏻ඲ ᘚཬ ࡧ ㏨ࡋ ᘚࡢởࢀ ཬࡧ₃ ࢀࡢ᭷↓ࢆ
Ⅼ᳨ࠋ
‫ۼ‬
յ
ᗘィ࣭ᅽຊィࡢᣦ♧್ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ձ
ட⿣㸪ỿୗ➼ࡢ␗ᖖࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
㐃
ղ
ᶵ
ჾ
᭶
‫ۼ‬
㛵
⤥‫࣮ࣛ࢖࣎⏝‮‬
㐌
ճ
⇕
※
᫬
ճ
մ
⇕※࣏ࣥࣉ㸪⤥ ձ
‫⤥ ࡧཬࣉ࣏ࣥ‮‬
‫ ࢽࣘࣉ࣏ࣥ⏝‮‬ղ
ࢵࢺ
ճ
┿✵ ᗘ ࡀ ᪤ᐃࡢ チᐜ⠊ᅖ ෆ࡟࠶ ࡿࡇ࡜ࢆ☜
ㄆࡍࡿࠋ
㓄⟶㒊ࡢỈ₃ࢀࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࡍࡿࠋ
᧯స ┙ෆ ࡢຍ⇕ ཬࡧ␗⮯ ࡢ᭷↓ ࢆⅬ᳨ࡍ
ࡿࠋ
‫ۼ‬
‫ۼ‬
‫ۼ‬
ྛ㒊ࡢ␗㡢㸪␗ᖖ᣺ືࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
㍈ᑒ㒊ࡢỈ₃ࢀࡀ㐺ṇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
㟁ືᶵࡢ␗ᖖⓎ⇕ࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
㸴
᭶
㝶
᫬
✵Ẽㄪ࿴᥮Ẽタഛ
ᕠどⅬ᳨ࡣḟ࡟ࡼࡾ⾜࠸㸪ᚲせ࡟ᛂࡌởࢀࡢΎᤲ㸪ㄪᩚ㸪ࢿࢪࡢቑ⥾ࡵ㸪ὀἜ㸪ࡑࡢ௚ࡇࢀ࡟㢮ࡍ
ࡿᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
タഛ㐠㌿࣭Ⅼ᳨ಖᏲᇶ‽
Ⅼ᳨࿘ᮇ
㐠㌿㺃Ⅼ᳨ಖᏲ㡯┠
ᕠどⅬ᳨࣭ಖᏲෆᐜ
࢚ ࢔ ࣁ ࣥ ࢻ ࣜ ࣥ ձ
ࢢࣘࢽࢵࢺ㸪እ
Ẽㄪ࿴ᶵ㸪እẼ ղ
ฎ⌮࢚࢔ࢥࣥཬ
ࡧࢱ࣮࣑ࢼ࢚ࣝ ճ
࢔ࢥࣥ
մ
᫬
᪥
㐌
᭶
࢚࢔ࣇ࢕ࣝࢱࡢởࢀࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆΎᤲ㹿
‫ۼ‬
෭ Ỉࢥ࢖ࣝࡢởᦆࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ྛ✀㓄⟶ᦆയ࣭Ỉ₃ࢀࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ࢻࣞࣥࣃࣥࡢᦆയ㸪ởࢀ㸪ࡘࡲࡾ➼ࡢ
᭷↓ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
㸴
᭶
㝶
᫬
✵
յ
㟁ὶ್☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ն
␗㡢㸪᣺ືࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
շ
⮬ືไᚚ⿦⨨ࡢᶵ⬟ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ո
௜ᒓᶵჾࡢᦆയ㸪⭉㣗ࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
չ
࣎ࣜࣗ㸫࣒ࢲࣥࣃ㸫ࡢ㛤ᗘࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
պ
ࢣ㸫ࢩࣥࢢಖ ࡢᦆയࡢ᭷↓☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ջ
ྛ✀⮬ືᘚࡢసືࡢⰋྰࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
Ẽ
ㄪ
࿴
᥮
Ẽ
タ
ഛ
✵ ෭ ࣄ ࣮ ࢺ ࣏ ࣥ ձ ᮏయ ࡢ⭉ 㣗࣭ኚ ᙧ࣭◚ᦆ ➼ࡢຎ ໬ࡢ᭷↓ࢆ
ࣉࢳ࣮ࣛ
☜ㄆࠋ
ղ
㟁Ẽ㞟ሻჾ
ᅽຊ ィࡢ ᣦ♧ࡢ ≬࠸ཬࡧ ◚ᦆࡢ ᭷↓ࢆ☜
ㄆࠋ
‫ۼ‬
‫ۼ‬
ճ
Ᏻ඲ᘚࡢ₃ࢀࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
մ
␗㡢㸪᣺ືࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
յ
୺㟁※㸪୺㟁ὶࡀᐃ᱁௨ୗ࡛࠶ࡿࡇ࡜
‫ۼ‬
ձ
㟁※ࣛࣥࣉࡢ⌫ษࢀ☜ㄆࠋ
ղ
ởࢀࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ճ
ᨺ㟁⥺ࡢຎ໬ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
‫ۼ‬
タഛ㐠㌿࣭Ⅼ᳨ಖᏲᇶ‽
Ⅼ᳨࿘ᮇ
㐠㌿㺃Ⅼ᳨ಖᏲ㡯┠
ຍ‵⿦⨨
ᕠどⅬ᳨࣭ಖᏲෆᐜ
᫬
᪥
㐌
᭶
ձ
␗㡢ࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ղ
㏱‵⭷ࡢⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ճ
㓄⟶ࡢ◚ᦆ㸪Ỉ₃ࢀࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ࣇ࢓ࣥࢥ࢖ࣝࣘ ձ
ࢽࢵࢺ
ղ
㏦㢼ᶵࡢ␗㡢㸪᣺ືࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨Ύᤲ
ࢥ࢖ࣝࡢởࢀࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ճ
ࢻࣞࣥࣃࣥࡢởࢀ㸪ࡘࡲࡾࢆⅬ᳨Ύᤲ
‫ۼ‬
մ
࢚࢔ࣇ࢕ࣝࢱࡢởࢀࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨Ύᤲ
‫ۼ‬
յ
⮬ືไᚚ➼௜ᒓ⿦⨨ࡢసືࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
✵
‫ۼ‬
Ẽ
ㄪ
࿴
᥮
Ẽ
㸴
᭶
✵ ෭ ࣄ 㺎ࢺ ࣏ ࣥ
ձ ࢚࢔ ࣇ࢕ ࣝࢱ࣮ ࡢ௜╔≀ 㸪◚ᦆ ࡢ᭷↓ࢆ☜
ࣉ࢚࢔ࢥࣥ㸪✵
ㄆࠋ
෭ ࣄ 㺎ࢺ ࣏ ࣥ ࣉ ࣃ
ࢵ ࢣ 㺎ࢪ 㸪 ✵ ෭ ࣄ ղ 㟁※ཬࡧ෭ᬮࡢ☜ㄆࠋ
㺎ࢺ ࣏ ࣥ ࣉ 㸪 ࣐ ࣝ
ࢳ ࢚ ࢔ ࢥ ࣥ ཬ ࡧ ճ ࢻࣞ ࣥࣃ ࣥࡢở ࢀ㸪᤼ Ỉ ⟶ࡢࡘ ࡲࡾࡢ᭷↓
ࣃ ࢵ ࢣ 㺎ࢪ ࢚ ࢔ ࢥ
ࢆ☜ㄆࠋ
ࣥ
մ ࢥ࢖ࣝ⾲㠃ࡢởࢀࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
‫ۼ‬
‫ۼ‬
‫ۼ‬
タ
յ
ഛ
෭ Ỉ࣏ࣥࣉ
ᒇእ ᶵᮏ యࡢ⭉ 㣗㸪ኚᙧ 㸪◚ᦆ ➼ࡢຎ໬ࡢ
᭷↓ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ձ
࣏ࣥࣉ㟁ὶ್ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ղ
ᅽຊィࡢᣦ♧್ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ճ
ᅇ㌿ 㒊㸪 ᦾື㒊 㸪ྍື㒊 ࡢ␗ᖖ ࡢ᭷↓ࢆⅬ
᳨ࠋ
մ
ࢢࣛࣥࢻࡼࡾࡢ⁲ୗỈ㔞ࢆⅬ᳨ࠋ
յ
㓄⟶⣔ࡢᦆയ㸪㗵㸪₃ỈࢆⅬ᳨ࠋ
㏦㢼ᶵ㸪᤼㢼ᶵ ձ
ཬࡧ᥮Ẽᡪ
ղ
㟁ὶ್ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
‫ۼ‬
‫ۼ‬
‫ۼ‬
⩚᰿㌴࣭ࢣ㸫ࢩࣥࢢࡢởࢀࡢⅬ᳨ࠋ
ճ
᣺ື㸪␗㡢㸪࣎ࣝࢺࡢ⦆ࡳ➼ࡢⅬ᳨ࠋ
մ
㗵㸪⭉㣗ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
‫ۼ‬
‫ۼ‬
㝶
᫬
タഛ㐠㌿࣭Ⅼ᳨ಖᏲᇶ‽
Ⅼ᳨࿘ᮇ
㐠㌿㺃Ⅼ᳨ಖᏲ㡯┠
ᕠどⅬ᳨࣭ಖᏲෆᐜ
᫬
᪥
㐌
᭶
յ
㹔࣋ࣝࢺࡢఙᙇᗘࡢ㐺ྰࡢ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ն
㍈ཷ␗ᖖࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ձ
Ỉ ࣭Ỉ㢌ᅽࡢ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ㄪ
ղ
ὶ㔞ࡢ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
࿴
ճ
ᮏయࡢ₃ࢀࡢ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ձ
ᮏయࡢᦆയࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ղ
ࡩࡓࡢ⥾௜࣎ࣝࢺࡢᦶ⪖ࡢ᭷↓ࡢⅬ᳨
‫ۼ‬
ճ
⟶ཬࡧᘚࡢᦆയࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ձ
࢚࢔ࣇ࢕ࣝࢱࡢởࢀࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆΎᤲ
‫ۼ‬
ղ
᣺ື㸪␗㡢㸪࣎ࣝࢺࡢ⦆ࡳ➼ࡢⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ճ
Ⲵ㟁⾲♧➼ࡢ⌫ษࢀ஺᥮ࠋ
㸴
᭶
✵
Ẽ
⇕஺᥮ჾ
᥮
Ẽ
タ
⭾ᙇࢱࣥࢡ
ഛ
✵ẼΎίᶵ
մ
྿ࡁ ฟࡋ ཱྀ㸪྾ ࠸㎸ࡳཱྀ ࡢᦆയ ࡸኚ᭦ࡢ᭷
↓ࠋ
‫ۼ‬
‫ۼ‬
㝶
᫬
⤥᤼Ỉ࣭⾨⏕タഛ
ᕠどⅬ᳨ࡣḟ࡟ࡼࡾ⾜࠸㸪ᚲせ࡟ᛂࡌởࢀࡢ㝖ཤ㸪ㄪᩚ㸪ࢿࢪࡢቑ⥾ࡵ㸪ὀἜ㸪ࡑࡢ௚ࡇࢀ࡟㢮ࡍࡿᥐ⨨
ࢆㅮࡎࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
タഛ㐠㌿࣭Ⅼ᳨ಖᏲᇶ‽
Ⅼ᳨࿘ᮇ
㐠㌿㺃Ⅼ᳨ಖᏲ㡯┠
ᕠどⅬ᳨࣭ಖᏲෆᐜ
᫬
ཷỈᵴ
᪥
㐌
᭶
ձ
ᵴෆࡢሁ✚≀࣭ởࢀࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
⤥
ղ
㆙ሗ⿦⨨࣭ไᚚ⿦⨨ࡢసືࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
᤼
ճ
㗵㸪ᦆയࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
Ỉ
մ
࣎㸫ࣝࢱࢵࣉ࣭㹄㹋ࣂࣝࣈࡢసືࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
࣭
յ
࣐ࣥ࣍㸫ࣝ᪋㘄ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
⾨
ն
㜵⹸⥙ࡢྲྀ௜≧ែࡢⰋྰࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
‫ۼ‬
⏕
Ỉ㐨ຍᅽ⿦⨨
ձ
እほࡢ㗵㸪ᦆയࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ղ
ᅽຊࢫ࢖ࢵࢳࡢసື≧ែࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ճ
Ỉ₃ࢀࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ᅽຊ㸪㟁ὶ್࡟ࡼࡿసືࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
␗㡢㸪᣺ືࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
タ
ഛ
⤥Ỉ࣏ࣥࣉࣘࢽ ձ
ࢵࢺཬࡧ⮬ື⤥
Ỉ⿦⨨
ղ
ճ
ࢳࣕࢵ࢟ᘚࡢᶵ⬟ࢆ☜ㄆࠋ
մ
ࢢࣛࣥࢻࡼࡾࡢ⁲ୗỈ㔞ࢆⅬ᳨ࠋ
յ
Ἔ㔞ࡢ㐺ྰࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ն
ࢻࣞࣥ᤼Ỉ≧ែࡢⰋྰࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
Ỉ₃ࢀࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
‫ ‮‬㸪⇞↝㸪᤼Ẽ≧ἣࡢ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ճ
㈓‫‮‬㔞ࡢ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
մ
ᗘㄪᩚ⿦⨨ࡢసືࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
յ
࢞ࢫ₃ࢀࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ձ
ட⿣㸪◚ᦆࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ղ
Ỉᰦ࣭᥋ྜ㒊➼ࡼࡾࡢỈ₃ࢀࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ճ
᤼Ỉ≧ែࡢⰋྰࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
⤥‫ ཬ࣒ࢸࢫࢩ‮‬ձ
ࡧ⤥‫‮‬ჾ
ղ
Ὑ㠃ჾ
‫ۼ‬
‫ۼ‬
㸴
᭶
㝶
᫬
タഛ㐠㌿࣭Ⅼ᳨ಖᏲᇶ‽
Ⅼ᳨࿘ᮇ
㐠㌿㺃Ⅼ᳨ಖᏲ㡯┠
ᕠどⅬ᳨࣭ಖᏲෆᐜ
᫬
ࣇࣛࢵࢩࣗᘚ
⤥
᪥
㐌
᭶
ձ
ࡘࡲࡾ㸪ởࢀࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ղ
Ỉ㔞ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ճ
Ỉ₃ࢀࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
մ
ࣃࢵ࢟ࣥ஺᥮ࠋ
኱౽ჾཬࡧᑠ౽ ձ
ჾ
ղ
㸴
᭶
㝶
᫬
‫ۼ‬
ட⿣㸪◚ᦆࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
᤼Ỉ≧ែࡢⰋྰࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ճ
Ỉ₃ࢀࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ձ
Ỉ₃ࢀࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ղ
⤥࣭᤼Ỉ≧ែࡢⰋྰࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
᤼Ỉᵴ㸪‪Ỉᵴ ձ
ཬࡧࡑࡢ௚
ղ
ᐖ⹸Ⓨ⏕≧ἣࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ᝏ⮯ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ճ
㆙ሗ⿦⨨ࡢసືࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
մ
ᾋ㐟≀࣭ỿ⃦≀ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
յ
࣐ࣥ࣍㸫ࣝࡢᐦ㛢≧ែࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ձ
᪻⹸ࡢⓎ⏕ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ղ
ᝏ⮯ࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ճ
ỿ⃦≀ཬࡧởࢀࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ձ
ᅽຊ㸪㟁ὶ್࡟ࡼࡿసືࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ղ
␗㡢㸪᣺ືࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
ճ
ࢳࣕࢵ࢟ᘚࡢసືࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
մ
⮬ືไᚚ⿦⨨࣭㆙ሗ⿦⨨ࡢⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
᤼
Ỉ
࣭
⾨
⤥࣭᤼Ỉ⟶
⏕
タ
ഛ
᤼Ỉᱝ
᤼Ỉ࣏ࣥࣉ
࢞ࢫタഛ
㠀ᖖ⏝ίỈ⿦⨨
ձ
࢞ࢫ౑⏝ᶵჾ㸪㓄⟶ࡼࡾࡢ₃ࢀࡢ᭷↓ࢆⅬ
᳨ࠋ
‫ۼ‬
ղ
࢞ࢫឤ▱ჾࡢྲྀ௜≧ែࡢ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ձ
ヨ㐠㌿࡟ࡼࡿ␗ᖖࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ղ
࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࡢ₃ࢀࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
タഛ㐠㌿࣭Ⅼ᳨ಖᏲᇶ‽
Ⅼ᳨࿘ᮇ
㐠㌿㺃Ⅼ᳨ಖᏲ㡯┠
ᕠどⅬ᳨࣭ಖᏲෆᐜ
᫬
⤥
᤼
࣭
⾨
⏕
タ
ഛ
ճ
⵳⇕Ỉᵴ
ձ
ᾘ㜵⏝Ỉව⏝
ղ
ճ
᪥
㐌
᭶
ࢁ㐣⿦⨨ࡢⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
࣐࣮ࣥ࣍ࣝࡢᐦ㛢≧ែࢆ☜ㄆࠋ
‫ۼ‬
ᾋ㐟≀ཬࡧởࢀࡢ᭷↓ࢆⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
⮬ືไᚚ⿦⨨࣭㆙ሗ⿦⨨ࡢⅬ᳨ࠋ
‫ۼ‬
㸴
᭶
㝶
᫬