34 SILABOS 2.pdf - Repositorio UTM

喜禦
SE電
ABl
3通ミ魃 師:習 駄 撃∬
:員
u6ouro:
:NTRODUCC10N A LA COMUN:CACiON
N'. HORAS:
34 HoraS
SEDE:
02 DE OCTUBRE DE 2013
D:RECC10N: Av Urbina y Che Cuevara
tNtcto:
FIN:
23 DE∝ TUBRE DE 2013
}IORARIOS:
Delunes a v“輛nes de 07H00 o 13H00
FACiuTADOR:
No.C6dtBh:
ZONA:
C:ENTiF!CA
UNIVERSIDAD TECNICA DE
MANABI
Porloviej●
Lcda C!audia Stt L6pe2
1312563297
CiENTIF:CA 34 HORAS
d. b eirrtrl
,lCCd [email protected]&5&16.
飾 B¨
「
m10112
V
&la moEo6i
d d [email protected]
y
h
lsrgu
M博 め amり
「
AI―
(To7110 11)
A“
0…
201,1007
lll
“
Altd(Tmll)
V
測ぬ F"“ ‖
“
)
kE
dElE (b ltu
6 h oI,sEih
de
tltG
L.ctra lEC.
Prffilitbde b ito.mar6n.
Ot-nd$i:he.
[email protected] (b Fle&-:
Voc&rldb miro.
D.{tic6o (b Ehar pd d
t,io d. ,tnli. d. 9d.ara
t,bo (b
ar&in6
y
dr6.
ait6oin6
Atr!(b([email protected])
も摯
"DULO:
N°
HORAS:
:NICIO:
F:N:
SE電
3日
階謬輻
81庸 :ピ
蹟韻脳
:NTRODUCC10N A LA COMUNICAC:ON
ZONA:
C:EN「 :FiCA
34 Horas
SED€:
02 DE∝ TUBRE DE 2013
23 DE∝ Tじ BRE DE 2013
URECGI6il:
I
RECURSOS
rDa9dlS-.rE A16 CIdrc [l
[email protected]
crbdraErlrErqE
PCJ.- carE.
bffi
rffi
(rffirlDobrrd.lE
|
I
oryfB
EFdEGd.
Crrrc6n
frratE
I
I
I
6r-
I
ltrGqc
ffi:ttf
aqaabhr.hb.EtJ?
OtEfrt
rrrrFrd
[email protected]
rt,rrcr.
PrDryffi.thtftoEtr(ArEnddildl-tl
(bd,r
CqrFdrcF&oatErcEffi
od.arst(bb
EfehorE'EdrE
Ebldr(btr-rtr(-6.
I
!OTdlwz^,rdfidEll)
,[email protected]
I
I
I
I
!
I
I
I
lLrrbrttrltrbYat
15,i6
t6-13.t4
I
lfracaarllrraatffirdGgE
eo|ra.Lldn.d6gn ?
D-.Efr
illr-(IErb.&tIrsr6,'Egffi
[email protected](ErdlEt
Ob.ndn r
CdlE-r€g.rbaErorbr*cqffindorh..
tur(brama
Eadr6Bd.Cb(trE
Eban t & rrbgb(b 6. C ddtr ditirb
I
lsrdE,At!(b([email protected])
I
'DEffi
lsnd!.E AbGomI)
I
I
I
I
I
Fq,b,
tta-E5aI
Far..ra,5
ffi17.18,19
I-fraGaE
EhL
bdn Oria
aooaii.L.t aqlba?
C{c5rfr.
Cq-4.6i-rddEb.
E!tdad.a6.
tb d. FEuth
Proom*da b hbh.dh (l0t c&r(E,*d H)
Ganaaai.
CdtrE*r & FCrb-fr..lihcfh(b ib Gl6-rb.
Oi(,.amirio e itE drd.atgi-.ldtaE.
Ebr.ab.r(bhrrti.flb
V
tElaodffiIal
l!c(.E 20, 2l
ldr.CAM.E
tEfn(biitqa
Coto.nod. ht&E
Fa.b-qr -ttim a bF.E +.an O 0 tuEa.
FGircqrqnflabin{ro
P- pG b iarFeao(lr ihtG
3dri6. da ddtanby [email protected]
aEcffio
AOi,. c h6ciat
C-tr40bcbiitu
UNIVERSIDAO TECNICA DE
MANABi
Av. Urbina y Che Guevara
Portoviei)
comTEJDos o TEttAS ALZA00S
FECHA
ho?
U
b
一
ABl
毒禦
SE電
3日
賄謬鵠割聡i話 :ピ 駄R員 脳
n6our-o:
INTRODUCC10N A LA COMUNiCAC10N
NO, HORAS:
84 Horas
:NiC:0:
FIN:
02 DE∝ TUBRE DE 2013
C:ENT'F:CA
ZOI'IA
4
SETE:
UNIVERSIDAD TECNGA DE
MANABi
DlRECGl6t{: Av. Urtina y Che Guevara
23 DE OCTUBRE DE 2013
de"面 嗜
…
―
ABl
mnソ _“
EPGirdaa.tf,a(b
E€itrlh ymin(b
―
“
―
Portovici)
r_de―
―
―…
lalM da brlbcsdfc.
Eh!€ddffi
V
Dr.
l6ae
ttlendoza C€de6o
txrlclor(e) CAIIOUTil
Coodln dor Ac.d6mho de t{hreld6n
SNItLA
U
由
可
:iI
T6picos o temas cubiertos MODULO:ISTUDiOS SOC:ALES Y CuLTURALES{MO■ PROGRAMAS BASiCOS)
OBSERVAC10N
ACTIVIDADES
unldades de Anansis
Diapositivas
lmportancia del estudlo
y explicaci6n
tema
h st6● (o:fundarFntos
teOHos● onceptua“ぅ de
trabaios
Histo!ね v de CuLura
grupales
para
elaboraci6n del resumen
Distribucidn
Sociedad.s y civilizacbnei:
Fundamentos d€
Consultas
tlempo sobre los espacios
Exposiciones
natu6br.
R.Lclonr. dcl honbr!
y
h
mtur.hra cn L
Edad
Ls cMlhacb,l€s
ubk cltn
6p..bt
mporrl, CorHtu.ltn
el resumen de lo expuesto
orSanhacl6n sodal,
V
compbirs
Refuerlo
monurEntrht
RaLabnas dal hombre y
neluralcra an Anarka
p.taobnt na
L
Dramatizaciones
Diapositivas
locLdadaa: clhuras y
civ[h.cbi..,
Exposiciones grupales
Traba.io en grupo para realizar
agrkutura, crrlmka,
.rquitactur.
Lluvia de ideas
Antltll.:
en: RelElrn y cianaia;
Las
grupos de
trabajo
comprln5i6n d. la a.citn del
homb.e en el dev€nk d.l
8eo8r:10c6
3.
h
de
uuaaaldn
6p..bErrlpor:1, Contrlbl|.ldn
ani R.Ei6nycL aL;
.8rkuhu6, aor,rnk ,
Videos relacionados Con los
temas de las dramatizaciones
orlrnkacl6n roaial,
e.quhectura y aompLros
modrrnEntahs.
V
Trabaio en
La
ruralEaal6n, Ls lrtol|a quLa
grupo
Dramatizaciones,videos
yhtl6LdLtd.dM.di.:
8.ja,Art,l5clud.d6
Res0menes
Madiery.br.
El
6,
Ren*lnhnto, L ilunr.cl6n.
Lor inDarfo6 cn Eumea: B
XVI y L axpaurltn da 106
Droc..oa aoboiat!.;
Stb Dramatizaciones
Documentales, peliculas
.l *farrra
じ :IPttι li兵 `[含 」点どミミ
第Y¶
1
del mundo rapitalhta
DocumentaleS peliculas
7.
lr
Ed.d contempo.an€.: la
etrp. dc cambios, el Sklo XX
en Euopa y
8.
El
Stto
XX:
L.l Guc.r.
MurdLl, L RrYolBbn rus.,
lor n abn
Resumen
Ariark
tm6,
L. SaturxL
Guarra urdLl, tor cooiiatos
Dramatizaciones
documentales, peliculas
.ntkomunbtar.
Hasta esta unidad
hemos
avanza6, nos faha ver la ,ltima
unidad.
υ
:f出 さ
ヽ
野翌手厳電
1.11.'
Docente:lng Mariana Santos Va:encia
M01 PROGRAMAS BASiCOS
扇
≒鰤l SE電 漁 ミ器灘庸:習議員
淵
n60ur-o:
UNⅣ ERS:DAD Y BUEN VpriR
il". HORAS:
84 HOras
ll{lclo:
09 DE SEPT:EMBRE DE 2013
27 DE SEPT:EMBRE DE 2013
Fll{:
& didarr-
Ur6 $r tffi
ZOIIA:
SEDE:
4
UNIVERSIDADTECXrcEOT
MANABi
txRECCloX: Av.
Urbina y Ctre Gucvara
Portovirio
b
itdltn
UNiVERSIDAD TECNICA DE
Or.
lsaacMendozaffi
Dattcbr(o) CAilO{rTI
Coordln dorAc.d6rnEo dc t$yaLci6o SiltlA
V
喜ξ
ttr
M● DULO:
.HORAS:
0
C
︲m
N
︲
N°
SE電
漁 ゃ、
剛 庸:習議員
員
翻
劇
UN!VERS:DAD Y BUEN VIV:R
ZOM:
4
84 Horas
SEDE:
UN:VERS:DAD TttCNICA DE
MANAB`
09 DE SEPT:EMBRE DE 2013
27 DE SEPT:EMBRE DE 2013
DIRECCl● N: Av Urblna y Che Guevara
Porbvlelo
∨
DE MANA31
:CiNAL
/
"
r
│マ
扇
脚r SE電 3嵩ボ皿灘庸:習議員
員
∬
MODULO:
N°
.HORAS:
ZOilA:
SEDE:
UNⅣ ERS:DAD Y BUEN Vp/:R
34 HoraS
:NiCiO:
FIN:
09 DE SEPT:EMBRE DE 2013
27 DE SEPT:EMBRE DE 2013
HORAR:OS:
Delunes a ttmes de 07H00 a 13H00
FAC:L「 ADOR:
Lcda CLudle Sua30し
N● .C●du:a:
131256329‐ 7
DlRECcl6il:
4
UNIVERSIDAD TECNICI OE
MANABi
Av. Urbina y Che Guevara
Portoviejo
"α
Cgdt.ayfadurJ.eB16.
A LA EDUCACION
)o..pbeffi.
16rYd--Sai*kF
…
{lmdid&l:l tin 6r
:l tii a
:ltanffi
:ltht'd
:l g6 Vivi
:ltb.d#
, giE
So iI D.!Fa- rffib
lPtriffi(bl&trV*.
lio.rd[Effrrff:
tri.r.ffim(tu
Sd.tUTU
16&bm
}!sir.m
e I UTM.
tir.+6.ffi&bUTll
16.l:
e b ES S 9he I
LO€S
uNlvERSIDハ
DEヽヽANA31
N AL
SE13嵩
劇
喜騨磐
謂皿灘庸:ピ 駄R員 脳
MODULO:
N・
FORMULAC10N ESTRATЁ GICA DE
ZOI{A:
56 Horas
SEIE:
PROBLEMAS
.HORAS:
lNiC:0:
24 DE∝ TUBRE DE 2013
F:N:
07 DE NOV:EMBRE DE 2013
HORARIOS:
De!unes a vlerles de 07H00 o 13H00
FACluTADOR:
Lda C!a“ h Suast L6pe2
No.C`dula:
131256329‐ 7
eir.dn.
[email protected]!t
dc b
綱 ●
・1●
V
CE&.d.S&a
"
Dr. lsaac Mendoza Cedeio
DlBctor (.1 C ilo'UTI
Coordln.dor Acd6mho de Nlvel.cl6n SNI{A
4
UNIVERSIDAD TECruICA OC
MANABI
DlREGCtofl: Av. Urtina y Che Guevara
Portoviel,