ปริญญานิพนธ์ เรื่อง คาในภาษาญี่ปุ่นที่มีความ - คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญานิพนธ์
เรื่อง
คาในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า “ค่า” ในภาษาไทย
จัดทาโดย
นายพิทวัส รัชตเสถียร
รหัสนักศึกษา 510110406
เสนอ
อาจารย์ธีรัช ปัญโญ
อาจารย์ยูอิจิ โคนโน
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 018499
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก
บทคัดย่อ
ปริญญานิพนธ์เล่มนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์เรื่องคาในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า “ค่า” ใน
ภาษาไทย ซึ่ ง มี ที่ ม าของปั ญ หาการวิ จั ย จากการที่ ผู้ วิ จั ย พบว่ า ทั้ ง 5ค านี้ ถู ก น ามาใช้ ม ากใน
ชีวิตประจาวันได้แก่คาว่า 「金,料,代,費, และ 賃」 และคาอื่นๆ ที่แสดงความหมายเหมือนกันกั บ
คาที่ผู้วิจัยได้นามาเป็นหัวข้อวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งสามารถพบเห็นได้บ่อยครั้งเช่น ในนิตยสาร ในข่าว
ในหนังสือเรียน หรือแม้กระทั่งในบทสนทนาทั่วไป จึงได้เกิดความสงสัยว่า 「金,料,代,費, และ
賃」 ในภาษาญี่ ปุ่ นนั้ น
แสดงความหมายอย่างไรบ้าง ซึ่งเมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้วคาเหล่านี้มี
ความหมายว่า “ค่า” เหมือนกันหมดทุกคา จึงเป็นที่มาของงานวิจัยในครั้ง นี้ ซึ่งมีขอบเขตของการ
วิจัยคือ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาเฉพาะความหมายของคาว่า
「金,料,代,費,
และ 賃」 เท่านั้น แม้ว่า
คาที่แสดงความหมายว่า “ค่า” ในภาษาไทยนั้นมีอยู่มากกว่า โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ เพื่อ
ศึกษาความหมายของคาว่า 「金,料,代,費, และ 賃」ในภาษาญี่ปุ่น และความแตกต่างของแต่คา
ว่ามีวิธีการใช้ต่างกันอย่างไร ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเรื่องความหมายและความแตกต่างของคาว่า
「金,料,代,費,
และ 賃」ไว้ในส่วนของบททบทวนวรรณกรรม เพื่อนาข้อมูลมาอ้างอิงใน
การศึกษา และจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไปในส่วนของเนื้อหางานวิจัย
ข
คานา
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 018499 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ซึ่งที่มา
ของงานวิจัย คื อ ในการเรี ย นภาษาญี่ปุ่นนั้น ผู้เรีย นจะสั งเกตได้ว่า ในภาษาญี่ปุ่นมีก ารใช้คาที่มี
ความหมายว่ า “ค่ า ” ในภาษาไทยอยู่ ห ลายค า คื อ 「金,料,代,費,
และ 賃」และค าอื่ น
นอกเหนือจากที่หยิบยกขึ้นมานี้ ซึ่งสิ่งเดียวที่ต้องทาเมื่อเจอคาเหล่านี้ คือ ท่องจาอย่างเดียว คาที่
แสดงความหมายว่าค่าในภาษาญี่ปุ่นมีหลายคา และถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาญี่ปุ่น โดย
ส่วนใหญ่ก็จะพบเจอในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น งานเขียนประเภทนิตยสาร บทความหนังสือพิมพ์
รวมไปถึงใช้ในบทสนทนาทั่วไป ผู้วิจัยจึงได้เกิดความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์โดยมีวัตถุประสงค์
คือเพื่อศึกษาว่า 「金,料,代,費, และ 賃」 ที่มีความหมายว่า “ค่า” เมื่อแปลเป็นภาษาไทย ว่าใน
ภาษาญี่ปุ่นคาเหล่านี้มีความหมายที่เหมือนกันอย่างภาษาไทยหรือไม่ และมีความแตกต่างกัน และ
สามารถใช้ แ ทนกั น ได้ห รื อ ไม่ ทั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ส ามารถน าไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งใน
ชีวิตประจาวัน และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาทุกท่าน
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ จ ะไม่ ส ามารถส าเร็ จ ลุ ล่ ว งลงได้ เ ลยหากไม่ ไ ด้ รั บ ความกรุ ณ า
ช่ ว ยเหลื อ จาก อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และอาจารย์ ผู้ ส อนภาษาญี่ ปุ่ น สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น
มหาวิท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ทุ ก ท่ า น ทั้ งอาจารย์ ชาวไทยและอาจารย์ ชาวญี่ปุ่น ที่ไ ด้ก รุณ าช่วยเหลื อ
ตรวจทานความถูกต้อง และเป็นที่ปรึกษาในการทางานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณอย่างสูง
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายท่านที่สนใจไม่
มากก็น้อย หากมีการผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
นายพิทวัส รัชตเสถียร
ผู้จัดทา
22/02/2554
ค
สารบัญ
หัวข้อ
หน้า
บทคัดย่อ
ก
คานา
ข
สารบัญ
ค
บทที่ 1 บทนา
1
ที่มาของปัญหาการวิจัย
1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1
ขอบเขตของการวิจัย
2
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
3
ความหมายของคาว่า “ค่า”ในภาษาไทย
3
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคาว่า “ค่า” ในภาษาญี่ปุ่น
3
บทที่ 3 วิธีการดาเนินงานวิจัย
5
คาถามของงานวิจัย
5
วิธีการเก็บข้อมูล
5
บทที่ 4 ผลการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
6
ผลการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลคาว่า 金
6
ผลการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลคาว่า 料
7
ผลการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล คาว่า 代
8
ง
ผลการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล คาว่า 費
9
ผลการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล คาว่า 賃
10
วิเคราะห์ความแตกต่างของคาว่า 金,料,代,費, และ 賃
11
บทที่ 5 สรุปผล
12
สรุปผลการวิเคราะห์
12
ข้อเสนอแนะ
13
ภวคผนวก
สรุปผลงานวิจัยภาษาญี่ปุ่น
บรรณานุกรม
14
19
1
บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาของปัญหาการวิจัย
จากประสบการณ์ของผู้วิจัยที่ได้อ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่น พบว่าในภาษาญี่ปุ่นนั้นมีการใช้คาที่มี
ความหมายว่า “ค่า” หลายคา ทั้งๆ ที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วมีความหมายว่า “ค่า” เหมือนกัน จะเห็น
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
-
彼は本代どころか生活費にも困っています。อย่าว่าแต่ค่าหนังสือเลย
แม้แต่ค่ากินอยู่
เขาก็ยังเดือดร้อน
จากตัวอย่างประโยคข้างต้นจะสังเกตเห็นว่าในรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น มีการใช้คาว่าค่าถึงสอง
คาด้วยกัน คือ คาว่า ...代 กับ ...費 ซึ่งทั้งสองคานี้มีความหมายเดียวกัน เมื่อแปลเป็นภาษาไทย จึง
เป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยเกิดความสงสัยและสับสนกับการใช้มาโดยตลอด ซึ่งจุดนี้เองจึงให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคาในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า “ค่า” ในภาษาไทย
ดังตัวอย่างรูปประโยคข้างต้น ถ้าหากพิจารณาตามหลักไวยากรณ์แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าหน้า ...
代
กับ ...費 นั้นจะเป็นคานามเท่านั้น และเป็นการพูดที่แสดงสภาพของผู้อื่นที่ผู้พูดพบเห็นสภาพ
นั้นอยู่
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
และวิเคราะห์คาในภาษาญี่ปุ่นที่มี
ความหมายว่า “ค่า” ในภาษาไทยนั้น ว่าเพราะเหตุใดคาว่า “ค่า” ในภาษาญี่ปุ่นนั้นมีการใช้หลายคา
และคาเหล่านี้มีความหมายแฝงที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
รวมไปถึงการศึกษาเพื่อให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการใช้ของคาว่า “ค่า”ในภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นไปที่การศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของการ
กาหนดการใช้คาเหล่านี้ เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2
1.3ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะเลือกศึกษาคาในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า “ค่า” ในภาษาไทย
ซึ่งมีขอบเขตที่เลือกศึกษาดังต่อไปนี้
1) ศึกษาคาว่า 金 ที่ปรากฏในรูปประโยคแล้วมีความหมายว่า “ค่า” ในภาษาไทย
2) ศึกษาคาว่า 料 ที่ปรากฏในรูปประโยคแล้วมีความหมายว่า “ค่า” ในภาษาไทย
3) ศึกษาคาว่า 費 ที่ปรากฏในรูปประโยคแล้วมีความหมายว่า “ค่า” ในภาษาไทย
4) ศึกษาคาว่า 代 ที่ปรากฏในรูปประโยคแล้วมีความหมายว่า “ค่า” ในภาษาไทย
5) ศึกษาคาว่า 賃 ที่ปรากฏในรูปประโยคแล้วมีความหมายว่า “ค่า” ในภาษาไทย
3
บทที่2
ทบทวนวรรณกรรม
ในบทที่ 2 นี้ เป็นการนาเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคาในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า
“ค่า” ในภาษาไทย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2ส่วน ดังนี้
2.1 ความหมายของคาว่า “ค่า” ในภาษาไทย
2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ คาว่า “ค่า” ในภาษาญี่ปุ่น
2.1 ความหมายของคาว่า “ค่า” ในภาษาไทย
2.1.1 พจนานุกรมไทย ฉบับ (ปรับปรุงและแก้ไขตามราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542) หน้า
148 ได้ให้ความหมายคาว่า “ค่า” ในภาษาไทยไว้ดังนี้
- ค่า หมายถึง คุณประโยชน์ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คิดเป็นเงินได้และไม่ได้
- ค่า หมายถึง จานวนเงินหรือสิ่งอื่นที่จ่ายให้หรือรับไป
2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ คาว่า “ค่า” ในภาษาญี่ปุ่น
2.2.1 ตารางที่ 1 ความหมายของ คาที่มีความหมายว่า “ค่า” ในภาษาไทย
พจนานุ ก รมญี่ ปุ่ น ไทย『日・タイ辞
典』
金
料
費
代
賃
ทอง /
เงินตรา
อัตราค่า /
วัตถุดิบ /เครื่อง
(ปรุงรส)
ค่าใช้จ่าย
ค่า (สินค้า)
ค่ า ( ร ถ ไ ฟ )
เงิน
4
2.2.2 พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทย ขั้นพื้นฐาน (ฉบับอักษรคานะ) ได้ให้ความหมายและตัวอย่าง
คาในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า “ค่า” ในภาษาไทย ดังนี้
1.
金 = ทอง / เงินตรา
「入学金、奨学金、売上金」ค่าสมัครเรียน / ทุนการศึกษา/ เงินค่าขาย
2.
(ผู้วิจัยแปล)
料= ค่า...
「入場料、電話料、使用料、授業料、受験料」ค่าผ่านประตู
/ ค่าโทรศัพท์ / ค่าเช่า /
ค่าเล่าเรียน / ค่าสมัครสอบ
3.
費= ค่า...
「交通費、生活費、会費、旅費」ค่าพาหนะ
/ ค่าครองชีพ / ค่าสมาชิก / ค่าเข้าร่วมงาน
/ ค่าเดินทาง
-
食費はーか月いくらぐらいかかりますか。ค่าอาหารตกเดือนละประมาณเท่าไร
-
彼は本代どころか生活費にも困っています。อย่าว่าแต่ค่าหนังสือเลย
แม้แต่ค่ากินอยู่
เขาก็ยังเดือดร้อน
-
人件費が安いということで、外国に工場を作りました。ตั้งโรงงานต่างประเทศ
เพราะกล่าวกันว่าค่าแรงถูก
4.
代 = ค่า
「部屋代、下宿代、本代、バス代、タクシー代」(ค่าเช่าห้อง
/ ค่าเช่าห้อง (ห้องที่
แบ่งให้เช่าภายในบ้าน อาจมีค่าอาหารรวมด้วย) / ค่าหนังสือ / ค่ารถเมล์ / ค่าแท็กซี่ )
-
食事代はーか月いくらかかりますか。ค่าอาหารใช้เดือนล่ะเท่าไร
5.
賃= ค่า ...
「借り賃、貸し賃、手間賃」ค่าเช่า /
-
風呂付だったら、家賃は
ค่าแรง,ค่าจ้าง /
(ผู้วิจัยแปล)
50.000 円はするでしょう。ถ้ามีห้องอาบน้าด้วยละก็ค่าเช่า
บ้านคงตกประมาณ 5 หมื่นเยน กระมัง
5
บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานวิจัย
ในการดาเนินงานวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 คาถามของงานวิจยั
รายงานการวิจัยเล่มนี้ผู้วิจัยจัดทาขึ้นเพื่อตอบคาถามของงานวิจัย 3 ประการคือ
3.1.1 คาว่า 「金、料、費、代、賃」มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
3.1.2 สามารถใช้แทนกันได้หรือไม่ และแต่ละคานั้นมีวิธีการใช้อย่างไร
3.1.3 มีปัจจัยอะไรเป็นตัวกาหนดให้เลือกใช้คา 「金、料、費、代、賃」
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ที่เป็นกลุ่มคาและตัวอย่างประโยค
ของการใช้คาว่า
「金、料、費、代、賃」จากพจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น
พร้อมทั้งได้รวบรวมเอา
ตัวอย่างจากหนังสือภาษาญี่ปุ่น และจากสื่อทางอีเล็กทรอนิกส์ หลังจากได้ข้อมูลแล้วก็จะนามา
แบ่งแยกวิเคราะห์ตามตัวอย่างที่ได้มา และสุดท้ายนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาความแตกต่าง
ของแต่ละคา
6
บทที่ 4
ผลการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ในบทนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงข้อมูล และทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ตัวอย่างโดยแบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผลการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละคา
4.1.1 ผลการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล คาว่า 金
4.1.2 ผลการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล คาว่า 料
4.1.3 ผลการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล คาว่า 代
4.1.4 ผลการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล คาว่า 費
4.1.5 ผลการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล คาว่า 賃
4.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของคาว่า 金,料,代,費, และ 賃
4.1 ผลการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมตัวอย่างประโยคที่ประกอบด้วยคาว่า 金,料,代,
費,
และ 賃 มาทั้งสิ้น 43 ประโยค โดยแบ่งเป็นคาละ 8 ประโยค ซึ่งมีดังต่อไปนี้
4.1.1 ผลการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล คาว่า 金
 4 月 か ら 公 共 料 金 が 値上 げ に な る 。ค่าบริการสาธารณะจะเพิ่มขึ้นหลังจากเดือน
เมษายน

このバスの料金はいくらですか。ค่าบริการของรถบัสคันนี้ราคาเท่าไรครับ

このホテルの宿泊料金はいくらですか。ค่าบริการที่พักของโรงแรมนี้ราคาเท่าไรครับ

その値段は郵便料金を含みます。ราคานั้นจะรวมเข้ากับค่าบริการไปรษณีย์

こ の 料 金 に 昼 食 代 は 入っ て い ま す か 。ค่าอาหารมื้อเที่ยงนี้รวมเข้ากับค่าบริการด้วย
ไหมครับ

彼女は電気料金の請求書を今日受け取った。เธอได้รับใบแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์
7

あなたはどうやってこのコンピューターの代金を払ったのですか。คุณจ่ายเงินค่า
คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีไหน
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมตัวอย่างประโยคที่มีคาศัพท์ 金 ซึ่งมีความหมายว่า “ค่า” ดังนี้
จากตัวอย่างประโยคที่มี่คาศัพท์ 金 ซึ่งมีความหมายว่า “ค่า” นั้น จะเห็นได้ว่าความหมายของ
คาศัพท์ที่มีคาว่า 金 นั้น จะมีความหมายว่า “ค่าบริการ” เป็นส่วนใหญ่ จะเห็นได้ชัดจาก <ตัวอย่าง
ประโยค 1> 4月から公共料金が値上げになる。ค่าบริการสาธารณะจะเพิ่มขึ้นหลังจากเดือน
เมษายนนี้ (ผู้วิจัยแปล) และจาก <ตัวอย่างประโยค 2 > このバスの料金はいくらですか。
ค่าบริการของรถบัสคันนี้ราคาเท่าไรครับ (ผู้วิจัยแปล) จากตัวอย่างสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 公共
料金 ที่มีความหมายว่า “ค่าบริการสาธารณะ” จะพูดถึงราคาที่ได้รับการปฎิบัติรับใช้ バスの料金
มีความหมายว่า “ค่าบริการของรถบัส” จะพูดถึงความสะดวกจากการได้รับบริการจากรถบัส กล่าว
โดยสรุปคือ 金 มีความหมายว่า ค่าบริการที่ต้องเสียให้กับการได้รับปฎิบัติรับใช้ หรือค่าบริการที่
ได้รับความสะดวกต่างๆ
4.1.2 ผลการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล คาว่า 料
 ここは入場料を払わなければいけない。ที่นี้ต้องจ่ายค่าเข้าชม (ค่าธรรมเนียมผ่าน
ประตู)

入場料は一人いくらですか。ค่าผ่านประตู 1 คนราคาเท่าไร

この美術館の入場料は30ドルです。ค่าเข้าชมของพิพิทธภันฑ์หอศิลปะนี้ คือ 30
ดอลล่าร์

学校は授業料の値上げを発表した。ทางโรงเรียนได้ประกาศขึ้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา

大学の授業料をためるために働いています。กาลังทางานเพื่อสะสมค่าเล่าเรียนของ
มหาวิทยาลัย

彼らは授業料値上げに反対してデモをした。พวกเขาเดินขบวนประท้วงการขึ้นค่า
เทอม

あなたの給与は一定の基本給に販売手数料が加算されます。เบี้ยเลี้ยงของคุณจะถูก
รวมเข้ากับค่าธรรมเนียมขายของตามพื้นฐานที่กาหนดไว้แน่นอน
8

価格には郵送料が含まれている。ราคาจะรวมอยู่กับค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วย

わずかな追加料金で配達サービスが利用できます。สามารถใช้บริการจัดส่งสินค้า
โดยเสียค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย

このホテルの宿泊料はいくらですか。ค่าบริการที่พักของโรงแรมนี้ราคาเท่าไร
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมตัวอย่างประโยคที่มีคาศัพท์ 料 ซึ่งมีความหมายว่า “ค่า” ดังนี้
จากตัวอย่างประโยคที่มีคาศัพท์ว่า 料 ที่แสดงความหมายว่า “ค่า” นั้น จะเห็นได้ว่าคาศัพท์
ที่มีคาว่า 料 นั้นจะมีความหมายว่า “ค่าธรรมเนียม” จะเห็นได้จาก <ตัวอย่างประโยค 13 > この美
術館の入場料は30ドルです。ค่าเข้าชมพิพิทธภัณฑ์ศิลปะนี้เป็นเงิน 30 ดอลล่าร์ (ผู้วิจัย
แปล) จากตัวอย่างประโยคนี้สามารถ แปลได้อีก ความหมายหนี่งว่า “ค่าธรรมเนียมเข้าชม
พิพิทธภัณฑ์ศิลปะนี้เป็นเงิน 30 ดอลล่าร์” (ผู้วิจัยแปล) และจาก<ตัวอย่างประโยค 14 > 学校は授
業料の値上げを発表した。โรงเรียนได้ประกาศขึ้นค่าการศึกษา / ค่าเทอม (ผู้วิจัยแปล) จาก
ตัวอย่างประโยคจะสามารถแปลได้อีกความหมายหนึ่งว่า “โรงเรียนได้ประกาศขึ้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา” (ผู้วิจัยแปล)
จากการวิเคราะห์ตัวอย่าง จะพบว่า 料 จะใช้แสดงความหมายว่า
“ค่าธรรมเนียม” ซึ่งจะสังเกตเห็นว่า 料 จะใช้แสดงความหมายว่า “ค่าธรรมเนียม” กับสถานที่
เท่านั้น และเป็นค่าธรรมเนียมที่มีการเรียกเก็บตามกฎหมาย
4.1.3 ผลการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล คาว่า 代
 修理代は少なくとも二〇ポンドはかかりそうだ。ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมได้ยินว่า
อย่างน้อยก็ 20 ปอนด์

今月の電話代見て、目が飛び出た。ดูบิลค่าโทรศัพท์ของเดือนนี้ ตาถลน

ホテルは部屋代として私に8000円請求した。โรงแรมเรียกร้องค่าเช่าห้องจากฉัน
เป็นจานวนเงิน 8 พันเยน

部屋代はいくらですか。ค่าเช่าห้องราคาเท่าไรครับ

私は本代に毎月千円もらいます。ฉันจะได้รับค่าหนังสือ 1 พันเยน ทุกๆ เดือน

バス代が20%値上げになった。ค่ารถบัสได้เพิ่มราคาขึ้น

食事代はーか月いくらかかりますか。ค่าอาหาร 1 เดือนใช้หมดไปเท่าไร
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมตัวอย่างประโยคที่มีคาศัพท์
20 เปอร์เซ็นต์
代 ซึ่งมีความหมายว่า “ค่า” ดังนี้
9
จากตัวอย่างประโยคที่มี่คาศัพท์ 代 ซึ่งมีความหมายว่า “ค่า” นั้น โดยส่วนใหญ่ของรูปประโยค
จะมีความหมายว่า “ราคา” ซึ่งเห็นได้จากชัด <ตัวอย่างประโยค 21 > ホテルは部屋代として私
に8000円請求した。โรงแรมเรียกร้องราคาค่าเช่าห้องจากฉันเป็นจานวนเงิน 8 พันเยน
(ผู้วิจัยแปล) <ตัวอย่างประโยค 24> バス代が20%値上げになった。ราคาค่าเช่ารถบัสได้
เพิ่มราคาขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ (ผู้วิจัยแปล) ซึ่งจากตัวอย่างประโยค คาว่า 部屋代 กับ バス代 ทั้ง
สองคานี้แปลได้ความหมายว่า “ราคา” จากตัวอย่างวิเคราะห์ได้ ดังนี้ คาว่า 代 จะให้ความหมายว่า
“ราคา” เมื่อพิจารณาจากรูปประโยคแล้วจะเห็นว่าสามารถใช้กับสิ่งที่คิดเป็นมูลค่าที่คิดเป็นเงินตรา
4.1.4 ผลการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล คาว่า 費
 私たちの毎月の収入は、食料、部屋代、衣料、交通費などをカバーできなければ
ならない。รายได้ทุกเดือนของพวกเราจะต้องสามารถครอบคลุม ค่าอาหาร ค่าห้อง ค่า
เสื้อผ้า ค่าเดินทาง และค่าอื่นๆ อีกด้วย

私の生活費は年々上がっている。ค่าใช้จ่ายการดารงชีพของฉันแต่ละปีจะเพิ่มขึ้น

会費を払った人たちに名前は消しなさい。กรุณาลบชื่อคนที่จ่ายค่าสมาชิกแล้ว

旅費はせいぜい千ドルだろう。ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวอย่างน้อยก็คงจะ
พัน ดอล
ล่าร์

彼は大学の学費を親に頼っている。เขายังต้องอาศัยความช่วยเหลือค่าเทอมมหาลัยจาก
พ่อแม่

もちろん利潤は生産費を上回るべきです。
แน่นอนว่าผลกาไรสมควรมากกว่าค่าการ
ผลิต

その家の経費は50ポンドと算出された。ค่าใช้จ่ายของบ้านหลังนั้นได้ถูกคิดเป็นเงิน
50 ปอนด์

彼女は収入の大部分を食費に使う。รายได้ส่วนใหญ่ของเธอจะใช้กับค่าอาหาร

車を持っていることは相当な出費だ。การมีรถยนต์ส่วนตัวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

年会費はいくらですか。ค่าใช้จ่ายรายปีเท่าไรครับ
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมตัวอย่างประโยคที่มีคาศัพท์
費 ซึ่งมีความหมายว่า “ค่า” ดังนี้
10
จากตัวอย่างประโยคที่มี่คาศัพท์
คาศัพท์ที่มีคาว่า
ประโยค 37>
費
費
ซึ่งมีความหมายว่า “ค่า” นั้น จะเห็นได้ว่าความหมายของ
จะมีความหมายว่า “ค่าใช้จ่าย” เป็นส่วนใหญ่จะเห็นได้ชัดจาก <ตัวอย่าง
彼は本代どころか生活費にも困っています。อย่าว่าแต่ค่าหนังสือเลย
แม้แต่
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิชีวิตเขาก็ยังเดือดร้อน <ตัวอย่างประโยค 31>
彼は大学の学費を親に頼っ
ている。เขายังต้องอาศัยความช่วยเหลือค่าเทอมมหาลัยจากพ่อแม่
จากตัวอย่างประโยค คาว่า
活費
กับ
学費
生
ทั้งสองคานี้ต่างก็ให้ความหมายว่า “ค่าใช้จ่าย” เหมือนกันทั้งสองคา และเมื่อ
วิเคราะห์จากตัวอย่างประโยคแล้ว จะเห็นได้ว่า คาว่า 費 จะมีความหมายที่หมายถึง จ่าย ชาระ หรือ
ซื้อ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดารงชีพ
4.1.5 ผลการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล คาว่า 賃
 3月1日から鉄道運賃が1割あがると発表された。หลังจากวันที่ 1 เดือนเมษายน
ค่าขนส่งทางรถไฟได้ถูกประกาศเพิ่มค่าขนส่งเพิ่มอีก 10 เปอร์เซ็นต์

アパートの家賃はいくら払っていますか。ค่าเช่าของอพาร์ทเม้นจะต้งอจ่ายเท่าไรครับ

この家は家賃がいらない。บ้านหลังนี้ไม่จาเป็นต้องจ่ายค่าเช่า

この部屋の家賃はいくらですか。ค่าเช่าห้องนี้ราคาเท่าไรครับ

海外への航空運賃は燃料のコストとともに上昇した。ค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ
เพิ่มขั้นเนื่องจากค่าน้ามันเชื้อเพลิงขึ้นราคา
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมตัวอย่างประโยคที่มีคาศัพท์ 賃 ซึ่งมีความหมายว่า “ค่า” ดังนี้
จากตัวอย่างประโยคที่มี่คาศัพท์ 賃 ซึ่งมีความหมายว่า “ค่า” นั้น จะเห็นได้ว่าความหมายของ
คาศัพท์ที่มีคาว่า 賃 จะมีความหมายว่า “ค่าเช่า” เป็นส่วนใหญ่ จะเห็นได้ชัดจาก <ตัวอย่าง
ประโยค 39> 3月1日から鉄道運賃が1割あがると発表された。หลังจากวันที่ 1
เดือน มีนาคม ค่าขนส่งทางรถไฟได้ถูกประกาศเพิ่มค่าขนส่งเพิ่ม 10 เปอร์เซ็นต์ และตัวอย่าง
<ตัวอย่างประโยค 42> この部屋の家賃はいくらですか。ค่าเช่าห้องนี้ราคาเท่าไรครับ
จากตัวอย่างประโยคสามารถวิเคราะห์คาว่า 賃 ได้ดังนี้ 賃 แสดงความหมายว่า “ค่าเช่า” เป็น
ค่าตอบแทนที่ผู้เช่าจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าชั่ว
ระยะเวลาอันมีจากัด
11
4.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของคาว่า 金,料,代,費, และ 賃
ค่าเช่า
ค่าบริการ
ค่า
金
料
代
費
賃
×
×
○
×
○
ค่าธรรมเนียม
○
○
○
×
×
×
○
×
○
×
ขอบเขตสัญลักษณ์: ○ หมายถึง แปลแล้วเป็นภาษาไทยแล้วตรงกับความหมายที่ให้ไว้ในตาราง
× หมายถึง แปลแล้ว
เป็นภาษาไทยแล้วไม่ตรงกับความหมายที่ให้ไว้ในตาราง
จากข้อมูลในตาราง 4.2 สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
1)
金
เมื่อพิจารณาจากรูปประโยคในส่วนของ 金 จะแสดงความหมายว่า “ค่าบริการ”
2)
料 เมื่อพิจารณาจากรูปประโยคโดยส่วนใหญ่
จะเห็นได้ชัดว่า
料
จะถูกใช้แสดง
ความหมายของว่า “ค่าบริการ หรือ ค่าธรรมเนียม”
3)
代
เมื่อพิจารณาจากรูปประโยคโดยส่วนใหญ่ ของ 代 จะเห็นได้ชัดว่า
代
จะแสดง
ความหมายว่า “ค่าเช่า และ ค่าบริการ”
4)
費 เมื่อพิจารณาจากรูปประโยค
โดยส่วนใหญ่ จะเห็นได้ชัดว่า 費 จะแสดงความหมาย
ว่า “ค่าธรรมเนียม”
5)
賃 เมื่อพิจารณาจากรูปประโยคโดยส่วนใหญ่
ว่า“ค่าเช่า”
จะเห็นได้ชัดว่า 賃 จะแสดงความหมาย
12
บทที่ 5
สรุปผล
5.1
สรุปผลการวิเคราะห์
จากการวิเคราะห์บทที่ 4 สามารถตอบคาถามงานวิจัยได้ว่า คาในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมาย
ว่า “ค่า” ในภาษาไทยนั้น ที่ได้รวบรวมมามีทั้งหมดอยู่ 5 คา คือ คาว่า
金,料,代,費,
และ 賃 ซึ่ง
แต่ละคามีวิธีการใช้และความหมายที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังมีการแยกใช้อย่างชัดเจน ถ้าหาก
พิจารณาจากรูปประโยคแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่า คาเหล่านี้ใช้แทนกันไม่ได้ แต่อาจจะมีการเติมให้
คาเหล่านี้ซ้อนกันบ้างแต่ความหมายก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแม้แต่อย่างใด
1.
金 จะแสดงความหมายว่า
“ค่าบริการ จะพูดถึงความสะดวกจากการได้รับบริการ และ
มีการเสียค่าใช้บริการ
2.
料 จะแสดงความหมายว่า
“ค่าบริการ และ ค่าธรรมเนียม” เป็นค่าธรรมเนียมที่มีการ
เรียกเก็บตามกฎหมาย
3.
代
จะแสดงความหมายว่า “ค่าเช่า และ ค่าบริการ” เป็นค่าตอบแทนที่ผู้เช่าจ่ายให้แก่
ผู้ให้เช่าเพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าชั่วระยะเวลาอันมี
จากัด
4.
費 จะแสดงความหมายว่า “ค่าใช้จ่าย” มีการชาระเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดารงชีพ
5.
賃
จะแสดงความหมายว่า “ค่าเช่า” เป็นค่าตอบแทนที่ผู้เช่าจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อเป็น
การตอบแทนที่ได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าชั่วระยะเวลาอันมีจากัด
13
5.1 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในครัง้ ต่อไป
เนื่ อ งจากตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จ านวนตั ว อย่ า งน้ อ ย ซึ่ ง อาจจะท าให้ ไ ม่ ส ามารถ
ครอบคลุม คาในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า “ค่า” ในภาษไทยได้ทั้งหมด และความหมายไม่มี
ความหลากหลาย ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อควรรวบรวม คาที่มี ความหมายว่า “ค่า” ทั้งหมดมาศึกษา
เพื่อให้ได้ความหมายที่หลากหลายและอาจจะสังเกตเห็นความแตกต่างได้มากกว่างานวิจัยชิ้นนี้
14
日本語のまとめ
目次
第1章
1.1 目的
1.2 課題
第2章 先行研究
2.1
第3章
ค่า という意味だ。
研究方法
3.1 研究の問題
3.2 研究が集まること
第4章
結果
4.1 まとめ
4.1.1
“ค่า” の使い方。
4.1.2
“ค่า”
の使い方が違う。
書誌
いろいろの本と教材から調べる。
15
第一章 はじめに
1.1 研究動機
日本語で費用をする場合に様々な言葉が使う。たとえば、「彼は本代どころか生活費
にも困っています」、「私たちの毎月の収入は、食料、部屋代、衣料、交通費などをカバ
ーできなければならない」などがある。それは、どうして様々な言葉をしなければならな
いか。
1.2
研究目的
この研究目的は費用のし方を深く理解するために、日本語の費用のし方を研究する。
文章の用いることで、「代、料、費、賃、金」を研究するです。また、「代、料、費、
賃、金」に違い点を理解する。
1.3
研究課題
この研究の研究課題は以下の 3 点である。
1.「代、料、費、賃、金」の使い方が同じでしょうか。
2.「代、料、費、賃、金」の使い方が違うでしょうか。
3.
どうして様々な言葉があるか。
第二章
2.1
先行研究
ค่า の意味についての書類
2.1.1 タイ辞書にようると、ค่า は品物の益である。お金が変わるできるとできないも
の。
2.1.2
金
พจนานุกรมญี่ปนุ่ ไทย『日・タイ ทอง /
辞典』
เงินตรา
料
費
代
อัตราค่า /
วัตถุดิบ /เครื่อง
ค่าใช้จา่ ย
ค่า (สินค้า)
賃
ค่า (รถไฟ)
เงิน
16
(ปรุงรส)
第三課
研究の思潮
3.1. 研究課題
この研究の研究課題は以下の 3 点である。
1.「代、料、費、賃、金」の使い方が同じなのか。
2.「代、料、費、賃、金」の使い方が違うのか。
3. どうして様々な言葉があるか。
3.2. 分析方法
この研究の分析方法は、教材で調査をとる。
第四課
分析結果と考察
4.1 それぞれの単語を調査するの結果である。
4.1.1 「金」
単語の分析結果である。
4.1.2 「料」
単語の分析結果である。
4.1.3 「代」
単語の分析結果である。
4.1.4 「費」
単語の分析結果である。
4.1.5 「賃」
単語の分析結果である。
4.2 金、料、代、費、と
4.1
賃 の違う点を分析結果である。
それぞれの単語を調査するの結果である。
4.1.1 「金」
単語の分析結果である。
全部からまとめの文は 「金」
の意味は「サービス料」という意味である。た
とえば、「4月から公共料金が値上げになる」と「このバスの料金はいくらですか」
二つの文に見ると、公共料金と料金
の意味は「サービス料」という意味である。
17
4.1.2 「料」
単語の分析結果である。
全部からまとめの文は 「料」
の意味は「手数料」という意味である。たと
えば、「この美術館の入場料は30ドルです」、「学校は授業料の値上げを発表し
た」この文におようると、入場料と授業料
は「手数料」という意味である。
4.1.3 「代」単語の分析結果である。
全部からまとめの文は 「代」の意味は「値段」という意味である。たとえば、
「ホテルは部屋代として私に8000円請求した」、「バス代が20%値上げにな
った」二つの文は
4.1.4
「数」にフォーカスである。
「費」単語の分析結果である。全部からまとめの文は
「費」の意味
は「コスト」という意味である。たとえば、「彼は本代どころか生活費にも困ってい
ます」、「彼は大学の学費を親に頼っている」文からとみて、費
は「コストと払
う」という意味である。
4.1.5
「賃」単語の分析結果である。全部からまとめの文は
「賃」の意味
ちんたい
は「賃貸」という意味である。たとえば、「 アパートの家賃はいくらはらっています
か」、「この部屋の家賃はいくらですか」二つの文にようると、賃は「レンタル」
という意味である。賃は食べ物と使いません。
4.2 金、料、代、費、と
言葉
金
料
代
費
賃
×はできない。
○はできる。
賃 の違う点を分析結果である。
レンタル
×
×
○
×
○
サービス料
○
○
○
×
×
手数料
×
○
×
○
×
18
第五か
おわりに
5.1.まとめ
第4課からの参考は研究課題を答えられる。このようにある。
1.「金」文を検討した 金
という意味は「サービス料」である。
2.「料」文を検討した 料
という意味は「「サービス料とか手数料」である。
3.「代」文を検討した 代
という意味は「レンタルとかサービス料」である。
4.「費」文を検討した 費
という意味は「手数料」である。
5.「賃」文を検討した 賃
という意味は「レンタル」である。
全部まとめにようると、「金、料、代」のサービス料という意味は報酬の時間
の限られた期間のリース物件の利益と引き換えに賃借人の賃貸人に支払われる。「料、
費」の手数料という意味は法律に従って課金される。「代、賃」のレンタルという意
味は報酬の時間の限られた期間のリース物件の利益と引き換えに賃借人の賃貸人に支払
われる。
19
บรรณานุกรม
โคอิจิ นิชิกุจิ. (ม.ป.ป.). จำให้ได้ใช้ให้เป็น คันจิ 1,023 ตัว (วันชัย สีลพันธ์กุล, ผู้แปล). กรุงเทพฯ
เจแปน ฟาวน์เดชั่น. 2548. พจนำนุกรม ญี่ปุ่น-ไทย ขั้นพื้นฐำน. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์
วิสุทธิ์ อันไพรวรรณ. (2549). พจนำนุกรมนักเรียนฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ
อเนก อนันทวงศ์กุล. (ม.ป.ป.). พจนำนุกรม (ปรับปรุงและแก้ไขตำมรำชบัณฑิตสถำน พ.ศ.2542.
กรุงเทพฯ: ภูมิปัญญา
「代、料、費、賃、金」. ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2554, จาก http://www.dict.longdo.com