Japans internationaal HRM - Japanse studies

FACULTEIT LETTEREN
TAAL- EN REGIOSTUDIES
KATHOLIEKE
UNIVERSITEIT
LEUVEN
JAPANS INTERNATIONAAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
De problematiek van etnocentrisme
Promotor :
Prof. Dr. Dimitri Vanoverbeke
Masterproef
ingediend door :
Wim Nolmans
- 2011-2012 -
Woord vooraf
Eerst en vooral wil ik een aantal mensen bedanken die me steun en hulp geboden hebben bij
de uitwerking van deze masterpaper.
In de eerste plaats dank ik mijn promotor Professor Dimitri Vanoverbeke voor zijn begeleiding.
Achteraf bekeken heeft hij me ook voor het eerst in contact gebracht met mijn studieobject.
In het kader van zijn lessen ‘Economische ontwikkeling in Japan’ brachten we immers een
bezoek aan een Belgisch filiaal van de Japanse multinational Mayekawa, een bedrijf dat zich
toelegt op de productie van compressoren. De ontmoeting met het grotendeels door Japanse
expatriates bezette management was een aanzet om het management en personeelsbeleid
van Japanse multinationals te bestuderen.
Verder dank ik ook mevrouw Fujimoto voor haar ondersteuning bij de Japanse synthese.
Tot slot dank ik mijn ouders, mijn vriendin en de vrienden die me gesteund en gemotiveerd
hebben bij de realisatie van deze paper.
i
Inhoudsopgave
Woord vooraf ............................................................................................................................. i
Inhoudsopgave .......................................................................................................................... ii
日本語
目次 .......................................................................................................................... vi
日本語
要旨 ........................................................................................................................... x
日本語
各章抄訳 ................................................................................................................. xiii
Inleiding ..................................................................................................................................... 1
Deel 1 : Internationaal human resource management .............................................................. 3
1. Human resource management .......................................................................................... 3
1.1 Definitie ....................................................................................................................... 3
1.2 Kenmerken................................................................................................................... 3
1.2.1 Human resource.................................................................................................... 3
1.2.2 Strategische afstemming ...................................................................................... 4
1.2.3 Interne consistentie .............................................................................................. 4
1.3 HRM en bedrijfsprestaties ........................................................................................... 5
2. Internationaal organiseren ................................................................................................ 7
2.1 Mondialisering ............................................................................................................. 7
Mondialisering van Japanse multinationals ................................................................... 8
2.2 Fases van internationalisering ................................................................................... 10
Fase 1 ........................................................................................................................... 11
Fase 2 ........................................................................................................................... 12
Fase 3 ........................................................................................................................... 12
Fase 4 ........................................................................................................................... 13
Fase 5 ........................................................................................................................... 13
2.3 Internationale strategieën ......................................................................................... 13
Internationale strategie ............................................................................................... 15
Multinationale strategie .............................................................................................. 15
Mondiale strategie ....................................................................................................... 16
Transnationale strategie .............................................................................................. 16
2.4 Internationale oriëntatie van het hoofdkwartier ....................................................... 16
ii
Etnocentrisme.............................................................................................................. 17
Polycentrisme en regiocentrisme ................................................................................ 17
Geocentrisme .............................................................................................................. 18
3. Internationaal HRM ......................................................................................................... 19
3.1 Definitie en kenmerken ............................................................................................. 19
3.2 Het belang van IHRM en wereldwijd organisatieleren ............................................... 20
3.3 IHRM en strategie ...................................................................................................... 22
3.3.1 Adler en Ghadars fases van internationalisatie................................................... 23
3.3.2 Een geïntegreerd SIHRM-model.......................................................................... 25
Deel 2 : Japans human resource management ........................................................................ 27
4. Japans HRM ..................................................................................................................... 27
4.1 Omgeving en maatschappij van Japan ....................................................................... 27
4.1.1 Economische omgeving van Japan ...................................................................... 28
4.1.2 Socio-culturele omgeving van Japan ................................................................... 30
4.2 Praktijken van Japans HRM ........................................................................................ 32
4.2.1 Levenslange tewerkstelling ................................................................................. 33
4.2.2 Beloning en promotie op basis van anciënniteit ................................................. 35
4.2.3 Teamwerk ........................................................................................................... 36
4.2.4 Besluitvorming op basis van consensus .............................................................. 38
4.3 Een Japans HRM-model ............................................................................................. 39
5. Dualiteit en crisis van Japans HRM .................................................................................. 42
5.1 Dualiteit van HRM in Japan ........................................................................................ 42
5.1.1 Dualiteit onder Japanse bedrijven ...................................................................... 42
5.1.2 Dualiteit van de Japanse arbeidsmarkt ............................................................... 43
5.2 Japans HRM in crisis ................................................................................................... 45
Deel 3 : Japans Internationaal Human Resource Management ............................................... 49
6. Status quaestionis ............................................................................................................ 50
6.1 Transfer van Japans HRM ........................................................................................... 51
6.1.1 Japanse studies over de overdraagbaarheid van Japans HRM ............................ 51
6.1.2 Engelstalige studies over de overdraagbaarheid van Japans HRM ..................... 52
6.1.3 Empirische studies over de transfer van Japans HRM ......................................... 53
iii
6.2 Lokalisatie van Japans management .......................................................................... 53
6.2.1 Japanse studies ................................................................................................... 54
6.2.2 Engelstalige studies ............................................................................................. 54
6.3 Internationalisatie van Japans HRM ........................................................................... 55
7. Typologie en evolutie van Japans IHRM ........................................................................... 58
7.1 Vier modellen van Japans IHRM ................................................................................ 58
7.2 Evolutie van Japans IHRM .......................................................................................... 62
8. Japans etnocentrisch IHRM ............................................................................................. 67
8.1 Etnocentrische besluitvorming .................................................................................. 67
8.2 Contingente transfer van Japans HRM ....................................................................... 68
8.3 Expatriate management ............................................................................................ 69
8.4 Gebrekkige integratie van buitenlands personeel ..................................................... 74
8.5 Expansie van de interne arbeidsmarkt ....................................................................... 75
8.6 Expansie van het Japanse HRM-systeem ................................................................... 76
9. Problematiek van Japans etnocentrisch IHRM ................................................................. 79
9.1 Problemen met Japans expatriate management ....................................................... 79
9.1.1 Communicatieproblemen ................................................................................... 79
9.1.2 Gebrekkige vertrouwdheid met de bedrijfscultuur ............................................. 80
9.1.3 Plafond op promotie en een hoog verloop ......................................................... 81
9.1.4 Hoge personeelkosten ........................................................................................ 82
9.1.5 Gebrek aan kandidaat-expatriates ...................................................................... 82
9.2 Problemen met etnocentrisch IHRM ......................................................................... 83
9.2.1 Etnocentrisme leidt tot meer IHRM-problemen ................................................. 83
9.2.2 Etnocentrisme ondermijnt wereldwijd organisatieleren .................................... 84
Besluit ...................................................................................................................................... 89
Bijlagen .................................................................................................................................... 92
A. Bibliografie status quaestionis ......................................................................................... 92
A.1 Transferstroming ....................................................................................................... 92
A.1.1 Japanse studies ................................................................................................... 92
A.1.2 Engelstalige studies ............................................................................................ 93
A.1.3 Lokale empirische studies ................................................................................... 94
iv
A.2 Lokalisatiestroming.................................................................................................... 95
A.2.1 Japanse studies ................................................................................................... 95
A.2.2 Engelstalige studies ............................................................................................ 96
A.3 Internationalisatiestroming ....................................................................................... 96
B. Gebrekkige internationalisatie van Japans HRM.............................................................. 97
B.1 Normatieve integratie ............................................................................................... 97
Communicatie .............................................................................................................. 97
Bedrijfscultuur ............................................................................................................. 99
B.2 Systematische integratie.......................................................................................... 100
Internationale werving en selectie............................................................................. 100
Global talent management ........................................................................................ 101
Bronnen ................................................................................................................................. 104
v
日本語
目次
序言 ............................................................................................................................................ i
目次 ........................................................................................................................................... ii
日本語
目次 .......................................................................................................................... vi
日本語
要旨 ........................................................................................................................... x
日本語
各章抄訳 ................................................................................................................. xiii
序論 ........................................................................................................................................... 1
第1部
国際人的資源管理 ................................................................................................... 3
第1章
人的資源管理 ....................................................................................................... 3
1.1
定義 ................................................................................................................... 3
1.2
特徴 ................................................................................................................... 3
1.2.1
人的資源................................................................................................ 3
1.2.2
戦略的適合性 ........................................................................................ 4
1.2.3
内的整合性............................................................................................ 4
1.3
第2章
HRM と企業業績 .............................................................................................. 5
2.1
多国籍企業の組織論............................................................................................ 7
グローバル化 ................................................................................................... 7
日本多国籍企業のグローバル化 ................................................................................ 8
2.2
国際化の発展段階.......................................................................................... 10
第1段階 ..................................................................................................................... 11
第2段階 ..................................................................................................................... 12
第3段階 ..................................................................................................................... 12
第4段階 ..................................................................................................................... 13
第5段階 ..................................................................................................................... 13
2.3
国際経営戦略 ................................................................................................. 13
インターナショナル戦略.......................................................................................... 15
マルチドメスティック戦略 ...................................................................................... 15
グローバル戦略 ......................................................................................................... 16
トランスナショナル戦略.......................................................................................... 16
vi
2.4
本社の国際化に対する志向 .......................................................................... 16
本国志向 ..................................................................................................................... 17
現地志向と地域志向 ................................................................................................. 17
世界志向 ..................................................................................................................... 18
第3章
国際的な HRM .................................................................................................... 19
3.1
定義と特徴 ..................................................................................................... 19
3.2
IHRM と組織学習の重要性 ............................................................................ 20
3.3
IHRM と戦略 ................................................................................................... 22
3.3.1
Adler & Ghadar の国際化の発展段階 ................................................ 23
3.3.2
包括的な SIHRM モデル ..................................................................... 25
第2部
日本における人的資源管理 .................................................................................. 27
第4章
日本的 HRM ........................................................................................................ 27
4.1
日本の環境と社会.......................................................................................... 27
4.1.1
日本の経済環境 .................................................................................. 28
4.1.2
日本の社会文化的環境 ...................................................................... 30
4.2
日本的 HRM の慣行........................................................................................ 32
4.2.1
終身雇用.............................................................................................. 33
4.2.2
年功序列.............................................................................................. 35
4.2.3
チームワーク ...................................................................................... 36
4.2.4
合意形成による意思決定 .................................................................. 38
4.3
第5章
日本的な HRM モデル.................................................................................... 39
日本的 HRM の二重性と危機 ............................................................................ 42
5.1
日本の HRM の二重性.................................................................................... 42
5.1.1
日本企業の二重性 .............................................................................. 42
5.1.2
日本の労働市場の二重性 .................................................................. 43
5.2
第3部
日本的 HRM の危機........................................................................................ 45
日本的国際人的資源管理 ...................................................................................... 49
第6章
6.1
先行研究 ............................................................................................................. 50
日本的 HRM の移転........................................................................................ 51
vii
6.1.1
日本的 HRM の移転可能性に関する日本語の研究 ......................... 51
6.1.2
日本的 HRM の移転可能性に関する英語の研究............................. 52
6.1.3
日本的 HRM の移転に関する実証研究 ............................................ 53
6.2
日本的経営の現地化 ...................................................................................... 53
6.2.1
日本語の研究 ...................................................................................... 54
6.2.1
英語の研究.......................................................................................... 54
6.3
第7章
日本的 HRM の国際化.................................................................................... 55
日本的 IHRM の類型化と発展 ........................................................................... 58
7.1
日本的 IHRM の4類型................................................................................... 58
7.2
日本的 IHRM の発展....................................................................................... 62
第8章
本国志向型の日本的 IHRM................................................................................ 67
8.1
エスノセントリックな意思決定 .................................................................. 67
8.2
日本的 HRM の適応的な移転 ........................................................................ 68
8.3
海外派遣者による管理 .................................................................................. 69
8.4
現地人従業員の統合不足 .............................................................................. 74
8.5
内部労働市場の外延化 .................................................................................. 75
8.6
日本の HRM システムの国際拡大 ................................................................ 76
第9章
9.1
本国志向型の日本的 IHRM の問題点 ............................................................... 79
日本人海外派遣者による管理に関する問題 .............................................. 79
9.1.1
コミュニケーションの問題 .............................................................. 79
9.1.2
企業文化に対する理解不足 .............................................................. 80
9.1.3
昇進の障壁と高い離職率 .................................................................. 81
9.1.4
高い人件費.......................................................................................... 82
9.1.5
海外派遣の希望者の不足 .................................................................. 82
9.2
本国志向型の日本的 IHRM の問題 ............................................................... 83
9.2.1
本国意向は IHRM に関する問題の原因 ........................................... 83
9.2.2
本国意向は世界的な組織学習を阻む .............................................. 84
結論 ......................................................................................................................................... 89
付録 ......................................................................................................................................... 92
viii
A.
先行研究の参考文献.............................................................................................. 92
A.1
移転派 ............................................................................................................. 92
A.1.1
日本語の研究 ...................................................................................... 92
A.1.2
英語の研究.......................................................................................... 93
A.1.3
現地の実証研究 .................................................................................. 94
A.2
現地化派 ........................................................................................................... 95
A.2.1
A.2.2
日本語の研究.......................................................................................... 95
A.3
英語の研究.......................................................................................... 96
国際化派 ......................................................................................................... 96
B. 日本的 HRM の国際化不足...................................................................................... 97
B.1
規範的統合 ..................................................................................................... 97
コミュニケーション ................................................................................................. 97
企業理念 ..................................................................................................................... 99
B.2
制度的統合 ................................................................................................... 100
国際的な採用・選抜 ................................................................................................ 100
グローバル人材マネジメント ................................................................................ 101
参考文献 ............................................................................................................................... 104
ix
日本語
要旨
日本的な国際人的資源管理
本論文では、日本多国籍企業の国際人的資源管理について論じる。国際人的
資源管理(International Human Resource Management: IHRM)というと、海外子会社の
従業員も含む親会社の人事管理である。多くの日本多国籍企業の特徴は、海外子会社
の管理職に日本人派遣者を登用すること、すなわち本国人を中心とした選抜施策であ
る。多くの研究や調査は、海外現地法人において日本人派遣者による管理が様々な問
題をもたらすと指摘している。しかしそれについては、本社の観点を採った IHRM 論
を採用する研究が、これまで日本以外に行われていない。では、どうして本国人を中
心とした選抜施策が海外子会社に問題をもたらすのか、その上、どうして本国志向の
人事管理が多国籍企業の全組織に対する問題をはらむのだろうか。本稿の目的は、日
本人海外派遣者に関する問題が、その裏にある本国志向の国際人的資源管理という問
題の一部しかないことを明らかにすることである。それは、選抜だけではなく、国際
人事管理の他の活動も海外子会社の現地人従業員をあまり統合しないからである。
方法としては、IHRM の理論を採用し、日本人海外派遣者を中心とした日本多
国籍企業の国際人事管理に関する先行研究の結果を分析しながら、その国際人事管理
の本国志向とその問題点を明らかにする。まず、第1部では、人的資源管理論(第1
章)と多国籍企業の組織論(第2章)を統合する国際人的資源管理の理論(第3章)
を提示する。このように、本国志向の意味と世界規模で統合した人事管理の重要性を
指摘する。次に、第2部では、その後で日本多国籍企業の人事管理とその本国志向を
より深く理解するため、日本の人的資源管理について述べる。具体的に、日本的な人
的資源管理の慣行や制度など(第4章)とその二重性(第5章)に焦点をしぼる。最
後に、第3部では、日本多国籍企業の国際人的資源管理について論じる。まず、第6
章はその先行研究を類型化しながら提示する a。それから、第7章は日本多国籍企業
の国際人的資源管理の類型と発展を指摘する。次に、第8章は本国志向型の日本的国
a
その類型を代表する文献を付録Aに参照する。
x
際人的資源管理の特徴を分析する b。最後として、第9章はその本国志向型の人事管
理がもたらす問題点を浮き彫りにする。
研究の結果として、まず、日本多国籍企業の大多数が本国志向型の IHRM シス
テムであることが明らかになった。本国志向とは、本社の国際化に対する志向を類型
化した Heenan と Perlmutter によると、本国の経営管理が優れているという信念を持
つ本社が本社の行動基準を海外でも適用することである。従って、本国でも海外でも
同様な行動基準を適用する日本多国籍企業の人的資源管理制度が本国志向型と呼べら
れる。日本本社の人的資源管理制度を分析すると、慣行として終身雇用、年功序列、
チームワークなどが挙げられる。その制度は、日本的 HRM(日本的人的資源管理)
と呼べる。石田(1985、1986)は、その制度の戦略として、労働市場の内部
化を指摘している。さらに、日本の人事管理は、「中核・周辺」の二重性という特徴
がある。「大企業・中小企業」と「正社員・非正社員」といった日本経済の二重構造
を見ると、日本的 HRM は大企業の正社員にしか適用されない。このように、日本的
HRM の基準として労働市場の内部化と二重性の特徴が挙げられる。
さて、両方の特徴が日本海外子会社に見える。白木(2006)は、日本多
国籍企業が内部労働市場を海外子会社の経営幹部に拡大し、その労働市場が本社の従
業員、本社からの海外派遣者、そして、この海外派遣者が直接に接する現地従業員か
らなると述べている。そして、Dedoussis (1995)、Keeley (2001)、古沢(2004)な
どの研究は、日本の「大企業・中小企業」と「正社員・非正社員」の二重性が日本多
国籍企業の「本社・子会社」と「日本人・現地人」の二重性に反映されていることを
述べている。以上の結果から、日本多国籍企業には本国志向型の IHRM システムがあ
ることが分かった。しかし、Bird, Taylor & Beechler (1998)と経済産業省(2011)
が指摘するように、こうした IHRM システムがあるのが全ての日本多国籍企業ではな
く、その一部分である。例えば、経済産業省(2011)が報告した調査結果から、
164社の日本多国籍企業の中では「人事部門が海外子会社を含めたグループ全体の
人事を統括している」という本格的な IHRM システムがある企業は7.1%にとどま
ったことが分かった。
b
付録Bは、日本多国籍企業の人事活動が世界志向というよりむしろ本国志向の活動であるこ
とをより詳細に指摘するため、最近報告したアンケート調査結果を提示する。
xi
もう一つの研究の結果として、本国志向型の日本的 IHRM システムと様々な問
題点が繋げられることが明らかになった。IHRM の理論によると、現在グローバル化
に適合した国際人的資源管理制度は、世界各地でイノベーションを喚起し、その成果
を世界中で共通する世界的な「組織学習」を推進することによって、企業の競争優位
性に貢献すべきであると考えている。そのため、グローバル最適の人材活用と世界規
模で統合した IHRM システムが必要であるとされている。しかし、本国志向型の日本
的 IHRM システムが海外子会社の経営幹部に多くの日本人派遣者を登用するという特
徴がある。言い換えれば、現地人が意思決定にあまり統合されていない。その原因に
ついては、Keeley (2001)は、日本企業の企業文化とコミュニケーションを間接な原因
として、さらに IHRM を直接な原因として指摘している。というのは、現地人幹部は、
本社と直接に連絡が取れなく、本社の企業文化に慣れることなく、つまり多国籍企業
のグローバル従業員の代わりに現地法人の従業員と見なされている。このように、現
地人に対する昇進の障壁や派遣者の高い人件費といった日本人海外派遣者に関する
様々な問題が本国志向型の日本的 IHRM と繋がっていると言える。さらに、古沢(2
004、2005、2009)は、多くの日本多国籍企業がグローバル統合の戦略が
あるが、日本人従業員のみを統合する人的資源管理がそれと適合しないと述べている。
特に、日本企業が組織の世界的学習能力の強化を図るためには、現地法人の有能人材
も統合する IHRM システムを構築しなければならないと強調している。
以上のことから、多くの日本多国籍企業が本国志向型の国際人的資源管理を
採用しているということが明らかになった。日本的 IHRM は、ほとんどの現地人従業
員を統合しないので、日本人海外派遣者に関する様々な問題をもたらし、さらに現地
人有能人材を「組織学習」に参加させないことによって企業の維持可能な競争優位性
に貢献しないであろうと言うことができる。
xii
日本語 各章抄訳
第1部 国際人的資源管理
第1章
人的資源管理
人的資源管理とは、英語の Human Resource Management (HRM)から翻訳された
用語で、人間を競争優位の源泉とみなす人事管理のアプローチである。それで、採
用・選抜、配置、報酬、能力開発といった人事施策を実施するだけではなく、「人的
資源」、「戦略的適合性」、「内的整合性」、HRM ならではの3つの特徴がある。
まず、人的資源は、人材の能力と責任感を最適に活用すると組織の有効性や効率性を
保証するので、経営資源のうち人間の方に投資しなければならない資源である。そし
て、戦略的適合性というのは、HRM の諸施策を組織の経営戦略に適合させるのが有
効性に重要である点を表す。最後に、人事諸施策は内的整合性という観点から見ると、
個々の人事施策間の一貫性が相乗作用をもたらし組織の効率に大きな影響を与えるこ
とである。このように、人的資源管理論は、戦略的・内部的に適合した良好な HRM
システムが、従業員の能力・意欲・適時性を高め、業績向上へ貢献することを主張す
る。
しかし、どの人事施策が業績を向上させるかというと、それほど単純なこと
ではない。現在有力とされるコンティンジェンシー理論(Contingency Theory)による
と、高業績を生み出す普遍的な人事施策がなく、外部環境の変化に応じて組織管理の
方針が異なるので、それによって(戦略的適合性通り)有効な人事施策も異なる。
第2章
多国籍企業の組織論
多国籍企業は、国際的な環境に活動するので、事業を行う環境に適した企業
戦略をとることが必要である。その企業戦略と国際環境の相互作用を、グローバル化、
国際化の発展段階、国際経営戦略、本社における国際化に対する志向の4つの要素で
明らかにする。
2.1
グローバル化
グローバル化とは、世界中で人間、組織、国、文化などの融合、連携、相互
依存が深まるプロセスである。特に経済のグローバル化は、先進国から開発途上国へ
の直接投資、貿易障壁の撤廃、人の移動・移住が原因として指摘されている。このプ
ロセスの中、ほとんどの資源と技術が模造されたり市場から得られたりすることがで
xiii
きるから、模造しにくい組織能力と HRM こそ企業の持続的競争優位の主要な源泉に
なる。
日本企業もグローバル化に参加する。2011年、フォーチュン・グローバ
ル500(Fortune Global 500)という世界企業の売上高ランキングには、日本の企業
68社がランクインしている。それは、国別に見ると、米国が133社とトップで、
次いで日本が2位となっている。日本企業のグローバル化は、1980年代から円高
により海外進出を増大し、2000年代から特に開発途上国への直接投資する形で進
んでいる。その結果、最近の日本の上場企業は、海外部門からの営業利益が過半を占
め、海外活動への依存度が上昇している。その海外依存は、日本多国籍企業も HRM
を国際環境に適合しなければならないということを意味している。
2.2
国際化の発展段階
企業は海外直接投資により国際化すると、海外進出した多国籍企業になる。
Briscoe 他 (2012)は、国内企業から多国籍企業に通じる5つの発展段階を指摘している。
企業が輸出・輸入しかしない第1段階。海外で販売部を設置する第2段階。販売・生
産の事業を外部の現地企業に委託する第3段階は、もう海外進出とは言えない。それ
から、海外に現地法人を設置する第4段階。そして、親会社は単独で新しい企業を設
置しなくても、海外進出の可能性があるのが、最後の第5段階で、海外企業と合弁会
社を設置し、または海外企業の合併や買収を行うということである。それで企業は、
国際化の発展段階を通じる中、組織構造や HRM の責務が複雑化する。
2.3
国際経営戦略
多国籍企業の経営は、国際経営戦略を「グローバル統合」と「現地適応」の
視点から捉える。グローバル統合は、親会社と子会社を統合しながら標準化や規模の
経済性により競争力を高める。他方、現地適応では、多国籍企業は進出先の各国の状
況へ適応しながら、現地ニーズへの対応力を向上させる。Bartlett と Ghoshal は、将
来の方向として「統合・現地適応」を組み合わせるトランスナショナル企業を提案し、
次の4つの国際経営戦略の仕組みの根拠を置いたc。
c
Bartlett, Christopher A. & Sumantra Ghoshal, 1989. Managing Across Borders : The Transnational
Solution. Boston (Mass.) : Harvard Business School Press.
xiv

インターナショナル戦略は、統合も現地適応もあまり追及しない。全体的に上述
の第三段階以上発展していない企業に当たる。

マルチドメスティック戦略は、現地適応を重視するので、海外子会社には経営上
の独自性がかなり許される。

グローバル戦略は、特にグローバル統合が重視されており、意思決定が本社に集
権されている。

トランスナショナル戦略は、世界規模でグループ企業の資源、知識、技能などを
適用し,製品・サービスを地方に応じて差別化することにより、「高・統合-
高・現地適応」を追求する。
(高)グローバル統合(低)
グローバル
トランスナショナル
インターナショナル
マルチドメスティック
(低)現地適応(高)
2.4
本社の国際化に対する志向型
Heenan と Perlmutter は、親会社が海外子会社と調整する方法を、本社の信念
や態度に基づいて複数の志向型に類型化するd。その類型は、国際化に従って発展す
るので、発展段階と見なすこともできる。英語の用語に基づいて、「EPGモデル」
あるいは「EPRGモデル」と呼ばれている。
まず、本国志向(Ethnocentric)は、本社が、本国の経営管理が優れていると
いう信念を持ち、本社の行動基準を海外でも適用し、意思決定の権限が本社に集中す
る志向である。従って、海外子会社の経営幹部や中間管理職の大部分は本社派遣の人
d
Heenan, D. A. & H. Perlmutter, 1979. Multinational Organization Development. Reading (Mass.):
Addison-Wesley.
xv
材が任命される。この志向は、現地適応の低いインターナショナル戦略、グローバル
戦略と繋がっている。
次に、現地志向(Polycentric)または地域志向(Regiocentric)は、「郷に入れ
ば郷に従う」アプローチである。異文化の理解には困難が伴うことから、現地・地域
の事業が収益を上げている限り本社はあまり口出しせず、子会社の経営幹部は現地人
材が任命されることが多い。地域志向は、現地志向に類似しているが、現地子会社の
経営単位を各国ではなくより広い地域ベースで進める。この志向は、マルチドメステ
ィック戦略と関連している。
そして、世界志向(Geocentric)では、本社と子会社の活動が相互に有機的に
統合し、多国籍企業が世界ベースで資源配分の最適化を図るという姿勢を意思決定に
取り入れる。そのため、人材が国籍に関係なく世界中で管理される普遍的な人事制度
が必要である。この志向は、トランスナショナル戦略とつながっている。
第3章
国際的な HRM
国際人的資源管理論(international human resource management: IHRM)の分野
は、国際的なオペレーションを行う企業の人事に影響を与えるすべての人事活動の研
究である。IHRM は、HRM の諸機能に地理的な次元と従業員タイプの次元を加える。
前述の次元は、企業が活動する国を現地、本国、第三国の3つに分ける。従って、現
地従業員、本国従業員、第三国籍従業員の3つの従業員タイプが後述の次元に当たる。
また、グローバル人材マネジメント(global talent management)という用語もよく使
われている。それは、IHRM のより具体的な分野で、全従業員の採用・選抜、評価、
育成、定着・確保といった世界中の人事機能という広い意味もあり、世界規模で有能
人材の最適の活用を追及する人事機能という狭い意味もある。
現在グローバル化の時、企業は、組織能力と HRM 以外に、競争優位性の多く
の源泉を早く使い果たすので、事業戦略をさらにしばしば変更すべきである。それで、
組織能力と HRM の力は、変化と新しい事態に対応する能力にあると言える。その能
力は「組織学習」に基づいている。組織学習とは、構成員が思考や行為を継続的に開
発し組織化することによって組織全体が新しい能力を習得することである。従って、
組織学習能力のおかげで競争相手より円滑に新しい事態に適合できる企業は、維持可
能な競争優位性をもつ。組織学習能力は、組織の人的資源に基づいているので、HRM
xvi
が競争優位性に大きく貢献することになる。世界規模で人材を活用できる長所も、地
理、言語、文化上の障壁に関する短所もある多国籍企業においては、組織学習を進め
る組織文化と組織構造を創出するのが IHRM の極めて重要な役目である。
それから IHRM は、組織学習への貢献以外にも、施策を戦略に適合することに
よって企業業績を向上させる。前章で述べた多国籍企業の組織論と HRM の関係を戦
略的側面から論じる IHRM の分野は戦略的国際人的資源管理論(Strategic International
Human Resource Management: SIHRM)と呼ばれる。コンティンジェンシー理論の視点
から言い換えれば、SIHRM は多国籍企業が人事施策をどのように外部環境と経営戦略
に適合するか考察する。以下、その適合を説明する SIHRM モデルを2つ紹介する。
その一つは、Adler と Ghadar によって提起された国際化の発展段階モデルで
あるe。このモデルは、製品のライフサイクルを異文化と HRM に繋げる。まず、製品
開発を中心にする第1段階は、国内市場と輸出に向けるので、海外の取引先との関係
は本国志向型で、海外派遣者がいなく IHRM が極めて限定的である。次に、生産が成
長し海外進出する第2段階は、現地適応のため本国からの知識の移転が重要で、
IHRM が海外子会社の管理職への登用を主に行う。そのため、第2段階の IHRM は、
現地志向型の施策を実施する。例えば、本国企業の技術・知識、さらに異文化コミュ
ニケーションに熟練した経営者を派遣し、販売・マーケティング・人事部などには現
地人を登用する。それから、第3段階では、現地適応の重要性が低下し生産コストを
削減することによって世界中で価格競争が繰り広げられる。そのため、IHRM は国籍
に関係なくベストな国際的マネージャーの採用と育成に焦点を置き、グローバル統合
での規模の経済性に貢献する。最後に、グローバル統合と現地適応を組み合わせる第
四段階では、IHRM は企業内外の文化的多様性を活かし組織学習を進める環境の作成
を目指す。
もう一つの SIHRM モデルは、1990年代 Schuler と Dowling と De Cieri が構
築した戦略と国際環境という2つの SIHRM の次元が組み合わされた分析枠組みであ
るf。戦略の次元は、戦略的適合性が IHRM の戦略・施策と多国籍企業の事柄・目標間
e
Adler, N. J. & F. Ghadar, 1990. “Strategic Human Resource Management : A Global Perspective.” in R.
Pieper (ed.). Human Resource Management : An International Comparison. Berlin : De Gruyter, pp.
253-260.
f
Schuler, R. S., P. J. Dowling & H. De Cieri, 1993. “An Integrative Framework of Strategic International
Human Resource Management.” International Journal of Human Resource Management, 4, 4: 717-764
xvii
の相互作用に反映されている。一方、国際環境の次元は、コンティンジェンシー理論
が SIHRM に影響を与える組織内外の環境要因に反映されている。外部環境要因とし
ては、産業、国・地域の特色などが、内部環境要因としては企業構造、国際化の発展
段階、企業経営戦略、本社における国際化に対する志向などが指摘されている。この
ように、このモデルは、組織内外の環境要因と SIHRM と多国籍企業の目標との交互
作用に関する包括的なモデルと言える。
第2部
第4章
日本における人的資源管理
日本的 HRM
この章で、日本的 HRM というと、狭い意味で1960年代から1990年代
にかけて日本の大手企業が実施した HRM 制度を指す。以下では、日本的 HRM を明ら
かにするため、まず、それと日本の環境とのコンティンジェンシー(適合性)を指摘
し、そして、その慣行を説明し、最後に、石田(1985,1986)の日本的な
HRM モデルを紹介する。
4.1
日本の環境と社会
手短に言えば日本的 HRM は、教育機関を新規に卒業した者を採用し、勤続年
数などに応じて評価し、定年まで同一企業で雇用する制度である。その環境要因は、
学者が特に経済あるいは文化に焦点を当てて探る。経済的な要因を主張するのは、日
本的 HRM が主に経済情勢への対応として生じたこととする。社会文化的な要因を主
張するのは、日本的 HRM が欧米の方式と日本の慣行を組み合わせから生じたことと
する。ここでは、その起源に言及せず、コンティンジェンシー理論の視点から両方が
大切な環境要因を指摘するので、経済環境と社会文化的環境の影響が考察されている。
1960~1990年代日本の経済環境では、特に経済成長と労働人口の構
造が日本的 HRM を進めていた。日本経済は、高度経済成長期(1955~1973
年)で世界第二位となり、さらに1970年代石油危機以降も安定した成長を続けて
来た。特に高度成長の初期には、熟練して教育水準が高い労働者への需要が急増した
結果、企業は企業内教育と、労働者の定着を目指す慣行を導入して来た。そして、
と De Cieri, H. & P. J. Dowling, 1999. “Strategic Human Resource Management in Multinational
Enterprises : Theoretical and Empirical Developments.” In P. M. Wright, L. D. Dyer, J. W. Boudreau & G.
T. Milkovich (ed.). Research in Personnel and Human Resources Management : Strategic Human
Resource Management in the Twenty-First Century. Supplement 4. Stamford, CT : JAI Press.
xviii
Kishita (2006)によると、30年間の経済成長のおかげで、好業績による賃上げが従業
員の仕事意欲を高め、ひいてはその高まった意欲が好業績に応じて賃金の向上をもた
らす「好循環」があったという。さらに、安い労働力である若年層が多く、年功を積
んだ中高年層が少ない人口構造は年功賃金制に適した労働市場であった。
また、社会文化的環境では、日本文化が日本的経営・HRM に与えた影響が明
らかなため、 2つの 文化的次元がよく指摘されてい る。第1の文化的次元は、
Hofstede が明らかにした「集団主義」の次元である。集団主義とは、個人よりも集団
に価値を置き、何かを行う際に集団を強く意識する思想を指す。終身雇用、年功序列、
そして合意形成による意思決定という日本的経営の特徴は、集団主義傾向の強い社会
に基づいているとされている。それは日本的 HRM の人事活動に反映されている。例
えば、従業員の個人的な評価では、集団に対する協力や態度が重視されており、評
価・報酬も集団により評定される。
第2の文化次元は、「高コンテクスト文化」の次元である。Hall がコミュニケ
ーションにおいて「低コンテクスト文化」と「高コンテクスト文化」を大別し、日本
を高コンテクスト文化の代表的な国として挙げているように、高コンテクスト文化と
は、言語化されたメッセージよりコンテクストを重視して意昧を解読する文化である。
それで、コンテクストを理解するために同じ価値観の共有と信頼関係が必要なので、
日本のような均質な文化では、メッセージの意味をコンテクストから読み取る能力が
大事になる。従って、日本企業においては、アメリカのような低コンテクスト文化の
場合においては形式的に言語化される多くの情報がすでに企業文化に組み込まれてい
ると言える。
4.2
日本的 HRM の慣行
日本的経営においては、終身雇用、年功序列、企業別組合といういわゆる
「三種の神器」あるいは「three pillars」(三本柱)が全て人事と関係するので、日本
的 HRM の重要性を示している。しかし本節では、企業別組合は除き、その代わりに
チームワーク、そして合意形成による意思決定という観点を加え、海外子会社の経営
に影響を与える4つの日本的 HRM の慣行に焦点を絞る。
第1に、終身雇用は日本企業の心理的契約の本質と呼べるであろう。心理的
契約の概念は、社員と会社との間における相互的な期待を指す。終身雇用という心理
xix
的契約は、従業員が会社に定着し、労働生産性の高い年齢で仕事に精を出すこと、そ
の代わりに雇用者が余程のことがない限り従業員を解雇せず長い期間にわたって雇用
すること、という暗黙の相互期待に基礎を置く。終身雇用の提唱者は、従業員の安心
感と共にその勤労意欲を高めこと、人材育成への投資効率を向上することを利点とし
て挙げる。それに対し、反対者は、雇用が保障されるので仕事に精を出さなくてもよ
いとする従業員もいること、人事の内部化が組織外部からの専門的・改新的知識によ
る変化と新しい事態に対応する組織能力を妨げるという欠点を挙げる。最後に、終身
雇用は、全ての従業員ではなく大企業の正社員にしか適用されないという点が指摘さ
れる。
第2に、終身雇用と平行する年功序列がある。年功序列は、勤続年数や年齢
に応じて役職や賃金を上昇させる慣行である。しかし、昇進・昇給は単なる年功に基
づいておらず、教育・能力・態度・業績などの評価によって大きな処遇差がつく。そ
こで、個人差は短期的には比較的小さいが、中長期的には集団への業績が累積されな
がら徐々に大きくなっていく。年功序列の利点は、転職によって年功の利益が失われ
ないように従業員が定着することによって終身雇用を支えること。その一方、若年層
の熟練した人材においては、昇進が遅いので労働意欲と生産性が失なわれるという恐
れも存在する。
第3に、日本社会の集団主義を表すチームワークの慣行が挙げられる。日本
企業の通常の働き方は、集団で仕事が行われ、従業員の職場・職務を定期的に変える
(ジョブローテーション)というものである。その中で従業員は、多様な同僚と協力
しさまざまな職務を経験することによって、企業全体で人脈やノウハウを獲得するか
ら、それは企業の問題解決力を高めることに繋がる。例外の問題が起こっても、外部
の専門家に頼まずに従業員がその人脈やノウハウを活用し、現場で問題を解決できる
からである。また、日本企業の成功は従業員・労使間の人間関係とその「和」に基づ
いていると言える。この日本企業における社会的な側面は、全ての人事活動に影響を
与える。例えば、選択・採用は、社会的能力を持つゼネラリストを目指すので、その
ゼネラリストになる潜在能力や経験より、企業文化に適合する性格を持つ候補者を選
択し、新卒を対象する。その慣行は新卒採用と呼ばれている。他の例として、教育は、
ジョブローテーションと企業内教育訓練によって実践され、従業員は、チームワーク
という社会的能力と共に人脈を徐々に蓄積させる。このようにして部門を越えて成立
xx
した非公式の情報筋(人脈)は、Aoki (1990)によると、継続的に変化する環境におい
て欧米的経営より日本的経営の方が優れているという。
最後に、第4の慣行として、日本的な意思決定が挙げられる。日本企業の意
思決定は、下からの意見を吸い上げ合意形成を図るプロセスなので、consensual(合
意)やボトムアップの意思決定と呼ばれているが、「根回し」や「稟議」の用語でよ
り明確に表現される。まず、意思を決定する前に、根回しが行われる。それは、経営
幹部の会議がうまく運ぶように、部下の関係者が非公式に協議する過程である。次に、
その協議で具体的な案が出て来ると、承認のために稟議という公式な過程が始まる。
それは、担当者が案を文書(稟議書)の形で関係者に回覧し、もし関係者が不承認な
ら修正のために稟議書を返し、または承認なら印を押し稟議書を回す。稟議書が全員
の関係者に承認を得れば、案が実行に移される。このような意思決定は、時間がかか
るが、決定後の業務執行が円滑に行われる。
4.3
日本的な HRM モデル
日本的 HRM と企業業績の関係を示すのは、石田英夫の日本的な HRM モデル
である。このモデルは、日本的 HRM の環境、理念、戦略、制度・慣行、目的・成果
の関係を指摘する。Ishida (1986) が英語で書いたモデルは、環境と慣行の項目に関し
て日本語で書いた石田(1985)のモデルと違うが、その要点は同じである。まず、
環境の影響については、経済・技術が変化させる要因、社会・文化が維持させる要因
として指摘するが、その時代にはコンティンジェンシー理論がまだ練れていなかった
ので、その環境要因がどのように影響を与えるのかという徹底した説明がない。次に、
日本の経営者の HRM の理念として、人的資源の重視、共同体志向、集団主義、平等
主義があげられている。その理念に基づいて、労働市場の内部化という人的資源の戦
略に注目している。その戦略は、日本的 HRM の制度・慣行だけではなく IHRM にも
繋がるので、本稿の視点から、このモデルの要点とされる。最後に、制度・慣行が従
業員の行動を大きく影響するので、目的・成果においては、HRM が業績向上へ貢献
することになる。
xxi
第5章
日本的 HRM の二重性と危機
日本的 HRM は日本経済が成功する要因の一つと見なされていたが、その限界
は日本経済の二重性と危機から明らかになった。本章は、上記のような日本的 HRM
の慣行が限定的に採用されていることを指摘するため、日本の HRM の二重性と危機
について述べる。
第1に、日本経済は「中核・周辺」の二重構造が HRM に反映されていると言
える。具体的には、日本の HRM の二重性は企業と労働市場の二重構造に適合する。
日本企業には、大企業が中核、中小企業が周辺とする構造がある。それは、特に大企
業が中小企業を下請けとする系列構造からはっきり見える。それから日本の労働市場
は、正社員が人材の中核、非正社員が人材の周辺である。正社員に対して非正社員は、
給与がより少なく、雇用が不安定であり、雇用保険などの給付から外れる者が多い。
HRM といえば、前章に述べた日本的 HRM が「中核」にしか当たらなく、終身雇用や
年功序列の適用を受ける者は大企業の正社員である。さらに大企業は、中小企業と非
正社員の低賃金をコスト面で利用したり、景気悪化の際のクッションに利用したりし
た。その結果、日本労働市場の非正社員は1990年で約20%から現在約35%に
も上った。
第2に、1990年代以降の不景気に当たって、労働市場と共に HRM の二重
性が強まった上、日本的 HRM も危機に陥った。好業績に基づいている「好循環」が
終わり、高い労働力である中高年層が多くなったので、終身雇用や年功序列などが高
すぎ、それを維持する企業が減少した。従って、日本経営者は危機に追い込まれた日
本的 HRM を批判し、アメリカ的な HRM を模範としてきた。特に、成果主義を人事の
評価・報酬に取り入れる企業が多くなった。しかし、Kishita (2006)が述べるように、
その導入が様々な問題をもたらしたので、成果主義の評価・報酬が日本企業のチーム
ワークと整合しない。それと同様に、Pudelko (2009)によると、日本的経営の本質的な
挑戦とは、欧米的経営に吹き込まれた経営理念と日本的経営の伝統的な概念とを統合
することであるという。
xxii
第3部
第6章
日本的国際人的資源管理
先行研究
日本企業の IHRM に関する先行研究は、3つの流派に類型化できる。第1の類
型は、日本的 HRM を海外子会社に移転する可能性を議論するので、「移転派」と呼
ぶことにしよう。その移転を実行するために多くの日本企業が本社から経営者を派遣
するので、他の類型は海外派遣者による経営がもたらす問題について論じる。第2の
類型は、現地法人の視点からその問題について述べ、現地法人で日本人海外派遣者が
多すぎることを批判する。そこで、現地法人の経営と HRM が現地化しなければなら
ないことを主張するので、「現地化派」と名付けることができる。それに対し第3の
類型は、海外派遣者による経営を本社の視点から批判し、経営の現地化が不十分であ
り、IHRM 論に基づき多国籍企業の全組織の経営と HRM を国際化しなければならない
ことを主張するので、「国際化派」と呼ぶことができる。このように、この流派は多
国籍企業の(本国・現地・世界)志向の発展段階に従って類型化されていると言える。
6.1
日本的 HRM の移転
移転派は、日本的 HRM を海外に移転できるかどうか検討する研究と、日本的
HRM の、どの慣行が日系企業で施行されるか検討する研究を含む。
まず、日本的 HRM の移転可能性については、白木(2006)が日本での研
究を3つに類型化した。第1類型の「導入積極派」は、先進的で効率性が高い日本的
HRM の慣行をできるだけ多く現地法人に導入すべきであるという立場である。一方、
第2類型の「導入消極派」は、日本の HRM システムは海外子会社に導入すべきでな
いという立場にある。最後に、日本的 HRM の導入と現地化とを同時に考察する「折
衷派」は第3類型である。
次 に、 日本的 HRM の移 転可 能性 に関す る英 語の 研究 を整理 する のは、
Beechler & Yang (1994)と Rose & Kumar (2007)である。この両論文は、3つの流派に見
分ける。第1に、Culturalist School(文化主義派)は、文化の影響を強調し、特殊な日
本文化を反映する日本的 HRM の慣行が簡単に移転できるものではないと論じる。し
かし、第2の Rationalist School(合理主義派)は、日本経営の普遍性を強調し、日本
的 HRM が状況に対する合理的な対応であるので、適切の状況にあるとその慣行がど
こでも施行できると述べる。最後に、Technology-HRM fit school(技術・HRM の適合
xxiii
派)は、コンティンジェンシー論の視点から、日本企業で生産技術・工程の合理性が
HRM と適合するという点を強調する。それで、日本的 HRM の移転可能性は現地環境
との適合性次第であるとしている。
これまで整理した研究は日本的 HRM の移転可能性を本社の視点から検討する
が、そのほかには、海外子会社が位置する国の視点から日本的 HRM の移転を対象と
する実証研究もある。一般的にその研究は、海外子会社が使用する日本的 HRM 慣行
を観察し、結論として日本的 HRM と現地環境との適合を考察する。
6.2
日本的経営の現地化
現地化派は、日系企業の経営職に多くの日本人派遣者が登用されることで、
現地従業員の士気が下がり定着しないなどの問題と繋がるため、経営の現地化を主張
する。中村(2005a)は、現地化についての日本語の研究を次のように整理した。
まず、1980年代の研究は、日本文化に深く根ざしている日本的経営が海外子会社
に使用されているので、経営の現地化が進まないと述べる。それから、1990年代
からの研究は、現地化を勧めるために子会社だけではなく本社の支持も必要であると
し、焦点が海外子会社から本社の国際経営戦略に変わった。一般に、日本語の研究は
現地化に対する対策を紹介しようとする。
一方、英語の研究は特に現地化の問題の原因について論じる。その原因とし
ては、日本多国籍企業の特徴と日本文化からの影響が指摘されている。そして、日本
企業の方が欧米企業より本国志向型の施策を実行することを、1990年代 Rochelle
Kopp の研究から主に批判する。特に Keeley (2001)は、日本多国籍企業の本国志向型
の経営を主題とし、日本企業のコミュニケーション、企業文化、IHRM の3つの要因
が経営者の現地化を妨げると述べる。
6.3
日本的 HRM の国際化
国際化派は、日本内のみに代表される最近の研究を含む。この流派は、海外
子会社の経営・HRM の現地化の代償として全組織の経営・HRM の国際化が進まない
ことを日本多国籍企業のアキレス腱として指摘する。一般的に、グローバル化の環境
で活動するのに、日本多国籍企業が国際環境に対応できる人材があまりないことを批
判し、世界規模で組織学習と有能人材の最適の活用を目指す IHRM システムが、維持
可能な競争優位性に必要であることを主張している。まず、中村(2005a と b)
xxiv
は「新しい現地化」を紹介し、「今後の日系企業の現地化の課題は,日本人海外派遣
者を減少させ,現地人を海外子会社の管理職に登用すること,そしてさらに彼らを本
社やその他の海外子会社で積極的に活用することである。」という g 。次に、古沢
(2004,2005,2009)は、IHRM のグローバル統合を提唱し、世界的組
織学習のために、日本企業が「国境を越えた信頼関係」と「世界中の有能人材の利用
可能性」が必要であると論じる。最後に、白木(2006)も、「多国籍内部労働市
場」という視点から、知識と人的資源のより活発な交流を提唱する。
第7章
日本的 IHRM の類型化と発展
第3部は現地従業員を対象としない日本的 IHRM について論じるが、全ての日
本企業がそのような IHRM システムを持つとは言えないから、第7章は日本多国籍企
業の様々な IHRM システムを概観する。そのため、次の2つの研究を利用する。第1
に、Bird, Taylor & Beechler (1998)は日本企業の IHRM を類型化する。第2に、経済産業
省(2011)の日本企業のグローバル企業化モデルに基づく日本的 IHRM の発展を
指摘する。
7.1
日本的 IHRM の4類型
Bird, Taylor & Beechler (1998)は、日本多国籍企業が海外子会社の人的資源をど
のように管理するか検討した。現地法人のアンケート調査とインタービューの結果に
基づき、日本多国籍企業の IHRM を4つに類型化した。第1類型は、本社の HRM シ
ステムを海外子会社に移転する「輸出型」(exportive model)である。輸出型の企業
は、本国志向型の企業であり、現地法人で HRM に関する問題が起こる際に、それを
現地の要因のせいにする。第2類型の「適応型」(adaptive model)は、海外現地法
人の HRM システムをできるだけ現地環境に適応させる。違う環境に活動するので、
本社・子会社の間に HRM に関する知識の交流がほとんどない。第3に、「閉鎖的な
ハイブリド型」(closed hybrid model)の多国籍企業は、海外子会社の HRM システム
を構築するに際し、初期に本社のシステムに頼り、そして次第に現地環境に適合させ
る。この類型は、本社と現地との慣行を使用するので「ハイブリド」、現地適応によ
って喚起された子会社発イノベーションが全組織に普及されないので「閉鎖的」と呼
ばれている。それに対し、イノベーションの源泉地を問わず、知識を世界規模で分散
g
中村 (2005a), 44 ページ。
xxv
する「開放的なハイブリド型」(open hybrid model)が第4類型である。この類型は、
初期に本社と現地環境の視点を組み合わせ海外子会社の HRM システムを構築する。
さらに、Bird, Taylor & Beechler (1998)は、この4つの IHRM 類型が組織にどの
ような影響を与えるのかを考察し、次のように述べた。まず、組織学習には、開放的
なハイブリド型の企業の方が効果があるが、その IHRM システムは高い費用がかかる。
それから、IHRM システムの調整・統合には、輸出型と開放的なハイブリド型の企業
が優れている。最後に、適応型と開放的なハイブリド型の企業は適応性が高い。
7.2
日本的 IHRM の発展
Bird, Taylor & Beechler (1998)は、IHRM を静的に類型化しており、各類型の比率
は指摘しない。それに対し、経済産業省(2011)は IHRM について動的に論じ、
日本多国籍企業の大多数が同一のタイプに発展するとしている。
経済産業省(2011)は、国際化の発展段階、国際経営戦略、本社の志向
型などの理論を包括した日本企業の「グローバル企業化モデル」を策定した。さらに、
このモデルは、製品のライフサイクルに基づき4つのタイプを挙げるので、Alder と
Ghadar のモデルに似ている。それで、4つのタイプは、、タイプ0からタイプCに
かけて HRM の活動が国際化する。経済産業省(2011)は、以下の図に表示する
ように、日本企業は一般的に、グローバル戦略と本国志向型のタイプBへ発展し、ト
ランスナショナル戦略と世界志向型のタイプCにあまり発展しないと指摘している。
その指摘は、日本企業が、人材の国際化に対応している度合いを測る「国際
化指標」の調査結果に基づいている。その調査の問8は、企業経営の国際化について
xxvi
多項式選択の質問をする。その結果、回答した278社の5.8%だけが、「グロー
バルな視点から最適な製品開発、製造・販売活動、人材獲得、資源配分等を行ってい
る」を選んだh。さらに、経済産業省(2011)は問8の回答を「グローバル企業
化モデル」の4タイプと繋げようとしたが、問8の回答表の4つ目の回答が、紛れも
なくその1つのタイプに繋げられることは言えないので、回答表とタイプの相関関係
はないと言える。
ところが、問8の結果に基づき次のことが明らかになる。回答した278社
の中では、164社が海外に拠点を持つ多国籍企業である。その多国籍企業は、10
2社(62%)が海外拠点で日本人幹部が主導する経営・運営を行っているので、大
部分が本国志向型の経営を行っていると言える。このように、経済産業省(2011)
はあいまいなことがあっても、日本多国籍企業の大多数に、同類の本国志向型の
IHRM システムがあると指摘している。
第8章
本国志向型の日本的 IHRM
本章は、本国志向型の日本的 IHRM の特徴について論じる。日本多国籍企業が
本国志向型の IHRM システムを実行すると指摘するため、本社の視点から日本的 HRM
の特徴を日本的 IHRM の中に探ることを目的としている。さらに、なぜ日系企業には、
海外派遣者比率が高いのかを明らかにしようとする。
8.1
エスノセントリックな意思決定
本国志向型の企業は、意思決定の権限が本社に集中するという特徴がある。
日本多国籍企業の場合は、意思決定が本社というよりむしろ、日本人に集中されてい
る。それは、日系企業の195社を対象に実証研究を行った Beechler et al. (1995)に指
摘されている。その結果、本社が意思決定の約半分に参加し、日本人が意思決定の約
8割にも参加するということが見られた。このように、日系企業の意思決定は本社と
日本人派遣者だけの合意形成により、ボトムアップではなくトップダウンと呼ばれる。
8.2
日本的 HRM の適応的な移転
日本多国籍企業の本国志向は、日本的 HRM システムを海外子会社で適用する
ということではない。Rose & Kumar (2007)は、移転派の実証研究の結果をまとめ、現
h
経済産業省(2011)、45ページ参照。
xxvii
地法人が日本的 HRM の主な慣行、特に「三種の神器」、をほとんど欠くと述べてい
る。そして、多くの場合は、日本的 HRM 慣行は現地に適応したり同等な慣行に取り
替えたりされているという。それは、日本的 IHRM の類型に言及すると、輸出型では
なく閉鎖的なハイブリド型の IHRM に相当すると言えるであろう。
8.3
海外派遣者による管理
日本的 IHRM の本国志向は、現地法人の HRM 慣行からはあまり分からないが、
日本本社の国際的な HR 施策においてははっきり見える。特に、海外子会社の管理職
に日本人派遣者を選抜することが多いので、それが本国志向型の施策と呼ばれている。
1970年代から現在にかけての多くの研究は、海外子会社の経営幹部において日本
人派遣者比率が約70%であるという結果を挙げる。さらに、欧米企業も本国籍の経
営者を子会社の経営幹部に派遣するが、Kopp (1994)の結果によると、その比率が5
0%以上に及ばないことを示した。
なぜ日系企業に日本人派遣者比率が高いのかというと、まず、それをコンテ
ィンジェンシー理論の視点から検討した研究がある。その研究は、日本人派遣者比率
が現地環境の文化や本社の国際的な経験などの要因に影響されると指摘しているが、
その影響はあまり強くないと考えている。次に、白木(2006)は、日本企業を対
象とした大規模調査のデータを利用し、日本人派遣者の派遣理由として、日本本社と
の調整、経営理念・手法の浸透が挙げられていると指摘した。従って、日本人派遣者
の役割が、本社に集中した意思決定と本社の企業文化・技術の移転と関連すると言え
る。それは、Keeley (2001)が指摘する要因に似ている。
Keeley (2001)は、現地化の問題は日本人派遣者比率が高すぎるということでは
なく、現地人経営者が日系企業の意思決定に参加しないということであると述べてい
る。そして、定性的・定量的な研究を行い、現地人の経営参加に影響を与える要因と
して「コミュニケーション」と「企業文化」を指摘している。まず、コミュニケーシ
ョンというのは、本社・子会社間、日本人派遣者・現地人幹部間のコミュニケーショ
ンに当たる。そのコミュニケーションは、文化的・言語的な障壁があり、その上、現
地人幹部が日本人派遣者を通じなければ本社と連絡できないということに妨げられて
いる。次に、「企業文化」(business culture)とは、現地人幹部の日本企業文化への
理解と、そして日本人派遣者の現地企業文化への理解を表す。Keeley (2001)は、日本
本社と海外子会社の連携が文化的に調整されていると論じている。つまり、経営幹部
xxviii
の評価基準は企業業績ではなく、本社の企業文化との適合性によるものなのである。
しかし、現地人幹部は、本社の企業文化に慣れる機会があまりなく、肯定的な評価を
受けることは簡単にではないとしている。
コミュニケーションと企業文化の影響は一般的に認識されているが、 Keeley
(2001)は回帰分析を用いて、コミュニケーションと企業文化が直接ではなく「IHRM」
を通じて現地人の経営参加に影響することを明らかにした。その「IHRM」とは、海
外子会社の従業員を管理する本社の人事活動である。Keeley (2001)は、日本本社が現
地人幹部を多国籍企業の人材としてではなく海外子会社の人材として管理するので、
現地人幹部が日系企業の経営に参加しないと述べている。言い換えれば、日本親会社
が海外子会社の現地人従業員も管理する IHRM システムがない。このように、日本多
国籍企業の HRM システムは、日本人しか管理しないので、国際的というよりむしろ
日本的と呼べるのではないだろうか。
8.4
現地人従業員の統合不足
世界規模で統合した人的資源管理制度の競争的な価値を強調する IHRM 理論が
練れるに従って、最近日本的 IHRM を本社の視点から検討する研究が出て来た。特に、
古沢(2004,2005,2009)は現地人従業員の統合不足を次のように主張
している。
「日本企業におけるグローバル統合の戦略は、日本人従業員のみを人的
資源管理において統合することを通してその実現が企図されたものであり、
国際人的資源管理は「低・統合―低・現地適応」のアドホック型というべき
であったのである。」i
現地人従業員の統合不足は、日本本社においても経営幹部の人員を測ること
によって分かる。経済産業省(2011)は、日本企業の278社の調査結果を報告
し、本社の外国人従業員数「0人」が33.5%、「10名未満」が30.9%、
「50名以上」が3.6%であるという。さらに、外国人役員がいない企業が8割に
達するという。
i
古沢(2004)、45ページ。
xxix
その上、同調査の結果は、日本多国籍企業の HRM システムが国際環境に向け
られていないことを明らかにした。164社の日本多国籍企業は、27.4%が「人
事部門は海外事業にほとんど関与していない」、39.3%が「海外事業部門と連携
している」と答えたが、「人事部門が海外子会社を含めたグループ全体の人事を統括
している」という本格的な IHRM システムがある企業は7.1%にとどまる。
8.5
内部労働市場の外延化
白木(2006)は、「多国籍内部労働市場」の視点から、日本多国籍企業
が本国の日本的 HRM システムを海外子会社の経営幹部に拡大すると論じる。多国籍
内部労働市場は、本国企業(本社)内に雇用される本国籍従業員、本社からの海外派
遣者、そして、この海外派遣者が直接に接し、経営ノウハウ・技術の移転対象となる
現地従業員から成っている。他方で、海外子会社は自分自体の内部労働市場があるか
もしれない。白木(2006)は、従来、国境に跨がる多国籍企業の組織に、適用さ
れることのなかった内部労働市場の概念をそこに適用することが日本企業の IHRM シ
ステムの重要な内実であると述べ、それを内部労働市場の外延化と呼べている。
8.6
日本の HRM システムの国際拡大
日本多国籍企業の IHRM は、本社の内部労働市場だけではなく、その HRM シ
ステムも海外に拡大すると言えるだろう。それは、労働市場の内部化と二重性という
日本的 HRM の主な特徴が日本多国籍企業の IHRM にも見えるからである。
第1に、労働市場の内部化については、日本在外企業協会(2011)の調
査結果が挙げられる。それによると、外国人社長がいる81社の日系企業は内部昇進
による社長起用の方法が72.7%であると報告した。
第2に、「中核・周辺」の二重性については、それが日本企業の IHRM に反映
されていることを指摘する様々な研究がある。まず、Dedoussis (1995)は、日本大企業
の系列構造の特徴と共に、「コア人材・ペリフェラル人材」の二分も海外において複
製されていると主張する。次に、古沢(2004)は、「育成・評価・配置のシステ
ムは、本社採用の日本人と現地人の間で分断され、現地人が「ローカル・プレーヤー」
(ペリフェラル人材)から「グローバル・プレーヤー」(コア人材)に「昇格」する
可能性は小さいというのが現状である」という。最後に、Keeley (2001)は海外子会社
の「日本人派遣者・現地人経営幹部」が日本の「正社員・非正社員」に似ていると主
xxx
張している。比率を見ると、海外子会社の経営幹部において日本人派遣者比率が約7
0%、日本労働市場の正社員が約65%であるので(上記参照)、その主張は真実性
があるのではないだろうか。
第9章
本国志向型の日本的 IHRM の問題点
本国志向型の日本的 IHRM が様々な問題をもたらしている。本章は、その問題
について本社の視点から述べる前に、日本人海外派遣者による管理に関する問題に焦
点をしぼる。
9.1
日本人海外派遣者による管理に関する問題
日本人海外派遣者による管理に関しては、主として5つの問題が挙げられる。
第1に、コミュニケーションの問題がある。白木(2006)が使用する調
査結果によると、日本現地法人の約4割が日本人派遣者とローカル・スタッフとの間
の意思疎通に関して課題がある、ということを指摘している。その意思疎通には、文
化的・言語的な障壁がある。例えば、日本人経営者は仕事の進行を重視し、継続的な
報告を期待することがある。それは、現地人が仕事の結果を重視する場合、信頼関係
を壊すかもしれない。それは、石田(1985)が引用したメキシコ人マネジャーの
次の言葉から明らかになる。
「以前勤務したオランダ系企業は職務の結果だけを問題にするが、この
会社は方法・プロセスを重視する。それで、日本人上司に絶えざるチェック
され、われわれが信用されていないと不満がある。」
第2に、企業文化に対する理解不足の問題がある。白木(2006)が使用
する調査結果は、日系企業の約35%が現地一般従業員と現地中間管理職の能力不足
という問題があると指摘している。古沢(2004)も、4つの研究結果に参照し、
企業理念が現地人へ浸透しないと述べている。例えば、Keeley (2001)がインタービュ
ーした在マレーシア日系企業の日本人派遣者は、その現地法人が20年を経て日本の
ような生産効率に達していないことを現地人の労働観・態度の相違のせいにしている。
そして、現地人が研修を受けたり新しいことを教わったりする度に、昇給を求めると
主張したとしている。
xxxi
第3に、現地人幹部の昇進の障壁と高い離職率が挙げられる。日系企業にお
いては、管理職の大部分に日本人派遣者が配置してあり、現地人が経営幹部にあまり
登用されない。Kopp (1994)は、登用を阻害している障壁が見えないから、それを「グ
ラス・シーリング」と呼ぶことにした。この昇進の障壁は、現地人幹部・従業員の高
い離職率という問題をもたらす。Kopp (1994)によると、欧米系企業の10%未満に対
して日系企業の30%以上が現地人の高い離職という問題を抱えている。
それから、現地法人より本社の人事部門の方が気づく問題もある。第4問題
は、海外派遣社員の高い人件費である。それは、国内給と海外給の二重の給与体系の
上、留守宅や生活費などの手当を含め、本国企業に勤めている従業員に対する人件費
の3倍~5倍がかかるとしている。最後に、海外派遣の希望者が不足しているという
問題がある。中村(2005a)は、子供の教育に関する問題が発生すること、日本
での技術や経営に関する情報についていけなくなることなどの理由から、海外勤務希
望者が減少していると述べている。
9.2
本国志向型の日本的 IHRM の問題
本国志向型の日本的 IHRM がもたらす問題は、海外派遣者による管理がもたら
す問題より簡単に表面に出ない。それは、その問題が国際化を欠く IHRM システムと
繋がりにくいからである。例として日本人派遣者による管理上の問題そのものが挙げ
られる。学者や経営者は、経営の現地化が必要と長い間強調していたが、経営の現地
化あるいは現地人の統合を妨げるのが国際環境にあまり向けていない日本的 IHRM で
あるということを最近認識してきた。
9.2.1
本国意向は IHRM に関する問題の原因
本国志向型の日本的 IHRM を HRM 上の具体的な課題との間に実証的な関連が
明らかにしたのは、Kopp (1994)の研究である。Kopp (1994)は、海外子会社の人材を世
界規模で活用することに向けた IHRM 施策を検討した。その結果、欧米企業に比べる
と日本企業がその施策が非常に少ないことを報告している。さらに、回帰分析を行い、
その施策が HRM 上の具体的な課題との負の相関関係にあることを示している。例え
ば、世界共通の評価基準とグローバル人事情報といった仕組みを持つ企業の方が国際
経営に熟練した人材の不足の課題をあまり抱えていない。
xxxii
9.2.2
本国意向は世界的な組織学習を阻む
古沢昌之は、IHRM 理論に基づき、日本的 IHRM がグローバル統合を欠き、世
界的な組織学習を阻むと論じている。古沢の論文の根底は、IHRM が世界的な組織学
習にとって不可欠であることにある。古沢(2004)によると、「子会社も含め世
界各地でイノベーションを喚起し、その成果を世界中で共通する「世界的学習能力」
こそが今日の多国籍企業における競争優位の源泉である」という j。多国籍企業は、
世界的学習能力のために「国境を越えた信頼関係」と「世界中の有能人材の利用可能
性」を求める。前者は、本社・子会社間、あるいは子会社間に信頼関係を確立するた
めに、企業文化といった同じ価値観を共有させる「規範的統合」の必要である。後者
は、国内企業に対する多国籍企業の競争優位に当たり、そのためグローバルに統合さ
れた人事制度の構築すなわち「制度的統合」の必要である。このように、古沢は規範
的統合と制度的統合を目指すグローバル人的資源管理が世界的組織学習とイノベーシ
ョンに貢献すると述べている。
それから、古沢は規範的統合と制度的統合の2つの側面から日本的 IHRM を考
察している。古沢(2004)は、グローバル統合に関する日本企業の国際経営戦略
と国際人的資源管理のギャップに着目している。一般には、日本多国籍企業はグロー
バル統合を求めるが、それを本国志向型の方法で行うので海外子会社があまり統合さ
れていない。
第1は、規範的統合の側面から見ると、社会化による日本企業文化があまり
国境を越えていないことを批判している。日本企業は、ジョブ・ローテーションやチ
ームワークといった日本的な社会化のメカニズムを競争優位性の源泉の一つと見なし
てきており、それを海外にも実行しようとした。ところが、上記の海外派遣者に関す
る問題が表示するように、日本的 IHRM は国境を越えた信頼関係の代わりに日本人・
現地人間の不信感を抱かせていると言える。古沢(2004)は、その原因が日本の
高コンテキスト文化にあるという。従って、規範的統合のために、日本多国籍企業は
企業文化を現地人に言語化し、現地人経営者も世界規模で移転させる IHRM システム
を構築すべきであると主張している。
j
古沢(2004)、46ページ。
xxxiii
第2は、日本的 IHRM が制度的統合を欠く、あるいは言い換えれば日本多国籍
企業の人事管理が世界規模で統合されていないとすでに第8章で述べている。古沢は、
グローバル最適な人材活用に向けた施策としては、世界統一の評価基準を使用し、ハ
イポテンシャル人材を発掘・捕捉し、その能力開発・キャリア開発に関与する仕組み
を挙げている。その施策は、グローバル人材マネジメント(global talent management)
の理念に基づいていると言える。
Totaal aantal lettertekens masterproef: 174.894
xxxiv
Inleiding
Deze masterproef gaat over het internationaal human resource management van Japanse
multinationals. Daarmee doelen we op het personeelsbeleid dat vanuit het Japanse
moederbedrijf gevoerd wordt over alle filialen, ook de buitenlandse. Een typisch kenmerk van
vele Japanse multinationals is het in grote getale aanstellen van werknemers uit het
moederbedrijf in de managementfuncties van hun buitenlandse filialen. Men noemt dit
uitgezonden management ‘expatriate management’. Zeker in de hiërarchische top van hun
filialen treft men haast steevast een meerderheid van Japanners aan. Dit etnocentrisch
selectiebeleid (ethnocentric staffing policy) voor managementposities is wellicht één van de
meest besproken topics over het internationale personeelsbeeld van Japanse bedrijven. Heel
wat studies hebben al gewezen op de problemen in de Japanse filialen die gepaard gaan met
Japans expatriate management. Hierbij stellen we ons niet alleen de vraag waarom een
etnocentrisch selectiebeleid problematisch is voor de filialen, maar vooral ook waarom een
etnocentrische benadering van personeelsbeleid problematisch is voor de hele multinational.
In deze masterproef willen we namelijk aantonen dat het probleem van Japans expatriate
management, maar één onderdeel is van een groter achterliggend probleem, namelijk het
etnocentrisme van het ganse internationaal human resource management van Japanse
multinationals. Niet alleen de selectie, maar ook al de andere activiteiten van het mondiale
personeelsbeleid integreren nauwelijks het personeel van buitenlandse filialen.
Om de problematiek van het personeelsbeleid in Japanse multinationals duidelijk te maken,
benaderen we dit vanuit het perspectief van internationaal human resource management
(IHRM). Dit perspectief zetten we uiteen in deel 1. Omdat dit perspectief een toepassing is
van human resource management op internationale organisaties, wijden we eerst een kort
hoofdstuk aan human resource management als visie op personeelsbeleid en wijzen we
vervolgens op enkele aspecten van internationaal organiseren (hoofdstuk 2). Het derde
hoofdstuk kan dan ingaan op IHRM en onder meer wijzen op het belang van een wereldwijd
geïntegreerd personeelsbeleid.
Om tot een beter begrip te komen van personeelsbeleid in Japanse multinationals zetten we
in deel 2 het personeelsbeleid uiteen dat Japanse bedrijven in Japan toepassen. Omdat dit
personeelsbeleid een duaal karakter heeft doen we dit in twee hoofdstukken (4 en 5). Kennis
van de praktijken in Japan zal bovendien nodig zijn om aan te kunnen tonen dat Japans IHRM
1
etnocentrisch is, want zoals we in deel 1 zullen zien houdt een etnocentrisch beleid in dat een
multinational praktijken van het moederbedrijf ook in de buitenlandse filialen zal toepassen.
In het laatste en derde deel kunnen we dan het Japanse IHRM analyseren (hoofdstukken 7 en
8), en wijzen op de problemen die een etnocentrisch IHRM-beleid met zich meebrengt
(hoofdstuk 9). Door dit vanuit het perspectief van IHRM te doen, sluit deze masterproef aan
bij een recente en tot nog toe uitsluitend Japanse stroming in het onderzoek over Japans
personeelsbeleid. Een stand van het onderzoek of status quaestionis komt echter pas in het
begin van het derde deel aan bod (hoofdstuk 6), omdat dit toch enige achtergrondkennis
vraagt van zowel IHRM als Japans personeelsbeleid.
Als bijlage hebben we een bibliografie van de toonaangevende werken over Japans IHRM
toegevoegd. Deze studies worden ingedeeld volgens de stromingen die besproken worden in
de status quaestionis. Een tweede bijlage presenteert enkele resultaten van een recente
enquête over Japans IHRM. Omdat deze masterproef het onderwerp eerder theoretisch
benadert, dient deze tweede bijlage ter empirische ondersteuning van de stelling dat vele
praktijken van Japans IHRM etnocentrisch zijn.
2
Deel 1 : Internationaal human resource management
Deze verhandeling gaat over human resource management (HRM) van Japanse multinationals.
Voordat we kunnen ingaan op de Japanse context, zullen we in dit eerste deel het theoretisch
kader van internationaal human resource management (IHRM) uiteenzetten. Eerst zullen we
kort ingaan op HRM met bijzondere aandacht voor de kracht van een HRM-beleid dat
afgestemd is op de bedrijfsstrategie. Vervolgens schetsen we de context waarin een
multinational actief is, door enkele basisprincipes van internationaal organiseren uiteen te
zetten. Ten slotte plaatsen we HRM in een internationale context en zullen we wijzen op het
belang van een strategisch internationaal HRM-beleid voor multinationals.
1. Human resource management
1.1 Definitie
De Engelse term ‘human resource management’ wordt vaak als synoniem gebruikt voor
personeelsbeleid. In de organisatiekunde wordt de term echter opgevat als een specifieke
visie op personeelsbeleid. Dit wordt duidelijk in de volgende definitie:
HRM is een specifieke benadering van personeelsbeleid, die ernaar streeft competitief
voordeel te halen en te behouden door sterk betrokken en bekwame medewerkers op
een strategische wijze in te zetten en hierbij gebruik maakt van een scala van
personeelstechnieken.1
HRM gaat er dus van uit dat een goed personeelsbeleid bijdraagt tot de competitiviteit en de
resultaten van het bedrijf. In die zin gaat HRM verder dan personeelsbeleid, dat zich enkel
bezig houdt met het ontwerpen en toepassen van procedures voor werving, selectie,
beoordeling, beloning of opleiding en ontwikkeling van werknemers. Laten we dit
verduidelijken met enkele centrale kenmerken van HRM.2
1.2 Kenmerken
1.2.1 Human resource
Een eerste kenmerk is dat de werknemer als ‘human resource’ oftewel menselijk kapitaal
beschouwd wordt. Volgens de HRM-theorie is dat menselijk kapitaal, meer nog dan andere
productiemiddelen, een bron van opbrengsten waarin geïnvesteerd moet worden. Als men
1
2
Sels (2009), p. 4.
Sels (2009), pp. 21-37.
3
immers de motivatie, de vaardigheden en het verantwoordelijkheidsgevoel van werknemers
optimaal weet te benutten, zou dit de beste garantie bieden voor rendement en effectiviteit.
1.2.2 Strategische afstemming
Omdat werknemers als het voornaamste kapitaal van de onderneming aanzien worden, moet
het personeelsbeleid geïntegreerd worden in het strategisch beleid. HRM kan een belangrijke
hefboom zijn bij de realisatie van nieuwe strategische opties, als men HRM en
bedrijfsstrategie op elkaar afstemt. Deze ‘verticale’ of ‘strategische’ afstemming is cruciaal.
Stel bijvoorbeeld dat een onderneming een meer klantgerichte strategie aanneemt, maar zijn
verkopers blijft belonen en evalueren op het aantal transacties. Het spreekt voor zich dat dit
personeelsbeleid de werknemers niet erg zal aanzetten tot klantgericht gedrag. Of stel dat
het bestuur van een onderneming een kostenbesparende strategie wil volgen door
informatisering, maar er geen rekening mee houdt dat de werknemers niet beschikken over
de nodige ICT-competenties. Deze eenvoudige voorbeelden tonen het gevaar van een
gebrekkige afstemming tussen personeelsbeleid en strategie.
1.2.3 Interne consistentie
De activiteiten van het personeelsbeleid moeten niet alleen ‘verticaal’ afgestemd zijn met de
strategie, maar moeten ook intern of ‘horizontaal’ afgestemd zijn. Dat wil zeggen dat de
activiteiten in de diverse HR-domeinen elkaar moeten versterken en onderling consistent
moeten zijn. In die zin worden de HR-activiteiten vaak voorgesteld in een human resource
cyclus (Figuur 1.1). Bij de selectie worden individuele vaardigheden afgestemd op de taken in
de organisatie. Doordat de juiste persoon op de juiste plaats gezet wordt, leidt deze selectie
tot de nodige prestaties. Bij de beoordeling worden die prestaties geëvalueerd, opdat men
een beloning kan toekennen of de kennis en vaardigheden van het personeel verder kan
ontwikkelen. Als de beloning gepast is, zal de werknemer gemotiveerd blijven om prestaties
te leveren. Via training en opleidingen worden kennis en vaardigheden van werknemers dan
weer verder afgestemd op hun job of op nieuwe taken. Indien er veel investeringen in
ontwikkeling nodig zijn opdat het personeel de gevraagde prestaties levert, levert dit
feedback aan het selectieproces, want het kan er op wijzen dat de geselecteerde werknemers
op dat moment niet over de nodige kwaliteiten beschikken.
4
Figuur 1.1: Human resource management cyclus
Bron: Child (2005), p. 128.
1.3 HRM en bedrijfsprestaties
De HRM-benadering gaat er dus van uit dat een goed personeelsbeleid, d.w.z. een beleid
waarvan de activiteiten strategisch en intern afgestemd zijn, tot bedrijfsprestaties leidt. Deze
human resource-gedachte kan duidelijker gemaakt worden via Figuur 1.2 die HR-praktijken
met bedrijfsprestaties verbindt. Het centrale uitgangspunt van deze figuur is dat HRpraktijken inwerken op het gedrag van werknemers, meer bepaald op de competenties, de
motivatie en het niveau van empowerment. Sels en De Winne (2009) formuleren dit als volgt:
HR-praktijken kunnen in het beste geval bijdragen tot meer competente werknemers
die gemotiveerd zijn om die competenties te gebruiken, en die actief zijn in een
werksysteem dat hun toelaat hun talent en motivatie aan te wenden voor de
realisatie van doelen die voor de organisatie van belang zijn (empowerment).3
Een dergelijke interactie tussen competentie, motivatie en empowerment zou volgens dit
model tot operationele prestaties leiden die op hun beurt de financiële prestaties ten goede
komen.
3
Sels en De Winne (2009), p. 20.
5
Figuur 1.2: Relatie tussen HR-praktijken, werknemerskenmerken, operationele prestaties en financiële
prestaties
Bron: Sels en De Winne (2009), p. 20.
Welke specifieke HR-praktijken in welke combinatie tot bedrijfsprestaties leiden blijft echter
onduidelijk. Volgens de contingentiebenadering wordt de selectie van HR-praktijken bepaald
door de strategie van de organisatie. De contingentiebenadering gaat er van uit dat elke
omgeving aangepast gedrag vereist. Deze theorie is erg invloedrijk in de organisatiekunde,
waar men er niet van uitgaat dat er één universeel optimale manier van organiseren is die tot
bedrijfsprestaties leidt, maar dat de organisatie (strategische) keuzes moet maken naargelang
de kenmerken van haar omgeving. Ook in het HRM gaat men er steeds minder van uit dat er
universele HR-praktijken bestaan die tot bedrijfsprestaties leiden. Organisaties zullen vooral
beter presteren als ze HR-praktijken selecteren die overeenstemmen met hun strategische
keuzes. We zullen verderop zien dat de contingentiebenadering aan belang wint in een
internationale context.
De basisprincipes van HRM als benadering van personeelsbeleid zijn ook terug te vinden in
Japans personeelsbeleid. In hoofdstuk 4 zullen we dan ook aantonen hoe Japans HRM
contingent is met zijn omgeving en tot bedrijfsresultaten leidt. Dit kunnen we onder meer
duidelijk maken met het HRM-model van Ishida (1985, 1986), dat we zullen vergelijken met
de kerngedachte van Figuur 1.2.
6
2. Internationaal organiseren
Of een bedrijf nu internationaal actief is of niet, de zonet uiteengezette basisprincipes van
een HRM-beleid dat bijdraagt tot prestaties blijven dezelfde. Niettemin zal de internationale
omgeving van een multinational een fundamentele invloed hebben op de manier waarop
diens HRM-beleid uitgewerkt zal worden. Dit wordt duidelijk wanneer we de
contingentiebenadering combineren met het principe van strategische afstemming. Enerzijds
zal de multinational immers zijn strategie moeten afstemmen op de internationale omgeving.
Anderzijds zullen het HRM-beleid en de internationale strategie op elkaar afgestemd worden.
Deze laatste afstemming komt in het volgende hoofdstuk aan bod. Dit hoofdstuk gaat in op
de afstemming tussen omgeving en strategie van een multinational aan de hand van de vier
volgende elementen: mondialisering, het internationaliseringsproces van een multinational,
internationale strategieën, en de oriëntatie van het hoofdkwartier. Bij mondialisering gaan
we ook even in op de Japanse multinationals.
2.1 Mondialisering
Een invloedrijke factor in de internationale omgeving van de multinational is de
mondialisering. ‘Mondialisering’ (globalization) is een proces van toenemende wereldwijde
integratie, verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid van mensen, organisaties, landen en
culturen.4 Het voltrekt zich op allerlei domeinen, zoals economie, politiek, cultuur, milieu enz.,
maar doorgaans verwijst de term naar economische mondialisering. De laatste 20-30 jaar
kwam de mondialisering van productie, markten, competitie, technologie, bedrijven en
industrieën in een stroomversnelling terecht. Voor een groot deel schrijft men dit toe aan de
geïndustrialiseerde landen die steeds meer betrekkingen aangaan met minder ontwikkelde
landen door middel van buitenlandse directe investeringen, het verdwijnen van
handelsbarrières en wereldwijde migratiestromen.5
Als één van de drijvende krachten van de mondialisering, moeten multinationals zich zelf ook
voortdurend daaraan aanpassen om competitief te blijven. Vroeger konden multinationals
nog profijt trekken van protectionisme, intellectueel eigendom en schaaleconomieën, maar
de liberalisering van de handel, technologietransfers en flexibelere productiemethodes hollen
4
Deze omschrijving van mondialisering is geïnspireerd op Briscoe et al. (2012), p. 15. Voor een
uitgebreidere bespreking van economische mondialisering, cf. Child (2005), pp. 29-32 en Briscoe et al.
(2012), pp. 11-17.
5
Wikipedia (red.). “Economic_globalization”.
7
die winsten steeds verder uit. Dit maakt volgens Child (2005) de organisatie zelf en HRM tot
één van de laatste duurzame bronnen van competitiviteit:
Most resources and technologies can either be acquired from the market or imitated.
Organization, on the other hand, is an asset that each company has to develop to suit
its needs and situation, and it cannot be bought off-the-shelf. The globalization of
markets and value chains, competitive pressures, and the ever-shortening cycles of
innovation place an increasing premium on the ability to organize a wide array of
resources, especially human resources, so as to make speedy, intelligent, and
coordinated moves in the competitive game.6
Mondialisering van Japanse multinationals
De gevolgen van mondialisering voor organisaties gelden ook voor de Japanse
ondernemingen. Het is immers duidelijk dat Japanse multinationals al sterk aanwezig zijn op
de internationale markten. Op heden hebben ze dan ook grote naambekendheid. Denk maar
aan bedrijven als Sony, Panasonic, Honda, Nissan, Toyota, … In de Fortune Global 500 van
2011, een ranglijst met de 500 meest verdienende bedrijven, staan er maar liefst 68 Japanse
bedrijven.7 In een rangschikking per land doen enkel de Verenigde Staten beter met 133
bedrijven. De Japanse bedrijven zijn dus goed vertegenwoordigd in de wereldtop. De echte
mondialisering van de Japanse bedrijven, in de zin dat ze niet alleen verkoop maar ook
andere activiteiten naar het buitenland verplaatsen, begon halverwege de jaren 1980. Onder
druk van een hogere yen verloor Japan als locatie voor bedrijfsactiviteiten namelijk aan
competitiviteit, en ging men meer investeren in het buitenland. Dit wordt duidelijk als we
naar de buitenlandse directe investeringen (BDI) van Japan gaan kijken. 8 Figuur 2.1 toont de
Japanse BDI van 1965 tot 2004. Hieruit blijkt duidelijk dat Japanse bedrijven sinds 1985
enorm zijn gaan investeren in het buitenland.
6
Child (2005), p. 4.
Cf. Fortune (red.) (2011).
8
Buitenlandse directe investeringen zijn investeringen om een duurzaam aandeel te verwerven in
ondernemingen die opereren in een ander land dan dat van de investeerder. Doorgaans betreft het
een deelname in het management, een joint venture, een overname of fusie, of de oprichting van een
nieuw filiaal.
7
8
Figuur 2.1: Buitenlandse directe investeringen van Japanse bedrijven (1965-2004)
BDI van Japan in miljoenen US$
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1965
1970
1975
Azië
1980
1985
Noord-Amerika
Europa
1990
1995
2000
Andere
Bron: JETRO (2011b)
Doorheen de jaren 2000 heeft deze trend zich verder gezet. Japanse bedrijven zijn daarbij
steeds meer gaan investeren in ontwikkelingslanden. Dit wordt duidelijk als we kijken naar de
geografische spreiding van hun BDI-stocks (Figuur 2.2). Die zijn in totaal sinds 2000 niet alleen
verdrievoudigd, maar hebben zich ook meer gevestigd buiten ontwikkelde economieën als de
VS en de EU. Met name in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) hebben ze veel
geïnvesteerd. De Japanse BDI-stocks zijn op elf jaar tijd bijna vertienvoudigd in die landen.
Figuur 2.2: Vergelijking van stocks van Japanse BDI in 2000 en 2011 (in miljoen US$; aandeel van totaal)
Bron: JETRO (2012)
EU: De Europese Unie bestond in 2000 slechts uit 15 landen, terwijl dit er in 2011 27 zijn.
ASEAN omvat Indonesië, Singapore, Thailand, Filippijnen, Maleisië, Brunei, Vietnam, Laos,
Myanmar and Cambodja.
9
Het gevolg van zulke investeringen is dat Japanse bedrijven steeds afhankelijker worden van
hun buitenlandse activiteiten. Het toenemende belang van die buitenlandse activiteiten
wordt duidelijk als we kijken naar de bedrijfsopbrengsten van Japanse beursgenoteerde
bedrijven. Figuur 2.3 toont hoe een steeds groter aandeel van hun inkomsten uit
buitenlandse activiteiten komt. In 1997 kwam 23,4 % van die inkomsten van buiten Japan,
maar in 2010 is dit opgelopen tot 53,1 %. Vooral Azië speelt daarin een steeds grotere rol.
Deze toenemende afhankelijkheid van buitenlandse activiteiten, impliceert dus dat ook de
Japanse multinationals hun organisatie en HRM steeds meer zullen moeten afstemmen op
die internationaliserende omgeving.
Figuur 2.3: Aandeel van bedrijfsopbrengsten uit het buitenland van Japanse beursgenoteerde bedrijven
Bron: JETRO (2011a), p.36.
2.2 Fases van internationalisering
Wanneer een onderneming zijn activiteiten uitbreidt naar het buitenland, gaat dit dus
gepaard met buitenlandse directe investeringen. Via dergelijke investeringen verwerft de
onderneming controle over buitenlandse filialen en gaat men spreken van een
‘multinationale onderneming’ of ‘multinational’. Doorgaans bestaat de multinational dus uit
10
een moederbedrijf en buitenlandse filialen. Zo’n buitenlands filiaal kan verschillende
(juridische) vormen aannemen, van een plaatselijk verkoopkantoor binnen de structuur van
het moederbedrijf tot een joint venture opgericht met een buitenlandse partner. Welke vorm
dit zal aannemen, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals strategie, plaatselijke
wetgeving of het ogenblik waarop men de markt betreedt (vroeger of later m.b.t.
concurrenten). De verschillende mogelijkheden kunnen worden weergegeven volgens het
internationaliseringsproces dat een multinational doorloopt. Wanneer een onderneming zijn
internationale activiteiten opvoert, doorloopt het een aantal fases en in elke fase zal men
moeten kiezen in welke vorm men de markt zal betreden. Met andere woorden, de
onderneming zal in iedere fase zijn organisatie moeten afstemmen op de internationale
omgeving.
Briscoe et al. (2012) spreken in dit verband van vijf fases in de evolutie van een
multinational.9 Zij koppelen die fases bovendien aan HRM door te betogen dat samen met de
onderneming ook HRM internationaliseert.
The HRM function in a firm just beginning to internationalize faces very different
responsibilities and challenges than does the IHRM department in a multinational
with several worldwide subsidiaries. As firms increase their levels of international
activity, their organizational structures […] and IHRM responsibilities become
increasingly complex.10
Figuur 2.4 toont de vijf fasen van het internationaliseringsproces, die we hier kort zullen
omschrijven. Niet alle bedrijven doorlopen al deze fases. Een e-commercebedrijf zoals
Amazon.com was bijvoorbeeld van bij de start internationaal. Maar de meeste multinationals
doorlopen toch het merendeel van die fases. In hoofdstuk 7.2 zullen we bijvoorbeeld een
gelijkaardig model zien dat de evolutie van Japanse multinationals in vier fases voorstelt.
Fase 1
De eenvoudigste manier van internationaal ondernemen is het kopen van aandelen in een
buitenlands bedrijf. Historisch gezien begonnen de meeste bedrijven echter te
internationaliseren via export of import. Transacties met buitenlandse klanten of leveranciers
zijn in deze fase echter beperkt en hebben weinig impact op de organisatie.
9
Briscoe et al. (2012), pp. 32-41.
Briscoe et al. (2012), pp. 40-41.
10
11
Figuur 2.4: Evolutie van een multinational
Bron: Briscoe et al. (2012), p. 32.
Fase 2
Wanneer aan- of verkoop in het buitenland aan belang wint, kan het bedrijf hiervoor een
manager aanstellen die eventueel naar het buitenland reist om overeenkomsten te sluiten.
Als die aan- of verkoop erg succesvol blijkt, zal de onderneming wellicht een eigen kantoor of
een dochterbedrijf hier voor oprichten in de landen waar de aan- of verkoop hoeveelheden
bereikt die zo’n investering vereisen.
Fase 3
In een volgende fase gaat men niet alleen de verkoop, maar ook de productie (of assemblage)
van goederen en diensten in het buitenland laten uitvoeren. Die productie wordt in deze fase
echter (nog) niet zelf uitgevoerd, maar uitbesteed aan een plaatselijke onderneming via een
licentie, een franchise of een andere contractvorm. Afhankelijk van het contract kan ook de
marketing uitbesteed worden. Dergelijke uitbestedingen gaan gepaard met een minimale
transfer van technologie en knowhow.
12
Fase 4
Wanneer de onderneming beslist om de productie in het buitenland zelf uit te voeren, kan
het hiervoor dochterondernemingen oprichten die volledig in het bezit zijn van die
onderneming. Tot voor kort was dit de meest gangbare manier om internationale markten te
betreden. Zo’n dochteronderneming kan geheel met eigen middelen opgebouwd worden
(greenfield project), maar kan evengoed opgericht worden door reeds bestaande faciliteiten
op te kopen (brownfield project) of gewoonweg een bestaande onderneming op te kopen.
Fase 5
Om internationaal te produceren hoeft een onderneming echter niet altijd van af het begin af
aan een buitenlandse onderneming op te starten of zich enkel intern uit te breiden. Ze kan
ook een soort van internationale combinatie aangaan met een buitenlandse onderneming.
Men kan drie types van combinaties onderscheiden. Bij een ‘internationale joint venture’
richten twee bedrijven samen een nieuwe onderneming op. Via internationale fusies en
overnames (Mergers and Acquisitions (M&A)) worden twee bedrijven omgevormd tot één
bedrijf. Een derde type combinatie is de internationale alliantie, waarbij twee bedrijven een
al dan niet formeel samenwerkingsverband aangaan zonder een nieuwe juridische entiteit in
te richten.
2.3 Internationale strategieën
Het is vooral vanaf de vierde fase in het internationaliseringsproces dat een onderneming
blootgesteld wordt aan een grotere complexiteit. Met filialen of partners verspreid over de
wereld moet ze immers rekening houden met veel meer werknemers, klanten, concurrenten,
overheden, … In zo’n internationale context, gekenmerkt door mondialisering, moet een
onderneming enkele fundamentele keuzes maken. 11 Enerzijds biedt mondialisering de
onderneming meer mogelijkheden op schaalvoordelen en standaardisatie. Met het wegvallen
van handelsbelemmeringen kunnen goederen en diensten in grotere volumes verkocht
worden. Anderzijds biedt dit ook de gelegenheid om te diversifiëren naar verschillende
regio’s, bv. door te profiteren van lagere kosten aan grondstoffen of arbeid, of door nieuwe
consumentenmarkten aan te boren. Om dergelijke regionale verschillen optimaal te benutten
zal een onderneming over voldoende flexibiliteit moeten beschikken. In deze internationale
omgeving zijn er dus drijfveren voor een onderneming om zowel te standaardiseren als
flexibiliteit aan de dag te leggen.
11
Voor de impact van mondialisering op een organisatie, cf. Child (2005), pp. 30-32.
13
Bij die overweging van standaardisatie en flexibiliteit stelt een multinational een
internationale strategie op voor zijn buitenlandse activiteiten. Dit vertaalt zich naar een
strategische
overweging
van
‘integratie’
en/of
‘lokale
aanpassing’
(of
‘lokaal
reactievermogen’, local responsiveness) m.b.t. de mate waarin de verschillende filialen
verbonden zijn met elkaar en met het hoofdkwartier. 12 We omschrijven beide begrippen hier
aan de hand van de definities van Briscoe et al. (2012).13 Integratie is de mate waarin
dochterondernemingen en moederbedrijf één geheel vormen en als zodanig de multinational
een aantal concurrentievoordelen oplevert zoals schaalvoordelen, verbeterde kwaliteit en
standaardisatie. Lokale aanpassing is de mate waarin dochterondernemingen zich aanpassen
aan plaatselijke verschillen (door o.m. producten of diensten aan te passen aan de behoeften
van de plaatselijke consumenten), reageren op lokale concurrenten en culturen, gehoor
geven aan verschillende voorschriften van overheden, gemakkelijker lokale werknemers
aanwerven en doordringen tot plaatselijke zakelijke netwerken.
Door de dimensies van integratie en lokale aanpassing met elkaar te combineren, hebben
Bartlett en Ghoshal in het boek Managing Across Borders: The Transnational Solution, een
erg toonaangevende studie uit 1989, het model van een transnationale onderneming
voorgesteld. 14 Op die manier werd een kader gecreëerd waarbinnen men vier internationale
strategieën identificeert. Dit wordt duidelijk in Figuur 2.5, waar we op de horizontale as de
mate van lokale aanpassing (van laag naar hoog) en op de verticale as de mate van integratie
(van laag naar hoog) zien. Hoewel we er hier niet echt op ingaan, toont deze figuur ook hoe
de strategie invloed heeft op de relatie tussen hoofdkwartier en filiaal.
We overlopen hier kort deze vier basisstrategieën van een multinational.15 We merken hierbij
op dat multinationals verschillende strategieën kunnen combineren afhankelijk van de
omstandigheden van hun verschillende producten, diensten en operationele activiteiten.
12
Naar deze afweging wordt met verschillende termen verwezen. De termen integration en local
responsiveness worden het vaakst gebruikt en komen uit Bartlett, Christopher A. en Sumantra Ghoshal,
1989. Managing Across Borders : The Transnational Solution. Boston (Mass.) : Harvard Business School
Press. Maar vaak heeft men het ook nog over integration en differentiation, wat teruggaat op Prahalad,
C. K. en Yves L. Doz, 1987. The multinational mission: Balancing local demands and global vision. New
York : Free Press.
13
Briscoe et al. (2012), p. 42.
14
Cf. voetnoot 12.
15
Voor een uitgebreidere behandeling van deze vier internationale strategieën, cf. Child (2005), pp.
242-247 en Briscoe et al. (2012), pp. 43-44.
14
Chemische producten vereisen bv. minder lokale aanpassing dan voeding, of R&D-activiteiten
hebben doorgaans meer nood aan integratie dan verkoop.
Figuur 2.5: Strategieën van de multinational
Bron: Briscoe et al. (2012), p. 64.
Internationale strategie
De ‘internationale’ strategie (international strategy) is de eenvoudigste omdat ze weinig
integratie of lokale aanpassing vereist. Producten of diensten worden met geen of beperkte
aanpassing aan plaatselijke voorkeuren aangeboden aan klanten over de hele wereld.
Activiteiten van de waardeketen worden ook niet op wereldschaal toegepast maar blijven
gecentraliseerd, met als nadeel dat men niet kan genieten van de concurrentievoordelen van
standaardisatie of schaalvoordelen. Deze strategie treft men vooral aan bij multinationals die
niet verder geëvolueerd zijn dan fase 3 van het internationalisatieproces.
Multinationale strategie
De ‘multinationale’ strategie (multi-domestic strategy) concentreert zich vooral op lokale
aanpassing. Ze beschouwt iedere nationale markt als verschillend en is er op gericht om
maximaal te profiteren van lokale differentiatie van producten, diensten en productie. Een
15
multinational met deze strategie zal hooguit enkele kerncompetenties naar zijn buitenlandse
filialen transfereren en verder bijna alle strategische besluitvorming decentraliseren.
Bijgevolg opereren buitenlandse filialen in hoge mate onafhankelijk.
Mondiale strategie
Een ‘mondiale’ strategie (global strategy) richt zich dan weer vooral op de andere dimensie,
nl. integratie. In tegenstelling tot de multinationale strategie ziet ze de hele wereld als één
grote markt en tracht optimaal te profiteren van standaardisatie en schaalvoordelen. De
multinational produceert, doet aan onderzoek, en werft kapitaal, werknemers of
grondstoffen in landen waar dit het voordeligst is qua kosten of kwaliteit. Producten en
diensten zijn doorgaans gestandaardiseerd en ontworpen om op wereldschaal te verkopen.
Nationale of regionale grenzen en regelgevingen beschouwt men dan ook als irrelevant of als
een hindernis. Om zijn wereldwijde activiteiten op elkaar af te stemmen worden kennis en
besluitvorming in hoge mate gecentraliseerd in het hoofdkwartier. Dit maakt buitenlandse
filialen erg afhankelijk van het moederbedrijf.
Transnationale strategie
Met een ‘transnationale’ strategie (transnational strategy) wil een multinational de
voordelen van zowel integratie als lokale aanpassing maximaliseren. 16 Het gezichtsveld van
deze strategie is mondiaal door beroep te doen op wereldwijde expertise, technologie en
resources, maar producten of diensten worden gedifferentieerd om even aantrekkelijk te zijn
als die van lokaal georiënteerde bedrijven. In die zin is het een combinatie van de
‘multinationale’ en de ‘mondiale’ strategie. De transnationale onderneming opereert als een
mondiaal netwerk, waarbij groot belang gehecht wordt aan de uitwisseling van kennis tussen
de
verschillende
filialen
die
elk
verschillende
strategische
vaardigheden
en
verantwoordelijkheden hebben.
2.4 Internationale oriëntatie van het hoofdkwartier
Een derde factor die inspeelt op de manier waarop een multinational zijn organisatie en HRM
afstemt op de internationale omgeving, is de manier waarop het management van het
hoofdkwartier aankijkt tegen het bestuur en de HR-praktijken van buitenlandse filialen.
Doorgaans spreekt men van drie of vier oriëntaties van het hoofdkwartier in termen van
16
De ‘transnationale’ strategie of onderneming is een concept dat voor het eerst uitgewerkt werd in
Bartlett, Christopher A. en Sumantra Ghoshal, 1989. Managing Across Borders : The Transnational
Solution. Boston (Mass.) : Harvard Business School Press. Child (2005) en Briscoe et al. (2012) baseren
zich op een tweede, herziene uitgave van dit werk uit 1998.
16
etnocentrisme, polycentrisme, regiocentrisme en geocentrisme. Deze termen zijn afkomstig
uit studies van Perlmutter en Heenan, en zijn al meer dan dertig jaar in gebruik. 17 Men noemt
dit soms het EPG- of EPRG-model. Deze oriëntaties sluiten aan bij internationale strategieën,
en
worden
tevens
beschouwd
als
elkaar
opvolgende
fases
doorheen
het
internationaliseringsproces van een multinational.
Etnocentrisme
Etnocentrisme is de eerste oriëntatie van vele managers en wijst er op dat ze de normen en
waarden van hun eigen land als superieur beschouwen. Men gaat er van uit dat werknemers
uit eigen land betrouwbaarder zijn en betere vaardigheden en kennis hebben dan
buitenlanders. Multinationals met een etnocentrische instelling zijn dan ook vaak gekenmerkt
door sterke centralisatie van besluitvorming en verregaande controle door het hoofdkwartier.
Ze zijn geneigd om een ‘internationale’ of ‘mondiale’ strategie te volgen en hun eigen
organisatiesysteem te kopiëren naar hun buitenlandse filialen. Deze oriëntatie zou volgens
Briscoe et al. (2012) vooral voorkomen bij managers afkomstig uit landen met een meer
homogene bevolking en cultuur of landen met een sterk patriottisme. 18
Polycentrisme en regiocentrisme
Naarmate het moederbedrijf meer investeert in het buitenland en meer te maken krijgt met
het buitenland, krijgt het management meer oog voor de cultuur en praktijken uit die landen.
Deze oriëntatie kan betrekking hebben op verschillende landen (polycentrisme), of op een
aantal gelijkaardige landen gegroepeerd in een regio (regiocentrisme). In deze fase volgt men
het devies ’s lands wijs, ’s lands eer en ziet men in dat plaatselijke voorkeuren en praktijken
beter geschikt zijn voor plaatselijke marktomstandigheden en dat plaatselijke werknemers
daar beter mee vertrouwd zijn dan werknemers uit het eigen land. Veelal gaat dit samen met
een
‘multinationale’
of
regionale
strategie,
waarbij
besluitvorming
en
controle
gedecentraliseerd zijn. In een extreme visie van polycentrisme of regiocentrisme, zal het
hoofdkwartier er van uit gaan dat buitenlandse culturen moeilijk te begrijpen zijn en dat
inmenging in het bestuur van een buitenlands filiaal niet nodig is zolang de resultaten goed
zijn.
17
Perlmutter introduceerde eerst drie categoriën (ethnocentrisme, polycentrisme en geocentrisme), in
Perlmutter, H., 1969. “The tortuous evolution of the multinational corporation.” Columbia Journal of
World Business, 1: 9-18. Later werd ook regiocentrisme toegevoegd. Samen met Heenan legde
Perlmutter de laatste hand aan deze benadering van internationale organisaties in Heenan, D. A. en H.
Perlmutter, 1979. Multinational Organization Development. Reading (Mass.): Addison-Wesley.
18
Briscoe et al. (2012), p. 45.
17
Geocentrisme
Uiteindelijk bereikt een onderneming een stadium waarin het management de voorkeur
geeft aan de praktijken die het best zijn voor de organisatie ongeacht waar die vandaan
komen. Werknemers worden niet langer gekozen omwille van hun affiniteit met de cultuur
van het moederbedrijf of met de plaatselijke marktomstandigheden, maar omdat ze de beste
vaardigheden hebben om wereldwijd de organisatiedoelstellingen na te streven. Het
management van het hoofdkwartier wil een wereldwijd netwerk creëren waarin het
hoofdkwartier en de buitenlandse filialen elk unieke bijdragen kunnen leveren naargelang
hun eigen competenties. De geocentrische visie sluit enigszins aan bij een ‘transnationale’
strategie.
Het EP(R)G-model van (Heenan en) Perlmutter wordt in bijna alle studies over Japans IHRM
aangehaald, zowel Japanse als westerse. 19 Dit is wellicht te wijten aan het feit dat het
etnocentrisme in Japanse multinationals erg zichtbaar is geworden door hun veelvuldige
gebruik van Japanse expatriate managers. We zullen in deel 3 zien dat etnocentrisme
inderdaad een erg geschikte term is om het beleid van de meeste Japanse bedrijven te
omschrijven.
19
In de Japanse bronnen troffen we Perlmutters EPG-model al aan bij Ishida (1985), p. 70 e.v. Maar
ook de recente Japanse bronnen van deze masterproef verwijzen naar dit model, cf. Furusawa (2004),
p. 47 en METI (2011), p. 9.
18
3. Internationaal HRM
3.1 Definitie en kenmerken
Nu enkele basiskenmerken van HRM en internationaal organiseren uiteengezet zijn, kunnen
we ingaan op het HRM-beleid van multinationals. Dit behoort tot het domein van wat men
internationaal human resource management (IHRM) noemt. Briscoe et al. (2012) definiëren
IHRM als volgt: 20
Broadly defined, the field of international human resource management (IHRM) is the
study and application of all human resource management activities as they impact
the process of managing human resources in enterprises in the global environment. 21
Figuur 3.1: IHRM-model van Morgan
Bron: Dowling (1999), p. 29.
Wat IHRM van HRM onderscheidt is dus de internationale omgeving.22 Volgens een IHRMmodel van Morgan (Figuur 3.1) voegt die omgeving twee dimensies toe aan het gewone
20
Voor een overzicht van de evolutie van definities van IHRM, cf. Scullion (2005), pp. 4-5.
Briscoe et al. (2012), p. 11.
22
Voor een bondige behandeling van het verschil tussen HRM en IHRM, cf. Briscoe et al. (2012), pp. 2022 en Scullion (2005), pp. 5-6. Zij verwijzen naar een zestal factoren: 1) een breder scala van HRpraktijken, 2) nood aan een breder perspectief, 3) meer inmenging in het privéleven van de
werknemers, 4) het vermogen om het personeelsbestand aan te passen wanneer de internationale
strategie verandert, 5) grotere blootstelling aan risico’s, en 6) meer externe invloeden. Dit gaat terug
op Dowling, P.J., D.E. Welch en R.S. Schuler, 1999. International Human Resource Management :
Managing People in an International Context. 3e uitgave. Cincinatti, OH : South Western College
Publishing.
21
19
HRM.23 Enerzijds komt er een geografische dimensie bij, aangezien een multinational in
verschillende landen actief is. Die landen kan men opdelen in drie categorieën: het land waar
het hoofdkwartier gevestigd is (parent country), het land waar zich een dochterbedrijf
bevindt (host country) en andere landen waar de multinational arbeidskrachten, kapitaal of
kennis vandaan haalt (third country). Anderzijds is er de dimensie van het type werknemers
van de multinational. Deze werknemerstypes worden evenredig met de indeling van de
geografische dimensie opgedeeld in drie categorieën: werknemers uit het land van het
hoofdkwartier (parent-country nationals (PCNs)), werknemers uit het land van het
dochterbedrijf (host-country nationals (HCNs)) en werknemers uit andere landen (thirdcountry nationals (TCNs)).
De toevoeging van deze twee extra dimensies maakt HR-praktijken erg moeilijk en complex.
Zo is er nood aan kennis en expertise over de landen waar men actief is, zoals de verschillen
in wetgeving en cultuur. HR-managers van het hoofdkwartier, een buitenlands filiaal of elders
worden vaak gemangeld tussen hun eigen culturele en juridische tradities en de cultuur en
praktijken van het bedrijf. Er komen bovendien ook extra HR-praktijken bij zoals het
management van werknemers met internationale opdrachten. Al de internationale HRpraktijken, die gericht zijn op de werving, selectie, ontwikkeling, evaluatie, beloning en het
behoud van werknemers op wereldschaal, brengt men vaak onder de noemer van global
talent management. Deze term wordt echter meestal in engere zin gebruikt en slaat dan op
een pakket HR-praktijken dat bedoeld is om het potentieel van enkele beloftevolle
werknemers te ontwikkelen. 24
3.2 Het belang van IHRM en wereldwijd organisatieleren
De internationale omgeving maakt HR-praktijken niet alleen complexer, maar ze maakt IHRM
an sich ook des te belangrijker. Het vorige hoofdstuk maakte immers al duidelijk dat die
internationale omgeving gekenmerkt wordt door mondialisering, waardoor de organisatie
van het bedrijf en HRM één van de laatste duurzame bronnen van competitiviteit worden.
Mondialisering maakt dat andere bronnen van competitiviteit sneller uitgeput raken,
waardoor bedrijven sneller en vaker hun strategie moeten bijstellen. De kracht van
organisatie en HRM zit hem dus in het vermogen om te veranderen en zich aan te passen aan
23
Cf. Morgan, P., 1986. “International Human Resource Management: Fact or Fiction.” Personnel
Administrator, 31, 9: 43-47. Deze paper baseerde zich op Dowling (1999), pp.
24
Voor een omschrijving en status quaestionis van global talent management, cf. Tarique & Schuler
(2010).
20
nieuwe omstandigheden. Dit vermogen komt voort uit ‘organisatieleren’. 25 Organisatieleren
kan men definiëren als ‘het ontwikkelingsproces in het denken en de acties van mensen in
organisaties, wat uiteindelijk nieuwe eigenschappen van de organisatie tot stand brengt’.26
Organisatieleren verwijst dus zowel naar het verwerven van nieuwe kennis als naar het
resultaat, nl. de verwerving van een nieuwe competentie. In een wereld gekenmerkt door
mondialisering zal de onderneming die het vermogen heeft om sneller te leren dan zijn
concurrenten, en zich dus sneller kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden, over een
duurzaam competitief voordeel beschikken. De laatste jaren beschouwen steeds meer
economen en bedrijfsleiders organisatieleren zelfs als de enige duurzame bron van
competitief voordeel.27
Aangezien organisatieleren een competentie is die gebaseerd is op het menselijk kapitaal van
de onderneming, kan HRM een grote bijdrage leveren aan de competitiviteit van de
onderneming. Voor een multinationale onderneming is organisatieleren nog een veel grotere
uitdaging. Enerzijds heeft de multinational immers het voordeel van menselijk kapitaal te
kunnen werven en gebruiken op wereldvlak, waardoor men in principe de beste talenten ter
wereld kan inzetten. Anderzijds brengt dit ook een hele reeks hindernissen met zich mee om
kennis uit te wisselen, zoals geografische afstand, taalbarrières, culturele verschillen, … De
uitdaging en het belang van internationaal HRM is dus moeilijk te overschatten. Briscoe et al.
(2012) drukken dit als volgt uit:
Ultimately, the “tie” that binds the global firm together is the intellectual and social
capital it has in the experience, knowledge, and skills held by its employees around the
world and its abilities to share, and use that knowledge on a global basis.28
Het is aan IHRM om bij te dragen tot een organisatiecultuur en -structuur die organisatieleren
aanmoedigt en bevordert op wereldschaal, i.e. over de landsgrenzen heen, tussen delen van
de organisatie in verschillende landen, binnen internationale en virtuele teams, bij
werknemers op buitenlandse opdracht en wanneer ze daarvan terugkomen, en in
internationale joint ventures en andere internationale allianties. Voor wereldwijd
organisatieleren is het dus van belang dat de multinational goed omgaat met werknemers
met internationale kennis en ervaring. IHRM besteedt daarom veel aandacht aan
25
Voor meer informatie over organisatieleren, cf. Child (2005), pp.309-336.
Deze definitie is gebaseerd op Child (2005), pp. 309-310.
27
Cf. Child (2005), p. 310 en Briscoe et al. (2012), pp. 78.
28
Briscoe et al. (2012), p. 78.
26
21
werknemers die opdrachten in het buitenland vervullen (expatriates). Zij moeten bij hun
terugkeer (repatriation) ingezet worden en lang genoeg in de onderneming blijven zodat ze
hun opgedane kennis en ervaringen kunnen benutten en doorgeven. Maar het is evenzeer
belangrijk dat ook de werknemers in het bedrijf die geen internationale functie uitoefenen,
op de hoogte zijn van de activiteiten in het buitenland en voldoende in contact komen met
producten, processen en werknemers van buitenlandse filialen of partners.
Ten slotte merken we hier op dat IHRM dan wel veel kan bijdragen aan organisatieleren,
maar een conditio sine qua non voor organisatieleren is dat het topmanagement de wens om
te leren duidelijk communiceert en de organisatie daartoe ook inricht. 29 Met andere woorden,
organisatieleren moet ook duidelijk ingeschreven worden in de ondernemingsstrategie. Dit
brengt ons bij een ander domein waar IHRM aan moet bijdragen, nl. de internationale
strategie.
3.3 IHRM en strategie
IHRM leidt niet alleen tot bedrijfsresultaten door bij te dragen tot organisatieleren, maar
doet dit ook door beleid en praktijken af te stemmen op de strategie van de multinational.
Eerder hadden we reeds gezien hoe een multinational zijn strategie afstemt op de
internationale omgeving. Hier zullen we zien hoe hij zijn HRM-beleid kan afstemmen en laten
bijdragen tot die internationale strategie. We betreden hiermee een specifiek domein van
IHRM, dat men ‘strategische internationaal human resource management’ (SIHRM) noemt.
SIHRM moet echter iets ruimer opgevat worden dan enkel een afstemming tussen HRM en de
internationale strategieën die we in het vorige hoofdstuk besproken hebben. Met de
contingentiebenadering
als
uitgangspunt,
gaat
SIHRM
op
zoek
naar
de
beste
overeenstemming tussen de externe omgeving van de multinational, zijn bedrijfsstrategie en
zijn HRM-beleid. Zoals we dadelijk zullen zien hebben wetenschappers daarbij ook
teruggegrepen naar fases van internationalisering, de internationale oriëntatie van het
hoofdkwartier, de levenscyclus van een product en andere factoren die de strategie van
IHRM beïnvloeden. We nemen hier twee invloedrijke modellen van SIHRM door. Omdat
SIHRM – meer nog dan IHRM – in zijn kinderschoenen staat, zijn enkele van deze modellen
29
Cf. Child (2005), pp. 315-316.
22
eerder te interpreteren als een soort leidmotief in de zin dat ze nog geregeld herzien of
verder uitgewerkt worden. 30
3.3.1 Adler en Ghadars fases van internationalisatie
Adler en Ghadar koppelen Vernons theorie van de internationale levenscyclus van een
product (product life-cycle) aan culturele aspecten en HRM.31 Vernons theorie onderscheidt
drie fases: de eerste fase is de ‘hightech’ fase waarin het product ontwikkeld wordt; dan volgt
de fase van ‘groei en internationalisatie’ waarin nieuwe markten ontwikkeld of
binnengedrongen worden; ten slotte is er een fase van ‘maturiteit’ waarin men via
kostenbeheersing de prijzen tracht te drukken. Door deze drie fases heen verschuift de
aandacht van R&D over marketing naar prijscompetitie. Vanuit de vaststelling dat de
levenscyclus van een product steeds korter geworden is (van 15-20 jaar na WOII tot ca. 3-5
jaar of voor sommige producten zelfs 5 maand), kwamen Adler en Ghadar tot de suggestie
van een vierde fase waarin verschillende activiteiten van de levenscyclus van een product
gelijktijdig plaatsvinden. We overlopen kort de vier fasen van Adler en Ghadar, waarin ze de
nadruk leggen op HRM en culturele verschillen.
Fase 1
In de eerste fase ligt de focus op de thuismarkt en export. Internationaal contact blijft dan
vaak beperkt tot het sluiten van overeenkomsten met buitenlandse vertegenwoordigers of
korte buitenlandse opdrachten. Van IHRM is nauwelijks sprake. Managers worden aangesteld
op basis van kennis van het product of de technologie, en benaderen de buitenlandse
tegenpartij vanuit een etnocentrisch perspectief.
Fase 2
De tweede fase richt zich op lokale aanpassing en hecht belang aan transfer van kennis. De
verschillende buitenlandse markten vereisen aanpassing van het product aan plaatselijke
voorkeuren, waardoor productie vaak naar het buitenland verhuist. IHRM houdt zich vooral
bezig met het aanstellen van managers in buitenlandse filialen. Dit gebeurt vanuit een
polycentrische benadering. Managers die door het hoofdkwartier uitgestuurd worden voor
30
Over het feit dat (S)IHRM nog in een primitieve onderzoeksfase zit, cf. Briscoe et al. (2012), pp.49-50,
Scullion (2005), pp. 3-4, Scullion & Paauwe (2005), pp. 22-24.
31
We baseren ons hier op een uitleg van dit model in Scullion & Paauwe (2005), pp. 24-27. De originele
bron van dit model is Adler, N. J. en F. Ghadar, 1990. “Strategic Human Resource Management : A
Global Perspective.” in R. Pieper (red.). Human Resource Management : An International Comparison.
Berlijn : De Gruyter, pp. 253-260. Scullion & Paauwe (2005), p. 46 verwijzen voor Vernons theorie van
de levenscyclus van een product naar Vernon, R. G., 1966. “International Investment and International
Trade in the Product Cycle.” Quarterly Journal of Economics, May: 190-207.
23
het algemeen bestuur, technische expertise of financiële controle, moeten naast vakkennis
immers ook beschikken over de nodige talige en culturele vaardigheden. Voor posities in
afdelingen als verkoop, marketing of personeel worden dan weer vaak managers met de
plaatselijke nationaliteit (HCNs) aangesteld.
Fase 3
In de derde fase hanteert men een strategie van wereldwijde prijscompetitie. Enerzijds
worden producten minimaal gedifferentieerd en gericht op één wereldwijde markt, zodat
men kan profiteren van schaalvoordelen. Anderzijds worden kosten gedrukt door nationale
of regionale prijsverschillen van productiefactoren te exploiteren. Een belangrijke taak van
IHRM is integratie door het creëren van een gezamenlijke bedrijfscultuur, zodat managers
wereldwijd dezelfde organisatiedoelen nastreven. Daartoe worden managers met
internationale verantwoordelijkheden ongeacht hun nationaliteit aangesteld omdat ze over
de beste kwaliteiten beschikken, en om de drie of vijf jaar overgeplaatst. Een zeker
bewustzijn voor de culturele verschillen binnen de multinational is daarbij noodzakelijk.
Fase 4
Een multinational in de vierde fase combineert elementen uit de twee vorige. Hij streeft
immers zowel naar differentiatie (om nieuwe markten te ontwikkelen of te betreden) als naar
integratie (om kosten te drukken). Producten en diensten moeten zowel een laag prijsniveau
aanhouden om competitief te zijn op te wereldmarkt, als voldoen aan verschillende,
plaatselijke behoeften. De uitdaging is om de culturele diversiteit binnen en buiten de
onderneming te beschouwen als een meerwaarde en niet als een probleem. IHRM is er in
deze fase op gericht om een omgeving te creëren die organisatieleren bevordert.
24
3.3.2 Een geïntegreerd SIHRM-model
Schuler, Dowling en De Cieri werkten in de jaren 1990 een geïntegreerd SIHRM-model uit dat
IHRM expliciet koppelt aan de strategische afweging die een multinational moet maken
tussen integratie en lokale aanpassing.32 Daarin werd de aandacht gevestigd op enkele
endogene en exogene factoren die invloed hebben op de verwezenlijking van het HRM-beleid
en de doelstellingen van de multinational. De kracht van dit model dat strategische en
internationale dimensies van HRM samenbrengt, is dat het gebaseerd is op theoretische
ontwikkeling uit verschillende disciplines als HRM, strategisch management en internationale
handel. Figuur 3.2 toont vier onderdelen van het model en hun wisselwerking. We zien hier
enerzijds het HRM-principe van strategische afstemming in de wisselwerking tussen IHRMstrategie en -praktijken en de belangen en doelen van de multinational. Anderzijds kunnen
we hier ook de contingentiebenadering terugvinden in de invloed van exogene en endogene
factoren op SIHRM en de belangen en doelen van de multinational. We gaan hier nog even
wat nader in op die exogene en endogene factoren.
Figuur 3.2: Geïntegreerd model van SIHRM
Bron: Scullion & Paauwe (2005), p. 31.
32
In feite gaat het hier over een revisie door twee van de auteurs (Dowling en De Cieri) van een
oorspronkelijk model uit Schuler, R. S., P. J. Dowling en H. De Cieri, 1993. “An Integrative Framework of
Strategic International Human Resource Management.” International Journal of Human Resource
Management, 4, 4: 717-764. Beide modellen worden besproken in Scullion & Paauwe (2005), pp. 23,
30-32. Voor het gereviseerde model, cf. De Cieri, H. en P. J. Dowling, 1999. “Strategic Human Resource
Management in Multinational Enterprises : Theoretical and Empirical Developments.” In P. M. Wright,
L. D. Dyer, J. W. Boudreau en G. T. Milkovich (red.). Research in Personnel and Human Resources
Management : Strategic Human Resource Management in the Twenty-First Century. Supplement 4.
Stamford, CT : JAI Press.
25
Exogene factoren
Het HRM-beleid van een multinational wordt beïnvloed door een aantal factoren uit de
externe omgeving waarover de multinational weinig controle heeft. Het betreft zowel
kenmerken van de industrie, het land en de regio waarin de onderneming actief is, als relaties
met andere organisaties. Deze exogene factoren hebben een rechtstreekse invloed op de
andere onderdelen van het model.
Endogene factoren
Endogene factoren zijn eigenschappen van de multinational zelf, zoals de structuur van de
organisatie, de fase van internationalisatie, de bedrijfsstrategie en de oriëntatie van het
hoofdkwartier. De structuur van een multinational verwijst niet alleen naar de structuur van
alle onderdelen van de organisatie (zoals hoofdkwartier, filialen, eenheden of afdelingen
binnen het hoofdkwartier en de filialen, jobs, posities en taken), maar ook naar de
verschillende netwerken en coördinatiemechanismen tussen die onderdelen. Wat verder in
dit model omschreven wordt als de levenscyclus van de organisatie en de industrie
(organizational and industry life-cycle), de manier waarop men de internationale markt
betreedt (international entry mode) en de ervaring die men heeft met internationale
activiteiten (experience in managing international operations), is nauw verbonden met de
fases van internationalisatie die we in het vorige hoofdstuk reeds aangehaald hebben.
26
Deel 2 : Japans human resource management
Het IHRM-beleid van Japanse multinationals wordt gekenmerkt door etnocentrisme. Dit
houdt dus in dat men vasthoudt aan de HRM-praktijken van het Japanse hoofdkwartier en die
in de mate van het mogelijke zal toepassen in de buitenlandse filialen. In deel 3 zullen we
dieper ingaan op de kenmerken en problemen van dit etnocentrisme. Dit deel zal echter het
Japanse HRM behandelen, want het Japanse IHRM wordt door het etnocentrisch karakter
ervan in grote mate beïnvloed door Japans HRM. M.a.w. Japans IHRM kan enkel begrepen
worden door inzicht in HRM in Japan. Zoals we in dit deel zullen zien, wordt HRM in Japan
gekenmerkt door een dualiteit van kern - periferie. Daarom zullen we eerst het Japanse HRMsysteem uiteenzetten dat van toepassing is voor de kern van de Japanse bedrijven en
werknemers, om dan vervolgens te wijzen op de beperkte toepassing van dit systeem.
Hetzelfde systeem is immers niet van toepassing voor de periferie van de Japanse bedrijven
en werknemers, en staat op heden onder ernstige economische en demografische druk.
4. Japans HRM
Met ‘Japans HRM’ verwijzen we hier in enge zin naar een HRM-systeem dat in de periode van
1960-1990 vooral toegepast werd in de succesvolle grote Japanse bedrijven. Dit HRMsysteem genoot hoog aanzien in Japan en daarbuiten omdat het geassocieerd werd met de
economische groei van Japan in die periode. Maar naast de link met bedrijfsresultaten, bevat
het ook een ander kenmerk dat men in de HRM-theorie hoog in het vaandel draagt, nl.
contingentie. De contingentie en link met bedrijfsresultaten van Japans HRM worden
duidelijk als men een blik werpt op het Japanse HRM-model van Ishida (1985, 1986). Alvorens
dit model voor te stellen, leggen we echter de focus op contingentie door te wijzen op de
invloed van de omgeving waarin dit HRM-systeem tot stand gekomen is. Eerst kijken we naar
de Japanse omgeving en maatschappij vanuit een economisch en cultureel perspectief.
Vervolgens gaan we in op de Japanse HRM-praktijken zelf.
4.1 Omgeving en maatschappij van Japan
Zoals we verderop meer in detail zullen zien is het Japanse HR-beleid er op gericht om
werknemers aan te werven wanneer ze van de schoolbanken komen, en ze voor de rest van
hun carrière binnen het bedrijf te houden door ze te belonen volgens anciënniteit. Op die
manier bleef de werknemer trouw aan het bedrijf en ging hij zich daar gaandeweg mee
identificeren. De oorsprong van zulk een beleid wordt doorgaans gezocht in de omgeving en
maatschappij van Japan. Keeley (2001) onderscheidt twee scholen in het onderzoek
27
hierover.33 Enerzijds is er een structuralistische school, die dit HR-beleid beschouwt als een
economisch logische reactie van werkgevers op een situatie van ernstige tekorten aan het
gewenste werknemerstype. Anderzijds verklaart de culturele school dat dit HRM het resultaat
is van de combinatie van westerse technieken met Japanse gedragingen. Omdat beide
scholen belangrijke factoren uit de Japanse omgeving aanwijzen, belichten we hier zowel het
economisch als het culturele perspectief. Daarbij ligt de focus echter niet zozeer op de
oorsprong van Japans HRM, dan wel op de contingentie ervan met zijn omgeving.
4.1.1 Economische omgeving van Japan
Vele praktijken van wat we hier in enge zin ‘Japans HRM’ noemen, werden al voor de Tweede
Wereldoorlog toegepast in Japan, maar de bredere toepassing ervan werd mogelijk gemaakt
door de economische situatie van de jaren 1960-1990.34 Met name de economische groei en
de demografische structuur van de arbeidsmarkt bestendigden het Japanse HRM-systeem.
Japan kende in de eerste jaren na de nederlaag in de Tweede Wereldoorlog een moeilijke
periode. De economische infrastructuur was vernietigd, er heerste grote armoede en er was
hoge werkloosheid en inflatie. Het economisch herstel van Japan werd echter bespoedigd
door de Koreaanse Oorlog, omdat Japan het nodige materiaal produceerde voor het
Amerikaanse leger. Na afloop van die oorlog stond de Japanse industrie weer op haar
vooroorlogse niveau. Maar de economische groei van Japan zette zich vervolgens fors door,
waardoor men ging spreken van een ‘economisch mirakel’. In deze periode van hoge groei
(高度成長期 kōdo-seichō-ki, 1955-1973), waarbij het Japans Bruto Binnenlands Product
gemiddeld met 9 % per jaar steeg, stak Japan de Europese landen voorbij om de tweede
grootste economie ter wereld te worden (cf. Figuur 4.1). Ook na de oliecrises van de jaren
1970 bleef de Japanse economie verder groeien met jaarlijks gemiddeld 4 %, totdat ze in de
jaren 1990 in een crisis verzeild raakte en de groei bijna stagneerde.
33
Voor meer informatie over de economische achtergrond waarin Japans HRM tot stand kwam, cf.
Keeley (2001), pp. 33-34, 69, 77.
34
Reeds in de jaren 1920 kampten Japanse bedrijven met een tekort aan geschoold personeel,
waardoor ze zelf hun werknemers moesten opleiden en incentives moesten creëren om zulke
werknemers binnen het bedrijf te houden, cf. Keeley (2001), p. 69 en Morris-Suzuki (1994), p. 120-121.
28
Figuur 4.1: Groei van het reëel BBP van Japan (1956-2010)
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
1955
-2,0%
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
-4,0%
-6,0%
Bron: Economic and Social Research Institute (ESRI) (経済社会総合研究所), 2012.
De herrijzenis van de Japanse industrie maakte de vraag naar geschoolde arbeid groot. Vooral
in het begin van de hoogconjunctuur van 1955 tot 1961 was de vraag prangend. De bedrijven
begonnen daarom opleidingsprogramma’s te voorzien en namen maatregelen om
werknemers aan zich te binden.35 Ook de politieke context van de Koude Oorlog bevorderde
werknemersvriendelijke managementpraktijken. Bedrijven en regering wouden wind uit de
zeilen van de communisten nemen door de relatie tussen arbeiders en management te
bevorderen, en technologische samenwerking met de Amerikanen zorgde voor een
kruisbestuiving met Amerikaanse managementideeën zoals kwaliteitscirkels en HRMtheorieën. 36
De drie decennia van economische groei stelden de Japanse werkgevers in staat om
werknemers op lange termijn tewerk te stellen en ze te betalen op basis van anciënniteit. 37
Kishita (2006) spreekt daarom van een benevolent cycle, waarbij loonsverhoging op basis van
goede bedrijfsresultaten tot grotere inzet bij het personeel leidde, en die hogere inzet op zijn
beurt leidde tot een hoger loon gebaseerd op die goede bedrijfsresultaten. 38 Ook de
demografische structuur van de arbeidsmarkt was erg gunstig voor een loon naar anciënniteit,
35
Keeley (2001), p. 69.
Morris-Suzuki (1994), pp. 174-176.
37
Dat Japans HRM afhankelijk was van de economische groei, wordt beargumenteerd door Keeley
(2001), pp. 73, 79 en Kishita (2006).
38
Kishita (2006), pp. 29-48 [PDF, p. 6].
36
29
aangezien er een brede basis van jonge werknemers en een smalle top van oudere managers
bestond. Dit kan geïllustreerd worden met de bevolkingspiramide van 1970 (Figuur 4.2), met
in het blauw de leeftijd waarop men toegang heeft tot de arbeidsmarkt.
Figuur 4.2: Bevolkingspiramide van Japan in 1970
Bron: Bewerking van 国立社会保障・人口問題研究所 (National Institute of Population and
Social Security Research), 2012. http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/1970.png
[raadpleging: 20/4/2012].
Bevolkingsaantal op horizontale as in 10.000 personen, links mannen, rechts vrouwen.
De economische context waarin Japans HRM zich ontwikkelde en bestendigde is ondertussen
erg veranderd. Op de gevolgen van de crisis voor Japans HRM, zullen we dan ook later ingaan
wanneer we het hebben over de dualiteit van HRM in Japan. De culturele context van Japans
HRM is echter minder veranderlijk dan de economische, en zal zoals we in deel 3 zullen zien
ook van belang zijn voor Japans IHRM.
4.1.2 Socio-culturele omgeving van Japan
Japans management en HRM zijn ook vormgegeven door de Japanse cultuur. Er bestaan heel
wat studies over de impact van een nationale cultuur op organisatie en HRM. 39 We
beschrijven hier twee stereotyperende dimensies van de Japanse cultuur die men ook in het
Japanse personeelsbeleid weerspiegeld ziet.
39
Voor een algemene bespreking van de impact van nationale cultuur op managementpraktijken,
inclusief HRM, cf. Schneider & Barsoux (1997), pp. 77-154.
30
Collectivisme
De dichotomie ‘individualisme - collectivisme’, die teruggaat op het werk van Hofstede, is een
culturele dimensie die heel wat kan verklaren over de impact van de Japanse cultuur op
Japans management, inclusief HRM en IHRM.40 Individualisme houdt in dat het individu
zichzelf beschouwt als een entiteit die verschillend en onafhankelijk is van de groep, vooral
persoonlijke doelstellingen nastreeft en minder emotioneel verbonden is met de eigen
leefgemeenschap. Collectivisme is het tegenovergestelde en houdt in dat men zichzelf in de
eerste plaats als lid van een groep ziet, en dus het groepsbelang boven het eigen belang stelt
en juist wel erg emotioneel betrokken is bij de groep. Dit brengt met zich mee dat mensen in
collectieve gemeenschappen steeds bezorgd zijn om het gevolg van hun eigen handelingen
voor de eigen groep. 41 Vaak ziet men de Amerikaanse cultuur als het prototype van
individualisme en de Japanse cultuur als het prototype van collectivisme.42
Managementpraktijken
kunnen
verregaand
beïnvloed
worden
door
de
dimensie
‘individualisme - collectivisme’. 43 Zo is Amerikaans management bijvoorbeeld duidelijk
gestoeld op individualisme omdat het individu doorgaans de basiseenheid is van een
Amerikaanse organisatie waaraan functies en taken toegekend worden. Ook in Amerikaans
HRM zijn activiteiten als selectie, beoordeling en beloning gericht op het individu. De
werknemer wordt geselecteerd op basis van een individuele functieomschrijving en
kenmerken die hem onderscheiden van anderen, en hij wordt beoordeeld en beloond op
basis van individuele prestaties. Vele Japanse managementpraktijken berusten daarentegen
op collectivisme, omdat niet het individu maar het team of de werkgroep de basiseenheid
van de organisatie is. Enkele basiskenmerken van Japans management die verderop
uiteengezet zullen worden, zoals ‘levenslange tewerkstelling’ ( 終身雇用 shūshin-koyō),
beloning en promotie op basis van anciënniteit (年功序列 nenkō-joretsu) en besluitvorming
op basis van consensus, zouden volgens sommigen gebaseerd zijn op “het sterke
collectivisme van de Japanse maatschappij”. 44 Voor Japans HRM houdt dit o.m. in dat
40
Hofstede beschreef heel wat nationale culturen aan de hand van vier stereotyperende dimensies:
hoge/lage ‘power distance’ (aanvaarding van grote verschillen in machtspositie), hoge/lage
‘uncertainty avoidance’ (vermijden van onzekerheid), ‘individualisme-collectivisme’ en ‘mannelijkheidvrouwelijkheid’. Voor een korte omschrijving van de dimensies van Hofstede, cf. Schneider & Barsoux
(1997), pp. 79-83.
41
In het Japans heeft men een woord voor zulk een bezorgdheid, nl. 思い遣り (omoiyari).
42
Cf. Keeley (2001), p. 26.
43
Keeley (2001), pp. 28-31.
44
Keeley (2001), p. 28-29 verwijst naar Sethi, S. P., N. Namiki & C. L. Swanson, 1984. The False Promise
of the Japanese Miracle. Boston: Pitman, p. 234.
31
beoordeling en beloning gebeuren op basis van groepsprestaties, en dat het individu
afgerekend wordt op zijn houding en bijdrage in die groep. Ook het model van Ishida (1985,
1986) beschouwt collectivisme (集団主義 shūdan-shugi) als een ideologisch onderdeel van
Japans HRM (cf. infra cap. 4.3).
Sterk contextuele communicatie
Een andere culturele dimensie die men ook in Japans HRM terugvindt is Halls stereotypering
van culturen volgens een sterke/zwakke context (high-context/low-context).45 Volgens Hall
hebben mensen minder nood aan context om te communiceren, naarmate ze meer met
elkaar vertrouwd zijn en gelijkaardige kennis, waarden en overtuigingen hebben. Bijgevolg
heeft men in heterogene culturen meer nood aan context, dan in homogene culturen. Ook bij
deze dimensie worden de Amerikaanse en de Japanse cultuur aangehaald als prototypes. In
een heterogene cultuur als de Amerikaanse is het nodig om het merendeel van een
boodschap expliciet uit te drukken om elkaar te verstaan. Hall spreekt in dat geval van een
low-context cultuur, omdat de boodschap een zwakke context heeft. Maar in een homogene
cultuur als de Japanse wordt een groot deel van de uit te wisselen informatie uit de context
afgeleid, waardoor de boodschap zelf weinig expliciete informatie nodig heeft. Omwille van
de sterk contextuele communicatie, heeft Japan dan ook een high-context cultuur. Een gevolg
is dat een high-context cultuur een groter verschil maakt tussen insiders en outsiders van
bepaalde sociale verbanden dan een low-context cultuur, omdat men in een high-context
cultuur meer impliciet begrip verwacht van de gesprekspartner en die dus meer als een
outsider gaat beschouwen naarmate men meer moet expliciteren. Voor een Japanse
organisatie betekent dit dat er heel wat informatie impliciet in de bedrijfscultuur vervat zit,
die bv. in een Amerikaanse organisatie geëxpliciteerd zou staan in de formele
informatiekanalen.
4.2 Praktijken van Japans HRM
Nu we gezien hebben hoe de economische en culturele omgeving van Japan inwerkt op
Japans management en HRM, kunnen we ingaan op de HRM-praktijken. Omdat HRM een
aspect van management is dat afgestemd moet zijn met de andere managementpraktijken,
behandelen we Japans HRM hier in de bredere context van Japans management. Daarna
kunnen we dit hoofdstuk afronden met het HRM-model van Ishida (1985, 1986), dat de
contingentie en link met de bedrijfsresultaten van de verschillende HR-praktijken aantoont.
45
Dit gaat terug op Hall, Edward T. (1976). Beyond Culture. New York: Anchor Press/Doubleday. Voor
een korte omschrijving, cf. Keeley (2001), pp. 145-146.
32
Studies over Japans management (日本的経営 nihonteki keiei) belichten doorgaans twee
domeinen: het productieproces en HRM. Het Japans productieproces wordt gekenmerkt door
lean management, met praktijken als kanban ( カ ン バ ン ) en het just-in-time
productiesysteem, en quality management dat steunt op kwaliteitscirkels.46 Het belang van
Japans HRM wordt echter duidelijker omdat wat men traditioneel de drie pillars of sacred
treasures (三種の神器 sanshu no jingi) van Japans management noemt, alle drie gerelateerd
zijn aan HRM.47 Deze drie ‘pijlers’ of ‘heilige schatten’ zijn ‘levenslange tewerkstelling’,
beloning en promotie op basis van anciënniteit, en bedrijfsvakbonden. Omdat
bedrijfsvakbonden geen impact lijken te hebben op Japans IHRM, gaan we hier enkel in op de
andere twee pijlers. We voegen daarentegen twee andere praktijken toe die wel zullen
inwerken op IHRM, nl. teamwerk en besluitvorming op basis van consensus.
4.2.1 Levenslange tewerkstelling48
De Japanse term shūshin-koyō (終身雇用) betekent letterlijk ‘levenslange tewerkstelling’,
maar kan beter opgevat worden als langdurige tewerkstelling. Shūshin-koyō is de kern van
het psychologisch contract tussen werknemer en werkgever. De term psychologisch contract
verwijst naar de verwachtingen die werknemer en werkgever van elkaar hebben. 49 Voor
shūshin-koyō luidt dit ongeveer als volgt: “De werkgever vertrouwt er op dat de werknemer
zal blijven en goed zal presteren tijdens zijn of haar meest productieve jaren en de
werknemer vertrouwt er op dat het bedrijf er alles zal aan doen om de werknemer te
behouden, zelfs als het moeilijke tijden doormaakt.” 50 Het gaat dus niet om een wettelijke
overeenkomst, maar om een stilzwijgende wederzijdse verstandhouding.
Voor de werkgever houdt levenslange tewerkstelling in dat men in moeilijke tijden pas tot
ontslagen kan overgaan wanneer alle alternatieven uitgeput zijn. Zo’n eerste alternatief
kunnen loonsverlagingen zijn, waarbij men eerst in het salaris van het topmanagement snijdt
en dan pas in dat van het middenmanagement en de arbeiders. Een volgende manier om te
besparen is het verlagen van dividenden die men aan de aandeelhouders uitkeert. Tot slot
46
Lean management is een productiesysteem dat o.m. toegepast wordt bij Toyota waarbij zo weinig
mogelijk voorraden worden aangehouden, en producten uit zo weinig mogelijk onderdelen bestaan die
op het juiste moment (just-in-time) worden geleverd. Kanban is een signalisatiesysteem met kaartjes
dat de just-in-time bevoorrading ondersteunt.
47
Cf. Gill & Wong (1998), p. 117; Keeley (2001), p. 32, 82-83; en Rose & Kumar (2007), p. 271.
48
Voor meer informatie over levenslange tewerkstelling (lifetime employment), cf. Keeley (2001), pp.
64-76 en Gill & Wong (1998), p. 117.
49
Sels (2009), pp. 9-11.
50
Vertaald uit Keeley (2001), p. 65.
33
kan het bedrijf zijn werknemers ook overplaatsen naar één van zijn toeleveringsbedrijven of
een ander bedrijf dat deel uitmaakt van dezelfde keiretsu. 51
Volgens voorstanders van shūshin-koyō levert het garanderen van werkzekerheid de
werkgever een aantal voordelen op. Omdat de werknemers niet hoeven te vrezen voor hun
job, kunnen ze zich thuis voelen op hun werk en kan er een sfeer van samenwerking en
harmonie tot stand komen. Dit zou dan tot meer engagement en betere prestaties leiden.
Bovendien wordt ook het rendement van investeringen in menselijk kapitaal veel groter.
Werkgevers hoeven namelijk niet te vrezen voor arbeidsverloop, waardoor ze minder kosten
hebben aan werving en opleiding en meer kunnen investeren in de opleiding van nieuwe
werknemers. Tegenstanders van ‘levenslange tewerkstelling’ betwijfelen echter dat deze
praktijk tot betere prestaties leidt. Werknemers kunnen de geboden werkzekerheid immers
misbruiken en hun engagement tot een minimum beperken. Verder vermindert een beperkte
instroom en mobiliteit in het personeelsbestand het vermogen van het bedrijf om te
veranderen. Een gebrek aan verschillende en nieuwe ideeën verhindert innovatie, en het
internaliseren van opleidingen staat de nodige expertise van buitenaf over nieuwe
markttrends of technologieën in de weg.
Tot slot merken we hierbij op dat het een misvatting zou zijn om te denken dat shūshin-koyō
algemeen toegepast wordt. Het wordt nl. enkel toegepast in grote, stabiele Japanse bedrijven
die er de middelen voor hebben. De meerderheid van de Japanse arbeidsbevolking werkt
echter in kleine of middelgrote bedrijven, die makkelijker failliet kunnen gaan. En zelfs binnen
de grote bedrijven, zijn het enkel de vaste werknemers (正社員 seishain) met een contract
van onbepaalde duur die hiervoor in aanmerking komen. Zelfs op het ogenblik dat Japans
management binnen en buiten Japan hoog aanzien genoot, kon slechts zo’n 30 procent van
de Japanse werknemers toen genieten van levenslange tewerkstelling. 52 De tijdelijke
werknemers ( 非 正 社 員
hi-seishain), zoals deeltijdwerkers, contractarbeiders of
uitzendkrachten, dienen doorgaans als een buffer in het personeelsbestand die men
naargelang de economische situatie kan laten toenemen of afnemen.
51
Heel wat grote Japanse bedrijven opereren in een soort van conglomeraat dat men keiretsu noemt.
In een keiretsu zijn bedrijven met elkaar verbonden via kruisaandeelhouderschap.
52
Het zijn studies van Shimada en van Briggs, respectievelijk gepubliceerd in 1986 en 1991, die deze
30 % aangeven. Cf. Keeley (2001), p. 66 die verwijst naar Shimada, H. , 1986. “The perceptions and the
reality of Japanese industrial relations.” In Thurow, L. C. (red.). The Management Challenge: Japanese
Views. Cambridge, MA: The MIT Press, p. 47; en Gill & Wong (1998), p. 117, waar verwezen wordt naar
Briggs, P., 1991. “Organisational Commitment: The Key to Japanese Success?”. In Brewster, C. & S.
Tyson (red.). International Comparisons in Human Resource Management. London: Pitman.
34
4.2.2 Beloning en promotie op basis van anciënniteit53
Een HR-praktijk die hand in hand gaat met ‘levenslange tewerkstelling’ is nenkō-joretsu (年功
序列). Letterlijk betekent dit ‘hiërarchie volgens anciënniteit’. De kern van nenkō-joretsu is
dat salaris en promotie gekoppeld zijn aan het aantal dienstjaren. Deze koppeling gebeurt
echter niet rechtstreeks maar via een rangregeling. Het loon wordt namelijk verbonden aan
een rang, en met het aantal dienstjaren stijgt men in rang.
Anciënniteit is echter niet het enige criterium voor promotie. Ook opleiding en verdienste
spelen een rol. Zo wordt bij de indiensttreding van een nieuwe werknemer, diens rang
bepaald op basis van zijn opleiding. Verdienste maakt dan weer het verschil in de snelheid
van promotie. In het begin van de carrière gebeurt promotie nog traag en haast enkel op
basis van dienstjaren, omdat men dan nog in het leerproces zit. Dit leerproces duurt langer in
een Japans bedrijf, omdat men doorgaans in teams werkt en roteert over verschillende
functies (cf. infra). Pas op middellange termijn worden verschillen in promotie duidelijk,
wanneer verdienste meer en meer een rol gaat spelen. Verdienste wordt echter niet alleen
beoordeeld op basis van individuele prestaties, maar vooral op verdiensten voor de groep. 54
Daarbij zijn sociale vaardigheden, bereidheid om samen te werken, verantwoordelijkheidszin,
e.d. belangrijk. Ishida (1985) spreekt in dit verband van een evaluatie van de hele
persoonlijkheid (全人格的な評価 zen-jinkaku-teki na hyōka).55 Bij een negatieve evaluatie,
blijft de werknemer dus in de eerste plaats verstoken van promotie, en volgt een ontslag pas
in het ergste geval.
Het voordeel van nenkō-joretsu is dat het de werknemers aanmoedigt om bij het bedrijf te
blijven. Naarmate de werknemer vordert in zijn carrière, wordt het immers minder en minder
aantrekkelijk om het bedrijf te verlaten, omdat dit het verlies inhoudt van de voordelen
verbonden met anciënniteit. Op die manier ondersteunt het shūshin-koyō. Aangezien de
evaluatie eerder op groepsbasis dan individuele basis gebeurt, wordt bovendien ook de
Japanse manier van werken in teams bevorderd. Een nadeel van nenkō-joretsu is dat jonge
getalenteerde werknemers hun motivatie zouden kunnen verliezen door de trage promotie,
waardoor hun potentieel verloren gaat. Ook de promotie van oudere en minder competente
53
Voor meer informatie over beloning en promotie volgens anciënniteit (seniority system), cf. Keeley
(2001), pp. 76-82; Aoki (1990), pp. 11-13 en Gill & Wong (1998), p. 117-118.
54
Voor meer informatie over evaluatie op groepsbasis, cf. Keeley (2001), p. 53.
55
Ishida (1985), p. 9.
35
managers in plaats van jongere managers met meer competentie, zou tot frustratie leiden bij
deze laatsten.
4.2.3 Teamwerk
Bij het bespreken van nenkō-joretsu werd al duidelijk gemaakt dat de daarmee gepaard
gaande personeelsevaluatie goed aansluit bij de Japanse manier van werken, die gebaseerd is
op teamwerk. Dat in Japanse bedrijven het werk doorgaans in groep uitgevoerd wordt,
weerspiegelt ook het collectivisme van de Japanse samenleving. De werknemers werken wel
niet lang in hetzelfde team, want het teamwerk wordt in een Japans bedrijf gecombineerd
met job rotation.56 Aoki (1990) wijst op de voordelen van dit systeem. 57 Door regelmatig van
team te veranderen, leert men nl. samenwerken met verschillende collega’s en raakt men
vertrouwd met verschillende functies en taken binnen het bedrijf. Dit komt het
probleemoplossend vermogen ten goede, aangezien men zelfs bij een ongebruikelijk
probleem vaak geen externe specialist er bij moet halen, maar het probleem ter plaatse kan
oplossen met behulp van de eigen generalistische kennis en die van collega’s uit verschillende
eenheden. Bovendien verhindert dit werknemers om zich al te zeer te identificeren met een
bepaalde taak of functie, zodat men het belang van die functie gaat overschatten m.b.t. de
doelstellingen van het bedrijf.
Een gevolg van deze werkwijze is dat er geen gedetailleerde functiebeschrijving (職務記述書
shokumu-kijutsu-sho) bestaat. Men vermeldt hooguit de functietitel en de afdeling, terwijl de
taken vaag omschreven blijven. Die taken worden immers pas concreet ingevuld binnen het
team. De Japanse manager die aan het hoofd staat van een team, leidt de groep niet via
autoritaire controle maar door directe participatie. Zijn leiderschap steunt niet meteen op
technische competentie, maar op de sociale competentie om het groepsproces te
ondersteunen en de harmonie en samenwerking te bevorderen. Japanse bedrijven hechten
dus vaak meer belang aan sociale relaties dan aan functies. Dit zijn niet alleen de sociale
relaties tussen werknemers onderling, maar ook tussen werknemers en management, tussen
bedrijf en klanten of leveranciers. Het succes van het bedrijf hangt af van het bewaren van de
harmonie (和 wa) in al deze relaties.
56
Voor meer informatie over teamwerk en team management in Japanse bedrijven, cf. Keeley (2001),
pp. 51-54.
57
Aoki (1990), pp. 10-11.
36
Dit sociaal aspect van de Japanse werkstijl wordt weerspiegeld in alle domeinen van HRM. De
invloed op beoordeling en beloning is al duidelijk gemaakt in de bespreking van nenkō-joretsu.
Er rest hier nog de invloed op werving, selectie en ontwikkeling van werknemers. 58 Bij
werving en selectie gaat men namelijk op zoek naar generalisten met sociale vaardigheden,
en niet naar specialisten met technische vaardigheden zoals dit in het westen doorgaans het
geval is.59 Bij de selectie van de geschikte kandidaat is bijgevolg diens potentieel belangrijker
dan zijn ervaring, en zoekt men iemand met een persoonlijkheid die past binnen de
bedrijfscultuur. Het gevolg is dat de werving bij grote bedrijven haast volledig gericht is op
pas afgestudeerde jongeren, omdat men hen beschouwt als “blank sheets of paper ready to
be trained for various functions within the organization”. 60 Het zijn enkel kleine of
middelgrote bedrijven die iemand halverwege zijn loopbaan aanwerven omdat ze specifieke
vaardigheden en ervaring zoeken om tegemoet te komen aan bepaalde noden. Deze werving
van pas afgestudeerden (新卒採用 shinsotsu-saiyō), maakt dat er in Japan inderdaad relatief
veel werknemers zijn die hun leven lang bij hetzelfde bedrijf gewerkt hebben.
De Japanse werkstijl beïnvloedt ten slotte ook de opleiding binnen het bedrijf. Omdat men
streeft naar generalistische werknemers, gebeurt die opleiding on-the-job door regelmatige
rotatie doorheen verschillende teams. 61 Die opleiding is dan ook een langdurig proces, waarin
men de sociale vaardigheden ontwikkelt om in team te werken. Door op die manier sociale
contacten doorheen het ganse bedrijf te vergaren, bouwt men geleidelijk aan een eigen
sociaal netwerk (人脈 jinmyaku) uit. De horizontale uitwisseling van informatie via informele
communicatiekanalen doorheen verschillende afdelingen van het bedrijf, is erg efficiënt
gebleken in productvariatie. Volgens Aoki (1990) maakt dit Japans management superieur in
een omgeving die continu maar niet drastisch verandert ten aanzien van westers
management, waar communicatie doorgaans hiërarchisch gebeurt. 62 Dit verklaart mee het
succes van Japanse bedrijven in de elektronica- of automobielsector, aangezien die in zulk
een omgeving opereren.
58
Er is een verschil tussen werving en selectie. Werving slaat op alle activiteiten die gericht zijn op het
identificeren en aantrekken van potentiële kandidaten. Selectie omvat de keuze van toekomstige
werknemers uit deze groep van kandidaten. Cf. Sels & De Winne (2009), pp. 66-67.
59
Voor meer informatie over werving en selectie in Japanse bedrijven, cf. Keeley (2001), pp. 61-64.
60
Keeley (2001), p. 62.
61
Voor meer informatie over de opleiding in Japanse bedrijven, cf. Keeley (2001), pp. 88-89.
62
Aoki (1990), p. 9.
37
4.2.4 Besluitvorming op basis van consensus
Het belang van formele en informele sociale netwerken doorheen het bedrijf wordt ook
duidelijk in de manier waarop beslissingen genomen worden in een Japans bedrijf. 63 We
snijden nu een domein aan dat niet onder leiding van de personeelsdienst gebeurt, maar
waarin die wel kan deelnemen. Bovendien zullen we in deel 3 zien dat dit in rechtstreeks
verband staat met het etnocentrisch karakter van Japans IHRM.
De besluitvorming in Japanse bedrijven wordt vaak omschreven als consensual of bottomup.64 Het wijst er alvast op dat de besluitvorming niet in overeenstemming met de formele
gezagsstructuur lijkt te verlopen. Voor een dieper inzicht in de werkelijke besluitvorming,
dient men in te gaan op de concepten nemawashi en ringi. Bottom-up besluitvorming brengt
een informatiestroom op gang van de lagere managementniveaus naar de hogere. Het
topmanagement neemt dan beslissingen op basis van informatie die komt van
middenmanagement en lager management, die op hun beurt steunen op informatie van hun
werknemers. Centraal in dit informele consultatieproces staat nemawashi (根回し), d.i. de
informele discussie die aan de besluitvorming voorafgaat. 65 Het is de verantwoordelijkheid
van het middenmanagement om de nodige informatie en steun te vergaren bij zijn collega’s
en ondergeschikten, opdat een beslissing daarna vlot geïmplementeerd kan worden. Het is
duidelijk dat de sociale netwerken die men tijdens de loopbaan uitgebouwd heeft, hierbij van
essentieel belang zijn.
Eens de informele discussies tot een concreet uitgewerkt voorstel geleid hebben, volgt de
formele procedure ter goedkeuring van het voorstel die men ringi (稟議) noemt.66 Keeley
(2001) definieert ringi als volgt:
… ringi is the act of obtaining approval on a proposed matter through the vertical, and
sometimes horizontal, circulation of documents to the concerned members in the
organization.67
Het voorstel dat dus uit de nemawashi volgt, wordt concreet uitgewerkt in een document, de
ringi-sho (稟議書), dat dan als een circulaire bij de betrokken managers komt. Indien de
63
Voor meer informatie over Japanse besluitvorming, cf. Keeley (2001), pp. 158-167; Aoki (1990), pp.
13, 16-17 en Gill & Wong (1998), p. 118.
64
Cf. Keeley (2001), p. 159, 163; Gill & Wong (1998), p. 118.
65
Voor meer informatie over nemawashi, cf. Keeley (2001), pp. 159-160.
66
Voor meer informatie over ringi, cf. Keeley (2001), pp. 163-166.
67
Keeley (2001), p. 164.
38
betrokken manager zijn fiat geeft aan het voorstel zal die zijn stempel op het document
zetten en dit doorsturen naar de volgende manager. Indien die echter vindt dat er wijzigingen
nodig zijn stuurt die het document terug. Het is pas wanneer het voorstel de goedkeuring van
alle betrokken managers verkregen heeft, dat men kan overgaan tot de implementatie ervan.
Enkele voordelen van deze manier van besluitvorming is dat er minder aspecten van een
beslissing over het hoofd gezien worden, dat veranderingen zonder al te veel weerstand
doorgevoerd kunnen worden, en dat ook werknemers en managers op lagere niveaus zich
meer betrokken voelen bij de implementatie van beslissingen. Het grootste nadeel van
nemawashi en ringi is dat het erg veel tijd in beslag neemt, omdat er zoveel mensen bij
betrokken worden en zoveel overleg mee gepaard gaat. Zeker in het licht van de toegenomen
internationale competitie, wordt het belangrijk om sneller beslissingen te nemen, ook al
houdt dit vaak meer risico’s in.
4.3 Een Japans HRM-model
Uit de voorgaande bespreking van Japans management en HRM, blijkt duidelijk dat Japans
HRM contingent is met zijn economische en socio-culturele omgeving, evenals met andere
managementpraktijken van Japanse bedrijven. De verschillende HRM-praktijken zijn niet
alleen contingent maar leiden ook tot prestaties. Dit wordt duidelijker wanneer we een blik
werpen op het HRM-model van Hideo Ishida.
Figuur 4.3: Het Japans HRM-systeem volgens het model van Ishida
Bron: Ishida (1986), p. 103.
Figuur 4.3 toont een Engelse versie van dit model uit 1986. Deze versie verschilt lichtjes van
een oudere Japanse versie uit 1985, in de zin dat hij de omgevingsfactoren anders groepeert
39
en vijf HR-praktijken toevoegt.68 De versie uit 1985 spreekt nl. enigszins vaag van een macroen micro-omgeving, terwijl die van 1986 een indeling maakt tussen economie en technologie
enerzijds en samenleving, cultuur en politiek anderzijds. Deze laatste indeling is interessanter
omdat Ishida erbij opmerkt dat eerstgenoemde omgevingsfactoren een veranderende
uitwerking hebben op Japans HRM, terwijl socio-culturele factoren als de homogene
samenleving en de collectivistische cultuur er voor zorgen dat het Japanse HRM-systeem in
stand gehouden wordt.69 Hiermee is echter wel alles gezegd wat Ishida over de invloed van
omgevingsfactoren vertelt. De figuur toont dat de economische en technologische factoren in
tegenstelling tot de andere factoren ook inwerken op de strategie en de praktijken van
Japans HRM, maar hij gaat hier niet verder op in. Deze gebrekkige uiteenzetting over de
werking van de contingentiefactoren, is mogelijk te verklaren door het feit dat de
contingentietheorie, die tot stand kwam in de jaren 1960, op dat moment nog niet zo
doorgedrongen was tot HRM als op heden het geval is.
Verder legt het model van Ishida een verband tussen de ideologie, strategie en praktijken van
Japans HRM. Als ideologie van Japans HRM haalt hij vier elementen aan: de focus op
menselijk kapitaal, ‘gemeenschapsoriëntatie’, collectivisme en egalitarisme. De focus op
menselijk kapitaal is een universeel basiskenmerk van HRM, maar de andere drie kan men
specifiek Japans noemen. De ‘gemeenschapsoriëntatie’ (共同体志向 kyōdōtai-ikō) wijst er op
dat “het wenselijk is dat de werkvloer niet alleen een plaats is om geld te verdienen door
arbeid, maar ook een plaats is om verschillende persoonlijke relaties uit te bouwen”.70 Wat
betreft egalitarisme oftewel byōdō-shugi (平等主義), spreekt Ishida (1985) van egalitarisme
in ‘rang’ (階層 kaizō) en ‘vaardigheden’ (能力 nōryoku).71 Egalitarisme in rang houdt in dat er
tussen hiërarchische niveaus weinig verschillen zijn qua autoriteit en loon, en dat er tussen
werknemers en management een minder hiërarchisch contact en meer overgang (流動性
ryūdō-sei) is. Met die overgang verwijst hij wellicht naar de interne promotiemogelijkheden.
Egalitarisme in vaardigheden wijst er op dat verschillen in vaardigheden op het eerste zich
niet tot verschillen in loon of promotie leiden. Volgens Ishida (1985) is dat nodig omdat
openlijke verschillen in loon of promotie ten koste zouden gaan van het moreel van de groep.
68
Voor het Japanse model, cf. Ishida (1985), pp. 1-11.
Ishida (1986), p. 103.
70
Ishida (1985), p. 8: 「共同体志向は、職場は単に労働を提供して資金を得るだけの場所ではな
く、より多面的な人間関係を形成し、多様な欲求を充足する場であることが望ましいという
考え方をさしている。」
71
Ishida (1985), p. 8.
69
40
72
Dit kan men vermijden door vaardigheden op lange termijn te belonen. Men kan
egalitarisme dus als een ideologische achtergrond van nenkō-joretsu beschouwen. Het
minder hiërarchische contact lijkt dan weer te maken met de Japanse besluitvorming.
Deze vier ideologische elementen leiden tot een HRM-strategie gericht op de internalisering
van de arbeidsmarkt. Al de praktijken van Japans HRM doen zo weinig mogelijk beroep op de
externe arbeidsmarkt. Volgens Ishida maakt deze strategie een langetermijnvisie op HRM en
arbeidsverhoudingen mogelijk. Deze strategie is wellicht het belangrijkste wat we in het
kader van deze paper dienen mee te pikken uit dit model. We zullen in hoofdstuk 8 nl. zien
dat ze ook in een internationale context behouden wordt, aangezien Shiraki (2006) Japans
IHRM benadert vanuit het perspectief van ‘multinationale interne arbeidsmarkten’.
Omdat de belangrijkste HR-praktijken van Ishidas model reeds uitvoerig besproken zijn,
wijzen we tot slot op het feit dat ook in Ishidas model HRM tot bedrijfsprestaties leidt door in
te werken op werknemersgedrag. In die zin is het te vergelijken met het model dat we in
hoofdstuk 1.3 (Figuur 1.2) voorstelden. Competentie, motivatie en empowerment worden
hier echter in een Japanse context uitgedrukt. Competentie moet men in de context van
teamwerk opvatten, waarbij men o.m. via job rotation aanstuurt op sociale vaardigheden en
flexibel werkgedrag. Motivatie en laag verloop zijn het doel van shūshin-koyō en nenkōjoretsu, terwijl empowerment verbonden kan worden met commitment, teamwerk en
samenwerking tussen management en werknemers. Van de lijst met vijftien HR-praktijken in
het model zouden de eerste vijf inwerken op de competenties, de volgende zes op de
motivatie en de laatste vier op teamwerk en commitment. 73
72
73
Ishida (1985), p. 8.
Ishida (1986), p. 105.
41
5. Dualiteit en crisis van Japans HRM
Het model van Ishida (1985, 1986) stamt uit een periode dat het zogenaamde ‘Japans HRM’
(日本的人的資源管理 nihon-teki jinteki shigen-kanri; Japanese HRM) veel aandacht kreeg.
Door het succes van de Japanse economie, dikte binnen en buiten Japan de literatuur aan
waarin men op zoek ging naar de oorzaak van dit succes. Naast de rol van de overheid en de
makkelijke toegang tot technologie van de VS, werden die oorzaken ook gezocht in Japans
management en Japans HRM. In de zoektocht naar succesfactoren van Japans management
en HRM, zouden vele auteurs, zeker de niet-Japanse, hun beeld van Japans HRM te veel
gebaseerd hebben op de grote succesvolle bedrijven.74 Één van de kernpunten die dergelijke
werken daardoor over het hoofd gezien hebben is de dualiteit van de Japanse economie. Die
dualiteit wordt immers weerspiegeld in HRM in Japan. Bovendien viel Japans HRM van zijn
voetstuk, toen het land in de jaren 1990 in een economische crisis verzeild raakte. Door de
talrijke faillissementen en ontslagen bleek levenslange tewerkstelling plots niet
vanzelfsprekend meer. De lof sloeg dan ook om in kritiek, waardoor men begon te sleutelen
aan het Japanse HRM-systeem. Dit hoofdstuk wijst op de beperkte toepassing van de HRpraktijken die in het vorige hoofdstuk uiteengezet werden. Eerst gaan we in op de dualiteit
van HRM in Japan. Vervolgens gaan we in op de veranderingen in Japans HRM sinds de crisis.
5.1 Dualiteit van HRM in Japan
De dualiteit van HRM in Japan kan men toepasselijk beschrijven in termen van ‘kern periferie’.75 Het ‘Japans HRM’ zoals dat in het vorige hoofdstuk ter sprake kwam, is immers
enkel van toepassing voor de ‘kern’. Men kan die dualiteit in Japan waarnemen op twee
niveaus, dat van de bedrijven en dat van de arbeidsmarkt. Dit is niet alleen belangrijk omdat
we zo een realistischer beeld krijgen van HRM in Japan, maar vooral ook omdat deze dualiteit
zich heeft doorgezet in het IHRM van Japanse bedrijven.
5.1.1 Dualiteit onder Japanse bedrijven
De dualiteit onder Japanse bedrijven plaats de grote, competitieve bedrijven in de kern en de
kleine en middelgrote bedrijven in de periferie. Dit komt het meest tot uiting in de praktijk
74
Volgens Keeley (2001), pp. 34-38 hebben boeken als Theory Z van Ouchi, Japan As Number One,
Lessons for America van Ezra Vogel en The Art of Japanese Management van Richard Pascal en
Anthony Athos het succes van Japan te veel toegeschreven aan de Japanse managementpraktijken.
75
Deze beschrijving van dualiteit van Japans HRM en IHRM in termen van ‘kern - periferie’ is gebaseerd
op Dedoussis (1995) en Furusawa (2004). Voor IHRM wordt dit verder duidelijk gemaakt in hoofdstuk
8.6.
42
van onderaanbesteding die vele van die grote bedrijven toepassen. 76 Op die manier ontstaat
er een bedrijfsketen waarbij een groot bedrijf centraal staat dat ondersteund wordt door een
netwerk van middelgrote tot kleine toeleveranciers, die vaak op hun beurt eveneens aan
onderaanbesteding doen. Onderaan deze bedrijfsketen bevinden zich vaak kleine
familiebedrijfjes. De kern van grote en middelgrote bedrijven in zo’n netwerk kunnen
eventueel een keiretsu vormen, d.i. een conglomeraat met hechtere onderlinge relaties via
o.m. kruisaandeelhouderschap. Het is vooral in de kern van zulke netwerken, dat HRMpraktijken als shūshin-koyō en nenkō-joretsu toegepast worden. Een studie van Miyashita en
Russell zou echter aantonen dat de productiviteit van de bedrijven die de kern uitmaken van
zo’n netwerk, niet zozeer berust op hun HRM-praktijken dan wel op de vele kleine
kosteneffectieve bedrijven uit de periferie, waar de meerderheid van de Japanse werknemers
tewerkgesteld is.77
5.1.2 Dualiteit van de Japanse arbeidsmarkt
Dualiteit is ook een fundamenteel kenmerk van de Japanse arbeidsmarkt. Enerzijds zijn er
namelijk de seishain (正社員) of vaste werknemers, en anderzijds zijn er de hi-seishain (非正
社員 hi-seishain) wat men letterlijk kan vertalen als niet-vaste werknemers. De seishain
maken de kern van het personeelsbestand uit en komen in aanmerking voor het HRMsysteem dat in hoofdstuk 4 uiteengezet werd. De mate waarin dit gebeurt hangt echter af van
de middelen van het bedrijf. De hi-seishain zijn de tijdelijke werknemers. Het Japanse
Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn (厚生労働省 Kōsei-rōdō-shō) deelt hen verder
op in vijf categorieën:78
1. Deeltijdwerker (パートタイマー paato-taimaa)79
2. ‘Bijklusser’ (アルバイト arubaito): job als bijverdienste naast een andere baan
3. Uitzendkracht (派遣会社 haken-shain): job in opdracht van een uitzendbureau
4. Contractarbeider (契約社員 keiyaku-shain)
76
De toepassing van dualiteit in termen van ‘kern - periferie’ op keiretsu komt van Dedoussis (1995).
We plaatsen dit hier in een breder kader van onderaanbesteding. Voor meer informatie over het
gebruik van onderaanbesteding, cf. Keeley (2001), p. 67.
77
Keeley (2001), pp. 36-37 verwijst naar Miyashita, K. & D. Russell, 1994. Keiretsu. New York: McGrawHill.
78
Kōsei-rōdō-shō (厚生労働省), 2007. 『平成 19 年就業構造基本調査:用語の解説』 (Heisei 19nen Shokugyō Kōzō Kihon-chōsa : yōgo no kaisetsu, Eng. 2007 Employment Status Survey : Explanation
of Terms). http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2007/pdf/yougo.pdf.
79
De scheidingslijn tussen deeltijds en voltijds werk ligt op 35 werkuren. Hoewel deeltijdwerkers per
definitie niet voltijds werken, zou zo’n 30 % onder hen evenveel werken als de vaste werknemers, cf.
OECD (2011), p. 161.
43
5. ‘Vertrouwde’ werknemer (嘱託職員 shokutaku-shain): bv. werknemer die verder
werkt op contractbasis na zijn pensioen
Tijdelijke werknemers zijn verstoken van vele voordelen qua loon, werkzekerheid, opleiding,
pensioen, enz.80 Zo bedraagt het uurloon van tijdelijke werknemers slechts 60 % van dat van
de vaste werknemers. Deze verschillen worden uitvergroot door de erg beperkte mobiliteit
tussen beide categorieën. 81 Sinds 2002 zou jaarlijks gemiddeld slechts 2 % van de tijdelijke
werknemers een vast contract aangeboden krijgen. 82 Het zijn vooral hoogopgeleide
werknemers onder de 30 jaar die de overstap kunnen maken.
Figuur 5.1: Het rijzende aandeel van tijdelijke werknemers sinds 1984
Bron: OECD (2011), p. 143.
Het aandeel van deze tijdelijke werknemers is sinds de economische crisis sterk toegenomen.
Rond 1990 was slechts zo’n 20 % van de Japanse arbeidsbevolking hi-seishain, maar op heden
80
Voor meer informatie over de verschillen tussen vaste en tijdelijke werknemers in Japan, cf. OECD
(2011), pp. 144-149.
81
Over de mobiliteit tussen vaste en tijdelijke werknemers, cf. OECD (2011), pp. 149-152.
82
OECD (2011), p. 149.
44
is dit opgelopen tot bijna 35 % (Figuur 5.1). Een recent verslag van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verklaart deze stijging door het feit dat
tijdelijke werknemers als een buffer in het personeelsbestand gebruikt worden. 83 In tijden
van recessie kan men eerst deze tijdelijke werknemers laten afvloeien, voordat men hoeft te
snoeien in het vaste personeelsbestand. Door de aanhoudende malaise is men halverwege de
jaren 1990 echter steeds meer werknemers gaan aanwerven met een tijdelijk i.p.v. een vast
contract. De kosten verbonden aan tijdelijke werknemers liggen immers gevoelig lager. Het
aanleggen van die grotere personeelsbuffer heeft zijn nut bewezen tijdens de recessie van
2008. Bij de recessies die 1997 en 2000 begonnen moest men nog overgaan tot grootschalige
ontslagen bij de vaste werknemers, terwijl in die van 2008 twee derde van de ontslagen
opgevangen werd door tijdelijke werknemers.84 De werknemers die van shūshin-koyō en
andere traditionele voordelen genieten worden dus beschermd door een steeds grotere
reserve aan tijdelijke werknemers.
5.2 Japans HRM in crisis
De economische malaise in Japan zette niet alleen aan tot een toenemende dualiteit op de
arbeidsmarkt, maar tastte ook de pijlers van Japans HRM aan. Zoals gezegd was de buffer aan
tijdelijke werknemers te klein in de jaren 1990 en moesten werkgevers na het uitputten van
alle andere alternatieven overgaan tot het ontslaan van vaste werknemers. Het aantal
bedrijven dat aangaf shūshin-koyō toe te passen viel dan ook sterk naar beneden in die
periode (Figuur 5.2).
Ook die andere pijler van Japans HRM, nenkō-joretsu, bleef niet onaangeroerd. Het systeem
van loon en promotie volgens anciënniteit werd met het stilvallen van de economische groei
stilaan onbetaalbaar. De benevolent cycle van loonsverhoging door goede bedrijfsprestaties
en betere prestaties van werknemers door loonsverhoging kwam ten einde (cf. supra cap.
4.1.1). De babyboomers, geboren in de jaren 1947-1951, waren in de periode van hoge groei
een bron van goedkope arbeid. Maar intussen waren ze dankzij nenkō-joretsu tot de
managementniveaus gekomen, terwijl de instroom aan jonge werknemers om demografische
redenen verder daalde. De piramidevormige gezagsstructuur was bijgevolg tegen de jaren
83
84
OECD (2011), pp. 145-148.
OECD (2011), p. 146.
45
1990 op zijn kop gezet. 85 Het personeelsbestand werd overbezet door goedbetaalde
managers.
Figuur 5.2: Trend in het aandeel Japanse bedrijven dat aangeeft shūshin-koyō toe te passen, volgens grootte van
het bedrijf (personeelsbestand), van 1988 tot 2002
Bron: Matsukura et al. (2007), p. 39.
Uit een studie van Pudelko (2009) blijkt dat Japanse managers tot op heden het Japanse
management en HRM beschouwen als zijnde in crisis. De lichte heropleving van de economie
in het midden van de jaren 2000 had de kritiek niet doen verstommen. Oplossingen ging men
zoeken in het business model van de Verenigde Staten, dat tot de wereldwijde economische
crisis van 2008 veel aanzien genoot. De drie aspecten van Amerikaans HRM die de grootste
inspiratiebron vormden waren beloning en promotie op basis van prestaties, meer flexibele
en externe werving, en opleiding van specialisten. 86 Vooral de op prestaties gerichte beloning
heeft zijn intrede gedaan in Japanse bedrijven.
Kishita (2006) beschrijft hoe de basis van personeelsbeoordeling van anciënniteit meer en
meer in de richting van prestaties verschoof. In het midden van de jaren 1990 begonnen
enkele grote bedrijven hun bonussysteem te baseren op prestaties, met grotere bonussen
voor goede presteerders en kleinere bonussen voor slechte presteerders. Gaandeweg werd
85
86
Cf. Keeley (2001), p. 79.
Pudelko (2008), p. 448.
46
prestatiegericht HRM de te volgen trend. In een peiling bij 7000 grote bedrijven, uitgevoerd
in 2004 door de Japan Management Association, gaf zowat 80 % aan dat ze een
prestatiegericht HRM-systeem geïntroduceerd hadden. 87
Diezelfde peiling gaf echter ook aan dat het systeem bij meer dan 70 % niet goed werkte. Één
van de problemen was dat de prestaties in enkele bedrijven op individuele basis geëvalueerd
werden. Dit druiste in tegen de geest van teamwerk, want de werknemers waren minder
geneigd om elkaar te helpen of meer te doen dan gevraagd werd. Bovendien werden de
prestaties niet absoluut maar relatief beoordeeld. Doorgaans stelde men vier of vijf
categorieën op van beste tot slechtste presteerders, en legde men op voorhand de
verhouding van elke categorie vast. Omdat op die manier slechts een beperkt aantal
werknemers een goede evaluatie kon krijgen, kregen heel wat goed presterende werknemers
een mindere beloning, waardoor ze gaandeweg de motivatie verloren om te presteren.
Werkgevers zagen zich echter gedwongen om de verhoudingen op voorhand vast te leggen
en dus relatief te beoordelen omdat het te verdelen kapitaal afhing van de zwakke
bedrijfsresultaten. Ten slotte werd ook het informele leerproces, waarbij oudere werknemers
hun kennis doorgeven aan de jongere, daardoor belemmerd. De oudere werknemers gingen
hun jongere collega’s immers als rivalen beschouwen en waren weigerachtig om hen nog iets
bij te leren.
Wat opvalt bij deze problemen is dat men bij de implementatie van evaluatie en beloning op
basis van prestatie te weinig rekening houdt met interne consistentie. Vooral de Japanse
manier van teamwerk is duidelijk niet consistent met zulke praktijken. Volgens Kishita (2006)
is een op prestatie gericht HRM niet compatibel met de Japanse organisatie, en moet HRM
eerder afgestemd worden op de functie dan op prestaties.88 Dat houdt onder meer in dat de
beloning moet overeenstemmen met de functie of specialisatie, in plaats van met prestaties.
Het HRM-systeem zal in elk geval consistent moeten zijn met de Japanse manier van werken,
en contingent met de Japanse bevolking die werkzekerheid nog steeds hoogachten. Ook uit
de studie van Pudelko (2009) blijkt dat Japanse HR-managers niet zozeer aansturen op een
volledige hervorming van het HRM-systeem naar Amerikaans model. Hij concludeert nl. als
volgt:
87
Kishita (2006), pp. 29-48 [PDF, p. 5] verwijst naar Japan Management Association, 2005. “News
Release. A Survey on performance-oriented HRM.” http://www.jma.or.jp. [2005, February 22].
88
Kishita (2006), pp. 29-48 [PDF, p. 6].
47
The true challenge for the Japanese management model is, therefore, to integrate
new, frequently Western-inspired management principles with traditional Japanese
management concepts.89
Hoewel economische omstandigheden Japans HRM tot verandering aanzetten, zal het
contingent moeten blijven met de Japanse maatschappij. Omdat collectivisme sterk aanwezig
is in de Japanse samenleving, lijkt het weinig waarschijnlijk dat men zonder problemen
individualistische HR-praktijken uit het westen kan invoeren. Bijgevolg zal men heel wat
elementen uit het model van Ishida nog steeds aantreffen in Japanse bedrijven. Met name
omdat dit model toegepast wordt op de ‘kern’ van het personeelsbestand. Die kern is
misschien wel kleiner geworden, maar wordt nog steeds beschermd door een aandikkende
buffer van tijdelijke werknemers. Omdat de meeste Japanse multinationals zich eveneens in
de ‘kern’ van het duale systeem bevinden, zal ook hun HRM-strategie nog sterk gericht zijn op
het internaliseren van de arbeidsmarkt. Het is echter maar zeer de vraag of dit contingent is
met de omgeving van buitenlandse vestigingen of met de internationale omgeving. Welke
vorm het HRM-systeem van Japanse multinationals aanneemt in een internationale context
zal dan ook aan bod komen in het laatste deel. Daarin zal blijken dat etnocentrisme er voor
zorgt dat de hoofdkenmerken van Japans HRM doorwerken in Japans IHRM.
89
Pudelko (2009), p. 454.
48
Deel 3 : Japans Internationaal Human Resource Management
Terwijl HRM in Japan in een crisis verzeild raakte, kwamen er ook problemen met het
internationale HRM-beleid van Japanse multinationals voor het voetlicht. Dit deel zal die
problematiek benaderen aan de hand van IHRM-theorieën, die in deel 1 uiteengezet werd.
Die theorieën benaderen IHRM vanuit het standpunt van het hoofdkwartier van de
multinational. Aangezien die theorieën relatief jong zijn, is men Japans IHRM nog maar sinds
kort vanuit zo’n perspectief gaan bestuderen. Om de benadering van deze masterproef te
verduidelijken, zullen we dan ook eerst dit perspectief een plaats geven in het
wetenschappelijk onderzoek over Japans IHRM. Dit deel begint dus met een status
quaestionis of stand van het onderzoek in hoofdstuk 6.
De volgende drie hoofdstukken beschrijven Japans IHRM en de problemen die er mee
gepaard gaan. Hoofdstuk 7 beschrijft Japans IHRM eerder algemeen met een statisch en een
dynamisch model. Daarbij stellen we eerst vier types van Japans IHRM voor, om daarna via de
toetsing van een evolutiemodel van Japanse multinationals aan te tonen dat de meerderheid
van de Japanse multinationals een etnocentrisch beleid voert. Hoofdstuk 8 spitst zich toe op
het etnocentrische karakter van Japans IHRM, zoals dat in de meeste Japanse multinationals
toegepast wordt. Na een beschrijving van de besluitvorming, behandelen we de
hoofdkenmerken van Japans IHRM. Deze kenmerken maken duidelijk dat we wel degelijk van
etnocentrisch IHRM kunnen spreken, omdat de hoofkenmerken van Japans HRM
weerspiegeld worden in dit IHRM-systeem. Tot slot gaan we in hoofdstuk 9 in op de
problemen die dit etnocentrische IHRM-beleid met zich meebrengt. Daarbij zijn de
problemen met expatriate management het duidelijkst, maar ook het etnocentrische
systeem op zich is competitief nadelig. Afsluiten doen we dit deel door een huidige stand van
zaken te geven over de gebrekkige internationale afstemming van HR-praktijken in Japanse
multinationals.
49
6. Status quaestionis
Studies over Japans IHRM zou men over het algemeen kunnen indelen in drie stromingen, die
elkaar min of meer chronologisch opvolgen. Een eerste stroming houdt zich bezig met de
transfer van HR-praktijken van het hoofdkwartier naar het buitenlands filiaal. Ze onderzoeken
de mogelijkheid van zo’n transfer of gaan na hoe en in welke mate Japanse HR-praktijken in
de buitenlandse filialen toegepast worden. We noemen dit hier de ‘transferstroming’. Zoals
we in hoofdstuk 8 in detail zullen zien, hebben de meeste Japanse multinationals dit
aangepakt door managers van het hoofdkwartier uit te sturen om de buitenlandse filialen te
besturen. Werknemers die naar het buitenland uitgestuurd worden noemt men ‘expatriates’
(海外派遣者 kaigai haken-sha). Bijgevolg noemen we het bestuur van een buitenlands filiaal
door uitgestuurde werknemers ‘expatriate management’.
De andere stromingen gaan allebei in op de problemen die met expatriate management
gepaard gaan. Het verschil zit hem echter in het perspectief waarmee ze die problematiek
benaderen. De ene stroming beschouwt Japans IHRM op het niveau van het buitenlands
filiaal. Er wordt algemeen aangekaart dat er te veel expatriate managers en te weinig
plaatselijke managers participeren in het bestuur van het filiaal. De centrale kwestie in deze
stroming is localisation of genchi-ka (現地化), d.i. het aanpassen van management en HRM
aan de plaatselijke omstandigheden. Daarom noemen we dit hier de ‘lokalisatiestroming’. 90
De andere stroming beschouwt Japans IHRM vanuit het perspectief van het hoofdkwartier.
Het ‘lokaliseren’ van management in het filiaal is volgens hen onvoldoende. 91 Op basis van de
IHRM-theorie pleiten ze voor de internationalisatie of kokusai-ka (国際化) van management
en HRM in de hele multinational, inclusief en vooral ook in het hoofdkwartier. Bijgevolg
verwijzen we hier naar deze stroming als de ‘internationalisatiestroming’.
Deze stromingen sluiten enigszins aan bij de evolutie in de oriëntatie van een multinational.
In een vroege fase van internationalisatie stelt men zich immers vooral de vraag hoe men het
eigen beleid kan toepassen in het buitenland. De transferstroming lijkt dus in te gaan op
IHRM vanuit een etnocentrisch perspectief. Naarmate men echter meer contact en ervaring
opdoet met het buitenland, en zijn beleid gaat afstemmen op buitenlandse markten, wordt
men geconfronteerd met de afweging van integratie en lokale aanpassing. De
90
Furusawa (2009), p. 218 spreekt van genchika-ron (現地化論).
In deze masterproef maken we oneigenlijk gebruik van woorden als ‘lokaliseren’ en ‘lokalisatie’, in
de zin van het aanpassen van management en HRM aan de plaatselijke omstandigheden. We ontlenen
dit gebruik aan het Engelse gebruik van localize en localization.
91
50
lokalisatiestroming gaat in op de nood aan lokale aanpassing in het buitenlands filiaal, terwijl
de internationalisatiestroming ingaat op de nood aan wereldwijde integratie in het
hoofdkwartier. Beide stromingen benaderen IHRM vanuit een geocentrisch perspectief. Aan
de hand van recente literatuuroverzichten behandelen we in dit hoofdstuk deze drie
stromingen wat meer in detail. De representatieve studies van de verschillende stromingen
en scholen staan vermeld in de bijlage.
6.1 Transfer van Japans HRM
De transferstroming is de oudste stroming en gaat terug tot de jaren 1970. Enerzijds betreft
dit studies die willen nagaan of het mogelijk is om Japans HRM toe te passen in buitenlandse
filialen. Anderzijds is er een reeks empirische studies die onderzoeken welke praktijken van
Japans HRM terug te vinden zijn in buitenlandse filialen van Japanse multinationals. De
scheiding tussen beide types van de transferstroming is niet strikt, maar het type empirische
studies onderscheidt zich in de zin dat ze zich vaak concentreren op Japanse filialen in één
bepaald land. We gaan eerst in op de Japanse en Engelstalige studies over de mogelijkheid
van de transfer. Ten slotte wijzen we op enkele empirische studies over de transfer.
6.1.1 Japanse studies over de overdraagbaarheid van Japans HRM
Shiraki (2006) maakte een classificatie van de Japanse studies die zich bezig hielden met de
vraag in welke mate men Japans HRM moet toepassen in buitenlandse filialen. 92 Hij
onderscheidt daarin twee standpunten. Ofwel kan men Japans HRM toepassen in het
buitenlands filiaal, ofwel het plaatselijke HRM. Dit weerspiegelt de basiskeuze van een
multinational tussen integratie en lokale aanpassing. Op basis daarvan deelt Shiraki (2006) de
bestaande studies op in drie scholen: de introductieschool, de assimilatieschool en de
hybride school.
De (actieve) introductieschool (導入積極派 dōnyū-sekkyoku-ha) gaat er van uit dat de
Japanse HRM-praktijken erg geavanceerd en efficiënt zijn, en bepleit dat ze zoveel mogelijk
geïntroduceerd moeten worden in de buitenlandse filialen.93 Dit is m.a.w. een etnocentrisch
perspectief op IHRM. Over de mate waarin die introductie mogelijk is, verschilt men wel van
mening. Onder meer Ishida (1985) behoort tot deze school.
92
Shiraki (2006), pp. 20-23.
Shiraki (2006) spreekt eerst van introductieschool (導入派) en verfijnt dit vervolgens tot actieve
introductieschool (導入積極派).
93
51
De assimilatieschool ( 同 化 派
dōka-ha) stelt dat het Japanse HRM-systeem niet
geïntroduceerd kan worden in buitenlandse vestigingen. Vandaar dat Shiraki (2006) dit ook
wel de passieve introductieschool noemt (導入消極派 dōnyū-shōkyoku-ha). Dit sluit aan bij
een polycentrisch perspectief op IHRM.
De hybride school (折衷派 secchū-ha) ten slotte stelt dat men Japans HRM zowel moet
introduceren als aanpassen in buitenlandse filialen. Deze studies zouden namelijk aantonen
dat de meeste Japanse multinationals hun HRM-systeem zowel transfereren als aanpassen.
6.1.2 Engelstalige studies over de overdraagbaarheid van Japans HRM
Een overzicht van de Engelstalige literatuur in de transferstroming wordt gegeven door
Beechler & Yang (1994) en Rose & Kumar (2007).94 Beechler & Yang (1994) identificeren drie
scholen: de culturele school, de rationalistische school en ‘technology-HRM fit’ school. Rose
& Kumar (2007) geven meer dan tien jaar later een gelijkaardige indeling en bevestigen
daarmee deze drie scholen. Uit hun recentere overzicht blijkt ook dat de studies van deze
drie scholen bijna allen gepubliceerd werden voor 1995.
De culturele school (culturalist school), vooral vertegenwoordigd door (sociaal-)psychologen
en antropologen, wijst op de belangrijke invloed van cultuur bij de transfer van HR-praktijken.
De Japanse werkwijze, gebaseerd op teamwerk, heeft volgens deze school een verregaande
invloed uitgeoefend op de managementpraktijken. Deze praktijken zouden immers de
normen en waarden van die teams weerspiegelen en die zouden uniek zijn aan de Japanse
cultuur. Daarom zouden de Japanse HR-praktijken moeilijk, zo niet onmogelijk over te
brengen zijn naar andere landen.
De rationalistische school (rationalist school) beklemtoont eerder de universele aspecten van
Japans management en stelt dat de HR-praktijken in Japanse bedrijven een rationeel
antwoord
zijn
op
druk
van
de
concurrentie,
industriële
ontwikkelingen
en
productietechnologie. Volgens hen kan men Japanse HR-praktijken eender waar toepassen
zolang dit maar in de geschikte omstandigheden gebeurt. Deze school wordt vooral
vertegenwoordigd door economen en organisatiesociologen.
De
‘technology-HRM
contingentieperspectief
fit’
en
school
vestigt
benadert
de
de
aandacht
transfer
op
van
de
HRM
vanuit
rationaliteit
van
een
de
productietechnologieën en productieprocessen in Japan en hoe deze ‘hardware’ organisch
94
Beechler & Yang (1994), pp. 468-471; Rose & Kumar (2007), pp. 242-243.
52
deel uitmaakt van ‘software’ zoals HRM. 95 Rose & Kumar (2007) spreken niet van een
‘technology-HRM fit’ school, maar groeperen eveneens een aantal studies met een
contingentieperspectief.96 Als we beide indelingen gelijkstellen kan men misschien beter
spreken van een ‘contingentieschool’, waarbij de auteurs stellen dat Japans HRM
overdraagbaar is, maar enigszins aangepast moet worden aan lokale omstandigheden. 97
6.1.3 Empirische studies over de transfer van Japans HRM
De voorgaande studies over de mogelijkheid om Japans HRM in filialen buiten Japan toe te
passen, vertrekken bij hun vraagstelling vanuit het standpunt van het hoofdkwartier.
Daarnaast zijn er een aantal studies die de transfer van Japans HRM empirisch trachten na te
gaan vanuit het standpunt van het land waar de filialen gevestigd zijn. Het betreft zowel
kwalitatieve als kwantitatieve studies. Deze studies lijken een gelijkaardig patroon te volgen.
Eerst leggen ze vast welke HR-praktijken Japans zijn en vervolgens gaan ze na in welke mate
die praktijken terug te vinden zijn in de filialen van een bepaald land. Vaak gaat dit gepaard
met een beschrijving van de cultuur en praktijken in de bedrijven van het land in kwestie. In
die zin passen de meeste van deze studies een contingentiebenadering toe, want ze gaan na
welke praktijken contingent zijn met de omgeving van het land in kwestie. Deze studies
richten zich vaak op Aziatische landen, aangezien traditionele literatuur Japans HRM
beschrijven tegenover het HRM van de Verenigde Staten en Europa. Ter illustratie staan er
enkele studies van dit type in de bijlage.
6.2 Lokalisatie van Japans management
De empirische studies van HR- en managementpraktijken in buitenlandse filialen van Japanse
multinationals, kwamen tot verschillende vaststellingen naargelang de industrie, het land van
vestiging en andere contingentiefactoren. Een vaststelling die evenwel algemeen bleek te zijn
is dat Japanse multinationals in hoge mate beroep doen op expatriate management. De
studies binnen de lokalisatiestroming koppelen deze vaststelling aan een reeks problemen die
expatriate management met zich meebrengt, zoals motivatieproblemen en verloop bij lokale
werknemers door gebrek aan promotiemogelijkheden, de hoge loonkost van expatriates en
het gebrek aan personeel dat in het buitenland wil werken (cf. infra cap. 9.1). Daarom pleiten
95
Beechler & Yang (1994) lijken hierbij echter niet te expliciteren welke positie deze school inneemt
t.o.v. de transfer van Japans HRM. Ze leggen enkel uit hoe de auteurs van deze school wijzen op de
contingentie van HRM met de technologie in de Japanse filialen, maar die verschilt niet van die van het
hoofdkwartier. Deze school lijkt te beweren dat de transfer van Japanse HR-praktijken volgen in het
zog van een transfer van Japanse productietechnieken.
96
Rose & Kumar (2007), p. 242.
97
Dit verschilt van de rationalistische school die niet van een aanpassing van de HR-praktijken spreekt.
53
ze voor een lokalisatie van management en HRM in de Japanse filialen. De focus van deze
studies is doorgaans beperkt tot de problematiek in het filiaal.
6.2.1 Japanse studies
Nakamura (2005a) geeft een overzicht van belangrijke Japanse studies m.b.t. genchi-ka (現地
化) of lokalisatie.98 Deze studies kwamen voor het voetlicht in de jaren 1980. Een eerste reeks
benadrukte dat de lokalisatie in buitenlandse filialen zich niet doorzette omdat men in die
filialen gebruik maakt van Japans management. Volgens deze auteurs bevat Japans
management elementen die geworteld zijn in de Japanse socio-culturele omgeving waardoor
ze moeilijk of niet aan te passen zijn aan een andere maatschappelijke en culturele omgeving.
Hun opvatting sluit aan bij de culturele school of de passieve introductieschool uit de
transferstroming.
Het is duidelijk dat de lokalisatiestroming uit de jaren 1980 nauw verbonden is of voortvloeit
uit de transferstroming. Sinds de jaren 1990 verschoof de aandacht in de Japanse
lokalisatiestroming naar de internationale strategie van de Japanse multinationals. Volgens
auteurs als Nagano (永野) en Ueki (植木) kan lokalisatie van HRM niet bevorderd worden
vanuit het filiaal, maar moet dit gebeuren vanuit het hoofdkwartier. 99 Zij stelden namelijk
vast dat plaatselijke managers doordringen tot het niveau van afdelingshoofd (部長 buchō) in
filialen die gericht zijn op verkoop in de plaatselijke markt, terwijl filialen gericht op export
naar Japan of andere landen doorgaans meer expatriates inzetten om de transfer van
Japanse productietechnieken te bevorderen. Ze merken echter wel op dat het gebrek aan
lokalisatie minder problemen oplevert in de exportgerichte filialen dan in de filialen die op de
lokale markt georiënteerd zijn.
6.2.2 Engelstalige studies
De focus in de Japanse literatuur lijkt vooral te liggen op de oplossing van het probleem (現地
化の問題 genchika no mondai). In de Engelstalige literatuur wijst men op het verschil tussen
Japans IHRM en westers IHRM, en is men vooral bezig met het aanduiden van de oorzaken.
Volgens Keeley (2001) zoeken studies die oorzaken enerzijds in eigenschappen van Japanse
multinationals, en wijzen ze anderzijds op de invloed van de Japanse cultuur. 100 Ze gaan nl. in
op het gebrek aan internationale ervaring van Japanse multinationals en de sterk
98
Nakamura (2005a), pp. 45-50.
Cf. bijlage A voor referenties.
100
Keeley (2001), p. 8.
99
54
gecentraliseerde organisatiestructuur van Japanse multinationals, of wijzen op invloeden van
de Japanse taal, cultuur en organisatiecultuur.
Een eerste studie met veel weerklank is die van Bartlett & Yoshihara uit 1988. 101 Zij
beschouwen IHRM, en in het bijzonder het management van plaatselijke bedienden (whitecollar employees), als de ‘achilleshiel’ van heel wat Japanse multinationals. Deze omschrijving
van IHRM als de achilleshiel van Japanse bedrijven is tot op heden populair gebleven in zowel
Engelstalige als Japanse bronnen.102 Waar echter haast alle westerse studies op wijzen is het
etnocentrisme van de Japanse multinationals. Dit werd met name in de verf gezet door
Rochelle Kopp.103 In een artikel uit 1994 brengt ze verslag uit van een empirisch onderzoek
dat IHRM-praktijken van Amerikaanse, Europese en Japanse multinationals vergelijkt. Daarbij
stelt ze vast dat de meeste Japanse multinationals meer etnocentrische praktijken gebruiken
als de westerse en dat ze bijgevolg ook meer kampen met problemen in IHRM.
Een boek dat erg uitgebreid ingaat op de problemen en oorzaken van het etnocentrische
beleid van Japanse multinationals is dat van Keeley (2001). Hij onderzoekt waarom lokale
managers in de filialen van Japanse multinationals niet geïntegreerd raken in het
topmanagement van die filialen. Via kwantitatieve en kwalitatieve enquêtes komt hij tot de
vaststelling dat drie factoren die integratie verhinderen, nl. de Japanse communicatiewijze,
de Japanse bedrijfscultuur en Japans IHRM. De verdienste van Keeley (2001) is dat hij steunt
op een erg brede verzameling van zowel westerse als Japanse bronnen. De meeste
Engelstalige of Japanse auteurs over Japans IHRM, steunen in hoofdzaak op bronnen in de
eigen taal en bouwen dus verder op ofwel westerse ofwel Japanse inzichten.
6.3 Internationalisatie van Japans HRM
De internationalisatiestroming is een recente stroming in de literatuur over Japans IHRM die
vertrekt vanuit het perspectief van het hoofdkwartier. Zij verdedigen het standpunt dat IHRM
nood heeft aan een centrale strategie die via een wereldwijd toegepast HRM-systeem moet
streven naar een wereldwijd optimaal gebruik van menselijk kapitaal en organisatieleren. De
‘achilleshiel’ van Japans IHRM is volgens deze stroming slechts een neveneffect van een
groter probleem, nl. het gebrek aan internationalisatie van HRM in Japanse bedrijven. Opdat
Japanse bedrijven competitief kunnen blijven in een context van mondialisering hebben ze
101
Cf. bijlage A.
Cf. bv. Keeley (2001), p. 7; of in het Japans (アキレス腱 akiresu-ken): Furusawa (2004), p. 46;
Furusawa (2009), p. 218; Hirose (2010), p. 175.
103
Naast Kopp (1994), wijzen we op enkele andere werken in bijlage A.
102
55
nood aan menselijk kapitaal met vaardigheden voor internationale activiteiten. Dit betekent
niet alleen dat er nood is aan niet-Japanse managers in de buitenlandse filialen, maar ook in
het hoofdkwartier zelf.
Deze stroming lijkt vooralsnog uitsluitend vertegenwoordigd door Japanse onderzoekers. In
het kader van deze masterproef werden alvast geen Engelstalige bronnen gevonden die
Japans IHRM beschouwen vanuit het perspectief van het hoofdkwartier van Japanse
bedrijven. Kopp en Keeley (2001) wijzen dan wel op negatieve gevolgen van etnocentrisme
en een gebrekkige integratie van niet-Japanse managers op de gehele multinational, maar
blijven dit indirect doen via het effect van de negatieve gevolgen ervan voor het buitenlands
filiaal.104
Onder de Japanse onderzoekers vinden we de overgang van de lokalisatiestroming naar de
internationalisatiestroming terug bij Nakamura (2005a&b). Nakamura (2005a&b) heeft het
namelijk over atarashii genchi-ka (新しい現地化), de ‘nieuwe lokalisatie’, die hij als volgt
omschrijft:
Voortaan luidt de opgave van lokalisatie bij Japanse bedrijven: het reduceren van
Japanse
expatriates,
het
aanstellen
van
plaatselijk
personeel
in
de
managementposities van buitenlandse filialen en hen daarenboven proactief inzetten
in het hoofdkwartier en in de andere buitenlandse filialen.105
Nakamura (2005b) betoogt dat men met het oog op lokalisatie geen apart IHRM-beleid mag
voeren voor het personeelsbestand van buitenlandse filialen, maar dat men vanuit het
hoofdkwartier een geïntegreerd en geocentrisch IHRM-beleid moet voeren over de hele
multinational.106
Waar Nakamura (2005a&b) lijkt vast te houden aan het woord lokalisatie (現地化 genchi-ka),
spreekt Furusawa (2004, 2005 & 2009) eerder van zijn tegenhanger, nl. mondiale integratie
(グローバル統合 gurōbaru tōgō).107 Om de kloof te dichten tussen Japanse en plaatselijke
104
Cf. Keeley (2001), pp. 217-218, 219, 221.
Nakamura (2005a), p. 44: 「今後の日系企業の現地化の課題は,日本人海外派遣者を減少させ,
現地人を海外子会社の管理職に登用すること,そしてさらに彼らを本社やその他の海外子会
社で積極的に活用することである。」
106
Nakamura (2005b), pp. 94-95.
107
We baseren hier ons op verschillende artikels van Furusawa die in de bronnen opgenomen zijn.
Voor een uitvoerige uiteenzetting verwijzen we echter naar zijn boek uit 2008 dat in de bijlage vermeld
staat.
105
56
werknemers, zou volgens hem niet lokalisatie van het filiaal maar een mondiaal geïntegreerd
IHRM-beleid het ultieme doel moet zijn van Japanse bedrijven. Hij verbindt dit aan de
noodzaak van de hedendaagse multinational om organisatieleren en innovaties na te streven.
Om zulke organisatiedoelstellingen na te streven
wijst hij
op de nood aan
‘grensoverschrijdende vertrouwensrelaties’ enerzijds, en aan een ‘wereldwijd optimale
aanwending van menselijk kapitaal’ anderzijds.
Ook Shiraki (2006) pleit voor meer uitwisseling van kennis en menselijk kapitaal tussen de
verschillende eenheden van een multinational via een geïntegreerd IHRM-beleid. Hij
benadert dit vanuit het perspectief van een ‘multinationale interne arbeidsmarkt’ (多国籍内
部労働市場 takokuseki naibu rōdō-shijō). Shiraki (2006) stelt vast dat bij Europese en
Amerikaanse multinationals de toegang tot hun multinationale interne arbeidsmarkt open
staat voor alle nationaliteiten, terwijl die van Japanse multinationals haast uitsluitend open
staan voor Japanners. Omdat er daardoor heel wat technologische en bedrijfskundige
knowhow niet naar de rest van de multinational doorstroomt, pleit hij voor een transparante
multinationale interne arbeidsmarkt waarvan ‘de nationaliteitsfilter Japanner’ verwijderd
is.108
Aangezien deze masterproef aansluit bij deze stroming, gaan we later nog uitgebreid in op de
theorieën van Shiraki (2006) en Furusawa (2004, 2005 & 2009).
108
Shiraki (2006), p. 252: 「日本人という国籍のフィルターを取り払った透明性の高い「多
国籍内部労働市場」」.
57
7. Typologie en evolutie van Japans IHRM
Dit deel behandelt vooral de problematiek van IHRM waar de meeste Japanse multinationals
mee te maken krijgen. Een grote meerderheid van de Japanse multinationals heeft namelijk
geen wereldwijd geïntegreerd IHRM-systeem dat voldoende opengesteld is voor werknemers
uit buitenlandse filialen. Alvorens daar dieper op in te gaan, dient het echter opgemerkt te
worden dat niet alle Japanse multinationals een gelijkaardig IHRM-beleid voeren. Dit
hoofdstuk zal dan ook een algemeen overzicht geven van de verschillende IHRM-modellen
die men kan aantreffen onder Japanse multinationals. We maken hiervoor gebruik van twee
interessante studies. Een eerste is die van Bird, Taylor en Beechler uit 1998, die een typologie
van Japans IHRM uiteenzet. De meerwaarde van deze studie is dat ze ook de gevolgen van de
verschillende IHRM-modellen voor de organisatie belicht. Een tweede studie uit 2011 is er
één in opdracht van het Japanse Ministerie van Economie, Handel en Industrie (経済産業省
Keizai-sangyō-shō; Ministry of Economy, Trade and Industry; in het vervolg afgekort als METI).
Ze integreert de theorieën over de fases van internationalisatie, internationale
bedrijfsstrategieën en oriëntatie van het hoofdkwartier die aan bod kwamen in deel 1 in één
model van internationalisatie. Het interessante aan deze studie is dat ze IHRM duidelijk
koppelt aan de evolutie in strategie en oriëntatie van Japanse multinationals.
7.1 Vier modellen van Japans IHRM
Bird, Taylor en Beechler onderzochten hoe Japanse multinationals hun menselijk kapitaal
beheren in buitenlandse filialen. Ze voerden een zestal reeksen van enquêtes en interviews
uit met HR-managers en executives van 205 filialen in Azië, Europa, Mexico en de Verenigde
staten doorheen de jaren 1987-1994.109 Op basis van de resultaten konden ze een typologie
van Japans IHRM samenstellen, gebaseerd op de volgende drie dimensies:
1. De mate waarin het HRM-systeem van het filiaal het systeem van het moederbedrijf
weerspiegelt.
2. De oorsprong waaraan het management van het filiaal de problemen toewijst
wanneer het systeem tekortschiet.
3. De mate waarin de multinational HRM-innovaties ontwikkeld in het filiaal deelt met
andere filialen of het moederbedrijf.
109
Voor een overzicht van de bedrijven, respondenten en studiemethodes van de verschillende
reeksen, cf. Bird, Taylor & Beechler (1998), pp. 160-162.
58
Aan de hand van deze dimensies beschrijven ze vier archetypes van Japans IHRM (Figuur 7.1).
We zetten ze hier kort uiteen.
Figuur 7.1: Vier types van Japans IHRM
Bron: Bird, Taylor & Beechler (1998), p. 164.
Een eerste type is het ‘export-model’ (exportive model). Het gaat om multinationals die het
HRM-systeem van het moederbedrijf in zijn geheel naar trachten te exporteren naar de
buitenlandse filialen, omdat het de eigen praktijken geschikter of superieur acht. Het
moederbedrijf heeft dus duidelijk een etnocentrische oriëntatie. Het onderzoek van Bird,
Taylor & Beechler (1998) stelde vast dat dit etnocentrisme gebaseerd is op de overtuiging dat
het HRM-systeem van het moederbedrijf een kerncompetentie is die de multinational een
competitief voordeel oplevert. 110 Wanneer men in dit type bedrijven HRM-gerelateerde
problemen tegenkomt, worden die dan ook doorgaans geweten aan plaatselijke factoren
zoals de gebrekkige kwaliteit of betrokkenheid van plaatselijke werkkrachten of de aard van
de plaatselijke organisatiecultuur. Het Japans expatriate management van deze filialen blijft
volledig vasthouden aan de praktijken van het moederbedrijf. Wat betreft het doorgeven van
HRM-innovaties, stelt men vast dat dit slechts in één richting, nl. van moederbedrijf naar de
filialen, gebeurt. Innovaties die in de filialen tot stand komen worden hooguit in erg beperkte
mate verspreid onder toezicht van het moederbedrijf.
De tegenhanger van het export-model is het ‘adaptief model’ (adaptive model).
Multinationals met dit IHRM-type beschouwen het HRM-systeem van het moederbedrijf niet
als een kerncompetentie en passen het HRM-systeem van de filialen zoveel mogelijk aan de
plaatselijke omgeving aan. Ze beschouwen de omgeving van de buitenlandse filialen als
verregaand verschillend, zodat een transfer van HRM niet aangewezen is. Deze visie zorgt er
110
Bird, Taylor & Beechler (1998), p. 164.
59
voor dat de uitwisseling van HRM-innovaties quasi onbestaande is. Het beleid van het
moederbedrijf en dat van de buitenlandse filialen kan dan ook fundamenteel verschillend zijn.
Indien er problemen zijn met HRM gaat men de oorzaak meestal intern zoeken, en kijkt men
voor oplossingen naar het beleid van andere bedrijven uit de plaatselijke omgeving.
Een derde type bedrijven past een ‘gesloten hybride model’ (closed hybrid model) van IHRM
toe. In deze multinationals steunen de filialen aanvankelijk op het beleid van het
moederbedrijf om hun HRM-systeem te ontwikkelen, maar stemmen ze dit later aarzelend
maar geleidelijk aan af op de plaatselijke omgeving. Het HRM-systeem is dan ook hybride
omdat het gebruik maakt van HR-praktijken van zowel het moederbedrijf als het land van de
vestiging. Het model is echter ook gesloten omdat HRM-innovaties die bij de lokale
aanpassing tot stand komen beperkt blijven tot het filiaal. De kennis en knowhow opgedaan
in het filiaal wordt dus nauwelijks verspreid doorheen de multinational. De belangrijkste
kennisstroom is die van het moederbedrijf naar het filiaal. Wanneer dit type bedrijven HRMgerelateerde problemen tegenkomt, zoeken ze de oorzaak aanvankelijk in de externe
omgeving van het filiaal, maar na verloop van tijd worden ze zich ook bewust van interne
factoren.
Een laatste type is het ‘open hybride model’ (open hybrid model) van IHRM. Bij de
ontwikkeling van het HRM-systeem van het filiaal streeft men haast onmiddellijk naar een
beleid dat perspectieven van het moederbedrijf en de plaatselijke omgeving combineert. In
tegenstelling tot het gesloten hybride model staan multinationals van dit type er voor open
om innovaties en goede ideeën over te nemen ongeacht de oorsprong ervan. Dit zorgt voor
een grote en multilaterale verspreiding van HRM doorheen de multinational. Bij HRMproblemen gaat men de oorzaak zowel intern als extern zoeken, waardoor problemen en hun
oorzaken vaak sneller geïdentificeerd worden dan in de andere types.
Het belangrijkste van een IHRM-systeem is dat het bijdraagt tot bedrijfsresultaten. Daarom is
het interessant dat Bird, Taylor & Beechler (1998) ook wijzen op de impact die deze vier
IHRM-types uitoefenen op de organisatie. Daartoe identificeerden ze, op basis van bestaand
onderzoek over internationale strategieën, vier eigenschappen van een multinational die
bijdragen tot competitiviteit. 111 Het gaat om het vermogen van een multinational tot (1)
organisatieleren, (2)
111
snel te reageren
op veranderingen
in de omgeving, (3)
Voor het onderzoek dat ze raadpleegden, cf. Bird, Taylor & Beechler (1998), pp. 166-167.
60
grensoverschrijdende coördinatie en integratie, en (4) kosten te minimaliseren t.o.v. de
concurrentie. Hoe deze eigenschappen bijdragen tot competitiviteit, werd reeds duidelijk
gemaakt in deel 1.We overlopen kort hoe de beschreven IHRM-modellen ze beïnvloedt
(Figuur 7.2).
Figuur 7.2: Effect van IHRM op de organisatie
Bron: Bird, Taylor & Beechler (1998), p. 167.
Organisatieleren is vooral verbonden met de dimensies van HRM-problemen en transfer van
HRM-innovaties. De efficiënte probleemoplossing en veelvuldige kennisstromen in
multinationals van het open hybride model, maken dit IHRM-systeem het effectiefst voor
organisatieleren. Maar wat betreft de kosten die verbonden zijn aan de implementatie en het
gebruik van dit IHRM-systeem, is het open hybride model ook het duurste. De
transactiekosten verbonden met de multilaterale kennisstromen liggen er immers erg hoog.
De regelmatige uitwisselingen van kennis kost niet alleen veel tijd van het personeel, maar
kost ook veel geld aangezien dit vaak gepaard gaat met het uitsturen van experts en
internationale meetings van HR-managers. Omdat kennisstromen en de daaraan verbonden
transactiekosten in het adaptief model minimaal zijn, is dit het goedkoopste IHRM-systeem.
Wat betreft coördinatie en integratie van IHRM-systemen, is die het hoogst bij bedrijven met
een export-model of een open hybride model. Bij het export-model leidt de volledige transfer
van het HRM-systeem tot veel coördinatie en integratie, terwijl dit bij de open hybride vooral
nodig is voor de multilaterale verspreiding van HRM-innovaties. Ten slotte zijn, wat betreft
het aanpassingsvermogen, de adaptieve en open hybride IHRM-systemen het effectiefst. Het
open hybride model kan immers ideeën ontlenen aan de lokale omgeving, het moederbedrijf
en andere filialen. Het adaptief model dankt dit daarentegen aan zijn autonomie t.o.v. het
moederbedrijf, waardoor het naar eigen voorkeur het HRM-systeem kan wijzigen.
61
7.2 Evolutie van Japans IHRM
De studie van Bird, Taylor & Beechler (1998) geeft een statische beschrijving van Japans IHRM.
Het is ook spijtig dat er niet aangegeven wordt in welke mate ieder type vertegenwoordigd is
bij de Japanse multinationals. Worden de IHRM-types evenredig vertegenwoordigd of niet?
METI (2011) lijkt er op aan te sturen dat een grote meerderheid van de Japanse
multinationals naar één type van IHRM evolueert. Bovendien is het niet alleen het IHRMsysteem, maar zijn het ook de daarmee te verbinden fase van internationalisatie,
internationale
bedrijfsstrategie
en
oriëntatie
van
het
hoofdkwartier
die
oververtegenwoordigd zijn.
Omdat men zich bij de Japanse overheid bewust is van de impact van mondialisering op HRM,
heeft het METI een ‘internationalisatieindex’ (国際化指標 kokusai-ka shihyō) samengesteld,
om na te gaan in welke mate de Japanse bedrijven hun menselijk kapitaal
internationaliseren.112 Die index bestaat uit een reeks HRM-praktijken die men noodzakelijk
en voorbeeldig acht om te komen tot een menselijk kapitaal met de geschikte vaardigheden
om in een internationale context actief te zijn. Met andere woorden, hoe meer het HRMsysteem afgestemd is op een internationale omgeving, hoe hoger het bedrijf scoort op de
internationalisatieindex. Na een evaluatie van de eerste meting in 2009, kreeg die index de
kritiek van HR-experts dat hij o.m. geen rekening houdt met de fases van
internationalisatie.113 Om die fases in kaart te brengen construeert METI (2011) op basis van
wetenschappelijke literatuur een model van internationalisatie, dat de algemene evolutie van
de Japanse multinationals voorstelt. 114 Dit ‘model van het mondialiserende bedrijf’ (グローバ
ル企業化モデル gurōbaru-kigyō-ka moderu) integreert de theorieën over de fases van
internationalisatie, internationale bedrijfsstrategieën en oriëntatie van het hoofdkwartier
(Figuur 7.3).115 De onderscheiden fases van internationalisatie steunen op de levenscyclus van
een product, waardoor het model dicht bij dat van Adler en Ghadar staat (cf. cap. 3.3.1). Het
model onderscheidt vier types van bedrijven die terug te vinden onder de Japanse bedrijven.
112
Voor meer informatie over de internationalisatieindex, cf. METI. 「国際化指標」 (kokusai-ka
shihyō).
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/kokusaika-sihyo/index.html
[raadpleging:
12/05/2012].
113
METI (2011), p. 19: 「異なるステージの企業に卖一の標準指標を適用すべきではない。ビジ
ネスモデルの違いや業種の違いにより、国際化人事政策も当然異なる。」(Op bedrijven in
verschillende fasen kan men niet louter één standaardindex toepassen. IHRM-praktijken moet op
passende wijze verschillen naargelang het business model en de industrietak.).
114
Voor de gebruikte wetenschappelijke studies, cf. METI (2011), pp. 12-18.
115
Voor een gedetailleerde beschrijving van dit model, cf. METI (2011), pp. 10-11.
62
Figuur 7.3: De mondialisering van het Japans bedrijf volgens het model van METI
Bron: METI (2011), p. 10.

Type 0 bevat bedrijven die geen activiteiten buiten Japan hebben. Ze zijn hooguit met
import en export bezig, maar hebben geen kantoor in het buitenland. Bijgevolg is hier
niet of nauwelijks sprake van IHRM.

Type A omvat bedrijven die actief bezig zijn met import of export. Ze beschikken ook
over kantoren of dochterbedrijven in het buitenland die zich bezig houden met
verkoop of productie. Het merendeel van de bedrijfsactiviteiten vindt echter nog
plaats in Japan, zodat er nog geen nood is aan wijzigingen in het HRM-beleid.
Naarmate men meer lokale werknemers tewerkstelt in de buitenlandse filialen zal die
nood wel toenemen.

Type B omvat bedrijven waarvan de buitenlandse filialen een breed scala aan
activiteiten uitvoeren. Hiertoe behoren de vele Japanse bedrijven de laatste 20 jaar
hun activiteiten verschoven hebben naar andere Aziatische landen. Deze bedrijven
hebben een structuur waarbij de verschillende filialen unilateraal verbonden zijn met
het moederbedrijf en niet met de andere filialen. 116 Het management van de filialen
houdt meestal vast aan de Japanse organisatiecultuur (d.w.z. etnocentrisme) en
Japanse besluitvorming is gecentraliseerd in het moederbedrijf.
116
METI (2011), p. 11 noemt de structuur van deze bedrijven multi-domestic (マルチドメスティック),
maar maakt onvoldoende duidelijk of dit gepaard gaat met een multinationale of een mondiale
strategie. In Figuur 7.3 staat evenwel duidelijk geschreven dat bedrijven van type B hun filialen
etnocentrisch coördineren (本国志向の調整). Dit wijst dus eerder op een mondiale strategie, omdat
METI (2011), p. 9 de besluitvorming van etnocentrische bedrijven beschrijft als gecentraliseerd in het
moederbedrijf.
63

Type C omvat multinationals waarvan de filialen vrij autonoom, maar wel sterk van
elkaar afhankelijk zijn. De meeste activiteiten, waaronder ook het werven en inzetten
van menselijk kapitaal, zijn gericht op een wereldwijd optimaal gebruik van resources.
Bijgevolg is er de uitwisseling van menselijk en technologisch kapitaal tussen de
verschillende filialen en het moederbedrijf erg belangrijk.
Zoals Figuur 7.3 aantoont, evolueren Japanse bedrijven volgens METI (2011) van type 0 over
type A doorgaans naar type B, dat een mondiale strategie en een etnocentrische oriëntatie
heeft, en amper naar type C, dat een transnationale strategie en een geocentrische oriëntatie
heeft. 117
Vervolgens trachtte METI (2011) deze types te identificeren op basis van de antwoorden op
de vernieuwde vragenlijst van de internationalisatieindex. Deze vragenlijst werd gestuurd
naar alle beursgenoteerde bedrijven van Japan.118 Slechts 278 van de 3651 Japanse bedrijven,
ca. 7,6 %, stuurde een ingevulde vragenlijst terug. 119 Deze lage verhouding van antwoorden
ondermijnt misschien wel de representativiteit van deze studie, maar in absolute cijfers is dit
aantal bedrijven wel erg groot in vergelijking met andere empirische studies over Japans
IHRM.120
Figuur 7.4: Vraag 8 in de internationalisatieindex van METI (2011)
Bron: METI (2011), p. 142.
Wat de precieze verhoudingen zijn van de verschillende types wordt echter niet hard
gemaakt. Één vraag in de vragenlijst geeft echter wel een indicatie van die verhoudingen.
117
METI (2011), p. 109.
Real Estate Investment Trusts werden daarbij wel uitgesloten.
119
METI (2011), p. 39.
120
Vergelijk bv. met de volgende studies waarvan we het aantal bedrijven dat antwoordde vermelden
en waar van toepassing ook het aantal bevraagde bedrijven na een “/”: Bird, Taylor & Beechler (1998),
p. 160: 205; Ishida (1986), p. 111: 80; JOEA (2011), p. 1: 86/241; Kopp (1994), p. 585: 34/309 ; Keeley
(2001), p. 174: 83/476.
118
64
Vraag 8 vraagt het bedrijf nl. aan te geven op welke manier het bedrijf een mondiaal beleid
voert en bevat 6 antwoordmogelijkheden (Figuur 7.4). De manier waarop het resultaat
gepresenteerd wordt is echter verwarrend. Er wordt namelijk zowel van ‘internationalisering’
(国際化 kokusai-ka) als ‘mondialisering’ (グローバル化 gurōbaru-ka) gesproken, alsof beide
termen equivalent zijn.121 Bovendien spreken ze ook van ‘types’ (タイプ), waardoor men de
vraag zou kunnen verbinden met de eerder geformuleerde types uit het ‘model van het
mondialiserende bedrijf’.
Figuur 7.5: Antwoorden op vraag 8
Bron: METI (2011), p. 45.
Laten we niettemin naar de antwoorden kijken (Figuur 7.5). Van de 278 bedrijven
antwoordde 29,9 % dat hun activiteiten beperkt zijn tot Japan (antwoord 1), en 8,3 % dat ze
bezig zijn met import of export, maar geen buitenlandse filialen hebben (antwoord 2). Men
kan hier uit opmaken dat beide categorieën (38,2 %) tot type 0 behoren. Verder geeft 36,7 %
aan dat ze buitenlandse filialen hebben die zich bezig houden met verkoop of productie en
dat Japanse executives er de leiding waarnemen (antwoord 3). Dit sluit dus aan bij type A, in
de zin dat de activiteiten beperkt zijn tot verkoop of productie en de besluitvorming
etnocentrisch is. Vervolgens antwoordde 15,8 % dat ze in hun buitenlandse filialen
plaatselijke managers aangesteld hebben in midden- of topmanagement (antwoord 4). Dit
antwoord is niet te verbinden met één van de types van METI’s model, aangezien het niets
zegt over de activiteiten of de besluitvorming van het filiaal. Het kan zowel aansluiten bij type
A als B. Ten slotte antwoordde 5,8 % dat ze opereren vanuit een mondiaal perspectief
(antwoord 5), wat duidelijk op type C slaat. Daarnaast bestaat er nog een kleine restcategorie
(2,2 %) en zijn er een aantal bedrijven die de vraag niet beantwoord hebben (1,4 %). Hoewel
de vraagstelling lijkt aan te sturen op een verband met de types van het ‘model van het
121
METI (2011), p.45.
65
mondialiserende bedrijf’, blijkt die correlatie de mist in te gaan door de formulering van
antwoord 4. Dit is misschien te wijten aan de grote aandacht die men nog heeft voor de
problematiek van lokalisatie van het management in buitenlandse filialen (cf.
lokalisatiestroming).
Wat we wel kunnen opmaken uit deze antwoorden is dat het overgrote deel van de Japanse
multinationals een etnocentrisch beleid voert. Dat wordt duidelijker als we in absolute cijfers
spreken. Van de 164 Japanse multinationals zijn er 102 (d.i. 62 %) die hun filialen laten
besturen door expatriate management. 122 Daarnaast zijn er 43 (d.i. 25 %) multinationals met
zogenaamd gelokaliseerde filialen. Maar aangezien één niet-Japanse manager in het
buitenlands filiaal al zou kunnen volstaan om in deze categorie te belanden, kan men
bezwaarlijk er van uitgaan dat deze bedrijven polycentrisch zijn.123 Wat METI (2011) dan weer
wel lijkt hard te maken, is dat weinig Japanse multinationals naar type C geëvolueerd zijn,
aangezien slechts 15 van de 164 multinationals een geocentrisch beleid voert. Bovendien kon
METI (2011) naar eigen zeggen ook aantonen dat de internationalisatieindex de evolutie van
de multinational weerspiegelt, aangezien HR-praktijken internationaler worden naargelang
de evolutie van de multinational.124 De 15 bedrijven die aangaven een geocentrisch beleid te
voeren, scoorden systematisch hoger op de internationalisatieindex, en de 43 bedrijven die
aangaven gelokaliseerde filialen te hebben scoorden eveneens systematisch zij het slechts
licht hoger op de internationalisatieindex dan de bedrijven die met expatriate management
hun filialen besturen.
METI’s (2011) model van internationalisatie lijkt wel enigszins aan te sluiten bij de evolutie
van de doorsnee Japanse multinational, maar het is onvoldoende onderbouwd. Het doel van
de studie was immers aan te tonen dat de internationalisatieindex de evolutie naar een
internationaler HRM-beleid weerspiegelt, en niet het empirisch bewijzen van hun
evolutiemodel.
122
METI (2011), p. 46 geeft het aantal Japanse bedrijven met buitenlandse filialen aan en p. 99 geeft de
absolute cijfers per antwoord op vraag 8. Er blijven evenwel 18 bedrijven over die een ‘ander’ of geen
antwoord gaven.
123
Uit vraag 11 in de enquête die specifiek peilt naar de mate van lokalisatie van het filiaal, blijkt
immers dat 14,3 % van de multinationals hun filialen volledig in handen geeft van een niet-Japans
management, en dat nog eens 4,2 % het plan heeft om daarvoor buitenlanders te selecteren. De rest
heeft een Japans management in de filialen. Het aandeel werkelijk gelokaliseerde filialen ligt dus onder
de 25 % die bij vraag 8 aangeeft gelokaliseerd te zijn, en bevat wellicht ook bedrijven met een
geocentrisch beleid. Cf. METI (2011), p. 46.
124
METI (2011), p. 98.
66
8. Japans etnocentrisch IHRM
Doorheen de evolutie van Japanse multinationals blijft de meerderheid een etnocentrisch
beleid aanhouden, waardoor de HRM-praktijken beperkt afgestemd worden op de
internationale omgeving. Dit hoofdstuk gaat nader in op de kenmerken van Japans IHRM in
die etnocentrische multinationals. In overeenstemming met de huidige theorieën over IHRM,
die pleiten voor een centrale strategie die streeft naar organisatieleren en een wereldwijd
optimaal gebruik van menselijk kapitaal, benaderen we Japans IHRM hier vanuit het
perspectief van het hoofdkwartier. Vanuit dit perspectief willen we aantonen dat niet alleen
de structuur of strategie van Japanse multinationals etnocentrisch is, maar ook hun IHRMbeleid. Dit zal duidelijk worden omdat we de hoofdkenmerken van Japans HRM, die we in
deel 2 behandeld hebben, terug kunnen vinden in dit IHRM-beleid. Doorheen dit hoofdstuk
bouwen we voort op de studies over de transfer van Japans HRM (transferstroming) en die
over de lokalisatie van Japans management (lokalisatiestroming), en trachten we ook een
verklaring te geven voor het hoge aantal expatriate managers dat de Japanse buitenlandse
filialen zo typeert.
8.1 Etnocentrische besluitvorming
Etnocentrisme houdt in dat het bestuur van het hoofdkwartier de manier van werken van het
moederbedrijf superieur acht. Etnocentrische multinationals kopiëren daarom het
organisatiesysteem van het moederbedrijf naar de buitenlandse filialen. Bovendien wordt de
besluitvorming doorgaans sterk gecentraliseerd in het hoofdkwartier zodat het touwtjes
stevig in handen houdt. Studies over de besluitvorming in Japanse multinationals wijzen er op
dat beslissingen niet zozeer in het hoofdkwartier, dan wel door Japanners genomen wordt. 125
Zo toonden Beechler et al. (1995), in een empirisch onderzoek van 195 Japanse
dochterbedrijven in Europa en de VS, aan dat het hoofdkwartier betrokken is bij ongeveer de
helft van alle beslissingen in de filialen, maar dat bij zowat 80 % van de beslissingen in het
filiaal Japanners betrokken zijn. Dit is te wijten aan de aanwezigheid van Japanse expatriates
in de filialen. De besluitvorming is dus niet alleen sterk gecentraliseerd, maar is vooral ook
etnocentrisch te noemen. Dit blijft tot op heden beschreven als een kenmerk van heel wat
Japanse multinationals. Hirose (2010) zegt bv. dat bijna alle strategische en operationele
besluitvorming in het Japanse hoofdkwartier gebeurt, en dat de rol van het filiaal beperkt is
125
Voor een uitgebreid overzicht van studies over besluitvorming in Japanse multinationals, cf.
Beechler et al. (1995); Keeley (2001), pp. 168-171.
67
tot de implementatie ervan. 126 Dit etnocentrisme betekent dan ook dat besluitvorming in de
Japanse filialen top-down of autocratisch gebeurt i.p.v. bottom-up.127 De besluitvorming op
basis van consensus, zoals beschreven in hoofdstuk 4.2.4, strekt zich wel uit naar de filialen,
maar daar blijft ze beperkt tot de Japanse expatriates, die de genomen beslissingen
autocratisch doorvoeren.
8.2 Contingente transfer van Japans HRM
Als men naar de filialen van Japanse multinationals kijkt, lijkt dit etnocentrisme echter niet te
betekenen dat men het Japanse HRM-systeem zomaar naar de buitenlandse filialen
kopieert. 128 Rose & Kumar (2007) vatten de empirische bevindingen samen van de
Engelstalige studies over de transfer van Japans management. 129 Volgens hen tonen die
bevindingen over het algemeen aan dat de belangrijkste elementen van Japans HRM, met
name de ‘drie pijlers’, in de filialen erg beperkt of geheel niet aanwezig zijn. In de meeste
gevallen werden de Japanse HR-praktijken niet in hun oorspronkelijke vorm doorgegeven,
maar werden ze ofwel aangepast ofwel vervangen door functionele equivalenten. De
bevindingen bevestigen dus het belang van contingentiefactoren. In het geval van Japanse
filialen in de VS, hebben Beechler & Yang (1994) een model uitgewerkt dat die contingentie
schematisch voorstelt (Figuur 8.1). Dit model bevat enkele (maar wellicht niet alle)
belangrijke contingentiefactoren. 130 Volgens de auteurs is het model universeler dan de
gevallen waarop het gebaseerd is, nl. Japanse filialen in de VS. 131 We laten in hier in het
midden of dit het geval is of niet en geven het model louter mee ter indicatie. Als we tot slot
even terugkoppelen naar de typologie van Japans IHRM uit hoofdstuk 7.1, lijkt dit er op te
wijzen dat van de twee met etnocentrisme te verzoenen IHRM-modellen, zijnde het exportmodel en het gesloten hybride model, men vooral het gesloten hybride model zou moeten
126
Hirose (2011), p. 173: 「日系企業は統一化的手法を採用し、海外現地法人の戦略上・事業運
営上の意思決定の殆どをコーポレート本社が行い、現地法人の役割は、本社で定められた戦
略、戦術、政策を実行することに集中する集権ハブ型、グローバル型で展開し、オペレーシ
ョン効率を武器に活躍していた。」
127
Keeley (2001), pp. 168-171 geeft een overzicht van studies die melding maken van zulke top-down
besluitvorming.
128
Ferner (1997) bestudeerde country of origin effects in het HRM van multinationals. Met betrekking
tot het Japanse etnocentrisme zegt hij (p. 22): “This ‘ethnocentricity’ of their international HRM does
not necessarily mean that HR/IR policies are standardised; rather, it is frequently reported that they
adapt to local conditions.”
129
Rose & Kumar (2007), pp. 243-249.
130
Het model vermeld bijvoorbeeld niet de invloed van de fase van internationalisatie waarin de
multinationals zich bevindt.
131
Beechler & Yang (1994), p. 488.
68
aantreffen. Het gesloten hybride model transfereert immers enkel de HRM-filosofie van het
Japanse hoofdkwartier, maar niet het beleid en de praktijken an sich.
Figuur 8.1: Een contingentiemodel voor de transfer van Japans HRM
Bron: Beechler & Yang (1994), p. 477.
8.3 Expatriate management
Het etnocentrisme van Japans IHRM vertaalt zich dan wel minder in de HR-praktijken van de
buitenlandse filialen, maar komt wel degelijk tot uiting in de internationale HR-praktijken van
het Japanse hoofdkwartier. Dit is vooral opgemerkt in het selectiebeleid voor het
management van de buitenlandse filialen, een HR-domein dat men in het Engels global
staffing noemt. Zoals we eerder al aangaven, zijn er talrijke studies die aangeven dat Japanse
multinationals vooral beroep doen op Japanse expatriates om het bestuur van de filialen
waar te nemen. De enquête van METI (2011) in het kader van de internationalisatieindex
toont dat bij ca. 70 % van 168 multinationals het topmanagement van hun buitenlandse
filialen in handen was van Japanse expatriates. 132 Uit een ander onderzoek van de Japan
Overseas Enterprises Association (JOEA; 日本在外企業協会 Nihon zaigai kigyō kyōkai) uit
2010 blijkt dat bij 78 bevraagde multinationals gemiddeld 75 % van de executives (社長
132
METI (2011), p. 46.
69
shachō) van buitenlandse filialen een Japanner is.133 Keeley (2001) geeft een overzicht van
gelijkaardige studies sinds de jaren 1970, en steeds is het aandeel Japanse expatriates in het
topmanagement van de filialen ca. 70 % of hoger. 134 Ook westerse bedrijven maken gebruik
voor expatriates uit eigen land om hun buitenlandse bedrijven te besturen , maar het aandeel
ervan ligt gevoelig lager. Een tabel uit het onderzoek van Kopp (1994) toont duidelijk het
verschil (Figuur 8.2). Harzing (2001) komt tot gelijkaardige bevindingen, maar benadrukt
verschillen tussen Europese multinationals. Daarbij zijn Duitse en Italiaanse bedrijven
koplopers in het gebruik van expatriates als executives van buitenlandse filialen, maar dit
loopt slechts op tot net geen 50 % van de filialen. 135 Ook voor middenmanagement doen
Japanse bedrijven meer beroep op expatriates. Kopp (1994) toont dat ca. 50 % van het
middenmanagement in Japanse buitenlandse filialen uit expatriates bestaat, terwijl dit bij
westerse bedrijven tussen 10 à 20 % ligt.136 De enquête van Keeley (2001) wijst met 34 % op
een lager aandeel expatriates in het middenmanagement, maar bevestigt voor het
topmanagement met een aandeel van 75 % Japanse expatriates. 137
Figuur 8.2: De nationaliteit van topmanagers in buitenlandse filialen
Bron: Kopp (1994), p. 586.
Vanuit een contingentiebenadering heeft een aantal kwantitatieve studies het aandeel
Japanse expatriates in het topmanagement van buitenlandse filialen trachten te verklaren
aan de hand van verschillende factoren zoals bedrijfskenmerken van moeder- en
dochterbedrijf, en omgevingsfactoren van het filiaal. Dit sluit dicht aan bij de endogene en
exogene factoren die in het geïntegreerde SIHRM-model van hoofdstuk 3.3 voorkomen. Een
analyse van 400 Japanse filialen door Gong (2003) wijst er op dat het aandeel Japanse
expatriates in topmanagementteams hoger is naarmate de culturele verschillen tussen de
133
JOEA (2011), p. 5.
Voor een overzicht van enkele belangrijke studies, cf. Keeley (2001), pp. 115-120.
135
Harzing (2001), p. 146.
136
Kopp (1994), p. 587.
137
Keeley (2001), p. 206.
134
70
landen van het moeder- en dochterbedrijf groter worden, maar dat dit aandeel vervolgens
afneemt naarmate het moederbedrijf meer ervaring opgedaan heeft met het filiaal. De
analyse van Belderbos & Heijltjes (2005), wier studie beperkt bleef tot Japanse filialen in
ASEAN-landen, deed gelijkaardige vaststellingen. Ze constateerden o.m. dat expatriate
management minder voorkomt naarmate (1) het filiaal meer ervaring heeft in het
samenwerken met het moederbedrijf, (2) het moederbedrijf meer ervaring opgedaan heeft in
het land van het buitenlandse filiaal, en (3) het filiaal deel uitmaakt van een groter verticaal
keiretsunetwerk. De contingentiefactoren blijken bij Japanse multinationals echter een
beperkte invloed te hebben. Met name de invloed van internationale ervaring blijkt erg
beperkt, aangezien het aandeel expatriate managers de laatste 30 jaar nauwelijks gewijzigd is.
Shiraki (2006) vroeg in een grootschalige enquête de Japanse multinationals zelf naar de
redenen waarom ze expatriates gebruiken voor het management van hun filialen. 138 Daaruit
blijkt dat de hoofdredenen om expatriates te gebruiken voor het topmanagement van het
filiaal de volgende zijn: (1) het bestuur van het filiaal, (2) coördinatie tussen filiaal en
hoofdkwartier, en (3) het doorgeven van de managementfilosofie en -technieken van het
moederbedrijf. Wat betreft het middenmanagement werden vooral volgende redenen
opgegeven: (1) coördinatie tussen filiaal en hoofdkwartier, (2) gebrekkige opleiding van
plaatselijke werknemers, en (3) transfer van technologie uit Japan. De functie van Japanse
expatriate managers lijkt dus nauw verbonden met de gecentraliseerde besluitvorming, en de
transfer van de filosofie en het productieproces van het moederbedrijf naar het buitenlands
filiaal.
Figuur 8.3: Keeleys model van factoren die integratie van plaatselijke managers beïnvloeden
Bron: Keeley (2001), p. 13.
138
Shiraki (2006) verzamelde in drie rondes (1999, 2001, 2003) gegevens van telkens meer dan 700
buitenlandse filialen. Voor de kenmerken van deze filialen, cf. pp. 36-40. Voor de resultaten van de
vraag naar de redenen voor het uitzenden van expatriates, cf. pp. 42-44.
71
We kunnen dit verbinden met de bevindingen van Keeley (2001). Hij kon nl. via kwalitatief en
kwantitatief onderzoek aantonen dat de ‘communicatie’ en de ‘bedrijfscultuur’ van Japanse
multinationals een significante invloed heeft op de beperkte integratie van niet-Japanse
managers in het topmanagement van buitenlandse filialen. 139 (Figuur 8.3) Keeley (2001)
vertrok dus vanuit de vraag waarom plaatselijke managers zo weinig betrokken zijn bij het
bestuur van het filiaal. Met ‘communicatie’ doelt hij op de communicatie tussen het Japanse
hoofdkwartier en de lokale managers van het filiaal enerzijds, en die tussen de Japanse
expatriate managers en de lokale managers van het filiaal anderzijds.140 Zowel de Japanse
expatriates als de lokale managers ervaren problemen met die communicatie. Over het
algemeen wordt ze bemoeilijkt door talige of culturele barrières. Maar met name de
taalbarrière speelt tussen de lokale managers en het hoofdkwartier een grotere rol, omdat
een aanzienlijk deel van de schriftelijke communicatie met het Japanse hoofdkwartier in het
Japans gebeurt en grotendeels onvertaald blijft.141 Bovendien werd vastgesteld dat de lokale
managers nauwelijks direct contact hebben met het hoofdkwartier, omdat de expatriate
managers haast altijd als tussenpersoon fungeren. 142 Volgens Keeley (2001) is dit te wijten
aan het feit dat in Japanse bedrijven een groot deel van de communicatie tussen managers
informeel gebeurt en dat de lokale managers niet beschikken over een eigen sociaal netwerk
(人脈 jinmyaku) met contacten in het hoofdkwartier om betrokken te worden in de
communicatie tussen het hoofdkwartier en de Japanse expatriate mangers. De enquête van
de JOEA (2011) stelde dan ook vast dat voor Japanse bedrijven het grootste probleem met
een buitenlandse executive in een buitenlands filiaal de communicatie met het hoofdkwartier
is.143
Met ‘bedrijfscultuur’ verwijst Keeley (2001) zowel naar het begrip van de lokale managers
m.b.t. de Japanse bedrijfscultuur, als het begrip van de Japanse expatriate managers m.b.t.
de bedrijfscultuur in het land van de vestiging.144 Ook wat dit betreft werden langs beide
kanten problemen ervaren. Een eerste vaststelling van Keeley (2001) is dat Japanse bedrijven
139
Keeley gebruikte interviews en enquêtes bij Japanse en niet-Japanse managers van Japanse filialen
in Australië, Thailand, Maleisië en Singapore. Voor de uiteenzetting van dit kwalitatief en kwantitatief
onderzoek, cf. Keeley (2001), pp. 172-221.
140
Voor de resultaten met betrekking tot communicatie, cf. Keeley (2001), pp. 210-212.
141
Cf. Keeley (2001), p. 211: “[Parent country nationals] at all the companies interviewed reported that
a lot of the written communication from Japan was in Japanese and not all of it was translated.”
142
Keeley (2001), p. 210 beschrijft de Japanse expatriates als ‘information gatekeepers’, die
controleren welke informatie ze doorgeven en welke niet.
143
JOEA (2011), p. 6: Bijna 85 % van de bevraagde multinationals geeft die reden op.
144
Voor de resultaten met betrekking tot communicatie, cf. Keeley (2001), pp. 212-215.
72
voor hun samenwerking met buitenlandse filialen berusten op culturele controle, in plaats
van op controle van output. D.w.z. dat ze gedrag van lokale managers niet zozeer afrekenen
op objectief meetbare resultaten, maar eerder op socialisatie en conformiteit met de normen
en waarden van het bedrijf. Dit sluit aan bij de bevinding van Wang (2011) dat men de
manager van een buitenlands filiaal in de eerste plaats beoordeelt op zijn inzicht in de
plannen van het hoofdkwartier.145 In Japan is die culturele controle mogelijk omdat het hele
HRM-systeem en de Japanse manier van werken daar op afgestemd zijn. In de buitenlandse
filialen worden die praktijken echter hooguit gedeeltelijk toegepast en geldt ook niet
hetzelfde psychologisch contract, waardoor de plaatselijke managers onvoldoende vertrouwd
raken met de Japanse bedrijfscultuur om te functioneren in dat systeem van culturele
controle. Zo klagen Japanse expatriates bv. over gebrek aan collectieve verantwoordelijkheid
en toewijding bij de plaatselijke managers, terwijl plaatselijke managers vinden dat hun
commitment onderschat wordt omdat ze niet bereid zijn tot excessieve overuren. 146 Dit leidt
tot de ontwikkeling van een sterk wij-zij-denken tussen de Japanse expatriates en de lokale
managers.
Keeleys (2001) bevindingen over communicatie en bedrijfscultuur zijn niets nieuws. Hij
verwijst zelf naar verschillende auteurs die op gelijkaardige feiten wijzen om het hoge aantal
expatriate managers te verklaren. Wat wel nieuw is, is dat hij kwalitatief maar vooral ook
kwantitatief aantoont dat de communicatie en bedrijfscultuur van Japanse multinationals
geen directe, maar indirecte invloed hebben op de integratie van lokale managers in het
topmanagement van het filiaal. Dit gebeurt namelijk indirect via IHRM, waarmee Keeley
(2001) doelt op HR-praktijken van het hoofdkwartier die zich bezig houden met hun
personeel in het buitenland.147 Lokale managers worden minder in het management van het
filiaal betrokken omdat het Japanse hoofdkwartier de lokale managers niet als internationale
managers van de multinational beschouwd worden, maar als werknemers van het filiaal.
M.a.w. het Japanse moederbedrijf heeft geen internationaal geïntegreerd HRM-systeem dat
ook het menselijk kapitaal in het buitenland beheert. De gebrekkige internationale
afstemming van het Japanse multinationals bleek al uit wat we net zeiden over communicatie
en bedrijfscultuur. Het is duidelijk dat ze met het hun buitenlandse filialen nauwelijks anders
communiceren of samenwerken dan binnen een Japanse context. Keeley (2001) stelt
145
Wang (2011), p. 37 stelde dit vast in een enquête in 2010 waarin hij o.m. vroeg naar het beeld dat
men had van de ideale topmanager van een buitenlands filiaal in China.
146
Dit kwam naar boven uit interviews, cf. Keeley (2001), pp. 190-191.
147
Voor de resultaten met betrekking tot IHRM, cf. Keeley (2001), pp. 205-210.
73
bovendien vast dat de Japanse expatriate managers in tegenstelling tot communicatie en
bedrijfscultuur, IHRM niet als een barrière zien voor de integratie van lokale managers.
Japanse expatriate managers “did not go to the important next step of recognizing that a
sense of being an international manager is important for HCN [= Host Country National]
integration.”148
Keeley (2001) stelt eigenlijk als eerste een belangrijk aspect van Japans IHRM kwantitatief
vast. Namelijk dat Japans IHRM (op expatriates na) geen buitenlands personeel beheert. Het
HRM-systeem van Japanse multinationals m.b.t. buitenlandse filialen is eerder Japans te
noemen dan internationaal. Keeley (2001) legt echter enkel de nadruk op de gebrekkige
integratie van niet-Japanse managers in het management van het filiaal. Daarbij gaat hij
voorbij aan de integratie van die managers in de multinational in zijn geheel. De hele reeks
studies die zich bogen over het hoge aantal expatriate managers in Japanse filialen of de
ethnocentric staffing policies van Japanse multinationals (i.e. de lokalisatiestroming), lijken
door hun haast exclusieve focus op het niveau van het filiaal blind te staren op de gebrekkige
lokalisatie. De aandacht gaat bij hen vaak pas naar het hoofdkwartier als het de oorzaken of
de negatieve gevolgen van die gebrekkige lokalisatie betreft.
8.4 Gebrekkige integratie van buitenlands personeel
Dankzij het doordringen van IHRM-theorieën die wijzen op de competitieve waarde van een
geïntegreerd wereldwijd beheer van menselijk kapitaal, is men sinds kort Japans IHRM gaan
benaderen vanuit het perspectief van het hoofdkwartier met de focus op integratie. Met
name Furusawa (2004, 2005 & 2009) legt in zijn studies de nadruk op de gebrekkige
integratie van niet-Japanse werknemers in het HRM-systeem van de Japanse multinationals,
en stelt dit in schril contrast met de internationale bedrijfsstrategie die sterke integratie
nastreeft.
Omdat de strategie van wereldwijde integratie bij Japanse bedrijven werd
geïmplementeerd door enkel Japanse werknemers in het HR-beleid op te nemen, kan
men het internationale HR-beleid een ad-hocmodel van ‘zwakke integratie - zwakke
lokale aanpassing’ noemen. 149
148
Keeley (2001), p. 201.
Furusawa (2004), p. 45: 「日本企業におけるグローバル統合の戦略は、日本人従業員のみを
人的資源管理において統合することを通してその実現が企図されたものであり、国際人的資
源管理は「低・統合―低・現地適応」のアドホック型というべきであったのである。」
149
74
Dat Japans IHRM etnocentrisch is, uit zich in de buitenlands filialen enkel in de bezetting van
het management. In het Japanse hoofdkwartier valt dit o.m. op door de beperkte
aanwezigheid van buitenlandse werknemers en managers. METI (2011) stelde vast dat 33,5 %
van de 278 Japanse bedrijven geen enkele buitenlandse werknemer heeft, en nog eens
30,9 % er minder dan tien tewerkstelt. 150 Slechts 3,6 % onder hen had meer dan 50
buitenlandse werknemers. Als we naar het managementniveau kijken wordt het plaatje nog
minder internationaal. 80,6 % heeft geen buitenlandse managers en 5,8 % heeft er meer dan
één. Verder heeft 70,9 % geen buitenlander in de raad van bestuur zitten en 6,5 % meer dan
één.
Zulke demografische gegevens geven echter niet voldoende aan in welke mate het Japanse
HR-beleid internationaal is. METI (2011) vroeg de Japanse multinationals ook aan te geven in
welke mate hun HR-afdeling verantwoordelijk was voor activiteiten in het buitenland. 151 Van
de 168 multinationals gaf 27,4 % aan nauwelijks betrokken te zijn bij buitenlandse activiteiten
en werkte 39,3 % samen met de buitenlandse HR-afdelingen. Slechts 7,1 % van hen voert een
geïntegreerd HRM-beleid over het personeelsbestand van de hele bedrijvengroep, en 21,4 %
heeft een afdeling die zich met het internationale personeelsbestand bezighoudt. In nog geen
30 % van de gevallen kunnen we dus spreken van een HRM-beleid dat enigszins afgestemd is
op de internationale omgeving.
8.5 Expansie van de interne arbeidsmarkt
Shiraki (2006) maakt duidelijk dat Japanse multinationals hun HRM-beleid niet
internationaliseren, maar gewoon het eigen Japanse HRM-systeem uitbreiden naar het
topmanagement van de verschillende filialen. Hij benadert Japans IHRM vanuit het
perspectief van een ‘multinationale interne arbeidsmarkt’ (多国籍内部労働市場 takokuseki
naibu rōdō-shijō). Die multinationale interne arbeidsmarkt strekt zich uit over het
hoofdkwartier, de expatriates die door het hoofdkwartier uitgezonden worden en de
werknemers die in direct contact met deze expatriates de voor de multinational belangrijke
knowhow en vaardigheden aangeleerd kregen. Daarnaast zijn er de andere (niet noodzakelijk
interne) arbeidsmarkten van de verschillende buitenlandse filialen, die enkel de werknemers
van één enkel filiaal behelzen. Om van de interne arbeidsmarkt van een filiaal over te stappen
naar de multinationale interne arbeidsmarkt moet men beschikken over technologie of
150
METI (2011), p. 41. Van die 278 beursgenoteerde bedrijven hebben er wel 74 geen verkoop in het
buitenland, en 110 geen buitenlands filiaal.
151
METI (2011), p. 46.
75
knowhow die van belang is voor de multinational. Shiraki (2006) omschrijft de multinationale
interne arbeidsmarkt als de bloedsomloop van de multinational. Daarbij benadrukt hij dat die
bloedsomloop niet alleen bestaat uit de ‘slagaders’ die van het hoofdkwartier naar de filialen
lopen, maar ook uit de ‘aders’ die van het filiaal naar het hoofdkwartier lopen evenals tussen
de filialen onderling.152 Figuur 8.4 stelt die multinationale interne arbeidsmarkt door een
blauwe cirkel met daarin de personeelsstromen van managers uit het land van het
hoofdkwartier (parent-country nationals (PCN)), werknemers uit het land van het
dochterbedrijf (host-country nationals (HCN)) en werknemers uit andere landen (thirdcountry nationals (TCN)).
Figuur 8.4: De multinationale interne arbeidsmarkt
Bron: Shiraki (2006), p. 31.
8.6 Expansie van het Japanse HRM-systeem
Als we de redenering van Shiraki (2006) volgen en het Japanse IHRM-systeem beschouwen
als een internationale expansie van het Japanse HRM-systeem, dan zou men in het
topmanagement van de filialen de hoofdkenmerken van Japans HRM kunnen terugvinden, nl.
152
Shiraki (2006), p. 243: 「血液循環を用いて比喩的に述べれば、親会社から子会社への「動脈」
だけでなく、子会社から親会社へ、あるいは兄弟会社間での「静脈」があってはじめて、体
内の血液、つまり「多国籍内部労働市場」が循環するのである。」
76
internalisering van de arbeidsmarkt en de dualiteit kern - periferie. Deze hoofdkenmerken
werden in andere studies wel degelijk vastgesteld. De enquête van JOEA (2011) vroeg
namelijk naar methoden waarmee niet-Japanse executives van Japanse filialen geselecteerd
werden.153 De methode bij uitstek bleek interne promotie te zijn (Figuur 8.5). Maar liefst
72,7 % van de 81 multinationals gaf deze methode op. Selectiemethoden die beroep doen op
de externe arbeidsmarkt blijken veel minder gebruikt te worden. Onder hen is persoonlijk
scouten de meest gebruikte methode, maar ze komt slechts bij 21,2 % van de bedrijven voor.
Figuur 8.5: Selectiemethodes voor niet-Japanse executives in Japanse buitenlandse filialen
Bron: JOEA (2011), p. 5.
Daarnaast maken verschillende studies de vergelijking tussen de dualiteit van HRM in Japan
en de dualiteit die ze waarnemen in het IHRM-beleid voor managers in buitenlandse filialen.
Dit wordt bijvoorbeeld gesuggereerd door Dedoussis (1995), wanneer die het heeft over de
internationale expansie van keiretsunetwerken. Hij meent dat vele Japanse buitenlandse
filialen vergelijkbaar zijn met de kleinere bedrijven van een keiretsu. In dit verband zegt hij
het volgende:
The reproduction of features of Japan's well-known industrial dualism in particular, if
it takes place to any appreciable extent, is bound to create conditions leading to the
reproduction of that country's dualism in HRM practices and the development of the
core workforce-peripheral workforce dichotomy at the international level. 154
153
154
JOEA (2011), p. 5.
Dedoussis (1995), p. 742.
77
Buitenlandse filialen zijn volgens hem als perifeer te beschouwen, waardoor de bekende
Japanse HR-praktijken, zoals de drie pijlers, er nauwelijks terug te vinden zijn in. Ook
Furusawa (2004) spreekt van een kern en periferie als hij het over het IHRM-systeem van de
meeste Japanse bedrijven heeft:
Het systeem van opleiding, evaluatie en allocatie is opgesplitst tussen door het
moederbedrijf aangeworven Japanners en lokale werknemers, waardoor de
mogelijkheid klein is dat lokale werknemers van ‘lokale spelers’ (perifeer personeel)
promoveren tot ‘globale spelers’ (kernpersoneel).155
Keeley (2001) maakt ook de vergelijking van Japanse expatriates - lokale managers in de
Japanse filialen met seishain – hi-seishain in Japan.156 Itagaki (2009) bekritiseert zulk een
vergelijking als volgt: “… in view of the fact that the average ratio of Japanese expatriates to
total employees at Japanese affiliates in the US is around 2%, this explanation is not
appropriate even as a similitude. 157 Als we echter in aanmerking nemen dat enkel de
hiërarchische top van de Japanse filialen onderworpen is aan het uitgebreide Japanse HRMsysteem klinkt die kritiek onterecht. De verhoudingen dan immers dicht bij elkaar, aangezien
we eerder zagen dat gemiddeld 70 % van het topmanagement in het filiaal een Japanse
expatriate is en het aandeel seishain op de Japanse arbeidsmarkt momenteel rond de 65 %
ligt (cf. supra). Het HRM-beleid voor het management van de Japanse buitenlandse filialen
wordt dus wel degelijk gekenmerkt door internalisering en dualiteit, wat aantoont dat het
IHRM-beleid van de Japanse multinationale interne arbeidsmarkten eerder een Japans dan
internationaal beleid te noemen is. De vergelijking van niet-Japanse managers met hi-seishain
lijkt dan ook erg geschikt, omdat ze beiden ondanks soms erg gelijkaardige activiteiten als die
van de seishain niet betrokken worden bij kern van de bedrijfsactiviteiten en onder een ander
HRM-regime vallen.
155
Furusawa (2004), p. 51: 「育成・評価・配置のシステムは、本社採用の日本人と現地人の間
で分断され、現地人が「ローカル・プレーヤー」(ペリフェラル人材)から「グローバル・
プレーヤー」(コア人材)に「昇格」する可能性は小さいというのが現状である。」
156
Keeley (2001), p. 207.
157
Itagaki (2009), p. 452.
78
9. Problematiek van Japans etnocentrisch IHRM
De gebrekkige internationalisatie van Japans IHRM brengt een heel aantal problemen met
zich mee. Enkele van die problemen werden eerder al aangekaart, maar we gaan er in dit
hoofdstuk wat dieper op in. Daarbij behandelen we eerst een reeks problemen die gepaard
gaan met expatriate management. In de voorhoede van de internationalisering worden de
problemen van etnocentrisch IHRM immers het meest aangevoeld. Daarna kijken we naar
problemen met etnocentrisch IHRM met de focus op het moederbedrijf en de multinational
in zijn geheel.
9.1 Problemen met Japans expatriate management
9.1.1 Communicatieproblemen
De communicatie tussen Japanse expatriates en de lokale staf worden als het grootste
probleem ervaren. In de enquêtes van Shiraki (2006) gaf bijna 40 % van de Japanse bedrijven
dit aan als een HR-probleem in de filialen.158 Die communicatie wordt vooral bemoeilijkt door
talige en culturele barrières. Bij een onderzoek in 1994 naar interculturele communicatie in
Japanse filialen in de VS, merkte Oyama bv. op dat er op de werkvloer Japanse en Engelse
taalgebieden bestonden, en dat de Japanse expatriates bij problemen vaak onderling
overschakelden in het Japans om tot een consensus te komen alvorens met de plaatselijke
managers in debat te gaan. 159
Keeley (2001) wijst op culturele verschillen in de manier waarop informatie wordt uitgedeeld
tussen Japanse en lokale managers. 160 Wanneer Japanse managers iemand een taak
toevertrouwen verwachten ze bv. dat er regelmatig verslag wordt uitgebracht over de
voortgang. Wanneer lokale werknemers echter die gewoonte niet hebben, komen de Japanse
expatriates regelmatig om inlichtingen vragen. Japanse managers beschouwen zichzelf
bovendien eerder als begeleiders van het werkproces, waardoor ze zich regelmatig inlaten
met de details van taken van werknemers. Dit kan door de lokale werknemers als een gebrek
aan vertrouwen ervaren worden. Zo citeert Ishida (1985) een lokale manager van een
Mexicaans filiaal van Nissan:
Een Nederlands bedrijf waar ik vroeger gewerkt heb maakte enkel problemen van het
resultaat van een taak, maar dit bedrijf hecht belang aan de methoden en processen.
158
Shiraki (2006), p. 41.
Keeley (2001), pp. 150-152 verwijst naar Oyama, N., 1994. Japanese Intercultural Communicative
Strategies in Multinational Companies. Diss. Arizona State University, Ann Arbor: UMI, 8907751.
160
Keeley (2001), p. 153-154.
159
79
Bijgevolg word ik door de Japanse bazen voortdurend gecontroleerd, en heerst er bij
ons het ongenoegen dat we niet vertrouwd worden.161
Een Japanse expatriate uit hetzelfde filiaal bevestigde dit wantrouwen:
Lokale werknemers zijn individualistisch, dus vanuit het standpunt van Japanse
waarden kan men ze niet vertrouwen. 162
Uit de interviews van Keeley (2001) bleek bovendien dat kennis van de Japanse taal en
cultuur ook niet volstaat. Hij sprak met twee Maleisische managers die aangeworven werden
nadat ze in Japanse universiteit afgestuurd waren, maar beiden gaven aan dat ze niet
geïntegreerd werden in de besluitvorming van het filiaal.
9.1.2 Gebrekkige vertrouwdheid met de bedrijfscultuur
Wat Japanse bedrijven na communicatieproblemen aanwijzen als een HR-probleem is een
gebrekkig doordringen van de bedrijfscultuur. In de enquête van Shiraki (2006) wees ca. 35 %
van de bedrijven op een gebrek aan vaardigheden bij de plaatselijke werknemers en
managers, en een gebrekkige moreel bij de arbeiders.163 Ook zo’n 24 % wees op onvoldoende
begrip bij plaatselijk middenmanagement van de filosofie van het moederbedrijf. Ook
Furusawa (2004) wijst op een viertal studies die aantonen dat de Japanse bedrijfscultuur
onvoldoende doordringt in de buitenlandse filialen. 164 Keeley (2001) vertelt van zijn
interviews met Japanse expatriate managers in Maleisië hoe frustrerend ze het vonden dat
het filiaal na 20 jaar nog steeds niet het productiviteitsniveau van de fabrieken in Japan
haalden.165 Ze weten dit aan het verschil in arbeidsethos bij lokale werknemers en managers.
Één van die expatriates zei het volgende:
We are trying to improve the abilities of our employees through training. But every
time we teach them something new they want a raise. Our company cannot continue
to give in to these demands.166
161
Ishida (1985), p. 79: 「以前勤務したオランダ系企業は職務の結果だけを問題にするが、この
会社は方法・プロセスを重視する。それで、日本人上司に絶えざるチェックされ、われわれ
が信用されていないと不満がある。」
162
Ishida (1985), p. 79:「現地人は個人主義的で、日本価値観から見ると、信用できない。」
163
Shiraki (2006), p. 41.
164
Furusawa (2004), 50.
165
Keeley (2001), p. 190-191.
166
Keeley (2001), p. 191. Het citaat is een vertaling van Keeley uit het Japans.
80
Keeley (2001) merkte op dat dit in combinatie met de communicatieproblemen tot een
sterke ontwikkeling van een wij-zij-denken leidde tussen de Japanse expatriates en de lokale
managers. Dit kwam onder meer naar boven in Keeleys (2001) interview met een
Australische manager.
The Japanese managers seem to be totally dedicated to the company. Not only do
they work excessively long hours, they are even willing to be separated from their
family for years when they come to Australia. That's fine for them but I would not
want the company to control my life like that. The trouble is because we don't make
the same sacrifices they don't think we are loyal to the company. 167
Het belangrijkste gevolg hebben we in het vorige hoofdstuk reeds uiteengezet. Dat is
namelijk dat de Japanse communicatie en bedrijfscultuur, door het haast onaangepaste HRMbeleid voor het management van het filiaal, leidt tot een minieme deelname van de
plaatselijke managers in de besluitvorming van het filiaal.
9.1.3 Plafond op promotie en een hoog verloop
Een ander probleem met de Japanse expatriates is dat ze het merendeel van de
managementposities bezetten, en bijgevolg de promotiekansen van de lokale managers
beperken. Vooral Rochelle Kopp heeft de aandacht gevestigd op dit probleem. Kopp (1994)
vond dat plaatselijke managers in 21 % van de Japanse bedrijven klaagden over de
promotiekansen, terwijl dit in Europese en Amerikaanse bedrijven respectievelijk beperkt
bleef tot 4 % en 8 %. 168 Zoals in het vorige hoofdstuk duidelijk werd, gebruiken Japanse
bedrijven niet alleen in het top- maar ook in het middenmanagement veel meer expatriates.
Kopp (1994) merkt dan ook op dat het ‘glazen plafond’ (glass ceiling) in Japanse bedrijven
veel lager hangt. In haar latere werk doopt ze dit om tot een rice-paper ceiling.169
Het gebrek aan promotiekansen leidt samen met andere problemen tot een veel groter
verloop bij lokale managers en werknemers. In de enquête van Shiraki (2006) maakt bijna
20 % van de bedrijven gewag van problemen met het behouden van lokaal
middenmanagement. Een Australische HR-manager van een Japanse filiaal bevestigt dit in
een interview met Keeley (2001):
167
Keeley (2001), p. 191.
Kopp (1994), p. 590
169
Cf. Kopp, R., 1999. “The rice-paper ceiling in Japanese companies: why it exists and persists.” In S.L.
Beechler and A. Bird (red.). Japanese multinationals abroad: individual and organizational learning.
New York: Oxford University Press, 107–128.
168
81
The Australians who are ambitious and want to advance usually quit after a couple of
years. I think they realize that they can never have much independent authority and
get frustrated.170
Uit de resultaten van Kopp (1994) blijkt ook dat Japanse bedrijven meer met dit probleem
kampen dan westerse bedrijven. Terwijl 9 % van de Europese en 4% van de Amerikaanse
dochterbedrijven een hoog verloop van lokale werknemers kent, is dit bij de Japanse maar
liefst 32 %.171
9.1.4 Hoge personeelkosten
Het extensief gebruik van expatriates leidt niet alleen tot problemen in de filialen. Ook voor
het hoofdkwartier brengt het enkele nadelen met zich mee. Één van de grote nadelen is het
kostenplaatje dat het uitsturen van een expatriate met zich meebrengt. Yasumuro wijst er op
dat Japanse expatriates een dubbel loon uitbetaald krijgen, één in Japan en één in het
buitenland.172 Daarbovenop betaalt het bedrijf ook nog eens de huisvesting in het buitenland
en indien van toepassing een uitkering voor het gezin dat meegaat. Algemeen schat men de
kosten van een expatriate op het drie- tot vijfvoudige van een werknemer in het
moederbedrijf.173
9.1.5 Gebrek aan kandidaat-expatriates
Tot slot wijst Nakamura (2005a) op nog een ander probleem voor het moederbedrijf. Er
zouden namelijk steeds minder Japanse werknemers bereid zijn om in het buitenland te gaan
werken.174 Een studie uit 1994 geeft aan dat slechts 17 % van de werknemers bereid is in het
buitenland te werken. 175 Maar door de grote toename aan buitenlandse directe investeringen
van Japanse multinationals is de nood aan expatriates alleen maar groter geworden. Enkele
van de redenen die zulke werknemers opgeven zijn problemen met hun onroerende
bezittingen, met de opvoeding van hun kinderen en het niet meer op de hoogte zijn van de
technologische of bedrijfskundige evoluties in het moederbedrijf.
170
Keeley (2001), p. 184.
Kopp (1994), p. 590.
172
Nakamura (2005a), p. 41 verwijst naar 安室憲一(1992)『グローバル経営論』千倉書房.
173
Collings (2007), p. 202.
174
Nakamura (2005a), p. 42.
175
Nakamura (2005a), p. 42 verwijst naar 梅澤隆(1994)「海外派遣者のキャリアと動機づけ」
石田英夫編『国際人事』中央経済社、所収.
171
82
9.2 Problemen met etnocentrisch IHRM
In tegenstelling tot de problemen met expatriate management, komen de problemen van
een etnocentrisch IHRM-beleid veel minder naar de oppervlakte. Vooral omdat de
verschillende concrete problemen die voortkomen uit een gebrekkig internationaal HRMsysteem ook minder snel toe te schrijven zijn aan dat achterliggende systeem. Japans
expatriate management zelf is daar misschien een goed voorbeeld van. Academici en
managers legden jarenlang de nadruk op lokalisatie van management. Tot men sinds kort pas
lijkt te beseffen dat het Japans HRM-systeem niet voldoende afgestemd is op de
internationale context, opdat integratie van niet-Japanse werknemers – en dus lokalisatie van
management
–
ook
maar
mogelijk
zou
zijn.
Getuige
van
dat
besef
is
de
internationalisatieindex van METI, waarmee de Japanse regering sinds 2008 de bedrijven een
instrument wil aanreiken om de internationalisatie van hun HRM-systeem te meten en te
vergelijken met andere bedrijven. Op die manier hopen ze de bedrijven te sensibiliseren om
een waarlijk internationaal HRM-beleid te voeren.
9.2.1 Etnocentrisme leidt tot meer IHRM-problemen
Een studie die een empirische link legde tussen Japanse etnocentrische HR-praktijken en
HRM-problemen was die van Kopp (1994). De focus van deze studie lag nog grotendeels op
expatriate management, maar wees niettemin ook op andere etnocentrische HR-praktijken
van Japanse multinationals. Ze vroeg multinationals naar het gebruik van de volgende vier
IHRM-praktijken die gericht zijn op een internationale aanwending van menselijk kapitaal uit
buitenlandse filialen.176
1. Evaluatie: Wereldwijd gestandaardiseerde evaluatie van prestaties
2. Training: Een trainingsprogramma om werknemers uit buitenlandse filialen voor te
bereiden op een managementcarrière in het moederbedrijf
3. Transfers: Regelmatige transfers van werknemers uit buitenlandse filialen naar het
moederbedrijf of andere filialen om ervaring op te doen met de multinational in zijn
geheel
4. Ontwikkeling: Een in het hoofdkwartier gecentraliseerd rooster met managers van
alle filialen om managers te ontwikkelen.
Uit de resultaten bleek dat Japanse bedrijven deze IHRM-praktijken veel minder toepassen
dan westerse bedrijven (Figuur 9.1).
176
Kopp (1994), pp. 587-588.
83
Figuur 9.1: Vergelijking van IHRM-praktijken in Japanse, Europese en Amerikaanse multinationals
Japanse
Europese
Amerikaanse
multinationals
multinationals
multinationals
(n = 34)
(n = 23)
(n = 24)
Evaluatie
24%
48%
58%
Training
24%
43%
33%
Transfers
15%
65%
54%
Ontwikkeling
18%
61%
54%
Gebaseerd op Kopp (1994), p. 589.
Vervolgens kon ze via een regressieanalyse aantonen dat deze praktijken correleren met
enkele IHRM-problemen.
177
Zo bleek dat bedrijven met de hierboven beschreven
internationale evaluatie- en ontwikkelingspraktijken minder te kampen hadden met een
gebrek aan personeel in het moederbedrijf dat over voldoende internationale
managementvaardigheden beschikt. Het beschikken over een centraal rooster voor
ontwikkeling van managers staat bovendien ook in verband met een kleiner aandeel
expatriate managers in de filialen. Tot slot bleek een internationaal transferbeleid te
correleren met een minder hoog verloop van lokale werknemers in het buitenlands filiaal. De
problemen van hoog verloop in buitenlandse filialen en gebrek aan kandidaat-expatriates
hebben dus niet alleen te maken met Japans expatriate management. Het etnocentrisch
Japanse HRM-systeem is een achterliggende oorzaak van deze problemen.
9.2.2 Etnocentrisme ondermijnt wereldwijd organisatieleren
Vanuit een eerder theoretisch perspectief is het Japans etnocentrisch IHRM-beleid niet
contingent met de huidige context van mondialisering. Zo’n beleid mist a priori reeds de
nodige lokale aanpassing, maar beschikt ook niet over voldoende mondiale integratie.
Bijgevolg is het niveau van organisatieleren in zo’n organisatie niet van die aard dat het een
duurzame bron van competitiviteit vormt. Dit wordt duidelijker in de artikels en boeken van
Masayuki Furusawa die aan de hand van basistheorieën uit IHRM en organisatiekunde de
problematiek van het Japanse IHRM voor het voetlicht brengt.178
177
Kopp (1994), pp. 593-594.
We steunen hier op Furusawa (2004), omdat zijn theorie in dit artikel het duidelijkst naar voren
komt. Hij herhaalt dit betoog wel in Furusawa (2005) en Furusawa (2009). Een uitvoerige uiteenzetting
schreef hij neer in 2008, maar voor deze masterproef konden we dit boek spijtig genoeg niet
raadplegen (cf. bijlage A).
178
84
De kern van Furusawas betoog steunt op het belang van IHRM voor wereldwijd
organisatieleren. Dat betekent volgens Furusawa (2004) dat “innovaties overal ter wereld,
inclusief bij dochterbedrijven, tot stand kunnen komen, en dat de ‘mondiale leervaardigheid’
(世界的学習能力 sekaiteki gakushū-nōryoku) om het resultaat van die innovaties wereldwijd
te delen, de competitieve superioriteit van multinationals uitmaakt.” 179 Hij verwijst in dit
verband logischerwijs naar de transnationale onderneming, die streeft naar maximale
integratie en lokale aanpassing, evenals naar de geocentrische oriëntatie van het
hoofdkwartier en de vierde fase van internationalisatie uit het model van Adler en Ghadar. 180
Met het oog op wereldwijd organisatieleren en innovaties wijst Furusawa op de nood aan
‘grensoverschrijdende vertrouwensrelaties’ ( 国境を越えた信頼関係 kokkyō wo koeta
shinrai-kankei) enerzijds, en aan een ‘wereldwijde aanwendbaarheid van competent
menselijk kapitaal’ (世界中の有能人材の利用可能性 sekai-chū no yūnō-jinzai no riyōkanōsei). Om vertrouwensrelaties op te bouwen tussen hoofdkwartier en filiaal of tussen
Japanse expatriate manager en plaatselijke werknemer, is er niet alleen nood aan formele
communicatiekanalen, maar vooral ook aan een socialisatiemechanisme dat er voor zorgt dat
men dezelfde normen en waarden deelt. Dit socialisatiemechanisme is de bedrijfscultuur. Het
creëren van internationale vertrouwensrelaties via de bedrijfscultuur noemt Furusawa
‘normatieve integratie’ (規範的統合 kihan-teki tōgō). 181 Wat een multinational dan weer
superieur maakt t.o.v. andere bedrijven is de mogelijkheid om op wereldschaal optimaal
gebruik te kunnen maken van menselijk kapitaal. Om daartoe te komen is het nodig om
mondiaal geïntegreerd HRM-systeem uit te werken. Dit noemt Furusawa ‘systematische
integratie’ (制度的統合 seido-teki tōgō). Furusawa vat dit samen in schematisch model van
IHRM (Figuur 9.2), waarin men via praktijken gericht op ‘normatieve’ en ‘systematische’
integratie komt tot een IHRM-beleid dat bijdraagt tot organisatieleren en innovatie.
179
Furusawa (2004), p. 46.
Furusawa (2004), pp. 45-48.
181
Normatief is hier minder dwingend te interpreteren. Omdat normen van een bedrijfscultuur vaak
minder expliciet zijn, zijn afwijkingen van die norm minder direct te sanctioneren. Dit wordt
bijvoorbeeld duidelijk in nenkō-joretsu waar werknemers die niet conform de groeps- en
bedrijfsnormen presteren gesanctioneerd worden door minder snelle promotie.
180
85
Figuur 9.2: Furusawas IHRM-model waarbij normatieve en systematische integratie tot innovaties leiden
Bron: Furusawa (2009), p. 219
Op basis van die theorie evalueert Furusawa het Japanse IHRM-systeem vanuit de
perspectieven van normatieve en systematische integratie. Volgens Furusawa (2004) is er
immers een kloof tussen de internationale bedrijfsstrategie en het IHRM van Japanse
bedrijven wat betreft integratie. Japanse multinationals streven doorgaans naar sterke
mondiale integratie, maar omdat ze dit op een etnocentrisch manier doen worden hun
buitenlandse filialen slechts beperkt geïntegreerd in de multinational.
Furusawa (2004) zegt dat Japanse bedrijven socialisatie als een kerncompetentie gaan
beschouwen zijn.182 Het Japanse socialisatieproces brengt via rotatie en een brede opleiding
met on-the-job-training immers een sterk informele organisatie tot ontwikkeling, waardoor
informatie gedeeld wordt over de grenzen van functies en afdelingen heen. Op die manier
verwezenlijkt het een flexibel organisatiebeleid en organisatieleren. Met het oog op
competitiviteit is men die Japanse vorm van socialisatie gaan exporteren naar het buitenland.
Men is er echter na al die jaren nauwelijks in geslaagd om de bedrijfsfilosofie en
organisatiecultuur, die in het socialisatieproces gedeeld moeten worden, voldoende te laten
doordringen bij werknemers in het buitenland (cf. cap. 9.1.2). In plaats van
grensoverschrijdende vertrouwensrelaties heeft het Japanse IHRM-systeem zelfs eerder
geleid tot een vertrouwenscrisis tussen de Japanse en niet-Japanse werknemers. Furusawa
wijt dit aan de high-context cultuur van Japan.183 Om de bedrijfscultuur verder te laten
doordringen, moet men volgens hem de specifiek Japanse en sterk contextuele normen en
182
183
Furusawa (2004), p. 49.
Furusawa (2004), p. 51-52.
86
waarden vanuit een globaal perspectief herbekijken en expliciteren als duidelijke
kernwaarden die ook opgenomen kunnen worden door mensen met een andere culturele
achtergrond. Verder moeten buitenlandse managers ook geïntegreerd worden in een
wereldwijd HRM-systeem met internationale transfers van personeel, opdat ze vertrouwd
raken met de internationale organisatiecultuur. Het is op die manier dat Japanse
multinationals volgens Furusawa kunnen komen tot normatieve integratie.
Daarnaast wijst Furusawa ook op het gebrek van systematische integratie of m.a.w. op de
gebrekkige toepassing van een wereldwijd geïntegreerd IHRM-systeem. Dit werd reeds
toegelicht in hoofdstukken 8 en 9.2.1, zodat we hier meteen kunnen overgaan naar
Furusawas suggestie voor Japanse bedrijven. Om op wereldschaal optimaal gebruik te
kunnen maken van menselijk kapitaal, heeft een multinational een wereldwijd geïntegreerd
IHRM-systeem nodig. Volgens Furusawa houdt dit in dat men binnen de hele organisatie een
systeem heeft om de high potentials onder de werknemers te identificeren. Daartoe heeft
men nood aan wereldwijde standaarden voor personeelsbeoordeling. Door deze high
potentials te selecteren kan men een pool of reservoir van kernwerknemers (中核人材プー
ル chūkaku jinzai pūru) samenstellen. Vervolgens dient men een opvolgingsplan te maken
voor deze kernwerknemers, opdat men ze verder kan opleiden, evalueren en optimaal kan
inzetten. Door op die manier systematische integratie na te streven, kunnen Japanse
multinationals volgens Furusawa (2004) het ‘tweede glazen plafond’ (第二のグラス・シー
リング dai-ni no gurasu shiiringu) wegnemen.184 Hij alludeert hiermee op het ‘glazen plafond’
van Kopp (1994). Hij wijst er echter op dat er niet alleen een plafond op promotie is in het
filiaal, maar ook een tweede op promotie tot een internationale carrière.
Het IHRM-systeem dat Furusawa beschrijft voor high potentials stemt eigenlijk overeen met
wat men in de Engelstalige literatuur over IHRM omschrijft als ‘global talent management’.
Furusawa blijft in zijn artikels echter tamelijk theoretisch over hoe men normatieve en
systematische integratie kan nastreven. Hij geeft wel voorbeelden van hoe multinationals als
Toyota, Matsushita Electric (Panasonic) en Nissan dit sinds het begin van de jaren 2000 zijn
gaan nastreven.185 Toyata en Nissan expliciteerden bv. hun bedrijfsfilosofie in een document
genaamd ‘Toyota Way’ of ‘Nissan Way’, en Matsushita Electric startte een ‘Panasonic Global
184
Furusawa (2004), p. 53.
Voor Toyota en Matsushita Electric, cf. Furusawa (2004), pp. 53-54 en Furusawa (2005), pp. 19-21.
Voor Nissan, cf. Furusawa (2009), pp. 222-230.
185
87
Executive’-systeem op dat een wereldwijd geïntegreerd IHRM-beleid voert voor
internationale managementposities waartoe ook niet-Japanners gelijke toegang zouden
moeten hebben. Maar voor concrete en meer algemeen toepasbare HR-praktijken die meer
integratie nastreven en meer gericht zijn op de internationale omgeving, kan men eerder
terecht bij METI (2011). Voor het opstellen van de internationalisatieindex, werd immers
gezocht naar zulke IHRM-praktijken. In bijlage B brengen we er enkele van ter sprake, en
wijzen we tevens op de beperkte toepassing van zulke praktijken.
88
Besluit
Japanse multinationals maken deel uit van de wereldtop en om competitief te blijven nemen
ze deel aan het proces van economische mondialisering. Ze investeren steeds meer in
buitenlandse activiteiten, en worden voor hun resultaten bijgevolg ook steeds afhankelijker
van hun buitenlandse filialen. We hebben gezien dat door het proces van mondialisering de
organisatie van het bedrijf en HRM één van de laatste duurzame bronnen van competitiviteit
worden, omdat ze essentieel kunnen bijdragen tot organisatieleren. Vanuit een
contingentiebenadering zal iedere organisatie die in zulk een omgeving op lange termijn
competitief wil zijn, zijn strategie dan ook moeten afstemmen op organisatieleren. Door het
HRM-principe van strategische afstemming, betekent dit dus ook dat het IHRM-systeem moet
bijdragen tot organisatieleren. Dit kan het doen door te streven naar een wereldwijd
optimaal gebruik van menselijk kapitaal en verregaande integratie tussen verschillende
eenheden over de hele wereld. Of om het met de begrippen van Furusawa te zeggen, door
normatieve en systematische integratie na te streven.
In Japan lijkt integratie één van de sterke kanten van Japans management te zijn. Of toch
tenminste als we kijken naar de kern van de Japanse bedrijven. Door teamwerk en job
rotation worden banden gesmeed doorheen verschillende afdelingen van de organisatie, en
de besluitvorming gebeurt bottom-up op basis van consensus. Deze manier van werken is
een product van de collectivistische cultuur en het economische mirakel van Japan. De sterke
integratie wordt ook bevordert door het Japanse HRM-systeem, want met praktijken als
shūshin-koyō en nenkō-joretsu streeft het een internalisering van de arbeidsmarkt na en gaan
er geen schakels middenin het informele kennisnetwerk verloren. Deze sterk geïntegreerde
kern van het Japans bedrijf wordt tot op heden beschermd door een steeds groter wordende
periferie van tijdelijke werknemers.
De meerderheid van de Japanse multinationals is om zijn buitenlandse activiteiten te laten
verlopen volgens de strategie van het moederbedrijf, beroep gaan doen op expatriate
management. Deze expatriates zijn immers kernwerknemers van het bedrijf en hebben dan
ook de nodige sociale contacten met werknemers van het moederbedrijf en de nodige kennis
van de bedrijfscultuur opdat de coördinatie tussen filiaal en moederbedrijf optimaal kan
verlopen. Het probleem is echter dat ze op die manier misschien wel de bedrijfsactiviteiten
van de filialen integreren, maar niet het plaatselijke personeel. Zo’n internationaal beleid is
etnocentrisch want lokale werknemers worden niet betrokken in de besluitvorming en
89
evenmin in het IHRM-systeem van de multinational. Shiraki (2006) stelt het Japanse IHRMbeleid voor als een uitbreiding van de Japanse interne arbeidsmarkt naar de managementtop
van de buitenlandse filialen. Dat betekent dus dat ze het Japanse HRM-systeem gewoon
uitbreiden, in plaats van het te internationaliseren. Het gevolg is dan ook dat de sterke
integratie die met dit systeem gepaard zou gaan, ophoudt bij de grens van die interne
arbeidsmarkt.
De gebrekkige integratie van plaatselijke werknemers in een wereldwijd geïntegreerd HRMsysteem van de multinational leidt vanuit het perspectief van IHRM tot problemen op twee
niveaus. Ten eerste ontbreekt onder zo’n etnocentrisch IHRM-beleid reeds de nodige
integratie voor bedrijven met een mondiale strategie (global strategy), hetgeen toch de
strategie is die men de meeste Japanse multinationals toeschrijft. Als de multinational er niet
in slaagt om op z’n minst lokale managers te integreren in de cultuur en praktijken van de
multinational, zal het blijven kampen met expatriate-gerelateerde problemen zoals hoge
personeelskosten en een hoog personeelsverloop bij de lokale managers van het filiaal. Dit is
dus een probleem op het vlak van strategische afstemming, want als HR-praktijk schiet
expatriate management te kort om lokale managers te integreren in de mondiale strategie.
Ten tweede is een etnocentrisch (IHRM-)beleid niet contingent met een internationale
omgeving van toenemende mondialisering. Bird, Taylor & Beechler (1998) gaven al aan dat
een gesloten hybride model van IHRM slechts een matig niveau van organisatieleren bereikt.
Maar het is vooral Furusawa die m.b.t. Japanse bedrijven wijst op het gebrek aan
‘grensoverschrijdende
vertrouwensrelaties’
en
een
gebrekkige
‘wereldwijde
aanwendbaarheid van competent menselijk kapitaal’, opdat ze ook zouden kunnen profiteren
van de innovaties die in hun buitenlandse filialen ontstaan. Japanse multinationals met een
etnocentrisch IHRM-beleid hebben dus problemen met zowel integratie als lokale aanpassing,
en in een internationale context is dat een competitief nadeel. Zo’n beleid lijkt dan ook meer
afgestemd op de Japanse omgeving dan de internationale. Dat het IHRM-systeem
organisatieleren onvoldoende ondersteunt is zeker geen probleem dat men enkel de Japanse
multinationals kan toedichten, maar wat betreft het stimuleren van de bijdrage van nietJapanse werknemers en managers aan organisatieleren lijken ze toch tegen een grotere
uitdaging aan te kijken dan westerse multinationals.
Doorheen deze masterproef hebben we aan de hand van een heel aantal modellen trachten
te wijzen op het toenemende belang van een wereldwijd geïntegreerd IHRM-systeem. Dit
90
deden we vooral vanuit een contingentiebenadering. De kerngedachte van een IHRMsysteem dat bijdraagt tot organisatieleren heeft zich de laatste tien jaar niet alleen gevestigd
in de westerse HRM-theorieën, maar ook in de Japanse. Opvallend is dat het studieobject van
Japans IHRM en Japans expatriate management, waar toch ook heel wat westerse studies
zich op gericht hebben, tot nog toe enkel in de Japanse studies benaderd is vanuit dit
perspectief op IHRM. In het kader van deze masterproef vonden we althans geen westerse
bronnen die dit deden. Door aan te sluiten bij wat we de Japanse ‘internationalisatiestroming’
zijn gaan noemen, hopen we met deze masterproef aangetoond te hebben dat het probleem
van Japans expatriate management, maar één onderdeel is van een groter achterliggend
probleem, namelijk het etnocentrisme van het ganse IHRM-beleid in vele Japanse
multinationals.
91
Bijlagen
A. Bibliografie status quaestionis
In hoofdstuk 6 werden drie grote stromingen over Japans IHRM geïdentificeerd: de
transferstroming, de lokalisatiestroming en de internationalisatiestroming. In deze bijlage
vermelden we bij iedere stroming, de specifieke boeken of artikels die representatief zijn
voor iedere stroming, of school. Hier en daar wordt er nog een extra onderverdeling gemaakt.
A.1 Transferstroming
A.1.1 Japanse studies
Introductieschool
Shiraki (2006) deelt deze school vervolgens verder op in drie subtypes naargelang de mate
waarin die introductie mogelijk geacht wordt. Een eerste subtype, vertegenwoordigd door
studies van Koike (小池), gaat er van uit dat de essentiële delen van het Japanse HRMsysteem universeel zijn en dat in activiteiten over de hele wereld toepasbaar zijn als het
concept ervan maar voldoende begrepen wordt. Auteurs van het tweede subtype, met o.m.
Ishida (1985) als vertegenwoordiger, menen dat het Japanse HRM-systeem slechts
gedeeltelijk toepasbaar is en dat enkele componenten van het Japanse systeem niet in z’n
geheel in het buitenland toepasbaar zijn. Het derde subtype, met representatieve studies
onder redactie van Okamoto (岡本), plaats de introductie van Japans HRM op een tijdschaal
en interpreteert lokale aanpassing als de geleidelijke inburgering van het Japanse systeem.
Subtype 1 (Kazuo Koike)
小池和男・猪木武徳編著(1987年)『人材形成の国際比較:東南アジアと日
本』東洋経済新報社;
小池和男編(1991年)『大卒ホワイトカラーの人材開発』東洋経済新報社;
小池和男(1999年)「職場の人材開発:その日米比較ー在米日系企業と日本
の母工場」『慶應経営論集』(第17巻第1号、1999年6月)1-17ペ
ージ。
Subtype 2 (Hideo Ishida)
石田英夫(1985年)『日本企業の国際人事管理』日本労働研究機構。
Subtype 3 (Yasuo Okamoto (red.))
岡本康雄編著(1999年)『日本企業in東アジア』有斐閣;
92
岡本康雄編著(2000年)『北米日系企業の経営』同文舘出版。
Assimilatieschool
Shiraki (2006) onderscheidt hierin twee subtypes. Het ene subtype legt de nadruk op het
culturele aspect van het Japanse HRM-systeem en stelt dat de introductie moeilijk is omwille
van een verschil in ‘context’. Yasumuro (安室), representatief auteur voor deze school,
verwijst naar Halls concept van context (cf. cap. 4.1.2) en beweert dat Japans management
pas effectief kan zijn in het buitenland als de werknemers integreren in de high-context
cultuur waarmee Japans management verbonden is.186 Volgens Yasumuro zou dit erg moeilijk
zijn voor buitenlanders. Yoshihara ( 吉 原 ), die het andere subtype vertegenwoordigt,
minimaliseert echter het sterke karakter van Japanse bedrijven en pleit resoluut voor lokale
aanpassing in de buitenlandse filialen.
Subtype 1 (Ken’ichi Yasumuro)
安室憲一著(1982年)『国際経営行動論』(森山書店)。
Subtype 2 (Hideki Yoshihara)
吉原英樹著(1996年)『未熟な国際経営』(白桃書房)。
Hybride school
Tetsuo Abo (red.)
安保哲夫編著(1998年)『日本企業のアメリカ現地生産』東洋経済新報社;
Abo, Tetsuo (red.), 1994. Hybrid Factory: The Japanese Production System in the United
States. Oxford University Press.
A.1.2 Engelstalige studies
Culturele school
England, George, 1975. The manager and his values: An international perspective. Cambridge,
Mass.: Ballinger;
Hofstede, Geert. 1983. “The cultural relativity of organizational practices and theories.”
Journal of International Business Studies, 14(2): 75-89;
Nakane, Chie. 1970. Japanese society. Berkeley: University of California Press.
186
Shiraki maakt niet duidelijk dat Yasumuro het concept context van Hall ontleent, maar dit wordt wel
duidelijk in Nakamura (2005a), p. 45 die verwijst naar een latere editie van dit boek.
93
Rationalistische school
Aoki, Masahiko, 1988. Information, incentives, and bargaining in the Japanese economy. New
York: Cambridge University Press.
Dore, Ronald. 1973: British factory, Japanese factory. Berkeley: University of California Press
Koike, Kazuo, 1984. “Skill formation systems in the U.S. and Japan: A comparative study.” In
Masahiko Aoki (red.). The economic analysis of the Japanese firm. New York: Elsevier
Science Publishers B.V. (North-Holland), pp. 47-75.
‘Technology-HRM fit’ school
Kujawa, Duane, 1983. “Technology strategy and industrial relations: Case studies of Japanese
multinationals in the United States.” Journal of International Business Studies 14, 3: 9-22;
Shimada, Haruo & John Paul MacDuffie, 1987. Industrial relations and 'humanware': Japanese
investments in automobile manufacturing in the United States. Briefing Paper for the First
Policy Forum, International Motor Vehicle Program, MIT.
A.1.3 Lokale empirische studies
Dedoussis, Vagelis, 1995. “Simply a question of cultural barriers? The search for new
perspectives in the transfer of Japanese management practices.” Journal of Management
Studies 32: 731-745;
Gill, Roger & Alphonsus Wong, 1998. “The cross-cultural transfer of management practices:
The case of Japanese human resource management practices in Singapore.” The
International Journal of Human Resource Management 9, 1: 116-135;
Jain, H. C. ,1987. “The Japanese system of HRM: Transferability to the Indian Industrial
Environment.” Asian Survey 21, 9: 1023-35;
Rose, Raduan Che & Naresh Kumar, 2007. “The transfer of Japanese-style HRM to subsidiaries
abroad.” Cross Cultural Management: An International Journal 14, 3: 240-253;
Sammapan, N., 1995. “Japanese multinational management in Thailand: Characteristics and
transferability.” University of Antwerp Centre for International Management and
Development Discussion Paper 1995/E/18;
Takeuchi, Norihiko (竹内 規彦), 2000. 「日本企業における人的資源管理システムの国際
移転戦略に関する実証的研究 : 中国及び台湾進出日系企業の事例」 (Eng.:
“International Transfer Strategy of the Human Resource Management System among
Japanese Firms Overseas : Chinese and Taiwanese Experiences”). 『経営行動科学』
(Keiei Kōdōkagaku, Eng. The Japanese journal of administrative science) 14, 1: 1-13.
94
A.2 Lokalisatiestroming
A.2.1 Japanse studies
Jaren 1980
Enerzijds pleit Yasumuro (安室) om het aantal expatriate managers te reduceren en de
managementpraktijken te expliciteren door bv. gebruik te maken van gedetailleerde
functieomschrijvingen en handleidingen. Anderzijds menen auteurs als Nakagawa (中川),
Hayashi (林) en Kinbara (金原) dat men de informele managementpraktijken kan behouden
en eerder moet streven naar het werven, opleiden en behouden van competente plaatselijke
managers. Met betrekking tot HRM bepleiten ze dus lokalisatie door het systeem ofwel aan
te passen aan de westerse HR-praktijken, ofwel aan het lokale HRM. Ishida (1985) zet zich af
tegen deze reeks auteurs, door te beweren dat sommige Japanse HR-praktijken wel en
andere niet overdraagbaar zijn naar het buitenland.187 Bij de praktijken die men wel kan
transfereren zouden eventueel wel wat lokale aanpassingen nodig zijn. Verder wijst hij ook
op het nut van het opleiden van buitenlandse werknemers in het Japanse hoofdkwartier om
hen vertrouwd te maken met de Japanse werkwijze
Ken’ichi Yasumuro:
安室憲一(1986)『国際経営行動論』森山書店。
Takio Nakagawa, Kichirō Hayashi en Tatsuo Kinbara:
中川多喜雄(1983)「日本人比率と現地化問題」南山大学経済学会,南山大学経
営学会『アカデミア経済経営学編』第 78 巻,41-65 頁;
林吉郎(1985)『異文化インターフェイス管理』有非閣;
金原達夫(1988)「国際経営における現地化の可能性」『広島大学経済論叢』第
12,第1巻,51-76 頁。
Hideo Ishida:
石田英夫(1985年)『日本企業の国際人事管理』日本労働研究機構。
Jaren 1990
Hitoshi Nagano en Mariko Ueki:
永野仁(1992)「操業年数と人材の現地化―アジア進出日系企業の数量分析」明
治大学政治経済研究所『政経論叢』第 60 巻,133-158 頁;
187
Nakamura (2005a), pp. 48-49 bespreekt Ishida (1985) in zijn literatuuroverzicht.
95
植木真理子(2002)『経営技術の国際移転と人材育成』文眞堂。
A.2.2 Engelstalige studies
Bartlett, C. and Yoshihara, H., 1992. “New challenges for Japanese multinationals: is
organization adaptation their Achilles heel?” In V. Pucik, N. Tichy, and C. Barnett, (red.)
Globalizing management: creating and learning the competitive organization. New York:
John Wiley & Sons, 276–299.
Kopp, R., 1994. International Human Resource Policies and Practices in Japanese, European
and United States Multinationals. Human Resource Management 33, 4: 581-599.
Kopp, R., 1994. The Rice-Paper Ceiling. Stone Bridge Press.
Kopp, R., 1999. “The rice-paper ceiling in Japanese companies: why it exists and persists.” In
S.L. Beechler and A. Bird (red.). Japanese multinationals abroad: individual and
organizational learning. New York: Oxford University Press, 107–128.
Keeley, Timothy Dean, 2001. International human resource management in Japanese firms :
their greatest challenge. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave.
A.3 Internationalisatiestroming
Furusawa (2004)
Furusawa (2005)
古沢昌之 (Furusawa Masayuki), 2008.『グローバル人的資源管理論:「規範的統合」と
「制度的統合」による人材マネジメント』 ( urōbaru jinteki shigen kanriron kihanteki
tōgō to seidoteki tōgō ni yoru jinzai manejimento, Eng: Global Human Resource Management:
HR Management based on ‘Normative Integration’ en ‘Systematic Integration’). Tōkyō :
Hakutō Shobō.
Furusawa (2009)
Nakamura (2005a&b)
Shiraki (2006)
96
B. Gebrekkige internationalisatie van Japans HRM
In deel 3 is duidelijk geworden dat een gebrekkig internationaal IHRM-systeem heel wat
problemen kan opleveren voor een multinational, en dit zowel in het filiaal als in het
moederbedrijf. De belangrijkste functie van IHRM is het bijdragen tot de competitiviteit van
een multinational. Uit Furusawas betoog is duidelijk geworden dat het Japanse
etnocentrische IHRM-systeem niet bijdraagt tot wereldwijd organisatieleren, terwijl men net
dat in de huidige context van mondialisering als één van de belangrijkste bronnen van
competitiviteit beschouwt. Om duidelijk te maken in welke beperkte mate de Japanse
bedrijven gebruik maken van IHRM-praktijken die leiden tot normatieve en systematische
integratie, geven we hier de huidige stand van zaken. We doen hiervoor beroep op de
resultaten van METI’s (2011) enquête in het kader van de internationalisatieindex. Het
betreft hier de gegevens van 168 Japanse multinationals over het jaar 2010. Uit de resultaten
van deze enquête die we in hoofdstuk 8 reeds gepresenteerd hadden, bleek reeds dat slechts
7,1 % van hen aangeeft een mondiaal geïntegreerd HRM-beleid te voeren en dat zo’n 70 %
gebruik maakt Japans expatriate management in buitenlandse filialen. We presenteren de
significante resultaten hier opgedeeld volgens hun bijdrage aan normatieve dan wel
systematische integratie.
B.1 Normatieve integratie
Normatieve integratie kan men bekomen via de creatie van grensoverschrijdende socialisatie.
Om daar toe te komen moet IHRM bijdragen tot een grensoverschrijdende communicatie en
bedrijfscultuur. Aan de hand van het model van Keeley (2001) maakten we reeds duidelijk dat
deze factoren een invloed hebben op de integratie van niet-Japanse werknemers.
Communicatie188
Communicatie in een multinationale onderneming wordt bemoeilijkt door talige en culturele
barrières. Het is echter niet alleen aan de werknemers om die barrières te overwinnen. Het
bedrijf moet er naar streven om die barrières systematisch te verlagen. Een Japans bedrijf
zou zijn buitenlandse werknemers bijvoorbeeld lessen Japans kunnen laten volgen. 64 % van
de multinationals doet dit in zijn geheel niet, en slechts 3,6 % doet dit in 80 tot 100 % van de
filialen waar dit nodig kan zijn. Een andere mogelijkheid zou zijn om in de buitenlandse
filialen de plaatselijke voertaal als één van de officiële talen te gebruiken. 44 % van de
multinationals doet dit in geen enkel filiaal, terwijl 28 % dit in 80 à 100 % van de filialen
doorvoert. Een punt dat eerder aangehaald werd, is dat de communicatie vanuit het
188
We gebruiken hier de resultaten van METI (2011), pp. 65-70.
97
hoofdkwartier doorgaans in het Japans gebeurt. METI (2011) bevestigt dit. 38 % van de
multinationals de belangrijke documenten verzonden door het moederbedrijf niet vertaalt
naar het Engels of de lokale voertaal. Nog geen 20 % van hen geeft aan dit te doen bij 80100 % van de filialen waar dit nodig is. Verder wordt bij meetings in het hoofdkantoor waar
buitenlanders bij aanwezig zijn, in 54 % van de multinationals gewoon in het Japans
gesproken. 20 % geeft dan weer aan dat ze in 80 tot 100 % van de gevallen toch ook Engels
gebruiken. Om tot slot ook iets over culturele barrières te zeggen, geeft bijna 50 % aan dat ze
geen enkele training voorzien om bij te leren over de cultuur, wetten of gebruiken van Japan
of het land van een vestiging. Amper 5 % voorziet culturele trainingen in 80 – 100 % van de
filialen. Deze resultaten wijzen er op dat er onder de bevraagde multinationals slechts enkele
zijn met een systematische aanpak tegen communicatieproblemen. Het is dan ook niet
verbazend dat slechts 13 % van hen aangeeft dat de interne communicatie doorheen de hele
multinational vlot verloopt (Figuur B.1). Bijna 30 % geeft aan dat er communicatieproblemen
zijn in een deel van de organisatie en nog eens 30 % dat er op één deel of regio na overal
problemen zijn met communicatie. 10 % geeft zelfs aan dat er in de hele multinational
communicatieproblemen zijn.
Figuur B.1: Communicatieproblemen tussen het Japanse hoofdkwartier en buitenlandse filialen, en tussen
Japanners en niet-Japanners
Bron: METI (2011), p. 67.
Een gevolg van communicatieproblemen is dat de transfer van technologische of
bedrijfskundige knowhow tussen de verschillende filialen en het moederbedrijf minder vlot
verloopt. Zeker voor het doorgeven van de belangrijke impliciete kennis vormt dit een
probleem. Het is bovendien bekend dat Japanse bedrijven intensief gebruik maken van
impliciete kennis. 83 % van de bevraagde multinationals geeft bv. aan geen gebruik te maken
van een universele handleiding of opleiding. Het etnocentrisme van de Japanse
98
multinationals uit zich ook in het feit dat slechts 37 % specialisten ongeacht hun afkomst
uitstuurt van het filiaal waar de technologie het verst staat naar andere filialen. Dat wil
zeggen dat ze slechts beperkt erkennen dat innovaties overal tot stand kunnen komen.
Bedrijfscultuur189
Zelfs wanneer de communicatie vlot verloopt is dit nog geen garantie op integratie. Om te
weten welke informatie belangrijk is voor de multinational moeten de werknemers
voldoende socialiseren met de bedrijfscultuur. Om de bedrijfscultuur over landsgrenzen heen
te kunnen verspreiden is er nood aan een zekere explicitatie of training, zeker in het geval
van Japanse bedrijven omdat ze uit een high-context cultuur komen. Van de door METI
bevraagde multinationals geeft 31 % aan dat ze in 80 à 100 % van hun filialen hun
bedrijfsfilosofie vastleggen en hun werknemers daarover informeren of daarin opleiden
(Figuur B.2). 20 % geeft echter aan dit in zijn geheel niet te doen. De beide extremen zijn
daarmee beter vertegenwoordigd dan zij die dit halfslachtig doen. Dit geldt ook voor het
vastleggen en doorgeven van de kernwaarden van het bedrijf. 19 % geeft aan dit in 80 à
100 % van de filialen te doen, maar het aandeel multinationals die dit in zijn geheel niet doen
loopt op tot 37 %.
Figuur B.2: Het expliciteren en laten doordringen van de bedrijfsfilosofie bij Japanse bedrijven
Bron: METI (2011), p. 64.
Opdat de bedrijfscultuur effectief kan inwerken op gedrag van werknemers, moet men dit
gedrag daar ook op evalueren. 37 % van de Japanse multinationals geeft aan dat de evaluatie
van gedrag en functies niet gebaseerd is op de bedrijfsfilosofie. 16 % gaf aan dat in 80 à
100 % van de filialen de evaluatie wel degelijk gebaseerd is op de bedrijfsfilosofie. METI
(2011) plaatste naast deze resultaten over het doorgeven van de bedrijfscultuur in
multinationals ook de resultaten van de Japanse bedrijven zonder buitenlandse filialen. Wat
189
We gebruiken hier de resultaten van METI (2011), pp. 64-65.
99
daarbij opvalt is dat de resultaten van de multinationals het half zo goed doen. Wat betreft
evaluatie op basis van de bedrijfsfilosofie maakte METI (2011) ook de vergelijking met een
19-tal multinationals met vestigingen in Japan. Daarbij valt op dat het aandeel bedrijven die
zo’n evaluatie niet toepassen quasi gelijk is, maar dat het aandeel bedrijven die dit op (bijna)
volledige schaal toepassen meer dan twee maal zo groot is (42 %). De gebruikte steekproef is
echter te klein om representatief te zijn, waardoor we hier moeilijk algemene conclusies aan
kunnen verbinden.
B.2 Systematische integratie
Systematische integratie steunt op een mondiaal geïntegreerd HRM-systeem. Op die manier
kan een multinational zijn menselijk kapitaal optimaal benutten. Zeker in de hogere functies
van de bedrijfshiërarchie, wordt het belangrijk dat deze door de meest competente
werknemers bezet worden. Dit is één van de doelstellingen van global talent management.
Voordat we ingaan op HR-praktijken die waardevol menselijk kapitaal beheren, kijken we
naar de praktijken die de instroom ervan moeten verzekeren.
Internationale werving en selectie190
Een belangrijke voorwaarde om een goede kandidaat te selecteren, is het opstellen van een
functieomschrijving waarin duidelijk staat welke eigenschappen of vaardigheden men nodig
heeft voor die functie. Dit doet men doorgaans al vóór de werving van kandidaten. M.b.t een
internationale functie blijkt 72 % van de Japanse multinationals dit niet te doen, amper 13 %
enkel voor topmanagementfuncties en slechts 7 % voor alle internationale functies. Dit is te
verklaren door de Japanse vorm van teamwerk, waarbij men eerder nood heeft aan
generalisten of teambegeleiders i.p.v. specialisten. In Japan zelf maakt men daardoor weinig
gebruik van een duidelijke functieomschrijving.
Bij de werving is het van belang om kandidaten uit alle landen of filialen in aanmerking te
nemen. Bij de Japanse multinationals blijkt maar liefst ca. 60 % dit niet te doen bij de werving
voor een managementfunctie of een internationaal projectteam. Nog geen 5% van de
Japanse bedrijven past dit wel toe op wereldschaal. Dit lijkt te bevestigen dat buitenlandse
werknemers inderdaad geen toegang hebben tot de multinationale interne arbeidsmarkt van
Japanse multinationals.
190
We gebruiken hier de resultaten van METI (2011), pp. 47-51, 55-62.
100
Bij werving en selectie in de buitenlandse filialen, hebben 128 (72 %) van de 168
multinationals buitenlandse werknemers met werkervaring in dienst genomen. Van deze 128
multinationals geeft 60 % aan dat ze bij de aanwerving het type functie en de inhoud ervan
duidelijk maken, en geeft nog eens 24 % daarnaast ook informatie over de titel, het loon en
het loopbaanbeleid. Dit maakt duidelijk volgens METI (2011) dat werving- en
selectiepraktijken in het buitenland toch enige lokalisatie ondergaan. 191 Anderzijds hebben 90
(44,6 %) van de 168 multinationals pas afgestudeerde of onervaren buitenlandse werknemers
in dienst genomen in hun buitenlandse filialen. De percentages m.b.t. het duidelijk maken
van de inhoud van de functie zijn gelijkaardig t.o.v. die bij de aanwerving van ervaren
personeel. Het verschil tussen de praktijken in het moederbedrijf en die in een buitenlands
filiaal wordt duidelijk bij de aanwerving van buitenlanders in Japan. 40 % geeft daarbij aan dat
ze bij de aanwerving het type functie en de inhoud ervan duidelijk maken, en slechts 11 %
geeft daarnaast ook informatie over de titel, het loon en het loopbaanbeleid.
Global talent management
Om na de internationale werving en selectie het aangeworven kapitaal optimaal te benutten,
komt het er op aan om dit menselijk kapitaal goed te beheren. Furusawa verwees voor zo’n
beheer naar praktijken van global talent management. Het betreft vooral gecentraliseerde
HR-praktijken als evaluatie, opleiding en transfers.
Onder de Japanse multinationals gaf 30 % aan dat ze personeelsinformatie over managers
van alle filialen niet gecentraliseerd beheren. 192 Anderzijds geeft 34 % aan dit wel te doen
voor 80 tot 100 % van de filialen. Een derde beschikt dus over een informatiesysteem voor
hun managementpersoneel, hetgeen toch een voorwaarde is om aan global talent
management te doen. Daartegenover staat wel dat weinig Japanse multinationals een
wereldwijd geïntegreerd evaluatiesysteem hebben voor managers dat werklocatie noch
nationaliteit in rekening brengt. Maar liefst 71 % beschikt niet over zo’n evaluatiesysteem
voor managementpersoneel, terwijl slechts 11 % dit wel heeft en toepast op 80 à 100 % van
de filialen.193
Bij de opleiding van buiten Japan aangeworven personeel, geeft 66 % aan dat deze
werknemers geen trainingsprogramma met dezelfde standaarden kunnen volgen als de in
191
METI (2011), p. 56.
METI (2011), p. 48.
193
METI (2011), p. 51.
192
101
Japan aangeworven werknemers. 194 Buiten Japan aangeworven personeel heeft in 46 % van
de bedrijven ook geen enkele gelegenheid om internationale ervaring op te doen in het
moederbedrijf of andere filialen, terwijl 7 % die kans biedt in 80 à 100 % van hun filialen. Dit
laatste staat in groot contrast met de in Japan aangeworven werknemers. 195 Slecht 14 % biedt
hun in Japan aangeworven werknemers geen enkele gelegenheid op internationale ervaring,
en maar liefst 19 % biedt die kans aan in 80 à 100 % van hun filialen. Desniettemin hebben
vele in Japan aangeworven werknemers niet de nodige kennis van Engels en internationale
business om een functie buiten Japan te kunnen bekleden (Figuur B.3). Bij slechts 3,6 % van
de multinationals beschikt de meerderheid van het personeel over die kennis, en bij 3 % is dit
zowat de helft van het personeel. Maar liefst 75 % geeft aan dat slechts een deel van de
werknemers de nodige kennis heeft, en bij 10 % is die kennis zo goed als afwezig. Dit wijst er
op dat het in Japan aangeworven personeel nauwelijks over een global mindset beschikt, en
dat die ook niet ontwikkeld wordt. Dit maakt het misschien minder verrassend dat in 80 %
van de Japanse multinationals ervaring in het buitenland of in een internationale functie geen
criterium is voor een promotie tot het topmanagement (幹部 kanbu).196
Figuur B.3: Vaardigheid in het Engels en kennis van internationale business bij werknemers aangeworven in
Japan
Bron: METI (2011), p. 63.
Een laatste belangrijk element van global talent management zijn internationale
personeelstransfers. Het is reeds duidelijk gemaakt dat in Japan aangeworven personeel
meer kansen heeft om internationale ervaring op te doen. De meeste Japanse multinationals
194
Voor opleidingspraktijken voor buiten Japan aangeworven personeel, cf. METI (2011), p. 64.
Voor opleidingspraktijken voor in Japan aangeworven personeel, cf. METI (2011), p. 62-63.
196
METI (2011), p. 50.
195
102
hebben dan ook geen uniform beleid voor internationale transfers. Zo gaf 54 % te kennen dat
ze bij het invullen van een positie vanuit de interne arbeidsmarkt, dit niet doen zonder de
plaats van aanwerving of nationaliteit in rekening te brengen. 197 Voor de meeste in het
buitenland aangeworven werknemers bestaat er dan ook geen mogelijkheid om te
promoveren naar een managementfunctie in het moederbedrijf. 74 % van de Japanse
multinationals geeft immers aan zo’n mogelijkheden niet aan te bieden. 198 Ook tussen
buitenlandse filialen heeft 58 % totaal geen rotatiesysteem voor managers. 8,3 % heeft dit
voor 80 tot 100 % van de filialen.199
197
METI (2011), p. 48.
METI (2011), p. 51.
199
METI (2011), p. 48. Vraag 13e is fout op die bladzijde, want er moet dit staan 「幹部に対し海外拠
点間での異動を行っている」.
198
103
Bronnen
Aoki, Masahiko, 1990. “Toward an Economic Model of the Japanese Firm.” Journal of
Economic Literature 28, 1: 1-27.
Beechler, Schon & John Zhuang Yang, 1994. “The Transfer of Japanese-Style Management to
American Subsidiaries: Contingencies, Constraints, and Competencies.” Journal of
International Business Studies 25, 3: 467-491.
Beechler, Schon, John Stephan, Vladimir Pucik en Nigel Campbell, 1995. “Decision Making
Localization And Decentralization In Japanese MNCs: Are There Costs Of Leaving Local
Managers Out Of The Loop?” Center on Japanese Economy and Business Working Papers
101. [Online: http://hdl.handle.net/10022/AC:P:142]
Bird, Allan, Sully Taylor & Schon Beechler, 1998. “A Typology of International Human
Resource Management in Japanese Multinational Corporations: Organizational
Implications.” Human Resource Management 37, 2: 159–172.
Briscoe, Dennis, Randall Schuler en Ibraiz Tarique, 2012. International Human Resource
Management : Policies and Practices for Multinational Enterprises. 4e uitgave. New York :
Routledge.
Child, John, 2005. Organization : Contemporary Principles and Practices. Malden : Blackwell.
Collings, David G., Hugh Scullion & Michael J. Morley, 2007. “Changing patterns of global
staffing in the multinational enterprise: Challenges to the conventional expatriate
assignment and emerging alternatives.” Journal of World Business 42: 198-213.
Dowling, Peter J., 1999. “Completing the Puzzle: Issues in the Development of the Field of
International Human Resource Management”. Management International Review, 39, 3:
27-43.
Economic and Social Research Institute (ESRI) (経済社会総合研究所), 2012. 『国民経済計
算(GDP 統計)』 (Kokumin keizai keisan (GDP tōkei), Eng. System of National Accounts
(GDP statistics)). 内閣府 (Naikaku-fu, Eng. Cabinet Office of Japan).
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html [raadpleging: 20/04/2012]
Ferner, Anthony, 1997. “Country of origin effects and HRM in multinational companies.”
Human Resource Management Journal 7, 1: 19-37.
Fortune (red.), 2011. “Global 500: Japan” CNNMoney.com.
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/countries/Japan.html
[raadpleging: 1/06/2012]
Furusawa, Masayuki (古沢 昌之), 2004. 「国際人的資源管理のグローバル統合に関する
考察 : 日本企業の課題」(Eng: “A Study of the 'Global Integration' of International
Human Resource Management : Challenges for Japanese Multinational Corporations”).
104
『龍谷大学経営学論集』 (Eng: The journal of business studies, Ryukoku University) 44, 3:
45-57.
Furusawa, Masayuki (古沢 昌之), 2005. 「日本企業における国際人的資源管理の変革 :
「統合-現地適応」の両立に向けて」(Eng: “Transformation of International Human
Resource Management at Japanese Multinational Corporations : Towards the Balancing of
Global Integration and Local Responsiveness”). 『国際ビジネス研究学会年報』 (Eng :
Japan Academy of International Business Studies) 11: 13-27.
Furusawa, Masayuki (古沢 昌之), 2009. 「日本企業の「グローバル人的資源管理」に関
する一考察:日産自動車の事例研究」(Eng: “A study on global human resource
management of Japanese corporations: the case of Nissan Motor Co., Ltd.”). 『大阪商業
大学論集』 (Eng : The review of Osaka University of Commerce) 5, 1: 217-234.
Gill, Roger & Alphonsus Wong, 1998. “The cross-cultural transfer of management practices:
The case of Japanese human resource management practices in Singapore.” The
International Journal of Human Resource Management 9, 1: 116-135.
Gong, Yaping, 2003. “Subsidiary Staffing in Multinational Enterprises : Agency, Reources, and
Performace.” Academy of Management Journal 40, 6: 728-739.
Harzing, Anne-Wil, 2001. “Who’s in Charge? An Empirical Study of Executive Staffing Practices
in Foreign Subsidiaries.” Human Resource Management 40, 2: 139-158.
Hirose, Shun (廣瀨 俊), 2010. 「国際人的資源管理と日系企業の台湾活用に関する研究」
(Eng: “A study on global human resource management and cooperation with Taiwanese
staff in Japanese firms”). 『日本大学大学院総合社会情報研究科紀要』 (Eng : The
Bulletin of the Graduate School of Social and Cultural Studies Nihon University) 11: 173181.
Ishida, Hideo (石田英夫), 1985.『日本企業の国際人事管理』 (Eng: International Human
Resource Management of Japanese Companies). Tokio: Nihon Rōdō Kenkyū Kikō.
Ishida, Hideo, 1986. “Transferability of Japanese Human Resource Management Abroad.”
Human Resource Management 25, 1: 103-120.
Itagaki, Hiroshi, 2009. "Competitiveness, localization and Japanese companies in China:
realities and alternate approaches." Asia Pacific Business Review 15.3 : 451-462.
Japan External Trade Organization (JETRO) (日本貿易振興機構(ジェトロ)), 2011a. 『ジ
ェトロ世界貿易投資報告〈2011 年版〉:国際ビジネスを復興の力に』(Jeturo sekai
bōeki tōshi hōkoku (2011-nenban) : Kokusai bijinesu wo fukkō no chikara ni; Eng: 2011
JETRO Global Trade and Investment Report: International Business as a Catalyst for
Japan’s Reconstruction) http://www.jetro.go.jp/world/gtir/2011/pdf/2011-1.pdf
[raadpleging: 1/06/2012]
105
Japan External Trade Organization (JETRO) (日本貿易振興機構(ジェトロ)), 2011b. 『日
本の国・地域別対外直接投資(金額)』(Nihon no kuni / chiiki-betsu taigai
chokusetsu tōshi (kingaku); Eng: Japan’s Foreign Direct Investment by country / region
(amount)). 11/05/2012. http://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/fdi/data/jfdi_05.xls
[raadpleging: 1/06/2012]
Japan External Trade Organization (JETRO), 2012. Japan's Total Outward FDI by
Country/Region (International Investment position). 23/05/2012.
http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/data/11fdistocken01.xls [raadpleging:
1/06/2012]
Japan Overseas Enterprises Association (日本在外企業協会 Nihon zaigai kigyō kyōkai) (red.),
2011. 「2010 年度「海外現地法人のグローバル経営化に関するアンケート調査」
結果報告」(“2010 nendo “kaigai genchihōjin no gurōbaru keiei-ka ni kan suru ankeetochōsa” kekka-hōkoku; Eng: “Fiscal year 2010 “Survey on the globalization of management
in overseas subsidiaries”, Report of the results”). JOEA. http://www.joea.or.jp/wpcontent/uploads/pdf/Survey_Globalization_2010.pdf [raadpleging: 17/04/2012].
JETRO, cf. Japan External Trade Organisation.
JOEA, cf. Japan Overseas Enterprises Association.
Keeley, Timothy Dean, 2001. International human resource management in Japanese firms :
their greatest challenge. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave.
Kishita, Tetsuhiro, 2006. “The HRM of Japanese Firms in the Days to Come of Global
Competition.” Research and Practice in Human Resource Management 14, 1: 29-48.
[Online in pdf-formaat op http://rphrm.curtin.edu.au/2006/issue1/japanese.pdf, 7 p.]
Kopp, Rochelle, 1994. International Human Resource Policies and Practices in Japanese,
European and United States Multinationals. Human Resource Management 33, 4: 581-599.
Matsukura, Rikiya, Robert D. Retherford & Naohiro Ogawa, 2007. “Declining Fertility in Japan:
Its Mechanisms and Policy Responses.” Asia-Pacific Population Journal 22, 2: 33-50.
METI, cf. Ministry of Economy, Trade and Industry
Ministry of Economy, Trade and Industry (経済産業省 Keizai-sangyō-shō) (red.), 2011. 「企
業の人材マネジメントの国際化に関する調査」(“Kigyō no jinzai-manejimento no
kokusai-ka ni kan suru chōsa”; Eng. “Survey on the internationalization of human resource
management in companies”). METI.
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/sangakujinnzai_ps/pdf/shihyoreport2010.pdf [raadpleging: 11/04/2012]
Morris-Suzuki, Tessa, 1994. The Technological Transformation of Japan: From the
Seventeenth to the Twenty-first Century. Cambridge University Press, pp. 161-208.
106
Nakamura, Shiho (中村 志保), 2005a. 「日系海外子会社の現地化に関する研究(1)」
(Eng: “The localization of human resources in Japanese overseas subsidiaries (1)”). 『高松
大学紀要』 (Eng: Research bulletin of Takamatsu University) 43: 37-63.
Nakamura, Shiho (中村 志保), 2005b. 「日系海外子会社の現地化に関する研究(2)」
(Eng: “The localization of human resources in Japanese overseas subsidiaries (2)”). 『高松
大学紀要』 (Eng: Research bulletin of Takamatsu University) 43: 65-98.
National Institute of Population and Social Security Research (IPSS) (国立社会保障・人口問
題研究所),2012. 『国立社会保障・人口問題研究所ホームページ』 (Kokuritsu shakaihoshō – Jinkō-mondai kenkyū-sho hōmupēji, Eng. National Institute of Population and
Social Security Research Homepage). http://www.ipss.go.jp [raadpleging: 20/4/2012]
OECD, 2011. OECD Economic Surveys: Japan 2011. OECD Publishing, pp. 141-168.
http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-jpn-2011-en [raadpleging: 20/4/2012]
Osland, Joyce S. & Allan Bird, 2000. “Beyond sophisticated stereotyping: Cultural
sensemaking context.” Academy of Management Executive 14, 1: 65-77.
Pudelko, Markus, 2009. “The End of Japanese-Style Management?” Long Range Planning 42:
439-462.
Rose, Raduan Che & Naresh Kumar, 2007. “The transfer of Japanese-style HRM to subsidiaries
abroad.” Cross Cultural Management: An International Journal 14, 3: 240-253.
Shiraki, Mitsuhide (白木 光秀), 2006. 『国際人的資源管理の比較分析:「多国籍内部労
働市場」の視点から』(Eng.: A Comparative Analysis of International Human Resource
Management: From the View Point of “Multi-national Internal Labor Markets”). Tokio:
Yūhikaku.
[Online PDF: http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/28514/3/Honbun4338.pdf]
Schneider, Susan & Jean-Louis Barsoux, 1997. Managing across cultures. Londen : Prentice
Hall.
Scullion, Hugh, 2005. “International HRM : an introduction.” In Hugh Scullion en Margaret
Linehan (red.). International Human Resource Management : A critical text. Houndmills,
Basingstone, Hampshire, New York : Palgrave Macmillan, pp. 3-21.
Scullion, Hugh en Jaap Paauwe, 2005. “Strategic HRM in multinational companies.” In Hugh
Scullion en Margaret Linehan (red.). International Human Resource Management : A
critical text. Houndmills, Basingstone, Hampshire, New York : Palgrave Macmillan, pp. 2246.
107
Sels, Luc, 2009 [2e herdruk van 2007]. Human Resource Management : Deel 1. Cursus
gedoceerd in het kader van het vak ‘Human resource management’, Katholieke
Universiteit Leuven. Leuven : Acco.
Sels, Luc en Sophie De Winne, 2009 [4e herdruk van 2005]. HRM in breedbeeld : Een toetsing
van retoriek aan realiteit. Leuven : Acco.
Tarique, Ibraiz & Randall S. Schuler, 2010. “Global talent management: Literature review,
integrative framework, and suggestions for further research.” Journal of World Business
45: 122-133.
Wang Min (王敏), 2011. 「中国における日系企業経営者の現地化」(“chūgoku ni okeru
nikkeikigyō keieisha no genchika”, Eng: “Localization of Japanese business managers in
China”): 『経済系』(Keizaikei, Eng: Quarterly journal of economics.) 246 : 27-40.
108