HandyLab 680 - SI Analytics

QUICK START GUIDE
ba77040y01
Han
dyL
ab 6
80
HandyLab 680
DIGITAL METER FOR IDS SENSORS
04/2014
HandyLab 680
Copyright
2
© 2014, SI Analytics GmbH
Reprinting - even as excerpts - is only allowed with the explicit written
authorization of SI Analytics GmbH, Mainz.
Printed in Germany.
ba77040y01
04/2014
HandyLab 680
Contents
HandyLab 680 - Contents
EN English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
DE Deutsch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CS Česky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DA Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
EL Ελληνικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ES Español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
FI Suomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FR Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
HU Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
IT Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
JA 日本語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
KO 한국어 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
NL Nederlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
NO Norsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PL Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PT Português . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
RO Română . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
RU Русский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
SK Slovenský . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
SV Svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
TR Türkçe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ZH 中文 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ba77040y01
04/2014
1
EN English
English
HandyLab 680
HandyLab 680
Overview
The HandyLab 680 meter enables you to perform measurements (pH, conductivity, D.O.) quickly and reliably.
The HandyLab 680 meter provides a maximum degree of operating comfort,
reliability and measuring certainty.
Keypad
Keys are indicated by brackets <..>.
The key symbol (e.g. <ENTER>) generally indicates a short keystroke (under
2 sec). A long keystroke (approx. 2 sec) is indicated by the underscore behind
the key symbol (e.g. <ENTER >).
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
AR
PRT
ESC
2
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
Situation dependent function (is shown on the display)
<On/Off>:
Switches the meter on or off
<M>:
Selects the measured parameter
<CAL>:
<CAL >:
Calls up the calibration procedure
Displays the calibration data
_
_
_
<STO>:
<STO_>
<RCL>:
<RCL_>:
Saves a measured value manually
Opens the menu for the automatic save function
Displays the manually stored measured values
Displays the automatically stored measured values
<><>:
<><>
Menu control, navigation
<ENTER>:
<ENTER >:
Opens the menu for measurement settings / confirms entries
Opens the menu for system settings
<AR>:
Freezes the measured value (HOLD function)
Switches the AutoRead measurement on or off
<PRT>:
<PRT > :
Sends data to the interface (USB)
Opens the menu for automatic output to USB
<ESC>:
Cancels an action
_
_
ba77040y01
04/2014
EN
HandyLab 680
English
Display (example: pH measurement)
4
3
2
5
6
1
15.02.2014 08:00
7
1
Status information
2
Measured value (with unit)
3
Measured parameter
4
Continuous measurement control
(CMC function)
5
Sensor symbol
(calibration evaluation)
6
Measured temperature (with unit)
7
Softkeys and date/time
1
Digital sensors
(pH, conductivity, D.O.)
2
USB B interface (device)
3
USB A interface (host)
4
Connection for line adaptor
5
Service interface
Jack field /connections
5
Initial
commissioning
3 2
4
1
1
Insert the supplied rechargeable batteries.
Make sure that the poles are in the correct position.
2
Connect the power pack if necessary.
The batteries are charged.
3
Switch on the meter with the <On/Off> key.
Caution
Follow the safety instructions of the used sensors.
The operating manuals of the sensors are available on the supplied CD.
ba77040y01
04/2014
3
DE Deutsch
Deutsch
HandyLab 680
HandyLab 680
Überblick
Mit dem Messgerät HandyLab 680 können Sie schnell und zuverlässig
Messungen (pH, Leitfähigkeit, Sauerstoff) durchführen.
Das Messgerät HandyLab 680 bietet ein Höchstmaß an Bedienkomfort,
Zuverlässigkeit und Messsicherheit.
Tastenfeld
Tasten werden durch spitze Klammern <..> veranschaulicht.
Das Tastensymbol (z. B. <ENTER>) bedeutet generell einen kurzen
Tastendruck (unter 2 sec). Ein langer Tastendruck (ca. 2 sec) wird durch einen
Strich hinter dem Tastensymbol (z. B. <ENTER >) veranschaulicht.
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
AR
PRT
ESC
4
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
Situationsabhängige Funktion (wird am Display angezeigt)
<On/Off>:
Messgerät ein-/ausschalten
<M>:
Messgröße anwählen
<CAL>:
<CAL >:
Kalibrierverfahren aufrufen
Kalibrierdaten anzeigen
_
_
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
Messwert manuell speichern
Automatische Speicherung konfigurieren und starten
Manuell gespeicherte Messwerte anzeigen
Automatisch gespeicherte Messwerte anzeigen
<><>:
<><>:
Menüsteuerung, Navigation
<ENTER>:
<ENTER >:
Menü für Messeinstellungen öffnen / Eingaben bestätigen
Menü für Systemeinstellungen öffnen
<AR>:
Messwert einfrieren (HOLD - Funktion)
AutoRead-Messung ein-/ausschalten
<PRT>:
<PRT >:
Daten an die Schnittstelle (USB) senden
Automatische Ausgabe an USB konfigurieren und starten
<ESC>:
Aktion abbrechen
_
_
ba77040y01
04/2014
DE
HandyLab 680
Deutsch
Display (Beispiel: pH-Messung)
4
3
2
5
6
1
15.02.2014 08:00
7
1
Statusinformationen
2
Messwert (mit Einheit)
3
Messgröße
4
Kontinuierliche Messwertkontrolle
(CMC-Funktion)
5
Sensorsymbol
(Kalibrierbewertung)
6
Temperaturmesswert (mit Einheit)
7
Softkeys und Datum/Uhrzeit
1
Digitale Sensoren
(pH, Leitfähigkeit, Sauerstoff)
2
USB-B-Schnittstelle (Device)
3
USB-A-Schnittstelle (Host)
4
Anschluss für Steckernetzgerät
5
Service-Schnittstelle
Buchsenfeld /Anschlüsse
5
Erstinbetriebnahme
3 2
4
1
1
Die mitgelieferten Akkus einlegen.
Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
2
Gegebenenfalls das Steckernetzgerät anstecken.
Akkus werden geladen.
3
Messgerät mit der Taste <On/Off> einschalten.
Vorsicht
Beachten Sie die Sicherheitshinweise zu den verwendeten Sensoren.
Die Bedienungsanleitungen zu den Sensoren finden Sie auf der mitgelieferten
CD.
ba77040y01
04/2014
5
CS Česky
Česky
HandyLab 680
HandyLab 680
Přehled
Měřičem HandyLab 680 můžete rychle a spolehlivě měřit (pH, vodivost,
rozpuštěný kyslík).
Měřič HandyLab 680 nabízí v maximální míře komfort obsluhy a ovládání,
spolehlivost a bezpečnost měření.
Tlačítka
Tlačítka jsou označena špičatými závorkami <..>.
Tlačítkový symbol (např. <ENTER>) všeobecně znamená krátké stisknutí
tlačítka (kratší než 2 s). Dlouhé stisknutí tlačítka (cca 2 s) je znázorněno
podtržítkem za symbolem tlačítka (např. <ENTER >).
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
AR
PRT
_
_
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
Situačně závislá funkce (indikuje se na displeji)
<On/Off (Zap/
Vyp)>:
Zapnutí/vypnutí přístroje
<M>:
Volba měřené veličiny
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
Vyvolání kalibrace
Zobrazení kalibračních údajů
<><>:
<><>:
Nastavování a navigace v nabídkách
<CAL>:
<CAL >:
_
Ruční uložení naměřené hodnoty
Nakonfigurovat a spustit automatické ukládání
Zobrazení ručně uložených naměřených hodnot
Zobrazení automaticky uložených naměřených hodnot
<ENTER>:
<ENTER >:
Otevření nabídky měřických nastavení / potvrzení zadání
Otevření nabídky systémových nastavení
<AR>:
Zmrazení naměřené hodnoty (funkce HOLD)
Zapnutí / vypnutí měření s automatickým odečítáním
_
<PRT>:
<PRT >:
Vyslání dat na rozhraní (USB)
Konfigurace a spuštění automatického výstupu na rozhraní
USB
<ESC>:
Zrušení akce
ESC
6
ba77040y01
04/2014
CS
HandyLab 680
Česky
Displej (příklad: měření pH)
1
Stavové informace
2
Naměřená hodnota (s jednotkou)
3
Měrná veličina
4
Nepřetržitá kontrola měřené veličiny
(funkce CMC)
5
5
Symbol čidla
(vyhodnocení kalibrace)
6
6
Teplota měření (s jednotkou)
7
Programovatelná funkční tlačítka
a datum/čas
1
Digitální snímače
(pH, vodivost, rozpuštěný kyslík)
2
Rozhraní USB-B (přístroj)
3
Rozhraní USB-A (řídicí PC)
4
Přípojka pro zástrčku síťového přístroje
5
Servisní rozhraní
4
3
2
1
15.02.2014 08:00
7
Zásuvky / přípojky
5
4
1
První uvedení do
provozu
3 2
1
Založte dodané akumulátorové články.
Dbejte přitom na správnou polaritu.
2
Případně zasuňte zástrčku síťového přístroje.
Akumulátorové články se nabijí.
3
Zapněte měřicí přístroj tlačítkem <On/Off (Zap/Vyp)> .
Pozor
Dodržujte bezpečnostní pokyny pro použitá čidla.
Návody k obsluze čidel naleznete na přiloženém CD.
ba77040y01
04/2014
7
DA Dansk
Dansk
HandyLab 680
HandyLab 680
Oversigt
Med dette måleapparat HandyLab 680 kan du hurtigt foretage pålidelige
målinger (pH, Ledeevne, Oxygen).
Måleapparatet HandyLab 680 giver den højest tænkelige betjeningskomfort,
driftsikkerhed og målenøjagtighed.
Tastefelt
Tasterne vises med spidse klammer <..>.
Tastesymbolet (f.eks. <ENTER>) betyder generelt et kort tastetryk (mindre end
2 sek.). Et langt tastetryk (ca. 2 sek.) vises med en streg efter tastesymbolet
(f.eks. <ENTER >).
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
AR
PRT
ESC
8
_
_
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
Situtationsafhængig funktion (vises på displayet)
<On/Off>:
Aktivering/deaktivering af måler
<M>:
Vælg målestørrelse
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
Hent kaliberingsmetoder
Vis kalibreringsdata
<><>:
<><>:
Menustyring, Navigation
<CAL>:
<CAL >:
_
Gem måleværdien manuelt
Konfigurer og start automatisk lagring
Vis manuelt gemte måleværdier
Vis automatisk gemte måleværdier
<ENTER>:
<ENTER >:
Åbn menuen til måleindstillinger/bekræft indtastning
Åbn menuen til systemindstillinger
<AR>:
Frys måleværdi (HOLD - funktion)
Aktivér/deaktiver AutoRead-måling
_
<PRT>:
<PRT >:
Send data til interface (USB)
Konfigurer og start automatisk overførsel til USB
<ESC>:
Afbryd handling
ba77040y01
04/2014
DA
HandyLab 680
Dansk
Display (eksempel: pH-måling)
4
3
2
5
6
1
15.02.2014 08:00
7
1
Statusinformationer
2
Måleværdi (med enhed)
3
Målestørrelse
4
Kontinuerlig måleværdikontrol
(CMC-funktion)
5
Sensorsymbol
(kalibreringsvurdering)
6
Temperaturmåleværdi (med enhed)
7
Genvejstaster samt dato/klokkeslæt
1
Digitale sensorer
(pH, ledeevne, oxygen)
2
USB-B-interface (Device)
3
USB-A-interface (Host)
4
Tilslutning til stikapparat
5
Service-interface
Bøsningsområde/tilslutninger
5
Første
ibrugtagning
3 2
4
1
1
Sæt de medfølgende akkuer i.
Vend i den forbindelse polerne rigtigt.
2
Sæt i så fald stikadapteren i.
Akkuerne oplades.
3
Tænd for måleren med tasten <On/Off> .
Forsigtig
Følg sikkerhedsanvisningerne til de sensorer, der skal bruges.
Betjeningsvejledningen til sensorerne findes på den medfølgende cd.
ba77040y01
04/2014
9
EL Ελληνικά
Ελληνικά
HandyLab 680
HandyLab 680
Επισκόπηση
Με τη συσκευή μέτρησης HandyLab 680 μπορείτε να πραγματοποιείτε γρήγορα
και αξιόπιστα μετρήσεις (pH, αγωγιμότητα, οξυγόνο).
Η συσκευή μέτρησης HandyLab 680 παρέχει μέγιστο βαθμό άνεσης χειρισμού,
αξιοπιστίας και ασφάλειας μετρήσεων.
Πληκτρολόγιο
Τα πλήκτρα απεικονίζονται με παρενθέσεις της μορφής <..>.
Το σύμβολο πλήκτρου (π.χ. <ENTER>) σημαίνει γενικά σύντομο πάτημα ενός
πλήκτρου (διάρκειας μικρότερης των 2 δευτ.). Το παρατεταμένο πάτημα των
πλήκτρων (διάρκειας 2 δευτ. περίπου) απεικονίζεται με μία παύλα μετά το
σύμβολο του πλήκτρου (π.χ. <ENTER >).
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
_
_
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
Λειτουργία ανάλογα με την κατάσταση (εμφανίζεται στην
οθόνη)
<On/Off>:
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής μέτρησης
<M>:
Επιλογή μετρούμενου μεγέθους
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
Ανάκληση μεθόδου βαθμονόμησης από τη μνήμη
Εμφάνιση δεδομένων βαθμονόμησης
<><>:
<><>:
Έλεγχος μενού, πλοήγηση
<ENTER>:
Άνοιγμα μενού για τις ρυθμίσεις της μέτρησης / Επιβεβαίωση
εισαγωγής τιμών
Άνοιγμα μενού για τις ρυθμίσεις συστήματος
<CAL>:
<CAL >:
<ENTER
AR
PRT
ESC
10
<AR>:
_
_>:
Μη αυτόματη αποθήκευση της τιμής μέτρησης
Διαμόρφωση και έναρξη αυτόματης αποθήκευσης
Εμφάνιση τιμών μέτρησης που αποθηκεύτηκαν μη αυτόματα
Εμφάνιση τιμών μέτρησης που αποθηκεύτηκαν αυτόματα
'Πάγωμα' τιμής μέτρησης (λειτουργία HOLD)
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέτρησης AutoRead
<PRT>:
<PRT >:
Αποστολή δεδομένων στη θύρα (USB)
Διαμόρφωση και έναρξη αυτόματης παροχής τιμών στη θύρα
USB
<ESC>:
Διακοπή ενέργειας
ba77040y01
04/2014
EL
HandyLab 680
Ελληνικά
Οθόνη (παράδειγμα: μέτρηση pH)
1
Πληροφορίες κατάστασης
2
Τιμή μέτρησης (με μονάδα)
3
Μετρούμενο μέγεθος
4
Συνεχόμενος έλεγχος τιμών μέτρησης
(λειτουργία CMC)
5
5
Σύμβολο αισθητήρα
(αξιολόγηση βαθμονόμησης)
6
6
Τιμή μέτρησης θερμοκρασίας (με
μονάδα)
7
7
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα και
ημερομηνία/ώρα
1
Ψηφιακοί αισθητήρες
(pH, αγωγιμότητα, οξυγόνο)
2
Θύρα USB-B (Device)
3
Θύρα USB-A (Host)
4
Σύνδεση για το μετασχηματιστή
5
Υποδοχή διασύνδεσης σέρβις
4
3
2
1
15.02.2014 08:00
Πεδίο υποδοχών /συνδέσεις
5
Πρώτη έναρξη
λειτουργίας
3 2
4
1
1
Τοποθετήστε τις παρεχόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Προσέξτε τη σωστή πολικότητα.
2
Αν χρειαστεί, συνδέστε το μετασχηματιστή.
Εκτελείται φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
3
Ενεργοποιήστε τη συσκευή μέτρησης με το πλήκτρο <On/Off> .
Προσοχή
Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας για τους χρησιμοποιούμενους
αισθητήρες. Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης των αισθητήρων στο
παρεχόμενο CD.
ba77040y01
04/2014
11
ES Español
Español
HandyLab 680
HandyLab 680
Sumario
Con el instrumento de medición HandyLab 680 puede Ud. efectuar mediciones
de (pH, de conductibilidad y de oxígeno) de manera rápida y fidedigna.
El instrumento de medición HandyLab 680 ofrece máxima comodidad de
empleo, confiabilidad y seguridad de medición.
Teclado
Las teclas están identificadas por paréntesis angulares <..> .
El símbolo de tecla (por ejemplo <ENTER>) significa por lo general una breve
presión (menos de 2 segundos). Si se ha de oprimir la tecla prolongadamente
(2 segundos, aprox.), se ha representado por una raya a continuación del
símbolo de la tecla (por ejemplo <ENTER >).
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
Situación dependiente de la situación momentánea
(aparece indicada en el display)
<On/Off>:
Prender/apagar instrumento
<M>:
Seleccionar la unidad de medición
<CAL>:
<CAL >:
Llamar el procedimientos de calibración
Mostrar los datos de calibración
_
_
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
PRT
ESC
12
Visualizar los valores medidos guardados manualmente
Visualizar los valores medidos guardados automáticamente
<><>:
<><>:
Control del menú, navegación
<ENTER>:
Acceder al menú para la configuración de medición /
Confirmar los datos ingresados
Acceder al menú para la configuración del sistema
<ENTER
AR
Archivar en memoria manualmente el valor medido
Configurar el almacenamiento automático e iniciar la sesión
_>:
<AR>:
Congelar el valor medido (función HOLD)
Prender/apagar la medición AutoRead
<PRT>:
<PRT >:
Transferir datos a la interfase (USB)
Configurar la transmisión automática de datos a la interfase
USB e iniciar la sesión
<ESC>:
Cancelar la acción
_
ba77040y01
04/2014
ES
HandyLab 680
Español
Display (ejemplo: medición del pH)
4
3
2
5
6
1
15.02.2014 08:00
7
1
Información sobre el estado actual
2
Valor medido (con unidad)
3
Parámetro
4
Control permanente de los valores
medidos (función CMC)
5
Símbolo del sensor
(evaluación de la calibración)
6
Temperatura medida (con unidad)
7
Softkeys y fecha / hora
1
Sensores digitales
(pH, conductibilidad, oxígeno)
2
Interfase USB-B (device)
3
Interfase USB-A (Host)
4
Conexión para el transformador de
alimentación
5
Interfase de servicio
Conexiones varias /conexiones
5
Primera puesta
en
funcionamiento
3 2
4
1
1
Colocar las baterías recargables incluídas.
Al colocarlas, preste atención a la polaridad correcta.
2
En caso dado, enchufar el transformador de alimentación.
Se cargan las baterías recargables.
3
Prender el instrumento de medición con la tecla <On/Off>.
Atención
Tenga presente las instrucciones de seguridad de los sensores utilizados.
Las instrucciones de empleo de los sensores se encuentran en el CD adjunto.
ba77040y01
04/2014
13
FI Suomi
Suomi
HandyLab 680
HandyLab 680
Yleiskuvaus
Mittalaitteella HandyLab 680 voit suorittaa nopeasti ja luotettavasti mittauksia
(pH, johtavuus, happi).
Mittalaite HandyLab 680 tarjoaa enimmäismäärän käyttömukavuutta,
luotettavuutta ja mittaustuloksen varmuutta.
Näppäimistö
Painikkeet havainnollistetaan hakasuluilla <..>.
Painikkeen symboli (esim. <ENTER>) tarkoittaa yleensä lyhyttä painikkeen
painamista (alle 2 s.). Pitkä painikkeen painaminen (n. 2 s.) havainnollistetaan
painikkeen symbolin takana olevalla viivalla (esim. <ENTER >).
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
AR
PRT
ESC
14
_
_
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
Tilanteesta riippuva toiminto (näytetään näytössä)
<On/Off>:
Kytke mittauslaite päälle/pois
<M>:
Valitse mittaussuure
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
Hae kalibrointimenetelmä
Näytä kalibrointitiedot
<><>:
<><>:
Valintaohjaus, navigointi
<CAL>:
<CAL >:
_
Tallenna mittausarvo manuaalisesti
Konfiguroi ja käynnistä automaattinen tallennus
Näytä manuaalisesti tallennettu mittausarvo
Näytä manuaalisesti tallennettu mittausarvo
<ENTER>:
<ENTER >:
Avaa mittausasetusten valikko / vahvista tallennukset
Avaa järjestelmäasetusten valikko
<AR>:
Jäädytä mittausarvo (HOLD - toiminto)
Kytke AutoRead-mittaus päälle/pois päältä
_
<PRT>:
<PRT >:
Lähetä tiedot liitäntään (USB)
Konfiguroi ja käynnistä automaattinen lähtö USB:hen
<ESC>:
Keskeytä toiminta
ba77040y01
04/2014
FI
HandyLab 680
Suomi
Näyttö (esimerkki: pH-mittaus)
4
3
2
5
6
1
15.02.2014 08:00
7
1
Tilatiedot
2
Mittausarvo (yksiköllä)
3
Mittaussuure
4
Jatkuva mittausarvon valvonta
(CMC-toiminto)
5
Anturin symboli
(kalibroinnin analyysi)
6
Lämpötilanmittausarvo (yksiköllä)
7
Lisätilatiedot
8
Järjestelmäavaimet ja päivämäärä/
kellonaika
1
Digitaaliset anturit
(pH, johtavuus, happi)
2
USB-B-liitäntä (laite)
3
USB-A-liitäntä (verkkoasema)
4
Liitäntä verkkopistokelaitteelle
5
Huoltoliitäntä
Pistokekenttä /liitännät
5
4
1
Ensikäyttöönotto
3 2
1
Laita mukanatoimitetut akut sisään.
Huomioi tällöin oikea napaisuus.
2
Kiinnitä tarvittaessa verkkopistokelaite.
Akut ladataan.
3
Kytke mittauslaite päälle painikkeella <On/Off> .
Varo
Noudata käytettävien antureiden turvallisuusohjeita.
Antureiden käyttöohjeet löytyvät mukanatoimitetulta CD:ltä.
ba77040y01
04/2014
15
FR Français
Français
HandyLab 680
HandyLab 680
Vue d'ensemble
L'appareil de mesure HandyLab 680 permet d'effectuer des mesures rapides et
fiables (pH, conductivité, oxygène).
L'appareil de mesure HandyLab 680 offre un maximum de confort de service,
de fiabilité et de sécurité de mesure.
Clavier
Les touches sont symbolisées par des parenthèses pointues <..> .
Le symbole de touche (p. ex. <ENTER>) signifie généralement qu'il faut exercer
une pression brève (moins de 2 sec). La pression longue (env. 2 sec) est
symbolisée par un tiret suivant le symbole de touche (p. ex. <ENTER >).
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
Fonction dépendante de la situation (s'affiche à l'écran)
<On/Off>:
Allumer/éteindre l'appareil de mesure
<M>:
Sélection de la grandeur de mesure
<CAL>:
<CAL >:
Appel de la procédure de calibration
Afficher les données de calibration
_
_
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
PRT
Affichage des valeurs de mesure enregistrées
Affichage des valeurs de mesure enregistrées
automatiquement
<><>:
<><>:
Commande par menu, navigation
<ENTER>:
Ouverture du menu pour réglages de mesure / confirmation
des entrées
Ouverture du menu pour réglages système
<ENTER
AR
Enregistrement manuel de la valeur de mesure
Configuration et démarrage de l'enregistrement automatique
_>:
<AR>:
Gel de la valeur de mesure (fonction HOLD)
Désactivation de la mesure AutoRead
<PRT>:
<PRT >:
Envoi de données à l'interface (USB)
Configuration et démarrage de la sortie automatique sur
USB
<ESC>:
Interruption de l'action
_
ESC
16
ba77040y01
04/2014
FR
HandyLab 680
Français
Visuel (exemple: mesure de pH)
4
3
2
5
6
1
15.02.2014 08:00
7
1
Informations d'état
2
Valeur mesurée (avec unité)
3
Grandeur de mesure
4
Contrôle continu de la valeur de
mesure (fonction CMC)
5
Symbole de sonde
(évaluation de la calibration)
6
Valeur de mesure de la
température (avec unité)
7
Softkeys et date/heure
1
Sondes numériques
(pH, conductivité, oxygène)
2
Interface USB-B (Device)
3
Interface USB-A (Host)
4
Raccordement pour transformateur
d'alimentation
5
Interface de service
Connexions /raccordements
5
Première mise en
service
3 2
4
1
1
Mettre en place les accumulateurs joints à la livraison
Ce faisant, veiller à la polarité correcte.
2
Le cas échéant, brancher le transformateur d'alimentation.
Les accumulateurs se chargent.
3
Allumer l'appareil de mesure en appuyant sur la touche <On/
Off>.
Attention
Veuillez respecter les consignes de sécurité relatives aux sondes utilisées.
Vous trouvez les modes d'emploi relatifs aux sondes sur le CD joint à la
livraison.
ba77040y01
04/2014
17
HU Magyar
Magyar
HandyLab 680
HandyLab 680
Áttekintés
A HandyLab 680 típusú műszerrel gyorsan és megbízhatóan végezhetők a
mérések (pH, vezetőképesség, oxigén).
A HandyLab 680 műszer a legmagasabb fokú kezelési kényelmet és
megbízhatóságot nyújtja, és a legbiztosabb méréseket teszi lehetővé.
A gombok
mezője
A gombokat csúcsos zárójelek <..> emelik ki.
A gomb szimbóluma (pl. <ENTER>) általában a gomb rövid (2 másodpercnél
rövidebb) idejű lenyomását jelenti. A gomb hosszú idejű (kb. 2 másodpercig
tartó) lenyomására a gomb szimbóluma utáni vonás (pl. <ENTER >) utal.
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
_
_
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
Helyzetfüggő (a kijelzőn megjelenített) funkció
<On/Off>:
A mérőműszer ki-/bekapcsolása
<M>:
A mérendő mennyiség megválasztása
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
A kalibrálási eljárás behívása
A kalibrálási adatok kijelzése
<><>:
<><>:
Menüvezérlés, navigáció
<ENTER>:
A mérési beállítások menüjének megnyitása / A bevitt adatok
nyugtázása
A rendszerbeállítások menüjének megnyitása
<CAL>:
<CAL >:
<ENTER
AR
PRT
ESC
18
<AR>:
_
_>:
A mért érték manuális mentése
Automatikus mentés konfigurálása és indítása
A manuálisan mentett mérési értékek megjelenítése
Az automatikusan mentett mérési értékek megjelenítése
A mért érték befagyasztása (HOLD funkció)
AutoRead-mérés ki-/bekapcsolása
<PRT>:
<PRT >:
Az adatok küldése az (USB) portra
Az adatok USB-re való automatikus kiadásának
konfigurálása és elindítása
<ESC>:
A művelet megszakítása
ba77040y01
04/2014
HU
HandyLab 680
Magyar
Kijelző (példa: pH-mérés)
1
Állapo1tinformációk
2
Mért érték (mértékegységgel)
3
Mérendő mennyiség
4
A mért érték folyamatos
ellenőrzése (CMC-funkció)
5
5
Az érzékelő jele
(kalibráció kiértékelése)
6
6
A hőmérséklet mért értéke
(mértékegységgel)
7
7
Softkey gombok és dátum/óraidő
1
Digitális érzékelők
(pH, vezetőképesség, oxigén)
2
'B' USB-port (Device)
3
'A' USB-port (Host)
4
Csatlakozó dugaszolható
tápegység számára
5
Csatlakozási hely szervizcélokra
4
3
2
1
15.02.2014 08:00
Foglalatok mezője /Csatlakozók
5
4
1
Első
használatkor
3 2
1
Helyezze be a készülékkel együtt szállított akkumulátorokat.
Ügyeljen a helyes polaritásra.
2
Szükség esetén csatlakoztassa a dugaszolható tápegységet.
Az akkumulátorok töltődni kezdenek.
3
Kapcsolja be a mérőműszert az <On/Off> gombbal.
Figyelmeztetés
Tartsa be az alkalmazott érzékelők biztonsági utasításait.
Az érzékelők kezelési utasításai megtalálhatók a készülékkel együtt kapott CDlemezen.
ba77040y01
04/2014
19
IT Italiano
Italiano
HandyLab 680
HandyLab 680
Descrizione
generale
Con l'apparecchio di misurazione HandyLab 680 si possono effettuare
misurazioni in modo rapido e affidabile (pH, conducibilità, ossigeno).
Esso HandyLab 680 offre il massimo in fatto di comfort di comando, affidabilità
e sicurezza di misurazione.
Tastiera
I tasti sono rappresentati tra parentesi angolate <..>.
Il simbolo dei tasti (ad es. <ENTER>) indica di regola una breve pressione
(inferiore a 2 secondi). La pressione prolungata (circa 2 secondi) è
rappresentata da un trattino posto dopo il simbolo (ad es. <ENTER >).
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
_
_
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
Funzione a seconda della situazione (visualizzata sul
display)
<ON/OFF>:
Accensione/spegnimento dello strumento di misurazione
<M>:
Selezione dell'unità di misurazione
_
<STO>:
<STO_>:
Richiamo della procedura di calibrazione
Visualizzazione dei dati di calibrazione
<CAL>:
<CAL >:
<RCL>:
_>:
<RCL
ENTER
PRT
ESC
20
Visualizzazione dei valori di misurazione memorizzati
manualmente
Visualizzazione dei valori di misurazione memorizzati
automaticamente
<><>:
<><>:
Gestione menu, navigazione
<ENTER>:
Apertura del menu per le impostazioni della misurazione /
conferma immissioni
Apertura del menu per le impostazioni del sistema
<ENTER
AR
Memorizzazione manuale del valore della misurazione
Configurazione e avvio della memorizzazione automatica
<AR>:
_
_>:
Blocco del valore di misurazione (funzione HOLD)
Inserimento/disinserimento della misurazione AutoRead
<PRT>:
<PRT >:
Trasmissione dei dati all'interfaccia (USB)
Configurazione e avvio dell'emissione automatica all'USB
<ESC>:
Interruzione dell'azione
ba77040y01
04/2014
IT
HandyLab 680
Italiano
Display (ad esempio: misurazione pH)
4
3
2
5
6
1
15.02.2014 08:00
7
1
Informazioni di stato
2
Valore di misurazione (con unità)
3
Unità di misurazione
4
Continuo controllo dei valori di
misurazione (funzione CMC)
5
Icona del sensore
(valutazione della calibrazione)
6
Valore di misurazione della
temperatura (con unità)
7
Softkey e data/ora
1
Sensori digitali
(pH, conducibilità, ossigeno)
2
Interfaccia USB-B (Device)
3
Interfaccia USB-A (Host)
4
Allacciamento per l'alimentatore a
spina
5
Interfaccia di servizio
Pannello prese /allacciamenti
5
Prima messa in
funzione
3 2
4
1
1
Introdurre le batterie fornite in dotazione,
prestando attenzione alla corretta polarità.
2
All'occorrenza innestare l'alimentatore.
Le batterie vengono ricaricate.
3
Accendere lo strumento di misurazione con il tasto <ON/OFF>.
Attenzione
Osservare le avvertenze di sicurezza relative ai sensori utilizzati.
Le istruzioni per l'uso dei sensori sono contenute nel CD fornito in dotazione.
ba77040y01
04/2014
21
JA 日本語
日本語
HandyLab 680
HandyLab 680
概要
この測定器 HandyLab 680 は、すばやく正確に (pH、伝導度、酸素)を測定
することができます。
測定器 HandyLab 680 は、最大限の操作快適性、信頼性および測定確実性を
提供します。
キーパッド
個々のキー名は山括弧 <..> に入れて表記されています。
キーシンボル (例:<ENTER>)は原則として短く押すものとします (2 秒
未満)。 長く押す (約 2 秒)場合は、キーシンボルの後ろにアンダーバーを
付けています (例:<ENTER >)。
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
AR
PRT
ESC
22
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
状況に応じた機能 (ディスプレイに表示)
<On/Off>:
測定器をオン/オフする
<M>:
測定量を選択する
<CAL>:
<CAL >:
キャリブレーション手順を呼び出す
キャリブレーションデータを表示する
_
_
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
測定値を手動保存する
自動保存を設定し、開始する
手動保存した測定値を表示する
自動保存した測定値を表示する
<><>:
<><>:
メニュー制御、ナビゲーション
<ENTER>:
<ENTER >:
測定設定メニューを開く/入力を確定する
システム設定メニューを開く
<AR>:
測定値をフリーズする (HOLD 機能)
AutoRead 測定をオン/オフする
<PRT>:
<PRT >:
データをインターフェース (USB)に送る
USB への自動出力を設定し、開始する
<ESC>:
動作を中断する
_
_
ba77040y01
04/2014
JA
HandyLab 680
日本語
ディスプレイ (例:pH 測定)
4
3
2
5
6
1
15.02.2014 08:00
1
ステータス情報
2
測定値 (単位付き)
3
測定量
4
連続測定値点検 (CMC 機能)
5
センサーシンボル
(キャリブレーション評価)
6
温度測定値 (単位付き)
7
ソフトキーおよび日付/時刻
7
ソケットエリア/接続部
5
4
1
初回使用時
1
デジタルセンサー
(pH、伝導度、酸素)
2
USB-B インターフェース (デバイス)
3
USB-A インターフェース (ホスト)
4
プラグイン電源ユニット接続部
5
サービスインターフェース
3 2
1
同梱の充電式バッテリーを装着します。
その際、プラス極/マイナス極を確認して正しく装着してください。
2
必要に応じてプラグイン電源ユニットを接続してください。
充電式バッテリーが充電されます。
3
測定器をキー <On/Off> でオンにします。
注意
使用しているセンサーの安全に関する注意事項を順守してください。
センサーの取扱説明書は、同梱の CD に収録されています。
ba77040y01
04/2014
23
KO 한국어
한국어
HandyLab 680
HandyLab 680
개요
측정기 HandyLab 680 을 이용하면 빠르고 정확한 측정 (pH, 전도성 , 산소 ) 이
가능합니다 .
측정기 HandyLab 680 은 뛰어난 조작 편이성과 신뢰성 , 그리고 정확성을
자랑합니다 .
키패드
키는 꺾쇠 괄호 <..> 로 표시됩니다 .
키 심볼 ( 예 : <ENTER>) 은 일반性으로 짧게 누르는 것을 의미합니다 (2 초이내 ).
길게 눌러야 하는 경우 ( 약 2 초 ) 에는 키 심볼 뒤에 밑줄이 표시됩니다 ( 예 :
<ENTER >).
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
AR
PRT
ESC
24
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
상황 관련 기능 ( 디스플레이에 표시됨 )
<On/Off>:
측정기 켜기 / 끄기
<M>:
측정량 선택하기
<CAL>:
<CAL >:
캘리브레이션 절차 불러오기
캘리브레이션 데이터 표시하기
_
_
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
측정값 수동으로 저장하기
자동 저장 설정하고 시작하기
수동으로 저장한 측정값 표시하기
자동으로 저장된 측정값 표시하기
<><>:
<><>:
메뉴 조작 , 방향 설정
<ENTER>:
<ENTER >:
측정 설정을 위한 메뉴 열기 / 입력 확인하기
시스概 설정을 위한 메뉴 열기
<AR>:
측정값 정지시키기 (HOLD - 기능 )
AutoRead- 측정 켜기 / 끄기
<PRT>:
<PRT >:
인터페이스 (USB) 로 데이터 전송하기
USB 에 자동 출력 설정하고 시작하기
<ESC>:
작업 明소하기
_
_
ba77040y01
04/2014
KO
HandyLab 680
한국어
디스플레이 ( 예 : pH- 측정 )
4
3
2
5
6
1
15.02.2014 08:00
1
상태 정보
2
측정값 ( 단위 포함 )
3
측정량
4
지속性 측정값 감시 (CMC- 기능 )
5
센서 심볼
( 캘리브레이션 평가 )
6
온도 측정값 ( 단위 포함 )
7
소프트키 및 날짜 / 시간
1
디지털 센서
(pH, 전도성 , 산소 )
2
USB-B- 인터페이스 (Device)
3
USB-A- 인터페이스 (Host)
4
컨넥터 메인 유닛용 연결포트
5
서비스 인터페이스
7
소켓패널 / 연결포트
5
4
1
최초 사용
3 2
1
함께 제공되는 재충전식 배터리를 삽입하십시오 .
이때 올바른 극성에 유의하십시오 .
2
필요할 경우 , 컨넥터 메인 유닛을 끼우십시오 .
재충전식 배터리가 충전됩니다 .
3
<On/Off> 키를 눌러 측정기를 켜십시오 .
주의
사용된 센서의 주의사항에 유의하십시오 .
센서에 관한 사용설명서는 함께 제공되는 CD 에서 찾아볼 수 있습니다 .
ba77040y01
04/2014
25
NL Nederlands
Nederlands
HandyLab 680
HandyLab 680
Overzicht
Met het meetapparaat HandyLab 680 kunt u snel en betrouwbaar metingen (pH,
geleidingsvermogen, zuurstof) uitvoeren.
Het meetapparaat HandyLab 680 biedt een maximum aan bedieningscomfort,
betrouwbaarheid en meetzekerheid.
Keypad
Toetsen worden door puntige haakjes <..> aanschouwelijk gemaakt.
Het toetssymbool (bijv. <ENTER>) betekent over het algemeen een korte druk
op de toets (korter dan 2 sec). Een langere druk op de toets (ca. 2 sec) wordt
door een streep achter het toetssymbool (bijv. <ENTER >) aanschouwelijk
gemaakt.
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
AR
PRT
ESC
26
_
_
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
Situatieafhankelijke functie (wordt op het display
weergegeven)
<On/Off>:
Meettoestel in-/uitschakelen
<M>:
Meetgrootte selecteren
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
Kalibreermethode oproepen
Kalibreergegevens weergeven
<><>:
<><>:
Menubesturing, navigatie
<CAL>:
<CAL >:
_
Meetwaarde handmatig opslaan
Automatische opslag configureren en starten
Handmatig opgeslagen meetwaarden weergeven
Automatisch opgeslagen meetwaarden weergeven
<ENTER>:
<ENTER >:
Menu voor meetinstellingen openen / invoer bevestigen
Menu voor systeeminstellingen openen
<AR>:
Meetwaarde bevriezen (HOLD - functie)
AutoRead-meting in-/uitschakelen
_
<PRT>:
<PRT >:
Gegevens naar de interface (USB) sturen
Automatische output op USB configureren en starten
<ESC>:
Actie afbreken
ba77040y01
04/2014
NL
HandyLab 680
Nederlands
Display (voorbeeld: pH-meting)
1
Statusinformatie
2
Meetwaarde (met eenheid)
3
Meetgrootte
4
Continue meetwaardecontrole
(CMC-functie)
5
5
Sensorsymbool (kalibreerevaluatie)
6
6
Temperatuur-meetwaarde (met
eenheid)
7
7
Softkeys en datum/tijd
1
Digitale sensoren
(pH, geleidingsvermogen, zuurstof)
2
USB-B-interface (Device)
3
USB-A-interface (Host)
4
Aansluiting voor
stekkernettransformator
5
Service-interface
4
3
2
1
15.02.2014 08:00
Bussenveld / aansluitingen
5
4
1
Eerste
inbedrijfname
3 2
1
De meegeleverde accu's plaatsen.
Let daarbij op de juiste polariteit.
2
Eventueel de stekkernettransformator opsteken.
Accu's worden geladen.
3
Meettoestel met de toets <On/Off> inschakelen.
Voorzichtig
Neem de veiligheidsaanwijzingen voor de gebruikte sensoren in acht.
De handleidingen voor de sensoren vindt u op de meegeleverde cd.
ba77040y01
04/2014
27
NO Norsk
Norsk
HandyLab 680
HandyLab 680
Oversikt
Med måleren HandyLab 680 kan du utføre raske og pålitelige målinger (pH,
ledeevne, oksygen).
Med måleren HandyLab 680 er du sikret maksimal betjeningskomfort,
pålitelighet og målenøyaktighet.
Knapper
Knappene vises av hakeparenteser <..>.
Knappsymbolet (for eksempel <ENTER>) betyr vanligvis et kort trykk på
knappen (under to sekunder). Et langt knappetrykk (ca. 2 sek) vises av en strek
under knappesymbolet (f.eks. <ENTER >).
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
AR
PRT
ESC
28
_
_
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >
Situasjonsavhengig funksjon (vises på displayet)
<On/Off>:
Slå måleren på/av
<M>:
Velge målestørrelse
_
<STO>:
<STO_>
<RCL>:
<RCL_>
Hente frem kalibreringsprosedyren
Vise kalibreringsdata
<><>:
<><>:
Menystyring, navigering
<CAL>:
<CAL >:
_
Lagre måleverdien manuelt
Konfigurere og starte automatisk lagring
Vise manuelt lagrede måleverdier
Vise automatisk lagrede måleverdier
<ENTER>:
<ENTER >:
Åpne menyen for måleinnstillinger / Bekrefte inntasting
Åpne menyen for systeminnstillinger
<AR>:
Fryse måleverdi (HOLD-funksjon)
Slå AutoRead-måling på/av
_
<PRT>:
<PRT >:
Sende data til grensesnittet (USB)
Konfigurere og starte automatisk sending til USB
<ESC>:
Avbryte handling
ba77040y01
04/2014
NO
HandyLab 680
Norsk
Display (eksempel: pH-måling)
4
3
2
5
6
1
15.02.2014 08:00
7
1
Statusinformasjon
2
Måleverdi (med enhet)
3
Målestørrelse
4
Kontinuerlig måleverdikontroll
(CMC-funksjon)
5
Følersymbol
(kalibreringsanalyse)
6
Temperaturmåleverdi (med enhet)
7
Programtaster og dato/tid
1
Digitale følere
(pH, ledeevne, oksygen)
2
USB-B-grensesnitt (Device)
3
USB-A-grensesnitt (Host)
4
Tilkobling for strømforsyning
5
Servicegrensesnitt
Kontaktpanel/tilkoblinger
5
Første gangs
bruk
3 2
4
1
1
Sett inn batteriene som fulgte med.
Pass på riktig polaritet.
2
Koble eventuelt til strømforsyningen.
Batteriene lades.
3
Slå på måleren med knappen <On/Off> .
Forsiktig
Les sikkerhetsinstruksene for følerne som brukes.
Du finner bruksanvisning for følerne på CD-platen som fulgte med.
ba77040y01
04/2014
29
PL Polski
Polski
HandyLab 680
HandyLab 680
Informacje
ogólne
Za pomocą urządzenia pomiarowego HandyLab 680 można szybko i
niezawodnie wykonywać pomiary (pH, przewodności, tlenu).
Urządzenie pomiarowe HandyLab 680 zapewnia najwyższy poziom komfortu
obsługi, niezawodności i dokładności pomiarowej.
Klawiatura
Nazwy klawiszy umieszczono w nawiasach ostrokątnych <...>.
Symbol klawisza (n p. <ENTER>) oznacza zasadniczo obsługi krótkie
naciśnięcie klawisza (poniżej 2 s). Długie naciśnięcie klawisza (ok. 2 s)
wskazywane jest za pomocą kreski za symbolem klawisza (n p. <ENTER
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
AR
PRT
ESC
30
_
_
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
Funkcja zależna od sytuacji (jest wyświetlana na
wyświetlaczu)
<On/Off>:
Włączanie/wyłączanie miernika
<M>:
Wybór mierzonej wielkości
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
Uruchamianie procedury kalibracji
Wyświetlanie danych kalibracji
<><>:
<><>:
Sterowanie menu, nawigacja
<CAL>:
<CAL >:
_
_>).
Ręczne zapisywanie wartości pomiaru
Konfiguracja i uruchamianie automatycznego zapisywania
Wyświetlanie zapisanych ręcznie wartości pomiarowych
Wyświetlanie zapisanych automatycznie wartości
pomiarowych
<ENTER>:
<ENTER >:
Otwieranie menu ustawień pomiaru/potwierdzanie wpisów
Otwieranie menu ustawień systemowych
<AR>:
Wstrzymywanie wartości pomiaru (funkcja HOLD)
Włączanie/wyłączanie pomiaru AutoRead
_
<PRT>:
<PRT >:
Przesyłanie danych do interfejsu (USB)
Konfiguracja i uruchamianie automatycznego przesyłania do
USB
<ESC>:
Anulowanie czynności
ba77040y01
04/2014
PL
HandyLab 680
Polski
Wyświetlacz(przykład: pomiar pH)
1
Informacje statusu
2
Wartość pomiaru (z jednostką)
3
Mierzona wielkość
4
Ciągła kontrola wartości pomiaru
(funkcja CMC)
5
5
Symbol czujnika (ocena kalibracji)
6
6
Wartość pomiaru temperatury (z
jednostką)
7
7
Przyciski programowe oraz data/
godzina
1
Czujniki cyfrowe
(pH, przewodność, tlen)
2
Interfejs USB B (Device)
3
Interfejs USB A (Host)
4
Przyłącze zasilacza sieciowego
5
Złącze serwisowe
4
3
2
1
15.02.2014 08:00
Panel gniazd/przyłącza
5
Uruchamianie po
raz pierwszy
3 2
4
1
1
Włożyć załączone akumulatory.
Zwracać przy tym uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów.
2
W razie potrzeby podłączyć zasilacz.
Akumulatory zostaną naładowane.
3
Włączyć miernik za pomocą klawisza <On/Off>.
Uwaga
Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dot. stosowanych czujników.
Instrukcje obsługi czujników można znaleźć na załączonym dysku CD.
ba77040y01
04/2014
31
PT Português
Português
HandyLab 680
HandyLab 680
Visão geral
Com o aparelho de medição HandyLab 680, pode efectuar medições (pH,
condutibilidade, oxigénio) de forma rápida e fiável.
O aparelho de medição HandyLab 680 proporciona um conforto de utilização,
fiabilidade e segurança de medição máximos.
Teclado
As teclas encontram-se exemplificadas através de parênteses angulares <..>.
O símbolo de tecla (por ex. <ENTER>) significa geralmente uma breve pressão
na tecla (menos de 2 s). Uma pressão prolongada na tecla (aprox. 2 s)
encontra-se exemplificada através de um traço de sublinhado depois do
símbolo de tecla (por ex. <ENTER >).
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
_
_
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
Função consoante a situação (é apresentada no visor)
<On/Off>:
Ligar/desligar aparelho de medição
<M>:
Seleccionar grandeza a medir
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
Chamar processo de calibração
Visualizar dados de calibração
<><>:
<><>:
Comando por menu, navegação
<ENTER>:
Abrir menu para configurações de medição / confirmar
entradas
Abrir menu para configurações do sistema
<CAL>:
<CAL >:
<ENTER
AR
PRT
ESC
32
<AR>:
_
_>:
Memorizar manualmente o valor medido
Configurar e iniciar a memorização automática
Apresentar os valores medidos memorizados manualmente
Apresentar os valores medidos memorizados
automaticamente
Congelar valor medido (função HOLD)
Ligar/desligar medição AutoRead
<PRT>:
<PRT >:
Enviar dados à interface (USB)
Configurar e iniciar a saída automática para a USB
<ESC>:
Interromper acção
ba77040y01
04/2014
PT
HandyLab 680
Português
Visor (exemplo: medição pH)
4
3
2
5
6
1
15.02.2014 08:00
7
1
Informações de estado
2
Valor medido (com unidade)
3
Grandeza medida
4
Controlo contínuo do valor medido
(função CMC)
5
Símbolo de sensor
(avaliação da calibração)
6
Valor medido da temperatura (com
unidade)
7
Softkeys e data/hora
1
Sensores digitais
(pH, condutibilidade, oxigénio)
2
Interface USB-B (Device)
3
Interface USB-A (Host)
4
Ligação para aparelho de
alimentação por ficha
5
Interface de manutenção
Painel de tomadas /ligações
5
Primeira
colocação em
funcionamento
3 2
4
1
1
Inserir os acumuladores fornecidos juntamente com o aparelho.
Aqui, tenha em atenção a polaridade correcta.
2
Se necessário, estabelecer a ligação do aparelho de
alimentação por ficha.
Os acumuladores são carregados.
3
Ligar o aparelho de medição através da tecla <On/Off> .
Atenção
Respeite as indicações de segurança relativas aos sensores utilizados.
As instruções de utilização dos sensores encontram-se no CD fornecido
juntamente.
ba77040y01
04/2014
33
RO Română
Română
HandyLab 680
HandyLab 680
Vedere de
ansamblu
Cu instrumentul de măsură HandyLab 680 puteţi efectua rapid şi sigur
măsurători(pH, conductibilitate, oxigen).
Instrumentul de măsură HandyLab 680 oferă maximum de uşurinţă la utilizare,
siguranţă şi precizie.
Tastatura
Tastele sunt reprezentate prin paranteze în unghi <..>.
Simbolul tastei (de exemplu <ENTER>) semnifică în general o apăsare scurtă a
tastei (mai puţin de 2 sec). O apăsare lungă a tastei (cca. 2 sec) este
reprezentată printr-o liniuţă după simbolul tastei (de ex. <ENTER >).
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
_
_
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
Funcţie dependentă de context (este afişată pe Display)
<On/Off>:
Conectarea/deconectarea instrumentului de măsură
<M>:
Selectarea valorilor de măsurare
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
Accesarea procedeului de calibrare
Afişarea datelor de calibrare
<><>:
<><>:
Gestionarea meniului, navigare
<ENTER>:
Deschiderea meniului pentru reglarea măsurătorilor /
Confirmarea intrărilor
Deschiderea meniului pentru reglarea sistemului
<CAL>:
<CAL >:
<ENTER
AR
PRT
ESC
34
<AR>:
_
_>:
Salvarea manuală a valorii măsurate
Configurarea şi iniţierea salvării automate
Afişarea valorilor salvate manual
Afişarea valorilor salvate automat
Blocarea valorii măsurate (funcţia HOLD)
Activarea / dezactivarea măsurătorii AutoRead
<PRT>:
<PRT >:
Transmiterea datelor la interfaţă (USB)
Configurarea şi iniţierea ieşirii automate la USB
<ESC>:
Anularea acţiunii
ba77040y01
04/2014
RO
HandyLab 680
Română
Display (Exemplu: măsurare pH)
4
3
2
5
6
1
15.02.2014 08:00
7
1
Informaţii status
2
Valoare măsurată (cu aparat)
3
Mărimea de măsurare
4
Verificarea constantă a valorilor
măsurate (funcţia CMC)
5
Simbolul senzorului
(evaluarea calibrării)
6
Valoarea temperaturii (cu aparat)
7
Taste funcţionale şi data/ora
1
Senzori digitali
(pH, conductibilitate, oxigen)
2
Interfaţă USB-B (dispozitiv)
3
Interfaţa USB-A (gazdă)
4
Conexiune pentru reţeaua electrică
5
Interfaţa service
Zona fişelor /Conexiuni
5
Punerea iniţială
în funcţiune
3 2
4
1
1
Montaţi acumulatorii livraţi odată cu instrumentul de măsură.
Atenţie la polaritate.
2
Aprindeţi reţeaua electrică.
Acumulatorii se încarcă.
3
Porniţi instrumentul de măsură cu tasta <On/Off> .
Atenţie
Respectaţi recomandările de siguranţă pentru senzorii utilizaţi.
Instrucţiunile de utilizare a senzorilor sunt disponibile pe CD-ul livrat cu
instrumentul de măsură.
ba77040y01
04/2014
35
RU Русский
Русский
HandyLab 680
HandyLab 680
Обзор
Этот прибор HandyLab 680 позволяет быстро и надёжно выполнить
различные измерения (значение pH, проводимость растворов,
содержание кислорода).
Измерительный прибор HandyLab 680 обеспечивает максимум удобства,
надёжности и точности в работе.
Кнопочная
панель
Названия кнопок выделены угловыми скобками <..>.
Значок кнопки (например, <ENTER>) означает короткое нажатие кнопки
(менее 2 с). Продолжительное нажатие кнопки (ок. 2 с) обозначается
знаком подчёркивания вслед за значком кнопки (например <ENTER >).
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
_
_
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
Функция, зависящая от ситуации (отображается на
дисплее)
<On/Off>:
Включить/выключить измерительный прибор
<M>:
Выбрать измеряемый параметр
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
Вызвать способ калибровки
Показать калибровочные данные
<><>:
<><>:
Управление меню, навигация
<ENTER>:
Открыть меню настроек измерения/подтвердить ввод
значений
Открыть меню системных настроек
<CAL>:
<CAL >:
<ENTER
AR
PRT
ESC
36
<AR>:
_
_>:
Сохранить результат измерения вручную
Настроить и запустить автоматическое сохранение
Показать результаты измерения, сохраненные вручную
Показать результаты измерения, сохраненные в
автоматическом режиме
Удержание результата измерения (функция HOLD)
Включить/выключить измерение AutoRead
<PRT>:
<PRT >:
Отправить данные на интерфейс (USB)
Настроить и запустить автоматический вывод на USB
<ESC>:
Отменить действие
ba77040y01
04/2014
RU
HandyLab 680
Русский
Дисплей (например: измерение pH)
4
3
2
5
6
1
15.02.2014 08:00
7
1
Информация о статусе
2
Результат измерения
(с единицей измерения)
3
Измеряемый параметр
4
Непрерывный контроль результатов
измерения (функция CMC)
5
Символ датчика
(обработка калибровочных данных)
6
Результат измерения температуры
(с единицей измерения)
7
Программируемые клавиши и дата/
время
1
Цифровые датчики
(значение pH, проводимость
растворов, содержание
кислорода)
2
Разъём USB-B (устройство)
3
Разъём USB-A (хост)
4
Разъём для подключения блока
питания
5
Служебный интерфейс
Гнёзда/разъёмы
5
4
1
Первый ввод в
эксплуатацию
3 2
1
Вставьте аккумуляторы (входят в комплект поставки.
При установке соблюдайте полярность.
2
При необходимости подключите блок питания
для зарядки аккумуляторов.
3
Включите прибор с помощью кнопки <On/Off>.
Осторожно
Соблюдайте указания по технике безопасности для используемых
датчиков.
Руководства по эксплуатации датчиков см. на компакт-диске (входит в
комплект поставки).
ba77040y01
04/2014
37
SK Slovenský
Slovenský
HandyLab 680
HandyLab 680
Prehľad
Meračom HandyLab 680 môžete rýchlo a spoľahlivo merať (pH, vodivosť,
rozpustený kyslík).
Merač HandyLab 680 ponúka v maximálnej miere komfort obsluhy a ovládania,
spoľahlivosť a bezpečnosť merania.
Tlačidlá
Tlačidlá sú označené špicatými zátvorkami <..>.
Tlačidlový symbol (napr. <ENTER>) všeobecne znamená krátke stlačenie
tlačidla (kratšie než 2 s). Dlhé stlačenie tlačidla (cca 2 s) je znázornené čiarkou
za symbolom tlačidla (napr. <ENTER >).
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
_
_
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
Situačne závislá funkcia (indikuje sa na displeji)
<On/Off>:
Zapnutie/vypnutie prístroja
<M>:
Voľba meranej veličiny
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
Vyvolanie kalibrácie
Zobrazenie kalibračných údajov
<><>:
<><>:
Nastavovanie a navigácia v ponukách
<ENTER>:
Otvorenie ponuky meračských nastavení / potvrdenie
zadania
Otvorenie ponuky systémových nastavení
<CAL>:
<CAL >:
<ENTER
AR
PRT
ESC
38
<AR>:
_
_>:
Ručné uloženie nameranej hodnoty
Nakonfigurovať a spustiť automatické ukladanie
Zobrazenie ručne uložených nameraných hodnôt
Zobrazenie automaticky uložených nameraných hodnôt
Zmrazenie nameranej hodnoty (funkcia HOLD)
Zapnutie / vypnutie merania s automatickým odčítaním
<PRT>:
<PRT >:
Vyslanie dát na rozhranie (USB)
Konfigurácia a spustenie automatického výstupu na
rozhranie USB
<ESC>:
Zrušenie akcie
ba77040y01
04/2014
SK
HandyLab 680
Slovenský
Displej (príklad: meranie pH)
4
3
2
5
6
1
15.02.2014 08:00
7
1
Stavové informácie
2
Nameraná hodnota (s jednotkou)
3
Merná veličina
4
Nepretržitá kontrola meranej
veličiny (funkcia CMC)
5
Symbol senzora
(vyhodnotenie kalibrácie)
6
Teplota merania (s jednotkou)
7
Programovateľné funkčné tlačidlá
a dátum/čas
1
Digitálne snímače
(pH, vodivosť, rozpustený kyslík)
2
Rozhranie USB-B (prístroj)
3
Rozhranie USB-A (riadiaci PC)
4
Prípojka pre zástrčku sieťového
prístroja
5
Servisné rozhranie
Zásuvky / prípojky
5
4
1
Prvé uvedenie do
prevádzky
3 2
1
Vložte priložené akumulátorové články.
Dbajte pritom na správnu polaritu.
2
Prípadne zasuňte zástrčku sieťového prístroja.
Akumulátorové články sa nabijú.
3
Zapnite merací prístroj tlačidlom <On/Off> .
Pozor
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre použité senzory.
Návody na obsluhu senzorov nájdete na priloženom CD.
ba77040y01
04/2014
39
SV Svenska
Svenska
HandyLab 680
HandyLab 680
Översikt
Med mätinstrumentet HandyLab 680 kan du utföra mätningar (av pH,
konduktans, syre) snabbt och tillförlitligt.
Mätinstrumentet HandyLab 680 ger maximal manöverkomfort, tillförlitlighet och
mätsäkerhet.
Tangentbord
Knapparna åskådliggörs med spetsiga parenteser <..>.
Knappsymbolen (t.ex. <ENTER>) innebär generellt en kort knapptryckning
(under 2 s). En lång knapptryckning (ca. 2 s) visas genom ett streck efter
knappsymbolen (t.ex. <ENTER >).
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
AR
PRT
ESC
40
_
_
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
Situationsberoende funktion (visas på displayen)
<On/Off>:
På-/Frånslag av mätinstrumentet
<M>:
Välja mätstorhet
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
Öppna kalibrering
Visa kalibreringsdata
<><>:
<><>:
Menystyrning, navigering
<CAL>:
<CAL >:
_
Spara mätvärde manuellt
Konfigurera och starta automatiskt sparande
Visa manuellt sparade mätvärden
Visa automatiskt sparade mätvärden
<ENTER>:
<ENTER >:
Öppna menyn för mätinställningar / bekräfta inmatningar
Öppna menyn för systeminställningar
<AR>:
Frysa mätvärde (HOLD - funktion)
På/Frånslag av AutoRead-mätning
_
<PRT>:
<PRT >:
Sända data till gränssnittet (USB)
Konfigurera och starta automatisk sändning till USB
<ESC>:
Avbryt åtgärd
ba77040y01
04/2014
SV
HandyLab 680
Svenska
Display (exempel: pH-mätning)
4
3
2
5
6
1
15.02.2014 08:00
7
1
Statusinformation
2
Mätvärde (med enhet)
3
Mätstorhet
4
Kontinuerlig mätvärdeskontroll
(CMC-funktion)
5
Givarsymbol
(kalibreringsberäkning)
6
Temperaturmätvärde (med enhet)
7
Softkeys och datum/tid
1
Digitala givare
(pH, konduktans, syre)
2
USB-B-gränssnitt (Device)
3
USB-A-gränssnitt (Host)
4
Anslutning för nätadapter
5
Service-gränssnitt
Portområde/anslutningar
5
Första
driftsättning
3 2
4
1
1
Lägg i de medföljande batterierna.
Se till att de ligger åt rätt håll.
2
Anslut nätadaptern i förekommande fall.
Batterierna laddas.
3
Slå på mätinstrumentet med <On/Off> -knappen.
Försiktigt
Följ noga säkerhetsanvisningarna för givarna du ska använda.
Bruksanvisningarna för givarna finns på medföljande CD.
ba77040y01
04/2014
41
TR Türkçe
Türkçe
HandyLab 680
HandyLab 680
Genel bakış
HandyLab 680 ölçüm cihazı ile hızlı ve güvenilir ölçümler (pH, iletkenlik, oksijen)
yapabilirsiniz.
Ölçüm cihazı HandyLab 680 maksimum kullanım konforu, güvenilirlik ve ölçüm
hassasiyeti sunar.
Tuş alanı
Tuşlar uçlarından görünür şekilde <..> kenetlenir.
Tuş sembolü (örn. <ENTER>), genel olarak tuşa kısa bir şekilde basma
anlamındadır (2 saniyeden az). Tuşa uzun basma (yaklaşık 2 saniye) tuş
sembolünün altında bir çizgi (örn. <ENTER >) ile gösterilir.
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
_
_
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
Duruma bağlı fonksiyon (ekranda gösterilir)
<On/Off>:
Ölçüm cihazının açılması/kapatılması
<M>:
Ölçülen değişkenin seçilmesi
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
Kalibrasyon yönteminin çağrılması
Kalibrasyon verilerinin gösterilmesi
<><>:
<><>:
Menü kontrolü, navigasyon
<ENTER>:
Ölçüm ayarları için menünün açılması / girişlerin
onaylanması
Sistem ayarları için menünün açılması
<CAL>:
<CAL >:
<ENTER
AR
PRT
ESC
42
<AR>:
_
_>:
Ölçüm değerinin manüel olarak kaydedilmesi
Otomatik kaydın konfigüre edilmesi ve başlatılması
Manüel kaydedilen ölçüm değerlerinin görüntülenmesi
Otomatik kaydedilen ölçüm değerlerinin görüntülenmesi
Ölçüm değerinin dondurulması (HOLD - fonksiyonu)
AutoRead ölçümünün açılması/kapatılması
<PRT>:
<PRT >:
Verilerin arabirime (USB) gönderilmesi
Otomatik USB çıkışının konfigüre edilmesi ve başlatılması
<ESC>:
İşlemin iptal edilmesi
ba77040y01
04/2014
TR
HandyLab 680
Türkçe
Ekran(Örnek: pH-ölçümü)
4
3
2
5
6
1
15.02.2014 08:00
7
1
Durum bilgileri
2
Ölçüm değeri (birimli)
3
Ölçülen değişken
4
Sürekli ölçüm değeri kontrolü
(CMC-fonksiyonu)
5
Sensör sembolü
(kalibrasyon değerlemesi)
6
Sıcaklık ölçüm değeri (birimli)
7
Orta menü tuşları ve tarih/saat
1
Dijital sensörler
(pH, iletkenlik, oksijen)
2
USB-B-arabirimi (cihaz)
3
USB-A-arabirimi (sunucu)
4
Fişli güç kaynağı için bağlantı
5
Servis arabirimi
Jak sahası /bağlantıları
5
İlk kullanım
3 2
4
1
1
Birlikte verilen akü takılmalıdır.
Doğru şekilde yerleştirilmesine dikkat ediniz
2
Gerekirse fişli güç kaynağı takılmalıdır.
Aküler şarj edilir.
3
<On/Off> tuşu ile ölçüm cihazı açılır.
Dikkat
Kullanılan sensörler için güvenlik uyarılarını dikkate alınız.
Sensörlere ilişkin kullanım kılavuzlarını beraberinde verilen CD'de.
ba77040y01
04/2014
43
ZH 中文
中文
HandyLab 680
HandyLab 680
概况
使用测量仪 HandyLab 680 您可以快速、可靠地进行测量 (pH 值、电导率、氧
气 )。
测量仪 HandyLab 680 具有高度的操作舒适性、可靠性和测量安全性。
按键区
按键通过尖括号 <..> 表示。
按键符号 ( 例如 <ENTER>) 一般表示短时间按下按键 ( 少于 2 秒 )。较长时间按
下按键 ( 约 2 秒 ) 通过按键符号后的下划线 ( 例如 <ENTER >) 表示。
_
F1
F2
CAL
STO
RCL
ENTER
AR
PRT
<F1>:
<F1 >:
<F2>:
<F2 >:
与状态有关的功能 ( 通过显示屏显示 )
<On/Off>:
接通 / 关闭测量仪
<M>:
选择测量参数
<CAL>:
<CAL >:
调用校准方法
显示校准数据
_
_
_
<STO>:
<STO_>:
<RCL>:
<RCL_>:
手动储存测量值
设置和启动自动储存
显示手动储存的测量值
显示自动储存的测量值
<><>:
<><>:
菜单操控,导航
<ENTER>:
<ENTER >:
打开测量设置菜单 / 确认输入
打开系统设置菜单
<AR>:
冻结测量值 (HOLD 功能 )
开启 / 关闭自动读取测量
<PRT>:
<PRT >:
向接口 (USB) 发送数据
设置和启动 USB 自动输出
<ESC>:
取消处理
_
_
ESC
44
ba77040y01
04/2014
ZH
HandyLab 680
中文
显示屏 ( 例如:pH 值测量 )
4
3
2
5
6
1
状态信息
2
测量值 ( 含单位 )
3
测量参数
4
连续的测量值控制 (CMC 功能 )
5
传感器图标 ( 校准评估 )
6
温度测量值 ( 含单位 )
7
软键和日期 / 时间
1
数字传感器
(pH 值,电导率,氧气 )
2
USB-B- 接口 ( 装置 )
3
USB-A- 接口 ( 主机 )
4
插头组合装置接口
5
保养接口
1
15.02.2014 08:00
7
插口区 / 接口
5
4
1
首次使用
3 2
1
装入随附的蓄电池。
同时注意蓄电池极性是否正确。
2
必要时插上插头组合装置。给蓄电池充电。
3
按下按键 <On/Off> 接通测量仪。
小心
注意所用传感器的安全提示。
传感器操作说明可以在随附的 CD 光盘中和找到。
ba77040y01
04/2014
45
中文
46
HandyLab 680
ba77040y01
04/2014
Xylem |'zīləm|
1) The tissue in plants that brings water upward from the roots;
2) a leading global water technology company.
We're 12,500 people unified in a common purpose: creating innovative solutions
to meet our world's water needs. Developing new technologies that will improve
the way water is used, conserved, and re-used in the future is central to our work.
We move, treat, analyze, and return water to the environment, and we help people
use water efficiently, in their homes, buildings, factories and farms. In more than
150 countries, we have strong, long-standing relationships with customers who
know us for our powerful combination of leading product brands and applications
expertise, backed by a legacy of innovation.
For more information on how Xylem can help you, go to www.xyleminc.com
SI Analytics GmbH
Hattenbergstraße 10
D-55122 Mainz
Germany
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
+49 (0)6131 / 66 5111
+49 (0)6131 / 66 5001
[email protected]
www.si-analytics.com