Laparostat™ Kit - CIVCO Medical Solutions

Laparostat Kit
™
Reference Guide
Laparostat™ Kit
Positioning Arm
Fleksibel arm
Positioneringsarm
Asemointivarsi
Bras de positionnement
Positionierarm
Βραχίονας Τοποθέτησης
Braccio di posizionamento
位置決めアーム
배치용 암
Posisjoneringsarm
Braço de posicionamento
Laparostat™
Позиционирующий кронштейн
定位臂
Brazo de posicionamiento
Inställningsarm
Konumlandırma Kolu
Rail Adaptor
Skinneadapter
Railadapter
Kiskon sovitin
Adaptateur de rail
Rail-Adapter
Προσαρμογέας Ράγας
Adattatore per guida
レールアダプタ
레일 어댑터
Skinneadapter
Adaptador de calha
Переходник рельсы
轨道适配器
Adaptador del riel
Räckesadapter
Ray Adaptörü
1
Rail Adapter
I.
English
I.Knob
II.
II.Attachment
Points
III.Rail
III.
INTENDED USE
• Rail adapter is intended to attach to common rails and provide an interface to
accept CIVCO positioning arm.
WARNING
• Ensure device is stable before use.
Using Rail Adapter
1. Attach rail adapter by tightening knob in a clockwise motion.
2. Ensure rail adapter and any device installed into attachment point is secure.
2
Laparostat™/Positioning Arm
English
II.
III.
IV.
I.
IX.
VIII.
V.
X.
VII.
VI.
10mm
5mm
5mm-10mm laparoscopes
I.
Base Lever
II.
Positioning Arm
VI. Pin
VII. Locating Feature
III. Quick-Mount Lock
VIII. Quick-Mount™
IV. Laparostat™
IX. Exacting Lever
V.
X. Rail Adaptor
™
Clamp
3
Laparostat™/Positioning Arm
English
INTENDED USE
• The Laparostat holds a laparoscope and attaches into positioning arm.
WARNING
• In the U.S.A., federal law restricts device to sale or use by or on order of a physician.
• For illustration purposes only, positioning arm and laparostat may be shown without
a cover. Always place a cover over device to protect patients and users from crosscontamination.
• Do not use if device appears damaged.
• Positioning Arm Only: Forces exceeding 20lbs. (9.07kg) may move positioning arm when
fully locked.
• Do not lubricate device.
Attaching Positioning Arm and Laparostat
1. Attach positioning arm by turning base handle fully into attachment point.
2.Rotate lever to a desired position. Push base handle lever down to secure
positioning arm.
3. Loosen Quick-Mount lock on positioning arm.
4.Insert Laparostat into Quick-Mount, ensuring pin is engaged into locating
feature.
5. Tighten Quick-Mount lock on positioning arm to secure.
6. Place cover over positioning arm and Laparostat, using proper sterile technique
(See positioning arm cover instruction).
7. Orient positioning arm to desired position. Use exacting lever to tighten arm.
8. For initial starting position, center telescoping section of Laparostat and position
clamp.
Optional Starting Positions
NOTE
• Reposition laparoscope by grasping the Laparostat at the clamp.
9. Attach clamp to laparoscope as close to camera body as possible, taking care to
avoid puncturing cover. Ensure laparoscope is secure.
4
Reprocessing
WARNING
English
Cleaning and Disinfecting
• Users of this product have an obligation and responsibility to provide the highest degree
of infection control to patients, co-workers and themselves.To avoid cross-contamination,
follow infection control policies established by your facility.
• Do not place in mechanical washer.
• Do not autoclave or immerse.
• Sterility of positioning arm and Laparostat can only be achieved by using sterile
positioning arm cover.
1. After each use, discard single-use, disposable components.
2. Wipe all surfaces with common germicidal or antiseptic wipe, such as alcohol.
5
Skinneadapter
I.
Dansk
I.Knap
II.
II.Monteringspunkter
III.Skinne
III.
ANVENDELSESFORMÅL
• Skinneadapteren er beregnet til påsættelse på almindelige skinner og giver en
grænseflade, på hvilken der kan monteres en CIVCO-fleksibel sarm.
ADVARSEL
• Kontroller at enheden er stabil før den benyttes.
Sådan benyttes skinneadapteren
1. Monter skinneadapteren ved at dreje spændeskruen mod uret.
2.Sørg for at ethvert instrument, der installeres i monteringspunkterne,
er fastspændt.
6
Laparostat™/Fleksibel arm
Dansk
II.
III.
IV.
I.
IX.
VIII.
V.
X.
VII.
VI.
10mm
5mm
5mm-10mm laparoskoper
I.
Sokkelarm
II.
Fleksibel arm
VI. Tap
VII. Holder
III. Quick-Mount -lås
VIII. Quick-Mount™
IV. Laparostat™
IX. Låsearm
V.
X. Skinneadapter
™
Klemme
7
Laparostat™/Fleksibel arm
Dansk
ANVENDELSESFORMÅL
• Laparostaten holder et laparoskop på plads i den fleksible arm.
ADVARSEL
• I medfør af amerikansk forbundslovgivning er salget eller brugen af dette produkt
begrænset til at måtte ske gennem en læge.
• Den fleksible arm og laparostaten vises til illustrationsformål uden drapering. Påsæt altid
en drapering over stativet for at beskytte patienter og brugere mod kryds-kontaminering.
• Må ikke benyttes hvis beskadiget.
• Kun for den fleksible arm: Krafter større end 20lbs. (9,07kg) kan flytte den fleksible
armen, når den er helt fastlåst.
• Enheden må ikke smøres.
Montering af den fleksible arm og laparostaten
1. Monter den fleksible arm ved at vippe sokkelarmen helt ind til fastlåsningspunktet.
2. Drej armen til den ønskede stilling.Tryk sokkelarmen ned så den fastlåser fleksible
arm.
3. Løsn låsen til Quick-Mount-holderen på den fleksible arm.
4.Indsæt Laparostat i Quick-Mount-holderen. Sørg for at tappen går i indgreb i
hakket.
5. Spænd Qiuck-Mount-låsen på den fleksible arm så den sidder fast.
6.Placer dæknet over den fleksible arm og Laparostaten, med en passende
sterilteknik.(Se instruktionerne for dækning af den fleksible arm).
7. Placer armen i den ønskede stilling. Benyt låsearmen til at fastspænde armen.
8.Centrer teleskopsektionen af Laparostaten og placeringklampen i
begyndelsesstillingen.
Valgfrie startstillinger
BEMÆRK
• Juster laparoskopets stilling ved at holde om Laparostaten ved klemmen.
9. Fastgør klemmen til laparoskopet så tæt ved kamerahuset som muligt, vær samtidig
omhyggelig med ikke at punktere overtrækket. Kontroller at laparoskopet sidder
godt fast.
8
Genklargøring
ADVARSEL
Dansk
Rengøring og desinficering
• Brugere af dette produkt har pligt til og ansvar for at yde den højest mulige grad
af infektionskontrol over for patienter, medarbejdere og sig selv. For at undgå
krydskontamination skal hospitalets retningslinier for infektionskontrol følges nøje.
• Må ikke komme i en mekanisk opvaske-/vaskemaskine.
• Må ikke autoklaveres eller neddyppes i væske.
• Steriliteten af den fleksible arm og Laparostaten kan kun opnås ved brug af et sterilt
overtræk til den fleksible arm.
1. Efter hver anvendelse kasseres engangkomponenter.
2. Desinficeres alle overflader med et almindeligt bakteriedræbende eller antiseptisk
middel, såsom alkohol.
9
Railadapter
I.
Nederlands
I.Knop
II.
II.Bevestigingspunten
III.Rail
III.
BEOOGD GEBRUIK
• De railadapter is bedoeld om te bevestigen aan de gemeenschappelijk rails en
bieden een interface voor het accepteren van de CIVCO-positioneringsarm.
WAARSCHUWING
• Verzeker u ervan dat het apparaat stabiel is voor gebruik.
Gebruik van de railadapter
1. Bevestig de railadapter door de knop in een beweging met de klok mee vast te
draaien.
2.Verzeker u er van dat de railadapter en elk apparaat geïnstalleerd in het
bevestigingspunt veilig is.
10
Laparostaat™/positioneringsarm
II.
Nederlands
III.
IV.
I.
IX.
VIII.
V.
X.
VII.
VI.
10mm
5mm
5mm-10mm laparoscopen
I.
Basishendel
II.
Positioneringsarm
VI. Pen
VII. Locatie-onderdeel
III. Quick-Mount vergrendeling
VIII. Quick-Mount™
IV. Laparostat™
IX. Positioneringshendel
V.
X. Railadapter
™
Klem
11
Laparostaat™/positioneringsarm
Nederlands
BEOOGD GEBRUIK
• De laparostaat houdt een laparoscoop en is bevestigd in de positioneringsarm.
WAARSCHUWING
• In de VS beperkt de federale wet dit apparaat tot verkoop of gebruik door of in opdracht
van een arts.
• Alleen voor illustratiedoeleinden kunnen de positioneringsarm en de laparostaat
worden getoond zonder hoes. Plaats altijd een hoes over het apparaat om patiënten
en gebruikers tegen kruiscontaminatie te beschermen.
• Niet gebruiken indien het apparaat beschadigd lijkt te zijn.
• Alleen positioneringsarm: Krachten groter dan 20lbs. (9,07kg/90,7N) kunnen de
positioneringsarm doen bewegen wanneer deze volledig geblokkeerd is.
• Apparaat niet smeren.
Bevestigen positioneringsarm en laparostaat
1. Bevestig de positioneringsarm door de basishendel volledig in het bevestigingspunt
te draaien.
2. Draai hendel tot aan een gewenste positie. Druk de basishendel omlaag om de
positioneringsarm vast te zetten.
3. Los de Quick-Mount-vergrendeling op de positioneringsarm.
4. Breng de laparostaat in de Quick-Mount, en verzeker dat de pen in het locatieonderdeel zit.
5. Zet de Quick-Mount-vergrendeling vast op de positioneringsarm.
6. Plaats de hoes over de positioneringsarm en laparostaat, met behulp van de juiste
steriele techniek (Zie positioneringsarm hoesinstructie).
7.Oriënteer de positioneringsarm in de gewenste positie. Gebruik de
positioneringshendel om de arm vast te zetten.
8. Voor de initiële startpositie centreert u de telescoopsectie van de laparostaat
en positioneert u de klem.
Optionele startposities
OPMERKING
• Herpositioneer de laparoscoop door de laparostaat bij de klem vast te pakken.
9. Bevestig de klem aan de laparoscoop zo dicht mogelijk aan het camerahuis, en
voorkom dat de hoes doorgeprikt wordt.Verzeker dat de laparoscoop vast zit.
12
Recycleren
Nederlands
Reinigen en desinfecteren
WAARSCHUWING
• De gebruikers van dit product hebben een verplichting en een verantwoordelijkheid
om de hoogste graad van infectiecontrole voor patiënten, medewerkers en zichzelf te
bieden. Om kruiscontaminatie te voorkomen, dient u de infectiecontrolepolicies, zoals
deze zijn opgezet door uw instituut, op te volgen.
• Niet in een mechanische wasmachine plaatsen.
• Niet in een autoclaaf en niet onderdompelen.
• Steriliteit van de positioneringsarm en van de laparostaat kan alleen worden verkregen
door het gebruik van een steriele positioneringsarmhoes.
1. Werp na elk gebruik de wegwerpcomponenten voor eenmalig gebruik weg.
2.Wis alle oppervlakken af met gewoon kiemdodend of antiseptisch wismiddel,
zoals alcohol.
13
Kiskon sovitin
I.
Suomi
I.Nuppi
II.
II.Kiinnityskohdat
III.Kisko
III.
KÄYTTÖTARKOITUS
• Kiskon sovitin on tarkoitettu kiinnitettäväksi tavallisiin kiskoihin ja luomaan yhteys
CIVCO-asemointivarteen.
VAROITUS
• Varmista, että laite on tukevasti asennettu ennen käyttöä.
Kiskon sovittimen käyttö
1. Kiinnitä kiskon sovitin kiristämällä nuppia myötäpäivään.
2.Varmista, että kiskon sovitin ja kaikki muut kiinnityskohtaan asennetut laitteet
ovat tukevasti paikoillaan.
14
Laparostat™/Asemointivarsi
Suomi
II.
III.
IV.
I.
IX.
VIII.
V.
X.
VII.
VI.
10mm
5mm
5mm-10mm laparoskoopit
I.
Pohjavipu
II.
Asemointivarsi
VI. Tappi
VII. Kohdistuskolo
III. Quick-Mount -pikakiinnityksen lukitus
VIII. Quick-Mount™-pikakiinnitys
IV. Laparostat™
IX. Tarkennusvipu
V.
X. Kiskon sovitin
™
Kiinnitin
15
Laparostat™/Asemointivarsi
Suomi
KÄYTTÖTARKOITUS
• Laparostat pitää laparoskooppia ja kiinnittyy asemointivarteen.
VAROITUS
• Liittovaltiolain (USA) mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin
määräyksestä.
• Vain havainnollistamistarkoituksessa asemointivarsi ja laparostat esitetään kuvissa ilman
suojusta. Pidä laitteen suojus aina paikallaan potilaiden ja käyttäjien suojelemiseksi
ristikontaminaatioilta.
• Älä käytä laitetta, mikäli se näyttää vahingoittuneelta.
• Vain asemointivarsi: 9,07 kg (20 lbs) ylittävä paino saattaa siirtää asemointivartta sen
ollessa täysin lukittuna.
• Älä voitele laitetta.
Asemointivarren ja Laparostatin kiinnittäminen
1. Kiinnitä asemointivarsi kääntämällä tukikahvaa täysin kiinnityskohtaan.
2. Kierrä vipua haluttuun asentoon. Työnnä tukikahvan vipua alas kiinnittääksesi
asemointivarren.
3. Löysää asemointivarressa olevan Quick-Mount-pikakiinnityksen lukitusta.
4. Aseta Laparostat Quick-Mount-pikakiinnitykseen varmistaen, että tappi loksahtaa
paikoilleenkohdistuskoloonsa.
5. Kiristä asemointivarren Quick-Mount-pikakiinnityksen lukitus kunnolla.
6.Aseta suojus asemointivarren ja Laparostatin päälle asianmukaisin steriilein
menetelmin (Ks. asemointivarren suojuksen ohje)
7.Suuntaa asemointivarsi haluttuun asentoon. Käytä tarkennusvipua varren
kiristämiseen.
8. Alkuasennossa, keskitä Laparostatin teleskooppiosa ja aseta kiinnitin paikoilleen.
Vaihtoehtoiset aloitusasennot
HUOMAUTUS
• Aseta laparoskooppi uudelleen tarttumalla Laparostatin kiinnikkeeseen.
9. Kiinnitä kiinnitin laparoskooppiin mahdollisimman lähelle kameraosaa, varoen
puhkomasta suojusta.Varmista, että laparoskooppi on tiukasti kiinnI.
16
Uudelleenkäsittely
VAROITUS
Suomi
Puhdistus ja desinfiointi
• Tämän tuotteen käyttäjä on velvoitettu varmistamaan potilaille, työntekijöille ja itselleen
mahdollisimman hyvä infektiosuoja. Ristikontaminaation ehkäisemiseksi, noudata
laitoksesi infektiontorjuntakäytäntöjä.
• Älä pese mekaanisella pesukoneella.
• Älä autoklavoi tai upota nesteeseen.
• Asemointivarren ja Laparostatin steriiliys saavutetaan ainoastaan käyttämällä steriiliä
asemointivarren suojusta.
1. Jokaisen käytön jälkeen hävitä kertakäyttöiset, hävitettävät osat.
2.Pyyhi kaikki pinnat tavallisella germisidillä tai antiseptisellä aineella, kuten
alkoholilla.
17
Adaptateur de rail
Français
I.Bouton
I.
II.
II. Points de
fixation
III.Rail
III.
APPLICATION
• L’adaptateur de rail est destiné à fixer les rails standard et à offrir une interface
permettant d’accueillir le bras de positionnement CIVCO.
AVERTISSEMENT
• S’assurer que le dispositif est stable avant utilisation.
Utilisation de l’adaptateur de rail
1. Fixer l’adaptateur de rail en serrant le bouton dans le sens des aiguilles d’une
montre.
2. S’assurer que l’adaptateur de rail et tout dispositif installé sur le point de fixation
sont fixés.
18
Laparostat™/Bras de positionnement
II.
Français
III.
IV.
I.
IX.
VIII.
V.
X.
VII.
VI.
10 mm
5 mm
Laparoscopes de 5 mm-10 mm
I.
Levier de base
II.
Bras de positionnement
VI. Broche
VII. Élément de positionnement
III. Verrouillage Quick-Mount
VIII. Quick-Mount™
IV. Laparostat™
IX. Levier de précision
V.
X. Adaptateur de rail
™
Pince
19
Laparostat™/Bras de positionnement
Français
APPLICATION
• Le Laparostat tient un laparoscope et se fixe au bras de positionnement.
AVERTISSEMENT
• La législation fédérale américaine limite la vente de ce matériel médical par ou sur
demande d’un professionnel.
• Le bras de positionnement et le Laparostat sont montrés sans enveloppe uniquement
pour l’illustration. Toujours placer l’enveloppe sur l’appareil pour protéger les patients
et les utilisateurs de toute contamination croisée.
• Ne pas utilisez si l’appareil semble endommagé.
• Bras de positionnement uniquement : Des forces de plus de 9,07 kg peuvent déplacer
le bras de positionnement une fois celui-ci entièrement verrouillé.
• Ne pas lubrifier le dispositif.
Fixation du bras de positionnement et le Laparostat
1. Fixer le bras de positionnement en tournant complètement le manche de base
dans le point de fixation.
2. Tourner le levier dans une position souhaitée. Pousser le levier du manche de
base pour fixer le bras de positionnement.
3. Desserrer le verrouillage Quick-Mount du bras de positionnement.
4. Insérer le Laparostat dans le Quick-Mount, vérifier que la broche se trouve au
bon endroit.
5. Serrer le verrouillage Quick-Mount sur le bras de positionnement.
6.Placer l’enveloppe au-dessus du bras de positionnement et du Laparostat en
utilisant une technique stérile (voir les instructions concernant l’enveloppe du bras
de positionnement).
7. Orienter le bras de positionnement dans la position souhaitée. Utiliser le levier
de précision pour serrer le bras.
8. Pour la position de départ initiale, centrer la section de télescopage du Laparostat
et positionner la pince.
Positions de départ facultatives
REMARQUE
• Repositionner le laparoscope en saisissant le Laparostat par la pince.
9. Fixer la pince au laparoscope aussi près du corps de la caméra que possible,
en veillant à éviter de perforer l’enveloppe. S’assurer que le laparoscope est
solidement fixé.
20
Réutilisation
Français
Nettoyage et désinfection
AVERTISSEMENT
• Les utilisateurs de ce produit ont l’obligation et la responsabilité de fournir le plus haut
niveau de contrôle des infections aux patients, au personnel et à eux-mêmes. Pour
éviter toute contamination croisée, suivre les principes de contrôle des infections.
• Ne pas placer dans un laveur mécanique.
• Ne pas autoclaver ou immerger.
• Pour parvenir à stériliser le bras de positionnement et le Laparostat, utiliser une enveloppe pour bras de positionnement stérile.
1. Après chaque utilisation, mettre au rebut chaque élément jetable à usage unique.
2.Essuyer toutes les surfaces avec un germicide ou un antiseptique générique,
comme de l’alcool.
21
Rail-Adapter
I.
Deutsch
I.Knopf
II.
II.Befestigungsknöpfe
III.Rail
III.
GEBRAUCHSZWECK
• Der Rail-Adapter soll zur Befestigung an gebräuchlichen Schienen dienen und
bietet eine Schnittstelle für einen CIVCO-Positionierungsarm.
WARNUNG
• Sorgen Sie vor Gebrauch für die Stabilität des Gerätes.
Verwendung des Schienenadapters
1. Befestigen Sie den Schienenadapter, indem Sie die Stellschraube im Uhrzeigersinn
drehen.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Schienenadapter und andere am Anschlusspunkt
befestigte Geräte fest verankert sind.
22
Laparostat™/Positionierarm
Deutsch
II.
III.
IV.
I.
IX.
VIII.
V.
X.
VII.
VI.
10mm
5mm
5mm-10mm Laparoskope
I.
Haupthebel
II.
Positionierarm
VI. Absteckstift
VII. Lokalisierungsmarkierung
III. Quick-Mount Schnellbefestigungsriegel
VIII. Quick-Mount™ (Schnellbefestigung)
IV. Laparostat™
IX. Präzisionshebel
V.
X. Rail-Adapter
™
Schelle
23
Laparostat™/Positionierarm
Deutsch
GEBRAUCHSZWECK
• Der Laparostat trägt das Laparoskop und sichert es im Positionierarm.
WARNUNG
• Nach US-amerikanischem Bundesgesetz darf diese Vorrichtung nur von einem Arzt
oder auf Anweisung eines Arztes verkauft oder verwendet werden.
• Zu Illustrationszwecken könnten der Positionierarm und der Laparostat ohne Abdeckung
abgebildet sein. Das Gerät muss immer abgedeckt werden, um Patienten und Bediener
vor Kreuzkontamination zu Schützen.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, falls es beschädigt zu sein scheint.
• Nur Positionierarm: Kräfte von mehr als 9,07 kg können den Positionierarm auch im
verriegelten Zustand bewegen.
• Fetten Sie das Gerät nicht ein.
Befestigung von Positionierungsarm und Laparostat
1.Befestigen Sie den Positionierungsarm, indem Sie den Hauptgriff vollständig in
den Befestigungspunkt eindrehen.
2. Rotieren Sie den Hebel in die gewünschte Position. Drücken Sie den Hauptgriff
hinunter, um den Positionierungsarm zu befestigen.
3. Lockern Sie den Schnellbefestigungsriegel am Positionierarm.
4. Setzen Sie den Laparostat in die Schnellbefestigung ein, und sorgen Sie dafür, dass
der Stift in die Verrriegelung eingreift.
5. Befestigen Sie den Schnellbefestigungsriegel zur Sicherung am Positionierarm.
6. Ziehen Sie die Abdeckung mittels geeigneter steriler Technik über Positionierarm
und Laparostat(Siehe Anleitung zur Abdeckung des Positionierarms).
7. Richten Sie den Positionierarm nach Belieben aus.Verwenden Sie zur Arretierung
den Präzisionshebel.
8. Um die Ausgangsposition zu erreichen, konzentrieren Sie den Teleskopteil von
Laparostat und Positionierungsklemme.
Optionale Ausgangspositionen
HINWEIS
• Bringen Sie das Laparoskop in die Ausgangsposition zurück, indem Sie den
Laparostat an der Klemme anfassen.
9. Befestigen Sie das Laparoskop so nahe wie möglich an der Kamera. Achten Sie
darauf, die Abdeckung nicht zu zerkratzen. Sorgen Sie dafür, dass das Laparoskop
fest sitzt.
24
Wiederaufbereitung
WARNUNG
Deutsch
Reinigung und Desinfektion
• Die Benutzer dieses Produkts sind verpflichtet, für die Patienten, Mitarbeiter und
sich selbst den höchsten Grad des Infektionsschutzes zu gewährleisten. Um eine
Kreuzkontamination zu vermeiden, die in Ihrer Organisation vorgeschriebene
Infektionsschutzverfahren strengstens einhalten.
• Das Gerät nicht in mechanische Waschanlagen setzen.
• Das Gerät nicht benetzen und nicht in Flüssigkeiten eintauchen.
• Die Sterilität von Positionierungsarm und Laparostat kann nur erfolgen, wenn die
Abdeckung des Positionierungsarms steril ist.
1. Entsorgen Sie die Einweg-Komponenten nach jedem Gebrauch.
2. Alle Oberflächen mit gewöhnlichen keimtötenden oder antiseptischen Mitteln,
wie Alkohol abwischen.
25
Προσαρμογέας Ράγας
I.
Ελληνικά
I. Κουμπί
II.
II. Σημεία
Τοποθέτησης
III.Ράγα
III.
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
• Ο προσαρμογέας ράγας προορίζεται για την τοποθέτηση συμβατικών
ραγών και την παροχή μίας διεπιφάνειας για την υποδοχή του βραχίονα
τοποθέτησης CIVCO.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή πριν από τη χρήση.
Χρήση του Προσαρμογέα Ράγας
1.Τοποθετήστε τον προσαρμογέα ράγας σφίγγοντας το κουμπί σύμφωνα
με τη φορά του ρολογιού.
2.Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας και κάθε συσκευή που έχει τοποθετηθεί
στο σημείο τοποθέτησης είναι σταθερή.
26
Laparostat™/Βραχίονας Τοποθέτησης
II.
Ελληνικά
III.
IV.
I.
IX.
VIII.
V.
X.
VII.
VI.
10mm
5mm
Λαπαροσκόπια 5mm-10mm
I.
Μοχλός Βάσης
II.
Βραχίονας Τοποθέτησης
III. Ασφάλιση Quick-Mount
VI. Πείρος
™
VII. Χαρακτηριστικό Εντοπισμού
VIII.Quick-Mount™
IV. Laparostat™
IX. Μοχλός Ακρίβειας
V. Σφιγκτήρας
X. Προσαρμογέας Ράγας
27
Laparostat™/Βραχίονας Τοποθέτησης
Ελληνικά
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
• Το Laparostat συγκρατεί ένα λαπαροσκόπιο και τοποθετείται στο βραχίονα
τοποθέτησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση ή τη χρήση
της συσκευής αυτής μόνον από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.
• Για λόγους απεικόνισης μόνο, ο βραχίονας τοποθέτησης μπορεί να
απεικονίζεται χωρίς κάλυμμα. Φροντίστε να τοποθετείτε πάντα το κάλυμμα, για
να αποφεύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση των ασθενών και των χρηστών
της συσκευής.
• Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευή εμφανίζει ζημιές.
• Βραχίονας τοποθέτησης μόνο: Οι ισχείς άνω των 9.07kg μπορεί να
μετακινήσουν το βραχίονα τοποθέτησης όταν είναι εντελώς ασφαλισμένος.
• Μη λιπαίνετε τη συσκευή.
Τοποθέτηση Βραχίονα και Laparostat
1.Τοποθετήστε το βραχίονα τοποθέτησης στρέφοντας τη λαβή της βάσης
πλήρως προς το σημείο τοποθέτησης.
2.Περιστρέψτε το μοχλό στην επιθυμητή θέση. Πιέστε τη λαβή της βάσης
προς τα κάτω για να ασφαλίσετε το βραχίονα τοποθέτησης.
3.Χαλαρώστε την ασφάλιση Quick-Mount στο βραχίονα τοποθέτησης.
4.Εισάγετε το Laparostat στο Quick-Mount, εξασφαλίζοντας ότι ο πείρος
έχει δεσμευθεί στην εγκοπή εντοπισμού.
5.Σφίξτε την ασφάλιση Quick-Mount στο βραχίονα τοποθέτησης για να
ασφαλίσετε.
6.Τοποθετήστε το κάλυμμα στο βραχίονα τοποθέτησης και το Laparostat,
σύμφωνα με την κατάλληλη στείρα τεχνική (βλέπε οδηγίες κάλυψης
βραχίονα τοποθέτησης).
7.Περιστρέψτε το βραχίονα τοποθέτησης στην επιθυμητή θέση.
Χρησιμοποιήστε το μοχλό ακρίβειας για να σφίξετε το βραχίονα.
8.Για την αρχική θέση έναρξης, κεντράρετε το τηλεσκοπικό τμήμα του
Laparostat και τοποθετήστε το σφιγκτήρα.
Εναλλακτικές Θέσεις Έναρξης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Επανατοποθετήστε το λαπαροσκόπιο πιάνοντας το Laparostat από το
σφιγκτήρα.
9.Τοποθετήστε το σφιγκτήρα στο λαπαροσκόπιο όσο πιο κοντά στο σώμα
της κάμερας μπορείτε, προσέχοντας να μην τρυπήσετε το κάλυμμα.
Βεβαιωθείτε ότι το λαπαροσκόπιο είναι σταθερό.
28
Επανεπεξεργασία
Ελληνικά
Καθαρισμός και αποστείρωση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Οι χρήστες του προϊόντος αυτού έχουν υποχρέωση και ευθύνη να
παρέχουν τον υψηλότερο εφικτό βαθμό ελέχου μολύνσεων για τους
ασθενείς, τους συναδέλφους τους και τους ίδιους. Για να αποφεύγετε τη
διασταυρούμενη μόλυνση, ακολουθείτε τις πολιτικές που ακολουθεί γενικά
ο χώρος εργασίας σας.
• Μην τοποθετείτε σε συσκευή πλυσίματος.
• Μη βάζετε σε αυτόκαυστο και μην εμβαπτίζετε πλήρως.
• Η στειρότητα του βραχίονα τοποθέτησης και του Laparostat μπορεί
να επιτευχθεί μόνο κάνοντας χρήση στείρου καλύμματος βραχίονα
τοποθέτησης.
1.Έπειτα από κάθε χρήση, διαθέστε όλα τα στοιχεία μίας χρήσης.
2.Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με απλό μικροβιοκτόνο ή αντισηπτικό
πανάκι, π.χ. με οινόπνευμα.
29
Adattatore per guida
Italiano
I.Manopola
I.
II.
II. Punti di fissaggio
III.Guida
III.
DESTINAZIONE D’USO
• L’adattatore per guida deve essere fissato a comuni guide per fornire un punto
per l’attacco di un braccio di posizionamento CIVCO.
AVVERTENZA
• Prima di utilizzarlo, accertarsi che il dispositivo sia stabile.
Uso dell’adattatore per guida
1. Fissare l’adattatore stringendo la manopola in senso orario.
2. Verificare che l’adattatore e l’eventuale dispositivo installati al punto di fissaggio
siano sicuri.
30
Laparostat™/Braccio di posizionamento
II.
Italiano
III.
IV.
I.
VIII.
IX.
V.
X.
VII.
VI.
10 mm
5 mm
Laparoscopi da 5 mm-10 mm
I.
Leva della base
II.
Braccio di posizionamento
VI. Perno
VII. Dispositivo di posizionamento
III. Bloccaggio del Quick-Mount
VIII. Quick-Mount™
IV. Laparostat™
IX. Leva di precisione
V.
X. Adattatore per guida
™
Morsetto
31
Laparostat™/Braccio di posizionamento
Italiano
DESTINAZIONE D’USO
• Il Laparostat sostiene un laparoscopio e si fissa ad un braccio di posizionamento.
AVVERTENZA
• Negli U.S.A., la legge federale limita la vendita o l’utilizzo del dispositivo esclusivamente
ai medicI.
• È possibile che, unicamente a scopo illustrativo, il braccio di posizionamento e il
Laparostat possano essere mostrati senza guaina. Coprire sempre il dispositivo in
modo da proteggere i pazienti e gli utilizzatori da contaminazione incrociata.
• Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato.
• Unicamente per il braccio di posizionamento: Se i pesi applicati superano i 9,07 kg
(20 lb), anche se bloccato, il braccio di posizionamento potrebbe spostarsI.
• Non lubrificare il dispositivo.
Fissaggio del braccio di posizionamento e del Laparostat
1. Fissare il braccio di posizionamento ruotando completamente la manopola della
base nel punto di fissaggio.
2. Ruotare la leva fino alla posizione desiderata. Spingere la leva manuale della base
verso il basso per fissare il braccio di posizionamento.
3. Allentare il blocco del Quick-Mount sul braccio di posizionamento.
4. Inserire il Laparostat nel Quick-Mount, assicurandosi che il perno sia ben inserito
nel dispositivo di posizionamento.
5. Stringere il blocco del Quick-Mount sul braccio di posizionamento per fissarlo.
6.Collocare la guaina sul braccio di posizionamento e il Laparostat, utilizzando
una tecnica sterile (fare riferimento alle istruzioni per la collocazione della guaina
sul braccio di posizionamento).
7. Orientare il braccio di posizionamento sulla posizione voluta. Utilizzare la leva
di precisione per stringere il braccio.
8.Per la posizione di partenza, centrare la sezione telescopica del Laparostat e
posizionare il morsetto.
Posizioni ozpionali di avvio
NOTA
• Ricollocare il laparoscopio tenendo il Laparostat dal morsetto.
9. Fissare il morsetto al laparoscopio il più vicino possibile al corpo della camera
avendo cura di evitare di bucare la guaina. Verificare che il tubo sia fissato
saldamente.
32
Trattamento
Italiano
Pulizia e disinfezione
AVVERTENZA
• Gli utilizzatori di questo prodotto hanno l’obbligo e la responsabilità di provvedere nel
miglior modo possibile al controllo delle infezioni per proteggere se stessi, i pazienti e
i collaboratori. Per evitare possibili contaminazioni crociate, seguire le linee guida per il
controllo delle infezioni stabilite dalla propria struttura.
• Non introdurre in lavatrici meccaniche.
• Non inserire in autoclave né immergere in liquidI.
• Il braccio di posizionamento e il Laparostat sono garantiti sterili unicamente utilizzando
l’apposita guaina sterile.
1. Dopo ciascun utilizzo, gettare i componenti monouso smaltibili.
2. Passare su tutte le superfici un comune detergente germicida o antisettico, come
alcool.
33
レールアダプタ
I.
日本語
I. ノブ
II. アタッチメント
位置
III.レール
II.
III.
用途
• レールアダプタは、通常のレールに取り付けて、CIVCO 位置決めア
ームを接続するのに使用します。
警告
• 使用する前に、装置が固定されていることを確認してください。
レールアダプタの使用
1.つまみを時計回りに回して、
レールアダプタを取り付けます。
2.アタッチメント点に設置したレール アダプタおよび器具がしっかり
と固定されていることを確認します。
34
ラパロスタット™/位置決めアーム
II.
日本語
III.
IV.
I.
IX.
VIII.
V.
X.
VII.
VI.
10mm
5 mm
5mm-10mm 腹腔鏡
I.
ベースレバー
VI. ピン
II. 位置決めアーム
VII. 位置確定機能
III. クイックマウント ロック
VIII.クイックマウント™
IV. ラパロスタット™
IX. 微調整レバー
V. クランプ
X. レールアダプタ
™
35
ラパロスタット™/位置決めアーム
日本語
用途
• ラパロスタットは、腹腔鏡を固定して、位置決めアームに取り付けら
れます。
警告
• アメリカ合衆国連邦法により、
この装置を医師の指示なく販売また
は使用することはできません。
• 図示するだけの目的で、位置づけアームやァパロスタットをカバー
なしで示す場合がありますが、実際の場合は常に患者や使用者を
二次感染から守るため、機器にカバーをつけてください。
• 製品に損傷が見られる場合は使用しないで下さい。
• 位置決めアームのみ:20lbs を超える力(9.07kg) 以上の力をかける
と、完全にロックした状態の位置決めアームを移動させることがあ
ります。
• 機器に潤滑剤を使用しないでください。
位置決めアームおよびラパロスタット™ の取り付け
1.ベースハンドルをアタッチメント点までまわして、位置決めアームを
取り付けます。
2.レバーを希望する位置まで回します。ベースハンドルレバーを押し
下げて、位置決めアームを固定します。
3.位置決めアーム上で、Quick-Mount ロックを緩めます。
4.ラパロスタットをクイックマウントに挿入して、ピンが位置確定機能
とかみあっていることを確認します。
5.位置決めアームのクイックマウントをしっかり締めます。
6.正しい殺菌テクニックを使って、位置決めアームとラパロスタットに
カバーをかけます(位置決めアームカバーの使用説明書を参照して
ください)。
7.位置決めアームを希望する方向に向けます。微調整レバーを使って
アームを締めます。
8.最初の開始位置に戻すには、
ラパロスタットの望遠鏡部を中央に戻
し、
クランプを位置づけます。
任意のスタート位置
36
再処理
備考
日本語
• クランプでラパロスタットをしっかりつかんで、腹腔鏡の位置を調整
します。
9. カバーに穴を開けないように気をつけながら、
カメラ本体にできる
だけ近づけてクランプを腹腔鏡に取り付けます。腹腔鏡がしっかりと
固定されていることを確認します。
警告
洗浄および消毒
• この製品のユーザーは、患者、同僚と自身に対する最高レベルの感
染管理を行う義務と責任があります。二次感染を防ぐために、各施
設が定める感染コントロールの規定に従います。
• 電気洗濯機に入れて使用しないでください。
• オートクレーブを使用したり、液体に浸さないでください。
• 位置決めアームとラパロスタットは、殺菌済みの位置決めアームカ
バーを使用した場合のみ清潔に保つことができます。
1.使用後は毎回、単回使用、
ディスポーザブルコンポーネントを廃棄し
てください。
2.アルコールなどの一般的な殺菌剤や消毒剤を使用して全表面を拭
き取ります。
37
레일 어댑터
한국어
I. 노브
I.
II.
II. 부착 지점
III. 레일
III.
사용 용도 •레일 어댑터는 커먼 레일 부착용으로 고안된 것으로, CIVCO 배치 암
장착을 위한 인터페이스를 제공합니다.
경고
•사용 전에 장치가 안정적인지 확인하십시오.
레일 어댑터 사용
1.노브를 시계 방향으로 조여 레일 어댑터를 부착합니다.
2.부착 지점에 설치된 레일 어댑터와 장치가 제대로 고정되어 있는지
확인합니다.
38
Laparostat™/배치용 암
한국어
II.
III.
IV.
I.
IX.
VIII.
V.
X.
VII.
VI.
10mm
5 mm
5mm-10mm 복강경을
I.
받침대 레버
VI. 핀
II. 배치용 암
VII. 위치 결정 기능
III. Quick-Mount™ 잠금장치
VIII.Quick-Mount™
IV. Laparostat™
IX. 이그잭팅 레버
V. 클램프
X. 레일 어댑터
39
Laparostat™/배치용 암
한국어
사용 용도 •Laparostat는 복강경을 쥐어 배치용 암에 부착합니다.
경고
•미국 연방법에 따라 이 장치의 판매와 사용은 의사에 한해서만 또는
의사의 지시에 한해서만 이루어지도록 제한합니다.
•단지 예시 목적으로, 배치용 암과 Laparostat는 커버 없이 표시되었을
수 있습니다. 환자와 사용자 간의 교차 오염을 방지하기 위해 항상
장치 커버를 덮어 두십시오.
•장치가 손상된 것 같으면 사용하지 마십시오.
•배치용 암만 해당: 완전히 잠겨 있을 때 20파운드 (9.07kg) 넘게 힘을
가하면 배치용 암을 움직일 수 있습니다.
•장치에 윤활제를 바르지 마십시오.
배치용 암과 Laparostat 부착
1.받침대 핸들을 부착 지점까지 완전히 돌려 배치용 암을 부착합니다.
2.레버를 원하는 위치까지 돌립니다. 받침대 핸들 레버를 아래로 밀어
배치용 암을 고정시킵니다.
3.배치용 암의 Quick-Mount 잠금장치를 풉니다.
4.핀이 위치 결정 기능에 맞물리게 하면서 Laparostat를 Quick-Mount
에 삽입합니다.
5.배치용 암의 Quick-Mount 잠금장치를 조여 고정시킵니다.
6.적절한 무균 기법을 사용하여 배치용 암과 Laparostat 위에 커버를
놓습니다(배치용 암 커버 지침 참조).
7.배치용 암을 원하는 위치로 돌립니다. 이그잭팅 레버를 사용하여 암을
조입니다.
8.초기 시작 위치로 가려면, Laparostat의 망원 부분을 가운데 두고
클램프를 배치합니다.
선택적인 시작 위치
주석
•클램프 위치에서 Laparostat를 잡아 복강경을 다시 배치합니다.
9. 커버에 구멍이 뚫리지 않도록 주의하면서 클램프를 카메라 본체와
최대한 가까운 위치에서 복강경에 부착합니다. 복강경이 고정되었는지
확인하십시오.
40
재처리
한국어
세척 및 살균
경고
•본 제품의 사용자들은 환자, 동료 및 자신을 위해 최고 수준의 감염
통제를 수행할 의무와 책임이 있습니다. 교차 감염을 방지하기 위해,
해당 병원에서 규정한 감염 통제 방침을 따르십시오.
•기계적 세척기를 사용하지 마십시오.
•고압 멸균하거나 액체에 담그지 마십시오.
•배치용 암과 Laparostat의 멸균에는 무균 배치용 암 커버를 사용해야
합니다.
1.사용한 일회용 부품은 폐기합니다.
2.모든 표면은 알코올과 같은 일반적인 살균 또는 소독 약품으로
닦으십시오.
41
Skinneadapter
I.
Norsk
I. Knapp
II.
II. Festepunkter
III. Skinne
III.
TILTENKT BRUK
• Skinneadapteren skal festes til vanlige skinner og sørge for et grensesnitt for
CIVCO-posisjoneringsarmen.
ADVARSEL
• Sørg for at anordningen er stabil før bruk.
Bruke skinneadapteren
1. Fest skinneadapteren ved å vri og stramme håndtaket med urviseren.
2. Sørg for at skinneadaptere og enhver anordning som er installert i festepunktet
er godt festet.
42
Laparostat™ / posisjoneringsarm
II.
Norsk
III.
IV.
I.
IX.
VIII.
V.
X.
VII.
VI.
10mm
5mm
5 mm-10 mm laparoskop
I.
Basespak
VI. Pinne
II.
Posisjoneringsarm
VII. Lokaliseringsfunksjon
III. Quick-Mount™ lås
VIII. Quick-Mount™
IV. Laparostat™
IX. Presisjonsspak
V.
X. Skinneadapter
Klemme
43
Laparostat™ / posisjoneringsarm
Norsk
TILTENKT BRUK
• Laparostat holder et laparoskop og festes i posisjoneringsarmen.
ADVARSEL
• I USA begrenser amerikansk lov apparatet til salg eller bruk av eller etter anvisning fra
lege.
• Posisjoneringsarm og Laparostat kan være avbildet uten deksel (kun som en
illustrasjon). Legg alltid et deksel over enheten for å beskytte pasient og bruker mot
krysskontaminering.
• Apparatet må ikke brukes dersom det er skadet.
• Kun posisjoneringsarm: Krefter på over 9,07 kg kan flytte posisjoneringsarmen når den
er helt låst.
• Smør ikke anordningen.
Feste posisjoneringsarmen og Laparostat
1. Fest posisjoneringsarmen ved å dreie basehåndtaket helt inn i festepunktet.
2.Roter spaken til ønsket posisjon. Skyv ned basehåndtaksspaken for å sikre
posisjoneringsarmen.
3. Løsne Quick-Mount-låsen på posisjoneringsarmen.
4.Sett Laparostat inn i Quick-Mount, mens du påser at pinnen griper inn i
lokaliseringsfunksjonen.
5. Fest ved å stramme Quick-Mount-låsen på posisjoneringsarmen.
6. Dekk til posisjoneringsarmen og Laparostat ved bruk av egnet steril teknikk (se
anvisninger for tildekking av posisjoneringsarmen).
7. Orienter posisjoneringsarmen til ønsket posisjon. Bruk presisjonsspaken for å
stramme til armen.
8.For innledende startposisjon sentrerer du teleskopdelen av Laparostat og
posisjonerer klemmen.
Valgfrie startposisjoner
MERK
• Posisjoner laparoskopet på nytt ved å gripe i klemmen på Laparostat.
9. Fest klemmen på laparoskopet så nært til kamerakroppen som mulig, og pass på
at dekslet ikke gjennomhulles. Påse at laparoskopet sitter skikkelig fast.
44
Gjenbehandling
ADVARSEL
Norsk
Rengjøring og desinfisering
• Brukere av dette produktet er forpliktet til og har ansvar for å gi pasienter, medarbeidere
og seg selv best mulig infeksjonsbeskyttelse. For å unngå krysskontaminering skal
etablerte retningslinjer for infeksjonskontroll på institusjonen følges.
• Ikke plasser i mekanisk vaskeapparat.
• Ikke bløtlegg eller autoklaver.
• Sterilitet for posisjoneringsarmen og Laparostat kan kun oppnås ved å bruke et sterilt
posisjoneringsarmdeksel.
1. Engangskomponenter skal kastes hver gang etter bruk.
2. Tørk av alle overflater med vanlig bakteriedrepende eller antiseptisk middel, for
eksempel alkohol.
45
Adaptador de calha
Português
I.Manípulo
I.
II.
II. Pontos de fixação
III.Calha
III.
UTILIZAÇÃO
• O adaptador da calha destina-se a ser encaixado em calhas comuns e fornecer
uma interface para aceitar o braço de posicionamento CIVCO.
AVISO
• Certifique-se de que o dispositivo está estável antes de o utilizar.
Utilização de um adaptador de calha
1. Encaixe o adaptador da calha apertando o manípulo num movimento no sentido
dos ponteiros do relógio.
2. Certifique-se de que o adaptador da calha e qualquer dispositivo instalado no
ponto de fixação se encontram fixos.
46
Laparostat™/Braço de posicionamento
II.
Português
III.
IV.
I.
IX.
VIII.
V.
X.
VII.
VI.
10mm
5 mm
Laparroscópios de 5 mm-10 mm
I.
Alavanca da base
II.
Braço de posicionamento
VI. Pino
VII. Característica de localização
III. Manípulo Quick-Mount
VIII. Quick-Mount™
IV. Laparostat™
IX. Alavanca de exactidão
V.
X. Adaptador de calha
™
Gancho
47
Laparostat™/Braço de posicionamento
UTILIZAÇÃO
AVISO
Português
• O laparostato suporta o laparoscópio e encaixa-se no braço de posicionamento.
• A lei federal dos EUA limita este dispositivo a venda por ou com a autorização de um
médico.
• Apenas para efeitos de ilustração, o braço de posicionamento e o laparostato podem
ser mostrados sem cobertura. Colocar sempre a cobertura sobre o dispositivo para
proteger os pacientes e utilizadores de contaminação cruzada.
• Não utilizar se o dispositivo aparentar estar danificado
• Apenas para o braço de posicionamento: Forças superiores a 20 lbs. (9,07 kg) podem
mover o braço de posicionamento quando completamente encaixado.
• Não lubrificar o dispositivo.
Encaixar Braço de Posicionamento e Laparostato
1.Encaixe o braço de posicionamento rodando a pega da base completamente
para o ponto de fixação.
2. Rode a alavanca até uma posição desejada. Empurre a alavanca da pega da base
para baixo para fixar o braço de posicionamento.
3. Desapertar o manípulo Quick-Mount no braço de posicionamento.
4. Inserir o laparostato no Quick-Mount, assegurando que o pino está colocado
na característica de localização.
5. Apertar o manípulo Quick-Mount no braço de posicionamento para fixar.
6. Coloque a cobertura por cima do braço de posicionamento e do laparostato,
utilizando uma técnica esterilizada apropriada (Ver instruções da cobertura do braço
de posicionamento).
7. Oriente o braço de posicionamento até à posição desejada. Utilize a alavanca
de exactidão para apertar o braço.
8. Para a posição inicial, centre a secção telescópica do laparostato e posicione o
gancho.
Posições Iniciais Opcionais
NOTA
• Reposicione o laparoscópio agarrando o laparostato no gancho.
9. Encaixe o gancho no laparoscópio o mais perto possível do corpo da máquina,
exercendo os devidos cuidados para não perfurar a cobertura. Assegure-se de
que o laparoscópio está fixo.
48
Reprocessamento
AVISO
Português
Limpeza e Desinfecção
• Os utilizadores deste produto têm a obrigação e responsabilidade de fornecer o mais
alto nível de controlo de infecção aos pacientes, colegas e a si próprios. Para evitar
contaminações cruzadas, seguir as políticas de controlo de infecções estabelecidas pela
instituição em que se encontra.
• Não colocar numa lavadora mecânica.
• Não esterilizar em autoclave ou submergir.
• Só é possível alcançar a esterilidade do braço de posicionamento e do laparostato
utilizando uma cobertura do braço de posicionamento esterilizada.
1. Após cada utilização, descarte os componentes descartáveis de utilização única.
2.Limpar todas as superfícies com germicida ou anti-séptico comum como, por
exemplo, álcool ou peróxido de hidrogénio.
49
Переходник рельсы
Русский
I. Регулятор
I.
II.
II. Точки
присоединения
III.Рельса
III.
НАЗНАЧЕНИЕ
• Переходник рельсы предназначен для присоединения обычной
рельсы и обеспечения стыкующей поверхности для крепления
позиционирующего кронштейна CIVCO.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Перед использованием убедитесь, что устройство стабильно.
Использование переходника рельсы
1.Присоедините переходник рельсы, затянув регулятор движением
по часовой стрелке.
2.Убедитесь, что переходник рельсы и любое другое устройство,
установленное в точке присоединения, присоединены плотно.
50
Laparostat™/позиционирующий кронштейн
II.
Русский
III.
IV.
I.
IX.
VIII.
V.
X.
VII.
VI.
10mm
5 mm
5мм-10мм лапароскопов
I.
Рычаг основания
VI. Фиксатор
II. Позиционирующий кронштейн
VII. Фиксирующий элемент
III. Фиксатор Quick-Mount™
VIII.Quick-Mount™
IV. Laparostat™
IX. Жесткий рычаг
V. Зажим
X. Переходник рельсы
51
Laparostat™/позиционирующий кронштейн
НАЗНАЧЕНИЕ
Русский
• Лапаростат удерживает лапароскоп и присоединяется к
позиционирующему кронштейну.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Федеральным законодательством США продажа либо
применение данного устройства разрешается только врачам
или по их предписанию.
• Исключительно с целью иллюстрации позиционирующий
кронштейн и лапаростат могут быть изображены без чехла.
Всегда надевайте чехол на устройство для предотвращения
перекрестного инфицирования пациентов и пользователей.
• Не применяйте устройство, если оно оказалось поврежденным.
• Только позиционирующий кронштейн: Приложение силы
свыше 20 фунтов (9,07 кг) может сдвинуть позиционирующий
кронштейн, если он полностью затянут.
• Не наносите на устройство смазку.
Соединение позиционирующего кронштейна и
лапаростата
1.Присоедините позиционирующий кронштейн, полностью повернув
рукоятку основания в точке присоединения.
2.Поверните рычаг в желаемую позицию. Чтобы закрепить
позиционирующий кронштейн, опустите рычаг рукоятки основания.
3.Ослабьте фиксатор Quick-Mount на позиционирующем кронштейне.
4.Вставьте лапаростат в Quick-Mount, убедившись, что фиксатор
вошел в фиксирующее устройство.
5.Затяните фик сатор Quick-Mount для закрепления на
позиционирующем кронштейне.
6.Соблюдая стерильность, наденьте чехол на позиционирующий
кронштейн и лапаростат (см. инструкцию к чехлу для позиционирующего
кронштейна).
7.Сориентируйте позиционирующий рычаг в желаемое положение.
Чтобы зафиксировать кронштейн, используйте жесткий рычаг.
8.Для получения первоначальной стартовой позиции отцентрируйте
телескопическую секцию лапаростата и задайте положение зажима.
Варианты стартовой позиции
52
Обработка
Русский
ПРИМЕЧАНИЕ
• Измените позицию лапароскопа, захватив лапаростат за зажим.
9.Присоедините зажим к лапароскопу как можно ближе к корпусу
камеры, осторожно, чтобы не повредить чехол. Убедитесь, что
лапароскоп плотно присоединен.
Очистка и дезинфекция
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Пользователи данного изделия обязаны обеспечить наивысшую
степень инфекционного контроля как в отношении пациентов
и коллег, так и в отношении себя. Чтобы избежать
перекрестного инфицирования, соблюдайте санитарные
нормы, принятые в вашем медучреждении.
• Не используйте моющую машину.
• Не подвергайте стерилизации в автоклаве или погружению в
жидкость.
• Стерильность позиционирующего кронштейна и лапаростата
можно соблюсти, только используя стерильный чехол для
позиционирующего кронштейна.
1.После каждого использования утилизируйте одноразовые
компоненты.
2.Продезинфицируйте все поверхности, протерев бактерицидным
или антисептическим раствором, например спиртом.
53
简体中文
Rail Adapter
I.
I. 旋钮
II.
II. 安装点
III. 轨道
III.
预期用途
•轨道适配器用于安装在普通轨道上,为接纳 CIVCO 定位臂提
供一个接口。
警告
•
使用之前确保装置处于稳定状态。
使用轨道适配器
1. 沿顺时针方向紧固旋钮,安装轨道适配器。
2. 确保安装在安装点上的轨道适配器及任何装置固定到位。
54
简体中文
Laparostat™/定位臂
II.
III.
IV.
I.
IX.
VIII.
V.
X.
VII.
VI.
10mm
5mm
5 mm-10 mm 腹腔镜
I. 基座拉杆
II. 定位臂
III. Quick-Mount™ 锁
IV. Laparostat™
V. 夹具
VI. 插销
VII.定位标记
VIII.Quick-Mount™
IX. 精密拉杆
X. 轨道适配器
55
简体中文
Laparostat™/定位臂
预期用途
•Laparostat 带有腹腔镜并固定在定位臂中。
警告
•在美国,联邦法律严格规定,必须由医生或在医生订单下销售
或使用医疗设备。
•仅为了说明方便,图中的定位臂和腹腔镜可能以没有护套的方
式显示。请记得始终给装置套上护套,以保护病人和使用者免
受交叉感染。
•如器械有损坏迹象,切勿使用。
•仅适用于定位臂:超过 20 磅 (9.07 公斤)的力量可能使定
位臂在完全锁定的情况下移动。
•切勿润滑装置。
安装定位臂和腹腔镜
1.将基座把手完全拧入安装点以安装定位臂。
2.将拉杆旋转至所需位置。将基座把手拉杆向下推以紧固位臂。
3.拧松定位臂上的 Quick-Mount 锁。
4.将腹腔镜插入 Quick-Mount,确保将插销对准插入定位标记。
5.拧紧定位臂上的 Quick-Mount 锁以进行固定。
6.使用正确的消毒方法将定位臂和腹腔镜安上护套(参见定位臂
护套说明)。
7.将定位臂调向至所需位置。使用精密拉杆拧紧定位臂。
8.将腹腔镜套筒部分和定位夹具置中,以确定初始位置。
可选初始位置
注意
•将腹腔镜夹在夹具上对腹腔镜进行重新定位。
9.将夹具夹在腹腔镜尽可能靠近摄像机的主体部位,注意避免刺
破护套。确保腹腔镜固定到位。
56
再处理
警告
简体中文
清洁和消毒
•本产品的用户有义务和责任,为病人、同事和自身采取最严格
的感染控制措施。为了避免交叉感染,应遵守您所在机构制定
的感染控制政策。
•切勿放入机械洗涤器。
•切勿用高压蒸汽灭菌或浸泡灭菌。
•定位臂和腹腔镜的灭菌只能在使用无菌定位臂护套的情况下进
行。
1.在每次使用之后,丢弃一次性部件。
2.用酒精等常用杀菌剂擦拭所有表面。
57
Adaptador de riel
I.
Español
I.Perilla
II.
II. Puntos de
acoplamiento
III.Riel
III.
USO INDICADO
• El adaptador del riel sirve para acoplar a rieles comunes y proporcionar una
interfaz para albergar el brazo de posicionamiento CIVCO.
ADVERTENCIA
• Asegúrese de que el aparato esté estable antes del uso.
Uso del adaptador del riel
1. Acople el adaptador del riel ajustando la perilla en sentido de las manecillas del
reloj.
2.Asegúrese de que el adaptador del riel y cualquier dispositivo instalado en el
punto de acople esté firme.
58
Laparostat™/Brazo de posicionamiento
II.
Español
III.
IV.
I.
IX.
VIII.
V.
X.
VII.
VI.
10mm
5mm
Laparoscopios de 5mm-10mm
I.
Palanca de la base
II.
Brazo de posicionamiento
VI. Pasador
VII. Punto de colocación
III. Bloqueo de Quick-Mount
VIII. Quick-Mount™
IV. Laparostat™
IX. Palanca exigida
V.
X. Adaptador del riel
™
Abrazadera
59
Laparostat™/Brazo de posicionamiento
Español
USO INDICADO
• El Laparostat sosotiene un laparoscopio y se acopla al brazo de posicionamiento.
ADVERTENCIA
• En Estados Unidos, las leyes federales restringen la venta o el uso de este aparato a
médicos o por orden de un médico.
• El brazo de posicionamiento y el laparostat puede mostrarse sin cubierta sólo con
fines ilustrativos. Coloque siempre una cubierta sobre el aparato para proteger a los
pacientes y los usuarios de la contaminación cruzada.
• No utilice el aparato si presenta signos de estar dañado.
• Brazo de posicionamiento solamente: Las fuerzas que superan las 20 libras (9,07kg)
pueden mover el brazo de posicionamiento cuando está totalmente bloqueado.
• No lubricar el aparato.
Acople del brazo de posicionamiento y el Laparostat
1.Acople el brazo de posicionamiento girando el mango de la base totalmente
dentro del punto de acople.
2. Gire la palanca hasta una posición deseada. Presione hacia abajo el mano de la
base para fijar el brazo de posicionamiento.
3. Afloje el bloqueo del Quick-Mount en el brazo de posicionamiento.
4.Inserte el Laparostat en el Quick-Mount, asegurando que el pasador está
introducido en el punto de colocación.
5. Ajuste el bloqueo del Quick-Mount en el brazo de posicionamiento para asegurar.
6. Coloque la cubierta sobre el brazo de posicionamiento y el Laparostat, utilizando
la técnica estéril adecuada (Consulte la instrucción de la cubierta del brazo de
posicionamiento).
7.Oriente elo brazo de posicionamiento a la posición deseada. Use la palanca
exigida para ajustar el brazo.
8. Para la posición inicial, centre la sección telescópica del Laparostat y lka abrazadera
de posición.
Posiciones opcionalles de inicio
NOTA
• Reosicione el laparoscopio tomando el Laparostat por la abrazadera.
9. Acople la abrazadera al laparoscopio tan próxima al cuerpo de la cámara como
sea posible, teniendo cuidado de no perforar la cubierta. Asegúrese de que el
laparoscopio esté firme.
60
Reprocesado
Español
Limpieza y desinfección
ADVERTENCIA
• Los usuarios de este producto tienen la obligación y la responsabilidad de proveer el
más alto nivel de control de infección a los pacientes, los colegas y a ellos mismos. Para
evitar la contaminación cruzada, siga las políticas de control de infección establecidas
por su institución.
• No colocar en lavadora mecánica.
• No autoclave ni sumerja.
• La esterilidad del brazo de posicionamiento y el Laparostat solo puede lograrse utilizando
la cubierta estéril del brazo de posicionamiento.
1. Deseche los componentes desechables para usar una sola vez después de cada
uso.
2. Limpie todas las superficies con un paño germicida común o antiséptico, como
alcohol.
61
Räckesadapter
I.
Svenska
I.Vred
II.
II.Anslutningspunkter
III.Räck
III.
AVSEDD ANVÄNDNING
• Räckesadaptern är avsedd att anslutas till vanliga räcken och tillhandahåller ett
gränssnitt som passar CIVCO:s inställningsarm.
VARNING!
• Kontrollera att enheten är stabil innan den används.
Använda räckesadapter
1. Anslut räckesadaptern genom att dra åt vredet medurs.
2.Säkerställ att räckesadaptern och eventuella enheter installerade till
anslutningspunkten sitter säkert.
62
Laparostat™/Inställningsarm
Svenska
II.
III.
IV.
I.
IX.
VIII.
X.
VII.
VI.
10mm
5mm
5 - 10 mm laparoskop
I.
Basspak
II.
Inställningsarm
VII. Lokaliseringsdel
III. Quick-Mount -lås
VIII. Quick-Mount™
IV. Laparostat™
IX. Precisionsspak
V.
X. Räckesadapter
VI. Bult
™
Klämma
63
Laparostat™/Inställningsarm
Svenska
AVSEDD ANVÄNDNING
• Laparostat håller ett laparoskåp och säkras i inställningsarmen.
VARNING!
• I USA begränsar federala lagar försäljning eller användning av enheten till eller på
beställning av läkare.
• Inställningsarm och laprostat får endast visas utan omslag i illustrationssyften. Placera alltid ett omslag över apparaten för att skydda patienter och användare från
korskontaminering.
• Använd inte enheten om den verkar skadad.
• Inställningsarm enbart: Krafter som överskrider 9,07kg kan flytta inställningsarmen
när den är helt låst.
• Smörj inte enheten.
Ansluta inställningsarm och laparostat
1. Anslut inställningsarmen genom att vrida bashandtaget helt in i anslutningspunkten.
2. Vrid spaken till önskad position. Tryck ner bashandtagsspaken för att säkra
inställningsarmen.
3. Lossa snabbmonteringslåset på inställningsarmen.
4.Infoga laparostat i snabbmonteringen och säkerställ att bulten är fastsatt i
lokaliserande del.
5. Dra åt snabbmonteringsläset på inställningsarmen för att säkra.
6. Placera skydd över inställningsarm och laparostat med korrekt steril teknik (Se
anvisning om placering av armskydd).
7. Rikta inställningsarmen till önskad position. Använd precisionsspak för att dra åt
arm.
8.För initial startposition centrerar du teleskopsektionen på laparostat och
positionsklämma.
Valfria startpositioner
OBS!
• Ändra inställning av laparoskopet genom att gripa laparostatet vid klämman.
9. Anslut klämman till laparoskopet så nära kamerakroppen som möjligt.Var försiktig
så att du inte punkterar höljet. Kontrollera att laparoskopet sitter ordentligt.
64
Rengöring mellan användningstillfällen
VARNING!
Svenska
Rengöring och desinficering
• Användare av den här produkten har skyldighet och ansvar att tillhandahålla den högsta
graden av infektionskontroll för patienter, medarbetare och sig själva. Följ facilitetens
bestämmelser för infektionskontroll för att undvika korskontaminering.
• Placera inte i mekanisk tvättare.
• Får inte autoklaveras eller doppas.
• Sterilitet för inställningsarm och laparostat kan endast uppnås genom att använda
skydd för den sterila inställningsarmen.
1. Kassera efter varje användning komponenter för engångsbruk.
2. Torka alla ytor med vanlig bakteriedödande eller antiseptisk trasa med exempelvis
alkohol.
65
Ray Adaptörü
I.
Türkçe
I. Topuz
II.
II. Bağlantı
Noktaları
III. Ray
III.
KULLANIM AMACI
• Ray adaptörü, CIVCO konumlandırma kolunun takılması için bir ara
bağlantı oluşturmak üzere normal raylara takılmak için tasarlanmıştır.
UYARI
• Kullanmadan önce cihazın dengeli olduğunu kontrol edin.
Ray Adaptörünün Kullanımı
1.Topuz düğmesini saat yönünde sıkarak ray adaptörünü takın.
2.Ray adaptörünün ve takma noktasına takılan her türlü cihazın sabit
olduğundan emin olun.
66
Laparostat™/Konumlandırma Kolu
II.
Türkçe
III.
IV.
I.
VIII.
IX.
V.
X.
VII.
VI.
10mm
5mm
5 mm - 10 mm’lik laparoskoplar
I.
Alt Kol
VI. İğne
II.
Konumlandırma Kolu
VII. Konumlandırma Özelliği
III. Quick-Mount™ Kilidi
VIII.Quick-Mount™
IV. Laparostat™
IX. Zorlama Kolu
V. Kelepçe
X. Ray Adaptörü
67
Laparostat™/Konumlandırma Kolu
Türkçe
KULLANIM AMACI
• Laparostat bir laparoskopu tutar ve konumlandırma koluna takılmasını
sağlar.
UYARI
• ABD'de federal yasalar cihazın satışını veya kullanımını bir hekim tarafından
veya bir hekimin siparişi üzerine yapılacak şekilde kısıtlamaktadır.
• Sadece gösterim amaçlı olarak, konumlandırma kolu ve laparostat
cihaz örtüsü olmadan gösterilebilir. Hastaları ve kullanıcıları çapraz
kontaminasyondan korumak için cihazın üzerine daima bir örtü örtün.
• Cihaz hasarlı görünüyorsa kullanmayın.
• Yalnızca Konumlandırma Kolu: 20 lbs'yi (9,07 kg) geçen kuvvetler
tamamen kilitliyken konumlandırma kolunu hareket ettirebilir.
• Cihazı yağlamayın.
Konumlandırma Kolunun ve Laparostatın Takılması
1.Alt kulpu çevirerek konumlandırma kolunu takma noktasına takın.
2.Kolu istediğiniz konuma kadar döndürün. Konumlandırma kolunu
sağlamlaştırmak için alt kulp kolunu aşağıya doğru
bastırın.
3.Konumlandırma kolundaki Quick-Mount kilidini gevşetin.
4.İğnenin yerleştirme kısmına bağlı olduğundan emin olarak Laparostat'ı
Quick-Mount'a yerleştirin.
5.Konumlandırma kolundaki Quick-Mount kilidini sabitlemek için sıkın.
6.Uygun steril tekniği kullanarak örtüyü konumlandırma kolu ve Laparostat'ın
üzerine örtün (Konumlandırma kolu örtüsü talimatına bakın).
7.Konumlandırma kolunu istediğiniz konuma ayarlayın. Kolu sıkmak için
zorlama kolunu kullanın.
8.İlk başlatma konumu için Laparostat'ın teleskop bölümünü merkezleyin
ve kelepçeyi konumlandırın.
İsteğe Bağlı Başlangıç Konumları
NOT
• Laparostat'ı kelepçeden tutarak laparoskopu yeniden konumlandırın.
9. Kelepçeyi laparoskopa, kamera gövdesine olabildiğince yakın şekilde
tutturun ve örtünün delinmemesine dikkat edin. Laparoskopun sağlam
olduğundan emin olun.
68
Tekrar Kullanım
UYARI
Türkçe
Temizleme ve Dezenfekte Etme
• Bu ürünü kullananlar, hastalar, çalışma arkadaşları ve kendileri için en
yüksek düzeyde enfeksiyon kontrolü sağlamaktan sorumludur. Çapraz
kontaminasyonu önlemek için kurumunuzun belirlediği enfeksiyon kontrol
ilkelerine uyun.
• Mekanik yıkama makinesine atmayın.
• Otoklav uygulamayın veya suya daldırmayın.
• Konumlandırma kolunun ve Laparostat'ın sterilliği sadece steril
konumlandırma örtüsü kullanarak sağlanabilir.
1.Her kullanım sonrasında tek kullanımlık, atılabilir bileşenleri atın.
2.Tüm yüzeyleri alkol gibi normal bir mikrop öldürücü veya antiseptik ile
silin.
69
MPS GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
Fax: 49 6442 32578
Deutscher SicherheitsVERTRETER
(Produktversagen, Körperverletzung oder Todesfall)
Corporate Headquarters: 102 First Street South, Kalona, IA 52247-9589 USA
319.248.6757, 800.445.6741 l fax: 319.248.6660, 877.329.2482
www.civco.com
COPYRIGHT © 2012 ALL RIGHTS RESERVED. CIVCO IS A REGISTERED TRADEMARK OF CIVCO
MEDICAL SOLUTIONS. CIVCO ASSIST, LAPAROSTAT AND QUICK-MOUNT ARE TRADEMARKS OF CIVCO
MEDICAL SOLUTIONS. ALL OTHER TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.
PRINTED IN USA. ALL PRODUCTS MAY NOT BE LICENSED IN ACCORDANCE WITH CANADIAN
LAW.
043-687H