ロ! 0 2 タ enヨn Qnメ 鋩 Qォ曼a ÷A ゙尹pル §Kル A惧p 專ァp゙pルp }Kル 煎p

 Q«™Öa ÷A ޛšpÙ §KÙ Aœœp ›“§pÞpÙp }KÙ ÷pÙè ޓèè ›š¼œpޛA¾c Qœp fpè Þ¾ñÙè ñ§fpÙ }­Ùٓ‡p ¢“œš¼Q¼œ‡p ¾K ޜñèèp§ A÷ uĀ’èAœœpèÄ 0¾¼ÙÞ¢Kœp§p pÙ ¢pÙ §úA§ÞpÙèp “ fA‡Ä ñ›ÞpfÙpÞÞ À‚ĀĀ ›ÙÁ ­‡ ÷pޛp Àu‚Ā ›ÙÁ
Ûø
!0"2
€À enÖn QnÒ çøø§
Š˜n¥¥« {‘¥A¥Ö™Ò‘ÖA ŽAÒ A¥
Önàà enà n¥‘¥…Öš¸Ön
ne ¸Ò™n֚¸Ö
֎«ºº‘¥…À‹
2«¥n 0™KÒeAš
2«Q‘AÖÖ«¥b ÒneA™à¸Ò
"nÖàn é™n Òn‘ÖnÒ ÙpfA›è¼Ù }­Ù $ޜ­ Aސ“­§ :pp›’¢A‡Aޓ§pèc
2­§p 0›KÙfAœ 2­Q“AÞÞ­§c 蓜 ¼Qp§A÷§ ­‡ ›­§}pÙA§Þp§ Aސ“­§
0ñ¢¢“èÄ p٠ޛAœ fp§ §­Ùf“Þ›p ¢­èp“§fñÞèٓp§ œp‡‡p }ÙA¢ p§
}pœœpÞ¾œA§ }­Ù fp §pÞèp è“ KÙAÄ p§ §­Ùޛp ÙpfA›è¼Ùp§ pÙ Þpœ÷ p§
A÷ “§“è“Aè“÷èA›pÙ§p 蓜 fpè §­Ùf“Þ›p ÞA¢AÙQp“f޾٭ޚp›èpè "
À"­Ùf“\ §“è“Aè“÷p œpA§ A§f 萓\AœÁ Þ­¢ ÞèKÙ QA› fp§§p
¾œA§p§Ä !Kœpè pÙ K œpfp fpޓ‡§pÙp ­‡ “§fñÞèٓp§ “§§ ¾K p§ ¢pÙ
¢“œš¼÷p§§œ“‡ ­‡ pè“Þ› QA§pÄ è 9­‡ñp §K šKœpÙ §pf ­‡ ‡š¼Ù fpè
ÞA¢¢p ¢pf œpÞpÙ§p ޓ§pc ÞpÙ 2­Q“AÞÞ­§ “ ÞA¢¢p§p§‡ ¢pf p§
Þè¼ÙÙp ­¢Þ¼¢’ ­‡ ÷“§èA‡pèÙp§fÄ
x !p§ šp‡ èÙ­Ù ­÷pf‡Ùñ§§p§ pÙ Aè ¢A§ ‡šp§§­¢
}“§A§Þ›Ù“Þp§ AÙ Þpèè fpè ¢p§“§‡Þœ¼Þp ¢pf ¼Ù›pޜ¼Þ ސ­¾¾“§‡
­‡ ŒèA’ê’QpèAœ’}­Ù’ï ­‡ AÙ ÷p§fè 蓜QA›p 蓜
÷pÙf“pÙ ÷­Ù ›÷Aœ“èpè pÙ pè §¼››pœQp‡Ùp¾Ä $‡ fA AÙ Qp­÷pè
›­¢¢pè }­Ù K ‡šp§÷“§§p ›­§èÙ­œœ ­÷pÙ èA¾è ›ñ§§Þ›A¾Ä ­Ù ÷“
›A§ š­ ÷pٛp§ Ùp¾AÙpÙp pœœpÙ Þú œp§‡pÙÄ 9“ A§pÙ “››p ÷A pè
Þè­¾¾pèÙp pÙ ­‡ “§‡p§ ›A§ Þpèèp “ p§ ‡œ“fpœKÞc ޓpÙ ñ§ ­‡ Ùp}pÙpÙ
蓜 fp§ §pfpٜA§fޛp èÙp§f}­Ùp\AÞèpÙp§ “ fpœ›­­ÙèÄ Œ2p
}ñèñÙp “Þ A§f¢Afp ޓpÙ 0›KÙfAœ 2­Q“AÞÞ­§c Þ­¢ pÙ p§ A÷
“§“è“Aè“÷èA›pÙ§p QA› fpè §­Ùf“Þ›p ÞA¢AÙQp“f޾٭ޚp›èpè "
Ä
}ÙA¢è“fA pÙ fpè fp Þ­¢ ›A§ ޛA¾p §­p A÷ Œ“§‡p§è“§‡ Þ­¢
Qœ“Ù fp§ §úp Afpœp§Ä 0›KÙfAœ 2­Q“AÞÞ­§ ¢pٛpÙ fpè AœœpÙpfpÄ
x p‡ ÞpÙ fpè ¾K ¢“§ fAèèpÙÞ ÷p§§“§§pÙÄ pè pÙ “››p œp§‡p
ޓfp§ fp Affp ­¢Þ¼¢’}pÞè pÙc ÷­Ù fp Þ­¢ ›ñ§§p QÙñ›p
Þú¢Aޛ“§ ¢Kèèp œFÙp }ÙA Þp‡ ޓ§p ›ñ§ÞèpÙÄ §‡p§ è÷“œ ­¢ Aè fp
÷AÙ ¾­¾ñœFÙpÄ
n¥ Qnš…‘Ö™n en֑…¥nÒn¥ !AÙ蓧 !Aه“pœA “§èÙ­fñÞpÙèp
­¢Þúffp œ­¾¾“Þ}ñ§§ Þ­¢ “‡ }Aސ“­§ ¾K \AèøAœ›p§ AœœpÙpfp “
´©uuÄ !p§ }­Ù fp§ ޚp§pÙèp !Aه“pœAÞ fpœ ÀA§ AÙ Aœfٓ ÷“Þè Þp‡
­}}p§èœ“‡ ­‡ ‡š¼Ù QAÙp “§èpÙ÷šñpÙ ÷“A }A›ÞÁc A§fœpè fpè “››p ­¢
Þ¼¢ ¢p§ K Þ蓜œp Þ¾¼ÙÞ¢Kœ ÷pf ¢­èp ­‡ ÞèAèñÞÄ pœœpÞ pÙ Aè
!Aه“pœA œA§ÞpÙèp }“œœp§p ޓ§p Ùpèè pèèpÙ šA¾¾pè“fAÞ }Aœœc A››ñÙAè
Þ­¢ 9­‡ñp ‡š¼Ù “ ›š¼œ÷A§§pè A÷ }“§A§Þ›Ù“ÞA §KÄ
0$’}­ÙޛpÙ ­‡ ÙpfA›Þš­§ÞÙKfÞ¢pfœp¢ “ è“fÞޛٓ}èpè
-pÙÞ­§Apc Aٜ­èèp “› A§fœ“p§c ÞpÙ p§ ÞA¢¢p§p§‡ ¢pœœ­¢
fp§§p Œ!A›p ­ A§f !p§f’èÙp§fp§ ­‡ fp§ ¼›­§­¢“Þ›p
ޓèñAޚ­§p§c ¢p§ ¢p§pÙ Q“œfpè pÙ ¢pÙ ›­¢¾œp›Þè p§§ Þ­¢ ÞKÄ
x pè pÙ ›œAÙè Aè }“§A§Þ›Ù“ÞA Þ¾“œœpÙ “§§ ¾K ÷­Ù ¢úp }­œ›
QÙñ›pÙ A÷ ¾p§‡pÙÄ pè pÙ pè }A›èñ¢Ä !p§ fpè pÙ š­ “››p ÞK§§ Aè
}­œ› Qp‡ú§èp ¢pf fp§§p ‡šp§QÙñ›Þ’ ­‡ ÷“§èA‡pèÙp§fp§ Ùpèè
pèèpÙ }“§A§Þ›Ù“ÞAc ޓpÙ ñ§Ä
x "p“c fpèèp pÙ §­p ÷“ AÙ Þpèè QKfp ¾K âĀ’èAœœpè ­‡ “ p§ ¢pÙ
p›œp›è“Þ› }­Ù¢ “ ÷pÙè }Aœœ fp ޓÞèp }p¢èp§ KÙAÄ pè pÙ QKfp p§
‡p§pÙpœœ ¢­èÙpA›Þš­§ ¾K ¢AÞÞp¾Ù­fñ›Þš­§ A÷ ›œFÙ Þ­¢
}­ÙQÙñ›Þ÷AÙp x “ Qpèúf§“§‡p§ QÙñ› ­‡ ›AÞèÄ $‡ “››p ¢“§Þè p§
ÙpA›Þš­§ ¾K fp§ ‡œ­QAœp ÷“Ù›pœ“‡pèp§ ÷­Ù Aœœp }KÙ fp ÞA¢¢p
÷AÙp§p pœp è“fAc ޓpÙ “› A§fœ“p§ Þ­¢ š­QQpÙ ¢pf 0$Þ
À0èAèp§Þ “§Þè“èñèè }­Ù }­ÙQÙñ›Þ}­Ùޛ§“§‡Á §úp 2pù蓜p
:AÞèp’¾Ù­Þšp›èÄ § Þè­ÙÞè“œè ›AÙèœp‡‡“§‡ A÷ ¾­èp§Þ“Aœp§p }­Ù ¢pÙ
¢“œš¼÷p§§œ“‡ QÙñ› A÷ èp›Þ蓜pÙÄ
v à A¥¥nà ‘¥ànÒnÖÖA¥à àÒn™™ pÙ Aè Þ蓜ñèèÙú››pè “ ¢“§fÙp ‡ÙAf pÙ
›§úèèpè 蓜 fpޓ‡§pÙ§p ­‡ “ Þè¼ÙÙp ‡ÙAf 蓜 Þèúœ“Þèp§p ­‡ Œ÷A§œ“‡p
¢p§§pޛpÙ “ fA‡Ä $‡ fpè Þ­¢ f­›ñ¢p§èpÙpÞ “ ¢A§‡p }¼Ùp§fp
Qœ­‡‡pÙc ¾œñ››pÞ “ ¼úpÞèp ‡ÙAf ­¾¾ A÷ 9­‡ñp Þ­¢ pÙ §¼fè 蓜 K
p§‡p ¢pf “ Þ÷“§‡p§pc ñ§fpÙÞèÙp›pÙ 0$’}­ÙޛpÙp§Ä
x § A§§p§ 蓧‡ pÙ Aè Qٓè“Þ›p 9­‡ñp “››p pÙ fñ¢¢pÙp p§§ Aè
fp “§§ÞpÙ Aè }­œ› }A›è“Þ› A§fœpÙ ¢“§fÙp §K p§§ fp AÙ ‡š­Ùèc
p÷p§èñpœè ¢pf fKٜ“‡pÙp ÞA¢÷“è蓇pèÄ $‡ }­Ù K }­ÙÞ÷AÙp
A§§­§Þ¼Ùp§pÞ è“œÞèpfp÷FÙpœÞpc ÞK ¾ÙpÞp§èpÙpÙ fp f“ÞÞp p›Þ’
›œñޓ÷p ÷AÙp§p “ p§ ›­¢Q“§Aޚ­§ ¢pf §­p Q“œœ“‡pÙp ­‡ QÙñ›èÄ œFÙ§p “ fp§§p ¢­èpÞpٓp§ pÙ Þp\­§f A§f ­‡ fpÙ}­Ù Þ§“œœp ¢­è
¢“œš¼pèÄ ­Ùf›œ­fp§ ›­¢ fpÙ}­Ù “››p 蓜 ޛAfp ñ§fpÙ ­¾¾èA›pèÄ
}ÙA Ù¼›p§ “A§AÞ 0Aœ­§‡pÙÄ A¾Þ À´êĀ ›ÙÁ ­‡ QٓœœpÙ ÀïuĀ ›ÙÁ }ÙA /p¾Ù“ÞpÄ p ÷“èp fٓœœ’Þè¼÷œp§p À´‚Ā ›ÙÁ }A§è ÷“ ¾K ÙpèpùÄ
¢A‡Aޓ§pèOfA‡QœAfpèħ­
€À enÖn QnÒ çøø§ !0"2
Û²