Meikei Method - STUDY SKILLS ௹ြࠣષź - INFOE

٪ᨀసῡ㈠㉞㈺ై࡛᧯㈲㈺㈍㉕㉉㈦㉞ㄽ ሤ⣔⤴㈹െ্㈹
㊄ㅖ㊜㈺ ㅰSystem consolidation ㈶㈕㈜㉖▉໢㈹⟵⢌ㄼ ็
❙㈳ᘬⴴ㈳㈹⬄ϭㅱㄽ ▉໢㉵㉷㊄㊞㉝⃘ᲇક㈖㉔‬૴㈢㈪ᮾ
᳣㈲㈤ㄽ ࡛ԑᘬঋ㈹☟ᄙ㉝☈㉄㈱㈏㈚㈑㈬㈶ㄼ ᘬⴴ㈲ബ༔
㈠㉗㈪▉໢㈗֭ⲗ֭⦕㉃Ϟઇම㈗ং‫ك‬㈢▉໢㈗⟵⢌ࡘ઻㈠
㉗㉖㈳㈏㈑ᥰ⛅㈶ᗨᬶ㈢㉉㈢㈪ㄽ ᘬⴴ㇚㇘㇏㈹㇑㈯㈹ể➇㈹㈑㈬
㈹ᵥ㇑㈹ể➇㈗ Systems consolidation ㈹ể➇㈶۰⅐㈤㉖㈞
㈳ ㈖ ㉔ ㈞ ㈹ ể ➇ ㈶ ᗨ ᬶ ㈢ㄼ pattern completion ㈗ systems
consolidation ൖ㉍ᘬⴴ㈲⒅㉚㉗㈱㈏㉖㈖㈴㈑㈖㉝☈㉄㉖ᅀᗕ
㉝ံጣ㈢㉉㈢㈪ㄽ ☟ᄙ㈹⊣‫‮‬ㄼ ㉦㉶㊱㊎㊧গક Centre for
Cognitive and Natural Systemsㄻ㈹ Richard G.M.Morris
ჹ࿽㉏㉠㊟㊨㉩࡛ᴗṐ᱌⒐᧯ᮾ᳣ཀ㈹˛ᖴϱʶӞ᧯㈖㉔㉠㊇
㊎㉢㉷㉝㉍㉔㈏㈵㈗㉔☟ᄙ㉝㉉㈳㉌㉉㈢㈪ㄽ
˳Єᨀ٣ଠ㈠㉞
˳Єᨀ٣ଠ㈠㉞ ㈺ⶲገ㇏౫㈶㉨㊍㉢㉨ఎ㉱㊫㊱㊎㉷㈖㉔
ӱક㈢㈪ై࡛᧯㈲ㄼ ㊎㊪ㅖ㊚ㅖ㊩⤴㈹㉫㊡㊕㊄㊱㈲㉍㈍㉖ଃ᧯
㈲㈤ㄽ െ্㈹㊄ㅖ㊜㈺ ㅰ੿Ϝ㈹㈪㉌㈹⇠◭㈹Ởቊㅱㄽ ㉠㊟㊨
㉩㈹੿Ϝ⣕㈗㈴㈹㉓㈑㈶⇠◭㉝╏㈓ㄼ ⇠◭㈹Ởቊ㈹㊨㉸㊞㉏
╕㈹◼㉊⁞㈖㈦㈶㈯㈏㈱ᄙᤙ㈲☈㉄ㄼ ᅠቊ◭㈳⇠◭㈹Ởቊ
㈹ᕉ⟿㉝⒅㈏㉉㈢㈪ㄽ ㉏㉏ᆂ㈢㈏Ởቊ㈳㈢㈱㈹ᕉ⟿㈲㈺ ㅰ㈫㉖
㉉㈬㉎㉞㈳㈖㉊㈵㉕㈬㉎㉞ㅱ ㅰThe Very Hungry Caterpillarㅱ
㉝᧸㈏㈱ㄼ Ở㈹ဵ㈖㉗ᅀㄼ Ở㈹˄㈓㉖㉢㊱㊏㉭㊆ㄼ ᢼ◭㈹ᐦ
༔ㄼ ㉷㊆ㅖ㊨ㅖ㈹ʶᨯ֊㉌㈹╵⊡㈵㈴㉝ոኝㄼ ㉏㉏⮽㈢㉌㈹
Ởቊ㈳㈢㈱㈺ ㅰ㈯㉊㈘㈹㈏㈓ㅱ ㈳ ㅰThe Cat in the Hatㅱ ㉝
᫘⒙˛㈹٪ᨀసῡ㈠㉞
‫㉕ۄ‬ˀ㈝㈱ㄼ ᄙ㈹ẹ㉚㉕ᅀ㈳ᢼ◭㈹⢳㉊ᅀ㉃㈹˄㈓㉖‫⛅ڇ‬㈹
ᕉ⟿ㄼ ᫙ई͆ᢼ㈹⒙ษ㈳ᢼ◭㈹⒙ᥰ㈳㈹ᕉ⟿㉝ոኝ㈢㉉㈢
㈞㈹㇑͆㈹᫘⒙㈺ㄼ ˀᘬᘟኇᄽٚᏋⶲ˛➇㈹⢳཈˛ક㊙ㅖ
㈪ㄽ ㈨㈢㈱⅋ո㈲Ởቊ㉝ΰ༔㈢ㄼ ੿Ϝ㈹ⲗ㈶ӱ㉕㉏㈤㈏⇠◭
㊩㈲⒅㉚㉗㉉㈢㈪ㄽ ˓ገ㈳㉍⇠◭㈲㈹᫘⒙㈳㊅㉡㉷㉩㊁㉵㊥㊱
㈳㈺㊨㉸㊞๫㈹㈍㉖ᄙᴬ㈲㈍㉖㈞㈳㉝‬૴㈢㉉㈢㈪ㄽ Ởቊ㈺ᩰ
㈲ㄼ╀ક㈢㈱㈏㈪ᅀ㈶㉓㉖㈳ㅰ⇠◭‫מ‬㈺̞╦ㄼ᫘⒙ԑ૓㈺⇲ᛱㅱ
ᕧ㈹㈕㈻㈍㈬㉎㉞㈶㊍ㅖ㊆㈬㉎㉞㈗Ω㈲㉍ᗁ㉖㊍ㅖ㊆ࢪ㈹㈍㉌㉝
㈫㈮㈪㈨㈑㈲㈤ㄽ ㅰᅠቊ㈶㉍㉠㉩㊅㊝㊁㉭̰ᘓ㈗㈲㈘㉖કገ㈗㈍
୕㈜㉖㈳㈏㈑㈕◊ㄽ ㉫㊡㊧㉭㉽㈹▚઻㉏㊟㊁㉹ㅖ㉶㈹▚઻ㄼ ▚
㉖㈵㉞㈱㈾㈮㈚㉕㈢㈪ㄽㅱ ㈳ㄼ ảᬼ㈶㈺ߋ㉄㈵㈏ㅃゝ◊㈫㈮㈪㈨㈑
╹㉏ΰ༔㈹͘ᅀ㈹͙㈶ㄼ ㊨㊓㊪㉢㊱‫׼‬እ㈳㈢㈱ㄼ ㊍ㅖ㊆㈬㉎㉞
㈲㈤ㄽ
㈗ࡓ㈮㈪͆㈶㈍㉌㉝㈍㈝㉖ईⰢ㈹㈪㈾㈶ㄼ Please, please eat
my heart. If you are hurt, Please eat my heart.ㄻ㈳㈏㈑ᄙ
ᴬ㉝π㈏ㄼ ㉉㈪ㄼ In the middle of the forest, There lived
a Heart. She was the happiest Girl in the town.ㄻ㈳㈏㈑
੿Ϝ㈹ᕧ㉝೟㈘㈯㈜Ữ㈜㉖㈪㉌㈹㊨㉸㊞㈹㈍㉖ᄙᴬ㉝‬㈓㉉㈢
㈪ㄽ ㈨㈢㈱ㄼ ㅢUh oh”ㅢYum”㈳㈏㈑ᅠ౐᫢㈶㉓㈚π㈑╵⊡㉝
এ᧸㈢ㄼ ㅢThen”ㅢNext”㈵㈴㈹ယỮ▷ㄼ ᢼ◭㉝㉚㈖㉕㉏㈤㈚
㈤㉖ബ૓▷ ㅤNow look at the basket! That sparkly, shiny,
beautiful basket.ㅥ ㉝᧸㈏ㄼᄙᴬ㉝ ㅰㅃㅱ ㈲ẹ㉚㉔㈦㉖㈞㈳㈲ㄼ
◼‫‮‬㈶㊘ㅖ㉶㉝㉌㈚㉖Ᏹ㈢㈠㉝˄㈓㉉㈢㈪ㄽ
Meikei Method - STUDY SKILLS
௹ြࠣષź
ἤἿίᾭᾤ ịᖙཅࠓ‫ە‬Ἷ Study Skills ௖ᓈỌ Ἷ
୛ᤊӈ࠻ҹἷὣ὏ἹὒἰӋࠄἿ௹ြἝࠣષἨ὏ἨἰẪ
࿬௭ἸἛᥘὛἨ὏ἪἿἸẩ ἥऋಐἿ௻ὀẩ ͣឞ὏ἸἺ἗ἯẪ
[email protected] ὏ἰὀ [email protected]
ᒜ่ဃƷ̾ʴᛢ᫆ᄂᆮƷɥෙưƷႆᘙƷ‫إ‬ԓưƢŵ
ųମ࠰Ɣǒ‫ڼ‬LJƬƨሇඬ‫ܖٻ‬ưƷ̾ʴᛢ᫆ᄂᆮƷႆᘙ˟ƕŴෙ‫ٳ‬
ǁNj᫠៫ƠƸơNJLJƠƨŵƦƠƯŴΨൢƍƬƺƍƷɶ‫׎‬ưŴႆᘙ
ϋܾƕžǢǫȇȟȃǯſƴ᭗Ƙᚸ̖ƞǕǔǑƏƴƳƬƨƜƱƸŴእ୑ǒ
Ơƍ঺ௐưƢŵƦƷኺ᬴ƸŴဃࢻȷέဃȷ‫ܖ‬ఄƴƱƬƯ‫٭ٻ‬ᝮ᣻ưƢŵ
INFOE, No. 33, 2010, 9-10 ᲆǽჹ₝ɝȯȪᣀ⮥‫ۥ‬
ᘬঋ੿্ჹ₝ษअ◛ INFOE
9