News 2014 4th Quarter - Umzimvubu Local Municipality

Okuqulethwe ngaphakathi:
4th Quarter, 2013-14 F/Y

Kuyaqhutyelekwa nokwenziwa kwendlela
kwidolophu yase Mount Frere

Ibhiyozelwe ngomahluko inyanga yamanina
eMzimvubu

Avulwe ngokusesikweni amaholo asekuhlaleni

Inkqubo yokusiwa komntwna oyintombazana
emsebenzini
Editor’s Note
Simthembile Kulu
Umphathi: Kwezonxibelewano
lekile ukuba njengabantu abathi bazidine, bathabathe inxaxheba eloMandithanyulweni luka Rhulumente sithi gqolo
bathe
eli
ukunazisa ngomqela, iimpumelelo
thuba
kwakunye nako konke okuthe kwenzikwakhona
wa ukuzama uphucula iimpilo zabahlali.
ndinamkele
bafundi
Njengoko sisazi ukuba loMasipala unbendaba
gophuhliso kumntu wonke, sinqwenela
zoMzimvubu ukuba sisoloko siniphathela indaba
ezingophuhliso kuwo lo mqulu.
abathembakeleyo. Kusoloko kuluvuyo
kum ukunamkela koluhlelo nesithi
silisebenzise njenge qonga lokuzisa kuni
okuthe kwenziwa ngu Rhulumente
wenu wasekuhlaleni kwezinyanga zimbalwa zidlulile nesicingela ukuba kubaluleki ukuba naziswe ngako. Kubalu-
Umqulu woMgaqo Siseko welizwe lethu, uMzantsi Afrika uyakubalula ukubaluleka kolwazi ingakumbi oluchaphazela abembi beli nethi iphinde ibelilungelo abamele kulixhamla.
Iinkqubo zophuhliso loluntu aziyomfihlo, kungako ke sikumema mlesi
woluhlelo ukuba uzikise ukucinga
ngokuqulethwe apha, ze ukonwabele
ukufunda okungaphakathi.
Phakathi kwamanye amaqonga afana Ndiyabulela.
neWebsite, ikhasi lika-facebook, isitishi
sika
nomathotholo
sasekuhlaleni
(iAlfred Nzo Community Radio)
kwakunye namaphepha ndaba asekuhlaleni, siyazingca ngokumana siniphakela ezi ndaba ngalencwadi.
Producers
Content Developer (s)
Umzimvubu Communications
Diba Nkume-Communications Officer
Tel: 039 255 8500
Contributors
Nonceba Fikeni –Ass. Manager SP & Comm.
Fax: 086 608 3346
Nandipha Xangayi-Events & Protocol Officer
Website: www.umzimvubu.gov.za
Zimasa Robert-Public Participation Officer
Enquiries: [email protected]
Editorial Team
Asanda Mandlana
Bongekile Phikwa
@UmzimvubuLocalMunicipality
Umzimvubu Local Municipality
Mandisile Vakalisa
Nontathu Mnini
Pulane Nqhome
Shirley Batyi
“Life, Liberty and the pursuit of happiness”-Martin Luther King Jr.
2
Content:

Ratepayer’s Award Ceremony

Kubhiyozelwa usuku luka Madiba
okokuqala engasekho

Internal streets surfacing continues in
Mount Frere

Dutyini Community Hall Officially
opened

ULM Women Conference

Take a Girl Child to Work Day

Eskom runs an Awareness Campaign

ULM Launches new uniform for Traffic Officers
Ubusazi Na????
Ngubani oselungelweni??

uMasipala woMzimvubu unenkonzo zasi- 
mahla azinikezela ebantwini abangathathi
ntweni? (Free Basic Services).
Umzi onengeniso engaphantsi kwe-R2400
yabo bonke abantu abaphangelayo idityanisiwe.

Kunikezwa ikhaya okanye umzi onemali 
ngeniso engaphantsi kwe-R2400 ngenyanga
(Imirholo yabantu abangaphezulu kweminyaka eyi-18 bebonke kulomzi).

Umzi: yindawo enomnikazi okanye enentloko
enebango lawo nenoxanduva kuwo.
Yimizi ethe yabhalisela le nkqubo, yaze yaphumelela ukungena kolul uhlu eyothi ixhamle kule nkqubo.

Kuthatha inyanga ezili-12 ukuba kulomqulu
wabaxhamli ze kufuneke ukuba uphinde
uvuselele emveni koko.

Yintoni i-FBS??

iFBS yinkqubo athi uMasipala ancedise ngayo, ngokuhlangabezana neemfuno zabahlali
baloMasipala abangathathi ntweni nabadinga
iinkonzo ezingundoqo zokuqhuba iimpilo zabo
imihla ngemihla.
Uhlelo lwababhalisi lwenziwa ngokoMgaqo
Sisekelo wale nkqubo ngokugunyaziswa
ngumthetho.
Ngenkcukacha???
Qhagamshelana no-Mnu. uDiba
Nkume kuloMasipala.
039 255 8500
3
“UPHUHLISO KUMNTU WONKE”
VISION
To be the best run Municipality in South Africa.
MISSION
To properly plan and deliver quality and sustainable
Services to improve the socio-economic status within the
Broader Umzimvubu Community.
VALUES
P-Passion
A-Accountability
C-Competitiveness
D-Diversity
“We are PACD for you”
4
Let me take this
opportunity
once again and
welcome you to
our ever interesting publication
of
the
Councillor K.S. Phangwa
Umzimvubu
News. Let’s journey
Mayor
together
through
this publication which has its main purpose to inform
the community of Umzimvubu Local Municipality. It
bears developmental programmes that the municipality initiates and carries out, that are solely designed for the betterment of community’s lives. During the past quarter, which was the beginning of a
new financial year (2014/15), focus has been made
on women empowerment. Within this publication
you will see activities such as Take a Girl Child to
Workday as well as a conference dedicate to unlocking the economical doors for ULM women. This is a
selected range of success stories that our municipality has accomplished but not an exhaustive list. Bringing services to the people and being a caring government is at the top of our intentions. Our mission is to
be the best run municipality in South Africa. For us to
achieve this mission, we depend on you, the community we serve. Your needs are in our best interest.
That is why we have such communication platforms,
in which we encourage two-way asymmetric links
between you and your government. Your feedback is
very important to us as it becomes a measuring tool
for our work. We pride ourselves to be serving you
and invest your confidence in us.
I thank you!
“UPHUHLISO KUMNTU WONKE”
WIPHOLD/NEDBANK TIGHTENS PARTNERSHIP WITH ULM
In a quest to develop women and youth of South Africa, Wiphold/Nedbank has a corporate Social Investment programme which is designed to support empowerment initiatives.
Through this programme, they make grants and donations to organisation that empower women and youth.
Umzimvubu Local Municipality benefited in this programme with a number of projects being funded in order to get them off the ground and operate effectively.
Five SMME’s from Umzimvubu have received donations are as follows: 1. Khusi Poultry Project from Dangwana Location received R40 000.00
2. Kwa-Manci Mzamomhle Poultry Project from Mphemba A/A received R40 000.00.
3. Masibambisane Bricks and Blocks from Ward 17 received R40 520.00
4. Ubuntu Development Multi-purpose Co-op received R50 000.00
5. Zifunge Trading Design from Lubhacweni received R60 000.00
As a gesture of goodwill, Mr Andile Mtukushe who has been the Project Manager in the Alfred Nzo Region introduced his successor Mr. Mncedi Mkabeni to the Mayor, Cllr
K.S. Phangwa.
Mr Mtukushe is now serving the Lusikisiki Region.
L-R: Sibusiso Mqulo, Mayor Phangwa, Andile Mntukutshe and Mncedi
Mkabeni (New Regional Manage)
5
Umzimvubu Ratepayer’s Award Ceremony 2014
This initiative was greatly commended by the guest speaker,
Ms. Nombasa Nkomana, Senior Manager for Special Pro“Seasons come to pass and every wave is bound to diminish” grammes Unit at the Provincial Local Government and Traditional Affairs Ministry. She was cited in her speech congratuBy: Diba Nkume
lating Umzimvubu Ratepayers for their accomplishment and
Umzimvubu Local Municipality hosts its second annual Rate- finding was to renew their spirits in for sustainable efforts,
payer’s Awards Ceremony on Thursday, 26 June 2014. At an managed relations between them and their elected leaders.
elegant and classy event, the red carpet phenomenon took
centre stage with Ratepayers from Mount Frere and Mount
Ayliff towns dressed to kill; an atmosphere of tranquillity and
a pronunciation of good relations was declared. This incentive program is primarily designed to recognise, encourage
and reward ratepayers who continuously ensure that their
bills for rates and services are paid in full and in good time.
The proceedings started at 18H00 where the likes of Thobile
Melani and Mr. Daka, Chairpersons in Mount Frere and
Mount Ayliff respectively were seen making way into the stylish feel of Mount Frere Town Hall where the ceremony was
held.
Umzimvubu’s Budget and Treasury Office introduced this
innovative concept last year as the first of its kind in the municipality and most probably in the entire Province. We have A spirit of harmony was then declared by a representative of
seen the Municipality run programmes of a similar nature and
Middle: Ms. Maqashalala, Sophia Park Resident receiving two brushintroducing new approaches in building and maintaining relacutters-Adopt a Spot Initiative recipient.
tions but this time around, the idea definitely deserves an
applaud.
the Ratepayer’s Executive Committee Mrs. Nothemba Mpiti
in her reply speech where she reminded the audience at the
ceremony of the strides taken in resolving tensions between
the municipality and their structure. She further applauded
the ULM Chief Finance Officer Mrs. Xoliswa Venn for her
humbleness, professionalism and her dedication to her work.
Her zeal and strategy of resolving cases and queries individually is one of the strategies that brought the understanding.
Ratepayers form part of the key stakeholders of a Municipality as their contributions through rates paying result to the
municipality’s growth.
Ms. Dubhayi, recipient of cleanest household in Mount Frere receiving
her prize, Lawn Mower, brooms and rake.
Just over a year and a half ago, the Municipality had very
hostile relations with its ratepayers where a situation of holding each other by the scruff of the neck and being at loggerheads was experienced. Petitions and Legal filings were the
order of the day between the municipality and ratepayers. It
is now a thing of the past, yesterday is gone and tomorrow
forever.
Cllr. Lisa Nkula, Acting Mayor of the
day in a jovial mood during her
welcome speech
Different Categories such as Consistent Ratepayer Award,
Debt Cleaner Award, Progressive Business Award, Debt
Fighter, Sustainably Run Business Award, Cleanest Household Award and Environmental Stewardship Award were the
categories which were competed on. Environmental Stewardship (Adopt a Spot) was awarded to Ms. Maqashalala from
Sophia Park, Cleanest Household to Ms. Dubhayi and The
Ntshobane Family in Mt Ayliff. Prizes such as GPS Navigators, Tablets, Gas Heaters, Trophies and Certificates were
amongst other gifts given to the winners.
6
Kubhiyozelwe usuku luka Tata Mandela
“Lubhiyozelwe usuku luka Madiba okokuqala engasekho”
Ibungumbo nomxesibe kwidolophu zoMzimvubu
iMount Frere neMount Ayliff ngethuba Kubhiyozelwa
usuku lokuzalwa kuka Tata uMadiba, uYem-yem,
uNgqolomsila nongasekhoyo owasishiya kunyaka odlulileyo. Olusuku kuthiwe gqolo ukuluhlonipha
kwakunye nokulibhiyozela. Umasipala ubambisene
nejelo losasazo
Umhlobo Wenene FM baqhube
inkqubo yokucoca iidolophu eyakwaBhaca neyaseMaxesibini. Umongameli welizwe uTata uJacob Zuma kwin-
uCeba wakwa ward 3, uManene Nkqayi ngethuba
etyala umthi kumhlaba we ofisi zase Mount Ayliff
Ukucocwa kwendalo kubandakanya nokutyalwa kwemithi, nethi incedise ekucoceni umoya lo
esiwuphefumlayo.
Kutyalwe
imithi
emihlanu
kwidolophu nganye yezi ziphantsi koMzimvubu. Igqiza
ebelikhokhelwe nguSomlomo weBhunga uCllr. Zolisani
Sisilana liqhube ngempumelelo nalo ukucoca eyakwaBhaca idolophu.
uSodolophu waseMzimvubu uMama uPhangwa, ephahlwe ngabasebenzi
besikhululo sosasazo uMhlobo Wenene kwakunye nosekela mphathi
kwicandelo lwezonxibelelwano ngethuba bechoca.
tetho yakhe yobume
besizwe uthe wabeka umxholo wokucoca nokugcina
indalo yethu ikhathalelekile. Isigqeba sebhunga lekhansile yalomasipala ekuquka kuwo amlungu ekomiti
(Exco) aphume ngobungako bawo abonakala enxibe
iimpahla
zokusebenza
echola
amaphepha
ngokunokwawo. Le nkqubo ibikhokhelwe ngusodolophu walomasipala uCllr. Khulukazi Phangwa
ibiphelekwe nayinzalelwane yodumo yakwaBhaca uSaba Mbixane no yintshatsheli iminyaka ilandelelana
yembasa
yeSatma.
7
Abasasazi boMhlobo Wenene abaquka uNomonde Vakalisa noqhuba inkqubo yenkonzo, uLuckeez oqhuba
inkqubo ye reggae, uSibongile James wenkqubo yezemfundo bebephakathi kwamaqela ebecoca ezidolophu
esonwabisa abahlali balengingqi. Le nkqubo
ibisekelezelwe ekunikeleni ngemizuzu engamashumi
amathandathu anesixhenxe okwenza okuhle ukuhlonipha usuku lokuzalwa kwegqala lomzabalazo wase
Mzantsi Afrika nowathi wabangumongameli wokuqala
omnyama weli lizwe.
Mount Frere Internal Streets surfacing continues
P
hases 03 & 04 of Mount Frere Street surfacing is
underway as some
streets have been
tarred. The town is
no longer a dusty scene as it
used to be with gravel roads on
the streets that conjoin main
routes and other streets within
the town area.
Most importantly to the construction of these streets is the relief it
brings on the N2 route and Mount Frere main street which is
known for fatal truck crashes. Travellers who need to by-
pass the CBD can now do so by taking a left turn just before
the Shoprite Centre, into Ward 16, behind the
mall. This road passes by the library then joins Canca Street over Mngcisane road which leads you to
an exit at the end by Speedy; where you then rejoin the N2 exit point towards Mount Ayliff.
Amongst other streets surfaced are Mdutyana,
Makaula, Nomtsheketshe in Sophia residence,
Sihlali and Dabula streets. An amount of more than
R8 million rands has been invested in this project. Phases 5
& 6 are still to come in both towns, which will further address road infrastructure in the town peripherals.
Kuvulwe amaholo ngokusesikweni, anikezelwa eluntwini
Lo ngomnye womasipala abathe abahamba phambili ekuphuculeni iimpilo zabantu. Kwiphulo lokuziswa kwenkonzo
ebantwini usodolophu uMam’ uPhangwa uthe gqolo etyhutyha-tyhutyha ezi-wardini ehamba enikezela ekwavula ngokusesikweni amaholo okhelwe uluntu. Eli lelinye lamalungelo omhlali ngamnye waseMzantsi Afrika, nanjengoko kuthi kubekhona iimfuno zokuba abahlali badibane ukuquluqa imiba yasekuhlaleni.
Umzimvubu uchithe izigidi zeeRandi kulo nyaka-mali esiphuma kuwo (2013/14) ekokheni la maholo:
Dukuza kaDabula Community Hall
Le yiholo yase Mbodleni kwa-Ward 27 nexabisa R1 580 634, 63 ivulwe ngokusesikweni ngomhla we 10/03/2014. Abahlali
base Mbodleni bathe bavumelana ukuba leholo ibizwe ngokuba yi Dukuza ka Dabula Community Hall. uDukuza kaDabula
lelinye lamaqhawe alendawo nawathi azibonakalisa kwisizwe saMaBhaca.
Bhetshwana Community Hall
Ngomhla we 07/03/2014 usodolophu uthe wanikezela ngeholo yaseBhetshwana (Ward 04). Le holo nexabisa iR 1, 3 million
ivelise amathuba emisebenzi alishumi elinanye (11) exabisa ama-R68 500, 00, nalapho kuxhamle abasetyhini abahlanu(05)
kunye namadoda amathandathu(06).
Laduma Community Hall
uLaduma ubelelona gama eliye labonwa njengelikulungeleyo ukuthiya iholo yoluntu yaseSigidini, Ward 04 nanjengoko wayefudula eyiNkosi yalendawo.
Lugelweni Community Hall
Ngomhla we 02/05/2014 uSodolophu uvule ngokusesikweni iholo yase Lugelweni, ward 08. Le holo exabisa i-R 1, 496 078.46 idale
amathuba emisebenzi eyi16 axabisa i-R 78 750.00 nalapho kuthe kwaxhamla amakhosikazi alishumi (10) kwakunye namadoda
amathandathu (06).
Masimini Community Hall
iMasimini yiholo yaseDutyini kwa-Ward 08, ithe yavulwa ngokusesikweni ngomhla wama-22/08/2014. Incitho yeliholo ixabisa iR1 461 395, 97 nalapho i-R 73 069, 79 ithe yabekwa bucala ukudala amathuba emisebenzi angamashumi amabini anesihlanu (25) aquka
amakhosikazi alishumi elinesibini (12), amadoda asixhenxe (07), abantu abatsha abathandathu (06).
8
Imifanekiso iyabalisa
Umzimvubu SP & Communications Staff and Management during
the hall opening
ULM Mayor Cllr. Phangwa cutting the ribbon during the official opening at Masimini Community Hall
Community members of Dutyini Community Hall at the hall opening
Community member entertaining during the ceremony
Sigidini Community Members showing some appreciation for the
development
A view of the Community Hall name board
9
SEDA and Development Corporations offer. The
time for waiting for husbands to provide for them is
gone, it is old fashioned. Women are very strong
these days and they are successful.” she said.
Women’s Month Conference held in Mount Ayliff
Town Hall
Lumka Mninzi presented elements of a woman
By: Diba Nkume
Umzimvubu Local Municipality held an engagement session with women representatives from
different women structures within the municipality.
This engagement was held in the form of a one
day conference in Mount Ayliff Town Hall. As part
of women’s month, the municipality’s Special Programmes and Communication hosted this convergence which focused on the challenges facing
women with regards to economic empowerment
Guest Speaker: Lumka Mninzi during her motivation as a
as well as a retrospective view into the distance
woman with experience and substance
that has been covered in empowering women.
This is also in the light of having had our democracy for the past 20 years.
with substance. With her boldness and confidence,
she shared her anecdotes of success and her journey to it. With an inspiring face and convincing
smile, Mninzi spoke of the hardships she had gone
through as a young lady which prepared her for
being a courageous woman. Her will and desire to
share this knowledge with the rest of ULM women
was appreciated as you could tell from the cheerful
crowd she was addressing. Breakaway sessions
were held and different empowerment topics explored.
Women seated at round tables during the session, listening attentively
to the Speakers
The question is whether enough has been done to
equip women and assist them in gaining the independence momentum as they were previously disadvantaged. The conference also sought to identify women’s best successful moments during the
democratic era in South Africa, with specific focus
to women of Umzimvubu. Mayor Councillor
Phangwa encouraged women to be strong and
take charge for their lives. She placed emphasis
on the opportunities that are there for women in
the form of business opportunities. “Women need
to exploit the opportunities that institutions such as
10
Chief Nonyaniso Fikeni , member of the Imbumba Yamakhosikazi
Akomkhulu at the ceremony
Take a girl child to work day
Umzimvubu Local Municipality embraces the
future of our young girls. Through the Cell C
initiative of taking a girl child to work, the municipality’s Corporate Services Department,
led by the manager Mrs. Novuko Kubone took
part in this programme.
Some were seen shadowing the institution’s
Chief Finance Officer. The girls had interest in
a vast number of study and career fields such
as Engineering, Tourism, Human Resources,
Chatered Accountancy and more. As much as
the girls are from rural schools, their interest in
scarce skills such as piloting and the field of
science was interesting.
With a very anecdotal presentation, Mrs. Kubone became their hero as she narrated the
story of her life, success and trying times that
led her to the senior position she is holding
today. With it having begun when she had a
dream to become a nurse at first because she
had been inspired by a few family members;
trailing through other career fields and even
deciding on dropping-out of some was a normal confusion. She placed emphasis on being
focused and living for a clearly defined dream.
Ms. Lindiswa Madlanga (Demand Management Officer)
during a job shadowing session with one of the learners
Targeted at girl learners within the grades 1012, his National activity takes place on May 29
each year. Its aim is to remind these girls that
they have the power to make their greatest
dreams come true by believing in themselves.
Partnered with Cell C, the municipality invited
40 secondary schooling girls from local high
schools in Mount Frere and Mount Ayliff to
part-take in this programme. Girl pupils from
schools such as Mount Frere High School, Mrs. Novuko Kubone (Corporate Services Manager) during her presentation
Mount Ayliff High School, Daluhlanga, Saint
Georges, Dangwana and others were seen “This will lead you to a destination of your
listening attentively to speeches during a choice,” she said.
lunch session at the Sophia Recreational Park
in Mount Frere.
A job shadowing process took place at the
municipality offices where in the girls were distributed evenly within the municipal departments according to their areas of interest.
11
“Dream, Believe and Achieve”
Inkampani
yoMbane
uEskom
iqhuba inkqubo yolwazi ngokusetyenziswa kombane kwa Wadi 12
Emveni
kokufumanisa
ukungasetyenziswa
ukuba
kukhona
kakuhle
kombane
kwezinye ze Wadi zaseMzimvubu kwakunye
(ukutsweba) umbane kwakunye nokwenza
ezinye izenzo ezithi zibeke ubomi babanye
abantu emngciphekweni. Utsho esithi uEskom
amanyathelo azakuthathwa angqingwa kwabo
bathe bafunyanwa besiba umbana okanye
bezifakela ngokungekho semthethweni.
nokwebiwa kwawo: amagosa ale arhente
aqhube inkqubo yokwazisa uluntu ngobungozi
boku.
Kwilali
yase
Qhankqu
kuqhutywe
lenkqubo nalapho iholo lesikolo samabanga
aphantsi belizele lime ngembambo abahlali
bezokuziphula phulela abakuphathele ngu
Eskom. Ulwazi oluphangaleleyo ngokusetyenziswa kombane ngendlela ekhuselekileyo
kusindisa
iimpilo
zabantu.
Operation Khanyisa
Baxhotyiseiwe
Ulwaphulo mthetho olubandakanya ukubiwa kombane ungakudiza ngokulandelayo:
abahlali ngemiba efana nokutsala umbane
ngokungekho
semthethweni,
Eskom Toll Free: 0800 11 27 22
ukuwuba
SMS Line: 32211
Pictures that tell a Story
Community Safety Unit Launches
New uniform for ULM Traffic Officers
12
Notes
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13