herE - e-LIBRARIA

ゴ
り,HEZUS
PER PROVP● :NF「 ム 」じES
PEP i
丁巨ST
PYttTJ巨
PER FAKULL丁 圧下i内
E SI調
K[側 CA P⑬ LiTIKE
ヽ
www.e-Libraria.com
r
il千
l:riF:T慕 百
拍ユ
│■ 1::■ きittiて Ti■ il:´ l[汗 Ft¬ ]品五lll「 I語 二 三′
「
=「
卜,■ .,1 ■ ■:・ : it
■lta:i ■:イ ′
■
「::F■ [1■ Pc1 11 1司 ala referen(ltil■ l Vli: i'「 らl■ 111●`離
,こ
t li]●「 :'■
‐=aktohet pё「njё f● n,9a alierr ativど 1,[Rl_s=Kt」 ヽDER
i111● │=「 C:`ldi ri■
1「
fl〕 11′
)●
J´
卜
│,両
_
;
=iedhSit
ei=re i Jdurntt b:!lei nO ba■
│:` i fO「 ■1,′
il i==jLl:」 │● Ptr「 「
lilen e ref,rent― tlmit
、i。「 ソ〔
●
=■ d7S`
‐
■ ls:o,anな
"缶
ac■`L:●
._d milri=a referendu「 li
Oじ l guCSlinc― 百
●│(il i v■ ● ■it nrla「 εた rend‖ rni
三千
4~ilsltia F● i tO Ci10「 、
lerl」 oset nne reFereri`,tJm
i(oha c Iし こ inil iё l● i='■ 1ldtJrrlit
li¬
i :ri ga baza luridilく edだ l‖
l detyrueshё ol dlle
Faktlltativ
tり jI「 │し
(」
y‖ o,c
O r9ferendurniti
lleterenrjUm i detyrueshdlir €shtd ai referendtrm i cili zbatohei ij re.ioenr.rs, meqe eshia
parashii(uar me kushtetute dhe ligj.
Referendumi fakul'.ativ quhet ajo formd e ie venclosurit td (ll'ertpardrejt, mlrnddsia per
mbajtjen e ld cilit eshte parashikuar dhe lidhur me shpall_ien e tij ld merr vendirn organi
Lom petenl
. Per- nga ob'ligueshrndria e VenCrmit td refere_ndumit dallojm6-
-.
_-
Refe,r'3n51urn-det'rueS
R
eferendum
konsultativ
fvlc rrifere n dum cietyrur:s ndnklrplojmE
te referelrciumit.
. -_
_
qё ndll■ nin e organcvc slntcil「
,「
e rlda leZultatevc
RaiorenrJumi keshillilhdnais ose konsultativ dsht€ a_ic, torrni .j iC vendo:ru[jt iaa
rirejtp6rclrejt td zgjedhsve, ne i6 cilin akti qe eshtd object i ref r:rerrclur a it rruk nriratofiei 1-ror
peflres referendumit vet€im shpreh inendimin rreth iij.
Pa:r nga efekti iVendimit qE del nga rezultatel e referendumit dallojrrrE.
If eferendumin konstituliv dhe
' Referenduminabrogaiiv
PermeS referendrrrnit konstitutiv vertretohel efekti
injd aklj
pdrkales.
Pdrr-.tes referendumit abrogati,/ abrogohei:rkti nd frrLti
s lt
tr: ryriraluar Dga organi
le lrr..rr
clul<,.: r-nr'rs
e zevendesu:,rr rle
tjctc.r
Pir
-
'
.(;ipars
-
ltr,lra e rrrbajtlcs; dallolnr€:
Rc-:fr:TetttltlTtitt l.rirlzrpr;,rl< "ante legunre" lrbahet palrr,r r i r
i I 1.-r€rIr.rrrrJirirt;'rr lr,: ;.:l<til,
::ri )u l-r.rra trr::rrjes :r-l vcn(Iitr)it r rga perrlantenti. r
Rr:fr. t'enclurr-ri'parJs;ctai pataqet at€! plolesrres, nc1;r:;r ,:,_;jc,1lrc.jrl'rr,.r'r,i.,:rrr ppr;:ktil
1r::s rrrrr-rtirrriL i,_. lij n!er;in;r e ltarl;lnr:r-:lil
rr.rTet
r
r
,- r 1
r
r
'r .r
objektit
pd.r 16 cilin vendosel dallojmd.
l'i u ferr-lrlrJum in liLr::lrtetrrtrtene:; eslrle fot rni.!
e rrir
:-i
illit
per
lr
rtrdilnlarr li'r l(t J:;lltcttr tci:;
osil tir ndryshinrit iar sal
i.l (,r €. r, I ai
n i i(J vit (r sl rj s tc) lorm€i e rrliratirnit i.r r lrej ilierclr(rji( I ti) liitJli
slriejirs,ve dhil cshtr; iorrnr r,r r'efererrdtrrnil nre e r, rlral-riri ni.'bo[i:
i
r
r
Lr r
I
l
r)
II
www.e-Libraria.com
,r(,ti.r
i, ri r i:l
1
1
1
■
.
4
ョ
,
l--
Jrcita lorrhtetrr:L
-ll-
PLEBiSHll■ 二 ёshtё niO ndё r format e realizi
●
~`
lejtに
~ヽ ヽ ヽγ
′
′
~~ ~‐
rOr‐
oOPull「 `
._,_L=_ Tit tdり´lp,"reJt
T^洋
● :'._:^k:^卜 :,Ⅲ A..ィ
t,SPY腱
^__^^`^1^=^`:^^・
Terhi''plebishitⅢ
buron
nga lala latine plebiscitt,m"qё
dmth vё ndim i popu‖ i miratjarme
votim_DiSa mendimtarё thonO se plebishiu nu`dall。 ■09a referend9'idhe Se alparaqet
ti,ヽ
i〔
'
form6 t6 reierendumit ligjvdnEs.
INICIATIVA (nisma e popullit) - 6shtd formd e te'vendosurit t6 drejrperdrejt te popullitNe te drejiEn Kushtetuese, kio form6 njihet si peticion izgjedh6sve. iniciativa e'popullit
mtind te jet6 e pdigiithshme dhe e kufizuar
lnicialiva e popullit paraqitet nd forme te paformuiuar, si. kurkesd me te cilin shprehet
qdllimi dhe esenca e aktit ge kdrkon i€ nxjerret. organi p6rfaqsues 6sht6 idetyruar ta
shqyrtoje dhe ta harotjd propozimin e aktit.
″
l i`
ち
me
kolshtuimin e
ai nuk mund.tri ndikoj te organi
www.e-Libraria.com
│ご │
:',,',11)1
'■ ■
「 :「 [「 [li E:晰 (■ │(「
1'.ia
I肇
llazr- i.i k!iiEtli irisilrril< jane
.16;113[1-;i;i
..:
ir_: ,:irrhrl-:: liaier i;t.,
.i.
...1.)f(. 1i
], i ;1 ,;;
i:.ie e l]oli!i_i\,,e aiir.l;, iemokraci.i l:i.,,.,, :',.it96-: . ,ieit,,..i(r,.,
,:(l(-tlalisi. ,. i-r.l.tLrar :e cll<iistttren e proleiai-i:iiii
clhe (|:..:nt.,i ' r ii. 1,.
Choi _,f
i).ztuar
t,
alen-t.j..:
-1
'rCipirn {: slrtetii rnodern juricjik
f'le birzF: ii-- r:i1,rlrrit id d;ri-rokraci:c,
iii.iiive, 1'oirrr;-,1 : ;i ri.: Ieal:.
'{.iioj
-;
r;i po iie-ri 1;lr{,, lar
rrt
ri;,I..-ilTriL: dentr
t,t
¨
一
1
De,1・ Oた
raci fiktive ko1lsiclero!)en a10「 1●
tO cilal lく
こ:■ oslcrptithie
tё
lD101む . :1=
arinPevc denlokratilく e,tё proklalη Llara rne aktet juridil(ed卜 le pOl[ike,lё
`n. te l⊃
niё Shtelillhe prakjkё s sё shkeり es Flagrarlte tO lく
ty「 e parimove kё to shtete jo
vetё ln ciё 「
lUIく l pё rrlnbahcn parirneve demokratilく
e po「 「rie sielり en C tyre
shё rbeher〕 ine metoda totalli3「 e dhe diktatorialc tё
qeverisieS dhe sundinnit
―
mbi popullin
(う
Dei¬ okracia Fo「 male ё
shtё l(arakte「 istikё e atyre sistemeve politike dhe
shoqerore ku Fo「 malisht me akte kushtetuese dhe li"o re,prOklarnohen panmet
demckrcntike dhe barazia(lytelare para Ⅱgiit kurse rlё
ietё n e pё「ditshme kё 10
parlme lo vetё ,¬ qё nЧ k realizohen,por cenOhen⊆ lhe shkeた n nga orgalnel dhe
instituciolnct e shietit
_
De m ёkraciな Reale bazolnei nё
nokrajke, i●
pё rputhien tP panineve de「 ャ
ヽ
l J
`
こうJ
=│.:i
p「
oklal■ lt,ara n¬ e akte jヒ lridike dlle politike,lё r]iё
shieti nle ietl,¬ reale,1く tl kё to
nlё ny「 ё kollselく し
lente
parime sendё「to「 lelo「 lё
l!e bazd ie ,id^yres s€ reariz:inrii Jard te nlohur;: rJy forrna te demokracise
demokracia e clrejtpdrdrelt ctre dernokr-acia e terihorte ose per izrclesr-rese
(
repreze nlJ tive)
Denr okra
cia e drejipelrdrejt
:
Demol<racia e clrerjtpdrcJrejte, bazohbt ne clever isjen e arr(rJtpd rdrelte
le riytetarr:ve rnt:
pop r_rllin, mc prrslrtc:lin :jlrteter(lr.
l-ormat nrc Le r r_lLrhirr;.r lc demokriicise se cl re1 tp€ rcl rc j tcl r i-.. r
r:fi: rcr r cj r r rr i. ;i le Lr :; I i t
ii-r
it ici;,.r tiv;r prrfrl rll( )r | ), j r rl ; ir ilei r-.: z111 itr-l I rr:s,.,e ,.ll-,r
I,,r;n,ri ljrr.r i,, ,lci<larirrrr{ l,rr, .r, .rl t,l
r
r
r
r
r
r
r
lylr:tarc:ve
IieIr:rr:r:drrrni r::;1, : insliiuciorr rti i pr--r I r;r1.rrrr cllte: nte' t rdnrJesi:;lri:tn i
rll:rrroilr;rr.r:.,i:
:r i t:;'rlt;'rl r :,c\-/r.ri ll(_rlil lr: ;rcrpullit. I lalar efu:r,.ndLrrl vjen rtqa lalirirshtl;,r .i.i r|
r
r
d
r
pё「 111)i111■ dヒ !heti「 llぃ
,「
]uっ「
relcrendtJm /り lC(lhё sli pet(.;rliiolret
l(t」 NDE「 く
Nё
lleir nl.-rrer nrJ,r .tliern?lJ\,,,rl l,l lr
I(lalsi[rkirrtr r irrTrrrlryr-. tr: refu:rer,r]rrrrrri beireI ni: l.r;rze
tir lalil6r;;176 ir: ndrylilt-rn
B;tz;r 1r_r riilil<e pr.,r r n ita1ijer r e: r eferer rcj ur nii
()I,rI jlirir:i
rI i ii_.r i,:, I rj. -i r ii j l ri i rc:t tr:I:-r i_,r)r I i
iil:
l:i. l:, I ;,i::r,,: , . : t .,. ;,,trrrl'lr
i,:r'r:.irii:r l.,r:.i i,r .: li,rr..:.:l,lrr:rr,i trrr,: rair :r,r rl;irt
Ir,lt.tr,
'r:
.
tlr ;tl(i
r|rr.
:ig t.t|lir
i .1itrt;r.
′
′│
www.e-Libraria.com
,
,
F,h itt
■
理
一
c Ar,.r/rr'(.r t)t' 7 rQtFiL'itttt
DEM6kRACIA PARLAMENTARE
(atributet e Sai)
Sovraniteti Popullor
-
o i'
' t-Jt,rlln'etrt p;olitik to popullit nepermjei
.r\/rct2rptOSe
o*p
- -,.^^-.r.^;+
rdrelt n^nga qyt,taret
S―
qё
―realizOhet dreitpё
¬
'
ndnkupto.n reallzlmln.-
。
‐ShumiCё―ス
0'C。 sё
Vensies
‖
じ
Ч
′_‐ _ ^_^ ■
A,lrっ dreitpё
バ
ovtetarOt Koncepti
Koncepl
ゐleitr`nOa
"^.^月
〕a qytCtarOt
Z9j( )bttura
「oitnハ raroit
ursdrrcvcpelfaqesuese,tё Ⅲ
nepermjet
nepefnuet OrganeVe
ne
,__1__■
●^:^:^″
:_in
a
n2kir●
s
nё
rolin
e sai
saj nё
"
dne injoiimin e pakices ne rolin e
,nrvii"^
;il;;li]
shumlces
se
qevelisjes
i
Itド
k9,Ceptit,qё
k9,Cepモ
Vじ
0'・
I
: ietOn politike
il
「
p『 ril‖
:IItj「
j:IPR詈
praklikё n
www.e-Libraria.com
111)iξ I
dhe normatine
:]■ ゴう
、
■ B^20〔 IET
Pヽ■ _Iゝ /11卜 Iじ
jё :it rus■ にこ
S:● ■
p,viご こ
tD`_R」 A・ Pi」 SIITETEフE=り 'I二
n32 ijeti, け)IJ「 歴nli● scCiゴ │(:he c)bLl■
・ Cillll:I
l= ][Li∵
‐
∫ANI
‐
距 PJ電 ン ド lMs認
1冒
孫 蘇
:「
Q:
Tl)RI卜 4TAIRI・ Il]lISHTROFE~ F4E
´、
■ )`レ
NJtt F〔 ,RIv4E TE WT_fレ 正 l JO,sCP[=Vep口 ,■ ■ ■7 し
F TttRA
i、
shiillct nd fusha に ,d「 ysb me tこ jCi■
shte,亡
shoqё rore, 1)oli晨 ke dhe ekol16■
liI(c tё nJこ
Velldi じr,
‐
[
:淋装l奮墓
檬 ゝ
塾ざ
tlshrl obご t llle fonna ta rld■
shme dhetこ
レ_
■
vetヨ 】
uゴ dil(e dhё rrttullimi i
kttjimi i rrqζ llllave 」
ユ
:[
£
ご
I∬
鳳
‖
轟
鷺盤悪l∬ 職:iI「 有ヒ
?Po)(ushtetuta
sC mc~ak● rl
konstatojnlё
nlundё tこ thoni rl」
こ
[lTET」 ■ndDlKL
39_ノヽ
jurid:k tこ Pこ rgjitbshaIB
c aki tこ [Ilё
S「 DIVIDUALE lbl‐XIIRRFN nこ
ba2こ
b標
[DT鶴『P[耀 ¬綿i∫ 盤 l∫ ξ
1轡[n鐸
舗 1品
C£
[
T‐
4■
W撚
漁輩∬ T℃
器f¥鮮 :械W驚 ′
:器
七
lemcnte aut()「 :バ 11l ju「 :dil((】 hc dcけ rimh JuiidFk
RIDII( :
「Ё卜IKU〔 ■ ON AlJ l()RIZIMI JI「
卜
42`〕 I(A
1■
。こnIく uPt● 1l liltllldtsin t it(lё r,D71TIJCS Sこ
cal(lunin,SiCiljCVe Fё caktllal‐ n,le
VCI)iilllcVc tこ
ciiafi mbron nOrm2
ilハ :(lil(c
43 ALITORレ「Irv4
1
(■
Iri器 測iギ 潔
卜
sじ I〕
nぅ
jJ subj← kt iヽ
こ
口yrls(1こ
I】
[ё
「 Ll,I:s
i〕 (卜
irI:′
.1(,Cサ
)(A r([卜 │ェ
■1111●
:■ 1,「
■1:[si ・
:ヽ
1,■
:」
l'J l 11●
= 11'「
'´
:
=t I〕
'AR AI「
日
ll L)lく [JTA
:)j〔
ヽPns
rci 6j
1(tiヤ
:i St■
│て )Iく Jレ :Jレ lI
, 'iilc si kり nlI)CtCncこ
1●
0111ヽ
St■ 引El〔「lV[:
イ
ヽ
lcI■ メ
(11 2i tlヽ ′
;c
‐11 :l li(j l` :,l卜 ,:,)■「 :Ⅲ :i
: ::`:■・
i llli
〕 (1こ t[ si11(■
: 。1,ligu■ ・
llし
li::( ,::卜 ,→ (:●
i′
.:■ ‐
tり
111〕
11
1察 協
I■ :311ellょ 器
l` RAl]■
D I I II:1` E l 'CIiti
45 Si )、 41_■ 千
tj`イ
l「 (itaヽ
Filllt si` ′
il、
そ
:slltこ
PUI]1_ll(:
Sil ::](り
1(1`
i「
[=
:
1''1
11:J
ヽ1'ti
:!`:iifi
rli ! iir!
't
1lF
'j i!.
www.e-Libraria.com
′
.. ..|-],
:i.ar
/
48 cFARE NIARRFDHLNIE
ЁSHTE
MARREDHЁ NIA =
」llltlDIKE ADMDNISI RATIVEこ
eshtこ nJ[ _
marrこ dhこ Ilie sboqこ rorc speciflke e cIIa 、 hte F
rttrr服
‐
1電吉
当
■
6品 MARREDB檬 ■
:iS猛
ユ
藷
n螺
躍 ぷT::
i瓢 孵w
■
mⅢ
ζ
轟搬陪
鳥
鴨
轟
13漁
1逍
NIARREDHEIJIET
LRIDIKE
DALLOHEN NGA‐
4i35釧
T‐
」
SHOQЁ RORE:
卜I
PF_RG
Sl・
nOri,tjuHdikd
i
1脳雌 鮮 鏃
NCASE::
_
1
:鰍 │
JURIDIK: unite● I I16rlnave ju汽 dike dh, sielljet ,ji
insituciOitvё lこ cilat rregulloJna te● JeJtこ ni fusbこ
marrこ dhё DIcve slloqerore mbi ba7,tc■ lielta,
60.
.
tこ
ESHTE Vepp.tt\,rrn R m A-DMINISTRATTVE: 6shte',
njera- uga -veprimtaritd e shtetil e vendosur nii tij
.shumten nii kuadEr te veprimtarise ekzekrrtive osc
ndonjE herE edhe e shkEpuiur prej sajORGA.NFT A.Dj\4INISTR-A.TIVE NXJERf{r\r' rl,re
Q',
6i
. juridik'c.dhe aktt maie riale-
www.e-Libraria.com
.,
.1急 譜II:こ 事為護II暫:li「 警FItiⅢ
I社 .si""ョ Ti■ DM:ド STR∴ TIⅥ Xhモ
.=:薔
品篤tTIttr菅 ス.Y
.:賓 賢贅
ii百
l
KUttIMI→
Iげ
:
II器
警
鍮
事
筆
豊
:訂鮮
deiniCiOnet
:bj(k've
dhc
nё
:
orga ni2,Iツ e/sヽ
■ツ eL
.DMNS極
:「Jだ ‐
a ttlttI:留 著 器
STふ
癬:ず T∬ 繰s∬ 電 ji ttё ttsFD轟
.Ⅶ [s面
躍y,鑑
,鑑FTFヽ 翼
:
疑
ttRB並Ⅶ
露
こ
FS3Ы も
Ю諄電習
l.l器藍Bぶ ittif霊 認fmDttN6TMTⅢ
NDl部
2:撫繹
飛
Ч奮 セ
iЁ
:祖
T
ADMDIIS羽 ン ヽTIVE:
,L'111洒 li :blenCCS
1:驀 画
「
1葬
著革
蓮
l榊
『
→
a暴
1
1)だ ;In3.召 ξ ず ∵ 1智 露 :IrtD卜 41111ShRA´ HV■
_
sllcktl]l:′ l XIX
』こ
1'り istrat,
i1 1:ILI ESH■ E KUl'TD′ 11卜 I「_IN(]USll´ IE:,(1■
51:(ctこ
:―
(),‐
じ
J)(■ 11 lSll]il(UJ'lI卜 11レ 1こ
)│ q:甘 rl叢
│″ [苦 iズ
lし
(Jl[lt■ :■ ),tli
鰯
耳
「
│」
17 L;UIu卜 IET ヽ4E IE RIIPlj〔 〕1lTA
ご
.:IIザ III汀 濯
)│:■
)│イ
, I:,「 ぼ
「
il ヽ:J:′
:り
」I
千
「
l llヽ
(li li
lE :;i'
e
J/ヽ 11]]: ,ktCI
inlvl,R「
、
:「
H.ADMNド
l:● 〕
で
!占
L[Ji:)●
r
1ヽ
Jこ
irtlL]TL.S
ot 1i:rtrevc
ic si
は A■ Vi Sf
││'t,:i ll nOlillavc
.『 ル :「 Jこ t:卜 1■ i,■ ,I ri「 ■ ■
1)「 iS II(ハ IIV●
` `` D″ 〔
1)ll ii lltiJ ′
│lit il(│ │: i「 1.:,~ ・ ■■■コ1● i::::ri■ ti責
ヽ PA t●
::に ′
111'「
し
,1,)
「
・lltFRATI礎
s11lE l〕 ISII)Il卜 ]j:jモ lridilく (
ADヽ INISTRA´ fIVll
i(lilく
www.e-Libraria.com
:
1[
││
'cilrt
:
rregullohen
adminisl ie tive:
., marfedheniet
juridike
20. BURIMET E SE DREITES ,\DMINISTRATIVE
- NDAI{EN: nE burime formale dhe rnateriale.
2I.CKA JANE BTIRIMET FORMALE: janE e drejta
podtivq si (kushtetuta, ligje! aktet nEnligjorg aktet e
organeve admi'nistrative;. praktika gjyq&ore,
● :urdhこ mJ su、 ckdt● cll,,dtお a ttilガ atこ Prdhtr
― i
eⅢ zDaIOn,e
resPCttOn_
三 r
l eモК崎Iycll,c
zbaton,er●
rekOn_..―
:Ku■
pRCTAN
I
SIEΠ
OJME¨ ME「
3RORI
26.韓
:・
1離ぶ撫≒
滞ll塾 維
'. fetire- '
,
29- QKA ESHTE HIERARKIA: Eshte njE koncept qE
pErcaktou n'rarrEdhEniet mi dis .organeve sbtetEror6
. duke heguar se cili_o1gan -d5htE gBrp+hg cili varEs,
.3O. CILAT JANE PJESET KRYESORE TE MEKANIZMIT
r I -TE SHTETIT: parlamenti, jkryetar i i shteti! qeveria,'
.
´
■
1■
i
I
.
.: '
. . aparati .admin_is tratiV, gjyka.ta- .
:
3r.c[;rT IANEN: FUNKS.IONET' THE].GLORE TE
S FIfETFIi$n ks i on i Ii gy-vEn.Es, elzeku tiv dh e giyg Esor-'
PARTME JANE PA,RrI\,{ET E oRGANIzIMIT
';2.
fe pUsgfeftT DIIE CKA PARAQESIN: jane parime
kushteiirese dLe paraqi=in obj;kt'. trajtimi nE t6
drejten kush tetueseJ3. KU U FORMruA ]DEJA E SOVRANI.IETIT DHE NGA-.
KUSH: n€ shek. )C.VII nga Rusoi sovra'niteti csht6
unik, i parrilari i pa tjeii:rsrreslrern dhc si i tille i
p0rkct frpulli,t ne t6fcsi)-
qralt
.
www.e-Libraria.com
.
r
5-:li
D.r;)i...,1
sir.:'i,ilrci paL.like?
':erbift,.. .,rBtike k!::siaikoher sipas ohiek(:i
1..-
.jhej5rn:,i p,-:,;ii ,.:..- \. .ty(-..
1.1 :.:
Ir.ri:ei iftreresi oublic.
r.;.i<rj: I takoln.-- aui.)!izinrct putllike?
;..'rtcriziac'i. irublike I ilerkasi$ u.shlF;mil te v.,r,5i!E(i.risc
r.l!.1|'.i :!.nf ive.p< rir;.{esistrt iunksio!!ev.,- rd,;r;.r;st..rtrr':.
i7-Si csktoilei lii.j'rdia juridike :: ..tJzdi.ni? ra?
Gidrtdia jt!.idike e olgalli3atave.cakiohet tn-- kushtetEte.
'!8-O'e5trte ad, ;nistrati shteiercre rrhe pikepadriet lidhuF fire te
Admini.,trat:r slrteterore esh(e ve$rirfl(ari sir(eterore qe ushtrohet no:.
or.lari.--i aCrnirrs'i..ti v€ te shteti(-(Administrata shtelerore rn(J'lld te perkofizohL-t si
'rcpriarteri adrrt;nistra(ive qe ushtrohet nga arsznet administrative lre hrze te i;giiti::ri
-f9.t{e kEpiimi.! e gjere si shprehci adminisirata shtete.ore?
shprehet ne dy dreitir.1e, si vepr;mt=ri ekzekutive, (qe$dron r,c kujdesi'r e
:balimit te liqiit)dhe veprirhtari =dministratir, e (qendron ne zbatimin e drcjteperdreJt
re lisiir)2O-Grlat ,aEe
pr.rmet e puDes ne zdrr.:inistretc?
!igishtl{erise; parirna I
I oticiariretit, p2rirt'i t
'n'vetesiso ,parimi
p Ees sc hapur21 -Q'dshti lN Ko tul P=r E h-CA?
Mosper-Lo;r;, e te dieitave dhe detyrava nga ana e auio.izirttit tc
.
Parimi
.
0
orgarieve nen!(upton;ncompetence,Shfaqet edhe Ine cenim e kompctehces !erldorc
dhe funksiona!r22-Ql(a kuptojhe ?ee parim te puncs se haprjr?
-.
Me p:rrirn te euae .5e hapur nirnkuptojme h,piell e adr.iaistrntes pa.a sho.leris'e
r)e,katesisht inrormimi t qyte(azeve mbi punen e s=iir:i. t ehet pcr,nes ltliei.ue te
inlormirit pubiic)23.A mondci disr punc tc iene sekretc dhe ciiat i2nc 2ro?
Disa prt're !rc .idrrrinisrrate dllher re rnbahert secrelc:ato cakrohen ae
i.gjistac:oniD e qdo yeodr-
24-Pse dalloinie kL'to normat
i.'ridike adnrin;slErivc nga rie.rr?
Keto no,ma dallojne nsa obiekti t veqanre e rregu[imit juridik 2s.si realizohen noran,te iuiidike adrninisrrative?
n",liz;ten ne dy fortni krycsore;f .Sle foflnen o ekzckutinrit dhc 2- e
forrnen e zba-tirnit-Ekzekutimi eshte t detyrushern per subjekret e drejtcs
idministr atir'e.
26-Si behet zbs{inri i
,rot mav(' tu.i(tike a,rmi'ristri,tivc ?
l.Vctt.,r nga ai suljckt; auiorr:u:,r r e hsj,
:z-Ne rastet kohlrr.gtc ne p.rrpurhj-. rle permb?itier (- vc......r
3.Ll!kr: i.:::r,ektui,r t.! gjith:1 r.egullra p/ocedurc5,!a i tt: ctrkr!.ar lli(r ..hrrit'"
:l7.Ol(:: i3't(',ri;rt,rc(lheiiet iu,in.t.i: :/tnrinistrniive?
MirretlheRi:-t iuridikc :rrn,ii:!i:itratiye iine ato futrrrcdt,e^;-: (r!_- k, iioh.,,,, ;;r.
r.t,, intt.tri!,: -,(tnrini.rirnirr.
-.ril,r(ush.-.jht€: p2lo n,.:
keto rrrarri:<thr,ric?
i.liera l|ga palct duhet te iete .!ocllros shteri I perfasl:surr n?i, o,,r2Ii i tij -
l!r:::}i,, .:
.
2S Si
nd,hcn aktct
zdnrir)!
str.itive?
OryaDet e ad 6i ni str3t,r.,: i trtit iuri.rikc, dhc ffitei :n;:re,:::!e_
:ili q'6shte rregL,llo!ja?
a.regulloija eshte. a?(t irri,!ik l:errirativ.j i persjirhsheii t oi!r:r,!,,, !..
iii:!;riri:r'iralas-Rregrltor-i:: nxirrei :). I ty (lct!ilrre;
I ;) ?r 1i! crlrtrr::r 1r:Jaxizir iE c lrJ.j <ilrtre:F i-'= o"garii iJh.,
1, , :r nrr.f,l(rr'.,r rrcthve' r;r,i:i
3
l.Si k!a:'iifikchi,5;,rc.,::::,i:,r;ie r::),)ini.:r..1ti.,.,
,j(ll\ii-,i,:'-'-1,,:'.r.;r:r.i
:..t_:_.::._.:
)ir::r.: i., .;-lil.t,:(...
rl:1,r-
www.e-Libraria.com
:■
il^:ヽ :さ