DOKUS 00 POW Klej do oklejania powierzchni - Meblopol

Informacja Techniczna
DORUS A 100
POW Klej do oklejania powierzchni
Charakterystyka
• ¯rednia lepko¿‡
• Bardzo krótki czas wi…zania
• D³ugi czas otwarty
Zastosowanie
• Klejenie drewna miœkkiego na szeroko¿‡
• MontaŸ korpusów
• Oklejanie p³yt wiórowych laminatami (HPL/CPL), oklein… naturaln…, p³yt z drewna litego itp.
Informacje techniczne
Baza:
Kolor:
Lepko¿‡ (Brookfield, 20 obr/min):
Warto¿‡ pH:
Minimalna temperatura tworzenia siœ b³ony klejowej:
Polioctan winylu
bia³y, przeøroczysty po wyschniœciu
oko³o. 11 500 mPa·s
oko³o 6,5
oko³o + 6 °C
Wskazówki dotycz…ce stosowania
Czas otwarty (HPL na p³ytœ wiórow…)
ilo¿‡ nanoszonego kleju 100 g/m2
ilo¿‡ nanoszonego kleju 200 g/m2
Czas prasowania przy ci¿nieniu oko³o 0,5MPa
- oklejanie powierzchni
p³yta wiórowa/HPL oko³o 100 g/m2:
p³yta wiórowa/HPL oko³o 200 g/m2:
oko³o 7 min
oko³o 10 min
20 °C
od 12 min
od 18 min
40 °C
70 °C
od 8 min
od 5 min
Podane parametry odniesione s… dla wilgotno¿ci drewna 8-12 %, temperatury pomieszczenia i materia³u 20 oC,
wilgotno¿ci wzglœdnej powietrza 65 % i ci¿nienia prasowania 0,5 MPa
Rzeczywisty czas otwarty oraz czas prasowania w znacznym stopniu zaleŸ… od temperatury, wilgotno¿ci,
absorpcji drewna, charakterystyki powierzchni, naprœŸeµ w materiale oraz grubo¿ci warstwy kleju.
Klej jest dostarczany w postaci gotowej do uŸycia. W razie potrzeby moŸna go jednak rozcieµczy‡ dodaj…c do
3 % wody.
Temperatura robocza kleju i elementu klejonego powinna wynosi‡ przynajmniej +10 oC.
Powierzchnie materia³ów przeznaczonych do sklejenia musz… by‡ dopasowane do siebie i wolne od py³u oraz
zat³uszczeµ.
Tolerancja pasowania wyd³uŸa czas wi…zania kleju i obniŸa wytrzyma³o¿‡ z³…cza.
Kleje dyspersyjne DORUS nie powoduj… przebarwienia drewna. NaleŸy unika‡ jednak ich kontaktu z
metalami, gdyŸ w tym przypadku moŸe nast…pi‡ zabarwienie kleju, wskutek reakcji z garbnikami zawartymi w
drewnie (szczególnie dot. drewna dœbowego).
______________________________________________________________________________________________________________________________
DORUS A 100
Page 1
Czyszczenie
Urz…dzenia s³uŸ…ce do nanoszenia kleju moŸna ³atwo oczy¿ci‡ stosuj…c zimn… lub letni… wodœ, zanim klej
ulegnie zwi…zaniu. Stwardnia³e, zaschniœte pozosta³o¿ci kleju naleŸy usun…‡ mechanicznie.
Przechowywanie
Przechowywa‡ w oryginalnych i szczelnie zamkniœtych opakowaniach, w miejscach ch³odnych i suchych
zabezpieczonych przed mrozem. Okres sk³adowania - do 12 miesiœcy.
Etykietowanie
Zgodnie z GefStoffV i zaleceniami Unii Europejskiej etykiety ostrzegawcze, nie s… wymagane.
01/2000
Informacje tutaj zawarte, szczególnie zalecenia dotycz…ce zastosowania i nanoszenia naszych produktów s… oparte na zgromadzonej
przez nas wiedzy i do¿wiadczeniu. Ze wzglœdu na duŸ… róŸnorodno¿‡ stosowanych materia³ów, jak i zmienno¿‡ warunków pracy
pozostaj…cych poza nasz… kontrol…, usilnie zalecamy przeprowadzenie intensywnych prób testuj…cych przydatno¿‡ naszych
produktów do wymaganych procesów i aplikacji. Nie ponosimy Ÿadnej odpowiedzialno¿ci za podane powyŸej informacje oraz
udzielone s³owne doradztwo, za wyj…tkiem sytuacji, gdzie jeste¿my odpowiedzialni za pospolite zaniedbanie lub fa³szywe intencje.
Henkel KGaA · 40191 Duesseldrof · Germany
Henkel Polska S.A · Kleje Przemys³owe
Distribution: Henkel Dorus GmbH · 73441 Bopfingen · Germany
ut. Domaniewska 41 · 02-672 Warszawa · Poland
Phone +49-7362-81-0 · Fax +49-7362-81-197
Phone +48-22-5656575 · Fax +48-22-5656566
[email protected] · www.dorus.com
______________________________________________________________________________________________________________________________
DORUS A 100
Page 2