tłumaczenie Księgi Estery: rabin Sacha Pecaric

MEGILAT ESTER
Ksi¹¿ka ta poœwiêcona jest pamiêci
Joy Rochwarger Balsam
(Jochewed Zlata bat Jicchak Tuvia) z’’l,
zmar³ej 21 maja 2004 w Nowym Jorku
w trzydziestym ósmym roku ¿ycia
– z wdziêcznoœci¹ za jej serdeczne zaanga¿owanie
w sprawê odrodzenia ¿ydowskiego ¿ycia w Polsce
t erp
Rozdzia³ 1
Zdarzy³o siê za czasów Achaszwerosza, tego Achaszwerosza, który królowa³ nad stu dwudziestoma siedmioma
prowincjami od Indii do Etiopii, 2 ¿e w tamtych dniach,
gdy król Achaszwerosz zasiada³ na tronie swego królestwa,
tym w twierdzy Szuszan, 3 wyda³ ucztê w trzecim roku
swojego panowania, dla wszystkich ksi¹¿¹t, dworzan
i dostojników Persji i Medii oraz namiestników i ksi¹¿¹t
podleg³ych mu prowincji. 4 Przez wiele dni, przez sto osiemdziesi¹t dni, ukazywa³ bezmierne bogactwo swojego królestwa i wspania³¹ s³awê swojego majestatu. 5 A gdy up³ynê³y te dni, król wyda³ siedmiodniow¹ ucztê na dziedziñcu, w ogrodzie królewskiego pa³acu, dla wszystkich poddanych, który przebywali w twierdzy Szuszan,
1
Malbim
1. Dlaczego Achaszwerosz zostaje nam przedstawiony zwrotem za czasów, stosowanym zazwyczaj do wprowadzania nieznanych wydarzeñ z ¿ycia znanych ju¿ postaci? Powtórzenie imienia Achaszwerosz wydaje siê zbyteczne.
Dlaczego jest to jedyne miejsce w Megili, gdzie nie jest on nazwany
królem Achaszweroszem?
2. S³owa w tamtych dniach i król Achaszwerosz wydaj¹ siê zbyteczne.
Czemu s³u¿y informacja o Szuszan?
3. Dlaczego ksi¹¿êta, dworzanie i dostojnicy wymienieni s¹ przed namiestnikami i ksi¹¿êtami prowincji?
Jakie jest znaczenie s³ów przed nim?
Dlaczego u¿yty jest tu zwrot w trzecim roku swojego panowania, a w wersecie 2:16 w siódmym roku jego królowania?
4. Co s³owa: wspania³¹ s³awê swego majestatu dodaj¹ do: bezmierne bogactwo swojego królestwa?
10 / Megilat Ester
JI½r¯u§J©j£t tUÉv JI·r¯u§J©j£t hÉ¥nhˆC h¼¦v±h³u t
oh˦r§G†g±u g‹cÁ¤J JUºF›s‹g±u US«Év¥n ¿Q‡k«N©v
| ,†cɤJ‰F o·¥v¨v oh¼¦n²H‹C c :vœ ²bh¦s§n v¼¨t¥nU
r¼J
¤ t
£ Iº,Uf‰kn
© tÉX
¥ Fˆ k‹g
À JI½ru¯ J
§ j
© t
£ Q†kN
¤É v
©
Iºf‰k¨n‰k ¿JIk¨J ,Ê ³b§JˆC d :vœ¨rhˆC©v iË©JUJ‰C
| khÉ¥j uh·¨sŠc…gœ³u uh¼¨r¨G›kŠf‰k vº¤T§J¦n vɨGŠg
,I¼bh¦s§N©v hË¥r¨G±u ohÁ¦n§T§r‹Pœ©v h½©s¨nU xÉ©rŠP
Iº,Uf‰kn
© sIÉcF‰ r¿ J
¤ g
Î ›,¤t I½,t
« r§ v
© C
‰ s :uhœ b² pŠ k‰
ohºˆC©r ohɦn²h I·,ŠKUs±D ,¤r¼¤t‰p¦T rº¨e±h›,Τt±u
ohɦn²H©v | ,tIÉk§nˆcU v :oIœh ,¼©t§nU ohË°bIn§J
o
Ï h¦tm
‰ n
§ B° v
© oÉg
Š v
¨ ›kŠfk‰ Q†kN
¤Ç v
© vÉG
¨ g
Š v†Kt
¥½ v
¨
v¼T
¤ J
§ n
¦ iÁy
¨ e¨ ›s‹gu± kIsÍ D² n
¦ k‰ vÂr¨ hˆCv
© iÎJ
© UJ‰C
Ksiêga Estery / 9
tak dostojnych, jak najmniej znacz¹cych, 6 [poœród zas³on]
z bia³ej bawe³ny i niebieskiej we³ny, umocowanych sznurami z delikatnego lnu i purpurowej we³ny do srebrnych pierœcieni i do kolumn z alabastru – i by³y tam ³o¿a z³ote i srebrne na posadzce z marmuru, alabastru, pere³ i mozaiki. 7 Wino
królewskie podawano w obfitoœci, jak przystoi królowi,
w czarach z³otych, czarach przeró¿nych kszta³tów, 8 a pito
bez przymuszania, bo król rozkaza³ ka¿demu podczaszemu swego domu dostosowaæ siê do ochoty ka¿dego cz³owieka. 9 Tak¿e Waszti, królowa, wyda³a ucztê dla kobiet
w królewskim pa³acu króla Achaszwerosza. 10 Siódmego dnia,
gdy król rozweseli³ siê winem, nakaza³ Mehumanowi, Bizcie, Charwonie, Bigcie, Awagcie, Zetarowi i Karkasowi, siedmiu eunuchom us³uguj¹cym królowi
Malbim
Dlaczego wyra¿enie wiele dni u¿yte jest obok dok³adnej liczby tych
dni?
5. Dlaczego lud Szuszan nazwany jest tutaj tymi, którzy przebywali
w twierdzy Szuszan?
Dlaczego u¿yte jest tu wyra¿enie tak dostojnych, jak do najmniej
znacz¹cych, zamiast, jak zwykle, od najmniej znacz¹cego do najwa¿niejszego?
Dlaczego Achaszwerosz urz¹dzi³ ucztê i dlaczego Megila poœwiêca
jej szczegó³om tak wiele uwagi?
Dlaczego prezentowa³ on swoje bogactwa przed wszystkimi
narodami?
Jaki by³ cel drugiej uczty – dla ludu Szuszan?
Dlaczego jest napisane, ¿e uczta odby³a siê na królewskim dziedziñcu i w jakim celu informuje siê nas o wszystkich jej szczegó³ach?
9. Dlaczego Waszti urz¹dzi³a osobne przyjêcie, nazwane uczt¹ dla kobiet?
W jakim celu podana jest ta informacja, a tak¿e to, ¿e uczta mia³a
miejsce w pa³acu króla?
S³owa: w królewskim pa³acu króla Achaszwerosza wydaj¹ siê zbêdne.
12 / Megilat Ester
:Q†kœ¤N©v i¼©,hˆC ,˳B°D rȋm£jœ‹C oh·¦n²h ,ɋg‰c¦J
j
.UÉc›h‡k‰c©j‰C ¿zUj¨t ,†k½‡f§,U xɋP§r‹F | rUÉ u
J· ¥ J h¥ s UÉ N ‹ g ± u ;¤ x ¼ † f h‡ k hË ˆ k ± D ›k‹ g iº ¨ n ² D § r © t ± u
J¼J
¥ u² ›y©vC
‹ ,Ëp‹ m
‰ r¦œ kÁg
‹ ;¤xf†½ u² cÉv
¨ z² | ,IÉYn
¦
oh¼ˆk‡f±u cº¨v²z hɇk‰fˆC ¿,Ie§J©v±u z :,¤rœ¨j«x±u rË©s±u
:Q†kN
¤œ v
© sË h³ F‰ c¼r¨ ,UÁfk‰ n
© ihË h¯ u± oh·b° IJ ohÉkˆ F‡ n
¦
sÉ©X°h | iɇf›hˆF x· ¯b«t ihÉ¥t ,¼¨S‹f vË ²H¦,§­©v±u j
iI¼m§rˆF ,I¼G…gœ‹k Iº,h‡C cÉ©r›kŠF k‹Àg Q†k½¤N©v
v¼¨,§GŠg vºŠF‰k©N©v hɦT§J³u o³ÀD y :Jhœ¦t²u›Jh¦t
Q†kN
¤Ë k‹ r¼J
¤ t
£ ,Uºfk‰ N
© v
© ,h‡C
À oh·J
¦ b² vÉT
¥ J
§ n
¦
›c‡k cIËy‰F hºˆghˆc§­©v ¿oIH‹C h :JIœr¯u§J©j£t
tÂb² Ic§rj
© tÎ,
¨ Z± C
ˆ i¨nUv§nkƈ rÇn
© t
¨ i°h· H² C
‹ Q†kN
¤¼ v
©
¿ , ‹ g ‰ c ¦ J xº ‹ F § r ‹ f ± u rÉ © , ¯ z ¿ t ¨ , ± d ‹ c £ t œ ³ u tÊ ¨ , ± d ˆ C
Q† k Ë ¤ N © v h¼ ¯ b ‰ P ›,¤ t ohº ¦ , § r É ¨ J § n © v ohº ¦ x h¦ r É ¨ X © v
Ksiêga Estery / 11
Achaszweroszowi, 11 ¿eby przyprowadzono przed króla
Waszti, królow¹, w królewskim diademie, ukazuj¹c jej urodê ludom i ksi¹¿êtom, bo by³a kobiet¹ o piêknym wygl¹dzie. 12 Ale królowa Waszti odmówi³a przyjœcia na rozkaz
króla przekazany przez eunuchów. Król oburzy³ siê bardzo i zap³on¹³ gniewem. 13 Król poradzi³ siê znawców prawnych procedur, bo taki by³ zwyczaj królewski, tych, który
byli biegli w prawie i s¹dzeniu, 14 swych najbli¿szych doradców, Karszeny, Szetara, Admaty, Tarszisza, Meresa, Marseny, Memuchana, siedmiu ministrów Persji i Medii, którzy mieli przystêp do króla i zajmowali pierwsze miejsca
w królestwie: 15 Co nale¿y uczyniæ wed³ug prawa z królow¹ Waszti z powodu nieokazania pos³uszeñstwa rozkazowi króla przekazanemu przez eunuchów?
Malbim
10. Dlaczego eunuchowie królewscy wymienieni s¹ z imienia i opisani
jako ci, którzy us³ugiwali królowi?
11. Jaka by³a przyczyna tego, ¿e tak potê¿ny król chcia³ zaprezentowaæ t³umom urodê swojej ¿ony, zw³aszcza ¿e, jak mówi¹ nasi mêdrcy, zosta³a ona wezwana nago?
I dlaczego zosta³a wezwana w tak pozbawiony godnoœci sposób,
rozkazem, aby pojawi³a siê natychmiast?
Dlaczego w wersetach 9, 11 i 16 mówi siê o niej Waszti, królowa,
a w wersetach 12 i 15 królowa Waszti?
S³owa: przed króla wydaj¹ siê zbêdne.
Dlaczego s³owa u³o¿one s¹ w ten sposób, ¿e wynika z nich, i¿ Waszti
nie nosi³a korony, gdy nie przebywa³a w obecnoœci króla?
12. Przyczyn¹ jej odmowy wydaje siê to, ¿e królewski rozkaz zosta³
przekazany przez eunuchów. Dlaczego? Jest wyraŸny nadmiar
w s³owach król oburzy³ siê bardzo oraz zap³on¹³ gniewem.
13. Kim s¹ znawcy prawnych procedur i ci, którzy byli biegli w prawie i s¹dzeniu?
14. Dlaczego pojawia siê jeszcze jedno okreœlenie odnosz¹ce siê do
sêdziów, jako najbli¿szych mu?
14 / Megilat Ester
vÁ ŠF‰k©N©v hͦT§J³u›,¤t thˆc¨v‰Æk th :JIœr¯u§J©j£t
,IÎ t § r © v ‰ k ,U· f ‰ k © n r¤ , É † f ‰ C Q† k ¼ ¤ N © v hË ¯ b ‰ p ˆ k
,Ë ‹ c Iy›hœ ˆ F Vº ² h ‰ p ² h ›,¤ t ¿ o h¦ r ¨ ¬ © v ± u ohÊ ¦ N ‹ g œ ¨ v
h½ ¦ T § J ³ u vÉ Š F ‰ k © N © v iÄ ¥ t ¨ n § T ³ u ch :thœ ¦ v v¼ ¤ t § r © n
oh·x
¦ h¦rX
¨ v
© sÉh³ C
‰ r¼J
¤ t
£ Q†kN
¤º v
© rÉc
‹ s
§ C
ˆ t
¿ IcŠk
:Iœc v˨r…gœŠC I¼,¨n£jœ ³u s«ºt§n ¿Q†kΤN©v ;«Êm§e°H³u
oh·¦Tˆgœ¨v hɇg§s«h oh¼¦nŠf£jœ‹k Q†kº¤N©v r¤nt«ÉH³u dh
:ihœs¦ u² ,ËS¨ h¼g
‡ s§ h« ›kŠF hÈb¯ p‰ kˆ Q†kN
¤º v
© rÉc
‹ S§ i¿ f‡ ›hˆF
t¨,ɨn§s©t ¿r¨,¥J tÊ ²b§J§r‹F uh½Šk¥t c«Ér¨E©v±u sh
,ċg‰c¦J i· ŠfUn§n t¼²b§x§r©n x¤rˤn Jhº¦J§r©,
ohËc
ˆ J
§ H©v Q†kN
¤º v
© hÉb¯ P‰ h¿ t
¥ r« h½s© n
¨ U xÉr© PŠ | hÉr¥ G
¨
,Iº G … g œ ‹ K ›vœ © n ¿ , ¨ s ‰ F uy :,Uœ f ‰ k © N ‹ C v¼ ² b « J t¦ r
›,œt
¤ v½,
¨ G
§ g
Š ›tœO rÉJ
¤ t
£ | kÉg
‹ h·T
¦ J
§ u³ v¼FŠ k‰ N
© C
‹
:ohœx
¦ h¦rX
¨ v
© s¼h³ C
‰ JIºru¯ J
§ j
© t
£ Q†kN
¤É v
© r¿ n
© t
£ n
©œ
Ksiêga Estery / 13
Na to Memuchan oznajmi³ w obecnoœci króla i ksi¹¿¹t: Waszti, królowa, pope³ni³a wykroczenie nie tylko
przeciwko Jego Wysokoœci, ale równie¿ przeciwko
wszystkim ksi¹¿êtom i przeciwko wszystkim ludom we
wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza. 17 Bo zachowanie królowej spowoduje, ¿e wszystkie ¿ony
wzgardz¹ swoimi mê¿ami, skoro pomyœl¹, ¿e sam król
Achaszwerosz rozkaza³ przyprowadziæ królow¹ Waszti
przed swoje oblicze, a ona nie przysz³a. 18 Ju¿ dzisiaj
ksiê¿niczki Persji i Medii, które us³ysza³y o zachowaniu królowej, opowiedz¹ to wszystkim i nie bêdzie
koñca poœmiewisku i lekcewa¿eniu. 19 Je¿eli spodoba
siê Waszej Wysokoœci, niech zostanie wydany królewski dekret i niech bêdzie wpisany do praw Persji i Medii, aby nie mo¿na go by³o przest¹piæ, ¿e Waszti ju¿
nigdy nie przyjdzie przed oblicze króla Achaszwerosza.
16
Malbim
15. Po co dodane s¹ s³owa przez eunuchów?
17. Jakie jest znaczenie s³ów zachowanie królowej spowoduje?
18. Co oznaczaj¹ s³owa ju¿ dzisiaj?
Co powiedz¹ ksiê¿niczki?
Jest wyraŸny nadmiar w s³owach poœmiewisko i lekcewa¿enie.
19. Jaki rodzaj królewskiego dekretu powinien zostaæ wydany?
Dlaczego stracenie Waszti mia³o byæ zapisane w ksiêgach prawa
jako ustawa obowi¹zuj¹ca po wsze czasy, skoro by³o to wydarzenie spowodowane wyj¹tkowymi okolicznoœciami?
Dlaczego Waszti mia³a zostaæ skazana z obawy przed niepos³uszeñstwem kobiet, skoro ten sam cel móg³ zostaæ osi¹gniêty poprzez dekret o wy¿szoœci autorytetu mê¿ów?
¿Q†kΤN©v hÊ ¯b‰pˆk [i½ŠfUn§n] i½Šfªnu§n r¤nt«ÉH³u zy
hÉT
¦ J
§ u³ v¼,
¨ u± g
Š IºSc
‹ k‰ Q
¿ k† N
¤Î v
© ›k‹g tÊO ohºr¦ ¬
¨ v
© u±
›kŠ F ›k‹ g ± u ¿ o h¦ r ¨ ¬ © v ›kŠ F ›k‹ g hÊ ˆ F v· Š F ‰ k © N © v
Q† k Ë ¤ N © v ,I¼ b h¦ s § n ›kŠ f ‰ C rÈ ¤ J £ t ohº ¦ N ‹ g É ¨ v
›k‹g ¿vŠF‰k©N©v›r‹c§s tʇm¯h›hœˆF zh :JIœr¯u§J©j£t
i· ¤ v h¯ b h‡ g ‰ C i¼ ¤ v h‡ k ‰ g ‹ C ,IË z ‰ c © v ‰ k ohº ¦ J ² B © v ›kŠ F
thΈc¨v‰k rÄ©n¨t JIÇr¯u§J©j£t Q†kɤN©v o½¨r§n¨t‰C
:v¨ t œ Š c ›tO± u uh¼ ² b Š p ‰ k vÁ Š F ‰ k © N © v hÍ ¦ T § J ³ u ›,¤ t
h½s
© n
¨ U›x©rœ PŠ ,IÉrG
¨ | v²br§ n
©É t«T vÂZ® v
© oIÎHv
© u±œ jh
hÉ¥r¨G k«¼f‰k vºŠF‰k©N©v rɋc§S›,¤t ¿Ug§nœ¨J rʤJ£t
›k‹ g ›o¦ t yh :;† m œ ¨ e ² u iIË h ² Z ˆ C h¼ © s ‰ f U Q† k · ¤ N © v
uhº²bŠp‰K¦n ¿,Uf‰k©n›r‹c§s tʇm¯h cI½y Q†kɤN©v
rÎJ
¤ t
£ rI·cg
… œ h³ tÉOu± h¼s© n
¨ U›x©rpŠœ hË,
¥ s¨ C
‰ cÁ,
¥ FŠ h° u±
JIºr¯u§J©j£t Q†kɤN©v ¿h¯b‰pˆk h½¦T§J³u tIÂc¨,›tœO
16 / Megilat Ester
Ksiêga Estery / 15
A jej królewskoœci¹ niech Wasza Wysokoœæ obdarzy
inn¹, która jest bardziej jej godna. 20 Wtedy wieœæ
o wykonaniu wyroku Waszej Wysokoœci zagrzmi w ca³ym królestwie, jak jest ono ogromne, i wszystkie ¿ony
bêd¹ powa¿a³y swoich mê¿ów, tak dostojnych, jak
najmniej znacz¹cych. 21 Ta rada zyska³a uznanie króla
i ksi¹¿¹t i król post¹pi³ wed³ug s³ów Memuchana.
22
Rozes³a³ obwieszczenia do wszystkich prowincji królewskich, do ka¿dej prowincji w jej w³asnym piœmie
i do ka¿dego ludu w jego w³asnym jêzyku, ¿eby ka¿dy
mê¿czyzna w³ada³ w swoim domu i mówi³ w jêzyku
swego ludu.
Malbim
20. Dlaczego ten dekret uwa¿any jest za wielki [s³owo „wielki” w tym
wersecie mo¿e siê odnosiæ zarówno do dekretu, jak i do królestwa], skoro wszystko, do czego siê on sprowadza, to zg³adzenie
bezbronnej ¿ony?
Dlaczego wyra¿enia dostojny i najmniej znacz¹cy u¿yte s¹
w tej, a nie odwrotnej kolejnoœci?
21. Dlaczego królewski dekret dotycz¹cy Waszti zosta³ wys³any do ka¿dego ludu w jego w³asnym jêzyku? Co zosta³o osi¹gniête poprzez
dekrety, ¿e ka¿dy mê¿czyzna bêdzie panem w swoim domu i ma
mieæ w³adzê narzucenia mu jêzyka swojego ludu?
Czy Achaszwerosz nie wydaje siê œmieszny przez to, ¿e ka¿e zg³adziæ sw¹ ¿onê, aby uchroniæ mêski autorytet?
18 / Megilat Ester
vË ŠcIY©v V¼¨,Ug§rˆk Q†kº¤N©v iÉ¥T°h ¿V¨,Uf‰k©nU
›rœ ¤ J £ t Q† k Ê ¤ N © v oÎ ² d § , ˆ P Ï g © n § J ° b ± u f :v² B œ ¤ N ¦ n
›kŠf±u th·¦v v¼ŠC©r hˈF Iº,Uf‰k©n›kŠf‰C ¿v¤G…gœ ³h
kI¼ s ² D ¦ n ‰ k iº ¤ v h‡ k ‰ g ‹ c ‰ k ¿ r ¨ e ± h UÊ b § T ° h oh½ ¦ J ² B © v
Q†k¼¤N©v hË ¯bh‡g‰C rºŠc¨S©v ¿c©yh°H³u tf :iœ¨y¨e›s‹g±u
:iœ Š f Un§ n rË ‹ c § s ˆ F Q† k ¼ ¤ N © v G‹ gË ³ H ³ u oh· ¦ r ¨ ¬ © v ± u
Q†kº¤N©v ,IÉbh¦s§n›kŠF›k¤t ¿oh¦rŠp§x jʋk§J°H³u cf
o¼g
Š u² oËg
‹ ›k¤tu± Vºc
Š ,
¨ f‰ Fˆ v
¿ b² h¦sn
§ U vÊ b² h¦sn
§ ›k¤t
Iº , h‡ c ‰ C rÉ ¥ r G ¿ J h¦ t ›kŠ F ,IÊ h § v ˆ k I· b IJ‰ k ˆ F
:IœN‹g iIËJ‰kˆF r¼‡C©s§nU
Ksiêga Estery / 17
c erp
Rozdzia³ 2
Jakiœ czas po tych zdarzeniach, gdy uspokoi³ siê gniew
króla Achaszwerosza, przypomnia³ sobie o Waszti, co
uczyni³a i co rozporz¹dzano przeciwko niej. 2 M³odzieñcy króla, którzy go strzegli, powiedzieli mu: Niech
poszukaj¹ dla Waszej Wysokoœci m³odej dziewczyny,
o piêknym wygl¹dzie. 3 Niech Wasza Wysokoœæ wyznaczy urzêdników w ka¿dej prowincji swojego królestwa, ¿eby zebraæ wszystkie m³ode dziewczyny o piêknym wygl¹dzie do twierdzy Szuszan, do haremu pod
nadzorem Hege, królewskiego eunucha, stró¿a kobiet. I niech zostan¹ im dostarczone upiêkszaj¹ce balsamy. 4 A dziewczyna, która spodoba siê królowi, niech
zostanie królow¹ na miejsce Waszti. Ta rada podoba³a
siê królowi i tak post¹pi³.
1
,¼ © n £ j Q« È J ‰ F v† K º ¥ t ¨ v ohÉ ¦ r Š c § S © v ¿ r © j © t t
,É¥t±u ¿h¦T§J³u›,¤t rʋf²z JI·r¯u§J£jœ©t Q†kɤN©v
:¨ v hœ † k Š g r¼ ³ z ± d ° b ›r¤ J £ t ,Ë ¥ t ± u v¨ , º ¨ G Š g ›r¤ J £ t
UËJ§e‹c±h uh·¨,§r¨J§n Q†k¼¤N©v›hœ¥r…gœ³b UËr§nt«H³u c
:vœ¤t§r©n ,IËcIy ,I¼kU,‰C ,IËrŠg±b Q†kÁ¤N‹k
,IÉ b h¦ s § n ›kŠ f ‰ C ¾ o h¦ s h¦ e ‰ P Q† k É ¤ N © v sÎ ¥ e ‰ p ³ h ± u d
vŠ k U,‰ Æ c ›vœ ¨ r … g œ ³ b ›kŠ F ›,¤ t UÉ m ‰ C § e ° h ± u ¸ I ,Uf‰ k © n
,hɇC›k¤t ¿v¨rhˆC©v iÊ©JUJ›k¤t v¤t§r©n ,΋cIy
Malbim
1. Dlaczego Achaszwerosz przypomnia³ sobie o Waszti, to, co uczyni³a i to, co zosta³o o niej postanowione?
2. Jak mo¿na by³o poradziæ tak potê¿nemu królowi, aby poszuka³ sobie nowej królowej na ulicy?
Pad³a tu propozycja, aby poszukaæ jej, co wskazuje na dobrowolnoœæ kandydowania, natomiast w nastêpnym zdaniu jest mowa
o wyznaczeniu i zebraniu, które sugeruje przymus?
3. Dlaczego plan znalezienia nowej królowej zak³ada³ umieszczenie
wszystkich kandydatek pod opiek¹ Hege [w wersetach 2: i 2:15
jego imiê wystêpuje w formie Hegaj] i w jakim celu zawiera³ on
szczegó³y dotycz¹ce œrodków upiêkszaj¹cych?
20 / Megilat Ester
rÉ¥n«J Q†k¼¤N©v xh˦r§x tÁ ®d¥v sË ³h›k¤t ohº¦J²B©v
¤ h¥eUr§nT
© iI¼,b² u± oh·J
¦ B² v
©
rÊJ
¤ t
£ v½r¨ …gœ B³ v
©œ u± s :iœv
h·¦T§J³u ,©jÉ©T Q¼O§n¦T Q†kº¤N©v hɯbh‡g‰C ¿c©yh¦T
:iœ‡F G‹gË ³H³u Q†k¼¤N©v hË ¯bh‡g‰C rÁŠc¨S©v cÍ©yh°H³u
Ksiêga Estery / 19
W twierdzy Szuszan ¿y³ ¯yd imieniem Mordechaj,
syn Jaira, syna Szimiego, syna Kisza z rodu Binjamina.
6
[Kisz] by³ wygnany z Jerozolimy, poœród wypêdzonych na wygnanie razem z Jechoni¹, królem Jehudy,
którego wygna³ Newuchadnecar, król Babilonii. 7 Wychowywa³ on Hadasê, to jest Ester [Ukryt¹], córkê swojego wuja, bo nie mia³a ani ojca, ani matki. Dziewczyna by³a zgrabna i pe³na wdziêku, a gdy jej ojciec i matka
umarli, Mordechaj przybra³ j¹ sobie za córkê. 8 Gdy
og³oszono rozkaz i dekret króla i gdy liczne m³ode kobiety zebrano w twierdzy Szuszan pod nadzorem Hegaja, równie¿ Ester by³a zabrana do królewskiego pa³acu, pod nadzorem Hegaja, stró¿a kobiet. 9 Dziewczyna podoba³a mu siê i znalaz³a ³askê u niego – œpiesznie dostarczy³ jej
5
Malbim
5. Dlaczego wyszczególnieni s¹ tu przodkowie Mordechaja?
6. Po co wspomniane jest wygnanie z Jerozolimy?
7. Jest wyraŸny nadmiar s³ów w opisie wychowywania Ester przez
Mordechaja i w stwierdzeniu, ¿e nie mia³a ani ojca, ani matki oraz
¿e przybra³ j¹ sobie za córkê. Jest niejasne, dlaczego opis urody
Ester w³¹czony zosta³ pomiêdzy te dwie informacje.
8. Dlaczego konieczne jest wspomnienie, ¿e królewski dekret zosta³
og³oszony i zgromadzi³o siê wiele dziewcz¹t, skoro interesuje nas
jedynie los Ester?
9. S³owa znalaz³a ³askê u niego po podoba³a mu siê wydaj¹ siê zbyteczne.
IÉn§JU v·¨rhˆC©v iÉ©JUJ‰C v¼ ²h¨v hº¦sUv±h Jhɦt v
Jh˦t Jh¼ ¦e›i†C hÁˆg§n¦J›i†C rhͦt²h iɆC h½‹f¢S§r¨n
v
¿ kŠ D« v
© ›oˆg o°hk‹º J
¨ UÉrh¦n v
¿ kŠ d± v
¨ rÊJ
¤ t
£ u :hœb° h¦nh±
Podczas
publicznego
czytania Megili
podkreœlone
wersety
odczytywane
s¹ g³oœno
przez wszystkich.
v· ¨ s Uv± h ›Q† k œ ¤ n vÉ ² h ± b Š f ± h o¼ ˆ g vº ¨ , ‰ k ± d ¨ v rÉ ¤ J £ t
:kœ † c Š C Q† k Ë ¤ n r¼ ‹ M t® b § s ‹ f Uc± b vº Š k ± d ¤ v rÉ ¤ J £ t
¿ r ¥ T § x ¤ t thÊ ¦ v v½ ¨ X © s £ v ›,¤ t i ¥ n « t hÎ ¦ v ± h ³ u z
vʨr…gœ ³B©v±u o·¥t²u cɨt V¼Šk ihË¥t hÁˆF Iºs«S›,‹C
¿¨vhΈc¨t ,IÊn‰cU vº¤t§r©n ,ɋcIy±u ¿r©t«ÎT›,‹p±h
h½ ¦ v ± h ³ u j :,œ ‹ c ‰ k I¼ k hÁ ‹ f ¢ S § r ¨ n VÍ ¨ j ¨ e ‰ k Vº ¨ N ¦ t ± u
.Ä ‡ c ¨ E ¦ v ‰ c œ U Iº , ¨ s ± u ¿ Q † k Î ¤ N © v ›r‹ c § S gÊ © n ¨ ­ ¦ v ‰ C
sÉ ³ h›k¤t v¼¨rhˆC©v iË©JUJ›k¤t ,IÁC©r ,IËrŠg±b
sË h³ ›k¤t Q†kN
¤º v
© ,hÉC
‡ ›k¤t r¿ T
¥ x
§ t
¤ jÊ© eKŠ T
¦ u³ h· d² v
¥
vÉ ¨ r … gœ ³ B © v cÎ © y h¦ T ³ u y :ohœ ¦ J ² B © v rË ¥ n « J h¼ ³ d ¥ v
›,¤t k¥v‹c±h³Æu ¸uh²bŠp‰k s¤xɤj tɨ¬¦T³u ¾uh²bh‡g‰c
22 / Megilat Ester
Ksiêga Estery / 21
upiêkszaj¹ce balsamy i nale¿ny jej przydzia³, jak równie¿ siedem s³u¿ek z pa³acu królewskiego, i dba³ o ni¹
i jej s³u¿ki w haremie z wyj¹tkow¹ dobroci¹. 10 Ester
nie wyjawi³a ani z jakiego jest ludu, ani z jakiego rodu,
bo Mordechaj nakaza³ jej, ¿eby nie wyjawia³a. 11 Ka¿dego dnia Mordechaj przechadza³ siê przed dziedziñcem haremu, ¿eby dowiedzieæ siê, jak siê Ester powodzi i co siê z ni¹ dzieje. 12 Gdy przychodzi³a kolej na
ka¿d¹ dziewczynê, ¿eby posz³a do króla Achaszwerosza – pod koniec dwunastu miesiêcy przygotowañ przepisanych dla kobiet, bo wype³ni³ siê czas przeznaczony na stosowanie upiêkszaj¹cych namaszczeñ, szeœæ
miesiêcy olejku z mirry, a szeœæ miesiêcy pachnide³
i balsamów dla kobiet – 13 i gdy potem dziewczyna
sz³a do króla,
Malbim
Dlaczego poœpieszy³ siê, by daæ jej upiêkszaj¹ce balsamy?
Dlaczego ani s³owem nie wspomina siê tu o darach i s³u¿kach dla
innych kandydatek? S³owa: s³u¿ki z pa³acu królewskiego sugeruj¹, ¿e jedynie ona zas³u¿y³a na jego uwagê. Dlaczego?
10. Dlaczego Ester nie ujawnia³a swego pochodzenia?
11. Dlaczego Mordechaj codziennie dowiadywa³ siê o Ester, skoro wiedzia³, ¿e nie spotka siê ona z królem przed up³ywem dwunastu
miesiêcy?
12. Dlaczego przygotowania trwa³y dok³adnie dwanaœcie miesiêcy?
¿ , ¥ t ± u Vº Š k ,É ¥ , Š k ¿ ¨ v Î ¤ , Ib¨ n ›,¤ t ± u ¨ v hÊ ¤ e Ur§ n © T
,hɇC¦n V¼Šk›,¤,œŠk ,IËhªt§r¨v ,IºrŠg±B©v g‹cɤJ
,hˇC cI¼y‰k ¨vhÁ¤,Ir…gœ ³b›,¤t±u ¨vÍ ®B©J±h³u Q†k·¤N©v
V¼ ¨ N ‹ g ›,¤ t rº ¥ T § x ¤ t v¨ s hÉ ° D ¦ v ›tO h :ohœ ¦ J ² B © v
rËJ
¤ t
£ v
¨ h¼k† g
Š vË U² m
ˆ hÁf‹ S¢ r§ n
¨ hÍFˆ V·T
¨ s§ k‹ Iœn›,¤tu±
¿ h ‹ f ¢ S § r ¨ n oIº h ² u oIÉ h ›kŠ f ‰ c U th :shœ ° D © , ›tO
¿,‹gΩsŠk oh·¦J²B©v›,h‡C rɋm£j h¼¯b‰pˆk Qº‡K©v§,¦n
:Vœ Š C v¼ ¤ G Š g ¯ H ›v© n U rº ¥ T § x ¤ t oIÉ k § J ›,¤ t
›k¤t | tIÉcŠk v¨r…gœ ³b±u vΨr…gœ ³b Ïr«T ‹ghÇ°D©v‰cU ch
,Ê©s‰F VŠk ,IÎh¡v Ï.¥E¦n JI½r¯u§J©j£t Q†kɤN©v
U¼t‰k§n°h iˇF hÁˆF J¤s«ºj rɨGŠg ohÉ ¯b§J ¿oh¦J²B©v
r«ºN©v i¤nɤJ‰C ¿oh¦J¨s¢j vʨ­¦J i·¤vh¥eUr§n hÉ¥n±h
h¼ ¥ e Ur§ n © , ‰ c U ohº ¦ n ¨ G ‰ C ‹ C ¿ o h¦ J ¨ s ¢ j vÊ ¨ ­ ¦ J ± u
Q†k·¤N©v›k¤t vɨtŠC v¼¨r…gœ³Bœ©v vÈ®zŠcU dh :ohœ¦J²B©v
24 / Megilat Ester
Ksiêga Estery / 23
by³o postanowione, ¿e cokolwiek wska¿e, zostanie jej
dostarczone, ¿eby zabra³a z haremu do królewskiego
pa³acu. 14 Sz³a wieczorem, a rankiem wraca³a do drugiego haremu, pod opiekê Szaaszgaza, królewskiego
eunucha, stró¿a m³odych ¿on. I nie sz³a ponownie do
króla, chyba ¿e król zechcia³by jej i wezwa³ j¹ po imieniu. 15 Gdy na Ester, córkê Awichajla, wuja Mordechaja, który przybra³ j¹ sobie za córkê, przysz³a kolej, ¿eby
posz³a do króla, nie prosi³a o nic oprócz tego, co jej
poradzi³ Hegaj, królewski eunuch strzeg¹cy kobiet.
I Ester zyskiwa³a uznanie wszystkich, którzy j¹ ujrzeli.
16
Ester zabrano do króla Achaszwerosza, do jego królewskiego pa³acu, w dziesi¹tym miesi¹cu, a jest to miesi¹c tewet, w siódmym roku jego królowania.
Malbim
13. Dlaczego ka¿da z kandydatek dostawa³a wszystko, czego
chcia³a?
Do czego odnosz¹ siê s³owa potem dziewczyna sz³a do króla?
15. Dlaczego powtórzone jest, ¿e Ester zyskiwa³a uznanie wszystkich,
którzy j¹ ujrzeli?
Po co wymienieni s¹ ponownie przodkowie Ester i dlaczego nie
prosi³a ona o nic?
VºN
¨ g
ˆ tIÉckŠ V
¿ kŠ iœ,
¥ Ê B² h° rÂn
© t«T rÎJ
¤ t
£ ›kŠF ,
Ï t
¥
| c¤rÉ †gŠC sh :Q†kœ¤N©v ,hˇC›s‹g oh¼¦J²B©v ,hË ‡C¦n
,hʇC›k¤t vĊc¨J thɦv r¤e«C‹cÆU v½¨tŠc thɦv
Q†kN
¤¼ v
© xhËr¦ x
§ zÁ d³ J
§ g
… J
©œ sÍ h³ ›k¤t hºb° J
¥ o
¿ h¦JB² v
©
›k¤ t ¿ s Ig tIË c ¨ , ›tO oh· ¦ J ± d ‹ k hœ ˆ P © v rÉ ¥ n « J
v˨t§r§e°b±u Q†k¼¤N©v VÁ ŠC .ˇp¨j›o¦t hɈF Q†kº¤N©v
k°hÉ©jhˆc£t›,‹C rÉ¥T§x¤t›r«T ‹ghÉ°D©v‰cU uy :oœ¥J‰c
›k¤t tIÉckŠ ,Âc
‹ k‰ IÎk›jœe© kŠ rÏ J
¤ t
£ hÇf‹ S¢ r§ n
¨ s«SÉ
rËJ
¤ t
£ ›,¤t oÉt
¦ hˆFÆ rºc
Š S¨ v
¿ J
¨ e§ c
ˆ tÊO Q†kN
¤½ v
©
oh·¦J²B©v rÉ¥n«J Q†k¼¤N©v›xh¦r§x hË ³d¥v rÁ©nt«h
:¨vhœ¤t«r›kŠF h¼¯bh‡g‰C iº¥j ,tÉ¥G«b ¿r¥T§x¤t hʦv§T³u
¿JIr¯u§J©j£t Q†kʤN©v›k¤t rÂ¥T§x¤t jΩeŠK¦T³u zy
›tUv h¼¦rh¦G…gœ¨v J¤s«Ëj‹C Iº,Uf‰k©n ,hɇC›k¤t
:Iœ , Uf‰ k © n ‰ k g‹ c ¼ ¤ J ›,³ b § J ˆ C ,· ‡ c ¥ y J¤ s « É j
26 / Megilat Ester
Ksiêga Estery / 25
Król pokocha³ Ester najbardziej ze wszystkich kobiet,
zdoby³a jego ³askê i przychylnoœæ bardziej ni¿ wszystkie m³ode kobiety, wiêc w³o¿y³ królewski diadem na
jej g³owê i uczyni³ j¹ królow¹ w miejsce Waszti. 18 Król
wyda³ wielk¹ ucztê dla wszystkich swoich ksi¹¿¹t i dworzan – ucztê Ukrytej [Ester] – i og³osi³ amnestiê podatkow¹ dla prowincji, i obdzieli³ je darami, jak przysta³o
na króla. 19 Gdy m³ode kobiety zebrano po raz drugi,
Mordechaj siedzia³ w bramie pa³acu, 20 a Ester jeszcze
nie wyjawi³a, z jakiego jest rodu ani z jakiego ludu, tak
jak nakaza³ jej Mordechaj, bo Ester by³a pos³uszna rozkazom Mordechaja, tak jak czyni³a wtedy, gdy j¹ wychowywa³. 21 W tych dniach, gdy Mordechaj siedzia³
w bramie pa³acu, Bigdan i Teresz, dwaj eunuchowie
królewscy, którzy pilnowali progu, rozgniewali siê
i spiskowali, ¿eby zg³adziæ króla Achaszwerosza.
17
Malbim
17. Kim s¹ kobiety, a kim m³ode kobiety?
Jaka jest ró¿nica pomiêdzy mi³oœci¹, ³askawoœci¹ a przychylnoœci¹?
18. Dlaczego nazwa³ ucztê uczt¹ Ester, skoro by³o oczywiste, ¿e jest
ona na czeœæ nowej królowej? I dlaczego og³osi³ amnestiê podatkow¹ i rozda³ dary?
19. Czym by³o, wspomniane tutaj, powtórne zebranie m³odych kobiet, po koronacji Ester; i jakie jest znaczenie tego, ¿e Mordechaj
siedzia³ w bramie pa³acu królewskiego?
20. Dlaczego powtórzona jest tu informacja o tym, ¿e Ester odmówi³a
wyjawienia swego pochodzenia?
Dlaczego tajemnica Ester opisana jest tu jako dotycz¹ca jej
rodu i jej ludu, zaœ w wersecie 2:10, jest mowa o jej ludzie i jej
rodzie?
28 / Megilat Ester
ohº¦J²B©v›kŠF¦n ¿r¥T§x¤t›,¤t Q†kʤN©v cΩv¡t®H³u zh
,· O U,‰ C © v ›kŠ F ¦ n uh¼ ² b Š p ‰ k s¤ x Á ¤ j ² u iË ¥ j ›t¨ ¬ ¦ T ³ u
¨ v ¼ † f hˆ k § n ³ H ³ u Vº ¨ J t« r ‰ C ¿ , Uf‰ k © n ›r¤ , œ † F o¤ GÊ ² H ³ u
kI½s²d vɤT§J¦n Q†k¤N©v G‹gγH³u jh :hœ¦T§J³u ,©jË©T
r·¥T§x¤t vÉ¥T§J¦n ,¼¥t uhº¨sŠc…gœ³u ¿uh¨r¨G›kŠf‰k
sË ³h‰F ,¼¥t§G©n iË¥T°h³u vº¨GŠg ¿,Ibh¦s§N‹k vʨj²b£vœ ³u
h¼f‹ S
¢ r§ n
¨ U ,h·b° J
¥ ,I¼kU,‰C .Ëc
‡ E¨ v
¦ c
‰ U yh :Q†kN
¤œ v
©
,¤sÊ ®D©n r½¥T§x¤t ihÉ¥t f :Q†kœ¤N©v›r‹gœ©J‰C cË¥Jh
¨vh¼†kŠg v˲Uˆm rÁ¤J£tœ‹F Vº¨N‹g›,¤t±u ¿V¨T§s‹kIœn
vº¨G«g rÉ¥T§x¤t ¿h‹f¢S§r¨n rÊ©n£tœ©n›,¤t±u h· Šf¢S§r¨n
ohɦn²H‹C tf :IœT¦t v¼ ²b§n¨t‰c v˨,±h¨v rÁ¤J£tœ‹F
Ï;‹m¨e Q†k·¤N©v›r‹gœ©J‰C cÉ¥Jh h¼‹f¢S§r¨nU oº¥v¨v
hÉ¥r§n«­¦n ¿Q†kΤN©v hÊ¥xh¦r¨x›hœ¯b§J J¤r¤,²u iΨ,±dˆC
:Jrœ u¯ J
§ j
© t
£ Q†kN
¤¼ C
‹ sºh² j
© OÉ J
§ kˆ U¿ J§ec
‹ h± u³ ;ºX
© v
©
Ksiêga Estery / 27
Poj¹³ tê sprawê Mordechaj i przekaza³ to królowej
Ester, a Ester powiedzia³a o tym królowi w imieniu Mordechaja. 23 Sprawê zbadano i udowodniono, i tych
dwóch nabito na pal. Na ¿¹danie króla zosta³o to zapisane w ksiêdze kronik.
22
Malbim
21. Dlaczego powtórzony tu zosta³ opis Mordechaja siedz¹cego w bramie królewskiej, który pojawi³ siê ju¿ w wersecie 2:19?
30 / Megilat Ester
rÉ¥T§x¤t‰k s¼¯D³H³u hº‹f¢S§r¨n‰k ¿rŠc¨S©v gÊ©s²U°H³u cf
oË ¥ J ‰ C Q† k ¼ ¤ N ‹ k rÁ ¥ T § x ¤ t r¤ n t« Í T ³ u v· Š F ‰ k © N © v
UËk¨T°H³u tº‡m¨N°H³u ¿rŠc¨S©v JÊ ©EŒc±h³u df :hœŠf¢S§r¨n
hË ¥ r ‰ c ¦ S r† p Á ¥ x ‰ C c½ ¥ , Š F ° H ³ u .· ‡ g ›k‹ g o¼ ¤ v h¯ b § J
:Q†kœ¤N©v hË ¯b‰pˆk oh¼¦n²H©v
Ksiêga Estery / 29