09:04 Sectors ARCALÍS ARINSAL PAL ENCAMP PAS DE LA CASA

06/04/2015
10:04
Sectors
Sectores
Secteurs
AR C ALÍS
AR IN SAL
PAL
EN C AM P
PAS D E LA C ASA
GR AU R OIG
C AN ILLO
EL TAR TER
SOLD EU
1 3 5 /2 4 5
1 2 0 /1 5 0
1 1 0 /1 4 0
1 3 0 /1 7 0
5 0 /1 1 0
Pr ima v e r a
Pr int e mps
Spr ing
Pr ima v e r a
Pr int e mps
Spr ing
Pr ima v e r a
Pr int e mps
Spr ing
Pr ima v e r a
Pr int e mps
Spr ing
Pr ima v e r a
Pr int e mps
Spr ing
Obe r t s
Abie r t os
Ouv e r t
Ope n
Obe r t s
Abie r t os
Ouv e r t
Ope n
Obe r t s
Abie r t os
Ouv e r t
Ope n
Obe r t s
Abie r t os
Ouv e r t
Ope n
Obe r t s
Abie r t os
Ouv e r t
Ope n
- 4 º C /6 º C
- 2 º C /6 º C
- 1 º C /1 0 º C
- 6 ° C /2 ° C
- 3 ° C /1 ° C
1 4 /1 5
1 0 /1 2
1 8 /1 8
2 9 /3 0
3 3 /3 6
2 3 /2 7
1 6 /1 9
1 7 /2 3
4 5 /5 0
5 1 /6 1
(+376) 739 600
(+376) 878 000
(+376) 878 000
(+376) 872 900
(+376) 890 500
Sectors
Cota (min./max.)
Cota
Côte
Snow depths
Qualitat de la neu
Calidad de la nieve
Qualité de neige
Snow conditions
Accessos
Acceso - accés - acces
Temp. (min./max.)
Temperatura
Température
Temperature
Temps
Tiempo - Temps - Weather
Nº Inst. obertes
Instalaciones abiertas
Insatallations ouvertes
Open lifts
Nº de pistes obertes
Nº de pistas abiertas
Nº de pistes ouvertes
Number of open runs
Telèfon
Teléfono - Téléphone - Phone
Cota (min./max.)
0 /0
Qualitat neu
Pr ima v e r a
Pr int e mps
Spr ing
tel: +376 741 441
SKI ANDORRA: Tel.: +376 805 200 · [email protected] · www.skiandorra.ad
Acessos
Obe r t s
Abie r t os
Ouv e r t
Ope n
Temperatura ºC
1 º C /8 º C
Temps
Instalacions
0 /4