VERDPARTIA KOMUNA MANIFESTO ESTIMATA EŬROPA

VERDPARTIA KOMUNA MANIFESTO
Reprezentantoj de membropartioj de la EGP (Eŭropa Verda partio) ene de EU en komuna proceduro verkis
komunan manifeston por la elektoj al la Eŭropa Parlamento. Okaze de la Elekto-Kunveno en Bruselo, 201402-22 ĝ i estis decidita de la ĉ eestantaj delegitoj de la Verdaj partioj.
ESTIMATA EŬROPA CIVITANO.
Ekde la 22a ĝ is 25a de Majo 2014 vi havas la ŝancon partopreni en la voĉ donado por la eŭropa
parlamento. Ni ŝatas inviti vin al ĝ i kaj esperas, ke vi voĉ donos verdule.
Ĉ i-jare oni memorigas, ke la unua mondmilito komenciĝ is antaŭ 100 jaroj kaj pasis 57 jaroj post la
Traktato de Romo, kiu markis la fundon de tio, kio nun estas Eŭropa Unio. La eŭropa unuiĝ o
liberigis la kontintenton disde jarcentoj da malamikecoj kaj militoj. Ĝ i estis la inspiro por la forpelo
de diktaturoj kaj absolutismaj reĝ imoj. Ĝ i ebligis la ekonomian rekonstruon de la membroŝtatoj en
spirito de sociala justeco kaj ĝ i igas nin pioniroj por daŭrigebla natur-medio. Ĉ iu plivastigo pli riĉ igis
niajn kulturojn, ebligis al ni koni unu la alian kaj igas nin ĉ iujn parto de la sama defia projekto.
Sendube la realigo de Eŭropa Unio estis historia sukceso..
EŬROPO NUN ESTAS SUR VOJKRUCIĜ O
Ni, Eŭropaj Verduloj, kredas, ke Eŭropo estas nia komuna hejmo kaj estonteco, sed tiu estonteco
estas minacata. Por konservi kaj plivastigi la sukcesojn de EU necesas fundamenta politika
reorientigo kaj demokratia renovigo de Eŭropa Unio. Por gardi nian komunan estontecon ni volas
ŝanĝ i Eŭropon plifortigante ĝ in. Tial ni favoras plian solidarecon, daŭrigeblon kaj justecon. Se ni
preferus demagogion, naciismon aŭ ekonomian ŝovinismon, neniu regiono, neniu lando, neniu
parto de Eŭropo per si mem restus prospera. En tutmondiĝ inta mondo, ni sole per kunlaborado
havas ŝancon superi la grandegajn estontajn defiojn en la sociaj, ekologiaj, ekonomiaj kaj
sekurecaj kampoj. Ni bezonas justan ekonomian kunlaboradon, en kiu niaj respondecoj pri la
medio estas konsiderataj. Ni bezonas solidarecon en kaj inter niaj nacioj. Ni bezonas fortan
demokration. Ni volas vivi laŭ niaj valoroj kaj liberoj, kaj firmigi liberojn en niaj propraj landoj kaj
ankaŭ firmigi ilin internacie.
KRIZO ESTIGAS TIMON KAJ MALKONTENTON
NI VOLAS ESTIGI ESPERON KAJ SEKURECON
La novliberala malreguligo kreis financajn merkatojn, kiuj estas pelataj sole per havemo kaj tujgajnemo. Tio estigis la tutmondan financan krizon, kiu ankoraŭ maltrankviligas nin. Tiu krizo
minacis aŭ detruis tiom da socialaj, demokratiaj kaj ekonomiaj akiritaĵoj, kaj sekve de ĝ i la koncepto
de Eŭropa Unio estas minacata de kreskanta sento de frustriĝ o, timo kaj eĉ kolero. La
medikamento de limigo de elspezoj, kiu jam dum kelkaj jaroj estas preskribita al landoj en krizo
pligrandigis la socialajn malegalecojn kaj maljustecojn, endanĝ erigis la prosperon de multaj el niaj
kuncivitanoj, subfosis la floradon de niaj socioj, kaj – gravege – malplifortigis la demokration.
Nuntempe 25% el la eŭropanoj riskas malriĉ econ aŭ socialan ekskludon; 27 milionoj estas
senlaboraj, inter ili estas preskaŭ kvinono de la junaj eŭropanoj ! La plej vundeblaj evidente pagas
la plej altan prezon por la krizo. Ne estas surprizo, ke tiu maljusto nutras timon kaj koleron tra nia
tuta kontinento. Ni konsentas kun tiu kolero, sed volas transformi ĝ in en esperon.
Nia nuna ekonomia modelo estas ne-daŭrigebla. La media krizo daŭras. La ne-povo atingi
tutmondan konsenton en klimatkonferencoj vidigas, kiel malproksime ni estas de la evito de
katastrofa klimatŝanĝ iĝ o.
Miopeca perspektivo kaj la unuflankaj interesoj de lobiistoj daŭre superadas. Eŭropo estas esenca
por la konstruado de la pli daŭrigebla, demokratia kaj egalrajteca socio, kiun ni postulas. La
bridado de la potenco de la financaj merkatoj kaj de tutmondaj entreprenoj, la efika
kontraŭbatalado de imposta trompado kaj evitado, la transformo de la energiliverado de Eŭropo
por kontraŭi la rapidiĝ antan klimatŝanĝ iĝ on. Ĉ io ĉ i estas ekzemploj de urĝ aj agadoj, kiuj superas la
eblojn de eĉ la plej grandaj el niaj membroŝtatoj. Ni kunlaboru ene de EU por efike trakti tiujn
problemojn.
La transformo, por kiu ni pledas, okazu man-en-mane kun demokratia rekonstruo. Ni volas
Eŭropan Union, kiu estas pioniro por pli rekta kaj partoprena demokratio. Plenumantaj instancoj,
kiaj la Eŭropa Komisiono kaj Centra Banko estu respondecigataj pri siaj agadoj. EU estu efika
plurnivela demokratio, kiu uzas sian diversecon, kiel unu el siaj plej bonaj atutoj, kun respekto por
malcentra decidopovo.
VIA VOĈ DONO GRAVAS – NI BATALU POR EŬROPA ALTERNATIVO
Ni invitas vin batali kun ni por ekonomia, politika kaj sociala transformo, sur kiu la estonta prospero,
surbaze de daŭrigebla evoluigo kaj verdula renaskiĝ o de nia industrio, estos bazata. Per kohera
kaj daŭrigebla estrado kaj novaj investadoj realigeblas multaj verdaj postenoj, kiuj zorgas por bona
kaj deca laboro, egala salajro, laboristaj rajtoj, kreskanta ekonomia moveblo, regiona evoluigo kaj
pli bonaj ŝancoj por malgrandaj aŭ mezgrandaj aŭ socialaj entreprenoj. Ni insistas pri eŭropa
energipolitiko, kiu limigos la klimatŝanĝ iĝ on: jes por renovigebla kej efika energio; jes, por
iompostioma forigo de atomenergio kaj karbo kaj ne al skistogaso. Ĉ io ĉ i estas parto de nia
"Verdula Nova Interkonsento"
La Eŭropaj Verduloj restas fidindaj favorantoj de ekologia respondeco. Helpu nin preni fortan
starpunkton kontraŭ tiuj – kaj maldekstruloj kaj dekstruloj, kaj de lobiistoj kiuj volas bari la
progreson. Ni postulas pli daŭrigeblan terkultivadon kaj ludis gravan rolon en la transformado de la
fiŝada politiko de EU. Ni favoras plian travideblon kaj respondecon de entreprenoj. Kohere ni penis
por konsumanto- kaj civitano-rajtoj. Konduti ekologie estas ankaŭ socia respondeco. Se la medio
detruiĝ as, ankaŭ detruiĝ as la bazo de nia ekonomio kaj de nia prospero.
La Eŭropaj Verduloj mobilizas sub la flago de sociala justeco kontraŭ socia ekskluzivemo kaj sub la
flago de daŭrigeblo kontraŭ rigida ŝparemo. Ni volas vivi kiel homoj, por kiuj sekureco kaj ŝancoj
estas ne nur rakontoj el antaŭaj tempoj. EU sen dubo ŝanĝ u la direkton! Ni batalas kontraŭ
junulara senlaboreco, kontraŭ senhejmeco, kontraŭ malriĉ eco kaj senespero. Tie, kie
membroŝtatoj individue rifuzas agi, aŭ ne sukcesas, ni kune kiel eŭropaj civitanoj povas superi tion.
Ni konstruu socialan Eŭropon.
Ni vidas, ke individua emancipiĝ o, libereco kaj civitanaj rajtoj por ni ĉ iuj estas minacataj. Pensu pri
la amasa kontrolado fare de privataj aŭ publikaj agantoj, aŭ pri malobservo de la fundamentaj rajtoj
de minoritatoj, kiaj enmigrantoj, la LGTB+ * komunumo aŭ la Romaoj. Ni nenial toleru
diskriminacion, pro iu ajn kialo, ĉ u sekso, raso, haŭtkoloro, etna aŭ socia deveno, genetikaj
proprecoj, lingvo, kredo aŭ religio, politika aŭ alia opinio, membreco de nacia minoritato, posedo,
naskiĝ o, invalideco, aĝ o, seksa orientiĝ o, genra identeco aŭ alia preteksto. Seksa (genra)
egalrajteco estas fundamenta principo de Eŭropa Unio. Tamen ekzistas granda abismo inter
agnosko de rajto, la akirita jura progreso kaj la aplikado. La Verduloj subtenas duoblan aliron al la
antaŭenigo de genra egalrajteco kaj povigo de virinoj: atentado por egalrajteco inter viroj kaj virinoj
en ĉ iuj politikaj kampoj, kune kun klaraj kaj devigaj celoj por akiri seksan egalrajtecon je ĉ iuj niveloj.
Ni bezonas Deklaracion de Ciferecaj Rajtoj por garantii niajn hereditajn liberecojn en la cifereca
epoko. Ni kunlaboris por aboli la Komercan Konvencion kontraŭ Falsigado (KKKF) (angle: AntiCounterfeiting Trade Agreement - ACTA), kiu minacis nian liberecon. Ni defendis la rajton pri akvo
kontraŭ la premo al la privatigo. Tiaj bataloj tuŝas la kernajn valorojn de Eŭropo.
La Verduloj volas revivigi la eŭropan demokration, kiu malfortiĝ is per la forto de lobiistoj, per la
mallong-vida defendo de siaj propraj interesoj fare de la naciaj registaroj, per la povo donita al
teĥ nokratoj sen demokratia kontrolo kaj per la strategio de la populistoj, kiuj serĉ as "pro-pekan
kapron". La eŭropa parlamento estu plifortigata kaj havu kontrolon super la politiko, al kiu strebas
la Eŭropa Komisiono, la Internacia Mona Fonduso (IMF) kaj la Eŭropa Centra Banko en la tiel
nomata trojko. La civitanoj estu pli bone aŭdataj, kaj ili havu pli klaran voĉ on pere de rekta
demokratio. EU agu, kie necesas komuna voĉ o, sed ne faru decidojn fore kaj dise de la civitanoj.
Tio implicas la plian forigon de ekscesa lobiado. Ni ankaŭ volas pli da egaleco inter la seksaj rajtoj:
pli da virinoj en la eŭropaj institucioj kaj en la eŭropaj entreprenaj estraroj.
Ni ne timu la kundividon de nia suvereneco, se tio estas la sola maniero por konservi ĝ in; kiel pri la
banka unio, la impostoj pri financaj transakcioj kaj la batalo por justaj impostoj kaj kontraŭ la
impost-evito kaj la impostaj paradizoj. EU strebu al politiko de bona najbareco ĉ e niaj limoj kaj
ekster ili. Tio ampleksas kulturan interŝanĝ on, komunajn klerigajn projektojn, kaj ankaŭ signifas, ke
la pordo al ampleksiĝ o restas malfermita. Ni favoras tutmondan justecon, justan komercadon,
protektadon de homaj rajtoj, civitanan preventon de konfliktoj kaj plurflankajn solvojn por konfliktoj.
EU estu sekura rifuĝ ejo por fuĝ antoj, ne "eŭropa fortikaĵo". Eŭropo, kiu akceptas sian tutmondan
respondecon estas bono por la mondo kaj por ni.
ESTAS VIA ELEKTO
Kiel la rekte elektita voĉ o de la eŭropa civitanoj la eŭropa parlamento kune kun la naciaj registaroj
estas la komuna leĝ odonanto por temoj, kiuj influas vian ĉ iutagan vivon. Tiuj etendiĝ as de
sekureco en la laborejo ĝ is novigo kaj novaj postenoj, de protekto al konsumantoj ĝ is
mediopolitiko, de nutraĵosekureco kaj bestoprotektado ĝ is datenrilata privateco ĝ is seksa
egalrajteco. Tio ankaŭ helpas por financi lokajn kaj regionajn projektojn por daŭrigebla evoluigo kaj
socia integriĝ o. La Verduloj „ faras la diferencon“ en la eŭropa parlamento. Ni volas daŭrigi tion per
pli da forto. Por fari tion ni bezonas vian subtenon, vian voĉ on.
Helpu ŝanĝ i Eŭropon, voĉ donu por la Verduloj !
EŬROPO BEZONAS VERDAN NOVAN INTERKONSENTON „ Green New Deal"
En la nuna krizo Eŭropa Unio ne sukcesis plenumi siajn promesojn. Kaj ĝ i tute ne samopinias pri la
maniero plibonigi tion. Tial la Eŭropaj Verduloj proponas novan strategion.
Ni, eŭropanoj, devas unuigi niajn fortojn, tio estas la senco de suvereneco, por formi nian propran
estontecon. Anstataŭ la sociale surdaj kaj ekologie blindaj ŝparoj, ni proponas tri koherajn
manierojn al daŭrigeblo: kontraŭbatali senlaborecon, malriĉ econ kaj ĉ iajn sociajn maljustecojn;
transformi niajn ekonomiojn per renovigo kaj ekologie efikaj solvoj por kontraŭ klimatŝanĝ iĝ on kaj
ekologian detruadon; kaj rereguli la financan fakon, por ke tiu servu al la ekonomio. Ni nomas tion
eŭropa „ Verda Nova Interkonsento“ .
SOLIDARECO, SOLIDECO KAJ DAŬRIGEBLO
Ni ne volas, ke EU kaj ĝ iaj membroŝtatoj kliniĝ u sub ekstremaj ŝuldoj, kiuj ŝarĝ as civitanojn kaj
estontajn generaciojn. Tio signifas, ka la financaj ŝuldoj, publikaj aŭ privataj, estu reduktataj al
eltenebla nivelo, kaj ni zorgu, ke la mono estu uzata por daŭrigeblaj, volorestigaj investoj. Tio
signifos en certaj okazoj restrukturigon de publikajn kaj privatajn ŝuldojn. Ni ankaŭ traktu la
socialajn mankojn: malpliigo de senlaboreco, malriĉ eco kaj malegaleco, plibonigo de sano kaj
klerigo. Tio postulas signifajn investojn. Sed ĝ i certe ankaŭ postulas trakton de la ekologiaj ŝuldoj:
klimatŝanĝ iĝ o, elĉ erpiĝ o de limigitaj resursoj kaj la erozio de biologia diverseco. Ni bezonas
vivantan kamparon kun daŭrigebla terkultivado kaj ekonomie kaj socie florantaj kamparaj regionoj,
kaj abundaj fiŝaroj por vivteni marbordajn sociojn.
Iĝ ante tutmonde gvidanta en la elpensado kaj liverado de solvoj, kiuj ebligas bonan vivon al ĉ iuj,
kun respekto por la limiteco de nia planedo, ni trovas la ŝlosilon por nova ekonomia dinamiko por
postenoj kaj prospero. Ni malaprobas la tiel nomatan pakton por konkurecopovo, ĉ ar tiu kondukos
al salajraj malaltigoj, malpliigo de la sociala prospero kaj privatigo de publikaj posedaĵoj. Fiska
daŭrigeblo iru man-en-mane kun forta socia kaj ekologia daŭrigeblo – kaj la plej fortaj ŝultroj portu
la plej pezajn ŝarĝ ojn. Troa ŝparado, kia komencita en la freŝdata ekonomia krizo, kondukas nin en
la malbonan direkton.
BAZIGI SOCIALAN EŬROPON
Eŭropo estu konstruata sur bazo de sociala justeco. Tamen por pliiĝ anta nombro da homoj la
socialaj problemoj iĝ is realo. Eŭropaj Verduloj kredas je politiko, kiu traktas la kreskantan
malegalecon kaj nepre opinias, ke en EU ne estu duarangaj civitanoj. Tial gravegas, ke oni
konsideru la socialan postsekvon de aferoj, kiaj malegaleco kaj malriĉ eco.
Vasta senlaboreco, precipe ĉ e la junularo, kaj malriĉ eco ĉ e pliaĝ aj, estas grava elemento de
malegaleco. Politikaj rimedoj, kiuj promesas pliboniĝ on, kia Eŭropa Junulara Garantio (garantio ke
junuloj en EU trovu edukon kaj laborlokon) ne sukcesos, se ili ne estos taŭge financataj kaj precipe
subtenataj per forta politiko de postenkreado. Membroŝtatoj daŭrigu la traktadon de infana
malriĉ eco per evidente taŭgaj preventaj investoj en frua fazo. EU ĉ esigu malaltkostan dungadon,
sendaŭrajn kontraktojn kaj maljustajn profesiajn staĝ ojn (praktikumo). La Eŭropa Verduloj favoras
justan kaj iom post iom pliboniĝ antajn socialajn normojn responde al la naciaj cirkonstancoj kaj
labormerkataj modeloj - precipe koncerne la kvaliton kaj sekurecon de postenoj, de salajroj, de
publika sano kaj de pensioj. Ni volas akiri pli bonan transigeblon de socialaj pagoj per enkonduko
de eŭropa sociala karto kun altaj kaj devigaj normoj pri privateco, kiuj faciligas administraciajn
procesojn en la diversaj landoj, kaj kiuj igas veran eŭropan civitanecon pli konkreta.
Ni volas, ke la Eŭropa Centra Banko (ECB) enskribu makroekonomian kaj financan stabilecon en
siajn politikajn celojn, kiuj ankaŭ enhavu la progresigon de dungado. Krome por stimuli la
dungadon ni plie kunlaboru por igi la projekton de la interna merkato plene funkcianta, precipe en
la kampo de libera moviĝ o de laboristoj kaj servoj.
Ni pledas por enigi klaŭzon por sociala progreso en la eŭropan juron, kiu devus emfazi la
prioritaton de konstruo de sociala Eŭropo. Sociala ekvilibro en tuta Eŭropo kontraŭu la minacon de
cerboforĉ erpado, precipe de junuloj – for el la regionoj trafitaj de la krizo, kaj la ekspluatado de
migrantoj, kun respekto al la fundamenta rajto pri libera moviĝ o. La Verduloj volas, ke novaj
rimedoj estu evoluigataj por limigi pli grandajn diferencojn en ekonomiaj cikloj, inkluzive de ciferoj
pri senlaboreco. Ni antaŭenigas la emancipiĝ on de virinoj en la socio kaj en la ekonomio. "Egala
salajro por egala laboro" iĝ u la normo en la tuta EU, same kiel egala reprezentado de virinoj en la
estrado de entreprenoj. Havi familion aŭ partopreni en zorgoj ne estu malhelpoj por sukcesa
kariero kaj por viroj kaj por virinoj. Por kontraŭi aĝ an diskriminacion la Verduloj kontraŭas ĉ iun
aĝ olimon por aliro al publikaj servoj, kaj ni favoras la aplikon de fidindaj bazaj normoj en la pensiaj
modeloj de ĉ iuj membroŝtatoj. Ni opinias, ke la vigligo de sociala Eŭropo tre rilatas al novigita
sociala dialogo, en kiu la organizaĵoj de labordonantoj kaj sindikatoj prenas sian respondecon.
Translimaj kolektivaj laborakordoj por eŭropaj transnaciaj entreprenoj estu antaŭenigataj.
EKREGI LA FINANCAN FAKON
Kvin jarojn post la komenco de la financa krizo, nia sistemo restas superregata de bankoj, kiuj
estas tro grandaj aŭ tro interligitaj por rajti bankroti, kaj sekve estas tro danĝ eraj. Savaranĝ oj por
bankoj kostis miliardojn al la eŭropaj impostpagantoj; tio neniam plu okazu. Ni volas financan
sektoron kun racia grando, kiu estu diversa kaj elasta, kiu servu la socion kaj kiu povas zorgi por
daŭrigeblaj investoj en la vera ekonomio. Ni proponas severajn regulojn por la apartigo de bankaj
agadoj, per kiuj la bankaj agadoj, kiuj gravas por la publiko, estu apartigitaj de agadoj, kiuj ne estas
tiaj. La Verduloj tre kontribuis por zorgi, ke la financaj produktoj kaj agadoj, kiuj ne liveras
avantaĝ on por la vera ekonomio, kaj kiuj eble malstabiligas la financan sistemon, povu esti
malpermesataj kaj forigataj el la eŭropa merkato. La eŭropaj aŭtoritatoj devus uzi tiun eblon. Nur
financaj produktoj kaj agadoj, kiuj pruvis esti avantaĝ aj por la socio, estu aprobataj. Niaj iniciatoj
malpermesis spekulacion pri ŝtataj ŝuldoj; limigis bonifikoj por bankistoj; devigis bankojn konatigi
agadojn en impostaj paradizoj; metis la kontrolon pri bankoj per la Eŭropa Centra Banko sub pli
demokratia kontrolo. La Verduloj fieras pro siaj rezultoj en tiu kampo.
Ni nun plu konstruu sur tiu sukceso. Ni volas zorgi, ke la konsumantoj ricevu bonan, sendependan
konsilon por ĉ iuj financaj servoj. La leĝ odonado por financaj servoj ne subtenu plian koncentradon
de la merkatopovo, kiu malavantaĝ igas malgrandajn, daŭrigeblajn bankojn. Ni favoras eŭropan
bankunion, en kiu forta komuna kontrolo estas kombinata kun komuna aŭtoritato, fonfaĵo por
restrukturigi bankrotajn bankojn kaj komunan sistemon de asekuro por deponoj ĝ is 100 000 eŭroj
aŭ egalvalora sumo. EU-instancoj ankaŭ kontribuu por trakti malvast-horizontecon en financaj
kampoj, kiu limigas daŭrigeblajn ambiciojn ĉ e strategiaj investoj.
PUBLIKAJ FINANCOJ: JUSTAJ KAJ CELTRAFAJ IMPOSTOJ
Nun la imposta premo pezas neproporcie sur la malaltaj kaj mezaj enspezoj kaj sur malgrandaj kaj
mezgrandaj entreprenoj, dum ĉ iujare laŭtakse mil miljardoj (= 1 biliono, 10^12) da Eŭroj eskapas
per impost-evito kaj trompo. Nia celo estas re-igi la impostadon justaj kaj celtrafaj. Ni volas malpliigi
la impostan premon sur laborado kaj juste imposti malpurigadon kaj defalaĵon. Ni faros laŭeble ĉ ion
por instali imposton pri financaj transakcioj spite la kontraŭantan potencan premgrupan influadon.
Ĉ ar ni volas, ke grandaj entreprenoj kaj riĉ uloj kontribuu sian parton, ni favoras komunan eŭropan
alprenon de impostoj por entreprenoj kaj pri riĉ eco, interalie per minimumaj tarifoj. Finfine ni
favoras komunan ofensivon kontraŭ impostevito, imposta trompo kaj impostoparadizoj,
komencante per abolo de la banksekreto. Je la elspeza flanko la Verduloj eksplicite
kontraŭbatalas la malŝparajn kaj ekologie malutilajn elspezojn, kiaj subvencioj por fosiliaj brulaĵoj
aŭ nukleaj programoj, kia la“ Internacia Termonukleara Eksperimeta Reaktoro”(ITER)*. La
kunmastrumado de publikaj ŝuldoj per instalo de ŝuldpaga fondaĵo kaj la iom-post-ioma eldono de
komunaj ŝuldinstrumentoj (Eurobonds), sub klare priskribitaj kaj realecaj reguloj por fiska disciplino,
estas gravaj paŝoj por garantii la daŭron de la publikaj financoj. Por revivigi la krizan ekonomion kaj
konservi la monan union ni favoras pli grandan buĝ eton por EU, precipe pagota per propraj
rimedoj, kaj la instalon de financaj solidarecaj rimedoj, celante helpi pagi la ekonomian revivigon.
RIDE: RENESANCO DE INDUSTRIO POR DAŬRIGEBLA EŬROPO
Ni volas transformi nian eŭropan ekonomion al monda ĉ ampiono en la kampo de efika uzo de
energio kaj resursoj surbaze de malpli energikonsumaj teknikaroj kaj renovigeblaj energioj. Sed
ankaŭ per la maniero, laŭ kiu ni mastrumas, uzas, reuzas, reuzebligas, anstataŭigas kaj valorigas
krudmaterialojn (resursojn). Ni volas, ke efika uzo de krudmaterialoj kaj ekologia novigo subtenu la
politikon kaj la investojn en ĉ iuj sektoroj de la ekonomio.
Tiu verdula ofensivo kreos multajn altkvalitajn laborlokojn kaj por alte klerigitaj kaj por malalte
klerigitaj laboristoj en multaj diversaj industrioj, kaj ĝ i plibonigos la laborkondiĉ ojn kaj la sanon de
laboristoj. Ĝ i ankaŭ plibonigos la estontan ekonomian resistopovon (neol.: resiliencon). La industrio
ne sekvu falsajn spurojn, kia borado por skista gaso, aŭ transformado de nutraĵo en brulaĵon.
Anstataŭ tio ĝ i iĝ u grava partnero de tiu verdula transformo direktita al renovigo antaŭenigante
regulojn por ekologia evoluigo, publikaj investoj, subvencioj kaj klerigado; antaŭenigo kaj
entreprenemo, kaj precipe sociala entreprenemo, bonaj laborrilatojo, demokratio en la laborejo kaj
la kontraŭbatalado de malsocialaj* interesoj de entreprenoj. Ĉ io ĉ i apartenas al niaj streboj. Ni
volas plifortigi sindikatojn kaj la rajtojn de gelaboristoj egalrajte partopreni la decidajn procedurojn.
La komerca politiko subtenu daurigeblan industrian renesancon en Eŭropo kaj montru respekton
kaj solidarecon por niaj partneroj tutmonde. Projekto, kiu en tiu kunteksto gravegas, estas la
kreado de Eŭropa Komunumo por Renovigebla Energio, por kune trarompi nian sklaviĝ on al fosiliaj
brulaĵoj. (tradukita de Leo)
UNU PLANEDO, NIA HEJMO
SERIOZE KONSIDERI LA KLIMATO-Ŝ ANĜ IĜ ON KAJ LA EKOLOGIAN KRIZON
La klimat-ŝanĝ iĝ o kaj malpliiĝ o de la biodiverseco minacas la sociojn tra la mondo. La ekologian
krizon eklipsis la ekonomia krizo, sed la situacio fariĝ as pli kaj pli akuta, kun risko de kolapso de
ekosistemoj, endanĝ erigante nian vivmanieron. En 2013, fine de aŭgusto, ni jam estis konsumintaj
pli da resursoj ol la tero povas produkti en unu jaro.
De nun neniu dubo plu ekzistas pri la rolo de la homa aktivado kiel faktoro de la klimat-ŝanĝ iĝ o kaj
pri la katastrofaj konsekvencoj de nia neago. La planedo proksimas la renverso-punkton de «
nereveno » kaj, sen radikala ŝanĝ o de nia energi-konsumo kaj niaj produkt-manieroj, la klimatŝanĝ iĝ o kaj ties damaĝ aj efikoj povas fariĝ i nerenverseblaj. Ekzistas tamen solvoj, kiuj povas doni
konsiderindajn hommediajn, ekonomiajn, sociajn kaj prisanajn bonaĵojn.
EŬROPA LEĜ ARO PRI KLIMATO KAJ ENERGIO
Ni volas komplete konsistan EU-leĝ aron, kiu prezentas nian justan kontribuon al la tutmonde
realigendaj streboj, bazita sur jure devigaj elsendo-kvantoj kaj sankcioj por certigi la atingon de la
klimataj celoj. Tio kreos instigojn por orientiĝ i al daŭrigebla ekonomia transiro kaj lukti kontraŭ
danĝ era klimat-ŝanĝ iĝ o. La klimata pintkunveno de la Unuiĝ intaj Nacioj (UN), kiu okazos en 2015
en Parizo (COP21), devos produkti tutmondan devigan interkonsenton. Tempo pasas, kaj EU,
kune kun la membroŝtatoj, devas ludi gvidan rolon en la intertraktadoj por certigi verajn sindevigojn
de ĉ iuj partoprenantoj. Tio ankaŭ signifas altigi la ekzistantan celon, kiu plu sufiĉ as, redukti la
eligojn de forcejefikaj gasoj por 2020, de 20% ĝ is 30% ek de ilia 1990-jara nivelo, kaj starigi novan
celon de redukto de tiuj eligoj je minimume 55% de iliaj 1990-jaraj niveloj en 2030, cele atingi
karbon-neŭtralan socion en 2050.
Jure devigaj limigoj restas la plej efikaj rimedoj por malkreskigi poluadon kaj poluajn praktikojn. La
EU-Sistemo Interŝanĝ i Eligojn (SIE / angle ETS) devas esti radikale reformita por fariĝ i efika
rimedo. Ĝ is kiam tio ne estos atingita, la Verduloj subtenos naciajn minimumajn prezojn de
karbono-nivelo (nivelo de CO2-eligoj). La publikaj instancoj, la entreprenoj kaj aparte la financa
sektoro, devas esti instigataj malinvesti rilate aktivaĵojn (posedaĵojn) malutilajn al la klimato. Ni
devas ĉ esigi la publikajn subvenciojn kaj investojn pri fosiliaj brulaĵoj. Ni volas investon en eŭropaj
energi-retoj, kiuj ligos la produkton de renovigeblaj energioj en diversaj lokoj de nia kontinento, kaj
tiel pligrandigi la energi-sekurecon kaj malkreskigi la kostojn.
Kohera prienergia politiko, bazita sur energi-ŝparoj, energia efikeco kaj renovigeblaj energifontoj,
estas la sola maniero atingi ekonomion kiu preskaŭ nur baziĝ as sur renovigeblaj energioj en 2050.
Tial novaj naciaj devigaj celoj pri energi-efikeco kaj renovigeblaj energioj estas esencaj. La energikonsumo devos esti reduktata je 40% en la 15 venontaj jaroj kaj samtempe, la renovigeblaj
energioj, ekskluzivante la biobrulaĵojn, devos esti forte subtenataj por atingi 45% de nia energikonsumo en 2030. Tio estas ne nur esenca por limigi la tutmondan varmiĝ on je malpli ol 2°C super
la antaŭ-industriaj niveloj, sed ankaŭ havas ekonomian signifon, stimulante ekonomian aktivadon,
kreante dungadon kaj reduktante la dependon de Eŭropo je multekostaj importadoj de brulaĵoj.
Atomenergio estas multekosta kaj riska, ĝ i kreskigas la danĝ eron de disvastigo de atom-armiloj,
kaj ne havas lokon en la eŭropa energi-fontaro.. Ni plu diros: « Atomenergio? Ne dankon! » Ni
renovigas nian engaĝ iĝ on por iompostioma forlaso de atomenergio en Eŭropo, certigante, ke tio ne
pliigos la karbondioksidajn eligojn. Ni devas tuj haltigi la plej danĝ erajn atom-centralojn, ĉ esigi la
rektajn kaj nerektajn subvenciojn, kaj postuli, ke la nunaj ekspluatantoj plene respondecu pri
damaĝ oj kaj konsekvencoj de atom-akcidentoj.
DAŬRIGEBLO ESTAS LA SOLVE
Daŭrigeblo devas esti ĉ e la kerno de ĉ iu grava ekonomia decido. Ni volas, ke estu internacia
prioritato al la protekto de la natura medio kaj biodiverseco, kaj al la daŭrigebla evoluo. Ni
proponas kreadon de Monda Organizo pri Natura Medio, kiu arigu la diversajn agentejojn jam
ekzistantajn en la Unuiĝ intaj Nacioj, kaj plivastigu ilian rolon. Ne eblas mezuri la vivkvaliton nur per
krudaj monaj indikiloj: ni bezonas novajn indikilojn por kompletigi kaj etendi la malnetan enlandan
produkton (MEP) kiel indikilo de daŭrigebla prospero kaj bonstato.
La diversa natura medio en Eŭropo estas bela kaj havas valoron, kiu transpasas ĝ ian mon-valoron.
La Verduloj scias, ke daŭrigebla evoluigo signifas saĝ an mastrumon de la naturaj resursoj, tiel ke
niaj infanoj, kaj la infanoj de niaj infanoj, povos daŭre havi viveblan planedon. Ni vivas trans niajn
rimedojn, konsumante la naturajn resursojn je tia kvoto, je kia ili ne povas renoviĝ i, kaj poluante la
aeron, grundon kaj akvon per danĝ eraj substancoj. Ni volas redukti nian ekologian piedpremsignon kaj nian konsumon de resursoj, kaj certigi ke iloj kaj aparatoj estas reuzeblaj,
ripareblaj, kaj povas esti recikligataj, anstataŭ la aliro «destinita-por-rubujo» .* Finfine necesas
socio de fermita cirkvito, kie la nedanĝ eraj forĵetaĵoj de unu sektoro fariĝ us la resursoj de alia
sektoro.
PRIORITATO AL VERDA TRANSPORTO
Aviado kaj aŭtotransporto estas gravaj fontoj de forcejefikaj gasoj, aer-poluado kaj bruo. La kvanto
de fosiliaj brulaĵoj nun uzataj de la transport-sektoro ne nur havas tre negativan efikon al la publika
sano kaj la medio, sed ĝ i ankaŭ igas la EU dependa de la energi-importaĵoj kaj submetata al
altiĝ antaj prezoj. Ni devas turni nin al pli sekuraj kaj malpli damaĝ aj por la hommedio transportmanieroj, kiaj la daŭrigeblaj akvovojoj, biciklado, publikaj kolektivaj transportoj kaj relo. Necesas
aparte emfazi justan konkurencon inter la diversaj transport-manieroj. Eŭropa fervoja reto devus do
zorgi pri la mankantaj ligoj, por regionaj aŭ longaj distancoj, tiel ke la urboj kaj regionaj urbaj zonoj
estu facile alireblaj. La translandlimaj fervojaj konektoj estu prioritataj kompare kun aviado kaj
ŝoseo, speciale pri transporto de varoj. Plibonigi la energian efikecon de aŭtoj kontribuas malpezigi
la brulaĵo-fakturojn de la eŭropaj civitanoj kaj altigas la kvaliton de aero. Ni volas ankaŭ stimuli la
novigon, igante elektrajn biciklojn, tramojn, trajnojn kaj elektrajn aŭtojn, ĉ iujn produktojn kun
renovigeblaj resursoj, kiel pli allogaj alternativoj.
PROTEKTI LA SANON KAJ SEKURECON
Kune kun la neregistaraj organizaĵoj, la Verduloj sukcese portis la temojn pri hommedio kaj publika
sano en la Eŭropan Parlamenton. Ili tiel desegnis sekurec-regulojn por la kemiaj produktoj, la
pesticidoj kaj biocidoj. Ni subtenas la rimedojn celantajn redukti la aerpoluon, gravan fonton de tro
fruaj mortoj. Ni forte luktas por pli bona kontrolo de la elektronikaj danĝ eraj ruboj, de la
medikamentaj kaj pesticidaj restaĵoj elverŝitaj en niajn akvo-sistemojn, de la uzo de nanoteknologio
en kosmetikoj, medikamentoj, nutraĵoj kaj biocidoj, kaj fine por malpliigo de la elmeto al la
substancoj, kiuj havas negativan efikon al nia hormona sistemo.
Ni daŭrigos nian kampanjon kontraŭ la danĝ era kaj malutila praktiko de ekstrakto de skistogasoj
kaj aliaj « nekonvenciaj » fosiliaj brulaĵoj. Venis tempo por malpermesi la skistogasojn, ni do
alvokas al tuja malpermeso de la hidraŭla fendado.* Tiu tekniko venenigas niajn akvo-fontojn kaj
natur-medion per la kemiaĵoj uzataj por la fendado. La metan-likoj kaŭzataj de la ekstraktado de
skistogasoj intensigas la klimat-ŝanĝ iĝ on. Krome, la atendataj ekonomiaj profitoj estis tre
supertaksataj, pro la rapida falo de la produktokvotoj post la unua jaro de fendado, kiuj kauzas
rapidan kreskon kaj falon de la lokaj ekonomioj. Ni laboros por establi zonojn sen hidraŭla fendado
en Eŭropo, sekvante la sukcesan modelon de la « regionoj liberaj de Genetike Modifitaj
Organismoj »
NUTRAĴO, NE BRULAĴO
Transformi nutrajn plantojn en brulaĵojn ne estas daŭrigebla solvo al klimataj, energiaj aŭ
malriĉ ecaj krizoj. Meti la nutraĵojn en aŭtojn, kombine kun la financa spekulado pri la bazaj
nutroproduktoj, kondukas al prezaltiĝ o de tiuj produktoj, akaparo de teroj, kaj minacas la nutran
sekurecon de milionoj da homoj en la evoluantaj landoj, havante samtempe negativan efikon al la
klimato. Interalie, la tropikaj arbaroj riĉ aj je biodiverseco estas plu detruataj kaj bruligataj cele kultivi
oleopalmojn, por produkti brulaĵon aŭ nutraĵo-ingrediencojn.
La EU ne devus plifortigi tiun tendencon, favorante la uzon de agrokulturaj grundoj por produkti
brulaĵojn. Pli ĝ enerale, ni devas forlasi la uzon de nutroplantoj por fari brulaĵojn. Inverse, ni devas
koncentriĝ i al pli daŭrigeblaj transport-modeloj, inkluzive la energi-efikecon de la aŭtoj kaj la
recikligon de la forĵetaĵoj en brulaĵojn.
PLI BONA NUTRAĴO, PLI BONAJ VIVOJ
Nia nutro-ĉ eno misfunkcias. La industria agrokulturo, bazita sur la pesticidoj, la monokulturo
(kultivo en difinita areo de unusola plantspeco) kaj trouzo de antibiotikoj, plene disvolviĝ as
malprofite al nia sano kaj al la medio, kaj altigis la besto-suferadon. La ripetitaj nutro-skandaloj igis
la konsumantojn prave suspektemaj pri sia manĝ aĵo kaj pri ĝ ia origino.
La Verduloj volas antaŭenpuŝi daŭrigeblan, sanigan, bongustan, diversan kaj etikan nutraĵon,
anstataŭ tiun normigitan, sengustan manĝ aĵon, nur destinitan ŝajni alloge sur la bretaroj de la
superbazaroj. Tio implicas kuraĝ igi la lokajn produkto-ĉ enojn, biologian agrokulturon kaj la
produktojn el la justa komerco el la evoluantaj landoj. Ni sukcesis batalon kontraŭ pluraj mallojalaj
praktikoj, kaj starigis deveno-markojn kaj informadon pri la nanoteknologiaj ingrediencoj. Ni daŭre
postulos klaran informadon pri la etikedado de nutroproduktoj. Ĉ iujare, 90 milionoj da tunoj da
nutraĵoj estas detruataj en Eŭropo: ni volas ekagadi kontraŭ tiu malŝparo. Ni lanĉ is nutraĵan
revolucion, kreskigis la publikan ekkonsciiĝ on, la personan engaĝ iĝ on kaj la partoprenan
demokration, por ke ĉ ie en Eŭropo la nutraĵ-politikoj estu redifinataj kaj plibonigataj.
VERDIGI AGROKULTURON
De nun la Eŭropa Parlamento havas egalan respondecon en la eŭropa Komuna Agrokultura
Politiko (KAP). Estas tempo por transformi nian agrokulturon al klimat-favora, daŭrigebla, justa kaj
etika agado. Ni volas agrokulturajn sistemojn kapablajn adaptiĝ i kaj refunkcii post perturboj,
biologie diversajn, salubrajn, kiuj ne nur adaptiĝ as al la klimatŝanĝ iĝ o, sed ankaŭ mildigas ĝ in.
Ni volas pli justan sistemon de publikaj helpoj, kiu pli subtenu la etajn entreprenojn, la biologian
agrokulturon, la agrokulturistojn dezirantajn reorientigi siajn produktmetodojn al tiu direkto, la lokan
produktadon kaj distribuon, kiuj proksimigas agrokulturistojn kaj konsumantojn. Agrokulturistoj
rajtas riicevi decan prezon por siaj produktoj kaj la grandaj distribuaj entreprenoj ne rajtu malaltigi
tiujn prezojn trans eltenebla nivelo.
Necesas kreskigi la grundo-fekundecon, ĉ esigi la uzon de pesticidoj kaj kemiaj sterkoj, elimini la
eksport-subvenciojn, malutilajn, kaj forlasi la intensan industrian agrokulturon. Ni daŭrigos nian
kampanjon por libera kaj justa aliro al la semoj kaj selekto-materialo, kaj kontraŭ la patentado de
plantoj kaj bestoj. Ni oponas la pluan privatigon de semoj kaj selekto-materialoj en la EU-regularo,
kaj ni daŭrigos lukti kontraŭ la regado de la semo-industrio fare de privataj firmaoj, regado, kiu
dependigas la agrokulturistojn de semoj specife destinitaj por uzo de kemiaj sterkoj kaj pesticidoj,
anstataŭ ebligi al ili konservi kaj kultivi siajn proprajn semojn kaj adapti siajn kulturojn al la diversaj
lokaj kondiĉ oj.
La perdo de biodiverseco kaj troa uzo de pesticidoj signifis detruon de naturaj loĝ lokoj kaj
kondukis al amasa malpliiĝ o de abelnombro kaj aliaj insektoj, kio perturbas la polen-provizadon de
multaj plantoj kaj kulturoj. Se ni volas sanajn fruktojn kaj legomojn, ni devas « lasi ŝancon al la
abeloj ».
NE AL GENETIKE MODIFITAJ ORGANISMOJ (GMO)
Ni ĉ iam persistis en nia opono al la genetike modifitaj organismoj (GMO) en nutraĵo kaj
agrokulturo, kaj en nia subteno al Eŭropo sen-GMOoj. La Verduloj daŭrigos gvidi la lukton por
sanigaj nutraĵoj kaj kontraŭ kultivado de GMO sur nia teritorio, samtempe malpermesante
importadon de GMO por la besto-nutrado. Ni devas postuli la rajton starigi proprajn regulojn kaj
trudi devigan etikedadon por la GMO. La eŭropaj konsumantoj rajtas scii, el kio konsistas ilia
nutraĵo, kaj de kie ĝ i venas. La scienca esploro pri GMO devus esti limigita je la studaĵoj pri ilia
efiko al la medio, inkluzive la genofluojn (gen-migradon) kaj la interkrucumitan kontaminon.
PLI DA FIŜ OJ EN LA MARO
La Verduloj ludis gvidan rolon por pli daŭrigeblaj komunaj fiŝad-politikoj. La politiko reĵeti en maron
la nedeziratajn fiŝojn montriĝ is granda malŝparo de nutraĵo kaj enspezoj, kaj estos de nun limigita.
La fiŝstokoj estos pli bone mastrumataj kaj la kapacito de la fiŝad-ŝiparo pli bone regulata. La
konsumantoj de nun povos ne nur scii de kie ilia fiŝo devenas, sed ankaŭ kiel ĝ i estis kaptita.
Ankoraŭ multo farendas por apliki tiujn reformojn kaj por certiĝ i, ke juraj « truoj » ne estas
ekspluatataj. Ni daŭre batalos por pli bone kontroli la intensan fiŝbredadon, kiu estas tre poluanta,
kaj por pli juste trakti la lokan etskalan fiŝadon, interne kaj ekstere de Eŭropo.
PROTEKTI LA BESTOJN
Ni estas konataj pro nia engaĝ iĝ o por la protekto de bestoj, kaj la Verduloj, ĉ e la Eŭropa
Parlamento, staras avangarde de ĉ iuj politikaj kaj leĝ aj movadoj por atingi ĉ iam pli altajn normojn
pri la bonstato de ĉ iuj vivaj estaĵoj. Ni urĝ e devas deturni nin de la industria agrokulturo, kun ĝ iaj
abomenaj efikoj al la besta bonstato kaj ĝ ia intensa uzo de antibiotikoj.
Ni luktis kontraŭ la ekscesa uzo de bestoj por testado kaj daŭrigos. Ni volas grave redukti la
daŭron de besto-transportoj, kaj ĉ esigi la eksportadon de vivaj bestoj. Internaci-nivele, EU devas
pli energie lukti kontraŭ la kontraŭleĝ a komerco de sovaĝ aj bestoj, por la protekto de la maraj
mamuloj, kaj defendi sian embargon pri la produktoj el fokoj. Ni subtenas la malpermeson de
bredejoj por pelto-bestoj. (tradukita de Janet Cash)
EŬROPO EN LA MONDO
La Eŭropa Unio ofte estis kontraŭvola ludisto en tutmonda politiko, reaganta pli ol aganta, kaj
frontanta kontraŭ multaj malfacilaĵoj difinante komunajn poziciojn. Ni volas ke EU establu valoroorientitan komunan eksterlandan politikon kaj ludu gravan internacian rolon, traktu la strukturajn
kaŭzojn de malriĉ eco, antaŭenigante tutmondan justecon kaj solidarecon, pacon, kaj la defendon
de tutmondaj komunaj valoroj. En la hodiaŭa kunteksto de moviĝ anta tutmonda potenco, kreskantaj
tutmondaj malegalecoj kaj pridemandado de la universaleco de la Homaj Rajtoj, pasiveco estas ne
akceptebla.
Ni volas ke EU havu komunan voĉ on pri eksterlanda kaj sekureca politiko. Ni havis pozitivajn
signojn ĉ i-direkten pri Serbio, kaj Irano. La EU plutraktu fortajn kaj justajn partnerecojn kun landoj
de la tutmonda sudo, celante reduktantajn malegalecojn ene de kaj inter socioj pere de evolua
kunlaboro. La EU kaj ĝ ies partneroj devas kunlabori por trovi komunajn respondojn al problemoj
kiel klimata ŝanĝ iĝ o, disvastigo de nukleaj armiloj kaj regionaj konfliktoj tutmonde, kaj ankaŭ pri la
neakceptebla prirabado de naturaj resursoj en multaj landoj, precipe en la tutmonda sudo. Tia
kunlaboro ne estos kredinda se ĝ i ne estas demokrata, respondigebla, travidebla, kaj bazita sur
universalaj principoj.
Ni volas ke EU subtenu plurlandan kolektivan tutmondan reguligon, fortigante kaj reformante la
rolon de UN, la principon de la jurŝtato, kaj la respondecon protekti. Ni konsideras la adopton de la
koncepto “ Respondeco Protekti” de UN kiel progreso, sed EU devas kontribui al plia detaligo kaj
striktigo de la reguloj por ĝ ia apliko. Prioritato ĉ iam estu favore al civila konflikto-administrado. Dum
la lastaj jaroj energio sekureco fariĝ is unu el la ĉ efaj prioritatoj de la eksterlanda politiko de EU.
Troa dependeco de tergaso kaj nafto igas EU koruptigebla kaj donas avantaĝ on al tiaj aŭtokratoj
kiuj regas la provizon de hidrokarbonoj por Eŭropo. Ni devas tranĉ i ĉ i tiun danĝ eran kaj toksan
ligon.
HOMAJ RAJTOJ KAJ ELIMINO DE MALRIĈ ECO
La speciala delegito de EU por Homaj Rajtoj estis nomumita, sekvante premon flanke de Verduloj,
cele al plibonigi la videblecon de la hom-rajta politiko de la Eŭropa Unio. La institucioj de EU devus
baze meti la homajn rajtojn en sia ekstera politiko, inkluzivante komercon. Ni devas plenumi niajn
promesojn pri la homaj rajtoj, kiam oni petas nin helpi okaze de kataklismoj. Ĉ i tiu inkluzivas fortan
sindevontigon al la bazaj humanitaraj principoj: homeco, senpartieco, sendependeco kaj
neŭtraleco. La EU devas fariĝ i pli efika, pli klare parolante por la defendo de la jurŝtata principo,
libereco kaj homaj rajtoj, interalie soci-ekonomiaj kaj ekologiaj rajtoj ene de kaj ekster siaj landlimoj.
Precipe, la EU estos en la avangardo starigi jure devigajn regulojn pri Kompania Socia
Respondeco.
La EU kaj la membroŝtatoj devas trovi konduton rilate sian komplicecon je sekreta enkarcerigo kaj
eksterjuĝ ejaj mortigoj, inkluzivante plenan respondigeblecon al la malobservoj de homaj rajtoj,
farite por sekvi la programon de CIA. La “ milito kontraŭ terorismo”devas esti finigata formale. Ĉ iuj
membroŝtatoj ratifu la amendojn al la statutoj de la Internacia Krimo-Tribunalo, kiu permesus la
juran persekuton de ŝtataj gvidantoj kiuj komencas agreso-militojn.
La EU ne sufiĉ e agadis por efektivigi la Jarmilajn Evoluigajn Celojn (JEC, angle: MDG), kiuj
postulas batali kontraŭ malriĉ eco, malsato, ekologia detruo kaj ekskludo de virinoj. Ni devas labori
por subteni la fortajn novajn daŭripovo-celojn difinitaj de la Konferenco Rio+20, kiu kombinis la
JEC-revizion kaj la proceduron de la Celoj al Daŭripova Evoluo en ununuran komunan kadron kaj
donis novan aron da celoj por elimini malriĉ econ kaj antaŭenigi daŭripovan evoluon post 2015. Ni
alvokas la membroŝtatojn plenumi siajn sindevontigojn elspezi jare 0,7%-ojn de la Malneta Enlanda
Produkto al la kunlaboro pri evoluado. Same, superrega prioritato de la EU evoluada agendo devus
esti la batalo kontraŭ korupto, mon-lavado, impost-oazoj, kontraŭleĝ aj fluoj de kapitalo kaj malutilaj
imposto-strukturoj.
ENLANDA SEKURECO-POLITIKO
Ekzistas la bezono plibonigi polican kaj juĝ ejan kunlaboron, precipe pritraktante terorismon,
organizitan krimon, inkluzivante mafio-asociojn, ekologiajn kaj ekonomiajn krimojn. Sed, farante
tion, la EU kaj ties membroŝtatoj ĉ iukaze malhelpu stigmatizi migrintojn kaj malplimultojn. Reguloj
devas esti fortigataj tiel, ke gardado de la publika ordo kaj sekretaj servoj faru nur necesan kaj
proporcian agadon bezonataj por teni la Eŭropajn civitanojn sekure.
LABORI POR LA PACO
Ĉ i tiun jaron ni estas solene memorantaj la centjariĝ on de la komenco de la Unua Mondmilito. La
EU estis kreita certigi pacon post katastrofaj militoj, anstataŭigante alfrontiĝ on per kunlaboro.
Verduloj volas ke la EU aktive antaŭenigu senperforton kaj kulturon de dialogo, mediacio, repacigo
kaj kunlaboro. La EU jam ludis kaj povas daŭre ludi gravan rolon pri konflikto-preventado, civila
konflikto-solvado, senarmiĝ o, armilo-reduktado, paco-konstruado kaj paco-savado. La EU ankaŭ
plifortigu sian humanitaran rolon, ekzemple kiam temas pri la instalo de dumtempaj hospitaloj por
helpi mildigi civilan suferadon en situacioj kiel civitanaj militoj. La koncepto de homa sekureco estu
tre grava en la eksterlanda agado de EU. Ni ankaŭ opinias ke EU helpu al UN esti povigata kun pli
efikaj rimedoj por maleskaligo kaj - laŭbezone - por fortigo de paco. Nun gravas fortigi parlamentan
kontrolon pri la militaj operacoj de EU, donante al la Eŭropa Parlamento decidofaran rolon.
Dank’ al la Verduloj, multe pli granda parto de la EU-buĝ eto devos esti elspezata al konfliktopreventado per la Instrumento por Stabileco kaj Paco. Ni ankaŭ subtenis la ideon krei EU-Pacokorpuson kaj la kreo de EU-Instituto por Paco. Ni kontraŭas la financadon por militaraj esploroj el la
EU-buĝ eto, ekzemple por la evoluado de Eŭropaj senpilotaj aviadiloj, kaj por Eŭropo iĝ ante atommilita magazeno.
Ni batalados por atoma senarmiĝ o, kaj tutmonde kaj en Eŭropo, kaj por konkretaj paŝoj al
mezorienta zono (Levanto) sen amaso-detruiloj. Verduloj ankaŭ volas malpermesi armilojn kiel
ekzemple municioj kun malriĉ igita uranio aŭ blanka fosforo. Investoj de eŭropaj bankoj, pensiaj
fondusoj, asekuraj kompanioj kaj aliaj en firmaojn kiu produktas grundo-minojn kaj grapol-municiojn
ankaŭ devas esti malpermesataj. Eŭropa komercado pri armiloj, inkluzivante gvatada teknologio,
eksportas sensekurecon al regionoj kiel la Meza kaj Orienta Azio. Verduloj volas detranĉ i ĉ i tian
komercon kaj malhelpi armilo-eksportojn kiuj povus esti uzataj kontraŭ libereco-movadoj kaj civilaj
protestoj.
Ekstrateritoriaj celataj likvidoj ekster armita konflikto de senpilotaj aviadiloj aŭ aliaj rimedoj rompis la
barojn de la establita jurŝtata principo. Ni volas vidi, ke la EU engaĝ iĝ as kun aliaj UN-membroj por
atingi ke tiaj agoj estas tutmonde malpermesataj kiel krimoj sub la internacia leĝ o pri humanitaraj
kaj homaj rajtoj, kaj por haltigi la uzon de plene aŭtomatigitaj mortigaj armilekipaĵoj.
BATALADO POR JUSTA AZILO KAJ MIGRADO POLITIKOJ
La Alta Komisiito de la Unuĝ intaj Nacioj por Rifuĝ intoj (UNHCR) taksas ke en 2013 estis tutmonde
preskaŭ 40 000 000 delokitaj personoj, el kiuj preskaŭ duono estas rifuĝ intoj ekster sia propra
lando. UN indikas ke 200 000 de ĉ i tiuj rifuĝ intoj urĝ e devas esti reloĝ igataj ĉ iun jaron, sed sole la
duono trovas novan hejmon; pli maltrankvilige nur 4500 estas reloĝ igataj en La Eŭropa Unio kompare kun 80 000 jare en Usono.
Miloj da homoj mortas ĉ e la Eŭropaj eksteraj landlimoj ĉ iun jaron, pro pli kaj pli striktaj kontroloj kaj
ĉ ar la manieroj por laŭleĝ a eniro en la EU-on restas limigita. La EU havas devon certigi, ke ĉ i tiuj
homoj povas serĉ i protekton. Ni bezonas pliajn penojn establi azilo-sistemon kiu meritas sian
nomon. La Eŭropa Landlimo-Agentejo FRONTEX estas la malĝ usta agento por tio, kaj
membroŝtatoj malrespektas homajn rajtojn en siaj landlimaj politikoj. Ni bezonas pli grandajn
penojn de la EU kaj ankaŭ de membroŝtatoj, kaj pli da kunordigo por “ savado sur la maro”, kaj ni
bezonas laŭleĝ ajn kaj sekurajn manierojn por eniro, ekzemple per humanitaraj vizoj. Ni devas forigi
la aktualajn regulojn (la Dublinan Reguligon) kiu devigas rifuĝ intojn peti azilon nur en tiu lando kie
ili unue estis enirintaj en la EU-on. Ni devus kaj en niaj fremdaj rilatoj kaj ankaŭ en niaj komercaj
kaj evoluadaj politikoj, trakti la kaŭzojn kiuj devigas homojn elmigri. Verduloj sukcesis en la batalo
por la kreo de EU-Komuna Re-setliga Programo kaj ankaŭ por fonduso por danĝ ero-kaŭzita
resetligo de rifuĝ intoj kiuj alfrontas humanitaran krizon. EU membroŝtatoj devas fari ĉ ion por plene
utiligi ĉ i-tiun fonduson kaj montri solidarecon, ne nur inter unu-la-alian sed ankaŭ kun ĝ enataj
najbaraj regionoj.
PRENI LA GVIDON PRI KLIMATA Ŝ ANĜ IĜ O
Jam de multaj jaroj la Eŭropa Unio ludis pozitivan rolon en internaciaj klimato-intertraktadoj, sed
lastatempe, ĉ i tiu rolo reduktiĝ is. Igi Eŭropon refoje eminentan aktoron en la batalo kontraŭ klimata
ŝanĝ iĝ o kaj degenerado de la ekologio; tio koncernas nin Verdulojn, kiel unu el niaj ĉ efaj aferoj pri
eksterlanda politiko. Klimato-ŝanĝ iĝ o jam kaŭzas difektojn kaj suferadon tra la tuta mondo. Multaj
devas forlasi sian landon kaj iĝ as klimato- rifuĝ intoj, pro dezertiĝ o, grundo-erozio, fortega pluvo aŭ
plialtiĝ anta marnivelo. Ni volas vidi la koncepton de klimato-rifuĝ intoj enkadriginta en la internacian
juron. Sekve la EU devas ludi ĉ efrolon sur klimato-migrado en internaciaj institucioj kaj ĉ e si mem.
Ĝ i devas plibonigi sian subtenon por klimato-mildigo kaj -adapto. Klimato-financado ludas kernan
rolon por evolulandoj kaj Verduloj ligos EU-on al siaj promesoj kaj respondeco. Tiela financado
devas esti nova kaj suplementa al la nuna evoluhelpo. Ni ankaŭ rekomendas meti natur-medion kiel
celon en evoluo-projektoj, por antaŭenigi strategion efike mildigi la klimato-ŝanĝ iĝ on kaj adaptiĝ i al
ĝ i.
PLUTRAKTANTE KOHERAN AMPLEKSIGAN KAJ NAJBARAN POLITIKON
Verduloj favoras politikon de ampleksigo de EU. Ĝ i devus esti malferma al novaj membroj, kondiĉ e
ke ili plenumas la kriteriojn de membriĝ o. Ni aprobas aliĝ o-perspektivon al EU por ĉ iuj landoj de la
Okcidenta Balkano. Verduloj volas rapidigi justajn kaj kredindajn intertraktadojn kun Turkio. La
Eŭropa Unio devas ludi vitalan rolon en sia apuda najbareco por fortigi stabilecon kaj demokration.
Ni volas fortigi la Orientan Partnerecon kaj specife nian engaĝ iĝ on kun landoj kiel Ukrainio,
Kartvelio kaj Moldavio. Ĉ i tiu signifas prezentiĝ i kiel principan kaj honestan partneron kun niaj
najbaroj.
La EU kunlaboru kun la civila socio, asignante/donante azilon kaj subtenon al defendantoj de
libereco kaj demokratio kaj asignante esploro-staĝ ojn al la junularo de niaj najbaraj landoj. Ni volas
ke EU koncentriĝ u al la transformo de la najbareco en la Mediteraneo kaj en Orienta Eŭropo kaj
efike subtenu reformo-penojn en ĉ i-tiuj landoj. Cetere, la EU devus plifortigi siajn partnerecojn kun
aliaj ekzistantaj regionaj organizaĵoj de Afriko, Azio kaj Latinameriko.
POR JUSTA KOMERCA POLITIKO
Rilate komercon la EU estas tutmonda potenco. La Eŭropa Parlamento ludas gravan rolon en la
komercaj rilatoj de Eŭropo, ĉ ar ĝ i povas vetoi/haltigi/malpermesi komercajn interkonsentojn, kiel ĝ i
faris por ACTA*. Sed ni bezonas pli bonan travideblon dum komercaj intertraktadoj kaj efikan
kunlaboron inter la Eŭropa kaj la naciaj parlamentoj pri ĉ i-tiuj aferoj. Verduloj favoras plurlandan
komerco-ordon, sed komerco devus subteni, ne malhelpi, la evoluadon de pli malriĉ aj landoj kaj la
transiron al verda, sociala, justa kaj demokrata evoluo-modelo. Tio inkluzivas malfermi la merkatojn
de la EU por malpli evoluitaj landoj, grandan reformon de la MOK* por fari ĝ in pli evoluo-afabla, kaj
subigi komerco-regulojn sub la homajn rajtojn, socialajn kaj ekologiajn rajtojn. Komerco devas esti
justa kaj ĝ i ne insidu la socialan modelon de la EU.
Aktuale, multaj dupartiaj komercaj akordoj de la EU estas intertraktataj, precipe la Transatlantika
Komerco- kaj Investo-Partnereco (TKIP/ TTIP*) kun Usono. Verduloj kontestas la mankon de
travideblo de ĉ i-tiuj intertraktadoj, kiuj rilatas al gravaj demokrataj temoj. Verduloj ne nur defendas
niajn normojn pri ekologio, sano, agrikulturo kaj nutraĵo, konsumantoj kaj laboroj, krome niajn
publikajn interesojn kaj dateno-protekton, sed ankaŭ la eblecon fortigi ilin por efektivigi la Verdan
Novan Konsenton*. Ni oponas ke bio-teknologiaj kaj toksaj financaj produktoj merkatumitaj en
Usono estu aŭtomate aprobitaj por la EU. Ni desegnas klarajn ruĝ ajn liniojn kontraŭ ajna malfortigo
de la leĝ aro de EU. Ni rifuzas, ke oni pere de la inkluzivo de internacia disputo-instalaĵo inter
investanto kaj ŝtato permesas al konzernoj iniciati proceson kontraŭ demokratie elektitaj registaroj
por protekti kompaniajn interesojn kontraŭ socialaj aŭ ekologiaj reformoj. Ni mobilizas kontraŭ iu
komerca interkonsento kiu ne respektas ĉ i-tiujn principojn; kaj tial ni kontraŭas la TKIP (en: TTIP)
en ĝ ia aktuala formo. (tradukita de Manfred)
POR PLI VIGLA DEMOKRATIO
Pli da demokratio, ne malpli, estas la respondo al la krizo. Strukturoj kiaj la Trojko estas
fundamente nedemokratiaj. Laŭ ni gravegas moviĝ o direkte al pli da partoprenigo de la civitano,
respondeco kaj travidebleco por akiri legitimecon por futura Eŭropa kunagado. Tio signifas, ke ni
Verduloj laboras cele de altigita travidebleco en la tuta proceduro de leĝ ofarado, ek de la
Komisiono tra aliaj EU-institucioj ĝ is la membroŝtataj registaroj. Eĉ pli grave, ni laboradas por la
rajto de la civitanoj determini la futuron de la Unio per multigo de iliaj elektebloj en la tuta leĝ dona
proceduro.
SEN GENRA EGALECO NENIU DEMOKRATIO
Genra demokratio signifas, ke virinoj estas parto de la publika vivo de la socioj kaj egalrajtigite kiel
la viroj faras decidojn en institucioj kaj kompanioj. Laŭ la Verduloj la reago de la EU devas baze
meti genrajn temojn je ĉ iuj politikaj niveloj. Ni subtenas la Komisionon en ĝ ia laboro pri jure devigaj
kvotoj por virinoj en korporaciaj estraroj. Tamen, rigarde la aktualan rapidon bezonatus pli ol
50 jaroj ĝ is kiam 40% de ĉ iuj estraraj membroj de Eŭropaj kompanioj estas virinoj. Pro tio ni
postulas la kvoton por atingi ĉ i-tiun celon antaŭ la jaro 2020.
Por gajni egalecon la EU laŭ ni adoptu pli inkluzivan politikan alpaŝon kontraŭ genrokoncerna
perforto, inklude de la EU-leĝ ofarado forme de direktivo, proponanta rimedojn por trakti perforton
kontraŭ virinoj, kiuj baziĝ as sur politiko, prevento, protekto, persekuto, provizo kaj partnereco. La
Konvencio pri Homaj Rajtoj de la EU postulas de ĉ iuj membroŝtatoj difini kiel krimoj seksperforton
kaj seksatencojn kontraŭ virinoj ene de geedzeco kaj en neformale intimaj rilatoj.
CIVITANOJ KIEL EŬROPAJ DECIDOFARANTOJ
Ni volas fortigi la eblecojn de Eŭropaj civitanoj influi decidojn. Ni volas labori por pli da
partopreniga demokratio. Verduloj helpis enkonduki la Iniciativon de Eŭropaj Civitanoj
(IEC), kiu permesas al la civitanoj de la EU turni sin al la Eŭropa Komisiono fari proponojn
koncerne leĝ odonadon. Nun estas tempo fari pluan paŝon. Ni volas ampleksigi la kampon
de la IEC kaj igi ĝ in pli efika kaj pli taŭga por la civitanoj. Ni volas ankaŭ krei juran fundamenton por
EU-vasta referendumoj.
Kie en iu EU-membroŝtato civitanoj estas senigataj de siaj rajtoj sen rimedo de la nacia
jurisdikcio ili havu la eblecon de kolektiva jura agado en la Eŭropa Kortumo de Justeco.
Ni daŭrigos severe batali kontraŭ la bone establitaj kaj bone provizitaj lobioj kiel la agro-kemia
industrio aŭ gigantaj semokompanioj. Ni postulas pri-nutraĵan demokration, kie la civitanoj regajnas
kontrolon pri kio ili manĝ as kaj povas krei honestajn kaj daŭripovajn nutraĵ-produktajn kaj –
provizajn sistemojn.
FORTIGI LA ROLON DE LA PARLAMENTO
Pere la elekto de la parlamentanoj, la civitanoj havas voĉ on kiel trakti gravegajn demandojn de nia
tempo, de klimatoŝanĝ iĝ o ĝ is reguligo de bankoj, de politiko
pri rifuĝ intoj ĝ isl junulara senlaboreco. Ni volas plifortigi la rolon de la Eŭropa Parlamento,
aparte koncerne la mastradon de la EU-krizo kaj la kreadon de ekonomia politiko. Ĝ i
havu la rajton kundecidi pri la prioritatoj de la kunordigo de ekonomia politiko. Ni volas malaltigi la
balotpovan aĝ on por la elektoj al la Eŭropa Parlamento al 16 kaj aldone enkonduki tuteŭropajn
listojn kun transnaciaj kandidatoj.
La kreskanta influo, donita al la Eŭropa Parlamento de la Traktato de Lisbono devas esti uzata
respondece kaj ne subfosata de lobiaj interesoj. Pli da travidebleco kaj respondeco estas bezonata
en la Konsilantaro de la Ministroj de la Eŭropa Unio, ekzemple per publikigo de ĉ iuj balotaj rezultoj.
Cele pli vastan kaj pli malferman debaton necesas, ke la naciaj parlamentoj transprenas pli da
responseco per altrudo de pli bona kontrolo pri la agado de siaj registaroj koncerne Eŭropajn
aferojn. Ni volas plifortigi ankaŭ la eblojn de la naciaj parlamentoj reagi kiam la
EU troigas sian aŭtoritaton pere de neobeado al la reguloj pri subsidiareco. Naciaj parlamentoj havu ankaŭ pli da vojoj de kunlaborado kun la Eŭropa Parlamento. Sur ĉ iuj niveloj de
regado, de la loka ĝ is la regiona, de la nacia ĝ is la Eŭropa, ni postulas plifortigitajn interagojn kaj
sinergiojn cele pli bonan artikuladon de Eŭropaj politikoj kaj ties efektivigo ene de regionaj kaj
teritoriaj organizaĵoj.
BATALI KORUPTON KAJ FRAŬDON
La EU bezonas pli fortan kontraŭkoruptan politikon kaj pli efektivajn instrumentojn kontraŭ
organizita krimo por plifortigi demokration kaj la jurŝtatecon, kaj ankaŭ por plifortigi la
Eŭropan ekonomion. Korupta konduto de EU-funkciuloj aŭ parlamentanoj en ties rilatoj kun lobiistoj
devas esti sankciata per severaj reagoj. La grandaj konzernoj ankoraŭ tro forte influas al la
Komisiono. Preskaŭ 80% de ĉ iuj aguloj, asignitaj de la Komisio, reprezentas interesojn de
korporacioj, malgraŭ devontigo al ŝanĝ iĝ o. Verduloj ankaŭ batalas por superi la problemon de
"rotaciaj pordoj", kie ĉ efburokratoj kaj politikistoj de Eŭropaj institucioj kunvenas kun privataj
organizaĵoj, kiujn ili antaŭe reponsece reguladis. Ni volas protekti la demokration kontraŭ korupton
pere de enkonduko de firma regulado kaj travidebleco koncerne financado por politikaj partioj,
kandidatoj kaj balotkampanjoj. Ni volas provizi la Justico-Kortumon de la EU kaj la Eŭropan
Kortumon de Revizoroj per pli fortaj iloj por kontroli la manieron, laŭ kiuj la resursoj de la EU estas
elspezataj, kaj por agi kontraŭ korupton en ambaŭ, kaj en la EU-institucioj kaj kaze de seriozaj
problemoj ene de la membroŝtatoj.
PLI DA RESURSOJ POR LA EU-BUĜ ETO
La EU-buĝ eto devas esti altigata kaj devas esti principe bazita sur sistemo de propraj resursoj,
ekzemple ia karbono- kaj/aŭ energio-imposto, por redukti la dependecon je naciaj
kontribuoj. Interregistaraj intertraktoj tro ofte preteratentas la komunan intereson,
kiel kaze de la buĝ etaj intertraktoj en la jaro 2013, kiuj fiaskis liveri efektivajn politikajn rimedojn por
solvi la krizon. Verduloj forte batalis por pli granda respondeco kaj travidebleco rilate la buĝ etofaradon. Ankaŭ ĉ i tie ni proponas pli da partoprenado: civitanoj povus ricevi la rajton registriĝ i por
pilotprojektaj iniciativoj, aprobendaj de la buĝ eta komitato de la Eŭropa Parlamento.
CIFERECA LEĜ ARO
La Verduloj en la Eŭropa Parlamento estas ĉ e la fronto de la batalo por ciferecaj (diĝ itaj) rajtoj. Ni
helpis haltigi la Komerca Konvencio Kontraŭ Falsigado (KKKF) kaj batalas por forta protekto de
personaj datenoj, por rajtoj pri privateco kaj por strikta reto-neŭtraleco. Nun estas la tempo por
defendi kaj protekti ambaŭ, la civitanojn de Eŭropo kaj la interreton kontraŭ trapenetrema
korporacia kaj registara observado kaj por sekurigi la fundamantajn rajtojn en la cifereca (diĝ ita)
epoko. Personorilataj datenoj apartenas al individuaj civitanoj, sed ne al kompanioj aŭ registaroj.
Privateco devas esti respektata. La leĝ o pri daten-retenado, kiu devigas itelekomunikado-provizaj
firmaoj stoki datenojn pri komunikadpartneroj de civitanoj, estas serioaza eraro kaj devas esti
aboliciata. Registaroj devas sekvi siajn proprajn leĝ ojn. Dum nacia sekureco estas grava, personaj
liberecoj ne estu lezataj. Registaroj devas certigi, ke nacia sekurec-agentejoj laboras por ĉ iuj
civitanoj por sekurigi liberecon por ĉ iu. (tradukita de Wolfgang Günther)
KONSERVI LA JURŜ TATON
Eŭropa Unio baziĝ as sur la valoroj de respekto por homa digno, libereco, demokratio, egaleco,
jurŝtato kaj respekto por homaj rajtoj. La Verduloj faras neniun kompromison pri homaj rajtoj.
Plurismo, ne-diskriminacio, toleremo, justeco, solidareco kaj egaleco inter virinoj / viroj devas
domini. Ege mankas virinoj en la EU-institucioj, kaj en multaj membroŝtatoj tro multaj homoj
suferas pri diskriminacio sub diversaj pretekstoj. Verduloj insistos por ke efikaj anti-diskriminaciaj
politikoj baraktas kontraŭ tiuj maljustecoj. Ili jam delonge estas favoraj al la evoluo de antidiskriminaciaj direktivoj al direktivo je plena egaleco.
Por ke niaj demokratiaj rajtoj estas respektataj kaj agnoskataj, ni devas defendi la jurŝtaton EUnivele kaj naci-nivele. Al EU mankas rimedoj por efika kontrolo kaj sankcio kiam estas rompoj de
niaj valoroj en la membroŝtatoj. Tio estas kial la Verduloj estas la unuaj por peti la kreadon de
"Kopenhaga Komisiono" konforme kun la EU traktatoj kaj la Eŭropa Konvencio pri Homaj Rajtoj,
por certigi ke la demokratiaj postuloj, plenumendaj flanke de la kandidataj landoj por aliĝ o al EU,
ne estas forgesataj kaj sekvataj de reveno al aŭtoritatismo kaj "aranĝ o inter amikoj" post la aliĝ o al
la EU.
La impona listo de garantioj kaj protektoj de la ĉ arto de la fundamentaj rajtoj devus esti pli bone
meti en praktikon ĉ iutage. Seksaj kaj reproduktaj rajtoj estas esencaj elementoj por la homa digno.
Ni, Verduloj, defendas la rajton je memdeterminado por niaj propraj korpoj.
VERDA DEMOKRATIA REFORMO DE EU
Demokratio neniam estos finfine atingata aŭ kompleta. Klimatŝanĝ iĝ o kaj tutmondiĝ o estas du
defioj pri kiuj bezonatas procezo de plibonigita komuna decido. La Eŭropaj Verduloj estas
konvinkitaj, ke la nuna institucia kunteksto de la EU ne kunvenas la alfrontantajn problemojn. La
disvolviĝ o de la eŭro-zono kaj banka unio signifas ke ni bezonas taŭgajn demokratiajn reformojn
kiuj plifortigas la legitimecon, la travideblecon kaj la efikecon de la decidofara proceso ankaŭ en tiuj
fakoj. La Verduloj venigu reformon de kapabloj en diversaj niveloj de EU-regado. Tio signifas
ekzemple, ke La EU devus havi kelkajn kompetentojn pri fiska kaj sociala politiko, kie la Eŭropa
Parlamento devus esti kuna leĝ odonanto.
Niaj postuloj por pli da demokratio, pli da travidebleco kaj politika respondeco postulus klarajn
ŝanĝ ojn en la funkciado de EU. La Eŭropa Parlamento devus havi la rajton iniciati novajn leĝ ojn.
Eŭropo ne povas simple atendi ke la ŝtatestroj kaj ĉ efministroj faras limigitajn iniciativojn kiuj nur
kondukas al pli teknokratia kontrolo. Tre simpla ekzemplo: La Eŭropa Parlamento volas decidi pri
sia sidejo kaj haltigi la tien-reen-cirkon inter Strasburgo kaj Bruselo. La Verduloj subtenas tiun
postulon, same kiel la plej multaj eŭropaj civitanoj. La Eŭropa Parlamento bezonas pli grandajn
potencojn je leĝ dona kundecido, dum la naciaj veto-rajtoj estu reduktitaj. Tamen, kelkaj temoj
devus esti decidataj pli proksime je la civitanoj.
La mandato kaj respondecoj de la eŭropaj institucioj kiuj reprezentas la regionajn kaj lokajn
aŭtoritatojn, social-ekonomiajn aktorojn kaj civilan socion devus esti fortigataj. Tial ni volas novan
demokratian konvencion, kun forta partopreno de parlamento kaj civila socio pere de plene
travideblaj proceduroj, aŭ Konstitucio-Asembleon por determini la estontecon de la eŭropa
integriĝ o. Eŭropaj civitanoj devus ja esti kapablaj decidi la estontecon de Eŭropo - kaj havu finan
decidon en EU-vasta referendumo. (tradukita de Marc Anselmi)
LA EŬROPA VERDA PARTIO
La Eŭropa Verda Partio (EVP) reprezentis la unuan politikan familion, kiu evoluis en la jaro 2004
de federacio al politika partio je eŭropa nivelo. Nia membroj estas 45 naciaj Verdaj partioj el tuta
Eŭropo, ene de la EU kaj ekstere, apogante sin reciproke kun la celo fortigi la Verdajn politikojn en
Eŭropo. En la retejo de EVP vi trovos la liston de la plenrajtaj membro-partioj, membroj asociitaj kaj
kandidataj membroj) ene de la Eŭropo - vi povas elekti lau listo au lau la mapo:
http://europeangreens.eu/map
Glosaro kaj terminologiaj komentoj:
ACTA = Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Komerca Konvencio Kontraŭ Falsigado
cifereca = diĝ ita
genra = ankaŭ se temas pri sekso en la socia sfero, ekz-e pri laborlokoj, kaj salajroj
ITER = eksperimentoj por fuzia nuklea reaktoro
LGBT+ = lesboj, gejoj, biseksemuloj, transvestuloj k.t.p.
malsocialaj interesoj de entreprenoj = (orig: corporate vested interests)
MOK = Monda Organizaĵo pri Komerco = WTO, World Trade Organization
obsolesko (neol.) = destinita-por-rubujo (angle: designed-for-the-dump), «programita eksmodiĝ o »
TTIP = Transatlantic Trade and Investment Partnership / Transatlantika Komerco- kaj InvestoPartnereco (TKIP)
Verda, verdula = se temas pri membro de Verda Partio ni uzas anstatau Verda la pli klaran
„ verdula“ minuskle.
Verda Nova (Inter-)Konsento = “ Green New Deal”
anglaj neologismoj kaj grandaj nombroj tutmonde diverse ol laŭ la usona sistemo !
to mainstream = baze meti
fracking = hidraŭla fendado
global governance = kolektiva reguligo
miljardo = 10^9, biliono = 10^12, biljardo = 10^15
----Tradukita el la angla originalo fare de AVE-anoj (Asocio de Verduloj Esperantistaj):
Janet Cash, Leo de Coolman, Manfred Westermayer, Marc Anselmi, Wolfgang Günther.
www.verduloj.org