Page-6 december 5.pmd - Sanaleibak

6 ®$ÀΚ…À'‚
³šà> íº¤àB¡ã šàl¡ü
)ULGD\ 'HFHPEHU Úå &Î t¡à šå[ºÎ>à ³ã*Òü "³à Òà;[J¤Kã i¡àÒüóå¡> ëÒP¡[ši¡ [ó¡[º[šXt¡à [>[>Kã ³>å}ƒà ëÚï¹A¡šà Úà[¹
[Î[®¡º ¹àÒüi¡Î Òü>E¡à[¹ *ƒ¢¹ ët¡ïìJø
[ƒìδ¬´¬¹ 4 – “Z‚“ 0™1Ã
>å¸ìÚàA¢¡, [ƒìÎ
““ÀchÀ $Ř̺À'ƒ‚'‚à “Ó‚“ “hÀ 'ł=ł
Ë8‚Ï…À |ÅAš® Aӂ®À™ “$À A™'‚
1À$ƒ™ ²Àº…À 'ł=ł “Å…À “Ã²Ü “…Å
²À!A0…À Ë#ÏÌhÀ(‚À “™Ã ͚$$À ºÅ ®
BAª‚® Ah|ÀOƒ‚Ì“&O‚$À A®AŽ‚š ™À²ÜO‚®
²Ü$̎‚Aª‚Ì1®$ =‚^1ÌhÏA™ ²Àº$À Aš0Å$
“$À ËӂÀ8‚ÌhÀ™A'£‚‚Ú
1À$ƒ™…Å ӂÀ…hÀ 8‚'‚A# =‚~‚Æ$À
²À!A0…À |ÅAš® Aӂ®À™ hÅ1à “#\‚Û‚À
“òÀ!|1à =‚ÀBƒ |Å0!̚Àº ²Àº$À 4ØÀ&O‚
BÅA™$À ˚|0؅À “ZłchÀ O‚™A$
ËB$̙š A™'‚ ˲À¡‚™$À A®AŽ‚š
™À²Ü O ‚® ²Ü $ +‚ÀA™1à ‹Àӂ“ A®
šÀR‚ÜÌ#À™'‚A0…A$‚Ú
4ØÀ&O‚ BÅA™1à Aӂ̙| hÅ$À
$Ř̺À'ƒ‚Z‚À “úÀ“1à Ì=‚Ï…À ̲Ï
˲ϲ$A0…1À ˚Àº$$À ™À²Ü O ‚®
A)‚AŽ‚ª‚A¥c$À ‹ÀA¥cO‚&hÀ “#c =‚̺ÀšhÀ
‹À'‚! Ë0À8‚=‚! “À =‚!$…À
šÀR‚ÜÌ#À'‚Ì0؂Ú
|$…À ºÀ…Ah ˲ÏA0…À BŚÀ²Ü Z‚À ËO‚- A#h$À =ł™Ç‚O‚ Ë=‚Àº$À ˺ÀA ²Àº…1à “™ÀšhÀ 1À$ƒ™ …Å $Ř̺À'ƒ‚
|Å A š®$À 0À“A0…A$‚Ú |Å A š®'‚À
²ÀºÌӂ! A=‚&hÀÌ|ÏhÀ$™…À ZłchÀ
“²À'‚|Š͚“ÀºhÀ $“hÅ$À ӂÀA0‚Ú
|ÅAš®'‚à “#\‚Û‚À 1À$ƒ™$À '‚A™“\‚À
ËZ‚Ïh$À 8‚À²Ü²À'‚ ͚™…À “ZłchÀ Ë'‚À¤À
“²À'‚ A¥A0…A$‚Ú
Ë#ÏÌhÀ'‚ A®1à “Z‚ÀchÀ “Ã=‚“
'ł=ł “Å…À $²À “À ²À!A0…À |ÅAš® Aӂ®À™1à “#\‚Û‚À =‚ÀBƒ |Å0\‚…h1à $Ř̺À'ƒ‚Z‚À ˲ÏA0…À ‹À'‚! ̲Ï
1À$ƒ™1à “¥ÀhÀ B“À “Ah
“úÀ“1à ²'‚ Ë0À;À$…1à “Z‚ÀchÀ $ ‹À²Ü A| Ah1à Aӂ®À™ ËhA$̺š
“A$cZ‚”ŒÀ “|Åc ӂÀ…À “Z‚“ =‚c…À Ë|&O‚ÀAšÌºÀ$À A™'‚ 1À$ƒ™…Å ²À!A0…À #̔–Àº1à šÀº$À ²À¤À ͚™”Œ$®Å
“Ah Ì¥c…À ²Ü$̎‚Aª‚Ì1®$ “À Ë#ÏÌhÀ'‚ hÅ1à ¥\‚Û‚“A¥c ˓À…À²Üš “²À'‚|Å A¥²$…hÀ |ÀcA¥$A0…A$
=‚^™1A$ ²Àº$À O‚™A$ ËB$̙š ËӂÀ&hÀ ˚Ï̲υhÀ |ÅAš® Aӂ®À™ ²Àº$®Å A®AO‚ AӂA®ÌºšA¥c$À
0™$À “Z“ ¥Àc$À “Ι ˺!$™…À ZłchÀ ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
²ÜA™'‚ ˲À¡‚™$À šÀR‚ÜÌ#À'‚A0…A$‚Ú
|$…À ºÀ…À “$À 'ł=ł “Å…À
“òÀ! A®1À “™Ã ͚$$À 1À$ƒ™…Å ӂÀA0…À R‚Ü…À ӂc²Ü ²ÀºA™‚Ú
|ÅAš® Aӂ®À™ Ë|&O‚ÀAšÌºÀ$À “Ã²Ü “$À À̓A™'‚À1à |ØA®Ìh&O‚
=‚^A0…À ˚ÀÌ'‚š ²Ü$̎‚Aª‚Ì1®$A¥chÀ
ӂcA0…À “=‚À'‚ |Å “ † “ '‚ BAª‚® 1À$ƒ™…Å 8‚'‚A# =‚|£…À ZłchÀ “¥ÀhÀ hÅ1À O‚™A$ ËB$̙š®Å 'ł=ł “Å…À
Ah|ÀOƒ‚Ì“&O‚$À “|Åc ӂÀ$À A™AŽ‚ºÅ B“À1à Ë|ØÀ̅£“®Å ͚…À 1À$ƒ™$À ¥‹™ “Ã²Ü “$À ²Ü…À “™“†À ͚…À'‚
ËZ‚Ï1A$ ²Àº$®Å ˲À¡‚™$À ˲À$…À 8‚“Ìn ²Àº$À šÀR‚Ü™“A0 ²ÀºA™‚Ú hÅ1à À²Ü$$À 'ł=ł ˺cÌh ²Àº…À
A®AO‚ AӂA®ÌºšA¥c$®Å 1$ƒ™$À ‹À0Ì À$ A®hÀ $c…À ÀAÓ؂'‚À$
šÀR‚ÜÌ#À'‚A0…A$‚Ú
A²c…À 0ÅAhc“'‚|Å =‚| “À¤$À A¥A0…hÅ AӂŽ‚“ =‚Àh$À 8‚'‚A# =‚¹h1à À̓A™'‚À$ '‚ÀcšÅ|A¥c$Ah #ÀB…À
““š ‹Àc$À ˚Ï1h…A$ ²Àº$®Å “²À'†‚À A¥A0…1à 0Åh“A¥c Ë#cÎ$ ²Àº$À ºÀ“†À ²vg̙ ²Àº$®Å Aš0Å$ “$À
ËӂÀ8‚ÌhÀ™A'£‚‚Ú
“0À Z‚ÀA0‚Ú $Ř̺À'ƒ‚ |ÅAš® Ah|ÀOƒ‚Ì“&O‚ ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
ë³àìÑH þ à, [ƒìδ¬¹ 4 – ™Ç‚A¥ºÀ1Ã
Ë$À#ƒ Ë'‚ÀÌ'‚®® A™|ÀA…£'‚ ӂ
Ë=‚Ì=‚A$ºÀ1à Ë'‚À$ÅchÀ 8‚A® Ë$ÀcΓ
'‚À|†…1à Ë#ÏÌhÀ'‚ “À Ë#À'‚|h1Ã
_ÀAӂ'‚ |ÅAš® Aӂ®À™ ·“1À
Ë$ÀcΓ |Àº…À “Ã²Ü Z‚™Ç‚(‚À |ŤÀ
“À|š A¥Ì™ ²Àº$À AӂA®Ìºš
A®$À ËӂÀ8‚ÌhÀ™A'£‚‚Ú
Ë_ۂ“Aš$$À ͚8‚À'‚ šÅA=‚c…À
²À|A0…À š“h“ A®hÀ cZ‚¹À
AӂŽ‚“ “hÀ ͚™”Œh1à Ë#ÏÌhÀ'‚
A®$À =‚ÀR‚Ü$À '‚Àº²Ì ²Àº$À Aš0Å$
“$À ËӂÀ8‚ÌhÀ™A'£‚‚Ú
̓À̱.ÞÀhÀ ™Ç‚A¥ºÀ1à |ØA®Ìh&O‚
…£ÀAhA“™ |ÅAO‚$$À ͚…À(‚à “úÀ“hÀ
=‚A²1à ²Ü$À |ÅÀ A±|=‚ “1à |Åc
0™1à ““ÀchÀ Ë#ÏÌhÀ'‚ A®
Ë#À'‚A0…A$‚Ú Ë#ÏÌhÀ'‚ A®1Ã
“ZÅ ‚ chÀ ‹À 8‚Àc…hÀ |Å A O‚$$À
²ÀºA0…hÀ ˚ÀÌ'‚š Ë=‚Ì=‚$
ËӂÀ®ƒ A ¥c$À šÀšÌ²Ï…A¥c hÅ … Å
Ë'‚À“†À šÀ'‚A¥$…À 8‚“1A$ ²Àº$®Å
ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
A®'ł ˜A™AO‚ AӂA®ÌºšA¥c$À
²Àº…hÀ '‚À™ ·“hÀ šÀ'‚|À
A“AšÌO‚&O‚A¥c hÅ $ À A™|ÀA…£ ' ‚
A®1à Ë'‚À$Å c Ë4Ø À BA$hÀ
Ë$Àc8‚À “hÀ²Ü |Å c Z‚À…hÀ
Ë#ÏAB '‚A0…A$
²Àº$À
ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
Ë=‚˜'‚ Ë|À²Ü&O‚ “hÀ ͚™”ŒÀ
O‚ÖÀAӂ'‚ |ÅAš® ·“ “Ì0Àº$À ²À!A0
²ÀºA™‚Ú ˓À̱. Þ ÀhÀ ˅B ËZ‚Ï…À
Ë$®Ì$š A&O‚ ËO‚Ì™ÀA™ª‚ '‚A”–AO‚
²Àº…À Ëӂh̙š ÌBA> A®$À
²ÀºA0…hÀ O‚ÖÀAӂ'‚ |ÅAš® ·“ hÅ
²À!š…À “ZłchÀ A“AšÌO‚&O‚A¥c hÅ$À
“ºÀ²Ü#c…À Ë4ØÀBA$1à “Ì#Àš ºÀ”ŒÀ
Ë|Ø® ²ÀR‚Ü® 0Åh“Å =‚$A¥$A0‚Ú
A…A¡‚c hÅ Ë'‚À¤Ah ͓
#ÀÌhÀ'‚|hÀ Ë$ÀcΓ |Àº…À “òÜ
Z‚™Ç‚'‚ hÅ A¥A0…A$ ²Àº$®Å '‚A”–AO‚
A®$À ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
“¥'‚ “A“c Z‚À'‚Ì#ÀA'†‚ch…À
˲¢Q‚ A“A$Aª‚Ö AӂA®Ìºš “1Ã
‹À̙Àš | hÅ$À ™Ç‚A¥ºÀ1à |ÀR‚Ü1Ã
ÌBA>A¥c$À ²ÀºA0…hAh 0Å!šÀº
|Àº…A¥c hÅ$À Aӂ®À™ Z‚™Àh1Ã
Z‚Àh$À ²À!A0…A$ ²ÀºA™‚Ú hœ'‚|Å
“A¥c A® AӂA®Ìºš ²Ü $ À
'‚$ӂÀ“ƒ ËZ‚Ï…Ah ͚A_ ²ÀºA™‚Ú
Ë#ÏÌhÀ'‚ Ë#À'‚Ó‚“1à “$À\‚Û‚À
͚…À ±.Åޚ “hÀ ̲$…À Ë$ÀcΓ
|Àº…À “òÜA¥c ͚̙ 08‚…1À
˚Àº$$À “Ì0Àº…Å ˚ÀºA¥$A0$…À
|̙®$ =‚^A™ ²Àº$®Å A&O‚
ËO‚Ì™ÀA™ª‚ '‚A”–AO‚ A®$À
ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
A“AšÌO‚&O‚A¥c hÅ$À ±.Åޚ hÅ
0Å h Å “ =‚$…À “Z‚“hÀ “hÅ h À
“β̙ÀºA¥c $_1À BÀA¥c “\‚À
͚A0Ìh ²Àº$®Å À™ À²Ü Ë$À̎‚ÀAª‚$À ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
“Ì™À“hÀ Ë4ØÀBA$hÀ Ì=‚Ï…À
Ë$ÀcΓA¥c '‚À|† … 1à “Ì0Àš
Z‚À…h1à “ÃºÀ“1à |A'† ‚ chÀ
“Ã|À²Ü$…À =‚ÀR‚Ü$À ͚̙ ²ÀºA™‚Ú
˲ÏA0…À Ì)‚À…™ #Àh®Å Ë4ØÀBA$1Ã
“$À\‚Û‚À ͚…À '‚>ƒO‚ ˲Àš “hÀ
®Å ² Ü ® À²Ü h ˅À”Œ ™ “$À ˅À“
Ë|À'‚0Àº²MhÅ $ À |Å A š® “8‚À
²À!š1À ÌZ‚À¹À |ÅAš® |ÀÌ®ƒÀÌ$š
®Å Ë¥À'‚²$A0…A$‚Ú
Ë=‚Ì=‚A$ºÀ1à ͚8‚À'‚ šÅA=‚c…À
™À“BÀ$ Ë'‚Ah̙À…®Å 8‚A® Ë_ۂ“Aš$
˲ÀšhÀ |Å A O‚$1à A±|=‚
Z‚À$…1Ãh“'‚
˓À̱. Þ ÀhÀ
|À²ÜA¥$A0…A$‚Ú
Ë|Ø® ²ÀR‚Ü® hŠ͓ =‚À'‚|À
R‚Ü™'‚A0…À Ì®A®ÌºÌO‚h Ë|Ø®'‚Ã
|ÀR‚Ü “ à “$À Ë$Àc8‚À “hÀ²Ü h À
Ë$ÀcΓ '‚¤À '‚À|†…1à “Ì0Àš Z‚ÀA0‚Ú
hÅ1À Ë|Ø® ²ÀR‚Ü® hŠ͓$À =‚À'‚|À
R‚Ü™'‚A0 ²Àº$À ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
>å ¸ ìÚàA¢ ¡ , [ƒìδ¬¹ 4 – “ò܅…Å
“À®ƒ 4زhÀ ˺ϲ$…hÀ =‚ÀR‚Ü$À “ÌZ‚c
²Ü1A$ #ÀBA™…À ºÅ ® '‚à ˱|®
Ë'‚|®Åš “À ²Ü²À$ ²À$…À ËO‚ª‚ Ó£‚À²ÜO‚
“1Ãh“'‚ Ë¥“ ¥À…À ˚À²Ü̙ ²Àº$À
Aš0Å$ “$À ËӂÀ8‚ÌhÀ™A'£‚‚Ú
A™º$ ²Àº$À Ë#À$…À “À®ƒ A®|
A® “™Ç‚²Ü…À ËO‚Ì'†‚À̚ÀAB 0™À
=‚Àc̺c ËZ‚Ï…À ²Ü$À “À̚“1à “#\‚Û‚À
ÌZ‚$…À Ë0À8‚=‚! “À
|À²Ü™Ç‚$…1Ãh“'‚ ËÓ£‚ÀA™hÀ1à Ë'‚|
Ë'‚$À̎‚™À$h1à ËR‚¢O‚À ˙ÀÌ(‚O‚
“$À |Å0!'‚A$ ²Àº$®Å Aš0Å$ A®$À
ËӂÀ8‚ÌhÀ™A'£‚‚Ú
¥ÀΙ “c “À$…À ˎ‚Ì®š A®
²Ü c “Ah 1Ã
¥™Ç‚'‚A¥chÀ “ò܅…Å #ÀhÀ |ÅA0…À
Ì|À̚À '‚”–À&h A®| hÅ1À “À¤$À
¥À…A$‚Ú hŅŠˎ‚Ì®š A®$À =‚ÀR‚Ü…À
0AB\‚Û‚c ˲A ‚Ú hÅ1À ˲¤À ӂ1!š…À
0‹À²Üh1à Ë$υÀ A®Ìª‚“A¥c ºÀ…A$‚Ú
=‚Àc̺c =‚^…À A®hAh A®| A®hÀ
“ò܅À “\‚À ºÀ̙À²Ü ²ÀºA™‚Ú
“Ã²Ü … À “\‚À ºÀn…®Å
=‚^1ÌhÏA™…À ËO‚ª‚ Ó£‚À²ÜO‚ A® ºÅ ®
'‚à ˱|® ÌBA>$Ah A¥c#ÀA$c8‚À²Ü
²Ü…À Ë#ÏÌhÀ'‚ “A$ ²Àº$À ˚ÏA™‚Ú
=‚Àc̺c1Ãh“'‚ “™Ç ‚ ²Ü … À
ËO‚Ì'†‚À̚ÀAB Ë¥“ ¥À…À ˚Àº™…À
hÅ1À Ë$ÀcBÅ $Åc¥À1à AӂŽ‚“1à “0À
Ë|À¤À ËO‚ª‚ Ó£‚À²ÜO‚ A® 8‚A®“'‚
|À²Ü0!$…À Ë¥“ ¥ÀA™ ²Àº$®Å $À®À
hA“A$̪‚Ö O ‚™ =‚ÀAšƒ ˅À¡‚$$À
ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
|$…À ºÀ…À “$À ²Üc $_1À hÀ ²À$…À ²Ü$À
|À²Ü1ÌhÏA™…À '‚À ˲¤À ¥A\‚Û‚ ͚…À
Ì$υÀ ˙ÀÌ(‚O‚ “1À “Z‚“
“\‚hÀ A™º$ A®®Å AhŽ‚š|
ËZ‚Ï…A$‚Ú A$ A® |Å 1À
²Ü&O‚™Ì$®Ì$š ˱|® ˪‚®$1à ‹Àc“À
šÀÌvg À '† ‚ À “À®ƒ ' Å ‚ ”Œ À 4Ø ² hÀ |vg Æ c
²Ü™Ç‚1h…À “ò܅A¥c |Å$…1à “|Åc
²Ü…À Ë#ÏhÀc ˚Ï1ÌhÏA™…A$ ²ÀºA™‚Ú
8‚A® ËO‚ª‚ Ó£‚À²ÜO‚ ²Ü$À A™º$…Å
|Å1ÌhÏA™…À ËR‚¢O‚À ˲AŽ‚ ˙ÀÌ(‚O‚
A® ˲ÏAB'‚“(‚à ²Ü$®Å “À̚“hÀ
0‹À²Üh1à =‚ÀR‚Ü ¥Àc…À ˚ÀK‚™ ˙ÀÌ(‚O‚
“À ²ÜA™ ²Àº$À ˚À'‚A²h “ÀAOƒ‚$1Ã
A™º$ Ë|ØÀ4ØÀ“1à “Ì'‚À'‚ “À²Ü'‚
²ÀA‹B$À ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
˙ÀÌ(‚O‚ A®$À A™º$…Å
“À̚“1à Ì'‚Àº…hÀ Ë0ÀÌ;À²Ü
A$™'‚ Ë'‚Àº²$1A$‚Ú ˚Àº$$À
Ë0ÀÌ;À²Ü š”Œ à hÅ A h “À̚“1Ã
͚“Àºh1à A'‚ÌšÀA“O‚™ '‚Ã
=‚ÀchÀ ‹Àc…À Ë0ÀÌ;À²Ü š”ŒÃ “A$
²ÀºA™‚Ú
Ë0ÀÌ;À²Ü š”ŒÃ A®h1à A™º¤À
“À̚“hÀ “Å ' ‚ Z‚À™'‚|hÀ
O‚Ì“ÀA±„‚ºÀ™hÀ |ÅchÀ A'‚ÌšÀA“O‚™
1à Ë0À8‚ºÀchÀ
|À²ÜA¥ (‚A$ ²Àº$®Å Aš0Å$ A®$À
ËӂÀ8‚ÌhÀ™A'£‚‚Ú
'‚À ˲¤À ºÀc…À hÅ1À ̱|®
Ë'‚|®Åš “$À #Àh1à ² '‚A0…À
hÅ 1 à A±|h ˺Ï$À A™º¤À
|À²ÜA¥ '‚|hÀ A®| hÅ1à 0‹À²Üh1Ã
“™Ç ‚ ²Ü … À A²O‚ A®¡‚ hÅ 1 Ã
|ÀÌӃ ‚ À̓> Ë=‚˜'‚ ËZ‚Ï̲Ï$…À
²ÜAMA$ºÀ™A¥chÀ 0ÅÌhÀc=‚À…À “À
²Ü1A$ ²ÀºA™‚Ú
>àÎàKã ‘³à΢ [Κ’ ëi¡Ê¡ óáàÒüi¡A¡ãƒ³A¡ ëų ÅàìJø
AӂAšA|>Z‚À O‚À²ÜӂŠ$ ˺ϙ'‚|1Ãh“'‚ $Åc¥À A#$™…À “úÀ“†À =‚ch…À ºÀn…À “™Ç‚²Ü…À Ë|À!š“A¥c ͚A¥¤A™
²À²Ü º À$6‚“† À ¥ÀÓÅ ‚ '‚$…À ²Àº$À ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
ӂ A| $ŘB ÌBA>hÀ ËBA™
²Ü̙À²ÜÌhÏA™‚Ú hœ'‚|Å hšÀ$
O‚ÀÌ'£ ‚ À…À$1à ®Å | ™ “ÀÌ'ƒ ‚ O‚
“Ì#Àš “Ì™À“ ‹Àc…À ®“Å n 1à ºÀ'‚ÀA®$ ²Àº…À Ž‚À²Ü® ˓̺À™ “hÀ #…'‚ ËZ‚Ï…Ã ˲̚$ …Ř$À
#!A¥c ˚Àº$™(‚A$ ²Àº$À 08‚ A®$À ²ÀºA0…À ‹Àӂ“ “$À ²Àº…à $Å|à “$À ӂ A| $ŘB
Ì0Àº1à Ë|Ø À ̅£ “ ²Àº……Å ÌBA>hÀ ²ÀºA0…hÀ |À0!$™…À
βA¥c$À ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
““ÀchÀ ²À²ÜºÀ¤À 0‹À²Üh1à A#$À ²ÜŽ‚À'ł̺®$ Ë®&O‚™ “AZ‚'‚ =‚À$À “úÀ“†À “Ì#Ï Z‚À…À Z‚8‚À²Üӂh…À
hÅ “ '‚|Å Ë|À!š“A¥c ͚$…hÀ ²Ü¤A™ ²Àº$À
Ë¥À'‚²$A0…À O‚ÀÌ'£‚À…À$ A®AO‚1à ͚ÌZ‚‚Ú
Ž‚À²Ü ® ˓̺À™$À ²ÀºA0…hÀ ˓AO‚Ì™À̚ÀABª‚A¥c$À ²Àº…hAh ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
Ì#ÀA™AO‚A¥c$À
˲ÏAB'‚ ˲6‚A|O‚ A® ‹Àc̚À“hÀ
˲ÏAB'‚“(‚à ²Ü$Ah O‚À²ÜӂŠ$ hÅ1À
²ÜŽ‚À'ł̺®$ hƒ™A¥c Ë#ÀÌ'£‚ ²Àº…1À ·“A0hÅ$À AӂAšA|> Í#ÌhÀ'£‚1À ̙À²Ü$…À Ë$Àc ˺ϙ'‚|À ͚A_‚Ú
˚Àº$$À ˺ÀšÀ&hÀ$À ͚…À'‚ A®hÀ BÀ|À&hÀ ͺA¥$A0…À ºÀ…1à hœ'‚|Å ËO‚AšAӂB$ “Ah ˙AhhÀ
“À8‚Z‚À'‚²$A0…À
“Ah ²ÜÌ#À'‚|®Å ͚ ²ÀºA™‚Ú hŅŠO‚À²ÜӂŠ$1à ‹ÀA$ƒc šÀR‚ÜÌ#À™'‚|À Z‚À…h1Ã
“À8‚²$A0…À “Ã²Ü '‚ºÀ“™Ç‚“ hÅ1à AӂA®ÌºšA¥c$À ²Àº…hAh 0‹À²Üh1à “ÃºÀ“†À |À0!$hÅ$À Z‚8‚À²Üӂh…À
˺cš1À ˲ÏABA\‚Û ‚ Ì0Àº$À 0ÅÌhÀcA#…À AӂŽ‚“ “À “À̺À'†‚$…À Ë|À!š“A¥c ͚A¥¤…A$ ²Àº$®Å
Í#ÌhÀA'†‚c8‚À²Ü ‹Àӂ“ “\‚À ͚ÌZ‚ Ë¥“ ¥À…À Z‚À…A$ ²Àº$À ˲̚$$À ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚A0‚Ú
‘"àÒü &Î >à [º[¤Úàƒà ëy[>} ëA¡´š Òà}ìJø’ 뺤à>@ƒà ó¡à[J¤à "R¡à} [ƒ &> & ëi¡Ê¡ ët¡ïìJø
AšA…ºÀ “|Åc ӂÀ$À '‚ÌvbÀš ËZ‚Ï$…À ˲À!$A™…À ²Ü±À£ A“'‚ ˪‚O‚ À²Ü ® A“AšÌO‚&O‚A¥c1à '‚$̎‚Àº “À
>å ¸ ìÚàA¢ ¡ , [ƒìδ¬ ¹ 4 – ºÅ ®
ÀAÓØ ‚ '‚À '‚”–À&h1à “Ì'‚À'† ‚ À
ËӂÀ8‚ÌhÀ™'‚|À ‹Àӂ“ “hÀ
²Ü ± £ À A“'‚ ˪‚O‚ A“AšÌO‚&O‚A¥c$À
AšA…ºÀ1à “Ì'‚ÀÌ'£ ‚ À“hÀ Ë_A$c
Ë'‚”|A¥c ²ÀcÌhÀÌ'£ ‚ ²Àº$À
ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
ËB$̙š ËhAŽ‚h ˙ÀAnÌ1B$À
²Àº…hÀ AšA…ºÀ1à Ë_A$c Ë'‚”|A¥c
hÅhÀ ˲ÏAB'‚ ˲ÏAB'‚ À²Ü ®
ӂÀ²ÜO‚™ $_1À Ë_A$c
=‚^™”ŒÀ ºÀ²Ü ²Àº$®Å ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
Ë'‚”|A¥c hÅ ²Àc…À ºÀ“† À
Ë$ÏA™…À 8‚À\‚Û‚A$‚Ú hœ'‚|Å ºÅ ®
$Ah Ë_A$c Ë'‚”|A¥c hÅ '‚™”ŒÀ
“chÀ ӂ1!š'‚|Ì1 ²Àº…hÅ 'ł|†À
˺cA¥A ²Àº$®Å ËB$̙š A®$À
ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚A0‚Ú
$ÃcA¥c…À ºÀ…Ah “Å “™
1hÀAӂ1à ͚8‚À'‚ ²Üc hÀ
²ÜvgÆ0؅À “ZłchÀ ËZ‚À8‚À$ ËZ‚À8‚À$…À
0Å!šÀº |Àº…À _À²Ü… '‚À8‚šÅ|A¥c
A“AšA®ºÀA¥c “Ah Ë|ÀAšAO‚Ì'‚š
Ëӂ-$A¥c$À ͚…À'‚ hÅhÀ 8‚”ŒÀ
Z‚À¤hÅ$À '‚¤À “Å'†‚…h1à '‚ÀcÌ0Àc
=‚À²Ü…À AӂŽ‚“ “À ˲ÏAB'‚ ˲ÏAB'‚
͚A™…A$‚Ú
“™Ç‚²Ü $ À
AšA…ºÀ1Ã
Ë$ÀcÌ|ÀÌ'£ ‚ À“hÀ ²Ü ± £ À A“ª‚ 4Ø Ç ‚ |
'‚ºÀ“™Ç‚“†À ¥A\‚Û‚ “Ť…1à šÀÌvgc
=‚^A™‚Ú šÅ| 0™Ah ²Ü±À£ A“'‚ ˪‚O‚'‚Ã
“0ÀhÀ #…'‚ ËZ‚Ï™1A$ ²Àº$À ²Ü'‚Å ²Ü
'Å ‚ ²Ü A nÎ8‚hÀ šÀR‚Ü Ì #À'‚A0…®Å
͚A™…A$‚Ú
‹ÀA¥cO‚&hÀ ‹À 8‚ÀcšhÅ $ À
ËB$̙š ˙ÀAnÌ1B$À ²ÀºA0…hÀ
Ë_A$A¥c hÅ ²Ü±£ÀA“'‚ ˪‚O‚ šÅ|
A®1À '‚ºÀ“ Ë=‚!$À $'‚A¥¤™…Ì$À
²Àº…À Ë¥c$À 08‚…À 8‚“An ²Àº$À
ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚A0‚Ú
̲ÏAB'‚“(‚à ²Ü $ Ah Ë_A$c
“Ah ˚ÀABAª‚'‚ ®Ì|ÀOƒ ‚
ӂc$…1Ãh“'‚ šÀ'‚|À “úÀ“†À Ë_A$c
®À²ÜO‚A¥chÀ ºÀ”ŒÀ ²ÜA™‚Ú hÅ1À
Ë'‚”|A¥c A®®Å ºÀ“†À Ë$ÏA™…À
“Ah A|'‚|À Ë'‚”|A¥c ²ÜA™
²Àº™hÅ$À Ë'‚”|A¥c A® '‚™”ŒÀ
“chÀ =‚ÀR‚Ü0!š'‚|Ì1 ²Àº…À “Z‚“
0™À ˺c…À Z‚ÀA™ ²Àº$®Å “²À'†‚À
ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚A0‚Ú
ÌZ‚À¹À Aš0Å$A¥c$À ²Àº…hÀ
1ÀhÀAӂ…Å ²ÜvAÆg 0…À A™ÌŽ‚ÀšÅ˜®$ hÅ1Ã
“ZłchÀ A™Ì…š ӂÀ²ÜO‚™ '‚ºÀ“™Ç‚“Ah
AšA…ºÀ #ÀÌhÀ'£ ‚ 1À A®A™ºÀhÀ
A“AšÌO‚&O‚ 4Ø Ç ‚|A¥c1À |Å ¤ $…À
=‚!$0؅A$‚Ú “Ì0Àº hÅ1à “™\‚Û‚À
0™®Å “Å ' ‚ ² '‚0Ø … A$ ²Àº$À
ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
‹Àӂ“ “$À AšA…ºÀ1à “Ã0š
|À8‚Ì#À\‚Ûł$À Ë¥“A0…À 1Ž‚$ƒÌ“&O‚
hÅ$®Å ͚…À'‚ hÅ1à “™Ç‚²Ü…À
A®AO‚ ·“ '‚$…À 8‚“h…1À ˚Àº$$À
Ì=‚Ï…À ™ÀB$ÃAZ‚1à =‚™Àc$…À “®Å
͚A™…A$‚Ú
͚…À'‚ A®1à A$§‚…À
0‹À²Üh1à =‚ÀR‚Ü…À ˅$7ÀAB A®AO‚®Å
²Ü±£ÀA“ª‚ ӂÀ²ÜO‚™A¥c1à 0Å\‚À Z‚ÀÌ0Ø
²Àº…1À ˚Àº$$À “À̚“ |ŔŒ$À
¥'‚08‚š…À AšA…ºÀ1à |ÀAšƒºÀ̓&O‚®Å
˲ÏABA\‚Û‚ Ë$ÀcÌ|ÀÌ'£‚À“hÀ ͚…À
ËO‚À…Øǂ'‚ O‚ÀR‚Ü&hÀ ˅B ËZ‚ÏhÅ$À =‚ À²ÜA™
²ÀºA™‚Ú
Ë'‚Àc Ëӂh̙®$ ӂ ª‚ÅÌh&O‚®'‚Ã
˓”Œ™A¥c$À ²ÀºA0…hÀ “Ì0Àº$À
‹À'‚! Ë0À8‚Bc “0À Z‚À$À
=‚cA¥$A01nÀ $_1À ²Ì&hÀ'‚|$À
=Å ‚ ”£ 1 nÀ ²Àº…hÅ 0¤A™ ²Àº$À
ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
“β̙Àº šÅ | A®1Ã
‹À8‚Àc̚À²Ü $Å|à “$À ˚ÀÌ'‚š
˙Ah ˪‚®$ “hÀ ²ÀºA0…hÀ
“#c1à =‚̺Àš“\‚Û‚hÀ '‚À8‚šÅ| A®$À
̙¹À Aӂ̙| “À ˚υÀ ºÀ$À
͚̙ ²Àº$À ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
|$…À ºÀ…Ah ˙A =‚cA¥A …À
®Ì|ÀOƒ ‚ ™A¥c$À =‚̺Àš A®1Ã
˲ϙ'‚|hÀ 1Ž‚$ƒÌ“&O‚ ˲h +‚ÀOƒ‚™A¥c
šÀÌ;Àº =‚$A¥$…À $\‚$À ÎZ‚
ÌZ‚À¹À ËZ‚ÏA$c8‚À²Ü ͚™\‚Û‚…À hÅ1À
|ÀÌ®ƒ À Ì$šA¥c1À Z‚“A#$À 0Å !
Ë#À'†‚…À $\‚$À Ì=‚Ï…À “Àº |À'‚|À
“\‚À ӂcšA\‚Û‚Ö …A$‚Ú
Í=‚™'‚A®hÀ ‹À'‚!̚ÀºA¥c…Å
“úÀ“†À Ë¥Ï1!|1à =‚Àc®Å ²vg™A'£‚‚Ú
1Ž‚$ƒ Ì “&O‚$®Å ZÅ ‚ A“¤À 8‚À²Ü h Å $ À
͚Ì#À'‚|1à šÀÌ Àc “hÀ Ë=‚!$À
˚|0؅À “™“†À ‹À'‚!̚ÀºA¥c1Ã
®Ì|ÀOƒ ‚ ²vg ™ '‚|A$‚Ú ¥'† ‚ À²Ü ™ …À
“β̙À²Ü šÅA=‚c…À ËBÀ®Å‹À ˋÀc$À
²ÀºA0…hÀ “²À(‚à '‚À8‚šÅ|À† Aӂ̙|
“À ˚Ï$…À Ëӂh̙®$1À “Å ¤ À
0¤™1A$ ²Àº$À ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
$ÃcA¥c…À ºÀ…À “$À ˋÀc
®Å ºÀ$À ˱.ÞÀšÀA™B“ 4Øǂ|'‚Ã
˓”Œ ™ “A™ =‚̺Àš A®hÀ
1Ž‚$ƒÌ“&O‚'‚À ‹À™Ã ¥À¤…1à Ah“À&h
=‚cA¥$A0…A$‚Ú
“Ì0Àº1à Ah“À&hA¥c1à “™\‚Û‚À ²Üc
'‚à “Ã0š ¥™Ç‚'‚ ºÀ1h…À
“Ã̙|A¥c ͅABc$À A±/‚A$c =‚^…1Ã
Ë0À8‚#Àc ËZ‚À'‚²$…®Å ºÀA™…A$‚Ú šÅ|
A$ A®$À ˲Àc Ë'‚Àc Ë|ØÀÌO‚ª‚'‚Ã
0‹À²Üh1à =‚ÀR‚Ü…À Ë#ÏhÀc ˚ÏA™…A$‚Ú
ëÒà} ëA¡à}Kã ³îÒì¹àÚ[Å}|Àº…ÀëJàR¡\}
Òì@ƒàA¥¡¤à JÄ[¹
|Å A š® |Å 0 \Å ‚ $À =‚™À ˲$…À Ë0À8‚Bc
ëÒà} ëA¡à}, [ƒìδ¬¹ 4 – ˲Àc 0Å ! šÀº
í¤¹ç¡i¡,, [ƒìδ¬¹ 4 – “Z‚“
í¤¹ç¡i¡
0™1à ““ÀchÀ A®A™ºÀ̙À“h1Ã
¥ÀA¥¤…À Ë=‚=‚Àc |ÀºhÅ$À =‚cš'‚|hÀ
˚…À$&hÀ ӂÀA0…À $Å | à “1À
“²À(‚à “=‚À$Å|à hÅ ²Ü±£ÀA“'‚ ˪‚O‚
À²Ü ® '‚à Ašh™ …Å …'‚™
š…À7hÀAh1à ˚Àº$…à “Ah
“=‚ÀA$ ²Àº…1à “Z‚ÀchÀ =‚̺!$…À
͚A0…À “ZÅ ‚ chÀ ˚…À$$1Ã
²ÜÌ&O‚A™ºÀ™ A“A$Aª‚Ö$À ‹Àӂ“ A®
=ł̔£ ²Àº$À ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
ӂÀA0…À $Å | à hÅ š
…À7hÀAh1à ˚Àº$…à $Ì\‚ ²Àº$À
²Ü™À'†‚À 8‚™Àc ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚0؅À “ZłchÀ
˚…À$$1à ²ÜÌ&O‚A™ºÀ™ A“A$ª‚™$À
ËӂÀ8‚ÌhÀ™'‚|À ‹Àӂ“ “hÀ Ah $
ËO‚ª‚ =‚^…h1à 8‚Àc hÅ
…À7hÀAh1à “=‚À$Å|ÃA$ ²Àº…À '‚$ӂÀ“ƒ
ËZ‚Ï̙ ²Àº$À ËӂÀ8‚ÌhÀ™'‚|A$‚Ú
˚…À$$1à ²ÜÌ&O‚A™ºÀ™ A“A$ª‚™
Ë$À²Àh “À=‚$Å'‚$À ²ÀºA0…hÀ 8‚Àc
hÅ 1 Ã$À ““À hÅ 1 À ˲ÏAB'† ‚ À
'‚ª‚AhhÀ ͚A™…à $Å|à A® =‚A²
CHINGMEIRONG, Opposite Don Bosco School.
Z‚™Ç‚(‚à ““ÀchÀ ²Ü±£ÀA“'‚ ˪‚O‚'‚Ã
“Ì'‚À'‚ …Å …'‚™ š…À7hÀAh1À
šÅ Ì ²Àcš…À “ZÅ ‚ chÀ #À ·“
͚A“¤A0…A$ ²Àº$®Å ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚Ì0؂Ú
˲ÏAB'‚“(‚à ²Ü$Ah “ÎZ‚
“$À A® ºÅ“ |À$A“¤Ìn ²Àº$®Å
“À=‚$Å'†‚À ˚…À$$1à $ AO‚ AŽ‚
ËO‚AšAŽ‚B&hÀ 8‚™Àc A²c Ì#c…hÀ
ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚A0‚Ú
|$…À ºÀ…À “$À ®ÀBÀ š
hÅΚA“ ²Àº…À $Å|à hÅ1À “²À(‚Ã
“=‚À$Å|à hÅ1À “¥'‚ “A“c Ë¥c$À
08‚ÌhÀ'‚|À 8‚“†…À Ë#ϙÀchÀ š
…À7hÀAh1à Ah $ Ë®”|šA¥c
=‚Àc̺c ËZ‚Ï$…À ²Ü™À'†‚À ˚…À$$1Ã
Ì#ÀA™AO‚A¥chÀ #À™'‚A0…A$ ²Àº$®Å
“À=‚$Å'‚† À ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚A0‚Ú
|$…À ºÀ…Ah ²Ü™À(‚à ²ÜÌ&O‚A™ºÀ™
A“A$Aª‚Ö$À 8‚™Àc ËӂÀ8‚ÌhÀ'‚A0…À
‹À̙Àš “hÀ ˚…À$$ Ì#ÀA™AO‚$À
ӂÀ̙ ²ÀºA™…À $Å|à hÅ …À7hÀAh1Ã
˚Àº$…Ã
$Ì\‚
²Àº$À
ËӂÀ8‚ÌhÀ™'‚A0…A$‚Ú
In the Court of Sub-Deputy Collector
Thoubal, Manipur
Ref. :- Mutation Case No. 646/SDC/TBL of 2014
1. Md. Abdul Kalam, S/o. (L) Babu of Hayalabuk
2. Md. Abdul Smad, S/o. (L) Babu of Hayalabuk
3. Md. Abdul Khalik, S/o. (L) Babu of Hayalabuk
4. Md. Wahidur Haman, S/o. (L) Abdul Salam of Hayalabuk
5. Rajina, D/o. (L) Babu of Hayalabuk
6. Shadina, D/o. (L) Babu of Hayalabuk
7. Rahena, D/o (L) Babu of Hayalabuk
8. Shila, D/o. (L) Babu of Hayalabuk
- Petitioners
-Vrs-
Late 1) Kiyam Ali, S/o. (L) Abdul Gafar of Hayalabuk
Late 2) Md. Babu, S/o. (L) Abdul Gafar of Hayalabuk.
Pattadars
NOTICE
Thoubal, the 4th Dec. 2014
Under Section 46 (3) MLR & LR Act 1960 Kã ³tå¡} ÒüÄà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}ƒà JR¡Ò[À, ³ƒå[ƒ "[Î[> ³=v¡û¡à šà[À¤à ƒ}A¡à[¹[Å}
"[Î>à ƒ¹JàÊ¡ "³à =à¹ìAá¡ú ³ƒå[ƒ Jåº >} 123 K㠋Àc…š1à “$ÅchÀ
͚…À Ì$υÀ |ÀP‚À $c 1à hÀ1 $c 1à A™ºÀ ˲\‚Û‚™
=‚ÀR‚Ü…À ²ÜÌ:Àš A®hÀ |À&hÅ$À ͚A™…À |ÀP‚ÀhÀ™ A$“'‚ “ÕZ‚ ²ÜÌ0؂Ú
“Õ Z ‚ ²Ü 0 Ø … 1à “ZÅ ‚ chÀ “Ì0Àº “=‚À “§‚A¥c$À “Õ Z ‚ |ÀP‚ÀhÀ™1à A“c
'‚'‚#!š1À “Ì0ÀºA¥c1à A“chÀ $À“À |À$…Ã̙À ²ÀºÌ™‚Ú A“c |À$A0…À
A®hÀ “ÕZ‚ |ÀP‚ÀA¥c1à “=‚À “§‚ “™Ã “Z‚ÀA¥c$À ºÀA$ch…À ºÀ™…Ah
0…™ A®$À ËӂÀc…À $ÅA“\‚1à §‚…À ӂÀ…1à “$ÅchÀ ºÀA$ch…1à ‹À̙Àš
hÅ “¥À “¥À šÀ\‚Ûł$À ²Ü…À Ë=‚$À ‹À'‚!|À ºÀ1A$‚Ú “A®1à ZłchÀ šÀ'‚|À
‹À'‚! Ë'‚ÀOƒ‚$À ˚Ï̙À²Ü‚Ú Ë'‚ÀOƒ‚'‚à ˲Ï$…à “Złc ²Ü¤À Ë'‚® “0À =‚^™1A$‚Ú
Î>à-Îå ì ƒàAå ¡ - 174 A¡ã ëÎàºå ¸ Î>
SL/Nov.18 to Dec.18
ëW¡ìW¡>Kã ëA¡à>å}ƒà ë>à}î³ A¡àš¥¤ƒà 9 [Åì¹
³à[>ºà, [ƒìδ¬ ¹ 4 – šÀA'£ ‚ …À
#ÀcB $ÅA“\‚À AӂAšA|>Z‚À O‚À²ÜӂŠ$
˲6‚A|O‚ ˺ϙ'‚|À ºÀ$À ͚̙
²Àº$À “™Ã ͚$…À Ì#ÀA™AO‚$À
08‚² '‚|h1à “ÃºÀ“ “Ã|À²Ü$̙
²Àº$À Aš0Å$ “$À ËӂÀ8‚ÌhÀ™A'£‚‚Ú
=‚A² “0(‚à ““ÀchÀ O‚À²ÜÓł$
²À²ÜºÀ¤À Z‚“A#$À “À8‚Z‚À'‚²$0؅À
͚…À'‚ A®hÀ Ë$Àc“À A$A$1Ã
“$ÅchÀ ˺ϙ(‚A$ #ÀB$A™…À ˲6‚A|O‚
²Àº…À O‚À²ÜӂŠ$ A® ˲ÏAB'‚ ˲ÏAB'‚
Ë|A®Aӂ'‚ “²À®À1™hÀ '‚¤À A¥!Aš
²ÀºA™‚Ú
˲ÏAB'‚ ˲ÏAB'‚ |Å c hÀ
A'‚ÌšÀA“O‚™ 1à =‚ÀchÀ $ÅcA¥!'‚Ã
¥ÀÓÅ ‚ ˚Àº$A™…À O‚À²Ü Ó Å ‚ $ A®
šÀA'£‚…À #ÀcB $ÅA“\‚Ah Ë'‚AO‚1A™
“A™1à =‚ÀchÀ ͚…À Ë$ÀcΚ “À
²Ü™(‚A$ #ÀB$A™‚Ú
˲ÏAB'‚ ˲ÏAB'‚®Å Ì#ÀA™AO‚$À
²Àc…À Ë®¢O‚™A¥chÀ ‹À$À A²cAš…À
“Ã²Ü AšA¥c '‚ºÀ“™Ç‚”ŒÅ ²ÜŽ‚À'ł̺®$
Ë®&O‚™A¥chÀ ˲ÀcÌhÀ'‚A0$…À
Ì#ÀA™AO‚$À 08‚²$Ì0Ø‚Ú $ÃcA¥c…À
ºÀ…Ah AӂAšA|> ˚À&hÀ ˺ÀšÀ&hÀ
²Àº$®Å 08‚$…À ²À²ÜºÀ$ O‚À²ÜӂŠ$ hÅ
AӂAšA|$1à š“ ˺ϙ'‚A0…À
O‚À²ÜӂŠ$A¥c1à “$ÅchÀ 0‹À²Üh1à '‚$…A$
²Àº$À ˚ÏA™‚Ú
²Üc 1à $̎‚”Œ™ #ÀhÀ
O‚À²Ü Ó Å ‚ $ ²À²Ü º À¤À AӂAšA|>Z‚À
ͺA¥ '‚|hÀ “Ã²Ü AšA¥c ˲¤À
A¥A0…À $_1À “Ó‚“ 08‚h$À
“À8‚A0…A$‚Ú ˲6‚A|O‚ A®Ah
SL/1610/5
Sd/Th. Shyamkishor Singh
Sub-Deputy Collector, Thoubal.
SANA - SUDOKU
Rules :- Nos. given in the grid should not be changed. Free boxes is to be
filled with numbers from 1 to 6 horizontally and vertically without repeating
any numbers.
Hard Sana Suduku-175