PŘÍPRAVA DNA S MODIFIKOVANÝMI BÁZEMI

Chem. Listy 108, 320–325 (2014)
Referát
PŘÍPRAVA DNA S MODIFIKOVANÝMI BÁZEMI ENZYMATICKOU INKORPORACÍ
MODIFIKOVANÝCH NUKLEOSID-TRIFOSFÁTŮ
MICHAL HOCEKa,b
2. Syntézy modifikovaných nukleosid-trifosfátů
a
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.,
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6, b Katedra organické
chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v
Praze, Hlavova 8, 128 43 Praha 2
[email protected]
Nukleosid-trifosfáty se připravují trifosforylací nukleosidů sledem reakcí s POCl3, následovanou pyrofosfátem
a triethylamonium-hydrogenkarbonátem7. Reaktivita primárního hydroxylu v poloze 5′ je obvykle dostatečně vyšší
než reaktivita sekundárních hydroxylů v poloze 3′ (popř.
i v poloze 2′ u ribonukleosidů), takže není třeba použití
chránících skupin. Výsledné NTP se obvykle izolují chromatografií na Sephadexu a dočišťují preparativní HPLC.
Některé funkční skupiny ovšem opět nejsou kompatibilní s
trifosforylačním protokolem a při přípravě NTP je nutno je
chránit a nakonec chránící skupiny odstranit.
Cross-coupling reakce katalyzované komplexy Pd
jsou nejpoužívanější C-C spojovací reakce v organické
syntéze a často se používají k připojení uhlíkatého substituentu na nukleobáze. V poslední dekádě byly vyvinuty
Suzukiho a Sonogashirovy reakce ve vodných roztocích
s využitím trifenylfosfan-3,3′,3′′-trisulfonátu (TPPTS) jako
vodorozpustného ligandu pro Pd-katalyzátor a tyto byly
aplikovány pro přímou substituci halogenovaných nukleosidů bez nutnosti chránění na cukerné části8. V naší laboratoři byly Suzukiho reakce poprvé aplikovány i na reakce
volných nukleotidů a později i nukleosid-trifosfátů9.
U cross-coupling reakcí NTP je největším problémem
hydrolýza trifosfátu, což je anhydrid kyseliny fosforečné,
který se ve vodných roztocích za vyšších teplot hydrolyzuje velmi snadno. Proto bylo nutno vodné cross-coupling
reakce optimalizovat na co nejkratší reakční časy (30–40
minut) a vyvinout rychlé a účinné izolace produktů semipreparativní HPLC na reverzní fázi (odstranění příslušných nukleosid-difosfátů a monofosfátů, jakož i pyrofosfátu jako produktů parciální hydrolýzy). Systematickým
studiem a optimalizacemi se podařilo vyvinout spolehlivý
a efektivní protokol pro Suzukiho a Sonogashirovy reakce
halogenovaných NTP s funkcionalizovanými arylboronovými kyselinami nebo terminálními alkyny10 (Schéma 1).
Tyto reakce jsou mimořádně tolerantní vůči většině organických funkčních skupin (např. NH2, COOH, COOR,
CHO, OH apod., ale s výjimkou některých sirných skupin
jako SH), což umožňuje přímé zavedení vysoce funkcionalizovaných i reaktivních substituentů bez nutnosti použití
chránících skupin. Výtěžky modifikovaných NTP se po
izolaci a odstranění produktů hydrolýzy pohybují mezi 20
až 60 %, ale produkty jsou připraveny v pouhém jednom
kroku, což bohatě vyvažuje nižší výtěžky. Pro enzymatické inkroporace jsou obvykle dostatečná miligramová
množství NTP, která jsou touto metodikou snadno dostupná. V naší laboratoři jsme se dosud soustředili hlavně na
přípravu 2′-deoxyribonukleosid-trifosfátů (dNTP) a jejich
využití v syntéze DNA, ale metodiku jsme s úspěchem
aplikovali i na ribonukleotid-trifosfáty potřebné k enzymatické syntéze RNA. Substituenty zavádíme do polohy 5
Došlo 25.11.13, přijato 18.12.13.
Klíčová slova: DNA, nukleotidy, cross-coupling,
polymerasy
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
Úvod
Syntézy modifikovaných nukleosid trifosfátů
Metodiky enzymatické inkorporace
Aplikace
Závěr
1. Úvod
Nukleové kyseliny (DNA i RNA) s modifikovanými
bázemi jsou předmětem intenzivního studia a nacházejí
uplatnění v diagnostice, medicinální chemii, chemické
biologii1 i v materiálových aplikacích2. Klasickou a velmi
efektivní metodikou jejich přípravy je automatická fosforamiditová syntéza oligonukleotidů (ON) na pevné fázi3.
I tato metoda má ovšem řadu problémů a nevýhod. Syntéza některých modifikovaných nukleosid-fosforamiditů je
obtížná a řada funkčních skupin není kompatibilní s jejich
syntézou nebo s fosforamiditovým protokolem syntézy
ON na pevné fázi (zejména senzitivita k oxidaci nebo
k reakci se silnými nukleofily). Velmi problematická je
hlavně syntéza dlouhých ON (> 100 nukleotidů), kdy efektivita chemické syntézy na pevné fázi významně klesá.
Komerční výrobci většinou nenabízejí ON s modifikovanými bázemi, takže je nutná investice do automatického
syntetizátoru. Alternativou k chemické syntéze je enzymatická syntéza s použitím polymerasy a modifikovaných
nukleosid-trifosfátů (NTP)4–6, která je, spolu s metodikou
jejich přípravy, předmětem tohoto přehledného článku.
320
Chem. Listy 108, 320–325 (2014)
Referát
meras s i bez exonukleázové aktivity, ale nejúspěšnější
a nejobecnější je využití termostabilních polymeras, např.
KOD XL, Vent(exo-) nebo Pwo, se kterými se pracuje za
teplot 50–70 °C.
Nejjednodušší a základní metodikou je tzv. primer
extension (PEX), kdy je použit radioaktivně či fluorescenčně značený primer (očko) a delší komplementární templát. Polymerasa inkorporuje dNTP, a tím prodlužuje primer se sekvencí komplementární k sekvenci templátu.
Pokud jeden (nebo i více) ze čtyř přirozených dNTP
(dATP, dGTP, dCTP a TTP) je nahrazen příslušným dNTP
s modifikovanou bází, tak v nově syntetizované části řetězce bude každá tato nukleobáze "N" nést danou modifikaci.
PEX reakce je poté analyzována gelovou elektroforézou,
která při použití pozitivních (přirozené dNTP) a negativních kontrolních experimentů (absence jednoho či více
přirozených dNTP) prokáže, zda polymerasa správně rozpoznala a inkorporovala modifikovaný nukleotid. Při použití výše uvedených typů dNTP modifikovaných v poloze
5 či 7 se ve velké většině případů podařilo nalézt alespoň
jednu polymerasu, která je efektivně inkorporuje. Studie
laboratoře prof. Marxe z Konstanze ukázaly14, že ve struktuře aktivního místa polymerasy s templátem, primerem
a dNTP je ve velkém žlábku dostatek prostoru i pro velmi
objemné substituenty (včetně polymerů15 či dalších oligonukleotidů16). Pokud použijeme pro PEX biotinylovaný
templát, můžeme po reakci přidat magnetické kuličky modifikované streptavidinem, které váží biotinylovanou DNA
a, po vychytání kuliček magnetem a odmytí všech ostatních složek, lze uvolnit jednovláknový modifikovaný ON
za denaturačních podmínek (horká voda)17.
Některé aplikace vyžadují pozičně-specifickou inkorporaci jednoho modifikovaného nukleotidu doprostřed
řetězce, což ovšem PEX neumožňuje (v celé nově syntetizované části řetězce je vždy jeden nebo více druhů bází
modifikován). Proto byla nedávno vyvinuta strategie18
spočívající v reakci primeru a templátu pouze s jedním
ekvivalentem modifikovaného dNTP s následnou reakcí
PEX po přidání všech čtyř přirozených dNTP. Ještě komplikovanější je situace, kdy jedna modifikovaná báze je
následovaná tou samou přirozenou bází, kde je nutný
dvoustupňový proces PEX s kratším a delším templátem
a magnetoseparací.
Polymerasová řetězová reakce (PCR) je běžná metoda
na amplifikaci DNA. Při použití jednoho či více modifikovaných dNTP ji lze využít k přípravě DNA s vysokou frekvencí modifikací v obou vláknech19. Již při použití jednoho
modifikovaného dNTP (a tří přirozených) nese zhruba 1/4
bází substituent ve velkém žlábku, který je tak z velké části
vyplněn. PCR inkorporace modifikovaných dNTP je náročnější na substrát, neboť nejenže musí být polymerasa
schopná inkorporovat modifikovaný nukleotid do jakékoli
sekvence (včetně několika modifikací za sebou) a pokračovat v syntéze (nesmí se „zadrhnout“), ale musí být schopna
i číst modifikovaný templát. Proto některé dNTP nesoucí
objemné substituenty lze aplikovat v PCR jen omezeně.
Rovněž stoupají problémy s prodlužující se délkou templátu, kdy zejména DNA s více než 1000 nukleotidy fungují
Schéma 1. Modifikace dNTP cross-couplingovými reakcemi
u pyrimidinových a do polohy 7 u 7-deazapurinových
dNTP, které je nutno použít místo modifikovaných derivátů purinu (viz dále). V letošním roce se podařilo poprvé
úspěšně aplikovat i Heckovu reakci dNTP s akrylátem, ale
tato reakce zatím není obecná11.
3. Metodiky enzymatické inkorporace
Pro enzymatickou inkorporaci dNTP se využívají
DNA polymerasy, zatímco RNA polymerasy syntetizují
modifikovanou RNA z NTP stavebních bloků. Řada předchozích studií ukazovala, že zejména DNA polymerasy
tolerují substituenty v oblasti velkého žlábku DNA, tedy
hlavně v poloze 5 u pyrimidinových nukleotidů12. Ovšem
naše úvodní studie s purinovými NTP substituovanými
v poloze 8 ukázala, že tyto jsou velmi špatnými substráty
pro polymerasy v důsledku stérického bránění a jím vynucenou syn-konformaci nukleobáze vůči cukerné části13.
Proto jsou puriny nahrazovány 7-deazapuriny se substitucí
v poloze 7, kde příslušné dNTP jsou velmi dobrými substráty pro polymerasy. Využíváme celou škálu DNA poly321
Chem. Listy 108, 320–325 (2014)
Referát
a) PEX:
GGGTACGGCGGGTAC - 32P- 5'
5'- CTAGCATGAGCTCAGTCCCATGCCGCCCATG - 3'
DNA polymerasa
dATP TTP dCTP dGTP
3'- GATCGTACTCGAGTCAGGGTACGGCGGGTAC - 32P- 5'
5'- CTAGCATGAGCTCAGTCCCATGCCGCCCATG - 3'
b) PCR:
templát
primery
PCR (20-40 cyklů)
primery
DNA polymerasa,
dNTP
dNTP,
amplifikace
Schéma 2. PEX a PCR inkorporace modifikovaných dNTP
porující nukleotidy na 3′-konec ON. Při použití modifikovaného dNTP lze optimalizovat podmínky a koncentraci
substrátu tak, aby vznikala relativně úzká disperze oligomerních produktů obsahujících několik modifikovaných
nukleotidů na 3′-konci22.
s některými modifikovanými dNTP jen s obtížemi. PCR je
tedy vhodná metoda na přípravu delších dvouvláknových
DNA s vysokou hustotou modifikací ve velkém žlábku.
Výše uvedené metody, které vyžadují stabilitu
dvoušroubovice templát-primer za zvýšené reakční teploty,
nejsou použitelné pro syntézu kratších úseků ON s méně
než 20 nukleotidy. Proto byla v naší laboratoři vyvinuta
tandemová metodika využívající katalytický cyklus s dvěma enzymy, z nichž první (DNA polymerasa) syntetizuje
modifikovanou část řetězce primeru, zatímco druhý enzym
(nicking endonukleasa) dosyntetizovaný řetězec odštěpí,
obnoví původní délku primeru a tím nastartuje další kolo
PEX20. V každém cyklu je tedy syntetizován a uvolňuje se
jeden krátký jednovláknový ON, který se tedy lineárně
amplifikuje. Tato metoda se ukázala jako vhodná pro syntézu krátkých ON s 8 až 22 nukleotidy a modifikací na C,
A nebo T (modifikované dGTP nefungovaly). Tyto modifikované ON lze s výhodou využít jako primery pro PEX
nebo PCR s nemodifikovanými dNTP a připravit tím ON
nebo DNA značené na 5′-konci21.
Další významnou enzymatickou metodou, která
ovšem nevyžaduje templát, je použití terminální deoxynukleotidyl-transferasy, což je enzym nespecificky inkor-
4. Aplikace
Modifikované ON a DNA lze aplikovat v mnoha oblastech, zejména v diagnostice a chemické biologii. Z bioanalytických aplikací je nutno zmínit zejména využití pro
spinové značení DNA pro EPR23 a fluorescenční značení24.
Ve spolupráci se skupinou doc. M. Fojty z BFÚ AV ČR
dlouhodobě pracujeme na vývoji redoxních značek pro
elektrochemickou detekci (obr. 1). Byly připraveny dNTP
modifikované ferrocenem25, amino- a nitrofenylem26, komplexy Ru nebo Os27, tetrathiafulvalenem28, sulfidy29, hydrazony30 a chinony31, které po inkorporaci poskytly ON
nebo DNA s redoxně-aktivní značkou, kterou lze identifikovat na základě charakteristického redoxního potenciálu
při voltametrii. Použití několika orthogonálních redoxních
značek pro modifikaci různých nukleobází lze v principu
322
Chem. Listy 108, 320–325 (2014)
Referát
DNA methyltransferasami nebo opravnými enzymy). Rovněž byly připojeny bi- a terpyridinové ligandy a využity
pro komplexaci kationtů kovů38,39. Připojení postranních
řetězců některých aminokyselin k DNA je studováno pro
možnost tvorby katalytických míst v sekundárních strukturách, které by napodobovaly enzymy40. Obvykle se tento
přístup kombinuje s in vitro evolucí41.
Jednou z nejvýznamnějších aplikací je zavedení chemicky reaktivních funkčních skupin a jejich použití pro
biokonjugace s dalšími molekulami a biomolekulami
(obr. 2). Bylo publikováno zavedení alkynových substituentů pro „click“ reakce42 nebo dienů pro Diels-Alderovy
cykloadice43. V naší laboratoři se úspěšně podařilo připravit dNTP nesoucí aldehydové funkce a inkorporovat je do
DNA pomocí PEX i PCR. Tyto modifikované reaktivní
nukleové kyseliny pak byly obarveny tvorbou hydrazonů44
nebo použity k biokonjugaci s lysinem a peptidy pomocí
reduktivní aminace45. Tyto reakce ovšem ve vodě dávají
nízké konverze v důsledku nevýhodné rovnováze při tvorbě Schiffových bází a rovněž je třeba použití redukčního
činidla (NaBH3CN), což komplikuje případné přímé biologické využití in vivo. Dalším vývojem se nám ale podařilo
vyvinout vinylsulfonamidové modifikace, které specificky
reagují s aminokyselinou cysteinem a poskytují produkty
Michaelovy adice. Příslušné dNTP nesoucí vinylsulfonamid byly inkorporovány do ON a DNA a následně byly
využity nejen k syntéze stabilních kovalentních konjugátů
s peptidy, ale také ke specifickému vychytávání (crosslinkování) s DNA-vazebnými proteiny obsahujícím cystein
v rozpoznávacím místě46. Tento přístup se nyní snažíme
Obr. 1. Aplikace modifikovaných DNA v bioanalýze
využít pro redoxní kódování DNA bází a tím i pro vývoj
alternativních minisekvenačních metodik. Bohužel kombinace výše zmíněných značek lze použít v bioanalýze jen
omezeně (překryv signálů ve voltamogramech) a teprve
v letošním roce se podařilo vyvinout plně orthogonální
sadu 3 redoxních značek s využitím benzofurazanu, aminoa nitrofenylu32.
Rovněž ve spolupráci s doc. Fojtou jsou vyvíjeny
a studovány nové fluorescenční značky (obr. 1). Účelem
zde není pouze doplnit řady velmi dobře známých a používaných komerčních fluorescenčních značek s výraznou
fluorescencí, ale vyvinout fluorofory, které budou měnit
intenzitu nebo i barvu emise při změnách okolí DNA
(např. při vazbě proteinu na danou sekvenci). Dosud se
podařilo dokončit studie biarylových substituentů33 reagujících na změny pH, solvatochromních aminoftalimidových substituentů34, které výrazně zvyšovaly fluorescenci
po vazbě proteinu v důsledku změny polarity prostředí,
a konečně fluorofory inspirované zeleným fluorescenčním
proteinem (GFP)35, které rovněž reagovaly na vazbu proteinů zvýšením intenzity fluorescence. Tyto a další značky
budou dále vyvíjeny pro senzory DNA-vazebných proteinů
(obr. 1).
Pomocí PEX nebo PCR lze na ON nebo DNA přímo
připojit další biomolekuly, což bylo využito pro syntézu
konjugátů DNA s aminokyselinami10, steroidy36 i dalšími
nukleobázemi37, mimikujícími vychlípení nukleotidu do
velkého žlábku (což je mechanismus využívaný např.
Obr. 2. Aplikace modifikovaných DNA v chemické biologii
323
Chem. Listy 108, 320–325 (2014)
Referát
spoluautory citovaných publikací. Rovněž děkuji spolupracujícím týmům M. Fojty (BFÚ AV ČR, elektrochemie
a vazby proteinů), J. Dickschata (TU Braunschweig, strategie klonování genů) a N. Ernstinga (HU Berlin, fluorescenční spektroskopie).
aplikovat na vývoj reaktivních DNA sond (molekulových
„pastiček“) pro specifické vychytávání onkogenních proteinů a pro DNA-proteomiku a identifikaci neznámých
DNA vazebných proteinů.
Důležitým aspektem připojení substituentu do velkého žlábku DNA je jeho vliv na vazbu a rozpoznávání dané
sekvence proteiny. Bylo provedeno systematické studium
vlivu substituentů různé velikosti na kostře 7-deazaadeninu47, cytosinu nebo uracilu48 na štěpení DNA restrikčními endonukleasami (RE). Tato studie ukázala, že
jakékoli modifikace na cytosinu mají za následek plnou
ochranu DNA proti štěpení, zatímco některé RE tolerovaly
přítomnost menších substituentů v poloze 7 na 7-deazaadeninu a v poloze 5 na uracilu. To naznačuje možnost, že
G-C páry jsou pro sekvenčně specifické rozpoznávání
DNA RE důležitější než A-T páry. Fakt, že řada RE tolerovala přítomnost 7-ethynyl-7-deazaadeninu a danou sekvenci rozpoznávala a štěpila, byla využita k prvnímu chemickému přepínači rozpoznání dvouvláknové DNA na bázi
chránící skupiny49. Byl připraven 2′-deoxy-7-(triethylsilyl)
ethynyl-7-deazaadenosin 5′-O-trifosfát, který byl pomocí
PEX nebo PCR inkorporován do DNA a tato byla chráněna proti štěpení RE (v důsledku přítomnosti objemných
silylových skupin ve velkém žlábku). Ovšem po desilylaci
alkynů reakcí s amoniakem byla připravena DNA obsahující pouze relativně malé ethynylové substituenty a tato
DNA již byla RE rozpoznána a štěpena. Stejný modifikovaný dNTP byl využit ve spolupráci se skupinou
Dr. J. Dickschata z univerzity v Braunschweigu na nový
princip klonování a exprese genů pro případ, kde se rozpoznávací sekvence pro RE vyskytuje ve více kopiích50. Pomocí série PCR reakcí byl připraven DNA konstrukt, kde
sekvence genu obsahovala chránící skupiny, zatímco okolní sekvence pouze přirozené báze. Tato byla štěpena RE,
klonována do plasmidu a po transfekci do E. coli využita
k expresi proteinu. Nyní je v naší laboratoři (ve spolupráci
s Dr. L. Krásným z MBÚ AV ČR) rozvíjena studie vlivu
modifikace na transkripci a možnost její chemické regulace.
LITERATURA
1. Famulok M., Hartig J. S., Mayer G.: Chem. Rev. 107,
3715 (2007).
2. Feldkamp U., Niemeyer C. M.: Angew. Chem. Int.
Ed. 45, 1856 (2006).
3. Beaucage S. M., Caruthers M. H.: Tetrahedron Lett.
22, 1859 (1981).
4. Hocek M., Fojta M.: Org. Biomol. Chem. 6, 2233
(2008).
5. Hocek M., Fojta M.: Chem. Soc. Rev. 40, 5802
(2011).
6. Hollenstein M.: Molecules 17, 13569 (2012).
7. Kovacs T., Otvös L.: Tetrahedron Lett. 29, 4525
(1988).
8. Western E. C., Daft J. R., Johnson E. M. II., Gannett
P. M., Shaughnessy K. H.: J. Org. Chem. 68, 6767
(2003).
9. Čapek P., Pohl R., Hocek M.: Org. Biomol. Chem. 4,
2278 (2006).
10. Čapek P., Cahová H., Pohl R., Hocek M., Gloeckner
C., Marx A.: Chem. Eur. J. 13, 6196 (2007).
11. Dadová J., Vidláková P., Pohl R., Havran L., Fojta M.,
Hocek M.: J. Org. Chem. 78, 9627 (2013).
12. Lee S. E., Sidorov A., Gourlain T., Mignet N., Thorpe
S. J., Brazier J. A., Dickman M. J., Hornby D. P.,
Grasby J. A., Williams D. M.: Nucleic Acids Res. 29,
1565 (2001).
13. Cahová H., Pohl R., Bednárová L., Nováková K.,
Cvačka J., Hocek M.: Org. Biomol. Chem. 6, 3657
(2008).
14. Obeid S., Baccaro A., Welte W., Diederichs K., Marx
A.: Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107, 21327 (2010).
15. Baccaro A., Marx A.: Chem. Eur. J. 16, 218 (2010).
16. Baccaro A., Steck A.-L., Marx A.: Angew. Chem. Int.
Ed. 51, 254 (2012).
17. Brázdilová P., Vrábel M., Pohl R., Pivoňková H., Havran L., Hocek M., Fojta M.: Chem. Eur. J. 13, 9527
(2007).
18. Ménová P., Cahová H., Plucnara M., Havran L., Fojta
M., Hocek M.: Chem. Commun. 49, 4652 (2013).
19. Jäger S., Rasched G., Kornreich-Leshem H., Engeser
M., Thum O., Famulok M.: J. Am. Chem. Soc. 127,
15071 (2005).
20. Ménová P., Hocek M.: Chem. Commun. 48, 6921
(2012).
21. Ménová P., Raindlová V., Hocek M.: Bioconjugate
Chem. 24, 1081 (2013).
22. Horáková P., Macíčková-Cahová H., Pivoňková H.,
Špaček J., Havran L., Hocek M., Fojta M.: Org. Biomol. Chem. 9, 1366 (2011).
23. Obeid S., Yulikow M., Jeschke G., Marx A.: Angew.
5. Závěr
Kombinací metodiky pokročilé organické syntézy
(cross-coupling reakce ve vodné fázi) s biochemickými
metodikami (inkorporace polymerasou) se podařilo vypracovat jednoduchý dvoukrokový protokol pro přípravu modifikovaných nukleových kyselin. Jsou studovány možnosti jejich aplikací v bioanalýze a diagnostice (redoxní nebo
fluorescenční
značení)
a v chemické
biologii
(biokonjugace, vychytávání proteinů a regulace vazby
proteinů na DNA). Otevírá to zcela nové možnosti v hraniční oblasti bioorganické chemie a chemické biologie.
Tato práce byla podpořena institucionálním financováním ÚOCHB AV ČR (RVO: 61388963) a PřF UK
a granty GA ČR (203/09/0317 a P206/12/G151) a GA AV
(IAA4000409010). Poděkování patří všem bývalým i současným studentům a spolupracovníkům uvedeným jako
324
Chem. Listy 108, 320–325 (2014)
Referát
39. Kalachova L., Pohl R., Bednárová L., Fanfrlík J., Hocek M.: Org. Biomol. Chem. 11, 78 (2013).
40. Hollenstein M.: Chem. Eur. J. 18, 13320 (2012).
41. Hollenstein M., Hipolito C. J., Lam C. H., Perrin D.
M.: Nucleic Acids Res. 37, 1638 (2009).
42. Wirges C. T., Timper J., Fischler M., Sologubenko A.
S., Mayer J., Simon U., Carell T.: Angew. Chem. Int.
Ed. 48, 219 (2009).
43. Borsenberger V., Howorka S.: Nucleic Acids Res. 37,
1477 (2009).
44. Raindlová V., Pohl R., Šanda M., Hocek M.: Angew.
Chem. Int. Ed. 49, 1064 (2010).
45. Raindlová V., Pohl R., Hocek M.: Chem. Eur. J. 18,
4080 (2012).
46. Dadová J., Orság P., Pohl R., Brázdová M., Fojta M.,
Hocek M.: Angew. Chem. Int. Ed. 52, 10515 (2013).
47. Macíčková-Cahová H., Hocek M.: Nucleic Acids Res.
37, 7612 (2009).
48. Macíčková-Cahová H., Pohl R., Hocek M.: ChemBioChem 12, 431 (2011).
49. Kielkowski P., Macíčková-Cahová H., Pohl R., Hocek
M.: Angew. Chem. Int. Ed. 50, 8727 (2011).
50. Kielkowski P., Brock N. L., Dickschat J. S., Hocek
M.: ChemBioChem 14, 801 (2013).
Chem. Int. Ed. 47, 6782 (2008).
24. Thoresen L. H., Jiao G.-S., Haaland W. C., Metzker
M. L., Burgess K.: Chem. Eur. J. 9, 4603 (2003).
25. Brázdilová P., Vrábel M., Pohl R., Pivoňková H., Havran L., Hocek M., Fojta M.: Chem. Eur. J. 13, 9527
(2007).
26. Cahová H., Havran L., Brázdilová P., Pivoňková H.,
Pohl R., Fojta M., Hocek M.: Angew. Chem. Int. Ed.
47, 2059 (2008).
27. Vrábel M., Horáková P., Pivoňková H., Kalachová L.,
Černocká H., Cahová H., Pohl R., Šebest P., Havran
L., Hocek M., Fojta M.: Chem. Eur. J. 15, 1144
(2009).
28. Riedl J., Horáková P., Šebest P., Pohl R., Havran L.,
Fojta M., Hocek M.: Eur. J. Org. Chem. 2009, 3519.
29. Macíčková-Cahová H., Pohl R., Horáková P., Havran
L., Špaček J., Fojta M., Hocek M.: Chem. Eur. J. 17,
5833 (2011).
30. Raindlová V., Pohl R., Klepetářová B., Havran L.,
Šimková E., Horáková P., Pivoňková H., Fojta M.,
Hocek M.: ChemPlusChem 77, 652 (2012).
31. Balintová J., Pohl R., Horáková P., Vidláková P., Havran L., Fojta M., Hocek M.: Chem. Eur. J. 17, 14063
(2011).
32. Balintová J., Plucnara M., Vidláková P., Pohl R., Havran L., Fojta M., Hocek M.: Chem. Eur. J. 19, 12720
(2013).
33. Riedl J., Pohl R., Rulíšek L., Hocek M.: J. Org. Chem.
77, 1026 (2012).
34. Riedl J., Pohl R., Ernsting N. P., Orsag P., Fojta M.,
Hocek M.: Chem. Sci. 3, 2797 (2012).
35. Riedl J., Ménová P., Pohl R., Orság P., Fojta M., Hocek M.: J. Org. Chem. 77, 8287 (2012).
36. Ikonen S., Macíčková-Cahová H., Pohl R., Šanda M.,
Hocek M.: Org. Biomol. Chem. 8, 1194 (2010).
37. Kielkowski P., Pohl R., Hocek M.: J. Org. Chem. 76,
3457 (2011).
38. Kalachova L., Pohl R., Hocek M.: Org. Biomol.
Chem. 10, 49 (2012).
M. Hoceka,b (a Institute of Organic Chemistry and
Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic,
Prague, b Department of Organic Chemistry, Faculty of
Science, Charles University, Prague): Preparation of
Base-Modified DNA by Enzymatic Incorporation of
Modified Nucleoside Triphosphates
Synthesis of base-modified oligonucleotides and
DNA by polymerase incorporations of modified nucleoside triphosphates (dNTPs) is summarized. The crosscoupling synthesis of modified dNTPs, methods of their
enzymatic incorporations, as well as their applications in
bioanalysis and chemical biology are discussed.
325