TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları 11.12.2014 14:07

ToC.
BANAZ KAYMAKAMLIGI
●〓
ギ
119e Milli Eこ itim M載 durl由 こ
■
Sayl :74978106/604/6327578
l1/12/2014
Konu:TUBITAK
MUDURLUGUNE
BANAZ
IIgi : U§ ak ll Ⅳlini EЁ itiln Mudiirliiこ uniin o4/12/2014 taHhli ve 6067454 say11l yazlsl.
ilgi yazl ckinde alinan TOBiTAK 4006 Bilim Fuarlarl Dcstcklcmc Programina
mtiracaatlar 18 Kaslln 2014 tarihi itibanyla ba§ lanll1 01up, 、
v、ャ
、
v.bililniz.tubitak.gov.tr
adresinden ilgili linklcrc basvuru yapllabilir.
Bilgilerinizi ve duyurunun yaprlmasrnr rica ederim.
Hiseyin Umit GUN
Miidiir a.
119c Milli EЁ
itim Sube Mudirii
EKLERI.
―
Bakanllk Yazlsl(l Sayfa)
DAGITIM:
―Ortaokul vc Lisc Miid.Banaz
‖cc Mili EEitim Midi‖ i言 o
Bana′
UsAK
int adr.http:〃banaz.mcbgovtr AyrintillBilgi i9inirtibatsCfLBiLEN
E― pOsta:banaz64omcb 80V tr Td:31553H(Dahili 1 9)Faksnα
315 13 69
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmrstrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenac3c-7799-368b-857d-0f5c to<lu ilc
teyir cdilebilir.
υ
ヽ
Sayl :29425508/604/6067454
04/12/2014
Konu:TUBITAK
KAYMAKAMLIGI
(Milli EЁ ijm
MudurluЁ unc)
MUDURLUGUNE
fUgifaf 4006 Bilim Fuarlarr DesteklemeProgramrna mtiracaatlar 18 Kasrm 2014
tarihi itibariyle baqlamtg olup, www.bilimiz.tubitak.gov.tr adresinden ilgili linklere bagvuru
yaprlabilir.
Gerekli duyurunun yaprlmasrnr rica ederim.
Bulent sAHiN
Vali a.
Milli EЁ itim Mむ durti
DAGITIM
5 119e KaymakamllEl
(M.E.M.)
Merkez Ortaokul ve Lise Miid.
lll,を
Bu evrak gtivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden049l
-dfc8-3ad2-bb
I
1lt
b-9b89 kodu ile teyit editebilir.
一
1鼈
■
V観
鞣
褥
鰺
褥
骰
十
霧
絋
燿
8饉 Su328,t★
1鱗
書:TA菫
ヽ
ヽ食、
1 1 77533774-279‐ 21402S
Konぃ : 4606 Billln FuaFlarl Desteklettc
2511112014
Pr(1贅 rallll
MiLLi ECiTiM BAKANLIこ INA
(VenilikVe Ettitilla Tek盪 ol電 ileri Gttnel M畿 感機rl懸 鱗
Konya Devlet Yolu,Cy磁 i Tlp F漁 量itesi
065001` cknikoku:lar―
Fへ
)
KarslsI
NKし ヽRA
Bttanll意 I Il● T濃 漁:ド c Bilimsぶ vc Tehol疇 ik ArattIIlla
hli摯 Tenlei ve tta ё
Kヒ rurnu arasnda ill17alinan t4.03.2012ね 五
ttrCtiFndc Bilin Kttlttriinttn
BIIIッ
摯
l FuaHatt.Milli E二 :轟 Fll
(た listirillllesinc Yё
nciik 3ilim FuarittlnI量 Dttzcnlcnmesi" Ait Protokolii gercttinCC
nmcktcdiF_TttBITAK BililFll Fllnrl劉 霧 Prottrmぐ attriSI「 2014-2015E二 itim‐ 0意 rctilll ylll
ltin gゞ lI■ 115 o:up. 2010 okulda lBilirn Fuarl ditzenlclllllesi hedcttcnlnektedir. Bas、 ■rular i7
KasHll-30 0cak 2015 tatthl‐ c亜 araslndaい ilimi2.tubitak,魚 oT.tr adresi義 7t・ inden alinlnaktadir.
dtizcnlt・
llanacak
Bilinl Fllart 8idcrleri 4006 BiliFll Fuariarl Desteklcrnc Prottrarnl kapsttnlllda kar§
いtl lllikt‐ ar B:liFll Fuari diizcnteyen he■ oktli l,in 5.000TIL:職 iF. Dcstekten yararlanabi}rvlek
olは 、
「
:ゞ
In oktlllttrin,agrl inctnin‐ de belilFtilCtt ko導 ullar dogtrultusunda bas、 ttrlliarinl tamanllaFttalarl vc
‐
ttkuluFな
ndcn indttilen sむ /1cttnc.pFge yttiituc6su taraindan okul彎 畿1通 rtt vc
「 AKta
いま二1101d減 ュu格 isCdekl il veya ilヾ c Milli tこ itiln Mttdttriゃ 轟ne imttlattlarよ Tむ BI´
ilぜ til:11ビ
lidir.
bas、 'tlru sistcmi ttze五
401)6 Bililll F毬 額larl Destcklcme Pro奪 ranllyla il落 :li olarak‐ il ve ilte Milli li二 i轟 難
ヽitidi11・ itittlerinin
s6zlc華 ItlClerin
irnzalanrllasl
a學 観
asinda ok凛 llara kQlaゞ 機k gё SteFlliCleri
ini saygュ larlnlia arz cdcrim.
htisustlttda bilgilヾ ndirillllcleri iゞ in geЁ 二
PF01 11Dr.Ero:ARCAK:¨ 10GLU
Baskan VardilllclSI V.
::Kl
ltilim lrua■ iaF:奪 麟
意
『1卜 fCt識 l
ay,it EIFヽ lr● ■lk:壼 掛朦Kan‐ ■■■,t考 6● e CttVC籠 薔 覇 になtrり 籠l■ :籠 ′議 題●:鶴 ,凛 籍o● I● tr.
Bぃ )● Ige.ヽ ●
“
'0、
{h!{{r,trrhrtal-sattr;trlrtsincc-p.!sta!dllanllarnk!apllirhlltr
i.rr;rkiiorrul*nrutt*lcllrrti
1‐
TIIRK:VI B:L′ iV,I・ 1.、 c rilに 、1ヽ Lく 〕fIX ARA,TIR`
1ビ
`A Xt:RL:ヽ
BAsKA` 1101
rlirlrrr
cooe
rrjairnx eit-iil
FUARLART DESTEKLEmE PRoGRAtm
PROJE cAGR:St
cattri Kodu
4006
caori Adi
TOBITAK B41im Fuarlatt Destekleme Programi
Cagri Tttr餞
Periyodik caOr:
Yay:nianma Tarihiノ Son Ba,vuru Tariれ
17 Kas3m 2014ノ 30 0cak 2015
i
Prole Sttresi
En fazla 7 ay
ligili TOBiTAK 8:Fi口 ni
8i綺 m
ve Toplum Daire Ba,kanlll:
TanlFniari
Bu ga$rr rnetninde yer alan,
Destek Prograrnl:4006 Bittm FLlarlari Destekleme prOgram:n:,
Dan19man1 811im Fuarlar:nda yer alan oorenci prolelerinde、
sttrecinde eolim Veren ve destek olan danisrnan
ёoretmeni,
Mttdttrittk1 4006 8ilim FuaHan Desteklerne Programinin yじ
Dalre Baskaniloi bunyesindeki m● duri● 0由
ёorencilere prole
Bllirn ve Toplum
rttt餞 ldむ o曲
,
ёttrenci:Bilirn fuarinda sergilenecek proiey:haziriayan 6orenciy:.
Proま el
Bu usul ve esasiar Oer9evesinde TOBITAK desteoi:le yむ rtttllen
PrOie lZleyicisil
Dttzenlenen 811im
Bllim Fuarlin:、
Fuarinl yerinde zlyaret ederek izlernek,
deOerlendirmek ve TUBITAK:a lzleyici raporu hazldamak ttzere Mじ
dlr10k tarafindan
gOrevlendirilen konusundaじ 2man ki§ ilerit
PrOie Y餞『麟
t口 ctts麟 : Yapllacak oian so21esrneye taraf olan, fuar sttrecinde sergiye
katilan
ёorencilere rehberl:k eden.fuarin bilimsei teknik.:dal,mali ve hukukl hertO「
sortlmiuluounu taolyan, yazlomalarl yapan ve fuar:n yё
││
netinlinden so「urnlじ bilirn
fuarinin dttzenlendio1 0kulun Oo「 etmenini:
PrOie Yttrttt● cttstt Kurumノ Kurulu,:BIlim fuarinin dttzenlendiol okulu:
Sonuc Raporu: Prole desteklerne soziesmesinde beliFtilen sttre :9inde, TOBIttAK
ta「 af:ndan
Sё zlesmei
belirienmis forrnata uygun oiarak haz:rlanan raporu,
TOBITAK tarafindan destek kararln:n verlimesinden sonra bu Usul ve
Esasiar uyar:nca TOBITAK‖ e Yurtttttctt Kurum/Kurulus ve Proie Yむ 「色
tttcustt arasinda
1/7
imzalanan yaz::l aniasrna(4006 TOB:TAK Bttim Fuarlari Destekleme Sё
zle,mesi)Ve
eklerini.
・
T薔 8iTAK:Tttrkiye
・
Usui ve Esasiari 4006‐ TUB:TAK B議 im Fuarlart Destekleme Program: Usul ve
BIlimsei ve Teknoloilk Arastirma Kurumu'nし
、
Esasiarint
ifade eder^
Caon Amacl:
8じ
9agri. 5-12. sinifta okumatta olan
ёorenCilerin ёoretim progran■ 9erOevesinde ve kendi
llgi alaniari doorultusunda beliriedikleri konular ttzenne arastirrna yaparak, arast:rrnalarinin
sonu91arint sergileyebilecekleri,
ёo「 enciler
ve i21eyicilere eё lenerek
ёgrenebilecekleri bir
ortam sunan B‖ iFn Fuarlarina destek ver;IFneSini a“ a91amaktadir
Tむ BITAK B隷 irn Fuarlari:le hedenenen genel ama91ar,け 奔lard:『
・
1
Bilirnin ve bi:irnse1 9ali,malarin yeni nesiller tarafindan benirnsenrnesini teovik
edilmesi`
kilendirilmesi,
・
811irnin gonittk hayatta l:i§
・
Ara§ t:rrntt tekniklerittin: rapo「 lamanin ve sunum becerilerinin tabana yay:larak genc
bireylere kazandirilrnasi,
・
Farkli gel:01mse!l duyussa:ve b:lissel seviyedeki her 9ocuoa prOie yapma firsat:ntn
sunulrnasl.
・
00renc‖ ere proie yaprna ve paylattma konusunda yenl ortam ve olanaklarin
yaratilmasi,
・ OOrenc“ er Ozerindekl yarisma basklsinin ortadan kaldi「 :larak prOle yapmanin
ellenCeli taraflarinin On plana 91karilrnasi,
・
Farkll
sosyo‐ ekonomik seviyedeki bё lge okullarinin prolelere e,it katlliminin
sagianmast,
・
Cer9ek hayattaki soru ve soruniara Oё
2じ m
bulじ nmaslnda bilimsel cali,malarin ve
bulgulann OneFninin 6ё renCiler tarattndan uygulayarak′yo,ayarak ttrenilrnesinin
SaOianmasidi「
.
CaO日 Kapsarnl:
Milli Eoitim Bakani:│:'na baOli bir dev:et okulu bttnyesinde, 5‐
12 sin:偶 arda
okumakta
olan Oorenciler tarafindan bittmsel s● recler takip edtterek haz:「 ianm:l prolelerden
OltlSan ve yじ kartda be籠 裁ilen aFna191ar cerOevesinde ditzenienen prole Sergileri
TOBITAK 8ilim Fua‖ ar:kapsaminda yer alabilir.2014-201 5 Eoltirn‐ 0こ reum
2/7
ylll llin]
TUB|TAK Bilim Fuarlarr 1 Mart-l2Haziran 2015 tarihleri arasrnda en az 1 gun en
fazla 3 gun olacak gekilde gerqeklegtirilebilir.
Basvuru Kosullari:
o
Milli Eoitirn 3akani:ot'na baO11 5.-12.Sininar arasinda eoitim veren devlet oku‖ ari
Tむ BITAK 811im Fuariarina ba,vuru yapabil:r.
・
zel okui ba,vurulari
ara Bilim Fuari desteё i Verilmemektedir, bu nedenie ё
Ozel okじ ‖
kabul edilme=.
● B:!im Sanat Merkezlettnin(BILSEMl ba,Vuru:ari kabul edilmez.
o Bilim fuatt basvurutam prole v戯 威 織 c● stt taraindan vapl::F
・
Okui mttdじ「餞taraindan be群 ‖enen ve basvuru vapan okulda kadrolu,tam 2amanll
6壺 retmen
tBclsl olab‖
olan bir ktti prae y由『由
i「 .
・ Her okuldan sadece l kisi proje yurutttcosじ Olarak basvuru yapabllir
e proie vttrttt儀 ●
vnt kisi ohmaz.
Os餞 ●
・ Ok“ :madttr織 ‖
・
TttBITAK B‖ im Fuariari dttzenlemek 19:魯 en a=25 prole hazirianmasi ve sunulrnasi
gerekmektedir Bu ko9u:,M‖ ::Eoitim Bakan:lo3'n3n5.ve 6“
hizmet a:an:arlnda
bulunan okuE:ar icin en a2 15 proie olarak belirtenrnistir.
● 2014 ‐2015 Eo織 im‐ 00relm ytlinda toplam 2000 okulde TOBITAK BIIlm Fuarl
dlzenlenmesiれ edettenmekte olup herili9in be‖
・
r‖
saylda kontenian ay「 :lmi§ tir_
Ba,vurular 17 Kastm 2014-30 0cak 2015 tanhien arasinda http:〃 bilimiz
adresi tlヱ
tubttak qOv:tr
erinden alinacaktir_ 8ununla birilkte T口「klye gene繊 19in bettrlenen kotanln
soa basvuru tarihinden 6nce doimasi durumunda sistern ba,vurulara kapatilacakti「
・
Sistem ttzerinden ba§ vuru yapildloinda, ecer ba§vuru asil listede ise ekranda
=・
3a§ vurunuz as‖ listeye alinmtstir_', eoer il i9in ayrilan kontenian dolduktan sonra
ba,vuru yaplldi iseお Balvじ runuz yedek listeye alinnl:stirt'uyarisi gOsterilecektir^
・ As‖ listede herhangi bir deol。 lklik olmasl durumunda yedek listede yer alan oku‖
ara,
yedekte bじ lunrna siralarina gOre e― posta :le b‖ 9i verilecektir, Prole Sttrecinde prole
vlrむ tuclleavie
kも ‖
ettn
e^posta ve rnobil telefon aractl:尋 ,via ilettsim sa登 lanrnakta olup bu
basvuttda verdklen ttetも im b崎 鵬e活 雨n eksiksレ
ve d“ ru dmasI
qerekmektedir
Basvuru YaplimasI:
8asvuru
Program:na
Ci「 is butonuna tiklandiktan sonra,
yaptiabttmesi 19in Merke2:Kimttk Do曇
ku‖ anic::arT
kimlik doorulamas:
ruiama ekran:gelir.Daha ёnceden kaydi olan
C.kimttk numaralari ve parolalarlyla giris yapabili‖
er.Yeni kayit yapmak
isteyen ku‖ anicilar ise Yeni Ku‖ anicl Kaydl kismindan sisteme kaydolduktan sonra
TC.kimlま k nurnaralttri ve aldiklari parolalarlyla giris yapabilirler.
3/7
Sistemde yok!O olan・ 4006 Bilim Fuariari Desteklerne Pro9raml Basvuru Adimlar!・
takip edilerek ba,vじ ru tamamlan:r(Dikkati Veni Ku‖ anicl Kaydi ktsrnindan sisteme
kaydolurken llGiris Tercihri seceneoini
bё llm口 nde
isaretlemeden
gidmesi gereken kuttrn kodunun d∝
gecebilirsiniz.
ru。 lduOundan
Ba§ vuru a,amasinda sisterne grtten 18AN numarasinin mu‖
Basvuru
emin olunuz)
aka proie vlrtttucosGnじ n
kendi adina aclan aktr bir hesaba an Olmasi oerekmektedir_
・ Ba§ vuru Onay"b610munde kuttanicl yaptiё i basVuruyu Onayla butonuna tlklayarak
onaylarnalidir.Onavsiz basvttrular cecersiz savllacak綺「
Basvuru onaylandiktan sonra deё
nce
onaylanmadan ё
:。 ik‖
k yap:lamamaktadtr Bu nedenle ba,vuru
ver‖ en bilg‖ ettn dooruluOu tekrar kontrol edilryle‖
dir
Ba§ vurular!ge,eril o!an prole yurtltoc口 lerine,e― posta ile 88a,vurunuz onaylanrnistir,
basvuru sayfanlzda yttkll olan tS021e,meyi¬
ndirmeniz ve tek nOsha ha‖ nde:eksiksiz
olarak doldurarak, her sayfasi parattanm:,ve yetk麟
sё
i ki,ilerce im2aianmis sek“ de
zle,mede belirtilen adrese en ge9 10 :l gttn麟
gerekmektedir_素
19erisinde gё ndermeniz
mesal1 9onderilir Bu mesai basvuruntln onavlattrnasini takip eden
brkac oun ice‖ jnde prde v麟 磁tlclsttntn Sstemde kav州 :e‐ posta adresine
cё nderilir
4006 TU8:TAK Bilim Ftaarlart Destekleme S62:eSmesi:
・
Ba,VU「 unun kesiniesmesi 10in,sistemde ba,vo「 tl sayfanizda yむ
k:し
olan S021e§ meryl
indirmeniz ve tek nttsha halindet eksiksiz olarak doldurarak,her sayfasi paralanmis
ve yetk‖ i kl,ilerce im2alannl:§ sekilde.sё zleOmede be‖
rt‖
en adrese en ge9 10 1§ gttn由
19erisinde posta/kar9o yolttyia gondermeniz gerekmektedir,
・ Sё zle,mey:imzalayarak T08iTAK BIlim Fuar:gerOeklestirmeyi ve fuarin12da en az 25
prole (5 ve 6. hizmet alaniarinda bulunan ok彗 ‖ar i9in e‐ n a2 15 prole)Sunumu
yapmayitaahhut etmil。
lu「
sunu2.
Destek ve Harcamalarin Kapsami:
・
e
TUBITAK Bilim Fuariari destek tutari 5 000 TL'dir.
SOzlesmenin tarattarca
YO「 OtlcOSOniin
iFn2alan‐ mas:ndan
sonrat
toplam destek tutar:
Prole
TOBiTAK'a bildirdiol kendi adina aciinnls hesaba hibe olarak transfer
edilir
・
Destek tutarinin harcamalarl,Prole YOrむ
t● cttsし
tarafindan gerOeklesti「 llir.SOz konusu
harcamalar prole basiama ve bitis tarihleri arasittda gerOekle,tirili「
・
.
TU81TAK 3:lirn Fuarlarinin etkin bir sekiide Oerceklesmesi icin Oerekli sarf maizeme
alinllarl(klrtasiye, laboratuvar/deney malzemeleri、 etkinllk materyalleri vb.), makine‐
techizat alinllari, baktrn‐ onarim giderleri, iaOe ve organizasyon hi2meti alinllari ve
4/ア
pFOie ihtiya91ari doo「 ultusunda yap:lan dioer altrnlar destek kapsaminda kabul
edilmektedir Tじ B:TAK desteoinden yapllan harcamaiara ait belgeier(faturaiar),
T081TAK tarafindan gerektioinde yapllacak denetirnlerde gё
hukし mier Oercevesinde★
Tじ BITAK'a
sterilrnek ttzere genel
Profe Yttrtttttcttstt taraftndan muhafa2a ed‖ ecektir,
herhangi bir harcaFna beloesi gё ndorilrneveceヒ ttr(・・κ
""だ
力
esap ve ttremた rine″ 1,1あ わ
er
Idare"′ ●1●4trO′
ε m taps●
Fe,た 0● te ve b′0み ge″ er)め ″
=′
な go2eti轟「●Jθ OJtFF yrrraroぁ
わ。′
な。,yrr`コ reyた
Jrda々 ′■
●
“
をar2rerf
"●
itimf"ご eoわ 。
ara■ zrr"● ″α
,F● ソ
fFm″,,■ e"″
oreた riri″
rf′
v`ご υrd“ r●
"′
"た
′
を〃
o′
を′
.)
sallan′ ′
Destek kapsaminda demirba, nlelioindekl ia。
:ni‖
ann(makineノ techizat)alinmasl
halinde, s62 kOnuSu mal=eme, PrOie Y薔 咸tttcttsti taraf3ndan gё rev:i oldLIou
kurulula hibe edilerek, dttzenlenen ta,1織 :r ittlern ft,i faturaya eklenerek
mttharaza edilir.
Bilirn Fuar!an tamarniandlktan sonra sisteme gl『 :len sonuc raporunda prole
harcama:artnln bilgisi istenmektedir`Yttpllan harcamalara ait bilgi:er TU81TAK
tarafindan gerektittinde yapliacak denetirnlerde ku::an:lacaktir.
PrOle SOnuclandioinda,destek tutann,織 tamaminl籍 BI:im Fuan organizasyonu ve
faallyetleri l。 ln
harcattmast esastir_
PrOle SOnu91andioinda, mttcbir sebeplerden dolayl destek tutarlnin tamaminin
harcanamamasi halinde、
kalan destek tutatt prae yurじ toctts口 tarattndan sonu9
raporu sisteme ylk:enmeden
ilgili rnttdじ
ge ilelli「
バ由
ёnce TU81TAK banka hesabina lade edilir ve dekont
.
Faturalann kesimi lle ilgili olarak,aoaoida ёrneoi bulunan fatura forrnatina uyulrnasi
ve ekteki ёmek faturada gё sterildiё i gibi TUB:TAK 4006 Bilirn FuarI Projesi ifadesi
Fnatiaka yazdi自 larak prole yttrutBcttsじ
edina kesI百 レnesi gerekmettedi「
Ya2ar kaSa
fi,l kabul edilrnemektedir.
Faturanin mo,ten vergi no bO10mune proie y● rutlcttslnOn T C Kimttk Numarasi
yazllir.
Sonu9:andlnirnl● olan prOleye(bi:im fuanna}Verilen destek tutannin tamanll,
yapllan harcamaiara lli,kin heFhangi bir belge istentteksizin, hibe ediiFnis
sayl::r.
Proje
izleyici
raporu
sonu91andiril,■ arnt§
ve
sisteme
girllen
sonuO
raporu
doo「
Uitusunda
veya kusur ve ihmalden dolayI B:lim Fuarintn gerOekle,rnemis
olmasl halinde` projeye
ёd● i ve ikramiye olarak transfer edilen destek tutarinin
tamami,21/7/1953 tarihii ve 6183 say:れ Amme Alacaklarinin Tahsil Usultt Hakkinda
kanunda be::Fti:en oraniarda gecikme fa12i Vygulanarak Prole Yttrutttcttsttnden
tahs‖ edilir.
5/7
Bilim Fua‖ annln izlenmesi:
・
PrOlelerin. belirlenen ama, ve hedefler doorultustlnda ylrutullp yじ
rutじ lrnediol,
TOBITAK taraf;ndan gO「 evlendirilen prole izleyiGiieri‖ e takip edilebilir
・ Prole iヱ leyicisi、 Bilim Fuarin]yerinde zlyaret ederek,TOBITAK tarafindan hazirlanan
formatta hazlnadiOi二 iZleyici raporlari"ni T081TAK'a lletir
・
Tむ BITAK tarafindan gOrev:endirilen prole iZleyicilerine ylrutttco tarafindan herhangi
bir
ёdeme yaplimayacak o:up.izleyicilerin hi9bir masrafi proleden karl:lanmayacaktir
izleyicilerin nnasrafiari TOBiTAK taraf:ndatt kar,:lanacaktir.
Prolenin Sontlc:andlnlFnaSl:
“
vtご web
・ Fttar tamamiandikt‐ an sonra Prole Y由「むtuclslnttn, bttiFniZ tublak`鯉
・
sitesindeki B8,Vuru bё llmBnden giris yaparak, 4006 BIlim Fuari Proie ve SOnu9
811gileri Asamas: Ba,vuru Adimlarittni takip edip. Fuar Sontrc Raporu bё
l色
mOn壼
doldurrnasi gerekmektedir.Bu bё l● m web sitesinde daha sonra kullanirna acilacaktir.
・
Fuar sonu。 「aporu bё llmonttn fuarin bitiminitakiben eksiksiz,duzgln ve dOgru olarak
tarnamianmast Oerekmekted澪
_B:露 m fua攀 oi dette‖ endiren izlevici rapo「 unun
olrnasi ve sonuc raporunun vurotlcし
olumiu
tarattndan gsterne vl照 enmesi lle prole
sonuciandirilir,
・
lzleme raporo bulunmayan fuariarin takibi ve sonu91andiritFnaSt pr91e yur●
tocosu
taraflndan hazl「 lanip sisterne yttklenen sonu9 raporLIlle yapll:r_
・
Fuar sonu9 raporu bOIじ mtt tamanllanrnayan, eksik bttgi 10ere■ veya TUBITAK'a
lletilen izleyici raporu ile ёrtosmeyen proleler sonuciandirilmaz ve destek tutarlnln
tamarnl,``Destek ve Harcamalarln Kapsam8"ba9ilol attinda belirtildioi sek:lde
Proie Yttrtttttcttsttnden tahsi:edilin
・
Katillm
sertiflkalar:
haz:‖ anmakta
sonuc ra⊇ orunda belirtilen savisal
bil壺 :ler dottrultusunda
ve qOndenimektedir.Sortrikalattn g6ndenmindek: gecikmelen g02
ёnunde bulundurarak sont19 raporunじ zu fuarin bitirnini takiben en kisa sO「 ede
tamanllarnaniz gereklidir.
Ditter Husttsittr,
・
e belirtlimeyen hususiar hakkinda,4006=丁 081TAK B澪 im Fuarlari
CaO「 i metni ‖
Destekleme Sё zlesmesi, 4006-TU81TAK B:lim Fuarlar: Destekleme Programi
Us爆 l ve Esasiari ve BIlirn ve Toplum Proiele轟 lda百 ve Mali Esasiarina gё re islem
yapllir
6/7
ヽ
:ietisiFn 3ilgileri:
TUBITAK Ek Hizmet Binasi
311im ve Toplum Dalre Baskanl苺
Bilim ve Toplum Programian M●
ё
l
d嶺
‖
lol
Akay Cad Noi6
06420 8akan:lklar/ANKARA
bilimiatubitak.oov.tr
Web Adresi:http:′ ′
htpゴ
・tubitak.gov.trbtpm
ー
forum.tubitak.gov,tr
im:
ile囀 §
bt40060_tubitak.壺 ov.tr
瘍中
ORNEK FATURA
麟 ″
議 搬 競 1離 ′
t鹸
硫
触
朦 機 襲
¬
騨
撻 機灘
祓
│
転
銀攀
・ 1,I・
攣
J
: 壌蒸自藤V'■ 陽
(lilri
鞭
_麟
輔
輔
難riΥ 奇!l
艦:書 ‡
1
ア/7
13
:3ね .=や 機"麟 申鰤L_.
豊
1_む.o三 ふ
機、
Iじ rム 鸞
議 事
雑 ,嚇
餞韓
議″
蒻
4
機
瑯
, 鋼
1漱 競
119
墨
AO〔 :
軸
撮
数
1‐
輔
筵 03
轟 躍糠
饉 161
轟 蒻
営.誓
臨
轟 籍
醸
:
―一
ヽ/
A"t RoF,
ヽヽFYON
4ヽ 6RI
拿ム
│■
豪馬マJRtj∼ SAViSI
“戴願 卸知目 輸
1ヽ 0^絨 ■
'I
rム “
躊TAし `ハ
3'V
`ネ
●こ ■
,●
│ヽ
“ Kミ t:
ュI cA,tAκ
1'CORuや
かC'tt=゛
,こ
1, 0,,AR3●
`:R
,4 1R21ヽ ■点`
:`│、 │ぅ F■ lR
l,も A=`ANIE'
ヽ1■ ハ
'AI
rAな 0ヽ U
ネ:`たゝ
=:`0こ
ハ11'
マ
MA:ム ■ ●
1■
いヽヽ
'SA
│で ユ
│ヽ
4も
^A辱
ヽれ01鶴
`FIメ
ヽ tt,ξ ■
'ヽ ,こ )薔 `ミ
s:ヽ
52゛
し
'金
,、 nt2〔
,45● ミARVA
ちゝ
おSを `
'A`
,( SIRI
ヽ
5 4
〓 , 7 ち H ︺
n 饉 総 飾 “ “ ぉ 鑢
13゛ ●
`LA
蒙 Ю I L O腱
。 Ю Ю目
弱 “ 3
=:RO“ ^
C'
'S:∼
轟 ANtltRFA
糞
`ヽ
3G
`│ │■
,0
12
'マ
30
4
輻
30 0SMAヽ
寧1 ,tFrF
1マ
〔