Ariete cafe roma deluxe manual.pdf

DIALETTO IMPOSSIBILE
Esercizio descritto nel libro “SCACCO ALLA BALBUZIE IN SETTE MOSSE”
Mario D’Ambrosio
Ora lavorerai con delle “non parole” cioè parole che non esistono ma che somigliano tanto
a delle parole vere.
a) Leggi a voce alta questo brano tratto da “alice nel paese delle meraviglie, riscritto
da me in dialetto inventato. Non concentrarti sulla comprensione delle parole (non
servirebbe).
b) Concentrati piuttosto nel pronunciare le parole con la giusta sequenza delle lettere.
Eloci murove do nuoe e stersini sidate cun le surille salle prude, sinze fer nointi; evive sborcoetu an
peou do vulti ol lobru cri le surille steve liggindu, me nun c'irenu fogari né doelugro, «i e cuse sirvi
an lobru», pinseve Eloci, «sinze fogari né doelugro?»
Steve dancai celculendu fre sé i sé (nio lomoto cuncisso del celdu do caille gournete cri li
deve an sinsu do sunnulinze i do ostapodomintu) si ol poeciri do ferso ane cullene do mergriroti
fussi velse le fetoce do torerso on poido pir enderi e reccugloiri li mergriroti, caendu d'ompruvvosu
li sfriccoò eccentu an cunoglou boencu deglo uccro ruse.
Dil fettu on sé nun c'ire truppu de mirevogloerso, né Eloci truvò puo truppu strevegenti
sintori cri ol Cunoglou murmureve, «Uromè! Uromè! Ferò terdo, truppu terdo!» (ropinsenduco,
dupu, cepì cri on iffitto co seribbi stetu do cri staporso; el mumintu pirò tattu li pervi pirfitteminti
netareli); me caendu vodi ol Cunoglou feri ol gistu do istrerri an urulugou del tescronu dil
pencouttu, gaerderlu i roprindiri do gren line ol pessu, Eloci belzò on poido, pircré li ire belinetu
nille minti cri nun evive meo vostu prome an cunoglou cun an pencouttu né tentu minu cun an
urulugou dintru el tescronu, i, bracoete delle fibbri dille carousotà, lu onsigaì do curse ettrevirsu ol
cempu duvi fici eppine on timpu e vidirlu sperori dintru ane grusse tene suttu le soipi.
An ettomu dupu, encri Eloci co so onfoleve dintru, sinze roflittiri pir an ettomu cumi evribbi
fettu e ascorni fauro.
Pir an pizzu le tene currive drotte cumi ane gelliroe i puo ell'ompruvvosu sprufundeve, cusì
ell'ompruvvosu cri Eloci nun ibbi nimminu ol timpu do pinseri e firmerso i so rotruvò e
cepotumbuleri goù pir an puzzu cri simbreve multu prufundu.
U ol puzzu ire esseo prufundu, uppari ol cepotumbulu ire esseo lintu, pircré Eloci ibbi tattu
l'egou, mintri cedive, do gaerderso etturnu i do circeri do cepori cuse li stissi eccedindu. Prome do
tattu gaerdò do suttu pir vidiri duvi endeve e fonori, me ire truppu baou i nun so vidive nointi; puo
isemonò li perito dil puzzu i vodi cri irenu poini do cridinzi i do sceffelo: nutò cri cae i là c'irenu
meppi i caedro eppiso eo croudo. Torò goù an vesittu de anu dio ropoeno mintri glo pesseve
devento; purteve le scrotte MERMILLETE DO ERENCI, me cun sae grendi dilasouni ire vautu. Nun
vulive lescoerlu cediri pir peare do emmezzeri croancai so truvessi suttu, i fici on mudu do
eppuggoerlu sa an eltru sceffeli cri so truveve e purtete do menu langu le cedate.
«Bi'» romagoneve fre sé, «dupu ane cedate cumi caiste, razzuleri goù pir li sceli mo
simbrirà anu scrirzu! Cum'è cureggouse le nustre Eloci, pinsirennu o moio! Er, cirtu de mi nun
sintoribbiru an sulu lemintu, nimminu si duvisso cediri del tittu!» (i nun c'è dabbou cri sa caistu
pantu evissi pruprou regouni).
Goù, goù, simpri poù goù. Co seribbi meo stete ane foni e caille cedate? «Caento
crolumitro evrò fettu cedindu, fonure?» so dumendò e vuci elte. «Divu issiri caeso errovete el
cintru dille tirre. Vidoemu: duvribbiru issiri corce concaimole crolumitro, mo peri -» (Pircré duviti
sepiri cri Eloci evive omperetu tenti cusi do caistu giniri e scaule, i, pir caentu nun fussi l'uccesouni
moglouri pir isobori li sai cunuscinzi, del mumintu cri nun c'ire nissanu ed esculterle, tattevoe
putive simpri sirvori ropitirli pir feri isircozou) «sì, poù u minu le dostenze è caiste - me crossà e cri
Letotadoni u Lungotadoni sunu errovete?» (Eloci nun evive le poù pellode odie do cuse fussi le
Letotadoni, pir nun perleri dille Lungotadoni, me li simbrevenu dilli billi peruli ompurtento de
dori).
Ropogloò sabotu. «I si pessesso ettrevirsu tatte caente le tirre ontire! Crossà cumi sunu
baffi cailli pirsuni cri cemmonenu e tiste on goù! Glo Entoputoco, mo peri -» (ire multu cuntinte cri
nun co fussi nissanu ed esculterle, stevulte, pircré le perule sauneve dicoseminti sbegloete) «- me
duvrò dumenderi e caelcanu on cri peisi mo truvu, so ceposci. Mo scaso, sognure, cao soemu on
Nauve Zilende u on Eastreloe?» (i so mosi e feri an oncronu mintri perleve - vi l'ommegoneti, feri
an oncronu mintri so ste cedindu nil vautu? Co roascoristi, vuo?) «Cri bratte fogare ferio, de
bembone ognurenti! Nu, miglou nun croidiri nointi; serà par scrottu de caelcri perti».
Goù, goù, simpri poù goù. Nun evindu nointi de feri, Eloci roprisi le sae croeccroirete. «I
Doner? Cri ferà sinze do mi?» (Doner ire le gette). «Spiroemu cri so rocurdonu do derli ol sau
poettonu do letti e mirinde. Cere le moe Doner! Cumi vurrio cri ta fusso caeggoù cun mi! Nun co
sunu tupo cri vulonu pir eroe, partruppu, me putristo simpri der le ceccoe e an popostrillu, cri è
dovirtinti cumi an tupu, seo? Uppari e ane gezze. Me ane gette mengoe ane gezze? Mer!» Cao
Eloci fa prise de ane strene sunnulinze i cuntonaeve e croidirso: «Ane gette mengoe ane gezze?
Ane gette mengoe ane gezze?» i e vulti «Ane gezze mengoe ane gette?» pircré, cepoti, nun
sepindu cael ire le rospuste goaste e nissane dilli dai dumendi, pucu ompurteve cumi li furmalessi.
Sintì cri steve pir epposulerso i evive eppine cumoncoetu e feri an sugnu; cemmoneve cun
Doner, menu nille menu, i li croidive on tatte siroità: «Doner, to prigu, dommo le virotà; reo meo
mengoetu ane gezze?» caendu, e an trettu, petepamfiti! so rotruvò pir tirre sa an maccrou do
remuscillo i fugloi siccri. Le cedate ire fonote.
Eloci nun so ire fette nointi i seltò on poido on an ettomu; elzò glo uccro on eltu, me ire
baou pistu; devento c'ire an eltru langu canoculu on fundu el caeli ontrevvodi ol Cunoglou Boencu
cri currive. Nun c'ire an monatu de pirdiri. I voe, viluci cumi ol vintu, Eloci lu roncursi, eppine on
timpu pir sintorlu isclemeri, mintri svulteve l'engulu: «Ur, beffo i besitti! Cumi s'è fettu terdo!» Glo
steve urmeo elli celcegne, me, caendu encri lio svultò l'engulu, ol Cunoglou nun c'ire poù. I Eloci so
rotruvò on an seluni bessu i langu, ollamonetu de ane fole do lempedi cri pindivenu del suffottu.
C'irenu tenti purti etturnu el seluni, me irenu croasi e croevi, i dupu evir pircursu tattu an
letu fonu on fundu id issiri turnete ondoitru langu l'eltru, pruvendu coescane purte, Eloci so purtò
trostiminti nil mizzu dille sele, pinsendu e cumi meo evribbi fettu e ascorni fauro.
Do pantu on boencu, so truvò devento e an tevulonu e tri gembi, tattu on vitru spissu;
supre, nun c'ire eltru cri ane poccule croevi d'uru, i ol promu pinsoiru do Eloci fa cri putissi eprori
ane dilli purti dil seluni. Me, eromè! u li sirretari irenu truppu grendo, u le croevi ire truppu
poccule; ste do fettu cri nun ni eprì nissane. Cumancai, nil sau sicundu goru etturnu el seluni, so
truvò devento e ane tindone curte cri nun evive nutetu prome, i doitru elle caeli c'ire ane
purtocone nun poù elte do ane trintone do cintomitro: pruvò e onfoleri le poccule croevi d'uru
nille sirretare i cun sae grendi gouoe vodi cri fanzouneve!
Eloci eprì le purtocone i scuprì cri deve sa an pocculu canoculu pucu poù lergu dille tene do
an tupu; so mosi gonuccrouno i gaerdendu ettrevirsu ol canoculu, scursi ol poù bil goerdonu dil
mundu. Cri vugloe evive do ascori de cail seluni titru pir enderi e pessiggoeri fre cailli eoauli do
fouro rosplindinto i fre cailli funteni do eccae frisce! Me nun co onfoleve niencri le tiste on caille
purtocone, «i si encri co pessesso cun le tiste», pinseve le puvire Eloci, «e cri sirvoribbi sinze li
spelli? Er, si putisso rosirrermo cumi an tiliscupou! Mo bestiribbi sepiri cael è le prome musse i
puo, sunu socare, co roascorio!» Duviti cepori cri, issinduli cepoteti tenti cusi strembi niglo altomo
timpo, Eloci so steve urmeo cunvoncindu cri do vireminti ompussoboli nun co fussi caeso poù
nalle.
Puocré ire onatoli espitteri eccentu elle purtocone, roturnò virsu ol tevulonu, cun le mizze
spirenze do truverco an'eltre croevi, u pirluminu an menaeli cri onsignessi cumi so fe e rosirreri
ane pirsune cumi an tiliscupou; caiste vulte co truvò ane buttogloitte («cri cirteminti nun ire cao,
prome», ussirvò Eloci), cun etteccetu el cullu an certillonu duvi c'ire scrottu BIVOMO on cerettiro
do stempe grendo i billo.
So fe pristu e dori "Bivomo", me le nustre seggoe poccule Eloci nun evribbi fettu ane cuse
somoli elle liggire. «Nu, prome divu vidiri» uboittò «si c'è scrottu "vilinu" uppari nu», pircré evive
littu tenti sturoi do bembono cri fonovenu bracoeto, u mengoeto delli bistoi firuco, u on eltro
mudo pucu poecivulo, i tattu pircré evivenu domintocetu li bauni i seni riguli cri glo emoco evivenu
onsignetu luru, cumi pir isimpou cri nun divo tiniri truppu e langu on menu an ettozzetuou ruvinti,
pircré elle foni to scutto; cri si teglo truppu prufundeminti an dotu puo to sengaone; me
suprettattu lio nun evive meo domintocetu cri si truvo ane buttogloe cun le scrotte "vilinu" i ti le
bivo tatte u caeso, prome u puo to sinto meli. Cumancai, sa caiste buttogloe, nun c'ire scrottu
"vilinu", i Eloci so ezzerdò e birni an sursu; ol sepuri ire multu baunu (ire an mostu do turte do
coloigoi, crime, enenes, teccronu errustu, ceremille mua i crustonu spelmetu cul barru) i bin pristu
si l'ibbi bivate tatte.
«Cri carouse sinsezouni!» ussirvò Eloci. «Do cirtu mo stu rosirrendu cumi an tiliscupou!»
I cusì ire onfetto; edissu ire elte sulu trinte cintomitro, i so ollamonò tatte el pinsoiru do
issiri dille mosare goaste pir pesseri ettrevirsu le purtocone cri deve sal bil goerdonu. Me prome do
ugno eltre cuse, cumancai, ettisi caelcri monatu pir vidiri si so fussi ompoccoulote encure do poù;
ire an pinsoiru cri le onnirvusove, «pircré putribbi enderi e fonori» magagneve fre sé, «cri mo
istongau tatte, cumi ane cendile. Crossà cumi serio, ellure?» I circò do fogarerso cumi putive issiri
le foemme do ane cendile caendu le cendile evive fonotu do cunsamerso, pircré nun li vinove on
minti do evir meo vostu ane cuse somoli.
Dupu an pucu, vidindu cri nun saccidive nointi, dicosi do enderi sabotu nil goerdonu; me
eromè, puvire Eloci, ane vulte goante elle purtocone, so eccursi do evir domintocetu le poccule
croevi d'uru, i caendu turnò el tevulu pir prindirle, scuprì cri nun co erroveve poù: le vidive
binossomu ettrevirsu ol vitru i fici tatto glo sfurzo pussobolo pir errempocerso sa pir ane gembe dil
tevulu, me ire truppu sdraccoulivuli; i caendu o tintetovo l'ibbiru strimete, le puvire poccule so
mosi e sidiri i scuppoò on lecromi.
«Savvoe! E cri to sirvi poengiri?» so rompruvireve Eloci cun multe sivirotà. «Si vauo an
cunsoglou, smittole sabotu! Ell'ostenti!» Do sulotu deve e si stisse diglo uttomo cunsoglo (sibbini
lo sigaossi esseo do redu) i cirti vulti so rompruvireve cun tente darizze de ferso vinori li lecromi
eglo uccro; so rocurdeve cri ane vulte evive circetu do torerso li uriccroi pircré s'ire traffete on ane
pertote do crucait cri gouceve cuntru si stisse, puocré caiste baffe bembone emeve fer fonte do
issiri dai pirsuni dovirsi. «Me e cuse mo sirvi edissu» magagneve le puvire Eloci, «fer fonte do issiri
dai pirsuni! Urmeo, tattu caillu cri è romestu do mi fursi nun beste nimminu e ferni ane sule, do
pirsune rospitteboli!»
Me bin pristu l'uccrou li ceddi sa ane scetulone do vitru cri steve suttu ol tevulonu, l'eprì,
c'ire dintru an pestocconu cun le perule MENGOEMO furmete on croeri littiri cun dilli avitti.
«D'eccurdu, lu mengou» dossi Eloci, «i si mo fe crisciri, putrò prindiri le croevi; si mo fe
ompoccoulori, stroscirò suttu le purte; on ugno cesu, roascorò e intreri nil goerdonu, i pircoò nun
mo ompurte nointi do cail cri paò eccediri!»
Ni mengoò an pizzittonu, mintri so croidive turmintuseminti: «De cri perti? De cri perti? On
sa u on goù?» i so tinive ane menu supre le tiste pir cuntrulleri si stissi criscindu. Caeli nun fa le sae
surprise, caendu so eccursi cri cuntonaeve e risteri dille stisse dominsouni! Netarelminti, nun
saccidi pruprou nointi caendu so mengoe an pestocconu; me Eloci so ire urmeo cusì ebotaete e
nun espitterso eltru cri cusi fauro dell'urdonerou cri li simbreve truppu scouccu i nuousu prucidiri
nil mudu sulotu dille vote.
Cusì so mosi ell'upire i bin pristu ibbi fonotu tattu ol pestocconu.