Handleiding Rabo Direct Connect

PAIN.002
Formaatbeschrijving
functioneel
Januari 2015
Inhoud
1.
PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT
3
2.
PAIN.002 SCENARIO’S
4
BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM
13
BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002 IN RDC
14
BIJLAGE 3: DOWNLOADEN VAN PAIN.002 IN RIB PRO
15
BIJLAGE 4: DOWNLOADEN VAN PAIN.002 VIA SWIFT FILEACT
16
BIJLAGE 5: SEPA RETURNCODES
17
BIJLAGE 6: CHANGE LOG
18
PAIN.002 | Formaatbeschrijving functioneel
2
1. Pain.002 status exportformaat
Eind oktober 2014 introduceert Rabobank, voor het rapporteren van afgekeurde Eurobetalingen en
Euro-incasso’s, het exportformaat pain.002 in Rabo Cash Management (RCM). Begin november 2014
komt dit formaat ook in Rabo Internetbankieren Pro (RIB Pro) beschikbaar. Via Rabo Direct Connect
(RDC) en SWIFT FileAct is dit formaat al langer beschikbaar. Het formaat is gebaseerd op de richtlijn
vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De richtlijn is hier 1 beschikbaar.
Dit formaat voldoet uiteraard aan de standaarden binnen de SEPA propositie. In dit document
wordt de rol beschreven die het formaat pain.002 heeft in uw betaalproces.
Dit document beschrijft hoe de pain.002 functioneel werkt. Deze beschrijving en een technische
beschrijving van de manier waarop Rabobank de pain.002 vult, zijn beschikbaar op de volgende
locaties (de beschrijvingen zijn allemaal precies hetzelfde:
RCM, www.rabotransact.com/transactsupport in de sectie ‘Demos & downloads’.
RDC, www.rabobank.com/rdc onder “Export”.
RIB Pro, www.rabobank.nl/seb.
SWIFT FileAct, www.rabobank.com/swift.
1.1 Begrippenlijst
Batch/PI
Eurobetalingen of Euro-incasso’s worden verstuurd naar de Rabo betaalstraat in bestanden. Elk bestand kan één of meer batches bevatten, een batch kan één of meer transacties bevatten. Het bestand is in het Engels een message en heeft een identificatienummer, Message Identification of
MsgId in XML taal. Een batch is een payment en heeft ook een identificatienummer, Payment Information Identification of PmtInfId in XML taal. Een transactie is een transaction en heeft ook een
identificatienummer dat door de hele betaalketen doorgegeven wordt, End To End Identification of
EndToEndId in XML taal.
Batch- en bulkaanlevering
Het is mogelijk om met SEPA opdrachten batches aan te leveren met een batchbooking indicatie
true (batchaanlevering) en false (bulkaanlevering). Dit heeft effect op de wijze waarop deze opdrachten worden verwerkt. Batches worden als 1 opdracht gefiatteerd en geboekt op uw rekening
courant. Specificaties van de transacties zijn dan niet beschikbaar in de verantwoording. Bulkopdrachten worden verwerkt (dus gefiatteerd en geboekt) als individuele opdrachten 2.
Bruto boeken
Eurobetaling en Euro-incasso batches worden altijd volledig af- respectievelijk bijgeschreven op de
uitvoerdatum, ook indien de batches transacties bevatten die niet uitgevoerd kunnen worden. Tenzij het aantal afkeuring op transactie-niveau op of over de grenswaarde is, dan wordt de gehele
batch voor verwerking afgekeurd. Betalingen of incasso’s uit een batch die niet uitgevoerd kunnen
worden, worden op de uitvoerdatum bij- respectievelijk afgeschreven. Derhalve vindt niet één netto
boeking plaats, het bedrag van de batch vermindert met het bedrag van de afgekeurde transacties,
maar een bruto boeking van het hele batchbedrag plus individuele boekingen voor de afgekeurde
transacties.
Grenswaarde
Rabobank heeft een grenswaarde ingesteld aan het maximaal aantal transacties die een batch (PmtInfId) mag bevatten die afgekeurd worden. De grenswaarde voor Eurobetalingen is per eind april
2014 1.000 en voor Euro-incasso’s 5. Indien de grenswaarde wordt bereikt of overschreden, dan
wordt de volledige batch afgekeurd.
1
http://www.betaalvereniging.nl/wp-uploads/2013/11/IG-Bank-to-Customer-Statement-CAMT-053-v1-1.pdf
Batch aanlevering is mogelijk in RCM via zowel Betalen & incasseren >> Importeren opdrachten als >> Importeren batches. Bulkaanlevering is alleen mogelijk via Betalen & incasseren >> Importeren opdrachten.
2
PAIN.002 | Formaatbeschrijving functioneel
3
Pré settlement
Afhankelijk van het type moeten Euro-incasso’s ingestuurd worden van zes tot twee dagen voor de
uitvoer- of settlement datum. Pré settlement betekent voor de uitvoer- of settlementdatum.
R-messages
R-messages zijn berichten die banken uitwisselen indien een SEPA betaling of incasso niet uitgevoerd kan worden. Bijvoorbeeld omdat een incasso ingetrokken is (Revoked or Recalled) of afgekeurd is door de ontvangende bank (Rejected).
Rabo Cash Management (RCM)
Met Rabo Cash Management doet u online de bankzaken van uw bedrijf. Op elk gewenst tijdstip,
overal waar u toegang heeft tot internet. U boekt via een beveiligde verbinding geld over tussen uw
eigen rekeningen of naar anderen.
Rabo Direct Connect (RDC)
Met Rabo Direct Connect is er een directe verbinding tussen uw Enterprise Resource Planning (ERPPakket) en de Rabobank. RDC biedt de mogelijkheid om via één kanaal transacties te laten verwerken zonder dat u hiervoor specifieke RDC software hoeft te installeren. Handmatige acties buiten uw
eigen ERP-pakket, zoals het klaarzetten en autoriseren van transacties, worden hiermee gereduceerd. Dit faciliteert het verhogen van de automatiseringsgraad en brengt kosten en risico’s van uw
transactieverwerking omlaag.
Rabo Internetbankieren (RIB Pro)
Met Rabo Internet Bankieren doet u online de bankzaken van uw bedrijf. Op elk gewenst tijdstip,
overal waar u toegang heeft tot internet. U boekt via een beveiligde verbinding geld over tussen uw
eigen rekeningen of naar anderen.
SWIFT FileAct
Met SWIFT FileAct is het mogelijk om verschillende soorten files via het SWIFT netwerk te verzenden.
Het grote voordeel van SWIFT Fileact is dat corporates verschillende batchformaten via één kanaal
kan versturen en informatie via hetzelfde kanaal kan ontvangen van meerdere banken. Hierdoor
verloopt het betalingsprocess sneller en kan SWIFT ook ingezet worden voor hogere volume van
transacties. Rabobank ondersteunt via SWIFT FileAct verschillende formaten voor het aanleveren van
transacties en ontvangen van status –en verantwoordingsinformatie.
Syntactische fout
Dit zijn fouten zoals BIC van begunstigde bank is onbekend en kan niet bepaald worden, IBAN voldoet niet aan rekeningformaat, type rekening kan niet gebruikt worden voor type betaling, vereiste
contract voor type transactie is niet aanwezig.
1.2 Pain.002 structuur & beschrijving
Een technische formaatbeschrijving beschikbaar die op veld niveau aangeeft hoe een pain.002 gevuld wordt door Rabobank. Dit document is beschikbaar op de volgende locaties (de beschrijvingen zijn allemaal hetzelfde):
RCM, www.rabotransact.com/transactsupport in de sectie ‘Demos & downloads’.
RDC, www.rabobank.com/rdc onder “Export”.
RIB Pro, www.rabobank.nl/seb.
SWIFT FileAct, www.rabobank.com/swift.
2. Pain.002 scenario’s
Eén of meer pain.002 bestanden worden beschikbaar gesteld indien uw Eurobetaling of Euroincasso bestand geheel of gedeeltelijk wordt afgekeurd. Afkeuringen kunnen op een aantal momenten plaatsvinden. Bijvoorbeeld, na het tekenen van een order met Eurobetalingen (pain.001) of
PAIN.002 | Formaatbeschrijving functioneel
4
een order met Euro-incasso’s (pain.008) worden een aantal syntactische validaties uitgevoerd. Voor
Eurobetalingen wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of de BIC van de bank van de begunstigde bestaat. Zo nee, en als Rabobank ook niet kan vaststellen wat de juiste BIC moet zijn (o.b.v. de bankcode in het IBAN), dan wordt de transactie afgekeurd. Voor Euro-incasso’s wordt bijvoorbeeld gekeken
of een Euro-incasso contract is vastgelegd. Zo nee, dan wordt een incasso afgekeurd. Ook zullen er
op de uitvoerdatum enkele validaties worden uitgevoerd. I.g.v. een incasso-bestand kunnen bovendien tussen de periode van tekenen en uitvoeren al afkeuringen (bv. weigeringen door de geïncasseerde) binnen komen.
Deze validaties leiden tot het genereren van het pain.002 bericht, met daarin de afgekeurde
batch/PI of transactie en bijbehorende reden van afkeur.
Het schema hieronder beschrijft in het algemeen de plek van de pain.002 in uw en Rabo’s betaalproces. In secties 2.1 t/m 2.3 wordt gedetailleerd toegelicht wanneer u een pain.002 kunt verwachten voor de combinatie van type opdracht (Eurobetaling of Euro-incasso), batchverwerking indicatie
(true of false) en het type en aantal afkeuringen.
5) rapportage (RDC / SWIFT FileAct)
Financiële administratie / ERP systeem
1)A pain.001/8
3) pain.002 (RDC / SWIFT FileAct)
1)A pain.001/8 (RDC / SWIFT FileAct
4) pain.002
6) rapportage
1)B handmatige
invoer
4) pain.002
RCM / RIB / RDC /
SWIFT FileAct
2) pain.001/8
3) pain.002
Rabobank
betaalstraat
5) rapportage
1) A. Uw financiële administratie genereert een bestand met Eurobetalingen (pain.001) of Euro-incasso’s (pain.008) en u importeert deze via RCM of RIB Pro, of u biedt ze rechtstreeks
aan via RDC/SWIFT FileAct.
B. U voert handmatig een Eurobetaling of Euro-incasso in via RCM of RIB Pro.
2) U tekent voor de uitvoer van de transacties in RCM of RIB Pro en stuurt ze in. Uw transacties
worden in pain.001/pain.008 formaat aangeboden aan de Rabobank betaalstraat.
3) Als in de betaalstraat geconstateerd wordt dat het bestand, één of meer batches, of één of
meer transacties niet uitgevoerd kunnen worden, dan stuurt de betaalstraat één of meer
pain.002’s naar RCM, RDC, RIB Pro of SWIFT FileAct. Zie de scenario’s in secties 2.1 t/m 2.3
voor details.
4) Pain.002’s ontvangen van de betaalstraat worden beschikbaar gesteld binnen RCM, RDC, RIB
Pro en SWIFT FileAct. Zie de bijlage per kanaal voor een toelichting hoe deze data beschikbaar wordt gesteld.
5) Verantwoordingsinformatie wordt beschikbaar gesteld in RCM, RDC, RIB pro en SWIFT FileAct.
6) De rekening rapportage/verantwoording bevat een reden van afkeur. Als u transactie informatie exporteert via SWIFT MT940 Structured of CAMT.053 formaat, dan wordt de reden
van afkeur weergegeven 3.
Voorgaande beschrijving geeft aan dat u een afkeurreden teruggekoppeld krijgt via een pain.002 en
ook via de transactie informatie. Het voordeel van de pain.002 is dat u de afkeurreden eerder ontvangt. Bijvoorbeeld, de eerste incasso van een doorlopende Euro-incasso moet 6 dagen voor de
3
In CAMT.053 wordt de afkeurcode in veld <ReturnInformation><Reason><Code> (2.305) opgenomen. In SWIFT MT940 Structured
wordt de code beschikbaar gesteld in veld-86 achter code /RTRN/.
PAIN.002 | Formaatbeschrijving functioneel
5
uitvoering aangeleverd worden. Indien Rabobank een transactie in uw Euro-incasso batch niet uit
kan voeren, dan wordt dit meteen na verzending teruggekoppeld via pain.002. Het bruto boeken
principe wordt pas op de uitvoerdatum uitgevoerd. Derhalve weet u via pain.002 6 dagen eerder
dat een incasso niet uitgevoerd wordt.
In secties 2.1 tot en met 2.3 worden onderstaande scenario’s verder toegelicht.
Euro-incasso (Direct Debit)
Oorzaak
Gevolg
1A
1B
1C
Foutmelding en bestand wordt afgekeurd
Bruto boeken & pain.002 (op transactieniveau).
Pain.002 (op batchniveau en separaat op transactieniveau).
Pain.002 (op batchniveau en separaat op transactieniveau).
Bestand voldoet niet aan formaat
Syntactische fout < grenswaarde
Syntactische fout >= grenswaarde
1D
Syntactische fout in alle onderliggende
transacties van de batch (ongeacht grenswaarde)
1E
Pré-settlement R-messages
1F
Afgekeurd contractlimiet (definitief)
Bruto boeken & pain.002 (op transactieniveau).
Pain.002 (op batchniveau).
Eurobetaling (Credit Transfer) | batchaanlevering
Oorzaak
Gevolg
2A
2B
2C
Foutmelding en bestand wordt afgekeurd.
Bruto boeken & pain.002 (op transactieniveau).
Pain.002 (op batchniveau en separaat op transactieniveau).
Pain.002 (op batchniveau en separaat op transactieniveau).
Bestand voldoet niet aan formaat
Syntactische fout < grenswaarde
Syntactische fout >= grenswaarde
2D
Syntactische fout in alle onderliggende
transacties van de batch (ongeacht grenswaarde)
2E
Onvoldoende beschikkingsruimte (definitief) 4
2F
Debetrekening geblokkeerd
Pain.002 (op batchniveau).
Pain.002 (op batchniveau).
Eurobetaling (Credit Transfer) | bulkaanlevering
Oorzaak
Gevolg
3A
3B
Foutmelding en bestand wordt afgekeurd.
Pain.002 (op transactieniveau, bij overschrijding
grenswaarde ook op batchniveau).
Pain.002 (op batchniveau en separaat op transactieniveau).
Bestand voldoet niet aan formaat
Syntactische fout
3C
Syntactische fout in alle onderliggende
transacties van de batch (ongeacht grenswaarde)
3D
Onvoldoende beschikkingsruimte (definitief)4
3E
Debetrekening geblokkeerd
Pain.002 (op transactieniveau).
Pain.002 (op transactieniveau).
4
Een pain.002 wordt niet beschikbaar gesteld voor transacties die wachten op uitvoering vanwege onvoldoende beschikkingsruimte op
de rekening.
PAIN.002 | Formaatbeschrijving functioneel
6
2.1 Euro-incasso (Direct Debit)
Onderstaande scenario’s beschrijven voor een Euro-incasso in welke scenario’s u wel/geen pain.002
kunt verwachten. In de plaatjes wordt telkens uitgegaan van een periodieke Euro-incasso van type
CORE.
1)
Bestand voldoet niet aan formaat
RCM / RDC / RIB /
SWIFT FileAct
D-6: pain.008
Foutmelding
Rabobank
betaalstraat
Na het zes, drie of twee dagen van te voren aanbieden van een Euro-incasso bestand met uitvoerdatum D worden eerst een aantal basale controles gedaan. Zo dient het bestand technisch/syntactisch te voldoen aan het pain.008 formaat (via een XSD-check zoals zijn alle verplichte
velden gevuld, maar ook zijn de IBAN-nrs Modulo-97). Indien het bestand hieraan niet voldoet aan
wordt het hele bestand afgekeurd en wordt de 1e fout terug gemeld (conform het huidige Clieop).
Er wordt geen pain.002 beschikbaar gesteld.
B.
Syntactische fout < grenswaarde
D-6: pain.008
RCM / RDC / RIB /
SWIFT FileAct
D-6: pain.002
Rabobank
betaalstraat
D+1: MT940S/CAMT.053
Na het aanbieden van het bestand met uw Euro-incasso opdrachten worden, indien syntactische
fouten zijn geconstateerd, één of meer pain.002 bestanden voor u beschikbaar gesteld. Deze
pain.002 is op transactieniveau samengesteld en voorziet u van alle transacties die tot syntactische
fouten hebben geleid.
Daarnaast kan uw Euro-incasso door de bank van de debiteur afgekeurd worden vóór de uitvoerdatum van de incasso bereikt is, bijvoorbeeld omdat de rekening onbekend is. Ook in dit geval wordt
een pain.002 op transactieniveau beschikbaar gesteld, zie scenario 1E.
De afgekeurde opdrachten worden op uitvoerdatum tegen geboekt op de totale batch. Deze
transacties vindt u terug in de rapportage die u kunt raadplegen in uw online portal of kunt u exporteren (SWIFT MT940 Structured of CAMT.053).
C. & D. Syntactische fout >= grenswaarde
RCM / RDC / RIB /
SWIFT FileAct
D-6: pain.008
D-6: pain.002
Rabobank
betaalstraat
In dit scenario is het aantal afgekeurde transacties gelijk aan of hoger dan de grenswaarde of worden alle transacties afgekeurd vanwege een syntactische fout.
Na het aanbieden van het bestand met uw Euro-incasso opdrachten wordt uw batch in zijn geheel
afgekeurd. Om u hiervan op de hoogte te stellen wordt u een pain.002 bestand op batchniveau
beschikbaar gesteld met een toelichting op deze afkeuring.
Daarnaast worden één of meer separate pain.002 bestanden beschikbaar gesteld op transactieniveau. Hierin staan alle transacties vermeld die tot de afkeuring van de batch hebben geleid inclusief
reden van afkeur.
PAIN.002 | Formaatbeschrijving functioneel
7
E.
Pré-settlement R-messages
RCM / RDC / RIB /
SWIFT FileAct
D-6: pain.008
Rabobank
betaalstraat
D-6 tot D: pain.002
D+1: MT940S/Camt.053
Vanaf het verwerken van uw Euro-incasso opdrachten kunnen er tot settlementdatum (D) op elk
moment 8re-settlement R-messages worden ontvangen door de Rabobank. Deze afkeuringen worden direct na de ontvangst van de R-messages voor u beschikbaar gesteld middels de pain.002.
Omdat dit bestand eens per ingestelde periode wordt samengesteld kunnen er meerdere afkeuringen worden teruggemeld in dezelfde pain.002. Deze betreffen wel altijd afkeuringen binnen dezelfde pain.008.
De afgekeurde opdrachten worden op settlementdatum tegen geboekt op de totale batch. Deze
transacties vindt u terug in de transactieinformatie die u kunt raadplegen in uw online portal of kunt
exporteren (MT940-Structured of CAMT.053).
F.
Afgekeurd contractlimiet (definitief)
RCM / RDC / RIB /
SWIFT FileAct
D-6: pain.008
Rabobank
betaalstraat
D-3: pain.002
Na het aanbieden van het bestand met uw Euro-incasso opdrachten wordt gecontroleerd of uw
opdrachten binnen de met u afgesproken incasso-limiet kunnen worden uitgevoerd. Meer informatie over de contractlimiet vindt u in de Handleiding Euro-incasso 5. Hierbij wordt het zogenaamde
sliding window principe gehanteerd (meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw adviseur).
Indien op basis van deze controle geen goedkeuring plaats kan vinden, wordt de batch gedurende
3 werkdagen opnieuw ter verwerking aangeboden. Indien in deze periode de goedkeuring alsnog
ontbreekt, zal de batch definitief worden afgekeurd. Om u hiervan op de hoogte te stellen wordt u
een pain.002 bestand op batchniveau beschikbaar gesteld met de toelichting van deze afkeuring.
5
De Handleiding Euro-incasso is beschikbaar op https://www.rabobank.nl/euroincasso.
PAIN.002 | Formaatbeschrijving functioneel
8
2.2
Eurobetaling (Credit Transfer) | batchaanlevering
Onderstaande scenario’s beschrijven in welke scenario’s u wel/geen pain.002 kunt verwachten voor
een Eurobetaling die is ingestuurd met Batchbooking op ‘true’.
1)
Bestand voldoet niet aan formaat
Pain.001
RCM / RDC / RIB /
SWIFT FileAct
Foutmelding
Rabobank
betaalstraat
Na het aanbieden van het Euro-bestand wordt het bestand eerst een aantal basale controles gedaan. Zo dient het bestand technisch/syntactisch te voldoen aan het pain.001 formaat (via een XSDcheck zoals zijn alle verplichte velden gevuld, maar ook zijn de IBAN-nrs Modulo-97). Indien het bestand hieraan niet voldoet aan wordt het hele bestand afgekeurd en wordt de 1e fout terug gemeld
(conform het huidige Clieop). Er wordt geen pain.002 beschikbaar gesteld.
B.
Syntactische fout < grenswaarde
RCM / RDC / RIB /
SWIFT FileAct
Pain.001
Pain.002
Rabobank
betaalstraat
MT940S/CAMT.053
Na het aanbieden van het bestand (op uitvoeringsdatum (D) of daarvoor in het geval u het bestand
al voor de uitvoeringsdatum aanbiedt) met uw Eurobetaling opdrachten wordt een pain.002 voor u
beschikbaar gesteld indien syntactische fouten zijn geconstateerd. Deze pain.002 is op transactieniveau samengesteld en voorziet u van alle transacties die tot syntactische fouten hebben geleid.
De afgekeurde opdrachten worden op settlementdatum tegen geboekt op de totale batch. Deze
transacties vindt u terug in de rapportage die u kunt raadplegen in uw online portal of kunt exporteren (MT940-Structured of CAMT.053).
C & D. Syntactische fout >= grenswaarde of syntactische fout in alle onderliggende transacties van de batch (ongeacht grenswaarde)
RCM / RDC / RIB /
SWIFT FileAct
Pain.001
Pain.002
Rabobank
betaalstraat
Na het aanbieden van het bestand met uw Eurobetaling opdrachten wordt uw batch in zijn geheel
afgekeurd indien het aantal syntactische fouten de grenswaarde overschrijdt. Om u hiervan op de
hoogte te stellen wordt u een pain.002 bestand op batchniveau beschikbaar gesteld met de toelichting van deze afkeuring.
Om u te voorzien van informatie van de oorzaak van deze afkeuring worden één of meer pain.002’s
beschikbaar gesteld op transactieniveau. Hierin staan alle transacties vermeld die tot de afkeuring
van de batch hebben geleid.
PAIN.002 | Formaatbeschrijving functioneel
9
E.
Onvoldoende beschikkingsruimte (definitief)
RCM / RDC / RIB /
SWIFT FileAct
pain.001
D+3: pain.002
Rabobank
betaalstraat
Na het aanbieden van het bestand met uw Eurobetaling opdrachten wordt uw beschikkingsruimte
gecontroleerd. Indien er onvoldoende beschikkingruimte is om uw opdrachten te verwerken worden de opdrachten gedurende 3 dagen aangehouden. Gedurende deze drie dagen worden de
opdrachten op diverse momenten opnieuw ter verwerking aangeboden. Indien gedurende deze
periode geen goedkeuring heeft plaatsgevonden wordt het gehele bestand afgekeurd. Om u hiervan op de hoogte te stellen wordt u een pain.002 bestand op batchniveau beschikbaar gesteld met
de toelichting van deze afkeuring4.
F.
Debetrekening geblokkeerd
RCM / RDC / RIB /
SWIFT FileAct
Pain.001
Pain.002
Rabobank
betaalstraat
Na het aanbieden van het bestand met uw Eurobetaling opdrachten wordt uw batch ter verwerking
aangeboden. Indien uw rekening is geblokkeerd voor uitgaande betalingen zal het bestand worden
afgekeurd. Om u hiervan op de hoogte te stellen wordt u een pain.002 bestand op batchniveau
beschikbaar gesteld met de toelichting van deze afkeuring
PAIN.002 | Formaatbeschrijving functioneel
10
2.3
Eurobetaling (Credit Transfer) | bulkaanlevering
Onderstaande scenario’s beschrijven in welke scenario’s u wel/geen pain.002 kunt verwachten voor
een Eurobetaling die is ingestuurd met Batchbooking op ‘false’.
1)
Bestand voldoet niet aan formaat
Pain.001
RCM / RDC / RIB /
SWIFT FileAct
Foutmelding
Rabobank
betaalstraat
Na het aanbieden van het Euro-bestand wordt het bestand eerst een aantal basale controles gedaan in RCM. Zo dient het bestand technisch/syntactisch te voldoen aan het pain.001 formaat (via
een XSD-check zoals zijn alle verplichte velden gevuld, maar ook zijn de IBAN-nrs Modulo-97). Indien
het bestand hieraan niet voldoet aan wordt het hele bestand afgekeurd en wordt de 1e fout terug
gemeld (conform het huidige Clieop).
B. & C. Syntactische fout of syntactische fout in alle onderliggende transacties van de batch
(ongeacht grenswaarde)
RCM / RDC / RIB /
SWIFT FileAct
Pain.001
Pain.002
Rabobank
betaalstraat
Na het aanbieden van het bestand met uw Eurobetaling opdrachten wordt een individuele opdracht afgekeurd indien er een syntactische fout is geconstateerd. Om u hiervan op de hoogte te
stellen wordt u een pain.002 bestand op transactieniveau beschikbaar gesteld met de toelichting
van deze afkeuring. Omdat dit bestand eens per ingestelde periode wordt samengesteld kunnen er
meerdere afkeuringen worden teruggemeld in dezelfde pain.002. Deze betreffen wel altijd afkeuringen binnen dezelfde pain.001.
D.
Onvoldoende beschikkingsruimte (definitief)
RCM / RDC / RIB /
SWIFT FileAct
Pain.001
D+3: pain.002
Rabobank
betaalstraat
Na het aanbieden van het bestand met uw Eurobetaling opdrachten wordt een individuele opdracht afgekeurd indien er sprake is van onvoldoende beschikkingruimte om uw opdracht te verwerken. Deze opdrachten worden gedurende 3 dagen aangehouden waarbij de opdrachten op
diverse momenten opnieuw ter verwerking worden aangeboden. Indien gedurende deze periode
geen goedkeuring heeft plaatsgevonden wordt de transactie afgekeurd. Om u hiervan op de hoogte te stellen worden één of meer pain.002 bestanden op transactieniveau beschikbaar gesteld met
de toelichting op deze afkeuring4. Omdat dit bestand eens per ingestelde periode wordt samengesteld kunnen meerdere afkeuringen worden teruggemeld in dezelfde pain.002. Deze betreffen wel
altijd afkeuringen binnen dezelfde pain.001.
PAIN.002 | Formaatbeschrijving functioneel
11
E.
Debetrekening geblokkeerd
RCM / RDC / RIB /
SWIFT FileAct
Pain.001
Pain.002
Rabobank
betaalstraat
Na het aanbieden van het bestand met uw Eurobetaling opdrachten wordt uw batch ter verwerking
aangeboden. Indien uw rekening is geblokkeerd voor uitgaande betalingen zullen de individuele
transacties worden afgekeurd. Om u hiervan op de hoogte te stellen worden één of meer pain.002
bestanden op transactieniveau beschikbaar gesteld met de toelichting op deze afkeuring. Omdat
dit bestand eens per ingestelde periode wordt samengesteld kunnen er meerdere afkeuringen
worden teruggemeld in dezelfde pain.002. Deze betreffen wel altijd afkeuringen binnen dezelfde
pain.001.
PAIN.002 | Formaatbeschrijving functioneel
12
Bijlage 1: Exporteren van pain.002 in RCM
Pain.002’s ontvangen van de Rabo betaalstraat worden vanaf 27 oktober 2014 gekoppeld aan de
tekenopdracht waarmee de betreffende batches en/of transacties aan de betaalstraat zijn aangeboden. De tekenopdrachten zijn beschikbaar in menu Tekenopdrachten >> Alle tekenopdrachten.
Twee knoppen worden 27 oktober geïntroduceerd: Exporteer alle SEPA afkeuringen (pain.002) en
Exporteer nieuwe SEPA afkeuringen (pain.002). Indien pain.002’s beschikbaar zijn wordt na het drukken op één van de twee knoppen een ZIP-bestand gegenereerd en beschikbaar gesteld voor export.
Exporteer alle SEPA afkeuringen (pain.002)
Door één of meer tekenopdrachten te selecteren en vervolgens op Exporteer alle SEPA afkeuringen
(pain.002) te klikken, worden alle pain.002’s beschikbaar gesteld voor de geselecteerde tekenopdrachten, in een ZIP-bestand geplaatst.
Exporteer nieuwe SEPA afkeuringen (pain.002)
Indien u klikt op Exporteer nieuwe SEPA afkeuringen (pain.002) zonder eerst één of meer tekenopdrachten te selecteren, dan worden alle nog niet eerder door u of door een collega van u geëxporteerde pain.002’s in een ZIP-bestand geplaatst. Indien u wel eerst tekenopdracht(en) selecteert, dan
worden alleen nog niet eerder door u of door een collega geëxporteerde pain.002’s gekoppeld aan
de geselecteerde tekenopdrachten in een ZIP-bestand geplaatst.
Een foutmelding verschijnt indien er geen pain.002 beschikbaar is om te exporteren.
!Let op! Indien u importeert via Importeren >> Importeren opdrachten, dan worden uw Message Id en Payment Information Id overschreven door waardes gegenereerd door RCM. Derhalve is het niet mogelijk de pain.002 in uw financiële administratie / ERP pakket te importeren en te koppelen aan ingestuurde bestanden en/of transacties op basis van Message Id of
Payment Information Id.
Wij adviseren u te koppelen o.b.v. End to End Id en altijd een uniek End to End Id in te sturen met
uw Eurobetalingen of Euro-incasso’s.
Bestandsnaam pain.002 in RCM
De bestandsnaam van pain.002 bestanden, die u via RCM kunt downloaden, is als volgt opgebouwd:
PAIN002_xx_NNNNNNNNNNNNNNNNNN_YYYYMMDD_SSSSSS.xml, waarbij:
xx = “ct” of “dd”
NNNNNNNNNNNNNNNNNN = Message ID van bestand dat getekend is
YYYYMMDD = datum waarop het bestand verzonden is
SSSSSS: Pain.002 volgnummer
Het volgnummer begint niet bij 1 en is ook niet altijd sequentieel. Bijvoorbeeld, een eerste pain.002
kan volgnummer 003400 hebben, de volgende 004356, de daar op volgende 000122, etc.
Aanvullend
O.b.v. de ontvangen pain.002 wordt, in RCM scherm Tekenen >> Alle tekenopdrachten, de status
van Eurobetalingen en Euro-incasso’s bijgewerkt. De status kan alleen bijgewerkt worden indien:
1. De transacties handmatig zijn aangemaakt in RCM of geïmporteerd zijn via optie Importeren >> Importeren opdrachten.
2. Een unieke End To End Id meegegeven is met de originele transactie.
PAIN.002 | Formaatbeschrijving functioneel
13
Bijlage 2: Downloaden van pain.002 in RDC
Indien u heeft aangegeven pain.002 bestanden te willen ontvangen, dan ontvangt u automatisch
een pain.002 via RDC. De bestandsnaam van pain.002 bestanden, die u via RDC ontvangt, is als volgt
opgebouwd:
<Originele bestandsnaam inclusief extensies zoals .xml en/of .zip>_<zes-cijferig volgnummer>pain002.xml
Voorbeeld, als uw originele bestand er uit is gegaan als:
RDCSCT20140427.xml.zip
Dan heeft de eerste pain.002 die u ontvangt bij voorbeeld de volgende bestandsnaam:
RDCSCT20140427.xml.zip_000376-pain002.xml
Het volgnummer begint niet bij 1 en is ook niet altijd sequentieel. Bijvoorbeeld, een eerste pain.002
kan volgnummer 003400 hebben, de volgende 004356, de daar op volgende 000122, etc.
PAIN.002 | Formaatbeschrijving functioneel
14
Bijlage 3: Downloaden van pain.002 in RIB Pro
Vanaf dinsdag 11 november 2014 is het mogelijk pain.002 bestanden te downloaden uit RIB Pro. U
kunt deze downloaden in onderdeel Euro-bestanden – Verzonden via de knop Afgekeurde opdrachten uit een Euro-batch downloaden rechts onderin het scherm.
De bestandsnaam van pain.002 bestanden, die u via RIB Pro kunt downloaden, is als volgt opgebouwd:
PAIN002_xx_NNNNNNNNNNNNNNNNNN_YYYYMMDD_SSSSSS.xml, waarbij:
xx = “ct” of “dd”
NNNNNNNNNNNNNNNNNN = originele opdrachtgevende rekening
YYYYMMDD = datum waarop het bestand verzonden is
SSSSSS: Pain.002 volgnummer
Het volgnummer begint niet bij 1 en is ook niet altijd sequentieel. Bijvoorbeeld, een eerste pain.002
kan volgnummer 003400 hebben, de volgende 004356, de daar op volgende 000122, etc.
PAIN.002 | Formaatbeschrijving functioneel
15
Bijlage 4: Downloaden van pain.002 via SWIFT FileAct
Indien u heeft aangegeven pain.002 bestanden te willen ontvangen, dan ontvangt u automatisch
een pain.002 via SWIFT FileAct. De bestandsnaam van pain.002 bestanden, die u via SWIFT FileAct
ontvangt, is als volgt opgebouwd:
<Originele bestandsnaam inclusief extensies zoals .xml en/of .zip>_<zes-cijferig volgnummer>pain002.xml
Voorbeeld, als uw originele bestand er uit is gegaan als:
SFCSCT20140427.xml.zip
Dan heeft de eerste pain.002 die u ontvangt bij voorbeeld de volgende bestandsnaam:
SFCSCT20140427.xml.zip_000376-pain002.xml
Het volgnummer begint niet bij 1 en is ook niet altijd sequentieel. Bijvoorbeeld, een eerste pain.002
kan volgnummer 003400 hebben, de volgende 004356, de daar op volgende 000122, etc.
PAIN.002 | Formaatbeschrijving functioneel
16
Bijlage 5: SEPA returncodes
Als een SEPA betaling of incasso geretourneerd wordt dan wordt de opdracht voorzien van een
returncode. In deze tabel staan de meest verwachte returncodes vermeld inclusief een omschrijving.
Returncode
AC01
Omschrijving
Rekeningnummer onjuist.
AC04
AC06
AC13
AG01
AG02
AGNT
AM04
AM05
BE04
BE05
CURR
CUST
CUTA
DUPL
FF01
FF05
FOCR
MD01
MD02
MD06
MD07
MS02
MS03
PC01
PC02
PC03
RC01
RR01
RR02
RR03
RR04
R001
R002
R003
R004
Rekeningnummer gesloten.
Euro incasso blokkade.
Geïncasseerde rekening is een particuliere rekening.
Administratieve reden.
Fout bestandsformaat.
Onjuist BIC bank begunstigde.
Administratieve reden.
Duplicaat opdracht.
Adres begunstigde ontbreekt.
Opdrachtgever onbekend.
Incorrecte muntsoort.
Weigering debiteur.
Afgekeurd.
Duplicaat opdracht.
Fout bestandsformaat.
Incasso type is onjuist.
Annuleringsverzoek.
Geen machtiging.
Onjuiste machtiging.
Geïncasseerde heeft verzocht het geld terug te storten.
Administratieve reden.
Geweigerd door debiteur.
Geweigerd door bank.
Technische reden.
Technische reden.
Technische reden.
BIC onjuist.
Administratieve reden.
NAW debiteur ontbreekt.
NAW crediteur ontbreekt.
Administratieve reden.
Opdracht niet toegestaan.
Opdracht te vroeg of te laat.
Rekeningnummer niet gevonden.
Niet toegestaan op G-rekening.
SL01
Administratieve reden.
TECH
TM01
UPAY
Technische reden.
Ontvangen na cut-off tijdstip.
Opdracht niet toegestaan.
PAIN.002 | Formaatbeschrijving functioneel
17
Bijlage 6: Change log
Titel:
Versie:
Datum:
Namens:
Contactadres:
Formaatbeschrijving pain.002, functioneel
1.06
23-01-2015
Zakelijke Klantkanalen
Rabobank Nederland, Zakelijke Klantkanalen
Leidseveer 35, 3511 SB Utrecht
Postbus 17100
3500 HG Utrecht
Datum
Versie
30-04-2014
1.0
05-09-2014
1.01
10-09-2014
1.02
17-10-2014
1.03
17-10-2014
1.03
17-10-2014
1.03
17-10-2014
1.03
Type Wijziging
Reden Wijziging
Geen, nieuw formaat.
Afwijkingen opgenomen in hoofdstuk 2
voor scenario’s 1B, 1C, 1D en 1E die aangeven welke afkeuringen wel en niet gerapporteerd worden zodra pain.002 beschikbaar wordt gesteld, dikgedrukt en deels in
rood. Hier een samenvatting:
1) Vanaf 7 september 2014 resulteren scenario’s 1B, 1C, 1D en 1E niet in een pain.002
op transactieniveau. Daarnaast kan het
voorkomen dat u een pain.002 ontvangt
voor storneringen op Euro-incasso’s.
2) Vanaf geplande datum 5 oktober 2014
resulteren scenario’s 1B, 1C en 1D wel in
een pain.002 op transactieniveau.
3) Vanaf gepland eerste kwartaal 2015 resulteert scenario 1E in een pain.002 op
transactieniveau en komt het niet meer
voor dat u een onterechte pain.002 ontvangt voor storneringen op Euro-incasso’s.
RDC ook geschikt voor terugkoppeling op
transactieniveau.
De afwijkingen genoemd in de wijziging
van 05-09-2014 in versie 1.01 m.b.t. scenario’s 1B, 1C, 1D en 1E verwijderd. Pain.002
op transactieniveau in deze scenario’s
worden nu reeds goed verstrekt voor RDC.
In RCM en RIB Pro is pain.002 nog niet geactiveerd, vanaf 27 oktober 2014 verstrekt
RCM pain.002’s in alle opgenomen scenario’s. De implementatiedatum voor RIB Pro
is 11 november 2014.
In Bijlage 1 de datum aangepast waarop
pain.002’s beschikbaar komen in RCM (op
27 oktober)
In Bijlage 3 toegevoegd hoe pain.002 te
exporteren is uit RIB Pro.
In Bijlage 2 toegevoegd dat bestandsnaam
van pain.002 een zes-cijferig i.p.v. viercijferig volgnummer bevat.
De pain.002 die beschikbaar wordt gesteld wijkt af van de
beschrijving gepubliceerd op 30-04-2014.
Toevoeging functionaliteit.
Correctie.
Correctie.
Deze beschrijving ontbrak nog.
Correctie.
PAIN.002 | Formaatbeschrijving functioneel
18
Datum
Versie
Type Wijziging
Reden Wijziging
17-10-2014
1.03
Correctie.
17-10-2014
1.03
17-10-2014
1.03
24-10-2014
1.04
In Bijlage 2 en 3 toegevoegd dat het volgnummer niet sequentieel is en niet begint
bij 1.
Eerste zin van hoofdstuk 1 gecorrigeerd, in
RCM en RIB Pro komt pain.002 eind oktober 2014 beschikbaar, niet per begin juni
2014.
In Bijlage 1 pain.002 bestandsnaam conventie voor RCM toegevoegd.
Pain.002 is vanaf dinsdag 11 november
2014 beschikbaar in RIB Pro, dit toegevoegd in hoofdstuk 1 en in bijlage 3.
22-12-2014
1.05
Toevoeging.
22-12-2014
1.05
22-12-2014
1.05
22-12-2014
1.05
23-01-2015
1.06
SWIFT FileAct toegevoegd overal waar ook
RDC staat, ook via dit kanaal is pain.002
statusinformatie te ontvangen.
Opmerking m.b.t. post settlement rejects
m.b.t. Euro-incasso’s verwijderd uit hoofdstuk 2. Er worden geen rejects onterecht
verstrekt via pain.002 door Rabo.
In sectie 1 en 1.2 aangegeven per kanaal
waar deze beschrijving en de technische
formaatbeschrijvingen te vinden zijn.
Bijlage toegevoegd hoe pain.002 via SWIFT
FileAct te downloaden is, echter, daadwerkelijke inhoud moet nog ingevoegd worden.
Inhoud toegevoegd aan bijlage 4 - Downloaden van pain.002 via SWIFT FileAct.
Correctie.
Toevoeging.
Toevoeging.
Correctie.
Toevoeging.
Toevoeging.
Toevoeging.
PAIN.002 | Formaatbeschrijving functioneel
19