aadhithya pg – trb – tet coaching center

www.TrbTnpsc.com
AADHITHYA PG – TRB – TET COACHING CENTER,KANCHEEPURAM
RANI ANNA DURAI HR. SEC. SCHOOL, 9786851468, 9952765173
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
TH
TAMIL
16.08.2014
§pûXVô¥ Ys°VmûUdÏ “BÙRm” G] Lôk§ R]Õ Indian Opinion ²p áßYÕ?
A) YN§
B) T¥l×
C) Sm©dûL
D) JÝdLm
ùRôpLôl©Vj§p LôQlTÓm ©¬Ü
A) 2
B) ©¬Ü 3
C) ©¬Ü 4
D) ©¬Ü 5
ùUô¯dÏ ØRp LôWQUôn AQjRWs; J­ GÝjÕ G] GÕ áß¡\Õ?
A) ×\Sôòß
B) AL]ôèß
C) Suòp
D) £ß TgN êXm
LÝj§­ÚkÕ ©\lTûY
A) ùNôp­]m
B) ùUp­]m
C) GÝj§]m
D) CûP«]m
ùY.CWôU­eL]ôÚdÏ SÓYu AWÑ YZe¡V ®ÚÕ?
A) TjU ®é`]
B) TjU é`]
C) Oô]ÀP ®ÚÕ
D) TjUc
Padasalai.Net
II m ÏúXôjÕeL úNôZ²u AûYl×XYWôL §LH;e;RYo?
A) úNd¸Zôo
B) LmTo
C) ù_Vm ùLôiPôo
D) T¬úUp AZLo
GiTj§ùWiÓ GuTRu Rªr Gi
A) Bc
B) AE
C) EA
D) EB
JÚ TϧûV UhÓm EÚYLm ùNnÙm A¦
A) GÓjÕdLôhÓ A¦
B ) GÓjÕdLôhÓ EYûU A¦
C) HLúRN EÚYLA¦
D) ùNôpùTôÚs EYûUA¦
ùTôÚkRôRÕ
A) TLôTRm 4 YûLlTÓm
B) Rû[ 7 YûLlTÓm
C) ùTôÚs úLôs 8YûL
D) A¥ 4 YûLTÓm
10. AmûU úSôVôp C\kR AWNo
A) KjÕ ÅWlT SôVdLo
B) WôLY SôVdLo
C) §ÚUûX SôVdLo
D) WÏSôR SôVdLo
11. ùTô¯l× GÕûL TVußYÚm ºo
A) 1, 2
B) 1, 3
C) 1, 4
D) 1, 1
www.TrbTnpsc.com
12. ê.YWRWôN²u CVtùTVo
A) ùN¯Vu
B) YsÞYu
C) Y[Yu
D) G¯Xu
13. K §hPjûR HtßdùLôiP ©WRUo
A) Nôv§¬
B) úSÚ
C) Ck§WôLôk§
D) úUôWw úRNôn
14. EUo LnVôm JÚ
A) TôW£L L®Oo
B) ¡ÚjÕY L®Oo
C) NUQ L®Oo
D) CYt±p HÕªpûX
15. EXLm, E«o, LPÜs B¡V êuû\Ùm JÚeúL LôhÓm Lô®Vm ùT¬V×WôQm G]
á±VYo
A) WôU­eL A¥Ls
B) §Ú.®.L.
C) ÑWRô
D) TôW§RôNu
16. El× Ysp G] AûZdLlTÓYÕ
A) Bd£_u
B) ûahW_u
C) ûShW_u
D) ¨Vôu
17. RªZoLs VY]o G] AûZjúRôo
Padasalai.Net
A) AWô©Vo-¡úWdLo
B) º]o-G¡l§Vo
C) ¡úWdLo-úWôUô²Vo
D) TôW£Lo-Be¡úXVo
18. ×XYo Rôu LÚ§V ùTôÚû[ úSW¥VôL ùNôpXôUp vRú]ôL ùRôPo×ûPV]Ytû\
ùNôp­ ®VeL ûYlTÕ
A) ®û]j ùRôûL
B) ùNôpùTôÚs A¦
C) ©±Õ ùUô¯Rp A¦
D) EÚYL A¦
19. £ßTôiûU NUQ A\ LÚjÕdLû[ áßm èp
A) £XlT§LôWm
B) ÏiPXúL£
C) Yû[VôT§
D) £ß TgN êXm
20. §Wô®P ùUô¯Ls GjRû]
A) 15
B) 22
C) 23
D) 25
21. UÕûW«p Cû\Yu ¨Lrj§V 64 §Ú®û[VôPpLû[ GlTPXj§p LôQXôm
A) §ÚYôXYôn LôiPm
B) UÕûW LôiPm
C) áPt LôiPm
D) LôXd LôiPm
22. £ß TgNêXm ©uYÚm èpL°p Juß
A) GhÓj ùRôûL
B) Lôl©Vm
C) £ßeLôl©Vm
D) T§ù]z;¸rLQdÏ
www.TrbTnpsc.com
23. Tôi¥VoL°u ùLô¥
A) Áu
B) ×­
C) ®p
D) TPÏ
24. ùTôÚkRôRÕ
A) ×\Sôòtû\ Be¡Xj§p ùUô¯ ùTVoRYo G.U úTôl
B) ÏßkùRôûL TiûPV RªZ¬u JÝdLm UL°o UôiûT Tt± áß¡\Õ.
C) ÏßkùRôûL ×\jûR Tt±V èXôÏm
D) ×\SôòW g[wj;ij gw;wpf; TWk; E]y;
25. G]dÏ ªL ®ÚlTUô] CXd¡Vm Juß EiùPu\ôp AÕ L­eLjÕl TW¦úV Guß
á±VYo?
A) TôW§RôNu
B) AiQô
C) Ø.YWRWôNu
D) §Ú.®.L.
26. U¦úULûX Lôl©Vm Nôo×ûPVÕ
A) ùT[jR
B) CvXôªV
C) NUQ
D) CkÕ
27. AØRÑW©ûV ùTt\ U¦úULûX ØR­p ùNu\Õ?
A) UÕûWdÏ
B) Eû\ëßdÏ
C) ×LôÚdÏ
D) U¦TpXY ¾®Tï
Padasalai.Net
28. ÑWRô®u TûPl×L°p RªZL AW£u Rªr Y[of£ Õû\ NôoTôL T¬Ñ ùTt\ èp
A) LYÚm ÑiQôm×m
B) ÑWRô®u L®ûRLs
C) Õû\ØLm
D) úRuUûZ
29. Á]YoL°u TWkR LPp G] AûZlTÕ?
A) ùYiUQp
B) Ts°dáPm
C) Yô]m
D) SpX áûW
30. JtLm GuTRu ùTôÚs
A) A[Yt\
B) ùSÚdLm
C) R[of£
D) Nôp×
31. AÚ GuTRu ùTôÚs
A) A±VôûU
B) ®X¡
C) cÚYUt\Õ
D) CÚdûL
32. RôØ[ ©¬jÕ GÝÕL
A) Rô + Ø[
B) RômûU + E[
C) Rô + E[
D) Rôm + E[
33. ©¦úSôÙtú\ôo ©¬jÕ GÝÕL
A) ©¦ + úSôÙtú\ôo
B) ©¦ + úSôn+Etú\ôo
C) A Utßm B N¬Vô]Õ
D) A Utßm B RY\ô]Õ
www.TrbTnpsc.com
34. TôvLWRôv TôPpLs úR£V ®ÓRûX«p ..............LÚjÕLû[ Y­Ùßj§VÕ
A) A\Y¯
B) ×Wh£Y¯
C) ¾®WYôR Y¯
D) TVeLWYôR Y¯
35. Rªr Sôh¥u ØRp AWNûYd L®OWôL CÚkRYo?
A) TôW§Vôo
B) TôW§RôNu
C) ùY. WôU­eLm
D) ûYWØjÕ
36. ºhÓdL® JÚ
A) LôÕ úL[ôRYo
B) LiùQô° CZkRYo
C) YônúTN CVXôRYo
D) LôpLû[ CZkRYo
37. EiTÕ Sô¯ EÓlTûY CWiúP áßYÕ?
A) ×\Sôòß
B) ÏßkùRôûL
C) §ÚdÏ\s
D) L­jùRôûL
38. ùN®d cQÜ CpXôR úTôrÕ £±Õ Y«tßdÏm DVlTÓm GuTûR áßm A§LôWm
A) YônûU
B) úLs®«u £\l×
C) Au×ûPûU
D) FdLØûPûU
39. TôW§Vôo T¦Vôt\pa CRr
A) Ck§Vô
B) ®ÓRûX
C) Ï¥VWÑ
D) ×Wh£
Padasalai.Net
40 TôiPYoL°Pm çÕ ùNu\Yo
A) ®ÕWu
B) Nϲ
C) RuVu
D) ÀxUo
41. LmTo YôrkRÕ
A) 11-m èt\ôiÓ
B) 12 m èt\ôiÓ
C) 13 m èt\ôiÓ
D) 10-m èt\ôiÓ
42. Tôi¥VoL°u ÏX ùRnYm
A) Ls[ZLo
B) ùNôdLSôRo
C) Á]ôh£
D) BiPôs
43. Lôtû\Ls GûY
A) Li
B) LôÕ
C) êdÏ
D) Yôn
44. TZkRªr Cd¡VeLs LtTRôp HtTÓYÕ?
A) U¡rf£
B) ÕVWm
C) EQoÜ
D) úR£V Ttß
45. ©ÚeLôWLm G] AûZdLlTÓYÕ
A) L¬NXôeLi¦
B) ùSÚg£
C) £ßYZÕûQ
D) ùTÚUp­
www.TrbTnpsc.com
46. CWiÓ ERÓLs ùTôÚkÕYR]ôp ©\dÏm GÝjÕ
A) r, o
B) d, e
C) p, s
D) l, m
47. ¸rLôÔm “Yp­]m ªLôCPm” ϱjR CXdLQd át±p ©ûZVô] átß GÕ?
A) ®û]jùRôûL«p Yp­]m ªLôÕ
B) EmûUj ùRôûL«p Yp­]m ªLôÕ
C) CWiPôm úYtßûUj ùRôûL«p Yp­]m ªLôÕ
D) SôuLôm úYtßûU ®¬«p YÚm Yp­]m ªLôÕ
48. Nk§l©ûZ CpXôR ùRôPûWdLiP±L
A) §ûWVWeÏL°p §ûWlTPm LôhP J° J­lTPd LÚ® TVuTÓ¡\Õ
B) §ûWlTPm UdLû[ RuTôp DodL YpXÕ
C) L«ß Lh¥­p Ruû]U\kÕ E\e¡]ôu
D) ùNn§TPeLs Yô«XôL ¨LrÜLû[ Sm CÚl©Pj§úXúV LiÓL°dLXôm
49. ùTôÚjÕ
A) [email protected]@Ñ
- 1. Cu²ûNV[lTûP
A
B) EZôAo
- 2. Jt\[ùTûP
B
A
B
C
D
2
1
3
4
4
1
3
2
Padasalai.Net
C) EiTçEm
- 3. ùNôp­ûNV[ùTûP
C
D) EW]ûNC
- 4. ùNnÙ°ûNV[ùTûP
D
3
3
50. LmTWôUôVQd LôiPeL°u Gi¦dûL......................
A) 5
B) 4
C) 6
D) 3
51 ÏúXôjÕeLf úNôZ²Pm AûYl×XYWôL ®[e¡VYo.....................
A) RôÙUô]Yo
B) Uô¦dLYôNLo
C) ÑkRWo
D) LmTo
52. §ÚdÏßÞdÏ EûW ùNnRto TjÕ úT¬p ØÕuûUVô]Yo
A) T¬úUXZLo
B) RÚUo
C) §ÚUûXVôo
D) T¬mùTÚUôs
53. §ÚdÏ\s GuTRu CXdLQd ϱl×
A) ùTVofùNôp
B) ùTôÚ[ôÏùTVo
C) AûPVÓjR BÏùTVo
D) LÚ®VôÏùTVo
54. Ck§V SôhûP ùUô¯L°u Lôh£fNôûX Gu\Yo
A) L.ALj§V­eLm
B) N.ûYj§V­eLm
C) N.ALj§V­eLm
D) GYÚm CpûX
1
4
2
4
2
1
www.TrbTnpsc.com
55. §Wô®P Gu\ ùNôpûX ØRuØR­p EÚYôd¡VYo
A) LôpÓùYp
B) ÏU¬XThPo
C) ´.Ù.úTôl
D) ÙúW²Vv
56. ÏPÏ.................§Wô®P ùUô¯dÏÓmTjûRf NôokRÕ
A) YP
B) ùRu
C) SÓ
D) úUtÏ
57. ULjRô] JÚ ùT¬V U²R¬u AûPVô[mRôu CkR UôUWm Gu\Yo
A) AvUô
B) WÌj
C) ØpXô
D) WÍm
58. ØRp GÝjÕdL°u Gi¦dûL
A) 12
B) 18
C) 30
D) 216
59. E«oùUn..................YûLûVf NôokRÕ
A) ØRùXÝjÕ
B) Jtù\ÝjÕ
C) NôoùTÝjÕ
D) ùUnùVÝjÕ
60. E«W[ùTûP«u YûL.................
Padasalai.Net
A) 3
B) 5
C) 2
D) 6
61. Ï¥RÆCd úLôp KfÑm Uô¨X Uu]u
A¥RÆC ¨tÏm EXÏ-CdÏ\°p T«uß YkÕs[ A[ùTûP
A) CûN¨û\ A[ùTûP
B) Cu²ûN A[ùTûP
C) ùNôp­ûL A[ùTûP
D) Jt\[ùTûP
62. ùTôÚjÕL
GÝjÕYûL
i) E«odϱp
-
Uôj§ûW
A. AûW
ii) BnRm
-
B. CWiÓ
iii) E«W[ùTûP
-
C. Juß
iv) E«oùUn ùS¥p
-
D. êuß
A) (i)C (ii) B (iii) A (iv) D
B) (i) D (ii) C (iii) B (iv) A
C) (i) C (ii) A (iii) D (iv) B
D) (i) B (ii) A (iii) D (iv) C
63. Ck§Vô®p úTNlTÓ¡u\ ùUô¯L°u Gi¦dûL..................
A) 328
B) 325
C) 329
D) 332
64. Rªr, ùRÛeÏ, UûXVô[m, Lu]Pm, SôuÏm ........................§Wô®P ùUô¯L[ôÏm
A) ùTÚ
B) £ß
C) YZdùLô¯kR
D) Y[Ut\
www.TrbTnpsc.com
65. ùNnÙ°p C²V KûN úYi¥ A[ùTÓdÏm ùUnùVÝjÕdLs...............
A) 12
B) 11
C) 10
D) 9
66. ùUô¯ØRt LôWQUôm AÔj§Ws G­ GÝjÕ GuTÕ........ètTô
A) ùRôpLôl©Vm
B) Suòp
C) CXdLQ®[dLm
D) úSªSôRm
67. GÝjÕdL°u ©\l×...............YûLlTÓm
A) 4
B) 3
C) 2
D) 6
68. ùUnùVÝjÕdL°u ©¬Ü..................BÏm
A) 4
B) 3
C) 2
D) 6
69. CRr, Sô, Tp, AiQm SôuÏm.............©\l× BÏm
A) CPl©\l×
B) RûXl©\l×
C) ØVt£l©\l×
D) J­ ©\l×
70. ªPß Tϧ«p CÚkÕ ©\dÏm GÝjÕdLs.......................
Padasalai.Net
A) E«o, CûP«] GÝjÕdLs
B) E«o, ùUp­] GÝjÕdLs
C) E«o Yp­] GÝjÕdLs
D) E«o, BnR GÝjÕdLs
71. AiQm Ö²Sô S²Ù±u ©\lTÕ.....................
A) ps
B) or
C) lm
D) tu
72. Á¸r CRÝ\l ©\dÏm ùUnùVÝjÕ.....................
A) lm,
B) jk
C) hi
D) fg
73. RûXûV CPUôLd ùLôiÓ ©\dÏm GÝjÕ
A) ùUn
B) E«o
C) E«oùUn
D) BnRm
74. 48 Gu\ AW× Gi¦u Rªr GiÔÚ.................
A) ÑA
B) ÑG
C) ÑM
D) ÑL
75. ¡ûWiPo Gu\ ùNôp­u RªrfùNôp.................
A) UôÜ CVk§Wm
B) UôÜ AûWûY
C) ªu AûWûY
D) GÕܪpûX
www.TrbTnpsc.com
76. ùRôiætú\Ý ùYiTôdLs ùLôiP T§ù]I ¸rdLQdL èp........
A) BNôWdúLôûY
B) ØÕùUô¯dLôg£
C) SôuU¦dL¥ûL
D) £ßTgNêXm
77. Õ¬úVôR²u RkûRl ùTVo
A) Nϲ
B) N]Lu
C) §ÚRWôh¥Wu
D) RNWRu
78. L¦úUR®VÚPu CûQkÕ T¥jR ×XYo
A) LmTo
B) áPío ¡Zôo
C) ØuàûWVûWVu
D) Lô¬VôNôu
79. ©\¬Pm CWkÕ ùNpXôûU..........AZÏ
A) LiÔdÏ
B) LôÛdÏ
C) EPÛdÏL
D) Y«tßdÏ
80. “jpiu fly; Xo jputpak; njL” vd;wth;
A) fk;gh;
B) fzpad; g{';Fd;wdhh;
C) ,s';nfhtofs;
D) xsitahh
81. NôokRYo GuTRu CXdLQd ϱl×
A) ùTVofùNôp
B) ®û]VôXûQÙm ùTVo
C) ®û]jùRôûL
D) Ti×jùRôûL
Padasalai.Net
82. AP®UûXVôß GuTRu CXdLQd ϱl×
A) EYûUjùRôûL
B) EmûUjùRôûL
C) Ti×jùRôûL
D) ®û]jùRôûL
83. TôW§Vôo ©\kR YÚPm
A) 11.12.1882
B) 12.12.1882
C) 10.12.1882
D) 12.11.1882
84. ùTôÚjÕL
1.
©¥
- A) TdLm
2.
UÚeÏ
- B) Y­ûU
3.
AP®
- C) ùTiVôû]
4.
Åß
- D) LôÓ
A) 1-C, 2-B, 3-A, 4-D
B) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B
C) 1-D, 2-A, 3-A, 4-C
D) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
85. RªÝdÏj ùRôiÓ ùNnúYôo NôY§pûX Gu\Yo
A) TôW§Vôo
B) LiQRôNu
C) LmTRôNu
D) TôW§RôNu
www.TrbTnpsc.com
86. ×ÕdL®ûR Y[of£«p....................TeÏ úTôt\jRdLÕ
A) £.Ñ.ùNpXlTh
B) RÚØ.£YWôØ
C) ÁWô
D) Yp­dLiQu
87. Yôph®hUu NôV­p L®ûR GÝRd á¥VYo................
A) L®Oo Yô­
B) ULôL®TôW§Vôo
C) L®lúTWWÑ ûYWØjÕ
D) ×Wh£dL®Oo TôW§RôNu
88. GpXôÚm GpXôØm ùT\ úYiÓm -CeÏ
CpXôûU CpXôR ¨ûXúYiÓm - Guß Tô¥VYo
A) LiQRôNu
B) Yô­
C) ThÓdúLôhûPVôo
D) UÚRLô£
89. úNWUôu LôR­ Gu\ £\kR YWXôt±p ק]jûRl TûPjRYo
A) Lp¡
B) ©WTgNu
C) LiQRôNu
D) ×XûUl©jRu
90. ¿hPp A[ûY BÏùTÚdÏ G.Lô
A) êuß ÁhPo ùLôÓ
B) Juß ùTt\ôp J°UVm
C) SôuÏ ­hPo ùLôÓ
D) CWiÓ ¡úXô ùLôÓ
91. §ÚYsÞYûWl T¥jÕlTôo.....................BÏùTVo
Padasalai.Net
A) LÚ® BÏùTVo
B) Lô¬VYôÏùTVo
C) LÚjRôYôÏùTVo
D) ùNôpXôÏùTVo
92. ùTôÚjÕL
1.
ùYiÏûP
- A) DßùLhP G§oUû\ ùTVùWfNm
2.
LpXô JÚYtÏm
- B) EmûUj ùRôûL
3.
DRp
- C) Ti×j ùRôûL
4.
NûRSLm
- D) ùRô¯tùTVo
A) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
B) 1-C, 2-A, 3-D, 4- B
C) 1-D, 2-A, 3-C, 4-B
D) 1-B, 2-A, 3-D, 4-C
93. ÏßkùRôûLl TôP­u A¥YûWVû\
A) 4-8
B) 3-6
C) 13-31
D) 8-16
94. TjÕdTôh¥p CWiÓ èpLû[ CVt±VYo
A) L©Xo
B) Sd¸Wo
C) J[ûYVôo
D) ×LúZk§
95. ùRô¯tùTVo YûL
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
www.TrbTnpsc.com
96. L©XàdÏ A¥ ®ÝkRÕ GuTÕ
A) ØR²ûXj ùRô¯tùTVo
B) ØR²ûX §±kR ùRô¯tùTVo
C) Ti×jùTVo
D) ùTôÚhùTVo
97. T¬Ñ ùTt\tiul TôWôh¥]ôo. C§Ûs[ CXdLQd ϱl×
A) ®û]jùRôûL
B) Ti×jùRôûL
C) EmûUjùRôûL
D) ®û]VpûSÙm ùTVo
98. rhJtd; tzpfk; bra;a[k; bghUl;L fly; fle;J brd;w Fwpg;g[ ,lk;bgw;w E]y; vJ?
A) rPtfrpe;jhkzp
B) kzpnkfiy
C) Fz;lynfrp
D) rpyg;gjpfhuk;
99. gs;sp ntiy ehl;fis E]w;bwz;gjpypUe;J ,U E]whf cah;j;jpath; ahh;
A) fhkuhrh;
B) mz;zh
C) vk;.#p.Mh;
D) uh#h#p
100. xU ghlypy; brhy; gphpt[whJ epd;W gy;bghUs; jUtJ
A) rpnyil
B) brk;bkhHpr;rpnyil
C) gphpbkhHpr;rpnyil
D) gpwJbkhHpjy’
Padasalai.Net
1. C
2. B
3. C
4. D
5. B
6. B
7. A
8. C
9. D
10. A
11. B
12. C
13. B
14. A
15. B
16. C
17. C
18. C
19. D
20. C
21. A
22. D
23. A
24. C
25. B
26. A
27. C
28. D
29. B
30. C
31. C
32. D
33. B
34. A
35. C
36. B
37. A
38. B
39. A
40. A
41. B
42. B
43. C
44. A
45. A
46. D
47. D
48. A
49. B
50. C
51. D
52. A
53. C
54. C
55. B
56. B
57. B
58. B
59. C
60. A
61. C
62. C
63. B
64. A
65. C
66. B
67. C
68. B
69. C
70. A
71. D
72. A
73. D
74. A
75. C
76. D
77. C
78. D
79. B
80. D
81. B
82. B
83. A
84. B
85. D
86. D
87. C
88. A
89. C
90. A
91. C
92. B
93. A
94. B
95. A
96. A
97. D
98. B
99. A
100.
102.
103.
104.
C 101.