Phulera maps - CTP Rajasthan

395
389
38
5
er
To Itawa
bn
To
Jo
R
MD
Tal Ki Dhani
To
ar
bh
m
Sa
Bad ki Dhani
Radha Swami
Bhadarpura
To H
irnoda
1K
.
.M
2K.M.
9
38
1K.M.
Ghat
AIN
DRAIN
DRAIN
DR
Kabristan
Kabristan
391
DRAIN
DRAIN
DRAIN
JAIL
AIN
DR
G.R.P.
Nagar
Palika
Ex.
Cinema
Post
Office
385
381
Kabristan
383
Church
Adarsh Colony
3
39
hu
n
393
Bic
391
To
To S
ardu
lpura
220 K.V.G.S.S
R.V.P.N.L.
To Itawa
er
To
Jo
bn
Tal Ki Dhani
To
bh
m
Sa
ar
C
O.C.F.
Bhadarpura
S.S.
S
R
To H
irnoda
.
.M
2K.M.
S.S.
DRAIN
R
H
DRAIN
DRAIN
PU
R
S
DRAIN
V
AIN
DR
1K.M.
S
AIN
DR
DRAIN
Kachroda
S
S
S.S.
C
S.S.
S
H
R
R
R
R
R
R
R
S
S.S.
R
PU
H
C
R
R
PU
CONSULTANT :-
LAVANYA FOR AVAS VIKAS LIMITED
To
hard
u
lpura
M/S
Bic
hu
n
To S
1K
lgk;d uxj fu;kstd
t;iqj tksu , t;iqj
( NOTIFIED IN URBAN AREA OF
SAMBHAR MASTER PLAN 2031)
3
3
3
3
3
S.S.
R1
S
R1
H
3
Bhadarpura
S.S.
O.C.F
S
R
3
3
S
S
S
S
O.C.F.
I
I
S.S.
S. C.
S
3
3
S
S
O.C.F
S
C
R
A.H.A.
1/8
1/16
0
Jod
uksjaxiqjk
jlwyiqjk
us
RASULPURA
ing
NORANGPURA
r
hpu
2
SH
To
R
a
Naw
To Rasulpura
To
To
SAMBHAR LAKE
uxjh;
TEJAYAKABAS
rsT;kdkckl
ITAWA
57
bZVkok
( NOTIFIED IN URBAN AREA OF
SAMBHAR MASTER PLAN 2031)
Jo b
ner
ihiyh dk okl
To
SH
PEEPLI KA WAS
{ks=
2031
PLANNING
ZONES
;kstuk
ifj{ks=
VILLAGE BOUNDARY
xzke lhek
D
MUNICIPAL LIMIT
I
uxjikfydk lhek
I
I
URBANISED AREA
I
I
I
I
I
URBANISABLE AREA
I
I
n;kyuxj
I
I
I
I
I
I
PERIPHERAL CONTROL BELT
I
I
ykyiqjk
I
ifj/kh fu;a=.k iV~Vh
I
I
I
I
I
I
I
KACHRODA
I
C
I
Hkknjiqjk
I
I
I
BHADARPURA
NOTIFIED URBAN AREA LIMIT U/S 3 (1)
OF U.I. ACT.1959
uxj lq/kkj vf/kfu;e 1959 dh /kkjk 3 (1) ds vUrxZr
ur
dkpjksnk
I
I
To Jaip
I
vf/klwfpr uxjh; {ks=
I
I
To Jaipur
PLANNING ZONE BOUNDARY
I
I
I
;kstuk {ks= lhek
SAMOTA KA WAS
lkeksrk dk okl
I
I
I
Qqysjk
I
A
B
C
D
I
A
I
I
I
B
PHULERA
SHYAMNAGAR
';keuxj
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D
I
ck?kiqjk
I
BAGHPURA
D
HARIPURA
gfjiqjk
lkeyiqjk
nf{k.kh ;kstuk {ks=
WESTERN PLANNING ZONE
if'peh ;kstuk {ks=
NORTHERN PLANNING ZONE
mRrjh ;kstuk {ks=
PERIPHERAL CONTROL BELT
PLANNING ZONE
100
HECTARES
'kknqZyiqjk
SAMALPURA
ekrsMk
SOUTHERN PLANNING ZONE
ifj/kh fu;a=.k iV~Vh ;kstuk {ks=
SHARDULPURA
MATEDA
2031
uxjh;dj.k
I
I
LALPURA
2010
uxjh;d`r {ks= 2010
DAYALNAGAR
80
ACRES
SHYOSINGHPURA
';ksflagiqjk
MILE
1
3/4
1/2
1
1/4
1/2
0
0
1
1
KILOMETRES
CONSULTANT
SH
SH
2
M/S LAVANYA FOR AVAS VIKAS LIMITED
Ajm
er
To
un
ch
Bi
dUnsoyh
To
To Dudu
57
KANDEOLI
lgk;d uxj fu;kstd
t;iqj tksu , t;iqj
mi uxj fu;sktd
t;iqj tksu , t;iqj
ofj"B uxj fu;kstd
t;iqj tksu , t;iqj
2