ANSA - Franco Bassanini

Repertorio folk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Filastrocca: tri tri tri ................................. 1
Jocu di picciriddi ..................................... 1
Dumani è duminica................................. 1
Trenta quaranta...................................... 1
Lu cappidduzzu ...................................... 1
Lu sciccareddu ....................................... 1
L’ abbanniata di lu pisci .......................... 2
Si maritau Rosa...................................... 2
Ciuri Ciuri................................................ 2
Cola Pisci ............................................... 2
Vola palumma ........................................ 3
A lu mircatu ............................................ 3
L’alba...................................................... 3
Chi, chicchirichì ...................................... 3
Palummedda viaggiatura........................ 4
Lu santu patri.......................................... 4
Vitti ‘nna crozza ...................................... 4
Lu munniddaru ....................................... 4
E tonchi tirichi tonchiti............................. 4
La virrinedda........................................... 5
A la vigna................................................ 5
La pampina di l’aliva............................... 5
Mattinata................................................. 5
Li pirati a palermu (mi-).......................... 5
Caltanissetta fa quattru quarteri ............. 5
Guarda chi vita fa lu zappaturi................ 6
L’amuri ca v’haju re- ............................. 6
Acidduzzu di me cummari ...................... 6
Me mugghieri unn’avi pila (pi lavari) ....... 6
Mi votu e mi rivotu .................................. 6
Oè Nicò .................................................. 7
Filastrocca: tri tri tri
’U re è malatu
ci tagghiamu a testa a ‘u surdatu
lu surdatu è a la guerra
e sbattiu lu cozzu ‘nterra
’nterra c’era un chiuviddu e
si sfurnau ‘u chicchiriddu.
Trenta quaranta
Trenta quaranta
tuttu lu munnu canta
canta lu jaddu
affacciatu a la finestra
cu tri palummi
cu tri palummi ‘ntesta
jaddu jaddina
Palermu e Missina
Lu cappidduzzu
Baciamu li manu, cavaleri! Voscienza binirica!
Bravi bravi, però stativi muti, pi favuri ...
La mia famiglia è nobile, nella famiglia tutti,
avemu li scarpi rutti, evviva la nobiltà.
Io tengo un bel ricordo che mio nonno m’ha lasciato
e questo mi consola della mia povertà.
Tegnu ‘nu cappidduzzu ch’è duci e sapuritu
iu mi lu vogghiu mettiri quannu mi fazzu zitu.
scinnu di lu cassaru, appizzu li banneri
e tutti chi mi dicinu: “salutamu cavaleri”!
Tri tri tri, setti fimmini e un tarì
Lu tarì a pocu a pocu
setti fimmini
e un varcocu
Lu varcocu è duci duci
/
e na nuci
E la nuci è dura dura /
‘na mula
e la mula jetta cavuci
/
e ‘na favuci
E la favuci avi li denti
/
e un sirpenti
Lu sirpenti è ‘mmilinatu
/
e un granatu
Lu granatu a coccia a coccia /
e ‘na boccia
E la boccia è sciddicusa
/
e ‘na busa
E la busa è liscia liscia
/
e ‘na biscia
E la biscia è china d’acqua / e ‘na vacca
E la vacca avi li minni
e vattinni.
Io ci ho i capelli lunghi, ma ci vado dal barbiere,
perchè son cavaliere e lo stesso mi fan pagar.
E allora mi ci metto, p’ammucciari li capiddi
lu cappidduzzu beddu che mio nonno m’arregalò.
Jocu di picciriddi
Purtannulu a ‘bbivirari, virennu ‘nterra vagnatu,
’ddu mussu ‘nzuccaratu, di ‘nterra ‘ncielu spincia.
Chi beddu mussu avia, sutta ‘ddu capizzuni (Rit.)
Signuruzzu faciti bon tempu
quantu si vusca lu pani me pà
E cu li rana accattamu ‘u furmentu
quantu si ‘nsigna a ‘mpastari me mà
E cu li rana accattamu la scecca
e ci mittemu a cavaddu la mà.
Dumani è duminica
Dumani è duminica
ci tagghiamu a testa a minica
Minica nun c’è,
ci tagghiamu a testa a ‘u re
Lu sciccareddu
Avia un sciccareddu - davveru sapuritu
cu mi l’avia pristatu - ’nchiancennu mi lu resi.
Chi bedda vuci avia, paria un gran tenori
Sciccareddu di lu me cori, comu t’haiu a scurdà.
E quannu cantava facia: hi-ho hi-ho hi-ho
sciccareddu di lu me cori, comu t’haiu a scurdà.
Quannu lu carricava, tri sacchi di robba tinìa
cu l’occhi so’ chiancìa, ma ‘nta la strata nun
‘chiù.
Chi beddi occhi avìa, parianu du stiddi.
Quannu s’avvicinava, la scecca da ‘gna Tina
‘dda cura supraffina, muvia di ‘cca e di ‘dda.
Chi bedda cura avia, fatti di sita pura
Quannu ‘ncuntrava un cumpagnu, subitu lu ciarava
e dopu l’arrascava, cu’ granni carità
1
L’ abbanniata di lu pisci
Ciuri Ciuri
O pisci pigghiati d’ora
chi beddi pisci vivi chi haju
chi beddi pisci vivi!!
Ciuri Ciuri, Ciuri di tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu!
Nisciuta di lu mari è
la trigghiuledda bedda
la trigghiola viva viva haju.
U purpiceddu maiulinu haiu
u purpiceddu, u purpiceddu !!!
Cincu liri cincu liri
sunnu chini li varrili
cincu e una, cincu e dui
la cicala ca fui fui. Eh! Eh! Eh! ...
Talia ch’è grossa, talia ch’è china
l’arausta di lu mari è la riggina;
Cincu e quaranta, lu pisci canta
chi beddi trigghi, chi bedda panta;
talia sta cascia, talia che china
su deci chila tutti purpi
senza rina. Eh! Eh! Eh! ...
Rit. - La, la la la la, la la la ....
Setti liri setti liri
talia stu scrofanu comu riri
setti e una, setti e dui
talia sta cozza
chi grapi e chiui. Eh! Eh! Eh! ...
Talia stu granciu, quant’è pilusu
si lu tiraru ora ora d’un pirtusu.
Talia ch’è beddu, stu piscispata
chissu si mancia accumpagnatu cu a ‘nzalata.
E sta nunnata e sta tunnina
Chisti su pranzi di regnanti e di rigina (Rit.)
Si maritau Rosa
Vinni la primavera
li mennuli su ‘nciuri
a mia focu d’amuri
lu cori m’addumò.
L’aceddi s’assicutanu
facennu discurseddi
o quantu cosi beddi
ca mi fannu sunnà.
Si maritau Rosa,
Saridda e Pippinedda
e ju ca sugnu bedda,
mi vogghiu marità.
Di quantu beddi giuvani
chi passanu ‘i sta strata
nuddu di ‘nna guardata
digna la casa mè.
E ju tra peni e lacrimi
distruggiu la me vita
mi vogghiu fari zita
mi vogghiu marità.
Ciuri di rosi russi a lu sbucciari
amaru a dd’omu c’a fimmini cridi;
Amaru cu si fa supraniari
lustru di paradisu nun ni vidi.
Ciuri di gersuminu arrampicanti
mi scialu, riru e cantu allegramenti.
Nun cantu nè p’amuri, nè p’amanti
ma sulu pi’ svagarimi la menti.
Lu sabatu si chiama allegracori
biatu a cua avi bedda la mugghieri.
Cu l’avi bedda ci porta dinari
cu l’avi laria ci scura lu cori.
Guardati a me cummari Cuncittina
quannu camina pari ‘na gaddina.
Idda si senti ‘na gran cannunata
e ‘nveci avi li jammi a purciddata
Aiu ‘na zzita ca si chiama Nedda
bedda di facci, ma senza midudda.
Assira iu vulìa ‘na vasatedda
mi dissi no, picchì manciau cipudda
La zzita me mi voli abbannunari
pi lu duluri iu mi spinnu e moru.
Ci dissi ca mi voghiu abbilinari
c’un piattuni di pasta e pumaroru.
Cola Pisci
La genti lu chiamava Cola Pisci
picchì stava ‘ntò mari comu un pisci
d’unni vinia nu’llu sapia nissunu
forsi era figghiu di lu Diu Nittunu.
Ma un’gnornu a Cola ‘u re fici chiamari
e Cola di lu mari curri e veni
”Oh Cola lu me regnu ha scandagghiari
supra chi appiramenti si susteni”
Cola Pisci curri e và
- Vaju e tornu maestà – (2 volte)
Cussì si jetta a mari Cola Pisci
e sutta l’unna subitu sparisci
ma dopu un pocu chista nuvità
a lu rignanti Cola Pisci dà.
“Maistà li terri vostri
stannu supra a tri pilastri
e lu fatu assai trimennu
unu già si stà rumpennu”
“oh destinu me infelici
chi svintura mi predici”
Chianci u re “Comu haju a fari
sulu tu mi po’ aiutari”
Cola Pisci curri e và
- Vaju e tornu maestà – (2 v.)
2
Su passati tanti jorna
Colapisci nu’n ritorna
e l’aspetta a la marina
lu rignanti e la regina
poi si senti la so vuci
di lu mari ‘nsuperfici.
“Maistà, maistà
sugnu ‘ccà, sugnu ‘cca.
Di lu funnu di lu mari
ju nun pozzu cchiù turnari
vuji prijati la Maronna
staju riggennu la cuilonna.
Vasinnò si spezzerà
vasinnò si spezzerà
la Sicilia sparirà.
Su passati ormai tant’anni
Colapisci è sempri ddà.
“Maistà, maistà
sugnu ‘ccà, sugnu ‘cca. (2 volte)
Vola palumma
Vola palumma vola
’nta l’aria ri nni vai
ju sugnu cacciaturi
ti vegnu a cacciari.
Si tu si cacciaturi
mi veni a cacciari
iu mi fazzu pisci
’nta l’acqua di lu mari.
Si tu ti fai pisci
’nta l’acqua di lu mari
iu sugnu piscaturi
ti vegnu a piscari.
Si tu si piscaturi
mi veni a piscari
iu mi fazzu vigna
’ncampagna mi nni vaju.
Si tu ti fai vigna
’ncampagna ti nni vai,
ju sugnu cuntadinu
ti vegnu a vinnignari.
Si tu si cuntadinu
mi veni a vinnignari
iu mi fazzu monaca
’ncummentu mi nni vaiu.
Si tu ti fai monaca
’ncummentu ti nni vai
ju sugnu cunfissuri
ti vegnu a cunfissari.
Si tu si cunfissuri
mi veni a cunfissari
ju mi levu a tonaca
n’avimu a maritari
A lu mircatu
Lu puddicinu fa ciciricì
quannu lu chiamu nun voli vinì (2v.)
Aju jutu a lu mircatu
p’accattari un puddicinu
lu puddicinu fa cicciricì
quannu lu chiamu nun voli vinì.
Aju jutu a lu miercatu
p’accattari ‘na jaddina
cacaracà fa la jaddina
ciciricì fa u puddicinu
u puddicinu fa ciciricì
quannu lu chiamu nun voli vinì.
Aju jutu a lu mircatu
... ... ... ... ... ... ...
un jadduzzu, cucurucù fa lu jadduzzu
un purcidduzzu , crr... crr.. fa u purcidduzzu
’na chitarra , arra arra la chitarra
’na trumbetta , etta etta la trumbetta
un tambureddu , eddu eddu u tambureddu
n’ acidduzzu (fischio) fa l’acidduzzu.
L’alba
E lu suli sta spuntannu
la muntagna èè tutta d’oru
jemu prestu a lu Catoju
jemu tutti a travagghiari,
La cartidduzza pi vinnignari
lu runcuneddu unn’amu a scurdari (2 v.)
Chi, chicchirichì
Chi, chicchirichì sentu cantari, e un sacciu ‘unni si
Chi, chicchirichì, persi lu jaddu e li quattru tarì.
recitato – “Chiruzzu, Chiruzzu, Chiruzzu ...
Cummari Ciccina ..., Cummari Ciccina!
Cummari Ciccina!!!
- “Oh e chi c’è, chi vuliti!”
“Comu chi vogghiu,
mi pigghiaru lu me beddu jaddu!”
“A mia lu cuntati?”
“Ah sì? ... Spera Diu a ccu si lu pigghiau
un duluri di panza ci avissi a beniri!”
”A mia? ... A vui!!!” - Oehhh!
Chi, chicchirichì
L’aviti vistu cummari lu me jadduzzu
l’aviti vistu passari di ‘cca
la cricchia russa e li pinni puliti
si lu viriti vi pari un re.
Chi, chicchirichì ...
Cummari mia sbagliastivu strata
ccà na me casa iadduzzu un ci ‘nnè.
Circativillu pi strati cchiù larghi
cca na me casa jadduzzu un ci ‘nnè.
Chi, chicchirichì ...
3
Palummedda viaggiatura
Lu munniddaru
Pulummedda viaggiatura
senti a mia t’aju a parrari
sulu tu mipoi aiutari,
sulu tu ci poi arrivari.
Teni ccà stu pizzineddu
ti l’attaccu ‘nta lu piduzzu
portaccillu a lu me curuzzu
palummedda ... vola e va.
Fimmineddi affacciativi tutti
la sintiti sta vuci ch’è bedda
è lu mastru chi conza munnedda
e li tummina di qualità.
Sapi fari balati pi’ furnu
e cunzari pareddi e quarari
sapi puru lu ramu stagnari
comu un specchiu lucenti li fa.
Vola vola vola vola e va (4 v.)
Palummedda vola vola
quantu strata, quantu stanchizza,
quantu munti, quantu città
quantu jorna, quantu simani,
nun ti fermi p’arripusari
e cuntinui, cuntinui a vulari
palummedda, vola e va.
Vola vola vola vola e va (4 v.)
Lu santu patri
Lu Santu Patri quannu era malatu
fici ‘nu votu pi ‘gghiri ‘nturchia
era tuttu cunfusu e scunsulatu
comu aja fari sta luntana via.
Viniti sonnu, viniti da’ marina
durmisci a stu figghiu
pa’ sira a la matina.
Oh oh, oh oh, Dormi beddu e fai la vo’.
Oh oh, oh oh, stu figghiu dormi e l’autri no.
Tutti li Santi, chi di ccà passaru
di me figghiozzu mi ‘nni spiaru
mi ‘nni spiaru e mi dissiru dunn’era
ci dissi: “Ddà, na’ naca ca durmeva (Rit.)
Vitti ‘nna crozza
E trullalleru llalleru llalleru llalleru
llalleru llalleru lla lla.
Vitti ‘na crozza supra nu cannuni
fui curiusu e ci vosi spiari
idda m’arrispunniu cu gran duluri
murivi senza toccu di campani.
S’innieru si’nni eru li me anni
s’innieru si’ nni eru e un sacciu dunni
ora ca su arrivatu a ottant’anni
chiamu la vita e morti m’arrispunni.
Cunzatimi cunzatimi lu lettu
ca di li vermi su manciatu tuttu
s’unni li scuttu ‘ccà li me piccati
li scuttu all’autrua vita a chiantu ruttu.
C’è un jardinu tuttu rosi e ciuri
ch’è situatu ‘nmenzu di lu mari
dunni l’aceddi ci vannu a cantari
e li sireni ci fannu l’amuri.
Passa lu munniddaru, vi conza li munnedda
vi stagna la paredda, lu munniddaru è ccà
L’atru jornu a ‘na cantunera
’na pirsuna vulia cunzata
’na paredda talmenti sfurnata
chia vidilla facìa pietà.
Mastru piddu però un si cunfunni
quattru botti e la pezza è ‘nchiappata
poi ci duna ‘na bona allustrata
comu nova splinnenti la fà.
Passa lu munniddaru ...
Na’tra fimmina dintra un curtigghiu
lu munneddu avia tutta sfurnatu
di don Piddu lu voli cunzatu
picchi sapi chi boni li fà.
Mastru piddu a u’ mumentu lu consa
metti gacchiu, maccagghiu e girettu
ci lu fà rinfurzatu e pirfettu
e cuntenti a chis’atra la fà.
Passa lu munniddaru ...
Tutti chiddi ch’aviti bisognu
di cunsari la quararedda
e ch’aviti a cunsari munnedda
e quartigghi ch’un servinu gghiù
iti tutti ‘nna lu munniddaru
chi v’aggiusta qualunqui misura
vi li fà rinfurzati e d’allura
e cu pochi dinari li fà.
E tonchi tirichi tonchiti
E tonchi tirichi tonchiti, tonchi tonchi tonchiti
e tonchi tirichi tonchiti, lara lala lalà, lara lala lalà.
Di muncibeddu tutti figghi semu
terra di focu di canti e d’amuri.
st’aranci sulu nui li pussiremu
e la Sicilia nostra si fa onuri.
E di luntanu vennu li furisteri a massa
dicennu la Sicilia chi ciavuru ca fa.
E di luntanu vennu li furisteri a massa
dicennu la Sicilia chi ciavuru ca fa.
E tonchi ...
L’oduri di la zagara si senti
e riturnau la bedda primavera
rosi sbucciati a lu suli cucenti
sicilia bedda tu si ‘na ciurera.
4
Chi ciavuru chi ciavuru, di baluchi e di rosi
evviva la sicilia e l’abitanti so’.
Chi ciavuru chi ciavuru, di baluchi e di rosi
evviva la sicilia e l’abitanti so’.
La virrinedda
Aju accattatu nu ‘ncantalacuni
ntintiri e ntontiri lu vogghiu sunari
beddi c’aviti a lu pettu li ciuri
fora nisciti viniti a ballà.
Fazzu lu pattu cugghitivi suli
vinti vasuna cu voli abballà,
tutti li zucchi li mettu all’agnuni
tutti li beddi livogghiu accuddà.
Accattari vurria ‘na virrinedda
di notti la porta spirtusari
vidiri figghia mia quantu si bedda
quannu ti spogghi prima di curcari.
Ma temu ca nun fussi tantu bedda
ca l’occhi nun m’avissiru annurvari
lassa la porta misa spaccatedda
ca l’occhi chiusi ti vegnu a truvari.
Comu putiti dormiri sulidda
ca di li surci v’aviti a scantari
sacciu ca siti tantu scantulina
ca l’umbra stissa vi fa ‘mpaurari.
Di irici di sira tarduliddu
e la matina illa arruspigghiari
ma si lu lettu vostru è strittuliddu
ccà c’è lu pettu miu p’arripusari.
A la vigna
Cari picciotti beddi
vinitici a la vigna
ca duci è la vinnigna
l’amuri vi la fa.
La fa, la fa, la fa
l’amuri vi la fa.
Cari picciotti schetti
rusiddi spampinati
tagghiati e vinnignati
la mè racina è ccà.
E ccà, è ccà, è ccà
dintra lu pettu stà.
Rappuzza mia di ‘nzolia
si duci, duci, duci
amuri ora ti pigghiu
e comu babbaluci
ti sucu, sucu, sucu
la la la la la là.
Picciuttedda nicaredda
racinedda ‘nzuccarata
cu ti cogghi, cu ti spremi
cu ti mancia murirà.
E l’amuri è chistu ccà
un si sapi soccu fa.
La pampina di l’aliva
E la pampina, di l’aliva, di l’aliva la pampina. (2v.)
Veni lu ventu la ... cutulia la
cimiddia, cascari la fa (2v.)
Mattinata
Lu suli è già spuntatu ‘nta lu mari
e vui, bidduzza mia, durmiti ancora.
L’aceddi sunnu stanchi di vulari
e affriddateddi aspettanu ‘cca fora.
Supra sti barcuneddi su pusati
e aspettanu quann’è ca v’affacciati.
Lassati stari, nun durmiti ‘cchiui
ca ‘mmenzu a iddi dintra sta vanedda
ci sugnu puru iu, c’aspettu a vui
pi’ vidiri sta facci accussì bedda.
Passu ccà fora tutti li nuttati
e aspettu ca vui bedda v’affacciati
L’aceddi senza vui nun ponnu stari
su tutti cu li testi a pinnuluni
ognunu d’iddi nun voli sbucciari
si prima nun si grapi stu barcuni
dinta li buttunedda su ammucciati
e aspettanu quann’è ca v’affacciati.
Li pirati a palermu (mi-)
Arrivaru li navi, tanti navi a palermu
li pirati sbarcaru, cu li facci di ‘nvernu.
N’arrubbaru lu suli lu suli
arristamu a lu scuru, chi scuru - Sicilia chianci.
Tutto l’oru e l’aranci
li pirati arrubbaru
li campagni spugghiati
cu la negghia lassaru.
N’arrubbaru lu suli ....
Li culura a lu mari
n’arrubbaru, chi dannu
su’ ‘mpazzuti li pisci
chi lamentu chi fannu.
N’arrubbaru lu suli ....
A li fimmini nostri
ci scipparu di l’occhi
la lustrura e lu focu
c’addumava li specchi (2v.).
Caltanissetta fa quattru quarteri
Cartanissetta fa quattru quarteri
a la megliu giuventù li surfarari.
La duminica su tutti cu dinari
a lu lunniri ‘nta la pirrera ann’a calari.
Un tintu pani e ‘na trista lumera
ah tutta la simanedda ann’a passari.
5
Guarda chi vita fa lu zappaturi
Me mugghieri unn’avi pila (pi lavari)
Guarda chi vita fa lu zappaturi
ca notti e ghiornu suda e unn’avi locu.
Parti di notti e poi torna vint’uri
di ‘invernu all’acqua e d’estati a lu focu.
Picciotti chi v’aviti a maritari
cchiu prima ancora di farivi ziti
a zita sutta e supra ata guardari
si nun vuliti ‘nganni e ‘nni patiti.
Di tanti fasci un ci resta una spiga
lu so travagliu ‘ngrassa li patruna.
Lu vidi chi a lu ventu s’affatica
li so’ picciotti chiancinu diuna.
E pensa cu la menti squitata
la ‘ma canciari sta sorti mischina.
L’amuri ca v’haju reNun lu sapiti l’amuri ca v’haju
nun lu sapiti quantu vi disiu
nun lu sapiti comu chianciu e staju
quannu ca p’un mumentu nun vi viju.
Dintra di l’arma mia na vampa cci haju
e lu me cori è vostru e no lu miu
si moru mParadisu nun ci vaju
pirchì p’amari a vuj nun penzu a Diu.
E vui sapennu st’amuri e sti peni
mi lassati muriri comu un cani
ma oggi siddu ccè cu vi tratteni
speru di cunvincirivi dumani.
Cchiù nun m’amati e cchiù vi vogliu beni
cchiù tempu passa e mannu cristiani
nun mi lassati amuri ntra sti peni
pirchì siti pi mia l’acqua e lu pani.
Acidduzzu di me cummari
Acidduzzu di me’ cummari
senza pinni e senza ali
ci pusau supra la testa
a me’ cummari ci fici gran festa
Ma che beddu st’acidduzzu
chi cantari ca mi fa
tutta la notti ci-cì mi fa
mi pizzica e muzzica e poi si ‘nni va.
Acidduzzu di me’ cummari
senza pinni e senza ali
ci pusau supra lu pettu
a me cummari ci fici effettu
Ma che beddu ...
Acidduzzu di me’ cummari
senza pinni e senza ali
ci pusau supra la panza
a me cummari ci fici sustanza.
Ma che beddu ...
Acidduzzu di me’ cummari
senza pinni e senza ali
ci pusau supra ‘a scagghiola
’a testa dintra e l’ali di fora (Rit.)
Si nun sapi travagghiari
dopu nenti si po fari
dopu nenti si po’ fari
si nun sapi travaghiari
Ma chistu unn’è nenti, sintiti comu cantava me
cumpari Minicu - “ E come cantava?” – “Sintiti”
E malirittu quannu mi maritai
truvai me mugheri senza pila
Dopu tri gghiorna ca m’innaddunai
la me muggheri n’unn’avia pila
Me mugghieri unn’avi pila
unn’avi pila pi .... a pila pi lavari
E ci manca u pilaturi
acqua dintra unn’avi cchiui.
Picciotti chi v’aviti a maritari
cchiù prima di cunzarivi lu lettu
sintiti a mia ‘nzoccu aviti a fari
facitici pruvari u friscalettu.
S’iddu nun sapi sunari
dopu nenti si po’ fari
dopu nenti si po’ fari
s’iddu nun sapi sunari.
Ma chistu ancora nun è nenti. Sintiti me cucinu Cicciu
comu cantava. - “Comu cantava?” – “Sintiti!”
E malirittu ...
Ah, ah ah chi mugghieri ca capitai,
ci accattavi l’agu e lu filu, - nun la vitti cusiri mai.
Mi votu e mi rivotu
Mi votu e mi rivotu suspirannu
passu li notti ‘nteri senza sonnu
e li biddizzi to’ iu cuntimplannu
li passu di la notti sinu a ‘gghiornu.
Pi tiu nun pozzu ora cchiù durmiri
paci nun avi cchiù st’afflittu cori.
Lu sai quannu ca iu t’haiu a lassari
quannu la vita mia finisci e mori.
Palumma ca camini mari mari
ferma, quantu ti dicu du paroli
quantu ti tiru ‘nna pinna di ‘stali
quantu fazzu ‘nna littra a lu miu amuri
Li Littri ti li mannu a dui a dui
risposta ca di tia nun haiu mai
Oh, chi si persi la carta pi vui?
O puramenti scriviri nu sai?
Mi votu e mi rivotu suspirannu
passu li notti ‘nteri senza sonnu.
6
Oè Nicò
Cu ti lu dissi
Oè Nicò, oè Nicò
Cu ti lu dissi, c’a t’aju a lassari
megghiu la morti, ma no stu duluri.
Metti curallu russu ‘ncappa a bascù (4 v.)
Oè Nirà, oè Nirà
E viri com’assumma lu curà (4 v.)
Oè Nicò, oè Nicò
E s’innijemu ‘ncoppa a sicca no (4 v.)
Uta cata ù, uta cata ù
E comu sunnu beddi i maccarrù (4 v.)
Issi issi ah, issi issi ah
E viri com’assumma lu curà (4 v.)
O tira, o tira
e viri com’assumma u sciarrabbà
Aj aj aj aj, moru moru moru moru
ciatu di lu me cori
l’amuri miu si tu. (2a volta: coro)
Lu primu amuri lu fici cu’ tia
E tu schifiusa, ti stai scurdannu ‘i mia
Paci facemu, o nicaredda mia
ciatu di l’arma mia, l’amuri miu si tu.
Aj, aj aj aj …
Cu ti lu dissi a tia nicuzza, stu cori si rumpi
A picca, a picca a picca a picca a picca
Paci facemu o nicaredda mia
ciatu di l’arma mia, l’amuri miu si tu.
Aj, aj, aj …
E tira, e tira
Li capiddi tagghiati a Bebè
E viri com’assumma lu curà.
Beni, Carlotta capisci picchi
nun mi veni un picciottu pi’ zitu,
siddu stu cozzu nun ‘mma lisciu
io moru di pena e nun trovu maritu.
Cu li capiddi tagghiati a bebè
iu mi maritu cu Adolfu cecè,
mamma tu chiama u varveri
mi rari u darreri can nenti ci fa.
Turiddu ‘u mafiusu
Iu sugnu un’omu troppu malantrinu
e sugnu ‘ntisu na lu me quartieri
li cosi cchiù segreti e cchiù ‘mpurtanti
di sutta li me manu hannu a passari.
Li fimmini cchiù beddi d’u paisi
di mia su pazzamenti ‘nnamurati
mi mettu duci duci n’o parrari
Pi falli prestu prestu ‘nnammurari
Me matri a mia mi fici malantrinu
Turiddu spaccatuttu io mi chiamu
cu mia nun ci po’ mancu a jettatura
e nun mi scantu no di la lupara.
Cu mi adavveru picca at’a parrai
m’ata capiri cu ‘n tagliata
e soccu dicu iu prestu s’o fari
annunca pigghiu a tutti a timpulati.
Mi chiamanu Turiddu mafiusu
la musca non mi posa supra u nasu
cu mia nun ci po’ mancu a jettatura
E nun mi scantu no di la lupara.
Cu mi adavveru picca at’a parrai
m’ata capiri cu ‘n tagliata
e soccu dicu iu prestu s’o fari
annunca pigghiu a tutti a timpulati.
Vagna, vagna pinzeddu e ‘nsapuna
varveri la me cuna, passa rasolu
e lu filu e senza lassarimi un filu,
mentri u varveri ‘nsapunava,
lu patri vivutu turnava e cafuddava
lignati a u varveri a so figghia e a so mamà.
Patri ‘ngnuranti e cafoni
lu cozzu pilusu mi voi lassari
siddu stu cozzu en ‘mma lisci
iu moru di pena e non trovu maritu,
cu sti capiddi tagghiati a bebè
iu mi maritu cu Adolfu cecè
patri tu lassami stari
mi vogghiu spusari cu Adolfu CecèComu l'unna
Si comu l'ùnna dù mari/
St'amuri tò vieni e va/
Lu me cunfortu è cantari/
'sta canzunedda ca fa/
Iu cu tia vulissi partiri
'ntra 'na varca pp' nun turnari cchiu
e vasariti tra cielu e mari
picchì l'unicu beni si tu/
Comu lunna bidduzza nun fari
venitinni pi sempri cu mia/
ju nun amu, nun cercu chi tia
lu me cori filici ti fà/
7
Altri canti fattibili
La campagnola
‘ntunazioni di li catitara
La cacciata
Viva la vinnigna
Pi ‘ssa picciotta
La fava
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Cu ti lu dissi
Nivuru carinusu
ninna nanna di la guerra
storia per la morte di Lorenzo Panepinto
cercare:
-
notizie sulle solfatare (caltanissetta fa
quattru quarteri)
storia per la morte di Lorenzo Panepinto
testo completo di jocu di picciriddi
8