oh, jerusalen - PDF eBooks Free | Page 1

Ondare Eskualdaketa eta Egintza
Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga
Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados
Autolikidazioa / Autoliquidación
Limpiar
Kostubidezko Ondare Eskualdaketak
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Eskualdatzailea
Transmitente
Sozietate Eragiketak
Operaciones Societarias
Espediente zenbakia / Número de expediente
Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social
Egoitza fiskala / Domicilio fiscal
Etxe zk.
N.o casa
Udalerria / Municipio
Posta kodea / Código postal
Publikoa / Público
Agiriaren data / Fecha del documento
Pribatua / Privado
Notariotza / Notaría
IFZ / NIF
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Kodea
Código
Eragiketaren azalpena / Descripción de la operación
Kodea
Código
Protokoloa
Protocolo
Egilespen lekua
Lugar de otorgamiento
Partaidetza koefizientea
Coef. Participación
Etxe zk.
N.o casa
Egoitza fiskala / Domicilio fiscal
Udalerria / Municipio
Posta kodea
Código postal
Solairua - Aldea
Piso - Mano
%
Telefonoa / Teléfono
Eskualdatzaileen kopurua
N.o de transmitentes
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social
Egoitza fiskala / Domicilio fiscal
Etxe zk.
N.o casa
Udalerria / Municipio
Posta kodea / Código postal
Aurretiazko balorazioa
Valoración previa
Salbuetsia / Exento
2
Lokabea / No sujeto
Lehenengo aitorpenaren espediente edo aurkezpen
zenbakia / N.o expediente o presentación de la
declaración anterior
Data eta subjektu pasibo edo aurkezlearen sinadura
Fecha y firma del sujeto pasivo o presentador/a
Telefonoa / Teléfono
Probintzia edo L. Historikoa / Provincia o T. Histórico
3
Aitorturiko balioa / Valor declarado
Gakoa / Clave
Zerga oinarria / Base imponible
4
Txikipena / Reducción
Likidazioa / Liquidación
Aitorpen osagarria / Declaración complementaria
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Prezioa / Precio
Salbuespen, lokabetasun zein hobariaren funtsa
Fundamento de la exención, no sujeción o bonificación
5
%
6
Likidazio oinarria / Base liquidable
7
Tasa / Tipo
8
Zerga kuota / Cuota tributaria
Hobariaren kuota / Bonificación cuota
10
%
Sartu beharrekoa / Ingresar
0,00
0,00
%
9
0,00
11
0,00
12
0,00
13
14
Sartu beharrekoa guztira
Total a ingresar ........................(EUROAK/EUROS)
Sarreraren frogagarria
Justificante de ingreso
Telefonoa / Teléfono
Probintzia edo L. Historikoa / Provincia o T. Histórico
Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social
IFZ / NIF
Aurkezlea
Presentador/a
Egintza Juridiko Dokumentatuak
Actos Jurídicos Documentados
Bulego likidatzailea / Oficina liquidadora
IFZ / NIF
Agiriaren
datuak
Datos del
documento
Subjektu pasiboa
Sujeto pasivo
Ekitaldia / Ejercicio
1
600
15
0,00
Kargu taloia / Talón de cargo
Zigilu eta sinadura / Sello y firma
Erakundearen gakoa / Clave entidad
Data / Fecha
Zenbatekoa / Importe
Administrazioarentzako alea (Ondare Eskualdaketa atala) / Ejemplar para la Administración (Sección de Transmisiones Patrimoniales)
Sortaren prezioa: 0,50 euro / Precio del juego: 0,50 euros
2009
—1
Ondare Eskualdaketa eta Egintza
Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga
Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados
Autolikidazioa / Autoliquidación
Limpiar
Kostubidezko Ondare Eskualdaketak
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Eskualdatzailea
Transmitente
Sozietate Eragiketak
Operaciones Societarias
Espediente zenbakia / Número de expediente
Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social
Egoitza fiskala / Domicilio fiscal
Etxe zk.
N.o casa
Udalerria / Municipio
Posta kodea / Código postal
Publikoa / Público
Agiriaren data / Fecha del documento
Pribatua / Privado
Notariotza / Notaría
IFZ / NIF
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Eragiketaren azalpena / Descripción de la operación
Kodea
Código
Kodea
Código
Protokoloa
Protocolo
Egilespen lekua
Lugar de otorgamiento
Partaidetza koefizientea
Coef. Participación
Etxe zk.
N.o casa
Egoitza fiskala / Domicilio fiscal
Udalerria / Municipio
Posta kodea
Código postal
Solairua - Aldea
Piso - Mano
%
Telefonoa / Teléfono
Eskualdatzaileen kopurua
N.o de transmitentes
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social
Egoitza fiskala / Domicilio fiscal
Etxe zk.
N.o casa
Udalerria / Municipio
Posta kodea / Código postal
Aurretiazko balorazioa
Valoración previa
Salbuetsia / Exento
2
Lokabea / No sujeto
Solairua - Aldea
Piso - Mano
3
4
Data eta subjektu pasibo edo aurkezlearen sinadura
Fecha y firma del sujeto pasivo o presentador/a
Likidazioa / Liquidación
Txikipena / Reducción
Lehenengo aitorpenaren espediente edo aurkezpen
zenbakia / N.o expediente o presentación de la
declaración anterior
Aitorturiko balioa / Valor declarado
Gakoa / Clave
Zerga oinarria / Base imponible
Aitorpen osagarria / Declaración complementaria
Telefonoa / Teléfono
Probintzia edo L. Historikoa / Provincia o T. Histórico
Prezioa / Precio
Salbuespen, lokabetasun zein hobariaren funtsa
Fundamento de la exención, no sujeción o bonificación
5
%
6
Likidazio oinarria / Base liquidable
7
Tasa / Tipo
8
Zerga kuota / Cuota tributaria
Hobariaren kuota / Bonificación cuota
10
%
Sartu beharrekoa / Ingresar
0,00
0,00
%
9
0,00
11
0,00
12
0,00
13
14
Sartu beharrekoa guztira
Total a ingresar ........................(EUROAK/EUROS)
Sarreraren frogagarria
Justificante de ingreso
Telefonoa / Teléfono
Probintzia edo L. Historikoa / Provincia o T. Histórico
Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social
IFZ / NIF
Aurkezlea
Presentador/a
Egintza Juridiko Dokumentatuak
Actos Jurídicos Documentados
Bulego likidatzailea / Oficina liquidadora
IFZ / NIF
Agiriaren
datuak
Datos del
documento
Subjektu pasiboa
Sujeto pasivo
Ekitaldia / Ejercicio
1
600
15
0,00
Ordain gutuna / Carta de pago
Zigilu eta sinadura / Sello y firma
Interesatuarentzako alea / Ejemplar para el Interesado
Sortaren prezioa: 0,50 euro / Precio del juego: 0,50 euros
Erakundearen gakoa / Clave entidad
Data / Fecha
Zenbatekoa / Importe
2009
—1
Ondare Eskualdaketa eta Egintza
Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga
Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados
Autolikidazioa / Autoliquidación
Limpiar
Kostubidezko Ondare Eskualdaketak
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Eskualdatzailea
Transmitente
Sozietate Eragiketak
Operaciones Societarias
Espediente zenbakia / Número de expediente
Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social
Egoitza fiskala / Domicilio fiscal
Etxe zk.
N.o casa
Udalerria / Municipio
Posta kodea / Código postal
Publikoa / Público
Agiriaren data / Fecha del documento
Pribatua / Privado
Notariotza / Notaría
IFZ / NIF
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Eragiketaren azalpena / Descripción de la operación
Kodea
Código
Kodea
Código
Protokoloa
Protocolo
Egilespen lekua
Lugar de otorgamiento
Partaidetza koefizientea
Coef. Participación
Etxe zk.
N.o casa
Egoitza fiskala / Domicilio fiscal
Udalerria / Municipio
Posta kodea
Código postal
Solairua - Aldea
Piso - Mano
%
Telefonoa / Teléfono
Eskualdatzaileen kopurua
N.o de transmitentes
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social
Egoitza fiskala / Domicilio fiscal
Etxe zk.
N.o casa
Udalerria / Municipio
Posta kodea / Código postal
Aurretiazko balorazioa
Valoración previa
Salbuetsia / Exento
2
Lokabea / No sujeto
Lehenengo aitorpenaren espediente edo aurkezpen
zenbakia / N.o expediente o presentación de la
declaración anterior
Data eta subjektu pasibo edo aurkezlearen sinadura
Fecha y firma del sujeto pasivo o presentador/a
Telefonoa / Teléfono
Probintzia edo L. Historikoa / Provincia o T. Histórico
3
Aitorturiko balioa / Valor declarado
Gakoa / Clave
Zerga oinarria / Base imponible
4
Txikipena / Reducción
Likidazioa / Liquidación
Aitorpen osagarria / Declaración complementaria
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Prezioa / Precio
Salbuespen, lokabetasun zein hobariaren funtsa
Fundamento de la exención, no sujeción o bonificación
5
%
6
Likidazio oinarria / Base liquidable
7
Tasa / Tipo
8
Zerga kuota / Cuota tributaria
Hobariaren kuota / Bonificación cuota
10
%
Sartu beharrekoa / Ingresar
0,00
0,00
%
9
0,00
11
0,00
12
0,00
13
14
Sartu beharrekoa guztira
Total a ingresar ........................(EUROAK/EUROS)
Sarreraren frogagarria
Justificante de ingreso
Telefonoa / Teléfono
Probintzia edo L. Historikoa / Provincia o T. Histórico
Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social
IFZ / NIF
Aurkezlea
Presentador/a
Egintza Juridiko Dokumentatuak
Actos Jurídicos Documentados
Bulego likidatzailea / Oficina liquidadora
IFZ / NIF
Agiriaren
datuak
Datos del
documento
Subjektu pasiboa
Sujeto pasivo
Ekitaldia / Ejercicio
1
600
15
0,00
Kargu taloia / Talón de cargo
Zigilu eta sinadura / Sello y firma
Erakundearen gakoa / Clave entidad
Data / Fecha
Administrazioarentzako alea (Fiskalizazio Zerbitzua) / Ejemplar para la Administración (Servicio de Fiscalización)
Sortaren prezioa: 0,50 euro / Precio del juego: 0,50 euros
Zenbatekoa / Importe
2009
—1
Limpiar
Subjektu pasiboa / Sujeto pasivo
Hirilurreko finkak
Fincas urbanas
600
Espediente zk. / N.o expediente
Eskualdaketak
Transmisiones
Egintza juridiko dokumentatuak
Actos jurídicos documentados
Sozietateen eragiketak
Operaciones societarias
Higiezinaren azalpena
Descripción del inmueble
Zk.
N.o
Kalea / Calle
Udalerria / Municipio
Ohiko etxebizitza / Vivienda habitual
Bai / Sí
Ez / No
PK/ CP
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Foru komunikazioa
Comunicación Foral
Garaje zk. / N.o garaje
OHZko zk. finkoa / N.o fijo IBI
Titulartasun aldaketa katastroan / Cambio de titularidad en catastro
Araubide ekonomikoa / Régimen económico
Irabazpidezkoak
Gananciales
Letra
Letra
Bai / Sí
Ez / No
M2
Eskuratutako portzentajea
Porcentaje adquirido
%
Higiezinaren azalpena
Descripción del inmueble
Zk.
N.o
Kalea / Calle
Udalerria / Municipio
Ohiko etxebizitza / Vivienda habitual
Bai / Sí
Ez / No
PK/ CP
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Araubide ekonomikoa / Régimen económico
Irabazpidezkoak
Gananciales
Letra
Letra
Solairua - Aldea
Piso - Mano
OHZko zk. finkoa / N.o fijo IBI
Titulartasun aldaketa katastroan / Cambio de titularidad en catastro
Foru komunikazioa
Comunicación Foral
Garaje zk. / N.o garaje
Bai / Sí
Ez / No
M2
Eskuratutako portzentajea
Porcentaje adquirido
%
Higiezinaren azalpena
Descripción del inmueble:
Zk.
N.o
Kalea / Calle
Udalerria / Municipio
Ohiko etxebizitza / Vivienda habitual
Bai / Sí
Ez / No
PK/ CP
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Araubide ekonomikoa / Régimen económico
Irabazpidezkoak
Gananciales
Letra
Letra
Solairua - Aldea
Piso - Mano
OHZko zk. finkoa / N.o fijo IBI
Titulartasun aldaketa katastroan / Cambio de titularidad en catastro
Foru komunikazioa
Comunicación Foral
Garaje zk. / N.o garaje
Bai / Sí
Ez / No
M2
Eskuratutako portzentajea
Porcentaje adquirido
%
Higiezinaren azalpena
Descripción del inmueble:
Zk.
N.o
Kalea / Calle
Udalerria / Municipio
Ohiko etxebizitza / Vivienda habitual
Bai / Sí
Ez / No
Landalurreko finkak
Fincas rústicas
Poligonoa / Polígono
Beste eskualdatzaile batzuk
Otros transmitentes
IFZ / NIF
Egoitza fiskala / Domicilio fiscal
IFZ / NIF
Egoitza fiskala / Domicilio fiscal
IFZ / NIF
Egoitza fiskala / Domicilio fiscal
PK/ CP
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Araubide ekonomikoa / Régimen económico
Irabazpidezkoak
Gananciales
Eskualdaketak
Transmisiones
Lurzatia / Parcela
Letra
Letra
Solairua - Aldea
Piso - Mano
OHZko zk. finkoa / N.o fijo IBI
Titulartasun aldaketa katastroan / Cambio de titularidad en catastro
Foru komunikazioa
Comunicación Foral
Bai / Sí
Ez / No
Egintza juridiko dokumentatuak
Actos jurídicos documentados
Partaidetza koefizientea
Coef. participación
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Udalerria / Municipio
PB
CP
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Udalerria / Municipio
PB
CP
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Udalerria / Municipio
PB
CP
%
%
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Partaidetza koefizientea
Coef. participación
Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social
Administrazioarentzako alea (Ondare Eskualdaketa atala) / Ejemplar para la Administración (Sección de Transmisiones Patrimoniales)
Prezioa: 0,50 euro / Precio: 0,50 euros
%
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Partaidetza koefizientea
Coef. participación
Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social
Etxe zk.
N.o casa
Eskuratutako portzentajea
Porcentaje adquirido
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social
Etxe zk.
N.o casa
M2
Sozietateen eragiketak
Operaciones societarias
Udalerria / Municipio
Etxe zk.
N.o casa
Garaje zk. / N.o garaje
%
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
2009
—2
Limpiar
Subjektu pasiboa / Sujeto pasivo
Hirilurreko finkak
Fincas urbanas
600
Espediente zk. / N.o expediente
Eskualdaketak
Transmisiones
Egintza juridiko dokumentatuak
Actos jurídicos documentados
Sozietateen eragiketak
Operaciones societarias
Higiezinaren azalpena
Descripción del inmueble
Zk.
N.o
Kalea / Calle
Udalerria / Municipio
Ohiko etxebizitza / Vivienda habitual
Bai / Sí
Ez / No
PK/ CP
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Foru komunikazioa
Comunicación Foral
Garaje zk. / N.o garaje
OHZko zk. finkoa / N.o fijo IBI
Titulartasun aldaketa katastroan / Cambio de titularidad en catastro
Araubide ekonomikoa / Régimen económico
Irabazpidezkoak
Gananciales
Letra
Letra
Bai / Sí
Ez / No
M2
Eskuratutako portzentajea
Porcentaje adquirido
%
Higiezinaren azalpena
Descripción del inmueble
Zk.
N.o
Kalea / Calle
Udalerria / Municipio
Ohiko etxebizitza / Vivienda habitual
Bai / Sí
Ez / No
PK/ CP
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Araubide ekonomikoa / Régimen económico
Irabazpidezkoak
Gananciales
Letra
Letra
Solairua - Aldea
Piso - Mano
OHZko zk. finkoa / N.o fijo IBI
Titulartasun aldaketa katastroan / Cambio de titularidad en catastro
Foru komunikazioa
Comunicación Foral
Garaje zk. / N.o garaje
Bai / Sí
Ez / No
M2
Eskuratutako portzentajea
Porcentaje adquirido
%
Higiezinaren azalpena
Descripción del inmueble:
Zk.
N.o
Kalea / Calle
Udalerria / Municipio
Ohiko etxebizitza / Vivienda habitual
Bai / Sí
Ez / No
PK/ CP
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Foru komunikazioa
Comunicación Foral
Garaje zk. / N.o garaje
OHZko zk. finkoa / N.o fijo IBI
Titulartasun aldaketa katastroan / Cambio de titularidad en catastro
Araubide ekonomikoa / Régimen económico
Irabazpidezkoak
Gananciales
Letra
Letra
Bai / Sí
Ez / No
M2
Eskuratutako portzentajea
Porcentaje adquirido
%
Higiezinaren azalpena
Descripción del inmueble:
Zk.
N.o
Kalea / Calle
Udalerria / Municipio
Ohiko etxebizitza / Vivienda habitual
Bai / Sí
Ez / No
Landalurreko finkak
Fincas rústicas
Poligonoa / Polígono
Beste eskualdatzaile batzuk
Otros transmitentes
IFZ / NIF
PK/ CP
Irabazpidezkoak
Gananciales
Eskualdaketak
Transmisiones
Lurzatia / Parcela
Bai / Sí
Ez / No
Egintza juridiko dokumentatuak
Actos jurídicos documentados
Partaidetza koefizientea
Coef. participación
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Udalerria / Municipio
PB
CP
Interesatuarentzako alea / Ejemplar para el Interesado
%
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Udalerria / Municipio
PB
CP
Solairua - Aldea
Piso - Mano
PB
CP
%
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Partaidetza koefizientea
Coef. participación
Udalerria / Municipio
%
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Partaidetza koefizientea
Coef. participación
Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social
Etxe zk.
N.o casa
Eskuratutako portzentajea
Porcentaje adquirido
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social
Etxe zk.
N.o casa
M2
Sozietateen eragiketak
Operaciones societarias
Udalerria / Municipio
Etxe zk.
N.o casa
Egoitza fiskala / Domicilio fiscal
Prezioa: 0,50 euro / Precio: 0,50 euros
Foru komunikazioa
Comunicación Foral
Garaje zk. / N.o garaje
OHZko zk. finkoa / N.o fijo IBI
Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social
Egoitza fiskala / Domicilio fiscal
IFZ / NIF
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Titulartasun aldaketa katastroan / Cambio de titularidad en catastro
Araubide ekonomikoa / Régimen económico
Egoitza fiskala / Domicilio fiscal
IFZ / NIF
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Letra
Letra
%
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
2009
—2
Limpiar
Subjektu pasiboa / Sujeto pasivo
Hirilurreko finkak
Fincas urbanas
600
Espediente zk. / N.o expediente
Eskualdaketak
Transmisiones
Egintza juridiko dokumentatuak
Actos jurídicos documentados
Sozietateen eragiketak
Operaciones societarias
Higiezinaren azalpena
Descripción del inmueble
Zk.
N.o
Kalea / Calle
Udalerria / Municipio
Ohiko etxebizitza / Vivienda habitual
Bai / Sí
Ez / No
PK/ CP
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Foru komunikazioa
Comunicación Foral
Garaje zk. / N.o garaje
OHZko zk. finkoa / N.o fijo IBI
Titulartasun aldaketa katastroan / Cambio de titularidad en catastro
Araubide ekonomikoa / Régimen económico
Irabazpidezkoak
Gananciales
Letra
Letra
Bai / Sí
Ez / No
M2
Eskuratutako portzentajea
Porcentaje adquirido
%
Higiezinaren azalpena
Descripción del inmueble
Zk.
N.o
Kalea / Calle
Udalerria / Municipio
Ohiko etxebizitza / Vivienda habitual
Bai / Sí
Ez / No
PK/ CP
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Araubide ekonomikoa / Régimen económico
Irabazpidezkoak
Gananciales
Letra
Letra
Solairua - Aldea
Piso - Mano
OHZko zk. finkoa / N.o fijo IBI
Titulartasun aldaketa katastroan / Cambio de titularidad en catastro
Foru komunikazioa
Comunicación Foral
Garaje zk. / N.o garaje
Bai / Sí
Ez / No
M2
Eskuratutako portzentajea
Porcentaje adquirido
%
Higiezinaren azalpena
Descripción del inmueble:
Zk.
N.o
Kalea / Calle
Udalerria / Municipio
Ohiko etxebizitza / Vivienda habitual
Bai / Sí
Ez / No
PK/ CP
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Foru komunikazioa
Comunicación Foral
Garaje zk. / N.o garaje
OHZko zk. finkoa / N.o fijo IBI
Titulartasun aldaketa katastroan / Cambio de titularidad en catastro
Araubide ekonomikoa / Régimen económico
Irabazpidezkoak
Gananciales
Letra
Letra
Bai / Sí
Ez / No
M2
Eskuratutako portzentajea
Porcentaje adquirido
%
Higiezinaren azalpena
Descripción del inmueble:
Zk.
N.o
Kalea / Calle
Udalerria / Municipio
Ohiko etxebizitza / Vivienda habitual
Bai / Sí
Ez / No
Landalurreko finkak
Fincas rústicas
Poligonoa / Polígono
Beste eskualdatzaile batzuk
Otros transmitentes
IFZ / NIF
Egoitza fiskala / Domicilio fiscal
IFZ / NIF
Egoitza fiskala / Domicilio fiscal
IFZ / NIF
Egoitza fiskala / Domicilio fiscal
PK/ CP
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Eskualdaketak
Transmisiones
Lurzatia / Parcela
Foru komunikazioa
Comunicación Foral
Bai / Sí
Ez / No
Egintza juridiko dokumentatuak
Actos jurídicos documentados
Partaidetza koefizientea
Coef. participación
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Udalerria / Municipio
PB
CP
%
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Udalerria / Municipio
PB
CP
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Udalerria / Municipio
PB
CP
%
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Partaidetza koefizientea
Coef. participación
Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social
%
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Partaidetza koefizientea
Coef. participación
Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social
Etxe zk.
N.o casa
Eskuratutako portzentajea
Porcentaje adquirido
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social
Etxe zk.
N.o casa
M2
Sozietateen eragiketak
Operaciones societarias
Udalerria / Municipio
Etxe zk.
N.o casa
Garaje zk. / N.o garaje
OHZko zk. finkoa / N.o fijo IBI
Administrazioarentzako alea (Fiskalizazio Zerbitzua) / Ejemplar para la Administración (Servicio de Fiscalización)
Prezioa: 0,50 euro / Precio: 0,50 euros
Solairua - Aldea
Piso - Mano
Titulartasun aldaketa katastroan / Cambio de titularidad en catastro
Araubide ekonomikoa / Régimen económico
Irabazpidezkoak
Gananciales
Letra
Letra
%
Probintzia edo L. Historikoa
Provincia o T. Histórico
2009
—2