solicitud abono ayudas vivienda alquiler 2015

A
DNI / NIF / NIE
DATA NAIMEMENT / FECHA NACIMIENTO
CP
DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVÍNCIA / PROVINCIA
TELÈFON / TELÉFONO
CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (si és el cas)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (si procede)
COGNOMS / APELLIDOS
DNI / NIE
NOM / NOMBRE
CP
DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
LOCALITAT / LOCALIDAD
C
90016
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS
B
ALQ
PROVÍNCIA / PROVINCIA
TELÈFON / TELÉFONO
CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
NÚMERO D'EXPEDIENT / NÚMERO DE EXPEDIENTE
Número d'expedient
Número de expediente
D
DADES DE LA VIVENDA LLOGADA / DATOS DE LA VIVIENDA ARRENDADA
Justificant del pagament per transferència bancària de
Justificante del pago por transferencia bancaria de
(
)
mesos consecutiu (marqueu baix el mesos aportats).
meses consecutivos (marcad debajo los meses aportados)
Gener
Enero
Febrer
Febrero
Març
Marzo
Abril
Abril
Maig
Mayo
Juny
Junio
Juliol
Julio
Agost
Agosto
Setembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Novembre
Noviembre
Desembre
Diciembre
Si ha finalitzat el període de dotze mesos per al que s'ha concedit l'ajuda, certificat bancari que acredite el pagament de la
renda a la part arrendadora.
Si ha finalizado el periodo de doce meses para el que se ha concedido la ayuda, certificado bancario que acredite el pago de
la renta a la parte arrendadora
SOL·LICITUD / SOLICITUD
D'acord amb la normativa vigent, se sol·licita l'abonament de les ajudes al lloguer de vivenda reconegudes
mitjançant resolució de data: / De acuerdo con la normativa vigente, se solicita el abono de las ayudas al alquiler de
vivienda reconocidas mediante resolución de fecha :
/
/
,
d
de
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DIN - A4
La persona sol·licitant / La persona solicitante
CITMA - ORG
E
Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
05/02/15
IA - 12266 - 01 - E
(1/2) EXEMPLAR PER A LA DG D'OBRES PÚBLIQUES, PROJECTES URBANS I HABITATGE - SERVICI D'AJUDES A L'HABITATGE / EJEMPLAR PARA LA DG DE OBRAS PÚBLICAS, PROYECTOS URBANOS Y VIVIENDA - SERVICIO DE AYUDAS A LA VIVIENDA
SOL·LICITUD D'ABONAMENT DE LES AJUDES
AL LLOGUER DE VIVENDA. CONVOCATÒRIA 2015
SOLICITUD DE ABONO DE LAS AYUDAS
AL ALQUILER DE VIVIENDA. CONVOCATORIA 2015
SOL·LICITUD D'ABONAMENT DE LES AJUDES
AL LLOGUER DE VIVENDA. CONVOCATÒRIA 2015
SOLICITUD DE ABONO DE LAS AYUDAS
AL ALQUILER DE VIVIENDA. CONVOCATORIA 2015
A
DNI / NIF / NIE
DATA NAIMEMENT / FECHA NACIMIENTO
CP
DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVÍNCIA / PROVINCIA
TELÈFON / TELÉFONO
CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (si és el cas)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (si procede)
COGNOMS / APELLIDOS
DNI / NIE
NOM / NOMBRE
CP
DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
LOCALITAT / LOCALIDAD
C
90016
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS
B
ALQ
PROVÍNCIA / PROVINCIA
TELÈFON / TELÉFONO
CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
NÚMERO D'EXPEDIENT / NÚMERO DE EXPEDIENTE
Número d'expedient
Número de expediente
D
DADES DE LA VIVENDA LLOGADA / DATOS DE LA VIVIENDA ARRENDADA
Justificant del pagament per transferència bancària de
Justificante del pago por transferencia bancaria de
(
)
mesos consecutiu (marqueu baix el mesos aportats).
meses consecutivos (marcad debajo los meses aportados)
Gener
Enero
Febrer
Febrero
Març
Marzo
Abril
Abril
Maig
Mayo
Juny
Junio
Juliol
Julio
Agost
Agosto
Setembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Novembre
Noviembre
Desembre
Diciembre
Si ha finalizado el periodo de doce meses para el que se ha concedido la ayuda, certificado bancario que acredite el pago de
la renta a la parte arrendadora
SOL·LICITUD / SOLICITUD
D'acord amb la normativa vigent, se sol·licita l'abonament de les ajudes al lloguer de vivenda reconegudes
mitjançant resolució de data: / De acuerdo con la normativa vigente, se solicita el abono de las ayudas al alquiler de
vivienda reconocidas mediante resolución de fecha :
/
/
,
d
de
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DIN - A4
La persona sol·licitant / La persona solicitante
CITMA - ORG
E
Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
05/02/15
IA - 12266 - 01 - E
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA
Si ha finalitzat el període de dotze mesos per al que s'ha concedit l'ajuda, certificat bancari que acredite el pagament de la
renda a la part arrendadora.