Guia configuració eduroam Linux (CA-ES

Castellano \ English
Configuració d’eduroam per Linux
En aquest document trobareu les instruccions per configurar la connexió eduroam de forma manual per a
Linux.
Primerament haureu de baixar-vos el fitxer amb el certificat per configurar la xarxa sense fils eduroam,
podeu baixar-vos aquest fitxer clicant aquí o accedint a l’enllaç “Certificat CA de configuració per a Linux
amb eduroam” que trobareu a la pàgina www.uab.cat/si a l’apartat Connexió d’equips – Des del campus –
Connexió sense fils – Documentació addicional
Aquestes instruccions s’han preparat per a la versió Ubuntu 14.04.2 i Fedora 21. Altres versions de Linux
poden funcionar de forma diferent tot i que generalment els procediments de configuració no haurien de
diferir substancialment dels que us indiquem aquí.
Haureu d’accedir a l’apartat de “Connexions de xarxa” de la vostra distribució de Linux, aquest apartat el
podeu trobar clicant a la icona de xarxa del sistema operatiu:
Aquí haureu de seleccionar la xarxa “eduroam” i posteriorment us demanarà configurar-la. Aquests són
els paràmetres que heu de posar a continuació:
Els paràmetres que surten a la imatge són el següents:
Autenticació: TLS per túnel
Identitat anònima: [email protected]
Certificat de CA: Certificat certuab.crt que s’ha de baixar abans de connectar-se a la xarxa eduroam
Autenticació interna: PAP
Nom d’usuari: [email protected]
Contrasenya: La vostra paraula de pas vinculada al vostre NIU.
Ens algunes distribucions de Linux ens poden demanar el paràmetre de seguretat a la configuració de
xarxa, és el següent:
Seguretat: WPA i WPA2 Enterprise
L’arxiu del certificat de CA (certuab.crt) l’haureu d‘importar des d‘on el tingueu baixat perquè es pugui
connectar correctament.
No elimineu el certificat certuab.crt ja que es fa servir cada cop que connecteu. Recomanem que el
guardeu a alguna carpeta de documents o al mateix escriptori.
Una vegada heu configurat la xarxa eduroam és connectarà automàticament, haureu d’esperar uns
segons perquè agafi la configuració correctament.
En algunes distribucions de Linux, com és el cas de Fedora o RedHat, per defecte porten habilitat un
gestor de permisos que no us deixarà importar el certificat CA per connectar-vos a eduroam correctament,
si us passa això heu de deshabilitar el SELINUX de vostre sistema operatiu.
Primerament haureu d’obrir una sessió de terminal del vostre Linux:
Una vegada heu obert el vostre terminal haureu d’habilitar permisos d’administrador amb la comanda
sudo su i posteriorment escriure la vostra paraula de pas d‘usuari de la vostra màquina.
Ara haureu d’anar al directori /etc/selinux on s’ubica el programa SELINUX amb la comanda cd:
Una vegada aquí haureu de posar la comanda següent: gedit config per poder modificar l’arxiu de
configuració del programa SELINUX.
Aquí canvieu el paràmetre SELINUX =enabled per SELINUX=disabled
Amb aquests canvis ja podreu importar el certificat per connectar-vos a eduroam.
Un cop connectats haureu de tornar a canviar el paràmetre de SELINUX a SELINUX=enabled
Català \ English
Configuración de eduroam para Linux
En este documento presentamos las instrucciones para configurar la conexión eduroam de forma manual
para Linux.
Primero hay que bajar un fichero con el certificado para configurar la red inalámbrica eduroam, podéis
bajaros este fichero clicando aquí o accediendo al enlace “Certificat CA de configuració per a Linux amb
Eduroam” que encontraréis en la página www.uab.cat/si en el apartado de Connexió d’equips – Des del
campus – Connexió sense fils – Documentació addicional
Estas instrucciones se han preparado para la versión Ubuntu 14.04.2 y Fedora 21.Otras versiones de
Linux pueden funcionar de forma diferente, aunque generalmente los procedimientos de configuración no
deberían diferir substancialmente de los que os indicamos aquí.
Tendréis que acceder en el apartado de “Conexiones de red” de vuestra distribución de Linux, este
apartado lo podéis encontrar clicando al icono de red del sistema operativo:
Aquí tendréis que seleccionar la red “eduroam” y posteriormente os pedirá configurarla. Estos son los
parámetros que tenéis que poner a continuación:
Los parametros que salen en la imagen son los siguientes:
Seguridad: WPA y WPA2 Enterprise
Autenticación: TLS por túnel
Identidad anónima: [email protected]
Certificado de CA: Certificado certuab.crt que se tiene que descargar antes de conectarse a la red
eduroam
Autenticación interna: PAP
Nombre de usuario: [email protected]
Contraseña: Vuestra palabra de paso vinculada a vuestro niu.
En algunas distribuciones de Linux nos pueden pedir el parámetro de seguridad a la configuración de red,
es el siguiente:
Seguridad: WPA y WPA2 Enterprise
El archivo del certificado de CA (certuab.crt) lo tendréis que importar desde donde lo tengáis descargado
para que se pueda conectar correctamente
No eliminéis el certificado certuab.crt ya que se usa cada vez que conectéis.Recomendamos que lo
guardadéis en alguna carpeta de los documentos o en el mismo escritorio.
Una vez hayaís configurado la red Eduroam se conectará automáticamente aunque tendréis que esperar
unos segundos para que se realice la configuración correctamente.
En algunas distribuciones de Linux, como es el caso de Fedora o RedHat, por defecto llevan habilitado
un gestor de permisos que no os dejará importar el certificado CA para conectaros a Eduroam
correctamente, si os pasa esto tenéis que desactivar el SELINUX de vuestro sistema operativo.
Primeramente tendréis que abrir la terminal del vuestro Linux:
Una vez hayaís abierto vuestro terminal tendréis que habilitar permisos de administrador con el comando
sudo su y posteriormente escribir vuestra palabra de paso de usuario de vuestra máquina.
Ahora tendréis que ir al directorio /etc/selinux donde se ubica el programa SELINUX con el comando cd:
Una vez aquí tendréis que poner el comando siguiente: gedit config para poder modificar el archivo de
configuración del programa SELINUX.
Aquí cambiáis el parámetro SELINUX =ENABLED por SELINUX=DISABLED
Con estos cambios ya podréis importar el certificado para conectaros a eduroam.
Una vez conectados deberéis volver a cambiar el parámetro de SELINUX a SELINUX=enabled
Català \ Castellano
How to Configure Eduroam in Linux
In this document you’ll find the steps you need to follow to configure the wireless network “Eduroam” for
Linux.
First, you need to download a file to set up the wireless network “Eduroam”, you can download it from here
or at the website www.uab.cat/si > Connexió d’equips > Des del campus > Connexió sense fils >
Documentació addicional.
These instructions have been prepared for Ubuntu 14.04.2 and Fedora 21.Other Linux versions may work
differently, but generally the configuration procedures should not differ substantially from that we indicate
here.
Once you have downloaded the file, you need to go to “Connexions de xarxa” from your Linux distribution.
This will appear if you click in the network icon.
Here you need to select the network “Eduroam”. When you select it you will need to configure it. Here are
the parameters you need to write:
The parameters from the picture are:
Seguretat: WPA i WPA2 Enterprise
Autenticació: TLS per túnel
Identitat anònima: [email protected]
Certificat de CA: Certificat certuab.crt (you need to download it before you can connect to the network)
Autenticació interna: PAP
Nom d’usuari: [email protected]
Contrasenya: Your NIU’s password.
If your Linux distribution asks for the security parameter while you are setting up the network configuration,
you should set:
Security: WAP and WPA2 Enterprise
The CA certificate file (certuab.crt) has to be imported from the destination folder where you have saved
it.
Don’t delete the Certificate “certuab.crt” because is needed in order to connect to “Eduroam”. We
recommend you to save the file in another directory.
Once you have finished the Eduroam configuration, it will connect automatically to the Network, it will need
a few seconds the first time in order to work.
In some Linux distributions such as Fedora or RedHat, there is a permission manager who won't let you to
take some actions, like the import of the certificate needed to connect to Eduroam. If this happens, you
need to disable "SELINUX" from your operative system
First, you need to open a terminal session on your Linux:
At the time you have opened your terminal console, you need to enable de administrator permissions with
the command "sudo su" and followed by your admin password.
Now it’s necessary to go to the directory "/etc/selinux" where SELINUX is installed. Use the command "cd":
Once in the directory, to continue its necessary to modify the file "config" from SELINUX, type the
command "gedit config".
Here you need change the parameter “SELINUX =ENABLED” to “SELINUX=DISABLED”.
With these changes, you can import the certificate to connect to “Eduroam”
Once the connection is successful you must change back the parameter SELINUX to SELINUX = enabled