imbaga ni jesus maaddaan ni satanas iti iglesia ken gobierno

IMBAGA NI JESUS
MAADDAAN NI SATANAS
ITI IGLESIA KEN GOBIERNO
Tony Alamo
Iti Pagarian ti Langit, imbaga ni Satanas nga
alaenna ti lugaren ti Dios, ken siempre napaay
isuna. Inagaw ni Satanas ti panangituray iti lubong
nga inted ti Dios ken ni Adan babaen iti panangallilawna iti asawa ni Adan. Inallilaw met ni Eva
ni Adan, babaen ken ni Satanas, ken nadadael ti
komunikasion ti tao iti Dios. Gapu iti kaasina kadatayo, nangaramid ti Dios iti plano a panangisalakan para kadagidiay mamati Kenkuana imbes a
ni Satanas. Masapol a matay ti Anak ti Dios ken
ibuyatna ti darana tapno agbalin a kinapudno ti
plano a panangisalakan. Daytoy KAKAISUNA
a wagas nga inaramid ti Dios ket masapol a pakudrepen, iyaw-awan, wenno pakusnawen ni Satanas wenno makibiang ti kinapangulona. Tapno
nasayaat ti pannaka-isayangkatna, masapol nga
allukoyen nga umun-una ni Satanas dagiti tattao
a saan isuna a pudno (ken nasayaat ti panangaramidna iti daytoy). Idiay langit, kinombertir ni
Satanas ti kakatlo dagiti anghel (pinatida daytoy
nakapsut nga ulbod imbes a ti mannakabalin,
napudno a Dios) ken naitappuakda amin manipud
Langit ditoy daga. Nakita ni Satanas ti pintas,
dayag, ken nainlangitan a ragsak a pinarsua ti
Dios iti Minuyongan ti Eden, ken iti apal ken
gura kinita ni Satanas dagiti dua nga inosente a
binendisionan ti Dios ken nangtedanna iti turay
iti amin ditoy a lubong. Nadlaw ni Satanas nga
iti kinalammiis dagiti rabii, um-umay ni Jesus
iti minuyongan tapno makilangen iti agasawa.
Sakbay ti panagbasolda, awan pader iti nagbaetan
ti tao--Parsua ti Dios--ken ti Dios, ken masansan
nga agtungtongda a kas aggayyem, ti parsua a
makisarsarita iti nakaskasdaaw a Namarsua,
nga awanan buteng. Ti pannakilangenda ken ni
Cristo ti kasayaatan a paset ti tunggal aldaw, ken
masursuroda Kenkuana dagiti gloria ti Dios, ti
kaipapanan dagiti amin a bambanag, ken ti pammatalged daytoy a pannakilangen a pudno nga
ay-ayaten ti Dios ida. Naibaga kadakuada dagiti
supapak ti panangsukir iti maysa a bilin a saanda
a sagiden wenno mangan manipud iti kayo iti
tengnga ti minuyongan (ti kayo ti pannaka-ammo
iti naimbag ken dakes). Ammo ni Satanas nga idiay
Langit, ti kinasikapna ket dakkel ta nabaelanna
nga inallilaw ti kakatlo ti populasionna iti awan
puntona a panggep ken ti ungtona ket pannakadadael. Riniknana a naballigi isuna idiay Langit,
uray met no naan-anay ti pannakapaayna, mabalin
a mabaelanna ti agballigi iti panangalana iti inted ti
Dios a panangituray iti lubong manipud iti dua nga
inosente iti Minuyongan ti Eden. Ibaga ti Biblia
nga ammom ti akin-timek iti aniaman a timek a
denggem. “Ti agtaud iti Dios, denggenna dagiti
sao ti Dios: gapu iti daytoy, dacayo dicay agdengngeg ta saancayo a nagtaud iti Dios” (Juan 8:47).
Iti kinasikap ni Satanas nga agpampammarang kas
naisangsangayan nga anghel ti lawag manipud iti
Dios (II Taga-Corinto11:14), naaramidna ni Eva a
mangbaybay-a kadagiti ballaag manipud iti Dios,
ti Anak, nga imbilinna kadakuada iti maysa a
malem a panagbisitana. Ngarud, nagbalin ni Satanas nga amo ni Eva. Nagbalin a dagus isuna kas
umuna nga ebanghelista ni Satanas ken ni Adan
kas nakombertirna. Ngarud, kukuan ni Satanas ti
pannakaituray ti lubong, ken naipasdek ti pader a
namagsina iti nagbaetan ti Dios ken tao.
Nasipngeten ti lubong, ken awanen ti komunikasion iti nagbaetan ti Dios ken tao, malaksid
nga eksakto a masurot ti mamangsubbot a bilin
ti Dios. Naipasdek ti plano, ken naawagan daytoy
a ti plano iti pannakaisalakan. Masapul nga umay
ti Anak ti Dios tapno matay ken tapno ipakitana
iti sangkataoan ti kinaalas ti basol ken Impierno.
Maysa pay, masapul nga ipakita ti Dios babaen
iti daytoy saan a maparisan a sakrifisio ti saan a
mayebkas a panagayatna iti sangkataoan nga adda
iti labes ti pannakaawat (II Taga-Corinto 9:15).
Naipasdek dagiti mapuoran a daton ken altar kas
simbolo tapno ipakita ti tao babaen iti pammati
nga ibaonto ti Dios ti bugbugtong nga Anakna a
ni Cristo. No mamati ti tao a sigurado nga ibaon
ti Dios ti bugbugtong nga Anakna tapno matay iti
Krus ken ibuyatna ti darana para iti pannakapakawan ti kararua ti sangkataoan, ngarud masapol
nga ipakitana ti pammatina babaen iti panangalana
iti kamayatan a tarakenna, maysa nga awanan mulit ken tulaw, panangpapatayna, panangiwarsi iti
darana iti altar (ti altar kas banag a mangisimbolo
iti puso ti tao), ken puoranna dagiti daton iti apoy
babaen iti priksion. Agpangato iti Langit ti angot
ti daton kas nasam-it ti angotna nga ayamuom
para iti Apo. Daytoy ti nangipakita iti Dios nga
ay-ayaten ken patien daytoy a tao ti Dios ket saan
ketdi a ni Satanas. Kabusor ni Satanas daytoy
plano a pannakaisalakan gapu ta isublina manen
ti pannakitipon ti tao iti Dios ket ikkatenna ti
kina-apo ni Satanas iti tao. Ti pader iti nagbaetan
a namagsina iti maysa manipud iti sabali ket addaan iti ruangan--ti panamati a ti pammati iti Dios
babaen ken ni Jesu-Cristo, ti Ruangan, ti Biag, ti
Alpa, ti Omega, ti Umuna, ti Maudi, ti Naraniag
ken Baggak iti Agsapa, ti “SIAK,” ti Prinsipe iti
Kappia, ti Prinsipe iti Biag, ti Mannubbot, ti Apo,
ti Namarsua iti lubong ken amin nga adda ditoy,
ti Nangirugi ken Mangileppas iti pammatitayo, ket
isu ti kinaan-anay ti Dios a sibubukel, ken Kenkuana ket naan-anaytayo, naitipon manen iti Dios.
Wen, kabusor ni Satanas ti plano a pannakaisalakan a naaramid para iti sangkataoan. Amin
dagiti tattao ditoy lubong ket addada iti dalan nga
agturong idiay Impierno malaksid a maiparang a
1
nasayaat ti detalye ti plano a panaglibas (pannakasubbot) babaen kadagiti maseknan a nakasapulen
iti dalan. Am-ammo ti Dios dagiti manangaasi, ta
maseknanda kadagiti dadduma a saan a makaawat
no kasano a magun-od ti pannakasubbot, ken
nagbalin nga isun ti mision ni Satanas ti manggulo
iti kinasimple daytoy a banag. Naballigi isuna iti
panangabakna iti lubong idi damo babaen iti
satanic a panangallilaw (nagpammarang a kas
anghel). Tapno maidur-asna pay ti panagballigina
masapul a maaddaan isuna iti iglesia, ken isuronto
daytoy nga iglesia a ni Satanas ket Dios. Tapno
maisayangkatna daytoy, masapul a naannad la
unay isuna, nalaus a makaallilaw, nalaus a nalimed.
Masapul ditoy ti dakdakkel a kinasikap ngem idi
damu. Masapul nga awan makaammo nga isu ti iglesia ni Satanas, ken masapul nga awan makaduktal a daytoy nga iglesia ti dalan a mapan Impierno.
Masapul nga agkiddaw daytoy nga iglesia kadagiti
gobierno, maipaay iti politikal wenno finansial,
tapno maallukoyna dagiti nailubongan a pangulo,
ken para iti panagtulnog mangitedto kadagiti saan
a mataginayon a gungguna, no maisubli ti pabor.
Dagiti pangulo nga usaren ni Satanas para ditoy
ket masapul nga adda iti kaingetan a kinalimed,
addaan sapata nga agtulnog iti amin a kiddaw ni
Satanas. Dagiti pangulo a mairaman ket masapol
a saanda a dadaelan ti iglesia ni Satanas wenno
iparang ti kinapudno a tunggal dakes a kita ti
korapsion iti lubong ken nagramut manipud
ditoy (nga isu ti ramut iti amin a kinadakes, ni
Satanas a mismo). Masapul a saan pulos a makita
ti lubong ti mapaspasamak iti likodan ti entablado
wenno kadagiti pagsukatan a kuarto. Masapol
a ti iglesia ni Satanas ket dakdakkel, ken dagiti
katedralna ket napimpintas, dagiti musikana ket
napimpintas ngem kadagiti aniaman a dadduma
nga iglesia. Masapul a ti parang dagiti ritualna
ket nasansanto, uray no amin a ritualismo, kas iti
panaggangat kadagiti kandila, ti panagbatangtang
kadagiti kampana, ti panagpuor kadagiti insenso,
ken aminen dagiti dadduma pay a kita ti ritualismo
nga ar-aramiden ti iglesiana ket saan a naibatay iti
Biblia. Masapul a nakomplikado launay tapno saan
a maawatan ti siasinoman ti iglesiana. Masapul a
napakpakumbaba ti itsura ti iglesiana (uray no
palso met a kinapakumbaba), agrupa a dakdakkel
ti kinamanagayat ken pannakabalinna, ken dumtengto latta, sakbay ti panagsubli ni Jesus ditoy
daga, masapul a tengngelna amin a nagobiernoan
a turay, tapno mausarto ti puersa inton maipalgak
ti kinasiasinona (nga isuna ti anti-Cristo).
Kasano ti kaasidegtayon iti panagsubli manen ni
Cristo ditoy daga? Kasano kaasidegtayon iti nagobiernoan a panangtengngel ti satanic nga iglesia?
Naipadamag kadakami a kinuestionaran ti
grupo dagiti taga-Texas a Kristiano ti Attorney
General ti Texas (Jim Mattox) May 19, 1986, “Pudno kadi a kukua ti Estado ti Texas dagiti annakmi?”
Insungbat ni Texas Attorney General, “Wen,
pudno (a kukua ti estado dagiti annakyo) ken
saan laeng a dagiti annakyo ta uray pay dakayo!”
TI PANANGTENGNGEL TI IGLESIA NI
SATANAS ITI GOBIERNO TI U.S.
Nagaget ti I.R.S. gestapo a mangik-ikkat kadagiti amin a tax-exempt status dagiti iglesia a naiduma iti iglesia ken gobierno ni Satanas. Kadagiti
taw-tawen, nagaget met ti I.R.S. a mangmangted
iti tax exemption kadagiti iglesia ken organisasion
nga umannamong ken ni Satanas, kas iti amin a
manggagamud nga iglesia ken dagiti grupoda.
Babaen iti ahensia nga I.R.S. gestapo ti iglesia ni
Satanas, naikkan iti tax exempt status ti tunggal
organisasion a komunista iti Estados Unidos.
Masarakan daytoy a kinapudno iti adu a lugar,
maysa kadagitoy ti Prentice Hall Federal Tax Book,
Chapter 28, Social Security Taxes, Section 3804
Exemptions #3813.1
Nagadu a Katoliko a Jesuita ti simrek iti gobiernotayo manipud ken ni Ronald Reagan ken
kadagiti simmaruno, a dagidiay nga anti-Amerika, anti-Cristo, anti-U.S. kontitutional a tattao
ket naitarayanda pay ti Unamerican Activities
Commission ken ti International Security Subcomittee iti House of Representatives. Dagitoy
nauulimek a manangliliput a manangdadael iti
hustisia, inikkatda daytoy departamento a dati a
mangipadpadamag iti manangliliput a Komunista
a Katoliko ditoy nasiontayo. Ti Katolisismo ket
komunismo, sosialismo ken ateismo. Ti komiti
a dati a tinawen a mangus-usig iti 55,000 a kaso
iti panangliput ket nangusig langen iti 14 a kaso
manipud 1974 agingga 1982. Ti laengen us-usigen daytoy satanic a gobierno ket dagiti tattao a
mangipalpalgak iti iglesia ken gobierno ni Satanas,
kas kaniak ken iti Nasantoan nga Alamo Christian
Church ken dagiti dadduma a saan a katoliko nga
Amerikano a managayat iti ilida. Dagiti Neo-Nazi
ket saan a managayat iti ilina nga Americano wenno Kristiano. Isuda ket sabali laeng a radikal ken
militante a Katoliko a grupo a binuo ti gobierno
ni Satanas tapno mangpadas a mangpapintas iti
F.B.I. (mangikabil iti baro a palso a rupa iti F.B.I.)
a saan a nasursurok ngem iti mismo a radikal ken
militante a Katoliko a grupo. Kas kadawyanna, nabayag koman a naibalud dagiti Neo-Nazi no saan a
nagaraw ti gobierno a U.S. Konstitutional (ti Dios ti
Pagtalkanmi). Iti entero a karera ni J. Edgar Hoover,
isuna ket indalan ni Katoliko a Kardinal Spellman.
Naan-anay a Katoliko a F.B.I. (idiay Nazi Germany
naawaganda a gestapo, ditoy maaw-awaganda nga
F.B.I.). Addaan kami kadagiti affidavit manipud iti
adu a tattao (karamanen ti F.B.I. agent a nakombertir ken ni Cristo idiay iglesiami) a mangpaneknek
a ti F.B.I., ti I.R.S. ti Department of Labor, ken
amin nga adda iti federal ken estado a gestapo nga
ahensia ket Katoliko; ken indiayada a bayadanda iti
kuarta (dolyar manipud iti American Tax) dagiti
agus-usar iti droga, mammartek, agtatakaw, ken
dagiti kaarngida tapno agsaksida iti ulbod a maibusor iti iglesiami ken kaniak. Binutbutengda met
dagiti umayon a press tapno saanda nga agprinta
kadagiti pudno a pakasaritaan ti damag maipapan
kaniami, ken kadagiti naimbag nga aramid nga
isaysayangkat ti iglesiami wenno riribuken met
ida dagiti gestapo nga ahensia ti iglesia ni Satanas.
Daytoy iglesia ni Satanas ket masapol a saan pulos a maipalgak, malaglagip, ken masapol a mausar
a dagus ti dakkel a puersa maibusor kadagiti mangiturong kadagiti tattao iti plano a panangisalakan
ti Dios babaen iti Anakna a ni Cristo Jesus, ken
maibusor met iti siasinoman a manggandat a
mangipalgak iti daytoy satanic a panggep a nailimed iti nagadu a ginasgasut a tawen. Ti nagan a
“heretiko” ket masapol a marka kadagiti amin nga
inlista ti Dios a mangikasaba iti nagloriaan a plano
a panangisalakan ken kadagidiay a mangipalgak iti
managdidiosen a pammarang ni Satanas. Kadagiti
maud-udi nga aldaw, amin dagiti dadduma nga
iglesia a nangpili iti mensahe ni Satanas, imbes
a ti Sao ti Dios, ken mandaran dagiti ministro ni
Satanas a mangpalidem kadagiti pulpitoda nga
agimulada iti gura kadagiti puso dagiti kongregasionda. Binilin dagiti ministro ni Satanas dagitoy
nga iglesia a laksidenda dagiti mensahero ti lawag.
Bilinen met dagitoy ministro ti kinasipnget dagiti
kongregasionda nga agbirngas, mangbutbuteng,
ken aguyaw. Ballikogenda dagiti Nasantoan a
Surat kas iti inaramid ni Satanas ken ni Cristo iti
Bantay ti Pannakasulisog. Iti nadakes ken biolente
a panagbuteng a maipalgak, iyikkis iti napigsa
dagiti pasurot ni Satanas a dagiti natulnog kadagiti
alagaden ti Dios ket “managgura” a masapol a
maiyapanda kadagiti mental institusion. Segun iti
Nasantoan a Surat, ni Satanas ken dagiti pasurotna
ti addaan parikut iti panunotda gapu iti agnanayon
a pannakaibaludda iti kinabagtitda iti umap-apoy
nga Impierno.
Amin dagiti naannad, nalimed, nasikap nga aramid ni Satanas iti adu a tawtawen ken madadael a
sigud no umay iti ili dagiti mensahero ti Dios. Agtaray ti kuryente iti nangato a tukad ti boltahe gapu
ta immayen ti kangrunaan a kalaban ni Satanas,
ken masapol a dadaelenna amin a banag maipapan
iti daytoy a mensahe. Ngarud, masapol a maibaga
dagitoy a naaalas a pakasaritaan, ken amin a kinasiasino ni Satanas, masapol nga i-akusar ni Satanas
kadagiti annak ti Dios. Masapol nga aramidenna
daytoy tapno mapreserbana ti kinalimed ti dakes a
panggepna iti tao. Ti ulbod, ti palso a pammarang
ti iglesiana, ket madaddadaelen ita, ket iti amin a
wagas saan koma a mapasamak daytoy. Makitan ti
tao ti likod ti entablado, ti kwarto a pagsukatan, ti
bisyo, ti korapsion, ti tunggal narugit a makarimon
nga imbaga ti Dios nga adda kenkuana.
Ti sangalubongan a panangtengngel kadagiti
news media ti maysa a wagas ti iglesia ni Satanas a
mangdadael iti nasayaat a reputasion ken mangbabalaw iti mensahero ti Dios. Masapol a madadael
amin dagiti Kristiano a sumurot kadagiti bilin ti
Apo. Masapol met a madadael dagiti Judio, gapu ta
babaen kadagiti Judio a ti plano a pannakaisalakan,
ti plano ti Dios a mangsubbot, ket naisayangkat
babaen ken ni Jesu-Cristo. Ni Abraham ti immuna
a Judio, santo ni Isaac ken ni Jacob, ti ramut ni
Jesse, ti Balay ni David, ken kangrunaanna ni Jesus,
nga isu ti Leon ti tribu ti Judah.
Idiay Germany, impakita ni Satanas ti pananggurana iti lasag ti Israel babaen iti panangpapatayna iti innem a million a Judio. Iti likudan dagiti
parang, dagiti bilin ket naited manipud iti iglesia
ni Satanas idiay Roma, iti daytoy a nasion nga
immawat iti dakkel a gatad ti kwarta manipud
kadagiti bangko ti iglesia ni Satanas ken iti pigsa
ti gobierno ni Satanas, iti parang iti nadetalyean a
bilin a mangikkat iti mismo a pakalagipan iti lasag
a nangyeg iti daytoy a lubong iti kakaisuna a dalan
nga agturong idiay Langit, ti kakaisuna a kinapudno nga adda ditoy daga wenno idiay Langit, ta adda
laeng ti biag ken ni Cristo. Ti gandat ni Satanas
a mangidadanes ken mangdadael kadagiti Judio
ket matunton iti pakasaritaan iti adu a siglo. Adu
a bersikulo iti Biblia ti pakasarakan daytoy misterioso, saan a naikalintegan a gura kadagiti Judio,
kasta met kadagiti adu a gandat a panangdadael
a naan-anay iti daytoy a rasa. Iti agdama, us-usaren ti Dios ti rasa a Judio para iti planona tapno
ipakitana kadatayo no kasano ti kaasidegtayon iti
maikadua a yaay ni Cristo. Maysa a pagilasinan
ket iti pannakaisubli dagiti Judio iti nasionda,
Israel. Dadduma kadagiti Judio ket agsubli iti Dios
babaen ken ni Jesu-Cristo babaen iti panangawat iti
planona a panangsubbot ken iti kamauddiananna
ket mangikasaba iti ebanghelio, ti plano a pannakasubbot ditoy lubong. Dadduma kadakami a Judio
ket ar-aramidenmin dayta iti agdama. Nakaro ti
panangumsi iti prinsipe iti kinasipnget kadagiti
Hebreo a Kristiano gapu ta inawatda ti plano ti Dios
a panangsubbot, plano a panangisalakan babaen
ken ni Jesu-Cristo a Mannubbot ken Apotayo. Ken
gapu ta isuda ti lasag ti Israel, ken kabayatanna ti
Anak ti sibibiag a Dios. Naipasdek amin dagitoy a
kinapudno iti Daan ken Baro a Tulag iti daan a King
James Version ti Biblia, saan nga iti barbaro, nga
aw-awagan dagiti publisher nga “addaan kadagiti
tulong.” Sinerrek ni Satanas dagiti amin a dadduma
a bersion tapno guloenna ken padasenna a baliwan
ti kinapudno ti Sao ti Dios a kas nailanad iti dati a
King James Version.
Ti bassit a panangballikog wenno nabannayat
a panangibaw-ing iti Nasantoan a Surat, ti pammaneknek iti kinapudno ti Dios, ken iti moral ken
disente a kina-umno ti Sao ti Dios ket isu laeng ti
kasapulan tapno parasuken ti entero a nasion iti
panagbalinna kas mamapatay a barbaro no propagandaan ni Satanas, ti nasion a natulnog iti Sao
ti Dios (makaammo kadagiti Nasantoan a Surat)
ket saanna pulos a kanunongan ti pamapatay, panagulbod, wenno panangparparigat kadagiti tattao
1Nailaksid iti panagbayad ti buwis dagiti amin nga organisasion ti kominista agingga idi 1987. Ita inikkat ti Internal Revenue Service daytoy a pannakailaksid. No pay kasta nairamot la unay dagiti komunista
ti Vatica iti gobierno iti pammarang dagiti Republican ken Democrat gapuna a saandan a kasapulan dagiti pannakailaksid, karamanen dagiti sagut a mait-ited kadagit “Pseudo Charitable” a grupoda ken
dagiti multi-billion a sagsagut kadagiti parochial schools ken dagiti dadduma pay nga elit a komunista a Katoliko nga organisasion.
2
gapu kadagiti nagdudumaan iti relihion wenno iti
aniaman pay a dadduma a rason. Saan a nangted ti
Dios iti lisensia tapno ballikogen wenno baliwan ti
Saona. No laksiden dagiti tao, ili, wenno gobierno
ti Sao ti Dios, ti pudno a bilin manipud iti Dios
ket mangted iti alagaden kadagiti tattaona tapno
“pampagenyo ti tapok ti sakayo” (Mateo10:14),
itayayo ti bangir a pingpingyo ken itedyo ti kararuayo iti dadduma, tapno mapadayawan ti Dios.
“Ken siasinoman a saan nga umawat kadakayo,
wenno dumngeg kadakayo, inton pumanawkayo,
pampagenyo ti tapok iti sakayo kas testimonio
a maibusor kadakuada. Wen ibagak kadakayo,
Nalaglag-anto ti Sodoma ken Gomora intono
aldaw ti panangukom, ngem ti dayta a siudad.”
(Marcos 6:11), ta iti agdama adda kadatayo ti Baro
a Tulag ken kasta met ti Daan a Tulag. Ipakita
ti kinaan-anay ti Sao ti Dios (manipud Genesis
inggana iti Paltiing) ipakitana ti kaan-anayanen,
nalaing ken napintas a ladawan ni Jesus ken dagiti
panggepna (mision). Ti naan-anay ken napnoan
laing a ladawan a mangiparang iti awan patinggana
a kinadakes ken kinaalas ket masarakan met dagiti
mangsapsapul ken ni Satanas, ti iglesiana ken dagiti
panggepna (mision), ti pagbaludanna para kadagiti
napukaw a kararua dagiti tattao.
Ti nasurok a 300 a padto maipapan iti yaay
ni Cristo ditoy daga tapno isalakanna ti sangkataoan manipud iti agnanayon nga Impierno ni
Satanas ket mabalin a masarakan ti siasinoman a
mangbirbirok iti Nasantoan a Surat. Naan-anay
ti pannaka-ammo ni Cristo iti daytoy plano a
panangsubbot--Isu ken ti Amana ti nangaramid
ken nagnomoanda nga awan dadduman maliksid
ditoy. Ti Sao (Cristo) ti Dios ti nangparsua iti amin
a banag idiay Langit ken iti daga, karamanen ti
mismo a Langit, ti mismo a daga a pagnanaedantayo, ken dagiti baybay. Pinarsuana met ti tao
ken impuyotna ti anges ti biag iti agongna. Ti tao
laeng (lalaki ken babai) ti inaramidna a sibibiag
a kararua, ken imbaga ti Sao ti Dios: “Ta saan
a masarakan ti pannakaisalakan iti aniaman a
dadduma; ta awan ti sabali a nagan iti babaen ti
Langit, a naited cadagiti tao, a pacabalinantayo a
maisalacan” (Aramid 4:12). Ti nagan ti Mannubbottayo ket Jesus, ken naiyanak isuna ken natay
kadagiti eksakto nga aldaw nga imbaga ni propeta
Daniel a ti Mesias, ti Mannubbot, ket maiyanakto
ken matay. Naiyanak Isuna idiay Bethlehem iti
Judea a pakaiyanakan ti pudno a Mangisalakan,
kas naipadto. Inyanak Isuna ti virgen, nainginaw
babaen iti Nasantoan nga Espiritu iti wagas a
maipada iti panangawat ti pudno a naiyanak a
nabalbaliwan a Kristiano ken ni Cristo babaen iti
Espiritu Santo idi Isuna (Jesus) ket inimbitaran
iti maysa a tao iti pusona. Insigida a maugasan
dagiti mansa ti basol no ti maysa a tao, babaen iti
pammati, ket patienna nga awan panagduadua ti
plano ti Dios a panangsubbot, ti dara manipud
kadagiti urat ti Mannubbot a makaugas iti kararua, umdas a mangikkat kadakuada,uray no
kasano pay ti karugit wenno kita ti kinarimon ti
basol. “Ken maammoamto ti kinapudno, ken
ti kinapudno ti mangwaya-waya kenka” (Juan
8:32). O, ti rag-o ti mapakawan ti basolna!! O, ti
rag-o a ti laeng naugasan ti dara ti makaammo!! Ti
mannakabalin a mensahe ket nasarakan a nabiag
la unay idi ugma ngem isu a mismo ti agdama a
Sao a nabiag idi kalman, tatta, ken iti agnanayon
(Hebreo 13:8) iti King James Version ti Biblia ken ti
Ilocano Ti Biblia (saan koma a mabaliwan, wenno
maballikog wenno mabaw-ing).
Ti Sao ti Dios ket sibibiag a dandanum para iti
kararua dagiti lallaki ken babbai. Kinuna ni Jesus,
“Tatta nadaluskayon babaen iti Sao nga imbagak
kadakayo [saan a naballikog, saan a nabaw-ing]”
(Juan 15:3). Saan uray bassit laeng a pannakaballikog, saan uray bassit laeng a pannakabaw-ing,
ngem ti kaingetan a panagbiag, nadalusan iti Sao ti
Dios a naisurat babaen iti Nasantoan nga Espiritu
manipud Langit ken iti dara ni Jesus.
Dalusan ti Sao ti Dios dagiti palso a doktrina
manipud iti kararua ti tao, dalusan ti sibibiag ken
saan a naballikog a Sao amin dagiti gura ken kinabiolente gapu iti palso a panangukom a naikabil
iti panunot ken puso ti tao babaen kadagiti palso
a sursuro manipud kadagiti aramid ni Satanas (ti
iglesia ken gobiernona). Madalusan manipud iti
tao dagiti palso a doktrina ti kinasadut ken di-pannakitunos. Ibaga kadatayo ti saan a naballikog,
saan a nabaw-ing a sibibiag a dandanum ti Apo
a kabusor ti Dios ti diablo, ti iglesia ti diablo, ken
dagiti annak ti diablo a saan nga agbabawi. Dagiti
annak ti diablo a saan nga agbabawi ket dagiti
amin a manggura iti nainget, saan a naballikog,
saan a nabaliwan a Sao ti Dios, ti puro a sibibiag
a dandanum manipud iti nasantoan a trono ti
Dios idiay Langit. Ibaga ti nasantoan a sibibiag a
dandanum, ti saan a naballikog, saan a nabaliwan
a pudno a Sao ti Dios nga amin a saan a mamati
iti Saona (ti nainget, saan a naballikog ken saan a
nabaliwan) ket mailunodto, ngem amin dagidiay a
mamati ken mabautisaran ket maisalakanto. Adtoy
ti direkta a pannakakutar manipud iti nainget a
Sao ni Jesus, idi makitungtungtong Isuna kadagiti disipulona (dagidiay a mamati ken sumurot
Kenkuana): “Ti mamati ken mabautisaran ket
maisalakanto; ngem ti saan a mamati ket mailunodto” (Marcos 16:16).
Imbaga ni Jesus a kabusorna dagiti aramid
dagiti Nicolaita, dagiti managid-idolo, ken adtoy
ti saan a naballikog, saan a nabaliwan a Nasantoan a Kasuratan maipapan iti kinainget ti DIOS:
“Adda met dagiti nangsalimetmet iti doktrina
dagiti Nicolaita [saan a naibasar iti Nasantoan a
Kasuratan a palso Kristiano ken managid-idolo],
a banag a KABUSORKO” (Paltiing 2:15).
Kabusor ni Jesus ti palso a panangballikog
ken panangbaliw iti nainget a Saona, kasta met
kadagiti palso a pammati a saan a mabirukan iti
Saona, wenno dagiti palso a relihion, ken panagid-idolo nga aw-awagan ti Dios a saan a nasayaat
a doktrina. Binallaagannatayo ni Pablo a saantayo
nga awaten ti doktrina manipud kadagiti anghel
manipud Langit wenno manipud iti siasinoman,
ngem insuro ni Pablo kadatayo a basaen ken
awatentayo laeng ti eksakto, nainget a Sao ti Dios.
Dagitoy dagiti eksakto, nainget, saan a naballikog,
saan a naibaw-ing a sasao manipud iti Judio a ni
San Pablo nga Apostol: “Ngem uray dakami (dagiti Nasantoan nga Apostol), wenno iti anghel manipud Langit, ket agkasaba iti aniaman a sabali
nga ebanghelio kadakayo a sabali iti inkasabami
kadakayo, mailunod koma”( Galacia 1:8). Imbaga
3
met ni Pablo: “Ikasabayo ti Sao [ti nainget, saan
a naballikog ken saan a naibaw-ing]” (II Timoteo
4:2). Intuloy ni Apostol Pablo nga imbaga, “Ta
umay ti tiempo [dagiti maudi nga al-aldaw...iti
agdama] inton saanda maibturan ti nasayaat a
doktrina [ti Sao ti Dios a kas nainget a naisurat
babaen iti Nasantoan nga Espiritu manipud iti
trono ti Dios, nga awanan pulos iti ballikog wenno pannakabaw-ing]; ngem gapu iti bukodda a
derrep agurnongdanto kadagiti manursuroda”
[palso a manursuro ken mangaskasaba, kamali a
saan a naibasar iti Nasantoan a Surat a relihion
ken dagiti palso a Kristiano a pastor] a bumusor
iti pudno a Sao ti Dios ken kadagiti annak ti Dios
(II Timoteo 4:3). Ibutaktak dagiti ministro ti Dios
ni Satanas, ken ti iglesia ni Satanas, ken ti gobierno
ni Satanas, ken amin dagiti ahensiana. Agkedked
dagiti ministro ti Dios a mangballikog wenno
mangbaw-ing iti Sao ti Dios wenno iti makiannamong iti diablo, ti iglesia ti diablo, ti gobiernona,
wenno kadagiti annakna, nga isuda dagiti palso a
manursuro, dagiti nailunod nga annak. “Ul-ulepda nga awanan danum, nga itayab dagiti angin
[dagiti nadumaduma a palso a satanic a doktrina];
kaykayo nga eppes ti bungana [daytoy a klase ti
kayo ket ti palso a Kristiano, gapu ta dagiti kararua
a sursuroanda ket masursuroan iti palso a doktrina] awanan bunga, namidua a natay, naparut
manipud ramot” (Judas 12) a ti pagtungpalanna
ket kapada ti amada nga isu ti diablo--a mapuoran
iti agnanayon idiay Impierno. “Umsienda ti turay
[ti saan a maballikog ken saan a mabaw-ing a bilin ti Dios...ti Saona, ti turay ti gobierno ti Dios],
ken laisenda dagiti natan-ok [dagiti nasantoan
a tattao ti Dios a mangidandanon iti Saona iti
agdama]” (Judas 8).
Wen, kasapulan ni Satanas ti iglesiana, ti iglesia
a mangikkat iti Sao ti Dios, a mangballikog ken
mangbaw-ing ditoy ken mangusar iti Sao ti Dios
a maibusor kadagiti mismo a nasasanto a lallaki
ken babbai ti Dios nga iti agdama ket naibaon
manipud iti Dios a mangipalawag iti Sao ti Dios
(a pakairamanan ni Satanas, ti iglesia ni Satanas,
ken ti sangalobongan a nagobiernoan a tengngel
ni Satanas). Datayo a Kristiano saantayo koma a
paiturayan iti daytoy satanic a turay ti iglesia ken
gobierno gapu ta napabael daytoy babaen kadagiti
kamali a sursuro ti kinakapsut ni Satanas. Imbaga
ti saan a maballikog a Sao ti Dios: “Bay-anyo a ti
tunggal kararua ket paiturayan kadagiti NANGATNGATO A PANNAKABALIN. Ta awan
pannakabalin malaksid iti Dios: [ti pudno a
pannakabalin, ti agnanayon a pannakabalin] dagiti
pannakabalin nga impasdek ti Dios.
“Ngarud ti siasinoman a manglaksid iti
pannakabalin, laksidenna ti linteg ti Dios: ken
dagiti aglaksid ket umawatdanto iti bukodda a
pannakailunod. [Inordinan ti Dios dagiti ministrona tapno akmenda ti turayna iti daga. Awaganna dagiti ministrona a mangimaton. Masapol a
nainget ti panangimaton dagiti ministrona, babaen
laeng iti Saona.] Ta dagiti mangituray ket saan a
pagbutngan dagiti naimbag nga aramid, [ti nainget a Sao ti Dios] ngem iti dakes. Ngarud saan mo
kadi a pagbutngan ti pannakabalin? [Dagidiay
akin-iggem iti nainget a Sao ti Dios] aramidem ti
naimbag [ikasabam ken aramidem ti Sao ti Dios];
ket magun-odmo ti pammadayawna: Ta isuna
[dagiti inordinan ti Dios a pannakabalin nga adda
iti daga] ti ministro ti Dios para iti pagsayaatam”
(Romas 13:1-4). Binallikog ni Satanas dagitoy
Nasantoan a Surat tapno ipakitana a ti kaipapanan
dagitoy ket ti Iglesia ni Satanas ken ti gobiernona
ken dagiti ahensiada, ngem dakes daytoy. Ibaga
ti maikauppat ken maikalima a bersikulo ti maikasangapulo ket tallo a kapitulo ti Roma: “Ngem
no aramidem ti banag a dakes, agbutengka; ta
isuna [ti ministro ti Dios, ti pannakabalin ti Dios
nga adda iti daga] saanna nga iggem ti kampilan
[ti nainget a Sao ti Dios], nga awan serbina: Ta
isuna ti ministro ti Dios, ti tagaibales a mangipatungpal iti pungtot, kenkuana nga agaramid
ti dakes. Ngarud masapol a saankay’ laeng nga
agpayturay gapu iti pungtot [no agaramidkayo iti
dakes a maibusor iti nainget a Sao ti Dios], ngem
maigapu pay iti konsensia.”
“Iti daytoy a rason agbayadkayo met kadagiti
pagrebbenganyo [itedyo dagiti apagkapullo ken
datonyo kadakuada, saan nga iti iglesia ni Satanas],
ta ministro ida ti Dios, agtultuloy nga agtartrabaho para iti daytoy a banag [ti nainget a Sao ti
Dios]. Itedyo ngarud amin dagiti pagrebbenganyo”
(Romas 13:6-7). “Awan koma ti mautangyo iti
uray sinno” (Romas 13:8,) ngem aramidenyo
dagiti bilin, ti kayatna saoen panagayat iti tunggal
maysa. Ti ayat ket isu ti panangaramid kadagiti
bilin ti Dios. Nalawag a makitayo a dagiti dakes a
trabahador iti daytoy a lubong manipud iti iglesia
ken gobierno ni Satanas ket binaw-ingda dagitoy
Nasantoan a Surat ken inallilawda ti lubong (gapu
ta saan nga ammo ti lubong ti Biblia) no pay kasta,
ipakita ti kinainget dagitoy a Nasantoan a Surat a
nakapsut ni Satanas ken dagiti ministro ti Dios
ket isuda ti pannakabalin ti Dios ditoy daga, ken ti
tunggal maysa ket masapol koma nga agpayturay
iti pannakabalin. Awan pannakabalin ni Satanas.
Saanna kabaelan ti mangted ti biag; sanna kabaelan
ti mangpaungar kadagiti natay; saan a makaagas;
isuna ket natay. Awan ti pannakabalin iti patay;
isuna ti prinsipe ti patay (Hebreo 2:14). Ti isu met
laeng nga espiritu ti adda iti trabaho ti diablo iti
daga ita. Dagidiay mangballikog kadagiti sao iti
bukodda a kaipapanan gandatenda nga aramiden
ti isu met laeng ken ni Cristo a mismo (Nga isu ti
Sao ti Dios), ken inlansada Isuna idiay krus gapu iti
naul-ulbod a naballikog a bersionda iti Sao ti Dios.
Kas umasideg ti oras iti maikadua a yaay ni Jesus, aramiden ni Satanas a narigat dagiti bambanag
ditoy daga. Aramidenna daytoy tapno manayonan
ti pannakaallilaw dagiti tattao, gapu ta ammona
dagiti Nasantoan a Surat a mangibaga nga isuna
ken dagiti aramidna ket ibutaktak dagiti nasantoan
a ministro ti Dios sakbay ti panagsubli ni Jesus
ditoy daga. Desperado ni Satanas a mangalarma
kadagiti ahensiana, ta dimtengen ti orasna. Dagiti
palimed ti papa ket saanen a palimed ita. Anian
a trahedia daytoy kenkuana, ken amin dagiti pasurotna. Kadagiti siglo, ti panggepna, ti panggep
ti iglesiana a pinabileg ti tengngel ti gobierno, ken
isuna a mismo ket dakkel a misterio, ngem tatta
naipalgakdan. Nalawag a makitan ti adu kadagiti
naallilaw iti iglesiana ti lawag ken nagun-oddan,
ken ar-aramidendan ti panagruarda ita manipud
iti palso a relihionna ken agturongda iti nainget
a Sao ti Dios (ti Bagi ni Cristo). Maguloanda idi
ngem saanen ita. Nagrag-o dagiti pusoda kas
simrek ni Cristo, ken magmagnadan ita Kenkuana,
dagiti soldado para ken ni Cristo. Ammodan tatta
a nabiag ti Sao ti Dios, gapu ta impanawna ida
manipud iti patay a mapan iti biag nga agnanayon.
Ti Sao ti Dios ket ni Jesus. Ur-urnongen ni
Satanas ti armadana a nakakapsut ken natay,
dagidiay nanglaksid iti kinapudno ken ti lawag,
ngem pinilida ti kinasipnget, patay, ken Impierno
a nagtalinaed iti iglesia ni Satanas. Naguurnongda
tapno makigubatda iti Mannakabalin-amin a Dios
ken dagiti santona. Imbaga ni Jesus a makigubat
met Isuna (Paltiing 19:11). Reprep, reprep ti agtaktakder iti tanap ti pangngeddeng (Joel 3:14). Tattan
ti panagpili ti pakikadduaan. Dagiti managbuteng
ken saan a mamati ket agbanag idiay Impierno
iti agnanayon (Paltiing 21:8). Dagidiay nalinteg
ket kas katured dagiti leon (Proverbio 28:1) ken
agraniagdanto a kas kadagiti bituen (Daniel 12:3).
Datayo a santo ket makasigurado a mangabakto ni
Jesus, ken makasigurado met ni Satanas maipapan
iti dayta, ta naisurat nga ammona nga asidegen ti
tiempo (Paltiing 12:12) “...ti diablo, kas iti ngumerngernger a leon, agliklikmot, agsapsapol ti
mabalinna nga alun-unen.” (I Pedro 5:8)
Imbaga ti Apo babaen ken ni Apostol Pablo:
“Ibaonto ti Dios kadakuada ti napigsa a pannakaallilaw, tapno patienda ti ulbod: tapno
mailunod amin a saan a mamati iti kinapudno,
ngem nagragsakanda ti saan a kinalinteg. [Amin
a banag a maibusor iti nainget kinapudno a Sao ti
Dios]” (II Tesalonica 2:11-12).
Daytoy allilaw nga inted ti Dios kadakuada
(gapu ta nagbiaganda iti ulbod) ti mangaramid
kadakuada a natured la unay (nakunkuneng ngem
uray ania) a mangsuppiat iti Mannakabalin-amin,
tapno mailunodda. Madadaeldanto babaen iti
kinaranniag iti yaayna (II Tesalonica 2:8).
Imbaga ni Apostol Pablo, a kas ibagbagami
met, nga agsublinto manen ti Apo ditoy daga,
ngem saan a sakbay iti kaadda ti pannakaregregda
manipud iti kinapudno, ti Saona. Imbaga pay ni
Apostol Pablo a saan nga agsubli ni Jesus agingga a
“maipalgak ti tao ti basol, ti anak ti pannakadadael” (II Tesalonica 2:3). “A mangsalungasing ken
mangitag-ay iti bukodna iti amin a maawagan ti
Dios, wenno daydayawen; tapno isuna kas Dios
iti panagtugawna iti templo ti Dios, iparangna
ti bukodna nga isuna ti Dios” (II Tesalonica 2:4).
Ibutbutaktak ni Jesus ni Satanas, ti iglesiana, ken
ti agdama a gobiernona babaen iti ministrimi,
ket kabusordakami dagiti palso a Kristiano gapu
iti daytoy, gapu ta ibutbutaktak mi met ida kas
mamekpeke, kaduada ti peke a diosda idiay Roma
a mangitagtag-ay iti bagina kas nangatngato ngem
ti Dios, ken ti palso nga iglesiana ken ti gobierno a
kasapulan ni Satanas tapno maallilawna ti lubong
(Paltiing 12:9). Aramiden ti Dios ti banag nga imbagana nga aramidenna kadagiti libro ti Paltiing,
Daniel, II Tesalonica, Mateo, ken iti entero a Biblia.
No buyaem dagiti damag makitam nga iparparangen ti iglesia ken gobierno ni Satanas ti
bukodna kadagitoy nga al-aldaw, ken no ammom
ti Biblia mabaelam met a makita a nalawag daytoy
a pannakaiparang. Ibaga ti Biblia a makitipon
amin dagiti nasion ken ikkanda ti turay ti diablo
4
ken ti iglesiana (Paltiing 17:2). Timmulong ti Irish
a Katoliko a ni Ronald Reagan (makaallilaw a
maaw-awagan Dutch) iti pannakatungpal daytoy a
Nasantoan a Surat babaen iti saan a naikalintegan
(saan a naibasar iti konstitusion) a panangikabilna
iti federal agent iti Vatican chambers ti palso a
propeta. Ni Ronald Reagan, iti kinapudnona iti
sapata ti Jesuita, ket nagbalin a (nasayaat) Protestante kadagiti Protestante agingga a matungpal
amin segun iti Nasantoan a Surat.
Adtoy ti maysa laeng kadagiti adu a sarita ni
Ronald Reagan iti panangitag-ayna iti satanic a
relasionna iti iglesiaan-gobierno ken iti diosna a
papa. “Agyamanak iti tulongyo iti pannakasukog
ti paglintegan ti Amerika tapno maiyanninagna ti
pagayatan ti Papa [dios ni Reagan], ket kumitaak
iti masakbayan iti ad-adu pay a pannakaiturong
manipud iti nasantoan, Papa John Paul II.” Daytoy a nakutar ket manipud iti sarita a naipaay iti
National Catholic Education Institute idi Abril
15, 1982. Ti entero nga administrasion ni Reagan
ket Romano Katoliko (iglesia ni Satanas). Daytoy
ket naammoan ken naiparang iti telebision, ken
radio, ken iti pagiwarnak iti rinib-ribo. Mabalin a
masarakan ti uppat a referensia daytoy iti magazine nga Iglesia ken Estado iti artikulo ni Albert
Menendez a napauloan: “Kadagiti Presidente
ken Papa,” Hunio, 1982. Pagtaudan met kadagiti
impormasion maipapan kadagitoy makapakigtot
a kinapudno ti The Nationan Catholic Reporter
ken ti Congressional Quarterly.
Imbaga met ni Reagan dagitoy iti Catholic
Knights of Columbus Convention, a nagsaoanna
idi Agosto 6, 1986:
“Maay-ayoak iti gundaway a mabalinko nga
ibaga kadakayo [kakabsat a Katoliko] a nakaipatugawakon iti walopulo ket uppat nga uk-ukom-lallaki ken babbai a kapadpadatayo iti kangrunaan
(fundamental) a sursuro nga ipatpategtayo la unay
[Katolisismo], ken iti kanito a panawantayon ti
opisina, ti administrasiontayo ket maaddaan iti
maipatugaw nga agarup uppat a pulo ket lima a
porsiento iti aminen a federal nga uk-ukom...naisangsangayan ti pannakaay-ayok ta mabalin nga
ammon ti dadduma kadakayo, a ni ukom Scalia
ti kaunaan nga Italiano Amerikano a mainominar
iti Kangatoan a Korte.”
Romano Katoliko (iglesia ni Satanas) amin
dagiti uk-ukom ti Kangatoan a Korte nga impatugaw ni Ronal Reagan kadagitoy laeng. Romano
Katoliko (iglesia ni Satanas) ken/wenno sumim-simpatia iti Romano Katoliko amin ti Senado
ken ti House of Representaves, ket ti mangsuksukog iti paglintegan ti Amerika, kuna ni Reagan,
ket ni Papa John Paul II (ti pangulo ti kulto nga
iglesia ni Satanas).
Linabsing ni Ronald Reagan ti nadiosan nga
U.S. Konstitusiontayo tapno mapaboran ti Roman
Canon Law (ti linteg ni Satanas), ken segun iti
sekular a linteg (ti nadiosan nga U.S. Konstitusion)
masapol nga insigida a maikkat iti saadna agraman
ti entero nga administrasionna, no kayattayo nga
ay-aywen ti Dios ken agsubli iti paraburna ken
malisian ti agnanayon nga Impierno.
Amin a paset iti naimbag ken orihinal a sistema ti gobierno ken hudikatura iti nasiontayo
karamanen dagiti babassit nga ili, ket naparalisa,
naykuleng, nahipnotismo, nabagtit, narugitan,
napagsakit, nagayuma, naallilaw, nasikapan, napagcanser, nabaliwan ti pormana, ken nganngani
napatay (nagistian natay) dagitoy nakakapsut a
grupo ti satanic goons a nangted iti pannakabalin iti iglesia ni Satanas, ken ti tunggal maysa ket
nakatambay nga awan ar-aramidenna kabayatan
a ti nasional ken internasional a media ti Vatica
ket irangrangrangna dagiti ulbodna ken dagiti
dadduma kadagiti kakadwana a konspirador
ket nakitipon iti dakes nga aramidda. Nadaras
ti iglesia ni Satanas a nangilista kadagiti ahensiana nga agipatpatungpal iti linteg (palso iti
pannakaawagna) tapno saan a nakonstitusionan,
saan a naikalintegan nga arestoenda dagidiay
imbaon ti Dios a mangikasaba iti kinapudno ti
Dios a mangibutaktak iti iglesia ken gobierno ni
Satanas. Daytoy ket maibusor uray iti sekular a
linteg (kinawayawaya nga agsao, kinawayawaya
iti relihion, kinawayawaya iti warnakan). Saan a
kayat ni Satanas daytoy...ta saanen a komplikado
isuna. Awan kaipapananna daytoy!!
Agik-ikkis dagiti tattao ni Satanas “Isardengyo
daytoy iti aniaman a wagas, ibutbutaktak datayo!!
Masapol nga agaramidtayo kadagiti barbaro a
linteg a maibusor iti kinawayawaya nga agsao
ken kinawayawaya ti warnakan...Awagantayo
daytoy a “GENOCIDE”!! Arestoentayo ida a kas
iti panangaresto idi ti amatayo a diablo ken ni
Jesus dua ribo a tawenen ti napalabas ken kadagiti
siglo sakbay ken kalpasan nga inarestoda dagiti
propeta ken dagiti apostol. Arestoenyo ida ken
darasenyo daytoy!! Awan bibiangmi iti U.S. Konstitusion!! I-flasyo iti inidoro!! Awan bibiangmi
iti linteg ti America!! Ibellengyo iti tawa!! Santo
puoranyo ida!! No saan a kabaelan nga aramiden
dagiti agipatpatungpal iti linteg, ipaaramidmi iti
na-brainwash a puersa ti militar a kas inaramidmi
idiay Germany, ti SS ken Gestapo, idi inaramidmi
kadagiti Judio!! Itultuloy ni Satanas ti agik-ikkis.
Agtuloy kadi ti Amerika a kas Romano Katoliko?
Saantayo kasapulan ti agpakaasi a kas ignorante
iti trono ti pagukoman ti Dios gapu iti rason dagiti kawarna ditoy wenno iti agnanayon a kawarna
idiay Impierno.
Agserbi kas nalawag a ballaag ti saan a mabaliwan a pannakailanad ti pakasaritaan, ti saan a
pannakaibaga ti nakaam-amak nga ehemplo iti
agdama a Latin Amerika, Spain, Ireland, Italy, ken
itan ti entero a lubong, a ti panggep ti Roma ket
nalawag a naibaga, ken dagiti wagas a kitkitaenna
tapno magun-odna dagiti panggepna ket saan a
nailemeng (ti panangdominar iti kararua dagiti
tattao, panangdominar iti lubong, masarakan
met a nalawag iti Sao ti Dios). Adtoy ti nakutar
manipud iti sapata ti Katoliko a Jesuita:
“Anakko a Katoliko, sakbay ita nasuroanka nga agbalin manangallilaw: Ti agbalin a
Romano Katoliko kadagiti Romano Katoliko,
ken ti agbalin nga espia uray kadagiti bukodmo a kakabsat; ti saan a mamati iti siasinoman, ti saan nga agtalek iti siasinoman,
kadagiti reformista, ti agbalin a reformista;
kadagiti Huguenot, ti agbalin a Hugeunot;
kadagiti Calivinista, ti agbalin a Calvinista;
kadagiti Protestante, ti sapasap nga agbalin
a protestante;ken iti panangala iti talekda
nga uray iti panagkasaba manipud kadagiti
pulpitoda ken iti pananglibak iti nasantoan a
relihiontayo ken iti papa iti amin a kinaunget
ti kababalinmo; Ken uray iti agpababa iti
nababa unay a kas iti panagbalin a Judio
kadagiti Judio, tapno mabaelam ti mangakop
iti amin nga impormasion para iti benipisio
ti mandarmo kas napudno a soldado ti papa.
Nasuroanka tapno agimulaka a sisisikap
kadagiti bukel ti imon ken gura iti nagbaetan dagiti estado nga addaan kappia ken
parasukem ida tapno agaramidda kadagiti
bayolente nga aramid.”
Masarakan daytoy a sarita iti Library of Congress iti libro a naawagan, The Engineer Corps of
Hell ni Edwin A. Sherman, ken adda pay daytoy
iti Congressional Record. Ket laglagipem a dagiti
presidente, gobernador, uk-ukom, ken amin a
Katoliko nga opisiales ti gobierno a mangibaga
iti daytoy a sapata ket addaan iti kangrunaan
a kinapudno iti iglesia Katoliko. Ti kakaroan a
kinaignorante ditoy lubong ket ti agbalin nga ignorante iti Sibibiag a Sao ti Dios. No saanmo nga
ammo ti Biblia, maitibkolka iti kasipngetan a kas iti
bulag a lalaki wenno babai (Juan 12:35) ta saanmo
a makita ti papanam. Binil-billion ti nagbiag ken
natay nga awan papaayna ken mapadpadasandan
ti Impierno, saan nga iti panangpadas laeng santo
umalisen iti baro a kapadasan manen, ngem iti panagtalinaed iti agnanayon iti umap-apoy a dan-aw
iti abot a saan a masebseban. Addanto ti agnanayon
a panagikkis ken panagngaretnget ti ngipen (Mateo
8:12). No ammo dagiti tattao nga ignorante iti Biblia ti Sao ti Dios maammoanda a kas naammoak a
kasapulan ni Satanas ti iglesiana ken agkasapulan ti
iglesiana iti pannakapabael a pannakabalin tapno
maikkatna amin dagiti dadduma a relihion ken
idur-asna ti bukodna laeng. Kasapulan ni Satanas
a sisisikap nga urnosenna nga umuna amin dagiti
gobierno nga adda iti babaen ti tengngelna (ti
United Nations). Masapul a maaramid daytoy a
siuulimek ken addaan kinaanus, sililimed babaen
kadagiti pasurot a natibker a napasnek babaen iti
sapata a saanda a liplipatan dagiti motibasion ti
nadakes a panguloda.
Masapul a matengngel ti America nga addaan
iti dakdakkel a kinasikap ken kinalimed, ta daytoy
a nasion ket naipasdek iti banag a mangparurod
ken ni Satanas. Dayta a banag ket ti “Ti Dios ti
Pagtalkanmi,” naipundar iti solido a bato ni Cristo
Jesus, Ti Sao ti Dios, a kabusor dagiti trabahador
ti iglesia ken gobierno ni Satanas. Allukoyendatayo a daytoy a nasion ket naipundar iti Estatua
ti Wayawaya...saan a pudno. Inted kadatayo ti
France ti Estatua ti Wayawaya, gapu ta nabigbigda
nga addaantayo iti wayawaya nga awan kadagiti
dadduma a nasion. Saan a naipundar daytoy a
wayawaya iti Estatua ti Wayawaya ngem iti Sao ti
Dios. Wen, desperadoda a mangpadas a baliwan ti
pudno a kaipapanan ti Wayawaya iti Amerika...”Ti
Dios ti Pagtalkantayo.”
Manipud iti pannakayanak ti nasiontayo nga
agtaltalek iti Dios, ibagbaga dagiti Jesuita ken
pangulo ni Satanas, “saantayo mabalin nga ipalubos ti panagtultuloy ti Kristianismo, masapol
a mangipasdektayo iti iglesia iti Amerika para iti
pangulotayo (Satanas)... Masapol a serkentayo ti
5
puersa dagiti trabahador ti Amerika, ti nawaya a
gobiernona, ti nawaya a warnakanna, dagiti naipasdek nga unionna, ken siempre igaedtayo kas
gagangay. Masapol a tengngeltayo (kas gagangay iti
entero a lubong) ti krimen, bisio, korapsion, intertainnment, bambanag a mangiyaw-awan, ken droga, ken kangrunaanna masapol a pakapsutentayo
daytoy nadiosan a nasion nga addaan pundasion
a naibatay iti “Ti Dios ti Pagtalkantayo” ken agtaktakder iti buo (saan a naballikog) a Sao ti Dios,
babaen iti panangiserrektayo iti mensahe (ti banag
a personal nga inkasabana ken ni Eva idiay Minuyongan ti Eden) ti amatayo, Satanas. Ikasabatayo
dayta (A saan a kabusor ti Dios ti aniaman a banag,
ti Dios ket ayat, ti Biblia ket binalabala, ken ti papa
ket Dios.) No maiserrektayo daytoy palso a mensahe iti tunggal iglesia, maparmektayo ti Amerika
para ken ama a Satanas, ket gungunaannatayo
iti dakkel ditoy saan a mataginayon a lubong...
uray kaskasano ket imbagana nga aramidenna.
No malapdantayo dagiti tattao iti panangbasa ti
Biblia wenno mapagbasatayo ida iti maysa kadagiti
moderno a bersiontayo iti Biblia, maallukoytayo
uray dagiti nakuneng tapno mamati nga uray ti
Apo dagiti Buybuyot ket ay-ayatenna ti diablo
nga amatayo, nga ay-ayatenna ti basol, kinarugit,
korapsion ken amin a banag nga ibaga ti Dios a
makayapan kadatayo idiay Impierno. Ngem iti kinaagpaysoanan, umsien ti Dios ni Satanas, gapu ta
ni Satanas ti rason no apay a kasapulan ni Cristo ti
umay ken matay ken mapan idiay Impierno iti tallo
nga aldaw. Ngem nagungar Isuna manipud patay
ken sibibiag iti agnanayon. Umsienna dagiti basol
gapu ta kinasapulanna nga imbuyat ti darana tapno
maikkatda manipud iti kararua. Datayo a mamati
ken managyaman ken mangsalsalimetmet kadagiti
bilinna (ti saan a naballikog, nainget a Sao ti Dios)
ammotayo a kabusor, umsien ken dusaennanto ti
Dios dagidiay a mangsuppiat Kenkuana ken dagiti
santona (Salmo 105:15).
Saan pay a nalpas ti trabaho nga imbilin ti
Dios nga aramiden ditoy daga. Pinaay dagiti
tattao ti lubong ti Dios. Nagtalinaed ti lubong iti
korupsion. Dakami nga adda iti Nasantoan nga
Alamo Christian Church ket agmart-martsa iti
krusada agingga ti yaayna. Saan ken saan pulos
nga agbabawi ni Satanas. Napalawa ti Impierno
para kadagiti mangaskasabana, manursurona,
kenkuana, ken para kadagiti amin a pasurotna
(Isaias 5:14) para kadagiti nangpakapsut kadagiti
nasion (Isaias 14:12).
Imbilin ni Satanas, “Babaen iti panangtengngel
kadagiti union mapadakkel ti bayad ti trabaho,
ket maawanan dagiti minillion nga Americano iti
trabaho ken maiserratayo ti rinibribu a negosio ket
maitedtayo ti napababa a bayad ti trabaho kadagiti
dadduma a nasion a tengngeltayon tapno makaaramidda kadagiti nalaklaka a produkto ngem iti
Estados Unidos. Maragpattayo amin dagitoy
manipud kadagiti sarikedkedtayo iti White House,
Department of Labor, ti IRS, dagiti Union, dagiti
departamento ti Building & Safety ken ginasgasut
a dadduma pay a departamento kas iti OSHA ken
aminen dagiti dadduma nga ahensia ti gobierno
federal ken estado a tengngeltayon.
“Masapol a tenglentayo amin a bangko ken ti
Federal Reserve (tengngeltayon ita), isu nga ita
mabalintayon ti agpautang iti kwarta kadagiti
tattaotayo ken iboykottayo amin a bumusor iti
diablo nga amatayo [kas ar-aramiden ti Dios].
Ken masapol met a tenglentayo ti Department
of Agriculture, ta masapol a tengngeltayo amin
a pagmulaan a daga para iti amatayo, Satanas. Ti
kayatna a saoen masapol nga pukawentayo amin
nga Amerikano iti daytoy a negosio, ta ammo
launay ni Satanas nga amatayo nga inlako ni
Esau ti karbenganna kas inauna nga anak para iti
makan, ket tattao met dagiti Amerikano kas iti
aminen a tattao a tengngeltayon. No awan ti pannakabalin ti Dios kadagiti biagda, mabalintayo a
kombertiren ida iti Katolisismo babaen iti makan,
kas inar-aramidtayo kadagiti dadduma a nasion.
No makombertirda ken natulnogda, mabalintayo
nga ikkan ida iti makan kas kasukat dagiti kararuada [makan manipud iti bukodda a daga].
“No matakawtayo amin dagiti daga a tatalunen
babaen iti panangallukoytayo kadagiti mannalon
a ti U.S. Konstitusion ket nalabasanen ti panawen,
ngarud matagikuatayo dagiti dagada ket ikkantayo ida kadagiti rasion manipud iti diablo nga
amatayo. Gapu ta dayawendan isuna, makaalada
kadagiti rasion.”
“Idi dayawen dagiti mannalon ti Dios ken nagtakderda iti konstitusion addaanda iti bukodda a
daga ken saanda kasapulan dagiti rasion. Dayta ket
idi taoda pay laeng, saan a nakapsut ti panagtumtumengna a jellyfish nga agdaydayaw ken ni Satanas.
Awan makaparmek kadakuada idi nakatakderda iti
Sao ti Dios. Ti “Diostayo ket ayat” ministro nasayaat ti nayrengpastayo a trabaho. Napnek ni Satanas. Markaantayon ida a kas iti ar-aramidentayo iti
baka, tapno masiguradotayo ti pannakikaduada...
Awagan ti Dios daytoy a marka “Ti marka ti Ayup”
(Paltiing 19:20). Saan a kayat ti diablo nga amatayo
dayta a nagan, isu nga awagantayo iti napinpintas
kas iti marka iti kappia wenno panagkakabsat wenno uray ania a palso. Ken masapol a dadaelentayo
ti Nasantoan nga Alamo Christian Church, gapu
ta agliklikmutda a mangibagbaga iti amin maipapan iti ar-aramidentayo ken yapannatayo ti Dios
idiay Impierno gapu iti panangaramid iti daytoy,
ibagbagada iti amin a mapanda idiay Impierno no
awatenda ti marka ti panagkakabsattayo. Addaanda
met kadagiti bersikulo ti Biblia tapno paneknekanda daytoy. Daytoy ti rason no apay a masapol a
pasardengentayo ida. Binagaan ti amatayo idiay
Roma ni Presidente Ronald Reagan idiay Washington a bilinenna ti Kangatoan a Korte a dusaenna ti
Nasantoan nga Alamo Christian Church. Imbaga
pay ni Reagan iti warnakan a masapol nga agpasweldo ti Nasantoan nga Alamo Christian Church
para kadagiti boluntario nga agserserbi iti Dios.
Daytoy ket uray kalpasan ti panangited ti Nasantoan nga Alamo Christian Church iti doble wenno
nasursurok ngem sangapulo ket siam a million a
dolyar kas temporario a benifisio, ken indalanna ti
tunggal tao iti iglesia iti agnanayon a biag babaen
ken ni Jesu-Cristo nga Apo ken Mannubbottayo.
Kaadduan kadagiti pasurot ti Nasantoan nga
Alamo Christian Church ket nasubbot manipud
iti biolente a biag, krimen, panagtakaw, narkotiko
ken droga ken agranranniagda iti agdama kas
ehemplo iti sibibiag a Dios a mangpaspasayaat
iti amin a komunidad ti lubong. No amin dagiti
tattao iti nawaya a nasiontayo ket insigida nga
agtulnog iti Biblia kas naisurat, mammaminsan a
mapukaw ti pannakabalin ken tengngel ni Satanas.
Naindaklan laeng ti Amerika gapu ta nagtakder
iti nainget a Sao ti Dios. Sinigurado dayta dagiti
nagipundar nga amma. Wen, kasapulan ni Satanas
amin dagiti ahensia ti gobiernona tapno gubatenna
amin dagiti nabatbati nga annak ti Dios iti daytoy a
nasion ken masapol nga ikkatenna dagiti “Ti Dios
ti Pagtalkantayo” a tattao ken linlinteg ti dagatayo a
pagtaktakderantayo a pudno a Kristiano. Makigubgubat ni Satanas, ti iglesiana, ti gobiernona, ken
dagiti tattaona kadagiti “Ti Dios ti Pagtalkantayo,”
ti U.S. Konstitusion.
Kalpasan a pinakapsut dagiti sangalubongan
a pangulo ni Satanas ti Amerika babaen kadagiti
unionna, panagtrapik kadagiti droga ken narkotiko, dagiti klinika a pag-abortan, pornograpia
ken panagisuro kadagiti kapampanunotan a
humanistiko kadagiti eskuelaan ken unibersidad
ti estado ken ita babaen kadagiti news mediada
a ti U.S. Konstitusion ket lausen ken nalabasan
ti panawen. Ngem saan a nalaus ti Sao ti Dios a
nakaibasaran ti U.S. Konstitusion ngem isu pay
laeng idi kalman, ita, ken iti agnanayon... “Aglabasto ti Langit ken daga, ngem saanto pulos nga
aglabas dagiti Saok” (Mateo 24:35) ken inton
aldaw ti panangukom maukomto ti tunggal maysa
babaen iti Sao ti Dios. Dagitoy ulbod a demonio
a mangibagbaga a lausen ti U.S. Konstitusion, a
naibasar iti Sao ti Dios, saandanto nga ibaga a laus
daytoy, ngem um-umkisdanto ken agngaretngetda
kadagiti ngipenda. Inawagan ni Jesus ni Satanas
kas ama ti amin nga ulbod. Ti kayat a saoen daytoy, ulbod ti iglesiana, ti gobiernona, ken amin
dagiti pasurotna. Babaen iti panangallukoyna a
mamati dagiti tattao kadagiti ulbodna, inaramidna
daytoy a nasion kas nasion dagiti agpalpalimos a
kas kenkuana...uray ania a wagas kayat ni Satanas
ken masapol a magun-odna ti panagtulnog dagiti
annakna, gapu ta makitkitana ti panagtulnog nga
ipapaay dagiti annak ti Dios iti Dios, dakkel ti panagimon ni Satanas iti Dios. Laglagipem ti imbaga
dayto agpalpalama a Satanas,
“Agpangatoakto iti Langit, ipadpadkonto
ti tronok iti ngatoen dagiti bituen ti Dios:
agtugawakto met iti bantay ti kongregasion,
kadagiti suli a paset ti amianan: agpangatoakto
iti kangato dagiti ulep; agbalinakto a kas iti
Kangatoan-amin “ (Isaias 14:12-14).
Ngem kinuna ti Dios, “Ngem maipababakanto
iti Impierno, kadagiti suli ti abot” (Isaias 14:15).
No sursurotem ti kinapangulo ni Satanas,
surutem isuna iti pannakadadael ken iti agnanayon nga Impierno nga addaan kadagiti lunod
iti amin a panagbiagmo ditoy lubong; ngem no
surotem ti kinapangulo ti Dios, maaddanto kenka
ti kinaan-anay ti Dios, ti agnanayon a biag ken
aglaplapusanan (Juan 10:10) iti daytoy a daga, ken
naindaklanto ti nasionmo ken nangatngato ngem
dagiti amin a nasion.
SAAN NGA IKASKASABA TI
IGLESIA NI SATANAS DAYTOY
1 Ket maaramidto a no imdengamto a sipapasnec ti timec ni Jehova a Diosmo, tapno tungpalem
nga aramiden amin a bilbilinna, isu nga ibilinco
kenca itoy nga aldaw, ni Jehova a Diosmo ica-
6
bilnacanto a naipadpaduma cadagiti isu-amin a
nasnacion iti daga:
2 Ket amin dagitoy a benbendicion umaydanto
kenca, ket camacamendacanto no ipangagmo ti
timec ni Jehova a Diosmo.
3 Benditocanto iti ili, ket benditocanto iti away.
4 Benditonto ti bunga ta bagim, ken ti bunga
ti dagam, ken ti bunga dagiti an-animalmo, ti
mainayon iti arbanmo, ken ti urbon ti arbanmo.
5 Benditonto ti labbam ken ti paggamayam.
6 Benditocanto no sumrecca, ket benditocanto
no rumuarca.
7 Ni Jehova pacabilnanto iti sangom dagiti cabusormo a tumacder iti maicaniwas kenca: isuda
rumuardanto iti maymaysa a dalan nga umay
bumusor kenca, ket agtaraydanto manipud iti
sangom cadagiti pito a daldalan.
8 Ni Jehova ibaonnanto ti bendicion kenca
cadagiti sarsarusarmo, ken iti amin a pangaramatan iti imam ket bendicionannacanto iti daga
a ni Jehova a Diosmo itedna kenca.
9 Ni Jehova bangonennacanto a maysa a nasantoan a ili kencuana, cas insapatana kenca; no
salimetmetamto dagiti bilbilin ni Jehova a Diosmo,
ken magnaca cadagiti daldalanna.
10 Ket amin dagiti il-ili ti daga makitadanto a
sica maawagancanto iti nagan ni Jehova; ket isuda
agbutengdanto kenca.
11 Ket ni Jehova aramidennacanto nga aglaplapusanan iti imbag, iti bunga ti bagim, ken iti bunga
dagiti an-animalmo, ken iti bunga ti dagam, iti
daga a ni Jehova insapatana cadagiti ammam,
nga ited kenca.
12 Ni Jehova luctannanto kenca ti nasayaat a
gamengna a dagiti langlangit, a mangted iti tudo
iti dagam no tiempona, ken mangbendicion iti
amin a gapuanan ta imam: ket sica agpautangcanto cadagiti adu a nasnacion, ket sica dicanto
umut-utang.
13 Ket ni Jehova aramidennacanto nga olo,
nga saan nga ipus; ket sicanto la ti akinngato, ket
saancanto nga akinbaba: no ipangagmonto dagiti
bilbilin ni Jehova a Diosmo, nga ibilinco kenca itoy
nga aldaw, tapno tungpalem ken aramidem ida,
14 Ket dicanto paglisian ti uray ania cadagiti sasao nga ibilinco kenca itoy nga aldaw, iti canawan
man wenno iti catigid, tapno sumurotca cadagiti
sabali a didios, nga agservica cadacuada.
15 Ngem maaramidto ‘a, no dicanto ipangag ti
timec ni Jehova a Diosmo, tapno tungpalem ken
aramiden amin a bilbilinna, ken al-alagadenna,
nga ibilinco kenca itoy nga aldaw, amin dagitoy a
lunlunod umaydanto kenca, ket camatendacanto.
16 Mailunodcanto iti ili, ken mailunodcanto
iti away.
17 Mailunodto ti labbam, ken ti paggamayam.
18 Mailunodto ti bunga ta bagim, ken ti bunga
ti dagam, ti mainayon cadagiti an-animalmo, ket
ti ur-urbon ti pangenmo.
19 Mailunodcanto no sumrecca, ken mailunodcanto no rumuarca.
20 Ni Jehova ibaonnanto kenca ti lunod, ti
pannacariribuc, ken babalaw, iti amin a pangaramatam iti imam nga aramiden, inggana iti
madadaelca, ken inggana iti mapucawca daras;
maipuon iti cadakes dagiti aramidmo a nagtagubayaam caniac.
21 Ni Jehova ipacapetnanto kenca ti angol
inggana iti maibus naca iti daga a papanam a
pagtagicuaan.
22 Ni Jehova cabilennacanto iti sarut, ken iti
gorigor, ken iti letteg, ken iti pudot a siaapuy, ken
iti campilan, ken iti eppes, ken iti buut; ket isuda
camatendacanto inggana iti mapucawca.
23 Ket ti langitmo nga adda iti ngatoen ti olom
suerto, ket ti daga nga adda iti babaem landocto.
24 Ni Jehova aramidennanto a tudo ti dagam
ti tapuc ken ti tappooy: manipud sadi langit pagbabaandacanto, inggana iti mapucawca.
25 Ni Jehova pacabilnacanto iti sango dagiti
cabusormo, rumuarcanto iti maymaysa a dalan
a bumusor cadacuada, ket pagtalawamto ti pito a
daldalan iti sangoda: ket sica ti pagginnaallawatanto dagiti isu-amin a pagpagarian ti daga.
26 Ket ti bangcaymo isunto ti taraon ti amin a
tumatayab dagiti langlangit, ken dagiti an-animal
a narungsot ti daga; ket awanto ti mangbugtac
cadacuada.
27 Ni Jehova cabilennacanto iti busali ti Egipto,
ken cadagiti letletteg, ken iti gudgud, ken iti gaddil,
a saancanto a maagasan.
28 Ni Jehova cabilennacanto iti kinamauyong,
ken iti kinabulsec, ken iti kinamanagkikigtot ti
puso;
29 Ket sica agcarcarawacanto iti agmatoon,
cas panagcarcarawa ti bulsec iti casipngetan, ket
dicanto rumang-ay cadagiti daldalanmo: ket
maparparigatancanto laeng ken matactacawan
nga agnanayon ket awanto ti mangispal kenca.
30 Makitulagcanto iti maysa a babai nga
asawaen, ket sabali a lalaki ti makicaiddanto kencuana: mamangoncanto iti maysa a balay, ket dicanto pagnaedan daydiay: mulaamto ti cauvasan,
ket dicanto lac-amen ti bungana.
31 Ti vacam mapapatayto iti imatang dagiti
matam, ket dicanto agsida iti dayta: ti asnom
marabsutto iti sango ta rupam, ket dinto maisubli
kenca: dagiti carcarnerom maiteddanto cadagiti
cabusormo, ket awanto ti mangispal kenca.
32 Dagiti annacmo a lallaki ken dagiti annacmo
a babai maiteddanto iti sabali nga ili; ket dagiti
matam cumitkitadanto, ket cumudrepdanto iti
iliw cadacuada nga agmalmalem: ket awanto ti
aniaman a bileg ta imam.
33 Ti bunga ti dagam, amin a nagbannogam,
maysanto a nacion a dica am-ammo ti mangan;
ket sica la ti maparparigatanto ken madaddadael
nga agnanayon:
34 Iti casta nga agam-amangawcanto a mapuon
iti mabuya dagiti matam a makitamto.
35 Ni Jehova cabilennacanto cadagiti tumtumeng, ken iti sacsaca iti naut-ut a busali, a saan
a maagasan, manipud iti dapan ta sacam inggana
iti toctoc ta olom.
36 Ni Jehova yegnacanto, ken ti arim nga icabilmonto a mangituray kenca, iti maysa a nacion
a dica am-ammo idi, sica wenno dagiti ammam;
ket idiay agservicanto cadagiti sabsabali a didios,
a cayo ken bato.
37 Ket sica agbalincanto a maysa a pagsidsidaawan, maysa a proverbio, ken barengbareng a
balicas, cadagiti amin nga il-ili a pangiturongan
kenca ni Jehova.
38 Mangipancanto iti adu a bukel iti talon, ket
bassitto ti maocconmo; ta ti dodon ibusennanto.
39 Sica mulaamto dagiti ca-uvasam, ken tartaripatoemto ida, ngem dicanto macainum iti arac, wenno
macaburas iti uvas; ta ti igges canennanto ida.
40 Addanto caycayom nga oliva iti dagup amin
ti beddengmo, ngem dicanto macapagsapsapo iti
lana; ta ti olivam regregennanto ti bungana.
41 Agputotcanto iti anac a lallaki ken annac a
babai, ngem dicanto cucua ida; ta mapandanto
iti pacacayawan.
42 Amin a caycayom ken ti bunga ti dagam
tagicuaento ti dodon.
43 Ti gangannaet nga adda iti tengngam dumap-awto iti ngatoem, a ngumato la a ngumato;
ket sica agpababacanto a bumaba la a bumaba.
44 Isu pautangannacanto, ket sica dicanto macapautang kencuana: isunto ti olo, ket sicanto ti ipus.
45 Ket amin dagitoy a lunlunod umaydanto
kenca, ket camatendacanto, ket macamacamdacanto, inggana iti madadaelca; gapu ta dica
impangpangag ti timec ni Jehova a Diosmo tapno
salimetmetam coma dagiti bilbilinna ken dagiti
al-alagaden nga imbilinna kenca.
46 Ket dagita maipaaydanto kenca a pagtandaanan ken pagsiddaawan, ken iti putotmo iti
agnanayon.
47 Gapu ta dica nagservian ni Jehova a Diosmo iti ragsac ken iti ayat ti puso, a maipuon iti
kinawadwad ti amin nga adda:
48 Isu ti gapuna a paadipencanto cadagiti cabusormo a ni Jehova ibaonnanto iti maicaniwas kenca, a sibibisin, ken siwawaw, ken silalamolamo ken
awanan iti uray ania: ket isu icabilnanto ti sangol a
landoc ita tengngedmo, inggana iti madadelnaca.
49 Ni Jehova yegnanto a bumusor kenca ti maysa
a nacion nga adda iti adayo, manipud iti pungto ti
daga, a cas panagtayab ti aguila; maysa a nacion a
dicanto maawat ti pagsasaona;
50 Maysa a nacion a narungsot ti langana, a
dinanto padayawan ti kinatao ti lacay, wenno
iparang ti caasi iti agtutubo,
51 Ket canennanto ti bunga dagiti an-animalmo,
ken ti bunga ti dagam inggana iti madadaelca isu
a dinacanto met itiddaan ti bagas, baro nga arac,
wenno lana, ti mainayon cadagiti an-animalmo,
wenno ti ur-urbon ti pangenmo, inggana iti mapucawdaca [madadaeldaka].
52 Ket lacubennacanto iti isu-amin a ruruanganmo, agingga iti marpuog dagiti nangato ken
nasarikedkedan a bacbacudmo a pagtalcam iti
isu-amin a dagam; ket isuda lacubendacanto
cadagiti amin a ruruanganmo ti uray sadino iti
amin a dagam a ni Jehova a Diosmo intedna kenca.
53 Ket sica mangancanto iti bunga dayta bagim
met laeng, a lasag dagiti annacmo a lallaki ken
dagiti annacmo a babbai a ni Jehova a Diosmo
intedna kenca, bayat ti pananglacub, ken natuocan
a pammarparigat kenca dagiti cabusormo.
54 Ti lalaki a naganus cadacayo, ken nalami
unay, ti matana dakesto iti cabsatna a lalaki, ken
iti asawa ti barucongna, ken iti natda cadagiti
annacna a nabati kencuana;
55 Iti casta dinanto iccan ti asinoman cadacuada
iti lasag dagiti annacna a sidaennanto, gapu ta
awan ti natda kencuana bayat ti pananglacub, ken
natuocanto a pammarigat kenca ti cabusormo iti
isu-amin a ruruanganmo.
7
56 Ti naganus ken nalami a babai cadacayo, a
dina coma maitured nga idisso ti dapan ti sacana iti
daga a gapu iti kinalami ken kinaganus, ti matana
dakesto iti asawa ti barucongna, ken iti anacna a
lalaki, ken iti anacna a babai,
57 Ken iti tagibina a naggapu iti baet dagiti
sacsacana, ken dagiti annacna a pinasngayna;
gapu ta sidaennanto ida iti nalimed maipuon iti
caawan ti amin nga adda, bayat ti pananglacub ken
ti natuocanto a pammarigat kenca ti cabusormo,
cadagiti ruruanganmo.
58 No dicanto tungpalen nga aramiden amin
dagiti sasao daytoy a linteg a naisurat itoy a libro,
tapno agbutengca itoy nagloriaan ken pagbutngan
a nagan, a JEHOVA A DIOSMO;
59 Ni Jehova aramidennanto ngarud a pagsidsiddaawan dagiti didigram, ken dagiti didigra
ti putotmo, didigra dagita a dackel ken mabayag
unay, ken naut-ut a sacsakit, ken ti mabayag unay.
60 Ket yegnanto kenca manen amin a sacsakit
ti Egipto isu a nagbutbutngam idi: ket dagita
cumpetdanto kenca.
61 Casta met a tunggal sakit, ken tunggal didigra,
a di naisurat iti libro daytoy a linteg, ni Jehova
yegnanto ida kenca inggana iti madadaelca.
62 Ket mabaticayto a bassit iti bilang, idinto a
cascayo idi cadagiti bitbitwen sadi langit iti caadu;
gapu ta dica impangag ti timec ni Jehova a Diosmo.
63 Ket maaramidto ‘a, cas ti panagragsac ni
Jehova iti panangpaimbagna kenca, ken panangpaaduna kenca, casta ti panagragsacto ni Jehova
iti panangdadaelna kenca, ken iti panangpucawna
kenca; ket dacayo maparotcayto iti daga a sercam
a pagtagicuaan.
64 Ket ni Jehova iwarasnacanto cadagiti amin
nga il-ili manipud maysa a pungto ti daga agingga
iti sabali a pungto ti daga; ket idiay ti pagserviamto
cadagiti sabali a didios a dica am-ammo idi, sica
wenno dagiti ammam, didios a cayo ken bato.
65 Ket iti baet dagitoy a nacion dicanto macatumpung iti nam ay, ket idiay awanto ti paginanaan
ti dapan dayta sacam: ngem ni Jehova itednanto
kenca idiay ti napicapic a puso, ken cullaap dagiti
matmata, ken panagsicor ti cararua;
66 Ket ti panagbiagmo pagduaduaanto iti masacbayan; ket sica agbutbutengcanto iti rabii ken
aldaw, ket awanancanto iti talged ta biagmo.
67 Iti bigat cunamto, Rumabii coman! ket iti
rabii cunamto, Bumigat coman! gapu iti buteng
ti pusom, isu a pagkigkigtotamto, ken gapu iti
mabuya dagita matam a makitamto.
68 Ket ni Jehova isublinacanto sadi Egipto nga
aglugan iti sasacayan, iti dalan a kinunac kenca,
Dicanto masublian a kitaenen: ket idiay ilacoyonto
ta bagiyo a pabag-en a lallaki ken babbai cadagiti
cabusoryo, ket awanto ti tao a gumatang cadacayo
(Deuteronomio 28).
“Ti agayat iti ama wenno ina a nangnangrona
ngem siac saan a maicari caniac; ket ti agayat iti
anac a lalaki wenno babai a nangnangrona ngem
siac saan a maicari caniac” (Mateo 10:37).
Imbaga ti Apo a no salimetmetantayo dagiti
bilinna, iti sabali a pannarita no aramidentayo ti
trabahona, aramidenna ti kukuatayo. Imbaga ti
Dios a kadagiti maudi nga al-aldaw, alaendanto
ti dakes ket aramidenda a naimbag, ken ti banag
a naimbag ket aramidenda a dakes (Isaias 5:20).
Gapu iti panangballikog ni Satanas iti linteg ti
Amerika, saanen a masarakan ti hustisia kadagiti
korte. Ti laeng hustisia a masarakan ita ket iti balay
ti Dios. Daksan-gasat, bassiten ti masarakan. No
pay kasta, pinanggeptayo a baliwan dayta. Apay
no tumulongka kaniami a mangbaliw iti daytoy?
Apay ta saanmo nga awaten ni Apo Jesu-Cristo?
Apay ta saanka nga umay iti iglesiami ket adalem
ti Sao ti Dios, ti kinaingetna, ti diretso ken akikid a
dalanna, ti saan pulos nga agbaliw a kinapudnona?
Adalem ken usarem ti pannakabalinna iti inaldaw
a panagbiagmo tapno makatulongka a mangdalus
iti Amerika ken tapno makatulongka a mang-abak
iti lubong para ken ni Cristo. Kadagiti Katoliko a
saan a maka-ammo kadagitoy a bambanag, ngem
tarigagayanda ti agserbi iti Apo, adda mensahe
ti Dios para kenka: “Rumwarkayo kenkuana,
tattaok” (Paltiing 18:4). Rumwarkayo kenkuana
ken “umaykayo Kaniak [ti Sao ti Dios], aminkayo
a madagdagsenan, ket itdankayo [ni Jesus] iti
inana [para iti kararuayo]” (Mateo 11:28). Awan
ti tao nga isla. Awan ti tao a makapagtakder nga
agmaymaysa. Kasapulam ni Cristo, saan a relihion
a mangpakawan kadagiti basolmo ken mangyapan
kenka idiay Langit. Ti naganna ket Nakaskasdaaw,
Mammagbaga, Prinsipe ti Kappia (Isaias 9:6).
Adda maymaysa a mangibabaet iti trono ti Dios.
Dayta ti tao a Cristo Jesus-maysa a Dalan, maysa a
Kinapudno, maysa a Biag. Adda maymaysa laeng
a plano a panangsubbot. Awan ti makaikkat iti
basol malaksid ti dara ni Jesus, ti laeng pammati iti
panangsubbot ti Dios babaen ken ni Cristo Jesus.
“Ket saanyo a pagbutngan dagiti mamapatay iti
bagi, ngem ti cararua dida mabalin a papatayen;
ngem pagbutnganyo ketdi daydiay macabalin a
mangpukaw iti carurua ken iti bagi idiay infierno” (Mateo 10:28).
“Siac, siac met laeng, daydiay mangliwliwa
cadacayo: siasinoca, a mabutengca iti tao a
matayto, ken iti anac ti tao a maaramidto a cas
la root...?” (Isaias 51:12).
“Bay-anyo ti tao, ‘a ti angesna adda cadagiti
abut iti agongna; ta ania ti pacaibilanganna?”
(Isaias 2:22).
Saanto a tao ti kasangom iti pangukoman a trono
ti Dios. Kasangomto ti Mannakabalin-amin, ti
Namarsua kenka. Saanmonto a kasango ti peke,
agpampammarang a dios, nga addaan suot a puraw a lupot, ngem kasangomto Isuna a nangibaga,
“Nacabutbuteng ti matnag cadagiti im-ima ti Dios
a sibibiag” (Hebreo 10:31). Imbaga ti Dios nga
Isuna ket “nakakigkigtot a Dios” (Nehemias 1:5).
Ay-ayatek dagiti agbuteng Kaniak (Salmo
33:18). Ti dagup ti pagrebbengan ti tao ket iti agbuteng iti Dios ken iti mangsalimetmet kadagiti
bilinna (Eclesiastes 12:13).
Agbabawika, wenno sigurado a mapanka idiay
Impierno. Saanmo ammo no pumanaw ti anges
dita bagim iti uneg ti lima a minuto manipud ita.
Adda a pudno ti Impierno a lisian ken Langit a
gun-oden. Isu nga agsardengka manipud iti dakes
nga aramidmo ken pagserbiam ketdi ti Apo, tapno
maisalakanka tatta met laeng a kanito. Ibagam
daytoy a kararag iti Dios:APOK ken DIOSKO,
maasi Ka kadi iti kararuak a managbasol.2
Mamatiak a ni JESU-CRISTO ket isu ti ANAK
ti sibibiag a DIOS.3 Mamatiak a natay ISUNA
idiay crus ken imbuyatna iti napateg a DARANA
para iti pannakapakawan iti amin a napalabas
a basolko.4 Mamatiak a ti DIOS pinagungarna
ni JESUS manipud iti patay babaen iti pannakabalin ti NASANTOAN NGA ESPIRITU,5 ken
agtugtugaw ISUNA iti makannawan nga ima
ti DIOS ket iti agdama a dengdenggenna iti
panangikonfesarko iti basolko ken iti daytoy
a kararag.6 Ilukat ko ti ruangan daytoy pusok,
ket AWISENKA ditoy pusok, APO JESUS.7
Ugasam amin dagiti narugit a basolko babaen
iti napateg a dara nga IMBUYATMO iti lugarko
iti krus idiay Kalbario.8 SAANNAKTO a paglikudan, APO JESUS; PAKAWANEMTO dagiti
basolko ken isalakanmo iti kararuak. Ammok
gapu ta ti SAOM, ti Biblia, isu ti ibagana.9 Ibaga ti SAOM a SAANMONTO a paglikudan iti
siasinoman, ket mairamanak dita.10 Ngarud,
ammok a NANGNGEGNAK, ken ammok a
SINUNGBATANNAK, ken ammok a naisalakanakon.11 Agyamanak KENKA, APO JESUS,
iti panangisalakanmo ditoy kararuak, ket ipakitak iti panagyamanko babaen iti panagtulnogko
kas AGMANDARKA ken babaen iti saankon a
panagbasol.12
Kalpasan ti pannakaisalakan, ni Jesus imbagana nga agpabautisarka iti naan-anay a pannakaipabatok iti danum, iti nagan ti AMA, ken ti
ANAK, ken ti ESPIRITU SANTO.13 Adalem ti
Santa Biblia [ti Ingles a King James Version] ken
aramidem no ania ti ibagana.14
Ti APO kayatna nga ibagam iti dadduma
ti pannakaisalakanmo. Mabalinmo ti agbalin
a tagawaras kadagiti babasaen a maipapan iti
Ebanghelyo nga insurat ni Pastor Tony Alamo.
Ipaw-itmi ti babasaen kenka nga awan bayadna.
Agtawag wenno ag-email ka kanyami para iti
ad-adupay nga impormasyon. Ibingaymo daytoy
a mensahe iti dadduma.
No kayatmo ti lubong a maisalakan, kas inmandar ni JESUS, saanmo ngarud a taktakawan
ti DIOS kadagiti KUKUANA nga apagkapullo
ken datdaton. Kuna ti DIOS, “Takawan kadi
ti tao iti DIOS? Ngem TAKTAKAWANDAK.
Ngem ibagayo, sadinno ti nangtakawanmi
KENKA? Kadagiti apagkapullo ken datdaton.
Nailunod kayo iti lunod: gapu ta TINAKAWANDAK, uray pay daytoy buo a nasion [ken daytoy
buo a lubong]. Yegyo amin dagiti apagkapullo [ti
apagkapullo ket iti 10% iti amin a pastrekmo] iti
kamalig, tapno addanto ti karne [Naespirituan
a makan] iti BALAYKO [naisalakan a karkararua], ken PADASENDAK iti daytoy, kuna
ti APO dagiti BUYBUYOT, no saankonto nga
ilukat kenka dagiti tawtawa ti Langit, ken ibuyatko kenka ti bendision, nga awanto ti kwarto a
makalaon a mangawat iti daytoy. Ken ungtakto
ti mangdadael para kadakayo, ket saannanto a
dadaelen dagiti bunga ti dagayo; uray pay dagiti
ubasyo saanda nga ited ti bungada sakbay iti
panawenna, kuna ti APO dagiti BUYBUYOT.
Ken amin dagiti nasion ket awagandakanto a
nabendisionan: ta sikanto ket makaay-ayo a
daga, kuna ti APO dagiti BUYBUYOT” (Malakias 3:8-12).
2 Sal. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 3 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, Juan 9:35-37, Rom. 1:3-4 4 Ara. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Juan 1:7, Pal. 5:9 5 Sal. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marc.
16:9, 12, 14, Juan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Ara. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7 6 Luc. 22:69, Ara. 2:25-36, Heb. 10:12-13 7 1 Cor. 3:16, Pal. 3:20 8 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22,
13:12, 20-21, 1 Juan 1:7, Pal. 1:5, 7:14 9 Mat. 26:28, Ara. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 10 Mat. 21:22, Juan 6:35, 37-40, Rom. 10:13 11 Heb. 11:6 12 Juan 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1
Cor. 15:10, Pal. 7:14, 22:14 13 Mat. 28:18-20, Juan 3:5, Ara. 2:38, 19:3-5 14 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, San. 1:22-25, Pal. 3:18
Kontaken dakami para iti ad-adupay nga imformasion wenno babasaen iti dadduma a topiko nga ayan ti interesmo.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Linya ti 24-Oras a Panagkararag ken Imformasion: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com • [email protected]
Ti Sangalubongan a Nakristianoan a Ministri ni Tony Alamo ket mangipaay iti lugar a mabalin a pagtalinaedan nga addaan kadagiti bambanag a
nasken iti panagbiag para kadagidiay adda iti lokasion ti U.S. a pudno nga agtarigagay nga agserbi iti APO iti amin a puso, kararua, panunot ken pigsa.
Dagiti Gimong a maar-aramid iti Siudad ti New York Tunggal Martes iti 8 P.M. ken iti dadduma a lokasion iti rinabii.
Tawagan (908) 937-5723 para iti imformasion. ADDA MAIDASAR A MAKAN KALPASAN TI TUNGGAL GIMONG.
Dawatem iti libro ni Pastor Alamo, Ti Mesias, a mangiparang ken ni Cristo manipud iti Daan a Tulag iti nasurok a 333 a padto.
Makipagtrabahoka iti panagapit iti kararua babaen iti panangiwarasmo kadagiti babasaen a sinurat ni Pastor Alamo.
Amin dagiti babasaen ken dedenggen a mensahe ket awan bayadna, agramanen ti pannakaibusonna.
Nu adda ti agpabpabayad kadakayo, tawagam daytoy a numero (661) 252-5686 collect.
LINAON DAYTOY A BABASAEN TI PUDNO A PANGGEP TI DIOS A PANANGISALAKAN (Aramid 4:12).
SAAN MO NGA IBELBELLENG, IPASAM ITI SABALI.
Kadakayo nga adda iti dadduma a nasion, awisendakayo a mangipatarus iti daytoy a babasaen iti bukodyo a pagsasao.
Nu iprintayo manen, inayunyo daytoy a kalintegan iti kopya ken pannakairehistro:
© Kalintegan iti kopya Nobyembre 1993, 2014 Amin a kalintegan naited World Pastor Tony Alamo ® Pannakarehistro Nobyembre 1993, 2014
Ilocano—Jesus Said Satan Would Have a Church and Government
8