Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario

Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància
número 1 de Quart de Poblet
26038
Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Quart de Poblet
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 344/2012. [2014/9884]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 344/2012. [2014/9884]
Procediment ordinari 000344/2012
De: Orado Investments, SARL.
Procuradora: Concepción Martínez Polo.
Contra: David Germán Torres Llerena i Francisca Natividad Jiménez Ramírez.
En este procediment de juí ordinari seguit a instàncies d’Orado
Investments, SARL, contra David Germán Torres Llerena i Francisca
Natividad Jiménez Ramírez s’ha dictat la sentència que té l’encapçalament i dispositiva, literalment, com seguix:
Procedimiento ordinario – 000344/2012De: Orado Investments SARL.
Procuradora: Concepción Martínez Polo.
Contra: David Germán Torres Llerena y Francisca Natividad Jiménez Ramírez.
En el presente procedimiento juicio ordinario seguido a instancia
de Orado Investments, SARL .,frente a David Germán Torres Llerena
y Francisca Natividad Jiménez Ramírez se ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal es el siguiente:
«Sentència número 000077/2013
Jutgessa que la dicta: Marta Espuny Sanchis.
Lloc: Quart de Poblet.
Data: 4 de juliol de 2013
Marta Espuny Sanchis, magistrada jutgessa titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d’esta ciutat i partit judicial, he
vist estes actuacions del procés ordinari seguides en este jutjat amb el
número 344/2012, a instàncies de l’entitat Santander Consumer Establecimiento Financiero de Crédito, SA, representada per la procuradora
Francisca Natividad Jiménez Ramírez, en situació de rebel·lia processal;
sobre la reclamació d’una quantitat derivada de pòlissa de préstec; i […]
Dispose
Estimar parcialment la demanda interposada per l’entitat Orada
Investments, SARL, representada per la procuradora Concepción Martínez Polo contra David Germán Torres Llerana i Francisca Natividad
Jiménez Ramírez, en situació de rebel·lia processal, i condemnar el
demandat a pagar la quantitat de 17.577,9 euros i els interessos legals
des de la interpel·lació judicial, amb l’absolució de les altres pretensions
presentades en contra seu. Sense fer una imposició expressa de costes.
Mode d’impugnació. Esta és la meua sentència, que es notificarà a
les parts de forma legal i contra la qual es pot interposar (art. 458 LEC)
un recurs d’apel·lació en el termini de 20 dies comptat des del dia que
es notifique, davant d’este jutjat i perquè el resolga l’Audiència Provincial de València. Ho pronuncie, mane i firme, jutjant definitivament en
primera instància.»
I atés que els demandats, David Germán Torres Llerena i Francisca
Natividad Jiménez Ramírez, es troben en parador desconegut, expedisc
este edicte a fi que els valga de notificació de forma deguda.
«Sentencia número 000077/2013
Jueza que la dicta: Marta Espuny Sanchis.
Lugar: Quart de Poblet.
Fecha: 4 de julio de 2013.
Vistos por mí, Marta Espuny Sanchis, magistrada jueza titular del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de esta ciudad y
su partido judicial, los presentes autos de proceso ordinario seguidos en
este juzgado con el número 344/2012, a instancia de la entidad Santander Consumer Establecimiento Financiero de Crédito, SA., representada
por la procuradora Francisca Natividad Jiménez Ramírez en situación
de rebeldía procesal; sobre reclamación de cantidad derivada de póliza
de préstamo; y, …
Fallo
Estimar parcialmente la demanda interpuesta por la entidad Orado
Investments, SARL., representada por la procuradora Concepción Martínez Polo contra David Germán Torres Llerana y doña Francisca Natividad Jiménez Ramírez en situación de rebeldía procesal, condenando
al demandado al pago de la cantidad de 17.577,9 euros con los intereses legales desde la interpelación judicial, con absolución de las demás
pretensiones deducidas en su contra. Sin expresa imposición de costas.
Modo de impugnación.- Así por esta mi sentencia, que se notificará
a las partes en legal forma, y contra la que cabe interponer [art. 458
LECiv] recurso de apelación en el plazo de 20 días a contar de su notificación, ante este juzgado, a resolver por la Audiencia Provincial de
Valencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y encontrándose dichos demandados, David Germán Torres Llerena
y Francisca Natividad Jiménez Ramírez, en paradero desconocido, se
expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
Quart de Poblet, 4 de juliol de 2013.– La secretària judicial: Carlota
Beltrán Lerma.
Quart de Poblet, 4 de julio de 2013.– La secretaria judicial: Carlota
Beltrán Lerma.