Adjudicació i formalització del contracte número 86/2014. Adquisició

Num. 7393 / 31.10.2014
25936
Conselleria de Sanitat
Consellería de Sanidad
Adjudicació i formalització del contracte número 86/2014.
Adquisició d’aparells mèdics per a l’Hospital Universitari
Doctor Peset. [2014/9863]
Adjudicación y formalización de contrato número
86/2014. Adquisición de aparataje médico para el Hospital Universitario Doctor Peset. [2014/9863]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Conselleria de Sanitat. Departament de Salut València – Doctor Peset.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació
Administrativa, de l’Hospital Universitari Doctor Peset – Departament
de Salut València – Doctor Peset
c) Número d’expedient: 86/2014
d) Direcció d’Internet del perfil del contractant: ‹http://www.contratacion.gva.es›.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consellería de Sanidad. Departamento de Salud
Valencia – Doctor Peset.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa, del Hospital Universitario Doctor Peset – Departamento
de Salud Valencia – Doctor Peset.
c) Número de expediente: 86/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: ‹http://www.contratacion.gva.es›.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: contracte de subministraments.
b) Descripció: adquisició d’aparells mèdics per a l’Hospital Universitari Doctor Peset.
c) Lots: deu
2. Objeto del contrato
a) Tipo: contrato de suministros.
b) Descripción: adquisición de aparataje médico para el Hospital
Universitario Doctor Peset.
c) Lotes: diez.
Lots
Objecte
Lotes
Objeto
1
Sistema mòbil ràdio quirúrgicointensificador imatge
1
Sistema móvil radio quirúrgico-intensificador imagen
2
Ureteròtom òptica Schese; resectors endoscòpics monopolars;
cistoscopis convencionals
2
Ureterotomo óptica Schese; resectores endoscópicos monopolares; cistoscopios convencionales
3
Ureterorenoscopi flexible fibra òptica
3
Ureterorrenoscopio flexible fibra óptica
4
Torre cirurgia laparoscòpica
4
Torre cirugía laparoscópica
5
Microscopi rutina
5
Microscopio rutina
6
Taula de quiròfans
6
Mesa de quirófanos
7
Motor per a quiròfans
7
Motor para quirófanos
8
Desfibril·lador
8
Desfibrilador
9
Videoprocessador d’imatges d’alta definició, videocolonoscopis
d’alta definició; videogastroscopi pediàtric; carros allotjadors
equip endoscòpia; equip endoscòpies: vídeo gastroscopi digital
9
Videoprocesador de imágenes de alta definición, videocolonoscopios
de alta definición; videogastroscopio pediátrico; carros alojadores
equipo endoscopia; equipo endoscopias: video gastroscopio digital
10
Carretonss per a farmàcia
10
Carros para farmacia
CPV (referència de nomenclatura):
Lots
CPV
CPV (referencia de nomenclatura):
Lotes
CPV
1
33124110-9
1
33124110-9
2
33125000-2; 33168000-5; 33124100-6
2
33125000-2; 33168000-5; 33124100-6
3
33125000-2
3
33125000-2
4
33162100-4
4
33162100-4
5
38510000-3
5
38510000-3
6
33192230-3
6
33192230-3
7
33162200-5
7
33162200-5
8
33182100-0
8
33182100-0
9
33120000-7; 33168000-5; 33120000-7; 33169300-5; 33168000-5
9
33120000-7; 33168000-5; 33120000-7; 33169300-5; 33168000-5
10
33192300-5
10
33192300-5
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
Diario Oficial de la Unión Europea número 158 987 2014 ES, de 13 de
maig de 2014, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7282,
de 27 de maig de 2014. Boletín Oficial del Estado número 138, de 7 de
juny de 2014
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diario Oficial de la Unión Europea número 158 987 2014
ES, de 13 de mayo de 2014, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
número 7282, de 27 de mayo de 2014. Boletín Oficial del Estado número 138, de 7 de junio de 2014.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: regulació harmonitzada. Diversos criteris d’adjudicació:
el preu amb una ponderació del 55 %; i criteri per juí de valor amb una
ponderació deI 45 %.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: regulación armonizada. Varios criterios de adjudicación:
el precio con una ponderación del 55 %; y criterio por juicio de valor
con una ponderación del 45 %.
Num. 7393 / 31.10.2014
25937
4. Valor estimat del contracte
Import total. Import IVA exclòs: 378.138,83 € (tres-cents setanta-huit mil cent trenta-huit euros amb huitanta-tres cèntims). IVA
39.223,13 € (trenta-nou mil dos-cents vint-i-tres euros amb tretze cèntims).
4. Valor estimado del contrato
Importe total. Importe IVA excluido: 378.138,83 € (trescientos
setenta y ocho mil ciento treinta y ocho euros con ochenta y tres céntimos). IVA 39.223,13 € (treinta y nueve mil doscientos veintitrés euros
con trece céntimos).
5. Pressupost base de licitació
Import total: 417.361,96 € IVA inclòs (quatre-cents dèsset mil trescents seixanta-un euros amb noranta-sis cèntims).
5. Presupuesto base de licitación
Importe total: 417.361,96 € IVA incluido (cuatrocientos diecisiete
mil trescientos sesenta y un euros con noventa y seis céntimos).
6. Adjudicació i formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 26 d’agost de 2014.
b) Data de formalització del contracte: 15 de setembre de 2014.
c) Contractista:
Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empresa
Ibersurgical, SA
Karl Storz Endoscopia Iberica, SA
Olympus Iberia, SAU
Karl Storz Endoscopia Iberica, SA
Leica Microsistemas, SLU
Provaquil, SL
Provaquil, SL
Beatcor, SL
Sistemas Integ. Medicina, SA
Desert
CIF
B46960795
A78936606
A08214157
A78936606
B58521147
B96211073
896211073
B98223084
A82866591
d) Nacionalitat: espanyola.
e) Import d’adjudicació:
Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empresa
6. Adjudicación y formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 26 de agosto de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de septiembre de 2014.
c) Contratista:
Lote
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empresa
Ibersurgical, SA
Karl Storz Endoscopia Iberica, SA
Olympus Iberia, SAU
Karl Storz Endoscopia Iberica, SA
Leica Microsistemas, SLU.
Provaquil, SL
Provaquil, SL
Beatcor, SL
Sistemas Integ. Medicina, SA
Desierto
CIF
B46960795
A78936606
A08214157
A78936606
B58521147
B96211073
896211073
B98223084
A82866591
d) Nacionalidad: española.
e) Importe de adjudicación:
Import
sense IVA
64.400,00 €
71.995,00 €
8.444,40 €
50.736,36 €
4.870,07 €
14.774,00 €
39.059,00 €
4.857,27 €
70.100,00 €
Ibersurgical, SL
Karl Storz End Iberica, SA
Olympus Iberia, SAU
Karl Storz Endosc. Iberica, SA
Leica Microsistemas, SLU
Provaquil, SL
Provaquil, SL
Beatcor, SL
Sistemas Integ. Medicina, SA
Desert
Total adjudicat
329.236,10 €
IVA
Total
6.440,00 €
7.199,50 €
844,44 €
5.073,64 €
487,01 €
1.477,40 €
3.905,90 €
485,73 €
7.010,00 €
70.840,00 €
79.194,50 €
9.288,84 €
55.810,00 €
5.357,08 €
16.251,40 €
42.964,90 €
5.343,00 €
77.110,00 €
32.923,62 € 362.159,72 €
Lote
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empresa
Importe
sin IVA
64.400,00 €
71.995,00 €
8.444,40 €
50.736,36 €
4.870,07 €
14.774,00 €
39.059,00 €
4.857,27 €
70.100,00 €
Ibersurgical, SL
Karl Storz End Iberica, SA
Olympus Iberia, SAU
Karl Storz Endosc. Iberica, SA
Leica Microsistemas, SLU
Provaquil, SL
Provaquil, SL
Beatcor, SL
Sistemas Integ. Medicina, SA
Desiero
Total adjudicado
329.236,10 €
IVA
Total
6.440,00 €
7.199,50 €
844,44 €
5.073,64 €
487,01 €
1.477,40 €
3.905,90 €
485,73 €
7.010,00 €
70.840,00 €
79.194,50 €
9.288,84 €
55.810,00 €
5.357,08 €
16.251,40 €
42.964,90 €
5.343,00 €
77.110,00 €
32.923,62 € 362.159,72 €
329.236,10 € IVA exclòs (tres-cents vint-i-nou mil dos-cents trentasis amb diezcéntimos) IVA: 32.923,62 € (trenta-dos mil nou-cents vinti-tres euros amb seixanta-dos cèntims, import IVA inclòs: 362.159,72 €
(tres-cents seixanta-dos mil cent cinquanta-nou euros amb setanta-dos
cèntims)
d) Avantatges de l’oferta adjudicatària: oferta més avantatjosa
segons puntuació del concurs.
329.236,10 € IVA excluido (trescientos veintinueve mil doscientos
treinta y seis con diez céntimos). IVA: 32.923,62 € (treinta y dos mil
novecientos veintitrés euros con sesenta y dos centimos). Importe IVA
incluido: 362.159,72 € (trescientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y
nueve euros con setenta y dos céntimos).
d) Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más ventajosa según
puntuación del concurso.
València, 22 d’octubre de 2014.– El director general de Recursos
Econòmics: Juan Miguel Morales Linares.
Valencia, 22 de octubre de 2014.– El director general de Recursos
Económicos: Juan Miguel Morales Linares.