RESOLUCIÓ de 16 doctubre de 2014, del director general de

Num. 7392 / 30.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
25764
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2014, del director gene·
ral de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Edu·
cació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el concurs
de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres per
a la provisió de places en l’àmbit de gestió de la Generali·
tat Valenciana. [2014/9734]
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, del director
general de Centros y Personal Docente de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca
concurso de traslados de funcionarios docentes del cuerpo
de maestros, para la provisión de plazas en el ámbito de
gestión de la Generalitat Valenciana. [2014/9734]
La Llei Orgànica d’Educació, modificada per la Llei Orgànica
8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa, en
la disposició addicional sexta, apartat 1, determina que, entre altres, és
base del règim estatutari dels funcionaris públics docents la provisió de
places per mitjà d’un concurs de trasllats d’àmbit estatal.
En el punt 3 d’esta mateixa disposició s’establix l’obligació per
a les administracions educatives de convocar periòdicament concursos de trasllats d’àmbit estatal, als efectes de procedir a la provisió de
les places vacants que determinen en els centres docents d’ensenyança
dependents d’aquelles, així com de garantir la possible concurrència
dels funcionaris del seu àmbit de gestió a places d’altres administracions
educatives i si fóra procedent l’adjudicació d’aquelles que resulten del
mateix concurs. En estos concursos podran participar tots els funcionaris públics docents, siga quina siga l’administració educativa de què
depenguen, o per la qual hagen ingressat, sempre que reunisquen els
requisits generals i els específics que, d’acord amb les respectives relacions de llocs de treball, establisquen les dites convocatòries.
En virtut d’allò que s’ha exposat, d’acord amb el que preveu el
Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, esta direcció general ha disposat convocar el concurs de trasllats d’àmbit estatal, d’acord amb les
bases següents:
La Ley Orgánica de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en
su disposición adicional sexta, apartado 1, determina que, entre otras,
es base del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes la
provisión de plazas mediante concurso de traslados de ámbito estatal.
En el punto 3 de esta misma disposición, se establece la obligación
para las administraciones educativas de convocar periódicamente concursos de traslados de ámbito estatal, a efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes que determinen en los centros docentes de
enseñanza dependientes de aquellas, así como para garantizar la posible
concurrencia de los funcionarios de su ámbito de gestión a plazas de
otras administraciones educativas y, en su caso, si procede la adjudicación de aquellas que resulten del propio concurso. En estos concursos
podrán participar todos los funcionarios públicos docentes, cualquiera
que sea la administración educativa de la que dependan, o por la que
hayan ingresado, siempre que reúnan los requisitos generales y los específicos que, de acuerdo con las respectivas relaciones de puestos de
trabajo, establezcan dichas convocatorias.
El Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, regula el concurso
de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir
por los mismos, en cuyo artículo 7 establece el carácter bienal de este
concurso.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 8 del citado Real
Decreto 1364/2010, la presente resolución se ajusta a las normas procedimentales reguladas en la Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre
por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los
concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante
el curso 2014-2015, para personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de Educación, modificada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. De conformidad con dichas normas procedimentales y el
artículo 9, apartado 4, del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte oferta los puestos vacantes
producidos hasta el 31 de diciembre del presente año, así como los que
resulten del propio concurso, siempre que, en cualquiera de los casos,
la continuidad en su funcionamiento esté prevista en la planificación
educativa y en función de los criterios de estabilidad del profesorado en
un mismo centro que se puedan establecer, en el presente concurso de
traslados, de ámbito estatal, entre los funcionarios docentes pertenecientes al cuerpo de maestros, dependientes del ámbito territorial de gestión
de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
En la tramitación de esta resolución se ha cumplido lo previsto en
el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, y los artículos 153 y siguientes de la Ley 10/2010,
de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana.
En virtud de lo expuesto, de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, esta dirección general ha dispuesto convocar concurso de traslados de ámbito estatal, de acuerdo con las
siguientes bases:
Primera. Objecte i normativa aplicable
1.1. Es convoca el concurs de trasllats, d’acord amb les especificacions que figuren en la present resolució, per a la provisió de llocs
de treball en l’àmbit territorial de gestió de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport entre funcionaris de carrera i en pràctiques pertanyents
al cos de mestres.
1.2. Este concurs es regirà per la Llei Orgànica d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de
la Qualitat Educativa; la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic
Primera. Objeto y normativa aplicable
1.1. Se convoca concurso de traslados, de acuerdo con las especificaciones que se citan en la presente resolución, para la provisión de
puestos de trabajo en el ámbito territorial de gestión de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte, entre funcionarios de carrera y en
prácticas pertenecientes al cuerpo de maestros.
1.2. Este concurso se regirá por la Ley Orgánica de Educación,
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
El Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, regula el concurs de
trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents
previstos en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i altres
procediments de provisió de places a cobrir per estos; i en l’article 7
establix el caràcter biennal d’este concurs.
En compliment d’allò que s’ha preceptuat en l’article 8 del Reial
Decret 1364/2010, la present resolució s’ajusta a les normes procedimentals regulades en l’Orde ECD/1800/2014, de 26 de setembre, per
la qual s’establixen les normes procedimentals aplicables als concursos
de trasllats d’àmbit estatal que han de convocar-se durant el curs 20142015 per a personal funcionari dels cossos docents previstos en la Llei
Orgànica d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de
desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa. De conformitat amb
les dites normes procedimentals i l’article 9, apartat 4, del Reial Decret
1364/2010, de 29 d’octubre, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
oferix els llocs vacants produïts fins al 31 de desembre d’enguany, així
com els que resulten del mateix concurs, sempre que, en qualsevol dels
casos, la continuïtat en el seu funcionament estiga prevista en la planificació educativa, i en funció dels criteris d’estabilitat del professorat
en un mateix centre que es puguen establir, en el present concurs de
trasllats, d’àmbit estatal, entre els funcionaris docents pertanyents al cos
de mestres dependents de l’àmbit territorial de gestió de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport.
En la tramitació d’esta resolució s’ha complit el que preveuen l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, i els articles 153 i següents de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de
la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
Num. 7392 / 30.10.2014
25765
de l’Empleat Públic; la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana; els Reials
Decrets 276/2007, 1364/2010 i 1594/2011, i l’Orde ECD/1800/2014,
de 26 de setembre.
Estatuto Básico del Empleado Público, así como Ley 10/2010, de 9 de
julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública
Valenciana, y los reales decretos 276/2007, 1364/2010 y 1594/2011 y la
Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre.
Segona. Places oferides i determinació de les places
2.1. S’oferiran les places o els llocs vacants que es determinen, entre
els quals s’inclouran, almenys, els que es produïsquen fins al 31 de
desembre de 2014, així com aquells que resulten del mateix concurs
de cada cos docent sempre que, en qualsevol dels casos, la continuïtat
del seu funcionament estiga prevista en la planificació educativa, i en
funció dels criteris d’estabilitat del professorat en un mateix centre que
s’establisquen.
Estes places o llocs oferits podran incrementar-se amb els que resulten, en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,
de la resolució dels concursos convocats pels departaments d’educació
de les administracions educatives de les comunitats autònomes, sempre
que el seu funcionament estiga previst en la planificació educativa.
Segunda. Plazas ofertadas y determinación de las mismas
2.1. Se ofertarán las plazas o puestos vacantes que se determinen,
entre las que se incluirán, al menos, las que se produzcan hasta el 31
de diciembre de 2014, así como aquellas que resulten del propio concurso de cada cuerpo docente siempre que, en cualquiera de los casos,
la continuidad de su funcionamiento esté prevista en la planificación
educativa y en función de los criterios de estabilidad del profesorado en
un mismo centro que se establezcan.
Estas plazas o puestos ofertados podrán incrementarse con las que
resulten, en el ámbito de gestión de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, de la resolución de los concursos convocados por los
departamentos de educación de las administraciones educativas de las
comunidades autónomas, siempre que su funcionamiento esté previsto
en la planificación educativa.
2.2. De conformidad con la Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables
a los concursos de traslados de ámbito estatal a convocar durante el
presente curso escolar la determinación de las vacantes provisionales se
realizará antes del día 13 de febrero de 2015, y la de definitivas antes
del día 14 de abril de 2015, publicándose ambas en la página web de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
2.3. Todas las vacantes a que se hace referencia en esta base deberán
corresponder a puestos de trabajo de Educación Infantil, Primaria y
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en institutos, departamentos de orientación en institutos y de centros de formación de personas adultas, cuya necesidad se encuentre prevista en la planificación
escolar.
Las vacantes o resultas que tengan carácter itinerante, serán en todo
caso de petición voluntaria y su adjudicación no será forzosa.
2.2. De conformitat amb l’Orde ECD/1800/2014, de 26 de setembre, per la qual s’establixen les normes procedimentals aplicables als
concursos de trasllats d’àmbit estatal que es convoquen durant el present
curs escolar, la determinació de les vacants provisionals es realitzarà
abans del dia 13 de febrer de 2015 i la de definitives abans del dia 14
d’abril de 2015, i les dos es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
2.3. Totes les vacants a què es fa referència en esta base hauran
de correspondre a llocs de treball d’Educació Infantil, Primària i primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments
d’orientació en instituts i centres de formació de persones adultes la
necessitat dels quals es trobe prevista en la planificació escolar.
Les vacants o les resultes que tinguen caràcter itinerant seran en tot
cas de petició voluntària i la seua adjudicació no serà forçosa.
Tercera. Cos de mestres
Els funcionaris del cos de mestres podran sol·licitar els llocs
següents sempre que complisquen els requisits exigits:
A) Llocs de treball de les especialitats del cos de mestres, de conformitat amb allò que disposa l’article 2 del Reial Decret 1594/2011, de
4 de novembre, pel qual s’establixen les especialitats docents del cos
de mestres que exercisquen les seues funcions en les etapes d’Educació
Infantil i d’Educació Primària regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’Educació.
– Educació Infantil.
– Educació Primària.
– Llengua Estrangera: Anglés.
– Llengua Estrangera: Francés.
– Llengua Estrangera: Alemany.
– Educació Física.
– Música.
– Pedagogia Terapèutica.
– Audició i Llenguatge.
Estos llocs els podran sol·licitar, a més d’aquells que acrediten la
titularitat de l’especialitat, aquells que, d’acord amb la disposició addicional quarta del Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, hagen sigut
habilitats per a estos d’acord amb la normativa anterior a l’entrada en
vigor de l’esmentat reial decret, així com aquells que obtinguen l’especialitat en el curs del present procediment en virtut del que disposa el
Reial Decret 1594/2011, de 4 de novembre.
El personal funcionari que haja ingressat en este cos en virtut dels
procediments selectius realitzats conforme al Reial Decret 276/2007, de
23 de febrer, en el qual a més es crea l’especialitat de Primària, únicament podrà optar a llocs d’esta especialitat si n’és titular, siga per haver
ingressat en el cos de mestres per l’especialitat, siga per haver-la adquirit a través del procediment d’adquisició de noves especialitats regulat
en el dit reial secret, o per haver obtingut l’habilitació corresponent.
Tercera. Cuerpo de maestros
Los funcionarios del cuerpo de maestros podrán solicitar los
siguientes puestos siempre que reúnan los requisitos exigidos para los
mismos:
A) Puestos de trabajo de las especialidades del cuerpo de maestros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del cuerpo de maestros que desempeñen sus funciones en
las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
– Educación Infantil.
– Educación Primaria.
– Lengua extranjera: Inglés.
– Lengua extranjera: Francés.
– Lengua extranjera: Alemán.
– Educación Física.
– Música.
– Pedagogía Terapéutica.
– Audición y Lenguaje.
Estos puestos podrán solicitarse además de por aquellos que acrediten la titularidad de la especialidad, por aquellos que conforme a la
disposición adicional cuarta del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, hayan sido habilitados para los mismos de acuerdo con la normativa anterior a la entrada en vigor del citado real decreto, así como por
aquellos que obtengan la especialidad en el curso del presente procedimiento en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1594/2011, de 4
de noviembre.
El personal funcionario que haya ingresado en este cuerpo en virtud
de los procedimientos selectivos realizados conforme al Real Decreto
276/2007, de 23 de febrero, en el que además se crea la especialidad de
Primaria, únicamente podrá optar a puestos de esta especialidad si es
titular de la misma, bien por haber ingresado en el cuerpo de maestros
por ella, bien por haberla adquirido a través del procedimiento de adquisición de nuevas especialidades regulado en el citado real decreto o bien
por haber obtenido la correspondiente habilitación.
Num. 7392 / 30.10.2014
25766
B) Llocs de treball dels dos primers cursos de l’Educació Secundària Obligatòria:
– Ciències Socials, Geografia i Història.
– Matemàtiques i Ciències de la Naturalesa.
– Ciències de la Naturalesa.
– Matemàtiques.
– Llengua Castellana i Literatura.
– Llengua Estrangera: Anglés.
– Llengua Estrangera: Francés.
– Educació Física.
– Música.
– Llengua i Literatura Valenciana.
Únicament podran sol·licitar estos llocs, de conformitat amb la
disposició transitòria primera del Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regulen el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre
personal funcionari dels cossos docents previstos en la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i altres procediments de provisió de
places a cobrir per estos, els funcionaris del cos de mestres que, adscrits
amb caràcter definitiu, estiguen exercint la docència en estos cursos de
l’Educació Secundària Obligatòria. Així mateix, podran exercir la seua
mobilitat a places o llocs d’Educació Infantil i Primària per als quals
estiguen habilitats, i en cas d’obtindre destinació perdran tota opció a
futures vacants dels cursos primer i segon de l’Educació Secundària
Obligatòria.
En el cas de supressió del lloc, en els cursos primer i segon de
l’Educació Secundària Obligatòria en què s’estiga adscrit amb caràcter definitiu es podrà continuar optant en els concursos de trasllats a
l’obtenció d’una nova destinació en els llocs esmentats, sempre que no
s’haja obtingut després de la supressió una nova destinació definitiva.
En qualsevol cas, a l’hora de sol·licitar estos llocs, s’haurà d’acreditar l’habilitació d’acord amb les equivalències següents:
B) Puestos de trabajo de los dos primeros cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria:
– Ciencias Sociales, Geografía e Historia
– Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza
– Ciencias de la Naturaleza
– Matemáticas
– Lengua Castellana y Literatura
– Lengua Extranjera: Inglés
– Lengua Extranjera: Francés
– Educación Física
– Música
– Lengua y Literatura Valenciana
Únicamente podrán solicitar estos puestos, de conformidad con la
disposición transitoria primera del Real Decreto 1364/2010, de 29 de
octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal
entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos, los funcionarios
del cuerpo de maestros que adscritos con carácter definitivo estén ejerciendo la docencia en estos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrán ejercer su movilidad a plazas o puestos de
educación infantil y primaria para los que estén habilitados, y caso de
obtener destino perderán toda opción a futuras vacantes de los cursos
primero y segundo de la educación secundaria obligatoria.
En el caso de supresión del puesto, en los cursos primero y segundo
de la educación secundaria obligatoria en el que se estuviera adscrito
con carácter definitivo se podrá seguir optando en los concursos de traslados a la obtención de un nuevo destino en dichos puestos, siempre que
no hayan obtenido con posterioridad a la supresión un nuevo destino
definitivo.
En cualquier caso, a la hora de la solicitud de estos puestos, deberán
acreditar la habilitación de acuerdo con las siguientes equivalencias:
MESTRES AMB L’ESPECI- LLOCS DELS DOS PRIMERS CURSOS DE
ALITAT EN
L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA PER ALS QUALS ES POSSEÏX L’ESPECIALITAT
MAESTROS CON LA
ESPECIALIDAD EN
PUESTOS DE LOS DOS PRIMEROS CURSOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA PARA LOS QUE POSEEN
LA ESPECIALIDAD
– Filologia: Llengua
Castellana i Anglés
– Llengua estrangera: Anglés
– Llengua Castellana i Literatura
– Filología: Lengua
Castellana e Inglés
– Lengua extranjera: Inglés
– Lengua Castellana y Literatura
– Filologia: Llengua
Castellana i Francés
– Llengua estrangera: Francés
– Llengua Castellana i Literatura
– Filología: Lengua
Castellana y Francés
– Lengua extranjera: Francés
– Lengua Castellana y Literatura
– Filologia: Llengua
Castellana
– Llengua Castellana i Literatura
– Filología: Lengua
Castellana.
– Lengua Castellana y Literatura
– Matemàtiques i Ciències
Naturals
– Matemàtiques
– Ciències de la Naturalesa
– Matemàtiques i Ciències de la Naturalesa
– Matemáticas y Ciencias
Naturales
– Matemáticas
– Ciencias de la Naturaleza
– Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza
– Ciències Socials
– Ciències Socials, Geografia i Història
– Ciencias Sociales
–Ciencias Sociales, Geografía e Historia
– Educació Física
– Educació Física
– Educación Física
– Educación Física
– Educació Musical
– Música
– Educación Musical
– Música
– Filologia: Valencià
– Llengua i Literatura Valenciana
– Filología: Valenciano
– Lengua y Literatura Valenciana
C) Llocs dels departaments d’orientació dels instituts d’Educació
Secundària:
– Pedagogia Terapèutica.
– Audició i Llenguatge.
Estos llocs els podran sol·licitar, a més d’aquells que acrediten la
titularitat de l’especialitat, aquells que, d’acord amb la disposició addicional quarta del Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es
regulen el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari
dels cossos docents previstos en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació, i altres procediments de provisió de places a cobrir per
estos, hagen sigut habilitats per a estos llocs d’acord amb la normativa
anterior a l’entrada en vigor de l’esmentat reial decret.
C) Puestos de los departamentos de orientación de los institutos de
Educación Secundaria:
– Pedagogía Terapéutica
– Audición y Lenguaje
Estos puestos podrán solicitarse además de por aquellos que acrediten la titularidad de la especialidad por aquellos que conforme a la
disposición adicional cuarta del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre
personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos
de provisión de plazas a cubrir por los mismos, hayan sido habilitados
para los mismos de acuerdo con la normativa anterior a la entrada en
vigor del citado real decreto.
Num. 7392 / 30.10.2014
25767
D) Llocs d’educació de persones adultes
Estos llocs podran ser sol·licitats per tots els mestres, que hauran
d’acreditar l’habilitació d’acord amb les equivalències següents:
D) Puestos de educación de personas adultas.
Estos puestos podrán ser solicitados por todos los maestros que
deberán acreditar la habilitación de acuerdo con las siguientes equivalencias:
HABILITACIONS DE EGB
LLOC DE TREBALL EN CENTRES DE
FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
HABILITACIONES DE PUESTO DE TRABAJO EN CENTROS DE
EGB
FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Primària
Educació Primaria
Primaria
Filologia: Llengua Castellana Comunicació: Castellà
Llengua Castellana i Francés
Comunicació: Castellà
Comunicació: Francés
Educación Primaria
Filología: Lengua Castellana Comunicación: Castellano
Lengua Castellana y Francés
Comunicación: Castellano
Comunicación: Francés
Filologia Llengua Castellana Comunicació: Castellà
i Anglés
Comunicació: Anglés
Filología Lengua Castellana Comunicación: Castellano
e Inglés
Comunicación: Inglés
Filologia: Valencià
Filología: Valenciano.
Comunicació: Valencià
Comunicación: Valenciano
Matemàtiques i Ciències Ciències i Tecnologia
Naturals
Matemáticas y Ciencias Ciencias y Tecnología
Naturales
Ciències Socials
Ciencias Sociales.
Ciències Socials
Ciencias Sociales
Per a sol·licitar llocs de formació de persones adultes, excepte els
llocs de Primària, es requerirà ser definitiu per concurs de trasllats o
per adscripció en llocs de centres de formació de persones adultes per
mitjà de la Resolució de 12 de desembre de 2005 (DOGV 23.12.2005),
i haurà d’utilitzar-se el codi específic d’especialitat, d’acord amb les
instruccions que acompanyen la instància.
Para solicitar puestos de formación de personas adultas salvo los
puestos de Primaria, se requerirá ser definitivo por concurso de traslados o por adscripción en puestos de centros de formación de personas
adultas, mediante la Resolución de 12 de diciembre de 2005 (DOGV
23.12.2005), y deberá utilizarse el código específico de especialidad, de
acuerdo con las instrucciones que acompañan a la instancia.
Quarta. Acreditació del coneixement del valencià i termini de sol·
licitud d’habilitacions
4.1. Per a sol·licitar llocs de treball de les especialitats ressenyades
anteriorment en la base tercera, és necessari acreditar, per mitjà d’una
còpia compulsada, estar en possessió del Certificat de Capacitació per a
l’Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià.
4.2. En virtut del que disposa l’article 4 del Reial Decret 1594/2011,
de 4 de novembre, pel qual s’establixen les especialitats docents del cos
de mestres que exercisquen les seues funcions en les etapes d’Educació
Infantil i d’Educació Primària regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’Educació, els participants podran adquirir una especialitat
quan estiguen en possessió de les titulacions o dels requisits que figuren
en l’annex del mencionat reial decret.
El personal docent pertanyent al cos de mestres que vullga participar en este concurs de trasllats per una especialitat per a la qual no
estiga actualment habilitat però per a la qual complisca els requisits
establits en l’annex del Reial Decret 1594/2011, haurà de fer la sol·
licitud de reconeixement de l’especialitat en el mateix termini de la
base deu de la present resolució. La sol·licitud es formularà amb la instància, i s’acompanyarà de la documentació justificativa corresponent.
La participació per l’especialitat o especialitats sol·licitades quedarà
condicionada al fet que s’atorguen.
4.3. Als efectes del present concurs, només tindran validesa aquelles
habilitacions que se sol·liciten abans de finalitzar el termini de presentació d’instàncies.
Cuarta. Acreditación conocimiento del valenciano y plazo de soli·
citud de habilitaciones
4.1. Para solicitar puestos de trabajo de las especialidades anteriormente reseñadas en la base tercera es necesario acreditar, mediante
copia compulsada, estar en posesión del Certificado de Capacitación
para la Enseñanza en Valenciano o del Diploma de Maestro de Valenciano.
4.2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del cuerpo de maestros que desempeñen sus funciones en
las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los participantes
podrán adquirir una especialidad cuando estén en posesión de las titulaciones o requisitos que figuran en el anexo del mencionado real decreto.
El personal docente perteneciente al cuerpo de maestros que desee
participar en este concurso de traslados por una especialidad para la
que no está actualmente habilitado pero para la cual reúne los requisitos
establecidos en el anexo del Real Decreto 1594/2011, deberá hacer la
solicitud de reconocimiento de la especialidad en el mismo plazo de la
base diez de la presente resolución. La solicitud se formulará a junto
con la instancia, e ira acompañada de la documentación justificativa
correspondiente. La participación por la especialidad o especialidades
solicitadas quedará condicionada a que se otorguen las mismas.
4.3. A efectos del presente concurso, solo tendrán validez aquellas
habilitaciones que se soliciten antes de finalizar el plazo de presentación
de instancias.
Quinta. Participació voluntària
5.1. Podrà participar voluntàriament sol·licitant les places oferides en esta convocatòria el personal funcionari de carrera dependent de
l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que es
trobe en alguna de les situacions següents:
a) En situació de servici actiu o de servicis especials declarada des
de centres dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,
amb destinació definitiva en centres dependents de la Conselleria, sempre que, de conformitat amb la disposició addicional sexta, apartat 6,
de la Llei Orgànica 2/2006, i l’article 2.1 del Reial Decret 1364/2010,
quan finalitze este curs escolar hagen transcorregut, almenys, dos anys
des de la presa de possessió de l’última destinació que exercisquen amb
caràcter definitiu.
Quinta. Participación voluntaria
5.1. Podrá participar voluntariamente solicitando las plazas ofertadas en esta convocatoria, el personal funcionario de carrera, dependiente
del ámbito de gestión de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) En situación de servicio activo o en servicios especiales declarada desde centros dependientes de la Consellería de Educación, Cultura
y Deporte, con destino definitivo en centros dependientes de la misma,
siempre y cuando de conformidad con la disposición adicional sexta,
apartado 6, de la Ley Orgánica 2/2006, y el artículo 2.1 del Real Decreto 1364/2010, al finalizar el presente curso escolar hayan transcurrido,
al menos, dos años desde la toma de posesión del último destino que
desempeñen con carácter definitivo.
Num. 7392 / 30.10.2014
25768
b) En situació d’excedència voluntària, en els distints tipus, declarada des de centres dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport.
Si es tracta dels casos d’excedència voluntària per interés particular
o per agrupació familiar que preveuen respectivament els articles 127 i
128 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i
Gestió de la Funció Pública Valenciana, només podran participar-hi si
quan finalitze este curs escolar han transcorregut dos anys des que van
passar a esta situació.
c) En situació de suspensió de funcions declarada des de centres
dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, sempre que
quan finalitze el present curs escolar haja conclòs el temps de duració de
la sanció disciplinària de suspensió i, almenys, dos anys des de la presa
de possessió de l’última destinació definitiva.
5.2. Als efectes previstos en l’apartat anterior, es considerarà com a
data de finalització del curs escolar el 31 d’agost de 2015.
5.3. Els participants voluntaris podran igualment incloure en la seua
sol·licitud places corresponents a les convocatòries realitzades per les
restants administracions educatives, en els termes establits en les seues
respectives convocatòries.
5.4. Els que vullguen exercitar un dret preferent per a l’obtenció
de destinació s’hauran d’ajustar al que es determina en la base sèptima
d’esta resolució.
5.5. Els funcionaris dependents d’altres administracions educatives
podran sol·licitar places corresponents a esta convocatòria sempre que
complisquen els requisits i les condicions que s’hi establixen. Estos
funcionaris hauran d’haver obtingut la destinació definitiva en l’àmbit
de gestió de l’administració educativa a què se circumscrivia la convocatòria per la qual van ser seleccionats, llevat que no s’hi establira
l’exigència d’este requisit.
Estos participants hauran de dirigir la instància de participació a
l’òrgan que es determine en la convocatòria que realitze l’administració
educativa de què depenga el seu centre de destinació.
b) En situación de excedencia voluntaria, en sus distintos tipos,
declarada desde centros dependientes de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte.
Si se tratara de los supuestos de excedencia voluntaria por interés
particular o por agrupación familiar contemplados en los artículos 127 y
128, de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana, respectivamente, solo podrán
participar, si al finalizar el presente curso escolar han transcurrido dos
años desde que pasaron a esta situación.
c) En situación de suspensión de funciones declarada desde centros
dependientes de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, siempre que al finalizar el presente curso escolar haya concluido el tiempo
de duración de la sanción disciplinaria de suspensión y, al menos, dos
años desde la toma de posesión del último destino definitivo.
5.2. A los efectos previstos en el apartado anterior se entenderá
como fecha de finalización del curso escolar la de 31 de agosto de 2015.
5.3. Los participantes voluntarios podrán igualmente incluir en su
solicitud plazas correspondientes a las convocatorias realizadas por las
restantes administraciones educativas, en los términos establecidos en
sus respectivas convocatorias.
5.4. Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para la obtención de destino deberán estar a lo que se determina en la base séptima
de esta resolución.
5.5. Los funcionarios dependientes de otras administraciones educativas podrán solicitar plazas correspondientes a esta convocatoria,
siempre que cumplan los requisitos y condiciones que se establecen en
la misma. Estos funcionarios deberán haber obtenido su primer destino
definitivo en el ámbito de gestión de la Administración educativa a la
que se circunscribía la convocatoria por la que fueron seleccionados,
salvo que en la misma no se estableciera la exigencia de este requisito.
Estos participantes deberán dirigir su instancia de participación al
órgano que se determine en la convocatoria que realice la Administración educativa de la que dependa su centro de destino.
Sexta. Participació obligatòria
6.1. Està obligat a participar en el present procediment, de conformitat amb allò que disposa l’article 12 del Reial Decret 1364/2010, el
personal funcionari dependent de l’àmbit de gestió de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport que es trobe en alguna de les situacions
següents:
a) El personal funcionari que, procedent de la situació d’excedència
o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva, haja
reingressat al servici actiu i obtingut, en virtut del dit reingrés, una destinació amb caràcter provisional en un centre dependent de la Generalitat
Valenciana amb anterioritat a la data de publicació d’esta convocatòria.
Sexta. Participación obligatoria
6.1. Está obligado a participar en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1364/2010,
el personal funcionario dependiente del ámbito de gestión de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte que se encuentre en alguna de
las siguientes situaciones:
a) El personal funcionario, que procedente de la situación de excedencia o suspensión de funciones con pérdida del destino definitivo,
haya reingresado al servicio activo y obtenido, en virtud de dicho reingreso, un destino con carácter provisional en un centro dependiente de
la Generalitat Valenciana, con anterioridad a la fecha de publicación de
esta convocatoria.
Al personal funcionario incluido en el párrafo anterior, en el supuesto de que no participe en la presente convocatoria, o si participando
no solicitara suficiente número de puestos, se le adjudicará de oficio
destino definitivo en plazas que pueda ocupar, según las especialidades
de que sea titular, en un centro dependiente de la Generalitat Valenciana.
En el supuesto de no adjudicársele destino definitivo, permanecerá en
situación de destino provisional en un centro dependiente de la Generalitat Valenciana.
La adjudicación de oficio se realizará de acuerdo con el orden en el
que aparecen publicados los centros en el anexo III que se publica en la
página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
b) El personal funcionario que se encuentre en la situación de excedencia forzosa o suspensión de funciones con pérdida del puesto de
destino y que cumplida la sanción no haya obtenido un reingreso provisional, y haya sido declarado en estas situaciones desde un centro
dependiente en la actualidad de la Generalitat Valenciana.
En el supuesto de que no solicitase el suficiente número de plazas, se le adjudicará de oficio destino definitivo en puestos que pueda
ocupar según las especialidades de las que sean titulares, en un centro
dependiente de la Generalitat Valenciana. La adjudicación de oficio
se realizará de acuerdo con el orden en el que aparecen publicados los
centros en el anexo III que se publica en la página web de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte.
En el supuesto de que estos no participasen en el presente procedimiento, quedarán en la situación de excedencia voluntaria por interés par-
Al personal funcionari inclòs en el paràgraf anterior, en el cas que
no participe en la present convocatòria, o si hi participa i no sol·licita un
nombre suficient de llocs, se li adjudicarà d’ofici destinació definitiva
en places que puga ocupar, segons les especialitats de les quals siga
titular, en un centre que depenga de la Generalitat Valenciana. En el cas
que no se li adjudique destinació definitiva, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.
L’adjudicació d’ofici es farà d’acord amb l’orde en què figuren els
centres en l’annex III que es publica en la pàgina web de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport.
b) El personal funcionari que es trobe en la situació d’excedència
forçosa o suspensió de funcions amb pèrdua del lloc de destinació i que,
una vegada complida la sanció, no haja obtingut un reingrés provisional,
i que haja sigut declarat en estes situacions des d’un centre dependent
en l’actualitat de la Generalitat Valenciana.
En el cas que no sol·licite un nombre suficient de places, se li adjudicarà d’ofici destinació definitiva en llocs que puga ocupar, segons
les especialitats de les quals siga titular, en un centre dependent de la
Generalitat Valenciana. L’adjudicació d’ofici es farà d’acord amb l’orde
en què figuren els centres en l’annex III que es publica en la pàgina web
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
En el cas que no participen en el present procediment, quedaran
en la situació d’excedència voluntària per interés particular prevista en
Num. 7392 / 30.10.2014
l’article 127 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
c) El personal funcionari que, havent estat adscrit a places en l’exterior, haja de reincorporar-se a l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana en el curs 2015-2016, o que, havent-se reincorporat en cursos
anteriors, no haja obtingut destinació definitiva.
Aquells que vullguen exercir el dret preferent a la localitat a la qual
es referixen els articles 10.6 i 14.4 del Reial Decret 1138/2002, de 31
d’octubre, hauran de sol·licitar, de conformitat amb el que establix esta
convocatòria, totes les places a què poden optar en virtut de les especialitats de les quals són titulars corresponents als centres de la localitat en
què van tindre l’última destinació definitiva.
Al professorat que haja de participar-hi i no hi participe, se li adjudicarà d’ofici destinació definitiva en llocs als quals puga optar per les
especialitats de què siga titular. L’esmentada adjudicació d’ofici es farà
segons l’orde en què figuren els centres en l’annex III que es publica en
la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
En cas que este professorat no obtinga destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat
Valenciana.
d) El personal funcionari que haja perdut la destinació definitiva
en compliment d’una sentència o d’una resolució de recurs, o perquè
se li haja suprimit o modificat expressament el lloc que exercia amb
caràcter definitiu.
Este professorat podrà exercitar el dret preferent en les condicions
que es regulen en la base sèptima de la present resolució.
Al professorat que haja de participar-hi i no hi participe o que, participant-hi, no exercisca el dret preferent a què es referix el paràgraf
anterior i d’això es derive la no-obtenció de destinació definitiva, li serà
adjudicada d’ofici en llocs als quals puga optar per les especialitats de
què siga titular. L’esmentada adjudicació d’ofici es farà segons l’orde en
què figuren els centres en l’annex III que es publica en la pàgina web de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
En cas que este professorat no obtinga destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat
Valenciana.
Als efectes d’esta convocatòria, només tindran caràcter de places
suprimides les corresponents a la supressió de centres, sempre que esta
supressió no haja donat lloc a la creació d’un altre centre, a la supressió
d’ensenyances la impartició de les quals s’haja extingit en el centre
sense que hagen sigut substituïdes per unes altres d’equivalents o anàlogues, i a la supressió de llocs de treball que, per una resolució expressa,
supose la pèrdua de la destinació definitiva que s’exercia.
e) El personal funcionari que, amb pèrdua de la plaça docent que
exercia amb caràcter definitiu, haja passat a prestar servicis en altres
llocs de l’Administració mantenint la situació de servici actiu en el seu
cos docent, sempre que haja cessat i obtingut una destinació docent
provisional en centres dependents en l’actualitat de la Generalitat Valenciana.
Este professorat podrà exercitar el dret preferent en les condicions
que es regulen en la base sèptima de la present resolució.
Al professorat que haja de participar-hi i no hi participe o que, participant-hi, no exercisca el dret preferent a què es referix el paràgraf
anterior i d’això es derive la no-obtenció de destinació definitiva, li serà
adjudicada d’ofici en llocs als quals puga optar per les especialitats de
què siga titular. L’esmentada adjudicació d’ofici es farà segons l’orde en
què figuren els centres en l’annex III que es publica en la pàgina web de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
En cas que este professorat no obtinga destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat
Valenciana.
f) El personal funcionari amb destinació provisional que durant el
curs 2014-2015 preste servicis en centres dependents de la Generalitat
Valenciana o estiga en comissió de servicis en una altra administració
educativa i mai haja obtingut destinació definitiva.
Al mestre inclòs en este apartat que no hi participe, o que, en cas
de participar-hi, no sol·licite un nombre suficient de places, se li adjudicarà d’ofici destinació definitiva en un lloc al qual puga optar per les
25769
ticular contemplada en el artículo 127 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de
la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.
c) El personal funcionario que habiendo estado adscrito a plazas en
el exterior deba reincorporarse al ámbito de gestión de la Generalitat
Valenciana en el curso 2015-2016, o que habiéndose reincorporado en
cursos anteriores no hubiera obtenido destino definitivo.
Aquellos que deseen ejercitar el derecho preferente a la localidad a
que se refieren los artículos 10.6 y 14.4 del Real Decreto 1138/2002, de
31 de octubre, deberán solicitar, de conformidad con lo establecido en la
presente convocatoria, todas las plazas a las que puedan optar en virtud
de las especialidades de las que sean titulares correspondientes a los
centros de la localidad en la que tuvieron su último destino definitivo.
El profesorado que debiendo participar no participe se le adjudicará
de oficio destino definitivo en puestos a los que pueda optar por las
especialidades de las que sea titular. Dicha adjudicación de oficio se
realizará según el orden en que aparecen publicados los centros en el
anexo III que se publica en la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
En caso de no obtener destino este profesorado quedará en situación de destino provisional en un centro dependiente de la Generalitat
Valenciana.
d) El personal funcionario que hubiera perdido el destino definitivo
en cumplimiento de sentencia, resolución de recurso o por habérsele
suprimido o modificado expresamente el puesto que desempeñaba con
carácter definitivo.
Este profesorado, podrá ejercitar el derecho preferente, en las condiciones que se regulan en la base séptima de la presente resolución.
Al profesorado que debiendo participar no participe, o si haciéndolo, no ejerciera el derecho preferente a que se refiere el párrafo anterior
y de ello se derivase la no obtención de destino definitivo, se le adjudicará este de oficio en puestos a los que pueda optar por las especialidades de las que sea titular. Dicha adjudicación de oficio se realizará
según el orden en que aparecen publicados los centros en el anexo III
que se publica en la página web de la Consellería de Educación, Cultura
y Deporte.
En caso de no obtener destino este profesorado quedará en situación de destino provisional en un centro dependiente de la Generalitat
Valenciana.
A los efectos de esta convocatoria, solo tendrán carácter de plazas
suprimidas las correspondientes a la supresión de centros, siempre que
esta no haya dado lugar a la creación de otro centro, a la supresión de
enseñanzas cuya impartición se haya extinguido en el centro sin que
hayan sido sustituidas por otras equivalentes o análogas y a la supresión
de puestos de trabajo que por resolución expresa suponga la pérdida del
destino definitivo que desempeñase.
e) El personal funcionario que, con pérdida de la plaza docente que
desempeñaba con carácter definitivo, hubiera pasado a prestar servicios
en otros puestos de la Administración manteniendo su situación de servicio activo en su cuerpo docente, siempre que haya cesado y obtenido
un destino docente provisional en centros dependientes en la actualidad
de la Generalitat Valenciana.
Este profesorado, podrá ejercitar el derecho preferente, en las condiciones que se regulan en la base séptima de la presente resolución.
Al profesorado que debiendo participar no participe, o si haciéndolo, no ejerciera el derecho preferente a que se refiere el párrafo anterior
y de ello se derivase la no obtención de destino definitivo, se le adjudicará este de oficio en puestos a los que pueda optar por las especialidades de las que sea titular. Dicha adjudicación de oficio se realizará
según el orden en que aparecen publicados los centros en el anexo III
que se publica en la página web de la Consellería de Educación, Cultura
y Deporte.
En caso de no obtener destino este profesorado quedará en situación de destino provisional en un centro dependiente de la Generalitat
Valenciana.
f) El personal funcionario con destino provisional que durante el
curso 2014-2015 esté prestando servicios en centros dependientes de la
Generalitat Valenciana o en comisión de servicios en otra administración educativa y nunca haya obtenido destino definitivo.
Al maestro incluido en este apartado que no participe, o en el
supuesto de participar no solicite un número suficiente de plazas, se le
adjudicará de oficio destino definitivo en puesto al que pueda optar por
Num. 7392 / 30.10.2014
especialitats de què siga titular en centres dependents de la Generalitat
Valenciana.
En el cas de no obtindre destinació definitiva, este professorat quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la
Generalitat Valenciana.
L’adjudicació d’ofici es farà d’acord amb l’orde en què figuren els
centres en l’annex III que es publica en la pàgina web de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport.
g) Aspirants seleccionats en els últims procediments selectius convocats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que durant el
present curs escolar 2014-2015 realitzen la fase de pràctiques.
Estos participants, de conformitat amb l’article 13 del Reial Decret
1364/2010, estan obligats a obtindre la primera destinació definitiva en
centres dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, i
per l’especialitat per la qual han sigut seleccionats. A este efecte, hauran
de sol·licitar una destinació en els dits centres.
A aquells funcionaris en pràctiques que hagen de participar-hi i no
ho facen o que, participant-hi, no sol·liciten un nombre suficient de
places, se’ls adjudicarà d’ofici destinació definitiva en places corresponents a l’especialitat per la qual hi participen o hi hagen de participar en
centres de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. L’adjudicació
d’ofici es farà d’acord amb l’orde en què figuren els centres en l’annex
III que es publica en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
El professorat en pràctiques hi participarà sense puntuació i l’adjudicació de destinació es farà segons el seu orde en el procediment
selectiu.
En el cas de no obtindre destinació definitiva, quedaran en situació de destinació provisional per l’especialitat en què els va correspondre prestar servicis en el curs escolar 2014-2015 com a funcionaris en
pràctiques. La destinació que puga correspondre’ls estarà condicionada
en tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 13.2 del Reial Decret
1364/2010, a la superació de la fase de pràctiques i al seu nomenament
com a funcionaris de carrera.
6.2. En cap cas s’adjudicaran amb caràcter forçós les places de
caràcter itinerant, així com els centres de reeducació i els centres penitenciaris.
6.3. Els participants a què s’al·ludix en l’apartat 1 de la present
base, a excepció dels supòsits f i g, podran igualment incloure en la sol·
licitud places corresponents a les convocatòries realitzades per altres
administracions educatives en els termes que s’hi establisquen, sempre que hagen obtingut la seua primera destinació definitiva en l’àmbit
de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a excepció
d’aquells als quals la convocatòria per la qual van ingressar no els exigia el compliment d’este requisit.
6.4. Els qui vullguen exercir un dret preferent per a l’obtenció de
destinació hauran d’ajustar-se al que es determina en la base següent
d’esta resolució.
6.5. En tot cas, no serà procedent l’adjudicació d’ofici quan els funcionaris hagen obtingut destinació en concursos o en procediments de
provisió de llocs no compresos en l’àmbit del Reial Decret 1364/2010.
Sèptima. Drets preferents
7.1. El personal funcionari que es trobe en algun dels casos previstos en els articles 16 i 17 del Reial Decret 1634/2010, podrà acollir-se
al dret preferent que es regule en els dits preceptes, fent-ho constar en
la seua sol·licitud de participació i indicant-hi la causa en què es basa
la seua petició.
7.2. Dret preferent a centre
En ocasió de vacant en el cos docent pel qual s’hi participa, tindrà
dret preferent per a obtindre un nou lloc en el mateix centre en què
es tinga o s’haja tingut destinació definitiva el personal docent que,
trobant-se en alguns dels casos que s’indiquen a continuació, reunisca
les condicions que així mateix s’hi establixen, i per l’orde de prelació
en què hi figuren:
1) Per supressió de la plaça o del lloc que exercien amb caràcter
definitiu en un centre, fins que obtinguen una altra destinació definitiva,
sempre que reunisquen els requisits exigits per a exercir-la.
Només tindran caràcter de places expressament suprimides les corresponents a la supressió de centres sempre que no haja donat lloc a la
25770
las especialidades de las que sea titular en centros dependientes de la
Generalitat Valenciana.
En el caso de no obtener destino definitivo, este profesorado quedará en situación de destino provisional en un centro dependiente de la
Generalitat Valenciana.
La adjudicación de oficio se realizará de acuerdo con el orden en el
que aparecen publicados los centros en el anexo III que se publica en la
página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
g) Aspirantes seleccionados en los últimos procedimientos selectivos convocados por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte
que durante el presente curso escolar 2014-2015 estén realizando la
fase de prácticas.
Estos participantes, de conformidad con el artículo 13 del Real
Decreto 1364/2010, están obligados a obtener su primer destino definitivo en centros dependientes del ámbito de gestión de la Generalitat
Valenciana, y por la especialidad por la que han sido seleccionados. A
tal efecto, deberán solicitar destino en dichos centros.
A aquellos funcionarios en prácticas que, debiendo participar, no
lo hagan o, participando, no soliciten suficiente número de plazas, se
les adjudicará de oficio destino definitivo en plazas correspondientes
a la especialidad por la que participen o debieran participar en centros
del ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana. La adjudicación de
oficio se realizará de acuerdo con el orden en el que aparecen publicados los centros en el anexo III que se publica en la página web de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
El profesorado en prácticas participará sin puntuación, realizándose
la adjudicación de destino según su orden en el procedimiento selectivo.
En el caso de no obtener destino definitivo quedarán en situación
de destino provisional por la especialidad en la que les correspondió
prestar servicios en el curso escolar 2014-2015 como funcionarios en
prácticas. El destino que pudiera corresponderles estará condicionado,
en cualquier caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 del
Real Decreto 1364/2010, a la superación de la fase de prácticas y a su
nombramiento como funcionarios de carrera.
6.2. En ningún caso se adjudicarán con carácter forzoso las plazas
de carácter itinerante, así como los centros de reeducación y centros
penitenciarios.
6.3. Los participantes a que se alude en el apartado 1 de la presente
base, a excepción de los supuestos f y g, podrán igualmente incluir en
su solicitud plazas correspondientes a las convocatorias realizadas por
otras administraciones educativas en los términos que establezcan las
mismas, siempre que hubieran obtenido su primer destino definitivo en
el ámbito de gestión de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte,
a excepción de aquellos a quienes la convocatoria por la que ingresaron
no les exigiera el cumplimiento de este requisito.
6.4. Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para la obtención de destino deberán estar a lo que se determina en la base siguiente
de esta resolución.
6.5. En todo caso, no procederá la adjudicación de oficio, cuando
los funcionarios hubieran obtenido destino en concursos o en procedimientos de provisión de puestos no comprendidos en el ámbito del Real
Decreto 1364/2010.
Séptima. Derechos preferentes
7.1. El personal funcionario que se encuentre en alguno de los
supuestos contemplados en los artículos 16 y 17 del Real Decreto
1634/2010, podrá acogerse al derecho preferente que en dichos preceptos se regulan, haciéndolo constar en su solicitud de participación e
indicando la causa en que apoyan su petición.
7.2. Derecho preferente a centro
Con ocasión de vacante en el cuerpo docente por el que se participa,
tendrá derecho preferente para obtener un nuevo puesto en el mismo
centro en el que se tenga o se haya tenido destino definitivo, el personal
docente que encontrándose en algunos de los supuestos que se indican
a continuación, reúna las condiciones que asimismo se establecen, y por
el orden de prelación que se relaciona:
1) Por supresión de la plaza o puesto que desempeñaban con carácter definitivo en un centro, hasta que obtengan otro destino definitivo,
siempre que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño
Sólo tendrán carácter de plazas expresamente suprimidas las correspondientes a la supresión de centros, siempre que esta no haya dado
Num. 7392 / 30.10.2014
creació d’un altre centre, a la supressió d’ensenyances la impartició de
les quals s’haja extingit en el centre sense que hagen sigut substituïdes
per unes altres d’equivalents o anàlogues, i a la supressió de llocs de
treball que, expressament mitjançant una resolució, supose la pèrdua de
la destinació definitiva que s’exercia.
Queden exclosos de la participació en esta modalitat aquells mestres
que, després de la pèrdua del lloc de treball, han obtingut destinació
definitiva per qualsevol dels sistemes de provisió establits.
2) Per modificació de la plaça o del lloc que exercien amb caràcter
definitiu en el centre, fins que obtinguen una altra destinació definitiva,
sempre que reunisquen els requisits exigits per a exercir-la.
3) Per desplaçament dels seus centres per insuficiència total d’horari, en les mateixes condicions que els titulars dels llocs suprimits. Es
considerarà desplaçat de la seua plaça per insuficiència total d’horari el
personal funcionari que durant tres cursos acadèmics continuats, incloent-hi este curs, haja impartit tot el seu horari en un altre centre diferent
d’aquell en què té la destinació definitiva, o en àrees, matèries o mòduls
no atribuïts a la seua especialitat.
Quan hi concórreguen dos o més participants en què es donen les
circumstàncies assenyalades en cada un dels subapartats anteriors, s’adjudicarà la plaça a qui tinga la puntuació més alta en l’aplicació del
barem de mèrits. En cas que es produïsquen empats en les puntuacions,
s’utilitzarà com a primer criteri de desempat el temps més llarg de servicis efectius com a funcionari de carrera en el centre, i, si cal, els altres
criteris previstos en el barem de mèrits en l’orde en què hi figuren.
Els docents que en els supòsits indicats vullguen exercitar el dret a
centre hauran d’indicar en la sol·licitud telemàtica de participació, en
l’apartat que conté l’epígraf «Dret preferent a centre», el supòsit pel
qual l’exercixen i el codi del centre que corresponga, tenint en compte
que hauran de consignar totes o alguna de les especialitats de les quals
siguen titulars i que les hauran de prioritzar. Igualment, en el moment
de la petició telemàtica podran incloure a continuació, en l’apartat corresponent, altres peticions corresponents a places d’altres centres a què
puguen optar en virtut de les especialitats de què siguen titulars, si volen
optar a estes places fora del dret preferent.
Este dret preferent implica una prelació per a obtindre destinació
davant dels qui exercixen el dret preferent a localitat o zona.
7.3. Drets preferents a la localitat o zona
Tindrà este dret preferent, en ocasió de vacant, el personal funcionari de carrera que es trobe en algun dels casos que s’indiquen a continuació, i per l’orde de prelació en què hi figuren:
1) Per supressió o modificació de la plaça o del lloc de treball que
exercien amb caràcter definitiu en un centre, tindran, fins que obtinguen
una altra destinació definitiva, dret preferent per a obtindre una altra
plaça o lloc en un altre centre de la mateixa localitat on estiga ubicat el
centre on se li haja suprimit la plaça o el lloc, o, si és el cas, en un altre
de la seua zona.
Només tindran caràcter de places expressament suprimides les corresponents a la supressió de centres sempre que haja donat lloc a la
creació d’un altre centre, a la supressió d’ensenyances la impartició de
les quals s’haja extingit en el centre sense que hagen sigut substituïdes
per unes altres d’equivalents o anàlogues, i a la supressió de llocs de
treball que, expressament mitjançant una resolució, supose la pèrdua de
la destinació definitiva que s’exercia.
2) Per desplaçament dels seus centres per insuficiència total d’horari, en les mateixes condicions que els titulars dels llocs suprimits. Es
considerarà desplaçat de la seua plaça per insuficiència total d’horari el
personal funcionari que durant tres cursos acadèmics continuats, incloent-hi este curs, haja impartit tot el seu horari en un altre centre diferent
d’aquell en què té la destinació definitiva, o en àrees, matèries o mòduls
no atribuïts a la seua especialitat.
3) Per haver passat a exercir un altre lloc en l’Administració pública, amb pèrdua de la plaça docent que exercien amb caràcter definitiu,
i sempre que hagen cessat en l’últim lloc.
4) Per haver perdut la plaça o el lloc de treball que exercien amb
caràcter definitiu després de la concessió de la situació d’excedència
voluntària per a tindre cura de familiars i fills com preveu l’article 130
de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió
de la Funció Pública Valenciana, perquè ha transcorregut el període de
25771
lugar a la creación de otro centro, a la supresión de enseñanzas cuya
impartición se haya extinguido en el centro sin que hayan sido sustituidas por otras equivalentes o análogas y a la supresión de puestos de
trabajo que expresamente mediante resolución suponga la perdida del
destino definitivo que desempeñase.
Quedan excluidos de la participación en esta modalidad aquellos
maestros que, con posterioridad a la pérdida del puesto de trabajo han
obtenido destino definitivo por cualquiera de los sistemas de provisión
establecidos.
2) Por modificación de la plaza o puesto que desempeñaban con
carácter definitivo en el centro, hasta que obtengan otro destino definitivo, siempre que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño
3) Por desplazamiento de sus centros por insuficiencia total de horario, en las mismas condiciones que los titulares de los puestos suprimidos. Se considerará desplazado de su plaza por insuficiencia total
de horario al personal funcionario que durante tres cursos académicos
continuados, incluido el presente curso, haya impartido todo su horario
en otro centro distinto de aquel en el que tiene su destino definitivo o en
áreas, materias o módulos no atribuidos a su especialidad.
Cuando concurran dos o más participantes en los que se den las
circunstancias señaladas en cada uno de los subapartados anteriores, se
adjudicará la plaza a quien cuente con mayor puntuación en la aplicación del baremo de méritos. En el supuesto de que se produjesen empates en las puntuaciones, se utilizará como primer criterio de desempate
el mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario de carrera en
el centro y, de resultar necesario, los demás criterios previstos en el
baremo de méritos en el orden en el que aparecen en el mismo.
Los docentes que en los supuestos indicados deseen ejercitar el
derecho a centro, deberán indicar en la solicitud telemática de participación, en el apartado que contiene el epígrafe «derecho preferente a centro», el supuesto por el que lo ejercen y el código del centro
que corresponda, teniendo en cuenta que consignarán todas o alguna
de las especialidades de las que sean titulares priorizando las mismas.
Igualmente, en el momento de la petición telemática podrán incluir a
continuación en el apartado correspondiente, otras peticiones correspondientes a plazas de otros centros a las que puedan optar en virtud de
las especialidades de que sean titulares, si desean participar a ellas fuera
del derecho preferente.
Este derecho preferente implica una prelación para obtener destino
frente a quienes ejerciten el derecho preferente a localidad o zona.
7.3. Derechos preferentes a la localidad o zona
Tendrá este derecho preferente, con ocasión de vacante, el personal
funcionario de carrera que se encuentre en alguno de los supuestos que
se indican, y por el orden de prelación en que los mismos se relacionan:
1) Por supresión o modificación de la plaza o puesto de trabajo que
desempeñaban con carácter definitivo en un centro gozarán, hasta que
obtengan otro destino definitivo, de derecho preferente para obtener
otra plaza o puesto en otro centro de la misma localidad donde estuviera
ubicado el centro donde se le suprimió la plaza o puesto o, en su caso,
en otro de su zona.
Sólo tendrán carácter de plazas expresamente suprimidas las correspondientes a la supresión de centros, siempre que esta no haya dado
lugar a la creación de otro centro, a la supresión de enseñanzas cuya
impartición se haya extinguido en el centro sin que hayan sido sustituidas por otras equivalentes o análogas y a la supresión de puestos de
trabajo que expresamente mediante resolución suponga la perdida del
destino definitivo que desempeñase.
2) Por desplazamiento de sus centros por insuficiencia total de horario, en las mismas condiciones que los titulares de los puestos suprimidos. Se considerará desplazado de su plaza por insuficiencia total
de horario al personal funcionario que durante tres cursos académicos
continuados, incluido el presente curso, haya impartido todo su horario
en otro centro distinto de aquel en el que tiene su destino definitivo o en
áreas, materias o módulos no atribuidos a su especialidad.
3) Por haber pasado a desempeñar otro puesto en la Administración
Pública, con pérdida de la plaza docente que desempeñaban con carácter
definitivo, y siempre que hayan cesado en el último puesto.
4) Por haber perdido la plaza o puesto de trabajo que desempeñaban con carácter definitivo, tras la concesión de la situación de excedencia voluntaria para atender al cuidado de familiares e hijos prevista
en el artículo 130 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat,
de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana por haber
Num. 7392 / 30.10.2014
tres anys de reserva del lloc a què tenen dret i volen reingressar al servici actiu o hi han reingressat amb caràcter provisional.
5) Per reincorporació a la docència a Espanya, de conformitat amb
els articles 10.6 i 14.4 del Reial Decret 1138/2002, de 31 d’octubre, pel
qual es regula l’Administració del Ministeri d’Educació en l’exterior,
per finalització de l’adscripció en llocs o places en l’exterior, o per alguna altra de les causes legalment establides.
6) En virtut de l’execució d’una sentència o una resolució d’un
recurs administratiu.
7) Aquells que després d’haver sigut declarats jubilats per incapacitat permanent hagen sigut rehabilitats per al servici actiu.
D’acord amb el que disposa l’article 12.c del Reial Decret
1364/2010, el personal docent que vullga fer ús d’este dret preferent fins
que obtinga la corresponent destinació definitiva, haurà de participar
en totes les convocatòries que, a este efecte, faça la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, sol·licitant totes les places de les especialitats
a què puguen optar. Si no hi participa, es considerarà que ha perdut el
seu dret preferent.
Quan hi haja diversos participants dins d’un mateix grup, la prioritat
entre ells es determinarà per la puntuació més alta derivada de l’aplicació del barem.
Els participants que es troben compresos en qualsevol dels apartats
anteriors hauran d’exercir este dret obligatòriament a la localitat de la
qual li prové, i opcionalment a qualsevol altra o altres localitats de la
zona.
Perquè este dret preferent tinga efectivitat, els sol·licitants estan
obligats a consignar en la sol·licitud telemàtica de participació, en
l’apartat que conté l’epígraf «A omplir si exercix dret preferent a localitat o zona», el codi de la localitat i el supòsit pel qual s’exercix el dret.
A este efecte, s’haurà de consignar en el lloc corresponent el codi
de la localitat de la qual prové el dret, i en cas de demanar una altra o
altres localitats també s’haurà de consignar que sol·licita exercir el dret
a zona. Així mateix, s’ompliran, per orde de preferència, totes les especialitats de què se siga titular. Esta preferència serà tinguda en compte a
l’efecte de reserva de localitat i especialitat. En el supòsit de sol·licitar
reserva de plaça per a llocs que tinguen el requisit d’itinerants, es farà
constar en les caselles que a este efecte figuren al costat de les especialitats.
En el cas que en la localitat en què s’exercix este dret no hi haja
prou places vacants per a tots aquells participants que la sol·liciten,
independentment de la puntuació de cada un d’ells, es garantirà una
de les places vacants al participant amb dret preferent, el qual podrà
obtindre, per tant, destinació amb preferència sobre un participant amb
més puntuació. No obstant això, sense perjuí del que s’ha indicat, una
vegada garantida la localitat i el tipus de plaça (especialitat/lloc), per
a l’adjudicació de centre concret el participant que exercix este dret hi
concorrerà amb la resta dels participants del seu mateix cos i especialitat, atenent la puntuació atorgada segons el barem de mèrits.
En el moment de les peticions telemàtiques, el dret preferent haurà
d’exercir-se necessàriament a la localitat de la qual dimana i, si és el
cas, a una altra o altres localitats de la zona de què dimana el dret, per
totes les especialitats de què se siga titular. No obstant això, es podrà
exercir, amb caràcter voluntari, per a aquelles vacants que tinguen la
condició d’adjudicació voluntària de la mateixa localitat o localitats.
Així mateix, per a l’obtenció d’un centre concret s’hauran de sol·
licitar, per orde de preferència, tots els centres de la localitat de la
qual prové el dret i, si és el cas, tots els centres de les localitats que es
vullguen de la zona. En el supòsit de sol·licitar localitat, serà destinat
a qualsevol centre de la localitat en què hi haja una vacant. En cas de
sol·licitar centres concrets, hauran d’agrupar-se per blocs homogenis
de localitats. En cas contrari, l’Administració els adscriurà d’ofici a un
centre de la localitat. El mateix tractament es donarà en el supòsit en
què voluntàriament s’haja obtingut reserva de plaça en l’especialitat que
tinga la condició d’itinerant.
En el cas que s’ometen alguns dels centres de la localitat o zona
on vullguen exercitar el dret preferent, l’Administració omplirà d’ofici
els centres restants corresponents a la localitat o localitats de la zona
sol·licitada.
25772
transcurrido el período de tres años de reserva del puesto a que tienen
derecho, y deseen reingresar al servicio activo o hayan reingresado con
carácter provisional.
5) Por reincorporación a la docencia en España, de conformidad con
los artículos 10.6 y 14.4 del Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre,
por el que se regula la Administración del Ministerio de Educación en
el exterior, por finalización de la adscripción en puestos o plazas en el
exterior, o por alguna otra de las causas legalmente establecidas.
6) En virtud de ejecución de sentencia o resolución de recurso administrativo.
7) Aquellos que tras haber sido declarados jubilados por incapacidad permanente hayan sido rehabilitados para el servicio activo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.c del Real Decreto
1364/2010, el personal docente que desee hacer uso de este derecho
preferente hasta que alcance el correspondiente destino definitivo, deberá participar en todas las convocatorias que, a estos efectos, realice la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte, solicitando todas las plazas de las especialidades a las que puedan optar. De no participar, se le
considerará decaído en su derecho preferente.
Cuando existan varios participantes dentro de un mismo grupo, la
prioridad entre ellos se determinará por la mayor puntuación derivada
de la aplicación del baremo.
Los participantes que se encuentren comprendidos en cualquiera de
los apartados anteriores deberán ejercer este derecho obligatoriamente
a la localidad de la que le dimana el mismo y, opcionalmente, en cualquier otra u otras localidades de la zona.
Para que este derecho preferente tenga efectividad, los solicitantes
están obligados a consignar en la solicitud telemática de participación,en
el apartado que contiene el epígrafe «A cumplimentar si ejerce derecho
preferente a localidad o zona» el código de la localidad y el supuesto
por el que se ejerce el derecho.
Para ello, se deberá consignar, en el lugar correspondiente, el código
de la localidad de la que dimana el derecho, y en caso de pedir otra u
otras localidades también se deberá consignar que solicita ejercer el
derecho a zona. Asimismo, se cumplimentará, por orden de preferencia, todas las especialidades de las que sea titular. Esta preferencia será
tenida en cuenta a efectos de reserva de localidad y especialidad. En el
supuesto de solicitar reserva de plaza para puestos que tengan el requisito de itinerante, se hará constar en las casillas que al efecto figuran al
lado de las especialidades.
En el supuesto de que en la localidad en la que se ejerce este derecho no hubiera suficientes plazas vacantes para todos aquellos participantes que la soliciten, independientemente de la puntuación de cada
uno de ellos, se garantizará una de las plazas vacantes al participante
con derecho preferente, pudiendo este, por tanto, obtener destino con
preferencia sobre un participante con mayor puntuación. No obstante, sin perjuicio de lo indicado anteriormente, garantizada la localidad
y tipo de plaza (especialidad/puesto), para la adjudicación de centro
concreto el participante que ejerce este derecho concurrirá con el resto
de los participantes de su mismo cuerpo y especialidad atendiendo a la
puntuación otorgada según el baremo de méritos.
En el momento de las peticiones telemáticas el derecho preferente deberá ejercerse necesariamente a la localidad de la que dimana el
mismo y, en su caso, a otra u otras localidades de la zona de la que
dimana el derecho, por todas las especialidades de las que sea titular.
No obstante, podrán ejercerlo, con carácter voluntario, para aquellas
vacantes que tengan la condición de adjudicación voluntaria de la
misma localidad o localidades.
Asimismo, para la obtención de centro concreto se deberá solicitar,
por orden de preferencia, todos los centros de la localidad, de la que
dimana el derecho y, en su caso, todos los centros de las localidades
que desee de la zona. En el supuesto de solicitar localidad, será destinado a cualquier centro de la misma en que exista vacante. En el caso
de solicitar centros concretos, estos deberán ir agrupados por bloques
homogéneos de localidades. En caso contrario, la administración les
adscribirá de oficio a un centro de la localidad. El mismo tratamiento se
dará en el supuesto en que voluntariamente se haya obtenido reserva de
plaza en la especialidad que tenga la condición de itinerante.
En el caso de que se omitieran algunos de los centros de la localidad
o zona donde deseen ejercitar el derecho preferente, la administración
cumplimentará de oficio los centros restantes correspondientes a la localidad o localidades de la zona solicitada.
Num. 7392 / 30.10.2014
25773
El personal funcionari que exercisca este dret podrà, igualment,
incloure a continuació altres peticions corresponents a places o llocs
als quals vullga optar, si vol concursar a estos fora del dret preferent.
El personal funcionario que ejerza este derecho podrá, igualmente,
incluir a continuación otras peticiones correspondientes a plazas/puestos a los que pueda optar, si desea concursar a ellos fuera del derecho
preferente.
Octava. Dret de concurrència
8.1. Es considera com a dret de concurrència la possibilitat que
diversos funcionaris de carrera d’un mateix cos docent amb destinació
definitiva condicionen la seua participació voluntària en el concurs a
l’obtenció de destinació en un o més centres d’una província determinada.
8.2. L’exercici d’este dret s’ajustarà a les regles següents:
a) Les persones participants inclouran en les seues peticions centres
d’una sola província, que haurà de ser la mateixa per a cada grup de
concurrència.
b) El nombre de persones participants en cada grup serà, com a
màxim, de quatre.
c) L’adjudicació de destinació estarà determinada per l’aplicació
del barem de mèrits.
d) En el cas que algun dels participants no puga obtindre una plaça,
es consideraran desestimades per esta via les sol·licituds de tots els funcionaris integrants del grup.
8.3. El personal docent que faça ús del dret de concurrència haurà
d’omplir en la sol·licitud les dades identificatives dels funcionaris que
l’exerciten conjuntament amb el sol·licitant. L’omissió o la consignació
incorrecta d’estes dades comportarà l’anul·lació de totes les sol·licituds
del conjunt de concurrents.
Octava. Derecho de concurrencia
8.1. Se entiende por derecho de concurrencia la posibilidad de que
varios funcionarios de carrera de un mismo cuerpo docente con destino
definitivo condicionen su voluntaria participación en el concurso a la
obtención de destino en uno o varios centros de una provincia determinada.
8.2. El ejercicio de este derecho se ajustará a las siguientes reglas:
a) Las personas participantes incluirán en sus peticiones centros de
una sola provincia, que deberá ser la misma para cada grupo de concurrencia.
b) El número de personas participantes en cada grupo será, como
máximo, de cuatro.
c) La adjudicación de destino vendrá determinada por la aplicación
del baremo de méritos.
d) En el caso de que alguno de los participantes no pudiera obtener
una plaza se considerarán desestimadas por esta vía las solicitudes de
todos los funcionarios integrantes del grupo.
8.3. El personal docente que haga uso del derecho de concurrencia
deberá cumplimentar en la solicitud los datos identificativos de los funcionarios que lo ejerciten conjuntamente con el solicitante. La omisión
o la consignación incorrecta de estos datos conllevará la anulación de
todas las solicitudes del conjunto de concurrentes.
Novena. Sol·licituds, lloc de presentació i forma de participació
9.1. Encara que es concurse per més d’una especialitat, o se sol·
liciten places de diferents administracions educatives, els participants
presentaren una única instància. La sol·licitud de participació en este
procediment de provisió es farà telemàticament a través de la pàgina
web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ‹http://www.cece.
gva.es›. No serà necessària la presentació de la instància en cap registre
físic.
9.2. La presentació per mitjans telemàtics de la sol·licitud de participació s’efectuarà:
– Per mitjà de l’usuari i la contrasenya utilitzat en ITACA.
– El DNI, la data de naixement i els últims dígits del compte bancari
on es va cobrar l’última nòmina.
– El DNI electrònic i els certificats emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), ja siga el del ciutadà o el
d’empleat públic.
L’ús dels mitjans telemàtics per a participar en el procés comporta el
consentiment del sol·licitant al tractament de les seues dades de caràcter
personal que siguen necessàries per a la tramitació del procés, d’acord
amb la normativa vigent.
A l’hora d’omplir la sol·licitud hauran de tindre’s en compte les instruccions que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: ‹http://www.cece.gva.es›.
9.3. Els funcionaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que van participar en el concurs de trasllats convocat en el
curs 2013-2014, que no vullguen aportar cap mèrit nou i facen valdre
la baremació que hi van obtindre en allò que coincidisca amb el barem
del present procediment, no hauran de presentar cap document. Tampoc
hauran de presentar documentació els que hi participen des de la situació de funcionaris en pràctiques.
9.4. Hauran de presentar la instància d’aportació de mèrits i la seua
documentació acreditativa en el termini de presentació de sol·licituds:
Novena. Solicitudes, lugar de presentación y forma de participación
9.1. Aun cuando se concurse por más de una especialidad, o se soliciten plazas de diferentes Administraciones educativas, los participantes
presentaran una única instancia. La solicitud de participación en este
procedimiento de provisión se realizará telemáticamente a través de la
página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte ‹http://
www.cece.gva.es›. No será necesaria la presentación de la instancia en
ningún registro físico.
9.2.La presentación por medios telemáticos de la solicitud de participación se efectuará:
– Por medio del usuario y contraseña utilizado en ITACA.
– DNI, fecha de nacimiento y últimos dígitos de la cuenta bancaria
donde se realizó el cobro de la última nómina.
– DNI electrónico y los certificados emitidos por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV), ya sea el del ciudadano o
el de empleado público.
El uso de los medios telemáticos por participar en el proceso comporta el consentimiento del solicitante al tratamiento de sus datos de
carácter personal que sean necesarios para la tramitación del proceso,
de acuerdo con la normativa vigente.
A la hora de cumplimentar la solicitud deberá tenerse en cuenta las
instrucciones que se publicarán en la página web de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte ‹http://www.cece.gva.es›.
9.3. Los funcionarios dependientes de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte que participaron en el concurso de traslados convocado en el curso 2013-2014, que no deseen aportar ningún nuevo mérito
y hacen valer la baremación que obtuvieron, en lo que coincida con el
baremo del presente procedimiento, no deberán presentar ningún documento. Tampoco deberán presentar documentación los que participen
desde la situación de funcionarios en prácticas.
9.4. Deberán presentar la instancia de aportación de méritos y la
documentación acreditativa de los mismos, dentro del plazo de presentación de solicitudes:
9.4.1. Los funcionarios dependientes de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte que hubieran participado en el concurso de
traslados convocado durante el curso 2013-2014 que además de hacer
valer, en lo que coincida con el baremo del presente procedimiento,
la baremación que obtuvieron deseen aportar nuevos méritos. Esto lo
manifestarán expresamente en el impreso de la instancia que se publicará en la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte,
en el que únicamente relacionarán los méritos ahora alegados y aportados, siempre que hubieran sido perfeccionados con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo de presentación de instancias del mencionado concurso.
9.4.1. Els funcionaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que hagen participat en el concurs de trasllats convocat
durant el curs 2013-2014 i que, a més de fer valdre en allò que coincidisca amb el barem del present procediment la baremació que hi van
obtindre, vullguen aportar mèrits nous. Això ho manifestaran expressament en l’imprés de la instància que es publicarà en la pàgina web de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en el qual únicament indicaran
els mèrits ara al·legats i aportats, sempre que hagen sigut perfeccionats
després de la data d’acabament del termini de presentació d’instàncies
del dit concurs.
Num. 7392 / 30.10.2014
No obstant això, en el cas que es detecten errors en la baremació
realitzada en procediments anteriors, podran ser corregits en qualsevol
moment del procediment.
9.4.2. Els funcionaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que hagen participat en el concurs de trasllats convocat
durant el curs 2013-2014 i que no trien l’opció anterior, podran optar
per la nova valoració de tot o part dels seus mèrits, i ho hauran de manifestar expressament en l’imprés de la instància d’aportació de mèrits.
A estos participants se’ls avaluaran novament els mèrits dels apartats o
subapartats que trien quan òmpliguen la instància, sempre que presenten
novament la documentació acreditativa corresponent.
25774
No obstant això, en el cas que es detecten errors en la baremació
realitzada en procediments anteriors, podran ser corregits en qualsevol
moment del procediment.
9.4.3. Els sol·licitants que no van participar en el concurs esmentat
hauran d’aportar tota la documentació justificativa per a la valoració de
mèrits a què es fa referència en l’annex III de l’Orde ECD/1800/2014,
de 26 de setembre, per la qual s’establixen les normes procedimentals
aplicables als concursos de trasllats d’àmbit estatal que han de convocar-se durant el curs 2014-2015, i l’annex I de la present resolució,
excepte el full de servicis, que serà aportat per l’Administració. Aquells
mèrits al·legats i no justificats documentalment no seran tinguts en
compte.
9.5. A fi de simplificar els tràmits administratius que estan obligats
a realitzar els participants en els concursos de trasllats, la documentació
presentada per estos en la present convocatòria, així com la baremació
que els corresponga, seran registrades informàticament a fi d’evitar-ne
la presentació en futures convocatòries.
9.6. En aplicació del que disposa la lletra c de l’article 35 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, des de l’1 al 15 d’octubre de 2015 les persones interessades que manifesten no haver interposat un recurs, o les seues representacions legals, podran sol·licitar
a la direcció territorial per la qual van participar-hi la devolució de la
documentació original aportada. Transcorregut este termini, es considerarà que renuncien a la devolució.
9.7. L’annex d’aportació de mèrits junt amb els documents ressenyats en el barem es presentaran preferentment en el registre de la
direcció territorial on estiguen destinats, excepte les sol·licituds dels
que estiguen adscrits provisionalment o en comissió de servici i dels
que procedisquen o tinguen destinació definitiva en una altra direcció
territorial, cas en què es presentaran en la direcció territorial d’origen.
Així mateix, els participants podran presentar la documentació en qualsevol de les altres dependències a què es referix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En el cas que s’opte
per presentar l’annex davant d’una oficina de correus, es farà en un
sobre obert perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel funcionari de
correus abans de ser certificada. Si no es fa així, no podrà considerar-se
com a presentada en eixa data.
9.8. L’Administració podrà requerir les persones interessades en
qualsevol moment perquè justifiquen aquells mèrits sobre els quals es
plantegen dubtes o reclamacions.
Aquells mèrits al·legats i no justificats documentalment o aquells
documents que no tinguen les dades ressenyades anteriorment no seran
tinguts en compte.
9.9. Totes les fotocòpies que es remeten hauran d’acompanyar-se
de les diligències de compulsa o confrontació, d’acord amb el que establixen la Circular 5/99, de 14 de juny, de la Secretaria General de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre compulsa o confrontació de documents en els centres docents, i la Circular 3/99, de 25 de
maig, de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència, sobre compulsa o confrontació de documents.
No obstante lo anterior, en el supuesto de que se detecten errores
en la baremación realizada en procedimientos anteriores, podrán ser
corregidos en cualquier momento del procedimiento.
9.4.2. Los funcionarios dependientes de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte que hubieran participado en el concurso de traslados convocado durante el curso 2013-2014 que no realicen la opción
anterior, podrán optar por la nueva valoración de todo o parte de sus
méritos debiendo manifestarlo expresamente en el impreso de la instancia de aportación de méritos. A estos participantes se les evaluará de
nuevo los méritos de los apartados o subapartados que elijan al cumplimentar la instancia, siempre que presenten de nuevo la documentación
acreditativa de los mismos
No obstante lo anterior, en el supuesto de que se detecten errores
en la baremación realizada en procedimientos anteriores, podrán ser
corregidos en cualquier momento del procedimiento.
9.4.3. Los solicitantes que no participaron en el concurso precitado deberán aportar toda la documentación justificativa para la valoración de méritos a que se hace referencia en el anexo III de la Orden
ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito
estatal, que deben convocarse durante el curso 2014-2015 y anexo I a la
presente resolución, salvo la hoja de servicios que será aportada por la
administración. Aquellos méritos alegados y no justificados documentalmente, no serán tenidos en cuenta.
9.5. Al objeto de simplificar los trámites administrativos que se ven
obligados a realizar los participantes en los concursos de traslados, la
documentación presentada por los mismos en la presente convocatoria,
así como la baremación que les corresponda, será registrada informáticamente con el fin de evitar su presentación en futuras convocatorias.
9.6. En aplicación de lo dispuesto en la letra c del artículo 35 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desde
el 1 al 15 de octubre de 2015, los interesados que manifiesten no haber
interpuesto recurso, o sus representaciones legales, podrán solicitar a la
dirección territorial por la que participaron, la devolución de la documentación original aportada. Transcurrido dicho plazo se entenderá que
renuncian a la devolución.
9.7. El anexo de aportación de méritos junto con los documentos
reseñados en el baremo, se presentarán preferentemente en el registro de
la dirección territorial donde estén destinados, excepto las solicitudes de
los que adscritos provisionalmente o en comisión de servicio y procedan
o tengan destino definitivo en otra dirección territorial, en cuyo caso, se
presentarán en la dirección territorial de origen. Asimismo, los participantes podrán presentar la documentación en cualquiera de las demás
dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se optara
por presentar el anexo ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto, para que la solicitud sea fechada y sellada por el funcionario de
Correos antes de ser certificada. De no ser así, no podrá considerarse
como presentada en esa fecha.
9.8. La administración podrá requerir a los interesados en cualquier
momento, para que justifique aquellos méritos sobre los que se planteen
dudas o reclamaciones.
Aquellos méritos alegados y no justificados documentalmente o
aquellos documentos que carezcan de los datos reseñados anteriormente
no serán tenidos en cuenta.
9.9. Todas las fotocopias que se remitan deberán ir acompañadas de
las diligencias de compulsa o cotejo, de acuerdo con lo establecido en la
Circular 5/99, de 14 de junio, de la Secretaría General de la Consellería
de Cultura, Educación y Ciencia, sobre compulsa o cotejo de documentos en los centros docentes y en la Circular 3/99, de 25 de mayo, de la
Secretaría General de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia,
sobre compulsa o cotejo de documentos.
Deu. Termini de presentació de sol·licituds i documentació
10.1. El termini de presentació de sol·licituds i documents serà des
del dia 6 de novembre de 2014 fins al 24 de novembre de 2014, ambdós inclosos. Durant el dit termini podrà desistir-se de la sol·licitud
presentada.
Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, no serà tinguda
en compte cap sol·licitud ni cap modificació de la sol·licitud, ni cap
Diez. Plazo de presentación de solicitudes y documentación
10.1. El plazo de presentación de solicitudes y documentos será
desde el día 6 de noviembre de 2014 al 24 de noviembre de 2014,
ambos inclusive. Durante dicho plazo podrá desistirse de la solicitud
presentada.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, no será tenida en
cuenta ninguna solicitud ni modificación alguna de la misma, ni docu-
Num. 7392 / 30.10.2014
documentació referida als mèrits aportats, ni, així mateix, renúncies a
la participació, excepte el que establix la base setze.
Durant el mes de gener de 2015 s’obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten via telemàtica les seues peticions.
10.2. Tots els requisits de participació, així com els mèrits assenyalats en l’annex III de l’Orde ECD/1800/2014, de 26 de setembre,
i annex I de la present resolució, que al·leguen els participants han de
tindre’s complits o reconeguts en la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds, amb les excepcions del requisit de permanència de dos anys, almenys, des de la presa de possessió de la destinació definitiva, que per a la participació voluntària haurà de tindre’s a la
finalització del present curs escolar.
10.3. Només es prendran en consideració aquells mèrits que, degudament justificats en la forma indicada en el barem de mèrits, s’al·leguen durant el termini de presentació de sol·licituds.
10.4. L’Administració educativa incorporarà d’ofici els mèrits que
consten en el registre de personal docent.
10.5. Qualsevol dada omesa o consignada erròniament per la persona interessada no podrà ser invocada per esta a l’efecte de futures
reclamacions, ni podrà considerar lesionats per eixe motiu els seus interessos i drets.
Onze. Avaluació de mèrits
11.1. Per a l’avaluació dels mèrits al·legats i degudament justificats
pels participants pel que fa als apartats 3 i 5 i subapartats 6.1, 6.2 i 6.3
del barem de mèrits, es designaran una o diverses comissions de valoració segons el nombre de participants en cada una de les direccions
territorials.
Estes comissions de valoració, que seran nomenades pel director
territorial corresponent, estaran integrades per un president, que formarà
part del cos d’inspectors o del cos d’inspectors al servici de l’Administració educativa, i per quatre vocals funcionaris de carrera en actiu
del cos de mestres, i hi actuarà com a secretari el vocal de menor edat.
25775
mentación referida a los méritos aportados, ni asimismo renuncias a la
participación salvo lo establecido en la base dieciséis.
Durante el mes de enero de 2015, se abrirá un plazo de siete días
naturales para que los participantes soliciten vía telemática sus peticiones.
10.2. Todos los requisitos de participación así como los méritos
señalados en el anexo III de la Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, y anexo I a la presente resolución que aleguen los participantes
han de tenerse cumplidos o reconocidos en la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, con las excepciones del requisito
de permanencia de, al menos, dos años desde la toma de posesión del
destino definitivo que para la participación voluntaria deberá tenerse a
la finalización del presente curso escolar.
10.3. Solamente se tomarán en consideración aquellos méritos que
debidamente justificados en la forma indicada en el baremo de méritos
se aleguen durante el plazo de presentación de solicitudes.
10.4. La administración educativa incorporará de oficio los méritos
que consten en el registro de personal docente.
10.5. Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por el
interesado no podrá ser invocado por este a efectos de futuras reclamaciones, ni considerar por tal motivo lesionados sus intereses y derechos.
La composició d’estes comissions es publicarà en la pàgina web de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i els seus membres estaran
subjectes a les causes d’abstenció i recusació que establixen els articles
28 i 29 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
11.2. L’assignació de la puntuació que correspon als participants
pels restants apartats del barem de mèrits serà duta a terme per les unitats de personal de la direcció territorial corresponent, les quals actuaran
per delegació de les comissions de valoració, d’acord amb el que disposa l’article 9.3 del Reial Decret 1364/2010.
Once. Evaluación de méritos
11.1. Para la evaluación de los méritos alegados y debidamente justificados por los participantes, en lo que se refiere a los apartados 3 y 5
y subapartados 6.1, 6.2 y 6.3 del baremo de méritos, se designarán una
o varias comisiones de valoración según el número de participantes en
cada una de las direcciones territoriales.
Estas comisiones de valoración, que serán nombradas por el director
territorial correspondiente, estarán integradas por un presidente, que formará parte del cuerpo de inspectores o del cuerpo de inspectores al servicio de la Administración educativa y por cuatro vocales funcionarios
de carrera en activo del cuerpo de maestros, actuando como secretario
el vocal de menor edad.
La composición de estas comisiones se publicará en la página web
de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte y sus miembros estarán sujetos a las causas de abstención y recusación establecidas en los
artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
11.2. La asignación de la puntuación que corresponde a los participantes por los restantes apartados del baremo de méritos se llevará a
efecto, por las unidades de personal de la dirección territorial correspondiente, que actuarán por delegación de las comisiones de valoración,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.3 del Real Decreto 1364/2010.
Dotze. Relació provisional i definitiva d’admesos i exclosos
12.1. Una vegada baremades les instàncies presentades, les direccions territorials publicaran les relacions següents:
a) Relació provisional dels participants que tenen dret preferent,
amb l’expressió de la puntuació que els correspon segons els apartats
del barem.
b) Relació provisional dels participants en el concurs, amb l’expressió de la puntuació que els correspon per cada un dels apartats i
subapartats del barem de mèrits.
c) Relació provisional de participants exclosos.
Les dites relacions podran ser consultades en la pàgina web de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
12.2. Es donarà un termini de set dies hàbils per a presentar reclamacions contra estes relacions provisionals. Acabat l’esmentat termini,
les direccions territorials exposaran en el tauler d’anuncis les relacions
definitives amb les rectificacions corresponents, les quals podran ser
consultades en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport, tenint en compte que la publicació serà anterior a l’inici del
termini de sol·licitud telemàtica de places. Contra esta exposició no
és procedent cap reclamació, sense perjuí de la qual cosa, una vegada
que el director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport faça pública la resolució provisional de
destinacions, podrà interposar-se una reclamació contra la puntuació i/o
la destinació obtingudes.
12.3. Les direccions territorials elaboraran una relació dels mestres
que, estant obligats a participar en el procediment, no hagen presentat
Doce. Relación provisional y definitiva de admitidos y excluidos
12.1. Una vez baremadas las instancias presentadas, las direcciones
territoriales publicarán las siguientes relaciones:
a) Relación provisional de los participantes que ejercen derecho
preferente, con expresión de la puntuación que les corresponde según
los apartados del baremo.
b) Relación provisional de los participantes en el concurso, con
expresión de la puntuación que le corresponde por cada uno de los apartados y subapartados del baremo de méritos.
c) Relación provisional de participantes excluidos.
Dichas relaciones podrán ser consultadas en la página web de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
12.2. Contra estas relaciones provisionales se dará un plazo de siete
días hábiles para presentar reclamaciones. Terminado el citado plazo,
las direcciones territoriales expondrán en el tablón de anuncios las relaciones definitivas con las rectificaciones a que hubiera lugar, las cuales
podrán ser consultadas en la página web de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte teniendo en cuenta que su publicación será anterior
al inicio del plazo de solicitud telemática de plazas. Contra esta exposición no cabe reclamación alguna, sin perjuicio de lo cual, una vez que
el director general de Centros y Personal Docente de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte haga pública la resolución provisional
de destinos, podrá interponerse reclamación contra la puntuación y/o
destino obtenido.
12.3. Las direcciones territoriales elaborarán una relación de los
maestros que estando obligados a participar en el procedimiento no
Num. 7392 / 30.10.2014
25776
la sol·licitud, en què s’especifiquen la situació, la causa i qualsevol altra
punt pertinent.
hubieran presentado solicitud, especificando situación, causa y cualquier otro extremo pertinente.
Tretze. Sol·licitud telemàtica de places
13.1. El nombre de peticions que cada participant podrà sol·licitar
no podrà excedir les 300. A l’efecte de l’obtenció d’un lloc, els participants consignaran per orde de preferència els codis de centres o localitats i tipus de places que figuren en els annexos que es publicaran en la
pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Les peticions
poden fer-se a un centre concret o localitat, i ambdós modalitats són
compatibles. En este últim cas s’adjudicarà el primer centre de la localitat amb vacant o resulta, en el mateix orde en què figuren en l’annex III.
Si es demana més d’un lloc-especialitat d’un mateix centre o localitat,
és necessari repetir el centre o localitat tantes vegades com llocs sol·
licitats. No obstant això, a fi de simplificar i facilitar als participants la
realització de les seues peticions, les persones interessades que vullguen
sol·licitar tots els centres corresponents a una localitat podran, en compte de fer la petició consignant els codis de tots i cada un dels centres
per orde de preferència, anotar únicament els codis corresponents a la
localitat i lloc-especialitat, i en este cas es considerarà que sol·liciten
tots els centres de la localitat de què es tracte en el mateix orde de preferència amb què figuren publicats en l’annex III. Si respecte a tots els
centres d’una localitat vol sol·licitar-se’n algun o alguns prioritàriament,
estos centres podran consignar-se com a peticions individualitzades per
orde de preferència i a continuació consignar el codi corresponent a la
localitat i lloc-especialitat, i aleshores es considerarien incorporats a
les seues peticions la resta de centres en el mateix orde en què figuren
publicats en l’annex III.
Trece. Solicitud telemática de plazas
13.1. El número de peticiones que cada participante podrá solicitar
no podrá exceder de 300. A efectos de obtención de un puesto, los participantes consignarán los códigos de centros o localidades y tipos de plazas que soliciten por orden de preferencia y que figuran en los anexos
que se publicarán en la página web de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte. Las peticiones pueden hacerse a centro concreto o
localidad, siendo compatibles ambas modalidades. En este último caso
se adjudicará el primer centro de la localidad con vacante o resulta, en
el mismo orden en que aparecen en el anexo III. Si se pide más de un
puesto-especialidad de un mismo centro o localidad es necesario repetir
el centro o localidad tantas veces como puestos solicitados. No obstante
lo anterior, a fin de simplificar y facilitar a los participantes la realización de sus peticiones, los interesados que deseen solicitar todos los
centros correspondientes a una localidad podrán, en lugar de realizar la
petición consignando los códigos de todos y cada uno de los centros por
orden de preferencia, anotar únicamente los códigos correspondientes
a la localidad y puesto-especialidad, entendiéndose, en este caso, que
solicitan todos los centros de la localidad de que se trate en el mismo
orden de preferencia con el que aparecen publicados en el anexo III. Si
respecto a todos los centros de una localidad deseara solicitarse alguno
o algunos de ellos prioritariamente, estos centros podrán consignarse
como peticiones individualizadas por orden de preferencia y a continuación consignar el código correspondiente a la localidad y puestoespecialidad, entendiéndose incorporados a sus peticiones los restantes
centros en el mismo orden en que aparecen publicados en el anexo III.
13.2. En el caso de acceder al programa y no realizar peticiones
telemáticas, tratándose de participantes voluntarios, decaerá su derecho
de continuar en el procedimiento figurando como no adjudicados por
falta de peticiones. En el supuesto de no acceder al programa informático, decaerá en su derecho de continuar el procedimiento figurando
como excluido.
13.3. En el supuesto de que se presentara en plazo y forma más de
una solicitud de plazas, solo se tendrá en cuenta la última presentada.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de plazas, por ningún
concepto, se podrá alterar la petición, ni aún cuando se trate del orden
de prelación de los puestos solicitados.
13.4. Con la finalidad de que los participantes en estas convocatorias puedan realizar sus peticiones, se publicará en la página web de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte los anexos correspondientes a localidades, centros y especialidades.
13.2. En el cas d’accedir al programa i no fer peticions telemàtiques,
tractant-se de participants voluntaris, perdran el seu dret de continuar en
el procediment i hi figuraran com a no adjudicats per falta de peticions.
En el cas de no accedir al programa informàtic, perdran el seu dret de
continuar en el procediment, i hi figuraran com a exclosos.
13.3. En cas que es presenten en termini i forma més d’una sol·
licitud de places, només es tindrà en compte l’última presentada. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de places, de cap manera
es podrà alterar la petició, encara que es tracte de l’orde de prelació dels
llocs sol·licitats.
13.4. Amb la finalitat que les persones participants en estes convocatòries puguen fer les seues peticions, es publicaran en la pàgina web
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport els annexos corresponents a localitats, centres i especialitats.
Catorze. Prioritats
14.1. En la resolució d’este concurs, hi haurà una prelació en l’adjudicació de vacants i, si és el cas, de resultes, de la manera següent:
1r. Adjudicació derivada del dret preferent a centre.
2n. Adjudicació relativa al dret preferent a localitat/zona
3r. Adjudicació resultant del concurs.
14.2. L’orde anterior implica una prelació en l’adjudicació de
vacants i resultes en favor de les persones participants en cada una.
Així, no podrà adjudicar-se un lloc a un mestre que participe en una de
les prelacions si hi ha un sol·licitant en l’anterior amb millor dret. No
obstant això, pel que fa a l’adjudicació d’un lloc concret dels qui facen
efectiu el seu dret preferent a una localitat o zona determinada, es tindrà
en compte el que disposa el punt 3 de la base sèptima.
14.3. Serà compatible la concurrència simultània si es té dret a més
d’una prelació. Les peticions s’atendran amb la prelació indicada en el
punt anterior i, una vegada que s’haja obtingut destinació, no es tindran
en compte les peticions restants.
14.4. L’orde de prioritat en el concurs dels llocs de treball el determinarà la puntuació obtinguda segons el barem que figura com a annex
III de l’Orde ECD/1800/2014, de 26 de setembre, i annex I de la present
resolució.
14.5. Sense perjuí d’allò que s’ha disposat respecte als drets preferents assenyalats en la base sèptima d’esta convocatòria, en el cas
que es produïsquen empats en el total de les puntuacions, es resoldran
atenent successivament la puntuació més alta en cada un dels apartats
Catorce. Prioridades
14.1. En la resolución de este concurso, existirá una prelación en
la adjudicación de vacantes y, en su caso, de resultas, de la siguiente
forma:
1.º Adjudicación derivada del derecho preferente a centro.
2.º Adjudicación relativa al derecho preferente a localidad/zona
3.º Adjudicación resultante del concurso.
14.2. El orden anterior implica una prelación en la adjudicación de
vacantes y resultas en favor de los participantes en cada una de ellas.
Así, no podrá adjudicarse puesto a un maestro que participe en una de
las prelaciones si existe solicitante en la anterior con mejor derecho.
No obstante, en lo que respecta a la adjudicación de puesto concreto
de los que hagan efectivo su derecho preferente a una localidad o zona
determinada, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el punto 3 de la base
séptima.
14.3. Será compatible la concurrencia simultánea si se tiene derecho
a más de una prelación. Las peticiones se atenderán con la prelación
indicada en el punto anterior y, una vez que se haya obtenido destino,
no se tendrán en cuenta las restantes peticiones.
14.4. El orden de prioridad en el concurso de los puestos de trabajo
vendrá dado por la puntuación obtenida según el baremo que figura
como anexo III de la Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, y
anexo I a la presente resolución.
14.5. Sin perjuicio de lo dispuesto respecto a los derechos preferentes recogidos en la base séptima de esta convocatoria, en el caso
de que se produjesen empates en el total de las puntuaciones, estos se
resolverán atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación en cada
Num. 7392 / 30.10.2014
del barem d’acord amb l’orde en què hi figuren. Si persistix l’empat,
caldrà ajustar-se a la puntuació obtinguda en els distints subapartats per
l’orde, igualment, en què figuren en el barem.
En ambdós casos, la puntuació que es prenga en consideració en
cada apartat no podrà excedir la puntuació màxima establida per a cada
un en el barem, ni, en el supòsit dels subapartats, la que corresponga
com a màxim a l’apartat en què es troben inclosos. Quan en l’aplicació
d’estos criteris algun o alguns dels subapartats arribe a la màxima puntuació atorgada a l’apartat a què pertany, no es prendran en consideració
les puntuacions de la resta de subapartats. Si és necessari, s’utilitzaran
successivament com a criteris de desempat l’any en què es va convocar
el procediment selectiu a través del qual van ingressar en el respectiu
cos i la puntuació per la qual van ser seleccionats.
14.6. És requisit imprescindible per a sol·licitar i obtindre un lloc
determinat posseir l’especialitat per a exercir-lo i el seu requisit lingüístic, sense perjuí del que preveu el punt 5 de la disposició transitòria
única de l’Orde 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit
lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres
docents públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu
dependents de la Generalitat.
Quinze. Adjudicació provisional i definitiva de destinacions
15.1. Vistes les reclamacions presentades contra la relació provisional de participants, i una vegada aprovada la relació provisional de
vacants, així com les puntuacions definitives corresponents al barem de
mèrits, es procedirà a la publicació de l’adjudicació provisional de destinacions. En la dita resolució s’indicaran els llocs on es troben exposades
el públic les dites adjudicacions, que a més es publicaran en pàgina web
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
25777
uno de los apartados del baremo conforme al orden en que aparecen en
el mismo. Si persistiera el empate, se atenderá a la puntuación obtenida
en los distintos subapartados por el orden, igualmente, en que aparecen
en el baremo.
En ambos casos, la puntuación que se tome en consideración en
cada apartado no podrá exceder de la puntuación máxima establecida
para cada uno de ellos en el baremo, ni, en el supuesto de los subapartados, la que corresponda como máximo al apartado en que se hallen
incluidos. Cuando al aplicar estos criterios alguno o algunos de los
subapartados alcance la máxima puntuación otorgada al apartado al que
pertenece, no se tomarán en consideración las puntuaciones del resto de
subapartados. De resultar necesario, se utilizarán sucesivamente como
criterios de desempate el año en el que se convocó el procedimiento
selectivo a través del cual se ingresó en el respectivo cuerpo y la puntuación por la que resultó seleccionado.
14.6. Es requisito imprescindible para solicitar y ser adjudicado
un puesto determinado, poseer la especialidad para el desempeño del
mismo y el requisito lingüístico del puesto, sin perjuicio de lo previsto
en el punto 5 de la disposición transitoria única de la Orden 90/2013,
de 6 de noviembre, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se regula la catalogación con el requisito lingüístico de valenciano de determinados puestos de trabajo docentes en centros docentes
públicos y en los servicios o unidades de apoyo escolar y educativo
dependientes de la Generalitat.
15.2. Els participants podran presentar reclamacions contra la resolució provisional, a través de l’òrgan en què van presentar la instància
de participació, en el termini de set dies hàbils a partir de ser publicada,
davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent.
15.3. Considerades les reclamacions a què es referix l’apartat anterior, es procedirà a dictar la resolució per la qual s’aproven les adjudicacions definitives del present concurs de trasllats, declarant-se desestimades les al·legacions que no s’hi incloguen. La dita resolució es publicarà
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en la pàgina web de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
15.4. Les places obtingudes en la dita resolució definitiva seran irrenunciables. Només podrà obtindre’s una única destinació, encara que es
concórrega a diferents tipus de places.
Quince. Adjudicación provisional y definitiva de destinos
15.1. Vistas las reclamaciones presentadas contra la relación provisional de participantes y una vez aprobada la relación provisional
de vacantes, así como las puntuaciones definitivas correspondientes
al baremo de méritos, se procederá a la publicación de la adjudicación
provisional de destinos. En dicha resolución se indicarán los lugares
que se encuentren expuestas al público las referidas adjudicaciones, que
además se publicarán en página web de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte.
15.2. Los participantes podrán presentar reclamaciones contra la
resolución provisional, a través del órgano en el que presentaron su
instancia de participación en el plazo de siete días hábiles a partir de su
publicación, ante la Dirección General de Centros y Personal Docente.
15.3. Consideradas las reclamaciones a que se refiere el apartado
anterior, se procederá a dictar la resolución por la que se aprueban las
adjudicaciones definitivas del presente concurso de traslados, declararándose desestimadas las alegaciones no recogidas en la misma. Dicha
resolución se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
y en la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
15.4. Las plazas obtenidas en dicha resolución definitiva serán irrenunciables. Solamente podrá obtenerse un único destino, aun cuando se
concurran a diferentes tipos de plazas.
Setze. Desistiments i renúncies
16.1. D’acord amb la base deu, apartat 1, només podrà desistir-se
de la participació en el procediment durant el termini de presentació de
sol·licituds.
16.2. No s’admetran renúncies a l’adjudicació provisional i/o definitiva de destinacions. No obstant això, una vegada publicada la puntuació
definitiva del barem, si el participant voluntari no accedix al programa
informàtic per a realitzar peticions en el termini establit a este efecte,
perdrà el seu dret de continuar en el procediment, i hi figurarà com a
exclòs.
Dieciséis. Desistimientos y renuncias
16.1. De acuerdo con la base diez, apartado 1, solo podrá desistirse
de la participación en el procedimiento dentro del plazo de presentación
de solicitudes.
16.2. No se admitirán renuncias a la adjudicación provisional y/o
definitiva de destinos. No obstante, una vez publicada la puntuación
definitiva del baremo si el participante voluntario no accediera al programa informático para realizar peticiones en el plazo establecido al
efecto, decaerá en su derecho de continuar en el procedimiento, figurando como excluido.
Dèsset. Irrenunciabilitat de destinacions i presa de possessió
17.1. Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva són
irrenunciables. No obstant això, quan s’hi participe simultàniament per
distints cossos docents i s’obtinga destinació en més d’un, s’haurà d’optar per un en el termini dels deu dies naturals següents a la publicació
de la resolució definitiva per mitjà d’un escrit dirigit a l’Administració
educativa a què pertanga la plaça a la qual el concursant no s’incorporarà. Si no realitza la dita opció en el termini indicat, haurà de prendre
possessió de la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual hi ha
participat en situació de servici actiu.
17.2. La presa de possessió en les noves destinacions que s’obtinguen d’acord amb el que disposa la present resolució tindrà lloc l’1 de
Diecisiete. Irrenunciabilidad de destinos y toma de posesión
17.1. Los destinos adjudicados en la resolución definitiva son irrenunciables. No obstante cuando se participe simultáneamente por distintos cuerpos docentes y se obtenga destino en más de uno, se deberá
optar por uno de ellos en el plazo de diez días naturales siguientes a la
publicación de la resolución definitiva mediante escrito dirigido a la
Administración educativa a la que pertenezca la plaza a la que el concursante no va a incorporarse. De no realizar dicha opción en el plazo
indicado, se deberá tomar posesión de la plaza obtenida correspondiente
al cuerpo desde el que se ha participado en situación de servicio activo.
17.2. La toma de posesión en los nuevos destinos que se obtengan
de acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución tendrá lugar el 1
Num. 7392 / 30.10.2014
25778
setembre de 2015, i se cessarà en la de procedència el 31 d’agost de
2015.
No obstant això, els professors que hagen obtingut destinació en
este concurs hauran d’estar en els seus centres d’origen, quan així ho
establisca la direcció territorial o administració educativa de què depenguen, fins que concloguen les activitats imprescindibles previstes per a
la finalització del curs.
de septiembre de 2015, y se cesará en el de procedencia el 31 de agosto
de 2015.
No obstante, los profesores que hayan obtenido destino en este concurso deberán permanecer en sus centros de origen, cuando así se establezca por la dirección territorial o administración educativa de la que
dependan, hasta que concluyan las actividades imprescindibles previstas
para la finalización del curso.
Díhuit. Reingrés del personal excedent al servici actiu
El personal funcionari excedent que reingresse al servici actiu com
a conseqüència del concurs presentarà davant de la direcció territorial
de què depenga el centre obtingut, abans de la presa de possessió de la
plaça, una còpia compulsada de la resolució per la qual se’l va declarar
en excedència, així com una declaració jurada o promesa de no trobarse separat per mitjà d’un expedient disciplinari de cap cos o escala de
l’Administració de l’Estat, de les comunitats autònomes o de la local, ni
d’estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
Dieciocho. Reingreso del personal excedente al servicio activo
El personal funcionario excedente que reingrese al servicio activo,
como consecuencia del concurso, presentará ante la dirección territorial
de la que dependa el centro obtenido, antes de la toma de posesión de
la plaza, copia compulsada de la resolución por la que se le declaró
en excedencia así como declaración jurada o promesa de no hallarse
separado mediante expediente disciplinario de ningún cuerpo o escala
de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas o de la
local, ni de estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
Dènou. Altres normes
19.1. Amb caràcter general, cada petició es compon del codi de centre o de localitat i del codi d’especialitat.
19.2. Els funcionaris que participen en este procediment i que sol·
liciten i obtinguen l’excedència en el transcurs de la seua resolució, o
que cessen en el servici actiu per qualsevol altra causa, es consideraran
excedents o cessants en la plaça que els corresponga en la resolució
definitiva.
19.3. Podrà ser anul·lada la destinació obtinguda per qualsevol
concursant que no s’haja ajustat a les normes de la convocatòria o no
coincidisca amb les característiques declarades en la sol·licitud i la
documentació corresponent.
19.4. Totes les referències al professorat i a situacions per a les quals
en esta resolució s’utilitza la forma del masculí genèric han d’entendre’s
aplicables indistintament a dones i hòmens.
19.5. Els mestres que obtinguen plaça en estes convocatòries i
durant la seua tramitació hagen permutat les seues destinacions, estaran
obligats a prendre possessió del lloc per al qual han sigut nomenats i
s’anul·larà la permuta que se’ls haja concedit.
19.6. Els funcionaris procedents d’altres administracions educatives
que per mitjà dels concursos de trasllats d’àmbit estatal obtinguen destinació definitiva en una altra administració, percebran les seues retribucions d’acord amb les normes retributives corresponents a esta última.
Diecinueve. Otras normas
19.1. Con carácter general cada petición se compone del código de
centro o de localidad y del código de especialidad.
19.2. Los funcionarios que participen en este procedimiento, que
soliciten y obtengan la excedencia en el transcurso de su resolución,
o cesen en el servicio activo por cualquier otra causa, se considerarán
excedentes o cesantes en la plaza que les corresponda en la resolución
definitiva.
19.3. Podrá ser anulado el destino obtenido por cualquier concursante que no se haya ajustado a las normas de la convocatoria o no coincida con las características declaradas en la solicitud y la documentación
correspondiente.
19.4. Todas las referencias al profesorado y a situaciones para las
que en esta resolución se utiliza la forma del masculino genérico deben
entenderse aplicables indistintamente a mujeres y hombres.
19.5. Los maestros que obtengan plaza en estas convocatorias y
durante su tramitación hayan permutado sus destinos, estarán obligados
a tomar posesión del puesto para el que han sido nombrados, anulándose
la permuta que se les hubiera concedido.
19.6. Los funcionarios procedentes de otras administraciones educativas que mediante los concursos de traslados de ámbito estatal obtengan destino definitivo en otra Administración, percibirán sus retribuciones de acuerdo con las normas retributivas correspondientes a esta
última.
Vint. Procediment especial de mobilitat per raó de violència de
gènere
Al marge del present concurs de trasllats, en qualsevol moment i en
compliment del que establix l’article 4.1 del Reial Decret 1364/2010,
de 29 d’octubre, les funcionàries víctimes de violència de gènere que
per a fer efectiva la seua protecció o el dret a l’assistència social integral
estiguen obligades a abandonar la plaça o el lloc on prestaven servicis,
tindran dret al trasllat a una altra plaça o lloc propis del seu cos d’anàlogues característiques, sense necessitat que siga una vacant de cobertura
necessària. La Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport estarà obligada a comunicar-los
les vacants ubicades en la mateixa localitat o en les localitats que les
interessades sol·liciten expressament.
Veinte. Procedimiento especial de movilidad por razón de violencia
de género
Al margen del presente concurso de traslados, en cualquier momento y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.1 del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, los funcionarios víctimas de violencia
de género que para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, se vean obligadas a abandonar la plaza o puesto donde venían prestando sus servicios, tendrán derecho al traslado
a otra plaza o puesto propio de su cuerpo, de análogas características,
sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. La Dirección
General de Centros y Personal Docente de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte estará obligada a comunicarles las vacantes ubicadas
en la misma localidad o en las localidades que las interesadas expresamente soliciten.
Podrán solicitar este traslado por escrito a la Dirección General de
Centros y Personal Docente de la Consellería de Educación, Cultura y
Deporte, indicando la localidad o localidades donde desean ser destinadas, adjuntando copia de la documentación que acredite la condición de
víctima de violencia de género, de acuerdo con la legislación vigente.
En esta actuación se protegerá la intimidad de la víctima en especial sus
datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona
que esté bajo su guarda o custodia.
La presente resolución es definitiva en vía administrativa, y contra
la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la
ante el director general de Centros y Personal Docente de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
Podran sol·licitar este trasllat per escrit a la Direcció General de
Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport, indicant la localitat o localitats on vullguen ser destinades, i
adjuntant-hi una còpia de la documentació que acredite la condició de
víctima de violència de gènere, d’acord amb la legislació vigent. En
esta actuació es protegirà la intimitat de la víctima, en especial les seues
dades personals, les dels seus descendents i les de qualsevol persona que
estiga sota la seua guarda o custòdia.
La present resolució és definitiva en via administrativa, i en contra
podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de ser
publicada, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o podrà presentar-
Num. 7392 / 30.10.2014
25779
se directament un recurs contenciós administratiu davant del jutjat del
contenciós competent en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la data de la publicació, d’acord amb el que establixen els articles
9 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
nistrativo Común o directamente recurso contencioso-administrativo
ante el juzgado de lo contencioso competente, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, conforme a
lo establecido en los artículos 9 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
València, 16 d’octubre de 2014.– El director general de Centres i
Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.
Valencia, 16 de octubre de 2014.– El director general de Centros y
Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.
ANNEX I
Cos de mestres
ANEXO I
Cuerpo de maestros
Desenrotllament de l’apartat 6.7 de l’annex III de l’Orde
ECD/1800/2014, de 26 de setembre.
6.7. Coneixement del Valencià:
– Diploma de Mestre de Valencià: 5,0000 punts
Documents justificatius:
Certificat o títol corresponent. No obstant això, s’incorporarà d’ofici
quan la possessió del certificat o títol conste en els registres de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
.
Desarrollo del apartado 6.7 del anexo III de la Orden
ECD/1800/2014, de 26 de septiembre.
6.7. Conocimiento del Valenciano:
– Diploma de Maestro de Valenciano: 5,0000 puntos
Documentos justificativos:
Certificado o titulo correspondiente. No obstante, se incorporará de
oficio cuando la posesión del certificado o título conste en los registros
de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.