Cuenta Pública 2009-A - Municipalidad de Quinta Normal

/ŶĨŽƌŵĞ 'ĞƐƚŝſŶ
ϮϬϬϵ
/ůƵƐƚƌĞ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
ďƌŝů Ͳ ϮϬϭϬ
/ŶĚŝĐĞ
WĄŐŝŶĂ
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ϬϬϯ
,ŽŶŽƌĂďůĞ ŽŶĐĞũŽ DƵŶŝĐŝƉĂů
ϬϬϰ
ů ĂůĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ũĞĐƵĐŝſŶ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂ
ϬϬϳ
>ĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů WůĂŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶĂů
Ϭϯϭ
>ĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ĐŽŶĐůƵŝĚŽƐ
ϭϰϮ
ZĞƐƵŵĞŶ ĚĞ ůĂƐ ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů
ĚĞ ůĂ ZĞƉƷďůŝĐĂ
ϭϰϳ
>ŽƐ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ĐĞůĞďƌĂĚŽƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ Ž ƉƌŝǀĂĚĂƐ
ϭϱϭ
>ĂƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐ Ăů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂů
ϭϱϳ
dŽĚŽ ŚĞĐŚŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů ƋƵĞ ĚĞďĞ ƐĞƌ ĐŽŶŽĐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ůŽĐĂů
ϭϲϬ
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ EǑ ϲϳ ĚĞ ůĂ >ĞLJ KƌŐĄŶŝĐĂ ŽŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů ĚĞ
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐ͕ ůĂ ĂĐƚƵĂů ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞŐĂ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ůĂ ƵĞŶƚĂ WƷďůŝĐĂ ĚĞ ůĂ 'ĞƐƚŝſŶ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ăů ƉĞƌşŽĚŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽ ĞŶƚƌĞ Ğů ϭǑ ĚĞ ĞŶĞƌŽ LJ ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͘
Ŷ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ Ă ůŽ ƉƌĞǀĞŶŝĚŽ ĞŶ ĚŝĐŚŽ ĂƌƚşĐƵůŽ͕ ůĂ ƵĞŶƚĂ WƷďůŝĐĂ ĚĞďĞ ƚƌĂƚĂƌ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ ƋƵĞ ĞƐ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞdžƉŽŶĞ ƉĂƌĂ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͗
ĂͿ
ů ďĂůĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂ LJ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͕ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ ůĂ
ĨŽƌŵĂ ĞŶ ƋƵĞ ůĂ ƉƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ LJ ŐĂƐƚŽƐ ƐĞ ŚĂ ĐƵŵƉůŝĚŽ ĞĨĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŵŽ ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕
Ğů ĚĞƚĂůůĞ ĚĞ ůŽƐ ƉĂƐŝǀŽƐ ĚĞů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ LJ ĚĞ ůĂƐ ĐŽƌƉŽƌĂĐŝŽŶĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĐƵĂŶĚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͖
ďͿ
>ĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƉůĂŶ ĐŽŵƵŶĂů ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ
ĞƐƚĂĚŽƐ ĚĞ ĂǀĂŶĐĞ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ŵĞĚŝĂŶŽ LJ ůĂƌŐŽ ƉůĂnjŽ͕ ůĂƐ ŵĞƚĂƐ ĐƵŵƉůŝĚĂƐ LJ ůŽƐ
ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĂůĐĂŶnjĂĚŽƐ͖
ĐͿ
>ĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ĐŽŶĐůƵŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ LJ ĂƋƵĞůůŽƐ
ĞŶ ĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ ƐĞŹĂůĂŶĚŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͖
ĚͿ
hŶ ƌĞƐƵŵĞŶ ĚĞ ůĂƐ ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ
ZĞƉƷďůŝĐĂ͕ ĞŶ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽƉŝĂƐ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů͖
ĞͿ
>ŽƐ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ĐĞůĞďƌĂĚŽƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ ƉƷďůŝĐĂƐ Ž ƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ
ĚĞ ĐŽƌƉŽƌĂĐŝŽŶĞƐ Ž ĨƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕ Ž ůĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ŵƵŶŝĐŝƉĂů Ă ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ͖
ĨͿ
>ĂƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐ Ăů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͖ LJ
ŐͿ
dŽĚŽ ŚĞĐŚŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ŵƵŶŝĐŝƉĂů ƋƵĞ ĚĞďĂ ƐĞƌ ĐŽŶŽĐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
ůŽĐĂů͘
D Eh> &ZE E Z z
> >
,ŽŶŽƌĂďůĞ ŽŶĐĞũŽ
DƵŶŝĐŝƉĂů
,KEKZ > KE:K DhE//W >
ů ,ŽŶŽƌĂďůĞ ŽŶĐĞũŽ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƌĞĂůŝnjſ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϰϲ ƐĞƐŝŽŶĞƐ͕ ĚĞ
ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ϯϲ ĨƵĞƌŽŶ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ͕ ϭϬ ĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ LJ ƐĞ ĂĚŽƉƚĂƌŽŶ ϭϬϭ ĐƵĞƌĚŽƐ ĚĞ ŽŶĐĞũŽ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ůŽƐ ^ƌĞƐ͘ ŽŶĐĞũĂůĞƐ ĚĞŶƚƌŽ ůĂƐ ĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂŶ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŽŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŐƌĂŶ ĂƉŽƌƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ŽŶĐĞũŽ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ƉŽƌƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝĞƌŽŶ ƉƌŽĨƵŶĚŝnjĂƌ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĠƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ ůĂƐ ƋƵĞ ƐŝŶ ĚƵĚĂ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ƌĞƐƵĞůƚĂƐ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ŵĄƐ ĄŐŝů LJ ŽƉŽƌƚƵŶĂ͘
ϭ͘ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ LJ &ŝŶĂŶnjĂƐ͕ ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ WƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐ ĚĞ ŽŵĞƌĐŝŽ LJ ůĐŽŚŽůĞƐ
dŝƚƵůĂƌĞƐ
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌĂ͘ ĂƌŵĞŶ KƌĚĞŶĞƐ ĐĞǀĞĚŽ
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌ͘ :ĂǀŝĞƌ >ĂŐŽƐ ZŽƐĂůĞƐ
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌ͘ EĞůƐŽŶ ^ĂůŝŶĂƐ DŽŶƚĂůǀĂ
^ƵƉůĞŶƚĞ
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌĂ͘ ůŝnjĂďĞƚŚ ZƵĚnjĂũƐ ŽƌďĂůĄŶ
Ϯ͘ WůĂŶ ZĞŐƵůĂĚŽƌ LJ ĞƐĂƌƌŽůůŽ hƌďĂŶŽ
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌ͘ ĂƌŵĞŶ KƌĚĞŶĞƐ ĐĞǀĞĚŽ
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌ͘ WĂďůŽ 'Ăƌкà ZĂŵşƌĞnj
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌ͘ >ƵŝƐ şĂnj ƐƉŝŶŽnjĂ
^ƵƉůĞŶƚĞ
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌĂ͘ ůŝnjĂďĞƚŚ ZƵĚnjĂũƐ ŽƌďĂůĄŶ
ϯ͘ ĚƵĐĂĐŝſŶ LJ ^ĂůƵĚ
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌ͘ WĂďůŽ 'Ăƌкà ZĂŵşƌĞnj
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌĂ͘ ůŝnjĂďĞƚŚ ZƵĚnjĂũƐ ŽƌďĂůĄŶ
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌ͘ EĞůƐŽŶ ^ĂůŝŶĂƐ DŽŶƚĂůǀĂ
^ƵƉůĞŶƚĞ
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌĂ͘ ĂƌŵĞŶ KƌĚĞŶĞƐ ĐĞǀĞĚŽ
ϰ͘ ĞƉŽƌƚĞƐ͕ ^ŽĐŝĂů LJ ƵůƚƵƌĂ
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌĂ͘ ůŝnjĂďĞƚŚ ZƵĚnjĂũƐ ŽƌďĂůĄŶ
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌ͘ >ƵŝƐ şĂnj ƐƉŝŶŽnjĂ
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌ͘ EĞůƐŽŶ ^ĂůŝŶĂƐ DŽŶƚĂůǀĂ
^ƵƉůĞŶƚĞ
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌ͘ :ĂǀŝĞƌ >ĂŐŽƐ ZŽƐĂůĞƐ
ϱ͘ ƐĞŽ LJ KƌŶĂƚŽ
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌ͘ :ĂǀŝĞƌ >ĂŐŽƐ ZŽƐĂůĞƐ
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌĂ͘ ůŝnjĂďĞƚŚ ZƵĚnjĂũƐ ŽƌďĂůĄŶ
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌ͘ >ƵŝƐ şĂnj ƐƉŝŶŽnjĂ
^ƵƉůĞŶƚĞ
•
ŽŶĐĞũĂů ^ƌ͘ EĞůƐŽŶ ^ĂůŝŶĂƐ DŽŶƚĂůǀĂ
ƐƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐſ ƵŶ ŐƌĂŶ ĂƉŽƌƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ,ŽŶŽƌĂďůĞ ŽŶĐĞũŽ ĐŽŵŽ ƚĂů͕ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝſ
ƉƌŽĨƵŶĚŝnjĂƌ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ ůĂƐ ƋƵĞ ƐŝŶ ĚƵĚĂ ĨƵĞƌŽŶ ƌĞƐƵĞůƚĂƐ͕ ĞŶ ĨŽƌŵĂ
ŵĄƐ ĄŐŝů LJ ŽƉŽƌƚƵŶĂ͘
ĂͿ ĂůĂŶĐĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂ LJ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͕ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĞŶ ƋƵĞ ůĂ
ƉƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ LJ ŐĂƐƚŽƐ ƐĞ ŚĂ ĐƵŵƉůŝĚŽ
ĞĨĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ LJ ĚĞƚĂůůĞ ĚĞ ůŽƐ ƉĂƐŝǀŽƐ ĚĞů DƵŶŝĐŝƉŝŽ
LJ ĚĞ ůĂƐ ŽƌƉŽƌĂĐŝŽŶĞƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘
/EdZKh/ME
Ŷ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ ĚĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ƐĞ
ƌĞǀŝƐĂƌĄŶ ůŽƐ /ŶŐƌĞƐŽƐ Ă ŶŝǀĞů ĚĞ /ŶŐƌĞƐŽƐ ƉĞƌĐŝďŝĚŽƐ͕ ;ŝŶŐƌĞƐĂĚŽƐ ĞĨĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ĂƌĐĂƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐͿ͕ LJ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ Ă ŶŝǀĞů ĚĞ ĚĞǀĞŶŐĂĚŽƐ͕ ;ŶŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƉĂŐĂĚŽƐͿ͕ ĚĞ ƚĂů ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ
ƐĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ͘
WĂƌĂ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŝĨƌĂƐ ĐŽŶ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ŶŽ ĞƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĐŽƌƌĞŐŝƌ ŵŽŶĞƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ĚĞďŝĚŽ Ă ƋƵĞ Ğů /W ĂĐƵŵƵůĂĚŽ ƉĂƌĂ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ĨƵĞ ŶĞŐĂƚŝǀŽ͘
/E'Z^K^
ŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ /ŶŐƌĞƐŽƐ WĞƌĐŝďŝĚŽƐ
Ŷ Ğů ĐƵĂĚƌŽ EǑ ϭ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƉĞƌĐŝďŝĚŽƐ
ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ĂŹŽƐ ϮϬϬϴ LJ ϮϬϬϵ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ůĂƐ ǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ ƚĂŶƚŽ
Ă ŶŝǀĞů ĚĞ şƚĞŵ ĐŽŵŽ ĚĞ ƚŽƚĂůĞƐ͘
>ŽƐ /ŶŐƌĞƐŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ĂƐĐŝĞŶĚĞŶ Ă ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ DΨ ϭϭ͘ϳϴϵ͘ϭϱϳ͕ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ
ƐƵƉĞƌĂŶ ĞŶ DΨ ϭ͘Ϯϱϭ͘ϰϯϴ Ă ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƉĞƌĐŝďŝĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϴ͘ WŽƌĐĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĞƐƚŽ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ϭϭ͕ϴϴй͘ ƐƚĞ ĂƵŵĞŶƚŽ ƚĂŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ƐĞ ĚĞďĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ă ƋƵĞ
ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƉĞƌĐŝďŝĞƌŽŶ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ ƉŽƌ ǀĞŶƚĂ ĚĞ ĐƚŝǀŽƐ ŶŽ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ƉŽƌ DΨ ϭ͘Ϭϰϭ͘ϭϱϵ͕ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ƵƚŝůŝnjĂƌŽŶ şŶƚĞŐƌĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĂďŽŶĂƌ Ă ůĂ ĚĞƵĚĂ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ĚĞů
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͘ ^ŝ ƐĞ ĞdžĐůƵLJĞ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ĞƐƚĞ ŝŶŐƌĞƐŽ ĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ͕ Ğů ĂƵŵĞŶƚŽ ƌĞĂů
ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ ĞƐ ĚĞ ƐŽůŽ ƵŶ Ϯй͘
>ŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ ĞdžĐůƵŝĚĂƐ ůĂƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ;ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƋƵĞ ƉƌŽǀŝĞŶĞŶ ĚĞ ŽƚƌŽƐ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ƉƷďůŝĐŽ Ž ƉƌŝǀĂĚŽͿ͕ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂĐŝſŶ ĚĞů ϭϴ͕ϲϮй ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ DΨ
ϭ͘ϯϰϵ͘Ϭϱϰ͘
ƵĂĚƌŽ EǑ ϭ͗ /ŶŐƌĞƐŽƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ϮϬϬϵͬϮϬϬϴ
ITEM
AÑO 2008
AÑO 2009
PERCIBIDO
(M$)
PERCIBIDO
(M$)
VARIACION
ANUAL
PERCIBIDO ($)
VARIACION
ANUAL
PERCIBIDO (%)
1
Tributo sobre uso de Bienes y la
Realización de Actividades
4.455.903
4.625.752
169.849
3,81%
2
Transferencias Corrientes
2.682.036
3.063.096
381.060
14,21%
3
Rentas de la Propiedad
5.938
2.528
3.410
-57,43%
4
Ingresos de Operación
19.004
27.094
8.090
42,57%
5
Otros Ingresos Corrientes
2.441.428
2.671.992
230.564
9,44%
6
Venta Activos No Financieros
24.810
1.045.820
1.021.010
7
Venta de Activos Financieros
-
-
-
8
Recuperación Préstamos
137.201
122.571
-
14.630
-10,66%
9
Trasferencias para Gastos de
Capital
611.546
132.870
-
478.676
-78,27%
Saldo Inicial De Caja
159.853
97.434
-
62.419
-39,05%
INGRESOS TOTALES
10.537.719
11.789.157
1.251.438
11,88%
INGRESOS TOTALES SIN
TRANSFERENCIAS
7.244.137
8.593.191
1.349.054
18,62%
INGRESOS TOTALES SIN VENTA DE
ACTIVO
10.537.719
10.747.998
210.279
2,00%
INGRESOS TOTALES SIN
TRANSFERENCIAS Y SIN VTA ACTIVO
7.244.137
7.552.032
307.895
4,25%
10
-
4115,32%
0,00%
'ƌĄĨŝĐŽ EǑ ϭ͗ ŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ /ŶŐƌĞƐŽƐ WĞƌĐŝďŝĚŽƐ
COMPORTAMIENTO INGRESOS PERCIBIDOS
AÑO 2009 V/S AÑO 2008
INGRESOS M$
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
Saldo Inicial
Transf.Capital
Rec.
Prestamos
Vta Financ.
Vta N/Financ.
Otros
Ingresos
Ing.Operación
Rtas
Propiedad
Transf.Ctes.
Tributo
Bienes
-
ITEM DE INGRESO
AÑO 2008
AÑO 2009
sĂƌŝĂĐŝſŶ /ŶŐƌĞƐŽƐ ZĞůĞǀĂŶƚĞƐ
>ŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞ ŵĂLJŽƌ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂů ƐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
Ͳ
WĂƚĞŶƚĞƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ
Ͳ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ &ŽŶĚŽ ŽŵƷŶ
Ͳ
WĞƌŵŝƐŽƐ ĚĞ ŝƌĐƵůĂĐŝſŶ
Ͳ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ /ŵƉƵĞƐƚŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů
Ͳ
DƵůƚĂƐ Ğ /ŶƚĞƌĞƐĞƐ
ů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ LJ ƐƵ ǀĂƌŝĂĐŝſŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ĂŹŽ
ϮϬϬϴ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ĞŶ Ğů ĐƵĂĚƌŽ EǑ Ϯ͘ >Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů &ŽŶĚŽ ŽŵƷŶ DƵŶŝĐŝƉĂů ĞƐ Ğů ŝŶŐƌĞƐŽ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ƋƵĞ ƚƵǀŽ Ğů ĂƵŵĞŶƚŽ ŵĄƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ ĂůĐĂŶnjĂŶĚŽ ƵŶ Ϯϭ͕ϱй ĚĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ͘
ƵĂĚƌŽ EǑ Ϯ͗ sĂƌŝĂĐŝſŶ /ŶŐƌĞƐŽƐ ZĞůĞǀĂŶƚĞƐ
ITEM
AÑO 2008
AÑO 2009
VARIACION %
1
Patentes Municipales
1.743.174
1.732.177
-0,63%
2
Participación Fondo Común
1.498.870
1.821.081
21,50%
3
Permiso de Circulación
936.185
979.231
4,60%
4
Participación Impuesto Territorial
748.095
813.426
8,73%
5
Multas e Intereses
681.336
657.112
-3,56%
5.607.660
6.003.027
7,05%
'ƌĄĨŝĐŽ EǑ Ϯ͗ ǀŽůƵĐŝſŶ /ŶŐƌĞƐŽƐ WƌŽƉŝŽƐ ZĞůĞǀĂŶƚĞƐ
EVOLUCION INGRESOS PROPIOS RELEVANTES
2.000.000
1.800.000
INGRESOS M$
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
Patentes
FCM
Perm.Circul.
Impto Territ.
Multas
ITEM DE INGRESO
AÑO 2008
AÑO 2009
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĚĞ ůŽƐ /ŶŐƌĞƐŽƐ ZĞůĞǀĂŶƚĞƐ
>Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞ ŵĂLJŽƌ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂ ĞŶ Ğů ĐƵĂĚƌŽ EǑ ϯ͕
LJ ƌĞĨůĞũĂ ƵŶĂ ĐŝĞƌƚĂ ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ ĞŶ Ğů ƚŝĞŵƉŽ͕ ĐŽŶ ůĞǀĞƐ ǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐ͘ ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ Ğů &ŽŶĚŽ
ŽŵƷŶ ĚĞƐƉůĂnjŽ Ă WĂƚĞŶƚĞƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ƐƵďŝĞŶĚŽ ϯ ƉƵŶƚŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ĂŹŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ
ĞŶƚƌĞ ĂŵďŽƐ ŵĂŶƚŝĞŶĞŶ ƵŶĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĐĞƌĐĂŶĂ Ăů ϲϬй ĞŶ ůŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ĂŹŽƐ͘
ƵĂĚƌŽ EǑ ϯ͗ WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ZĞůĂƚŝǀĂ /ŶŐƌĞƐŽƐ ZĞůĞǀĂŶƚĞƐ
ITEM
AÑO 2009
Participación
Relativa
1
Patentes Municipales
1.732.177
29,0%
2
Participación Fondo Común
1.821.081
30,0%
3
Permiso de Circulación
979.231
16,0%
4
Participación Impuesto Territorial
813.426
14,0%
5
Multas e Intereses
657.112
11,0%
6.003.027
100,0%
TOTAL
'ƌĄĨŝĐŽ EǑ ϯ͗ WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ZĞůĂƚŝǀĂ /ŶŐƌĞƐŽƐ WƌŽƉŝŽƐ ZĞůĞǀĂŶƚĞƐ
INGRESOS RELEVANTES
Participación Relativa
Multas e Intereses
11%
Participación
Im puesto Territorial
14%
Perm iso de
Circulación
16%
Patentes
Municipales
29%
Participación Fondo
Com ún
30%
WŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ ĚĞ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ů ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƉĞƌĐŝďŝĚŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ĂůĐĂŶnjĂ ƵŶ ϴϬ͕ϵϰй͘ ;ů ĂŹŽ ϮϬϬϴ ĨƵĞ ĚĞ ϳϳ͕ϳϱйͿ͕ ƐŝĞŶĚŽ
ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ WƌĠƐƚĂŵŽƐ Ğů şƚĞŵ ĐŽŶ ŵĞŶŽƐ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͘
ƵĂĚƌŽ EǑ ϰ͗ 'ƌĂĚŽ ĚĞ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
PRESUPUESTO
VIGENTE
ITEM
PORCENTAJE
CUMPLIMIENT
O%
INGRESOS
PERCIBIDOS
1
Tributo sobre uso de Bienes y la
Realización de Actividades
5.293.700
4.625.752
87,38%
2
Transferencias Corrientes
3.373.949
3.063.096
90,79%
3
Rentas de la Propiedad
5.100
2.528
49,57%
4
Ingresos de Operación
32.700
27.094
82,86%
5
Otros Ingresos Corrientes
2.770.435
2.671.992
96,45%
6
Venta Activos No Financieros
1.449.874
1.045.820
72,13%
7
Venta de Activos Financieros
8
Recuperación Préstamos
9
Trasferencias para Gastos de
Capital
10
-
0,00%
1.141.461
122.571
10,74%
401.411
132.870
33,10%
97.434
97.434
100,00%
14.566.064
11.789.157
80,94%
Saldo Inicial De Caja
TOTAL
-
'ƌĄĨŝĐŽ EǑ ϰ͗ 'ƌĂĚŽ ĚĞ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AÑO 2008 (M$)
100%
87%
100 %
96 %
91%
8 3%
8 1%
80%
72 %
60%
50%
33 %
40%
20%
11%
TOTAL
Caja
Transf.Capital
Rec.Préstamos
Vta.No Financ
Vta.Activos
Otros
Ing.Oper.
Transf.Ctes.
Rentas Prop.
0%
0%
Trib.Bienes
% CUMPLI MTO
120%
ITEM DE INGRESO
DŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂƐ
>ĂƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂƐ ĂƵŵĞŶƚĂƌŽŶ ĞŶ ƵŶ Ϯϱ͕ϱй Ğů WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ŽƌŝŐŝŶĂů͕
ƐŝĞŶĚŽ ůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ůĂ ƌĞĂůŝnjĂĚĂ ĞŶ Ğů şƚĞŵ sĞŶƚĂ ĐƚŝǀŽƐ EŽ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘ DΨ
ϭ͘Ϭϰϭ͘ϭϱϵ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ůĂ ǀĞŶƚĂ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŵƵĞďůĞƐ ĚĞů >ŝĐĞŽ džƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƌƚşƐƚŝĐŽ LJ ĚĞů >ŝĐĞŽ
sŝĐĞŶƚĞ WĠƌĞnj ZŽƐĂůĞƐ͘
ƵĂĚƌŽ EǑ ϱ͗ DŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂƐ
ITEM
PRESUPUESTO
INICIAL (M$)
PRESUPUESTO
VIGENTE (M$)
PORCENTAJE
VARIACION %
1
Tributo sobre uso de Bienes y la
Realización de Actividades
5.159.000
5.293.700
2,61%
2
Transferencias Corrientes
2.500.000
3.373.949
34,96%
3
Rentas de la Propiedad
5.100
5.100
0,00%
4
Ingresos de Operación
18.700
32.700
74,87%
5
Otros Ingresos Corrientes
2.629.900
2.770.435
5,34%
6
Venta Activos No Financieros
1.500
1.449.874
96558,27%
7
Venta de Activos Financieros
-
-
0,00%
8
Recuperación Préstamos
1.141.461
1.141.461
0,00%
9
Trasferencias para Gastos de
Capital
1.000
401.411
150.000
97.434
11.606.661
14.566.064
10
Saldo Inicial De Caja
TOTAL
-35,04%
25,50%
'ƌĄĨŝĐŽ EǑ ϱ͗ DŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂƐ
INGRESOS M$
ANALISIS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
-
PPTO. INICIAL
PPTO. VIGENTE
' ^dK^
ŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ 'ĂƐƚŽƐ ĞǀĞŶŐĂĚŽƐ
>ŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞǀĞŶŐĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ĂůĐĂŶnjĂŶ ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ DΨ ϭϮ͘ϳϭϰ͘ϱϮϬ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƐ
ĞŶ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ şƚĞŵƐ ĚĞƚĂůůĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƵĂĚƌŽ EǑ ϲ͘ ƐƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐ
ŐĂƐƚŽƐ ĚĞǀĞŶŐĂĚŽƐ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϴ ĚĞ ƵŶ ϭϭ͕ϰϬй LJ Ɛŝ ĚĞƐĐŽŶƚĂŵŽƐ ůĂƐ dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞ
ĂƉƌĞĐŝĂƌ ƋƵĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞǀĞŶŐĂĚŽƐ ĚŝƐŵŝŶƵLJĞƌŽŶ ĞŶ ƵŶ ϱ͕ϴϯй͘ hŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĂƵŵĞŶƚŽƐ ŵĄƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĞŶ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞǀĞŶŐĂĚŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ăů şƚĞŵ ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ ĞƵĚĂ͕ ƉĞƌŽ ƐĞ ĚĞďĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ăů ŝŶŐƌĞƐŽ ĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ƉŽƌ ǀĞŶƚĂ ĚĞ ĂĐƚŝǀŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ
ŝŶŐƌĞƐŽƐ͘
ƵĂĚƌŽ EǑ ϲ͗
ŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ 'ĂƐƚŽƐ ĞǀĞŶŐĂĚŽƐ
ITEM
2008
2009
1 Gasto en Personal
3.082.842
3.304.304
7,18%
2 Bienes y Servicio de Consumo
2.421.683
2.581.592
6,60%
3 Prestaciones de Seguridad Social
4 Transerencias Corrientes
5 Integros al Fisco
8.722
4.330.135
2.794
VARIACION %
5.036.845
-
-100,00%
16,32%
-100,00%
6 Otros Gastos Corrientes
16.541
66.639
302,87%
7 Adquisición Activos No Financieros
53.339
27.770
-47,94%
653.939
192.407
-70,58%
8 Iniciativas de Inversión
9 Transferencias de Capital
10 Servicio de La Deuda
11 Saldo Final de Caja
6.012
837.779
-
1.504.963
-
-100,00%
79,64%
0,00%
TOTAL
11.413.786
12.714.520
11,40%
TOTAL EXCLUIDAS
TRANSFERENCIAS EXTERNAS
7.077.639
8.566.782
21,04%
TOTAL SIN TRANSFERENCIAS
EXTERNAS Y VENTA ACTIVO
7.077.639
7.525.623
6,33%
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ZĞůĂƚŝǀĂ ĚĞ ůŽƐ 'ĂƐƚŽƐ
ƵĂĚƌŽ EǑ ϳ͗ WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ZĞůĂƚŝǀĂ ĚĞ ůŽƐ 'ĂƐƚŽƐ
ITEM
AÑO 2008
AÑO 2009
ϭ 'ĂƐƚŽ ĞŶ WĞƌƐŽŶĂů
Ϯϳ͕Ϭϭй
Ϯϲ͕Ϭй
Ϯ ŝĞŶĞƐ LJ ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ŽŶƐƵŵŽ
Ϯϭ͕ϮϮй
ϮϬ͕ϯй
ϯ WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů
Ϭ͕Ϭϴй
Ϭ͕Ϭй
ϰ dƌĂŶƐĞƌĞŶĐŝĂƐ ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
ϯϳ͕ϵϰй
ϯϵ͕ϲй
ϱ /ŶƚĞŐƌŽƐ Ăů &ŝƐĐŽ
Ϭ͕ϬϮй
Ϭ͕Ϭй
ϲ KƚƌŽƐ 'ĂƐƚŽƐ ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
Ϭ͕ϭϰй
Ϭ͕ϱй
ϳ
Ϭ͕ϰϳй
Ϭ͕Ϯй
ϴ /ŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ ĚĞ /ŶǀĞƌƐŝſŶ
ϱ͕ϳϯй
ϭ͕ϱй
ϵ dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĂƉŝƚĂů
Ϭ͕Ϭϱй
Ϭ͕Ϭй
ϭϬ ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ >Ă ĞƵĚĂ
ϳ͕ϯϰй
ϭϭ͕ϴй
ϭϭ ^ĂůĚŽ &ŝŶĂů ĚĞ ĂũĂ
Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕Ϭй
ϭϬϬ͕Ϭй
ϭϬϬ͕Ϭй
ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĐƚŝǀŽƐ EŽ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
GASTOS DEL AÑO 2009
Participación Relativa
Deuda; 11,8%
Personal; 26,0%
Inversión; 1,5%
A No Financ; 0,2%
Transf. Ctes.; 39,6%
Seg.Social; 0,0%
Bs.Y Ss.; 20,3%
DŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂƐ
>ĂƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂƐ ĂƵŵĞŶƚĂƌŽŶ ĞŶ ƵŶ Ϯϱ͕ϱй Ğů WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ŽƌŝŐŝŶĂů͕
ƐŝĞŶĚŽ ůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ůĂ ƌĞĂůŝnjĂĚĂ ĞŶ Ğů /ƚĞŵ ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ ĞƵĚĂ͘ DΨ ϭ͘Ϭϰϭ͘ϭϱϵ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ůĂ ǀĞŶƚĂ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŵƵĞďůĞƐ ĚĞů >ŝĐĞŽ džƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƌƚşƐƚŝĐŽ LJ ĚĞů >ŝĐĞŽ sŝĐĞŶƚĞ
WĠƌĞnj ZŽƐĂůĞƐ͘
ƵĂĚƌŽ EǑ ϴ͗ DŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂ
ITEM
PRESUPUESTO
INICIAL M$
PRESUPUESTO
VIGENTE M$
PORCENTAJE
VARIACION %
1
Gasto en Personal
3.359.800
3.481.305
3,62%
2
Bienes y Servicio de Consumo
2.673.661
3.177.956
18,86%
3
Prestaciones de Seguridad Social
20.000
20.000
0,00%
4
Transerencias Corrientes
4.571.500
5.518.349
20,71%
5
Integros al Fisco
1.000
1.000
0,00%
6
Otros Gastos Corrientes
34.100
68.507
100,90%
7
Adquisición Activos No Financieros
8
Iniciativas de Inversión
9
Transferencias de Capital
10
Servicio de La Deuda
11
Saldo Final de Caja
53.600
62.800
17,16%
175.000
518.699
196,40%
26.000
2.200
-91,54%
692.000
1.646.651
137,96%
TOTAL
11.606.661
68.597
0,00%
14.566.064
25,50%
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
16.000.000
MONTO M$
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
INICIAL
Saldo Caja
Transf.
Capital
Activos
No Financ
I.Fisco
Seg.Social
ITEM DE GASTO
Personal
0
VIGENTE
WŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ ĚĞ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ů ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƉĞƌĐŝďŝĚŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ĂůĐĂŶnjĂ ƵŶ ϴϬ͕ϵϰй͘ ;ů ĂŹŽ ϮϬϬϴ ĨƵĞ ĚĞ ϳϳ͕ϳϱйͿ͕ ƐŝĞŶĚŽ
ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ WƌĠƐƚĂŵŽƐ Ğů şƚĞŵ ĐŽŶ ŵĞŶŽƐ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͘
ƵĂĚƌŽ EǑ ϵ͗ WŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ 'ĂƐƚŽƐ
ITEM
PRESUPUESTO
VIGENTE
GASTOS
DEVENGADOS
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
%
1
Gasto en Personal
3.481.305
3.304.304
94,92%
2
Bienes y Servicio de Consumo
3.177.956
2.581.592
81,23%
3
Prestaciones de Seguridad Social
4
Transerencias Corrientes
5
Integros al Fisco
6
Otros Gastos Corrientes
68.507
66.639
97,27%
7
Adquisición Activos No
Financieros
62.800
27.770
44,22%
8
Iniciativas de Inversión
518.699
192.407
37,09%
9
Transferencias de Capital
10
Servicio de La Deuda
TOTAL
20.000
5.518.349
1.000
2.200
5.036.845
-
-
0,00%
91,27%
0,00%
0,00%
1.646.651
1.504.963
91,40%
14.497.467
12.714.520
87,70%
WŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ ĚĞ WĂŐŽ ĚĞ ůŽƐ ŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ ĞǀĞŶŐĂĚŽƐ
ŽŵŽ ƐĞ ĂƉƌĞĐŝĂ ĞŶ Ğů ĐƵĂĚƌŽ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ;ƵĂĚƌŽ EǑ ϭϬͿ͕ Ğů ϵϭ͕ϯϰй ĚĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ
ĚĞǀĞŶŐĂĚŽƐ ĨƵĞ ĐĂŶĐĞůĂĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ůŽ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ƵŶ ϯ͕ϭй ŵĞŶŽƐ ƋƵĞ Ğů ĂŹŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĞŶ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ĂůĐĂŶnjŽ ƵŶ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĐĂŶĐĞůĂĚŽ ĚĞ ϵϰ͕ϰϰй͘
ƵĂĚƌŽ EǑ ϭϬ͗ WŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞ WĂŐŽ
ITEM
GASTOS
DEVENGADOS
GASTOS
PAGADOS
PORCENTAJE
DE PAGO %
1
Gasto en Personal
3.304.304
3.304.304
100,00%
2
Bienes y Servicio de Consumo
2.581.592
1.772.111
68,64%
3
Prestaciones de Seguridad Social
4
Transerencias Corrientes
5
Integros al Fisco
6
NGADOS
66.639
66.481
99,76%
7
Adquisición Activos No
Financieros
27.770
26.803
96,52%
8
Iniciativas de Inversión
192.407
187.159
97,27%
9
Transferencias de Capital
10
Servicio de La Deuda
TOTAL
5.036.845
-
-
4.949.276
-
-
0,00%
98,26%
0,00%
0,00%
1.504.963
1.307.886
86,90%
12.714.520
11.614.020
91,34%
ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ ĞdžĐůƵŝĚĂƐ ůĂƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ LJ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ
ĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ ƉŽƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ǀĞŶƚĂƐ ĚĞ ĂĐƚŝǀŽƐ͕ ĂƵŵĞŶƚĂƌŽŶ ĞŶ ƵŶ ϰ͕Ϯϱй LJ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ͕
ĞdžĐůƵŝĚĂƐ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ƉĂƌƚŝĚĂƐ͕ ĂƵŵĞŶƚĂƌŽŶ ƵŶ ϲ͕ϯϯй͕ ;Ϯ͕Ϭϴ ƉƵŶƚŽƐ ŵĄƐͿ͕ ůŽ ĐƵĂů ƌĞĨůĞũĂ ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ
ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ͘
Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ ůĂ ĚĞƵĚĂ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ĚĞů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ ƐĞ ƌĞĚƵũŽ ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ĚƵƌĂŶƚĞ ĞƐƚĞ ĂŹŽ͕ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŽďƚƵǀŝĞƌŽŶ ĐŽŶ ůĂ ǀĞŶƚĂ ĚĞů >ŝĐĞŽ
sŝĐĞŶƚĞ WĠƌĞnj ZŽƐĂůĞƐ LJ ĚĞů >ŝĐĞŽ džƉĞƌŝŵĞŶƚĂů
ƌƚşƐƚŝĐŽ͕ ĚĞů ŽƌĚĞŶ ĚĞ ůŽƐ ŵŝů ĐƵĂƌĞŶƚĂ LJ ƵŶ
ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ƉĞƐŽƐ͕ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ĚĞƐƚŝŶſ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ Ă ĂďŽŶĂƌ ůĂ ĚĞƵĚĂ ĚĞ ĂƐĞŽ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝŽ͘
>ŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĞŶ ƉĞƌƐŽŶĂů ŚĂŶ ƚĞŶŝĚŽ ĂƵŵĞŶƚŽƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĐŽŵŽ ƐŽŶ Ğů ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ƌĞƚƌŽĂĐƚŝǀŽ ĚĞů ƐƵĞůĚŽ ďĂƐĞ ŵĞŶƐƵĂů͕ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ƌƚ͘ ϰ ĚĞ ůĂ >ĞLJ ϮϬ͘ϭϵϴ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ĂƉůŝĐſ
ĚĞƐĚĞ Ğů Ϭϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϳ͘ ƐƚĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ŶŽ ĨƵĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůŽƐ ĂƉŽƌƚĞƐ
ĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ ƌĞĐŝďŝĚŽƐ ůŽ ĐƵĂů ƐŝŐŶŝĨŝĐſ ƋƵĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĞůůŽƐ ĨƵĞƌĂŶ ĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘
hŶ ŚĞĐŚŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ ĞƐ ƋƵĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶĂ ĞƐ ĂƉŽƌƚĂŶƚĞ Ăů
&ŽŶĚŽ ŽŵƷŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ Ă ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŵƵŶĂƐ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ Ă ůĂ
ŶƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ ƉĞƌĐŝďĞŶ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞ ĞƐƚĞ &ŽŶĚŽ͕ ŶŽƐŽƚƌŽƐ ĚĞďĞŵŽƐ ĂƉŽƌƚĂƌ͕ ĞƐ ĂƐş ƋƵĞ ĞŶ ůŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ
ϱ ĂŹŽƐ ŚĞŵŽƐ ĂƉŽƌƚĂĚŽ ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ ŵŝů ŶŽǀĞĐŝĞŶƚŽƐ ĚŝĞĐŝŽĐŚŽ ŵŝůůŽŶĞƐ͘
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽƐ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͘
ƐƚĞ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂ Ϯ ĐŽůĞŐŝŽƐ͕ ƵŶŽ ĚĞ
ĞŶƐĞŹĂŶnjĂ ďĄƐŝĐĂ LJ ŽƚƌŽ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶnjĂ ŵĞĚŝĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ϯ ũĂƌĚŝŶĞƐ ŝŶĨĂŶƚŝůĞƐ͕ ƋƵĞ ĐƵĞŶƚĂŶ ĐŽŶ
ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ :ĂƌĚŝŶĞƐ /ŶĨĂŶƚŝůĞƐ ;:hE:/Ϳ͘
ϭ͘
E >/^/^ WZ^hWh^d Z/K ϮϬϬϵ
ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĞ ĨƵĞ ĞůĂďŽƌĂĚŽ ĐŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞdžƚƌĂşĚĂ ĚĞů ĂůĂŶĐĞ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ ĚĞ
/ŶŐƌĞƐŽƐ LJ 'ĂƐƚŽƐ Ăů ŵĞƐ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ĞůĂďŽƌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ LJ
ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͘
ϭ͘ /E'Z^K^
ů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĐƵĂĚƌŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞů WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ /ŶŐƌĞƐŽƐ LJ ĚĞ ůŽƐ ŵŽŶƚŽƐ
ĞĨĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƌĞĐĂƵĚĂĚŽƐ͕ ĞŶ ŵŝůĞƐ ĚĞ ƉĞƐŽƐ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ LJĂ ƌĞĨĞƌŝĚŽ͗
ſĚŝŐŽ
ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
WĞƌĐŝďŝĚŽ
ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ϭ͘Ϭϳϲ͘ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϯй
ϭ͕Ϭϰϴ͕Ϯϵϰ
ϵϳ͕ϯϰй
ϭϭϱ͘Ϭϱ
dƌĂŶƐĨ͘ ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
ϭϭϱ͘Ϭϳ
/ŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞ KƉĞƌĂĐŝſŶ
ϯ͕ϲϴϬ
Ϭ͕ϬϬй
ϱ͕ϭϰϳ
ϭϯϵ͕ϴϳй
ϭϭϱ͘Ϭϴ
KƚƌŽƐ /ŶŐ͘ ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
ϲϯ͕ϮϬϬ
Ϭ͕Ϭϱй
ϱϵ͕ϵϴϱ
ϵϰ͕ϵϭй
ϭϭϱ͘ϭϱ
^ĂůĚŽ /ŶŝĐŝĂů ĚĞ ĂũĂ
ϮϮ͕ϰϮϳ
Ϭ͕ϬϮй
ϮϮ͖ϰϮϳ
ϭϬϬ͖ϬϬй
ϭ͕ϭϯϱ͕ϴϱϯ
ϵϰ͕ϵϭй
dKd > DΨ
ϭ͕ϭϲϲ͕ϯϬϬ
^Ğ ŽďƐĞƌǀĂ ƋƵĞ Ğů ƌƵďƌŽ dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͕ ĞƐ ƐŝŶ ĚƵĚĂ͕ Ğů ŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞŶ ůĂ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ůŽƐ /ŶŐƌĞƐŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ĐŽŶ ƵŶ ϵϯй͕ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ Ă ĂŶĂůŝnjĂƌ ĞŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ĐƵĂĚƌŽƐ LJ ŐƌĄĨŝĐŽƐ͘
ŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐ ŵŽŶƚŽƐ ƌĞĐĂƵĚĂĚŽƐ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ĨƵĞƌŽŶ ƉĞƌĐŝďŝĚŽƐ Ăů ϯϭ ĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ǀŝƐƵĂůŝnjĂ ƋƵĞ ƚƵǀŽ ƵŶ ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ϵϱй͕ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĐĞƌĐĂŶŽ Ăů ŵŽŶƚŽ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚŽ͕ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ Ğů ƌƵďƌŽ /ŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞ KƉĞƌĂĐŝſŶ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƐƵƉĞƌĂ ůŽ ƉƌŽLJĞĐƚĂĚŽ͕
ĂůĐĂŶnjĂŶĚŽ ƵŶ ϭϯϵ͕ϴϳй͘
ϭ͘ ͘Ͳ /ŶŐƌĞƐŽƐ WĞƌĐŝďŝĚŽƐ
ů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĐƵĂĚƌŽ ĞdžƉŽŶĞ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ůŽƐ /ŶŐƌĞƐŽƐ WĞƌĐŝďŝĚŽƐ͕ ĂƉƌĞĐŝĄŶĚŽƐĞ ƋƵĞ Ğů
ƌƵďƌŽ dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ĞƐ Ğů ŵĂLJŽƌ ĞdžƉŽŶĞŶƚĞ ĐŽŶ ƵŶ ϵϯй LJ Ğů ƌƵďƌŽ /ŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞ
KƉĞƌĂĐŝſŶ ĞƐ Ğů ĚĞ ŵĞŶŽƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ͘
ſĚŝŐŽ
ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ
WĞƌĐŝďŝĚŽ DΨ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ й
ϭϭϱ͘Ϭϱ
dƌĂŶƐ͘ ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
ϭ͕Ϭϰϴ͕Ϯϵϰ
Ϭ͘ϵϯ
ϭϭϱ͘Ϭϳ
/ŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞ KƉĞƌĂĐŝſŶ
ϱ͕ϭϰϳ
Ϭ͘ϬϬ
ϭϭϱ͘Ϭϴ
KƚƌŽƐ /ŶŐ͘ ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
ϱϵ͕ϵϴϱ
Ϭ͘Ϭϱ
ϭϭϱ͘ϭϱ
^ĂůĚŽ /ŶŝĐŝĂů ĚĞ ĂũĂ
ϮϮ͕ϰϮϳ
Ϭ͘ϬϮ
dKd >
ϭ͕ϭϯϱ͕ϴϱϯ
ϭ͘ϬϬ
^ŝƚƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ĞdžƉŽŶĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŐƌĄĨŝĐŽ͗
WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ͕ Ğů ƌƵďƌŽ dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͕ ƐĞ ĐŽŵƉŽŶĞ ĚĞ /ŶŐƌĞƐŽƐ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ĚĞ͗
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ͖ :ƵŶƚĂ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ :ĂƌĚŝŶĞƐ /ŶĨĂŶƚŝůĞƐ LJ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
Ă͘ DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ͗
,ŽLJ ƐŽŶ ĚŽƐ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ƐŽŶ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ƌĞŐŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ Ăů ĂůĞƌŽ ĚĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ
YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ůĂ ƐĐƵĞůĂ ZĞŝŶŽ ĚĞ EŽƌƵĞŐĂ LJ Ăů >ŝĐĞŽ :ƵĂŶ
ŶƚŽŶŝŽ ZşŽƐ͘
Ŷ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ŝŶŐƌĞƐĂƌŽŶ Ăů WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ ŵŽŶƚŽƐ ƉŽƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ͕ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ LJ ŽƚƌŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů ƋƵĞ ůĂďŽƌĂ ĞŶ ůĂƐ
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ƚŽĚŽƐ ĞŶŵĂƌĐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů WůĂŶ ĚĞ DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚƵĐĂƚŝǀŽ͕
ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƋƵĞ ĚĞƐƚĂĐĂŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƌƵďƌŽƐ͗
ϭͿ ^ƵďǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ŶƐĞŹĂŶnjĂ 'ƌĂƚƵŝƚĂ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ DΨ ϰϲϱ͘ϳϬϱ͘Ͳ
ϮͿ ^ƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĐŽůĂƌ WƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂů ;^͘͘W͘Ϳ͕ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ DΨ ϯϱ͘Ϭϰϴ͘Ͳ͕ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ă
ŽƚŽƌŐĂƌ ĂƉŽLJŽ ĚŽĐĞŶƚĞ ĞŶ ĂƵůĂ͕ ĂƉŽLJŽ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͕ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ƚĞdžƚŽƐ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂ͕
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ŝŶƐƵŵŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ Ğ ŝŶƐƵŵŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͘
ϯͿ ^ƵďǀĞŶĐŝſŶ WƌŽ ZĞƚĞŶĐŝſŶ ƐĐƵĞůĂ ZĞŝŶŽ ĚĞ EŽƌƵĞŐĂ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ DΨ ϯϯϲ͘Ͳ
ĐƵLJŽ ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĨƵĞ ĞŶƚƌĞŐĂƌ ĂƉŽLJŽ ĚĞ ƚƵƚŽƌşĂƐ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ ĞŶ Ğů ƐƵďƐĞĐƚŽƌ ĚĞ
>ĞŶŐƵĂũĞ LJ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ϰͿ ^ƵďǀĞŶĐŝſŶ WƌŽ ZĞƚĞŶĐŝſŶ >ŝĐĞŽ :ƵĂŶ ŶƚŽŶŝŽ ZşŽƐ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ DΨ ϰ͘ϭϭϰ͘Ͳ͕
ĚĞƐƚŝŶĂĚĂ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ƵŶ ĞŶƚƌŽ ĚĞ ZĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ƉƌĞŶĚŝnjĂũĞ͕ ĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽ ůŝďƌŽƐ͕
ƚĞdžƚŽƐ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ĞƐƉĞĐŝĂůŝnjĂĚŽƐ͕ ŝŶƐƵŵŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕ ĞƐƚĂŶƚĞƌşĂƐ LJ ŵŽďŝůŝĂƌŝŽ
ƉĂƌĂ ďŝďůŝŽƚĞĐĂ͘
ϱͿ ^ƵďǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ DΨ ϳ͘ϱϵϭ͘Ͳ͕ ĚŝƌŝŐŝĚĂ Ă ĐƵďƌŝƌ ůŽƐ
ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘
ϲͿ ŽŶǀĞŶŝŽ ĚĞ WƌŽLJĞĐƚŽ ĚĞ &ŽŵĞŶƚŽ LJ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ >ŝĐĞŽ
:ƵĂŶ ŶƚŽŶŝŽ ZşŽƐ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ DΨ ϭ͘ϬϬϬ͘Ͳ͕ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ƵŶĂ ƐĂůĂ
ĚĞ ƐŝŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ ĂĚƋƵŝƌŝĠŶĚŽƐĞ ŵŽďŝůŝĂƌŝŽ Ğ ŝŶƐƵŵŽƐ͘
ϳͿ WƌŽLJĞĐƚŽ ĚĞ DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚƵĐĂƚŝǀŽ >ŝĐĞŽ :ƵĂŶ ŶƚŽŶŝŽ ZşŽƐ͕ ĐƵLJŽ ĨŝŶ ĞƐ ĂĚƋƵŝƌŝƌ
ŝŶƐƵŵŽƐ LJ ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͘
ĚĞŵĄƐ͕ Ğů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ ƚƌĂŶƐĨŝƌŝſ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ ĐƵďƌŝƌ Ğů ƉĂŐŽ ĚĞ ǀĂƌŝĂƐ
ĂƐŝŐŶĂĐŝŽŶĞƐ Ăů ƉĞƌƐŽŶĂů ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ĞƐƚŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ƋƵĞ ĚĞƐƚĂĐĂŶ ůĂƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ŽŶŽ ĚĞ ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
DΨ
ϭϱ͘ϯϳϬ
ŽŶŽ ƐŝƐƚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĚƵĐĂĐŝſŶ
Ϯ͘ϴϴϬ
ZĞĨŽƌnjĂŵŝĞŶƚŽ ĚƵĐĂƚŝǀŽ
ϭ͘ϬϬϬ
s/
Ϯ͘ϳϲϳ
ŽŶŽ ŽĐĞŶƚĞ
ϰ͘ϯϲϯ
ŽŶŽ ƐĐŽůĂƌŝĚĂĚ
ϯ͘ϳϭϲ
ZĞĨŽƌnjĂŵŝĞŶƚŽ ĚƵĐĂƚŝǀŽ
ŶƚŝĐŝƉŽ ŽŶŽ ^ ϴϭϱ
ϮϮ͘ϮϬϬ
ď͘ :ƵŶƚĂ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ :ĂƌĚŝŶĞƐ /ŶĨĂŶƚŝůĞƐ ;:hE:/Ϳ͗
Ŷ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ƐŽŶ ƚƌĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ƉĂƌǀƵůĂƌŝĂ ƋƵĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŶ ďĂũŽ
Ğů ŽŶǀĞŶŝŽ ĞŶƚƌĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů LJ ůĂ :hE:/͕ ĞŶ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ
Ğů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌƚŝƌ Ğů ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ƐƵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘
>Ă :hE:/ ƚƌĂŶƐĨŝĞƌĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ă ĐƵďƌŝƌ ŐĂƐƚŽƐ ƉŽƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽ
ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ĚĞ ŝŶƐƵŵŽƐ͕ ĐŽŶƐƵŵŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ LJ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ LJ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ĚĞ ůŽƐ ŵĞŶŽƌĞƐ͘
ϭ͘͘Ͳ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ /ŶŐƌĞƐŽƐ
ů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĐƵĂĚƌŽ ƉĞƌŵŝƚĞ ǀŝƐƵĂůŝnjĂƌ ĐƵĂů ĨƵĞ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ /ŶŐƌĞƐŽƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŽƐ Ă ůŽƐ ŵŽŶƚŽƐ ĞĨĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌĐŝďŝĚŽƐ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͖ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ ƵŶ
ĚĠĨŝĐŝƚ ĚĞ DΨ ϯϬ͘ϰϰϳ͘Ͳ
ſĚŝŐŽ
ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽΎ
WĞƌĐŝďŝĚŽΎ
ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽΎ
ϭϭϱ͘Ϭϱ͘Ϭϯ͘ϬϬϯ
^ƵďƐ͘ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ
ϱϵϲ͕ϰϯϴ
ϲϭϱ͕ϳϬϱ
Ͳϭϵ͕Ϯϲϳ
ϭϭϱ͘Ϭϱ͘Ϭϯ͘ϬϬϰ
:hE:/
ϮϮϳ͕ϰϮϬ
Ϯϱϯ͕ϱϰϵ
ͲϮϲ͕ϭϮϵ
ϭϭϱ͘Ϭϱ͘Ϭϯ͘ϭϬϭ
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ
Ϯϱϯ͕ϭϯϱ
ϭϳϵ͕ϬϰϬ
ϳϰ͕Ϭϵϱ
ϭϭϱ͘Ϭϳ͘ϬϮ͘ϬϬϭ
Ğƌ͘ DĂƚƌşĐƵůĂ
ϭ͕ϵϰϱ
ϭ͕ϵϰϱ
Ϭ
ϭϭϱ͘Ϭϳ͘ϬϮ͘ϬϬϮ
KƚƌŽƐ
ϭ͕ϳϯϱ
ϯ͕ϮϬϮ
Ͳϭ͕ϰϲϳ
ϭϭϱ͘Ϭϴ͘Ϭϭ͘ϬϬϭ
ZĞĞŵď͘ >ŝĐ͘ DĠĚŝĐĂƐ
ϱϵ͕ϴϬϬ
ϱϴ͕ϭϲϮ
ϭ͕ϲϯϴ
ϭϭϱ͘Ϭϴ͘Ϭϭ͘ϬϬϮ
ZĞĞŵď͘ ĐĐ͘ dƌĂďĂũŽ
ϯ͕ϰϬϬ
ϭ͕ϴϮϯ
ϭ͕ϱϳϳ
ϭϭϱ͘ϭϱ͘Ϭϭ
^ĂůĚŽ /ŶŝĐŝĂů ĚĞ ĂũĂ D
ϭϮ͕ϰϮϳ
ϭϮ͕ϰϮϳ
Ϭ
ϭϭϱ͘ϭϱ͘ϬϮ
^ĂůĚŽ /ŶŝĐŝĂů ĚĞ ĂũĂ :hE:/
ϭϬ͕ϬϬϬ
ϭϬ͕ϬϬϬ
Ϭ
ϭ͕ϭϲϲ͕ϯϬϬ
ϭ͕ϭϯϱ͕ϴϱϯ
ϯϬ͕ϰϰϳ
dKd >
Ύ ŝĨƌĂƐ ĞŶ ŵŝůĞƐ ĚĞ ƉĞƐŽƐ͘
ů ƌƵďƌŽ ĚĞ /ŶŐƌĞƐŽƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚſ ŵĞũŽƌ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝſ Ăů ĂƉŽƌƚĞ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ͞:hE:/͕͟ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ DΨϮϲ͘ϭϮϵ͖
LJ ĞŶ
ĐŽŶƚƌĂƉŽƐŝĐŝſŶ͕ Ğů ŵĄƐ ďĂũŽ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝſ Ăů ŝŶŐƌĞƐŽ ĚĞů ͞ ƉŽƌƚĞ
DƵŶŝĐŝƉĂů͕͟ ĞŶ ĚŽŶĚĞ ŶŽ ƐĞ ƚƌĂƐƉĂƐĂƌŽŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ƚŽƚĂů ĚĞ DΨϳϰ͘Ϭϵϱ͘Ͳ
ϭ͘͘Ͳ ŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽ ĚĞ /ŶŐƌĞƐŽƐ ƉĞƌĐŝďŝĚŽƐ ĂŹŽƐ ϮϬϬϴ ǀͬƐ ϮϬϬϵ
ů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĐƵĂĚƌŽ ĞdžƉŽŶĞ Ğů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ƌĞĂů ĚĞ ůŽƐ /ŶŐƌĞƐŽƐ WĞƌĐŝďŝĚŽƐ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϵ
ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ĂŹŽ ϮϬϬϴ͘
^Ğ ĚĞďĞ ƌĞĐŽƌĚĂƌ ƋƵĞ Ăů ŚĂďůĂƌ ĚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ƌĞĂů ƐĞ ĞƐƚĄ
ĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽ ĂŵďŽƐ ƉĞƌşŽĚŽƐ Ă ƵŶ ŵŝƐŵŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ůĂ ŵŽŶĞĚĂ͕ ŝŶĨůĂĐƚĂŶĚŽ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϴ ƉŽƌ ƵŶ ǀĂůŽƌ
ĚĞ Ϭй͘
ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ
ϮϬϬϴ
DΨ
ϰϲϳ͘ϭϳϭ
sĂƌŝĂĐŝſŶ
^ƵďǀĞŶĐŝſŶ ŶƐĞŹĂŶnjĂ 'ƌĂƚƵŝƚĂ
ϮϬϬϵ
DΨ
ϰϲϱ͘ϵϯϳ
KƚƌŽƐ
ϭϰϵ͘ϳϲϴ
ϱϭ͘ϴϭϴ
ϭϴϵ͕Ϭϯ
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ :hE:/
Ϯϱϯ͘ϱϰϵ
ϮϴϮ͘ϱϮϯ
ͲϭϬ͕Ϯϲ
ϭϳϵ͘ϬϰϬ
ϭϰϴ͘ϲϵϬ
ϮϬ͕ϰϭ
KƚƌĂƐ dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ϲϱ͘ϭϯϮ
ϵϮ͘ϯϭϰ
ͲϮϵ͕ϰϱ
^ĂůĚŽ /ŶŝĐŝĂů ĚĞ ĂũĂ
ϮϮ͘ϰϮϳ
ϯϳ͘ϲϱϵ
ͲϰϬ͕ϰϱ
ϭ͘ϭϯϱ͘ϴϱϯ
ϭ͘ϬϴϬ͘ϭϳϱ
ϱ͕ϭϱ
ƉŽƌƚĞ DƵŶŝĐŝƉĂů
dKd >
ͲϬ͕Ϯϲ
Ğ ůŽ ĞdžƉƵĞƐƚŽ͕ ƐĞ ĚĞĚƵĐĞ ƋƵĞ ĞdžŝƐƚĞ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶ ϱ͕ϱй ĞŶ ůŽƐ /ŶŐƌĞƐŽƐ ƉĞƌĐŝďŝĚŽƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ĂŹŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞďĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ăů ŵĂLJŽƌ ĂƉŽƌƚĞ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ
ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ƌƵďƌŽ ͞KƚƌŽƐ͕͟ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ƌĞĨĞƌŝĚŽ Ă ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉĂƌƚŝĚĂƐ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶ ĞŶ Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ůĂ ^ƵďǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ŶƐĞŹĂŶnjĂ 'ƌĂƚƵŝƚĂ͘
Ɛ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĞdžƉůŝĐĂƌ ƋƵĞ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ŝŶŐƌĞƐŽ ͞ ƉŽƌƚĞ DƵŶŝĐŝƉĂů͕͟ Ğů ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ
ĚŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ĂŹŽƐ ĞdžŚŝďĞ ƋƵĞ ƚƵǀŽ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ŵŽŶƚŽ ƉĞƌĐŝďŝĚŽ ĚĞ ϮϬ͕ϰϭй͕ ƉĞƌŽ Ğů ŵŽŶƚŽ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ ĞƌĂ DΨϮϱϯ͘ϱϰϵ͘Ͳ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ͕ ĞĨĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐĞ ĚĞũſ ĚĞ ƉĞƌĐŝďŝƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ
DΨϳϰ͘Ϭϵϱ͘Ͳ
Ϯ͘ ' ^dK^
ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă ĞƐƚĞ ƌƵďƌŽ͕ ƐĞ ĂŶĂůŝnjĂƌĄŶ ůŽƐ 'ĂƐƚŽƐ ĞǀĞŶŐĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ĚŽƐ ƉĞƌşŽĚŽƐ͕
ĂŹŽƐ ϮϬϬϳ LJ ϮϬϬϴ͘
Ϯ͘ϭ͘Ͳ ŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ 'ĂƐƚŽƐ ĞǀĞŶŐĂĚŽƐ
Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ 'ĂƐƚŽƐ ĞǀĞŶŐĂĚŽƐ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ƌĞĂů ĚĞů Ϭ͕ϭϳй͕
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ă DΨϭ͘ϳϳϯ͘Ͳ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ĂŹŽ ϮϬϬϴ͘
ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ
'ĂƐƚŽƐ WĞƌƐŽŶĂů ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ϮϬϬϵ
DΨ
ϲϮϳ͘ϳϴϯ
ϮϬϬϴ
DΨ
ϱϵϵ͘ϵϵϬ
sĂƌŝĂĐŝſŶ
й
ϰ͕ϲϯ
'ĂƐƚŽƐ WĞƌƐŽŶĂů EŝǀĞů ĞŶƚƌĂů
ϰϭ͘ϵϮϲ
ϯϱ͘ϰϲϯ
ϭϴ͕ϮϮ
'ĂƐƚŽƐ WĞƌƐŽŶĂů :hE:/
ϮϭϮ͘ϱϴϵ
ϭϴϬ͘ϵϴϳ
ϭϳ͕ϰϲ
'ĂƐƚŽƐ &ƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ϭϬϵ͘ϲϮϲ
ϭϲϬ͘Ϭϳϲ
WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů
ϱϱ͘ϯϱϵ
ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĂĐƚŝǀŽƐ ŶŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ϴ͘ϵϬϭ
/ŶǀĞƌƐŝſŶ ZĞĂů
ϲ͘ϱϮϴ
^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ ĞƵĚĂ
ϰ͘ϯϮϯ
dKd >
ϭ͘Ϭϲϳ͘Ϭϯϱ
ϴϴ͘ϳϰϲ
ϭ͘Ϭϲϱ͘ϮϲϮ
Ϭ͕ϭϳ
ĞďŝĚŽ Ăů ĐĂŵďŝŽ ĚĞů ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƌ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ŶŽ ƐĞƌĄ ƉŽƌ ĞƐƚĂ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ƉŽƐŝďůĞ ĐŽŵƉĂƌĂƌ ĐĂĚĂ ƉĂƌƚŝĚĂ ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ͖ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ĐŽŵŽ ƵŶ ƐŽůŽ ƚŽƚĂů͘
Ϯ͘Ϯ͘Ͳ ŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ 'ĂƐƚŽƐ WĂŐĂĚŽƐ
ů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĐƵĂĚƌŽ ĞdžŚŝďĞ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ƉĂŐŽ ĚĞ ůŽƐ ƉĞƌşŽĚŽƐ ϮϬϬϵ LJ
ϮϬϬϴ͕ ĞŶ ĚŽŶĚĞ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ĚŝƐŵŝŶƵLJſ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƚƌĂşĚĂƐ͘
ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ
ĞǀĞŶŐĂĚŽƐ
ϮϬϬϵ DΨ
ϲϮϳ͘ϳϴϯ
WĂŐĂĚŽƐ
ϮϬϬϵ DΨ
ϲϮϳ͘ϳϴϯ
WĂŐŽ
й
ϭϬϬ͕ϬϬ
ĞǀĞŶŐĂĚŽƐ
ϮϬϬϴ DΨ
ϱϵϵ͕ϵϵϬ
WĂŐĂĚŽƐ
ϮϬϬϴ DΨ
ϱϵϵ͘ϵϵϬ
WĂŐŽ
й
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϰϭ͘ϵϮϲ
ϰϭ͘ϵϮϲ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϰϲϯ
ϯϱ͘ϰϲϯ
ϭϬϬ͕ϬϬ
'ĂƐƚŽƐ WĞƌƐŽŶĂů :hE:/
ϮϭϮ͘ϱϴϵ
ϮϭϮ͘ϱϴϵ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϴϬ͘ϵϴϳ
ϭϴϬ͘ϵϴϳ
ϭϬϬ͕ϬϬ
'ĂƐƚŽƐ ĚĞ
ϭϬϵ͘ϲϮϲ
ϵϯ͘ϯϭϵ
ϴϱ͕ϭϮ
ϭϲϬ͘Ϭϳϲ
ϭϱϰ͘ϰϴϳ
ϵϲ͕ϱϭ
ϱϱ͘ϯϱϵ
ϱϱ͘ϯϱϵ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϵϬϭ
ϲ͘ϲϯϰ
ϳϰ͕ϱϯ
/ŶǀĞƌƐŝſŶ ZĞĂů
ϲ͘ϱϮϴ
ϲ͘ϱϮϴ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϴϴ͘ϳϰϲ
ϴϴ͘ϳϰϲ
ϭϬϬ͕ϬϬ
^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ ĞƵĚĂ
ϰ͘ϯϮϯ
Ϯ͘ϮϮϱ
ϱϭ͕ϰϳ
ϭ͘Ϭϲϳ͘Ϭϯϱ
ϭ͘Ϭϰϲ͘ϯϲϯ
ϵϴ͕Ϭϲ
ϭ͘Ϭϲϱ͘ϮϲϮ
ϭ͘Ϭϱϵ͘ϲϳϯ
ϵϵ͕ϵϵ
'ĂƐƚŽƐ WĞƌƐŽŶĂů
ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
'ĂƐƚŽƐ WĞƌƐŽŶĂů EŝǀĞů
ĞŶƚƌĂů
&ƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů
ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĂĐƚŝǀŽƐ
ŶŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
dKd >
ĞďŝĚŽ Ăů ĐĂŵďŝŽ ĚĞů ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƌ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ŶŽ ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ƉŽƌ
ĞƐƚĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ĐŽŵƉĂƌĂƌ ĐĂĚĂ ƉĂƌƚŝĚĂ ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ĐŽŵŽ ƵŶ ƐŽůŽ ƚŽƚĂů͘
WĞƌŽ͕ ƐĞ ĂƉƌĞĐŝĂ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ ĞŶ WĞƌƐŽŶĂů ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ĞŶ ůŽƐ
ƚƌĞƐ ĞƐƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ŶŝǀĞů ĐĞŶƚƌĂů LJ :hE:/͘
ƷŶ ĐƵĂŶĚŽ ĂƵŵĞŶƚſ Ğů ŐĂƐƚŽ ĞŶ WĞƌƐŽŶĂů͕ ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ĂĚǀĞƌƚŝƌ ƋƵĞ ĞdžŝƐƚŝſ ƵŶĂ ďĂũĂ ĞŶ Ğů
ƚŽƚĂů ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ ƉĂŐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ϮϬϬϴ Ă ϮϬϬϵ͘
///͘Ͳ KE>h^/KE^
ů WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů ƉƌĞƐĞŶƚſ ƵŶĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
/ŶŐƌĞƐŽƐ͕ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞů ŵĞŶŽƌ ĂƉŽƌƚĞ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘
ŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐ 'ĂƐƚŽƐ͕ ƐĞ ƉƌŽĚƵũŽ ƵŶĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ͕ ĂƷŶ ĐƵĂŶĚŽ ĞdžŝƐƚŝſ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ĚĞů ŐĂƐƚŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞŶ Ğů ƌƵďƌŽ ƉĞƌƐŽŶĂů͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĐƵĂĚƌŽ ĞdžŚŝďĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚſ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ Ğů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ͘
KEWdK
ŹŽ ϮϬϬϵ ;DΨͿ
/ŶŐƌĞƐŽƐ WĞƌĐŝďŝĚŽƐ
ϭ͘ϭϯϱ͘ϴϱϯ
'ĂƐƚŽƐ ĞǀĞŶŐĂĚŽƐ
ϭ͘Ϭϲϳ͘Ϭϯϱ
'ĂƐƚŽƐ WĂŐĂĚŽƐ
ϭ͘Ϭϰϲ͘ϯϲϯ
Z^h>d K &/E E/ZK
ϲϳ͘Ϭϲϯ
EŽƚĂ͗ ^ĂůĚŽ /ŶŝĐŝĂů ĚĞ ĂũĂ DΨϮϮ͘ϰϮϳ͘Ͳ
ďͿ ĐĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů WůĂŶ ĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶĂů ;W> KͿ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ
ĚĞ ĂǀĂŶĐĞ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ŵĞĚŝĂŶŽ LJ ůĂƌŐŽ ƉůĂnjŽ͕
ůĂƐ ŵĞƚĂƐ ĐƵŵƉůŝĚĂƐ LJ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĂůĐĂŶnjĂĚŽƐ͘
s >h /ME W> K ϮϬϭϬ
>ŽƐ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ŵĞĚŝĐŝſŶ ƵƚŝůŝnjĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝnjĂƌ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞů
WůĂĚĞĐŽ ϮϬϭϬ ƐĞ ďĂƐĂŶ ĞŶ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĞƐĐĂůĂ͗
>dK͗ ƵŵƉůĞ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ƉůĂŶƚĞĂĚŽ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ſƉƚŝŵĂ͘
D/K͗ ƵŵƉůĞ ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ƉůĂŶƚĞĂĚŽ͘ džŝƐƚĞŶ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ŵĞũŽƌĂƌ͘
:K͗ EŽ ƐĞ ĐƵŵƉůĞ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ͘
^ ZZK>>K ^K/ >͗
^ >h Ͳ KZWYh/E
KďũĞƚŝǀŽ ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͗
&ŽŵĞŶƚĂƌ Ğů ĐƵŝĚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ^ĂůƵĚ LJ ƌĞĚƵĐŝƌ ůĂƐ ŝŶĞƋƵŝĚĂĚĞƐ͘
KďũĞƚŝǀŽƐ ƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ
• &ŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ sŝĚĂ ^ĂůƵĚĂďůĞ͘
EŝǀĞů ĚĞ >ŽŐƌŽ
>dK
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ͕ ƐĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚſ Ğů ^ŝƐƚĞŵĂ ŚŝůĞ ƌĞĐĞ
ŽŶƚŝŐŽ͕ ƐĞ ůůĞǀĂƌŽŶ Ă ĐĂďŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ͕
ĨĞƌŝĂƐ ĚĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ LJ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ͕ dĂůůĞƌĞƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ LJ ĚĞ
ŐĠŶĞƌŽ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͘
• DĞũŽƌĂƌ ůŽƐ ůŽŐƌŽƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ͘
>dK
ŽŵŽ ĐĂĚĂ ĂŹŽ͕ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ
ĂƵŵĞŶƚĂƌŽŶ Ăů ŝŐƵĂů ƋƵĞ ůĂƐ ĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ LJ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ
ĂƚĞŶĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ͘
• WƌĞƐƚĂƌ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ WƌŝŵĂƌŝĂ Ž >dK
WƌĞǀĞŶƚŝǀĂ͕ ĂĐŽƌĚĞ Ă ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƚƌĂďĂũſ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ƵŶ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ
ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ͘
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀŽ ƉŽƌ ĞŶƚƌŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ͕ ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝſ ŵĞũŽƌĂƌ
ůĂ ^ĂůĂ ĚĞ ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ /ŶƚĞŐƌĂů LJ Ğů ^& D͘
^ ZZK>>K ^K/ >͗
h /ME Ͳ KZWYh/E
KďũĞƚŝǀŽ ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͗
WƌŽƉŝĐŝĂƌ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ LJ ĞƋƵŝƚĂƚŝǀĂ͕ ŽƌŝĞŶƚĂĚĂ Ă ĨŽŵĞŶƚĂƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŵƵŶĂů͘
KďũĞƚŝǀŽƐ ƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ
ƒ DĞũŽƌĂƌ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘
ƒ WƌŽƉŝĐŝĂƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŶƚŝŶƵŽ ĚĞ ůĂƐ
ďƵĞŶĂƐ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ LJ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐ͘
ƒ 'ĞƐƚŝŽŶĂƌ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ
ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘
EŝǀĞů ĚĞ >ŽŐƌŽ
>d
ů ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ĞũĞĐƵƚĂƌŽŶ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐ LJ
ĞdžƚƌĂ ĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕ ƚĞŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ŵĞũŽƌĂƌ LJ ĂƉŽLJĂƌ Ă ůŽƐ
ĂůƵŵŶŽƐ͕ ƉĂĚƌĞƐ͕ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ͕ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ LJ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͘
>d
ƐƚĞ ĂŹŽ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂƉŽLJŽ Ă ůĂ
ůĂďŽƌ ĚŽĐĞŶƚĞ͕ LJ ƚĞŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ƉƌĞƉĂƌĂƌ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͘
>d
>Ă ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ƉŽŶĞ ĞƐƉĞĐŝĂů ĠŶĨĂƐŝƐ ĞŶ Ğů ŵĂŶĞũŽ ĚĞ ůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ĚĞďŝĚŽ Ă ƋƵĞ ƐŝĞŵƉƌĞ ƐŽŶ ĞƐĐĂƐŽƐ͘
ƒ WƌŽƉĞŶĚĞƌ Ă ůŽŐƌĂƌ ƵŶĂ ŵĂLJŽƌ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ D/
ĞŶƚƌĞ ůĂ ĚƵĐĂĐŝſŶ ĄƐŝĐĂ LJ ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
ĞŶƚƌĞŐĂĚĂ
ƉŽƌ
ůŽƐ ƷŶ ĐƵĂŶĚŽ ĚĞƉĞŶĚĞŶ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ >ŝĐĞŽƐ dĠĐŶŝĐŽ
ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͘
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ ƚŽĚĂǀşĂ ŶŽ ĞdžŝƐƚĞ ƵŶ ŶĞdžŽ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂ Ğů ƉĂƐŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ŶƐĞŹĂŶnjĂ ĄƐŝĐĂ͘
ƒ ƉŽLJĂƌ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ >dK
ĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ ƉĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ ƵŶĂ ŵĞũŽƌ
ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ƵƌĂŶƚĞ Ğů ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ůůĞǀſ Ă ĐĂďŽ ƵŶ WƌŽLJĞĐƚŽ ĚĞ /ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ
ĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐ͘
ƐĐŽůĂƌ͕ ƋƵĞ ĂƉƵŶƚĂ Ă ƉƌŽŵŽǀĞƌ LJ ĂƚĞŶĚĞƌ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ĚĞ ϮϵϮ ĂůƵŵŶŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ͘
^ ZZK>>K ^K/ >͗
^ ZZK>>K KDhE/d Z/K
KďũĞƚŝǀŽ ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͗
WƌŽƉĞŶĚĞƌ Ăů ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ͕ ƉƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽ LJ ƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽ ůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ŽƌŐĂŶŝnjĂĚĂ͕ ĞŶ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĞƐĨĞƌĂƐ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ĐŽŶ ůĂ
ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌůĂ LJ ŚĂĐĞƌůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĚĞƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ LJ ƚŽŵĂ ĚĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘
KďũĞƚŝǀŽƐ ƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ
ƒ ƐƚŝŵƵůĂƌ LJ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ƚŽĚĂ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ůŽĐĂů͕ ƉƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ
ĐŽŵƵŶĂů LJ ĂƐĞŐƵƌĂŶĚŽ Ğů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞƋƵŝƚĂƚŝǀŽ͘
EŝǀĞů ĚĞ >ŽŐƌŽ
>dK
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ ŚĂ ƐŝĚŽ
ƉŽƐŝďůĞ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ LJ
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ LJ ĂĐŽƌĚĞ Ă ůĂƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐƵĂů͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ƐƵƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͘
ƒ 'ĞŶĞƌĂƌ ƌĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ă ŵŽĚŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ƵŶĂ >dK
ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ͕
ĐŽŶǀŝƌƚŝĠŶĚŽůĂƐ ĂƐş ĞŶ ĂĐƚŽƌĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ ƐƵ ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ͕ ƐĞ ůůĞǀĂƌŽŶ Ă ĐĂďŽ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƚĂůůĞƌĞƐ LJ
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ LJ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘
ĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ͗
dĂƌĚĞƐ ƌĞĐƌĞĂƚŝǀĂƐ͕ ŝĄůŽŐŽƐ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͘
ƒ ŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƌ͕ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƌ͕ ĞǀĂůƵĂƌ LJ ƐŝƐƚĞŵĂƚŝnjĂƌ ůŽƐ >dK
ŝŶƐƵŵŽƐ ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽƐ ĚĞů ƋƵĞŚĂĐĞƌ ƐŽĐŝĂů ƋƵĞ
ĚĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ >ŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ůůĞǀĂŶ Ă ĐĂďŽ ĞƐƚĂ ĨƵŶĐŝſŶ LJ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ͕ ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ
ƌĞĂůŝnjĂƌ ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
ƒ DĂŶƚĞŶĞƌ͕ ŽďƚĞŶĞƌ͕ ƌĞĐŝďŝƌ LJ ƚƌĂŵŝƚĂƌ ƚŽĚĂ ůĂ >dK
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ LJ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĨůƵLJĂ ĚĞ ůĂ
ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ Ă ĨŝŶ ĚĞ ĚĂƌ ŽŶ ůĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĄŵŝƚĞƐ Ă ůĂ sĞŶƚĂŶŝůůĂ jŶŝĐĂ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ŽƉŽƌƚƵŶĂ Ă ůŽƐ ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ƐĞ ŵĂŶƚŝĞŶĞ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ĂƚĞŶĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
ďƌŝŶĚĂĚĂƐ LJ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ƌĞĂůŝnjĂƌ Ğů ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐ͘
ƒ KƌŝĞŶƚĂƌ͕ ĂƚĞŶĚĞƌ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂƌ Ă ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ƋƵĞ D/K
ĚĞŵĂŶĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĞĨŝĐĂnj LJ ƵŶ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ŚĂ ŵĞũŽƌĂĚŽ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ăů ƉƷďůŝĐŽ͕
ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ͘
ƚŽĚĂǀşĂ ĞdžŝƐƚĞŶ ƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ŵĞũŽƌĂƌ ĞŶ ůŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ
ĐŽŶ ĞƐƚĞ ŽďũĞƚŝǀŽ͘
^ ZZK>>K ^K/ >͗
WKZd^ z ZZ /ME͗
KZWKZ /ME DhE//W > > WKZd
KďũĞƚŝǀŽ ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͗
WƌŽƉŝĐŝĂƌ Ğů ĚĞƉŽƌƚĞ LJ ůĂ ƌĞĐƌĞĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ŐƌƵƉŽƐ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽƐ͘
KďũĞƚŝǀŽƐ ƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ
EŝǀĞů ĚĞ >ŽŐƌŽ
ƒ &ŽŵĞŶƚĂƌ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ğů ĚĞƉŽƌƚĞ LJ ůĂ >dK
ƌĞĐƌĞĂĐŝſŶ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ũſǀĞŶĞƐ͕ ŵƵũĞƌĞƐ LJ ĂĚƵůƚŽƐ ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ůĂ ŽƌŵƵĚĞƉ ĚĞƐĂƌƌŽůůſ
ŵĂLJŽƌĞƐ͘
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ LJ ƚĂůůĞƌĞƐ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞƐĐŽůĂƌ͕
ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ;ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ LJ ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐͿ͕ LJ
ĚŝǀĞƌƐŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĞƚĄƌĞŽƐ͘
ƒ ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĞƐĐƵĞůĂƐ
ƌĞĐƌĞĂƚŝǀŽƐ͘
LJ
ƚĂůůĞƌĞƐ
ĚĞƉŽƌƚŝǀŽͲ
>dK
ů ϮϬϬϵ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƚĂůůĞƌĞƐ͗ :ƵĚŽ͕
dĞŶŝƐ ĚĞ DĞƐĂ͕ &ƵƚďŽů͕ dĞŶŝƐ͕ ĞƉŽƌƚĞƐ ĞdžƚƌĞŵŽƐ͕
ŽdžĞŽ͕ ĞƌſďŝĐĂ LJ >ƵĐŚĂ >ŝďƌĞ͘
ƒ ZĞĂůŝnjĂƌ ĞǀĞŶƚŽƐ ĚĞƉŽƌƚŝǀŽͲƌĞĐƌĞĂƚŝǀŽƐ ĚĞ D/K
ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŵĂƐŝǀŽ ĐŽŶǀŽĐĂŶĚŽ ǀĞĐŝŶŽƐ͕ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
Ŷ Ğů ƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽ ĚĞů ĂŹŽ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĐŽůĂďŽƌſ ĞŶ
ŽƌŐĂŶŝnjĂĚĂ LJ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͘
ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͗ ĂŵƉĞŽŶĂƚŽ ĚĞ ǀſůĞŝďŽů͕
ϰǐ KůŝŵƉŝĂĚĂƐ ƐĐŽůĂƌĞƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ͘
ƒ &ŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝſŶ ĚĞƉŽƌƚŝǀĂ LJ ƌĞĐƌĞĂƚŝǀĂ͘
D/K
Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ƐĞ ƉƌĞƐƚſ ĂƐĞƐŽƌşĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ƉĂƌĂ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ LJ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ĨŽŶĚŽƐ
ƉƷďůŝĐŽƐ͘
^ ZZK>>K KEMD/K
KEKD1 KDhE >
KďũĞƚŝǀŽ ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͗
/ŵƉƵůƐĂƌ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƵŶĂů͕ ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ƌŝƋƵĞnjĂƐ LJ ƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽ Ğů ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ůŽƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
KďũĞƚŝǀŽƐ ƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ
ƒ 'ĞŶĞƌĂƌ ƵŶĂ ŝŵĂŐĞŶͲŵĂƌĐĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ LJ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĞŶ
ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ğ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘
EŝǀĞů ĚĞ >ŽŐƌŽ
>dK
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ ƐĞ ŚĂ ĨŽƌƚĂůĞĐŝĚŽ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ
ĞdžŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ LJ ůĂƐ ŵƉƌĞƐĂƐ͕ ůŽ
ƋƵĞ ŚĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌ Ăů DƵŶŝĐŝƉŝŽ ĞŶ Ğů
ĄŵďŝƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂů͘
ƒ ƉŽLJĂƌ LJ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂ >dK
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ƉĂƌĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ
ĞĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ă ƐƵ ĄŵďŝƚŽ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ƵƌĂŶƚĞ Ğů ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ĐŽŶƚſ ĐŽŶ ĂƐĞƐŽƌşĂƐ LJ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŶſŵŝĐŽ͘
ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ ĞŶ Ğů ƚĞŵĂ ĚĞ ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ ƉůĂŶĞƐ
ĚĞ ŶĞŐŽĐŝŽ͕ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕ ĞƚĐ͘
ƒ ůĂďŽƌĂƌ ƵŶ WůĂŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŶſŵŝĐŽ >ŽĐĂů >dK
ƋƵĞ ĚĠ ŝŵƉƵůƐŽ Ăů ƉƌŽĐĞƐŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶĂ ĐŽŶ ƵŶ ĨƵĞƌƚĞ ĠŶĨĂƐŝƐ ĞŶ Ğů >Ă ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŶſŵŝĐŽ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƵŶ
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ǀĞŶƚĂũĂƐ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĞůĂďŽƌĂĚŽ ĞŶ Ğů ƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽ ĚĞů ĂŹŽ
ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ LJ ĚĞ ůŽƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ĚĞ YƵŝŶƚĂ ϮϬϬϳ͕ ƋƵĞ ĂƵŶ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ǀŝŐĞŶƚĞ͘
EŽƌŵĂů͘
^ ZZK>>K KEMD/K͗
^ ZZK>>K /EDK/>/ Z/K
KďũĞƚŝǀŽ ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͗
/ŶĐĞŶƚŝǀĂƌ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƉƌŝǀĂĚĂ ĞŶ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ĞŶƚƌĞŐĂŶĚŽ ůĂ ĂƐĞƐŽƌşĂ ůĞŐĂů
ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ LJ ĂƐĞŐƵƌĂŶĚŽ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞ ƐƵƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘
KďũĞƚŝǀŽƐ ƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ
ƒ 'ĞƐƚŝŽŶĂƌ
ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ
ĨĂĐƚŝďůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͘
ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ
ƒ ĐƚƵĂƌ ĐŽŵŽ ŶĞdžŽ ĞŶƚƌĞ ůĂ ŽĨĞƌƚĂ
ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ LJ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂů͘
EŝǀĞů ĚĞ >ŽŐƌŽ
>dK
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ĂŹŽƐ͕ ƐĞ ŚĂ ŐĞŶĞƌĂĚŽ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ͕ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂƐ LJ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ
KďƌĂƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ƵŶ ĚŝĂůŽŐŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞů ƚĞŵĂ͘
>dK
džŝƐƚĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞŽĐƵƉĂŶ
ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĞƐƚĞ ƚĞŵĂ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ůŽƐ ƐƵďƐŝĚŝŽƐ ĞƐƚĂƚĂůĞƐ͕
ĨĂĐŝůŝƚĂŶ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ Ă ƋƵŝĞŶĞƐ ĞƐƚĄŶ
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ ĞŶ ǀŝǀŝƌ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͘
ƒ ŶƚƌĞŐĂƌ ĂƐĞƐŽƌşĂ ůĞŐĂů ĞƐƉĞĐŝĂůŝnjĂĚĂ >dK
ƚĂŶƚŽ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĐŽŵŽ Ă ůĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐ ĞŶ ŝŶǀĞƌƚŝƌ ĞŶ ůĂ >Ă ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ '/^ ĐŽŵƵŶĂů͕ ƉĞƌŵŝƚĞ ďƌŝŶĚĂƌ ĞƐƚĞ
ĐŽŵƵŶĂ͘
ƐĞƌǀŝĐŝŽ Ă ůŽƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ƋƵĞ ůŽ ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ͘
^ ZZK>>K dZZ/dKZ/ >͗
^ ZZK>>K hZ EK
KďũĞƚŝǀŽ ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͗
ůĞǀĂƌ ůŽƐ ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ LJ ĚŝƐĞŹŽ ƵƌďĂŶŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĐƌĞĂŶĚŽ ƵŶĂ
/ĚĞŶƚŝĚĂĚ WƌŽƉŝĂ͘
KďũĞƚŝǀŽƐ ƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ
ƒ WŽƚĞŶĐŝĂƌ ůŽƐ ďĂƌƌŝŽƐ ĐŽŵŽ ĨŽƌŵĂ ĚĞ
ǀŝĚĂ ĐŽŵƵŶĂů͘
EŝǀĞů ĚĞ >ŽŐƌŽ
>dK
WƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ƋƵĞ ŚĂ ƌĞĂůŝnjĂĚŽ Ğů 'ŽďŝĞƌŶŽ
ĞŶƚƌĂů͕ ƐĞ ŚĂ ƚƌĂďĂũĂĚŽ ĞŶ ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĂůŐƵŶŽƐ
ďĂƌƌŝŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͘
ƒ ZĞǀŝƚĂůŝnjĂƌ Ğů ƚĞũŝĚŽ ƵƌďĂŶŽ ĞŶ ƵŶ >dK
ĐŽŶƚŝŶƵŽ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ƐĞ ĞůĂďŽƌĂƌŽŶ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ĚĞ ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘
ǀĞƌĞĚĂƐ͕ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ƵƌďĂŶŽƐ LJ ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ͘
ƒ
ƐĞŐƵƌĂƌ Ğů ĂĐĐĞƐŽ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ D/K
ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ Ă ůŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ
ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƵƌďĂŶŽ͘
^ ZZK>>K dZZ/dKZ/ >͗
^K z KZE dK
KďũĞƚŝǀŽ ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͗
,ĂĐĞƌ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ƵŶ ǀĞƌŐĞů ĐŽŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ă ĄƌĞĂƐ
ǀĞƌĚĞƐ LJ ĂƌďŽůĂĚŽ ƵƌďĂŶŽ͘
KďũĞƚŝǀŽƐ ƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ
EŝǀĞů ĚĞ >ŽŐƌŽ
ƒ ƌĞĂƌ ŶƵĞǀĂƐ ĄƌĞĂƐ ǀĞƌĚĞƐ ĚŽŶĚĞ D/K
ĞdžŝƐƚĂŶ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ ĞƌŝĂnjŽƐ͘
^ŝ ďŝĞŶ ŶŽ ƐĞ ŚĂŶ ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽ ŶƵĞǀĂƐ ĄƌĞĂƐ ǀĞƌĚĞƐ͕ ƐĞ ŚĂŶ
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽ ĚŽƐ ƉůĂnjĂƐ ĞdžŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌŽŶ
ŶƵĞǀŽƐ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ǀĞƌĚĞƐ͘
ƒ DĂŶƚĞŶĞƌ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ >dK
ǀĞƌĚĞƐ
ĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂƐ
ĞŶ
ĨŽƌŵĂ
>Ă ĞdžƚĞƌŶĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĞƐƚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ ŚĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘
ŽƉƚŝŵŝnjĂƌ ůĂ ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ǀĞƌĚĞƐ ĚĞ ƚŽĚĂ ůĂ
ĐŽŵƵŶĂ͘
ƒ ,ĂĐĞƌ ƵŶ ŵĂŶĞũŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ
ƌďŽůĂĚŽ hƌďĂŶŽ Ă ůĂƌŐŽ ƉůĂnjŽ͘
ƒ DŽĚĞƌŶŝnjĂƌ Ğů ƉĂƌĐĂĚĞƌŽ DƵŶŝĐŝƉĂů͘
ĚĞů
>dK
ŶƵĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂ ůĂ ƉŽĚĂ LJ ƚĂůĂ ĚĞ ůŽƐ ĄƌďŽůĞƐ ƋƵĞ ƐŽŶ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ƚĂŶƚŽ ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
:K
ƷŶ ŶŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ƉŽƐŝďůĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ Ğů
ƉĂƌĐĂĚĞƌŽ DƵŶŝĐŝƉĂů͘
ƒ
ŐŝůŝnjĂƌ ůĂ ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĚĞ D/K
ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ŚĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂĚŽ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ĐŽŶ ůĂ
sĞŶƚĂŶŝůůĂ jŶŝĐĂ DƵŶŝĐŝƉĂů ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ůŽƐ ƚŝĞŵƉŽƐ ĚĞ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ůĂƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ŐĞŶĞƌĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ͘
^ ZZK>>K dZZ/dKZ/ >͗ ,/'/E D/Ed >
KďũĞƚŝǀŽ ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͗
ŽŶƚƌŽůĂƌ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ ĚĞ ĚĂŹĂƌ ůĂ ƐĂůƵĚ ŚƵŵĂŶĂ LJ
ůĂ ĚĞů ĞŶƚŽƌŶŽ ĞŶ ƋƵĞ ůŽƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ƐƵ ǀŝĚĂ͕ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ƵŶ ůƵŐĂƌ ŐƌĂƚŽ ƉĂƌĂ ǀŝǀŝƌ͕
ĞƐƚƵĚŝĂƌ͕ ƚƌĂďĂũĂƌ LJ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ͘
KďũĞƚŝǀŽƐ ƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ
ƒ ŽŶƚƌŽůĂƌ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĞŵŝƐŽƌĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů
ƌĂĚŝŽ ĐŽŵƵŶĂů͘
EŝǀĞů ĚĞ >ŽŐƌŽ
>dK
Ŷ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ sĞŶƚĂŶŝůůĂ jŶŝĐĂ DƵŶŝĐŝƉĂů LJ Ğů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ /ŶƐƉĞĐĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚƌŽů͘
ƒ ƌĞĂƌ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ůĞŐĂůĞƐ͕ ĚĞ şŶĚŽůĞ D/K
ůŽĐĂů͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ŵŝŶŝŵŝnjĂƌ Ğů ŝŵƉĂĐƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂů ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐ ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ůŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ƐĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂƌŽŶ
ĞdžŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
ƉĂƌĂ ĐƌĞĂƌ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂŶ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ůĂďŽƌ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘
ƒ ƐƚĂďůĞĐĞƌ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂŐŝůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ D/K
ƚƌĄŵŝƚĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ,ŝŐŝĞŶĞ
ŵďŝĞŶƚĂů͕ ĞƐƚĄ
ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐ͘
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ƌĞǀŝƐĂŶĚŽ ƐƵƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ LJ ĞŶ ĐŽŶƚĂĐƚŽ
ĐŽŶ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂƐ ƉĂƌĂ
ƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌ LJ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ĨŽƌŵĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐ͘
ƒ WƌŽŵŽǀĞƌ Ğ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌ ƚŽĚĂ ĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ >dK
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞŶ ƉƌŽ ĚĞů ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵ
ĂĚĂ ĂŹŽ ĂƵŵĞŶƚĂ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ƋƵĞ ƐĞ
ĞŶƚŽƌŶŽ͘
ŝŶƐĐƌŝďĞ ĞŶ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů
DƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ LJ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ŶŽ ĨƵĞ ůĂ ĞdžĐĞƉĐŝſŶ͘
^dKZ h /ME
>Ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĞƐƚĄ Ă ĐĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ĞŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ĚĞƌĞĐŚŽ ƉƌŝǀĂĚŽ ƐŝŶ ĨŝŶĞƐ ĚĞ ůƵĐƌŽ ĐƌĞĂĚĂ ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞů
͘&͘>͘ EǑϭϯϬϲ ĚĞ ϭϵϴϬ͕ ĐŽŶ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ ũƵƌşĚŝĐĂ ƐĞŐƷŶ ĞĐƌĞƚŽ EǑϭϲϴ ĚĞ ϭϵϴϮ͖ LJ ĚĞů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͘
KZWKZ /ME KDhE > ^ ZZK>>K
Ŷ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ LJ ŐĞƐƚŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ĄƌĞĂ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ
ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂ ůŽ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
•
DĂƚƌşĐƵůĂ ƐĐƵĞůĂƐ͗ ϲ͘ϭϲϰ
•
DĂƚƌşĐƵůĂ >ŝĐĞŽƐ͗ ϯ͘ϴϲϯ
•
ŽĐĞŶƚĞƐ͗ ϱϮϲ
/͘Ͳ WZK'Z D ^ W>/ K^ /DWh>^ K^ WKZ > D/Eh͗
•
^ƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĐŽůĂƌ WƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂů͗ ŽŶ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ ;ĂƐͿ ĚĞů ƉĂşƐ͕ ĞƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ŝŵƉƵůƐĂĚŽ ƉŽƌ Ğů D/Eh͕ ĞŶƚƌĞŐĂ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ
ĚĞ ƵŶĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ ĂƋƵĞůůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽƐ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵŽ͗
Ͳ
ZĞƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞů ^ĂďĞƌ͗ ĂƉůŝĐĂĚŽ Ă ĂůƵŵŶŽƐ ;ĂƐͿ ƋƵĞ ĐƵƌƐĂŶ ĚĞ ϭǑ Ă ϱǑ ĂŹŽ ďĄƐŝĐŽ ĞŶ Ğů
ƐƵďƐĞĐƚŽƌ ĚĞ ůĞŶŐƵĂũĞ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůŽƐ ƉůĂŶĞƐ ĚĞ ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ͘
Ͳ
'ƌĂŶũĂ ĚƵĐĂƚŝǀĂ͗ KƌŝĞŶƚĂĚŽ Ă ĂůƵŵŶŽƐ ƋƵĞ ĐƵƌƐĂŶ ƉƌĞďĄƐŝĐĂ͕ ϭ͕ Ϯ LJ ϯ Ǒ ďĄƐŝĐŽ ĂŹŽ͕ ĐŽŶ Ğů
ŽďũĞƚŽ ĞdžƉĂŶĚŝƌ ƐƵ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ŵĞĚŝŽ ŶĂƚƵƌĂů͘
Ͳ
&ŝĞƐƚĂ ĚĞ EĂǀŝĚĂĚ͗ WƌĞͲŬŝŶĚĞƌ Ă ϰ ĂŹŽ ďĄƐŝĐŽ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ Ğů ůĂ ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ
ĚĞ ĞƐƉşƌŝƚƵ ŶĂǀŝĚĞŹŽ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ͕ ŽďƐĞƋƵŝĂŶĚŽ ĐƵĞŶƚŽƐ LJ ůŝďƌŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ
ĐŽŶ Ğů ĞũĞ ƚƌĂďĂũĂĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ;ůĞŶŐƵĂũĞͿ
Ͳ
ŽƚĂƌ ĚĞ Ă ŶƵĞƐƚƌŽƐ ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŶ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ Ğ ŝŶƐƵŵŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ƵƐŽ
ĞŶ ƉŽƐƚ ĚĞů ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝnjĂũĞƐ ƉĂƌĂ ĂƐş ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůĂƐ ŵĞƚĂƐ ĚĞů ƉůĂŶ ĚĞ
ƐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͘
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ Ă ĚƵĐĂĚŽƌĂƐ ĚĞ WĄƌǀƵůŽƐ͕ ƐĞŐƷŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͘
ƐĞƐŽƌşĂƐ dĠĐŶŝĐĂƐ ĞŶ Ğů ƐƵďƐĞĐƚŽƌ ĚĞ >ĞŶŐƵĂũĞ͘
WƌƵĞďĂƐ ŽŵƵŶĂůĞƐ͗ ŵŝĚĞ Ğů ĂǀĂŶĐĞ ĚĞ ůŽƐ ĂƉƌĞŶĚŝnjĂũĞƐ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ƋƵĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ďĄƐŝĐĂ͕ ĞŶ ůŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ůĞŶŐƵĂũĞ LJ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͘ ZĞĂůŝnjĂĚŽƐ ƉŽƌ
ĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ũĞĨĞƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ͕ ůŽƐ ƋƵĞ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ƐƵ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ͕ ǀĂůŝĚĂƌŽŶ ĐŽŶ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ĚĞ
ƐƵ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͘ >ĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ ĐŽŵƵŶĂůĞƐ
ĨƵĞƌŽŶ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ Ăů ŝŶŝĐŝŽ ĚĞů ƐĞŐƵŶĚŽ
ƐĞŵĞƐƚƌĞ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘
^d >/D/EdK
W> dME
E/s>
> ^/&/ /ME
D dZ1h> ϭΣ
ϱΣ ^/K
>hDEK^
WZ/KZ/d Z/K^
KEEdZ /ME
ƵƚſŶŽŵĂ
ϭϳϱ
ϭϰϰ
ϴϮй
ŵĞƌŐĞŶƚĞ
ϭϮϯ
ϭϬϭ
ϴϮй
/'K WKZd >^
ŵĞƌŐĞŶƚĞ
ϱϬϭ
ϯϮϱ
ϲϳй
/E'> dZZ
ŵĞƌŐĞŶƚĞ
ϯϯϯ
ϭϱϵ
ϰϴй
>/ EdK
ƵƚſŶŽŵĂ
ϰϳϯ
Ϯϳϰ
ϱϴй
E'>DK
ŵĞƌŐĞŶƚĞ
ϭϱϴ
ϭϭϴ
ϳϱй
DDZ/>> Z
ŵĞƌŐĞŶƚĞ
ϭϴϵ
ϭϭϰ
ϲϬй
/E^/'E ' Z/>
ŵĞƌŐĞŶƚĞ
Ϯϲϰ
ϭϱϱ
ϱϵй
^W H
ŵĞƌŐĞŶƚĞ
ϭϬϰ
ϵϭ
ϴϴй
'ZEK>
ŵĞƌŐĞŶƚĞ
ϰϲϯ
Ϯϰϰ
ϱϯй
ƵƚſŶŽŵĂ
ϱϬϱ
Ϯϳϱ
ϱϰй
'/> ^dZK
ŵĞƌŐĞŶƚĞ
ϭϰϰ
ϭϬϮ
ϳϭй
>K &Z EK
ŵĞƌŐĞŶƚĞ
ϲϰϴ
ϯϱϮ
ϱϰй
ŵĞƌŐĞŶƚĞ
ϭϯϱ
ϵϵ
ϳϯй
d DK>/E
ZW͘ /E/
EdhD > >
•
WůĂŶ ĚĞ ^ƵƉĞƌĂĐŝſŶ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗ ƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ŵĞƐĞƐ ĚĞ ũƵůŝŽ Ă ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ϳϬ
ĚŽĐĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ͞ǀĂůƵĂĐŝſŶ ŽĐĞŶƚĞ͟ ĂůĐĂŶnjĂƌŽŶ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ
ďĄƐŝĐŽ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƌĞĂůŝnjĂĚŽƐ ůŽƐ ĂŹŽƐ ϮϬϬϱ͕ ϮϬϬϲ͕ ϮϬϬϳ LJ ϮϬϬϴ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŶ ĚĞů
WůĂŶ ĚĞ ^ƵƉĞƌĂĐŝſŶ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
>ĂƐ ƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞŶ Ğů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞů WůĂŶ ŽďĞĚĞĐĞŶ Ă ůĂƐ ĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽŶ ĞŶ
ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ĞŶ ƐƵƐ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ͕ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ Ă ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ LJ ĂƵƚŽĐƌşƚŝĐĂ ĚĞů ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
WĂƌĂ ƵŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ LJ ĞĨŝĐĂnj͕ ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶſ ůĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĐƵƌƐŽ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů͕ ĞŶ
ĚŽŶĚĞ ůĂƐ ƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĂƉƵŶƚĂŶ Ă ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ăů ƚŝĞŵƉŽ ĞŶ ƋƵĞ ŚĂŶ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ WůĂŶĞƐ͘
ů ĐƵƌƐŽ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĞĨĞĐƚŝǀĂ ƉĂƌĂ ůŽƐ ŽĐĞŶƚĞƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ ĞŶ ŵĞũŽƌĂƌ ƐƵƐ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ
ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ͘
•
>ŝĐĞŽƐ WƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽƐ͗ ů ĂŹŽ ϮϬϬϱ͕ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ /ŶŐĞŶŝĞƌşĂ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů ĚĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĚĞ ŚŝůĞ͕ ƌĞĂůŝnjſ ƵŶ ĞƐƚƵĚŝŽ Ă ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ƋƵĞ ŝŵƉĂƌƚĞŶ ĞŶƐĞŹĂŶnjĂ ŵĞĚŝĂ LJ Ğů ƐĞŐŵĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ůŝĐĞŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ƵŶĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂŶĐĂŵŝĞŶƚŽ Ž ĐŽŶ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĐƌşƚŝĐĂ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐ͘
Ğ ůĂ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ ƉŽƌ ĞƐƚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ͕ Ğů D/Eh͕ ĞƐƚĂďůĞĐŝſ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ƐƵƐ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͕ Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ >ŝĐĞŽ WƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ͕ ƉĂƌĂ ůŽ ĐƵĂů ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽŶ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶĂ
ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ĂƉŽLJŽ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞdžƚŽ Ğů D/Eh͕ ƐĞůĞĐĐŝŽŶſ Ă ŶŝǀĞů ŶĂĐŝŽŶĂů ϭϮϬ ůŝĐĞŽƐ ĚĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƌĞŐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƉĂşƐ ƉĂƌĂ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ĚŝĐŚĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ĂƉŽLJŽ͘
Ŷ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ĨƵĞƌŽŶ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ Ğů >ŝĐĞŽ 'ƵŝůůĞƌŵŽ >ĂďĂƌĐĂ
,ƵďĞƌƐƚŽŶ LJ Ğů >ŝĐĞŽ WĞĚƌŽ 'ŽŶnjĄůĞnj WĂĐŚĞĐŽ͘ WŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽLJĞĐƚŽ͕ ĂŵďŽƐ ůŝĐĞŽƐ
ƌĞĐŝďŝĞƌŽŶ ĂƐĞƐŽƌşĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĞdžƚĞƌŶĂ ŝŶƚĞŐƌĂů Ğ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ ĚĞƐĚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϲ͕ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ ĚĞ ŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ >Ă ĚƵĐĂĐŝſŶ͘
•
ZĞĨƵĞƌnjŽ ĚƵĐĂƚŝǀŽ͗ ů ƌĞĨƵĞƌnjŽ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ ƐĞ ĞŶƚŝĞŶĚĞ ĐŽŵŽ ƌĞĨŽƌnjĂŵŝĞŶƚŽ LJ ĂƉŽLJŽ Ă
ĂƋƵĞůůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ƋƵĞ ŚĂLJĂŶ ŽďƚĞŶŝĚŽ ƵŶ ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐĐŽůĂƌ ĐĂůŝĨŝĐĂĚŽ ĐŽŵŽ ĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ůŽƐ ĐŽůĞŐŝŽƐ ĐƵLJŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ŵĂLJŽƌĞƐ ŶŝǀĞůĞƐ
ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƐŽĐŝĂů͘
^d >/D/EdK
EǑ 'ZhWK^ WZK K^
ƐĐƵĞůĂ ŝĞŐŽ WŽƌƚĂůĞƐ
ϲ
ƐĐƵĞůĂ DĞŵďƌŝůůĂƌ
ϲ
ƐĐƵĞůĂ ďĂƚĞ DŽůŝŶĂ
Ϯ
ƐĐƵĞůĂ /ŶƐŝŐŶĞ 'ĂďƌŝĞůĂ
ϲ
ƐĐƵĞůĂ /ŶŐůĂƚĞƌƌĂ
ϰ
ƐĐƵĞůĂ ŶŐĞůŵſ
ϲ
ƐĐƵĞůĂ ĂůŝĐĂŶƚŽ
ϲ
>ŝĐĞŽ Ͳϳϵ
ϳ
dKd > 'ZhWK^
ϰϯ
//͘Ͳ WZK'Z D ^ > KDhE
•
WƌŽLJĞĐƚŽ ĚĞ /ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ƐĐŽůĂƌ͗ Ŷ ůĂ ŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ
ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ƌĞŐƵůĂƌ ďĄƐŝĐĂ LJ ŵĞĚŝĂ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ͕
ƉƌŽŵƵĞǀĞŶ LJ ĂƚŝĞŶĚĞŶ Ă ůĂƐ EĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚƵĐĂƚŝǀĂƐ ƐƉĞĐŝĂůĞƐ ĚĞ ϮϵϮ ĂůƵŵŶŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ
ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘
ů ƉƌŽLJĞĐƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĞƐĐŽůĂƌ ĂďŽƌĚĂ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ͕
ĂƉŽLJĂĚŽƐ ĐŽŶ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ LJ ŶŽ ĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ ƋƵŝĞŶĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂŶ ƐƵ ƚƌĂďĂũŽ Ăů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ
ŶŽƌŵĂůŝnjĂĐŝſŶ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ Ğů ƉƌŽLJĞĐƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĞƐĐŽůĂƌ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ƵŶ ĞƋƵŝƉŽ
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ ƉŽƌ͗
Ͳ
WƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů ĐŽŶ ŵĞŶĐŝſŶ ĞŶ ĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ŵĞŶƚĂů͕ ǀŝƐƵĂů͕ ĂƵĚŝĐŝſŶ LJ
ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ ŽƌĂů͘
Ͳ
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ŶŽ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ĞůůŽƐ͖ ĨŽŶŽĂƵĚŝſůŽŐŽ͕ ƉƐŝĐſůŽŐŽ͕ ĂƐŝƐƚĞŶƚĞ ƐŽĐŝĂů͕
ŬŝŶĞƐŝſůŽŐŽ͕ ĂƐŝƐƚĞŶƚĞ ƚĠĐŶŝĐŽ Ğ ŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞ ĞŶ ƐĞŹĂƐ͕ ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂ LJ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ͘
•
DĂƌĐŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƵĞŶĂ ŶƐĞŹĂŶnjĂ͗
>Ă ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ƐƵ ĂĨĄŶ ĚĞ ĂƉŽLJĂƌ ůĂ ůĂďŽƌ ĚŽĐĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ LJ ƐŽďƌĞ
ƚŽĚŽ͕ ůĂ ĚĞ ĞŶƚƌĞŐĂƌ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ Ă ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚŽĐĞŶƚĞ͕ ŚĂ ƌĞĂůŝnjĂĚŽ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĚĞ ďƌŝŶĚĂƌ ĚŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ ƐĂƚŝƐĨĂĐĞƌ ůĂ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ LJ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ ƋƵĞ ĚĞďĞŶ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ ƉŽƌ ƉƌŝŵĞƌĂ ǀĞnj ĞƐƚĞ
ƉƌŽĐĞƐŽ LJ ƉŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ Ă ĂƋƵĞůůŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ŚĂďŝĞŶĚŽ ƐŝĚŽ LJĂ ĞǀĂůƵĂĚŽƐ͕ ůĞƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ƉŽƌ ƐĞŐƵŶĚĂ ǀĞnj ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŶ ĚĞ ĞƐƚĂ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϳϬ ĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ ůŽƐ ƋƵĞ ĂƐŝƐƚŝĞƌŽŶ
ƉĂƌĐŝĂůŝnjĂĚŽƐ ĞŶ ĚŽƐ ĐƵƌƐŽƐ͕ ƵŶŽ ƐĞ ĚŝĐƚĂďĂ Ğů ̺à ŵĂƌƚĞƐ LJ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ ůŽƐ ĚşĂƐ ƐĄďĂĚŽƐ͕
ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ŵĞƐĞƐ ĚĞ͕ ŵĂLJŽ͕ ũƵŶŝŽ LJ ũƵůŝŽ͘
•
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ džƚƌĂĞƐĐŽůĂƌ͗
Ͳ
ƐĐƵĞůĂƐ ĂďŝĞƌƚĂƐ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͗ WƌŽŐƌĂŵĂ ĂƵƐƉŝĐŝĂĚŽ ƉŽƌ ŚŝůĞĚĞƉŽƌƚĞƐ͕ ƉĂƌĂ ůĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ ʹ ƌĞĐƌĞĂƚŝǀĂƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĂŵĂƐ LJ ǀĂƌŽŶĞƐ LJ
ŐŝŵŶĂƐŝĂ ƉĂƌĂ ŵĂŵĄƐ LJ ĂƉŽĚĞƌĂĚĂƐ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ϯ ŚŽƌĂƐ ƐĞŵĂŶĂůĞƐ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚĂƐ ĞŶ ĚşĂƐ
ŚĄďŝůĞƐ LJ Ğů ̺à ƐĄďĂĚŽ͘
ƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ŝŶĐůƵLJĞ͗
•
Ϭϲ ĞƐĐƵĞůĂƐ ĂďŝĞƌƚĂƐ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
•
DĂƚĞƌŝĂů ĚĞƉŽƌƚŝǀŽ͗ ĂůŽŶĞƐ ĚĞ ǀŽůĞŝďŽů͕ ďĂďLJĨƷƚďŽů͕ ŚĂŶĚďŽů͕ ^Ğƚ ƚĞŶŝƐ ĚĞ ŵĞƐĂ͕
ĐŽŶŽƐ͕ ĐŽůĐŚŽŶĞƚĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͘
•
hŶ ƌĂĚŝŽ ŵŝŶŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶƚƌĞŐĂ ĞŶ ĐŽŵŽĚĂƚŽ͘
•
hŶ ŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌ ĚĞƉŽƌƚŝǀŽ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ ĞŶ ĚƵĐĂĐŝſŶ &şƐŝĐĂ͘
EǑ W Zd//W Ed^
^h> ^
h>dK^
ŶŐĞůŵſ
ŝĞŐŽ WŽƌƚĂůĞƐ
/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ
ŶƚƵŵĂůĂů
'ŝů ĂƐƚƌŽ
/ŶƐŝŐŶĞ 'ĂďƌŝĞůĂ
/ŶƐŝŐŶĞ 'ĂďƌŝĞůĂ 'K
Ͳ
E/HK^ z :KsE^
ϲϲ
ϰϰ
ϰϬ
Ϯϲ
Ϯϴ
ϰϬ
ϰϬ
dĂůůĞƌĞƐ ĞŶ :͗ dŽĚĂƐ ůĂƐ ĞƐĐƵĞůĂƐ LJ ůŝĐĞŽƐ ĐƵĞŶƚĂŶ ĐŽŶ ƚĂůůĞƌĞƐ ĞŶ ŚŽƌĂƌŝŽ ĚĞ :ŽƌŶĂĚĂ
ƐĐŽůĂƌ ŽŵƉůĞƚĂ͗
•
•
•
Ͳ
WŽůŝĚĞƉŽƌƚŝǀŽ ;sŽůĞŝďŽů͕ ĄƐƋƵĞƚďŽů͕ &ƷƚďŽů͕ &ƵƚƐĂů͕ ƚůĞƚŝƐŵŽͿ
ƌƚĞƐ sŝƐƵĂůĞƐ
ŶůĂĐĞƐ
dĂůůĞƌĞƐ džƚƌĂĞƐĐŽůĂƌĞƐ͗ ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ŚĂŶ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ǀĂƌŝŽƐ ƚĂůůĞƌĞƐ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ
ůĂ :͕ ĐŽŶ ĐŽƐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͗
d >>Z
EǑ ^h> ^
K d >>Z^
W Zd//W Ed^
&ŽůŬůŽƌĞ
DƷƐŝĐĂ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů
ƌƚĞƐ sŝƐƵĂůĞƐ
dĞĂƚƌŽ
WŽůŝĚĞƉŽƌƚŝǀŽ
ũĞĚƌĞnj
ĂŶnjĂ
dĞŶŝƐ ĚĞ DĞƐĂ
ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ͳ
WĞƌŝŽĚŝƐŵŽ
ĞƌſďŝĐĂ
ϳ
ϯ
ϲ
ϰ
ϲϱ
Ϯ
ϯ
Ϯ
ůƵŵŶŽƐ ͘ĄƐŝĐĂ LJ ͘DĞĚŝĂ
ůƵŵŶŽƐ ͘ĄƐŝĐĂ LJ ͘ DĞĚŝĂ
ůƵŵŶŽƐ ͘ĄƐŝĐĂ
ůƵŵŶŽƐ ͘ĄƐŝĐĂ
ůƵŵŶŽƐ ͘ĄƐŝĐĂ LJ ͘DĞĚŝĂ
ůƵŵŶŽƐ ͘ĄƐŝĐĂ
ůƵŵŶŽƐ ͘ĄƐŝĐĂ
ůƵŵŶŽƐ ͘ĄƐŝĐĂ
Ϯ
ůƵŵŶŽƐ ͘ ĄƐŝĐĂ LJ ͘ DĞĚŝĂ
ϭ
ůƵŵŶŽƐ ͘ DĞĚŝĂ
dŽƚĂů dĂůůĞƌĞƐ
ϵϱ
Ͳ
sŝƐŝƚĂƐ ĚƵĐĂƚŝǀĂƐ͗ ů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ džƚƌĂĞƐĐŽůĂƌ ŚĂ ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ǀŝƐŝƚĂƐ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŐƌĂƚƵŝƚĂ͘
•
DƵƐĞŽ ZdYh/E͕ ǀŝƐŝƚĂƐ ŐƵŝĂĚĂƐ Ă ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ LJ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͘
•
DƵƐĞŽ /ŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽ DŝƌĂĚŽƌ D/D͕ ĐŽŶ ŵŽǀŝůŝnjĂĐŝſŶ ŝŶĐůƵŝĚĂ ĚĞ &ƵŶĚĂĐŝſŶ ŚŝůĞĐƚƌĂ͘
•
DƵƐĞŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ,ŝƐƚŽƌŝĂ EĂƚƵƌĂů͕ ƉŽƌ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĞŶƚƌĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ LJ ĞƐƚĞ ŵƵƐĞŽ͕
ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ ǀŝƐŝƚĂƐ ŐƵŝĂĚĂƐ ŐƌĂƚƵŝƚĂƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŽůĞŐŝŽƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝnjĂĚŽƐ͘
•
ŽŽůſŐŝĐŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞů WĂƌƋƵĞ DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͘ >Ă ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ŚĂ ƐƵƐĐƌŝƚŽ ƵŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ
ĐŽŶ Ğů WĂƌƋƵĞ DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ ƉĂƌĂ ǀŝƐŝƚĂƐ ŐƌĂƚƵŝƚĂƐ Ăů ŽŽůſŐŝĐŽ EĂĐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ ůĂ
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐŽůĞŐŝŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝnjĂĚŽƐ͘
•
dĞĂƚƌŽ
ŶƚŽŶŝŽ sĂƌĂƐ͘ sŝƐŝƚĂ ŐƵŝĂĚĂ ƉĂƌĂ ƚĂůůĞƌĞƐ ĚĞ dĞĂƚƌŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ ĚĞů
ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĞƐĐĞŶŽŐƌĂĨşĂƐ͕ ǀĞƐƚƵĂƌŝŽƐ ĚĞ ŽďƌĂƐ ĚĞƐƚĂĐĂĚĂƐ͘
•
ƐĐƵĞůĂ ĚĞ ƌƚĞƐ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ŚŝůĞ͘ /ŶǀŝƚĂĐŝſŶ Ă ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ŵƷƐŝĐĂ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ĚĞ
ĐŽůĞŐŝŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ Ă ĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂŶ ƌĞĂůŝnjĂĚŽ ĞŶ ůĂ ^ĂůĂ /ƐŝĚŽƌŽ
ĞŐĞƌƐ͘
Ͳ
ƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ŚŽƌĂƐ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ &şƐŝĐĂ͗ ĞŶƚƌŽ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ &şƐŝĐĂ LJ
dĂůůĞƌĞƐ ĚĞ dŝĞŵƉŽ >ŝďƌĞ͕ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ŚĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϳ ƉĂƌĂ ϮǑ ĐŝĐůŽ
ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ ĄƐŝĐĂ͕ ƐĞ ŚĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ ĞŶ Ğů ϭǑ ĐŝĐůŽ͘
ƐƚŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶ ĞŶ͗
•
•
•
Ͳ
ϭǑ />K
Ϭϰ ŚŽƌĂƐ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ &şƐŝĐĂ
ƐĞŵĂŶĂůŵĞŶƚĞ͘
ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ
ĚĞ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĂ
ƚŝƚƵůĂĚĂ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ
ĞŶ
ĚƵĐĂĐŝſŶ &şƐŝĐĂ͘
•
•
ϮǑ />K
ŽƐ ŚŽƌĂƐ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ &şƐŝĐĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ăů ĐƵƌƌşĐƵůƵŵ ŵĄƐ
ĚŽƐ ŚŽƌĂƐ ĚĞ ĚĞƉŽƌƚĞƐ
ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ
ĚĞ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ
ƚŝƚƵůĂĚŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ
ĞŶ
ĚƵĐĂĐŝſŶ &şƐŝĐĂ͕ ĚĂŵĂ LJ ǀĂƌſŶ͕
ƉĂƌĂ ĂƚĞŶĚĞƌ ĐƵƌƐŽƐ ƐĞŐƷŶ ŐĠŶĞƌŽ͘
ŽŵƉƌĂ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞƉŽƌƚŝǀŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ dĂůůĞƌ ĚĞ
ĞƉŽƌƚĞƐ͕ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĐŽƐƚŽ ĚĞ Ψϰ͘ϴϱϬ͘ϬϬϬ͗
• ĂůŽŶĞƐ ĚĞ ďĄƐƋƵĞƚďŽů͕ ĨƵƚďŽůŝƚŽ͕ ǀŽůĞŝďŽů͕ ĨƷƚďŽů͕ ƐŝĐŽŵŽƚƌŝĐŝĚĂĚ͘
• DĂůůĂƐ͕ ƉĞůŽƚŝƚĂƐ LJ ƉĂůĞƚĂƐ ĚĞ ƚĞŶŝƐ ĚĞ ŵĞƐĂ͘
• ĂůŽŶĞƐ ĚĞ ŐŝŵŶĂƐŝĂ͕ ĐŽůĐŚŽŶĞƚĂƐ͕ ĐůĂǀĂƐ͕ ĐŝŶƚĂƐ͘
ĂŵƉĞŽŶĂƚŽƐ ĚĞƉŽƌƚŝǀŽƐ͗ :ƵĞŐŽƐ ĚĞů ŝĐĞŶƚĞŶĂƌŝŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ĐĂŵƉĞŽŶĂƚŽƐ
ĞƐĐŽůĂƌĞƐ ĐŽŶ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞƐĐƵĞůĂƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝnjĂĚĂƐ͗
/^/W>/E
ĄƐƋƵĞƚďŽů
sŽůĞŝďŽů
,ĂŶĚďŽů
&ƷƚďŽů
dĞŶŝƐ ĚĞ DĞƐĂ
dŽƚĂů ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ
Ed/ W Zd//W Ed^
D ^
s ZKE^
ϰϴ
ϰϴ
ϵϲ
ϳϮ
ϭϱϰ
ϭϱϰ
ϵϲ
ϭϳϲ
ϰϬ
ϱϬ
ϰϯϰ
ϱϬϬ
dŽƚĂů
WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ
ϵϲ
ϭϲϴ
ϯϬϴ
ϮϳϮ
ϵϬ
ϵϯϰ
ĂŵƉĞŽŶĂƚŽ ŽƉĂ ŚŝůĞĐƚƌĂ͘ Ŷ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĐŽŵƵŶĂů ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŶ ϴ ĞƐĐƵĞůĂƐ ĞŶ ĂďLJĨƷƚďŽů
ĂƚĞŐŽƌşĂƐ ĂŵĂƐ LJ sĂƌŽŶĞƐ͕ ĐĂĚĂ ĞƋƵŝƉŽ ĐŽŶ ϵ ũƵŐĂĚŽƌĞƐ͕ ƐŝĞŶĚŽ ůŽƐ ŐĂŶĂĚŽƌĞƐ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ
ƐĐƵĞůĂ >Ž &ƌĂŶĐŽ ĞŶ ĂŵĂƐ LJ 'ƌĞŶŽďůĞ ĞŶ sĂƌŽŶĞƐ͕ ƋƵŝĞŶĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĞŶ ůĂ ĞƚĂƉĂ
ZĞŐŝŽŶĂů ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂ ĞŶ ůĂ ŽŵƵŶĂ ĚĞ ĞƌƌŝůůŽ͘
Ͳ
ĂŵƉĂŹĂƐ ĚĞ ƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚ͗ ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ŚĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽ ĐŽŶ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ďĞŶĞĨŝĐĞŶĐŝĂ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽůĞĐƚĂƐ ĞŶ ĂůŐƵŶŽƐ ĐŽůĞŐŝŽƐ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ŶŽ
ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƌůŽƐ ĐŽŶ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ LJ ƉƵĞĚĂŶ ĐŽůĂďŽƌĂƌ ĐŽŶ ŵĂLJŽƌ ǀŽůƵŶƚĂĚ͘
•
•
ŽĂŶŝƋƵĞŵ͕ ĞƐĐƵĞůĂƐ
•
ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞů ĄŶĐĞƌ͕ ůŝĐĞŽƐ LJ ĞƐĐƵĞůĂƐ
•
>ŝŐĂ ĚĞ ůĂ >ĂĐƚĂŶĐŝĂ DĂƚĞƌŶĂ͕ ůŝĐĞŽƐ
•
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞů ĄŶĐĞƌ͕ >ŝĐĞŽƐ
•
EƵĞƐƚƌŽƐ ,ŝũŽƐ͘ ;ĂŵƉĂŹĂ ĚĞů ^ŽďƌĞͿ͕ ĞƐĐƵĞůĂƐ
dĂůůĞƌĞƐ Ă ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ͗ >Ă ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ĞŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ ůĂ
/ůƵƐƚƌĞ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϱ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŽŶ Ğů ͞WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ
džƚĞŶƐŝſŶ͟ Ă ĨŝŶ ĚĞ ŝŵƉĂƌƚŝƌ ĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ LJ ƚĂůůĞƌĞƐ ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ ƉĂƌĂ ƌĞŵĞĚŝĂƌ
ƵŶĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ LJ ĐƵůƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŶŽ ŚĂďşĂ ƐŝĚŽ ĂďŽƌĚĂĚĂ ƉŽƌ ůĂƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
ƵƌƐŽƐ ƌĞĂůŝnjĂĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͗
Ͳ
ƵƌƐŽ ĚĞ ůĨĂďĞƚŝnjĂĐŝſŶ ŝŐŝƚĂů͗ ƐƚĞ ĐƵƌƐŽ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂƌ Ă ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĞŶ ůŽƐ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ tŝŶĚŽǁƐ͕ tŽƌĚ͕ LJ džĐĞů ďĄƐŝĐŽ Ğ /ŶƚĞƌŶĞƚ͘
Ͳ
ƵƌƐŽ ĚĞ WĞůƵƋƵĞƌşĂ LJ ĞƉŝůĂĐŝſŶ͗ ů ĐƵƌƐŽ ĚĞ ƉĞůƵƋƵĞƌşĂ ĂďŽƌĚĂ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ
ĐŽƌƚĞƐ ĚĞ ƉĞůŽ͕ ŵŽŹŽƐ LJ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĐĂƉŝůĂƌĞƐ͘ ůŐƵŶĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ƚƌĂďĂũĂĚĂƐ ƐŽŶ ĐŽƌƚĞ
ǀĂƌſŶ͕ ĐŽƌƚĞ ĚĂŵĂ͕ ŵĂƐĂũĞ ĐĂƉŝůĂƌ͕ ĐŽůŽƌĂĐŝſŶ͕ ŽŶĚƵůĂĐŝſŶ LJ ƉĞŝŶĂĚŽƐ͕ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ
ƚƌĞŶnjĂƐ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ůĞƐ ĞŶƐĞŹĂ DĂŶŝĐƵƌĞ͘
^Ğ ůĞ ĞŶƚƌĞŐĂ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞ ĂƉŽLJŽ ĐŽŵŽ ŵĂŶƵĂůĞƐ LJ ǀŝĚĞŽƐ͕
ĐŽŶ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ƉĞůƵƋƵĞƌşĂ͘
Ͳ
ƵƌƐŽ ĚĞ ZĞƉŽƐƚĞƌşĂ / LJ //͗ ƐƚŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ƚŝĞŶĞŶ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ĞŶƚƌĞŐĂƌ ŶŽĐŝŽŶĞƐ ďĄƐŝĐĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ĐŽĐŝŶĂ ĚƵůĐĞ͘ Ŷ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ŶŝǀĞů ĂƉƌĞŶĚĞŶ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĂƌƚĂůĞƚĂƐ͕ ďƌĂnjŽ ĚĞ
ƌĞŝŶĂ͕ ƉĂŶ ĚĞ ƉĂƐĐƵĂ͕ ďĞƌůŝŶĞƐ͕ ĞƚĐ͘ LJ ĞŶ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ ŶŝǀĞů ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ
ƚŽƌƚĂƐ ĐŽŵŽ ƚŝƌĂŵŝƐƷ͕ ŚŽũĂƌĂƐĐĂ͕ ƐĞůǀĂ ŶĞŐƌĂ͕ ƉĂƐƚĞůĞƐ ĨŝŶŽƐ͕ ĞƚĐ͘
Ͳ
ƵƌƐŽ ĚĞ ŽŵŝĚĂ ^ĂůƵĚĂďůĞ͗ ŶƚƌĞŐĂ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ LJ ĚĞ ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ ƉĂƌĂ ƵŶĂ
ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƐĂŶĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ŚŝŐŝĞŶĞ͘
Ͳ
ƵƌƐŽ ĚĞ ĂŶƋƵĞƚĞĂƌşĂ LJ ŽĐƚĞůĞƌşĂ / LJ //͗ ƐƚĞ ĐƵƌƐŽ ƚŝĞŶĞ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĐĂƉĂĐŝƚĂƌ Ăů ĂůƵŵŶŽ ĞŶ
ĐƵĂŶƚŽ Ă ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ŚŝŐŝĞŶĞ LJ ĞŶ ůĂ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ĐŽŵĞƐƚŝďůĞƐ ƋƵĞ
ƐĞ ƉƌĞƉĂƌĂŶ ĞŶ ƵŶ ĂŶƋƵĞƚĞ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ƵŶĂ ǀĂƌŝĞĚĂĚ ĚĞ ďĞďŝĚĂƐ͘
Ͳ
ŚŽĐŽůĂƚĞƌşĂ͗ >ŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ĂƉƌĞŶĚĞŶ ůĂ ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ďŽŵďŽŶĞƐ͕
ĂůĨĂũŽƌĞƐ͕ ĐƵĐŚƵĨůŝĞƐ ďĂŹĂĚŽƐ͕ ŚƵĞǀŝƚŽƐ͕ ĐŽŶĞũŝƚŽƐ͕ ĞƚĐ͘ dŽĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂ
ƉĂƌĂ ƵŶĂ ǀĞŶƚĂ ĞdžŝƚŽƐĂ͘
Ͳ
ƵƌƐŽ ĚĞ DĞĐĄŶŝĐĂ
ƵƚŽŵŽƚƌŝnj͗ ů ĐƵƌƐŽ ĚĞ ŵĞĐĄŶŝĐĂ ĂƵƚŽŵŽƚƌŝnj ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ
ĚŽƚĂƌ Ăů ĂůƵŵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ŵĂŶŝƉƵůĂƌ Ğ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ƵŶ ĂƵƚŽŵſǀŝů͕
ƉĂƌĂ ůŽ ĐƵĂů ƐĞ ůĞƐ ŝŶƐƚƌƵLJĞ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƌĞĐŽŶŽnjĐĂŶ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ďĄƐŝĐĂƐ LJ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ƵŶ
ĂƵƚŽŵſǀŝů͘
Ͳ
WƌŝŵĞƌŽƐ
ƵdžŝůŝŽƐ͗ >ŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝnjĂŶ ĞƐƚĞ ĐƵƌƐŽ ĂĚƋƵŝĞƌĞŶ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ LJ
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĐƵŝĚĂĚŽ ĚĞ ƐĂůƵĚ Ă ůŽƐ ĞŶĨĞƌŵŽƐ ĚĞ ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
Ͳ
dĂůůĞƌ ĚĞ WŝŶƚƵƌĂ Ăů MůĞŽ͗ dĂůůĞƌ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽ Ă ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĂƌƚĞƐ ŐƌĄĨŝĐĂƐ LJ ƐƵƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞů ĄƌĞĂ ǀŝƐƵĂů LJ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ƉŝŶƚƵƌĂ Ăů ſůĞŽ͘
Ͳ
dĂůůĞƌ ĚĞ &ůŽƌŝƐƚĞƌşĂ͗ ƐƚĞ ƚĂůůĞƌ ĞŶƐĞŹĂ ůĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ůŽƐ ĂƌƌĞŐůŽƐ ĨůŽƌĂůĞƐ ĐŽŶ ĨůŽƌĞƐ
ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ƵƚŝůŝnjĂƌ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ĞǀĞŶƚŽƐ ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂ ǀĞŶƚĂ ĚĞ ĞůůŽƐ͘
Ͳ
dĂůůĞƌ ĚĞ ^ĂůƐĂ͗ ů ďĂŝůĞ ƐŝĞŵƉƌĞ ŚĂ ƐŝĚŽ ƵŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƉĂƌĂ ůŝďĞƌĂƌ ƚĞŶƐŝŽŶĞƐ LJ
ĚŝƐƚƌĂĞƌƐĞ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐŽƚŝĚŝĂŶŽƐ͕ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ƚĞƌŵŝŶĂŶ ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ďĂŝůĂƌ ůĂ ƐĂůƐĂ
ĞŶ ƉĂƌĞũĂ LJ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ďĂŝůĞ ŵŝƌĂƌ ůĂ ǀŝĚĂ ŵĄƐ ĂůĞŐƌĞ͘
Ͳ
dĂůůĞƌ ĚĞ DĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐ͗ ƐƚĞ ĂŹŽ ƐĞ ŚĂŶ ƌĞĂůŝnjĂĚŽ ƚĂůůĞƌĞƐ ĚĞ ĂǁĞƌ Ž ƉŝŶƚƵƌĂ ĞŶ DĂĚĞƌĂ͕
dĞũŝĚŽ Ă ƌŽĐŚĞƚ LJ WĂƚĐŚǁŽƌŬ͘
Ͳ
dĂůůĞƌ ĚĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ &şƐŝĐŽ͗ ƐƚĞ ƚĂůůĞƌ ĞƐ ŵƵLJ ĂƉƌĞĐŝĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ LJĂ ƋƵĞ
ĂLJƵĚĂ Ă ŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞ ĨşƐŝĐĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ĨŽƌŵĂ͕ ďĂũĂƌ ĚĞ ƉĞƐŽ ĐƵĂŶĚŽ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ LJ ŵƵĐŚĂƐ
ǀĞĐĞƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ŵĠĚŝĐŽ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ůŝďĞƌĂƌ ƚĞŶƐŝŽŶĞƐ͘
>ŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ŚĂĐĞŶ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ůŽĐĂůŝnjĂĚŽƐ͕ ĂĞƌŽďŽdž͕ ƉŝůĂƚĞƐ LJ ďĂŝůĞ͘
Ͳ
dĂůůĞƌ ĚĞ WĂƚĐŚǁŽƌŬ͗ Ɛ ƵŶĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĞŶ ŐĠŶĞƌŽ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂďĂũĂ ĐŽŶ ĨŝŐƵƌĂƐ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ ĐŽŶ
ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂŶ ĐŽũŝŶĞƐ͕ ĐƵďƌĞĐĂŵĂƐ͕ ďŽůƐŽƐ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͕ ƐĞƌǀŝůůĞƚĞƌŽƐ LJ ŽƚƌŽƐ
•
KůŝŵƉŝĂĚĂƐ ƐĐŽůĂƌĞƐ͗ >Ă ƉŽůşƚŝĐĂ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ ĐŽŵƵŶĂů ŚĂ ĞƐƚĂĚŽ ŵĂƌĐĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ƐĞůůŽ
ĚĞƉŽƌƚŝǀŽ͕ ƌĞĂůnjĂŶĚŽ ĐĂĚĂ ǀĞnj ŵĄƐ ůĂ ĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĞŶ ĄŵďŝƚŽƐ ĚĞƉŽƌƚŝǀŽƐ
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĐŽŵŽ Ğů ĐŝĐůŝƐŵŽ͕ ĨƷƚďŽů͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĨşƐŝĐĂƐ͘
ů ĚĞƉŽƌƚĞ ŶŽ ƐŽůŽ ƉŽƐŝďŝůŝƚĂ Ăů ŶŝŹŽ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĚĞƐƚƌĞnjĂƐ ĨşƐŝĐĂƐ LJ ƉƐŝĐŽŵŽƚŽƌĂƐ͕ ƐŝŶŽ
ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ĐŽŶǀŝĞƌƚĞ ĞŶ ƵŶĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ƐŽĐŝĂďŝůŝnjĂƌ͕ ĞŶƚƌĞƚĞŶĞƌƐĞ͕ ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ă
ũƵŐĂƌ LJ ƚƌĂďĂũĂƌ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ͕ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ƌĞŐůĂƐ LJ ƐƵďŝƌ ƐƵ ĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ Ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘ dĂŵďŝĠŶ
ůĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ ƐƵ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ŵĞŶƚĂů͘
>Ž ĂŶƚĞƐ ĞdžƉƵĞƐƚŽ ĞƐƚĄ ŝŶƐƚĂůĂĚŽ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ LJ ƐĞ ŚĂ ƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂĚŽ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ
ĐŽŶǀŝĞƌƚĂ ĞŶ ƵŶĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƋƵĞ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞ ĞŶ Ğů ƚŝĞŵƉŽ͕ ƉƵĞƐ ĞƐ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞƐĐŽůĂƌ͕
ĞŶ ůĂ ĐƵĂů ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶ͕ ĂůƵŵŶŽƐ͕ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ͕ ƉĂĚƌĞƐ LJ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ͘
>ĂƐ KůŝŵƉŝĂĚĂƐ ĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ĐĂĚĂ ĂŹŽ ĞŶ Ğů ŵĞƐ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ ĞŶ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
•
KďƌĂƐ ĚĞ /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͗
/E&KZD WZKzdK^ :hd K^ z &/E E/ K^ WKZ &KEK WDh
E ^d >/D/EdK^ h /KE >^ > KZWKZ /KE KDhE > ^ ZZK>>K Yh/Ed EKZD >
h /KE
^d >/D/EdK
WZKzdK^
ƐĐƵĞůĂ ŶƚƵŵĂůĂů Ͳϯϵϳ
WDh ͞ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƚŝŽ ƚĞĐŚĂĚŽ͟
>ŝĐĞŽ 'ƵŝůůĞƌŵŽ >ĂďĂƌĐĂ Ͳϳϴ
>ŝĐĞŽ WĞĚƌŽ 'ŽŶnjĄůĞnj Ͳϳϵ
>ŝĐĞŽ ĞŶũĂŵşŶ &ƌĂŶŬůŝŶ
•
WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ
dZD/EK
dKd > DΨ
ϭϬͬϬϰͬϮϬϬϵ
ϰϯ͕ϴϮϳ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͟
ϬϴͬϬϰͬϮϬϬϴ
ϰϵ͕ϵϬϲ
WDh ͞ĂŵďŝŽ ƉĂǀŝŵĞŶƚŽ ϭϯ ĞŶ ƐĂůĂƐ͟
ϮϴͬϬϵͬϮϬϬϵ
ϭϵ͕ϱϬϰ
ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͟
ϮϳͬϬϵͬϮϬϬϵ
ϭϵ͕Ϭϭϵ
WDh ͞ĂŵďŝŽ ĚĞ ǀĞŶƚĂŶĂůĞƐ ĨĂĐŚĂĚĂ DĂƉŽĐŚŽ͟
ϮϳͬϬϵͬϮϬϬϵ
ϭϵ͕ϲϲϮ
WDh ͞dĞĐŚĂĚŽ ĚĞ ĐĂŶĐŚĂƐ͕ ƚĞĐŚĂĚŽ ĚĞ ƉĂƚŝŽ LJ ŽďƌĂƐ
WDh ͞ĂŵďŝŽ ĚĞ ŝĞůŽƐ ĨĂůƐŽƐ ĞŶ ƉĂƐŝůůŽƐ ĞdžƚĞƌŝŽƌĞƐ Ğ
ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĞŶƚƌĞŐĂƌ ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ LJ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂ͕ ƐĞŐƷŶ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ LJ ĂůƵŵŶĂƐ ĚĞ
ŶƵĞƐƚƌŽƐ ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ůĞĐƚŝǀŽ Ă ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĞŶ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ WĂƌǀƵůĂƌŝĂ ;WƌĞͲ<ŝŶĚĞƌ LJ DĂŐşƐƚͿ͕ ĄƐŝĐĂ͕ DĞĚŝĂ͕
ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ŵĞũŽƌĂƌ ƐƵ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ă ĐůĂƐĞƐ LJ ĞǀŝƚĂƌ ůĂ ĚĞƐĞƌĐŝſŶ ĞƐĐŽůĂƌ͘
ƵďƌĞ ƚĂŶƚŽ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ ĐŽŵŽ ĞdžƚƌĂ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ůĞĐƚŝǀŽ LJ ĞŶ
ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶǀŝĞƌŶŽ LJ ǀĞƌĂŶŽ͘
ĐĐĞĚĞŶ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ ƉŽƌ :hE ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ƐƵ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ͕ Ğů ^ĞƌǀŝĐŝŽ ƉƌŽĐĞƐĂ LJ ĂŶĂůŝnjĂ ƚŽĚĂ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ Ğů ƐƚĂĚŽ ĚĞ
ůŽƐ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϯ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ ƉƷďůŝĐŽ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ĐŽŶ ŶŽŵďƌĞ LJ ĐƵƌƐŽ ůŽƐ
ůŝƐƚĂĚŽƐ ĚĞ ƋƵŝĞŶĞƐ ƚŝĞŶĞŶ ŵĄƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ͘ ƐƚŽƐ ůŝƐƚĂĚŽƐ ůŽƐ ŽďƚŝĞŶĞ Ğů
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ƐŝƚŝŽ ǁǁǁ͘ũƵŶĂĞď͘Đů͕ ĞŶ Ğů ĂĐĐĞƐŽ ƐĞŹĂůĂĚŽ ĐŽŵŽ ^/E ;ĨŽĐĂůŝnjĂĐŝſŶͿ͘
^d >/D/EdK
W> dKE
d DK>/E
/'K WKZd >^
/E'> dZZ
>/ EdK
E'>DK
DDZ/>> Z
/E^/'E ' Z/>
^W H
'ZEK>
ZW͘ > /E/
'/> ^dZK
>K &Z EK
EdhD > >
'h/>>ZDK
> Z
WZK 'KE >
E: D/E
&Z E<>/E
dKd >
^ zhEK
KE^
>DhZK
,/>
^K>/ Z/K
ϮϲϬ
Ϯϰϭ
ϲϳϮ
ϱϬϮ
ϰϵϴ
Ϯϰϱ
ϯϮϰ
ϯϰϴ
ϭϲϱ
ϰϴϱ
ϰϳϳ
ϮϮϱ
ϲϮϱ
Ϯϭϵ
Ϯϲϭ
ϮϰϮ
ϲϳϯ
ϱϬϯ
ϰϵϵ
Ϯϰϲ
ϯϮϱ
ϯϰϵ
ϭϲϲ
ϰϴϲ
ϰϳϴ
ϮϮϲ
ϲϮϲ
ϮϮϬ
ϱϮ
ϰϮ
ϭϮϮ
ϱϲ
ϳϲ
ϰϱ
ϱϰ
ϰϮ
ϯϲ
ϱϰ
ϯϰ
ϯϴ
ϴϱ
ϲϵ
й
>hDEK^
^'jE
D dZ/h>
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϳϮ͕ϵ
ϴϳ͕Ϯ
ϲϵ͕ϰ
ϵϯ͕ϲ
ϵϴ͕ϵ
ϳϰ͕ϳ
ϭϬϬ
ϲϰ͕ϳ
ϱϵ͕ϲ
ϵϴ͕ϵ
ϲϭ
ϵϵ͕ϴ
ϲϬϬ
ϳϬϬ
ϲϬϬ
ϳϬϬ
ϴϴ
ϭϯϵ
ϰϭ͕ϲ
ϲϬ
ϴϬϬ
ϳϯϴϲ
ϴϬϬ
ϳϰϬϬ
ϯϭ
ϭϬϲϯ
ϰϵ͕ϴ
ϳϴ͕ϯ
•
WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ^ĂůƵĚ͗ >ŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĞƐƚĄŶ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐ Ă ĚĂƌ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ LJ ĂůƵŵŶĂƐ ĚĞ ůŽƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
ů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ŵĠĚŝĐŽƐ ƐĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝnjĂ ƉŽƌ ŽĨƌĞĐĞƌ ĂƚĞŶĐŝſŶ ŐƌĂƚƵŝƚĂ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŝnjĂĚĂ
ĞŶ͗ KĨƚĂůŵŽůŽŐşĂ͕ KƚŽƌƌŝŶŽůĂƌŝŶŐŽůŽŐşĂ LJ ŽůƵŵŶĂ͘
/ŶĐůƵLJĞ ĞŶƚƌĞŐĂ ŐƌĂƚƵŝƚĂ ĚĞ ůĞŶƚĞƐ͕ ĐŽƌƐĠƐ͕ ŬŝŶĞƐŝƚĞƌĂƉŝĂ͕ ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ LJ ĞdžĄŵĞŶĞƐ ĚĞ
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͗ ĂƵĚŝŽŵĞƚƌşĂƐ͕ ƌĂĚŝŽŐƌĂĨşĂƐ LJ ŽƚƌŽƐ ĞdžĄŵĞŶĞƐ ƋƵĞ ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ͘
ůƵŵŶŽƐ ƚĞŶĚŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ^ĂůƵĚ ŹŽ ϮϬϬϵ
^d >/D/EdK
K&d >DK>K'/
KdKZZ/EK
K>hDE
dKd > KZdhZ
ƐĐƵĞůĂ WůĂƚſŶ
ϭϮ
ϱ
ƐĐƵĞůĂ ďĂƚĞ DŽůŝŶĂ
Ϯϲ
ϲ
ƐĐƵĞůĂ ŝĞŐŽ WŽƌƚĂůĞƐ
ϱϬ
ϯ
ƐĐƵĞůĂ /ŶŐůĂƚĞƌƌĂ
ϰϰ
ϱ
ƐĐƵĞůĂ ĂůŝĐĂŶƚŽ
ϱϲ
Ϯ
ϰ
ϲϮ
ƐĐƵĞůĂ ŶŐĞůŵſ
ϰϯ
ϰ
ϰ
ϱϭ
ϵ
Ϯ
ϭ
ϭϮ
ƐĐƵĞůĂ ƐƉĂŹĂ
ϭϬ
ϯ
ϭ
ϭϰ
ƐĐƵĞůĂ /ŶƐŝŐŶĞ 'ĂďƌŝĞůĂ
ϳϬ
ϭ
ϭ
ϳϮ
ƐĐƵĞůĂ 'ƌĞŶŽďůĞ
ϯϵ
ϯ
ϱ
ϰϳ
ƐĐƵĞůĂ ZĞƉ͘ /ŶĚŝĂ
ϭϵ
ϭ
ƐĐƵĞůĂ DĞŵďƌŝůůĂƌ
ƐĐƵĞůĂ 'ŝů ĚĞ ĂƐƚƌŽ
Ϯ
ϭϵ
ϯϮ
Ϯ
ϱϱ
ϰϵ
ϮϬ
ϱ
ϱ
ƐĐƵĞůĂ >Ž &ƌĂŶĐŽ
ϱϮ
ϭϬ
ƐĐƵĞůĂ ŶƚƵŵĂůĂů
ϲ
ϭ
ϮϬ
Ϯ
ϭ
Ϯϯ
>ŝĐĞŽ WĞĚƌŽ 'ŽŶnjĄůĞnj
ϯ
ϭ
ϯ
ϳ
>ŝĐĞŽ ͘ &ƌĂŶŬůŝŶ
ϯ
>ŝĐĞŽ 'ƵŝůůĞƌŵŽ >ĂďĂƌĐĂ
dKd >^
ϰϲϳ
ϰ
ϲϲ
ϳ
ϯ
ϰϵ
Ϯϴ
ϱϰϰ
^dKZ ^ >h
>Ă ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƚƌĞƐ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ &ĂŵŝůŝĂƌ ;^& DͿ ͕ ĚĞ ůŽƐ
ĐƵĂůĞƐ 'ĂƌşŶ LJ >Ž &ƌĂŶĐŽ ĚĞƉĞŶĚĞŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ
ǀĂůŝĚĂĚĂ ĚĞ ϱϵ͘ϱϭϬ ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ͕ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ϴϮϬϳ ƐŽŶ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂLJŽƌĞƐ ĚĞ ϲϱ ĂŹŽƐ͘
ĞůůŽƐ ƐĞ ƐƵŵĂŶ ůŽƐ ĞŶƚƌŽƐ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ &ĂŵŝůŝĂƌ ;K&Ϳ
ŶƚƵŵĂůĂů LJ
ĂƚĂŵĂƌĐĂ͕ Ğů ĞŶƚƌŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ DĞŶƚĂů ;K^ DͿ͕ ůĂ ƐĂůĂ ĚĞ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ŵƵƐĐƵůŽͲ ĞƐƋƵĞůĠƚŝĐĂ LJ
ůĂ hŶŝĚĂĚ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ ŽĨƚĂůŵŽůſŐŝĐĂ ĐŽŵƵŶĂů ;h WKͿ͘
Población Comuna de Quinta Norma, Región Metropolitana,
Chile,año 2009
80 y +
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
EDAD
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
10
8
6
4
2
0
Hombre
2
4
6
8
10
Mujer
Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ ůĂ ƉŝƌĄŵŝĚĞ ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ Ğů ĂůƚŽ ŶΣ ĚĞ ĂĚƵůƚŽƐ
ŵĂLJŽƌĞƐ ĚĞ ϴϬ ĂŹŽƐ͕ ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ŵƵũĞƌĞƐ͕ ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ĞƐ ŶŽƚŽƌŝŽ ĂĚĞŵĄƐ ůĂ ĂůƚĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĚĞ
ũſǀĞŶĞƐ ͕ ƐĞŐƷŶ ŵƵĞƐƚƌĂ ůĂ ĨŝŐƵƌĂ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ŵĂLJŽƌ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ƚƌĂŵŽ ϮϬ ʹ Ϯϰ ĂŹŽƐ͘
EdZK^ ^ >h
WZ^d /KE^ DKZ/>/ ϮϬϬϵ
ϭϰ͘ϵϭϯ ŽŶƐƵůƚĂƐ ĚĞ ŵŽƌďŝůŝĚĂĚ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ Ă ŵĞŶŽƌĞƐ ĚĞ ϵ ĂŹŽƐ
ϲ͘ϵϭϵ ŽŶƐƵůƚĂƐ ĚĞ ŵŽƌďŝůŝĚĂĚ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ Ă ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ϭϬ LJ ϭϵ ĂŹŽƐ
Ϯϳ͘ϳϮϵ ŽŶƐƵůƚĂƐ ŵĠĚŝĐĂƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ Ă ŵĂLJŽƌĞƐ ĚĞ ϮϬ ĂŹŽƐ
ϭϰ͘ ϴϳϮ ŽŶƐƵůƚĂƐ ŵĠĚŝĐĂƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ Ă ŵĂLJŽƌĞƐ ĚĞ ϲϱ ĂŹŽƐ
Ŷ ƚŽƚĂů ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ϲϰ͘ϰϯϮ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŵŽƌďŝůŝĚĂĚ͘
WZ^d /KE^ E /KE^ WZsEd/s ^ ϮϬϬϵ
ϭ͘ϲϯϴ ǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĞƐĂƌƌŽůůŽ WƐŝĐŽŵŽƚŽƌ ĐŽŶ WĂƵƚĂ ƌĞǀĞ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ Ă ůŽƐ ŵĞŶŽƌĞƐ ĚĞ Ϯ ĂŹŽƐ͘
ϰ͘Ϯϯϲ džĄŵĞŶĞƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ WƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ ;^W Ϳ ƌĞĂůŝnjĂĚŽƐ Ă ĂĚƵůƚŽƐ ĞŶƚƌĞ ϮϬ LJ ϲϰ ĂŹŽƐ͘
ϵ͘Ϯϱϵ hƐƵĂƌŝŽƐ ĞŶƚƌĞ ϮϬ LJ ϲϰ ĂŹŽƐ ďĂũŽ ĐŽŶƚƌŽů ĞŶ WƌŽŐƌĂŵĂ ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ Ăů ϯϭ ĚĞ ŝĐŝĞŵďƌĞ͘
ϳ͘ϵϵϯ DƵũĞƌĞƐ ĞŶƚƌĞ Ϯϱ LJ ϲϰ ĂŹŽƐ ĐŽŶ W W ǀŝŐĞŶƚĞ Ăů ϯϭ ĚĞ ŝĐŝĞŵďƌĞ͘
ϰ͘ϭϭϮ džĄŵĞŶĞƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ WƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ƌĞĂůŝnjĂĚŽƐ Ăů
ĚƵůƚŽ DĂLJŽƌ͘
KE^h>d ^ ^ >h DEd > ;ĞƉƌĞƐŝſŶ͕ sŝŽůĞŶĐŝĂ /ŶƚƌĂĨĂŵŝůŝĂƌͿ Z >/ ^ E W^ > ϮϬϬϵ
ϰ͘ϵϬϬ ŽŶƐƵůƚĂƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ ƉŽƌ ŵĠĚŝĐŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ &ĂŵŝůŝĂƌ͕ ĞŶ ^ĂůƵĚ DĞŶƚĂů
ϱ͘ϯϵϲ ƚĞŶĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ ƉŽƌ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ƉƐŝĐſůŽŐŽ ĞŶ ^ĂůƵĚ DĞŶƚĂů
WZ^d /KE^ ^'jE WZK&^/KE >^ ^ >h
WZK&^/KE >
E&ZDZ
D dZKE
EhdZ//KE/^d
^/^dEd ^K/ >
W^/M>K'K
</E^/K>K'K
EΣ WZ^d /KE^
Ϯϲ͘ϯϵϴ
ϭϮ͘ϵϵϴ
ϭϬ͘ϰϮϳ
Ϯ͘ϲϴϮ
ϳ͘ϳϮϲ
ϭϬ͘ϳϭϱ
WZ^d /KE^ KKEdK>M'/ ^ Z >/ ^ hZ Ed > ϮϬϬϵ
ϴ͘ϭϴϭ ůƚĂƐ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂƐ ŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ Ă ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ Ϯ LJ ůŽƐ ϲϱ ĂŹŽƐ ĚĞ ĞĚĂĚ͕ ůŽ ƋƵĞ
ŝŵƉůŝĐĂ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵŽ ĞdžƚƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ ƚĂƉĂĚƵƌĂƐ͕ ůŝŵƉŝĞnjĂ ĚĞŶƚĂů LJ ƉƌſƚĞƐŝƐ ĚĞŶƚĂůĞƐ͘
s/^/d ^ KD//>/ Z/ ^ Z >/ ^
Ϯ͘ϲϮϰ sŝƐŝƚĂƐ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝĂƐ ŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ Ă ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂLJŽƌĞƐ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ ƉŽƐƚƌĂĚŽƐ LJ
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƚĞƌŵŝŶĂůĞƐ͘
ϯϮϮ sŝƐŝƚĂƐ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝĂƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ Ă ŵƵũĞƌĞƐ ŐĞƐƚĂŶƚĞƐ ĞŶ ƌŝĞƐŐŽ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů͘
ϲϬϭ sŝƐŝƚĂƐ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝĂƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ Ă ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ďŝŽƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů͘
>Ž ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĚĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ƵŶ ƚŽƚĂů ĂƉƌŽdžŝŵĂĚŽ ĚĞ ϯ ͘ϱϰϳ ǀŝƐŝƚĂƐ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝĂƐ ŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ
ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ϮϬϬϵ͘
,/> Z KEd/'K
>Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ ŚŝůĞ ƌĞĐĞ ŽŶƚŝŐŽ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ŽŵƵŶĂ͕ ŚĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ
ŵĞũŽƌĂƌ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐƌŝĂŶnjĂ ĚĞƐĚĞ ůĂ ŐĞƐƚĂĐŝſŶ͕ ŽƚŽƌŐĂƌ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ Ă ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞ
YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů Ăů ĞŶƚƌĞŐĂƌ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƐƵƐ ŚŝũŽƐͬĂƐ ƉƵĞĚĂŶ ĐƌĞĐĞƌ LJ
ƉŽĚĞƌ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƚŽĚĂƐ ƐƵƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ƐŝŶ ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ Ŷŝ ƐŽĐŝĂů͘
ů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĞŶ ƐĂůƵĚ ŚĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ ŵĞũŽƌĂĚŽ ůŽƐ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ƉƌĞŶĂƚĂůĞƐ͕ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ
ĚĞů ŶŝŹŽ͕͘ ƌĞĂůŝnjĂƌ ǀŝƐŝƚĂƐ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝĂƐ͕ ŽƚŽƌŐĂƌ ŵĂLJŽƌ ĐĂůŝĚĂĚ Ă ůĂƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ Ăů ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŶ ƵŶĂ
ƐĂůĂ ĚĞ ĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ ƚĞŵƉƌĂŶĂ ĞŶ ĂŵďŽƐ ^& D͘
>Ă ĐŽŵƵŶĂ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƵŶ ĞŶƚƌĞŶĂĚŽƌ ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĐŽŶǀĞŶŝŽ D/E^ > ĞŶƚƌĞ ŚŝůĞ
LJ ĂŶĂĚĄ͕ ƉĂƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƵŶĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ ĚŝƌŝŐŝĚĂ Ă ŵĂĚƌĞƐ ͕ ƉĂĚƌĞƐ LJͬŽ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ
ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ĞŶƚƌĞ Ϭ LJ ϱ ĂŹŽƐ͘ dĂůůĞƌ ͞EĂĚŝĞ ĞƐ ƉĞƌĨĞĐƚŽ͕͟ ƋƵŝĞŶ ĐĂƉĂĐŝƚĂƌĄ Ă ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĞƐ ĞŶ ůŽƐ
ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ ƉĂƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ Ğů ƉƌŽLJĞĐƚŽ͘
W ED/ ^
^Ğ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŽŶ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĐŽŵŽ͗
Ͳ
ĚƵĐĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ LJ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ƉĂĚƌĞƐ LJ ŵĂĚƌĞƐ ƉĂƌĂ ƉƌĞǀĞŶŝƌ ďƌŽƚĞƐ LJ ĂůĂƌŵĂ
ĞŶ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ƵƐƵĂƌŝĂ ĚĞ 'ĂƌşŶ͘
Ͳ
^Ğ ƉƌŝŽƌŝnjĂƌŽŶ ůĂƐ ŚŽƌĂƐ ĚĞ ŵŽƌďŝůŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ƉŽƌ ƉĂƚŽůŽŐşĂƐ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂƐ
Ͳ
^Ğ ŽƌŐĂŶŝnjĂƌŽŶ ůŽƐ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ĚĞů ^& D ƉĂƌĂ ůĂ ĞƐƉĞƌĂ LJ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ
ƐŝŶƚŽŵĄƚŝĐŽƐ
Ͳ
^Ğ ĞŶƚƌĞŐĂƌŽŶ ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ă ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞů ^& D LJ
ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶƐƵůƚĂƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͘
Ͳ
^Ğ ƐƵƉĞƌǀŝƐĂƌŽŶ LJ ƌĞĨŽƌnjĂƌŽŶ ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĞƌşĂ ĐƵŝĚĂŶĚŽ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ
ĐƌşƚŝĐĂƐ LJ ĂƐĞŽƐ ƚĞƌŵŝŶĂůĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ͘
Ͳ
^Ğ ŵĂŶƚƵǀŽ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĚŝĂƌŝĂ ĐŽŶ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ^ĂůƵĚ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ LJ ^^DKĐ
Ͳ
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ DĂLJŽ ʹ ŐŽƐƚŽ ϮϬϬϵ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ůĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͕ ƐĞ
ƉĞƐƋƵŝƐĂƌŽŶ ϳϮϭ ĐĂƐŽƐ͘
DKs/>/ /KE Z ^ >h
^Ğ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂ ůĂ ĚŽƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĐŽŶ Ϯ ĂŵďƵůĂŶĐŝĂƐ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ĞƋƵŝƉĂĚĂƐ
ŽƚŽƌŐĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ͕ ůĂƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ůŽƐ ^&D 'ĂƌşŶ LJ >Ž &ƌĂŶĐŽ
^ Wh
^Ğ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ϱϳ͘Ϭϯϭ dE/KE^ hZ'E/ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ
ƚĞŶĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ ĚĞ >ƵŶĞƐ Ă sŝĞƌŶĞƐ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ϭϳ ŚƌƐ Ă ůĂƐ ϴ ŚƌƐ͘ ĚĞů ̺à ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘
^ĄďĂĚŽƐ͕ ŽŵŝŶŐŽƐ LJ ĨĞƐƚŝǀŽƐ ĂƚĞŶĐŝſŶ ůĂƐ Ϯϰ ŚŽƌĂƐ͘
^ > Z, />/d /ME /Ed'Z >
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ĐŽŶ
ďĂƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ ŝŶŝĐŝĂĚĂ Ğů ϮϬϬϴ ĂƉŽLJĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ LJ Ğů ^^DK͘
ƐƚŽ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂƵŵĞŶƚĂƌ ůĂƐ ŚŽƌĂƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ LJ ƉŽƌ ĞŶĚĞ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ϮϬϬϵ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ϭϬ͘Ϭϭϲ ĂƚĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞƌŝǀĂĚĂƐ ĚĞƐĚĞ ůŽƐ ^& D͕ K& Ğ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ dƌĂƵŵĂƚŽůſŐŝĐŽ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ĂƉƌŽdžŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ Ϯϯϯ͘ϯϴϵ ĞdžĄŵĞŶĞƐ ĚĞ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ ďĄƐŝĐŽƐ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ LJ Ϯϭ͘Ϯϭϲ ĞdžĄŵĞŶĞƐ
ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ƐĂůƵĚ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ;W^sͿ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝĞƌŽŶ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ƉƌĞĐŽnjŵĞŶƚĞ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ ,ŝƉĞƌƚĞŶƐŝſŶ LJ ůĂ ŝĂďĞƚĞƐ DĞůůŝƚƵƐ͘
K^ D
ů ĞŶƚƌŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ DĞŶƚĂů ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ďƌŝŶĚĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ͕ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ͕
ƐŽĐŝĂů͕ ƚĞƌĂƉŝĂ ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů LJ ƉƐŝĐŽƉĞĚĂՎպà ĞŶ ƐƵƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ ŐƌƵƉĂů͕ ǀŝƐŝƚĂ
ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝĂ ŝŶƚĞŐƌĂů͕ ƐĞŐƷŶ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐĂƐŽ͘
Ŷ ĨŽƌŵĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ^& D ƌĞĂůŝnjĂ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵŽ͗
•
dZ ^dKZEK^ DK/KE >^ h>dK^
•
WZK'Z D
s/K>E/
/EdZ & D/>/ Z͗
dE/ME
Dh:Z^ Yh s/sE K , E
s/s/K s/K>E/ E ^h Z> /ME W Z:
•
WZK'Z D Z, />/d /ME E dZ ^dKZEK^ W^/Yh/ dZ/K^ ^sZK^
•
WZK'Z D /E& EdKͲ:hsE/>
•
WZK'Z D
>K,K> z ZK' ^
WZK'Z D ^ Dh> dKZ/K^ >K,K> z ZK' ^
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ĨƵĞƌŽŶ ĂƚĞŶĚŝĚŽƐ ĞŶ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽ ƉŽƌ ƵƉůĂ WƐŝĐŽƐŽĐŝĂů ĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂ ϭϬϵ ƵƐƵĂƌŝŽƐ͘ Ğ ĞƐƚĞ ƵŶŝǀĞƌƐŽ͕ Ϯϱ ŝŶŐƌĞƐĂƌŽŶ Ă ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐ ĞŶ
ůŽƐ WƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ŶŽ ŝŶŐƌĞƐĂƌŽŶ Ă ůĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĂďĂŶĚŽŶŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐĂ͕ Ž ƉŽƌ ŚĂďĞƌ ƐŝĚŽ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ
Ă ŽƚƌĂƐ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ƐĂůƵĚ͕ ĚĂĚŽ ƋƵĞ ƉŽƌ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐĂƐ ŶŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚşĂŶ Ăů
ƉĞƌĨŝů ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ĚĞ K^ D YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘ ^Ğ ƉƵĞĚĞ ĚĞƐƉƌĞŶĚĞƌ ĚĞů ŐƌĂŶ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚĞƐ͕ Ğů ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ŚĂ ŝĚŽ ŽďƚĞŶŝĞŶĚŽ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ
ůĐŽŚŽů LJ ƌŽŐĂƐ ĚĞ
K^ D͕ ĐŽŵŽ ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ LJ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĞŶ ůĂ ƚĞŵĄƚŝĐĂ ĚĞ ĚƌŽŐĂĚŝĐĐŝſŶ LJ
ĂůĐŽŚŽůŝƐŵŽ͘
ĂďĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ƉƌŽĚƵũĞƌŽŶ ƚƌĞƐ ĂůƚĂƐ ƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐĂƐ͕ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ
ĂůĐĂŶnjſ ƵŶ ůŽŐƌŽ ĂůƚŽ ĚĞ ŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐ ƉŽƌ ůĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƌŽŶ
ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͖ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ĠƐƚĂƐ͕ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞ ĂďƵƐŽ Ž ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐ͕ ƉĂƚŽůŽŐşĂ
ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ ĚĞ ďĂƐĞ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂůĞƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƐĞŝƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ĞƚĂƉĂ ĚĞ ZĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ͘ ƐƚŽ ŝŵƉůŝĐĂ ƋƵĞ ůŽƐ ůŽŐƌŽƐ ƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐŽƐ ƐĞ ŚĂŶ ŝĚŽ
ĂůĐĂŶnjĂŶĚŽ ĞŶ ƐƵ ŵĂLJŽƌşĂ͕ ĞƐƚĂŶĚŽ ĚĞƚĞŶŝĚĂ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐ͕ ůŽƐ
ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĂƐŝƐƚĞŶ ĐŽŶ ŵĞŶŽƐ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ Ăů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ ůŽŐƌĂŶ ƌĞƚŽŵĂƌ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶ
ŵĂLJŽƌ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ LJ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ůĂďŽƌĂů͕ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĐŽŵŽ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ƐŽĐŝĂů͕
ƐŝĞŶĚŽ Ğů ƉĂƐŽ ƉƌĞǀŝŽ Ă ůĂ ĞƚĂƉĂ ĚĞ ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ͕ ƷůƚŝŵŽ ƉĂƐŽ ŚĂĐŝĂ Ğů ĂůƚĂ ƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐĂ͘
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ĚĞƐƚĂĐĂŶ͗
Ͳ
ĞƉŽƌƚĞ͖ Ğů ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ĚĞ ĞdžƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ ƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐĂƐ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĐŽŚŽů LJ ƌŽŐĂƐ ĞdžƚĞƌŶĂƐ Ă ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ĞŶŵĂƌĐĂŶ ĞŶ
ůĂ ĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ĚĞƉŽƌƚĞ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ŵĄƐ ĚĞ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ Ğů
ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞ ůŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ͖ ĂƐş ƚĂŵďŝĠŶ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĚĞ ƐĞŐƵŝƌ ĐŽŶ
ůĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ŝŶŝĐŝĂĚĂ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϴ͘ Ğ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ͕ ƐĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉſ ĞŶ ƵŶ ĐĂŵƉĞŽŶĂƚŽ ĚĞ
ďĂďLJ ĨƷƚďŽů ƌĞĂůŝnjĂĚŽ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ WĞĚƌŽ ŐƵŝƌƌĞ ĞƌĚĂ͘
Ͳ
&ĞƌŝĂƐ ĚĞ ŝĨƵƐŝſŶ LJ WƌŽŵŽĐŝſŶ͖ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĂĐƚŝǀĂ ĚĞ ůŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĞŶ ĨĞƌŝĂƐ
ĚĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ LJ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ƐĂůƵĚ ĐŽŵƵŶĂůĞƐ͘ Ŷ ĞůůĂƐ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ ĚŝĨƵƐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƉŽƌ
ůŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕ ƐŝĞŶĚŽ ƵŶ ĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞůůŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ ĂĐĞƉƚĄŶĚŽƐĞ
ĐŽŵŽ ĂĚŝĐƚŽƐ ĞŶ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ LJ ƌŽŵƉŝĞŶĚŽ ůŽƐ ĞƐƚŝŐŵĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ
ĐŽŶůůĞǀĂ͘
Ͳ
dĂůůĞƌ ůĂďŽƌĂů͖ ƐĞ ĐƌĞĂ ĞƐƚĞ ƚĂůůĞƌ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ƋƵĞ ůŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĞŶƚƌĞŶĞŶ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ůĂďŽƌĂůĞƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͕ ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƚĂƌĞĂ͕ ƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ Ă ůĂ ĨƌƵƐƚƌĂĐŝſŶ͕
ŵĂŶĞũŽ ĚĞů ĚŝŶĞƌŽ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͘ ^Ğ ĚĞƐƚĂĐſ Ğů ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ
ǀĞŶƚĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ǀĞůĂƐ͕ ĐŚŽĐŽůĂƚĞƐ LJ ĂůĨĂũŽƌĞƐ ĨĂďƌŝĐĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ
ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶĚŽ ĞŶ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ WƌŝŵĞƌĂ :ŽƌŶĂĚĂ ĚĞ ^ĂůƵĚ DĞŶƚĂů
ƌĞĂůŝnjĂĚĂ ĞŶ Ğů K^ D͕ ĚĂŶĚŽ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ĂǀĂŶĐĞ LJ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ƚĂůůĞƌ Ă
ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞů ĄƌĞĂ ĚĞ ƐĂůƵĚ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ LJ
ƌĞůĂƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ͘
Ͳ
ŽůĞƚşŶ ͞ƐſůŽ ƉŽƌ ŚŽLJ͖͟ ƉĂƌƚŝĞŶĚŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĚŝĨƵŶĚŝƌ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ůĐŽŚŽů LJ
ƌŽŐĂƐ͕ LJ ĚĞ ĚĂƌ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ƌĞĂůŝnjĂŶ ůŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĞŶ ƐƵ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ŐĞŶĞƌĂ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ĞũĞŵƉůĂƌ ĚĞ ďŽůĞƚşŶ ƌĞĂůŝnjĂĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕
ƐŝĞŶĚŽ ƌĞƉĂƌƚŝĚŽƐ ŵĄƐ ĚĞ ϭϱϬ ĐŽƉŝĂƐ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕
ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚĞů
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ LJ Ă ůŽƐ ǀĞĐŝŶŽƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ͘
Ͳ
dĂůůĞƌ ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ͗ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ğů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵƵũĞƌĞƐ ƋƵĞ ŝŶŐƌĞƐĂŶ Ă ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ LJ ĐŽŶ Ğů
ĨŝŶ ĚĞ ĂďŽƌĚĂƌ ůĂ ĞdžƉƌĞƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ĂĚŝĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞ
ŐĠŶĞƌŽ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ Ğů ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ ĞŶ ůŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ
ƌŽůĞƐ LJ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ůĞ ĂĚũƵĚŝĐĂŶ Ă ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ŵĂĐŚŝƐƚĂ
ĂĐƚƵĂů͕ Ğů ŝŵƉĂĐƚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ ĞŶ Ğů ĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ͕ ůĂ ĨƵĞƌƚĞ ĞƐƚŝŐŵĂƚŝnjĂĐŝſŶ ŚĂĐŝĂ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ
ĂĚŝĐƚĂƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕ ĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ŐĞŶĞƌĂ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐŽ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƵŶ
ĂƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ƋƵĞ ŝŵƉĂĐƚĂŶ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ LJ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ďƌŝŶĚĂƌ ƵŶĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂů LJ ĞĨĞĐƚŝǀĂ͘
WZK'Z D Z, />/d /ME E dZ ^dKZEK^ W^/Yh/ dZ/K^ ^sZK^
^Ğ ĞƐƚĂďůĞĐĞ Ğů ĂůƚĂ Ă ƚƌĞƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĐŽŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ůŽŐƌŽƐ ƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐŽƐ Ă
ŶŝǀĞů ĨĂŵŝůŝĂƌ LJ ůĂďŽƌĂů͘
ĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽLJĞĐƚŽ ĐŽŵƵŶĂů ͞^ĂůƵĚ ĐŽŶ ůĂ 'ĞŶƚĞ ϮϬϬϵ͕͟ ƉĂƌĂ ƚĂůůĞƌ ĚĞ ŵŽƐĂŝĐŽƐ Ğů
ĐƵĂů ƐĞ ĞƐƚĄ ƌĞĂůŝnjĂŶĚŽ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŝŵĞƌ ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ ƉŽƌ ůĂ ŝŶĐůƵƐŝſŶ ůĂďŽƌĂů ƉĂƌĂ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĐŽŶ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƌĞĚ ŝŶĐůƵLJĞ ʹ &KE /^͘ ĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞƐƚŽ ƐĞ ĚĞƐƚĂĐĂ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞů ŐƌƵƉŽ ĚĞ
ďĂƚƵĐĂĚĂ ͞Ăů ƐŽŶĂƌ ĚĞ ůŽƐ ƚĂŵďŽƌĞƐ͕͟ ĞƐĐƵĐŚĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ Ğdž DŝŶŝƐƚƌĂ ƐĞ WůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
/ŶƐĞƌĐŝſŶ ůĂďŽƌĂů ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĞŶ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ĐŽƐŵĠƚŝĐĂ ŶĂĐŝŽŶĂů͘
>ŽŐƌĂŶĚŽ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽ
^Ğ ĂĨŝĂŶnjĂ Ğů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ďĂƚƵĐĂĚĂ ͞Ăů ƐŽŶĂƌ ĚĞ ůŽƐ ƚĂŵďŽƌĞƐ͕ ;ƉƌŽLJĞĐƚŽ ĐŽŶĐƵƌƐĂďůĞ ͞ƐĂůƵĚ
ĐŽŶ ůĂ ŐĞŶƚĞ ϮϬϬϴ͟Ϳ Ğů ĐƵĂů ŚĂ ƚĞŶŝĚŽ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͗
ŵĂƌĐŚĂ ƉŽƌ ůĂ ŶŽ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ŚĂĐŝĂ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ͕ ĐĂŵƉĂŹĂ ĚĞ ǀĂĐƵŶĂĐŝſŶ ^& D >Ž &ƌĂŶĐŽ͕ ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ ĞƐĐŽůĂƌ͕ ĨĞƌŝĂƐ ĐŽŵƵŶĂůĞƐ͕ ƉƌŝŵĞƌĂ ũŽƌŶĂĚĂ ĚĞ ƐĂůƵĚ ŵĞŶƚĂů ĐŽŵƵŶĂů͕
ƉƌŝŵĞƌ ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ ƉŽƌ ůĂ ŝŶƐĞƌĐŝſŶ ůĂďŽƌĂů ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ;&KE /^Ϳ
DĂŶƚĞŶĞƌ ůĂ ĞƐƚĂďŝůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĚĞ ůŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚŝƐŵŝŶƵLJĞŶĚŽ ůĂƐ ĂƚĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ƵƌŐĞŶĐŝĂ LJ ůĂƐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƵŶ ϵϯй͘
^Ğ ůŽŐƌĂ ŵĂLJŽƌ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĐŽŶ ,ŽƐƉŝƚĂů &Ġůŝdž ƵůŶĞƐ ĞŶ ƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝnjĂĚŽƐ LJ
ƉŽůŝĐůşŶŝĐŽ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĂǀĂŶĐĞƐ ĞŶ Ğů ĞŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂ ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
LJ ĂŵŝŐŽƐ ŚŽƐƉŝƚĂů ĚŝƵƌŶŽ &Ġůŝdž ƵůŶĞƐͲůşĂƐ͘
WZK'Z D dE/ME ^W/ >/ E s/K>E/ /EdZ & D/>/ Z
•
ĞƐĚĞ ŵĂLJŽ ĚĞ ϮϬϬϵ ƐĞ ĂďƌĞ ůĂ ƷŶŝĐĂ ŽĨĞƌƚĂ ĐŽŵƵŶĂů ƉĂƌĂ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ǀĂƌŽŶĞƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ
ĚĞ ƚƌŝďƵŶĂůĞƐ͘
•
WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ƌĞƐƉĞƚŽ Ă ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ŚƵŵĂŶŽ͕ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ
ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ůĂ ŵƵũĞƌ
•
ŽŶ ĞŶĨŽƋƵĞ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ŚĂĐŝĂ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ǀşĐƚŝŵĂƐ͘
•
Ŷ ďĂƐĞ Ă ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞů ŐƌƵƉŽ Ϯϱ;ƵƌŽƉĂͿ
WZK'Z D dZ d D/EdK
ŽŶƚĞŵƉůĂ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ Ăů ŵĞŶŽƐ ϯϬ ĂƚĞŶĐŝŽŶĞƐ ƉƐŝĐŽƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐĂƐ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ
ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ϴ ŵĞƐĞƐ LJ ŵĄdžŝŵŽ ĚĞ ƵŶ ĂŹŽ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ͘
•
ůĂ ĨĞĐŚĂ ƐĞ ŚĂŶ ŝŶŐƌĞƐĂĚŽ ŵĄƐ ĚĞ ϱϬ ĐĂƐŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ ƚƌŝďƵŶĂůĞƐ
•
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ƵŶ ŐƌƵƉŽ ƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐŽ ĞƐƚĂďůĞ ĚĞ ϭϱ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞƷŶĞ
ƐĞŵĂŶĂůŵĞŶƚĞ
ŶĨŽƋƵĞ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ŚĂĐŝĂ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ǀşĐƚŝŵĂ ͗
•
dŽĚĂƐ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ǀşĐƚŝŵĂƐ ;ƉĂƌĞũĂƐ͕ ĞdžͲƉĂƌĞũĂƐ͕ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐͿ͕ ƐŽŶ ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐ ƉĂƌĂ
ĂƐĞŐƵƌĂƌƐĞ ƋƵĞůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĞũĞƌĐŝĚĂ ŶŽ ĐŽŶƚŝŶƷĞ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ
•
^Ğ ƌĞĂůŝnjĂ ƵŶĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ͕ ƵŶĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞů ĚĂŹŽ LJ ƵŶĂ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ
ƉƐŝĐŽƐŽĐŝŽũƵƌşĚŝĐĂ͕ ƉĂƌĂ ĂƐĞŐƵƌĂƌ ƋƵĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĐŽŶŽnjĐĂ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ
ĞƐƚĄŶ ĞŶĐĂƌŐĂĚĂƐ ĚĞ ŽĨƌĞĐĞƌůĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
WZK'Z D WZKDK/ME z W Zd//W /ME ^K/ >
^Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ LJ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ
ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽ ĐŽŶ ůĂƐ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ LJ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůŽƐ ŽŶƐĞũŽƐ ŽŶƐƵůƚŝǀŽƐ ĚĞů
^& D 'ĂƌşŶ LJ ^& D >Ž &ƌĂŶĐŽ͕ ƋƵŝĞŶĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ƵŶ WůĂŶ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĞŐƷŶ
ůĂƐ ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐ ĚĞů ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ KĐĐŝĚĞŶƚĞ͕ ĞǀĂůƵĂŶĚŽ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ LJ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕
ƐŝĞŶĚŽ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ LJ ĂƉŽLJŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ͘
ů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂ ƵŶ ĞƐĨƵĞƌnjŽ ĚĞƐĚĞ Ğů ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ ƐĂůƵĚ LJ ůĂƐ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ
ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀŽ ĚĞů ĄƌĞĂ͕ ĞůĂďŽƌĄŶĚŽƐĞ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐ ƉŽƌ ĞŶƚƌŽƐ
ĚĞ ^ĂůƵĚ͕ ŝŶĐŽƌƉŽƌĄŶĚŽƐĞ ĂĚĞŵĄƐ ůĂ ŵŝƌĂĚĂ ĚĞ ůŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚĞ ůĂ ^ĂůĂ ĚĞ ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ /ŶƚĞŐƌĂů LJ
ĚĞů ĞŶƚƌŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ DĞŶƚĂů &ĂŵŝůŝĂƌ͘
ů ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ LJ ĂůŝĂŶnjĂƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚͲĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ ƐĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ ĚĞŵĄƐ
ĞŶ Ğů ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĂƉŽLJŽ ĞŶ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƐ ƉŽƌ ŶƵĞƐƚƌŽ ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕ ĞƐ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞƐƚĞ ĂŹŽ ŶƵĞƐƚƌĂƐ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ
ƐĞ ĂĚũƵĚŝĐĂŶ ϱ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ LJ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚŝůŽƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ƐĂůƵĚĂďůĞƐ͕ ůŽ ĐƵĂů ĞƐ ƵŶ
ĞũĞ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ^ĂůƵĚ &ĂŵŝůŝĂƌ͕ ĞŶƚƌĞ ĞůůŽƐ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ƉĂƌĂ Ğů ĂƉŽLJŽ
ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ ĞŶ ƐĂůƵĚ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ LJͬŽ ĚĞ
ŽĐƵƉĂĐŝſŶ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ ůŝďƌĞ ĞŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƐĂŶĂƐ LJ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů͘
>Ă ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ŵĞƐĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ŽŵƵŶĂů ƉĂƌĂ ůĂ WƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞ
YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ŚĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐ͕ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ LJ ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝnjĂĐŝſŶ ĞŶ
ƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĞŶ ƐĂůƵĚ͕ ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşĂƐ͕ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ͕ ĚŝĨƵƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ LJ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ůůĞǀĞŶ Ă ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶĂ Ă ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌƐĞ ĞŶ ƵŶĂ ĐŽŵƵŶĂ ƐĂůƵĚĂďůĞƐ͕
ĞŶƚƌĞŐĄŶĚŽůĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ĞũĞƌĐĞƌ ĐŽŶƚƌŽů ƐŽďƌĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝĂ ƐĂůƵĚ LJ ůĂ ĚĞ ƐƵ
ĞŶƚŽƌŶŽ͕ ŚĂĐŝĠŶĚŽůĂ ƉĂƌƚşĐŝƉĞ LJ ĐŽͲƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ƐƵ ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ͘
>Ă ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ^ĂůƵĚ ĐŽŶƚŝŶƷĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂŶĚŽ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽ Ğ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂů ĐŽŶ ůŽƐ
ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĂĐƚŽƌĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĞŶƚƌĞ ĞůůŽƐ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞ
ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ LJ ĚĞ ƐƵ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞƐĐŽůĂƌ ƉŽƌ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂƐ ŽŵŝƐŝŽŶĞƐ DŝdžƚĂƐ ^ĂůƵĚͲ
ĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ ŶŽ ǀŝŽůĞŶƚĂƐ͕ ƐĂůƵĚ
ŽƌĂů͕ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂƐ͕ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ĞŶƚĠƌŝĐĂƐ͕ ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌĂƐ͕ ĞŶ ĠƐƚĂ ƷůƚŝŵĂ ĄƌĞĂ ƐĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ƉŽƌ ƵŶĂ ǀŝĚĂ ƐŝŶ ƚĂďĂĐŽ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĞƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ ƵŶ ĐŽŶĐƵƌƐŽ ĞƐĐŽůĂƌ ŽŵƵŶĂů ƐŽďƌĞ ƌĞĐŝĐůĂũĞ͕ ĞŶ Ğů ĐƵĂů ůŽƐ
ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂƌŽŶ ũƵŐƵĞƚĞƐ LJ ƵƚĞŶƐŝůŝŽƐ ĚĞ ƵƐŽ ĚŝĂƌŝŽ ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂů
ĚĞ ĚĞƐĞĐŚŽ͕ ƌĞƵƚŝůŝnjĂŶĚŽ ĐŝĞƌƚŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ĚĂŹĂŶ LJͬŽ ĞŶƐƵĐŝĂŶ Ğů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͘
WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ ůĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ 'K͕ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ ^ĂůƵĚ EĂĐŝŽŶĂů͕ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ ŽďĞƐŝĚĂĚ LJ Ğů
ƐĞĚĞŶƚĂƌŝƐŵŽ͕ ƐĞ ǀĞ ĨŽƌƚĂůĞĐŝĚĂ ŐƌĂĐŝĂƐ Ăů ƚƌĂďĂũŽ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂů DhE//W/KͲ^ >hͲh /ME͕
ƐĞŶƚĂŶĚŽ ďĂƐĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĞŶ ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďĞƐŝĚĂĚ LJ ůĂƐ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ
ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌĞƐ ĚĞƐĚĞ ůĂ ŝŶĨĂŶĐŝĂ͕ ŝŶǀŽůƵĐƌĂŶĚŽ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞƐĐŽůĂƌ͘
Ŷ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂ ƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ ƵƐƵĂƌŝĂ͕ ĞƐƚĞ ĂŹŽ ĂŵďŽƐ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ ƐŽŶ ĞǀĂůƵĂĚŽƐ
ƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ĚĂƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ăů ϭϬϬй ĚĞ ůĂƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂƐ ŝŶŐƌĞƐĂĚĂƐ Ă ůĂƐ KĨŝĐŝŶĂƐ
K/Z^ ĐƵŵƉůŝĠŶĚŽƐĞ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ͘ WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂ ƵŶ
ĞƐĨƵĞƌnjŽ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ Ă ůŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ͕ ĐŽŶ
ĠŶĨĂƐŝƐ ĞŶ Ğů ďƵĞŶ ƚƌĂƚŽ ĞŶ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƉƷďůŝĐŽ͕ ƋƵŝĞŶĞƐ ĞůĂďŽƌĂŶ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ ŵĞũŽƌĂƐ ĚĞ ƐƵƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘
>ŽƐ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ϭϬ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ
ĚĞ ƐƵ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ůŽƐ ƋƵĞ ĂŐƌƵƉĂŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϰϬ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ LJŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ
ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ďĂũĂŶ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚŝůŽƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ƐĂůƵĚĂďůĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ůĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ ĚĞ ĐĂĚĂ ƐĞĐƚŽƌ ŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽ ĂƐŝŐŶĂĚŽ͘
ƐƚĞ ĂŹŽ ĂĚĞŵĄƐ ĐŽŶ ůĂƐ ĨĞƌŝĂƐ ĚĞ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ƐĞ ƉƵĚŽ ƌĞĂůŝnjĂƌ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ
ĚĞ ůĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ĂĨŝĐŚĞƐ͕ ĚşƉƚŝĐŽƐ͕ ĐĂƌƚŝůůĂƐ LJ ŽƚƌĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ LJ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞŐĂĚĂƐ ƚĂŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ^& D 'ĂƌşŶ͕ >Ž &ƌĂŶĐŽ͕ K^ D͕ ^ > h WK
z ^ > W D͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂů ĞŶƚƌĞŐĂĚŽ Ă ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ͗ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞů ĐĄŶĐĞƌ
ĐĞƌǀŝĐŽƵƚĞƌŝŶŽ͕ ĚĞ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ŝŶƚƌĂĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĚƌŽŐĂƐ͕ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ
ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌĞƐ͕ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƐĂůƵĚĂďůĞ͕ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĨşƐŝĐĂ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĨĂŵŝůŝĂƌ͕
ĐĂŵƉĂŹĂ ĚĞ ŝŶǀŝĞƌŶŽ͕ ƐƚƌĞƐƐ͕ LJ ůĂ ĚŝĨƵƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƌƚĂ ĚĞ ĚĞďĞƌĞƐ LJ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚĞ ůŽƐ
ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ͘
^dKZ ^ ZZK>>K KDhE/d Z/K
/Z/KE ^ ZZK>>K KDhE/d Z/K
W Zd DEdK dE/K ^K/ >
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĄƌĞĂƐ͗
•
ŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ůŝŵĞŶƚŽƐ͘Ͳ ^Ğ ĚĞƐƚŝŶſ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ Ψϴ͘ϳϭϲ͘ϭϴϲ͘Ͳ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ
ϭ͘ϮϴϬ ĐĂũĂƐ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ Ă ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ŵĄƐ ĐĂƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͘
•
LJƵĚĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ^͘Ͳ ŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ĐŽŵƉƌĂ ĚĞ ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ͕ ƉĂŐŽ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƐ
ŵĞĚŝĐĂƐ LJ ďŽŶŽƐ͕ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ LJ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ĂƉŽƌƚĞƐ ĚĞ ƉĂŐŽƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ďĄƐŝĐŽƐ͕ ƐĞ ŽƚŽƌŐſ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ Ϯϳϳ ĂLJƵĚĂƐ Ă ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ LJ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞ ĞƐĐĂƐŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶĂ͘ >Ž ƋƵĞ ĂƐĐŝĞŶĚĞ Ă ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ Ψϰ͘ϯϰϱ͘Ϯϵϴ͘
ĂďĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ ƋƵĞ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ LJƵĚĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ŚĂLJ ƋƵĞ ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶƚƌĞŐĂƌŽŶ
ĂĚĞŵĄƐ͗
•
hŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϱϳ ƉĂŹĂůĞƐ ĚĞ ĚƵůƚŽ DĂLJŽƌ
•
hŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϳϰ ƉĂŹĂůĞƐ ĚĞ ůĂĐƚĂŶƚĞƐ͘
•
hŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϭϵ dĂƌƌŽƐ ĚĞ E E
•
hŶ ƚŽƚĂů ĚĞ Ϯϴ ƉĂƌĞƐ ĚĞ >ĞŶƚĞƐ MƉƚŝĐŽƐ
•
hŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϰ ŽůĐŚŽŶĞƐ ŶƚŝĞƐĐĂƌĂƐ͘
•
hŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϰ ďĂƐƚŽŶĞƐ KƌƚŽƉĠĚŝĐŽƐ͘
•
ϲϵ džĄŵĞŶĞƐ DĠĚŝĐŽƐ͘
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ĂLJƵĚĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌ ůŽƐ ĂƉŽƌƚĞƐ ĞŶ
,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ͗
•
dƌŝĐŝĐůŽƐ͗ ^Ğ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŽŶ Ă ϯϯ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂŶ ĞŶ ůĂ ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƌƚŽŶĞƐ LJͬŽ
ĞŶ ůĂ ǀĞŶƚĂ ĚĞ ĂƌƚşĐƵůŽƐ ǀĂƌŝŽƐ ĞŶ ĨĞƌŝĂƐ ůŝďƌĞƐ͘
•
,ŽƌŶŽƐ /ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ LJ ^ĞŵŝͲ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͗ ^Ğ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϳ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂŶ ĞŶ ůĂ ǀĞŶƚĂ LJ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͘
•
DĂƋƵŝŶĂƐ ĚĞ ŽƐĞƌ ;ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕ KǀĞƌůŽĐŬ͕ ƌĞĐƚĂ LJ ŽůůĞƌĞƚĞƌĂͿ͗ ƐĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů
ĚĞ ϳ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂŶ ĞŶ ůĂ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ LJ ǀĞŶƚĂ ĚĞ ǀĞƐƚƵĂƌŝŽ͘
•
ĞĐĂ ĚĞ jƚŝůĞƐ ƐĐŽůĂƌĞƐ͘Ͳ ^Ğ ŽƚŽƌŐĂƌŽŶ ϮϬϬ ďĞĐĂƐ ĚĞ ŶƐĞŹĂŶnjĂ ŵĞĚŝĂ LJ ϲϬϬ ďĞĐĂƐ ĚĞ
ƷƚŝůĞƐ ĞƐĐŽůĂƌĞƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶnjĂ ďĄƐŝĐĂ͘ ^ƵŵĂŶĚŽ ĂŵďĂƐ ƐĞ ĚĞƐƚŝŶŽ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ Ψϵ͘ϰϰϭ͘ϬϬϬ
ƉĂƌĂ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ƋƵŝŶƚĂ ŶŽƌŵĂů ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ sƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ͘
Ŷ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůŽƐ ƐƵďƐŝĚŝŽƐ ŽƚŽƌŐĂĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ĞŶĞƌŽ Ă ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕
ƐĞ ĞdžƉŽŶĞ ůŽ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
WƌŽŐƌĂŵĂ ^ƵďƐŝĚŝŽ jŶŝĐŽ &ĂŵŝůŝĂƌ
ƵƌĂŶƚĞ Ğů WĞƌŝŽĚŽ ƐĞ ŚŝnjŽ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ϲ͘ϱϬϯ ƐƵďƐŝĚŝŽƐ Ă ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞ ĞƐĐĂƐŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ
ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ƋƵĞ ĐŽŶƚĂďĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ͘
W ^/^
^Ğ ŽƚŽƌŐĂƌŽŶ ϭ͘ϭϴϯ WĞŶƐŝŽŶĞƐ
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐ Ă ůŽƐ
ĚƵůƚŽƐ DĂLJŽƌĞƐ ĐŽŶ DĂLJŽƌ
sƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů͘
WƌŽŐƌĂŵĂ ^ƵďƐŝĚŝŽ ĚĞů ŐƵĂ WŽƚĂďůĞ
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůŽƐ ^ƵďƐŝĚŝŽƐ dƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ ƐĞ ŽƚŽƌŐŽ Ϯ͘ϲϭϴ ƐƵďƐŝĚŝŽƐ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ăů ƚƌĂŵŽ
/͕ Ğů ĐƵĂů ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ƵŶ ĂƉŽƌƚĞ ĚĞ ƵŶ ϱϬй ĚĞ ĚĞƐĐƵĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ϭϱ ĐĞŶƚşŵĞƚƌŽƐ ĐƷďŝĐŽƐ
ƵƚŝůŝnjĂĚŽƐ ĞŶ ƵŶ ŵĞƐ͘ ĞŶƚƌŽ ĚĞů dƌĂŵŽ //͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ŚŝůĞ ^ŽůŝĚĂƌŝŽ͕ ƐĞ
ŽƚŽƌŐĂƌŽŶ ϭϬϭ ƐƵďƐŝĚŝŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶ ĞŶ Ğů ĚĞƐĐƵĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶ ϭϬϬй ĚĞ ůŽƐ WƌŝŵĞƌŽƐ ϭϱ
ĞŶƚşŵĞƚƌŽƐ ĐƷďŝĐŽƐ ƵƚŝůŝnjĂĚŽƐ ƉŽƌ ŵĞƐ Ă ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĐŽŶ ŵĂLJŽƌ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů͘ >Ž ƋƵĞ ŚĂĐĞ
ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ Ϯ͘ϳϭϵ ƐƵďƐŝĚŝŽƐ ŽƚŽƌŐĂĚŽƐ͘
WĂƌĂ ƌĞĂůŝnjĂƌ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ůŽƐ ƐƵďƐŝĚŝŽƐ ĂŶƚĞƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ ƐĞ ŚĂĐĞ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ƋƵĞ ůĂƐ
ĨĂŵŝůŝĂƐ ƉŽƐƚƵůĂŶƚĞƐ ĐŽŶƚĂƌĂŶ ĐŽŶ Ğů ŶƵĞǀŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĞŶĐƵĞƐƚĂũĞ ůůĂŵĂĚŽ &ŝĐŚĂ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ
^ŽĐŝĂů͕ ůĂ ĐƵĂů ĞƐ ůĂ ĞŶĐĂƌŐĂĚĂ ĚĞ ĞŶƚƌĞŐĂƌ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĐŽŶ ŵĂLJŽƌ
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶĂ͘
ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ &ŝĐŚĂ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ^ŽĐŝĂů ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĚĞĐŝƌ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ Ψϴ͘Ϭϲϳ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ͕ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĐƌĞĂĚŽ ƉŽƌ D/W> E͕ ƋƵŝĞŶ ĞƐ
Ğů ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĂƐŝŐŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƵŶƚĂũĞƐ LJ ƉŽƌ ĞŶĚĞ Ğů ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂƐƉĂƐĂƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ă
ŶƵĞƐƚƌŽ DƵŶŝĐŝƉŝŽ ƉĂƌĂ ƉŽƐƚƵůĂƌ Ă ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ŵŽŶĞƚĂƌŝĂƐ ĞdžŝƐƚĞŶƚĞ͘
Ŷ ƌĞůĂĐŝſŶ Ăů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞĐĂƐ ĚĞ DĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ŝŶĨŽƌŵĂ͗
•
ĞĐĂ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ZĞƉƷďůŝĐĂ ĚĞ ŶƐĞŹĂŶnjĂ DĞĚŝĂ ƉŽƐƚƵůĂƌŽŶ ϭϰϭ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ ĚĞ ůŽƐ
ĐƵĂůĞƐ ϰϳ ĚĞ ĞůůŽƐ ĨƵĞƌŽŶ ďĞĐĂĚŽƐ LJ ϵϯ ƐŽŶ ƌĞŶŽǀĂŶƚĞƐ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϰϬ ďĞĐĂĚŽƐ
ĐŽŶ ůĂ ďĞĐĂ ĂŶƚĞƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘
•
ĞĐĂ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ZĞƉƷďůŝĐĂ ĚĞ ŶƐĞŹĂŶnjĂ ^ƵƉĞƌŝŽƌ͕ ŚƵďŽ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ Ϯϱ ďĞĐĂƐ
ŽƚŽƌŐĂĚĂƐ͘
^ƵŵĂŶĚŽ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϲϱ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ ƋƵĞ ǀŝǀĞŶ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ
ĞĐĂ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ZĞƉƷďůŝĐĂ͘
•
ĞĐĂ /ŶĚşŐĞŶĂ ĚĞ ŶƐĞŹĂŶnjĂ ĄƐŝĐĂ͕ ŚƵďŽ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϲϲ ƉŽƐƚƵůĂŶƚĞƐ͕ Ϯϰ ďĞĐĂĚŽƐ LJ Ϯϭ
ƌĞŶŽǀĂŶƚĞƐ͕ ƐƵŵĂŶĚŽ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϰϱ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶĂ ĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽƐ ĐŽŶ ĞƐƚĂ
ĞĐĂ͘
•
ĞĐĂ /ŶĚşŐĞŶĂ ĚĞ ŶƐĞŹĂŶnjĂ DĞĚŝĂ͕ ŚƵďŽ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϱϲ ƉŽƐƚƵůĂŶƚĞƐ͕ ϮϬ ďĞĐĂĚŽƐ LJ Ϯϯ
ƌĞŶŽǀĂŶƚĞƐ͕ ůůĞŐĂŶĚŽ Ă ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϰϯ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽƐ ĐŽŶ ĞƐƚĂ ĞĐĂ͘
•
ĞĐĂ /ŶĚşŐĞŶĂ ĚĞ ŶƐĞŹĂŶnjĂ ^ƵƉĞƌŝŽƌ͕ ŚƵďŽ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϴ ƉŽƐƚƵůĂŶƚĞƐ͕ Ϯ ďĞĐĂĚŽƐ LJ Ϯ
ƌĞŶŽǀĂŶƚĞƐ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϰ ďĞĐĂĚŽƐ͘
>ůĞŐĂŶĚŽ Ă ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϵϮ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞĐĂ /ŶĚşŐĞŶĂ͘
ƐƵ ǀĞnj͕ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂ >ĞLJ EǑ ϭϵ͘ϵϰϵ͕ ͞ŚŝůĞ ^ŽůŝĚĂƌŝŽ͕͟ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ WƵĞŶƚĞ ďƌŝŶĚĂ
ƉŽLJŽ WƐŝĐŽƐŽĐŝĂů Ă ůĂƐ &ĂŵŝůŝĂƐ ŵĄƐ ǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ LJ ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ĂLJƵĚĂ ƋƵĞ ƐĞ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂ ĐŽŶ ĂƉŽƌƚĞƐ ĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐ ƉŽƌ ĞƐƚĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ͕ ůĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵLJĞŶ Ăů ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ǀŝĚĂ ĞŶ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĞ͗ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ƐĂůƵĚ͕ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ͕
ŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ ƚƌĂďĂũŽ Ğ ŝŶŐƌĞƐŽƐ͘
>Ž ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƐĞ ǀĞ ĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ĞdžƚĞƌŶŽƐ͕ ĚĞƐĚĞ &ŽƐŝƐ͕
ĞũĞĐƵƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ ƋƵĞ ǀŝĞŶĞŶ Ă ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌ Ă ĞƐƚĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ͕ ůŽƐ ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞƌĄŶ
ĚĞƐĐƌŝƚŽƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ͘
Ğ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
•
ĂƉĂƚŽƐ ƐĐŽůĂƌĞƐ
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ĐŽŶƚſ ĐŽŶ Ğů ĂƉŽƌƚĞ ĚĞƐĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
ƉĂƌĂ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ĂƉĂƚŽƐ ĞƐĐŽůĂƌĞƐ Ă ŶŝŹŽƐ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ă ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ
WƵĞŶƚĞ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝſ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌ Ă ϳϬ ŶŝŹŽƐ͕ ĐŽŶ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ƚŽƚĂů ĂƉƌŽdžŝŵĂĚŽ ĚĞ Ψϰϴϵ͘ϯϬϬ
ƉĞƐŽƐ͘
Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ ƋƵĞ͕ ĚĞƐĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ ĞŶ ůĂƐ ĂLJƵĚĂƐ
ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ĞƐƚĄŶ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ WƵĞŶƚĞ͕ ƋƵŝĞŶĞƐ ƐŽŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ
ůŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ĂƚŝĞŶĚĞ ĞƐƚĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ͕ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƌĞĐŝďĞŶ ĂLJƵĚĂ ĞŶ
ůŝŵĞŶƚŽƐ͕
ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ͕ ĞdžĄŵĞŶĞƐ ŵĠĚŝĐŽƐ͕ ůĞŶƚĞƐ ſƉƚŝĐŽƐ͕ ƉĂŹĂůĞƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͘
•
WƌŽLJĞĐƚŽƐ džƚĞƌŶŽƐ
Ŷ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ĞũĞĐƵƚĂƌŽŶ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ĐŽŶ ĨŽŶĚŽƐ ĞdžƚĞƌŶŽƐ ĚĞƐĚĞ
&K^/^͕ ĞŶ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĄƌĞĂƐ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ WƵĞŶƚĞ͕ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ƚƌĂďĂũŽ͕
ŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ ŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ Ğ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
ϭ͘Ͳ ŝŶĄŵŝĐĂ &ĂŵŝůŝĂƌ͗
Ŷ ĞƐƚĂ ĄƌĞĂ ƐĞ ůůĞǀſ Ă ĐĂďŽ ƵŶ ƉƌŽLJĞĐƚŽ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƐŽĐŝĂů͕ ĞũĞĐƵƚĂĚŽ ƉŽƌ ŽůůĞŶnj
ŽŶƐƵůƚŽƌĞƐ͘ ŝĐŚŽ WƌŽŐƌĂŵĂ ƐĞ ůůĞǀſ Ă ĐĂďŽ ƐŝŶ ĨŽŶĚŽ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ͘
Ϯ͘Ͳ dƌĂďĂũŽ͗
Ŷ Ğů ĄƌĞĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĞ ĞũĞĐƵƚĂƌŽŶ Ϯ WƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ƉŽLJŽ Ăů DŝĐƌŽĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕
WĂŵĞ ϭ ƉŽƌ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ^ĂŶƚŝĂŐŽ /ŶŶŽǀĂ LJ WĂŵĞ Ϯ ƉŽƌ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ WŽŶŝĞŶƚĞ
ĐŽŶƐƵůƚŽƌĞƐ͘
•
WĂŵĞ ϭ͕ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ^ĂŶƚŝĂŐŽ /ŶŶŽǀĂ͗ ^Ğ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŽŶ Ă ϰϬ ĨĂŵŝůŝĂƐ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ
Ăů WƌŽŐƌĂŵĂ WƵĞŶƚĞ ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕ ƉůĂŶ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝŽƐ LJ ƵŶ ĂƉŽƌƚĞ ĚĞ ΨϯϬϬ͘ϬϬϬ
ƉĞƐŽƐ ƉŽƌ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ͕ ůŽ ƋƵĞ ĚĂ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ Ψϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ƉĞƐŽƐ͘
•
WĂŵĞ Ϯ͕ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ WŽŶŝĞŶƚĞ ĐŽŶƐƵůƚŽƌĞƐ͗ ^Ğ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŽŶ Ă ϱϬ ĨĂŵŝůŝĂƐ
ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ăů WƌŽŐƌĂŵĂ WƵĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕ ƉůĂŶ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝŽƐ LJ ƵŶ ĂƉŽƌƚĞ
ĚĞ ΨϯϬϬ͘ϬϬϬ ƉĞƐŽƐ ƉŽƌ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ͕ ůŽ ƋƵĞ ĞŶƚƌĞŐĂ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ Ψϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ŵŝůůŽŶĞƐ
ĚĞ ƉĞƐŽƐ͘
ϯ͘Ͳ ,ĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚ͗
Ŷ ŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ͕ Ăů ŝŐƵĂů ƋƵĞ ĞŶ ĂŹŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ůŽƐ dƌĂďĂũŽƐ ĚĞ /ŶǀŝĞƌŶŽ͕
ũƵŶƚŽ Ăů ŽůĞŐŝŽ ^ĂŶ /ŐŶĂĐŝŽ͕ Ğů ƋƵĞ ďĞŶĞĨŝĐŝſ Ă ϯϯ ĨĂŵŝůŝĂƐ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ăů WƌŽŐƌĂŵĂ
WƵĞŶƚĞ͘ ^Ğ ĞŶƚƌĞŐĂƌŽŶ ϭϰ ŵĞĚŝĂŐƵĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĚĂƐ LJ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ Ϯϭ ĨŽƌƌĂĚŽƐ ĚĞ
ŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͘ >Ž ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĞƋƵŝǀĂůĞ Ă ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĂƉƌŽdž͘ ĚĞ Ψϰ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ ƉĞƐŽƐ ĞŶ ĐĂƐĞƚĂƐ
;ŝŶĐůƵLJĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶͿ͕ LJ ΨϮ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ ƉĞƐŽƐ ĞŶ ĨŽƌƌĂĚŽ͘
ϰ͘Ͳ ĚƵĐĂĐŝſŶ͗
Ŷ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ƐĞ ůůĞǀſ Ă ĐĂďŽ ƵŶ WƌŽLJĞĐƚŽ ^ŽĐŝŽ ĚƵĐĂƚŝǀŽ͕ ĞũĞĐƵƚĂĚŽ ƉŽƌ ŽůůĞŶnj
ŽŶƐƵůƚŽƌĞƐ͕ ƋƵĞ ďĞŶĞĨŝĐŝſ Ă Ϯϰ ĨĂŵŝůŝĂƐ͕ ĐŽŶ ƚĂůůĞƌĞƐ LJ ƵŶ ĨŽŶĚŽ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ĚĞ
ΨϳϬ͘ϬϬϬ ƉŽƌ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ĞƋƵŝǀĂůĞ Ă ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ Ψϭ͘ϲϴϬ͘ϬϬϬ ƉĞƐŽƐ͘
ϱ͘Ͳ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͗
^Ğ ƌĞĂůŝnjĂ ƵŶ ĂƉŽƌƚĞ Ă ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ƉĂƌĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĐĠĚƵůĂ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ͕ ƐƵďƐŝĚŝŽ ĚĞ
Ψϯ͘ϭϬϬ ƉĞƐŽƐ͘ Ŷ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ŽƚŽƌŐĂƌŽŶ Ϯϱϵ ĐĠĚƵůĂƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ƉƌŽdž͕͘ ůŽ ƋƵĞ
ĞƋƵŝǀĂůĞ Ă ƵŶ ŵŽŶƚŽ ƚŽƚĂů ĚĞ ΨϴϬϮ͘ϵϬϬ ƉĞƐŽƐ͘
ZĞƐƵŵĞŶ ƉŽƌƚĞƐ ĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐ Ă ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ WƵĞŶƚĞ LJ ŚŝůĞ ^ŽůŝĚĂƌŝŽ
ĞŶĞĨŝĐŝŽ
EǑ ĚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ
DŽŶƚŽ ƚŽƚĂů ĚĞů ĂƉŽƌƚĞ
ĂƉĂƚŽƐ ƐĐŽůĂƌĞƐ ;/KͿ
ϳϬ ŶŝŹŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂĚŽƐ
WĂŵĞ ϭ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ^ĂŶƚŝĂŐŽ /ŶŶŽǀĂ ĐŽŶƐƵůƚŽƌĞƐ
ϱϬ ĨĂŵŝůŝĂƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂĚĂƐ
Ψϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
WĂŵĞ Ϯ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ WŽŶŝĞŶƚĞ ĐŽŶƐƵůƚŽƌĞƐ
ϱϬ ĨĂŵŝůŝĂƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂĚĂƐ
Ψϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
^ŽĐŝŽ ĚƵĐĂƚŝǀŽ ŽůůĞŶnj ŽŶƐƵůƚŽƌĞƐ
Ϯϰ ĨĂŵŝůŝĂƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂĚĂƐ
Ψϭ͘ϲϴϬ͘ϬϬϬ
dƌĂďĂũŽƐ ĚĞ /ŶǀŝĞƌŶŽ
ϯϯ ĨĂŵŝůŝĂƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂĚĂƐ
Ψϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ĠĚƵůĂƐ ĚĞ /ĚĞŶƚŝĚĂĚ
Ϯϱϵ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂĚĂƐ
dŽƚĂů ƉŽƌƚĞƐ ĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐ
Ψϰϴϵ͘ϯϬϬ
ΨϴϬϮ͘ϵϬϬ
Ψϯϵ͘ϵϳϮ͘ϮϬϬ
W Zd DEdK WZK'Z D ^ ^K/ >^
WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞů ĚƵůƚŽ DĂLJŽƌ
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ůĂ KĨŝĐŝŶĂ ĚĞů ĚƵůƚŽ DĂLJŽƌ ĚĞ ůĂ /ůƵƐƚƌĞ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ
EŽƌŵĂů ƉůĂŶŝĨŝĐŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ůŽƐ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂLJŽƌĞƐ ĐĞŶƚƌĂĚŽƐ ĞŶ ĐŝŶĐŽ ĄƌĞĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
•
&ŽƌŵĂĐŝſŶ LJ ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͘
•
ƚĞŶĐŝſŶ ^ŽĐŝĂů ĚĞ ĂƐŽƐ͘
•
ZĞĐƌĞĂĐŝſŶ LJ dƵƌŝƐŵŽ ^ŽĐŝĂů͘
•
WƌŽŐƌĂŵĂ sşŶĐƵůŽƐ͘
•
ĞŶĞĨŝĐŝŽ ĚĞ dŽƌƚĂ LJ DĞƌĐĂĚĞƌşĂ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ůƵďĞƐ ĚĞ ĚƵůƚŽ
DĂLJŽƌ͘
WĂƌĂ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĄƌĞĂƐ ƐĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƌŽŶ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ůůĞǀĂĚĂƐ Ă ĐĂďŽ ĚƵƌĂŶƚĞ
Ğů ƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽ ĚĞů ĂŹŽ͘ ^Ğ ĚĞďĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ ĂĚĞŵĄƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĐůƵLJſ Ă ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĚƵůƚŽƐ
ŵĂLJŽƌĞƐ ŶŽ ŽƌŐĂŶŝnjĂĚĂ ĞŶ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ
ĞƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů͕ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ &W^͕ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ƐĞ ĐŽŽƌĚŝŶŽ
ĐŽŶ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂLJŽƌĞƐ ŽƌŐĂŶŝnjĂĚŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐůƵďĞƐ ĚĞ ĂĚƵůƚŽ ŵĂLJŽƌ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ
ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ ĐŽŶ ůĂ hŶŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ĚƵůƚŽƐ DĂLJŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ƋƵĞ ĞƐ ůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐůƵďĞƐ ĚĞ ĂĚƵůƚŽ ŵĂLJŽƌ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͘
WEE/
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ĂƌƚşĐƵůŽ EǑ ϭϯϵ ĚĞů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝſŶ /ŶƚĞƌŶĂ LJ &ƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ ůĂ
KĨŝĐŝŶĂ ĚĞů ĚƵůƚŽ DĂLJŽƌ ĚĞƉĞŶĚĞ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘
K:d/sK^
>Ă KĨŝĐŝŶĂ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ĚƵůƚŽ DĂLJŽƌ ƚŝĞŶĞ ƉŽƌ ŽďũĞƚŝǀŽ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ăů ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ LJ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂLJŽƌĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ƚĞŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă
ĂďŽƌĚĂƌ ƐƵƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ Ă ĨŝŶ ĚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͘
Z &KZD /KE z W /d /KE
Ŷ Ğů ĄƌĞĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ LJ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͗
•
dĂůůĞƌ ĚĞ ƵƚŽŵĞĚŝĐĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂLJŽƌĞƐ͘
•
dĂůůĞƌĞƐ ƐŽďƌĞ ƌĞĨŽƌŵĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů͕ W^s͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ LJ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ͘
•
dĂůůĞƌ ƐŽďƌĞ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ĞŶ Ğů ĂĚƵůƚŽ ŵĂLJŽƌ͕ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ LJ ĐƵŝĚĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ͘
ƐƚĞ ƚĂůůĞƌ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ƚƵǀŽ ůĂ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ϳϬ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂLJŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ
ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞ Ă ĐůƵďĞƐ ĚĞ ĂĚƵůƚŽ ŵĂLJŽƌ͕ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ŝŶƐƚƌƵLJĞƌŽŶ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ ůĂ
ĂƵƚŽŵĞĚŝĐĂĐŝſŶ͕ ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶ ĐŽŶƚƌĂŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ Ɛş͕ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ŵĞĚŝĐĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ
ůĂ ŚŽŵĞŽƉĂƚşĂ͕ ŵĂƐ ůŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ LJ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ ĂůŐƵŶŽƐ ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƚĞŶĞƌ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ƌŝĞƐŐŽƐĂƐ ĐŽŵŽ ĚŝĂďĞƚĞƐ ĞƚĐ͘
•
dĂůůĞƌĞƐ ƐŽďƌĞ ƌĞĨŽƌŵĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů͕ W^s͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ LJ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ͘
Ŷ ĞƐƚĂƐ ũŽƌŶĂĚĂƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ĂƐŝƐƚŝĞƌŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϱϬϬ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂLJŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶĂ͕ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƉƵĚŝĞƌŽŶ ĂƉƌĞŶĚĞƌ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĨŽƌŵĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů͕ ĞŶ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ
ƌĞĨŝĞƌĞ Ă ůĂƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ůĞLJ͕ ŽďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ͕ Ă ƋƵŝĞŶ ůĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ͕ ĐŽŵŽ
ƉƌŽĐĞĚĞ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂ ƐƵ ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĂĚƵůƚŽƐ
ŵĂLJŽƌĞƐ͘ ƐƚĂƐ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ĞŶ ƐĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƐŝĞƚĞ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͘
•
dĂůůĞƌ ƐŽďƌĞ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ĞŶ Ğů ĂĚƵůƚŽ ŵĂLJŽƌ͕ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ LJ ĐƵŝĚĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ͘
ƐƚĞ ƚĂůůĞƌ ƐĞ ƌĞĂůŝnjŽ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ƋƵĞ ůŽƐ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂLJŽƌĞƐ ƚƵǀŝĞƌĂŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĂƋƵĞũĂŶ͕ ƐƵƐ ƐşŶƚŽŵĂƐ͕ ĐƵŝĚĂĚŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƉŽĚĞƌ ƉƌĞǀĞŶŝƌůĂƐ͘ >Ă
ŝĚĞĂ ĞƐ ƋƵĞ ĐĂĚĂ ĂĚƵůƚŽ ŵĂLJŽƌ ƚĞŶŐĂ ƵŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ
ƉŽĚĞƌ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌůĂƐ ĚĞ ŵĞũŽƌ ŵĂŶĞƌĂ͘
dE/KE ^K/ > ^K^
>Ă ĂƚĞŶĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ĐĂƐŽƐ ƌĞĂůŝnjĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ KĨŝĐŝŶĂ ĚĞů ĚƵůƚŽ DĂLJŽƌ ƐĞ ĚŝǀŝĚĞ ĞŶ ĚŽƐ ĞũĞƐ
ƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͗ Ğů ƉƌŝŵĞƌŽ ŚĂĐĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ůĂďŽƌ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĚĞ ĂƐĞƐŽƌşĂ LJ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ Ă
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ ĞŶĨƌĞŶƚĞ Ğů ĂĚƵůƚŽ ŵĂLJŽƌ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƐƵ
ƋƵĞŚĂĐĞƌ ĚŝĂƌŝŽ͘
•
ƚĞŶĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ĐĂƐŽƐ ;ĂƐĞƐŽƌşĂ͘Ϳ
>Ă ĂƚĞŶĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ĐĂƐŽ ĞƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂ Ğů ĂƐŝƐƚĞŶƚĞ ƐŽĐŝĂů Ă ĐĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ KĨŝĐŝŶĂ ĚĞů
ĚƵůƚŽ͕ LJ ƚŝĞŶĞ ƋƵĞ ǀĞ ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ Ă ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ĂƐĞƐŽƌşĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ Ă
ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƉƵĞĚĞ ŽƉƚĂƌ Ğů ĂĚƵůƚŽ ŵĂLJŽƌ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ ĐƵĂůĞƐ ƐŽŶ ƐƵƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ LJ
ĚĞďĞƌĞƐ ĐŽŵŽ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽ͘
•
ƚĞŶĐŝſŶ ^ŽĐŝĂů ĚĞ ĐĂƐŽƐ ;ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐͿ
ƐƚĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĞƐƚĄ ĐĞŶƚƌĂĚĂ Ă ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůŽƐ
ĚƵůƚŽƐ
DĂLJŽƌĞƐ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐ ŵĄƐ ƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐ ƉŽĚĞŵŽƐ ƐĞŹĂůĂƌ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ϭ͘
ĚƵůƚŽƐ DĂLJŽƌĞƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂďĂŶĚŽŶŽ͘
Ϯ͘ ƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ůĂƌŐĂ ĞƐƚĂ̺à ƉĂƌĂ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂLJŽƌĞƐ ƋƵĞ ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝſŶ͘
ϯ͘ ĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ Ă ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƐĂůƵĚ͘
ϰ͘ dƌĂŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ W^s Ž ŝŶǀĂůŝĚĞnj ƐĞŐƷŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘
ϱ͘ sƵůŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ĚƵůƚŽƐ DĂLJŽƌĞƐ͘
ϲ͘ ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ /ŶĨŽƌŵĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƚƌĂŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͘
ZZ /ME z dhZ/^DK
Ŷ Ğů ĄƌĞĂ ĚĞ ƌĞĐƌĞĂĐŝſŶ LJ ƚƵƌŝƐŵŽ ůĂ KĨŝĐŝŶĂ ĚĞů
ĚƵůƚŽ DĂLJŽƌ ĚŝƐĞŹŽ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ
^ĞŵĞƐƚƌĂů ĚĞ dŽƵƌƐ ZĞĐƌĞĂƚŝǀŽƐ LJ ƵůƚƵƌĂůĞƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂLJŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ Ğů ĚĞƐƚŝŶŽ ĚĞ ůŽƐ ǀŝĂũĞƐ ĨƵĞ ŽŹŝŚƵĞ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ƐĞŵĞƐƚƌĞ LJ KůŵƵĠ Ğů
ƐĞŐƵŶĚŽ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ƉĂƌĂ ůŽ ĐƵĂů ƐĞ ĞůĂďŽƌŽ ƵŶ /ƚŝŶĞƌĂƌŝŽ ƋƵĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĂďĂ ĚĞƐĂLJƵŶŽ ĐĂŵƉĞƐƚƌĞ͕
ǀŝƐŝƚĂ Ă ůƵŐĂƌĞƐ ƚƵƌşƐƚŝĐŽƐ ĚĞ ůĂƐ njŽŶĂƐ͕ ĂůŵƵĞƌnjŽ LJ ŽŶĐĞ ĞŶ ŽŵƉůĞũŽƐ dƵƌşƐƚŝĐŽƐ͘ ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ
ǀŝĂũĂƌŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϮϬϬ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂLJŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ƋƵŝĞŶĞƐ ƉƵĚŝĞƌŽŶ ĚŝƐĨƌƵƚĂƌ ĚĞ ĞƐƚĂ
ũŽƌŶĂĚĂ ĚĞ ĞƐƉĂƌĐŝŵŝĞŶƚŽ͘
WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƌĞĂůŝnjĂĚŽ ĞŶƚƌĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů LJ
^ZE dhZ ƋƵŝĞŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽŐƌĂŵĂ dƵƌŝƐŵŽ ^ŽĐŝĂů ʹ sĂĐĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ dĞƌĐĞƌĂ ĚĂĚ ƐĞ
ƉƵĚŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌ Ă ϮϰϬ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂLJŽƌĞƐ ƋƵŝĞŶĞƐ ǀŝĂũĂƌŽŶ Ă ĚĞƐƚŝŶŽƐ ĐŽŵŽ >Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ WŝĐŚŝůĞŵƵ LJ
sŝŹĂ ĚĞů DĂƌ͘
ƐƚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂ Ğů ϴϬй ĚĞů ǀĂůŽƌ ƚŽƚĂů ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ Ğů ϮϬ й
ƌĞƐƚĂŶƚĞ ůŽ ĐĂŶĐĞůĂ Ğů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƋƵĞ ƋƵŝĞƌĂ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ĞƐƚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝŽ͘
dĂŵďŝĠŶ ĞŶ ĞƐƚĂ ĄƌĞĂ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ƚĂůůĞƌĞƐ ĚĞ ŚŝͲ<ƵŶŐ͕ ƚĂůůĞƌĞƐ ĚĞ ďĂŝůĞ ĞŶƚƌĞƚĞŶŝĚŽ͕
ŐŝŵŶĂƐŝĂ ƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐĂ LJ ŐŝŵŶĂƐŝĂ ƉĂƌĂ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂLJŽƌĞƐ͘
ĚĞŵĄƐ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ďŝŶŐŽƐ LJ ŵĂůŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ĐůƵďĞƐ ĚĞ ĂĚƵůƚŽ ŵĂLJŽƌ͕ ĚŝǀŝĚŝĚŽƐ ƉŽƌ
ƐĞĐƚŽƌĞƐ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjŽ ƵŶĂ ĨŝĞƐƚĂ ĚĞ ĨŝŶ ĚĞ ĂŹŽ ĐŽŶ ŵŽƚŝǀŽ ĚĞ ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ ĚĞů ƌĞŝŶĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ
ĐůƵďĞƐ ĚĞ ĂĚƵůƚŽ ŵĂLJŽƌ͕ ƉĂƌĂ ůŽ ĐƵĂů ƐĞ ĞŶƚƌĞŐŽ ƵŶ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ă ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƌĞŝŶĂƐ͘ ^Ğ
ŚŝĐŝĞƌŽŶ ĐĂŵƉĞŽŶĂƚŽƐ ĚĞ ďĂŝůĞ͕ ďƌŝƐĐĂ LJ ĚŽŵŝŶŽ͕ LJ ƐĞ ĞŶƚƌĞŐĂƌŽŶ ƉƌĞŵŝŽƐ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ
ŐĂŶĂĚŽƌĞƐ͘
WZK'Z D s/Eh>K^
ů ƉƌŽŐƌĂŵĂ sşŶĐƵůŽƐ ďƌŝŶĚĂ
ƚĞŶĐŝſŶ /ŶƚĞŐƌĂů Ă ĨĂŵŝůŝĂƐ ƵŶŝƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ LJ ďŝƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ
ŵĂLJŽƌĞƐ ĚĞ ϲϱ ĂŹŽƐ ĚĞ ĞĚĂĚ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ĞŶ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ LJ ĞdžĐůƵƐŝſŶ ƐŽĐŝĂů͕
ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽ ƐƵ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ĞůůŽƐ͕ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ĞŶ Ğů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĚĞ ƐƵ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ LJ ƉŽƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽ ƐƵ ŝŶĐůƵƐŝſŶ ĞŶ ůĂƐ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͘ ƵƌĂŶƚĞ
ĞƐƚĞ ĂŹŽ ĞŶ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ sşŶĐƵůŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϭϭ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂLJŽƌĞƐ ƋƵŝĞŶĞƐ ĨƵĞƌŽŶ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ƉĂƌĂ ƐƵ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐƵĂĚƌŽ ƌĞƐƵŵĞŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĐƵŵƉůŝĚĂƐ
/DE^/KE
D1E/DK^
>K'Z Z KE > ^ WZ^KE ^ D zKZ^
ϭ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
• ĠĚƵůĂ ĚĞ /ĚĞŶƚŝĚĂĚ͘
• &ŝĐŚĂ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ^ŽĐŝĂů ĂĐƚƵĂůŝnjĂĚĂ LJ ǀŝŐĞŶƚĞ͘
Ϯ͘ /ŶŐƌĞƐŽƐ
• WĞŶƐŝſŶ ĄƐŝĐĂ ^ŽůŝĚĂƌŝĂ ;W^Ϳ Ž ƉŽƌƚĞ WƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ^ŽůŝĚĂƌŝŽ
; W^Ϳ͕ ^ƵďƐŝĚŝŽ ĚĞ ŐƵĂ WŽƚĂďůĞ ;^ WͿ͘
• /ŶŐƌĞƐŽ ŵĞŶƐƵĂů ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ůĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ŝŶĚŝŐĞŶĐŝĂ͘
ϯ͘ ^ĂůƵĚ
• /ŶƐĐƌŝƚĂ ĞŶ ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƚĞŶĐŝſŶ WƌŝŵĂƌŝĂ ĚĞ ^ĂůƵĚ͘
• Ğ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ĐƌſŶŝĐĂ Ž ĂŐƵĚĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ
LJ ĂĐĐĞĚĂ Ă ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ͘
• ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ͕ W D͘
• sĂĐƵŶĂƐ Ăů ̺à ƐĞŐƷŶ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ
• Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƋƵĞ ƌĞĐŝďĂ ſƌƚĞƐŝƐ LJͬŽ ƉƌſƚĞƐŝƐ
;ĂLJƵĚĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐͿ͘
• ĂŵĂ ĞƋƵŝƉĂĚĂ͘ ϯϭ ĐĂŵĂƐ
• ŶƐĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ƐƵ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ;ƚĞƚĞƌĂ͕ ůŽnjĂ͕ ĞƚĐͿ ϵϳ
ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂLJŽƌĞƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂĚŽƐ
• ŶƐĞƌĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŚŽŐĂƌ ;ĞƐƚƵĨĂ͕
ďĂůſŶ ĚĞ ŐĂƐͿ ϵϳ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂLJŽƌĞƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂĚŽƐ
• WĂƌƚŝĐŝƉĞ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŐƌƵƉĂůĞƐ LJͬŽ ŵĂŶƚĞŶŐĂ ĐŽŶƚĂĐƚŽ
ĐŽŶ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ;ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐůĂǀĞƐͿ͘
• ŽŶŽnjĐĂ LJ ĂĐĐĞĚĂ Ă ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĂƉŽLJŽ ůŽĐĂů͘ ;WƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ
ĂĚƵůƚŽ ŵĂLJŽƌͿ
• Ŷ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ ůŽ ƉŽƐŝďůĞ͕ ƋƵĞ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĞ Ă ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ
ƉĂƌĞƐ Ƶ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ƐƵƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ LJ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͘
ϰ͘ ƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ ĄƐŝĐŽ
ϱ͘ sŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ
E&//K dKZd z DZ Z1 W Z > ^ ZZK>>K d/s/ ^ >K^ >h^ h>dK D zKZ
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ůĂ KĨŝĐŝŶĂ ĚĞů ĚƵůƚŽ DĂLJŽƌ ƉůĂŶŝĨŝĐĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚĞƌşĂ ƉĂƌĂ
ĨŝŶĂŶĐŝĂƌ ůĂƐ ŽŶĐĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĐůƵďĞƐ ĚĞ ĂĚƵůƚŽ ŵĂLJŽƌ͘ ƐƚĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĞƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂů LJ ůĂ
ĐĂŶƚŝĚĂĚ ǀĂƌşĂ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ƐŽĐŝŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĐůƵďĞƐ ĚĞ ĂĚƵůƚŽ ŵĂLJŽƌ͘
ů ƚŽƚĂů ĞŶƚƌĞŐĂĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϴ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϯϯϱ ĐĂũĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚĞŶşĂŶ
ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͗
ϭ͘ >ĞĐŚĞ͘
Ϯ͘
njƷĐĂƌ
ϯ͘ DĞƌŵĞůĂĚĂƐ
ϰ͘ dĠ ĞŶ ďŽůƐĂƐ͘
Ŷ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞ Ă ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ƚŽƌƚĂƐ ĞƐƚĂ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂďĂ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůŽƐ ĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽƐ ĚĞ
ĐĂĚĂ ĐůƵď ƐŝĞŶĚŽ ĞŶƚƌĞŐĂĚĂƐ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϴϬ ƚŽƌƚĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ͘
WůĂŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ
ϭ͘Ͳ /ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ů 'ŽďŝĞƌŶŽ ĚĞ ŚŝůĞ ŚĂ ĞdžƉƌĞƐĂĚŽ ƐƵ ŵĄdžŝŵĂ ǀŽůƵŶƚĂĚ ƉŽƌ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ƵŶĂ ƚĂƌĞĂ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ LJ ƐƵƐ ŚŽŐĂƌĞƐ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ Ăů ĂŶƵŶĐŝĂƌ ůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ
EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ ϮϬϬϲ ʹ ϮϬϭϬ ĞŶĨĂƚŝnjſ ůĂ ƵƌŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĨŝũĂƌƐĞ ŽďũĞƚŝǀŽƐ LJ ŵĞƚĂƐ
ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ͘
ů ůŽŐƌŽ ĚĞ ĞƐĂƐ ŵĞƚĂƐ ĚĞƉĞŶĚĞ ĚĞ ůĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ LJ ĞĨĞĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ
ůĂ ŽĨĞƌƚĂ ƉƷďůŝĐĂ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐƉůŝĞŐĂ ĞŶ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĄŵďŝƚŽƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͘ Ŷ ĞƐĞ ĐŽŶƚĞdžƚŽ ůĂ
ĐŽŵƵŶĂ ĞƐ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ĞŶ Ğů ĐƵĂů ĐŽŶǀĞƌŐĞŶ ƵŶĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ǀĂƌŝĞĚĂĚ ĚĞ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ ĚŽŶĚĞ ĞdžŝƐƚĞ
ƵŶ ŵĞũŽƌ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ LJ ĚŽŶĚĞ ĞdžŝƐƚĞŶ ŵĞũŽƌĞƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ͘
>ŽƐ WůĂŶĞƐ ŽŵƵŶĂůĞƐ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ ƉĂƐĂŶ Ă ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌ Ğů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ
ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƌ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ LJ ƉƌŝǀĂĚŽƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ƵŶ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ LJ ŵĞƚĂƐ
ĐŽŵƵŶĞƐ͕ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ƵŶĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ EĂĐŝŽŶĂů͕ LJ ĞŶ ƵŶ ĄŵďŝƚŽ ĐƌƵĐŝĂů ƉĂƌĂ ƵŶĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞ͗ Ğů ĚĞ ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚĞůŝŶĐƵĞŶĐŝĂ LJ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ͕ Ž ƐĞĂ͕ ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ
ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ ŵĄƐ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ LJ ĞŶ ůŽƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ ƋƵĞ ŵĄƐ ůŽ ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ͘
>ŽƐ WůĂŶĞƐ ŽŵƵŶĂůĞƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ Ğů ĂƉŽƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĂĐƚŽƌĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ĞŶ ůĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͕
LJ ƌĞĐŽŶŽĐĞŶ ĞŶ Ğů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ Ğů ĞŶƚĞ ĂƌƚŝĐƵůĂĚŽƌ͕ ĐĂƉĂnj ĚĞ ŽƌŝĞŶƚĂƌ ůĂ ĂĐĐŝſŶ ŚĂĐŝĂ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ LJ ŐƌƵƉŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ ŵĄƐ ůŽ ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ͘ Ŷ ƚĂů ƐĞŶƚŝĚŽ͕ Ğů ^ƌ͘
&ĞƌŶĄŶĚĞnj
ůĐĂůĚĞ ŽŶ DĂŶƵĞů
ƌĂLJĂ ĐŽŵŽ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ͕ ŚĂ ůŝĚĞƌĂĚŽ Ğů
ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů WůĂŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ͕ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĐƵĂů ƐĞ
ďƵƐĐĂ ůĂ ŵĂLJŽƌ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ LJ ƉƌŝǀĂĚĂƐ ƋƵĞ ĚĞƐĚĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĄŵďŝƚŽƐ
ƌĞĂůŝnjĂŶ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚĞůŝŶĐƵĞŶĐŝĂ͕ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ LJ Ğů ƚĞŵŽƌ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ŝŶĨŽƌŵĞ ƐĞ ĚĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ LJ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ŝƵĚĂĚĂŶĂ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů WůĂŶ ŽŵƵŶĂů ŚĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ϮϬϬϵ͕ ĞŶƚƌĞŐĂŶĚŽ
ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ͕ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ
ĞũĞĐƵƚĂĚĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů &ŽŶĚŽ ĚĞ ƉŽLJŽ Ă ůĂ 'ĞƐƚŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ŽƚƌĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ŝŵƉƵůƐĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů
WůĂŶ ŽŵƵŶĂů LJ ůŽƐ >ŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϬ͘
Ϯ͘Ͳ ŽŶƐĞũŽ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ ;͘͘^͘͘Ϳ
>Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů WůĂŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ ;^WͿ͕ Ğů ĐƵĂů ĞƐƚĄ ƉƌĞƐŝĚŝĚŽ ƉŽƌ Ğů
ůĐĂůĚĞ ^ƌ͘ DĂŶƵĞů &ĞƌŶĄŶĚĞnj ƌĂLJĂ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ ƉŽƌ ƵŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ &ŝƐĐĂůşĂ ĞŶƚƌŽ EŽƌƚĞ͕
DĂLJŽƌ ĚĞ ĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ͕ ^ƵďͲWƌĞĨĞĐƚŽ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͕ Ϯ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞů ŽŶĐĞũŽ DƵŶŝĐŝƉĂů͕
ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ WƌŽŐƌĂŵĂ ŽŶĂĐĞͲWƌĞǀŝĞŶĞ͕ ŶĐĂƌŐĂĚĂ ĚĞ KW͕ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ LJ ĚƵĐĂĐŝſŶ
LJ ϳ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ LJ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ hŶŝſŶ
ŽŵƵŶĂů ĚĞ :ƵŶƚĂƐ ĚĞ sĞĐŝŶŽƐ ;ϯͿ͕ hŶŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ DĂĚƌĞƐ ;ϭͿ͕ ϭ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ
ůĂ ĄŵĂƌĂ ĚĞ ŽŵĞƌĐŝŽ ĞƚĂůůŝƐƚĂ LJ dƵƌŝƐŵŽ ;ϭͿ͕ ϭ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŵĞƐĂ WƷďůŝĐŽͲWƌŝǀĂĚĂ LJ Ğů
ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ LJ ƋƵĞ ĞƐ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ dĠĐŶŝĐĂ͘
ƐƚĞ ĐŽŶƐĞũŽ ƐĞƐŝŽŶſ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽ ĂĐƚƵĂůŝnjĂƌ Ğů ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ LJ ĞůĂďŽƌĂƌ Ğů WůĂŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ͕ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ
ĚĞĨŝŶŝƌ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĞŶ ĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂ ĐŽŶ ůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
WƷďůŝĐĂ͘
ů ŽŶƐĞũŽ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ ƐĞƐŝŽŶſ ϱ ǀĞĐĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ƉƌŽŵĞĚŝŽ ĚĞ ϭϰ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĞ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ Ϯϭ ĐŽŶƐĞũĞƌŽƐ͘
^Ğ ĂĚũƵŶƚĂ ƚĂďůĂ ĐŽŶ ĚĞƚĂůůĞ ĚĞ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ƐĞŐƷŶ ĐŽŶƐĞũĞƌŽ ŵŝĞŵďƌŽ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ŽŵƵŶĂů
ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ͘
dĂďůĂ EǑ ϭ
ŽŶƐĞũĞƌŽ
EŽŵďƌĞ
dŽƚĂů
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂ
ϱ
ϭ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĐĂůĚĞ
DĂŶƵĞů ĂƌƌĂƐĐŽ &ĂƷŶĚĞnj
Ϯ ĞůĞŐĂĚŽ WƌŽǀŝŶĐŝĂů
^ĞƌŐŝŽ ĂƌƌĂƐĐŽ
ϱ
ϯ ĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ
DĂLJŽƌ :ƵĂŶ WĂďůŽ hƌĞƚĂ
ϰ
ϰ WŽůŝкà ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ
^Ƶď WƌĞĨĞĐƚŽ tĂůĚŽ şĂnj
ϰ
ϱ ŽŶĐĞũĂů ϭ
:ĂǀŝĞƌ >ĂŐŽƐ
ϭ
ϲ ŽŶĐĞũĂů Ϯ
>ƵŝƐ şĂnj
ϯ
ϳ &ŝƐĐĂůşĂ ĞŶƚƌŽ EŽƌƚĞ
:ƵĂŶ ĞƉĞĚĂ
Ϯ
ϴ h͘͘ :͘:͘s͘s͘ ^ƵďͲŽŵŝƐĂƌşĂ >Ž ĞƐĂ
>ƵŝƐ şĂnj ŽĨƌĠ
ϰ
ϵ h͘͘ :͘:͘s͘s͘ ^ƵďͲŽŵŝƐĂƌşĂ ĂƌƌĂƐĐĂů
ZŽĐŝŽ ƵĂƌƚĞ ʹ &ƌĞƐŝĂ ĂůĚĞƌſŶ
ϰ
ϭϬ h͘͘ :͘:͘s͘s͘ ϮϮ ŽŵŝƐĂƌşĂ
DſŶŝĐĂ KƐŽƌŝŽ
ϱ
ϭϮ DĞƐĂ :ƵǀĞŶŝů
DĂdžŝŵŝůŝĂŶŽ WŝŶƚŽ
ϭϯ hŶŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĞŶƚƌŽ ĚĞ DĂĚƌĞƐ
DĂƌŐĂƌŝƚĂ DĂŶƌşƋƵĞnj
ϱ
ϭϰ ĄŵĂƌĂ ĚĞ ŽŵĞƌĐŝŽ ĞƚĂůůŝƐƚĂ
ŶƌŝƋƵĞ >ŽƉĞƚĞŐƵŝ
ϯ
ϭϱ DĞƐĂ WƷďůŝĐŽ ʹ WƌŝǀĂĚĂ
WĂƚƌŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ WůĂƚĂ ʹ DĂƌĐĞůŽ ĞƌĚĂ
ϱ
ϭϲ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ DƵŶŝĐŝƉĂů
'ƵŝůůĞƌŵŽ DĞĚĞŝƌŽ
ϰ
ϭϳ WƌŽŐƌĂŵĂ ŽŶĂĐĞ ʹ WƌĞǀŝĞŶĞ
ĚƵĂƌĚŽ ŽŶƚƌĞƌĂƐ
ϯ
ϭϴ KW
^ŽŶŝĂ ŽŶĐŚĂ
ϭ
ϭϵ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ^ĂůƵĚ
sĞƌſŶŝĐĂ :ĂƌĂ 'ſŵĞnj
ϯ
ϮϬ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ
:ŽŚŶ DŽĞŶĂ
ϯ
Ϯϭ ĞŶƚƌŽ :ƵƌşĚŝĐŽ ŶƚŝĚƌŽŐĂƐ
ůĂƵĚŝŽ ^ĂůĂnjĂƌ
ϱ
&ƵĞŶƚĞ͗ ƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ŽŶƐĞũŽ ϮϬϬϵ
ŶƚƌĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ŽŶƐĞũŽ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů
ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞůŝĐƚƵĂů ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ďĂƐĂĚĂ ĞŶ ůŽƐ
ĚĂƚŽƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽƐ ƉŽƌ ĂŵďĂƐ ƉŽůŝĐşĂƐ͕ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂ ŶĐƵĞƐƚĂ EĂĐŝŽŶĂů hƌďĂŶĂ ĚĞ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ Eh^ ϮϬϬϱ͕ Eh^ ϮϬϬϲ͕ Eh^ ϮϬϬϳ LJ Eh^ ϮϬϬϴ ĐŽŵŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƉŽƌ ůŽƐ
ĚĂƚŽƐ ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀŽƐ ĂƉŽƌƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ĞƐƚĂ
ĂĐƚƵĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ƉĞƌŵŝƚŝſ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ĐŽŶ ůĂƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĚĂƐ͘
>ĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŐĞƐƚŝŽŶĞƐ LJ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝŽŶĞƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ŽŵƵŶĂů ĚĞ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ͗
ĂͿ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ LJ WůĂŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ ĂŹŽ
ϮϬϬϵ͕ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞů WůĂŶ ŽŵƵŶĂů ĞƐ ĨŝũĂƌ ŵĞƚĂƐ ƋƵĞ ĞŶ ƐƵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ƉĞƌŵŝƚĂŶ
ĚŝƐŵŝŶƵŝƌ ůĂ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů ĚĞůŝĐƚƵĂů ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ĂƌƚŝĐƵůĂĚŽ͕
ŝŶƚĞƌǀŝŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ůĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵLJĞŶ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ĚĞůŝƚŽ͕ ůĂ
ǀŝŽůĞŶĐŝĂ LJ Ğů ƚĞŵŽƌ͘ ĞƐĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĄŵďŝƚŽƐ ƋƵĞ ĚĞďĞŶ ƐĞƌ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŶ Ğů WůĂŶ
ZĞŐŝŽŶĂů LJ ĐŽŶ ůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ͘ >ŽƐ ĄŵďŝƚŽƐ ƐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
/ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͕ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĞŶ ŐƌƵƉŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ LJ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ƵƌďĂŶŽƐ͕ ŽŶƚƌŽů LJ
ƐĂŶĐŝſŶ͕ ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ LJ ƌĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ŝŶĨƌĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ůĞLJ ƉĞŶĂů LJ ƚĞŶĐŝſŶ Ă ǀşĐƚŝŵĂƐ͘
ĂďĞ ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůſ ĞŶ ďĂƐĞ Ăů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ ĨŽƌŵĂĚĂƐ ĚĞ ůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŵĂŶĞƌĂ͗ ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ŽŶƚƌŽů LJ ^ĂŶĐŝſŶ͗ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ ƉŽƌ DĂLJŽƌ ĚĞ ĂďŝŶĞƌŽƐ͕ ^ƵďͲ
WƌĞĨĞĐƚŽ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͕ &ŝƐĐĂů ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ WƷďůŝĐŽ͕ ŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ
DƵŶŝĐŝƉĂů LJ ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ dĠĐŶŝĐĂ ĚĞů WůĂŶ ŽŵƵŶĂů͘ ŽŵŝƐŝſŶ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůŝnjĂĐŝſŶ Ğ
/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗ ƐƚĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ĞƐƚĄ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ ƉŽƌ ŝĚĞĐŽ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ hŶŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ
ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ DĂĚƌĞƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ƵŶŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ :ƵŶƚĂƐ ĚĞ sĞĐŝŶŽƐ LJ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ
dĠĐŶŝĐĂ͘ ŽŵŝƐŝſŶ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ LJ
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ă sşĐƚŝŵĂƐ͗ ƐƚĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂŶ ĚŽƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞů ŽŶĐĞũŽ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ŽŶĂĐĞͲWƌĞǀŝĞŶĞ͕ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ
^ĂůƵĚ͕ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ DĞƐĂ WƷďůŝĐŽͲWƌŝǀĂĚĂ͕ ĞŶƚƌŽ :ƵƌşĚŝĐŽ
ŶƚŝĚƌŽŐĂƐ LJ ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ
dĠĐŶŝĐĂ͘ >ĂƐ ĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ ƐĞ ƌĞƵŶŝĞƌŽŶ ƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĞůĂďŽƌĂƌ Ğů WůĂŶ ŽŵƵŶĂů͕ ƌĞǀŝƐĂƌ Ğů
ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ĂǀĂŶĐĞ ĚĞ ĠƐƚĞ LJ ĂĐŽƌĚĂƌ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶĐƌĞƚĂƌ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĞŶ Ğů
ƉůĂŶ͘
ďͿ ^Ğ ĞůĂďŽƌĂƌŽŶ͕ ĂŶĂůŝnjĂƌŽŶ LJ ƐĂŶĐŝŽŶĂƌŽŶ ƉŽƌ ƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚ ůŽƐ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ Ă
ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞů /ŶƚĞƌŝŽƌ ĞŶ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƉĂƌĂ Ğů ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů
& 'D ϮϬϭϬ͘
ĐͿ
^Ğ ŵĂŶƚŝĞŶĞŶ ůĂƐ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ŵĞŶƐƵĂůĞƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂƐ ƉŽƌ ĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ ĐŽŶ ĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐ
ĚĞ ůĂƐ hŶŝĚĂĚĞƐ sĞĐŝŶĂůĞƐ͕ ĠƐƚĂƐ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂŶ ƐĞŐƷŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŝĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů Ă ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ
ůĂƐ ĐŽŵŝƐĂƌşĂƐ ĞdžŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
ĚͿ ŝĄůŽŐŽƐ ŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͗ >Ă ĐŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ Ğ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞů ͘͘^͕͘͘ ŝŵƉƵůƐſ ůĂ
ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĚŝĄůŽŐŽƐ͕ ůŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝĞƌŽŶ ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŶ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ĚĞ ŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶĂ͕ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶ LJ ĞdžƉƵƐŝĞƌŽŶ ůĂƐ ƉŽůŝĐşĂƐ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞůŝĐƚƵĂů ĐŽŵƵŶĂů
ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ǀŝƐƵĂůŝnjĂƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ǀŝĞŶĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ ĐĂĚĂ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ
ĚĞůŝŶĐƵĞŶĐŝĂ Ă ŶŝǀĞů ůŽĐĂů͘ >Ă ĚŝŶĄŵŝĐĂ ƐĞ ĐĞŶƚƌŽ ďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ĞdžƉŽŶĞƌ LJ ĞǀĂůƵĂƌ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ
ĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ŝĄůŽŐŽƐ ŝƵĚĂĚĂŶŽƐ ;ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞƐĐĂƚĂĚĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ
ŝƌŝŐĞŶƚĞƐ sĞĐŝŶĂůĞƐͿ LJ ĐŽŶƚƌĂƌƌĞƐƚĂƌůŽƐ ĐŽŶ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ƌĞĐŝďĞ ĐĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ LJ
ůĂ W/͘ ŽŶĐůƵLJĠŶĚŽƐĞ ƋƵĞ ůĂ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚͬƚĞŵŽƌ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
ŶŽ ƚŝĞŶĞ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ƌĞĐŝďĞ ĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ Ğ /ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ůŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĂŶƚĞ Ğů ŽŶƐĞũŽ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ͕
ĐŽŶĐƵĞƌĚĂŶ ƋƵĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ŝĄůŽŐŽƐ ŝƵĚĂĚĂŶŽƐ ŚĂŶ ƐĞƌǀŝĚŽ ƉĂƌĂ ƌĞĨŽƌnjĂƌ
ĂƋƵĞůůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ŵĞŶŽƐ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ ĐŽŵŽ
ĨŽĐŽƐ ĚĞ ĚĞůŝƚŽ͘ ^ŝ ďŝĞŶ͕ ůŽƐ ĚĞůŝƚŽƐ ĚĞ ŵĂLJŽƌ
ĐŽŶŶŽƚĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ƐŽŶ͗ ƌŽďŽƐ ĞŶ ƐƵƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͕ ĐŽŶƐƵŵŽ LJ ƚƌĄĨŝĐŽ ĚĞ ĚƌŽŐĂƐͬĂůĐŽŚŽů LJ
sŝŽůĞŶĐŝĂ ŝŶƚƌĂĨĂŵŝůŝĂƌ ŶŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƐĞ ǀĞŶ ƌĞĨůĞũĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ͕ ůŽ ĐƵĂů ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ůĂ
ĞƐĐĂƐĞnj ĚĞ ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ ĞŶ ĞƐƚĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ͘
ϯ͘Ͳ &ŽŶĚŽ ĚĞ ƉŽLJŽ Ă ůĂ 'ĞƐƚŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů ;& 'DͿ
ů &ŽŶĚŽ ĚĞ ƉŽLJŽ Ă ůĂ 'ĞƐƚŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů ;& 'DͿ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ĂƉŽLJĂƌ ůĂ ůĂďŽƌ
ĚĞ ůĂƐ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͕ ƉĂƌĂ ĨŝŶĂŶĐŝĂƌ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ĨŽĐĂůŝnjĂĚŽƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů LJ ƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘ Ɛ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ĞũĞĐƵƚĂƌŽŶ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ŵĞƐ ĚĞ
:ƵŶŝŽ ĚŽƐ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂůĞƐ ĞŶ ůĂƐ ůşŶĞĂƐ ĚĞĨŝŶŝĚĂƐ͕ ƉƌŝŽƌŝnjĂĚĂƐ LJ ƐĂŶĐŝŽŶĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ŽŶƐĞũŽ
ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ͕ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ĞŶ ƌŝĞƐŐŽ
ƐŽĐŝĂů LJ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĞƐĐŽůĂƌ͘ ƵƌĂŶƚĞ Ğů ŵĞƐ ĚĞ ŐŽƐƚŽ ƐĞ ĐŽŵŝĞŶnjĂ ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƐĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ
>ŝĐŝƚĂĐŝſŶ WƷďůŝĐĂ ĚĞů WƌŽLJĞĐƚŽ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ͘
WZKzdK^ E :h/ME ϮϬϬϵ
EǑ
EŽŵďƌĞ ĚĞů WƌŽLJĞĐƚŽ
DŽŶƚŽ Ψ D
ϭ
͞ů WŽĚĞƌ ĚĞ /ŶĐůƵŝƌŶŽƐ͟
Ψ ϭϴ͘ϲϮϬ͘Ͳ
Ϯ
͞>ŝĐĞŽƐ dƌĂďĂũĂŶĚŽ ƉŽƌ ůĂ EŽ sŝŽůĞŶĐŝĂ͟
Ψ ϭϴ͘ϳϴϬ͘Ͳ
ϯ
͞>Ă ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ƌĞĐƵƉĞƌĂ ƐƵ ƐƉĂĐŝŽ LJ ƐĞ ƉƌŽƉŝĂ ĚĞ ƐƵ ŶƚŽƌŶŽ͟
Ψ ϯϮ͘ϳϱϵ͘Ͳ
dKd >
Ψ ϳϬ͘ϭϱϵ͘Ͳ
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ĚĞƚĂůůĂ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƉƌŽLJĞĐƚŽ͗
ϯ͘ϭ͘Ͳ ͞ů WŽĚĞƌ ĚĞ /ŶĐůƵŝƌŶŽƐ͟
ů KďũĞƚŝǀŽ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽLJĞĐƚŽ ĞƐ ͞&ŽƌƚĂůĞĐĞƌ LJ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ ƉƌŽͲƐŽĐŝĂůĞƐ
ĚŝƐŵŝŶƵLJĞŶĚŽ ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ LJ Ă ůĂ ĚĞůŝŶĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ŶŝŹŽƐ͕ ŶŝŹĂƐ LJ
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ͘͟
KďũĞƚŝǀŽƐ ƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͗
ϭͿ &ŽƌƚĂůĞĐĞƌ ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ ƉƌŽͲƐŽĐŝĂůĞƐ ĞŶ ŶŝŹŽƐ͕ ŶŝŹĂƐ LJ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ϲ LJ ϭϯ ĂŹŽƐ ϭϭ ŵĞƐĞƐ
ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ƐƵ ĞƚĂƉĂ ĞǀŽůƵƚŝǀĂ͘
ϮͿ ƌŝŶĚĂƌ ĂƉŽLJŽ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů Ă ŶŝŹŽƐ͕ ŶŝŹĂƐ LJ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ϲ LJ ϭϯ ĂŹŽƐ ϭϭ ŵĞƐĞƐ ĞŶ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ĨŽƌƚĂůĞnjĂƐ LJ ĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ĂĨĞĐƚĂƌ Ăů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ ƉƌŽ ƐŽĐŝĂůĞƐ͘
ϯͿ &ŽƌƚĂůĞĐĞƌ ƵŶĂ ƌĞĚ ĐŽŵƵŶĂů ĐŽŶ ĨŽĐŽ ĞŶ ƉŽďůĂĐŝſŶ ŝŶĨĂŶƚŽ ũƵǀĞŶŝů͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ĞƐƉĂĐŝŽƐ Ğ
ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ĚĞ ŝŶĐůƵƐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ƉĂƌĂ Ğů ĨŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ ƉƌŽ ƐŽĐŝĂůĞƐ͘ ^Ğ ďƵƐĐĂ ŽƉƚŝŵŝnjĂƌ Ğů
ƵƐŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞdžŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĞŶ ĚŽƐ ĄŵďŝƚŽƐ͗ ƌĞĚĞƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ ƉĂƌĂ
ĚŝƐŵŝŶƵŝƌ ůĂ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů LJ ƌĞĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ ƉƌŽ
ƐŽĐŝĂůĞƐ
ϰͿ
ĐŽŵƉĂŹĂƌ͕ ĞŶ ŵĂĚƌĞƐ Ž ĂĚƵůƚŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ŶŝŹŽƐ͕ ŶŝŹĂƐ LJ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ϲ LJ ϭϯ
ĂŹŽƐ ϭϭ ŵĞƐĞƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ͕ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĞŶ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ƉƌŽͲƐŽĐŝĂůĞƐ ĞŶ ƐƵƐ ŚŝũŽƐ Ğ ŚŝũĂƐ LJ ĨĂǀŽƌĞnjĐĂŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘
ϱͿ WŽƚĞŶĐŝĂƌ ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ ƉƌŽͲƐŽĐŝĂůĞƐ ĚŝƐŵŝŶƵLJĞŶĚŽ ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ LJ
Ă ůĂ ĚĞůŝŶĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ϭϰ LJ ϭϴ ĂŹŽƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ͘
ϲͿ ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ƌĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ LJͬŽ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ ĚĞ ƐƵ ƚƌĂLJĞĐƚŽƌŝĂ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ ĞŶ ƉŽďůĂĐŝſŶ
ŝŶĨĂŶƚŽͲĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĨƵĞƌĂ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ LJ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůƚĂ
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ͘
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞů ƉƌŽLJĞĐƚŽ͗
ů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽLJĞĐƚŽ ĨƵĞƌŽŶ ϵϮ ŶŝŹŽƐ͕ ŶŝŹĂƐ LJ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͕ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ϲ LJ
ϭϳ ĂŹŽƐ ĚĞ ĞĚĂĚ͕ ĚĞ ĂŵďŽƐ ƐĞdžŽƐ͕ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ LJ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ă ůŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ
ĨŽĐĂůŝnjĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ͞DĂƌşĂ :ŽƐĠ͟ LJ ͞^ĂƌĂ 'ĂũĂƌĚŽ͘͟
ĂďĞ ĚĞƐĂƚĂĐĂƌ͕ ƋƵĞ ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͕ ϯϬ ĚĞ ĠƐƚŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŶ ĞŶ ůĂƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ LJ ĂĐŽŵƉĂŹĂŵŝĞŶƚŽƐ ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ůĂƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ŐƌƵƉĂůĞƐ Ğů
ĐƵƉŽ ĨƵĞ ĚĞ ϲϬ ŶŝŹŽƐ͕ ŶŝŹĂƐ LJ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͕ ƚŽĚŽƐ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͗
/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ /ŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ ĐŽŶƐŝĚĞƌſ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƵŶ WůĂŶ ĚĞ /ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ /ŶĚŝǀŝĚƵĂů ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ ĞƐƉĞĐŝĂůŝnjĂĚŽ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ĐĂƐŽ͕ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ĚŝƐĞŹſ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůŽƐ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ƌĞĐŽŐŝĚŽƐ
ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞů ƐƵũĞƚŽ͕ ƐƵ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝſŶ ĨĂŵŝůŝĂƌ LJ ǀşŶĐƵůŽƐ ĂĨĞĐƚŝǀŽƐ͕ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ
ƌĞĂůŝnjĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ĞƋƵŝƉŽ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů LJ ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ͘ ƐƚĞ ƉůĂŶ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌſ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĄŵďŝƚŽƐ
ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ĚŝĞƌŽŶ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂůĞƐ LJ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐ ĚĞƚĞĐƚĂĚĂƐ͘
/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ 'ƌƵƉĂůĞƐ͗
ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ŐƌƵƉĂů͕ ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐ ĚĞ
ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĂůŐƵŶŽƐ ŶŝŹŽƐͬĂƐ LJ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ĞƐ ƋƵĞ Ğů
ƉƌŽLJĞĐƚŽ ͞ů WŽĚĞƌ ĚĞ /ŶĐůƵŝƌŶŽƐ͟ ũƵŶƚŽ Ă ƐƵ ĞƋƵŝƉŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ ƐĞ ĂĚĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ůŽƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ ĚĞ
ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ^ĂƌĂ 'ĂũĂƌĚŽ LJ DĂƌşĂ :ŽƐĠ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ ͞ LJƵĚĂ dĂƌĞĂƐ͕͟ ůĂ
ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂ ƵŶĂ ǀĞnj ƉŽƌ ƐĞŵĂŶĂ ĞŶ ůĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ǀĞĐŝŶĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĂŶƚĞƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͘
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ĞŶƚƌĞŐſ ĂƉŽLJŽ ĞƐĐŽůĂƌ Ă ŶŝŹŽƐ͕ ŶŝŹĂƐ LJ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͕ ƌĞƐƚŝƚƵLJĞŶĚŽ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ ƉĞƌĚŝĚĂƐ ƉŽƌ ĚĞƐƵƐŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ŶŽ ŚĂďşĂŶ ƐŝĚŽ ĂůĐĂŶnjĂĚĂƐ͘
WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ůĞƐ ƉĞƌŵŝƚŝſ ŝŶƚĞŐƌĂƌƐĞ ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ LJ ƉƌĞǀĞŶŝƌ ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ ǀŝŽůĞŶƚĂƐ LJ
ĚĞůŝĐƚŝǀĂƐ͘
LJƵĚĂ dĂƌĞĂƐ
Ͳ
dƌĂďĂũŽ /ŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂů͗ ƐĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ƌĞĚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĂƐ LJ ĞdžƚĞƌŶĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ LJĂ ƐĞĂ ƉĂƌĂ
ůĂ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ Ğ ŝŶŐƌĞƐŽ ĚĞ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘ >ĂƐ ƌĞĚĞƐ ĐŽŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ
ĞƐƚĂďůĞĐŝſ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĨƵĞƌŽŶ͗ KW ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ WƌŽŐƌĂŵĂ
WƵĞŶƚĞ͕ D͕ &ƵŶĚĂĐŝſŶ ZŽĚĞůŝůůŽ͕ >ŝĐĞŽƐ͕ ƐĐƵĞůĂƐ͕ ŽƐĂŵ͕ ŽŶĂĐĞͲWƌĞǀŝĞŶĞ ĚĞ YƵŝŶƚĂ
EŽƌŵĂů LJ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ &ĂŵŝůŝĂƌ͘
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĞdžƚĞƌŶĂƐ ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ Ğů ĂƉŽLJŽ LJ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ůŽŐƌſ ĐŽŶ
Ğů >ŝďĞƌƚĂĚ ƐŝƐƚŝĚĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů LJ ĞŶƚƌŽ :ƵƌşĚŝĐŽ ŶƚŝĚƌŽŐĂƐ͘
Ͳ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ WƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ͗ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ǀŝƐŝƚĂƐ Ă ĞƐƉĂĐŝŽƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ĨƵĞƌĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞ Ăů ĞŶƚƌŽ ĐƵůƚƵƌĂů WĂůĂĐŝŽ ĚĞ ůĂ DŽŶĞĚĂ͕ ĚŽŶĚĞ ŶŝŹŽƐ͕ ŶŝŹĂƐ͕ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ
LJ ĂĚƵůƚŽƐ ƉƵĚŝĞƌŽŶ ǀŝƐŝƚĂƌ ůĂ ĞdžƉŽƐŝĐŝſŶ ͞>Ă ŶƚŝŐƵĂ ŚŝŶĂ LJ Ğů ĞũĠƌĐŝƚŽ ĚĞ dĞƌƌĂĐŽƚĂ͘͟ ƐƚĂ
ǀŝƐŝƚĂ ŽƚŽƌŐſ ƵŶĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ϳϬ ĐƵƉŽƐ͕ ƚŽĚŽƐ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƐ ĞŶ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ /ŶĨĂŶƚŽ ʹ
:ƵǀĞŶŝů ƵƐƵĂƌŝĂ ĚĞů ƉƌŽLJĞĐƚŽ͘
sŝƐŝƚĂƐ ƵůƚƵƌĂůĞƐ
ŝĞƌƌĞ ĚĞ ůĂ /ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ͞dĂƌĚĞƐ ZĞĐƌĞĂƚŝǀĂƐ͟
WĂƌĂ Ğů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ůĂƐ /ŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŽŶ ͞dĂƌĚĞƐ ĚĞ ZĞĐƌĞĂƚŝǀĂƐ͕͟ ĞƐƉĂĐŝŽ ĞŶ Ğů
ĐƵĂů ƐĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐſ Ă ůŽƐ ŶŝŹŽƐ͕ ŶŝŹĂƐ LJ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ŐƌƵƉĂůĞƐ͕
ƋƵŝĞŶĞƐ ũƵŶƚŽ Ă ƐƵƐ ǀĞĐŝŶŽƐ ĚŝƐĨƌƵƚĂƌŽŶ ĚĞ ƵŶĂ ƚĂƌĚĞ ĚĞ ĞƐƉĂƌĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶƚĂŶĚŽ ĐŽŶ ũƵĞŐŽƐ
ůƷĚŝĐŽƐ͕ ũƵĞŐŽƐ ĚĞ ĂŐƵĂ LJ ĚŝŶĄŵŝĐĂƐ ŐƌƵƉĂůĞƐ͘
WŽďůĂĐŝſŶ DĂƌşĂ :ŽƐĠ
WŽďůĂĐŝſŶ ^ĂƌĂ 'ĂũĂƌĚŽ
ϯ͘Ϯ͘Ͳ >ŝĐĞŽƐ dƌĂďĂũĂŶĚŽ ƉŽƌ ůĂ EŽ sŝŽůĞŶĐŝĂ
ů ƉƌŽLJĞĐƚŽ ͞>ŝĐĞŽƐ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŶŽ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ͕͟ ĚĞů &ŽŶĚŽ ĚĞ ĂƉŽLJŽ Ă ůĂ 'ĞƐƚŝſŶ
DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ĞũĞĐƵƚĂĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƚƵǀŽ ƉŽƌ ŽďũĞƚŝǀŽ ͞WƌĞǀĞŶŝƌ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂƐ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ LJͬŽ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ
ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ƉĂĐşĨŝĐĂ ĚĞ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĂĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ŚĂĐĞŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĞůůĂƐ͘͟
ƐƚĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ĞũĞĐƵƚĂ ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů WůĂŶ
ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ LJ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞŶ ƐƵ ĄƌĞĂ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ͘
WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐŝĞƌŽŶ ĐŽŶƚĂĐƚŽƐ LJ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞů ĄƌĞĂ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ LJ ĐŽŶ ůŽƐ ĐƵĞƌƉŽƐ ĚŝƌĞĐƚŝǀŽƐ ĚĞ ůŽƐ ϰ ůŝĐĞŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͗ >ŝĐĞŽ 'ƵŝůůĞƌŵŽ
>ĂďĂƌĐĂ
Ͳϳϴ͕ >ŝĐĞŽ ĞŶũĂŵşŶ &ƌĂŶŬůŝŶ͕ >ŝĐĞŽ /ŶĨĂŶƚĞ DĂƌŝŶĂ WĞĚƌŽ 'ŽŶnjĄůĞnj WĂĐŚĞĐŽ Ͳϳϵ LJ
>ŝĐĞŽ :ƵĂŶ ŶƚŽŶŝŽ ZşŽƐ͕ ĐŽŶ ƋƵŝĠŶĞƐ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůſ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ LJ ĚĞ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ ƐĞ ĚŝŽ ĐƵƌƐŽ
Ă ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞŶŵĂƌĐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽLJĞĐƚŽ͘
ƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ŵĞƐĞƐ ĚĞ ũƵůŝŽ Ă ŽĐƚƵďƌĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ƌĞĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ͞dĂůůĞƌ ĚĞ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ŽŶĨůŝĐƚŽ͕͟ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĞŶ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ ƌĞĐĂƉĂĐŝƚĂƌŽŶ ϱϰ ĂůƵŵŶŽƐ͕ ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ Ăů ƉƌŽLJĞĐƚŽ ĞŶ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϴ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ŵĞƐ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ ƵŶĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ŵĂƐŝǀĂ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝƐƚŝſ ĞŶ ƵŶĂ ĂŵƉĂŹĂ
ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝnjĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĞƐĐŽůĂƌ͕ ƐĞ ĞdžƉƵƐŽ ĞŶ
ĐĂĚĂ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ŝŶƐĞƌƚŽ ĞŶ Ğů ƉƌŽLJĞĐƚŽ͕ ƵŶĂ ƉŝĞnjĂ ƚĞĂƚƌĂů ͞ƵůůLJŝŶŐ͙LJ ƵŶ ŐƌĂŶ ĨŝŶĂů͟ ĞŶ ůĂ
ĐƵĂů ƐĞ ůŽŐƌſ ƵŶĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ϭϮϱϬ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶnjĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂƚƌŽ ůŝĐĞŽƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
>ŝĐĞŽ :ƵĂŶ ŶƚŽŶŝŽ ZşŽƐ
>ŝĐĞŽ /ŶĨĂŶƚĞ D͘ WĞĚƌŽ 'ŽŶnjĄůĞnj WĂĐŚĞĐŽ Ͳϳϵ
>ŝĐĞŽ 'ƵŝůůĞƌŵŽ >ĂďĂƌĐĂ Ͳϳϴ
>ŝĐĞŽ ĞŶũĂŵşŶ &ƌĂŶŬůŝŶ
Ŷ Ğů ĄƌĞĂ ĚĞ ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ϰ ƚĂůůĞƌĞƐ ;ƵŶŽ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ůŝĐĞŽͿ͕ ĞŶ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ůůĞŐſ Ă
ƵŶĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ϳϳ ĂůƵŵŶŽƐ͘ ƐƚĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ƚƵǀŽ ƉŽƌ ŽďũĞƚŝǀŽ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƚĠĐŶŝĐĂƐ LJ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĞŶ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝnjĂƌ Ă ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂƐ
ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ĞdžƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͘
ϯ͘ϯ͘Ͳ ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƉĂĐŝŽƐ WƷďůŝĐŽƐ
ů KďũĞƚŝǀŽ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ĞƐƚĂ ůşŶĞĂ ĚĞ /ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĞƐ ͞ŝƐŵŝŶƵŝƌ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĂŶ ůĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ĚĞůŝƚŽƐ͕ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƉĂĐŝŽƐ
ƉƷďůŝĐŽƐ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽƐ LJ ĚĞů ĚŝƐĞŹŽ ƵƌďĂŶŽ ŝŶƚĞŐƌĂů ĞŶ ůĂ ŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕͟ ƐŝĞŶĚŽ ůŽƐ
ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ϭ͘Ͳ ZĞĐƵƉĞƌĂƌ LJ ŚĂďŝůŝƚĂƌ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ůĂ ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞĐƌĞĂƚŝǀĂƐ
ĚĞ ĞƐƉĂƌĐŝŵŝĞŶƚŽ LJ ĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ ŵĂƐŝǀĂƐ͖
Ϯ͘Ͳ /ůƵŵŝŶĂƌ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƋƵĞ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƉƌŽƉŝĐŝĂŶ ůĂ ŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂ ĚĞů ĚĞůŝƚŽ LJ ƋƵĞ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
ϯ͘Ͳ /ŶǀŽůƵĐƌĂƌ ĞŶ Ğů ĂƉƌŽƉŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵ ĞƐƉĂĐŝŽ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů
ƚĞŵĂ ĚĞ ůĂ ͞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ^ŽĐŝĂů ĚĞů ƐƉĂĐŝŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͟ LJ ƐƵ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ĞŶ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ͘
Ɛ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ƐĞŹĂůĂƌ ĚŽƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ Ă ƌĞĂůŝnjĂƌ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞdžƚŽ LJ ƋƵĞ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ĚĞƚĂůůĂŶ͗
ĂͿ >Ă ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ZĞĐƵƉĞƌĂ ƐƵ ƐƉĂĐŝŽ LJ ƐĞ ƉƌŽƉŝĂ ĚĞ ƐƵ ŶƚŽƌŶŽ
>ĂƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ƉƷďůŝĐŽ͕ ĞũĞĐƵƚĂĚĂƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŝŶĚŝƌĞĐƚĂ ǀşĂ ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ
ƉƷďůŝĐĂ ƐŽŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ď͘ϭ͘ ĂůůĞ ƌŝƐĂƐ ĚĞů ZşŽ͗ >Ă ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ ĨşƐŝĐĂ ĐŽŶƐŝƐƚŝſ ĞŶ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ϭϯ ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ
ƚŝƉŽ ƐĐƌĞĚĞƌ͕ ŵŽĚĞůŽ KŶŝdž Ϯϱ ĚĞ ϮϱϬ ǁĂƚƚƐ͕ ĐŽŶ ƐƵ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ƉŽƐƚĞ ĚĞ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚ LJ
ŐĂŶĐŚŽ͕ ĞŶƚƌĞ >Ă ŽƐƚĂŶĞƌĂ ^Ƶƌ LJ ǀĞŶŝĚĂ ĂƌƌĂƐĐĂů͕ ŝŶƚĞƌĐĂůĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂƐ ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ ĞdžŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
ď͘Ϯ͘ WůĂnjŽůĞƚĂ͕ DƵůƚŝĐĂŶĐŚĂ LJ ĂŶĚĞũſŶ WĂƐĂũĞ Ϯ ĚĞ ůĂ WŽďůĂĐŝſŶ DĂƌşĂ :ŽƐĠ͗ ĞŶ ĞƐƚĞ ƐĞĐƚŽƌ͕ ůĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ ĨşƐŝĐĂ ƐĞ ĚŝǀŝĚŝſ ĞŶ ƚƌĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͗
Ͳ
WůĂnjŽůĞƚĂ͗ ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ŚĂďŝůŝƚĂƌ LJ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ƉƷďůŝĐŽ͕ ĚĄŶĚŽůĞ ůĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůŽ ƋƵĞ ƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐĞ ĐŽŶŽĐĞ ĐŽŵŽ ͞ƉůĂnjĂ ĚƵƌĂ͘͟ WĂƌĂ ƐƵ
ŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ĂŶĞdžĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ŚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ϯϬ ŵƚƐ͘Ϯ ĚĞ ďĂůĚŽƐĂ ƚŝƉŽ ŐƌĞƐ͕ Ϯ ĞƐĐĂŹŽƐ ŵĞƚĄůŝĐŽƐ ĂŶƚŝďĂŶĚĄůŝĐŽƐ͕ Ϯ
ďĂƐƵƌĞƌŽƐ ŵĞƚĄůŝĐŽƐ LJ ƵŶ ůĞƚƌĞƌŽ ĐŽŶ Ğů ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ůĂ ƉůĂnjĂ͘
Ͳ
ĂŶĚĞũſŶ WĂƐĂũĞ Ϯ͗ ŚĂďŝůŝƚĂƌ LJ ĞƋƵŝƉĂƌ ĞƐƚĞ ĞƐƉĂĐŝŽ ƉƷďůŝĐŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞĐƌĞĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ŶŝŹŽƐ LJ ĂĚƵůƚŽƐ͕ ĞŶ ƵŶĂ ĐƵĂĚƌĂ ĞŶ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƵďŝĐĂ Ğů :ĂƌĚşŶ
/ŶĨĂŶƚŝů ͞EƵĞǀĂ 'ĞŶĞƌĂĐŝſŶ͟ ĚĞ ůĂ :hE:/͘ WĂƌĂ ƐƵ ŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ
Ϯϵϱ ŵƚƐ͘Ϯ ĚĞ ďĂůĚŽƐĂ ƚŝƉŽ ŐƌĞƐ͕ ŵĄƐ ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ ƚŝƉŽ ƉůĂnjĂ ĂĐƚŝǀĂ LJ ϰ ďĂƐƵƌĞƌŽƐ
ĂŶƚŝďĂŶĚĄůŝĐŽƐ͘
Ͳ
DƵůƚŝĐĂŶĐŚĂ͗ ůĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞƉŽƌƚŝǀŽ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŵĂƐŝǀŽ ŝŶĐůƵLJĞ Ğů
ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ ϰ ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ ĞdžŝƐƚĞŶƚĞƐ ƉŽƌ ŽƚƌĂƐ ĚĞ ŵĂLJŽƌ ƉŽƚĞŶĐŝĂ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƐĞ
ŚĂďŝůŝƚĂƌĄ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚĞ ĚĞƉŽƌƚĞƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ǀŽůĞŝďŽů LJ ďĂďLJ ĨƷƚďŽů͘ WĂƌĂ ƐƵ
ŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌſ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƉŽƌƚſŶ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ͕ ůĂ ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ϭϱ ŵƚƐ͘Ϯ
ĚĞ ĐŝĞƌƌŽ ĚĞ ŵĂůůĂ ĂĐŵĂ͕ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ Ϯ ƉĞƌĨŝůĞƐ ĚĞ ĨŝĞƌƌŽ ƉĂƌĂ ŵĂůůĂ ĚĞ ǀŽůĞŝďŽů ŵĄƐ ůĂ
ŵĂůůĂ ƉƌŽƉŝĂŵĞŶƚĞ ƚĂů͕ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ Ϯ ĂƌĐŽƐ ĐŽŶ ŵĂůůĂ ŐĂůůŝŶĞƌŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚĞ ĨƷƚďŽů
LJ ƵŶ ůĞƚƌĞƌŽ ĐŽŶ Ğů ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ůĂ ŵƵůƚŝĐĂŶĐŚĂ͘
ϰ͘Ͳ ZĞĚ ŽŶƚƌĂ ůĂ sŝŽůĞŶĐŝĂ /ŶƚƌĂĨĂŵŝůŝĂƌ LJ DĂůƚƌĂƚŽ /ŶĨĂŶƚŝů ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
YƵĞƌĞŵŽƐ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ĞƐƚĞ ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ŶƵĞƐƚƌĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ;/KͿ ƐĞ ĨƵĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂŶĚŽ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂů Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ZĞĚ
ŽŶƚƌĂ ůĂ sŝŽůĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ŚĂ ůŽŐƌĂĚŽ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ǀŽůƵŶƚĂĚĞƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ŵŝƌĂƐ Ă ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ŽƉŝŶŝſŶ ĚĞƐĚĞ Ğů ŚĂĐĞƌ ƉĂƌĂ ĂƉŽƌƚĂƌ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ WŽůşƚŝĐĂƐ
WƷďůŝĐĂƐ >ŽĐĂůĞƐ͘
ů ŝŵƉƵůƐŽ ĚĂĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů WůĂŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ ĞŶ ĂůŝĂŶnjĂ ĐŽŶ ůĂ
ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĂůƵĚ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĞŶƚƌŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ DĞŶƚĂů ŽƐĂŵ͕ ĐŽŶ ůĂ
&ƵŶĚĂĐŝſŶ ZŽĚĞůŝůůŽ͕ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ KƉĐŝſŶ ;WƌŽŐƌĂŵĂ >ŝďĞƌƚĂĚ ƐŝƐƚŝĚĂͿ LJ KE WƌĞǀŝĞŶĞ͕ ŚĂŶ
ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĄŵďŝƚŽ ƉƷďůŝĐŽ LJ ƉƌŝǀĂĚŽ͕ ĞŶĨƌĞŶƚĂŶĚŽ ĐŽŶ
ĚĞĐŝƐŝſŶ Ğů ĨĞŶſŵĞŶŽ ĚĞ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĞŶ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘
^ŽŵŽƐ ϮϮ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ůĂƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĞƐƚĂ ƌĞĚ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ͗ ϮϮǐ ŽŵŝƐĂƌşĂ ĚĞ
ĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ ĚĞ ŚŝůĞ͕ ĞŶƚƌŽ ĚĞ ƚĞŶĐŝſŶ :ƵƌşĚŝĐŽ ^ŽĐŝĂů ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů :͕ ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ DƵũĞƌ
WƵĚĂŚƵĞů LJ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ŵĞƐ ĚĞ ďƌŝů Ğů ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ DƵũĞƌ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ĞƐĨĂŵ 'ĂƌşŶ͕ ĞƐĨĂŵ >Ž
&ƌĂŶĐŽ͕ ŽŶƐƵůƚŽƌŝŽ ŶĚĞƐ͕ WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ /ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ƐƉĞĐŝĂůŝnjĂĚĂ WŝĞͲWƵĚĂŚƵĞů͕ ĞƉŝũ >Ž WƌĂĚŽ͕
WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ D YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ hŶŝĚĂĚ ĚĞ WƐŝƋƵŝĂƚƌşĂ LJ ^ĂůƵĚ DĞŶƚĂů ,ŽƐƉŝƚĂů &Ġůŝdž
ƵůŶĞƐ͕ ,ŽŐĂƌ ^ĂŶƚĂ ĂƚĂůŝŶĂ͕ &ƵŶĚĂĐŝſŶ D͕ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵƐ
WƌŽŐƌĂŵĂƐ WƵĞŶƚĞ͕ DƵũĞƌĞƐ :ĞĨĂƐ ĚĞ ,ŽŐĂƌ͕ ŚŝůĞ ƌĞĐĞ ŽŶƚŝŐŽ͕ ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ sŝĚĂ LJ
WƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ^ĂůƵĚ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ůĂ ZĞĚ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ sŝŽůĞŶĐŝĂ ƉůĂŶŝĨŝĐſ͕ ƌĞĨůĞdžŝŽŶſ LJ ĂĐŽƌĚſ ƵŶŝĨŝĐĂƌ
ĞƐĨƵĞƌnjŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶ ƵŶ ĞŶĨŽƋƵĞ ĚĞ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ƉŽŶŐĂ Ğů ĂĐĞŶƚŽ ĞŶ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ŵƵũĞƌĞƐ͕ ŶŝŹŽƐ͕
ŶŝŹĂƐ LJ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͘ ƐƚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůſ Ă ƚƌĂǀĠƐ ϭϭ ĚĞ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ŵĞŶƐƵĂůĞƐ ĚĞ ƌĞĚ LJ ůĂ
ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ƌĞƐĐĂƚĂŶĚŽ ůŽ ĂŶĚĂĚŽ͕ ŚĂŶ ůŽŐƌĂĚŽ ĂǀĂŶnjĂƌ ĞŶ Ğů ůŽŐƌŽ
ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ƉůĂŶƚĞĂĚŽƐ͘
>ĂƐ ĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƐ LJ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ ƐŽŶ ůĂƐ ƋƵĞ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ĚĞƚĂůůĂŶ͗
• ŽŵŝƐŝſŶ ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƐŽƐ͗ ĞƐƚĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ŚĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ ƚĞŶĞƌ ŵĞũŽƌ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝĚĂĚ
ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ůŽƐ ƚŝĞŵƉŽƐ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ LJ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ŶŝŹŽƐ͕
ŶŝŹĂƐ LJ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů͘
• ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗ ĞƐƚĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ŶŽƐ ŚĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĂĐƚƵĂůŝnjĂĚĂ ƚĂŶƚŽ Ă ŶŝǀĞů ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ͕ ĐŽŵŽ Ă ŶŝǀĞů ĞdžƚĞƌŶŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĐŽůƵŵŶĂ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĚŝĂƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂů͘
• ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ &ŽƌŵĂĐŝſŶ͖ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌƚŝƌ ĞdžƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ LJ ŽĨĞƌƚĂƐ ƉƌŽŐƌĂŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ
ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ŚĞŵŽƐ ŝĚŽ ĐŽŶĨůƵLJĞŶĚŽ ĞŶ ƵŶĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƵƚŝůŝnjĂŶĚŽ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ ŶŽǀĞĚŽƐĂƐ ƋƵĞ ŚĂĐĞŶ ĂďŽƌĚĂƌ ƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ůŽ ƚĠĐŶŝĐŽ LJ ŶŽƐ
ŝŵƉƵůƐĂ Ă ůĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ƌĞĨůĞdžŝſŶ͘ ^Ğ ĚĞƐĂƌƌŽůůſ ĂĚĞŵĄƐ ƵŶ ^ĞŵŝŶĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĞƌŝǀĂĐŝſŶ
ĨŝĐĂnj͕ ĐŽŶƚĂŶĚŽ ĐŽŶ ĂƉŽƌƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘ ƐƚĞ ƐĞŵŝŶĂƌŝŽ
ĐŽŶƚſ ĐŽŶ ƵŶĂ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ϲϵ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƚŽĚŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶ ĞŶ ůĂ ƌĞĚ͘
^ĞŵŝŶĂƌŝŽ WĂƌĂ ůĂ ĞƌŝǀĂĐŝſŶ ĨŝĐĂnj
•
ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ZĞĚ͗ ĞƐĚĞ Ğů WůĂŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ͕ ŚĞŵŽƐ
ƉƌŽƉŝĐŝĂĚŽ ůĂ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂůŝĚĂĚ ĞŶ ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͕ ĂƌƚŝĐƵůĂŶĚŽ Ğů ƚƌĂďĂũŽ LJ ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽ ůĂ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĄƐ ĂĐƚŽƌĞƐ Ă ĞƐƚĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ͕ ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĐĂĚĂ
ƵŶŽ ĚĞ ƐƵƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ͘
KƚƌĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ Z͗
ŽŶŵĞŵŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ͞şĂ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂ EŽ sŝŽůĞŶĐŝĂ͕͟ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ŵĂƐŝǀĂ ƋƵĞ ůĂ Z ĐŽŵƉĂƌƚŝſ ĐŽŶ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ DĂƌĐŚĂ
ŽƌŐĂŶŝnjĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ DƵũĞƌ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ƌĞĐŽƌƌŝſ ůĂ ĐĂůůĞ ^ĂŶ WĂďůŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ WůĂnjĂ
^ŝŵſŶ ŽůşǀĂƌ͕ ŚĂƐƚĂ ^ĂŶƚĂ WĞƚƌŽŶŝůĂ͕ ĚŽŶĚĞ ĐŽŶĨůƵLJſ ĐŽŶ ůĂ &ĞƌŝĂ ĚĞ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ WƌŽŵŽĐŝſŶ LJ
ŝĨƵƐŝſŶ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ /ŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂů͘ ^Ğ ƌĞŶŽǀſ Ğů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĂƐƵŵŝĚŽ Ğů ϮϬϬϳ͕ ƉŽƌ ůĂƐ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ LJ ĂŚŽƌĂ ĞŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ůŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĞƌŽŶ Ă ƐĞŐƵŝƌ
ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ƉŽƌ ƵŶĂ ǀŝĚĂ ƐŝŶ sŝŽůĞŶĐŝĂ͘
ĞƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĂƐŝƐƚŝĞƌŽŶ ƵŶĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞů ^ƌ͘ ůĐĂůĚĞ͕
Ğů ĞůĞŐĂĚŽ WƌŽǀŝŶĐŝĂů ĚĞ ^ĂŶƚŝĂŐŽ͕ ^ƌ͘ ^ĞƌŐŝŽ ĂƌƌĂƐĐŽ͕ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ^ĞƌŶĂŵ ^ƌƚĂ͘ ^ĂŶĚƌĂ
^ĂŶƚĂŶĂ͕ ĚŽƐ ĐŽŶĐĞũĂůĞƐ ^ƌĂ͘ ĂƌŵĞŶ KƌĚĞŶĞƐ͕ >ƵŝƐ şĂnj͕ LJ Ğů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ hŶŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ
:ƵŶƚĂƐ ĚĞ sĞĐŝŶŽƐ͕ ^ƌ͘ :ƵĂŶ DŽŶƚĞŶĞŐƌŽ͘
ŽŶŵĞŵŽƌĂĐŝſŶ şĂ ĚĞ ůĂ EŽ sŝŽůĞŶĐŝĂ
YƵĞƌĞŵŽƐ ĞdžƉƌĞƐĂƌ ŶƵĞƐƚƌŽ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĐŽŶ ůĂ ǀŝĚĂ LJ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ Ă ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕
ƋƵĞƌĞŵŽƐ ƐĞƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĞƐĨƵĞƌnjŽ ĨŝƌŵĞ LJ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ƉŽƌ ƚĞƌŵŝŶĂƌ ĐŽŶ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ĐŽŶ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞĐŝŵŽƐ ĐŽŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ǀŽnj LJ ŶƵĞƐƚƌŽ
ŚĂĐĞƌ͖ ũƵŶƚŽ Ă ůĂ ƌĞĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
EŽ ŵĄƐ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ
ϱ͘Ͳ KdZ ^ /KE^
WƌŽŐƌĂŵĂ ͞ƐĐƵĞůĂƐ WƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ ĚĞ &ƷƚďŽů͟
>Ă ŝǀŝƐŝſŶ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ͕ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞů /ŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĞũĞĐƵƚĂ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂƐ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĞƐĐŽůĂƌ͕ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ ͞ƐĐƵĞůĂƐ WƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ ĚĞ &ƷƚďŽů͘͟ ů
WƌŽŐƌĂŵĂ ƐƵƌŐĞ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂ ƋƵĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƵŶĂ ůşŶĞĂ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ ĚĞƉŽƌƚĞƐ ŵŽŶŝƚŽƌĞĂĚŽƐ ƋƵĞ ƵƚŝůŝnjĂ Ğů ĨƷƚďŽů ĐŽŵŽ ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĐĂƉĂnj ĚĞ ĐŽŶǀŽĐĂƌ Ă ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ LJ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ƵďŝĐĂĚŽƐ ĞŶ njŽŶĂƐ ĚĞ ĂůƚĂ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů͕ LJ ƐƵŵĂƌ ĞŶ ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ Ă ƐƵƐ ƉĂĚƌĞƐ LJͬŽ
ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ƐĞ ƚƌĂďĂũĂ ƐŽďƌĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ƚƌĞƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĂŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͗ ƵŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ʹ ĚĞƉŽƌƚŝǀŽ͕ ƵŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ LJ ƵŶŽ
ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů͕ ƚŽĚŽ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƉĞƌŵŝƚĞ ƌĞĂůŝnjĂƌ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ LJ ƐŽĐŝĂů͕ LJ ĞŶ
ĂƋƵĞůůŽƐ ĐĂƐŽƐ ƋƵĞ ůŽ ƌĞƋƵŝƌŝĞƌĂŶ͕ ƌĞĂůŝnjĂƌ ƵŶĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů ŵĄƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝnjĂĚĂ͘
Ŷ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ ƐĞ ĞũĞĐƵƚſ ĞŶ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ ŝĞŐŽ WŽƌƚĂůĞƐ͕
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝnjĂĚŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂĚŽ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ƚŽƚĂů ĚĞ ϱϮ ŶŝŹŽƐ͕
ŶŝŹĂƐ LJ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ĚĞ ϭϮ Ă ϭϰ ĂŹŽƐ ĚĞ ĞĚĂĚ͕ ĐŽŶ ƐƵƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ƉĂĚƌĞƐ LJ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ͘ ^Ğ ĐŽŶƚſ
ĐŽŶ ϲ ŵŽŶŝƚŽƌĞƐͲĞŶƚƌĞŶĂĚŽƌĞƐ ƚŽĚŽƐ ĞůůŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ dž ʹ &ƵƚďŽůŝƐƚĂƐ͕ LJ ƵŶĂ
ĚƵƉůĂ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů ĚĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚŝƌĞĐƚĂ ĚĞ ůĂ /ŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͘
ů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ dĠĐŶŝĐĂ ĚĞů WůĂŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ͕ ŚĂ
ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ăů ĚŽƚĂƌ ĚĞ ƵŶĂ ĐĂŶĐŚĂ ĞŶ ĞdžĐĞůĞŶƚĞƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ
ůĂ ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ͕ ƐŝĞŶĚŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚŝnjŽ ƵƐŽ ĚĞ ĞƐƚĂĚŝŽ
ĞƌŶĂƌĚŽ K͛,ŝŐŐŝŶƐ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ĞƉŽƌƚĞ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ DĂLJŽ ʹ EŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͘
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ LJ ƐƵ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ^ĂůƵĚ ƐĞ ŚĂŶ ƌĞĂůŝnjĂĚŽ ůŽƐ
ĐŚĞƋƵĞŽƐ ŵĠĚŝĐŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĐĂĚĂ ŶŝŹŽ LJ ŶŝŹĂ ƋƵĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂ ĐƵĞŶƚĞ ĐŽŶ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ƐĂůƵĚ ĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚĞƉŽƌƚŝǀĂ͕ ƋƵŝĞŶĞƐ ũƵŶƚŽ Ă ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ƐƵ ĄƌĞĂ ĞdžƚƌĂĞƐĐŽůĂƌ LJ ůĂ ĚĞƐƚĂĐĂĚĂ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŽĐĞŶƚĞƐ͕ WĂƌĂĚŽĐĞŶƚĞƐ LJ ĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ
ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĚĞů ŽůĞŐŝŽ ŝĞŐŽ WŽƌƚĂůĞƐ ŚĂŶ ŐĞŶĞƌĂĚŽ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĨĂƐĞ ƉƐŝĐŽĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͘
^Ğ ŐĞƐƚŝŽŶſ Ğů ƚƌĂƐůĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ ĚĞƐĚĞ Ğů ĐŽůĞŐŝŽ ŚĂƐƚĂ Ğů ĞƐƚĂĚŝŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĐŽŵŽ WƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ^ĂůƵĚ͕ ŽŶĂĐĞͲWƌĞǀŝĞŶĞ LJ Ğů WůĂŶ
ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ͕ LJ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘
WƌĄĐƚŝĐĂ ĞƉŽƌƚŝǀĂ ƐĐƵĞůĂƐ WƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ ĚĞ &ƷƚďŽů
ĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ WƌŽŐƌĂŵĂ ĐŽŶ WƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ dž &ƵƚďŽůŝƐƚĂƐ
,ƵŵďĞƌƚŽ ͞ŚŝƚĂ͟ ƌƵnj͕ :ŽƌŐĞ dŽƌŽ͕ DĂŶƵĞů ZŽĚƌşŐƵĞnj͕ >ƵŝƐ ͞ĨŝĨŽ͟ LJnjĂŐƵŝƌƌĞ LJ ƐƚĞďĂŶ
͞,ƵĞǀŝƚŽ͟ sĂůĞŶĐŝĂ͕ ĚƵĂƌĚŽ ͞DŽĐŚŽ͟ 'ſŵĞnj ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ
ŝƐĐƵƌƐŽ ůƵŵŶŽ Ăů ŝĞƌƌĞ ƐĐƵĞůĂƐ WƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ ĚĞ &ƷƚďŽů
ϲ͘Ͳ &KEK WKzK
> '^d/KE DhE//W > ϮϬϬϵ
ů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ĨŽŶĚŽ ĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝĂƌ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů LJ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂů ĚĞů ĚĞůŝƚŽ͕ ĞŶŵĂƌĐĂĚĂƐ LJ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ůĂƐ ůşŶĞĂƐ ĚĞ ĂĐĐŝſŶ ĚĞĨŝŶŝĚĂƐ ĞŶ Ğů WůĂŶ
ŽŵƵŶĂů͕ ƋƵĞ ĂƉŽƌƚĞŶ Ă ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞů ĚŝƐĞŹŽ LJ ŐĞƐƚŝſŶ ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞů
ĚĞůŝƚŽ͕ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ LJ Ğů ƚĞŵŽƌ͘
>Ă ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĂƉƵŶƚĂ Ă ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ůŽĐĂůĞƐ ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ĨŽĐĂůŝnjĂĚŽƐ ĞŶ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ͕ ƚĞŵĂƐ͕ ŶŝǀĞůĞƐ LJ ůşŶĞĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͕ ƉĞƌƐŽŶĂƐ Ž ŐƌƵƉŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͕
ĚĞĨŝŶŝĚŽƐ LJ ƋƵĞ ĚĞďĞŶ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ Ă ůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽ
ůĂ ŽĨĞƌƚĂ ƉƷďůŝĐĂ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ ĞdžŝƐƚĞŶƚĞ Ă ŶŝǀĞů ůŽĐĂů͘
Ɛ ĂƐş ĐŽŵŽ͕ ƐĞ ĞůĂďŽƌĂƌŽŶ ĚŽƐ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞũĞĐƵƚĂƌĄŶ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϬ LJ ƋƵĞ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ĚĞƚĂůůĂŶ͗
dŝƉŽůŽŐşĂ ĚĞů
EŽŵďƌĞ
KďũĞƚŝǀŽƐ
WƌŽLJĞĐƚŽ
DŽŶƚŽ ΨD
ŝƐŵŝŶƵŝƌ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ
>Ă ŽŵƵŶŝĚĂĚ
ZĞĐƵƉĞƌĂ
ƐƵ
ϭ ƐƉĂĐŝŽ WƷďůŝĐŽ
LJ ƐĞ ĂƉƌŽƉŝĂ ĚĞ
ƐƵ ŶƚŽƌŶŽ͘
WƌĞǀĞŶĐŝſŶ
ĚĞ
ůĂƐ
ǀŝŽůĞŶĐŝĂƐ LJ Ğů ĚĞůŝƚŽ Ă
ƚƌĂǀĠƐ
ĚĞů
ĚŝƐĞŹŽ
ƵƌďĂŶŽ ŝŶƚĞŐƌĂů͘
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĂŶ ůĂ
ĐŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ĚĞůŝƚŽƐ͕ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ
ĚĞ ůĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƉĂĐŝŽƐ
ƉƷďůŝĐŽƐ
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽƐ
LJ
Ψ ϯϵ͘ϮϬϬ͘Ͳ
ĚĞů
ĚŝƐĞŹŽ ƵƌďĂŶŽ ŝŶƚĞŐƌĂů ĞŶ ůĂ
ŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
WƌĞǀĞŶĐŝſŶ
Ϯ
͞ů WŽĚĞƌ ĚĞ
/ŶĐůƵŝƌŶŽƐ͟
ŶŝŹŽƐ;ĂƐͿ
ĐŽŶ
LJ
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ
ĞŶ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ĚĞ
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ
Ͳ ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ƵŶ
ƉƌŽLJĞĐƚŽ
ĚĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ
ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů ĐŽŶ ůĂƐ LJ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ͕
ŶŝŹĂƐ LJ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ
Ψ Ϯϰ͘ϴϬϬ͘Ͳ
ĚĞ ŵĞĚŝĂŶĂ LJ ĂůƚĂ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ
ƐŽĐŝĂů͘
dKd > Ψ ϲϰ͘ϬϬϬ͘Ͳ
WƌŽŐƌĂŵĂ WƌĞǀŝĞŶĞ
>ŽƐ ĞƐĨƵĞƌnjŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ĨƵĞƌŽŶ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐ ĞŶ ĐĂĚĂ ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ŚĂĐŝĂ ůĂ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝĚĂĚ ĐŽŶ ŵŝƌĂƐ Ă ďƵƐĐĂƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ ŵĄƐ ŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕
ƐĂďŝĞŶĚŽ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ ĚĞů ĨĞŶſŵĞŶŽ ĚĞ ůĂ ĚƌŽŐĂĚŝĐĐŝſŶ ƌĞƋƵŝĞƌĞ Ğů ĐŽŶĐƵƌƐŽ ĚĞ ŽƚƌŽƐ
ĂĐƚŽƌĞƐ ŝŶĐůƵLJĞŶĚŽ ƉŽƌ ƐƵƉƵĞƐƚŽ Ă ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
ů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĞŶƚŽŶĐĞƐ͕ ĨƵĞ ĞũĞ ƌĞĐƚŽƌ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ŚĂĐĞƌ LJ ŽďƚƵǀŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ǀşŶĐƵůŽƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞƐĨƵĞƌnjŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ƌĞĚ͘
Ɛ ƚĂŵďŝĠŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ ƋƵĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ĞŶĨŽƋƵĞ ĂƉƵŶƚĂ ŚĂĐŝĂ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŵŽ ƐƵũĞƚŽƐ ĚĞ ĚĞƌĞĐŚŽ LJ ŶŽ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͘ >Ž ƋƵĞ ŝŵƉůŝĐĂ ƵŶ ŵĂLJŽƌ
ĞƐĨƵĞƌnjŽ ĞŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ŚĂŐĂŶ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ĞƐĨƵĞƌnjŽƐ ĚĞ
ƉƌŽĐĞƐŽ LJ ŶŽ ƋƵĞĚĂƌ ĞŶ ůĂ ƐŽůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ LJ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĞƐ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ͕ ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ůĂƐ ĐŽďĞƌƚƵƌĂƐ ƋƵĞ ŵĄƐ ĂĚĞůĂŶƚĞ ƐĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂŶ͕ ƚŝĞŶĞŶ ƐƵ
ĠdžŝƚŽ ĞŶ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ůŽƐ LJ ůĂƐ ŵŽŶŝƚŽƌĞƐ ƐĞĂŶ ƵŶ ĂƉŽƌƚĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘ YƵĞ
ƉƌŽǀŽƋƵĞŶ Ğ ŝŶĐĞŶƚŝǀĞŶ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ĚĞ ŵĞĚŝĂŶŽ LJ ůĂƌŐŽ ƉůĂnjŽ͘
>ŽƐ ĞƐĨƵĞƌnjŽƐ ƐŽƐƚĞŶŝĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĨŽŶĚŽ ĐŽŶĐƵƌƐĂďůĞ ƐŽŶ ƚĂŵďŝĠŶ ƵŶ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ƋƵĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ǀŝŽ ŐƌĂƚŝĨŝĐĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞů ŵŽŶƚŽ ƚŽƚĂů ƉĂƌĂ ůĂ
ĐŽŵƵŶĂ͘ ƐƚŽ ƷůƚŝŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ŵĂŶĐŽŵƵŶŝſŶ ĚĞ ĞƐĨƵĞƌnjŽƐ ĞŶƚƌĞ KE WƌĞǀŝĞŶĞ LJ
KƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝĞƌŽŶ ƵŶĂ ŵĂLJŽƌ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ǀĞĐŝŶĂů ĞŶ ůĂ ƉŽƐƚƵůĂĐŝſŶ LJ
ŵĞũŽƌĞƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƐĞƐŽƌşĂ LJ ĂƉŽLJŽ ĞŶ ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͘
Ŷ ůĂƐ ĞƐĐƵĞůĂƐ LJ ůŝĐĞŽƐ ƐĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚſ ĐŽŵŽ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĂŹŽƐ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ƉŽƌ
ĐŝĐůŽ LJ ŶƵĞƐƚƌŽ ĞƐĨƵĞƌnjŽ ĞƐƚƵǀŽ ĞŶ Ğů ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ ĨŽĐĂůŝnjĂĚŽ LJ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ƐŽďƌĞƚŽĚŽ Ă ůĂ ůĞLJ ĚĞ ĚƌŽŐĂƐ LJ ƐŽďƌĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ƉĂƌĂ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ůŽƐ ĞƐĨƵĞƌnjŽƐ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ dƌĂďĂũĂƌ ŽŶ ĂůŝĚĂĚ ĚĞ sŝĚĂ ;ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ
ŵƵŶĚŽ ůĂďŽƌĂů ͿƐĞ ǀŝĞƌŽŶ ĐŽƌŽŶĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĞƐĂ ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ ĞŶ
ůĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ LJ Ğů ƌĞŝŶŝĐŝŽ ĞŶ ĐŚŽŶĚŽ LJ ĐŽŵƉĂŹşĂ͘
Ŷ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ LJ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ƐĞ ůŽŐƌĂ ŵĂLJŽƌ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ĐĂƐŽƐ LJ ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ƐĂůƵĚ LJ ĂŵƉůŝƚƵĚ ĞŶ ůĂ ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ
ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ LJ ƐƵƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚĞƌŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ͘
Ŷ ƐşŶƚĞƐŝƐ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ŵŽƐƚƌĂŵŽƐ ŵĄƐ ĂďĂũŽ ƚŝĞŶĞ ƐƵ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ůŽŐƌŽ ĞŶ ůĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂĐŝſŶ
ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂů LJ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƐĨƵĞƌnjŽƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞŶ ƚĞŶĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ĞŶĨŽƋƵĞƐ ĞŶ ůĂ ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ LJ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ ĞŶ Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ďƵƐĐĂŶĚŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂůŝĚĂĚ͘
ů ƚƌĂďĂũŽ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂů ĚĞ ůĂ ZĞĚ ŽŶƚƌĂ >Ă sŝŽůĞŶĐŝĂ
͎WŽƌ ƋƵĠ ĐŽŵŽ KE ƐŽŵŽƐ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂŵƉůŝĂ ZĞĚ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶĂ͍
YƵĞƌĞŵŽƐ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ĞƐƚĞ ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ĨƵĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂŶĚŽ Ğů ƚƌĂďĂũŽ
ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂů Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ZĞĚ ŽŶƚƌĂ ůĂ sŝŽůĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ŚĂ ůŽŐƌĂĚŽ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ǀŽůƵŶƚĂĚĞƐ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ŵŝƌĂƐ Ă ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ŽƉŝŶŝſŶ ĚĞƐĚĞ Ğů ŚĂĐĞƌ ƉĂƌĂ
ĂƉŽƌƚĂƌ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ůŽĐĂůĞƐ͘
ů ŝŵƉƵůƐŽ ĚĂĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů WůĂŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ ĞŶ ĂůŝĂŶnjĂ ĐŽŶ ŽƐĂŵ͕ ĐŽŶ
ZŽĚĞůŝůůŽ͕ ĐŽŶ KƉĐŝſŶ ;ƉƌŽŐƌĂŵĂ ůŝďĞƌƚĂĚ ĂƐŝƐƚŝĚĂͿ LJ ŶŽƐŽƚƌŽƐ ĐŽŵŽ ŽŶĂĐĞ WƌĞǀŝĞŶĞ͕ ŚĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ
ůĞǀĂŶƚĂƌ ƵŶĂ ƌĞĚ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂů ƋƵĞ ŚĂ ŝĚŽ ŵĞũŽƌĂŶĚŽ ůŽƐ ĨůƵũŽƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞƐĚĞ ůĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ƋƵŝŶƚĂŶŽƌŵĂůŝŶĂ͘
dƌĂďĂũŽ ĚĞ ĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ͗
EŽƐ ĂƐŝƐƚĞ ůĂ ĐŽŶǀŝĐĐŝſŶ ƋƵĞ ĐŽŵŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ LJ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĚĞďĞŵŽƐ
ƉƌŽĐƵƌĂƌ Ğů ĂƵŶĂƌ ůŽƐ ĞƐĨƵĞƌnjŽƐ ƚĂŶƚŽ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ LJ ŚƵŵĂŶŽƐ ƉĂƌĂ ĂǀĂŶnjĂƌ ŚĂĐŝĂ ƵŶĂ
ŵĞũŽƌ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ǀŝĚĂ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶĂ͘ Ğ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ZĞĚ ƐĞ ŚĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ĞŶ
ĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĂďŽĐĂŶ Ă ůĂ ƚĂƌĞĂ ĚĞ ŚĂĐĞƌ ƌĞĂůŝĚĂĚ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ͗
•
ŽŵŝƐŝſŶ ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƐŽƐ͗ ĞƐƚĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĐŽŵŽ KE ƚĞŶĞƌ ŵĞũŽƌ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ůŽƐ ƚŝĞŵƉŽƐ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ LJ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐĂƐŽƐ ƉŽƌ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĚƌŽŐĂƐ͘
•
ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗ ĞƐƚĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ŶŽƐ ŚĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ ĐŽŵŽ KE ĂŵƉůŝĂƌ ůĂ
ƌĞĚ ĚĞ ůůĞŐĂĚĂ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚ͘
•
ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͖ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌƚŝƌ ĞdžƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ LJ ŽĨĞƌƚĂƐ ƉƌŽŐƌĂŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ
ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ŚĞŵŽƐ ŝĚŽ ĐŽŶĨůƵLJĞŶĚŽ ĞŶ ƵŶĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƵƚŝůŝnjĂŶĚŽ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ ŶŽǀĞĚŽƐĂƐ ƋƵĞ ŚĂĐĞŶ ĂďŽƌĚĂƌ ƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ůŽ ƚĠĐŶŝĐŽ LJ ŶŽƐ ŝŵƉƵůƐĂ
Ă ůĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ƌĞĨůĞdžŝſŶ͘
•
ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ͗ ĐŽŵŽ KE ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ŚĞŵŽƐ ƉƌŽƉŝĐŝĂĚŽ ůĂ
ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂůŝĚĂĚ ĞŶ ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ LJ ƉŽƌ ĞƐŽ ƐŽŵŽƐ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ůĂ
ƚĂƌĞĂ ĚĞ ĚĂƌ ƐĞŶƚŝĚŽ Ăů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ƌĞĚ ƉĂƐĂŶĚŽ ĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŝƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ă ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĂĐĐŝſŶ͘
ŵďŝƚŽ ĚƵĐĂĐŝſŶ
WƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĞŶ ƐĐƵĞůĂƐ LJ >ŝĐĞŽƐ
• ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ Ă ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĞƐ LJ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͗
^Ğ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŽŶ ϰ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ Ğů
ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĐŽŶƚŝŶƵŽ͗ Ŷ ƵƐĐĂ Ğů ƚĞƐŽƌŽ͕ DĂƌŽƌŝ ƚƵƚŝďƵ͕
YƵŝĞƌŽ ^Ğƌ LJ zŽ ĚĞĐŝĚŽ͖ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂƌŽŶ Ă ϱϮ
ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĞƐ
LJ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ
ĚĞ
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝnjĂĚŽƐ LJ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ Ğ ůĂ
ĐŽŵƵŶĂ͘
• :ŽƌŶĂĚĂ ĚĞ ĐŽŶ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ůƵŵŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͗
^Ğ ĐĂƉĂĐŝƚſ Ă ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϲϬϬ ĂůƵŵŶŽƐ ĞŶ ƚĞŵĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŽƐ
ĐŽŶ ůĂ >ĞLJ ϮϬ͘ϬϬϬ ĚĞ ƌŽŐĂƐ LJ ůĞLJ ϮϬ͘Ϭϴϰ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ
ũƵǀĞŶŝů͘
ĚĞŵĄƐ ƐĞ ƌĞĂůŝnjŽ ƵŶĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ĞŶ ƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ
͞ĂƌƌĞƚĞ :ƵǀĞŶŝů͟ ĐŽŶ ϲ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶnjĂ
ŵĞĚŝĂ͘
• ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ͗
^Ğ ĐĂƉĂĐŝƚŽ Ă ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϱϬ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ ĞŶ ƚĞŵĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŽƐ ĐŽŶ ůĂ >ĞLJ ϮϬ͘ϬϬϬ ĚĞ ƌŽŐĂƐ͕ ůĞLJ
ϮϬ͘Ϭϴϰ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ũƵǀĞŶŝů͕
ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ĞƚĞĐĐŝſŶ
WƌĞĐŽnj͕ ƚŝƉŽ ĚĞ ĚƌŽŐĂƐ LJ ŽĨĞƌƚĂ ƉƌŽŐƌĂŵĄƚŝĐĂ ĚĞ WƌĞǀŝĞŶĞ KE ͘
• dĂůůĞƌĞƐ ĞŶ ƐĐƵĞůĂ 'ŝů Ğ ĂƐƚƌŽ
^Ğ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŽŶ ϰ ƚĂůůĞƌĞƐ ĞŶ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĚƌŽŐĂƐ ĞŶ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞ ϱǑ Ă ϴǑ ĂŹŽ͕
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ŽŶƚŝŶƵŽ WƌĞǀĞŶƚŝǀŽ YƵŝĞƌŽ ^Ğƌ͘
• :ŽƌŶĂĚĂ ĐŽŶ ŝƌĞĐƚŽƌĞƐ͗
^Ğ ƌĞĂůŝnjſ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ͞'ƵşĂ ĚĞ dƌĄĨŝĐŽ LJ
ŽŶƐƵŵŽ
ĚĞ
ĚƌŽŐĂƐ
ĞŶ
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕͟͟ ĚĞƌŝǀĂŶĚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƵŶ
ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŶ Ğů >ŝĐĞŽ Ͳ ϳϴ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶ
ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŶ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͕ ĚŝƌĞĐƚŝǀŽƐ͕ ĐĞŶƚƌŽ
ĚĞ ĂůƵŵŶŽƐ LJ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ƉĂĚƌĞƐ͘
ŵďŝƚŽ ^ĂůƵĚ LJ dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
•
ƚĞŶĐŝſŶ LJ ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
^Ğ ƌĞĐŝďŝſ Ă ϰϰ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĂůĐŽŚŽů LJ ĚƌŽŐĂƐ͕ ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ƵŶĂ
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶĐŝſŶ LJ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ Ă ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͗
ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝŽƐ͕ K^ D͕ Ž ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘
ĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ƚĞůĞĨſŶŝĐĂ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ LJ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ ĐŽŶƐƵŵŽ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐŽ͘
•
ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ
^Ğ ĐĂƉĂĐŝƚŽ Ă ϭϲ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ^ŽĐŝĂů ĞŶ ĚĞƚĞĐĐŝſŶ ƉƌĞĐŽnj LJ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞĨŝĐĂnj͘ ŶƚƌĞŐĄŶĚŽůĞƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĚĞƚĞĐƚĂƌ Ğ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ
ƚĞŵƉƌĂŶĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ĂƋƵĞůůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ăů ƵƐŽ ĚĞ
ĂůĐŽŚŽů LJ ĚƌŽŐĂƐ͘
•
ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ hŶŝſŶ ŽŵƵŶĂů
^Ğ ĐĂƉĂĐŝƚſ Ă ϴ ĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐ ĐŽŵƵŶĂůĞƐ͕ ĞŶ ƚĞŵĄƚŝĐĂƐ
ĚĞ
ĚĞƚĞĐĐŝſŶ
ƉƌĞĐŽnj
LJ
ƉƌŝŵĞƌĂ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͕
ĞŶƚƌĞŐĄŶĚŽůĞƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĚĞƚĞĐƚĂƌ Ğ
ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ƚĞŵƉƌĂŶĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ĂƋƵĞůůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ăů ƵƐŽ ĚĞ ĂůĐŽŚŽů LJ
ĚƌŽŐĂƐ͘
ƐƚĂ ĐĂƉŝƚĂĐŝſŶ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞŶ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂ hŶŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ :ƵŶƚĂƐ ĚĞ sĞĐŝŶŽƐ
ŵďŝƚŽ >ĂďŽƌĂů
>ŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ůŽŐƌŽƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ĄŵďŝƚŽ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞů ĞƋƵŝƉŽƐ
ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĞƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ LJ ĂǀĂŶĐĞƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͖
•
ƐƚĞ ĞƐĨƵĞƌnjŽ ĞƐƚƵǀŽ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽLJĞĐƚŽ ĚĞů ĨŽŶĚŽ KE >ĂďŽƌĂů ƋƵĞ ĨƵĞ ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽ Ă ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĞŶ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ă ůĂ ůĂďŽƌ ƌĞĂůŝnjĂĚĂ LJ ĞƐƚŽ
ƉĞƌŵŝƚŝſ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ Ăů ĞƋƵŝƉŽ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ĐŽŶ Ğů ĂƉŽLJŽ ĚĞĐŝĚŝĚŽ ĚĞ ůĂƐ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ ƵŶ ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞƐĚĞ Ğů ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů͘
•
^Ğ ƌĞŝŵƉƵůƐſ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ WƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ
ĐŚŽŶĚŽ ƋƵĞ ĞƐ ƵŶĂ
ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ĚĞ ŚŝůĞĐƚƌĂ͘
•
^Ğ ďƌŝŶĚſ ĂƉŽLJŽ Ă ůĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ KĚŝƐ͘
•
ĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ƚƌĞƐ ĞdžƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ŽďƚƵǀŽ ƵŶ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉƷďůŝĐŽ ĚĞƐĚĞ Ğů KE ƌĞŐŝŽŶĂů ĐŽŶ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ŝƉůŽŵĂƐ ĞŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚŽŶĚĞ ĞƐƚƵǀŝĞƌŽŶ ůŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ͘
dƌĂďĂũŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŽŶ ϭϭ WƌŽLJĞĐƚŽƐ ĚĞ
WƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞů ŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ƌŽŐĂƐ ĐŽŶ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů ĨŽŶĚŽ ŶĂĐŝŽŶĂů KE ͕ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ
ůĂƐ ƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐ LJ
ůşĚĞƌĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĞŶ Ğů
ĞƐĨƵĞƌnjŽ ƉŽƌ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƵŶĂ ĐƵůƚƵƌĂ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞů
ĨĞŶſŵĞŶŽ ĚĞ ůĂƐ ĚƌŽŐĂƐ͕ ůŽŐƌĂŶĚŽ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ Ă ĨĂǀŽƌ ĚĞ ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͘
EKDZ KZ' E/ /ME
KZdhZ
E&// Z/K^
/ZdK^
ϭϬϬ
Ψ ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ
ŽĐƵŵĞŶƚĞŵŽƐ ůĂ WŽďůĂĐŝſŶ ^ĂƌĂ 'ĂũĂƌĚŽ LJ ƐƵ
ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂ ^ŽĐŝĂů
WƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƌŽŐĂƐ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ
&ĂŵŝůŝĂƌ
ϮϬϬ
Ψ ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ
ϯϮ
Ψϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ
WƌĞǀĞŶŐĂŵŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĞdžƉƌĞƐŝſŶ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ
ϭϱϬ
Ψϴϳϴ͘ϬϬϬ͘Ͳ
ϴϬ
Ψϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ
ϴϬ
ΨϳϮϵ͘ϰϯϮ͘Ͳ
ϭϬϬ
Ψϵϱϰ͘ϰϬϬ͘Ͳ
ϭϯϬ
Ψϴϳϴ͘ϬϬϬ͘Ͳ
:ƵŶƚĂ ĚĞ sĞĐŝŶŽƐ ŽƐƚĂŶĞƌĂ ^Ƶƌ ^ŝŐĂŵŽƐ ŽŶƐƚƌƵLJĞŶĚŽ ƵŶ DƵŶĚŽ DĞũŽƌ
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĂƌƚĞ LJ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ
ϭϮϬ
Ψϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ
ĞŶƚƌŽ ĚĞ WĂĚƌĞƐ LJ ƉŽĚĞƌĂĚŽƐ DĞ YƵŝĞƌŽ &Ğůŝnj
WŽĞƚĂ WĞĚƌŽ WƌĂĚŽ
ϭϬϬ
ΨϵϱϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ
ϭϱϬ
ΨϵϴϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ
͘ ͘͘^͘ EƵĞǀĂ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
͘ ͘͘^͘ ĐŽůſŐŝĐŽ LJ ƵůƚƵƌĂů
ůƵď ĞƉŽƌƚŝǀŽ DĂƌĂďƵ
:ƵŶƚĂ ĚĞ sĞĐŝŶŽƐ hŶŝſŶ ůĂƐ
sŝůůĂƐ
EKDZ WZKzdK
dĞ ƉŝĚŽ ĂLJƵĚĂ ĚŝŐŽ EK Ă ůĂƐ ĚƌŽŐĂƐ
͘ ͘͘^͘ dĂůůĞƌ KďƌĞƌŽ ůďŽƌĂĚĂ WŽƌ ƵŶĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ĂƉĂĐŝƚĂĚĂ ĞŶ ůĂ
WƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƌŽŐĂƐ
:ƵŶƚĂ ĚĞ sĞĐŝŶŽƐ ůĂƐ WĂůŵĞƌĂƐ
zŽ ƉƌĞǀĞŶŐŽ ,ĂĐŝĞŶĚŽ ĞƉŽƌƚĞ
ĞŶƚƌŽ :ƵǀĞŶŝů džƉůŽƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ :ƵĠŐĂƚĞůĂ ƉŽƌ ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ
YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
͘ ͘͘^͘ &Ăŝƌ &Ădž ƵůƚƌĂů
/ŐůĞƐŝĂ ǀĂŶŐĞůŝĐĂ ĂƚĞĚƌĂů
ĚŽŶŶĂŝ
ƐĐƵĞůĂ WƌĞǀĞŶƚŝǀĂ ĚĞ ZŽĐŬ
EŽ Ă ůĂ ƌŽŐĂ͕ ^ŝ Ă ůĂ ǀŝĚĂ
DKEdK
:h/ K
ĂďŝůĚŽƐ /ŶĨĂŶƚŽ ʹ :ƵǀĞŶŝů
͞YƵŝĞƌŽ ŵŝ ďĂƌƌŝŽ ƐŝŶ ĚƌŽŐĂƐ͟
>Ă ƚĂƌĞĂ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞů ĨĞŶſŵĞŶŽ ĚĞ ůĂƐ
ĚƌŽŐĂƐ Ă ƚĞŵƉƌĂŶĂ ĞĚĂĚ ĞƐ ƵŶ ĚĞƐĂĨşŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ LJ ƋƵĞ ĚĞďĞ ƚĞŶĞƌ ƐƵ ĞdžƉƌĞƐŝſŶ ĞŶ
ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
LJ
ƉŽƌ
ƐƵƉƵĞƐƚŽ
ĐŽŶ
ůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĂĐƚŝǀĂ ĐŽŵŽ ƐƵũĞƚŽƐ ĚĞ ĚĞƌĞĐŚŽ
ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ũſǀĞŶĞƐ͘
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ĞŶ ůŽƐ ďĂƌƌŝŽƐ ĞƐ Ğů
ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ďƵƐĐĂ ƉƌŽLJĞĐƚĂƌ ůĂ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĚƌŽŐĂƐ ĐŽŵŽ ǀşŶĐƵůŽ LJ ǀĞŚŝĐƵůŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ƋƵĞ ĂƐĞŐƵƌĞ ůĂ ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞů
ƚƌĂďĂũŽ͘
^Ğ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ϰ ŵĞƐĞƐ ĚĞ
ĚƵƌĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ŐĞŶĞƌĂŶ ĚŽƐ ƉůĂŶĞƐ ĚĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ĞŶ Ăů ĄŵďŝƚŽ ŝŶĨĂŶƚŽͲ
ũƵǀĞŶŝů ͕ ĞŶ ůŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ^ĂƌĂ
'ĂũĂƌĚŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƐĐƵĞůĂ
ŶƚƵŵĂůĂů LJ ^ŝŵſŶ
ŽůşǀĂƌ͘ ^Ğ ƌĞĂůŝnjĂŶ ƚĂůůĞƌĞƐ ĚĞ ĂƌƚĞƐ ǀŝƐƵĂůĞƐ͕ ĚĞ ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂ LJ ǀŝĚĞŽ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂƐ
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ LJ ĨŽŵĞŶƚĂƌ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂ͘ >ŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ
ũſǀĞŶĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐ ĚĞ ƐƵƐ ďĂƌƌŝŽƐ ĚĞƚĞĐƚĂŶ ĂŵĞŶĂnjĂƐ LJ ĨŽƌƚĂůĞnjĂƐ͕ ĐŽŶ ƚŽĚŽƐ ĞƐƚŽƐ
ŝŶƐƵŵŽƐ ƐĞ ĐƌĞĂŶ ƉůĂŶĞƐ ĚĞ ĂĐĐŝſŶ ĞŶ ĚŽŶĚĞ ĞůůŽƐ ƐŽŶ ůŽƐ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ͕ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ
ƐŽŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͖ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƚĞŶĞŶĐŝĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ŵĂƐĐŽƚĂƐ͕ ƌĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ĞƐƉĂĐŝŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ ĚĞů ďĂƌƌŝŽ͕ ĐƵŝĚĂĚŽ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐ ĚĞ
ƉůĄƐƚŝĐŽ ;ƌĞĐŝĐůĂũĞͿ͘
DĞƐĂ :ƵǀĞŶŝů WĂƌĂ ůĂ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƌŽŐĂƐ͘
KE Ͳ
WZs/E
ĚĞŶƚƌŽ
ĚĞ
ƐƵƐ
ůşŶĞĂƐ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ĞƐƚĂ Ğů ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ǀŝŶĐƵůŽ
ĐŽŶ ůĂƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ ũƵǀĞŶŝůĞƐ͕ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽ ĚĞƐĚĞ
ƐƵ ƋƵĞ ŚĂĐĞƌ ůĂ ƚĞŵĄƚŝĐĂ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĞŶ ĚƌŽŐĂƐ͕
ĞŶ ĞƐƚĞ ĞũĞ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ŚĞŵŽƐ ƌĞĂƌƚŝĐƵůĂĚŽ ůĂ DĞƐĂ
:ƵǀĞŶŝů WĂƌĂ ůĂ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƌŽŐĂƐ͕ ĞŶ ĚŽŶĚĞ ŶŽƐ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵŽƐ ĐŽŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ ũƵǀĞŶŝůĞƐ
;͘ ͘͘^ &Ăŝƌ &Ădž ƵůƚƵƌĂů͕ dĞŵƉůŽ ĚĞ ^ŚĂůŽŶ͕ 'ƌƵƉŽ ĚĞ ^ĐŽƵƚ WĞŶŽŶĐŚŽŝƋƵĞ͕ 'ƌƵƉŽ ĚĞ ^ĐŽƵƚ
WĂŝĐĂǀŝ͕ :ſǀĞŶĞƐ ƐŝŶ &ƌŽŶƚĞƌĂƐ͕ /ŐůĞƐŝĂ
ĚŽŶĂŝƐ͕ ĞŶƚƌŽ :ƵǀĞŶŝů ŶƚƌĞ
dŽĚŽƐ͕ ĞŶƚƌŽ :ƵǀĞŶŝů džƉůŽƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ &ĂŵŝůLJ ϯϭϮ LJ
'ƌƵƉŽ ĚĞ ĂƉŽĞŝƌĂ ŽƌĚſŶ ĚĞ KƌŽͿ͘ Ŷ ĞƐƚĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ ƐĞ ĞůĂďŽƌſ ƵŶ
ƉůĂŶ ĚĞ ĂĐĐŝſŶ͕ ĞŶ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĨŽĐĂůŝnjĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ƐĞŶƐŝďŝůŝnjĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ ƚĞŵĄƚŝĐĂ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ LJ
ĚĞƚĞĐƚĂƌ ůŝĚĞƌĂnjŐŽƐ ũƵǀĞŶŝůĞƐ ƉĂƌĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌůŽƐ ĐŽŶ Ğů
ĨŝŶ
ĚĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ
ƵŶ
ƚƌĂďĂũŽ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ
ĚĞ
ĂĐŽŵƉĂŹĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶ ĞƐƚŽƐ ůşĚĞƌĞƐ͘ ^Ğ ƌĞĂůŝnjĂŶ
ũŽƌŶĂĚĂƐ
ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕
ƌĞĐƌĞĂƚŝǀĂƐ
LJ
ĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ ĞŶ ůĂƐ ƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ͖ WĂƵůĂ :ĂƌĂ YƵĞŵĂĚĂ͕
^ŝŵſŶ ŽůşǀĂƌ͕ DĂƌşĂ :ŽƐĠ LJ ^ĂƌĂ 'ĂũĂƌĚŽ͖ ĞŶ ĚŽŶĚĞ
ĐĂĚĂ ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ ĞƌĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ĂůŐƵŶĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
Ž ƚĞŵĄƚŝĐĂ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ŚĞŵŽƐ ĂƉŽLJĂĚŽ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ ũƵǀĞŶŝůĞƐ͖
dŽĐĂƚĂƐ͕ &ĞƐƚŝǀĂů ĚĞ ,ŝƉ ,ŽƉ͕ dĂůůĞƌĞƐ ĚĞ ĐůŽǁŶ͕ ũŽƌŶĂĚĂ ĚĞ ŐƌĂĨĨŝƚŝ͕ ŶĐƵĞŶƚƌŽ
^ĐŽƵƚ͕ ϭǑ ŶĐƵĞŶƚƌŽ ŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ^ŵĂƐŚ
ƌŽƐ͕ ŶĐƵĞŶƚƌŽ ĚĞ ,ŝƉ ,ŽƉ LJ :ŽƌŶĂĚĂƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
/>KtE hdK ^͕
;^Ğŵŝ
ŽƌĐŚĞĂ͕
'ƌƵƉŽ
^ĐŽƵƚ
WĞŶŽŶĐŚŽŝƋƵĞ͕ /ŐůĞƐŝĂ ĚŽŶĂŝƐ͕ &ĂŵŝůLJ ϯϭϮͿ͘ ĚĞŵĄƐ ĚĞ
ƵŶ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ƵŶ ǀşŶĐƵůŽ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĐŽŶ ůĂƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ
ƉĂƌĂ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ ĂƉŽLJĂŵŽƐ ĞŶ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ
ĚĞ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘
ĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ Ă hŶŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ :ƵŶƚĂƐ ĚĞ sĞĐŝŶŽƐ
^Ğ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ƚƌĞƐ ũŽƌŶĂĚĂƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐ ǀĞĐŝŶĂůĞƐ ďĂũŽ ĐŽŶǀŽĐĂƌşĂ ĚĞ ůĂ
hŶŝſŶ ŽŵƵŶĂů͘ ƐƚĂƐ ĨƵĞƌŽŶ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ƵŶ ĂĐƵĞƌĚŽ ĚĞ ƉƌŽƚŽĐŽůŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂƐ
ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ƋƵĞ ĚŝĐŚĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƉůĂŶŝĨŝĐſ ƉĂƌĂ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘
•
dĞŵĂƐ͗
Ͳ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ LJ dƌĂďĂũŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
Ͳ ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ LJ dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
Ͳ >ĞLJ ϮϬ͘ϬϬϬ ĚĞ ƌŽŐĂƐ
Ͳ ĞƚĞŶĐŝſŶ ƉƌĞĐŽnj ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĚƌŽŐĂƐ
E&M d
ů ŵĂŶƵĂů ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĞŶ ĚƌŽŐĂƐ ũƵǀĞŶŝů E&M d͕ ĨƵĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ ĞŶ ůŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĞƐƉĂĐŝŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ĨŽƌŵĂŶĚŽ ϭϴ ŵŽŶŝƚŽƌĞƐ͕
ŝŶƐƚĂůĂŶĚŽ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ
ƋƵĞ ĞůůŽƐ ƐĞĂŶ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵƵůĂƌ ƉůĂŶĞƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ LJ ƌĞƉůŝĐĂƌ Ă ůŽƐ ĚĞŵĄƐ ũſǀĞŶĞƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
Ŷ ůĂ ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ dĞŵƉůŽ ĚĞ ^ŚĂůŽŵ ĚĞ ĨŽƌŵĂƌŽŶ ϯ ŵŽŶŝƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĨŽƌƚĂůĞĐŝĞƌŽŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ĞŶ ƐƵ ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ͘
>Ă ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ /ŐůĞƐŝĂ ĚŽŶĂŝ͕ ƐĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵLJĞƌŽŶ ϯ ŵŽŶŝƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĨŽƌƚĂůĞĐĞ Ğů ƌŽů ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ
ĚĞ ůĂ ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ĂƉŽLJĂ Ğů ĨŽŶĚŽ ĐŽŶĐƵƌƐĂďůĞ ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽ͕ ĞƐƚŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĂƉŽLJĂƌŽŶ ůĂ
ŐĞƐƚŝſŶ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ͘
ů ͘ ͘͘^͘ &Ăŝƌ &Ădž ƵůƚƵƌĂů ƐĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂƌŽŶ Ϯ ŵŽŶŝƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ǀŝŶĐƵůĂƌŽŶ Ğů E&M d ĐŽŶ Ğů
ƉƌŽLJĞĐƚŽ ƋƵĞ ůůĞǀĂŶ Ă ĐĂďŽ LJ ůĂƐ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ͘ ĚĞŵĄƐ ƐĞ ĨŽƌŵĂƌŽŶ
ϭϬ ũſǀĞŶĞƐ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶ ůĂ DĞƐĂ :ƵǀĞŶŝů WĂƌĂ ůĂ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ
ĚĞ ƌŽŐĂƐ͘
ŵďŝƚŽ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ &ĂŵŝůŝĂƌ
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ĐĂƉĂĐŝƚſ Ă ϭϳ ŶƵĞǀŽƐ ŵŽŶŝƚŽƌĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂƉŽLJŽ Ăů ƚƌĂďĂũŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ĞŶ ůŽƐ ďĂƌƌŝŽƐ LJ ĞŶ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘
dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ Ϯϰϵ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƚĂůůĞƌ WƌĞǀĞŶŝƌ Ŷ
&ĂŵŝůŝĂ ũƵŶƚŽ Ă ůŽƐ
ŵŽŶŝƚŽƌĞƐ͘ ƐƚĂƐ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ƚĂŵďŝĠŶ ĞŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ŚĂĐŝĂ ƐƵƐ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͗
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ DƵũĞƌ ^ZE D YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
WƌŽŐƌĂŵĂ :ĞĨĂƐ ĚĞ ,ŽŐĂƌ
&ƵŶĚĂĐŝſŶ ZŽĚĞůŝůůŽ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
^Ğ ƌĞĂůŝnjſ ĂƉŽLJŽ Ăů dĂůůĞƌ ƐĐƵĞůĂ ĚĞ ĨƷƚďŽů ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ƉĂƌĂ ŶŝŹŽƐ ĚĞ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ ŝĞŐŽ
WŽƌƚĂůĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞů /ŶƚĞƌŝŽƌ z > ŝǀŝƐŝſŶ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ͕
ďĂũŽ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞů WůĂŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ͘
DW H ^͗
ů
KE ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĐĂŵƉĂŹĂƐ ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝnjĂĐŝſŶ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƐŽďƌĞ Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĚƌŽŐĂƐ͕ Ğů ǀĞƌĂŶŽ ĚĞů
ϮϬϬϵ ĚĞ ƌĞĂůŝnjŽ ůĂ ůůĂŵĂĚĂ ͞/ůƵŵŝŶĂ ƚƵ
ĂƌƌĞƚĞ͕͟ ůĂƐ ƉůĂnjĂƐ ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ƐĞ
ĞŶƚƌĞŐĂŶ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĚĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ Ă ůĂƐ
ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͘ WĂƌĂ ůĂ ƚĞŵƉŽƌĂĚĂ
ĚĞ ĨŝĞƐƚĂƐ ƉĂƚƌŝĂƐ ϭϴ ĚĞ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕ ƐĞ
ƌĞĂůŝnjĂ ůĂ ĐĂŵƉĂŹĂ͕ ƐŽďƌĞ Ğů ĂďƵƐŽ ĚĞů
ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĂůĐŽŚŽů LJ ĚƌŽŐĂƐ ͎͞dŽŵĂƌ LJ ŵĂŶĞũĂƌ ĞŶ &ŝĞƐƚĂƐ WĂƚƌŝĂƐ͍ hŶĂ ĐƵĞƐƚŝſŶ ĚĞ ǀŝĚĂ͕͟ ĐŽŶ
ĨůLJĞƌƐ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ LJ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ WZs/E ĐŽŶ ůĂƐ
ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͘
ĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂ ĐĂŵƉĂŹĂ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ
ƚŽĚŽ
Ğů
ϮϬϬϵ͕ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ĚĂƌ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ ůĂ ŽĨĞƌƚĂ
ƉƌŽŐƌĂŵĄƚŝĐĂ ĚĞů KE ͕ ůůĂŵĂĚĂ
͞:ƵŶƚŽƐ ƐŝŶ
ƌŽŐĂƐ͘͟
͞^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ Ă ůĂ WƌŝŵĞƌĂ /ŶĨĂŶĐŝĂ
,/> Z KEd/'K͟
Ŷ ŵĂƌnjŽ ĚĞ ϮϬϬϳ ĐŽŵŝĞŶnjĂ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŚŝůĞ ƌĞĐĞ ŽŶƚŝŐŽ͕ ƵŶ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
WƌŽƚĞĐĐŝſŶ /ŶƚĞŐƌĂů Ă ůĂ WƌŝŵĞƌĂ /ŶĨĂŶĐŝĂ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ĞŶ ůşŶĞĂ ĐŽŶ ůŽƐ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ ĂƐƵŵŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů
ƐƚĂĚŽ ĚĞ ŚŝůĞ Ăů ƌĂƚŝĨŝĐĂƌ͕ ĞŶ ϭϵϵϬ͕ ůĂ ŽŶǀĞŶĐŝſŶ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞů EŝŹŽ͘
͎ƵĄů ĞƐ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŶ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂů Ă ůĂ ŝŶĨĂŶĐŝĂ͍
,ĂLJ ĐŽŶƐĞŶƐŽ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ƋƵĞ ůĂƐ ďĂƐĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƐĞ
ŝŶƐƚĂůĂŶ ĞŶ ůĂƐ ĞƚĂƉĂƐ ŝŶŝĐŝĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ͘ Ŷ ĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ƐĞ ŵŽĚĞůĂŶ LJ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶ ůĂƐ ďĂƐĞƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĨşƐŝĐĂƐ LJ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĄŶ ĞŶ ƐƵĐĞƐŝǀĂƐ ĞƚĂƉĂƐ
ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘
Ŷ ŶŝŶŐƵŶĂ ĞƚĂƉĂ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƐĞ ƌĞƉŝƚĞŶ ŶŝǀĞůĞƐ ƐĞŵĞũĂŶƚĞƐ ĚĞ
ƉůĂƐƚŝĐŝĚĂĚ ĐĞƌĞďƌĂů ĞdžŝƐƚĞŶƚĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ŝŶĨĂŶĐŝĂ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƉĞƌşŽĚŽ ĞƐ ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ
ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ůĞŐĂůĞƐ͕ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝnjĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů Ğ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ĂƉŽLJŽ
ƚĞŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ĂƐĞŐƵƌĂƌ Ğů ĚĞƐƉůŝĞŐƵĞ ĚĞů ŵĄdžŝŵŽ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ͕ ƉƌĞǀŝŶŝĞŶĚŽ
ƉŽƐŝďůĞƐ ĚĂŹŽƐ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ĂƋƵĞůůŽƐ ĞdžƉƵĞƐƚŽƐ Ă
ŵĂLJŽƌĞƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ͘
WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ Ă ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ĞŶ ůĂ ŽŶǀĞŶĐŝſŶ
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĞdžŝŐĞ ĂƐƵŵŝƌ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĠƐƚŽƐ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƉŽůşƚŝĐĂƐ
ƉƷďůŝĐĂƐ͕ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂƐ LJ ĨůĞdžŝďůĞƐ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐͬĂƐ
ĚĞů ƉĂşƐ͘
>ŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ƐĞ ŽƌŝĞŶƚĂŶ Ă ĂƐĞŐƵƌĂƌ ůĂ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ ĚĞƌĞĐŚŽƐ LJ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĚĞ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ŐĂƌĂŶƚŝĐĞŶ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĞŶ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ƋƵĞ ĚŝƐƉŽŶĞŶ ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ LJ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
ŶŝǀĞů ůŽĐĂů͕ ŚŝůĞ ƌĞĐĞ ŽŶƚŝŐŽ ĞƐƚĄ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚĞƐĚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϴ͕ ƉŽƐŝĐŝŽŶĄŶĚŽƐĞ ĞŶƚƌĞ
ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ƌĞĂů ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ LJ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ƚĂŶŐŝďůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ
ĨĂŵŝůŝĂƐ ŵĄƐ ŶĞĐĞƐŝƚĂĚĂƐ͕ ĂƉƵŶƚĂŶĚŽ Ă ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶĨĂŶĐŝĂ LJ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ƉŽƐĞĞŶ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ŝŶŶĂƚĂ LJ ƋƵĞ͕ ĐŽŵŽ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕
ĚĞďĞŵŽƐ ĂLJƵĚĂƌ Ă ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ͘
͎YƵĠ ĞƐ ŚŝůĞ ƌĞĐĞ ŽŶƚŝŐŽ͍
Ɛ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ĂƉŽLJŽ Ă ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌĂ ŝŶĨĂŶĐŝĂ ĚĞƐĚĞ ůĂ ŐĞƐƚĂĐŝſŶ
ŚĂƐƚĂ ƋƵĞ ĞŶƚƌĂŶ Ă ƉƌĞŬŝŶĚĞƌ ;ϰ ĂŹŽƐͿ͘
'ĞŶĞƌĂ LJ ĂƌƚŝĐƵůĂ ǀĂƌŝĂĚŽƐ LJ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞ ĂƉŽLJŽ Ă ŶŝŹŽƐ͕ ŶŝŹĂƐ LJ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ͕
ƋƵĞ ĞŶ ƐƵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ŝŐƵĂůĂƌ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘
^Ğ ŝŶƐĐƌŝďĞ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ^ŽĐŝĂů͘
͎ſŵŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂ ŚŝůĞ ƌĞĐĞ ŽŶƚŝŐŽ Ă ŶŝǀĞů ůŽĐĂů͍
^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ƉƷďůŝĐĂ ĚŝƌŝŐŝĚĂ Ă ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ŝŶĨĂŶĐŝĂ͕ ĞdžƉƌĞƐĂĚĂ ĚĞƐĚĞ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ
ǀŝƐƚĂ ĚĞ ƐƵ ŐĞƐƚŝſŶ͕ ĐŽŵŽ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂů Ă ůŽƐ ŶŝŹŽƐ͕ ŶŝŹĂƐ LJ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ͘
džŝƐƚĞŶ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐ LJ ŽƚƌĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐ ƋƵĞ ĚĞďĞŶ ĐŽŵďŝŶĂƌƐĞ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
͞ǀŝƌƚƵŽƐĂ͟ ƉĂƌĂ ĂƚĞŶĚĞƌ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ ĚĞ ĂƉŽLJŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ
ĐƵďŝĞƌƚŽƐ ƉŽƌ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ͘
Ŷ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ůĂ ZĞĚ ŽŵƵŶĂů ŚŝůĞ ƌĞĐĞ ŽŶƚŝŐŽ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ĞƐ ƋƵŝĞŶ
ĂƌƚŝĐƵůĂ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƋƵĞ ŚŝůĞ ƌĞĐĞ ŽŶƚŝŐŽ ƉŽŶĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
ƐƚĂ ZĞĚ ĞƐƚĄ ĐŽŵƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ƐĂůƵĚ͕ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ LJ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƐĨĂŵ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ;'ĂƌşŶ LJ >Ž &ƌĂŶĐŽͿ͕ ĚĞů ŽŶƐƵůƚŽƌŝŽ ŶĚĞƐ͕ Ğů ,ŽƐƉŝƚĂů
&Ġůŝdž ƵůŶĞƐ͕ ũĂƌĚŝŶĞƐ ŝŶĨĂŶƚŝůĞƐ :ƵŶũŝ LJ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ ƐŝĞŶĚŽ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂ ƉŽƌ
ƵŶĂ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘
ŚŝůĞ ƌĞĐĞ ŽŶƚŝŐŽ ĞŶ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ϯ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͕ Ă ƐĂďĞƌ͗ WƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ
ƉŽLJŽ Ăů ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŝŽƐŝĐŽƐŽĐŝĂů͕ WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ /ŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉŽLJŽ Ăů ĞƐĂƌƌŽůůŽ /ŶĨĂŶƚŝů LJ
WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ &ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ Ă ůĂ 'ĞƐƚŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͖ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ĚĞƚĂůůĂŶ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ LJ
ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ƋƵĞ ŚŝůĞ ƌĞĐĞ ŽŶƚŝŐŽ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ĚŝƐƉƵƐŽ ƉĂƌĂ ƐƵ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ
ϮϬϬϵ͗
WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ƉŽLJŽ Ăů ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŝŽƐŝĐŽƐŽĐŝĂů͗
ů ĐƵĂů͕ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ĞŶ ůŽƐ ĞƐĨĂŵ LJ ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝŽ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐ ĞŵďĂƌĂnjĂĚĂƐ LJ ƐƵƐ ŚŝũŽƐ͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂƐ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ͕ ƋƵŝĞŶĞƐ ƌĞĐŝďĞŶ͕ ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌĂƐ͕ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĂƚĞŶĐŝŽŶĞƐ͗
•
ZĞĨŽƌnjĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞů ĞŵďĂƌĂnjŽ͗
ŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ůĂ ŐƵşĂ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚĂĐŝſŶ LJ Ğů ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ ͞ŵƉĞnjĂŶĚŽ Ă ĐƌĞĐĞƌ͕͟ ĐŽŶ
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ĞƚĂƉĂ ĚĞů ĞŵďĂƌĂnjŽ LJ ĚĞů ƉĂƌƚŽ͘
dĂůůĞƌĞƐ LJ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ Ăů ƉĂƌƚŽ͕ ĐƌŝĂŶnjĂ LJ ĐƵŝĚĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ͘
WƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĂĐƚŝǀĂ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĚƌĞƐ͘
sŝƐŝƚĂƐ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝĂƐ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞ ƐĂůƵĚ ĞŶ ůŽƐ ŚŽŐĂƌĞƐ ĚĞ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĞŵďĂƌĂnjĂĚĂƐ
ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ĂůŐƷŶ ĨĂĐƚŽƌ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ͘
•
ƚĞŶĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂůŝnjĂĚĂ ĚĞů ƉĂƌƚŽ͗
WĂƌƚŽ ƉĞƌƐŽŶĂůŝnjĂĚŽ ;ŐĂƌĂŶƚşĂ '^Ϳ
ĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ůĂ ŵĂĚƌĞ Ă ĞƐƚĂƌ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ƉĂĚƌĞ͕ ŽƚƌŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ Ž ƉĞƌƐŽŶĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͘
ĞƌĞĐŚŽ Ă ƐƵ ŝŶƚŝŵŝĚĂĚ͕ Ă ƐĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂĚĂ ĚĞů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ Ă ĂĚŽƉƚĂƌ ůĂ ƉŽƐƚƵƌĂ ĨşƐŝĐĂ
ƋƵĞ ůĞ ƐĞĂ ŵĄƐ ĐſŵŽĚĂ Ž ƋƵĞ ƐƵ ĐƵůƚƵƌĂ ŝŶĚŝƋƵĞ͘
ƐĞŐƵƌĂƌ ĂƉĞŐŽ ƚĞŵƉƌĂŶŽ͘
•
ZĞĨŽƌnjĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ƐĂůƵĚ ĚĞů ŶŝŹŽ Ž ŶŝŹĂ͕ ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĠŶĨĂƐŝƐ ĞŶ ůŽƐ ĚŽƐ
ƉƌŝŵĞƌŽƐ ĂŹŽƐ ĚĞ ǀŝĚĂ͗
ŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ͕ ĚĞ ĂƉŽLJŽ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ŝŶĨĂŶƚŝů ƚĞŵƉƌĂŶŽ͘
dĂůůĞƌĞƐ LJ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŐƌƵƉĂůĞƐ ƋƵĞ ĂƉŽLJĞŶ Ă ůŽƐ ƉĂĚƌĞƐ LJ ŵĂĚƌĞƐ ĞŶ ƐƵ ƚĂƌĞĂ ĚĞ
ĐƌŝĂŶnjĂ͘
ĞƚĞĐĐŝſŶ ƉĞƌŝſĚŝĐĂ ĚĞ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ LJ ƌĞnjĂŐŽƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ LJ
ĂƚĞŶĐŝſŶ ŽƉŽƌƚƵŶĂ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͘
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ^ĂůĂƐ ĚĞ ƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ dĞŵƉƌĂŶĂ ĞŶ ĐĂĚĂ ĞƐĨĂŵ LJ ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝŽ
;'ĂƌşŶ͕ >Ž &ƌĂŶĐŽ LJ ŶĚĞƐͿ͘
sŝƐŝƚĂƐ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝĂƐ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞ ƐĂůƵĚ Ă ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ
ƌŝĞƐŐŽ͘
•
ĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ĚŝƌŝŐŝĚŽƐ Ă ůŽƐ ŶŝŹŽƐͬĂƐ ĚĞ ůŽƐ ŚŽŐĂƌĞƐ ĚĞů ϰϬй ĚĞ ŵĞŶŽƌĞƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ LJͬŽ ĐŽŶ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĚĞ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ͗
Ͳ
^ƵďƐŝĚŝŽ &ĂŵŝůŝĂƌ ;^h&Ϳ͗ ;ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ŶƵĞǀĂ ĨŝĐŚĂ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂůͿ
Ͳ
^ĂůĂ ƵŶĂ ŐƌĂƚƵŝƚĂ͕ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ ĂĐƌĞĚŝƚĂĚĂ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŚŝũŽƐ Ğ ŚŝũĂƐ ĚĞ ŵĂĚƌĞƐ ƋƵĞ
ƚƌĂďĂũĂŶ͕ ďƵƐĐĂŶ ƚƌĂďĂũŽ͕ ĞƐƚƵĚŝĂŶ Ž ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘
Ͳ
:ĂƌĚşŶ /ŶĨĂŶƚŝů ŐƌĂƚƵŝƚŽ͕ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ ĂĐƌĞĚŝƚĂĚĂ͕ ĚĞ ũŽƌŶĂĚĂ ĞdžƚĞŶĚŝĚĂ Ž ƉĂƌĐŝĂů ƉĂƌĂ
ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ĚĞ Ϯ LJ ϯ ĂŹŽƐ͘
z ƚŽĚŽƐ ĂƋƵĞůůŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ LJͬŽ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƋƵĞ͕ ƐĞŐƷŶ Ğů ƉƵŶƚĂũĞ ĚĞ &W^͕ ůĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶ͕
ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ͗ ^ƵďƐŝĚŝŽ ĚĞ ƐĞŽ ŽŵŝĐŝůŝĂƌŝŽ͕ ^ƵďƐŝĚŝŽ ĚĞ ŐƵĂ WŽƚĂďůĞ ;^ WͿ͕ ^ƵďƐŝĚŝŽ ĚĞ sŝǀŝĞŶĚĂ͕
ĞƚĐ͕͘ LJ ƚĂŵďŝĠŶ ĂƚĞŶĐŝſŶ /ŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ƐŝƐƚĞŶƚĞ ^ŽĐŝĂů ;ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂƐŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐͿ͕ ƚĞŶĐŝſŶ ĞŶ
^ĂůƵĚ DĞŶƚĂů͕ ƚĞŶĐŝſŶ ĞŶ ůĂ KĨŝĐŝŶĂ ĚĞ ĞĨĞŶƐĂ ĚĞ ůŽƐ ĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞů EŝŹŽƐ LJ ůĂ EŝŹĂ ;KWͿ͕ LJƵĚĂƐ
dĠĐŶŝĐĂƐ &ŽŶĂĚŝƐ ;ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚͿ͕ KƚƌĂƐ ĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ ;WƵĞŶƚĞ͕ sŝǀŝĞŶĚĂ͕ WƌĞǀŝĞŶĞ͕ DƵũĞƌĞƐ :ĞĨĂƐ ĚĞ
,ŽŐĂƌ͕ ĞƚĐ͘Ϳ
Ŷ ĞƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĨƵĞƌŽŶ ĂƚĞŶĚŝĚĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ϳϰϭ ŵƵũĞƌĞƐ ĞŵďĂƌĂnjĂĚĂƐ͕ LJ ƐƵƐ
ŐƵĂŐƵĂƐ Ăů ŶĂĐĞƌ͘
dĂůůĞƌĞƐ ĚƵĐĂƚŝǀŽƐ ĞŶ ĞƐĨĂŵ 'ĂƌşŶ
WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ /ŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉŽLJŽ Ăů ĞƐĂƌƌŽůůŽ /ŶĨĂŶƚŝů͗
ƐƚĞ WƌŽŐƌĂŵĂ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ĚŽƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ Ă ƐĂďĞƌ͗
͘ WƌŽŐƌĂŵĂ DŽĚĂůŝĚĂĚ ^ĂůĂ ĚĞ ƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ dĞŵƉƌĂŶĂ͗
ŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĞƐƉĞĐŝĂůŝnjĂĚŽ ĚĞ ĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ͕ ĂƉŽƌƚĂĚŽ ƉŽƌ ƵŶŽ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĐĂůŝĨŝĐĂĚĂ͕ ƋƵĞ͕ ƵďŝĐĂĚŽ ĞŶ ůŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕ ĂƚŝĞŶĚĞŶ Ă ůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ
ŶŝŹĂƐ ƋƵĞ ŚĂLJĂŶ ƐŝĚŽ ĞǀĂůƵĂĚŽƐ LJ ĚĞƚĞĐƚĂĚŽƐ ĐŽŶ ƌĞnjĂŐŽƐ LJͬŽ ƌĞƚƌĂƐŽƐ ĞŶ ƐƵ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ŶŽƌŵĂů͘
ů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƉĞƌŵŝƚŝſ ĚŽƚĂƌ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ͕ ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ LJ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ LJ ĚĞ
ĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ Ă ĐĂĚĂ ^ĂůĂ ĚĞ ƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĚŝĚĄĐƚŝĐŽƐ͕
ũƵŐƵĞƚĞƐ͕ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ ƐĞŶƐŽƌŝĂů͕ ĞƐĐƌŝƚĂ͕ ǀŝƐƵĂů LJ ĞŵŽĐŝŽŶĂů͕ ĂĚĞĐƵĂĚŽ Ă ĐĂĚĂ
ĞƚĂƉĂ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůŽƐ ŵĞŶŽƌĞƐ ĂƚĞŶĚŝĚŽƐ LJ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ƉĞƌŵŝƚŝſ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐŝŶƚŽƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚĂ ůĂ ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶ͕
ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ͘
ĞƐĚĞ ĨŝŶĞƐ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ƚƌĞƐ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ;ĞƐĨĂŵ 'ĂƌşŶ͕
ĞƐĨĂŵ >Ž &ƌĂŶĐŽ LJ ŽŶƐƵůƚŽƌŝŽ
ŶĚĞƐͿ͕ ĐƵĞŶƚĂŶ ĐŽŶ ƐƵ ƉƌŽƉŝĂ ^ĂůĂ ĚĞ ƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ
dĞŵƉƌĂŶĂ͕ Ă ĐĂƌŐŽ ĚĞ ƵŶĂ ĚƵĐĂĚŽƌĂ ĚĞ WĄƌǀƵůŽƐ͕ ƋƵŝĞŶ ĂƚŝĞŶĚĞ Ă ůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ƋƵĞ ůŽ
ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ LJ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ĞŶƐĞŹĂŶ Ă ƐƵƐ ƉĂĚƌĞƐ LJ ŵĂĚƌĞƐ Ă ĞƐƚŝŵƵůĂƌ LJ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ŶŽƌŵĂů ĚĞ ƐƵƐ ŚŝũŽƐ͕ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ Ğů ĂƉĞŐŽ ƚĞŵƉƌĂŶŽ͘
Ɛ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ŚĂĐĞƌ ŶŽƚĂƌ ƋƵĞ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞů ĞƐĨĂŵ >Ž &ƌĂŶĐŽ͕ ůĂ ^ĂůĂ ĚĞ ƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ ƐĞ
ŝŶƐƚĂůſ ĞŶ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ƋƵĞ ĂŶƚĞƐ ŶŽ ĞdžŝƐƚşĂ ĞŶ ĚŝĐŚŽ ƌĞĐŝŶƚŽ͕ ůƵŐĂƌ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ ůĂ
ŝŶĂƵŐƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝĐŚĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞů ^ĞƌĞŵŝ ĚĞ
DŝĚĞƉůĂŶ͕ ĞŶ ŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞů ϮϬϬϵ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĨƵĞƌŽŶ ĂƚĞŶĚŝĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ŵĄƐ ĚĞ ϯϬϬ ŶŝŹŽƐ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů LJͬŽ ŐƌƵƉĂů͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƚĂŵďŝĠŶ͕ ƐĞ ůĞƐ ĚŝŽ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƐŽĐŝŽĞĚƵĐĂƚŝǀĂ Ă ƐƵƐ ŵĂĚƌĞƐ ƉĂƌĂ
ĂƉŽLJĂƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ ĞŶ ĐĂƐĂ͘
Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ŶŽ ĞdžŝƐƚşĂ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů
^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŚŝůĞ ƌĞĐĞ ŽŶƚŝŐŽ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ^ŝƐƚĞŵĂ WƷďůŝĐŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ͘
ŚŽƌĂ͕
ŶƵĞƐƚƌĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ LJ ƐƵƐ ŐƵĂŐƵĂƐ ĐƵĞŶƚĂŶ ĐŽŶ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĞƐƉĞĐŝĂůŝnjĂĚŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕
ĚĞƚĞĐĐŝſŶ LJ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƌĞnjĂŐŽ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ŝŶĨĂŶƚŝů ĞŶ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ŝŶĨĂŶĐŝĂ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů LJͬŽ ŐƌƵƉĂů͘
^ĂůĂ ĚĞ ƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ ŽŶƐƵůƚŽƌŝŽ ŶĚĞƐ
^ĂůĂ ĚĞ ƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ ĞƐĨĂŵ 'ĂƌşŶ
^ĂůĂ ĚĞ ƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ ĞƐĨĂŵ >Ž &ƌĂŶĐŽ
͘ WƌŽŐƌĂŵĂ &ŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͗
ŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ŵĞũŽƌĂƌ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ƋƵŝĞŶĞƐ ƚƌĂďĂũĂŶ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ
ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ĐŽŶ ƌĞnjĂŐŽ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ůĂ ZĞĚ ŽŵƵŶĂů ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ŽƌŐĂŶŝnjſ ƵŶ ĐƵƌƐŽͲƚĂůůĞƌ ;KĐƚƵďƌĞͲ
ŝĐŝĞŵďƌĞ ϮϬϬϵͿ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ Ă Ϯϱ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ
ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ŶŝŹŽƐ͕ ŶŝŹĂƐ LJ ŵĂĚƌĞƐ ĚĞ ŐƵĂŐƵĂƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƌĞnjĂŐŽ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘
ŝĐŚŽ ĐƵƌƐŽ͕ ĞŶƚƌĞŐĂĚŽ ƉŽƌ ƵŶĂ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĚĞ ĂůƚŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ ĞŶ Ğů ƚĞŵĂ͕ ůĞƐ
ƉĞƌŵŝƚĞ Ă ůĂƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ͕ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ LJ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŶ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĐĂƐŽƐ LJ ƉƌĞƐƚĂƌ ƵŶĂ ĞĨŝĐĂnj ĂLJƵĚĂ Ă ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĂƚĞŶĚŝĚĂƐ͘
&ŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ &ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ Ă ůĂ 'ĞƐƚŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͗
ŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂ ZĞĚ ŽŵƵŶĂů͕ LJ͕ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ͕ ůĂ ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ĐŽŵƵŶĂůĞƐ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ Ă ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂů ĐŽŵŽ ĞũĞ ĐĞŶƚƌĂů ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ůĂ ZĞĚ ŽŵƵŶĂů ƌĞĂůŝnjſ ǀĂƌŝĂĚĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ƵŶĂ
ſƉƚŝŵĂ LJ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ͗
ZĞƵŶŝŽŶĞƐ ŵĞŶƐƵĂůĞƐ ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ
:ŽƌŶĂĚĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ LJ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ
ĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ
DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ůĂ ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝſŶ LJ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ
^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂƐŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ĞƚĐ͘
ZĞƵŶŝŽŶĞƐ ŵĞŶƐƵĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ZĞĚ ŽŵƵŶĂů
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ &ĞƌŝĂƐ ĚĞ ŝĨƵƐŝſŶ DĞŶƐƵĂů
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ĐƵĂĚƌŽ ƌĞƐƵŵĞŶ ĐŽŶ ůŽƐ ŵŽŶƚŽƐ LJ ĐŽďĞƌƚƵƌĂƐ ƉŽƌ ĐĂĚĂ
WƌŽŐƌĂŵĂ͗
^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŚŝůĞ ƌĞĐĞ ŽŶƚŝŐŽ
YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
WƌŽŐƌĂŵĂ
ƉŽLJŽ Ăů ĞƐĂƌƌŽůůŽ
ŝŽƐŝĐŽƐŽĐŝĂů
;ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ LJ ĞũĞĐƵƚĂĚŽ
ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ^ĂůƵĚ
DƵŶŝĐŝƉĂůͿ
ŽďĞƌƚƵƌĂ
;ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐ ĂƚĞŶĚŝĚŽƐ
ϮϬϬϵͿ
ϳϰϭ
/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉŽLJŽ Ăů
ĞƐĂƌƌŽůůŽ /ŶĨĂŶƚŝů͗
;ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ LJ ĞũĞĐƵƚĂĚŽ
ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ Ă
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ZĞĚ ŽŵƵŶĂůͿ
Ͳ &ŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
Ϯϱ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐ
Ͳ DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ
DŽĚĂůŝĚĂĚ
DĄƐ ϯϬϬ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ
ĂƚĞŶĚŝĚŽƐ ĞŶ ^ĂůĂƐ ĚĞ
ƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ dĞŵƉƌĂŶĂ
&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ
'ĞƐƚŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů
;ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ LJ ĞũĞĐƵƚĂĚŽ
ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ Ă
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ZĞĚ ŽŵƵŶĂůͿ
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ĞƐĨĂŵ
'ĂƌşŶ͕ ĞƐĨĂŵ ůŽ &ƌĂŶĐŽ͕
ŽŶƐƵůƚŽƌŝŽ ŶĚĞƐ͕
:ĂƌĚŝŶĞƐ ŝŶĨĂŶƚŝůĞƐ͕
ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ͘
DŽŶƚŽ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽ
ŝĞƌƌĞ ĚĞů
WƌŽŐƌĂŵĂ
Ψ ϯϵ͘ϳϬϵ͘ϯϴϮ
ŝĐŝĞŵďƌĞ
ϮϬϬϵ
Ψ ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕
ƐĞŐƷŶ Ğů
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ĚĞƐŐůŽƐĞ͘
DĂƌnjŽ ϮϬϭϬ
Ψ ϱ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϰ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϭ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ
ďƌŝů ϮϬϭϬ
ΎΎEKd ͗ ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ĞůĂďŽƌĂĚŽ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĞ͕ ƐŽůŽ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ƉŽLJŽ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ŝŽƐŝĐŽƐŽĐŝĂů ĞƐƚĄ
ĞũĞĐƵƚĂĚŽ ƉĂƌĂ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘
>ŽƐ WƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ /ŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉŽLJŽ Ăů ĞƐĂƌƌŽůůŽ /ŶĨĂŶƚŝů LJ ĚĞ &ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ Ă ůĂ
'ĞƐƚŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů ĞƐƚĄŶ ĂƷŶ ĞŶ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ŚĂƐƚĂ ůĂƐ ĨĞĐŚĂƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͘
WZK'Z D , />/ ^ W Z > s/
>Ă DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ŚĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůŽƐ ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĄƌĞĂ ĚĞ ^ĂůƵĚ DĞŶƚĂů /ŶĨĂŶƚŝů Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ sŝĚĂ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ
ĚĞ :hE ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘ dŽĚŽ ĞƐƚŽ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ
ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ĞŶƚƌĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ĚĞů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ LJ :hE ͘
ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĐĞŶƚƌĂů ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĞƐ ƉƌŽŵŽǀĞƌ LJ ƉƌĞǀĞŶŝƌ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ
ƐĂůƵĚ ŵĞŶƚĂů ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞdžƚŽ ĞƐĐŽůĂƌ͕ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ƉƌĞďĄƐŝĐĂ LJ ƉƌŝŵĞƌ ĐŝĐůŽ ĚĞ
ĞŶƐĞŹĂŶnjĂ ďĄƐŝĐĂ͕ ĞƐƚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƚĞŵƉƌĂŶĂƐ ĞŶ ƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ ǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ͕ ĚĞ
ŵĂŶĞƌĂ ĚĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ďŝŽůſŐŝĐŽ ĂĨĞĐƚŝǀŽ LJ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ͕ ƉƌŽŵŽǀŝĠŶĚŽƐĞ ĞŶ ĞůůŽƐ
ƵŶĂ ŵĞũŽƌ ƐĂůƵĚ͕ ŵĞũŽƌĞƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ LJ ŵĂLJŽƌ ďŝĞŶĞƐƚĂƌ͕ ĂĐƚƵĂŶĚŽ ĐŽŵŽ ǀĞƌĚĂĚĞƌĂƐ ͞ǀĂĐƵŶĂƐ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů͘͟
ĂďĞ ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ,Ws ƐĞ ĞũĞĐƵƚĂ ĞŶ ϲ
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĞƐƚŽƐ ƐŽŶ͗
ƐĐƵĞůĂ ŶŐĞůŵſ
ƐĐƵĞůĂ 'ƌĞŶŽďůĞ
ƐĐƵĞůĂ ĂůŝĐĂŶƚŽ
ƐĐƵĞůĂ /ŶŐůĂƚĞƌƌĂ
ƐĐƵĞůĂ ŝĞŐŽ WŽƌƚĂůĞƐ
ƐĐƵĞůĂ >Ž &ƌĂŶĐŽ
ZĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ůŽƐ ĞũĞƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƐŽƐƚŝĞŶĞ ůĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ƚĞſƌŝĐŽ ʹ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
WƌŽŵŽĐŝſŶ
KďũĞƚŝǀŽ͘
WƌŽŵŽǀĞƌ
ůĂ
ƐĂůƵĚ
ŵĞŶƚĂů͕ ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽ ůŽƐ
ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐ ĞŶ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͕ ƉĂĚƌĞƐ LJ
ŶŝŹŽƐ͘
d/s/ ^
Ͳ dĂůůĞƌ ĚĞ ƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ ƉĂƌĂ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ;ϭΣ ĐŝĐůŽͿ͘
Ͳ WƌŽŵŽĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ
Ğů ĂƵůĂ͘
Ͳ ƐĞƐŽƌşĂ Ăů ƉƌŽĨĞƐŽƌ ƉĂƌĂ Ğů
ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ͘
,Ws
WƌĞǀĞŶĐŝſŶ
KďũĞƚŝǀŽ͘
ZĞĂůŝnjĂƌ ƚĂůůĞƌĞƐ ŐƌƵƉĂůĞƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ
ĐŽŶ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ
ƌŝĞƐŐŽ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů͕ ŝŶƚĞƌǀŝŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ůĂƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĄƌĞĂƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͗ ƉƌĞŶĚŝnjĂũĞ͕
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƐŽĐŝĂů͕ DĂĚƵƌĞnj ĞŵŽĐŝŽŶĂů Ğ
,ŝƉĞƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ʹ ŐƌĞƐŝǀŝĚĂĚ͘
d/s/ ^
Ͳ dĂůůĞƌĞƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ ƉĂƌĂ ŶŝŹŽƐ ĚĞƚĞĐƚĂĚŽƐ
ĐŽŶ ƵŶ ĂůƚŽ şŶĚŝĐĞ ĚĞ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ
ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐ
dK ͲZZ LJ W^͘
Ŷ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĞ ƐĞ ƐĞŹĂůĂŶ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕
ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĐůƵLJĞ ƵŶĂ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
ƋƵŝƉŽ ũĞĐƵƚŽƌ ŽŵƵŶĂů ϮϬϬϵ
ŶĐĂƌŐĂĚĂ ŽŵƵŶĂů
ƐŝƐƚĞŶƚĞ ^ŽĐŝĂů͕ ŶŐĞůŝŶĂ ZŝĨĨŽ ŶŶƵŶ
ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂ dĠĐŶŝĐĂ
WƐŝĐŽƉĞĚĂŐŽŐĂ͕ WĂƚƌŝĐŝĂ ƐƉŝŶŽnjĂ
WƐŝĐſůŽŐĂ
WƐŝĐſůŽŐĂ͕ sŝƌŐŝŶŝĂ KƉĂnjŽ
ƐŝƐƚĞŶƚĞ ^ŽĐŝĂů
ƐŝƐƚĞŶƚĞ ^ŽĐŝĂů͕ /ŶĠƐ ƌĂLJĂ
WƐŝĐŽƉĞĚĂŐŽŐĂ
WƐŝĐŽƉĞĚĂŐŽŐĂ͕ >ŝƐƐĞƚƚĞ ĂƌǀĂũĂů
ŽďĞƌƚƵƌĂ Ͳ WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ
ƐĐƵĞůĂ
EΣ '
EΣ ĚĞ WƌŽĨĞƐŽƌĞƐ
EΣ ůƵŵŶŽƐ
;ƋƵŝƉŽ ĚĞ
:ĞĨĞ
;DĂƚƌşĐƵůĂƐ Edϭ͕ EdϮ LJ
'ĞƐƚŝſŶ ƐĐŽůĂƌͿ
dKd >
ϭΣ ĄƐŝĐŽͿ
ϭ͘ ŶŐĞůŵſ
ϯ
ϲ
ϱϵ
ϲϴ
Ϯ͘ ĂůŝĐĂŶƚŽ
ϱ
ϭϮ
ϭϲϯ
ϭϴϬ
ϯ͘ 'ƌĞŶŽďůĞ
ϱ
ϭϮ
ϭϳϯ
ϭϵϬ
ϰ͘ ŝĞŐŽ
ϱ
ϭϲ
ϭϱϵ
ϭϴϬ
ϱ͘ /ŶŐůĂƚĞƌƌĂ
ϱ
ϭϭ
ϭϭϬ
ϭϮϲ
ϲ͘ >Ž ĨƌĂŶĐŽ
ϱ
ϭϲ
ϮϬϳ
ϮϮϴ
dKd >
Ϯϴ
ϳϯ
ϴϳϭ
ϵϳϮ
WŽƌƚĂůĞƐ
hŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ,Ws͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƐĞŹĂůĂŶ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶŝĞŶƚĞƐ Ă ĐĂĚĂ ƵŶŝĚĂĚ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌŽŶ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘
ŝĨƵƐŝſŶ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ
hŶŝĚĂĚ ĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶ͘
ƉƌŽŵŽĐŝſŶ͘
dĂůůĞƌ ĚĞ ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ
^/
ƐĞƐŽƌşĂ ƉĂƌĂ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ͘
ƐĞƐŽƌşĂ
ƉĂƌĂ
ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ
^/
ĚĞ
^/
ƉĂĚƌĞƐ
LJ
EK
ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ͘
hŶŝĚĂĚ ĚĞ
ĚĞƚĞĐĐŝſŶ
ƉůŝĐĂĐŝſŶ dK ͲZZ Ă ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ũĞĨĞƐ͘
ƉůŝĐĂĐŝſŶ W^ Ă ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͘
hŶŝĚĂĚ ĚĞ
dĂůůĞƌĞƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ ĐŽŶ ŶŝŹŽƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ
ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů͘
hŶŝĚĂĚ ĚĞ
ĞƌŝǀĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ ŵĞŶƚĂů
ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ
ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐ ŵĄƐ
^/
^/
EK
EK
ĐŽŵƉůĞũĂƐ͘
hŶŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞĚ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌ LJͬŽ ƌĞĨŽƌnjĂƌ ƵŶĂ ƌĞĚ ůŽĐĂů ƋƵĞ
ĚĞ ĂƉŽLJŽ ůŽĐĂů
ĨĂĐŝůŝƚĞ LJ ĂƐĞŐƵƌĂ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ
ĞƐĐƵĞůĂ LJ ůŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ĂƉŽLJŽ LJ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ
^/
ĂƚĞŶĐŝſŶ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů ĞdžŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͘
hŶŝĚĂĚ ĚĞ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ LJ
ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ
ǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ ĚĞů ƵƐƵĂƌŝŽ͘
^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ͘
^/
EK
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ,Ws
>ĂƐ ĞƐĐƵĞůĂƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ,Ws ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ sŝĚĂ ĞŶƚƌĞ Ğů Ϯϴ ĚĞ ^ĞƉƚŝĞŵďƌĞ LJ Ğů Ϭϯ ĚĞ
ŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘ ƐƚĞ ƉĞƌşŽĚŽ ƐĞ ĞdžƚŝĞŶĚĞ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƌĞƵŶŝſŶ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů
ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ĐĂĚĂ ĞƐĐƵĞůĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ƚĠƌŵŝŶŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐ dK ͲZZ LJ W^͘
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ ƐĞ ĞƐƉĞƌĂ Ăďƌŝƌ Ğ ŝŶƐƚĂůĂƌ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ
ƉĂƌĂ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĂďŽƌĚĂƌ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂůĞƐ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ ƋƵĞ
ĂĨĞĐƚĂŶ ƐƵ ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ĚŽĐĞŶƚĞ͕ ũƵŶƚŽ Ă ĞůůŽ͕ ĞĨĞĐƚƵĂƌ ĂƐĞƐŽƌşĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ ĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶ Ăů ĐůŝŵĂ ĞƐĐŽůĂƌ LJ ĂƐĞƐŽƌşĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉĂĚƌĞƐ LJ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ĐŽŶ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ͕ ŽƌŝĞŶƚĂŶĚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ
ůĂ ƚĂƌĞĂ ĚĞ ĐƌŝĂŶnjĂ͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ĚĞƐĐƌŝďĞŶ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ĞƐƚĞ ƉĞƌşŽĚŽ͗
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ZĞĂůŝnjĂĚĂƐ
dĂůůĞƌ ĚĞ ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ ƉĂƌĂ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͗ WƌŽŵŽǀĞƌ ůĂ ƐĂůƵĚ ŵĞŶƚĂů͕
ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐ ĞŶ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͘
ƐĞƐŽƌşĂ ƉĂƌĂ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ͗ ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞů ĐůŝŵĂ ĞƐĐŽůĂƌ ƉĂƌĂ
ĚŝƐĞŹĂƌ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ LJ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ƉƌſdžŝŵŽ ĂŹŽ͘
ƉůŝĐĂĐŝſŶ dK ͲZZ LJ W^͗ ĞƚĞĐƚĂƌ ĂƋƵĞůůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ
ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů LJ ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ ĚĞƐĂĚĂƉƚĂƚŝǀĂƐ ĞŶ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ LJ Ğů
ŚŽŐĂƌ͘
Ă͘ dĂůůĞƌ ĚĞ ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ ƉĂƌĂ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͗
ů ƚĂůůĞƌ ĚĞ ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ ƉĂƌĂ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĞƐƚĄ ĞŶĨŽĐĂĚŽ Ă ůŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉŽƐĞĞŶ ůĂ
ũĞĨĂƚƵƌĂ ĚĞ ůŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ăů ƉƌŝŵĞƌ ĐŝĐůŽ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶnjĂ ďĄƐŝĐĂ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ
ϭΣ͕ ϮΣ͕ ϯΣ LJ ϰΣ ĂŹŽ ďĄƐŝĐŽ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵLJĞŶ ůĂƐ ĞĚƵĐĂĚŽƌĂƐ ĚĞ ƉĄƌǀƵůŽƐ ĚĞ WƌĞ ʹ ďĄƐŝĐĂ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕
ůĂƐ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ WƌĞ Ͳ <ŝŶĚĞƌ LJ <ŝŶĚĞƌ͘
ů ŽďũĞƚŝǀŽ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞů ƚĂůůĞƌ ĚĞ ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ ĞƐ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ůĂ ƐĂůƵĚ ŵĞŶƚĂů ĞŶ ůŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ͕
ƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ LJ ĂďŽƌĚĂŶĚŽ ůĂƐ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƚĂŶƚŽ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů ĐŽŵŽ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ƋƵĞ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĞ ĐŽŵŽ ƵŶ
ĨĂĐƚŽƌ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ͘
Ŷ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ͕ Ğů ƚĂůůĞƌ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂ ĚĞ ŵŽĚŽ ŐƌƵƉĂů ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀŽ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ
ƉůĂŶƚĞĂŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ƐĞƐŝſŶ͘
ĂďĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ ĚĞ ůĂƐ ϲ ĞƐĐƵĞůĂƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ƐſůŽ ůĂƐ ĞƐĐƵĞůĂƐ ŶŐĞůŵſ LJ >Ž &ƌĂŶĐŽ
ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ůĂƐ ϰ ƐĞƐŝŽŶĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ůĂƐ ĞƐĐƵĞůĂƐ ƌĞƐƚĂŶƚĞƐ ƐĞ ĂĚŚŝƌŝĞƌŽŶ Ăů
ƉĂƌŽ ŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ƉŽƌ ŵĄƐ ƚŝĞŵƉŽ͕ ůŽ ƋƵĞ ĚŝĨŝĐƵůƚſ ůĂ ƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ ĚĞů
ƚĂůůĞƌ͘ Ŷ ůĂƐ ĞƐĐƵĞůĂƐ ĂůŝĐĂŶƚŽ͕ 'ƌĞŶŽďůĞ LJ ŝĞŐŽ WŽƌƚĂůĞƐ ƐſůŽ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ ƵŶĂ ĐŚĂƌůĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĐŽŶ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ Ă ĨŝŶ ĚĞ ĚĂƌ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ LJ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂ ,Ws͘ ZĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ /ŶŐůĂƚĞƌƌĂ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌŽŶ ĚŽƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ͕ ƵŶĂ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂ Ă ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ LJ ůĂ ŽƚƌĂ ƉĂƌĂ ƌĞĐŽŐĞƌ ůĂƐ ĞdžƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐ ĚĞů ŵŝƐŵŽ͘
ď͘
ƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ dK ͲZZ Ăů ƉƌŽĨĞƐŽƌ ũĞĨĞ͘
Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ͕ ĞƐ ƉƌĞĐŝƐŽ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ ƋƵĞ Ğů ƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ dK ͲZZ ƉĞƌŵŝƚĞ ĚĞĨŝŶŝƌ ůŽƐ
ƉĞƌĨŝůĞƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĂ ŵĄƐ Ž ŵĞŶŽƐ ĚĞƐĂĚĂƉƚĂƚŝǀĂƐ ƋƵĞ ĞdžƉƌĞƐĂƌşĂŶ ƵŶĂ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ ŵĞŶƚĂů ;ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽͿ ĞŶ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ ĚĞ ƉƌŝŵĞƌ ĐŝĐůŽ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶnjĂ ďĄƐŝĐĂ
ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘
ĂďĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵĞĚŝĐŝſŶ ĞƐ ƵŶĂ ƐĞŹĂů ĚĞ ůŽ ƋƵĞ Ăů ŶŝŹŽ ůĞ ŽĐƵƌƌĞ͕
ƉĞƌŽ EK ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĞdžƉůŝĐĂ ůĂ ĐĂƵƐĂ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ƐſůŽ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĞƚĂƉĂ ƉĂƌĂ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ Ğů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŶŝŹŽ͘ WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ƐſůŽ ŝŶĚŝĐĂ Ğů ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ ĞŶ
ĐŽŶƚĞdžƚŽ ĞƐĐŽůĂƌ ƐĞŐƷŶ ůĂ ǀŝƐŝſŶ ĚĞ ƵŶŽ ĚĞ ƐƵƐ ĞǀĂůƵĂĚŽƌĞƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ͕ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌ
ũĞĨĞ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĨƵĞ ǀĂůŝĚĂĚŽ ƉĂƌĂ ŚŝůĞ ƉŽƌ :hE ͘
ZĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ Ğů ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ dK ͲZZ ĨƵĞ ĂƉůŝĐĂĚŽ Ă ůŽƐ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ũĞĨĞ ĚĞ ƉƌŝŵĞƌ ĂŹŽ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶnjĂ ďĄƐŝĐĂ͕ ƋƵŝĞŶĞƐ ƌĞƐƉŽŶĚŝĞƌŽŶ ƵŶ ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ ƉŽƌ
ĐĂĚĂ ĂůƵŵŶŽ ĞǀĂůƵĂŶĚŽ ĞŶ ƵŶ ƌĂŶŐŽ ĚĞ ͞ĐĂƐŝ ƐŝĞŵƉƌĞ͟ Ă ͞ĐĂƐŝ ŶƵŶĐĂ͟ ůĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ ƐĞŹĂůĂĚĂƐ͘
WĂƌĂ ĞƐƚĂ ƚĂƌĞĂ Ğů ĞƋƵŝƉŽ ůŽĐĂů ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ,Ws ĚŝƐƉƵƐŽ ĚĞ ĞŶĐƵĞƐƚĂĚŽƌĞƐ ƋƵŝĞŶĞƐ ĞƐƚƵǀŝĞƌŽŶ Ă
ĐĂƌŐŽ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂů LJ ĚĞ ĂƉůŝĐĂƌ Ğů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ Ăů ƉƌŽĨĞƐŽƌ ũĞĨĞ ĐŽŶ ƵŶ ƚŝĞŵƉŽ ŵĄdžŝŵŽ ƉŽƌ ƐĞƐŝſŶ ĚĞ
ϭ ŚŽƌĂ ĐƌŽŶŽůſŐŝĐĂ͘
ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ dK ͲZZ
Aplicación TOCA-RR
99; 100%
ŽŵŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ĞŶ Ğů ŐƌĄĨŝĐŽ͕ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ũĞĨĞ ĚĞ ůŽƐ ϭΣ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ůĂƐ ϲ ĞƐĐƵĞůĂƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ,Ws ƌĞƐƉŽŶĚŝĞƌŽŶ Ğů ϭϬϬй ĚĞ ůŽƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă
ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞ ƐƵƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ĐƵƌƐŽƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ƵŶ ĂůƚŽ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ƉŽƌ
ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ LJ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ƋƵĞ ĂƉŽƌƚĂ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ Ăů ĞƐƉĂĐŝŽ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ LJ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ Ğů
ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĚĞƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů͘
Đ͘
ƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ W^ Ă ƉĂĚƌĞƐ LJ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ͘
ů ƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ W^ ůůĞǀĂ ĐŽŵŽ ŶŽŵďƌĞ ůĂ ƐŝŐůĂ ĚĞů ƚşƚƵůŽ ĞŶ ŝŶŐůĠƐ ;WĞĚŝĂƚƌŝĐ ^LJŵƉƚŽŵ
ŚĞĐŬůŝƐƚͿ͕ Ğů ĐƵĂů ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ͞ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ ƉĞĚŝĄƚƌŝĐŽ ĚĞ ƐşŶƚŽŵĂƐ͘͟ ƐƚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ϯϯ
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ ĚĞƐĂĚĂƉƚĂƚŝǀĂƐ
LJ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĂůĞƐ ĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ ĞŶ
ŶŝŹŽƐ͘ ƐƚĄ ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂĚŽ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ĂƉůŝĐĂĚŽ Ă ƉĂĚƌĞƐ ĚĞ ŶŝŹŽƐ ĞŶƚƌĞ ϲ LJ ϭϭ ĂŹŽƐ LJ ĨƵĞ ǀĂůŝĚĂĚŽ
ƉĂƌĂ ŚŝůĞ ƉŽƌ :hE ͘
ZĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ ĠƐƚĂ ĐŽŶƐŝƐƚŝſ ĞŶ ƵŶĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ŐƌƵƉĂů
ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂ ĚŝƌŝŐŝĚĂ ƉŽƌ ƵŶ ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ ĞũĞĐƵƚŽƌ ,Ws͘ ƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƐĞ ƉůĂŶŝĨŝĐſ ƉĂƌĂ ƐĞƌ
ĞĨĞĐƚƵĂĚĂ ĞŶ ůĂƐ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƋƵĞ ƐĞ ŽďƚĞŶĚƌşĂ ƵŶĂ ŵĂLJŽƌ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ͘
^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ƉŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞĐĂďĂĚĂ ĞŶ Ğů ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂů ĞĨĞĐƚƵĂĚĂ ĞŶ ^ĞƉƚŝĞŵďƌĞ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂŹŽ͕ Ğů ' ŝŶĨŽƌŵſ ƋƵĞ ůĂ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ă ůĂƐ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ ĞƌĂ ĚĞ ƵŶ ϴϬй
ĂƉƌŽdžŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĚŝƐƚſ ĐŽŶ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞŶ ĞƐƚĂ
ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƌŽŶ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ Ă ĨŝŶ ĚĞ ƌĞĂůŝnjĂƌ ůĂƐ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ĨĂůƚĂŶƚĞƐ͕ ƉĞƌŽ ůĂ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐŝĂ ĨƵĞ ĚĞ ƵŶ ϱй Ă ϭϬй ƐŝŶ ůŽŐƌĂƌ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ƚŽƚĂů͘ ŽŵŽ ƵŶĂ ƚĞƌĐĞƌĂ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ ĞŶ DĂƌnjŽ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϭϬ͘
ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ W^
PSC
41%
Aplicados
59%
No aplicados
ŽŵŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ĞŶ Ğů ŐƌĄĨŝĐŽ͕ Ğů ϱϵй ĚĞ ůŽƐ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ ĚĞ ĂůƵŵŶŽƐ ƋƵĞ ĐƵƌƐĂŶ ϭΣ ďĄƐŝĐŽ
ŚĂŶ ĐŽŶƚĞƐƚĂĚŽ Ğů ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ W^͕ ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ Ğů ϰϭй ĂƷŶ ŶŽ ůŽ ĐŽŶƚĞƐƚĂ͕ ůŽ ƋƵĞ ƌĞĨůĞũĂ ůĂ
ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ ƋƵĞ ĂƐŝƐƚĞŶ ƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ĨŝũĂĚĂƐ ƉŽƌ ĐĂĚĂ
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ Ğů ƋƵŝƉŽ ũĞĐƵƚŽƌ ,Ws ƚĞŶĚƌĄ ƋƵĞ ĚĞƐƉůĞŐĂƌ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ŵŽƚŝǀĂƌ Ă ůŽƐ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ ĂƵƐĞŶƚĞƐ Ă ƋƵĞ ĂƐŝƐƚĂŶ Ă ůĂƐ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝnjĂƌ ƵŶ
ƚƌĂďĂũŽ ŝŶƚĞŐƌĂů ĞŶ ƉŽƐ ĚĞ ůĂ ƐĂůƵĚ ŵĞŶƚĂů ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ͘
Ě͘ ^ĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ͘
ŽŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ,Ws ĞŶ ůĂ
ĞƐĐƵĞůĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ĞƐƚĞ ƉĞƌşŽĚŽ͕ ĞdžŝƐƚĞ ƵŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĞdžĐůƵƐŝǀŽ ƉĂƌĂ ĞůůŽ͕ Ğů ĐƵĂů ƌĞĐŽŐĞ ůĂ
ƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŽŶ ůŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĞů ' LJ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ,Ws͘
>Ă ĞŶĐƵĞƐƚĂ ĚĞ ƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ƉĂƌĂ Ğů ' ĞƐƚĄ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĂ ĞŶ ϯ ĞũĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ,Ws ĞŶ Ğů ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͕ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĐƵĞŶƚĂŶ͗
dĂůůĞƌ ĚĞ ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ͕ ZĞĚĞƐ >ŽĐĂůĞƐ LJ ĞƌŝǀĂĐŝſŶ͘
>Ă ĞŶĐƵĞƐƚĂ ĨƵĞ ĂƉůŝĐĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ĞŶĐĂƌŐĂĚĂ ĚĞ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĞŶ ĐĂĚĂ
ĞƐĐƵĞůĂ͘
ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ '
dĂůůĞƌ ĚĞ ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ͘
100
80
No contesta
Mucho
60
Bastante
Medianamente
40
Poco
Nada
20
0
Utilidad de taller
Mejores relaciones
Le gustaría volver a
participar
ŽŵŽ ƐĞ ĂƉƌĞĐŝĂ ĞŶ Ğů ŐƌĄĨŝĐŽ͕ ŵĄƐ ĚĞů ϲϬй ĚĞ ůŽƐ ' ĚĞ ůĂƐ ĞƐĐƵĞůĂƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ
ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ ƋƵĞ Ğů ƚĂůůĞƌ ĞƐ ĚĞ ŵƵĐŚĂ ƵƚŝůŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĞŶ ůĂ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ƐƵ ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ
ůĂďŽƌĂů͘
ZĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ƚĞŶĞƌ ŵĞũŽƌĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ͕ Ğů ϯϯй ĚĞ ůŽƐ ' ƐĞŹĂůĂŶ
ƋƵĞ Ğů ƚĂůůĞƌ ƐſůŽ ůĞƐ ĂƉŽƌƚſ ŵĞĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞ͕ Ăů ŵŝƐŵŽ ƚŝĞŵƉŽ͕ ŽƚƌŽ ϯϯй ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ ƋƵĞ ŶŽ ůĞƐ
ƌĞƉŽƌƚſ ŶŝŶŐƷŶ ĂǀĂŶĐĞ LJ ƉŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ Ğů ϯϯй ƌĞƐƚĂŶƚĞ ŶŽ ĐŽŶƚĞƐƚſ ĞƐƚĞ şƚĞŵ͕ ůŽ ƋƵĞ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ
Ăů ŶŽ ƌĞĂůŝnjĂƌ Ğů ƚĂůůĞƌ ĞŶ ƐƵ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ůŽƐ ' ŶŽ ǀŝƐƵĂůŝnjĂƌŽŶ ŶŝŶŐƵŶĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ͘
ZĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ĚĞĐŝƐŝſŶ ĚĞ ǀŽůǀĞƌ Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ,Ws͕ Ğů ϭϬϬй
ĚĞ ůŽƐ ' ĚĞ ůĂƐ ĞƐĐƵĞůĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚſ ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ͘
ZĞĚ
100
80
60
Si
Medianamente
40
No
20
0
Conoce la red de salud mental en su
comuna
Ha tenido información de red local
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ Ğů ϭϬϬй ĚĞ ůŽƐ ' ƐĞŹĂůĂ ĐŽŶŽĐĞƌ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ ŵĞŶƚĂů
ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ůŽ ƋƵĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ůĂ ĞĨĞĐƚŝǀĂ ĚŝĨƵƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ Ğ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂŶ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͘
ZĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ůĞƐ ŚĂ ĞŶƚƌĞŐĂĚŽ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ,Ws ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ƌĞĚĞƐ
ůŽĐĂůĞƐ͕ ŵĄƐ ĚĞů ϳϬй ĚĞ ůŽƐ ' ƐĞŹĂůĂŶ ŚĂďĞƌ ƐŝĚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂŶ ĞŶ Ğů
ĄŵďŝƚŽ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů͕ Ğů ϴй ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ ƋƵĞ ƐĞ ůĞƐ ŝŶĨŽƌŵſ ŵĞĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞ LJ Ğů ϭϳй ƌĞƐƚĂŶƚĞ
ŵĞŶĐŝŽŶĂ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ůĞƐ ŚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ƋƵĞ ĞdžŝƐƚĞŶ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ƉĂƌĂ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐ
ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϬ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌĄŶ ĂƐĞƐŽƌşĂƐ ĞŶĨŽĐĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵƚŝůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ͘
ĞƌŝǀĂĐŝſŶ
100
80
60
Mucho
Algo
Nada
40
20
0
Se le informó acerca sist. Derivación programa HPV
ZĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ ƵƚŝůŝnjĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ,Ws͕ ŵĄƐ ĚĞů ϳϱй ĚĞ ůŽƐ '
ƌĞĐŽŶŽĐĞ ŚĂďĞƌ ƐŝĚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ĞƋƵŝƉŽ ĞũĞĐƵƚŽƌ͕ Ğů ϴй ƐĞŹĂůĂ ƋƵĞ ƐĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵſ ĂůŐŽ ĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ LJ͕ ƉŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ Ğů ϭϳй ƌĞƐƚĂŶƚĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵſ
ŶĂĚĂ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ăů ƚĞŵĂ͕ ůŽ ƋƵĞ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ ůĂ ŵĂLJŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ' ĐŽŶŽĐĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ ,Ws͕ ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄ ƉĂƌĂ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϭϬ ƌĞĂůŝnjĂƌ
ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ ƵŶĂ ŵĞŶĐŝſŶ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂƐ ĞƐĐƵĞůĂƐ ƋƵĞ ĂƷŶ ƚŝĞŶĞŶ ĚƵĚĂƐ͘
ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ
Ɛ ƉƌĞĐŝƐŽ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ ƋƵĞ Ă ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ĚĞů ƚĂůůĞƌ ĚĞ ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ ƐĞ ůĞƐ
ĂƉůŝĐſ ƵŶĂ ĞŶĐƵĞƐƚĂ ĚĞ ƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ƌĞĐŽŐĞƌ ƐƵ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ƐſůŽ ĐŽŶƚĞƐƚĂƌŽŶ ĚŽƐ şƚĞŵĞƐ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůĂƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ
ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ͘
100
80
Mucho
60
Bastante
Medianamente
Poco
40
Nada
20
0
Capacidad de profesionales HPV
Comodidad metodología
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞů ƋƵŝƉŽ ũĞĐƵƚŽƌ ,Ws ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ
ĞǀĂůƵĂƌŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĞƐƚĞ şƚĞŵ͕ LJĂ ƋƵĞ ĐĞƌĐĂ ĚĞů ϳϬй ůŽ ĐĂůŝĨŝĐſ ĐŽŶ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ͞ďĂƐƚĂŶƚĞ͟ LJ Ğů
ϯϬй ƌĞƐƚĂŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ͞ŵƵĐŚŽ͕͟ ůŽ ƋƵĞ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ůĂ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ LJ ĚĞĚŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ
ƉŽƌ ůĂ ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚĂůůĞƌĞƐ LJ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ͘
ZĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ƵƚŝůŝnjĂĚĂ ĞŶ ůŽƐ ƚĂůůĞƌĞƐ͕ Ğů ϱϬй ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ƋƵĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŶ ůĂ ĞǀĂůƵĂƌŽŶ ĐŽŵŽ ͞ďĂƐƚĂŶƚĞ ĐſŵŽĚĂ͕͟ Ğů ϯϯй ůĂ ĐĂůŝĨŝĐſ ĐŽŵŽ ͞ŵƵLJ ĐſŵŽĚĂ͟ LJ ƐſůŽ
Ğů ϭϲй ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌſ ƋƵĞ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ƵƚŝůŝnjĂĚĂ ĞƌĂ ŵĞĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞ ĐſŵŽĚĂ͕ ůŽ
ƋƵĞ ƌĞĨůĞũĂ ƵŶĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ĞĨĞĐƚƷĂ Ğů ƚĂůůĞƌ ĚĞ
ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ͘
ĞƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĂůƵŵŶŽƐ ĐŽŶ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů͘
>Ă ĚĞƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĂůƵŵŶŽƐ ĐŽŶ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů ƐĞ ĞĨĞĐƚƵſ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞĐŽŐŝĚĂ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐ dK ͲZZ LJ W^͕ ůĂ ĐƵĂů ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐĞ
ŝŶŐƌĞƐſ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů :hE ƉĂƌĂ ŽďƚĞŶĞƌ ůŽƐ ƉĞƌĨŝůĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů ĚĞ ĐĂĚĂ
ĂůƵŵŶŽ͘ Ɛ ĂƐş ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƉĞƌĨŝůĞƐ͗
Ă͘
ůƵŵŶŽƐ ĐŽŶ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ĞŶ ƚĂůůĞƌĞƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ͕
ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ĂďŽƌĚĂŶ ϰ ĄƌĞĂƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͗ ƉƌĞŶĚŝnjĂũĞ͕ ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ƐŽĐŝĂů͕ DĂĚƵƌĞnj ĞŵŽĐŝŽŶĂů Ğ
,ŝƉĞƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ʹ ŐƌĞƐŝǀŝĚĂĚ͘
ď͘
ůƵŵŶŽƐ ĐŽŶ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů ĐŽŶ şŶĚŝĐĞ ĞƐƉĞĐŝĂů ĚĞ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ͕ ůŽƐ
ƋƵĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂŶ ƵŶ ŶŝǀĞů ĐƌşƚŝĐŽ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ ŵĞŶƚĂů LJ ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ ĂƚĞŶĐŝſŶ
ĞŶ ƐĂůƵĚ ŵĞŶƚĂů͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ Ğů ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞ ĂůƵŵŶŽƐ ƋƵĞ ĐƵƌƐĂŶ ƉƌŝŵĞƌ ĂŹŽ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶnjĂ
ďĄƐŝĐĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƉĞƌĨŝůĞƐ͗
Ă͘ ůƵŵŶŽƐ ĐŽŶ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů ƋƵĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĄŶ ĞŶ ůŽƐ ƚĂůůĞƌĞƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ͘
19%
Alum. con fac. riesgo
psicosocial
Alum. Sin fac. riesgo
psicosocial
81%
ŽŵŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ĞŶ Ğů ŐƌĄĨŝĐŽ͕ ĚĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ƋƵĞ ĐƵƌƐĂŶ ƉƌŝŵĞƌ ĂŹŽ ďĄƐŝĐŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů
ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ Ğů ϭϵй ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ
ƚĂŶƚŽ Ăů ƉƌŽĨĞƐŽƌ ũĞĨĞ ĐŽŵŽ Ă ůŽƐ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ĞƐƚĂ
ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ ƉŽĚƌşĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌƐĞ͕ LJĂ ƋƵĞ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ W^ ĂƷŶ ŶŽ ŚĂ
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕ ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂ ĂƵƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ Ă ůĂƐ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂŶ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĚŽ ƉĂƌĂ ůĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘ ĂďĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĐŽŐĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ ĞƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƉĂƌĂ ůĂ ĚĞƚĞĐĐŝſŶ LJ ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚĂůůĞƌĞƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ͘
ď͘ ůƵŵŶŽƐ ĐŽŶ şŶĚŝĐĞ ĞƐƉĞĐŝĂů ĚĞ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ͘
22%
Alum. Con Indice especial de
derivación
Alum. Sin Indice especial de
derivación
78%
ŽŵŽ ƐĞ ĂƉƌĞĐŝĂ ĞŶ Ğů ŐƌĄĨŝĐŽ͕ Ğů ϮϮй ĚĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ƋƵĞ ĐƵƌƐĂŶ ϭΣ ďĄƐŝĐŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂ şŶĚŝĐĞ
ĞƐƉĞĐŝĂů ĚĞ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞĐŽŐŝĚŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐ dK ͲZZ LJ W^͕ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ƌĞƋƵĞƌŝƌĄŶ ƐĞƌ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ Ă ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ƉĂƌĂ ƵŶ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘
ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ůůĞǀſ Ă ĐĂďŽ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĨĂƐĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ͞WƌŽŐƌĂŵĂ ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ǀŝĚĂ͟ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ Ğů ĐƵĂů
ĐŽŶƐŝƐƚŝſ ĞŶ ƵŶ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐĞŶƚƌĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ƐĂůƵĚ ŵĞŶƚĂů ĞŶ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ LJ
ĚĞƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ĞŶ ŶŝŹŽƐ ƋƵĞ ĐƵƌƐĂŶ ƉƌŝŵĞƌ ĂŹŽ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶnjĂ ďĄƐŝĐĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐ dK ͲZZ LJ W^͘
^ŝ ďŝĞŶ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƐĞ Ĩŝũſ ĐŽŶ ĂŶƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ ůĂ ŵŽǀŝůŝnjĂĐŝſŶ
ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ Ă ŶŝǀĞů ŶĂĐŝŽŶĂů ŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝſ Ğů ŝŶŝĐŝŽ ĚĞ ůŽ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĚŽ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ
ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ͕ ůŽŐƌĂŶĚŽ ƵŶĂ ďƵĞŶĂ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
ĞƐƚŽ ƐĞ
ƐƵŵĂ ůĂ ĂůŝĂŶnjĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ƐĞ ĨŽƌŵſ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ,Ws ĞŶ ůĂƐ
ĞƐĐƵĞůĂƐ LJ ůŽƐ ' ĚĞ ĐĂĚĂ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĐŽŶ ƋƵŝĞŶĞƐ ƐĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƌŽŶ ůŽƐ ŚŽƌĂƌŝŽƐ LJ
ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĚĂƐ͕ ŐĞŶĞƌĄŶĚŽƐĞ ƵŶ ďƵĞŶ
ǀşŶĐƵůŽ͕ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝnjĂĚŽ ƉŽƌ ƵŶĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĐůĂƌĂ LJ ĚŝƌĞĐƚĂ͘
WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ĐĂďĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ůĂ ĞdžĐĞůĞŶƚĞ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĞŶƚƌĞŐĂƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞ ƉƌŝŵĞƌ ĐŝĐůŽ͕ ůĂ
ĐƵĂů ƐĞ ŽďƚƵǀŽ ĞŶ Ğů ƉůĂnjŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽ͘
ĂďĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ƋƵĞ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌŽŶ ďƵĞŶĂ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ƉĂƌĂ ĞĨĞĐƚƵĂƌ
ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ dK ͲZZ͕ ůŽ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚſ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĚĞƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ĐŽŶ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ƐĞ ŵŽƐƚƌĂƌŽŶ ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ
ĞŶ Ğů ƚĂůůĞƌ ĚĞ ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ͕ ůŽŐƌĂŶĚŽ ƵŶĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ ĞŶ ůĂƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ ĞŶ ůĂƐ ĞƐĐƵĞůĂƐ
ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵſ͘ ƐƚĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ŚĂďşĂ ƐŝĚŽ ƵŶĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ƐĞŶƚŝĚĂ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͕ ƉŽƌ ůŽ
ĐƵĂů͕ ůĂ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ƚƵǀŽ ƵŶĂ ŵƵLJ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ĂĐŽŐŝĚĂ͘
ŽŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽLJĞĐĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϬ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ƉůĂŶŝĨŝĐĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ LJ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ůůĞǀĂƌ Ă
ĐĂďŽ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĞŶ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ƋƵĞ ƐĞĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ƐĞ
ƌĞĂůŝnjĂƌĄ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĐŽŶ ůŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ƋƵĞ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƌĞƉŽƌƚĂ Ă ƐƵƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ͕ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ ŚĂŶ ĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵƐ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ƵŶ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ͞,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ sŝĚĂ͟ ĞŶ ƉŽƐ ĚĞ ůĂ
ƐĂůƵĚ ŵĞŶƚĂů ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͘
ƵĂĚƌŽ ƌĞƐƵŵĞŶ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ sŝĚĂ ĞŶ
YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͗
WƌŽŐƌĂŵĂ
ŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ
DŽŶƚŽ
ŝĞƌƌĞ ĚĞů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ
ŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽ
WƌŽŐƌĂŵĂ
,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ϲ ƐĐƵĞůĂƐ
ƉĂƌĂ ůĂ sŝĚĂ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝnjĂĚĂƐ͗
Ψ ϭϭ͘ϬϮϬ͘ϬϬϬ
ŝĐŝĞŵďƌĞ ϮϬϬϵ
;ŽŶǀĞŶŝŽ ĚĞ
ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ ƋƵĞ
ƐĐƵĞůĂ ŶŐĞůŵſ͘
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƵŶĂ
ƐĐƵĞůĂ ĂůŝĐĂŶƚŽ͘
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ Ă ϯ
ƐĐƵĞůĂ ŝĞŐŽ WŽƌƚĂůĞƐ͘
ĂŹŽƐͿ
ƐĐƵĞůĂ 'ƌĞŶŽďůĞ͘
ƐĐƵĞůĂ /ŶŐůĂƚĞƌƌĂ͘
ƐĐƵĞůĂ >Ž &ƌĂŶĐŽ͘
ůƵŵŶŽƐ ĞǀĂůƵĂĚŽƐ͗ ϴϳϭ
WƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĞŶ ƚĂůůĞƌĞƐ ĚĞ
ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ͗ ϳϯ
ϭϵй ĚĞ ĂůƵŵŶŽƐ
ĞǀĂůƵĂĚŽƐ͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĄŶ
ĞŶ ƚĂůůĞƌĞƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ Ğů
ĂŹŽ ϮϬϭϬ
ϮϮй ĚĞ ĂůƵŵŶŽƐ
ĞǀĂůƵĂĚŽƐ͕ ƌĞƋƵĞƌŝƌĄŶ
ĂůŐƷŶ ƚŝƉŽ ĚĞ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ Ă
ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ĚĞ
ĂƚĞŶĐŝſŶ ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů Ğů
ĂŹŽ ϮϬϭϬ
ΎΎ EKd ͗ Ɛ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ ,Ws ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĞƋƵŝƉŽ ĞƐƉĞĐŝĂůŝnjĂĚŽ ĚĞ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ;ƉƐŝĐſůŽŐĂ͕ ĂƐŝƐƚĞŶƚĞ ƐŽĐŝĂů LJ ƉƐŝĐŽƉĞĚĂŐŽŐĂͿ͕ ƋƵŝĞŶĞƐ ƚƌĂďĂũĂŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞdžĐůƵƐŝǀĂ ƚĂŶƚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ ĞŶ
ůŽƐ ƚĂůůĞƌĞƐ͕ ĐŽŶ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĚĞ ƉƌŝŵĞƌ ĐŝĐůŽ ĞŶ ĂƐĞƐŽƌşĂ ĚĞ ĂƵůĂ LJ ƚĂůůĞƌĞƐ ĚĞ ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ LJ ĐŽŶ ůŽƐ ƉĂĚƌĞƐ LJ
ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ϲ ĐŽůĞŐŝŽƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝĚŽƐ͘
WƌŽŐƌĂŵĂ KĨŝĐŝŶĂ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƌĞĐŚŽƐ /ŶĨĂŶƚŽ :ƵǀĞŶŝůĞƐ ;K͘W͘͘Ϳ
/E&KZD Z^h>d K^ > E K^ E ϮϬϬϵ
D/dK
Z^h>d K
KDWZKDd/K
Z^h>d K > E K
й >K'ZK
KďũĞƚŝǀŽϭ͗
KƚŽƌŐĂƌ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů͕
ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ LJ ũƵƌşĚŝĐĂ Ă
ŶŝŹŽƐͲĂƐ LJͬŽ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ
LJ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ƋƵĞ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ǀƵůŶĞƌĂĚŽƐ
LJͬŽ ĞdžĐůƵŝĚŽƐ ĞŶ ƐƵƐ
ĚĞƌĞĐŚŽƐ
KZdhZ
YƵĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐͲĂƐ LJ ƐƵƐ
ĨĂŵŝůŝĂƐ ƋƵĞ ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ
ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů͕
ũƵƌşĚŝĐĂ LJ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ
ƐĞĂŶ ĂƚĞŶĚŝĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ KW
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ
ĂƚŝĞŶĚĞŶ ĞŶ KW ϭ͘ϭϬϮ
ŶŝŹŽƐ ŶŝŹĂƐ LJ ũſǀĞŶĞƐ ĐŽŶ
ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ϭϬϬй ůŽŐƌŽ
ŽďƚĞŶŝĚŽ
Eh >͗
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƐƵƐĐƌŝƚŽ ĞŶƚƌĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů LJ Ğů ^ĞƌǀŝĐŝŽ
ZĞŐŝŽŶĂů ĚĞ DĞŶŽƌĞƐ͕ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĂŶƵĂů ĐŽŶǀĞŶŝĚĂ ƉĂƌĂ ĚŝĐŚŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĞƐ ĚĞ ϯϮϬ ŶŝŹŽƐͲĂƐ
ŝŶŐƌĞƐĂĚŽƐ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ Ă KW͕ ƐĞ ĞŶƚŝĞŶĚĞ ƉŽƌ ͞ŶŝŹĂ Ž ŶŝŹŽ ŝŶŐƌĞƐĂĚŽ͟ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶŐƌĞƐĂŶ Ăů
ƐŝƐƚĞŵĂ ^E /E&K͘ EŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ĂƚĞŶĚŝĚŽƐ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ
ŽĨŝĐŝŶĂ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ŝŶŐƌĞƐĂŶ͕ ƉŽƌƋƵĞ Ăů ĞǀĂůƵĂƌ ƐƵ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ƋƵĞ ŶŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ƐƵ
ŝŶŐƌĞƐŽ͕ LJĂ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƐŝĞŶĚŽ ĂƚĞŶĚŝĚŽ ƉŽƌ ŽƚƌĂ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ͕ ĞŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƌĞƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ
ǀƵůŶĞƌĂĐŝſŶ Ž ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞ ŶŽ ƐĞ ĞǀĂůƷĂ ǀƵůŶĞƌĂĐŝſŶ͘
^ŝĞŶĚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉƌĞĐŝƐĂƌ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ĚĞƐƉĞũĂƌ ĞŶ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ǀƵůŶĞƌĂĐŝſŶ ĞŶ ƐƵƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ͕ ƐĞ ĚĞďĞŶ ƌĞĂůŝnjĂƌ͕ ůĂƐ ŵŝƐŵĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ĂŵďĂƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͖
ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞů ĐĂƐŽ ;ĚĞŶƵŶĐŝĂͿ͕ ǀŝƐŝƚĂ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝĂ͕ ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ Ăů ŶŝŹŽ Ž ŶŝŹĂ͕ ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ Ăů
ĂĚƵůƚŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ ƌĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ZĞĚ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͕ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ͕ ĞƚĐ͕
ĚĞƐƚŝŶĄŶĚŽƐĞ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĞŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐŽŶ ĐŽŶƚĂďŝůŝnjĂĚĂƐ
ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ^E D͕ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ĞƐƚĄŶ ĞŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘
&hEd͗ KW Yh/Ed EKZD >
>Ă ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞů ĄƌĞĂ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĞŶ Ğů ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ŝŶŝĐŝŽ ĐŽŶ ϰϰϳ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ĂƌƌĂƐƚƌĞ ĚĞ ĂŹŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ŵĂLJŽƌŵĞŶƚĞ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϴ͘ ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ KW YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ĂƚĞŶĚŝſ ƵŶ ƚŽƚĂů
ĚĞ ϲϱϱ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ͕ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ϯϯϭ ƐŽŶ ŶŝŹĂƐ LJ ϯϬϰ ƐŽŶ ŶŝŹŽƐ͕ Ă ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ůĞƐ ďƌŝŶĚŽ ƵŶĂ
ĂƚĞŶĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů͕ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ LJͬŽ ũƵƌşĚŝĐĂ͕ LJĂ ƐĞĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ă ĞůůŽƐ Ž ƐƵƐ ĂĚƵůƚŽƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ͘ Ɛ
ĚĞĐŝƌ ĚƵƌĂŶƚĞ ĞƐƚĞ ĂŹŽ ƐĞ ĂƚĞŶĚŝĞƌŽŶ ĞŶ ƚŽƚĂů ϭϭϬϮ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ŶŝŹĂƐ LJ ŶŝŹŽƐ͕ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ϰϴϬ ĐĂƐŽƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ĐĂƐŽƐ ŶƵĞǀŽƐ ŝŶŐƌĞƐĂĚŽƐ Ă ƐƵ ǀĞnj Ă ^ĞŶĂŝŶĨŽ͘
Ğ ůĂƐ ǀƵůŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĂŶ Ă ůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ĂƚĞŶĚŝĚĂƐ͕ ƐŝŐƵĞ ŵĂŶƚĞŶŝĠŶĚŽƐĞ ĞŶ
ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ ůŽƐ ŝŶĨĂŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉƌŽǀŝĞŶĞŶ ĚĞ ŚŽŐĂƌĞƐ ĚŽŶĚĞ ůĂ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞƐƚĄ ĚĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ
ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ŝŶƚƌĂĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ĚŽŶĚĞ ůŽƐ ŝŶĨĂŶƚĞƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶ ĐŽŵŽ ƚĞƐƚŝŐŽƐ LJ ƚĂŵďŝĠŶ ƌĞĐŝďĞŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ĚŝƌĞĐƚĂ ĚŝĐŚĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ͘ ^ĞŐƵŝĚĂ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ĐŽŶĨůŝĐƚŝǀĂ ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ ĞŶ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ͕ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ
ƚƌĂĚƵĐĞ ĞŶ ŚŝƉĞƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚ LJ ĚĠĨŝĐŝƚ ĂƚĞŶĐŝŽŶĂů͕ ůŽƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ Ă ŶƵĞƐƚƌĂ ŽĨŝĐŝŶĂ ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ
ĚŝĐŚĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ͕ ƉĞƌŽ Ăů ƉƌŽĨƵŶĚŝnjĂƌ ĞŶ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů LJ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĚĞ ůŽƐ ŝŶĨĂŶƚĞƐ ƚĞŶĞŵŽƐ͕
ĐŽŶǀĞƌŐĞŶ ƐŝĞŵƉƌĞ ĚŝĐŚĂƐ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐ ĞŶ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůŽƐ ŚŽŐĂƌĞƐ͘
>Ă ŶĞŐůŝŐĞŶĐŝĂ ƐƵŵĂĚŽ Ă ůĂ ŝŶŚĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƵŶŽ Ž ĂŵďŽƐ ƉĂĚƌĞƐ͕ ƐŽŶ ƚĂŵďŝĠŶ ĞŶ ƚĞƌĐĞƌ
ǀƵůŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĂŶ Ă ůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ůĂƐ ƋƵĞ ǀŝĞŶĞŶ ĂƉĂƌĞũĂĚĂƐ ĚĞ
ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĂůĐŽŚŽů͕ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ƉĂƐƚĂ ďĂƐĞ LJͬŽ ŵĂƌŝŚƵĂŶĂ ĂƐŽĐŝĂĚŽ Ă ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂƐ͘
^ŝĞŶĚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƌĞĨĞƌŝƌ ƋƵĞ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ĂƵŵĞŶƚŽ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ EE ŝŶŐƌĞƐĂĚŽƐ Ă
ŶƵĞƐƚƌĂ ŽĨŝĐŝŶĂ͕ ĚŽŶĚĞ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĨƵĞ Ğů ŝŶŐƌĞƐŽ Ă ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů Ž ƋƵĞ
ĂůŐƷŶ ŽƚƌŽ ĂĚƵůƚŽ ĂƐƵŵŝĞƌĂ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŝŶĨĂŶƚĞƐ͘
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂ ƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹĂƐ LJ ŶŝŹĂƐ͕ ƐĞ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕ ƋƵĞ ůĂƐ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĚĞŵĂŶĚĂŶ ŵĂLJŽƌŵĞŶƚĞ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƐŽŶ ůĂƐ ĞƐĐƵĞůĂƐ͕ ũĂƌĚŝŶĞƐ ŝŶĨĂŶƚŝůĞƐ LJ ůŝĐĞŽƐ
ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶĂ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ LJ ůŽƐ ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝŽ LJ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐĂůƵĚ ĞŶ ƐĞŐƵŶĚŽ ůƵŐĂƌ
LJ ĐŽŶ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ƐŽƐƚĞŶŝĚŽ ůŽƐ :ƵnjŐĂĚŽƐ ĚĞ &ĂŵŝůŝĂƐ͕ ƉŽƌ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞƌĞĐŚŽƐ
ǀƵůŶĞƌĂĚŽƐ͘
^h:dK^ dE/ME
ů ^E D ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƋƵĞ ƐŽŶ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ĞŶƚƌĞ Ϭ LJ ϭϳ ĂŹŽƐ͕ ϭϭ ŵĞƐĞƐ LJ Ϯϵ ĚşĂƐ͘ ^ŝŶ
ĞŵďĂƌŐŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽLJĞĐƚŽ KW ƉĞƌŝŽĚŽ ϮϬϬϵͲϮϬϭϮ͕ ĚĞĨŝŶŝŵŽƐ ƚĂŵďŝĠŶ
ĐŽŵŽ ƐƵũĞƚŽƐ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůŽƐ EE͕͘ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ĞŶ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ ŐĞƐƚĂĐŝſŶ ǀƵůŶĞƌĂĚŽƐ ĞŶ ƐƵƐ
ĚĞƌĞĐŚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ ŶĞŐůŝŐĞŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵƐ ŵĂĚƌĞƐ͘
&hEd͗ KW Yh/Ed EKZD >
ů ŚĂĐĞƌ ůĂ ĚŝƐƚŝŶĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƐŽƐ ŝŶŐƌĞƐĂĚŽƐ͕ ƐĞŐƷŶ ŐĞŶĞƌŽ͕ ƚĞŶĞŵŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶŐƌĞƐĂƌŽŶ Ăů
^ŝƐƚĞŵĂ ^E /E&K Ϯϱϲ ŶŝŹĂƐ LJ ϮϮϰ ŶŝŹŽƐ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ĞƐƚŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ƉĂƐĂƌŽŶ Ă ůĂ ĨĂƐĞ ĚĞ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂů͕ ƐĞ ĞůĂďŽƌŽ LJ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƵŶŽ Ž ƵŶĂ ĚĞ ĞůůĂƐ ƵŶ ƉůĂŶ ĚĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĨĂŵŝůŝĂƌ LJ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘
&>h:K /E'Z^K^ z 'Z^K^
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ŽĨŝĐŝŶĂ͕ ƚĞŶĞŵŽƐ ůĂ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ƋƵĞ
ƐŝĞŵƉƌĞ ĞƐ ŵĂLJŽƌ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϰϴϬ͕ ƋƵĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ
ĞŐƌĞƐĂĚŽƐ͕ ϰϰϯ͘ >Ž ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƚŝĞŶĞ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ǀƵůŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĞƌĞĐŚŽƐ͕ Ăů
ŝŶŐƌĞƐĂƌ ƵŶ ŶŝŹŽ Ž ŶŝŹĂ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ ƐĞ ŝŶƚĞƌƌƵŵƉĞ ĚĞ ŝŶŵĞĚŝĂƚŽ ůĂ ǀƵůŶĞƌĂĐŝſŶ ƋƵĞ ůĞ ĂĨĞĐƚĂ͕ ƐŝŶ
ĞŵďĂƌŐŽ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ƉĂƌĂ ƌĞƐƚŝƚƵŝƌ Ğů ĚĞƌĞĐŚŽ ǀƵůŶĞƌĂĚŽ ĞƐ ŵĂLJŽƌ͘
/ŶĐŝĚĞ ĞŶ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĐŽŶ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ƋƵĞ ĞůůŽƐ Ž ĞůůĂƐ ƉƵĞĚĂŶ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ƌĞĐŝďŝƌ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝŽ ĐŽŶ ĐĞůĞƌŝĚĂĚ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĂďĞŵŽƐ ƋƵĞ ůĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ƐŽŶ ĞƐĐĂƐĂƐ LJ Ğů
ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ĞƐƉĞƌĂ ƉĂƌĂ ŝŶŐƌĞƐŽ ĞƐ ƉŽƌ ůŽ ŵĞŶŽƐ ƐĞŝƐ ŵĞƐĞƐ LJ ƉŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĐŽŶ
ǀƵůŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ŐƌĂǀĞƐ ƐĞ ũƵĚŝĐŝĂůŝnjĂŶ͕ ƚŽĚĂ ǀĞnj ƋƵĞ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶ ϭϱϰ
ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ ƉŽƌ ůĂƐ ŶƵůĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƉƌŽĐƵƌĂƌ ĐŽŶ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ǀşĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ
ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ LJ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͘
&ƵĞŶƚĞ͗ KW Yh/Ed EKZD >
WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ Ăů ĨŝŶĂůŝnjĂƌ Ğů ĂŹŽ ƚĞŶĞŵŽƐ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ŽĨŝĐŝŶĂ ϰϴϱ ĐĂƐŽƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ
Ϯϱϰ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ŶŝŹĂƐ LJ Ϯϯϭ ŶŝŹŽƐ͕ ŵĂŶƚĞŶŝĠŶĚŽƐĞ ůĂ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ƋƵĞ ƐŝĞŵƉƌĞ ĞƐ ŵĂLJŽƌ ůĂ
ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ŶŝŹĂƐ ŝŶŐƌĞƐĂĚĂƐ ƋƵĞ ŶŝŹŽƐ͘
D/dK
KďũĞƚŝǀŽ Ϯ͗
/ŶĐĞŶƚŝǀĂƌ ůĂ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝnjĂĐŝſŶ
ĚĞ ůĂ ŽŶǀĞŶĐŝſŶ
ĚĞ ůŽƐ ĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞů
EŝŹŽ
Z^h>d K
KDWZKDd/K
ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ Ϯ͘ϬϬϬ
ĚşƉƚŝĐŽƐ͕ ĚŝĨƵƐŝſŶ LJ
ƐĞŶƐŝďŝůŝnjĂĐŝſŶ
Z^h>d K > E K
ŶƚƌĞŐĂ ϭ͘ϬϬϬ ĚşƉƚŝĐŽƐ͕ ϮϬϬ ŐůŽďŽƐ͕ ϭϬϬ
ĐŚĂƉĂƐ͕ ƌĞƉĂƌƚŝĚŽƐ ĞŶ ĨĞƌŝĂƐ ĚĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ
ĐŽŵƵŶĂů
й >K'ZK
ϭ͘ϱϬϬ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ŝĨƵƐŝſŶ ĞŶ ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝŽƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶĂ
ŝĨƵƐŝſŶ ĞŶ ĞƐĐƵĞůĂƐ LJ ũĂƌĚŝŶĞƐ ŝŶĨĂŶƚŝůĞƐ
ƐŽďƌĞ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ƌĞĂůŝnjĂ ůĂ KW
ŝĨƵƐŝſŶ LJ ƐĞŶƐŝďŝůŝnjĂĐŝſŶ ĞŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ
ƌĂĚŝĂů
WƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů
ŝĂƌŝŽ ŽŵƵŶĂů
ZĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĂůůĞƌĞƐ͕
ĐŚĂƌůĂƐ͕ ĞdžƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͕
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽ
ƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ ŐĞŶĠƌŽ
LJͬŽ ĞdžĐůƵƐŝſŶ ƐŽĐŝĂů
WƵďůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƌƚşĐƵůŽ ƐŽďƌĞ ƌĞƵŶŝſŶ ĐŽŶ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ^ĞŶĂŵĞ͕
ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂŶ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ
ǀŝƐůƵŵďƌĂƌ ƵŶ ^ŝƐƚĞŵĂ >ŽĐĂů ĚĞ
WƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ ĐŽŶ ůŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ͘
ZĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ϭϰ ĐŚĂƌůĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů
ƵůůLJŶŐ͕ ŶŽ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ LJ ďƵĞŶ ƚƌĂƚŽ ĞŶ
ĞƐĐƵĞůĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĐŽŶ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞ ϯǑ
Ă ϴǑ ďĄƐŝĐŽ
EŽ ĐƵŵƉůŝĚŽ
Ϯϱ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶ ĚĞ ůĂ
ƌĞƵŶŝſŶ͕ ƋƵĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŶ Ă ϴ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ
ϳϱϬ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ
ϯ dĞŵĄƚŝĐĂƐ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂƐ ĞŶ
WůĂĚĞĐŽ
KďũĞƚŝǀŽ ϯ͗
WŽƚĞŶĐŝĂƌ ůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ŝŶĨĂŶƚŽ ũƵǀĞŶŝů
ϭ ƌĞƵŶŝſŶ ŵĞŶƐƵĂů ĐŽŶ
Ğů ŽŶƐĞũŽ >ŽĐĂů ĚĞ
/ŶĨĂŶĐŝĂ
WĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĞŶ Ϯ
ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌĞĚ
ϱ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ ĐŽŶ Ğů >/ LJ ĐŽŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ůƵŵŶŽƐ
ĚĞ ƐĐƵĞůĂƐ ĄƐŝĐĂƐ LJ >ŝĐĞŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ
ƉĂƌĂ ƚƌĂďĂũĂƌ ĞŶ ďĂƐĞ Ăů ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ
ŽďƚĞŶŝĚŽ ƉŽƌ Ğů >/ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϴ
ϴϲ ŶŝŹŽƐ͕ ũſǀĞŶĞƐ LJ
ϭϱ ĂĚƵůƚŽƐ
ĂƉƌŽdžŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ
ƉŽƌ ƌĞƵŶŝſŶ
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ă ϰ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ
/ŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂů ĞŶ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂŶ ůĂƐ
ĨĞƌŝĂƐ ĚĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ ĐŽŵƵŶĂů LJ ƐĞ ĞǀĂůƷĂŶ ůĂƐ
LJĂ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ Ăů
ŵĞŶŽƐ ƵŶĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ŵĂƐŝǀĂ
ůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ůƵŵŶŽƐ ĞŶ
ƐĐƵĞůĂƐ ďĂƚĞ DŽůŝŶĂ͕ ŝĞŐŽ WŽƌƚĂůĞƐ͕
/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ LJ DĞŵďƌŝůůĂƌ ƉĂƌĂ ůŽ ĐƵĂů ƐĞ
ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ Ăů ŵĞŶŽƐ͕ ϮϬ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ĐŽŶ
ĚŝƌĞĐƚŝǀŽƐ LJ ĐŽŶ ĂůƵŵŶŽƐ ƉĂƌĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƌ LJ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ ůĂ ĐĂŵƉĂŹĂ͕ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
ǀŽƚĂĐŝſŶ LJ ĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ͘
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ǀŽƚĂĐŝſŶ ͞Dŝ
KƉŝŶŝſŶ ƵĞŶƚĂ͕͟ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĐŽŶǀŽĐĂĚĂ ƉŽƌ
^ĞŶĂŵĞ Ă ƚŽĚĂƐ ůĂƐ KW ĚĞů ƉĂşƐ͕ ĐŽŶ Ğů
ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĞŶĐƵĞƐƚĂƌ Ă ŶŝŹŽƐ ĚĞ ϯǑ Ă ϴǑ
ďĄƐŝĐŽ ƐŽďƌĞ ĐƵĄůĞƐ ƐŽŶ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ƋƵĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ŵĄƐ LJ ŵĞŶŽƐ ƌĞƐƉĞƚĂĚŽƐ͕ ƉĂƌĂ
ůŽ ĐƵĂů ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂŶ Ăů ŵĞŶŽƐ ϳ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ LJ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͘
DĂƌĐŚĂ ƉŽƌ Ğů şĂ ĚĞ ůĂ EŽ sŝŽůĞŶĐŝĂ
ŽŶƚƌĂ ůĂ DƵũĞƌ͕ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ůĂ
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ͘
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ŵĞŶƐƵĂů ĞŶ &ĞƌŝĂ ĚĞ ŝĨƵƐŝſŶ
/ŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂů͕ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶĂ͕ ĞŶ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ
ĞŶƚƌĞŐĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ă ůŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽ ƋƵĞ ƌĞĂůŝnjĂ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƐĞ
ĞŶƚƌĞŐĂ ĂƐĞƐŽƌşĂ ĞŶ ƚĞŵĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ LJ
ƐĞ ƉĞƐƋƵŝƐĂŶ ĐĂƐŽƐ Ă ƐĞŐƵŝƌ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ůĂ KW͘
WĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĞŶ Ϯ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĚŝĨƵƐŝſŶ͘
^Ğ ŚĂĐĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ ĞŶ ĞƐĐƵĞůĂƐ ĚŽŶĚĞ ƐĞ
ĞůŝŐĞŶ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ĂůƵŵŶŽƐ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůĂƐ
ŝƌĞĐƚŝǀĂƐ Ž ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶ ĚĞů
ŽŶƐĞũŽ >ŽĐĂů ĚĞ /ŶĨĂŶĐŝĂ͘
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ϳϮϰ
ŶŝŹŽƐ LJ ũſǀĞŶĞƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ϱϬϬ
ŶŝŹŽƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƐĐƵĞůĂƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶĂ͘
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ĂƉƌŽdžŝŵĂĚĂ ĚĞ ϭϬϬ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ϮϬϬ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĂƉƌŽdžŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ
ƉŽƌ ĨĞƌŝĂ͘
ZĞƵŶŝſŶ ĐŽŶ ŝƌĞĐƚŽƌĂ ĚĞ ^ĂůƵĚ͘
ZĞƵŶŝſŶ ĐŽŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘
ZĞĂůŝnjĂƌ ĚŝĨƵƐŝſŶ ĞŶ
ĞƐĐƵĞůĂƐ LJ ůŝĐĞŽƐ͘
WĂƌƚŝĐŝƉĂŶ ϰϬ ŶŝŹŽƐ LJ
ũſǀĞŶĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ƐĐƵĞůĂƐ LJ >ŝĐĞŽƐ ĚĞ
ůĂ ŽŵƵŶĂ͘
WĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŶ ϵ
ĂĚƵůƚŽƐ͘
KďũĞƚŝǀŽ ϰ͗
ŶƚƌĞŐĂ LJ
ƐŽĐŝĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐ ůŽĐĂů
ĚĞ ŝŶĨĂŶĐŝĂ LJ
ũƵǀĞŶƚƵĚ
ůŽ ŵĞŶŽƐ Ϯ
ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ĐŽŶ
ƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ
ŽŵƵŶĂůĞƐ͘
ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĞůĂďŽƌĂĚŽ
ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀŽƐ LJ
ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽƐ͘
Ϯ ĂĚƵůƚŽƐ͘
džƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ Ă ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ
ůƵŵŶŽƐ͘
:ŽƌŶĂĚĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ
ůƵŵŶŽƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ăů ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ƉĂƌĂ
ĞůĂďŽƌĂƌ Ğů WůĂŶ >ŽĐĂů ĚĞ /ŶĨĂŶĐŝĂ͘
džƉŽŶĞƌ ĚĂƚŽƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĞŶ ƌĞƵŶŝſŶ
ĚĞ ƌĞĚ͘
WĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŶ
ĂƉƌŽdžŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϯϬ
ŶŝŹŽƐ LJ ũſǀĞŶĞƐ͘
WĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŶ
ĂƉƌŽdžŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϰϬ
ŶŝŹŽƐ͕ ũſǀĞŶĞƐ LJ
ĂĚƵůƚŽƐ͘
EŽ ĐƵŵƉůŝĚŽ͘
/E&KZD Eh > '^d/ME WZK'Z D &E^KZ s/E > z
^ZE HK ϮϬϬϵ
Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞdžƚŽ ĂŹŽ ĚĞ ĞdžŝƐƚĞŶĐŝĂ͕ ŶƵĞƐƚƌŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĐŽŶƚŝŶƵſ ĚĂŶĚŽ ĨƌƵƚŽƐ͕ LJĂ ƋƵĞ ƐĞ
ĂƵŵĞŶƚŽ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ǀŝŶŝĞƌŽŶ Ă ƌĞƐŽůǀĞƌ ƐƵƐ ŝŶƋƵŝĞƚƵĚĞƐ ũƵƌşĚŝĐĂƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ůĂƐ ƋƵĞ ƚƵǀŝĞƌŽŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉŽƐĞƐŝſŶ ĞĨĞĐƚŝǀĂ ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ
ŝŶƚĞƌƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐůĂŵŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͘
ů ĐƵĂů ƐĞ ŽďƚƵǀŽ ƵŶ ŵĂLJŽƌ ƋƵſƌƵŵ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĂƚĞŶĚŝĚĂƐ͕ ƚŝĞŶĞ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ĄƌĞĂ ĚĞ
ůŽƐ ĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞů ŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕ ƚŽĚŽ ĞƐƚŽ͕ ǀŝƐƚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƐƵƐĐƌŝƚŽ ĞŶƚƌĞ ůĂ /ůƵƐƚƌĞ
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů LJ Ğů ^ZE ͘ WŽĚĞŵŽƐ ĚĞĐŝƌ ƋƵĞ ůĂƐ ĐŽŶƐƵůƚĂƐ LJ ƌĞĐůĂŵŽƐ
ĂƵŵĞŶƚĂƌŽŶ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĐŽŵŽ ĞŶ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ĚĂƌ ƵŶĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝĂ Ă ŶƵĞƐƚƌŽƐ ǀĞĐŝŶŽƐ͕ ůůĞŐĂŶĚŽ ĞŶ ůĂ ŐƌĂŶ ŵĂLJŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ Ă ƵŶĂ ŵĞĚŝĂĐŝſŶ
ŽďũĞƚŝǀĂ͕ ĞĨŝĐĂnj LJ ĚĞ ĐŽƌƚŽ ƉůĂnjŽ͘ ͕ LJĂ ƋƵĞ ĞŶ Ğů ϵϬй ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ Ğů ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ ĞŶƚƌĞŐŽ ƵŶĂ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ LJ ĞŶ Ğů ϳϱй ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĨƵĞ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ƉĂƌĂ Ğů ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͘
E >/^/^ h >/d d/sK͗ d/s/ ^ Z >/ ^ hZ Ed > HK ϮϬϬϵ
•
ƚĞŶĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ Ăů ƉƵďůŝĐŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂ ĞŶ ůĂ ŽĨŝĐŝŶĂ ƵďŝĐĂĚĂ ĞŶ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ͕ ƵďŝĐĂĚŽ ĞŶ 'ŽŶnjĂůŽ ƵůŶĞƐ Ϯϰϴϰ͘ ZĞƐŽůǀŝĞŶĚŽ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ Ă Ɛŝ ĐŽŵŽ ƚĂŵďŝĠŶ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ũƵƌşĚŝĐĂ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͘
•
Ŷ ĞƐƚĞ ĂŹŽ ƐĞ ĂƚĞŶĚŝĞƌŽŶ ϭϯϯϮ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ϭϵϮ ĚĞ ĞůůŽƐ ƐĞ ŵĞĚŝĂƌŽŶ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ
ĚĞ ^ĞƌŶĂĐ LJ ϭϭϰϬ ƐĞ ŽƌŝĞŶƚĂƌŽŶ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ͗ ƚĞůĞĨŽŶşĂ͕ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ͕
ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ƌĞƚƌĂĐƚŽ͕ ĚĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚşĂ͕ WŽƐĞƐŝſŶ ĨĞĐƚŝǀĂ ĞƚĐ͘ ^Ğ ĞŶƚƌĞŐŽ ŵĂƚĞƌŝĂů
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĞŶ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ƐŽďƌĞ ůĂ >ĞLJ ĚĞů ŽŶƐƵŵŝĚŽƌ LJ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ
ĚĞ ůĂ ƌĞǀŝƐƚĂ ŵĞŶƐƵĂů ĚĞů ŽŶƐƵŵŝĚŽƌ ƋƵĞ ĞŶƚƌĞŐĂ Ğů ^ĞƌŶĂĐ͘ ĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂ ŐĞŶƚĞ ĂƚĞŶĚŝĚĂ
ĞŶ ƚĞƌƌĞŶŽ ĞŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ͘
•
^Ğ ĞŶƚƌĞŐŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ůŽƐ ĚşĂƐ ũƵĞǀĞƐ ĞŶ ůĂ ĨĞƌŝĂ ůŝďƌĞ ƋƵĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂ ĞŶ ĐĂůůĞ :ŽƐĠ
dŽďşĂƐ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͘
•
Ŷ ĞƐƚĞ ĂŹŽ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂĚŽ ƵŶĂ ůĂďŽƌ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌ ĚĞ ŝĞŶĞƐ ZĂşĐĞƐ ĚĞ
^ĂŶƚŝĂŐŽ͕ ƉĂƌĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ůĂƐ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ĚĞ ϭϳ ǀĞĐŝŶŽƐ LJ ĂƐş ƉŽĚĞƌ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ůĂ
WŽƐĞƐŝſŶ ĨĞĐƚŝǀĂ
•
ŽŶ ŽĐĂƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞůĞďƌĂĐŝſŶ ĚĞů şĂ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞů ŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝnjŽ Ă ŶŝǀĞů
ŶĂĐŝŽŶĂů ƵŶĂ ǀŽƚĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ŽĨŝĐŝŶĂ ŽŵƵŶĂů ƚĂŵďŝĠŶ ĨƵĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ͕ ĐŽŶ Ğů
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌĂ ůĂ ƉƌſdžŝŵĂ ĐĂŵƉĂŹĂ ĚĞů ^ĞƌŶĂĐ͘ ů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ǀŽƚĂĐŝſŶ Ă
ŶŝǀĞů ŽŵƵŶĂů ƐĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚſ ĞŶ ůĂƐ ĐŽďƌĂŶnjĂƐ
•
ĂďƵƐŝǀĂƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐ͘
^Ğ ƉĂƌƚŝĐŝƉŽ ĚĞ ůŽƐ ƵĂƚƌŽ ŶĐƵĞŶƚƌŽ DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ ĚĞ ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĐĂƌŐĂĚĂƐ ĚĞ
WůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ͕ϮϬϬϵ͘͟ ƐĞ ŝŵƉĂƌƚŝĞƌŽŶ͖ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ƵƐŽ ĚĞů ŶƵĞǀŽ ƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ ƋƵĞ ƐĞ ĐƌĞŽ ĐŽŶ ůĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ůĞ
ŽƚŽƌŐĂ Ă ůŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ĞŶ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ƌĞĐůĂŵŽƐ LJ ĐŽŶƐƵůƚĂƐ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ
ĚĞ ŽŶƐƵŵŽ͘
•
Ŷ ĞƐƚĞ ĂŹŽ ƐĞ ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶŽ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ,/d^͕ Ăů ĐŽŵĞƚĞƌ ĞƐƚĂ ƵŶĂ
ŝŶĨƌĂĐĐŝſŶ Ă ůĂ ůĞLJ ĚĞů ŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕ Ăů ŶŽ ƌĞƐƉĞƚĂƌ ůĂ ŐĂƌĂŶƚşĂ ůĞŐĂů͘
•
Ŷ ĞƐƚĞ ĂŹŽ ƐĞ ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶŽ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ Z/W>z͕ Ăů ĐŽŵĞƚĞƌ ĞƐƚĂ ƵŶĂ
ŝŶĨƌĂĐĐŝſŶ Ă ůĂ ůĞLJ ĚĞů ŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕ Ăů ŶŽ ƌĞƐƉĞƚĂƌ ůĂ ŐĂƌĂŶƚşĂ ůĞŐĂů͘
•
Ŷ ĞƐƚĞ ĂŹŽ ƐĞ ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶŽ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ >şĚĞƌ͕ Ăů ĐŽŵĞƚĞƌ ĞƐƚĂ ƵŶĂ
ŝŶĨƌĂĐĐŝſŶ Ă ůĂ ůĞLJ ĚĞů ŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕ Ăů ŶŽ ƌĞƐƉĞƚĂƌ ůĂ ŐĂƌĂŶƚşĂ ůĞŐĂů͘
•
^Ğ ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶŽ ĚĞŵĂŶĚĂ ĞŶ ĐŽŶƚƌĂ ĚĞů ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ >Ă sĞŐƵŝƚĂ Ă ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ
^ĞƌŐŝŽ ĂďĞůůŽ͘
•
Ŷ ĞƐƚĞ ĂŹŽ ƐĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉŽ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŶĐƵĞŶƚƌŽ ĚĞ &ĞƌŝĂƐ ŽŵƵŶĂůĞƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
ƉƌŽŵŽĐŝſŶ LJ ĚŝĨƵƐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ͕ϮϬϬϵ͘͟ :ƵŶƚŽ ĐŽŶ ƵŶ ŐƌĂŶ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĐŽŵƵŶĂůĞƐ LJ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ƐŽĐŝĂů ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů͕ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjŽ Ğů ƵůƚŝŵŽ ŵŝĠƌĐŽůĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ŵĞƐ͕
LJĂ ƋƵĞ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĞƐƚŽ ĞƐ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ůĂ ǀŝƐŝďŝůŝnjĂĐŝŽŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ LJ ƌĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶĂ͘
•
^Ğ ƌĞĂůŝnjŽ ĐŚĂƌůĂ ƐŽďƌĞ WŽƐĞƐŝſŶ ĨĞĐƚŝǀĂ͕ Ăů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĚƵůƚŽƐ DĂLJŽƌĞƐ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ă
͞>ŽƐ ŹŽƐ 'ĞŶƚŝůĞƐ͕͟ Ğů ̺à ũƵĞǀĞƐ ϭϱ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ͘
•
^Ğ ĞŶƚƌĞŐŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĞŶ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ƐŽďƌĞ ůĂ >ĞLJ ĚĞů
ŽŶƐƵŵŝĚŽƌ LJ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ůĂ ƌĞǀŝƐƚĂ ŵĞŶƐƵĂů ĚĞů ŽŶƐƵŵŝĚŽƌ ƋƵĞ ĞŶƚƌĞŐĂ Ğů ^ĞƌŶĂĐ͘
dKd >
E >/^/^ h Ed/d d/sK >K^ Z^h>d K^
&E^KZ s/E >
ϳϯϲ
WK^^/KE &d/s
ϯϬϴ
^ZE Ϯϴϴ
KE^h>d
ϵϲ
D/ /KE
dKd >
s >h /KE ϭϵϮ
ϭϯϯϮ
d/s/ ^ Z >/ ^
>ĂƐ ŵĞƚĂƐ LJ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ƉůĂŶƚĞĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ĨƵĞƌŽŶ ͗
ϭ͘ /ŶĨŽƌŵĂƌ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ LJ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ Ƶ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝſŶ ĞdžŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶ ůĂƐ
ƵŶŝĚĂĚĞƐ ǀĞĐŝŶĂůĞƐ͘
Ϯ͘
ƐĞƐŽƌĂƌ Ă ĞƐƚĂƐ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ũƵƌşĚŝĐĂ͘ ŝĨƵŶĚŝƌ ůĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ WŽƐĞƐŝſŶ ĨĞĐƚŝǀĂ͘
ϯ͘ ĂƉĂĐŝƚĂƌ ůĂƐ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ƐƵƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ LJ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂƐ͘
ϰ͘ ŝĨƵŶĚŝƌ ůĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ WŽƐĞƐŝſŶ ĨĞĐƚŝǀĂ͘
ϱ͘ ŝĨƵŶĚŝƌ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ LJ ĚĞďĞƌĞƐ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͘
ƐƚĂƐ ĨƵĞƌŽŶ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ĨŽůůĞƚŽƐ͕ Ğů ĚŝĂƌŝŽ ŵƵƌĂů͕ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞ ŝĨƵƐŝſŶ ƵĚŝŽǀŝƐƵĂů Ăů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ZĞůĂĐŝŽŶĞƐ WƷďůŝĐĂƐ͕ ůĂ ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŚĂƌůĂƐ
Ă ĚŝǀĞƌƐĂƐ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ŽŵƵŶĂůĞƐ͕ ĞƚĐ͕ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂƐ ĨĞƌŝĂƐ ĚĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŽƌŐĂŶŝnjĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĨŽƌŵĂ ĚĞ ǀĂƌŝĂĚŽƐ ƚĞŵĂƐ
ũƵƌşĚŝĐŽƐ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĂŶ Ă ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ĐŽŵŽ ƐŽŶ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕ WŽƐĞƐŝſŶ ĞĨĞĐƚŝǀĂ͕
ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ŝŶƚƌĂĨĂŵŝůŝĂƌ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͘ Ɛş ĐŽŵŽ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƉƷďůŝĐŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͘
d/s/ ^ WZD EEd^ E WEE/ ^ > EdZK
h>dhZ >
ů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ ĚĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕
ĚĞƉĞŶĚĞ ũĞƌĄƌƋƵŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ;/KͿ͘
ů ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ dĠĐŶŝĐŽƐ LJ
KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ ĞƐ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ ĚĞů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ϭͿ
^ƌ͘ ŝĞŐŽ ZĞǀĞĐŽ͗ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ͘
KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ
ϮͿ
^ƌ͘ ŽƌŝƐ ^ŽůşƐ͗ ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞ ďƌŝŶĚĂƌ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ Ă KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ
&ƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ͘
LJ
ϯͿ
^ƌ͘ WĂƚƌŝĐŝŽ :ĂƌĂ͗ DŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞ &Ğ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ͘
ĂďĞ
ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ŵŝƐŵĂ ĨƵŶĐŝſŶ͕ ůĂ ĐƵŵƉůŝſ Ğů ^ƌ͘ ŝĞŐŽ
ZĞǀĞĐŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ƵŶ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞů ĂŹŽ
ϮϬϬϵ͘
ϰͿ
^ƌ͘ ĚƵĂƌĚŽ ƌŽƐ͗ ŐĞŶƚĞ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͘
ϱͿ
^ƌ͘ KƐǀĂůĚŽ ďƵƌƚŽ͗ ŐĞŶƚĞ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͘
ϲͿ
^ƌĂ͘ ŽƌŝƐ DŽƌĂůĞƐ͗ ŐĞŶƚĞ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĐĂďĞ ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞ ĞŶ Ğů ĞŶƚƌŽ ƵůƚƵƌĂů ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ;ĚŽŶĚĞ ƐĞ ůŽĐĂůŝnjĂ Ğů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐͿ͕ ĞdžŝƐƚĞŶ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
WƌŽŐƌĂŵĂƐ͗ WƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ^ĂůƵĚ͕ :ĞĨĂƐ ĚĞ ,ŽŐĂƌ͕ ŚŝůĞ ƌĞĐĞ ŽŶƚŝŐŽ͕ ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ sŝĚĂ͕
^ĞƌŶĂĐͲĞĨĞŶƐŽƌ sĞĐŝŶĂů͕ WƌĞǀŝĞŶĞͲŽŶĂĐĞ͕ WůĂŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ LJ :ƵǀĞŶƚƵĚͲ
ƵůƚƵƌĂ͘
ϭ͘Ͳ
K:d/sK^͗
ϭǑ DĂŶƚĞŶĞƌ ĂĐƚƵĂůŝnjĂĚĂ LJ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĚĞ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ LJ
&ƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
ϮǑ KƌŝĞŶƚĂƌ Ă KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ LJ &ƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ
ĚĞ ƚſƉŝĐŽƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ >ĞLJ ϭϵ͘ϰϭϴ ;:ƵŶƚĂƐ ĚĞ sĞĐŝŶŽƐͿ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ƚĞƌƌĞŶŽ LJ ĞŶ
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĚĞů ĞŶƚƌŽ ƵůƚƵƌĂů͘
ϯǑ /ŶĨŽƌŵĂƌ Ă ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă &ŽŶĚŽƐ ŽŶĐƵƌƐĂďůĞƐ͘
ϰǑ 'ĞŶĞƌĂƌ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ Ă ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů LJ͕ ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů͕ Ă ŝƌŝŐĞŶƚĞƐ
sĞĐŝŶĂůĞƐ͘
ϱǑ ŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ͕ ƌĂƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ LJ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ :ƵŶƚĂƐ ŝƌĞĐƚŝǀĂƐ ĚĞ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ͕ Ă
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ă ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ĚĞů DŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞ &Ğ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ ůŽĐĂů͘
ϲǑ dƌĂďĂũŽ ĞŶ ƚĞƌƌĞŶŽ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ŐĞŶƚĞƐ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ ŽŵƵŶĂůĞƐ͘
Ϯ͘Ͳ
E&// Z/K^͗
>Ă ŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚŝƉŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ;:ƵŶƚĂƐ ĚĞ
sĞĐŝŶŽƐͿ͕ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚŝƉŽ &ƵŶĐŝŽŶĂů ;ůƵďĞƐ ĞƉŽƌƚŝǀŽƐ͕ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ĐĐŝſŶ LJ ĞƐĂƌƌŽůůŽ
^ŽĐŝĂů ʹ ^͕ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚŝƉŽ ƵůƚƵƌĂů͕ ůƵďĞƐ ĚĞ ĚƵůƚŽ DĂLJŽƌ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͘
ϯ͘Ͳ
ZYh/^/dK^ dE/KE͗
EŽ ĞdžŝƐƚĞ ƵŶ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ͘ ^Ğ ĂƚŝĞŶĚĞ Ă ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ
YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘ Ŷ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĐĂƐŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ůĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ƵŶ DŝŶŝƐƚƌŽ
ĚĞ &Ğ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƵŶĂ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝſŶ ^ŽĐŝĂů͕ ƐĞ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ƋƵĞ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĚŝĐŚĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ƐĞĂ
ĂĐĞƉƚĂĚĂ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ ŵĄdžŝŵĂ ĐŽŵƵŶĂů͕ Ğů ^ƌ͘ ůĐĂůĚĞ͘
ϰ͘Ͳ
KE^d/dh/KE KZ' E/ /KE^ ^K/ >^ HK ϮϬϬϵ͗
d/WK KZ' E/ /KE
Zs/ dhZ
Ed/ ^K͘ &K>͘
ϭ
EdZK /KE z ^ ZZK>>K ^K/ >
^
ϭϳ
>h h>dK D zKZ
D
ϲ
EdZK h>dhZ >
Ϯ
>h WKZd/sK
ϳ
EdZK D Z^
D
Ϯ
KD/d s/s/E
KD
ϲ
EdZK W Z^
W
ϯ
s
ϭ
'&
ϭ
^K/ /ME &K>>KZ/
KE^:K s/E > ^ ZZK>>K
'ZhWK &K>>KZ/K
dKd >
ϰϲ
ϱ͘Ͳ
W /d /KE /Z/'Ed^ ^K/ >^ ^ HK ϮϬϬϵ͗
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ͞ŝƉůŽŵĂĚŽ ĞŶ 'ĞƐƚŝſŶ LJ WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ >ŽĐĂů͕͟ ĞĨĞĐƚƵĂĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ϴ ƐĄďĂĚŽƐ
ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ŵĞƐĞƐ ĚĞ
ďƌŝů LJ :ƵŶŝŽ͕ ƐĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂƌŽŶ LJ ĞŶƚƌĞŐĂƌŽŶ ůŽƐ ŝƉůŽŵĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ Ă ϯϰ ŝƌŝŐĞŶƚĞƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
ů ŝƉůŽŵĂĚŽ ƐĞ ŝŵƉĂƌƚŝſ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ŽŶǀĞŶŝŽ ƐƵƐĐƌŝƚŽ ĞŶƚƌĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ
EŽƌŵĂů LJ Ğů /ŶƐƚŝƚƵƚŽ >ĂŝĐŽ ĚĞ ƐƚƵĚŝŽƐ ŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐ ;/>Ϳ͘
>Ă ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƚŽƚĂů ĚĞů ŝƉůŽŵĂĚŽ ƉĂƌĂ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ĨƵĞ ĚĞ Ψ
ϭ͘ϭϱϮ͘ϬϬϬ ;ƵŶ ŵŝůůſŶ ĐŝĞŶƚŽ ĐŝŶĐƵĞŶƚĂ LJ ĚŽƐ ŵŝů ƉĞƐŽƐͿ͘
ϲ͘Ͳ
Ϳ
WZK'Z D ^ > KZ K^ z :hd K^ HK ϮϬϬϵ͗
ůĂƌŵĂƐ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ ĞŶ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
EǑ
>K >/ /KE͕ hE/ s/E > z
^dKZ
dKd > WZ^KE ^
E&// Z/ ^
EKD/E dKd >
^ ^
E&// Z/ ^
ϯϰϭ
ϱϴ
ϱϵϵ
ϵϵ
ϯϳϯ
ϳϰ
Ϯϳϳ
ϴϮ
ϯϮϯ
ϭϬϳ
ŵƉůŝĂĐŝſŶ >Ž &ƌĂŶĐŽ
ϭ
WĂƐĂũĞ ϱ EǑ ϰϱϳϭ͕
h͘ s͘ EǑ ϮϰͲ ͬ ^ĞĐƚŽƌ Ϯ
Ϯ
:ƵŶƚĂ ĚĞ sĞĐŝŶŽƐ ŽŽƉĞƌ YƵŝŶƚĂ
h͘ s͘ EǑ ϮϵͲ ͬ ^ĞĐƚŽƌ ϭ
ĂƌƌĂƐĐĂůͬEĞƉƚƵŶŽ
ϯ
sŝůůĂ &ĂŶĂůŽnjĂ
h͘ s͘ EǑ ϯϰͲ ͬ ^ĞĐƚŽƌ ϯ
ϰ
ϱ
,ĞŶƌLJ &ŽƌĚ EǑ ϮϮϰϯ
h͘ s͘ EǑ ϯϰͲ ͞>ƵŝƐ ĚĞ ĂŵďŝĞƌĞ ͬ ^ĞĐƚŽƌ ϯ
sŝůůĂ ^ĂŶ sŝĐĞŶƚĞ WĂůůŽƚƚŝ
h͘ s͘ EǑ ϯϯͲ ͬ ^ĞĐƚŽƌ ϭ
ϲ
h͘ s͘ EǑ ϯϭ ͞hŶŝſŶ >ĂƐ sŝůůĂƐ͟ ͬ ^ĞĐƚŽƌ ϭ
ϰϰϯ
ϵϵ
ϳ
h͘ s͘ EǑ ϮϰͲ ͞ŽƐƚĂŶĞƌĂ ^Ƶƌ͟ ͬ ^ĞĐƚŽƌ Ϯ
Ϯϲϱ
ϵϭ
ϴ
h͘ s͘ EǑ ϭϴ ͞>ĂƐ WĂůŵĞƌĂƐ͟ ͬ ^ĞĐƚŽƌ ϯ
ϭϲϭ
ϭϬϮ
ϵ
h͘ s͘ EǑ ϭϳ ͞dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ sĞĐŝŶĂů͟ ͬ ^ĞĐƚŽƌ ϰ
ϭ͘ϳϯϬ ĂƉƌŽdž͘
ϭϬϬ
ϭϬ
h͘ s͘ EǑ ϮϵͲ ͞KƐĐĂƌ ŽŶŝůůĂ͟ ͬ ^ĞĐƚŽƌ ϭ
Ϯϳϳ
ϴϳ
ϯϱϰ
ϳϲ
ϭϭ
^ĂŵƵĞů /njƋƵŝĞƌĚŽͲWĂƐĂũĞ /ƐŝƐ
h͘ s͘ EǑ ϯϰͲ ͞sŝůůĂ ĂƌƌĂƐĐĂů ͬ ^ĞĐƚŽƌ ϯ
ϭϮ
h͘ s͘ EǑ Ϯϰ ͬ ^ĞĐƚŽƌ Ϯ
ϱϳϱ
ϯϴ
ϭϯ
h͘ s͘ EǑ ϭϲ ͞dƌŽƉĞnjſŶ͟ ͬ ^ĞĐƚŽƌ ϰ
ϯϱϰ
ϴϲ
ϭϰ
h͘ s͘ EǑ ϭϮ ͞>ƵŝƐ 'ƌĞnj͟ ͬ ^ĞĐƚŽƌ ϱ
Ϯϴϭ
ϳϴ
ϲϵϬ
ϵϳ
ϰϬϬ ĂƉƌŽdž͘
ϭϬϬ
dKd >͗ ϳ͘ϰϰϯ
dKd >͗ ϭ͘ϯϳϰ
ϭϱ
ϭϲ
h͘ s͘ EǑ ϮϮ
͞>Ă ,ĂĐŝĞŶĚŝƚĂ͟ ͬ ^ĞĐƚŽƌ Ϯ
h͘ s͘ EǑ Ϯϱ ͞>Ž &ƌĂŶĐŽ͟ ͬ ^ĞĐƚŽƌ Ϯ
/EsZ^/KE
dKd >
Ψ Ϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
WZK'Z D
Ϳ :ŽƌŶĂĚĂ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ
ŝƌŝŐĞŶƚĞƐ ĚĞ :ƵŶƚĂƐ ĚĞ sĞĐŝŶŽƐ
ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
Ϳ dĂƌĚĞ ƌĞĐƌĞĂƚŝǀĂ ƉĂƌĂ
DƵũĞƌĞƐ ƐŽĐŝĂƐ ĚĞ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ
DĂĚƌĞƐ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
Ϳ >ĂƐ ŝƌĞĐƚŝǀĂƐ ĚĞ ůĂ hŶŝſŶ
ŽŵƵŶĂů ĚĞ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ DĂĚƌĞƐ
ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ŵĞƌĞĐĞŶ ƵŶ
ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ ƌĞĐƌĞĂĐŝſŶ͘
Ϳ ŝĄůŽŐŽ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽ ĐŽŶ
DƵũĞƌĞƐ ƐŽĐŝĂƐ ĚĞ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ
DĂĚƌĞƐ͘
&Ϳ ŶĐƵĞŶƚƌŽ ĐŽŶ ŝƌŝŐĞŶƚĂƐ ĚĞ
ůĂ hŶŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ĞŶƚƌŽƐ
ĚĞ DĂĚƌĞƐ LJ ƐƵƐ ^ŽĐŝĂƐ ĚĞ
YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
'Ϳ sŽĐĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ŝĐĞŶƚĞŶĂƌŝŽ͗
ŽƌŽƐ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ĞŶ ůĂ
ĂƐşůŝĐĂ ĚĞ >ŽƵƌĚĞƐ͘
,Ϳ ŶĐƵĞŶƚƌŽ ĚĞ ƵĞĐĂƐ ĞŶ Ğů
ŵĞƐ ĚĞ ĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ ĚĞ YƵŝŶƚĂ
EŽƌŵĂů͘
/Ϳ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ĞŶ ƵŶ
WĂŹƵĞůŽ͘
:Ϳ ^ĂůŝĚĂ WĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ƌƵƚĂ ĚĞ ůŽƐ
WŽĞƚĂƐ͘
<Ϳ ŶĐƵĞŶƚƌŽ LJ ĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ ĚĞ :ƵŶƚĂƐ ĚĞ
sĞĐŝŶŽƐ LJ ĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ ĚĞ
YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
>Ϳ WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ
:ƵŐƵĞƚĞƐ ƉĂƌĂ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ĚĞ
ĞƐĐĂƐŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ YƵŝŶƚĂ
EŽƌŵĂů͕ EĂǀŝĚĂĚ ϮϬϬϵ͘
dKd >
;WƌŽŐƌĂŵĂƐ ʹ >Ϳ
KZdhZ
;ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐͿ
/EsZ^/KE
ϭϬϬ ŝƌŝŐĞŶƚĞƐ
Ψ Ϯ͘ϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϯϱϬ ^ŽĐŝĂƐ ĚĞ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ
DĂĚƌĞƐ
Ψ ϰ͘ϲϵϱ͘ϬϬϬ
ϴϬ ŝƌŝŐĞŶƚĂƐ ĚĞ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ
DĂĚƌĞƐ
Ψ ϭ͘ϱϰϬ͘ϬϬϬ
ϮϱϬ ^ŽĐŝĂƐ ĚĞ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ
DĂĚƌĞƐ
Ψ ϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϯϬϬ ŝƌŝŐĞŶƚĂƐ LJ ^ŽĐŝĂƐ ĚĞ
ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ DĂĚƌĞƐ
Ψ ϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϱϬϬ ƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ
ϱϬ EŝŹŽƐ͕ :ſǀĞŶĞƐ LJ ĚƵůƚŽƐ
ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ă ŽƌŽƐ ĚĞ
YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
ϮϱϬ sĞĐŝŶŽƐ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ϭϬ 'ƌƵƉŽƐ &ŽůĐůſƌŝĐŽƐ
Ψ ϮϮϴ͘ϴϴϵ
Ψ ϯϯϯ͘ϯϯϰ
ϯϬϬ sĞĐŝŶŽƐ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
Ψ ϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϰϱ ^ŽĐŝŽƐ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ sĞĐŝŶŽƐ
EǑ ϱ ʹ ů WŽůşŐŽŶŽ
Ψ ϮϵϬ͘ϬϬϬ
ϰϬ ŝƌŝŐĞŶƚĞƐ ĚĞ :ƵŶƚĂƐ ĚĞ
sĞĐŝŶŽƐ
Ψ ϭϳϬ͘ϬϬϬ
ϭϲ͘ϱϬϬ EŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ĚĞ YƵŝŶƚĂ
EŽƌŵĂů
Ψ ϭϱ͘ϲϳϱ͘ϬϬϬ
Ϯϲ͘ϮϬϴ
Ψ ϱϭ͘ϮϱϮ͘ϮϮϯ
ϳ͘Ͳ
&KEK^ KEhZ^ >^ HK ϮϬϬϵ͗
Ϳ
&ŽŶĚŽ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ^ŽĐŝĂů͘
EǑ
EKDZ > KZ' E/ /ME
Zhd
KZ' E/ /ME
ϭ
^K/ /ME ^YhdK> Yh/Ed EKZD >
ϲϱ͘ϰϭϴ͘ϯϬϬͲϳ
^K/ /ME WKZd/s Z zh> Yh/Ed EKZD >
ϲϱ͘ϵϮϬ͘ϴϭϬͲϱ
^ >h ,h ^K^ D Eh>
ZKZ1'h
ϲϱ͘ϬϬϰ͘ϳϭϵͲϮ
^ KE^:K KE^h>d/sK ^
>K &Z EK
ϲϱ͘ϵϴϬ͘ϴϯϬͲϳ
Yh/Z/Z /DW>DEdK^
/E/^WE^ >^ W Z >
KE^:K KE^h>d/sK
Ψ Ϯϰϳ͘ϱϱϬ
^ KE^:K KE^h>d/sK h^h Z/K^ ^& D ' Z1E
ϲϱ͘ϵϭϰ͘ϯϲϬͲϳ
WKZ hE KE^h>d/sK D:KZ
Ψ Ϯϰϰ͘Ϭϱϴ
^ ,K ͲDhdK/
ϱϯ͘ϯϬϮ͘ϵϭϴͲϯ
^ Dh:Z^
DWZEKZ ^ WD:, //
ϲϱ͘ϬϬϵ͘ϴϴϱͲϰ
^ ^ >h d D Z
ϲϱ͘ϴϱϬ͘ϯϬϬͲϲ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ
^ ^ >h DEd >
KE^h>dKZ/K >K &Z EK
ZE Z
D s &E/y
ϲϱ͘ϱϭϱ͘ϴϮϬͲϬ
ϲϱ͘ϵϭϴ͘ϬϭϬͲϯ
D >>K ,KZ/KEd
ϲϱ͘ϰϬϲ͘ϬϭϬͲ<
D >h d /Ͳ,/ ^K>
E /Ed
ϲϱ͘ϴϰϱ͘ϵϯϬͲϵ
D y>^/KZ
ϳϰ͘ϳϱϭ͘ϲϬϬͲϲ
D &/'hZK
>KZd
ϳϰ͘ϯϮϭ͘ϱϬϬͲϭ
D 'Z / ^
> s/
ϲϱ͘ϭϮϬ͘ϮϳϬͲϭ
D > ^ WZ/D sZ ^
D > ^ ^/DWZ s/s ^
ϲϱ͘ϬϬϴ͘ϭϲϲͲϴ
ϲϱ͘ϯϵϱ͘ϵϲϬͲϱ
D >K^ ϱϬ
ϲϱ͘Ϯϭϳ͘ϲϱϬͲ<
D >K^ HK^ KZK
D >K^ HK^ KZ K^
D >K^ HK^ 'Ed/>^
D >K^ ZKDK^ W >K
EZh
ϳϱ͘ϬϬϮ͘ϵϬϬͲϬ
ϲϱ͘ϳϭϲ͘ϴϮϬͲϯ
ϲϱ͘ϳϳϳ͘ϵϬϬͲϴ
D >h D Z1
ϲϱ͘ϱϬϰ͘ϵϮϬͲϳ
ϲϱ͘ϱϰϬ͘ϴϳϬͲϯ
D D EK^ WZ/K^ ^
ϲϱ͘ϯϵϵ͘ϵϵϬͲϵ
D D EK^ hE/ ^
ϲϱ͘ϱϬϮ͘ϵϳϬͲϮ
EKDZ WZKzdK
^'hZDK^ Eh^dZK^
Yh/W D/EdK^
Yh/^//ME /DW>DEdK^
WKZd/sK^͕ s :/>> ͕
^d1Dh>K^ WZD/ /ME z
ZDKE/ /ZZ > &/^d Z/K>>
D:KZ EK Eh^dZ
KZ' E/ /ME
/D 'E KZWKZ d/s z
/&h^/ME E /Z^W /K Eh^dZ EKZ' E/ /ME
D:KZ EK Eh^dZ '^d/ME z
^ ZZK>>K
h EK > KDhE/ E
^ >h z >'Z1
/E^d Z Eh^dZK^ ^K/K^
hE >>K ,KZ/KEd W Z > ^
h>/d ^
d:/EK Eh^dZ ^ ^WZ E ^
/'E ^ E > s^d/Z͕ /'E ^ E
KDWd/Z
W Z ZZ , z Yh h/ Z
Eh^dZ ^ E^/ ^ ^KE
WZKd'Z
Yh/W EK Eh^dZK >h
d:/EK KE DKZ
Yh/W EK Eh^dZ ^ W Z
ZhE/ZEK^ KE KDK/ d:/EK D Z s/>> ^
>K^ HK^ KZ K^ dZ : Z
Es:Z KE /'E/ Z/' EK
W >K EZh
^'hZ/ z /E^d Z W Z
Eh^dZK >h
KE Z/HK z KE DKZ͕
^Ed ZEK^ :hEd ^ D:KZ
d:/EK z Z EK W Z
^'h/Z s E EK
DKEdK
^K>//d K
Ψ Ϯϰϴ͘ϯϬϬ
Ψ ϮϬϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϭϴϬ͘ϬϬϬ
Ψ Ϯϭϵ͘ϲϴϰ
Ψ Ϯϰϵ͘ϰϳϱ
Ψ Ϯϰϱ͘ϴϭϴ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ Ϯϰϳ͘ϯϳϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϴϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϮϵ͘ϵϮϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϬϬ͘Ϭϲϯ
Ψ ϭϳϬ͘ϱϭϳ
Ψ ϮϮϮ͘Ϭϳϭ
Ψ ϭϳϵ͘ϱϯϬ
Ψ ϭϮϵ͘ϰϬϲ
Ψ ϮϬϬ͘ϬϬϬ
Ψ Ϯϰϭ͘ϴϮϬ
Ψ ϭϵϴ͘Ϯϯϲ
Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ
D D >> D/> 'ZK^
D D/E/^dZ/K &>KZ^ KdKHK
D Eh^dZK d/DWK
ϯϱ
ϯϲ
ϯϳ
ϯϴ
ϯϵ
ϰϬ
ϰϭ
ϰϮ
ϰϯ
ϰϰ
ϰϱ
ϰϲ
ϰϳ
ϰϴ
ϰϵ
ϱϬ
ϱϭ
ϱϮ
ϱϯ
ϱϰ
ϱϱ
KDW Zd/EK > 'Z / z >
D/^d Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
ϲϱ͘ϬϬϭ͘ϯϵϳͲϮ
/DW>DEd EK Eh^dZK >h
Ψ ϭϰϴ͘ϵϰϬ
ϲϱ͘Ϭϳϴ͘ϲϴϬͲϳ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϯϮ͘ϬϬϬ
D ^ E >KZEK
ϲϱ͘ϯϵϵ͘ϱϴϬͲϲ
D ^ Ed />/
D ^ Ed dZ^ >hEz
D ^KZ dZ^/d >K^
E^
ϲϱ͘ϬϬϴ͘ϬϴϱͲϴ
ϲϱ͘ϴϳϵ͘ϵϭϬͲ<
ZhWZ Z >K WZ/K
KEs/sE/ ^ >/ z
KEMD/ ^
ZE Z Yh/W K
EK d ^dZ^^͕ d:
Zs/d >/ EK Eh^dZK
KZ' E/^DKE hE ^&hZK
KDjE
E/ EK^ &>/^
D/ >h͕ D/ ϮΣ ,K' Z
ϲϱ͘ϱϬϰ͘ϮϮϬͲϮ
s/ ^ E z ZZ d/s
EZ^ 1 
ϲϱ͘ϳϭϭ͘ϲϵϬͲϰ
1Zh>K d>d/K ZKz >
ϳϭ͘ϯϮϳ͘ϰϬϬͲϯ
D KZK s/:K
Ϯϵ
D ZE Z
ϯϬ
ϯϭ D ^ E yW/dK D/> 'ZK^K
ϯϮ
ϯϯ
ϯϰ
ϳϰ͘ϳϱϯ͘ϳϬϬͲϯ
ϳϱ͘ϬϬϯ͘ϳϬϬͲϯ
ϲϱ͘ϱϴϳ͘ϱϱϬͲϲ
ϲϱ͘ϬϬϳ͘ϬϭϭͲϵ
KE hE WZ^E/
WZ^KE > EZ^ KDW/d WKZ
Yh/Ed EKZD >
/DW>DEd /ME Zd& dK^
K/E ͕ W Z ^K/K^
Ψ ϭϵϵ͘ϵϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϮϮ͘ϴϬϬ
Ψ Ϯϰϲ͘ϱϬϬ
Ψ ϭϭϵ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϯϬ͘ϴϱϳ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
>h W d/E : Yh/Ed
EKZD >
K>K K>K ^WKZd/E'
> z
:hsEdh >K DKZ
ϳϯ͘Ϭϵϰ͘ϮϬϬͲϭ
DWKE^ > &hdhZK
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
ϲϱ͘ϰϬϬ͘ϳϬϬͲϰ
ϲϱ͘ϭϯϮ͘ϬϰϬͲϮ
ϲϱ͘ϬϮϭ͘ϵϭϬͲϰ
Ψ Ϯϯϵ͘ϰϵϲ
Ψ ϭϬϵ͘ϬϬϬ
Ψ Ϯϭϭ͘ϬϬϬ
:hsEdh >K ^K
ϳϱ͘ϴϯϵ͘ϴϬϬͲϱ
:hsEdh Yh/Ed EKZD >
>hZK ZZ ^ >
ϲϱ͘ϲϲϱ͘ϰϮϬͲϭ
ϲϱ͘ϳϲϳ͘ϵϴϬͲϭ
D Z j
ϲϱ͘ϱϲϴ͘ϱϱϬͲϮ
Yh/Ed EKZD > hE/K
ϲϱ͘ϵϵϵ͘ϵϬϳͲϮ
Z zh> hE/ME dhhD E
ϲϱ͘ϵϭϵ͘ϭϬϬͲϴ
>>'M > d d Dh:Z^ WKZ > WKZd
:hsEdh͕ /s/EK d^KZK
^ >h͕ s >KZ^ z WKZd͗
WZKDKs/EK > KDWdE/
^ E
hE/&KZD EK >h KDhE >
Y/W EK Eh^dZK >h
Yh/^//ME s :/>> ͕
DW>/&/ /ME͕ /DW>DEdK^
WKZd/sK^͕ ^d1Dh>K^ z
ZDKE/ /ZZ
/DW>DEd /ME WKZd/s
/DW>DEd /ME >h Z zh>
/DW>DEd /ME /EhDEd Z/ WKZd/s
W Z :h' KZ^
Yh/W D/EdK ^ >
KDhE/d Z/
Yh/W EK > >h WKZd/sK
EZzK<h
WKZ hE /E^d Z W Z
Eh^dZK EdZK
WZE/EK͕ W>/ EK͕
KZ EK z W/Ed EK W Z
D>>Z
DK^dZDK^ Eh^dZ ^
, />/ ^
>'Z1 E > D^
,ZDK^ EK Eh^dZ ^
hE/ME ^ >d
ϲϱ͘ϵϯϭ͘ϳϬϬͲϭ
zhsEdK
ϲϱ͘ϵϯϯ͘ϰϳϬͲϰ
EZzK<h
ϲϱ͘ϬϭϬ͘ϲϲϵͲϱ
D >> ^ z h ^
ϲϱ͘ϲϰϮ͘ϬϳϬͲϳ
D D ^ > ϭϳ
ϲϱ͘ϲϳϭ͘ϬϴϬͲϮ
D /^/^
ϲϱ͘ϵϮϳ͘ϲϲϬͲϳ
D > , /E/d
D > ^DZ KZ
ϳϱ͘ϵϱϬ͘ϴϰϬͲϴ
ϳϭ͘ϮϱϬ͘ϮϬϬͲϮ
Ψ Ϯϰϱ͘ϴϬϬ
Ψ Ϯϰϵ͘ϵϴϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ Ϯϰϵ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϰϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϭϳϮ͘ϵϵϬ
Ψ Ϯϰϯ͘ϳϴϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ Ϯϰϲ͘ϯϯϬ
ϱϲ
ϱϳ
ϱϴ
ϱϵ
ϲϬ
ϲϭ
ϲϮ
ϲϯ
ϲϰ
ϲϱ
ϲϲ
ϲϳ
ϲϴ
ϲϵ
ϳϬ
ϳϭ
ϳϮ
ϳϯ
ϳϰ
ϳϱ
ϳϲ
ϳϳ
ϳϴ
ϳϵ
ϴϬ
ϴϭ
ϴϮ
ϴϯ
ϴϰ
ϴϱ
ϴϲ
ϴϳ
D > ^ zhsEd/E ^
ϲϱ͘ϬϬϭ͘ϰϯϭͲϲ
D > >
ϳϭ͘ϴϳϴ͘ϰϬϬͲ<
D W h> : Z YhD ϲϱ͘Ϭϯϯ͘ϯϬϬͲϰ
D ZE Z
ϲϱ͘ϬϮϮ͘ϳϰϬͲϵ
D ^K> D zK
ϲϱ͘ϰϬϱ͘ϰϮϬͲϳ
D d:KZ ^ Yh/Ed
EKZD >
D s/E ^ z D/' ^
W 'h >hE
W : Z1E /E& Ed/> >^/EK
ϲϱ͘ϯϵϲ͘ϳϵϬͲ<
ϲϱ͘ϵϮϳ͘ϳϴϬͲϴ
ϲϱ͘ϬϬϮ͘ϰϴϯͲϰ
ϲϱ͘ϭϲϵ͘ϴϱϬͲϮ
W : Z1E /E& Ed/> ZE Z
ϲϱ͘ϱϯϱ͘ϯϴϬͲϭ
W : Z1E /E& Ed/> dZEhZ
ϳϱ͘Ϯϰϭ͘ϵϬϬͲϬ
W WKd WZK WZ K
ϲϱ͘ϭϵϭ͘ϮϯϬͲ<
^ KE^h>dKZ/K E^
ϳϱ͘ϳϴϳ͘ϴϬϬͲϯ
/ > >h > DhEK
ϳϭ͘Ϯϭϰ͘ϱϬϬͲϱ
:s DW>/ /ME >K &Z EK
:s Ed Zd/
:s hEK^ /Z^
:s K^d EZ ^hZ
ϲϱ͘ϰϬϰ͘ϭϱϬͲϰ
ϳϱ͘ϱϰϱ͘ϯϬϬͲϱ
ϳϭ͘Ϯϳϳ͘ϮϬϬͲ<
ϱϯ͘ϯϬϮ͘ϱϭϳͲ<
:s ' Z/> D/^dZ >
ϳϮ͘ϯϱϲ͘ϬϬϬͲϰ
:s /Eh^
ϲϱ͘ϭϳϱ͘ϬϵϬͲϯ
:s > KE&Z dZE/ ϳϱ͘ϱϮϯ͘ϳϬϬͲϬ
:s > ^ W >DZ ^
ϲϱ͘ϳϬϰ͘ϮϱϬͲϭ
:s >K &Z EK
ϲϱ͘ϳϬϲ͘ϰϵϬͲϰ
:s K^ Z KE/>>
ϲϱ͘ϰϮϴ͘ϵϬϬͲ<
:s WK>1'KEK
ϲϱ͘ϲϴϲ͘ϰϯϬͲϯ
:s s/>> & E >K
ϲϱ͘Ϯϭϱ͘ϰϭϬͲϳ
:s s/>> ZZ ^ >
ϲϱ͘ϴϭϳ͘ϯϰϬͲϱ
:s s/>> d D Z
:s s/>> ZhD E/
ϳϱ͘ϱϱϯ͘ϭϬϬͲϲ
ϳϱ͘ϱϳϳ͘ϮϬϬͲϯ
h h>dK D zKZ
ϳϱ͘ϵϰϵ͘ϵϮϬͲϰ
hD z d >>Z^ ^ Ed &
ϳϰ͘ϰϬϮ͘ϱϬϬͲϭ
^K͘ Dhd͘ hE/ME &Z dZE >
ϳϬ͘Ϭϱϴ͘ϱϬϬͲ<
hE K/E W Z dKK^
hE/&KZD WKZd/sK W Z >
>
Yh/W EK Eh^dZ ^
^K/ >
WKZ hE D:KZ ^ >h
KZ K^ KE /Ed ^ z
D Yh/E
W /d /ME > KZ > E
d:/K^ W >/>>K^ z ZK,d
D Ed>Z1 z KZd/E :
/K^ > W W>M'Z &K
W d/K /EdZ d/sK
Yh/Z/EK EhsK^
ZhZ^K^
WKE' DK^ > dEK>K'1 >
> E Eh^dZK^
^K/ K^
KDhE/YhDKEK^ KE
&hZ
/E&KZD EK > h^h Z/K
WKZ > ^hWZ /ME D/
& D/>/
D/ ^͕ D/ ^ ͕ D/ />/Kd
ZZ
^'hZ/ ϮϬϬϵ
s E EK , / > /'E/ KZE DEd EK Eh^dZ ^
W Z Eh^dZK^ s/EK^
ZW Z /ME ^ ^K/ > :hEd
s/EK^ EǑ Ϯϵ
DhZK KEdE/ME͕ DhZK
hE/ME
^WZ EK > s/:/dK
W ^hZK
YhZ/EK WZEZ >'K
EhsK
s E z WZK'Z^K
/DW>DEd EK Eh^dZ ^
^K/ >
WKZ hE D:KZ >/ s/
D:KZ D/EdK Eh^dZ
^
/DW>DEd Z W Z ^Zs/Z
z ^/ >K >K'Z DK^
E /Es/ZEK >KZ W Z >
h>dK D zKZ
^KDK^ ^d Ed^͕
E^/d DK^ h^d^
E^H EK KDZ >K^
h>dK^
dKd >
Ψ Ϯϰϵ͘ϵϴϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ Ϯϯϯ͘ϬϬϮ
Ψ Ϯϰϴ͘ϲϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ Ϯϰϳ͘ϱϴϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ Ϯϯϴ͘ϵϮϬ
Ψ ϮϮϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ Ϯϰϵ͘ϵϬϬ
Ψ Ϯϰϯ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ Ϯϰϳ͘ϵϵϬ
Ψ Ϯϰϴ͘ϬϬϬ
Ψ Ϯϰϰ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ Ϯϰϵ͘ϴϴϬ
Ψ Ϯϰϵ͘ϳϴϰ
Ψ Ϯϰϵ͘ϲϵϯ
Ψ Ϯϰϴ͘ϵϳϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϭϲϯ͘ϰϰϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϭϯϵ͘ϴϲϬ
Ψ ϮϮϳ͘ϴϬϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ψϭϵ͘ϵϵϭ͘ϱϵϬ
Ϳ
&ŽŶĚŽ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ƵůƚƵƌĂů͘
EKDZ WZKzdK
DKEdK
^K>//d K
ϭ ^ 'ZhWK ^Khd Edh<>h ϲϱ͘ϲϵϬ͘ϬϴϬͲϲ
WZE/EK :hEdK^ >
h>dhZ EdZdE/
Ψ ϯϱϬ͕ϬϬϬ
Ϯ ^ :MsE^ ^/E &ZKEdZ ^ ϲϱ͘ϬϭϬ͘ϴϵϰͲϵ
d dZKh
WZ^Ed /ME KZ d dZK
Ψ ϯϰϳ͕ϴϱϬ
EǑ EKDZ > KZ' E/ /ME
Zhd
KZ' E/ /ME
ϯ
>D d E'hZ d E'K
>h
ϲϱ͘ϲϴϳ͘ϵϰϬͲϴ
KDhE/ hE/
Ψ ϯϱϬ͕ϬϬϬ
ϰ
'& KZK h>dK D zKZ
sK^ KZ ^ Yh/Ed
EKZD >
ϲϱ͘ϱϭϯ͘ϲϵϬͲϴ
Ed EK WKZ hE
^hHK
Ψ ϯϮϱ͕ϱϵϬ
ϱ
'& , </H
ϲϱ͘ϵϮϱ͘ϮϲϬͲϬ
&K>>KZ W Z dKK^
Ψ ϯϱϬ͕ϬϬϬ
ϲ
'& Z/EKE^ > Yh/Ed
ϲϱ͘ϵϰϲ͘ϬϱϬͲϮ
h>dhZ z dZ //ME
Ψ ϯϱϬ͕ϬϬϬ
ϳ
'& ^ E s/Ed
ϲϱ͘Ϭϭϭ͘ϭϮϲͲϱ
s^dh Z/K
Ψ ϯϱϬ͕ϬϬϬ
ϴ
:s Ϯϭ D zK
ϳϭ͘ϲϭϯ͘ϲϬϬͲϬ
D ^ &K>>KZ W Z
Yh/Ed EKZD >
Ψ ϯϰϲ͕ϲϬϬ
ϵ
:s dZZ/dKZ/K s/E >
ϳϱ͘ϵϬϬ͘ϲϬϬͲϯ
 W d EK KE >
>D z > KZ ME
Ψ ϯϱϬ͕ϬϬϬ
ϭϬ
:s hE/ME > ^ s/>> ^
ϭϭ
:s sZ ϳϱ͘ϵϯϰ͘ϱϯϬͲϰ
'h/d ZZ EK E >
:hEd s/EK^
Ψ ϯϱϬ͕ϬϬϬ
ϭϮ
:s s/>> d D Z
ϳϱ͘ϱϱϯ͘ϭϬϬͲϲ
DKEK^ E > ZK>
Ψ ϯϰϮ͕ϭϵϬ
ϭϯ
:s s/>> D Z1 :K^
ϳϱ͘ϴϭϰ͘ϯϬϬͲϳ
sEdK Zd1^d/K >
EK, > ZhZK
Ψ ϯϱϬ͕ϬϬϬ
ϭϰ
h :hEd ^ s/EK^
ϳϭ͘ϮϮϵ͘ϬϬϬͲϱ
>Z EK ϯϴ HK^
KE > h>dhZ
KDhE >
Ψ ϯϱϬ͕ϬϬϬ
dKd >
Ψ ϰ͘ϴϲϮ͘ϮϯϬ
s >KZ EK > ^
ϳϱ͘ϴϴϮ͘ϭϬϬͲϱ dZ //KE^ h>/E Z/ ^
,/>E ^
Ψ ϯϱϬ͕ϬϬϬ
ϴ͘Ͳ
d > Z^hDE KZdhZ ;E&// Z/K^Ϳ ͬ /EsZ^/KE HK
d/s/ ͬ WZK'Z D ͬ
WZKzdK
ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ŝƌŝŐĞŶƚĞƐ
^ŽĐŝĂůĞƐ ; WƵŶƚŽ ϱͿ
WƌŽŐƌĂŵĂƐ ũĞĐƵƚĂĚŽƐ ;WƵŶƚŽ ϲͿ
&ŽŶĚŽƐ ŽŶĐƵƌƐĂďůĞƐ͗ ^ŽĐŝĂů LJ
ƵůƚƵƌĂů
;WƵŶƚŽ ϳͿ
dKd >
ϵ͘Ͳ
KZdhZ
;ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐͿ
/EsZ^/KE
ϯϰ ŝƌŝŐĞŶƚĞƐ
Ψ ϭ͘ϭϱϮ͘ϬϬϬ
Ϯϲ͘ϮϬϴ sĞĐŝŶŽƐ
Ψ ϱϭ͘ϮϱϮ͘ϮϮϯ
ϭϬϭ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ
Ψ Ϯϰ͘ϴϱϯ͘ϴϮϬ
Ϯϲ͘ϮϰϮ
ŝƌŝŐĞŶƚĞƐ LJ sĞĐŝŶŽƐ
ϭϬϭ
KƌŐ͘ ^ŽĐŝĂůĞƐ
Ψ ϳϳ͘Ϯϱϴ͘Ϭϰϯ
d >>Z^ h>dhZ >^ z ZZ d/sK^ Z >/ K^ HK ϮϬϬϵ͗
d >>Z
ϭͿ ƵĞĐĂ
ϮͿ ^ĂůƐĂ
ϯͿ dĂŶŐŽ
ϰͿ Śŝ <ƵŶŐ
ϱͿ WŝŶƚƵƌĂ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ Ăů ſůĞŽ
ϲͿ ĂƉŽĞŝƌĂ
ϳͿ ĐƌŽďĂĐŝĂ ŝƌĐĞŶƐĞ
ϴͿ dĞĂƚƌŽ ſŵŝĐŽ ŝƌĐĞŶƐĞ
ϵͿ DŽƐĂŝĐŽ
ϭϬͿ ŽƌŽ ͬ ĂŶƚŽ
ϭϭͿ dĞĂƚƌŽ /ŶĨĂŶƚŝů LJ :ſǀĞŶĞƐ
ϭϮͿ dĞĂƚƌŽ ĚƵůƚŽƐ
ϭϯͿ ƵĚŝŽǀŝƐƵĂů
ϭϰͿ 'ƵŝƚĂƌƌĂ
dKd > d >>Z^͗ ϭϰ
ϭϬ͘Ͳ
ϮϬϬϵ͗
^/^dE/ WZKD/K WZ^KE ^
ϯϬ
ϰϱ
ϭϱ
Ϯϱ
ϭϱ
ϯϬ
ϭϱ
ϭϬ
ϭϱ
ϰϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϮ
ϭϬ
dKd > >hDEK^͗ ϮϴϮ
KE^:K /EdZ^dKZ/ > z Z s/& Yh/Ed EKZD >͗
ů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉſ ĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ
ϮϬϬϵ͕ ĞŶ ĚŽƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ Ğ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ͗ Ğů ŽŶƐĞũŽ /ŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂů LJ ůĂ ZĞĚ
ŽŶƚƌĂ ůĂ sŝŽůĞŶĐŝĂ ;Z s/&Ϳ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
Ϳ ŽŶƐĞũŽ /ŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂů͗ ƐĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉſ ĞŶ ůĂ ĚŝĨƵƐŝſŶ͕ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ LJ
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ă ůĂƐ ϵ ͞&ĞƌŝĂƐ
ĚĞ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ LJ ĚŝĨƵƐŝſŶ ƐŽĐŝĂů͕͟ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ĞŶ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ hŶŝĚĂĚĞƐ sĞĐŝŶĂůĞƐ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƐĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉſ ĞŶ ůĂƐ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ
ŵĞŶƐƵĂůĞƐ ƋƵĞ Ğů ŽŶƐĞũŽ /ŶƚĞƐĞĐƚŽƌŝĂů ĞĨĞĐƚƷĂ͕ ĐŽŶ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĚĞĨŝŶŝƌ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ LJ ůşŶĞĂƐ ĚĞ ĂĐĐŝſŶ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ͘
Ϳ Z s/& ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͗
Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ĞƐƚĂ ƌĞĚ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĂ͕ ƐĞ ďƵƐĐĂ ĞƐƚĂƌ ĂĐƚƵĂůŝnjĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ LJ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ
ĂĐŽŐĞŶ ĂŶƚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ͕ ĐŽŶ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƚşƌƐĞůŽ ŽƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ Ă ůŽƐ
ǀĞĐŝŶŽƐ ƋƵĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĞƐƉĞĐŝĂůŝnjĂĚĂ͘
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ĞŶ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƐĞ ŚĂ ůŽŐƌĂĚŽ ĂŵƉůŝĂ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ůůĞŐĂĚĂ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů ĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ůĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ůĂ ǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ
ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ͘
^Ğ ƉĂƌƚŝĐŝƉſ ĞŶ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ LJ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂ DĂƌĐŚĂ LJ ĐƚŽ ĚĞ ŽŶŵĞŵŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů şĂ
ĚĞ ůĂ EŽ sŝŽůĞŶĐŝĂ ŚĂĐŝĂ ůĂ DƵũĞƌ͘
Ğ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ ƐĞ ĨƵĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂŶĚŽ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ZĞĚ ŽŶƚƌĂ ůĂ
sŝŽůĞŶĐŝĂ͕ ƋƵĞ ŚĂ ůŽŐƌĂĚŽ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ǀŽůƵŶƚĂĚĞƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ
ŵŝƌĂƐ Ă ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ŽƉŝŶŝſŶ ĚĞƐĚĞ Ğů ŚĂĐĞƌ͕ ƉĂƌĂ ĂƉŽƌƚĂƌ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ůŽĐĂůĞƐ͘
ϭϭ͘Ͳ
&KdK'Z &/ ^ >'hE ^ d/s/ ^ Z >/ ^ HK ϮϬϬϵ͗
ĂďĞ ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞ ůĂ ŐƌĂŶ ŵĂLJŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƉŽƌ Ğů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ͕ ĨƵĞƌŽŶ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ ĞŶ ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂƐ ƉŽƌ ZĞůĂĐŝŽŶĞƐ
WƷďůŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ͕ ƋƵŝĞŶĞƐ ĐƵĞŶƚĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ĂƌĐŚŝǀŽƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƐĞƌ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ͘
^dKZ KZ ^ DhE//W >^
/Z/ME KZ ^ DhE//W >^
W Zd DEdK hZ E/^DK
>Ă ŐĞƐƚŝſŶ ƋƵĞ ƌĞĂůŝnjĂ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ hƌďĂŶŝƐŵŽ͕ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ
KďƌĂƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ ƐĞ ĞŶŵĂƌĐĂ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ůŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ǀŝŐĞŶƚĞƐ LJ ĚĞŵĄƐ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐ ĂƉůŝĐĂďůĞƐ͗
ŶƚƌĞ ůĂƐ ůĂďŽƌĞƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ͕ ƐĞ ĚĞƐƚĂĐĂŶ͗
Ͳ
ZĞǀŝƐŝſŶ LJ ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ĚĞ ĨƵƐŝſŶ ĚĞ ůŽƚĞƐ͕ ƐƵďĚŝǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ LJ ůŽƚĞŽƐ͘
Ͳ
/ŶƐƉĞĐĐŝſŶ LJ ŽƚŽƌŐĂƌ ƉĞƌŵŝƐŽ ƉŽƌ ŽďƌĂƐ ĞũĞĐƵƚĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ŝĞŶ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ hƐŽ WƷďůŝĐŽ͘
Ͳ
ůĂďŽƌĂƌ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ Ă ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƵƌďĂŶĂƐ͕ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ͘
Ͳ
DĂŶƚĞŶĞƌ ĂĐƚƵĂůŝnjĂĚŽ Ğů ĐĂƚĂƐƚƌŽ Ă ŶŝǀĞů ĐŽŵƵŶĂů ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐ͕
ŽďƌĂƐ LJ ŽƚƌŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ĞŶ Ğů ŝĞŶ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ hƐŽ WƷďůŝĐŽ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ĞƐƚĞ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ƐĞ ŝŵƉƵƐŽ͕ ĐŽŵŽ ĐĂĚĂ ĂŹŽ͕ ƌĞĂůŝnjĂƌ ƚŽĚĂƐ ĞƐƚĂƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƐ͕ ĞŶ ƵŶ ƚŝĞŵƉŽ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ŵŽĚŽ ƚĂů ƋƵĞ Ğů ĐŽŶƚƌŝďƵLJĞŶƚĞ ŽďƚĞŶŐĂ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ƌĄƉŝĚĂ͕ ƵŶĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŵƉůĞƚĂ LJ ĐůĂƌĂ Ă ƐƵƐ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂŶƚĞƐ͘
WĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ ĞƐƚĞ ŽďũĞƚŝǀŽ͕ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞďĞ ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŶ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂĐƚƵĂůŝnjĂĚĂ LJ ĚĞ
ĨĄĐŝů ĂĐĐĞƐŽ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌſ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͗
Ͳ
ŽŶƚŝŶƵĂƌ ĐŽŶ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ƉůĂŶĐŚĞƚĂƐ ĐĂƚĂƐƚƌĂůĞƐ͕ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂŶ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͘
Ͳ
ŽŶƚŝŶƵĂƌ ĐŽŶ ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĂƚĂƐƚƌŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ƵƐŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞů ŝĞŶ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ hƐŽ WƷďůŝĐŽ͘
Ͳ
ŽŶƚŝŶƵĂƌ ĐŽŶ ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĂƚĂƐƚƌŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ƵƐŽ ƚĞŵƉŽƌĂů
ĚĞů ŝĞŶ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ hƐŽ WƷďůŝĐŽ͘
Ͳ
^Ğ ƌĞƐƉĞƚĂƌŽŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ůŽƐ ƉůĂnjŽƐ ĚĞ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ĞŶ
ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŶ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ LJ ^ĞƌǀŝĐŝŽ Ă ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ LJ ƐĞ ŵĂŶƚƵǀŽ ƵŶĂ
ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ LJ ĨůƵŝĚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĞŵƉĞŹĂŶ ĞŶ ůĂ sĞŶƚĂŶŝůůĂ jŶŝĐĂ͘
Ŷ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ĞƐƚĞ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĂƉƌŽďſ͗
d/WK Zd/&/ K
/E&KZD /KE^ WZs/ ^
EjDZK
Ed/ ϵϯϭ
ϭ͘ϭϮϳ
>1E
ϱϰ
yWZKW/ /ME
ϭϳϴ
EK yWZKW/ /ME
ϳϯϴ
hZ E/ /ME
ϵ
KE/&/ /ME
Ϯϯ
KDWZK /ME EjDZK
ϯϮ
KDWZK /ME >>
ϱϳ
^/'E /ME EjDZK
ϭϭϲ
/E&KZD ^>/E^
dKd > Zd/&/ K^
ϯϯϱ
ϯ͘ϲϬϬ
ĚĞŵĄƐ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ůŽƐ ĞdžƉĞĚŝĞŶƚĞƐ ĂƉƌŽďĂĚŽƐ ƉŽƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ĨƵƐŝſŶ Ž
ƐƵďĚŝǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůŽƚĞƐ͕ ƐŽŶ͗
yW/Ed^ &h^/ME >Kd^
ϭϱ
yW/Ed^ ^h/s/^/ME >Kd^
ϮϮ
dKd > yW/Ed^
ϯϳ
WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƉĂƌĂ ŽƉƚŝŵŝnjĂƌ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ͕ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ hƌďĂŶŝƐŵŽ͕ ƌĞĂůŝnjſ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƐ͗
Ͳ
^Ğ ĐŽŶƚŝŶƵſ ĐŽŶ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŶĂ͘
Ͳ
^Ğ ĐŽŶƚŝŶƵſ ĐŽŶ ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĂƚĂƐƚƌŽ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ůĂ ŽĐƵƉĂĐŝſŶ ĚĞů ŝĞŶ
EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ hƐŽ WƷďůŝĐŽ͘
Ͳ
ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƉůĂnjŽƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ůŽƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͘
Ͳ
^Ğ ĐŽŶƚƌŽůĂƌŽŶ LJ ƌĞƐƉĞƚĂƌŽŶ ůŽƐ ƉůĂnjŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ĞdžƉĞĚŝĞŶƚĞƐ͘
W Zd DEdK /&/ /ME z Z,/sK
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ǀŝŽ ĂƵŵĞŶƚĂĚĂƐ ƐƵƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ Ăů
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞ Ğů ƌĐŚŝǀŽ LJ ůĂƐ /ŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ /ŶĨŽƌŵĞƐ ĚĞ >ŽĐĂů ;ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŽƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ƵŶĂ ƉĂƚĞŶƚĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂůͿ͘
ƐƚĞ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĐƵŵƉůĞ ĚŽƐ ůĂďŽƌĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͕ ůŽ ĚĞ ƌĞƐŽůǀĞƌ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ
ŝŶŐƌĞƐĂĚĂƐ ƉŽƌ ůŽƐ ĐŽŶƚƌŝďƵLJĞŶƚĞƐ͕ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ LJ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƉƷďůŝĐŽ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂƐ
ĚĞ ƐƵ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂƌ ƵŶĂ ĂƐĞƐŽƌşĂ Ă ůŽƐ ĐŽŶƚƌŝďƵLJĞŶƚĞƐ͘
^Ğ ƐĞŹĂůĂŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ůĂƐ ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƚƌĄŵŝƚĞƐ ƌĞƐƵĞůƚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕
ƐĞƉĂƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƚƌĄŵŝƚĞƐ͘
Z^K>h/ME ^K>//dh^ &KZDh> ^ WKZ >K^ KEdZ/hzEd^͕ /E'Z^ ^ WKZ
K&//E W Zd^ > /Z/ME KZ ^͕ K /E WKZ sEd E/>> jE/
͘ ^ŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĚĞ WĞƌŵŝƐŽƐ ĚĞ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
džŝƐƚĞŶ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƉĞƌŵŝƐŽƐ Ž ĂƵƚŽƌŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŽƚŽƌŐĂ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘ >ŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ LJ ůĂƐ ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƉĞƌŵŝƐŽƐ ŽƚŽƌŐĂĚŽƐ ƉŽƌ ƚƌĄŵŝƚĞ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ
ϮϬϬϵ ƐŽŶ͗
dZ D/d
WZK /KE^
WĞƌŵŝƐŽƐ ĚĞ ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ϰϱ
DŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ WƌŽLJĞĐƚŽƐ
ϰϭ
KďƌĂƐ DĞŶŽƌĞƐ
ϯϱ
ĂŵďŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚŝŶŽ
Ϯϯ
KďƌĂƐ WƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ LJ ĞŵŽůŝĐŝŽŶĞƐ
Ϯϰ
ŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ sŝǀŝĞŶĚĂ ^ŽĐŝĂů
ϯ
ŶƚĞƉƌŽLJĞĐƚŽƐ
ϭϯ
ŶƚŝŐƺĞĚĂĚ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĚĞƐƚŝŶŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ Ă ϭϵϱϵ
ϲ
>ĞLJ ϭϵ͘ϱϯϳ ŽƉƌŽƉŝĞĚĂĚ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ
ϳ
>ĞLJ ϮϬ͘Ϯϱϭ ƐŽďƌĞ sŝǀŝĞŶĚĂ ^ŽĐŝĂů
ϭϳϰ
dKd >
ϯϳϭ
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŵŝƚŝĚĂ ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ LJ &ŝŶĂŶnjĂƐ͕ ůŽƐ
ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƉĞƌĐŝďŝĚŽƐ ƉŽƌ ĞƐƚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĂƐĐŝĞŶĚĞŶ Ă Ψ ϭϬϳ͘ϯϭϴ͘ϱϳϰ͘Ͳ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂƐ
MƌĚĞŶĞƐ ĚĞ /ŶŐƌĞƐŽƐ ĞŵŝƚŝĚĂƐ ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ůĂ KĨŝĐŝŶĂ ĚĞ WĂƌƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ KďƌĂƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ /ŶŐƌĞƐŽƐ͕ ĠƐƚŽƐ ĂƐĐŝĞŶĚĞŶ Ă Ψ ϭϳϱ͘ϵϲϰ͘ϰϮϭ͘Ͳ Ɛ ŽƉŝŶŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ
ĚĞ KďƌĂƐ ƋƵĞ ĚŝĐŚĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞƐ ƉƌŽĚƵĐŝĚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ŽŶǀĞŶŝŽƐ ĚĞ WĂŐŽ͘
͘ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͘
>ŽƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ƋƵĞ ĞůĂďŽƌĂ ĞƐƚĞ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ ŝŶŐƌĞƐĂŶ ƚĂŶƚŽ ƉŽƌ sĞŶƚĂŶŝůůĂ jŶŝĐĂ͗
ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ sŝǀŝĞŶĚĂ ^ŽĐŝĂů͕ ĚĞ ĞƐůŝŶĚĞƐ LJ ĚĞ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĂĐŽŐŝĚĂ Ăů &> EǑ Ϯ͖ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ůĂ
KĨŝĐŝŶĂ ĚĞ WĂƌƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ KďƌĂƐ͗ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
>ĂƐ ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ŽƚŽƌŐĂĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞŐƷŶ ƚŝƉŽ ĚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ͕
ƐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
Zd/&/ K^
Ed/ ^
sŝǀŝĞŶĚĂ ^ŽĐŝĂů LJ &> EǑ Ϯ
ϰϬϵ
ĞƐůŝŶĚĞƐ
ϰϲ
ŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
dKd >
ϱϵϱ
ϭ͘ϬϱϬ
͘ /ŶĨŽƌŵĞƐ ĚĞ >ŽĐĂů͘
>ŽƐ /ŶĨŽƌŵĞƐ ĚĞ >ŽĐĂů ĐŽŶƐŝƐƚĞŶ ĞŶ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ ƚĞƌƌĞŶŽ͕ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƵŶ ŝŶƐƉĞĐƚŽƌ͕ ĚĞ
ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ͗
• >Ă ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞĐůĂƌĂĚĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ Ă ůĂ ĞdžŝƐƚĞŶƚĞ͘
• >Ă ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ĐƵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ ƉĞƌŵŝƐŽƐ ĚĞ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ĚĞƐƚŝŶŽ͕
ƐĞŐƷŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ LJ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͘
• EŽ ĞdžŝƐƚĂŶ ĂŵƉůŝĂĐŝŽŶĞƐ Ž ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͖ LJ
• >Ă ůŽĐĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĐƵŵƉůĂ ĐŽŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƋƵĞ ůĞ ƐĞĂ ĂƉůŝĐĂďůĞ͕ ƐĞŐƷŶ Ğů ŐŝƌŽ ĚĞ ůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĐŽŵĞƌĐŝĂů͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ŽƚŽƌŐĂƌŽŶ ϯϯϬ /ŶĨŽƌŵĞƐ ĚĞ >ŽĐĂů͘
D:KZ ^ /DW>DEd ^ W Z KdKZ' Z hE D:KZ ^Zs//K
> KDhE/ >Ă >ĞLJ ϮϬ͘Ϯϱϭ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚŽ ƉĂƌĂ ƌĞŐƵůĂƌŝnjĂƌ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ Ž ĚĞ ƵŶ ǀĂůŽƌ ƋƵĞ ŶŽ ĞdžĐĞĚĂ ůĂƐ ϱϮϬ h&͕ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ĚĞƐĚĞ ŵĂƌnjŽ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϴ͘
ƐƚĞ ƚƌĄŵŝƚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐĂƐŝ Ğů ϰϳй ĚĞ ůŽƐ ƉĞƌŵŝƐŽƐ ŽƚŽƌŐĂĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘
ŽŶ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ĚŝƐŵŝŶƵŝƌ ůŽƐ ƚŝĞŵƉŽƐ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĞdžƉĞĚŝĞŶƚĞƐ͕ ƐĞ ŐĞŶĞƌſ
ƵŶĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƌĞĐůĂŵŽƐ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ ĞƐƚŽ ƉĞƌŵŝƚŝſ͗
• ŝƐŵŝŶƵŝƌ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ĐŚĞƋƵĞŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐůĂŵŽƐ͘
• ZĞĂůŝnjĂƌ ůĂ ƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐůĂŵŽƐ ĞŶ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ LJ ŶŽ ƐŽůŝĐŝƚĄƌƐĞůŽ
Ă ůĂ ƵŶŝĚĂĚ ĞŶĐĂƌŐĂĚĂ ĚĞ ĞůůŽƐ͘
>Ž ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ůĂ ĚĞƚĞŶŝĚĂ ƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞů ĞdžƉĞĚŝĞŶƚĞ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵ ŝŶŐƌĞƐŽ LJ ůĂ
ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ hƌďĂŶŝƐŵŽ͕ ƉĞƌŵŝƚŝſ ƉŽĚĞƌ ƌĞƐŽůǀĞƌ ĞƐƚĞ ƚƌĄŵŝƚĞ ĞŶ ĚŽƐ
ƐĞŵĂŶĂƐ͕ ƚƌĄŵŝƚĞ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ƵŶ ƉůĂnjŽ ůĞŐĂů ĚĞ ϵϬ ĚşĂƐ͘
W Zd DEdK KE^dZh/ME
ZĞĐĂƌƉĞƚĞŽ ĚĞ WĂǀŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂůnjĂĚĂƐ
Ŷ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂůŝnjſ ƵŶ ƉƌŽLJĞĐƚŽ ĚĞ ƌĞĐĂƌƉĞƚĞŽ ĂƐĨĄůƚŝĐŽ ĚĞ ƉĂǀŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ĐĂůnjĂĚĂƐ ĚĞ ĐĂůůĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ ͞W> E DZ'E/ ZhWZ /ME
> Z s/ > hZ E ͲZ'/ME DdZKWK>/d E ϮϬϬϵ͕͟ ĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽ ƉŽƌ Ğů 'ŽďŝĞƌŶŽ ZĞŐŝŽŶĂů LJ
ĞũĞĐƵƚĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ^Zs/h DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƉƌŝǀĂĚĂ ĞŶ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĞƐƚĞ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ƌĞĐĂƌƉĞƚĞĂƌŽŶ Ϯϲ͘ϭϯϰ͘ϮϮ ŵƚƐϮ ĚĞ ĐĂůnjĂĚĂƐ ĚĞ
ĐĂůůĞƐ͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ Ă ϯϬ ĐƵĂĚƌĂƐ ƋƵĞ ĨƵĞƌŽŶ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ ƉŽƌ ĞƐƚĞ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͘
ĂĐŚĞŽ ĚĞ WĂǀŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂůnjĂĚĂƐ
DĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĐƵĂĚƌŝůůĂ ĚĞ ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĂƐĨĄůƚŝĐĂ ĚĞ ĐĂůůĞƐ͕ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞ Ă ĞƐƚĞ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ
LJ ĐŽŶ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ ƐĞ ůŽŐƌſ ůĂ ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂǀŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐĂůnjĂĚĂƐ ;ďĂĐŚĞŽͿ ĞŶ
ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĐĂůůĞƐ LJ ƉĂƐĂũĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ ůĂƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů
^ƌ͘ ůĐĂůĚĞ͕ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ŽŶĐĞũĂůĞƐ͕ sĞŶƚĂŶŝůůĂ jŶŝĐĂ͕ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕
ĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ͕ hŶŝĚĂĚĞƐ sĞĐŝŶĂůĞƐ LJ ĐŽŶƚƌŝďƵLJĞŶƚĞƐ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͘
ů ďĂĐŚĞŽ ĚĞ ĐĂůnjĂĚĂƐ ƵƚŝůŝnjĂŶĚŽ ƚĂŶƚŽ ŵĞnjĐůĂ ĂƐĨĄůƚŝĐĂ ĞŶ ĐĂůŝĞŶƚĞ ĐŽŵŽ ĞŶ ĨƌşŽ͕ ƐĞ ĞũĞĐƵƚſ
ĞŶ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƚŽƚĂů ĚĞ ϴϱϬ ŵƚƐϮ ĂƉƌŽdžŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ůƵŐĂƌĞƐ͗
Ͳ
DĂŶƐŽ ĚĞ sĞůĂƐĐŽ ĞŶƚƌĞ ^ĞƌŐŝŽ sĂůĚŽǀŝŶŽƐ LJ :ŽƐĠ ĞƐĂ͘
Ͳ
^ĞƌŐŝŽ sĂůĚŽǀŝŶŽƐ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůŽƐ EǑƐ ϭϰϳϮ LJ Ϭϭϱϴϴ͘
Ͳ
sŝůůĂƐĂŶĂ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůŽƐ EǑƐ ϭϴϭϰ ʹ ϭϴϮϲ LJ ϭϴϵϴ͘
Ͳ
>ĞŽŶŽƌ ĚĞ ůĂ ŽƌƚĞ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϱϴϱϯ͘
Ͳ
'ŽŶnjĂůŽ ƵůŶĞƐ EǑ ϮϰϮϳ͘
Ͳ
ĂŵŝŶŽ >ŽLJŽůĂ ĞƐƋƵŝŶĂ DĂƌƚĞ͘
Ͳ
WĂƐĂũĞƐ ϭϮ ʹ ϭϰ ʹ ϭϲ ʹ ϭϳ LJ ϭϴ ĚĞ ůĂ WŽďůĂĐŝſŶ ŵƉůŝĂĐŝſŶ >Ž &ƌĂŶĐŽ͘
Ͳ
^ĂŶƚĂ &Ğ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϭϵϴϲ͘
Ͳ
:ŽƐĠ dŽďşĂƐ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ Ϯϲϵϴ͘
Ͳ
sŝĐƵŹĂ ZŽnjĂƐ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϲϬϲϵ͕ ĐĂƐĂ ͘
Ͳ
WůĂƚſŶ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϰϵϲϱ͘
Ͳ
,ŽĞǀĞů ĞŶƚƌĞ ZĂĚĂů LJ ^ĂŶƚŝĂŐŽ ĚĞ hƌŝŽŶĂ͘
Ͳ
^ĂůǀĂĚŽƌ 'ƵƚŝĠƌƌĞnj ĞŶƚƌĞ ^ĂŶƚĂ &Ğ LJ :ƵũƵLJ͘
Ͳ
^ĂŵƵĞů /njƋƵŝĞƌĚŽ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ Ϯϭϭϲ͘
Ͳ
,ŽĞǀĞů ĞƐƋƵŝŶĂ ĂƚĂŵĂƌĐĂ͘
Ͳ
ůďĞƌĚŝ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ Ϯϭϳϰ͘
Ͳ
ůƐŝŶŽ ĐƌƵĐĞ ĐĂůůĞ ^ĂůƚĂ͘
Ͳ
DĂƌƚşŶĞnj ĚĞ ZŽnjĂƐ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϰϱϱϬ͘
Ͳ
>Ž ƐƉŝŶŽnjĂ ĐƌƵĐĞ ĐŽŶ WĂƐĂũĞ ŶƚĄƌƚŝĐĂ͘
Ͳ
WƌŽĨĞƐŽƌ &ƵĞŶƚĞƐ DĂƚƵƌĂŶĂ ĞƐƋƵŝŶĂ >Ă ZŝŽũĂ͘
Ͳ
WĂƐĂũĞ ϭϮ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϱϳϳϴ ʹ sŝůůĂ >ŽƐ ^ĂƵĐĞƐ͘
Ͳ
ŶƚŽŶŝŽ ďŶĞƌ ĞŶƚƌĞ >ŽƐ ŶĚĞƐ LJ sĂƌŐĂƐ &ŽŶƚĞĐŝůůĂ͘
Ͳ
EƵĞǀĂ /ŵƉĞƌŝĂů ĞƐƋƵŝŶĂ >ĂƐ ZĞũĂƐ͘
Ͳ
EƵĞǀĂ /ŵƉĞƌŝĂů ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϱϭϱϳ͘
Ͳ
EƵĞǀĂ džƚƌĞŵĂĚƵƌĂ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϱϭϵϳ͘
Ͳ
^ĂŶ WĂďůŽ ĞƐƋƵŝŶĂ ^ĂŶƚĂ 'ĞŶŽǀĞǀĂ͘
ZĞƉĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ WĂƐĂũĞƐ
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĐƵĂĚƌŝůůĂ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ĞƐƚĞ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ LJ ĐŽŶ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂů
ƐĞ ƌĞƉĂǀŝŵĞŶƚĂƌŽŶ ĐŽŶ ĂƐĨĂůƚŽ͕ ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƉĂƐĂũĞƐ͗
ϭ͘ WĂƐĂũĞ ŚŽĂƉĂ ĨƌĞŶƚĞ Ăů :ĂƌĚşŶ /ŶĨĂŶƚŝů ͞dƌŝĐĂŚƵĞ͕͟ hŶŝĚĂĚ sĞĐŝŶĂů EǑ ϯϯͲ͕ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ϱϬ ŵƚƐϮ͘
Ϯ͘ WĂƐĂũĞ ϭϮ͕ sŝůůĂ >ŽƐ ^ĂƵĐĞƐ͕ hŶŝĚĂĚ sĞĐŝŶĂů EǑ ϯϮ͕ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ϭϲϬ ŵƚƐϮ͘
WĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ WĂƚŝŽƐ
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ LJ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂů LJ ůĂ ĐƵĂĚƌŝůůĂ ĚĞ ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ
ĚĞ ĐĂůůĞƐ͕ ƐĞ ƉĂǀŝŵĞŶƚĂƌŽŶ ĐŽŶ ĂƐĨĂůƚŽ ůŽƐ ƉĂƚŝŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͗
͘ ƐĐƵĞůĂ ĄƐŝĐĂ ͞ ŶŐĞůŵſ͖͟ ƉĂƚŝŽ ĚĞ :ĂƌĚşŶ /ŶĨĂŶƚŝů͖ ƉĂǀŝŵĞŶƚĂĚŽ ĞŶ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞ
ϭϬϲ ŵƚƐϮ͘
͘ ĞŶƚƌŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ &ĂŵŝůŝĂƌ ͞'ĂƌşŶ͕͟ ƉĂƚŝŽ ĚĞ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂŵďƵůĂŶĐŝĂƐ͖
ƉĂǀŝŵĞŶƚĂĚŽ ĞŶ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞ ϳϬ ŵƚƐϮ͘
͘ dĞƌĐĞƌĂ ŽŵƉĂŹşĂ ĚĞ ŽŵďĞƌŽƐ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ;DĂƉŽĐŚŽ EǑ ϲϬϰϮͿ͖
ƉĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƉůĂƚĂďĂŶĚĂ ĨƌĞŶƚĞ Ăů ĂĐĐĞƐŽ ĚĞ ĐĂƌƌŽƐ ďŽŵďĂ ĞŶ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞ
ϴϱ ŵƚƐϮ͘
ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĞƌĂƐ
ŽŶ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂů LJ ƉĞƌƐŽŶĂů ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ƐĞ
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵLJĞƌŽŶ ĂƉƌŽdžŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϭϯϬ ŵƚƐϮ ĚĞ ǀĞƌĞĚĂƐ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĚĞů ^ƌ͘ ůĐĂůĚĞ͕
sĞŶƚĂŶŝůůĂ jŶŝĐĂ͕ hŶŝĚĂĚĞƐ sĞĐŝŶĂůĞƐ͕ ĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ͕ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ LJ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞŶ
ŐĞŶĞƌĂů͘ >ĂƐ ƌĞƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ĞŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ůƵŐĂƌĞƐ͗
Ͳ
ſƌĚŽǀĂ LJ &ŝŐƵĞƌŽĂ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϭϮϴϱ͘
Ͳ
:ƵůŝŽ ZĞďŽƐŝŽ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϮϮϴϰ͘
Ͳ
WĂĚƌĞ >ŽƌĞŶnjŽ ŝƚƚŝŶŐ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϱϵϱϮ͘
Ͳ
ůƐŝŶŽ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϰϱϰϭ͘
Ͳ
ŽƌƌŝůůĂ ĚĞ ^ĂŶ DĂƌƚşŶ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϬϭϲϲϬ͘
Ͳ
WĂƐĂũĞ >ƵŝƐ ŵŝůŝŽ ZĞĐĂďĂƌƌĞŶ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϱϱϴϵ͘
Ͳ
ĚƵĂƌĚŽ ŚĂƌŵĞ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϭϱϱϭ͘
Ͳ
DĂƌĐĞůŽ &ŝƚƚĞ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůŽƐ EǑƐ ϰϯϰϳ LJ ϰϯϰϮ͘
Ͳ
^ĂŶƚĂ /ŶĠƐ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ Ϭϭϳϲϰ͘
Ͳ
ůĂƵĚŝŽ sŝĐƵŹĂ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϯϵϵϮ͘
Ͳ
>Ă ZŝŽũĂ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϮϮϴϲ͘
Ͳ
DĂƉŽĐŚŽ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϰϵϳϳ͘
Ͳ
WĞĚƌŽ ŶƚŽŶŝŽ 'ŽŶnjĄůĞnj ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϳϮϯ͘
Ͳ
^ĂŵƵĞů /njƋƵŝĞƌĚŽ ĞƐƋƵŝŶĂ WĂĚƌĞ >ŽƌĞŶnjŽ ŝƚƚŝŶŐ͘
Ͳ
WŽƌƚŽ ^ĞŐƵƌŽ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϰϴϭϯ͘
Ͳ
WĂƐĂũĞ hŶŽ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϭϮϮϬ ʹ WŽďůĂĐŝſŶ ^ŝŵſŶ ŽůşǀĂƌ͘
Ͳ
ſŶƐƵů WŽŝŶƐĞƚƚ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϰϳϴϱ͘
ũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ WƌŽLJĞĐƚŽƐ
ů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ůĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝſ ĐŽŶĐƌĞƚĂƌ Ğů ŝŶĐĞŶƚŝǀŽ ĐŽůĞĐƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ
ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ KďƌĂƐ͕ ĞŶŵĂƌĐĂĚŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ 'ĞƐƚŝſŶ ϮϬϬϵ͕ ƉĂƌĂ
ĞƐƚĞ ĞĨĞĐƚŽ ĚĞďŝſ ŵĂƚĞƌŝĂůŝnjĂƌ Ğů ƉƌŽLJĞĐƚŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ ͞ZĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ
ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞů WĂƌƋƵĞ >Ž &ƌĂŶĐŽ͕͟ Ğů ĐƵĂů ĨƵĞ ĐŽŶĐĞďŝĚŽ ƉĂƌĂ ĐƵďƌŝƌ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ƵŶ ĞƐƚƵĚŝŽ ƌĞĂůŝnjĂĚŽ ĞŶ Ğů
ĂŹŽ ϮϬϬϴ LJ ĂĐƚƵĂůŝnjĂĚŽ Ăů ϮϬϬϵ͘
ƐƚĞ ƉƌŽLJĞĐƚŽ ĐŽŶƚſ ĐŽŶ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů 'ŽďŝĞƌŶŽ ZĞŐŝŽŶĂů͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶ WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ
DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ hƌďĂŶŽ LJ ƐĞ ĞũĞĐƵƚſ ĐŽŶ ƉĞƌƐŽŶĂů ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ĞƐƚĞ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘ ŽŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽLJĞĐƚŽ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ůŽŐƌĂƌŽŶ ůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͗
ĂͿ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ LJͬŽ ŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ϭϮϴ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ƋƵĞ ĐƵďƌĞ ůĂƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ ĚĞů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ LJ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ͘
ďͿ WĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĂƐĨĄůƚŝĐĂ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐĂŵŝŶŽƐ ǀĞŚŝĐƵůĂƌĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂďĂŶ ĞŶ ƚŝĞƌƌĂ Ăů
ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞů WĂƌƋƵĞ >Ž &ƌĂŶĐŽ͘
ĐͿ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĞǀĂĐƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŐƵĂƐ ůůƵǀŝĂƐ ĞŶ ĐĂŵŝŶŽƐ LJ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͘
ĚͿ DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĂůƵŵďƌĂĚŽ ĚĞů WĂƌƋƵĞ >Ž &ƌĂŶĐŽ ƉĂƌĂ ůĂƐ njŽŶĂƐ ĚĞ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ LJ
ĐĂŵŝŶŽƐ ǀĞŚŝĐƵůĂƌĞƐ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ůĂƐ ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ ĂŶƚŝŐƵĂƐ ƉŽƌ ŽƚƌĂƐ ĚĞ
ŵĂLJŽƌ ƉŽƚĞŶĐŝĂ LJ Ğů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉŽƐƚĞƐ ĚĞ ĂůƵŵďƌĂĚŽ ĐŽŶ ƐƵƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ͘
ĞͿ &ĂďƌŝĐĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĞƚƌĞƌŽƐ ŶƵŵĞƌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͘
Ŷ ƌĞƐƵŵĞŶ͕ ƐĞ ƉĂǀŝŵĞŶƚĂƌŽŶ ĐŽŶ ĂƐĨĂůƚŽ ĂƉƌŽdžŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϭ͘ϱϰϬ ŵƚƐϮ͕ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ
ϭ͘ϭϮϳ ŵƚƐϮ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ăů ϭϬϬй ĚĞ ůŽƐ ĐĂŵŝŶŽƐ ǀĞŚŝĐƵůĂƌĞƐ LJ ϰϭϯ ŵƚƐϮ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ăů Ϯϲй ĚĞ
ůŽƐ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͘
dĂůůĞƌ ĚĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ
WŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚĂůůĞƌ͕ ĚŽŶĚĞ ƚƌĂďĂũĂ ƵŶ ƐŽůĚĂĚŽƌ ĐĂůŝĨŝĐĂĚŽ LJ ƵŶ ĂLJƵĚĂŶƚĞ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů
ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ĞũĞĐƵƚĂƌŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͗
Ͳ &ĂďƌŝĐĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĞƐ ďĂƌƌĞƌĂƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ ƉĞĂƚŽŶĂůĞƐ ĞŶ ƉůĂnjŽůĞƚĂ ƵďŝĐĂĚĂ
ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ hŶŝĚĂĚ sĞĐŝŶĂů EǑ ϮϵͲ ͞sŝůůĂ KƐĐĂƌ ŽŶŝůůĂ͘͟
Ͳ dƌĂƐůĂĚŽ ĚĞ ƐƵŵŝĚĞƌŽ ĚĞ ĂŐƵĂƐ ůůƵǀŝĂƐ ĞŶ ĞƐƋƵŝŶĂ ŶŽƌͲŽƌŝĞŶƚĞ ĚĞ ĐĂůůĞƐ >ŽƐ ŶĚĞƐ LJ
ŶƚŽŶŝŽ ďŶĞƌ͘
Ͳ &ĂďƌŝĐĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĞƐ ďĂƌƌĞƌĂƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ ƉĞĂƚŽŶĂůĞƐ ĨƌĞŶƚĞ Ă ƐĐƵĞůĂ ĄƐŝĐĂ
͞ĂůŝĐĂŶƚŽ͘͟
Ͳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞũĂƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ ĚĞ Ϯ ŵƚƐ͘ ĚĞ ĂůƚƵƌĂ ƉĂƌĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝnjĂƌ :ĂƌĚşŶ /ŶĨĂŶƚŝů Ăů
ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƐĐƵĞůĂ ĄƐŝĐĂ ͞ĂůŝĐĂŶƚŽ͘͟
Ͳ &ĂďƌŝĐĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĐƵĂƚƌŽ ďĂƌƌĞƌĂƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ ƉĞĂƚŽŶĂůĞƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă njŽŶĂ ĚĞ
ũƵĞŐŽƐ ŝŶĨĂŶƚŝůĞƐ͕ ƵďŝĐĂĚĂ ĞŶ ůĂ ĞƐƋƵŝŶĂ ĚĞů WĂƐĂũĞ ϱ ĐŽŶ Ğů WĂƐĂũĞ Ϯ ͞sŝůůĂ DĂƌşĂ :ŽƐĠ͘͟
Ͳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ϲϱ ŵƚƐ͘ ůŝŶĞĂůĞƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞŶƚĂĚĂ ;ƉƵŶƚĂ ĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ƚŝďƵƌſŶͿ ƐŽďƌĞ
ĐŝĞƌƌŽ ĞdžƚĞƌŝŽƌ ĚĞů WĂƌƋƵĞ >Ž &ƌĂŶĐŽ͕ ĚĞƚƌĄƐ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ͘
Ͳ &ĂďƌŝĐĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƉŽƌƚſŶ ŵĞƚĄůŝĐŽ ĚĞ ĚŽƐ ŚŽũĂƐ ĞŶ ĐŝĞƌƌŽ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂů :ĂƌĚşŶ
/ŶĨĂŶƚŝů ͞WŽĞƚĂ WĞĚƌŽ WƌĂĚŽ͘͟
Ͳ &ĂďƌŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞũŝůůĂƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ ĚĞ ƐƵŵŝĚĞƌŽƐ͘
Ͳ &ĂďƌŝĐĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ϭϮϲ ůĞƚƌĞƌŽƐ ƉĂƌĂ ŶƵŵĞƌĂƌ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ǀĞŚŝĐƵůĂƌĞƐ Ăů
ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͘
ũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ KďƌĂƐ sĂƌŝĂƐ
ĚĞŵĄƐ͕ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ Ă
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵ ƉĞƌƐŽŶĂů ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ĞũĞĐƵƚſ ŽďƌĂƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂ şŶĚŽůĞ͕ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ĚĞƐĐƌŝďĞŶ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ ĞŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĐĂůůĞƐ͗
Ͳ ^ĂŶƚĂ ĚƌŝĂŶĂ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϱϵϳϴ͘
Ͳ ŽŶƐƚĂŶƚŝŶŽ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϰϱϳ͘
Ͳ dĂĚĞŽ sĂƌŐĂƐ ĨƌĞŶƚĞ Ăů EǑ ϰϴϭ͘
ďͿ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƐƵŵŝĚĞƌŽƐ ĐŽŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ƐŝĨſŶ ĞŶ ĞƐƋƵŝŶĂƐ ƐƵƌͲŽƌŝĞŶƚĞ LJ ƐƵƌͲƉŽŶŝĞŶƚĞ
ĚĞů ĐƌƵĐĞ ĚĞ ĐĂůůĞƐ ƵŐƵƐƚŽ DĂƚƚĞ LJ :ŽƐĠ >ƵŝƐ ^ĂŶĨƵĞŶƚĞƐ͘
ĐͿ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĞǀĂĐƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŐƵĂƐ ůůƵǀŝĂƐ ĞŶ ƉĂƚŝŽ ĐĞŶƚƌĂů ĚĞů :ĂƌĚşŶ
/ŶĨĂŶƚŝů ͞ ŐƵĂ >ƵŶĂ͘͟
ĚͿ ĞŵŽůŝĐŝſŶ ƉĂƌĐŝĂů ĚĞů ŵƵƌŽ ĞdžƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ĂĚŽďĞ ĚĞ ůĂ ĨĂĐŚĂĚĂ ĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂ ƵďŝĐĂĚĂ ĞŶ
ĐĂůůĞ ůƐŝŶŽ EǑ ϰϮϵϴ͘
ĞͿ ZĞďĂũĞ ĚĞ ƐŽůĞƌĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂƌ ƵŶ ĂĐĐĞƐŽ ǀĞŚŝĐƵůĂƌ ĨƌĞŶƚĞ Ăů ŶƵĞǀŽ ƉŽƌƚſŶ ĨĂďƌŝĐĂĚŽ
ĞŶ ƌĞũĂ ĞdžƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŶſŵŝĐŽ >ŽĐĂů͕ ĞŶ ǀ͘ ĂƌƌĂƐĐĂů EǑ
ϰϲϵϲ͘
hE/ >hDZ K Wj>/K
>ĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ LJ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƋƵĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůſ ĞƐƚĞ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ
ĚĞ KďƌĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐŽŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ϭ͘
ƚĞŶĚĞƌ Ăů ďƵĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůƵŵďƌĂĚŽ WƷďůŝĐŽ ŽŵƵŶĂů͘ ^Ğ ƉƵĞĚĞ
ĚĞĐŝƌ ƋƵĞ͕ ĞƐƚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞƐ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĚĞ ďƵĞŶĂ ĐĂůŝĚĂĚ͕ ƐŽůƵĐŝŽŶĄŶĚŽƐĞ
ĞŶ ŐƌĂŶ ŵĞĚŝĚĂ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͘ 'ƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂ ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ͕ ĐŽŶƚƌŽů LJ
ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĞŶĐĂƌŐĂĚĂ ƉŽƌ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ
ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐĂůůĞƐ͕ ƉĂƐĂũĞƐ LJ ƉůĂnjĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ƐĞ ŚĂ ůŽŐƌĂĚŽ ŵĂŶƚĞŶĞƌ͕ ĞŶ
ƉƌŽŵĞĚŝŽ͕ ƵŶ ϵϵй ĚŝĂƌŝŽ ĚĞ ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ ĞŶĐĞŶĚŝĚĂƐ͘
DĞĚŝĂŶƚĞ ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ ŶŽĐƚƵƌŶĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĐĂůůĞƐ͕ ƉŽƌ ĂǀŝƐŽ ƉĞƌƐŽŶĂů Ž ƚĞůĞĨſŶŝĐŽ ĚĞ ǀĞĐŝŶŽƐ
Ž ƉŽƌ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐ ǀĞĐŝŶĂůĞƐ͕ ƐĞ ĚĞƚĞĐƚĂŶ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĞƐƚĠŶ
ĂƉĂŐĂĚŽƐ͕ ƋƵĞďƌĂĚŽƐ͕ ŝŶƚĞƌŵŝƚĞŶƚĞƐ͕ ƋƵĞ ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ ƉŽĚĂ ĚĞ ĄƌďŽůĞƐ ;ƉŽƌ Ğů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ :ĂƌĚŝŶĞƐͿ Ž ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂ şŶĚŽůĞ͕ ƉĂƌĂ Ğŵŝƚŝƌ ƵŶ
ŝŶĨŽƌŵĞ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶǀşĂ Ă ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ƋƵĞ ĠƐƚĂ ĞĨĞĐƚƷĞ ůĂƐ
ƌĞƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͘ Ŷ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ
ƚƌĂďĂũŽƐ Ž ƐĞ ŝŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ƐƵ ƐŽůƵĐŝſŶ͕ ĐŽŽƌĚŝŶĄŶĚŽƐĞ ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ ĚĞďĞŶ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐĞ ĞŶ ƚĞƌƌĞŶŽ͕ ĐŽŵŽ ĞƐ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƉŽƐƚĞƐ ĐŚŽĐĂĚŽƐ͕ ŵĞĚŝĚŽƌĞƐ ƐƵďƐƚƌú̎Ɛ ĐŽŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ;ĂůƵŵďƌĂĚŽ͕ ƐĞŵĄĨŽƌŽ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕ ĐĂũĂƐ ĚĞ ĞŵƉĂůŵĞ ĞŶ ŵĂů
ĞƐƚĂĚŽ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂďůĞƐ ĐŽƌƚĂĚŽƐ ;ĚĞ ŚŝůĞĐƚƌĂ͕ ĚĞ d͕ ĚĞ ĂďůĞ džƉƌĞƐƐ͕ ĚĞ ds
ĂďůĞ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͘
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ăů ĐŽƐƚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĚĞĐŝƌ ƋƵĞ ƐĞ ƐŝŐƵĞ ĂŚŽƌƌĂŶĚŽ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚŽ ƋƵĞ ƐĞ ƚĞŶşĂ ĐŽŶ ŚŝůĞĐƚƌĂ ^͘ ͘ ,ĂƐƚĂ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϱ͕ Ğů ƉƌŽŵĞĚŝŽ ŵĞŶƐƵĂů ƉĂŐĂĚŽ
Ă ĞƐĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ĂůĐĂŶnjĂďĂ Ă Ψ ϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ͕ ĞŶ ƚĂŶƚŽ ƋƵĞ Ğů ϮϬϬϲ͕ ĐŽŵĞŶnjſ ĐŽŶ ƵŶ ǀĂůŽƌ ĨŝũŽ
ŵĞŶƐƵĂů͕ Ă ƚŽĚŽ ĞǀĞŶƚŽ͕ ĚĞ Ψ ϰ͘ϱϱϱ͘ϲϳϮ͘Ͳ͕ ĞŶĐŽŶƚƌĄŶĚŽƐĞ ĞŶ Ğů ƷůƚŝŵŽ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕
ƉŽƌ ƌĞĂũƵƐƚĞƐ ƐĞŐƷŶ /W͕ ŵĄƐ Ğů ĂŐƌĞŐĂĚŽ ĚĞ ŶƵĞǀĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞŶ ĂƉƌŽdžŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ Ψ
ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ
Ϯ͘ Ŷ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ LJ &ŝŶĂŶnjĂƐ͕ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ LJ ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ LJ ^W> ͕ ƐĞ ĞĨĞĐƚƷĂ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶ͕ ƉŽƌ
ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ LJ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ ĞŶ ůƵŵďƌĂĚŽ WƷďůŝĐŽ͕ ĐŽŶ ůŝƐƚĂĚŽ ĚĞ ŵĞĚŝĚŽƌĞƐ LJ
ĞŶ ĐŽŶĞdžŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ͘
^ŝŵŝůĂƌ ĞƐ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶ ůĂ ĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ 'ƚĚ dĞůĞƐĂƚ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ůĂ
ƉůĂŶƚĂ ƚĞůĞĨſŶŝĐĂ͕ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞďĞŶ ǀŝƐĂƌ ůĂƐ ĨĂĐƚƵƌĂƐ ŶŽƌŵĂůĞƐ͕ ĚĞ ǀĂůŽƌ ĨŝũŽ ŵĞŶƐƵĂů Ψ
Ϯ͘ϴϴϰ͘ϵϭϰ͘Ͳ͕ ŵĄƐ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƉŽƌ ůůĂŵĂĚĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ ;ůşŶĞĂƐ ϲϬϬ͕ ϭϬϯ͕ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕
ĐĞůƵůĂƌĞƐͿ͖ ƉŽƌ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŶĞdžŽƐ ŶƵĞǀŽƐ Ž ůşŶĞĂƐ ĚŝƌĞĐƚĂƐ͘
KĐĂƐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ĚĞďĞ ĂƐĞƐŽƌĂƌ Ă ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ dƌĄŶƐŝƚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ĨĂĐƚƵƌĂƐ ƉŽƌ ĐŽŶƐƵŵŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ ĞŶ ƐĞŵĄĨŽƌŽƐ͘
ϯ͘ ^ƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶƚĂ ƚĞůĞĨſŶŝĐĂ WĂŶĂƐŽŶŝĐ d ϲϬϬ ĚĞ 'ƚĚ dĞůĞƐĂƚ ĐŽŶ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ /W ;ƉƌŽƚŽĐŽůŽ /ŶƚĞƌŶĞƚͿ͘ ^Ğ ĚĞďĞ ĞƐƚĂƌ ĂƚĞŶƚŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ Ă ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ Ž Ă ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĨĂůůĂ ĚĞ ůŽƐ ƚĞůĠĨŽŶŽƐ ĂŶĄůŽŐŽƐ Ž ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ ƐƵ
ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĞƐĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͘
ϰ͘
ƚĞŶĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů Ž ƚĞůĞĨſŶŝĐĂ ĚĞ ƉƷďůŝĐŽ Ž ĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐ ǀĞĐŝŶĂůĞƐ͕ ĞŶ ŽĨŝĐŝŶĂ Ž ƚĞƌƌĞŶŽ͕ ƉŽƌ
ĂǀŝƐŽ ĚĞ ĨĂůůĂƐ ĚĞ ĂůƵŵďƌĂĚŽ͕ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ŵĂLJŽƌ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ͕ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ
ďĂũĂƐ ĚĞ ǀŽůƚĂũĞ͕ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ ƉŽƌ ŵĞĚŝĚŽƌĞƐ͕ ƉŽƐƚĞƐ Ž ĐĂďůĞƐ ĞŶ ŵĂů ĞƐƚĂĚŽ LJ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ĞŶ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝĂ͘ WŽƌ ƌĂnjŽŶĞƐ ĚĞ
ƐƵƐ ƚƌĄŵŝƚĞƐ ĚĞ ƌĞŐƵůĂƌŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĞŶ ůĂ ͘K͘D͕͘ ƐĞ ůĞƐ ŝŶĚŝĐĂ ĐſŵŽ ŽďƚĞŶĞƌ Ğů
ŶĞdžŽ EǑ ϭ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶ ŝŶƐƚĂůĂĚŽƌ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ ĂƵƚŽƌŝnjĂĚŽ LJ ĚĞ ůŽƐ ƉůĂŶŽƐ Ă ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĞŶ ůĂ
^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ LJ ŽŵďƵƐƚŝďůĞƐ͕ LJ ĞŶ ŚŝůĞĐƚƌĂ͘
ϱ͘ ^ƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ƐŝŵƉůĞ ĞŶ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĞŶ
ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĐŽŶ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ ĂƐĂ ŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů͕ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
'ĞŶĞƌĂůĞƐ͕ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƐĞŽ LJ KƌŶĂƚŽ͕ ƉĂƌĐĂĚĞƌŽ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ĞƚĐ͘ WĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ
ĚĞďĞ ĐŽŶĐƵƌƌŝƌ Ă ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐ Ž ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ƌĞƉŽŶĞƌ ůĂƐ
ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂƐ LJ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ă ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ĚĞďŝĚŽ ůĂ ĨĂůůĂ͘
ƉŽLJŽ ĚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ Ă ůŽƐ ĞǀĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂŶ ĞŶ Ğů ĨƌŽŶƚŝƐ ĚĞ ůĐĂůĚşĂ͕ ƉŽƌ
ŵĞĚŝŽ ĚĞ ĞŶĐŚƵĨĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ ŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƚĂďůĞƌŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ ĨƌĞŶƚĞ Ă dĞƐŽƌĞƌşĂ͘
ϲ͘ ƐƚƵĚŝŽƐ LJ ĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĞŶ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĂŶ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ĐŽŵŽ ůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞǀĂƐ ƉŽƐƚĂĐŝŽŶĞƐ LJ ůşŶĞĂƐ ĚĞ ĂůƚĂ ƚĞŶƐŝſŶ͕ ƉŽƌ ŵŽƚŝǀŽ ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ Ž
ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͘
dĂŵďŝĠŶ ĂƉŽLJŽ ĞŶ ĂƐĞƐŽƌşĂ ƉĂƌĂ ůŽƐ ŶƵĞǀŽƐ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ
ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ͕ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ŝŶĐůƵLJĞŶ Ž ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ ŵĞũŽƌĂƌ ƐƵ ĂůƵŵďƌĂĚŽ ƉƷďůŝĐŽ͘
ƉƌŽďĂĐŝſŶ
ĚĞ ƉĞƌŵŝƐŽƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůşŶĞĂƐ ĚĞ ĨŝďƌĂ ſƉƚŝĐĂ͕ ĞƚĐ͘
ϳ͘ ^ƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ LJͬŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ŶƵĞǀŽƐ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ĚĞ ĂůƵŵďƌĂĚŽ ƉƷďůŝĐŽ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƉŽƐƚƵůſ Ă ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ &EZ ƵŶ ƚĞƌĐĞƌ ƉƌŽLJĞĐƚŽ ŵĂƐŝǀŽ͕ ƉŽƌ
ϭ͘ϯϴϬ ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ͕ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ĐĂŵďŝĂƌ ĞƋƵŝƉŽƐ ĂŶƚŝŐƵŽƐ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽƐ ĞŶ ƉŽƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ϭϱϬ͕
ϮϱϬ LJ ϰϬϬ ǁĂƚƚƐ͕ ƉŽƌ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ͕ ƉĞƌŽ ĐŽŶ ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ ŵĄƐ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ůƵŵşŶŝĐĂŵĞŶƚĞ
ƋƵĞ ĂĚĞŵĄƐ͕ ƉŽƐĞĞŶ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ĂŚŽƌƌŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ͘
ů ĐŽƐƚŽ ƉŽƐƚƵůĂĚŽ ĂůĐĂŶnjĂ Ă
ΨϰϮϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ
>ŽƐ ĚŽƐ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ &EZ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ăů ƉŽƐƚƵůĂĚŽ͕ ĨƵĞƌŽŶ ĞũĞĐƵƚĂĚŽƐ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϳ͕ ĐŽŶ ϭ͘ϰϮϭ
ĞƋƵŝƉŽƐ LJ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϴ͕ ĐŽŶ ϭ͘ϳϬϭ ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ͘
WŽƌ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ŶŽ ƐĞ ŚĂ ŽďƚĞŶŝĚŽ ůĂ ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ ĨŽƌŵĂů ĚĞů 'ŽďŝĞƌŶŽ ZĞŐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ Ğů
ƚĞƌĐĞƌ ƉƌŽLJĞĐƚŽ͘ Ŷ ƚŽĚŽ ĐĂƐŽ͕ ƐĞ ĞƐƉĞƌĂ ƋƵĞ ĂƵŶƋƵĞ͕ ůĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĐĂŵďŝŽ ƐĞĂ ůĂ
ŵŝƐŵĂ͕ ŚĂďƌĄ ƵŶĂ ŵĂLJŽƌ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƉŽƌ ůŽ ŵĞŶŽƐ Ğů ϱϬй ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞů
ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĞdžŝƐƚĞŶƚĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐ ŶƵĞǀŽƐ͘ WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐŝƌĄ ƵŶĂ
ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌպà ĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ LJĂ ƋƵĞ Ğů ĐŝƌĐƵŝƚŽ ĚĞ ĂŚŽƌƌŽ ĚĞ ĞŶĞƌպà ŚĂĐĞ
ďĂũĂƌ Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ ĞŶ ůĂƐ ŚŽƌĂƐ ĚĞ ŵĂĚƌƵŐĂĚĂ͕ ƐŝŶ ĂĨĞĐƚĂƌ ŶŽƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ Ğů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ
ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘
ϴ͘ dƌĂŵŝƚĂĐŝſŶ LJ ĐŽŶƚƌŽů ƉĂƌĂ ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ ĚĞ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ Ž
ďŽŵďĂƐ ĚĞ ƌŝĞŐŽ͘
Ŷ ĞƐƚĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ ƐĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ĐŽŶƐƵůƚĂ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽƐ Ž ƐĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂ Ğů ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ Ž
ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ͘
ϵ͘ ZĞĚĂĐĐŝſŶ ĞŶ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ĚĞ ƚŽĚĂ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞƐƚĂ hŶŝĚĂĚ Ăů ^ƌ͘ ŝƌĞĐƚŽƌ ĚĞ
KďƌĂƐ͕ ŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ͕ Ă ŚŝůĞĐƚƌĂ͕ Ă hŶŝĚĂĚĞƐ sĞĐŝŶĂůĞƐ͕ Ă ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ LJ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ Ă ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞ ŐŽďŝĞƌŶŽ ĐŽŵŽ /ŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͕ ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ
ĚĞ ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ LJ ŽŵďƵƐƚŝďůĞƐ͕ ŽŵŝƐŝſŶ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ŶĞƌŐşĂ͕ ĞƚĐ͘
dŽĚŽ ĞůůŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ŝŵƉƌŝŵŝƌ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ ƐĂĐĂƌ ĨŽƚŽĐŽƉŝĂƐ͕ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌ ůĂ ƐĂůŝĚĂ Ğ ŝŶŐƌĞƐŽ
ĚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŝĂ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ ƐƵ ůůĞŐĂĚĂ Ă ĚĞƐƚŝŶŽ͕ ĞƚĐ͘ Ɛ ĐŽŵƷŶ ƋƵĞ ƐĞĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƐĞŐƵŝƌ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ ƉĂƌĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ ƋƵĞ ƐĞ ĐƵŵƉůĂ ƐƵ ĂĐĐŝſŶ͕ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĚŽ ĞŶ ůĐĂůĚşĂ͕ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ
DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ^W> ͕ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ŽŶƚƌŽů͕ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ LJ ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͕
ĞƚĐ͘
Ŷ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ͕ ĂƉƌŽdžŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ĚĞů ϮϬ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƉƌĞƐƚſ
ĂƉŽLJŽ Ă ĞƐƚĞ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ ĂƐŝŐŶĂŶĚŽ ƵŶ :ĞĨĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ LJ ƵŶĂ ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ
ƋƵĞ ƐĞ ĞŵƉĞnjĂƌŽŶ Ă ŽƌŐĂŶŝnjĂƌ LJ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ŵĞũŽƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ LJ ĚĞ
ƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ͘
ϭϬ͘ ƐĞƐŽƌşĂƐ ĞŶ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ KďƌĂƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ LJ ĨƵĞƌĂ ĚĞ ĞůůĂ͕
ĐŽŵŽ ĞƐ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ĞŶ ^W> ͖ ĚĞ ĂƉŽLJŽ Ă ůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ
ŽŵƵŶĂ ^ĞŐƵƌĂ ĞŶ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ ĚĞ ĂƐĞƐŽƌşĂ ĞŶ ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ ƚĠĐŶŝĐĂ͕ ƐĞŐƷŶ
ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶĂů͕ Ă ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƉŽƌƚĞƐ͕
ĂƐĞƐŽƌĂŶĚŽ ĞŶ ůĂ ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ŵƵůƚŝĐĂŶĐŚĂƐ͕ ĐĂŶĐŚĂƐ ĚĞ ƚĞŶŝƐ Ž ĞŶ ŽďƌĂƐ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ͘ dĂŵďŝĠŶ ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƌĂĚĞƌŽƐ ĚĞů dƌĂŶƐĂŶƚŝĂŐŽ LJ ĚĞ
ůĂ ƵƚŽƉŝƐƚĂ ĞŶƚƌĂů͘
ϭϭ͘ ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ ĚĞ ŚŝůĞ͕ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ dƌĄŶƐŝƚŽ LJ dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ WƷďůŝĐŽ͕
:ƵnjŐĂĚŽ ĚĞ WŽůŝкà >ŽĐĂů͕ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ
ƐĞƐŽƌşĂ :ƵƌşĚŝĐĂ LJ ŚŝůĞĐƚƌĂ͕ ƉŽƌ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ ĚĞ
ǀĞŚşĐƵůŽƐ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĞŶ Ă ƉŽƐƚĞƐ ĚĞ ĂůƵŵďƌĂĚŽ͘
ϭϮ͘ ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůŽ ƋƵĞ ĨƵĞ Ğů ĂƉŽƌƚĞ ĚĞ ĞƐƚĞ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ Ăů WůĂŶ ĚĞ DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ
'ĞƐƚŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ƐĞ ƚƌĂďĂũſ ĞŶ Ğů ƉƌŽLJĞĐƚŽ LJ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ ͞/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ
ƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚŝĨŝĐŝŽ ŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů͕ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕͟ ĐŽŶ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĞdžƚĞƌŶŽ ĚĞů
'ŽďŝĞƌŶŽ ZĞŐŝŽŶĂů ƋƵĞ ĂůĐĂŶnjſ Ă Ψ ϲ͘ϯϮϰ͘ϮϬϲ͘Ͳ >ŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĨƵĞƌŽŶ ƌĞĂůŝnjĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ ^ŝŶĞů ^͘ ͕͘ ŵĞũŽƌĂŶĚŽ ĞŶ ŐƌĂŶ ŵĞĚŝĚĂ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ LJ ĚĞů ĞŶƚŽƌŶŽ ŵŝƐŵŽ ĚĞů ƉĂƌƋƵĞ͘
ϭϯ͘ ƐĞƐŽƌşĂ ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ LJ ƚĞůĞĨſŶŝĐĂ ĚĞ ůŽƐ ŵſĚƵůŽƐ Ž ĐŽŶƚĂŝŶĞƌ ƉĂƌĂ ǀĞŶƚĂ ĚĞ
ƉĞƌŵŝƐŽƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ͘
ϭϰ͘ WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐ
ŶƵĂůĞƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƚĞŵĂƐ ĚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ LJ ĂůƵŵďƌĂĚŽ
ƉƷďůŝĐŽ͘ Ŷ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽ ŵŝƐŵŽ͕ ƐĞ ĞŶƚƌĞŐĂ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ WůĂŶ ĚĞ
ĐĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͕
ƉƌŽŐƌĂŵĂŶĚŽ Ğů ŐĂƐƚŽ ŵĞƐ ƉŽƌ ŵĞƐ͘
ϭϱ͘ &ĞƌŝĂ ĚĞ EĂǀŝĚĂĚ͘ ĂĚĂ ĂŹŽ ƐĞ ƉƌĞƉĂƌĂ Ğů ƉƌŽLJĞĐƚŽ ƉĂƌĂ ůĂ &ĞƌŝĂ ĚĞ EĂǀŝĚĂĚ͘ Ŷ
ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĐŽŶ WĂƚĞŶƚĞƐ ŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ LJ Ğů ǀĂůŽƌ ƉŽƌ
ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ ƋƵĞ ĚĞďĞŶ ƉĂŐĂƌ ůŽƐ ůŽĐĂƚĂƌŝŽƐ ĐŽŵŽ ĂĚĞŵĄƐ͕ ƐĞ ƉƌĞƉĂƌĂ LJ
ĐŽŽƌĚŝŶĂ ůĂ ĐŽŵƉƌĂ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘
Ŷ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ĨƵĞ ƌĞĂůŝnjĂĚĂ ĞŶ ǀ͘ ĂƌƌĂƐĐĂů ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ͕ ĐŽŶƚĂŶĚŽ ĐŽŶ
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ƐƵďĞƐƚĂĐŝſŶ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ ĐŽŶ ϭϱϬ ƉƵĞƐƚŽƐ ĂƌŵĂĚŽƐ ĐŽŶ
ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ LJ ĞŶĐŚƵĨĞ͕ ŝŶĐůƵLJĞŶĚŽ ϰ ĐĂƌƌŽƐ ŵſǀŝůĞƐ͘ ů ĐŽƐƚŽ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ ŽďƌĂ
ĚĞ ŵĂŶŽ͕ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ LJ ĐŽŶƚƌŽů LJ ƉŽƌ ĐŽŶƐƵŵŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ ƐŝŐŶŝĨŝĐſ Ψ ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ
ϭϲ͘ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ LJ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ŽƌŶĂŵĞŶƚĂů ĚĞ EĂǀŝĚĂĚ͘ ^Ğ ƉůĂŶŝĨŝĐſ LJ ĞũĞĐƵƚſ ůĂ
ŽƌŶĂŵĞŶƚĂĐŝſŶ ůƵŵşŶŝĐĂ ĚĞ ŶĂǀŝĚĂĚ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ ƵƐĂŶĚŽ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ĚĞů ĂŹŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ŵĂŶŐƵĞƌĂ ůƵŵŝŶŽƐĂ LJ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ ůĂ
ŝŶƚĞƌŵŝƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ůƵĐĞƐ͘
WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ƐĞ ĐŽŶƚƌĂƚſ ĐŽŶ ŚŝůĞĐƚƌĂ ^͘ ͕͘ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĨŝŐƵƌĂƐ ůƵŵŝŶŽƐĂƐ
ŶĂǀŝĚĞŹĂƐ ĞŶ ůĂ ƉŽƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůƵŵďƌĂĚŽ ƉƷďůŝĐŽ͕ ϲ ĞƋƵŝƉŽƐ ƐĞ ƵďŝĐĂƌŽŶ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ͕ ϰ ĞŶ ůĂƐ ĐĂůůĞƐ DĂƉŽĐŚŽ ĐŽŶ :͘ :͘ WĠƌĞnj LJ ϲ ĞŶ ^ĂŶ WĂďůŽ͕ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ ƉůĂnjĂ
^ŝŵſŶ ŽůşǀĂƌ͘ ů ĐŽƐƚŽ ĨƵĞ ĚĞ ΨϮ͘ϭϳϯ͘ϲϱϭ͘Ͳ
ϭϳ͘ ZĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ŝŶĨŽƌŵĞƐ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ^ Ž E͘ WĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ĞƐƚŽƐ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ͕ ƉŽƌ ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ Ž ĐŽŶƐƵůƚĂƐ ĚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉŽƌ Ğů ĂůƵŵďƌĂĚŽ ƉƷďůŝĐŽ͘ ^Ğ
ĞƐƉĞƌĂ ƋƵĞ ĞŶ Ğů ůĂƌŐŽ ƉůĂnjŽ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌ ƐĞŵŝŶĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐ͕
ĞƐƚŽƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ͕ ũƵŶƚŽ Ă ůĂ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ŚŝůĞŶĂ ĚĞ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐ͕ ƐŝŐĂŶ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ƉĂƌĂ
ŵĞũŽƌĂƌ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĐŽƐƚŽ ƉŽƌ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ ƉĂƌĂ ĂůƵŵďƌĂĚŽ ƉƷďůŝĐŽ ƉĂƌĂ ůĂƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ƐƵ ĂƐƉĞĐƚŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐŽƐƚŽƐ͘
ϭϴ͘ WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞů /ŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŶƵĂůĞƐ͘
K&//E KEsE/K DhE//W > ^Zs//K /DWh^dK^ /EdZEK^
ů ŽďũĞƚŝǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ĞƐƚĂ ƵŶŝĚĂĚ͕ ĞƐ ůĂ ĚĞ ŐĞŶĞƌĂƌ ŵĂLJŽƌĞƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ Ğů DƵŶŝĐŝƉŝŽ͕
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶĚŽ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞů /ŵƉƵĞƐƚŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͕ ĞƐƚŽ ƐĞ ŚĂ ůŽŐƌĂĚŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ
ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞů ĐĂƚĂƐƚƌŽ LJ Ğů ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĞŶƚƌĞ Ğů ^͘/͘/͘ LJ ůĂ
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ͘
WĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ LJ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ăů
ĐĂƚĂƐƚƌŽ ƐŽŶ ƌĞŵŝƚŝĚĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐŽƌƌĞŽ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ Ăů ^͘/͘/͘ ƉĂƌĂ ƐƵ ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ͘
ƐƚŽ ŚĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ ƵŶĂ ŵĂLJŽƌ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ LJ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ƚŝĞŵƉŽƐ ďƌĞǀĞƐ͕
ƉƵĚŝĞŶĚŽ Ă ůĂ ǀĞnj ĂƚĞŶĚĞƌ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĚŝƌĞĐƚĂ ĞŶ ůĂ ŽĨŝĐŝŶĂ ĚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ Ă ůŽƐ ĐŽŶƚƌŝďƵLJĞŶƚĞƐ͘
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞů ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ^͘/͘/͕
ƐŽŶ
ĂƚĞŶĚŝĚĂƐ ƉŽƌ ĞƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ŝŶƚĞŐƌĂů͘
ZĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ƐĞ ĚĞƚĂůůĂŶ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ Ž ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ
ƋƵĞ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ͘K͘D͕͘ ŽĨŝĐŝŶĂ ĚĞ WĂƚĞŶƚĞƐ ŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ LJ Ğů ^͘/͘/͕͘ ĂƐş ĐŽŵŽ
ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ŝƌƌĞŐƵůĂƌ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƚĞĐƚĂŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ ĞŶ
ƚĞƌƌĞŶŽ͕ Ž ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĐƌƵĐĞ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ĞƐƚĂƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă͗
͘ WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ /ŵƉƵĞƐƚŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵĞƚŝĚŽƐ ĚĞ ůĂ KĨŝĐŝŶĂ ĚĞ ŽŶǀĞŶŝŽ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌ ůŽƐ
ŝŶŐƌĞƐŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ƉŽƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ŝŵƉƵĞƐƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϴ ƐĞ ƌĞĐĂƵĚſ ƵŶ
ƚŽƚĂů ĚĞ Ψ ϳϰϴ͘Ϭϵϰ͘ϵϮϬ͘Ͳ͕ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ĞƐƚĞ ŝŶŐƌĞƐŽ ĨƵĞ ĚĞ Ψϴϭϯ͘ϰϮϱ͘ϴϬϵ͘Ͳ
͘ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϯϮϬ ƉĞƚŝĐŝŽŶĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ
&ŽƌŵƵůĂƌŝŽƐ Ϯϭϭϴ͕ ĐŽŵƉĂƌĂĚĂƐ ĐŽŶ Ϯϱϳ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ŝŶŐƌĞƐĂĚĂƐ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϴ͘
ƐƚĞ ŵĂLJŽƌ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ƐĞ ĚĞďĞ Ă ƋƵĞ ůŽƐ ĐŽŶƚƌŝďƵLJĞŶƚĞƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ŐĞƐƚŝŽŶĂŶĚŽ ƐƵƐ ƚƌĄŵŝƚĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ
ĚĞ ůĂ KĨŝĐŝŶĂ ĚĞ ŽŶǀĞŶŝŽ DƵŶŝĐŝƉĂů͘
͘ ŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϱϱϬ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ǀĂůƷŽ LJ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ƐƉĞĐŝĂůĞƐ
ů ĂŹŽ ϮϬϬϴ ƐĞ ĞdžƚĞŶĚŝĞƌŽŶ ϭϭϭϰ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ ůŽ ĐƵĂů ƌĞĨƵĞƌnjĂ Ğů ŚĞĐŚŽ ƋƵĞ ůŽƐ ĐŽŶƚƌŝďƵLJĞŶƚĞƐ
ĞƐƚĄŶ ƚƌĂŵŝƚĂŶĚŽ ƐƵƐ ƉĞƚŝĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂ KĨŝĐŝŶĂ ĚĞ ŽŶǀĞŶŝŽ DƵŶŝĐŝƉĂů͘
͘ Ŷ Ğů WůĂŶ ĚĞ &ŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ ŝƌŝŐŝĚĂ
^Ğ ƌĞǀŝƐĂƌŽŶ ϭϯϱ ŵĂŶnjĂŶĂƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ ĐĂƐŝ ĞŶ ƐƵ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ Ăů ƐĞĐƚŽƌ ƉŽŶŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶĂ͕ ůŽŐƌĂŶĚŽ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ ŶŽ ĚĞĐůĂƌĂĚĂƐ͕ ůŽ ĐƵĂů ŚĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ
ĂĐƚƵĂůŝnjĂƌ ĞĨŝĐĂnjŵĞŶƚĞ Ğů ĐĂƚĂƐƚƌŽ ƚĠĐŶŝĐŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͘
͘ ZĞǀŝƐŝſŶ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞŶǀŝĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ^͘/͘/͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ŝŶĨŽƌŵſ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϲϬϰ ŝŶŝĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͕ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ƌĞǀŝƐĂŶ ƉŽƌ ůĂ KĨŝĐŝŶĂ
ĚĞ ŽŶǀĞŶŝŽ DƵŶŝĐŝƉĂů LJ ƐĞ ŝŶĨŽƌŵĂŶ Ăů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ WĂƚĞŶƚĞƐ ŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ ƉĂƌĂ ƐƵ
ĨŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ͕ ĞƐƚŽ ŚĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ ĐůĂŶĚĞƐƚŝŶĂƐ͕ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ŶŽ
ĐƵĞŶƚĂŶ ĐŽŶ ƉĂƚĞŶƚĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ž ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ ĐŽŶ ƵŶ ĚĞƐƚŝŶŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ Ăů
ĐĂƚĂƐƚƌŽ ƋƵĞ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ůĂ KĨŝĐŝŶĂ ĚĞ ŽŶǀĞŶŝŽ DƵŶŝĐŝƉĂů͘
&͘ >Ă ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ƉƌĞĚŝŽƐ ƋƵĞ ĞdžŝƐƚĞŶ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ
^Ğ ŵĂŶƚŝĞŶĞŶ ĂĐƚƵĂůŝnjĂĚŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞǀĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ
ƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ůĞLJĞƐ ĚĞ ĐŽƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ͕ ƐƵďĚŝǀŝƐŝŽŶĞƐ LJ ĨƵƐŝŽŶĞƐ ƉƌĞĚŝĂůĞƐ͕ Ğů ĂŹŽ
ϮϬϬϵ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ƌŽůĞƐ ĚĞ ĂǀĂůƷŽ ƉĂƐĂ ĚĞ Ϯϳ͘ϭϴϰ Ă Ϯϴ͘ϭϭϯ ƵŶŝĚĂĚĞƐ͘
Ŷ ďĂƐĞ Ă ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ Ğů ĐŽŶǀĞŶŝŽ ŚĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ ŵĂLJŽƌ ĨŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ͕
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŵƉƵĞƐƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů LJ ĂƵŵĞŶƚĂƌ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ăů ĐŽŶƚƌŝďƵLJĞŶƚĞ
ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ ĐŽŶ ůŽƐ ƚƌĄŵŝƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ >ĞLJ ϭϳ͘Ϯϯϱ ;/ŵƉƵĞƐƚŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůͿ
WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ƐĞ ŚĂ ƉŽĚŝĚŽ ĐŽŵƉĂƌƚŝƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ LJ ĂƉŽLJŽ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ƉĂƌĂ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ƐƵƐ ďĂƐĞƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĂĐƚƵĂůŝnjĂĚĂƐ͘
^dKZ dZ E^/dK z dZ E^WKZd Wj>/K
/Z/ME dZ E^/dK z dZ E^WKZd Wj>/K
>ĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ dƌĄŶƐŝƚŽ LJ dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ WƷďůŝĐŽ ƐĞ ĚŝǀŝĚĞŶ ĞŶ ϯ ŐƌƵƉŽƐ͗
•
WZD/^K^ /Zh> /ME͘
•
>/E/ ^ KEh/Z
•
/E'E/Z1 dZ E^/dK͘
WZD/^K^ /Zh> /ME
>Ă ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĨƵŶĐŝſŶ ĞƐ Ğů ŽƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƉĞƌŵŝƐŽ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ Ă ĂƋƵĞůůŽƐ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ƋƵĞ
ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͘
WĂƌĂ ĐŽŶĐƌĞƚĂƌ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů LJ ĂŵƉůŝĂ ůĂďŽƌ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƐŽĐŝĂů͕ ĞŶ ĚŝƌĞĐƚŽ ďĞŶĞĨŝĐŝŽ
ĚĞ ůŽƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ĐŽŵŽ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĄƌĞĂƐ ǀĞƌĚĞƐ͕ ƐĞƌǀŝĐŝŽ
ĚĞ ĂƐĞŽ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝŽ͕ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͕ ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĂůƵŵďƌĂĚŽ ƉƷďůŝĐŽ͕ ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ
ƐĞŹĂůĠƚŝĐĂ͕ ƐĂůƵĚ͕ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ĚĞƉŽƌƚĞƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ͕
ƐŝĞŶĚŽ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ Ğů ŽďƚĞŶŝĚŽ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ůŽƐ WZD/^K^ /Zh> /ME͕ Ğů ĐƵĂů ĞƐ
ƵŶ ŝŵƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ĐĂŶĐĞůĂ ƚŽĚŽ ǀĞŚşĐƵůŽ ƉĂƌĂ ĐŝƌĐƵůĂƌ ƉŽƌ ůĂƐ ǀşĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů ƉĂşƐ͘
ů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ŽƚŽƌŐſ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ Ϯϭ͘ϴϴϰ ƉĞƌŵŝƐŽƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ͕ ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝſ ƵŶ
ŝŶŐƌĞƐŽ ĂŶƵĂů ĚĞ Ψ ϭ͘Ϭϯϲ͘ϲϭϲ͘ϰϴϲ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ƉĞƐŽƐ͘ Ğ ĞƐƚĞ ŝŶŐƌĞƐŽ ƐſůŽ Ğů ϯϳ͕ϱй ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă
ůŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ ĞƐƚŽ ƋƵŝĞƌĞ ĚĞĐŝƌ ƋƵĞ Ψϯϴϴ͘ϳϯϭ͘ϭϴϮ ŵŝůůŽŶĞƐ ƐŽŶ ŝŶǀĞƌƚŝĚŽƐ ĞŶ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘ ů ϲϮ͘ϱй ƌĞƐƚĂŶƚĞ ĚĞďĞ ƐĞƌ ĞŶǀŝĂĚŽ Ăů &ŽŶĚŽ ŽŵƷŶ ĚĞ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ
ƚƌĂĚƵĐĞ ĞŶ Ψϲϰϳ͘ϴϴϱ͘ϯϬϰ ŵŝůůŽŶĞƐ͘
d > /E'Z^K^ z Ed/ WZD/^K^ /Zh> /ME
d/WK s,/h>K
Ed/ dKd >
WZD/^K^
/E'Z^K^
sĞŚşĐƵůŽƐ WĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ
ϮϮ͘ϭϲϬ
Ψ ϴϱϵ͘Ϯϲϳ͘ϭϱϲ
sĞŚşĐƵůŽƐ ĚĞ dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ WƷďůŝĐŽ
Ϯ͘ϯϵϵ
Ψ ϳϰ͘Ϯϲϳ͘ϮϮϯ
sĞŚşĐƵůŽƐ ĚĞ ĂƌŐĂ
ϭ͘ϵϰϭ
Ψ ϭϬϯ͘ϬϴϮ͘ϯϬϳ
dKd >
Ϯϲ͘ϴϵϱ
Ψ ϭ͕Ϭϯϲ͕ϲϭϲ͕ϲϴϲ
>/E/ ^ KEh/Z
>Ă ĨƵŶĐŝſŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŽƚŽƌŐĂƌ LJ ƌĞŶŽǀĂƌ ůŝĐĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐŝƌ Ă ƋƵŝĞŶ ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ ůŽƐ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ ƉŽƌ ůĂ EŽƌŵĂƚŝǀĂ >ĞŐĂů sŝŐĞŶƚĞ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ŽƚŽƌŐĂƌŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϴϮϬϴ ůŝĐĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐŝƌ͕ ĐƵLJŽ ŝŶŐƌĞƐŽ ĨƵĞ
ĚĞ ϭϱϮ͘ϰϰϮ͘ϰϰϲ͕ ĞŶƚƌĞŐĂŶĚŽ ƵŶ ƉƌŽŵĞĚŝŽ ĚĞ ϯϱ ůŝĐĞŶĐŝĂƐ ĚŝĂƌŝĂƐ͘
/E'E/Z1 dZ E^/dK
ƐƚĞ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞďĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ ůĂƐ ǀşĂƐ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ůſŐŝĐĂ͕ ŽƌĚĞŶĂĚĂ LJ ƐĞŐƵƌĂ ƉĂƌĂ ůŽƐ
ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕ ƌĞĂůŝnjĂŶĚŽ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŐĞƐƚŝŽŶĞƐ LJ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ŵŝƚŝŐĂĐŝſŶ͘
>Ă ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƚƌĄŶƐŝƚŽ ĚĞ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ĂďĂƌĐŽ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ LJ ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƐĞŹĂůĞƐ
ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ͕ ŶƵĞǀĂƐ ĚĞŵĂƌĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĐĂůnjĂĚĂ LJ ƌĞĨŽƌnjĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ LJĂ ĞdžŝƐƚĞŶƚĞ͕ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ LJ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞǀŽƐ ƐĞŵĄĨŽƌŽƐ͘
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ EƵĞǀŽ ^ĞŵĄĨŽƌŽ
^Ğ ůŽŐƌſ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ŶƵĞǀŽ ƐĞŵĄĨŽƌŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ ĞŶ Ğů ĐƌƵĐĞ ĚĞ ĐĂůůĞƐ ĚĞ
ǀ͘ ĂƌƌĂƐĐĂů ĐŽŶ ƵŐƵƐƚŽ DĂƚƚĞ͕ Ğů ĐƵĂů ĨƵĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽ ĐŽŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞdžƚĞƌŶŽƐ͘
WƌŽŐƌĂŵĂ ^ĞŹĂůŝnjĂĐŝſŶ ŽŶĂ ĚĞ ƐĐƵĞůĂ
Ŷ Ğů ŵĞƐ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ƐĞ ĞũĞĐƵƚŽ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ƐĞŹĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ njŽŶĂƐ ĚĞ ĞƐĐƵĞůĂƐ͕ ůĂƐ
ĐƵĂůĞƐ ŝŶĐůƵLJĞŶ ĚĞŵĂƌĐĂĐŝŽŶĞƐ ǀŝĂůĞƐ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞŹĂůĞƐ ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ͕ njŽŶĂ ĚĞ ĞƐĐƵĞůĂ LJ
ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ͕ Ğů ĐƵĂů ĐŽŶƐŝĚĞƌſ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϮϬϬϴ ŵϮ ĚĞ ĚĞŵĂƌĐĂĐŝŽŶĞƐ ǀŝĂůĞƐ
Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ϭϮϴ ƐĞŹĂůĞƐ ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ LJ ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ƚƌĄŶƐŝƚŽ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϴϴϳϬ ŵĞƚƌŽƐ ĐƵĂĚƌĂĚŽƐ ĚĞ ĚĞŵĂƌĐĂĐŝŽŶĞƐ
ǀŝĂůĞƐ͕ ŝŶĐůƵLJĞŶĚŽ ůĂ ƌĞĚĞŵĂƌĐĂĐŝſŶ ĚĞ ϯϮϴ ƉĂƐŽƐ ĚĞ ĐĞďƌĂ͕ ϯϬϰ ůĞLJĞŶĚĂ WĂƌĞ Ž ĞĚĂ Ğů WĂƐŽ͕ ϯϯ
ƌĞĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͘
ƐƵ ǀĞnj ƐĞ ĞĨĞĐƚƷŽ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉƌŽdžŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϰϬϬ ƐĞŹĂůĞƐ ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ ĚĞ ƚƌĄŶƐŝƚŽ
ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͘
DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ WƷďůŝĐŽ dƌĂŶƐĂŶƚŝĂŐŽ
^Ğ ůŽŐƌſ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ĞdžƚĞŶƐŝſŶ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ :Ͳϭϲ ŚĂƐƚĂ
ůĂŵĞĚĂ͕ ƐĞĐƚŽƌ ĚĞ
ƐƚĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĂů ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞŵĂŶĚĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
ƌĞĂĐŝſŶ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ǀĂƌŝĂŶƚĞ :ͲϬϭ ĞŶ ŚŽƌĂ ƉƵŶƚĂ ŵĂŹĂŶĂ͕ Ğů ĐƵĂů ĐŽŵŝĞŶnjĂ ƐƵ ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ
ĞŶ ǀ͘ ĂƌƌĂƐĐĂů ĐŽŶ ^ĂŵƵĞů ŝnjƋƵŝĞƌĚŽ ŚĂƐƚĂ ƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĞƚƌŽ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ĐƵLJĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĨƵĞ
ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ ƉŽƌ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ďƵƐĞƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ĞŶ ŚŽƌĂ ƉƵŶƚĂ
ŵĂŹĂŶĂ͘
^Ğ ŐĞƐƚŝŽŶſ ůĂ ĞdžƚĞŶƐŝſŶ ĚĞ ƚƌĂnjĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ƚƌŽŶĐĂůĞƐ ϭϬϭ LJ ϭϬϮ ŚĂƐƚĂ ǀ͘ ^ĂŶ WĂďůŽ
ƐĞĐƚŽƌ ĚĞ EƵĞǀĂ ĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ DĞƚƌŽ ůĂŶƋƵĞĂĚŽ͘
ƐƵ ǀĞnj͕ ĞŶ Ğů ŵĞƐ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ ƵŶ ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ůĂ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƚƌŽŶĐĂůĞƐ ϱϬϱ LJ ϱϭϯ ĞŶ ŚŽƌĂ ƉƵŶƚĂ ĚĞů ̺à ůĂďŽƌĂů͘
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ WƌŽLJĞĐƚŽ
WŽƐƚƵůĂĐŝſŶ͕ ƐĞůĞĐĐŝſŶ LJ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ WƌŽLJĞĐƚŽ ͞ ƐĞƐŽƌşĂ dĠĐŶŝĐĂ ƉĂƌĂ dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
WƵŶƚŽƐ EĞŐƌŽƐ ĐŽŶ DĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ĂũŽ ŽƐƚŽ ĞŶ ƌĞĂƐ hƌďĂŶĂƐ ϮϬϬϵ͟ ĞŶ ϭϬ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͘
/EsZ^/KE
^H >^ dZ E^/dK sZd/ >^ z D Z /KE^ s/ >^
/ŶǀĞƌƐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů
Ψ ϭϭ͘ϰϰϯ͘ϯϯϯ
^d /KE D/EdK^ E > s/ Wj>/
ƐƵ ǀĞnj ƐĞ ĞĨĞĐƚƷŽ ƵŶ ŽƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ůƵŐĂƌĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ăů ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ǀĞŚşĐƵůŽƐ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ƉĞƌŵŝƐŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ůĂ ǀşĂ ƉƷďůŝĐĂ͕ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƐŽŶ ĞǀĂůƵĂĚĂƐ
ƉŽƌ ƉĞƌƐŽŶĂů ƚĠĐŶŝĐŽ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ŶŽ ĞŶƚŽƌƉĞĐĞƌ ůĂ ǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚ LJ ůŝďƌĞ
ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ǀĞŚşĐƵůŽƐ͘ ƐƚĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌŽ Ă ƐƵ ǀĞnj ůĂ ĨŽƌŵĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ
ǀĞŚşĐƵůŽƐ͕ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƉŽƐĞĞŶ ƵŶĂ ĂƵƚŽƌŝnjĂĐŝſŶ LJ ĐƌĞĚĞŶĐŝĂů ŽƚŽƌŐĂĚŽ ƉŽƌ Ğů DƵŶŝĐŝƉŝŽ͕
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ƚƌĂŵŽƐ ĚĞ ǀşĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ĞůůŽƐ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ŽƚŽƌŐĂƌŽŶ ϭϭϭϰ ĂƵƚŽƌŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ůĂ ǀşĂ ƉƷďůŝĐĂ
LJ Ϯϴ ĂƵƚŽƌŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂĐŽŵŽĚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ͘
>ŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƌĞĐĂƵĚĂĚŽƐ ƉŽƌ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ƐĞ
ĚĞƚĂůůĂŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗
EǑ
ϭϭϭϰ
Ϯϴ
d/WK hdKZ/ /KE
^d /KE D/EdK^
KDK KZ s,/h>K^
KdZK^ Z,K^
dKd > /E'Z^K^
DKEdK
Ψ ϯϯ͘ϴϵϵ͘Ϯϳϴ
Ψ ϭϵϱ͘Ϭϭϯ
Ψ ϭ͘ϳϯϮ͘ϳϱϮ
Ψ ϯϱ͘ϴϮϳ͘Ϭϰϯ
^dKZ ^K z KZE dK
/Z/ME ^K z KZE dK
W Zd DEdK D/K D/Ed
ů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ DĞĚŝŽ ŵďŝĞŶƚĞ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ ĚĞ ĚĂŹĂƌ ůĂ ƐĂůƵĚ ŚƵŵĂŶĂ LJ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞů
ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ LJ ŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ LJ
ĞĐŽůſŐŝĐĂƐ͕ ƋƵĞ ƉƌŽĐĞĚĂŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ Ž ƐĞĂŶ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ Ă ĠƐƚĂ͕ ƉŽƌ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ Ž ƉŽƌ
ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ĞdžƚĞƌŶĂƐ Ă Ġů͘
E >/^/^ h >/d d/sK͗
/͘ KEdZK> D/Ed >͗
Ŷ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ LJ ĐŽŶ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ sĞŶƚĂŶŝůůĂ jŶŝĐĂ ĚĞ ƚĞŶĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ůĂƐ
ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ ƉŽƌ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů ĨƵĞƌŽŶ ƌĞĐĞƉĐŝŽŶĂĚĂƐ ĞŶ ĞƐĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ LJ ĚĞƌŝǀĂĚĂƐ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ă /ŶƐƉĞĐĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ŶŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ƐĞ ĐŽŶƚŝŶƵſ ĐŽŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕
ĐƵLJŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽ ƐŽŶ ůĂƐ EŽƌŵĂƚŝǀĂƐ
ŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ ƌĞĂůŝnjĂŶĚŽ
ŐĞƐƚŝſŶ
ĂŵďŝĞŶƚĂů ůŽĐĂů LJ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞŶ ůŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉƌŽǀŽĐĂŶ ŵŽůĞƐƚŝĂƐ
LJ ĚĂŹŽƐ Ăů ĞŶƚŽƌŶŽ͘
ŽŶ Ğů ŝŶŐƌĞƐŽ ĚĞ ŚŝůĞ Ă ůĂ K͕ ƉĂƌĂ Ğů ĄƌĞĂ ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ƐĞ ŚĂŶ ƉůĂŶƚĞĂĚŽ
ŶƵŵĞƌŽƐŽƐ ĚĞƐĂĨşŽƐ͘ Ŷ ĞƐĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ ĐŽƐĂƐ͕
ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ
WůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ /ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ŵďŝĞŶƚĂůĞƐ >ŽĐĂůĞƐ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ŽƉƚŝŵŝnjĂƌ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ůŽĐĂů ĞŶ ĞƐĞ
ĄŵďŝƚŽ Ă ŶŝǀĞů ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶĂƐ ĚĞ ůĂ ZĞŐŝſŶ DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͕ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĞŶĐĂƌŐĂĚŽƐ ĚĞů ƚĞŵĂ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ƐŝŶƚĞƚŝnjĂƌ LJ ĞdžƉƌĞƐĂƌ ŶƵŵĠƌŝĐĂ Ž
ŐƌĄĨŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ĂŵďŝĞŶƚĂů ĚĞ ůŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ ĚĞ ůĂ Z͘D͘
WĂƌĂ Ğů ůŽŐƌŽ ĚĞů ŽďũĞƚŝǀŽ ƐĞŹĂůĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ĂƐŝƐƚŝſ Ăů ĐƵƌƐŽ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ
͞/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ 'ĞƐƚŝſŶ ŵďŝĞŶƚĂů >ŽĐĂů͗ hŶĂ ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĚĞ ĂƉŽLJŽ Ă ůĂ 'ĞƐƚŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͕͟
ĚŝĐƚĂĚŽ ƉŽƌ KE D ĚĞ ůĂ Z͘D͕͘ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ŵďŝĞŶƚĂů ĚĞů ^Ƶƌ͕ ĚĞũĂŶĚŽ ŝŶƐƚĂůĂĚĂ
ĞƐƚĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĞŶ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ DĞĚŝŽ ŵďŝĞŶƚĞ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ƉĂƌĂ ƐƵ ƵƚŝůŝnjĂĐŝſŶ ƵŶĂ ǀĞnj
ĐŽŶĐůƵŝĚĂ ůĂ ĨĂƐĞ ƋƵĞ ĚŝĐĞ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ƐŽƉŽƌƚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ
KE D LJ ƐƵ ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ ĞdžƉĞƌƚŽƐ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ĞƐƚĂ ĄƌĞĂ͕ ƐĞ ĐŽŶƚŝŶƵſ ĐŽŶ ůĂƐ ůĂďŽƌĞƐ ĚĞ ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ĚĂŶĚŽ
ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ Ă ĂƋƵĞůůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ƌĞŝƚĞƌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƚŝĞŵƉŽ͕ LJ Ă ƚŽĚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂ
ƌĞǀĞƐƚŝƌ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĚĞ ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ƉĂƌĂ ĂĐƚŝǀĂƌ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĂƉŽLJŽ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ƉĂƌĂ
ĞŶĨƌĞŶƚĂƌůĂƐ͕ ĚĞ ƐĞƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘
//͘ &KZd >/D/EdK /E// d/s ^ 1EK> K>M'/ ͗
͘ ů ̺à ϱ ĚĞ :ƵŶŝŽ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ ůĂ ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ ĚĞů ̺à DƵŶĚŝĂů ĚĞů DĞĚŝŽ
ŵďŝĞŶƚĞ͕
ƐŝŵďŽůŝnjĂŶĚŽ ĠƐƚĞ͕ ĞŶ ĂƋƵĠůůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌŽŶ ƉŽƌ ůĂ ŽƌŶĂŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ
ďĂŶĚĞũſŶ͕ ĞŶ Ğů ŶĐƵĞŶƚƌŽ ĐŽůſŐŝĐŽ ĐŽYƵŝŶƚĂ ϮϬϬϴ͕ ǀŝƐŝƚĂŶĚŽ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϱϮ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕
ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ĞŶƚƌĞŐĂ ĞŶ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ĞůůĂƐ͕ ůĂ ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂ
ĚĞ ƐƵ ĄƌĞĂ ǀĞƌĚĞ͘ ĐƚŝǀŝĚĂĚ ƋƵĞ ĨƵĞ ŵƵLJ ďŝĞŶ ĂĐŽŐŝĚĂ ƉŽƌ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ LJ ƋƵĞ ŚĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ
ĞŶ ŵƵĐŚŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ůĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂ ĞŶ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ŚĞƌŵŽƐĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů
ĞŶƚŽƌŶŽ͘
͘ WŽƌ ĠĐŝŵŽ ĂŹŽ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ Ğů ΗŶĐƵĞŶƚƌŽ ĐŽůſŐŝĐŽ ŽŵƵŶĂů͕ KYh/Ed
ϮϬϬϵΗ͕ ĞǀĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽŵƵĞǀĞ ůĂ ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĞĐŽůſŐŝĐĂƐ ĞŶ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĐŽŶĐƵƌƐŽƐ͗
ϭϬǑ ŽŶĐƵƌƐŽ ĂĨŝĐŚĞƐ Η Ɛş ƋƵŝĞƌŽ ŵŝ ĐŽŵƵŶĂΗ͘ ŶĨŽĐĂĚŽ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŚĂĐŝĂ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞƐĐŽůĂƌ͕ ŝŶǀŽůƵĐƌĂŶĚŽ ĞŶƐĞŹĂŶnjĂ ĄƐŝĐĂ LJ DĞĚŝĂ͘ >ŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ŐĂŶĂĚŽƌĞƐ ĞŶ ůĂƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͕ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĞŶ Ğů ĂůĞŶĚĂƌŝŽ ĐŽYƵŝŶƚĂ ĚĞů ŝĐĞŶƚĞŶĂƌŝŽ͘
ϭϬǑ ŽŶĐƵƌƐŽ ΗƌŝŐĂĚĂƐ sĞƌĚĞƐ ƐĐŽůĂƌĞƐΗ͘ ŝƌŝŐŝĚŽ Ă ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞ ůĂ ŶƐĞŹĂŶnjĂ ĄƐŝĐĂ LJ
DĞĚŝĂ͕ ĐŽŶĚƵĐĞŶƚĞ Ă ŐĞŶĞƌĂƌ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĞĐŽůſŐŝĐĂƐ ƋƵĞ ĨŽƌƚĂůĞnjĐĂŶ ŚĄďŝƚŽƐ ĞŶ Ğů ĐƵŝĚĂĚŽ ĚĞů
ĞŶƚŽƌŶŽ ŝŶŵĞĚŝĂƚŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞƐĐŽůĂƌ͘
ϭZ ŽŶĐƵƌƐŽ ĚĞ ĞdžƉƌĞƐŝſŶ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ ͞zŽ ĐƵŝĚŽ ŵŝ ƉůĂŶĞƚĂ͟ ŝƌŝŐŝĚŽ Ă ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞ ůĂ
ŶƐĞŹĂŶnjĂ WƌĞ ͲĄƐŝĐĂ͕ ƋƵŝĠŶĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶ ĐƵĂĚƌŽ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ ĞdžƉƌĞƐĂƌŽŶ͕ ůŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ƉƌĞƐĞƌǀĂƌ ůĂ ǀŝĚĂ ĞŶ Ğů ƉůĂŶĞƚĂ͘ dƌĂďĂũŽ Ăů ƋƵĞ ƐĞ ĂƐŝŐŶſ ƵŶ ŐƌĂŶ ǀĂůŽƌ
ĐŽŵŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͕ ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ĞŶ Ġů͕ ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ƐƵƐ
ĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ
ϭϬǑ ŽŶĐƵƌƐŽ ΗDĞũŽƌĂŶĚŽ ŵŝ ^ĞĚĞΗ͘ KƌŝĞŶƚĂĚŽ ŚĂĐŝĂ ůĂƐ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ͕
ƉƌŽƉŝĐŝĂŶĚŽ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ĚŽŶĚĞ ƉůĂƐŵĂƌ Ğů ŝŶƚĞƌĠƐ ƉŽƌ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵ ĞŶƚŽƌŶŽ͘
ϭϬǑ ŽŶĐƵƌƐŽ ΗDĞũŽƌĂŶĚŽ Dŝ ŶƚŽƌŶŽ >ĂďŽƌĂůΗ͘ ĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ůŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ LJ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ ƋƵĞ ĨŽƌŵĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ /ŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂů ĚĞ YƵŝŶƚĂ
EŽƌŵĂů͕ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ŚĂĐĞƌ ŵĄƐ ŐƌĂƚŽ LJ ƐĂůƵĚĂďůĞ ƐƵ ůƵŐĂƌ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͘
ƐƚĞ ĞǀĞŶƚŽ ĞĐŽůſŐŝĐŽ ƐĞ ŝŶŝĐŝſ ĞŶ Ğů ŵĞƐ ĚĞ ďƌŝů͕ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶĨĞĐĐŝſŶ LJ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ďĂƐĞƐ͕
ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͕ ŝŶǀŝƚĂĐŝŽŶĞƐ LJ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ͕ ƉĂƌĂ ĚĂƌ ƉĂƐŽ Ăů ĐŽŶĐƵƌƐŽ ƉƌŽƉŝĂŵĞŶƚĞ
ƚĂů ĞŶ Ğů ŵĞƐ ĚĞ
ŐŽƐƚŽ LJ ĨŝŶĂůŝnjĂƌ ĐŽŶ ůĂ ĐĞƌĞŵŽŶŝĂ ĚĞ ƉƌĞŵŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͕ ĞŶ Ğů ŵĞƐ ĚĞ EŽǀŝĞŵďƌĞ͘
^Ğ ƌĞŐŝƐƚƌſ ƵŶĂ ĞdžĐĞůĞŶƚĞ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞů ĄŵďŝƚŽ ĞƐĐŽůĂƌ͕
ĐŽŶ ŵƵĞƐƚƌĂƐ ĚĞ ĂůƚĂ ĐĂůŝĚĂĚ͕ ƐĞƌŝĞĚĂĚ LJ ĚĞĚŝĐĂĐŝſŶ͕ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƋƵĞ ůĂƐ
ĞdžƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ŵŝƐŵŽ ĞǀĞŶƚŽ ĞĐŽůſŐŝĐŽ͕ ŚĂŶ ĐƌĞĂĚŽ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ ƚĞŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ƉƌŽƚĞŐĞƌ ƐƵ ĞŶƚŽƌŶŽ͕ ĞƐƚŝŵƵůĂĚŽ ƐƵ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ LJ ƐƵ ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ͘
ĐŽYƵŝŶƚĂ ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ ĨƵĞ ĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽ ƉŽƌ Ğů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ͕ ĐŽŵŽ WƌŽLJĞĐƚŽ ĚĞ
WƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ^ĂůƵĚ͘
͘ ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚſ ƵŶ WƌŽLJĞĐƚŽ WŝůŽƚŽ ĚĞ ƌĞĐŝĐůĂũĞ ĞŶ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ sĞĐŝŶŽƐ
EǑ Ϯϵ ͕ sŝůůĂ KƐĐĂƌ ŽŶŝůůĂ͕ ĞŶ ůĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ŽƌŝŐĞŶ ĚĞ ĚŝĂƌŝŽƐ LJ
ƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ ĞŶǀĂƐĞƐ ĚĞ ǀŝĚƌŝŽ LJ ĞŶǀĂƐĞƐ ƉůĄƐƚŝĐŽƐ͕ ĐŽŶ ĨŝŶĞƐ ƐŽůŝĚĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ &ƵŶĚĂĐŝſŶ ^ĂŶ
:ŽƐĠ ƉĂƌĂ ůĂ ĂĚŽƉĐŝſŶ͕ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂLJƵĚĂ Ăů ŶŝŹŽ ƋƵĞŵĂĚŽ K E/YhD LJ ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ
&ĂŵŝůŝĂ͕ E& ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘ ^Ğ ůŽŐƌſ ƚƌĞƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ͗
Ͳ
^ĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ŽƌŝŐĞŶ
Ͳ
ŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ
Ͳ
DŝŶŝŵŝnjĂĐŝſŶ ĚĞů ĚĞƉſƐŝƚŽ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƌĞƵƚŝůŝnjĂďůĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƐŝƚŝŽƐ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĨŝŶĂů͘
>Ă ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƌĞĐƵƉĞƌĂĚŽƐ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ͘
ĚĞŵĄƐ͕ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ DĞĚŝŽ
ŵďŝĞŶƚĞ͕ ŚĂ ƌĞĂůŝnjĂĚŽ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ůĂƐ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ďĞŶĞĨŝĐĞŶĐŝĂ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ƉĂƌĂ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐ
ĞŶ :ƵŶƚĂƐ ĚĞ sĞĐŝŶŽƐ͕ ĚŝĨŝĐŝŽ ŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů͕ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ͕ ŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕
ŝĞŶĞƐ EĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ƵƐŽ ƉƷďůŝĐŽ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕ ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞƐĐĂƚĂƌ ĚĞ ůĂ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĨŝŶĂů ĞŶ ƌĞůůĞŶŽƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ͕ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ
ƵƚŝůŝĚĂĚ͕ ĐŽŵŽ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ͕ ƉŽƌ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ LJ ƉŽƌ ŽƚƌĂ͕ ƐŝŶ ĚƵĚĂ ůĂ ĚĞ ŵĂLJŽƌ
ŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ĐŽŵŽ ĂƉŽƌƚĞ ƉĂƌĂ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ Ž ĨĂŵŝůŝĂƐ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƐŝŵƉůĞ
ĂĐƚŽ ĚĞ ŶŽ ĞůŝŵŝŶĂƌ ĞƐƚŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ Ă ůĂ ďĂƐƵƌĂ͘
ĞŶƚƌŽ ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵLJĞŶ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ĞŶ ĨŽƌŵĂ
ĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂ ůůĞǀĂŶ ƐƵƐ ĞŶǀĂƐĞƐ ĚĞ ǀŝĚƌŝŽ Ž ƉůĄƐƚŝĐŽ LJ ĚŝĂƌŝŽƐ ͬƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ Ă ůŽƐ ůƵŐĂƌĞƐ ĚĞ
ĂĐŽƉŝŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚĞ ĨŝŶ͕ LJ Ğů ĂƉŽƌƚĞ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ DĞĚŝŽ ŵďŝĞŶƚĞ͕ ƋƵĞ ĞƐ ƌĞƚŝƌĂĚŽ ƉŽƌ ǀĞŚşĐƵůŽ LJ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ĚĞ ĠƐƚĞ LJ
ĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐ ĞŶ ĚŝĐŚŽƐ ůƵŐĂƌĞƐ͘
>Ă ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ ƌĞĐƵƉĞƌĂĚŽƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚĂ ůĂ h͘ sĞĐŝŶĂů EǑ Ϯϵ ͕ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ Ğů
ĂŶĄůŝƐŝƐ ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ͘
͘ ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ LJ ĞĐŽůſŐŝĐĂƐ͕ ůůĞǀĂĚĂƐ Ă ĐĂďŽ
ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ĞdžƚĞƌŶĂƐ͕ ĚĞƐƚĂĐĂ ůĂ ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ
ĐŽŵƵŶĂ ĚĞů dĂůůĞƌ ĚĞ 'ĞƐƚŝſŶ
WƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ŵďŝĞŶƚĂů >ŽĐĂů LJ ĂŵďŝŽ ůŝŵĄƚŝĐŽ͕ WƌŽLJĞĐƚŽ &ŽŶĚŽ ĚĞ
ŵďŝĞŶƚĂů͕ KE D ͕ ĐƵLJĂ ƚĞŵĄƚŝĐĂ ĂďŽƌĚſ ůĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ĚĞ ŵŝƚŝŐĂĐŝſŶ ĚĞ
ŐĂƐĞƐ ĚĞ ĞĨĞĐƚŽ ŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽ͕ Ğů ƵƐŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĞŶĞƌպà LJ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ ĞŶ
Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ƉůĂŶĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ĚĞ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ Ăů ĐĂŵďŝŽ ĐůŝŵĄƚŝĐŽ͘
ů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ DĞĚŝŽ ŵďŝĞŶƚĞ͕ ƌĞĂůŝnjſ ůĂƐ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ LJ Ğů
dĂůůĞƌ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ Ğů ̺à Ϯϭ ĚĞ :ƵůŝŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƚƌĞŝŶƚĂ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ƋƵŝĠŶĞƐ ƐŽůŝĐŝƚĂƌŽŶ
ƵŶĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ƐĞƐŝſŶ͕ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ Ğů ̺à Ϯϴ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ŵĞƐ͕ ƐŝĞŶĚŽ ĚŝĐŚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ŵƵLJ
ďŝĞŶ ĞǀĂůƵĂĚĂ ƚĂŶƚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĞŶĐĂƌŐĂĚĂƐ ĚĞ ĚŝĐƚĂƌ Ğů dĂůůĞƌ͘
///͘ WZK'Z D ,/'/E D/Ed > z KKEK^/^͗
ƐƚĞ WƌŽŐƌĂŵĂ͕ ĨƵĞ ƌĞĂůŝnjĂĚŽ͕ ƐĞŐƷŶ ůŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽ ƉĂƌĂ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƉƌĞƐƚĂŶĚŽ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ
ϭϵ͘ϯϯϲ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ ĞŶ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĄƌĞĂƐ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ĚŝǀŝĚĞ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ͘
Ͳ
Ŷ Ğů ƚĞŵĂ ĚĞ ŽŶƚƌŽů ƉŽďůĂĐŝſŶ ĐĂŶŝŶĂ LJ ĨĞůŝŶĂ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ĐŽŶƚŝŶƵſ
ĞƐƚŝŵƵůĂŶĚŽ͕ ůĂ ĞƐƚĞƌŝůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂƐĐŽƚĂƐ͕ ŽƌŝĞŶƚĂŶĚŽ Ă ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ Ă ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ĐŝƌƵŐşĂƐ
ĚĞ ŵĞŶŽƌ ĐŽƐƚŽ ŽĨƌĞĐŝĚĂƐ ƉŽƌ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů DĠĚŝĐŽ sĞƚĞƌŝŶĂƌŝŽ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕
ĚŝƌŝŐŝĚŽ Ă ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ŵĞŶŽƌĞƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ ĂĐƚƵĂŶĚŽ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŵŽ ĞŶƚĞ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ ůĂƐ ĞƐƚĞƌŝůŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ĐĂŶŝŶĂƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ ƉŽƌ ĞƐƚĞ ŵĞĚŝŽ͕ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞƌŽŶ Ă ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ Ϯϯ ƉĂƌĂ ĐĂŶŝŶŽƐ͕ LJ ϳϰ ƉĂƌĂ ĨĞůŝŶŽƐ͘
ŽŵŽ ůĂďŽƌ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĂů͕ ƐĞ ĚŝƐƚƌŝďƵLJſ ĂĨŝĐŚĞƐ ƉĂƌĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝnjĂƌ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞŶ Ğů
ƚĞŵĂ ĚĞů ŶŽ ĂďĂŶĚŽŶŽ ŵĂƐĐŽƚĂƐ͕ ŽƚƌŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĂĚŽƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƚĞŶĞŶĐŝĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ
ŵĂƐĐŽƚĂƐ͕ ƚƌşƉƚŝĐŽ ĚĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ ĚĞ ůĂ KƌĚĞŶĂŶnjĂ DƵŶŝĐŝƉĂů ƐŽďƌĞ ͞ŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ůĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶ ĐĂŶŝŶĂ͕ dĞŶĞŶĐŝĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ LJ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂŶŝŵĂůĞƐ
ĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ ĞŶ ůĂ ŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͟ LJ ĚşƉƚŝĐŽ ͎YƵĠ ĞƐ ůĂ ƚĞŶĞŶĐŝĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ
ŵĂƐĐŽƚĂƐ͍͕ ƵƚŝůŝnjĂŶĚŽ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ĐŽŵŽ ƉŽƐƚĂƐ ĚĞ ǀĂĐƵŶĂĐŝſŶ ĂŶƚŝƌƌĄďŝĐĂ LJ ĐŽŶƚƌŽů ŵĂƐŝǀŽ
ĚĞ ŐĂƌƌĂƉĂƚĂƐ LJ &ĞƌŝĂ ŽŵƵŶĂů ĚĞ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ WƌŽŵŽĐŝſŶ LJ ŝĨƵƐŝſŶ ^ŽĐŝĂů͕ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ Ğů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ƉĂƌƚŝĐŝƉſ ŵĞŶƐƵĂůŵĞŶƚĞ͘
Ͳ
ů ŽŶƚƌŽů ĚĞ ZŚŝƉŝĐĞƉŚĂůƵƐ ƐĂŶŐƵŝŶĞƵƐ ;'ĂƌƌĂƉĂƚĂ ĐĂĨĠ ĚĞů ƉĞƌƌŽͿ ĞƐ ůĂ ƷŶŝĐĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕
ƋƵĞ ƉŽƌ ůĂ ďŝŽůŽŐşĂ ĚĞů ƉĂƌĄƐŝƚŽ͕ ƐĞ ŝŶŝĐŝĂ ĞŶ ^ĞƉƚŝĞŵďƌĞ LJ ĐƵůŵŝŶĂ ĞŶ DĂƌnjŽ ĚĞů ĂŹŽ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘
WŽƌ ƚƌĞĐĞ ĂŹŽƐ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐ͕ ƐĞ ŚĂ ĨŽƌƚĂůĞĐŝĚŽ LJ ŵĂŶƚĞŶŝĚŽ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ
ŵĂƐŝǀŽƐ Ă ůĂƐ ŵĂƐĐŽƚĂƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ŚĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ͕ ůŽŐƌĂƌ ƵŶ ĐŽŶƚƌŽů ĞĨĞĐƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ƉůĂŐĂ ĞŶ ůŽƐ
ƉĞƌƌŽƐ͕ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂĚŽƐ ƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĞũĞŵƉůĂƌĞƐ Ž ĞŶ ƵŶĂ ĐƵĂŶƚşĂ ŵşŶŝŵĂ͘
ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ WƌŝŵĂǀĞƌĂ͕ ĐŽŶ Ğů ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ ƐĞ ŽďƐĞƌǀſ͕ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ
ĞŶ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů͕ ŶŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ ŶŽ ƐĞ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƌŽŶ ĐĂŶŝŶŽƐ ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂƐŝƚĂĚŽƐ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞďĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ĐŽŶ ůĂ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĞůĞŐŝĚĂ ;ĐŽŶƚƌŽů ŵĂƐŝǀŽ ŵĞŶƐƵĂůͿ͕ ŶŽ ĚĞƐĐƵŝĚĂƌ ůŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ŵĂLJŽƌ
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ Ğ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ŶƵĞǀŽƐ͘ ^ŝŐƵĞ ƐŝĞŶĚŽ ůĂ ŵĂLJŽƌ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ ƉĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ ĞƐƚŽƐ
ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ͕ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĂƉŽLJŽ ĞŶ ĂůŐƵŶŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ͕ ĚŽŶĚĞ ůĂƐ ĚŝƌĞĐƚŝǀĂƐ ŶŽ ĞƐƚĄŶ ĂĐƚŝǀĂƐ͘
>ŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ŚĂŶ ĐŽŶƚŝŶƵĂĚŽ ƌĞĂůŝnjĂĚŽ ůĂ ĚŝĨƵƐŝſŶ ĞƐ ĞƐƚŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ĐŽŶ
ǀŽůĂŶƚĞƐ ƉƵĞƌƚĂ Ă ƉƵĞƌƚĂ͕ ůŽŐƌĂŶĚŽ ƵŶĂ ŵƵLJ ďƵĞŶĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕
ƋƵĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ LJ ƐĞ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ŝŶĨŽƌŵĂĚĂ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ
ůƵŐĂƌĞƐ͕ ŚŽƌĂƌŝŽƐ LJ ĚşĂƐ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ͘
Ŷ ĞƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵLJĞ ůĂ ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞŶǀĂƐĞƐ ĚĞ ǀŝĚƌŝŽ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ă ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞ LJƵĚĂ Ăů ŶŝŹŽ YƵĞŵĂĚŽ ;K E/YhDͿ͕ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ ƌĞĐŝĐůĂũĞ ƐŽůŝĚĂƌŝŽ LJĂ
ĚĞƐĐƌŝƚĂ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƚŝŶƵſ ĐŽŶ ƵŶ ŵĂLJŽƌ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ƌĞĨůĞũĂĚŽ ĞŶ ƵŶ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞ ϯϬ͘ϬϬϬ ŬŝůŽƐ ŵĄƐ ƋƵĞ Ğů ĂŹŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
Ͳ
>Ă ǀĂĐƵŶĂĐŝſŶ ĂŶƚŝƌƌĄďŝĐĂ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƉŽƐƚĂƐ ŵĂƐŝǀĂƐ͕ ƵďŝĐĂĚĂƐ ĞŶ
ĂƋƵĞůůŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ŶŽ ĂƚĞŶĚŝĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϴ͕ ƚŽƚĂůŝnjĂŶĚŽ Ϯ͘ϭϱϲ ĚŽƐŝƐ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ͘
ƐƚŽ ŚĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ Ă ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĚĞ ŵĞŶŽƌĞƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ǀĂĐƵŶĂƌ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ŐƌĂƚƵŝƚĂ ƐƵƐ
ŵĂƐĐŽƚĂƐ͕ ĚĂŶĚŽ ĂƐş ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ Ă ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ƋƵĞ ŽďůŝŐĂ Ă ůŽƐ
ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ ĚĞ ŵĂƐĐŽƚĂƐ Ă ƌĞĂůŝnjĂƌ ǀĂĐƵŶĂĐŝſŶ ĂŶƵĂů͘ Ŷ ĞƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ
ĞƐƚŝŵƵůſ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ Ă ĂƉŽƌƚĂƌ ĞŶǀĂƐĞƐ ĚĞ ǀŝĚƌŝŽ ƉĂƌĂ K E/YhD͘
Ͳ
ŽŶƚƌŽů ĚĞ ƌŽĞĚŽƌĞƐ͘
^ŝĞŶĚŽ ĠƐƚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ĞŶĚĠŵŝĐŽ ĞŶ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ƵƌďĂŶĂƐ LJ ƌƵƌĂůĞƐ͕
ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϯ͘ϳϴϰ ĚĞƐƌĂƚŝnjĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŝĨƌĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ăů ĂŹŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ LJ ƋƵĞ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ Ă ůĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĞŶ Ğů ƚŝĞŵƉŽ LJ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ
ĞdžƉůŝĐĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĚĞƐĂƉĂƌŝĐŝſŶ ĚĞ ŵŝĐƌŽďĂƐƵƌĂůĞƐ LJ ŽƚƌĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽƉŝĐŝĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ƉƌŽůŝĨĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƐ ƉůĂŐĂƐ͘
Ͳ
ů ŽŶƚƌŽů ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͕ ĞƐƚĄ ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞů ĐŽŶǀĞŶŝŽ ^ZD/
ĚĞ ^ĂůƵĚ ĚĞ ůĂ Z͘ D͘ ͬDƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͘ ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ĂƵƚŽƌŝnjſ ϰϵ ůŽĐĂůĞƐ ĚĞ ĞdžƉĞŶĚŝŽ
ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ďĂũŽ ƌŝĞƐŐŽ͕ ƉĂƌĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ ĐŝĨƌĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĞŶ
ϮϬ͕ Ă ůĂ ĚĞů ĂŹŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ŵĂŶƚĞŶŝĠŶĚŽƐĞ Ğů ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĂƋƵĞůůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĨĂǀŽƌĞĐŝĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ >ĞLJ ĚĞ DŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂ &ĂŵŝůŝĂƌ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ŵĞƐ ĚĞ ^ĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕ ƐĞ ĨŝƐĐĂůŝnjſ ůŽƐ ůŽĐĂůĞƐ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ŵĂŶŝƉƵůĂƌşĂŶ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ
ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂƐ &ŝĞƐƚĂƐ WĂƚƌŝĂƐ͕ ĂƵƚŽƌŝnjĄŶĚŽƐĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƵŶ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ϭϮ͕ ƐĞ ĚŝĐƚſ Ϯ
ĐŚĂƌůĂƐ Ă ůŽƐ ŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌĞƐ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ Ϯϵ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘
Ͳ
WŽƌ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ ZĞŐŝŽŶĂů DŝŶŝƐƚĞƌŝĂů ĚĞ ^ĂůƵĚ ĚĞ ůĂ Z͘D͘ LJ ĚŝĐƚĄŵĞŶĞƐ ĚĞ
ůĂ ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ ZĞƉƷďůŝĐĂ͕ ďĂƐĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ EŽƌŵĂƚŝǀĂ >ĞŐĂů ǀŝŐĞŶƚĞ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů
ŵĞƐ ĚĞ KĐƚƵďƌĞ͕ ƐĞ ƐƵƐƉĞŶĚŝſ ůĂ ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƵƚĂŶĂƐŝĂƐ ĐĂŶŝŶĂƐ Ž ĨĞůŝŶĂƐ͕ ƉŽƌ ĐƵĂŶƚŽ͕ ĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂ >ĞLJ͕ ůŽƐ DƵŶŝĐŝƉŝŽƐ ĐĂƌĞĐĞŶ ĚĞ ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝnjĂƌůĂƐ͕ ĂƷŶ ƉŽƌ ƌĂnjŽŶĞƐ
ĚĞ şŶĚŽůĞ ŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
ĞƐƚĞ ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ Ğů ƐĂĐƌŝĨŝĐŝŽ ĚĞ ŵĂƐĐŽƚĂƐ ŶŽ ĞƐ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ĐŽŶƚƌŽů ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů LJ ƐŝĞŵƉƌĞ ƐĞ ƌĞƐƚƌŝŶŐŝſ Ă ĂƋƵĠůůŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ĞŶ ƋƵĞ ůĂ ŵƵĞƌƚĞ ĞƌĂ
ŝŶŵŝŶĞŶƚĞ LJ ƐſůŽ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĞǀŝƚĂƌ ƐƵĨƌŝŵŝĞŶƚŽƐ ŝŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘ Ğ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ
ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƉƌĞƐƚĂďĂ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ Ă ĂƋƵĞůůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ͕ ŶŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ƉƌĂĐƚŝĐĂŶ ƵŶĂ
ƚĞŶĞŶĐŝĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ ĐĂƌĞĐĞŶ ĚĞ ŵĞĚŝŽƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ƐŽůǀĞŶƚĂƌ ĞƐƚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĞŶ
ĐůşŶŝĐĂƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͘
>ĂƐ ƌĞƐƚĂŶƚĞƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƐĞ ůůĞǀĂƌŽŶ Ă ĐĂďŽ ƐĞŐƷŶ ůŽ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĚŽ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ ĞŶ ĨŽƌŵĂ
ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂ͕ ůĂƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂů͘
E >/^/^ h Ed/d d/sK͗
&KZd >/D/EdK /E// d/s ^ 1EK> K>M'/ ͗
Ϳ / DhE/ > > D/K D/Ed
dKd > &KdK'Z &1 ^ E:KE ^d K^ EdZ' ^
ϱϮ
Ϳ /DK EhEdZK K>M'/K KDhE >͕ KYh/Ed ϮϬϬϵ͗
KDhE/ ^K> Z͘
WĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŶ ϭϵ ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ͕ ϭϱϱ ĂůƵŵŶŽƐ ĐŽŶĐƵƌƐĂƌŽŶ
ĞŶ
ĨŝĐŚĞ ĐŽůſŐŝĐŽ Η Ɛş ƋƵŝĞƌŽ ŵŝ ŽŵƵŶĂΗ͕ ϱ ΗƌŝŐĂĚĂƐ
sĞƌĚĞƐ ƐĐŽůĂƌĞƐΗ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ƉƌŽŵĞĚŝŽ ĚĞ ϭϱ ĂůƵŵŶŽƐ ƉŽƌ ďƌŝŐĂĚĂ ;ĞŶ ƵŶŽ ĚĞ ĞůůŽƐ ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐͿ
LJ ϱ :ĂƌĚŝŶĞƐ /ŶĨĂŶƚŝůĞƐ͕ ĐŽŵƉŝƚŝĞƌŽŶ ĞŶ Ğů WƌŝŵĞƌ ŽŶĐƵƌƐŽ ĚĞ džƉƌĞƐŝſŶ ƌƚşƐƚŝĐĂ ͞zŽ ĐƵŝĚŽ ŵŝ
ƉůĂŶĞƚĂ͟ ĐŽŶ ƵŶ ƉƌŽŵĞĚŝŽ ĚĞ ϮϬ ŶŝŹŽƐ ƉŽƌ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
dŽƚĂů ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͗ ϳϬϬ ĂůƵŵŶŽƐ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ƐĞ ƐƵŵĂŶ Ă ĞƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ůŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ĞŶ
ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͕ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ ůŽƐ ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ƋƵĞ ŚĂŶ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽ Ğů ƚĞŵĂ ŵĞĚŝŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂů ĞŶ ƐƵ ƉůĂŶ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽƐ͘
dŽƚĂů ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͗ ϭϬϬ ĚŽĐĞŶƚĞƐ͘
>ŽƐ ƉĂĚƌĞƐ LJ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞ WƌĞͲ ĄƐŝĐĂ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ƚƵǀŝĞƌŽŶ ƵŶĂ ĂĐƚŝǀĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞů ǀĞƐƚƵĂƌŝŽ͕ ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ LJ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ŶŝŹŽƐ͘
dŽƚĂů ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͗ ϭϬϬ ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ͘
KDhE/ KZ' E/ ^Ğ ƌĞŐŝƐƚƌſ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ Ϯ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ͕ ĞŶ Ğů ĐŽŶĐƵƌƐŽ ΗDĞũŽƌĂŶĚŽ
ŵŝ ƐĞĚĞΗ͕ ĐŽŶ ƵŶ ƉƌŽŵĞĚŝŽ ĚĞ ϮϬ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƉŽƌ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝſŶ͕ ϰϬ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
>ŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ LJ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶ ĞŶ Ğů
ŽŶƐĞũŽ /ŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂů ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ĞƐƚƵǀŝĞƌŽŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĐŽŶĐƵƌƐŽ ΗDĞũŽƌĂŶĚŽ
ŵŝ ŶƚŽƌŶŽ >ĂďŽƌĂůΗ͕
ĐŽŶ ƵŶ ƉƌŽŵĞĚŝŽ ĚĞ Ϯϱ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ ƉŽƌ ƌĞƉĂƌƚŝĐŝſŶ͕ ƚŽƚĂůŝnjĂŶĚŽ ϳϱ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘ ů ŝŐƵĂů ƋƵĞ Ğů ĂŹŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĞƐƚĂ ĂĐĐŝſŶ ƚŝĞŶĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ ŶŽ ĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂďůĞƐ͕
ĐŽŵŽ Ğů ƉƷďůŝĐŽ ƵƐƵĂƌŝŽ ƋƵĞ ĂĐƵĚĞ ƉŽƌ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ă ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ŵĞũŽƌĂĚĂƐ LJ ůŽƐ ƌĞƐƚĂŶƚĞƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ ĐŽŶ ĠƐƚĂƐ͕ ĞŶ ůĂ ũŽƌŶĂĚĂ ĚŝĂƌŝĂ͘
ƐƚĞ ĂŹŽ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ƐĞ ĚĞƐƚĂĐſ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ƐƵ ůĂďŽƌ
ĞŶ ůĂƐ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ DŝŐƵĞů ĚĞ ƚĞƌŽ͕ ƋƵĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐĐŝſŶ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌŽŶ Ăů ƌĞĐŝŶƚŽ ƵŶ
ĂŵďŝĞŶƚĞ ŵƵĐŚŽ ŵĄƐ ŐƌĂƚŽ LJ ĂĐŽŐĞĚŽƌ ƉĂƌĂ ƐƵƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ LJ ƉĂƌĂ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĞdžƚĞƌŶĂƐ ƋƵĞ
ĂĐƵĚĞŶ Ăů ůƵŐĂƌ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘
ůĂ ǀĞnj ĞƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ŐĂŶĂĚŽƌĂ ĞŶ ƐƵ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂ͕ ƐĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝnjſ ƉŽƌ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĚŽ ĐŽŶ ŵƵĐŚĂ ĂŶƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ LJ ƉŽƌ ŚĂďĞƌ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĚŽ ŐƌĂŶĚĞƐ ĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ ĂŶƚĞƐ ǀĂĐşŽƐ͘
Z^hDE W Zd//W Ed^
KYh/Ed ϮϬϬϵ
ůƵŵŶŽƐ
ϳϬϬ
ŽĐĞŶƚĞƐ
ϭϬϬ
ƉŽĚĞƌĂĚŽƐ
ϭϬϬ
DŝĞŵďƌŽƐ ŽŵƵŶŝĚĂĚ KƌŐĂŶŝnjĂĚĂ
ϰϬ
&ƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ LJ ŽƚƌĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ϳϱ
dŽƚĂů
ϭ͘Ϭϭϱ
Ϳ Z/> : ^K>/ Z/K
Z^h>d K^ h͘ s/E > EǑ Ϯϵ ŬŐ
ŶǀĂƐĞƐ ĚĞ ǀŝĚƌŝŽ
ϭ͘ϭϱϱ
ŶǀĂƐĞƐ ĚĞ ƉůĄƐƚŝĐŽ
ϭϲϰ
ŝĂƌŝŽƐ LJ ƌĞǀŝƐƚĂƐ
ϲϰ
dŽƚĂů ƌĞĐƵƉĞƌĂĚŽ ĞŶ ŬŐ
ϭ͘ϯϴϯ
Z^h>d K KDhE > ;/E>h/
ŬŐ
h͘ s/E > EǑ Ϯϵ Ϳ͘
ŶǀĂƐĞƐ ĚĞ ǀŝĚƌŝŽ
ϭϬϬ͘ϵϬϬ
ŶǀĂƐĞƐ ĚĞ ƉůĄƐƚŝĐŽ
ϭ͘ϳϳϵ͕Ϯϱ
ŝĂƌŝŽƐ ͬ ƌĞǀŝƐƚĂƐͬƉĂƉĞů ďůĂŶĐŽ
ϭ͘Ϭϱϵ
dŽƚĂů ƌĞĐƵƉĞƌĂĚŽ ĞŶ ŬŐ
ϭϬϯ͘ϳϯϴ͕Ϯϱ
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ZĞĐŝĐůĂũĞ ^ŽůŝĚĂƌŝŽ͕ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ ƐĞ Ğǀŝƚſ ůůĞǀĂƌ Ăů ƐŝƚŝŽ ĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĨŝŶĂů ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϬϰ ƚŽŶĞůĂĚĂƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂĚƵĐĞ ĞŶ Ψ ϴϱϮ͘ϴϬϬ͘Ͳ ĚĞ ĂŚŽƌƌŽ͘
Ϳ
/E// d/s ^ WZKd/ME D/K
/E^d E/ ^ ydZE ^
D/Ed >^ z K>M'/ ^͕ WZKEd^ > KDhE ͘
d >>Z '^d/ME D/Ed >
>K > z D/K >/D d/K
EǑ ĚĞ ƐĞƐŝŽŶĞƐ
Ϯ
dŽƚĂů ĚĞ ĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ
ϯϬ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
WZK'Z D ,/'/E D/Ed > z KKEK^/^͗
ů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ͕ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĞŶ ĐƵĂĚƌŽ ƌĞƐƵŵĞŶ ĞŶ ŶĞdžŽ͘
ϴ
Ϭ
EǑ ĞƐƚĞƌŝůŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ĨĞůŝŶĂƐ Δ
ŽŶƚƌŽů ĂŶŝŵĂů ŵŽƌĚĞĚŽƌ
Ϭ
Ϭ
Ϯ
Ϭ
ϭ
ĞƐƌĂƚ͘ KƚƌŽƐ Ύ
Ϯϱ
Ϭ
ϱ
ϯ
Ϭ
Ϯϴϴ
Ϭ
Ϯϭ
Z/>
Ϯ
Ϭ
ϰ
ϱ
Ϯ
ϱ
ϰϳϱ
ϭ͘Ϯϰϵ
ϯϳϬ
ϳϬϬ
ϱϭ
Ϯϴϵ
ϱϰ
ϮϲϬ
ϰ͕ϴϳϰ
ϴ͘ϮϮϰ
ϳϯ͘ϭϭϬ ϭϮϯ͕ϯϲϬ
ϭ͘ϳϬϬ
Ϭ
ϭϬ
ϰ
ϭ
ϮϭϬ
ϱ
Ϯϳ
D ZK
ϯ
ϭ
ϭ
ϭ͕Ϭϰϴ
ϰϳϲ
Ϯϱϴ
ϯϭϰ
ϲ͘ϭϱϬ
ϵϮ͕Ϯϱ
ϭ
Ϭ
ϯ
ϭ
Ϭ
ϵϰ
ϰ
ϮϬ
D zK
Ϭ
ϭ
Ϭ
ϭ͘ϭϯϯ
ϱϮϱ
ϯϭϬ
Ϯϵϴ
ϱ͘ϵϰϰ
ϴϵ͕ϭϲϬ
Ϭ
Ϭ
ϭϮ
ϭ
Ϭ
ϯϱϯ
Ϭ
ϭϴ
:hE/K
ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭ͘ϯϯϯ
ϰϬϬ
ϰϳϰ
ϰϱϵ
ϰ͘ϲϱϰ
ϲϵ͕ϴϭϬ
Ϭ
Ϭ
ϭϬ
Ϯ
Ϭ
Ϯϯϰ
Ϭ
ϭϳ
:h>/K
Ϭ
Ϭ
ϭ
ϴϭϴ
ϯϰϲ
Ϯϭϴ
Ϯϱϰ
ϯ͘ϳϳϴ
ϱϲ͕ϲϳϬ
Ϭ
Ϯ
ϴ
ϭ
Ϭ
ϮϱϬ
ϴ
ϭϰ
'K^dK
ϴ
Ϭ
Ϭ
ϱ
Ϯϴϲ
ϭϰϲ
ϲϮ
ϳϴ
Ϯ͘ϭϵϵ
ϯϮ͕ϵϴϱ
ϲϭ
Ϭ
ϰ
Ϯ
Ϭ
ϴϱ
ϭϰ
^Wd
ϭ͘ϵϵϬ
Ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϭ
ϴϭ
Ϭ
Ϭ
EKs
Ϭ
Ϭ
ϵϴϬ
Ϭ
ϴ
ϭ
Ϭ
ϭϬϳ
/
Ϭ
Ϭ
Ϯ
ϭ
ϭ
Ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭϰϲ
ϭϬϯ
ϭϲϭ
ϭϯϳ
ϵϳ
ϭϯϮ
ϵ
ϲ
Ϯϯ
Ϭ
Ϭ
ϲ
ϭ͘ϴϳϲ
ϳϬϯ ϭ͘ϵϰϬ
Ϯϴ͕ϭϰϬ ϭϬ͕ϱϰϱ Ϯϵ͕ϭϬϬ
ϯ͘Ϭϲϱ
Ϭ
ϰ
Ϯ
Ϭ
ϰϱϰ
ϰ
Ϭ
KdhZ
Δ ƐƚĞƌŝůŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ ƉŽƌ DĠĚŝĐŽ sĞƚĞƌŝŶĂƌŝŽ ƉƌŝǀĂĚŽ͕ ĞŶ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ĞŶ dĞŶĞŶĐŝĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚĞ ŵĂƐĐŽƚĂƐ͕ ĞĨĞĐƚƵĂŶĚŽ ĐŝƌƵŐşĂƐ Ă ŵĞŶŽƌ ĐŽƐƚŽ͘ ^Ğ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ĞŶ ĐƵĂĚƌŽ ůĂƐ ĞƐƚĞƌŝůŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĚĂƐ ŵĞŶƐƵĂůŵĞŶƚĞ Ă ĞƐƚĞ
WƌŽŐƌĂŵĂ͘
Ύ KƚƌŽƐ͗ ĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ͕ ŽŵďĞƌŽƐ͕ ^ĞĚĞƐ sĞĐŝŶĂůĞƐ͕ /ŐůĞƐŝĂƐ͕ ŽŶƐƵůƚŽƌŝŽƐ͕ ,ŽŐĂƌĞƐ ĚĞ ĂŶĐŝĂŶŽƐ͕ ĞƚĐ͘
Ϯ
Ϯϵϵ
ϮϳϮ
Ϯϲ
ϭ
ϯ͕ϮϮϵ
ϰϴ͘ϰϯϱ
Ϯϭϲ
ϭϴϯ
Ϯϯ
ϭϬ
Ϯ͕ϱϮϮ
ϯϳ͕ϴϯ
ϭϲϴ
Ϭ
ϭ
EǑ ĐĂƐĂƐ ǀŝƐŝƚĂĚĂƐ
EǑ ĐĂƐĂƐ ĚĞƐƌĂƚŝnjĂĚĂƐ
EΣ ĐĂƐĂƐ ƐŝŶ ŵŽƌĂĚŽƌĞƐ
EǑ ĐĂƐĂƐ ƌĞĐŚĂnjĂŶ ĐĞďŽƐ
EΣ ĐĞďŽƐ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ
<ŝůŽƐ ĚĞ ƌĂƚŝĐŝĚĂ ƵƚŝůŝnjĂĚŽƐ
ĞƐƌĂƚŝnjĂĐŝſŶ
ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͘
ĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ĞƐƌĂƚŝnjĂĐŝſŶ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ
DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ
ĞƐƌĂƚŝnjĂĐŝſŶ
Ϯ͘ϰϬϱ
Ϯ
EǑ ĞƐƚĞƌŝůŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ĐĂŶŝŶĂƐ Δ
dƚŽ͘ 'ĂƌƌĂƉĂƚĂƐ
Ϭ
Ϭ
Ϯ
Ϭ
ϭϬ
ϭϳ
Ϭ
Ϯϵ
ƵƚĂŶĂƐŝĂ &ĞůŝŶĂ
&ZZK
sĂĐƵŶĂĐŝſŶ ĂŶƚŝƌƌĄďŝĐĂ
ĂŶŝŶĂ
sĂĐƵŶĂĐŝſŶ ĂŶƚŝƌƌĄďŝĐĂ
&ĞůŝŶĂ
Ϯϭ
ƵƚĂŶĂƐŝĂ ĂŶŝŶĂ
EZK
ϭϲ
ϲ
Ϯϯ
ϳ͕Ϯϲϳ
ϯ͘ϳϴϰ
ϭ͘ϳϰϵ
ϭ͘ϳϯϰ
ϰϲ͘Ϭϵϯ
ϲϵϭ͕ϯϵϱ
ϭϬ͘ϯϵϱ
Ϯ
ϳϰ
Ϯϯ
ϭ
Ϯ͕ϭϱϲ
ϳϰ
ϭϲϯ
dKd >
Ϭ
ϭ
Ϯ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϯ
ϯ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ͳ
Ϭ
Ϭ
Ͳ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϯϲϲ
ϴ͘ϰϯϬ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ͳ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭ
ϯ
Ϭ
ϵ͘ϲϱϳ
Ϭ
Ϭ
ϮϮϯ
Ϭ
ϭ
ϯ
ϯ
Ϯ͕ϬϮϱ
ϱϬ
D ZK
Ͳ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϱ
ϴ
Ϭ
ϭ͘ϱϭϵ
Ϭ
Ϭ
Ϯϭϴ
Ϭ
ϭ
Ϭ
ϭ
ϭ͘ϲϮϱ
ϰϭ
Z/>
Ͳ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϯ
ϲ
Ϭ
ϴϮϱ
Ϭ
Ϭ
ϮϮϳ
ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϯϬϱ
ϳ
D zK
dKd >
dE/KE^ EZKͲ//DZ ϮϬϬϵ /E>h/K^ dKK^ >K^ ^Zs//K^͗
Ύ KƚƌŽƐ͗ ĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ͕ ŽŵďĞƌŽƐ͕ ^ĞĚĞƐ sĞĐŝŶĂůĞƐ͕ /ŐůĞƐŝĂƐ͕ ŽŶƐƵůƚŽƌŝŽƐ͕ ,ŽŐĂƌĞƐ͕ ĞƚĐ͘
EΣ ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐ
EΣ ĂƌƚŝůůĂƐ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ LJͬŽ
ĚŝĨƵƐŝſŶ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ
ŽŶǀĞŶŝŽ ^ZD/ ĚĞ ^ĂůƵĚ
Z͘Dͬ͘
DƵŶŝĐŝƉŝŽƐ
ŚĂƌůĂƐ
EΣ ĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ ƚŽƚĂůĞƐ Ă
ĐŚĂƌůĂƐ
EΣ ZĞƐŽů͘ ^ĂŶŝƚĂƌŝĂƐ ĐƵƌƐĂĚĂƐ
EΣ ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ
EΣ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ
ĚĞƐƌĂƚŝnjĂĐŝſŶ ƉŽƌ
ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ ǀŝƐĂĚŽƐ
EΣ ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ
EΣ &ŽŶĚĂƐ ĂƵƚŽƌŝnjĂĚĂƐ
dĞƌŵŝƚĂ ƐƵďƚĞƌƌĄŶĞĂ
sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ
EǑ WŽnjŽƐ ŶĞŐƌŽƐ ƚƌĂƚĂĚŽƐ
EΣ DƵĞƐƚƌĂƐ
ϭϳϮ
Ϭ
ŽŶƚƌŽů ůŽƌŽ >ŝďƌĞ ƌĞƐŝĚƵĂů
^ĂŶŝƚŝnjĂĐŝŽŶĞƐ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϱ
&ƵŵŝŐĂĐŝſŶ ŽƚƌŽƐΎ
ϭ
ϰ
ϵϵ
ϯ͘ϴϱϱ
ϭϭϳ
&ZZK
ϱ͘ϱϱϬ
Đ͘Đ͘ ƉůŝĐĂĚŽƐ
&ƵŵŝŐĂĐŝſŶ ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ
&ƵŵŝŐĂĐŝſŶ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ
DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ
EΣ ĂƐĂƐ &ƵŵŝŐĂĚĂƐ
&ƵŵŝŐĂĐŝſŶ
EZK
ϲ
Ͳ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϳ
ϭϮ
Ϭ
ϭ͘ϰϱϬ
ϰ
Ϭ
ϳϳ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϮϭϬ
:hE/K
ϰ
Ͳ
ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ
ϱ
ϭϯ
Ϭ
ϭ͘ϲϯϮ
ϭ
Ϭ
ϭϲϰ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭϱϱ
:h>/K
Ͳ
Ϯ
Ϯ
Ϭ
Ϭ
ϱ
ϳ
Ϭ
ϭ͘ϯϴϯ
ϭ
Ϭ
ϴϰ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭϰϱ
ϰ
'K^dK
ϭϵ͘ϯϯϲ
ϭϲ
Ϭ
Ϭ
ϭϮ
Ϯϵ
ϳ
ϭϱ
Ϯ
ϳϭϲ
ϭ
Ϭ
ϭϮϴ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϱϲϱ
ϭϱ
^Wd
Ͳ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϰ
ϭϮ
Ϭ
ϳ͘ϳϳϬ
ϭ
Ϭ
ϭϬϮ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϯ͘Ϭϱϱ
ϱϰ
KdhZ
ϱϮ
Ͳ
ϰ
ϰ
Ϭ
Ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϭ
ϲ͘ϯϬϵ
Ϭ
Ϭ
ϭϬϰ
Ϭ
Ϭ
ϭ
ϯ
Ϯ͘Ϭϰϱ
EKs
Ͳ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϲ
ϭϳ
Ϭ
ϯ͘ϯϳϵ
Ϭ
Ϭ
ϭϲϲ
Ϭ
ϭ
ϭ
ϴ
ϰ͘ϬϵϬ
ϴϮ
/
ϭϲ
ϳ
ϳ
ϭϮ
Ϯϵ
ϰϵ
ϭϬϬ
Ϯ
ϰϯ͘ϬϳϬ
ϴ
Ϭ
ϭ͘ϵϯϭ
ϭ
ϵ
ϭϬ
ϮϬ
ϮϮ͘ϲϮϱ
ϱϯϭ
dKd >
W Zd DEdK : Z/E^
/ŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ůĂďŽƌĞƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ ƉŽƌ ĞƐƚĞ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘Ͳ
ϭ͘Ͳ ƵĂĚƌŽ ZĞƐƵŵĞŶ ŶƵĂů ĂŹŽ ϮϬϬϵ sĞŶƚĂŶŝůůĂ hŶŝĐĂ
Ϯ͘Ͳ ƵĂĚƌŽ ZĞƐƵŵĞŶ WƌŽŐƌĂŵĂ WŽĚĂ LJ dĂůĂ :ƵŶƚĂƐ ĚĞ sĞĐŝŶŽƐ ĂŹŽ ϮϬϬϵ
ϯ͘Ͳ WŽĚĂƐ LJ dĂůĂƐ ĂŹŽ ĐŽŶ ĐŽƐƚŽ ĂŹŽ ϮϬϬϵ
ϰ͘Ͳ ŽŶĂƚŝǀŽƐ WůĂŶƚĂƐ sŝǀĞƌŽ DƵŶŝĐŝƉĂů ĂŹŽ ϮϬϬϵ
ϱ͘Ͳ DĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĂƐ sĞƌĚĞƐ ŵƉƌĞƐĂ
ϲ͘Ͳ DĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĂƐ sĞƌĚĞƐ WĞƌƐŽŶĂů Ă ,ŽŶŽƌĂƌŝŽƐ
ϳ͘ͲŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ WůĂnjĂ ^ĂŶƚĂ ĚƌŝĂŶĂ LJ ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ WůĂnjĂ >ƵŝƐ ĚĞ ĂŵďŝĞƌĞ
WK ^ z d > ^ HK ϮϬϬϵ
WK ^ KE K^dK sEd E/>> hE/
WK ^ ^/E K^dK ^K^ ^K/ >^
D^
WK ^
WK ^
d > ^
d > ^
Zd/ZK Z D ^
Zd/ZK Z D ^
ͬ
^ͬ
ͬ
^ͬ
ͬ
^ͬ
EZK
Ϭϭ
Ϭϯ
ϬϬ
ϲϭ
ϬϬ
ϬϬ
ϵϰ
&ZZK
Ϭϱ
ϰϮ
ϬϬ
Ϭϱ
ϯϵ Dd^
ϬϬ
Ϯϭ
D ZK
ϭϮ
Ϯϯ
ϭϬ
Ϭϲ
ϭϮ Dd^
ϬϬ
ϬϬ
Z/>
Ϭϭ
ϱϭ
Ϭϱ
ϭϱ
Ϭϯ Dd^
ϬϬ
ϬϬ
D zK
Ϭϯ
ϬϬ
ϭϬ
ϭϲ
ϬϬ
ϬϯDd^
ϬϬ
:hE/K
ϭϴ
ϳϲ
ϬϮ
ϭϬ
ϬϬ
ϬϬ
ϬϬ
:h>/K
ϰϯ
ϯϬ
Ϭϰ
ϮϬ
ϬϬ
ϬϬ
ϬϬ
ϯϯ
ϭϯ
Ϭϳ
Ϭϱ
ϬϬ
ϬϬ
ϬϬ
^Wd͘
Ϭϭ
Ϯϭ
Ϭϱ
Ϭϯ
ϬϬ
ϬϬ
ϬϬ
KdhZ
Ϭϲ
Ϭϴ
Ϭϴ
ϬϬ
Ϯ Dd^͘
ϬϬ
ϬϬ
EKs
Ϭϰ
ϭϵ
Ϭϭ
Ϭϳ
ϬϬ
ϬϬ
ϬϬ
/
ϬϬ
ϬϬ
Ϭϭ
ϱϬ
ϬϬ
ϬϬ
ϬϬ
dKd >^
ϭϮϳ
Ϯϴϲ
ϱϯ
ϭϵϴ
ϱϲDd^
ϬϯDd^
ϭϭϱ
'K^dK
&hD/'͘
Z^hDE WK z d > KE K^dK HK ϮϬϬϵ WKZ sEd E/>> hE/
D^
Ed͘ WK
dKd >
EZK
ϭ ZK>
Ψ ϲϳ͘ϳϬϱ͘Ͳ
&ZZK
ϱ ZK>^
Ψ ϴϵ͘Ϯϯϲ͘Ͳ
D ZK
ϮϮ ZK>^
ΨϮϳϬ͘ϱϴϭ͘Ͳ
Z/>
Ϭϲ ZK>^
ΨϭϭϬ͘ϮϵϬ͘Ͳ
D zK
ϭϯ ZK>^
Ψϭϴϳ͘ϳϵϳ͘Ͳ
:hE/K
ϮϬ ZK>^
ΨϮϲϴ͘ϴϮϱ͘Ͳ
:h>/K
ϰϳ ZK>^
Ψϱϰϳ͘ϲϳϯ͘Ͳ
ϰϬ ZK>^
Ψϯϲϲ͘ϲϳϯ͘Ͳ
^Wd/DZ
Ϭϲ ZK>^
Ψϭϭϯ͘ϲϬϮ͘Ͳ
KdhZ
ϭϰ ZK>^
ΨϮϯϳ͘ϭϳϬ͘Ͳ
EKs/DZ
Ϭϱ ZK>^
ΨϭϮϬ͘ϭϳϮ͘Ͳ
//DZ
Ϭϭ ZK>^
Ψ ϭϲ͘ϱϴϴ͘Ͳ
dKd > ZK>^ ͬ
ϭϴϬ ZK>^
Ϯ͘ϯϬϳ͘Ϭϳϲ͘Ͳ
'K^dK
dKd >
Ϯ͘ϯϬϳ͘Ϭϳϲ͘Ͳ
Z^hDE WZK'Z D WK z d >
HK ϮϬϬϵ :hEd ^ s/EK^͘
WK ^ͬ d > ^
dKd >
ϯϰ
ϯϳ ZK>^
Ϭϯ
ϰϮ
Ϭϭ
ϰϯ ZK>^
ϱϬ
Ϭϭ
ϱϭ ZK>^
ϯϬ
Ϭϭ
ϯϭ ZK>^
ϲϮ
Ϭϰ
ϲϲ ZK>^
ϰϭ
ϬϮ
ϰϯ ZK>^
ϯϳ
ϬϮ
ϯϵ ZK>^
ϰϰ
ϬϬ
ϰϰ ZK>^
ϭϮ
ϬϬ
ϭϮ ZK>^
ϭϵ
ϬϬ
ϭϮ ZK>^
ϯϬ
ϬϮ
ϯϮ ZK>^
Ϯϴ
Ϭϭ
Ϯϵ ZK>^
ϯϴ
Ϭϭ
ϯϵ ZK>^
ϰϬ
Ϭϭ
ϰϭ ZK>^
ϯϲ
ϬϮ
ϯϴ ZK>^
ϯϲ
Ϭϭ
ϯϳ ZK>^
ϰϳ
ϬϮ
ϰϵ ZK>^
ϯϮ
Ϭϰ
ϯϲ ZK>^
ϭϱ
Ϭϲ
Ϯϭ ZK>^
ϯϮ
Ϭϰ
ϯϲ ZK>^
ϲϴ
Ϭϭ
ϲϴ ZK>^
ϭϱ
Ϭϭ
ϭϲ ZK>^
ϭϴ
ϭϴ ZK>^
dKd > WK ^
ϴϬϲ ZK>^
dKd > d > ^
dKd > ZK>^
ϰϬ ZK>^
ϴϰϲ ZK>^
h ZK Z^hDE KE d/sK^ W> Ed ^ > s/sZK DhE//W > HK ϮϬϬϵ
D^
EZK
&ZZK
D ZK
Z/>
D zK
:hE/K
:h>/K
'K^dK
^Wd/DZ
KdhZ
EKs/DZ
//DZ
dKd >^
W> Ed ^ &>KZ >^
ϮϬϰ
ϭϳϭ
ϭϳϱ
ϱϲϭ
ϲϭϰ
ϲϵϱ
ϲϲϭ
ϰϴϮ
ϰϳϬ
ϭϯϰϯ
ϯϱϰ
ϭϮϬ
ϱϴϱϬ
Zh^dK^
ϯϲ
ϰϵ
Ϯϴϲ
ϭϱϲ
ϮϬϮ
Ϯϱϲ
ϭϭϲ
ϯϬϬ
ϱϯϳ
ϭϭϬϬ
Ϯϱ
Ϯϱ
ϯϬϴϴ
ZK>^
ϭϮ
ϯϬ
Ϯϳ
ϭϬϭ
Ϯϰ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϳϬ
ϭϬ
ϳϴ
ϵ
ϵ
ϰϮϳ
D EdE/KE ϭϯ Z ^ sZ^ WKZ
DWZ^ &ZE EK ^d ZZ/
dKd > Dd^͘Ϯ
s >KZ D Ed͘ WKZ D^
D ^ /͘s͘ ͘
ϲ͘ϯϱϴ͘ϰϭϬ͘Ͳ
ϭ͘ϮϬϴ͘Ϭϵϴ
dKd >
ϳ͘ϱϲϲ͘ϱϬϴ
W> ^
ϭ͘Ͳ :K^ D/'h> ZZZ
Ϯ͘Ͳ W ZYh >K^ ^h^W/ZK^
ϯ͘Ͳ >K DKZ
ϰ͘Ͳ >K ^
ϱ͘ͲD Eh> ZKZ/'h
ϲ͘ͲD Z>K &/dd
ϳ͘ͲD ZK hZ>/K
ϴ͘ͲK^KZEK
ϵ͘ͲW ZYh >K &Z EK
ϭϬ͘ͲW h>K s/
ϭϭ͘ͲZKD E ^W^,
ϭϮ͘Ͳ^ E'Z
ϭϯ͘Ͳ ϭϭ ^Wd/DZ
dKd >
h/ /ME
^ Dh> /Yh/ZKͬEhs W> dKE
s ͘ K^d EZ >K^ ^h^W/ZK^
^ >s KZ 'hd/ZZͬ >K DKZ EKZd
s/hH ZK ^ͬ ,K^dK^
Z͘ KddK>E'h/ͬ Z>K^ >>E
'KE >K h>E^ͬ D Z>K &/dd
>K ^W/EK ͬ > K > s'
^ Dh> /Yh/ZKͬ d'h >
s ͘ ZZ ^ >ͬ s/ KZ >Z/Kd
W ^ : ϭϰͬ D : KZ 'KD
>D ͬZKD E ^W,
d'h > ͬ W ^ : z >> ϰ W ^ : z ^hWZ&// Dd^ Ϯ
ϳϭϯ
Ϯϱ͕Ϯϰϴ
ϲϬϬ
ϭϱϰϭϬ
Ϯ͕Ϭϵϯ
ϱϱϭ
ϭ͕ϴϱϳ
ϯϯϳ
ϭϵ͕ϮϲϮ
ϭ͕Ϯϱϲ
ϮϭϱϬ
ϱϱϰ
ϲϭϴ
ϳϬ͕ϲϰϵ
D EdE/KE Z ^ sZ^ DhE//W >^
^hWZ&// Dd^Ϯ͘
ϱϰϱϰϴ
WZ^KE > KEdZ d K ,KEKZ Z/K
Ϯϯ &hE/K EZ/K^ Ͳ
ϰ͘ϱϱϰ͘ϬϬϬ͘Ͳ
ϬϮ &hE ^hWZs͘
ϭ͘ϰϲϰ͘ϰϰϰ͘Ͳ
dKd > WKZ D^
ϲ͘Ϭϭϴ͘ϰϰϰ͘Ͳ
W> ^
ϭ͘Ͳ ^ E 'E ZK
Ϯ͘Ͳ E:KE Z/^ ^ > Z/K
ϯ͘W> ^ Ed Z/ E
ϰ͘ͲW> d D Z
ϱ͘ͲW> /'K WKZd >^
ϲ͘Ͳ^h Z >/Zd KZ
ϳ͘ͲW> K>d >K
ϴ͘Ͳ ,Z/ZdK ZK: ^
ϵ͘Ͳ >h/^ D/Z
ϭϬ͘Ͳ WKK> , ZZ/^
ϭϭ͘Ͳs/dKZ/EK > zE^
ϭϮ͘Ͳ: ZZ ^ >
ϭϯ͘ͲW ZYh K^ Z KE/>>
ϭϰ͘Ͳ W> ' Z/E
ϭϱͲ ^/DKE K>/s Z
ϭϲ͘ͲW> Ϯϭ D zK
ϭϳ͘ͲW> hE KE^:K
ϭϴ͘Ͳ K^d EZ ,K^W/d > &͘ h>E^
ϭϵ͘Ͳs/dKZ ,h'K
dKd >
h/ /ME
s ͘ ZZ ^ > KE 'E ZK / 
Z/^ ^ > Z/K ͬ s ͘ EKZd
^ Ed Z/ E ͬW ^ : ϭ
s ͘ ZZ ^ >ͬW ^: ϱ
:K^ dK/ ^ ͬ> W> 
s ͘ K^d EZ ͬ 'KE >K h>E^
^ Ed >D/Z ͬ W ^ : >K
EhH >K ͬ,Z/ZdK ZK: ^
>h/^ D/Zͬ W ^ : &KZ
>ZZ ͬ E^
dZ >ͬ Z>K^ WK s>/
E:KE ZZ ^ >
s ͘ ZZ ^ >ͬ d D Z
^ Dh> /Yh/ZKͬ: EYhK
^ E W >K ͬ d E
D Zd/E ZK ^ͬ^Z'/K s >Ks/EK^
DZhZ/Kͬ:͘:͘WZ
s ͘ K^d EZ >KE/K &ZE E
s ͘ K^d EZ ͬs/dKZ ,h'K
ϰϯϵ
ϰϭϱϬ
ϵϬϬ
ϴϮϬ
ϯϰϵϭ
ϴϭϳ
ϭϳϬ
ϭϳϮϬ
ϭϬϱϯ
ϱϲϳ
ϮϮϴϬ
ϳϯϭϱ
ϰϬϭϳ
ϵϯϰϬ
ϱϬϲϯ
ϭϳϯϵ
ϭϱϱϴ
ϴϴϭϰ
Ϯϵϱ
ϱϰϱϰϴ
D EdE/KE Z ^ sZ^ DhE//W >^
^hWZ&// Dd^Ϯ͘
ϱϰϱϰϴ
WZ^KE > KEdZ d K ,KEKZ Z/K
Ϯϯ &hE/KE Z/K^ Ͳ
ϰ͘ϱϱϰ͘ϬϬϬ͘Ͳ
ϬϮ &hE ^hWZs͘
ϭ͘ϰϲϰ͘ϰϰϰ͘Ͳ
dKd > WKZ D^
ϲ͘Ϭϭϴ͘ϰϰϰ͘Ͳ
W> ^
ϭ͘Ͳ ^ E 'E ZK
Ϯ͘Ͳ E:KE Z/^ ^ > Z/K
ϯ͘W> ^ Ed Z/ E
ϰ͘ͲW> d D Z
ϱ͘ͲW> /'K WKZd >^
ϲ͘Ͳ^h Z >/Zd KZ
ϳ͘ͲW> K>d >K
ϴ͘Ͳ ,Z/ZdK ZK: ^
ϵ͘Ͳ >h/^ D/Z
ϭϬ͘Ͳ WKK> , ZZ/^
ϭϭ͘Ͳs/dKZ/EK > zE^
ϭϮ͘Ͳ: ZZ ^ >
ϭϯ͘ͲW ZYh K^ Z KE/>>
ϭϰ͘Ͳ W> ' Z/E
ϭϱͲ ^/DKE K>/s Z
ϭϲ͘ͲW> Ϯϭ D zK
ϭϳ͘ͲW> hE KE^:K
ϭϴ͘Ͳ K^d EZ ,K^W/d > &͘ h>E^
ϭϵ͘Ͳs/dKZ ,h'K
dKd >
h/ /ME
s ͘ ZZ ^ > KE 'E ZK / 
Z/^ ^ > Z/K ͬ s ͘ EKZd
^ Ed Z/ E ͬW ^ : ϭ
s ͘ ZZ ^ >ͬW ^: ϱ
:K^ dK/ ^ ͬ> W> 
s ͘ K^d EZ ͬ 'KE >K h>E^
^ Ed >D/Z ͬ W ^ : >K
EhH >K ͬ,Z/ZdK ZK: ^
>h/^ D/Zͬ W ^ : &KZ
>ZZ ͬ E^
dZ >ͬ Z>K^ WK s>/
E:KE ZZ ^ >
s ͘ ZZ ^ >ͬ d D Z
^ Dh> /Yh/ZKͬ: EYhK
^ E W >K ͬ d E
D Zd/E ZK ^ͬ^Z'/K s >Ks/EK^
DZhZ/Kͬ:͘:͘WZ
s ͘ K^d EZ >KE/K &ZE E
s ͘ K^d EZ ͬs/dKZ ,h'K
^hWZ&// Dd^Ϯ
ϰϯϵ
ϰϭϱϬ
ϵϬϬ
ϴϮϬ
ϯϰϵϭ
ϴϭϳ
ϭϳϬ
ϭϳϮϬ
ϭϬϱϯ
ϱϲϳ
ϮϮϴϬ
ϳϯϭϱ
ϰϬϭϳ
ϵϯϰϬ
ϱϬϲϯ
ϭϳϯϵ
ϭϱϱϴ
ϴϴϭϰ
Ϯϵϱ
ϱϰϱϰϴ
D EdE/KE Z ^ sZ^ DhE//W >^
^hWZ&// Dd^͘Ϯ͘
WZ^KE > KEdZ d K ,KEKZ Z/K^
Ϯϯ &hE/KE Z/K^
Ψϭϵϴ͘ϬϬϬ͘Ͳ
ϬϮ &hE/KE͘ ^hWZs͘
ΨϳϯϮ͘ϮϮϮ͘Ͳ
dKd > WKZ D^
ϱϰϱϰϴ
ϰ͘ϱϱϰ͘ϬϬϬ͘Ͳ
ϭ͘ϰϲϰ͘ϰϰϰ͘Ͳ
ϲ͘Ϭϭϴ͘ϰϰϰ͘Ͳ
W> ^
h/ /ME
^hWZ&//
ϭ͘Ͳ ^ E 'EZK
s ͘ ZZ ^ >ͬ'EZK / 
ϰϯϵ
Ϯ͘Ͳ͘Z/^ ^ > Z/K
Z/^ ^ > Z/Kͬ s ͘ EKZd
ϰϭϱϬ
ϯ͘ͲW> ^ Ed
Z/ E
^ Ed
Z/ E ͬW ^ : ϭ
ϵϬϬ
ϰ͘ͲW> d D Z
s ͘ ZZ ^ >ͬW ^ : ϱ
ϴϮϬ
ϱ͘Ͳ/'K WKZd >^
:K^ dK/ ^ͬ> W> 
ϯϰϵϭ
ϲ͘Ͳ^h Z >/Zd KZ
s ͘ K^d EZ ͬ'KE >K h>E^
ϴϭϳ
ϳ͘ͲW> K>d >K
^ Ed >D/Z ͬW ^ : >K
ϭϳϬ
ϴ͘Ͳ,Z/ZdK ZK: ^
EhH >K ͬ,Z/ZdK ZK: ^
ϭϳϮϬ
ϵ͘Ͳ>h/^ D/Z
>h/^ D/Z ͬW ^ : &KZ
ϭϬϱϯ
ϭϬ͘ͲWKK> , ZZ/^
>ZZ ͬ E^
ϱϲϳ
ϭϭ͘Ͳs/dKZ/EK > zE^
dZ >ͬ Z>K^ WK s>/
ϮϮϴϬ
ϭϮ͘Ͳ: ZZ ^ >
E:KE ZZ ^ >
ϳϯϭϱ
ϭϯ͘ͲW ZYh K^ Z KE/>>
s ͘ ZZ ^ >ͬ d D Z
ϰϬϭϳ
ϭϰ͘ͲW> ' Z/E
^ Dh> /Yh/ZKͬ: EYhK
ϵϯϰϬ
ϭϱ͘Ͳ^/DKE K>/s Z
^ E W >Kͬ d E
ϱϬϲϯ
ϭϲ͘ͲW> Ϯϭ D zK
D Zd/E ZK ^ͬ^͘s >Ks/EK^
ϭϳϯϵ
ϭϳ͘ͲW> hE KE^:K
DZhZ/KͬWZ
ϭϱϱϴ
ϴϴϭϰ
ϭϴ͘Ͳ K^d EZ ,͘ &>/y h> s ͘ K^d EZ ͬ>KE/K &ZE E
ϭϵ͘ͲW> hE KE^:K
DZhZ/Kͬ:K^ :͘ WZ
Ϯϵϱ
TOTAL
ϱϰϱϰϴ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ WůĂnjĂ ^ĂŶƚĂ ĚƌŝĂŶĂ
hďŝĐĂĐŝſŶ͗ ^ĂŶƚĂ ĚƌŝĂŶĂͬ WĂƐĂũĞ EǑ Ϯ ; ĞŶƚƌĞ >Ă ZŝŽũĂ LJ ^ĂŶƚĂ ĚƌŝĂŶĂͿ͘
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ϯϰϬ ŵĞƚƌŽƐ Ϯ͘
>ĂďŽƌĞƐ
^ŝĞŵďƌĂ ĚĞ WƌĂĚŽƐ
͘
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĐĂŵŝŶŽƐ͕ ƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĂƌďŽƌĞĂ LJ ĂƌďƵƐƚŝǀŽƐ͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ZĞũĂ ĚĞ :ĂƌĚşŶ ŵĞƚĄůŝĐĂ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ͘͘
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ :ƵĞŐŽƐ /ŶĨĂŶƚŝůĞƐ͘
WŝŶƚƵƌĂ DƵƌŽƐ͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ƐĐĂŹŽƐ͘
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶ 'ƌƵƚĂ ZĞůŝŐŝŽƐĂ
DĂŶƚĞŶĐŝſŶ ;ƌŝĞŐŽ͕ ĂƐĞŽ͕ ĐŽƌƚĞ ĚĞ ƉĂƐƚŽͿ͘
ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ WůĂnjĂ >ƵŝƐ ĚĞ ĂŵďŝĞƌĞ
hďŝĐĂĐŝſŶ
>ƵŝƐ ĚĞ ĂŵďŝĂƌĞͬ WĂƐĂũĞ &ŽƌĚ͘
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ϭϬϱϯ ŵĞƚƌŽƐϮ
>ĂďŽƌĞƐ
^ŝĞŵďƌĂ ĚĞ WƌĂĚŽƐ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĐĂŵŝŶŽƐ͕ ƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĂƌďŽƌĞĂ LJ ĂƌďƵƐƚŝǀŽƐ
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞũĂ ĚĞ :ĂƌĚŝŶ DĞƚĄůŝĐĂ WĞƌŝĨŝĞƌŝĐĂ
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ :ƵĞŐŽƐ /ŶĨĂŶƚŝůĞƐ
WŝŶƚƵƌĂ DƵƌŽƐ
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ƐĐĂŹŽƐ
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶ 'ƌƵƚĂ ZĞůŝŐŝŽƐĂ
DĂŶƚĞŶĐŝſŶ ;ƌŝĞŐŽ͕ ĂƐĞŽ͕ ĐŽƌƚĞ ĚĞ ƉĂƐƚŽͿ
W Zd DEdK ^K /E^W/ME dE/
ϭ͘ ů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ƐĞŽ Ğ /ŶƐƉĞĐĐŝſŶ dĠĐŶŝĐĂ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƌĞĐĂƵĚŽ ƉŽƌ
ĚĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ƌĞƚŝƌŽ ĚĞ ĞƐĐŽŵďƌŽƐ LJ ĚĞƐĞĐŚŽƐ ǀŽůƵŵŝŶŽƐŽƐ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ Ψ ϵ͘ϲϵϰ͘ϰϱϮ͘
Ϯ͘ >ŽƐ ŝŶƐƉĞĐƚŽƌĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ƵŶŝĚĂĚ ƉƌŽĐĞĚŝĞƌŽŶ Ă ĚĞũĂƌ ϭ͘ϯϰϮ
EŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ϱ͘Ϯϰϯ ŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ LJ ϯϮ EŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ăů dƌŝďƵŶĂů͘
ĂͿ DĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĐŽŵďƌŽƐ LJ ĚĞƐĞĐŚŽƐ ĞŶ ůĂ ǀşĂ ƉƷďůŝĐĂ͘
ďͿ >ŝŵƉŝĞnjĂ ĚĞů ĨƌŽŶƚŝƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͘
ĐͿ ĞƐŵĂůĞnjĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ďĂŶĚĞũŽŶĞƐ͘
ϯ͘ ^Ğ ƌĂƐƉĂƌŽŶ LJ ďĂƌƌŝĞƌŽŶ ĂƉƌŽdžŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϳϬϬ ŬŝůſŵĞƚƌŽƐ ůŝŶĞĂůĞƐ ĚĞ ĐƵŶĞƚĂƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ĚĂ
ƵŶ ƉƌŽŵĞĚŝŽ ĚĞ ϱϴ ŬŝůſŵĞƚƌŽƐ ůŝŶĞĂůĞƐ ƉŽƌ ŵĞƐ͘
ϰ͘ ƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ŵĞƐĞƐ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ LJ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ƐĞ ĂƵŵĞŶƚŽ ůĂ ĚŽƚĂĐŝſŶ ĞŶ ŽŶĐĞ ĂƵdžŝůŝĂƌĞƐ
ƉĂƌĂ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ĚĞƐŵĂůĞnjĂĚŽ ĚĞ ďĂŶĚĞũŽŶĞƐ LJ ůŝŵƉŝĞnjĂ ĚĞů ďĂƐƵƌĂů ĞdžŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ
WŽďůĂĐŝſŶ EƵĞǀĂ ŶĚƌĠƐ ĞůůŽ͘
ϱ͘ Ŷ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞů ĂŹŽ ƐĞ ĞĨĞĐƚƷŽ ƵŶ ĐŽŶƚƌŽů LJ ůĞǀĂŶƚĞ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞ ŵŝĐƌŽďĂƐƵƌĂůĞƐ͕ ůŽ
ƋƵĞ ŚĂ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ ŵĞũŽƌĂƌ ŽƐƚĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚĞ Ğů ĂƐĞŽ ĞŶ ůŽƐ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶĂ͘
ϲ͘ WŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂ sĞŶƚĂŶŝůůĂ jŶŝĐĂ͕ ƐĞ ƌĞĐŝďŝĞƌŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϲϬϴ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ƌĞƚŝƌŽ ĚĞ
ĚĞƐĞĐŚŽƐ LJ ĞƐĐŽŵďƌŽƐ͕ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ϯϮϲ ĨƵĞƌŽŶ ĐĂŶĐĞůĂĚĂƐ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŐůŽƐĂŶ ĚĞ ůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŵĂŶĞƌĂ͗
DĞƐ ĚĞ ŶĞƌŽ
͗ Ψ ϰϭϱ͘Ϭϭϳ
DĞƐ ĚĞ &ĞďƌĞƌŽ
͗ Ψ ϱϵϵ͘ϳϳϳ͘
DĞƐ ĚĞ DĂƌnjŽ
͗ Ψ ϲϮϵ͘ϳϯϭ͘
DĞƐ ĚĞ ďƌŝů
͗ Ψ ϴϭϱ͘ϳϵϵ
DĞƐ ĚĞ DĂLJŽ
͗ Ψ ϭ͘ϭϲϴ͘ϱϬϱ͘
DĞƐ ĚĞ :ƵŶŝŽ
͗ Ψ ϭ͘Ϭϴϯ͘ϵϰϰ͘
DĞƐ ĚĞ :ƵůŝŽ
͗ Ψ ϴϭϲ͘Ϯϰϱ͘
DĞƐ ĚĞ ŐŽƐƚŽ
͗ Ψ ϵϳϯ͘ϰϵϱ͘
DĞƐ ĚĞ ^ĞƉƚŝĞŵďƌĞ
͗ Ψ ϲϯϯ͘ϴϲϲ͘
DĞƐ ĚĞ KĐƚƵďƌĞ
͗ Ψ ϱϵϴ͘ϭϰϯ͘
DĞƐ ĚĞ EŽǀŝĞŵďƌĞ
͗ Ψ ϳϱϰ͘ϴϮϭ
DĞƐ ĚĞ ŝĐŝĞŵďƌĞ
͗ Ψ ϭ͘ϮϬϱ͘ϭϬϴ͘
>Ž ƋƵĞ ĚĂ ƵŶ ƚŽƚĂů ƉŽƌ ŝŶŐƌĞƐŽ ĚĞ͗ Ψ ϵ͘ϲϵϰ͘ϰϱϮ͕ ƉŽƌ ƌĞƚŝƌŽ ĚĞ Ϯ͘ϲϭϰ ŵĞƚƌŽƐ ĐƷďŝĐŽƐ ĚĞ
ĚĞƐĞĐŚŽƐ LJ ĞƐĐŽŵďƌŽƐ͘
ϳ͘ ĂďĞ ƐĞŹĂůĂƌ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ƉƌĞƐƚĂ ĂƉŽLJŽ Ă ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ
ƋƵĞ ŽƚŽƌŐĂ Ğů DƵŶŝĐŝƉŝŽ͕͘ ;ĂƐŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ hŶŝĚĂĚĞƐ sĞĐŝŶĂůĞƐ͕ ŽůĞŐŝŽƐ LJ >ŝĐĞŽƐ
DƵŶŝĐŝƉĂůŝnjĂĚŽƐ LJ ZĞƚŝƌŽ ĚĞ DĂĚĞƌĂƐ ĐŽŶ ƚĞƌŵŝƚĂƐͿ͘
ϴ͘ Ŷ Ğů ƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉĞƌŝŽĚŽ ƐĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚŽ Ğů ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů ĐŽŶ
ƉƌŽǀŝƐŝſŶ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞ ĂƵdžŝůŝĂƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŵƉƌĞƐĂ ŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ s/D Z ^͘ ͕͘ ƉĂƌĂ ůŽƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝĂ͕ ďĂƌƌŝĚŽ ĚĞ ĐĂůůĞƐ͕ ůĞǀĂŶƚĞ LJ ůĂǀĂĚŽ ĚĞ &ĞƌŝĂƐ >ŝďƌĞƐ͕
ƉĂƌĂ ĂƋƵĞůůŽ ƐĞ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ͗
ĂͿ ŝŶĐŽ ĂŵŝŽŶĞƐ ZĞĐŽůĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ Ϯϭ ŵĞƚƌŽƐ ĐƷďŝĐŽƐ͘
ďͿ hŶ ĂŵŝſŶ ZĞĐŽůĞĐƚŽƌ ĚĞ ϭϲ ŵĞƚƌŽƐ ĐƷďŝĐŽƐ͘
ĐͿ ŽƐ ĂŵŝŽŶĞƐ dŽůǀĂ ĚĞ ϭϬ ŵĞƚƌŽƐ ĐƷďŝĐŽƐ͘
ĚͿ hŶ ĂŵŝſŶ ůũŝďĞ ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ϭϬ͘ϬϬϬ ůŝƚƌŽƐ͘
ϵ͘ ů ĐŽƐƚŽ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĚĞ WĞƌƐŽŶĂů ƉĂƌĂ ůĂ ũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ
ƐĞŽ ŽŵƵŶĂů
ƉƌĞƐƚĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ s/D Z ^͘ ͕͘ ĂƐĐŝĞŶĚĞ Ă ůĂ ƐƵŵĂ ŵĞŶƐƵĂů ĚĞ Ψ ϰϬ͘ϵϳϳ͘Ϭϵϴ͘
ϭϬ͘ ƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽ ĞŶƚƌĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞͬϬϴ LJ ŶŽǀŝĞŵďƌĞͬϬϵ͕ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌŽŶ
ϳ͘ϭϬϬ ǀŝĂũĞƐ Ă ůĂ ƉůĂŶƚĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶĚŽ ƵŶ ƚŽƚĂů ϱϬ͘ϱϱϵ ƚŽŶĞůĂĚĂƐ ĚĞ
ďĂƐƵƌĂ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝĂ͕ ďĂƌƌŝĚŽ ĚĞ ĐĂůůĞƐ͕ ƌĞƚŝƌŽ ĚĞ ĞƐĐŽŵďƌŽƐ LJ &ĞƌŝĂƐ >ŝďƌĞƐ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĐŽƐƚŽ
ƚŽƚĂů ƉŽƌ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽ ƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ LJ ŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĨŝŶĂů ZĞůůĞŶŽ
^ĂŶŝƚĂƌŝŽ ĚĞ Ψ Ϯϳϱ͘ϳϲϮ͘ϭϬϮ͘
ĞƐŐůŽƐĂĚŽ ĞŶ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŵĂŶĞƌĂ͗
DĞƐ
EǑ ĚĞ sŝĂũĞƐ
dŽŶĞůĂũĞ
dŽƚĂů ĞŶ Ψ ƉŽƌ ŵĞƐ
ŝĐͲϬϴ
ϲϭϵ
ϰ͘Ϯϰϲ͘ϯϯ
ϯϭ͘ϳϵϭ͘ϮϬϭ
ŶĞͲϬϵ
ϲϮϵ
ϰ͘ϰϰϱ͘Ϯϳ
ϯϱ͘ϳϲϭ͘ϳϮϲ
&ĞďͲϬϵ
ϱϰϴ
ϯ͘ϲϲϳ͘ϱϭ
ϯϬ͘ϯϮϵ͘ϳϲϳ
DĂƌͲϬϵ
ϲϰϰ
ϰ͘ϰϲϱ͘ϭϯ
ϯϲ͘ϵϮϱ͘ϵϲϲ
ďƌͲϬϵ
ϲϭϵ
ϰ͘ϯϴϱ͘ϵϯ
ϯϲ͘ϱϯϯ͘Ϯϲϴ
DĂLJͲϬϵ
ϲϭϯ
ϰ͘ϰϬϯ͘ϰϰ
ϯϯ͘ϵϮϮ͘ϲϬϵ
:ƵŶͲϬϵ
ϱϵϰ
ϰ͘ϯϯϳ͘ϲϲ
ϯϱ͘ϴϳϭ͘ϴϬϴ
:ƵůͲϬϵ
ϱϵϬ
ϰ͘Ϭϴϵ͘ϳϴ
ϯϯ͘ϴϮϭ͘ϴϳϲ
ŐŽͲϬϵ
ϱϮϵ
ϯ͘ϴϵϮ͘Ϯϴ
ϯϮ͘ϭϴϴ͘ϱϳϲ
^ĞƉͲϬϵ
ϱϱϱ
ϰ͘ϭϮϬ͘ϯϵ
ϯϭ͘ϭϲϳ͘Ϯϴϵ
KĐƚͲϬϵ
ϲϭϲ
ϰ͘ϱϰϵ͘ϱϱ
ϯϰ͘ϰϭϯ͘ϱϮϰ
EŽǀͲϬϵ
ϱϰϰ
ϯ͘ϵϴϭ͘ϭϯ
ϯϮ͘ϵϮϯ͘ϯϱϴ
^dKZ Dh>d/^dKZ/ >
^Ğ ŚĂŶ ĂŐƌƵƉĂĚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ƐĞĐƚŽƌ ĂƋƵĞůůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ƋƵĞ ƉŽƌ ƐƵ ŶĂƚƵƌĂůĞnjĂ ƚŝĞŶĞŶ ĞĨĞĐƚŽƐ
ĞŶ ŽƚƌŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ͘
D/E/^dZ /ME DhE//W >
W Zd DEdK Z> /KE^ Wj>/ ^ z KDhE/ /KE^
/͘
sEdK^
ũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ĞǀĞŶƚŽƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĞƌĞŵŽŶŝĂƐ LJ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĚŝǀŝĚŝƌ ĞŶ ĚŽƐ ĄƌĞĂƐ͗
ĂͿ ũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ͞ƵůƚƵƌĂ ĞŶ dƵ ĂƌƌŝŽ͕͟ ĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽ ƉŽƌ Ğů 'ŽďŝĞƌŶŽ ZĞŐŝŽŶĂů͕ Ă
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů &EZ Ϯй ĚĞ ĐƵůƚƵƌĂ͕ Ğů ĐƵĂů ƉĞƌŵŝƚŝſ ůĂ ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͗
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ WƌŽŐƌĂŵĂ ƵůƚƵƌĂů ϮϬϬϵ ;ƉŽƌ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐͿ
d/s/ ^
&,
>h' Z
Z dZ/^d/ ^ >
d/s/ WZ^Ed /KE^
Wj>/K
^/^dEd
KDWKEEd EǑ ϭ͗ d dZK
Yh/Ed d dZK
Yh/Ed d dZK
ϵ͕ ϭϬ͕ ϭϭ͕ ϭϮ
^ĂůſŶ >ŝĐĞŽ
ũƵůŝŽ
ĞŶũĂŵşŶ &ƌĂŶŬůŝŶ
ϭϲ LJ Ϯϰ
^ĂůſŶ >ŝĐĞŽ
ŽĐƚƵďƌĞ
ĞŶũĂŵşŶ &ƌĂŶŬůŝŶ
WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͗ ϰ ŽďƌĂƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕
ϯ͘ϱϬϬ
ƚĞůŽŶĞƌŽƐ ĐŽŵƵŶĂůĞƐ
WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ Ϯ ŽďƌĂƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ϭ͘ϱϬϬ
KDWKEEd EǑ Ϯ͗ h>dhZ z ZZ /ME
EK, > ,hDKZ
>> h>dhZ > z
ŶŽǀŝĞŵďƌĞ
ĂŐŽƐƚŽ
^ĂůſŶ >ŝĐĞŽ Ͳϳϴ
ŽŵƉůĞũŽ
ZZ d/s >K^
ĞƉŽƌƚŝǀŽ WůĂnjĂ
E/HK^
DĠdžŝĐŽ
WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŚƵŵŽƌŝƐƚĂƐ͕
ĐĂŶƚĂŶƚĞƐ͕ ďĂŝůĂƌŝŶĂƐ͘
ŶŝŵĂĐŝſŶ Ž ĐĂŶƚĂŶƚĞ ŶĂĐŝŽŶĂů͘
ƌƚŝƐƚĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͗
ϱϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ
DĂůĂďĂƌŝƐƚĂƐ͕ WĂLJĂƐŽƐ͕ dŝƚŝƌŝƚĞƌŽƐ͕
ĂƚƵĐĂĚĂ͕ DƵƌŐĂƐ͕ WŝŶƚĂ ĂƌŝƚĂƐ͕
:ƵĞŐŽƐ /ŶĨůĂďůĞƐ͕ ĂŶƚĂŶƚĞƐ͕
ĂŝůĂƌŝŶĞƐ͕ ĞƚĐ͘
KEhZ^K z EK,
> ^ Zd^
/s :KZE WKZ >
ŶŽǀŝĞŵďƌĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ
/sZ^/ ^ĂůſŶ >ŝĐĞŽ
WƌĞŵŝĂĐŝſŶ ŽŶĐƵƌƐŽ >ŝƚĞƌĂƌŝŽ͘
ĞŶũĂŵşŶ &ƌĂŶŬůŝŶ
ŝĄůŽŐŽ ƐĐƌŝƚŽƌ WĂďůŽ ^ŝŵŽŶĞƚƚŝ
ƐĐƵĞůĂ /ŶƐŝŐŶĞ
'ĂďƌŝĞůĂ
h>dhZ >
ŝƐƚŝŶƚĂƐ ŵƵĞƐƚƌĂƐ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ
ĐŽŵƵŶĂůĞƐ ĚĞ ĨŽůĐůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ϱϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ
ůĂƚŝƚƵĚĞƐ ĚĞů ŵƵŶĚŽ͘
WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĂŶĚĂƐ :ƵǀĞŶŝůĞƐ͘
KDWKEEd EǑ ϯ͗ Dj^/
&^d/s > > sK
ŽĐƚƵďƌĞ
>ŝĐĞŽ :ƵĂŶ ŶƚŽŶŝŽ
ZşŽƐ
EdK >1Z/K
ŽĐƚƵďƌĞ
'ŝŵŶĂƐŝŽ :ŽƐĠ
DŝŐƵĞů ĂƌƌĞƌĂ
WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ϯϬ ĐĂŶƚĂŶƚĞƐ
ůŽĐĂůĞƐ͕ ďĂŶĚĂƐ ĐŽŵƵŶĂůĞƐ͘
ϭ͘ϬϬϬ
WƌĞŵŝĂĐŝſŶ ŐĂŶĂĚŽƌĞƐ͘
WZ^Ed /ME Ed Ed^
d dZK DhE//W > KE Z ^
/^d/Ed ^ MWZ ^͘
d>KEZK^ KZK^ >K >^͘
ϭ͘ϱϬϬ
KDWKEEd EǑ ϰ͗ &K>>KZ
&/^d >
ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ
WůĂnjĂ 'ĂƌşŶ
,/>E/ &/^d ,h ^
&K>>MZ/K
dƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ Ğ /ŶĨůĂďůĞƐ͕
ϭ͘ϬϬϬ
ŽŶĐƵƌƐŽƐ͕ WƌĞŵŝŽƐ͕ ĞƚĐ͘
ĂŐŽƐƚŽ
ƐƚĂĚŝŽ :ƵĂŶ
ĞŝĐŚůĞƌ
EhEdZK
ϲ 'ƌƵƉŽƐ &ŽůĐůſƌŝĐŽƐ͕ :ƵĞŐŽƐ
ŶŽǀŝĞŵďƌĞ
WůĂnjĂ >Ž ĞƐĂ
ĐƚŝǀŝĚĂĚ &ŽůĐůſƌŝĐĂ LJ 'ƌĂŶũĂ
ĚƵĐĂƚŝǀĂ͘
WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂŶƚŽ LJ ďĂŝůĞƐ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ ĐŽŵƵŶĂůĞƐ͘
Ϯ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ
WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ /Ŷƚŝ /ůůŝŵĂŶŝ
,ŝƐƚſƌŝĐŽ͕ ĚĞŐƵƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐŽŵŝĚĂƐ ƚşƉŝĐĂƐ͘
KDWKEEd EǑ ϱ͗ &KZD /ME
d >>Z d dZK
ũƵůŝŽͬ
ĞŶƚƌŽ ƵůƚƵƌĂů
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ
dĂůůĞƌ ĚŝƌŝŐŝĚŽ Ă ŶŝŹŽƐ LJ ũſǀĞŶĞƐ͕ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽ Ă
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ ĞdžƉƌĞƐŝſŶ ĐŽƌƉŽƌĂů ĚĞ ůŽƐ
ϮϬ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ LJ Ă ƉƌŽŵŽǀĞƌ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ĞŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞdžƚƌĂͲƉƌŽŐƌĂŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ
ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĐƵůƚƵƌĂů͘
d >>Z EdK
ŶŽǀŝĞŵďƌĞͬ
ĞŶƚƌŽ ƵůƚƵƌĂů
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ
dĂůůĞƌ ĚŝƌŝŐŝĚŽ Ă ũſǀĞŶĞƐ LJ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞŶ
ŐĞŶĞƌĂů͕ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ ĞdžƉƌĞƐŝſŶ
ϮϬ
ǀŽĐĂů ĚĞ ůŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ LJ Ă ƉƌŽŵŽǀĞƌ ƐƵ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞdžƚƌĂ
ƉƌŽŐƌĂŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĐƵůƚƵƌĂů͘
d >>Z
h/Ks/^h >
ũƵůŝŽͬ
hŶŝĚĂĚ sĞĐŝŶĂů EǑ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ
ϯϭ
dĂůůĞƌ ĚŝƌŝŐŝĚŽ Ă ǀĞĐŝŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞŶ
ŐĞŶĞƌĂů͕ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ϮϬ
ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů LJ
Ă ƉƌŽŵŽǀĞƌ ƐƵ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĞdžƚƌĂ ƉƌŽŐƌĂŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĐƵůƚƵƌĂů͘
d >>Z ĚŝĐŝĞŵďƌĞ
dĂůůĞƌ ĚĞ ƐĐƵůƚƵƌĂ
^h>dhZ
dĂůůĞƌ ĚŝƌŝŐŝĚŽ Ă ǀĞĐŝŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞŶ
ϭϱ
ŐĞŶĞƌĂů͕ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ůĂ ĞdžƉƌĞƐŝſŶ ƉůĄƐƚŝĐĂ LJ Ă
ƉƌŽŵŽǀĞƌ ƐƵ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĞdžƚƌĂ ƉƌŽŐƌĂŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĐƵůƚƵƌĂů͘
d >>Z E
ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞͬ
/ZK DZ/ E
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ
ĞŶƚƌŽ ƵůƚƵƌĂů
dĂůůĞƌ ĚŝƌŝŐŝĚŽ Ă ǀĞĐŝŶŽƐ LJ ǀĞĐŝŶĂƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽ Ă
ϮϬ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ůĂ
ĞdžƉƌĞƐŝſŶ ĐŽƌƉŽƌĂů͕ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ăů ĂƉƌĞŶĚŝnjĂũĞ
ĚĞ ůŽƐ ďĂŝůĞƐ ŝďĞƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘
ďͿ ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ LJ ĞƌĞŵŽŶŝĂƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͗
• WůĂnjĂ ĚĞ ůŽƐ EŝŹŽƐ ĞŶ sĞƌĂŶŽ͘
• ŶĐƵĞŶƚƌŽ ĐŽŶ ĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐ ĚĞ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ DĂĚƌĞƐ͘
• ,ŽŵĞŶĂũĞ Ă ĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ͘
• ŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ĐĂŵŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƐĞŽ͘
• ĞƌĞŵŽŶŝĂ ƵĞŶƚĂ WƷďůŝĐĂ͘
• EŽĐŚĞƐ DƵƐŝĐĂůĞƐ͘
• ŶĐƵĞŶƚƌŽ ĚĞ ĂŶnjĂ͘
• ŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͘
• džƉŽƐŝĐŝſŶ ĂƌĚĞŶĂů ZĂƷů ^ŝůǀĂ ,ĞŶƌşƋƵĞnj͘
• ĞůĞďƌĂĐŝſŶ ŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ ŽŵƵŶĂů͘
• ĞƐĨŝůĞ ĚĞ &ŝĞƐƚĂƐ WĂƚƌŝĂƐ͘
• &ŝĞƐƚĂƐ WĂƚƌŝĂƐ ĐŽŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
• ĞůĞďƌĂĐŝſŶ şĂ ĚĞů &ƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽ DƵŶŝĐŝƉĂů͘
• ĞůĞďƌĂĐŝſŶ ĚĞ &ŝŶ ĚĞ ŹŽ ĐŽŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
• dĞĂƚƌŽ LJ sŝůůĂŶĐŝĐŽƐ ĞŶ EĂǀŝĚĂĚ͘
//͘
KDhE/ /KE^
• ƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ƐĞ ƉƵďůŝĐĂƌŽŶ ϲ ĞĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƉĞƌŝſĚŝĐŽ sĞŶƚĂŶĂ ŽŵƵŶĂů͕ ƋƵĞ ƐĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵLJſ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͘
• ^Ğ ƌĞŶŽǀſ ůĂ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ ϭϬϰ͘ϱ ĚĞů ĚŝĂů ƉĂƌĂ ZĂĚŝŽ YƵŝŶƚĂ &D
• ^Ğ ĞũĞĐƵƚſ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ͞YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ƚĞ ĚĂ ^ŽůƵĐŝŽŶĞƐ͕͟ ďĞŶĞĨŝĐŝĂĚŽ ƉŽƌ Ğů &ŽŶĚŽ
ĚĞ DĞĚŝŽƐ ĚĞ ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ 'ŽďŝĞƌŶŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƉĄŐŝŶĂ ǁĞď ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘
///͘
WZKdKK>K
ƐƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƐĞ ĞŶĐĂƌŐĂ ĚĞ ǀĞůĂƌ ƉŽƌ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌŽƚŽĐŽůŽ ĞŶ ĐĞƌĞŵŽŶŝĂƐ LJ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͘ ƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůſ Ğů DĂŶƵĂů ĚĞ EŽƌŵĂƐ ƐƚĂŶĚĂƌŝnjĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘
W Zd DEdK ^ ZZK>>K KEMD/K
>Ă hŶŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŶſŵŝĐŽ >ŽĐĂů ĞƐ ƵŶĂ ƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĂƌƚŝĐƵůĂŶ ůĂ
KD/> ;KĨŝĐŝŶĂ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ /ŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂůͿ LJ &ŽŵĞŶƚŽ WƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͘
/͘Ͳ EdEd^ 'EZ >^ > W Zd DEdK͗
•
sŝƐŝſŶ ʹ DŝƐŝſŶ ĚĞů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŶſŵŝĐŽ >ŽĐĂů
ů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŶſŵŝĐŽ >ŽĐĂů͕ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŽďũĞƚŝǀŽ ŐĞŶĞƌĂƌ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ Ă ŶŝǀĞů ůŽĐĂů LJ ĞƐƚŝŵƵůĂƌ͕ ŽƌŝĞŶƚĂƌ LJ ĚĂƌ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
ĞŶƚƌĞŐĂŶ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ ǀŝŶĐƵůĂŶĚŽ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ŽĨŝĐŝŶĂ
ĚĞ &ŽŵĞŶƚŽ WƌŽĚƵĐƚŝǀŽ Ă ŶŝǀĞů ĚĞ ŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ DŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂ LJ WzD͖ ĐŽŶ ůĂ ĨƵĞƌnjĂ ůĂďŽƌĂů
ƋƵĞ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ KĨŝĐŝŶĂ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ /ŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ >ĂďŽƌĂů KD/>͘ ŽŵŽ ĂƐş ƚĂŵďŝĠŶ
ďƵƐĐĂƌ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞŵƉůĞĂďŝůŝĚĂĚ Ž ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶĂ
ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ůĞƐ ƉĞƌŵŝƚĂ ŝŶƐĞƌƚĂƌƐĞ ĚĞ ŵĞũŽƌ ŵĂŶĞƌĂ ĞŶ Ğů ŵƵŶĚŽ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ
Ğ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͘
EƵĞƐƚƌĂ ŵŝƐŝſŶ ĞƐ ůĂ ĚĞ ĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĞƐƚĂƐ ĄƌĞĂƐ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ Ăů
ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌ LJ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ LJ ŐĞŶĞƌĂƌ ĞŵƉůĞŽ ĞŶ ůĂ ĨƵĞƌnjĂ ůĂďŽƌĂů ĐĞƐĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͘
•
KƌŐĂŶŝŐƌĂŵĂ ĚĞů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͗
W Zd DEdK 'ZE/ ^ ZZK>>K
KEMD/K
^ ZZK>>K
Ð
^Zd Z1
K&//E /E&KZD /ME
K&//E
&KDEdK WZKhd/sK
/E&KEdZK
WZKzdK^
KZ' E/^DK
dE/K W /d /ME
/E^Z/W/ME
K&//E DhE//W >
/EdZD/ /ME
> KZ >
K>K /ME
^h^//K '^dKZ ^ Ed1
E'K/K^
//͘Ͳ KEsE/K^͗
ϭ͘ KEsE/K dZ E^&ZE/ ZhZ^K^ > WZK'Z D &KZd >/D/EdK KD/>
EdZ > ^Zs//K W /d /ME z DW>K ;^EͿ z >
DhE//W >/ Yh/Ed EKZD >͘
•
>ĂƐ ĐŽŵƵŶĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĞŶ Ăů WƌŽŐƌĂŵĂ &ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ KD/>͕ ƌĞĐŝďŝƌĄŶ Ψ ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ƉĂƌĂ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘ ƐƚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ƵƚŝůŝnjĂĚŽƐ ĞŶ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ ;ZĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƌ ĚĞ ŵƉƌĞƐĂƐͿ͕ ƉƌĞǀŝĂ ǀĂůŝĚĂĐŝſŶ ƉŽƌ WĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ
ŝƌĞĐĐŝſŶ ƌĞŐŝŽŶĂů ĚĞů ^ĞŶĐĞ͘ фĂĚĞŵĄƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ĨŝŶĂŶĐŝĂƌ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ͖ ŝŶƐƵŵŽƐ LJ ĐŽŵƉƌĂ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝĂďůĞƐ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ ĞŶ
ůĂƐ ŽĨŝĐŝŶĂƐ ĚĞů ĞũĞĐƵƚŽƌ ;KD/>Ϳ͘
•
ů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ĚŝĐŚŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĞƐ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƷďůŝĐŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ͕ Ă
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƚƌĂƐƉĂƐŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ LJ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ůĂƐ KĨŝĐŝŶĂƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ >ĂďŽƌĂů KD/> LJ ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ /ŶĐĞŶƚŝǀŽƐ Ă ůĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ͕
ĚŽŶĚĞ Ğů DƵŶŝĐŝƉŝŽ ĂĐĐĞĚĞ Ă ƉĂŐŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ŝŶƐĞƌĐŝſŶ ůĂďŽƌĂů͕ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ
ǀƵůŶĞƌĂďůĞ ĚĞ ĚŝĨşĐŝů ŝŶƐĞƌĐŝſŶ ĚĞƚĂůůĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ƚĂďůĂ͗
E&// Z/K^
/EEd/sK^
WŽďůĂĐŝſŶ ŐĞŶĠƌŝĐĂ :ſǀĞŶĞƐ ĚĞ ϭϴ
Ă Ϯϱ ĂŹŽƐ
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ
>Ă ƉƌŝŵĞƌĂ ĐƵŽƚĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ Ăů
Ψ ϯϬ͘ϬϬϬ
ĚĞů
ĨŽŶĚŽ
ĚĞ
ĐĞƐĂŶƚşĂ ƐŽůŝĚĂƌŝŽ ;&^Ϳ
Ψ ϯϬ͘ϬϬϬ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ƐĞĂ
ŽŶƚƌĂƚĂĚŽ͘ >Ă ƐĞŐƵŶĚĂ ĐƵŽƚĂ͕ ĚĞů
Ψ ϲϬ͘ϬϬϬ
ĞƐĂŶƚĞƐ ĐŽŶ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ĐĞƐĂŶƚşĂ
•
ϰϬй ĚĞů ŝŶĐĞŶƚŝǀŽ
z ƐĞ ĞŶƚƌĞŐĂƌĄ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ƋƵĞ Ğů
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ
ĞŵƉůĞŽ ĚŝƌĞĐƚŽ
&KZD W 'K
ϲϬй ƐĞ
ŶƚƌĞŐĂƌĄ ĐƵĂŶĚŽ Ğů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ĐƵĂƚƌŽ ŵĞƐĞƐ
Ψ ϲϬ͘ϬϬϬ
ĐƵŵƉůĂ ĚŽƐ ŵĞƐĞƐ ĚĞ ƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂ
ĞƐĂŶƚĞƐ ŵĂLJŽƌĞƐ ĚĞ ϰϬ ĂŹŽƐ
Ψ ϲϬ͘ϬϬϬ
Ŷ Ğů ƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͘
DƵũĞƌĞƐ ũĞĨĂƐ ĚĞ ,ŽŐĂƌ
Ψ ϳϬ͘ϬϬϬ
>ŽƐ ŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐ ƐĞ ƉĂŐĂƌĄŶ ƉĂƌĂ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĂĐĐŝſŶ ĚĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂ ĐŽŵŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ůĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ůĂďŽƌĂů ĞŶ ƵŶ ƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ ƉĂƌĂ ůŽ ĐƵĂů Ğů
ĞũĞĐƵƚŽƌ ƉŽĚƌĄ ĂƉŽLJĂƌƐĞ ĞŶ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ďŽŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ^ĞŶĐĞ Ž
ƌĞĂůŝnjĂƌůĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘
Ϯ͘ KEsE/K WKzK W Z > &KZd >/D/EdK > K&//E DhE//W > /EdZD/ /ME > KZ > ͬ KD/>͘ ^h^Zd Z/ ^ ZZK>>K Z'/KE > z
D/E/K^dZ d/sK z DhE//W >/ Yh/Ed EKZD >͘
•
>Ă ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ƌĞŐŝŽŶĂů LJ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ĚĞƐƚŝŶĂƌĄ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ƉĂƌĂ ĂƉŽLJĂƌ Ă ĚŝǀĞƌƐĂƐ ŽĨŝĐŝŶĂƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ ůĂďŽƌĂůͲ KD/>͕
ĂĚƋƵŝƌŝĠŶĚŽůĞƐ ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ƋƵĞ ůĞƐ ƉĞƌŵŝƚĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƐƵƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶ ƵŶ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĠŶĚŽƐĞ Ă ƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌ ĞŶ ĚŽŵŝŶŝŽ Ă ůĂ
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ͗
ĂͿ ŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ĞƐŬƚŽƉ͕ ŝŶĐůƵLJĞ ŵŽŶŝƚŽƌ͕ ƚĞĐůĂĚŽ LJ DŽƵƐĞ͘
ďͿ /ŵƉƌĞƐŽƌĂ >ĄƐĞƌ͘
ϯ͘ KEsE/K sEd E/>> jE/ ͘Ͳ
•
^Ƶ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ŽďĞĚĞĐĞ Ă ƋƵĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ LJ Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ LJ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ ƵƐƵĂůŵĞŶƚĞ ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶ ĞŶ ŵĄƐ
ĚĞ ƵŶĂ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ͕ ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽ Ăů ƵƐƵĂƌŝŽ ŶŽ ƐŽůŽ ƵŶĂ ŐƌĂŶ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƚŝĞŵƉŽ ĞŶ
ƚƌĂƐůĂĚŽ ƐŝŶŽ ƋƵĞ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĞĨĞĐƚƵĂƌ ŐĂƐƚŽƐ ŝŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘
•
Ŷ ĞĨĞĐƚŽ͕ ĞŶ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ ƉĂƌĂ ĞŵƉƌĞŶĚĞƌ ĐŝĞƌƚĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ůƵĐƌĂƚŝǀĂƐ͕ ƐĞ ĞdžŝŐĞ ƋƵĞ Ğů
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĐƵĞŶƚĞ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĂƚĞŶƚĞ ŽƚŽƌŐĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ͘Ͳ ^ŝŶ
ĞŵďĂƌŐŽ͕ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ Ă ůĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ ƷůƚŝŵĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůŽƐ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ njŽŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ WůĂŶ ZĞŐƵůĂĚŽƌ͕ Ğů ƵƐƵĂƌŝŽ ĚĞďĞ ŽďƚĞŶĞƌ
ƋƵĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ KďƌĂƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ǀĞƌŝĨŝƋƵĞ LJ ŽƚŽƌŐƵĞ ŝŶĨŽƌŵĞƐ ĚĞ ůĂ ĨĂĐƚŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ
ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ LJ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ LJ ƋƵĞ ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ
ZĞŐŝŽŶĂů DŝŶŝƐƚĞƌŝĂů ĚĞ ^ĂůƵĚ ƌĞŐŝſŶ ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͕ ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ƐƵƐ ĨĂĐƵůƚĂĚĞƐ͕
ĞŵŝƚĂ ůĂ ĂƵƚŽƌŝnjĂĐŝſŶ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ Ž ŝŶĨŽƌŵĞ͕ ƐĞŐƷŶ Ğů ĐĂƐŽ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ƐƵ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ LJ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘
•
dŽĚŽ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ŵŽƚŝǀĂ ƵŶ ĞƐĨƵĞƌnjŽ ĐŽŶũƵŶƚŽ LJ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽ ĞŶƚƌĞ ůĂ /ůƵƐƚƌĞ
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů LJ ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ ZĞŐŝŽŶĂů DŝŶŝƐƚĞƌŝĂů ĚĞ ^ĂůƵĚ ƌĞŐŝſŶ
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͕ ĞŶ ŽƌĚĞŶ Ă ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ͕ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ LJ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ Ă ůŽƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ͕ LJ ůĂ ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĞůůŽƐ ĚĞďĞŶ ƌĞĂůŝnjĂƌ ĂŶƚĞ ĞƐƚĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕
ƌĞĚƵĐŝĞŶĚŽ ƉĂƌĂ ĞƐƚŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƵƚŝůŝnjĂĚŽƐ͕ ŚŽŵŽŐĞŶŝnjĂŶĚŽ ůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ LJ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽ ƵŶĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ͘Ͳ ^Ğ ĐŽŶƚĞŵƉůĂ ĂĚĞŵĄƐ ůĂ
ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ LJ ƵƚŝůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ƷŶŝĐŽ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĞ ůŽƐ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ƋƵĞ Ğů
ƵƐƵĂƌŝŽ ĚĞďĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ƉĂƌĂ ĂŵďĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ ŽƚŽƌŐĂŶĚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ ƵŶĂ
ĂƚĞŶĐŝſŶ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ LJ ĞŶ Ğů ŵĞŶŽƌ ƚŝĞŵƉŽ ƉŽƐŝďůĞ͘
ϰ͘ KEsE/K K> KZ /ME EdZ > KZWKZ /ME E /KE > ^ ZZK>>>K
/E1'E
KE / z >
DhE//W >/ Yh/Ed
EKZD > ͞WZK'Z D
DWZE/D/EdK /E1'E KDhE >͟
•
ů ŽďũĞƚŝǀŽ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ĞƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĞƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ Ğů ͞WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ
/ŶĚşŐĞŶĂ ŽŵƵŶĂů͕͟ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ ϮϬ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ ƉŽƌ ŝŶĚşŐĞŶĂƐ ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐ ;ĂƐͿ LJͬŽ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ ;ĂƐͿ ĞŶ ůĂ
ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘
•
>Ă ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƐĞ ĞŶŵĂƌĐĂ͕ ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĞŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͗
ĂͿ ŽŶĐƵƌƐĂƌ ϮϬ ƐƵďƐŝĚŝŽƐ ƉĂƌĂ ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐ LJͬŽ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ ŝŶĚşŐĞŶĂƐ͕ ƉŽƌ ƵŶ
ŵŽŶƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĚĞ ΨϮϱϬ͘ϬϬϬ͘
ďͿ ŝĨƵŶĚŝƌ Ğů ĐŽŶĐƵƌƐŽ Ă ŶŝǀĞů ĚĞ ůĂƐ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ŝŶĚşŐĞŶĂƐ LJͬŽ ĚĞ
ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ ŝŶĚşŐĞŶĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
ĐͿ ŶƚƌĞŐĂƌ ĂƐĞƐŽƌşĂ ƚĠĐŶŝĐĂ Ă ůŽƐ LJ ůĂƐ ƉŽƐƚƵůĂŶƚĞƐ Ăů ĐŽŶĐƵƌƐŽ ĞŶ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ LJ
ƉŽƐƚƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͘
ĚͿ ƐĞƐŽƌĂƌ Ă ůŽƐ ŐĂŶĂĚŽƌĞƐ ĚĞů ƐƵďƐŝĚŝŽ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐŽŵƉƌĂ LJ ƌĞŶĚŝĐŝſŶ ƚĠĐŶŝĐĂ LJ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘
•
ů ĂƉŽƌƚĞ ƚŽƚĂů ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ĂƐĐĞŶĚŝſ Ă ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ Ψ ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ
ϱ͘ E'K/K^ /E>h^/sK^͗
DW> />/ ͘
dKZ^ EK ^d d >^ z
KDhE/ hZKW ͘
•
K,^/ME
^K/ >
^
>
WZ^Wd/s
>
hdKZ/ ^ >K >^ E > ^ ZZK>>K ,/> ϮϬϬϵ͕
dŝĞŶĞ ƉŽƌ ŽďũĞƚŽ ůĂ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂƚĂŶƚĞ͕ ĚĞ ƵŶĂ
ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂĐĐŝſŶ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ ͞EĞŐŽĐŝŽƐ /ŶĐůƵƐŝǀŽƐ͗
ĐŽŚĞƐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ůĂ ĞŵƉůĞĂďŝůŝĚĂĚ͘͟
•
^Ğ ĐŽŶĐĞĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ Ă ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ĞƐƚŝƉƵůĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽ ƉŽƌ ůĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ͘
•
>Ă ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂĐĐŝſŶ ĐŽŵĞŶnjĂƌĄ Ğů Ϭϰ ĚĞ ŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϬ͕ ƐŝĞŶĚŽ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂĐĐŝſŶ ĚĞ ϭϱ ŵĞƐĞƐ͘
•
ů ĐŽƐƚŽ ƚŽƚĂů ĚĞ ůĂ ĂĐĐŝſŶ͕ ƐĞ ĞƐƚŝŵĂ ĞŶ ΦϭϭϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽƐ͘
ϲ͘ KEsE/K KKWZ /ME /EdZ/E^d/dh/KE > EdZ ^h^Zd Z1 KEKD1 ͕ &KDEdK z ZKE^dZh/ME &hE^ ,/> ^͘ ͘ z > DhE//W >/ Yh/Ed EKZD >͘
•
^Ƶ ŽďũĞƚŝǀŽ ĞƐ ůĂ ^ŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ LJ ĂŐŝůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĄŵŝƚĞƐ LJ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ƋƵĞ
ƚŝĞŶĞ ƉŽƌ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ LJ ĂŐŝůŝnjĂƌ ƚƌĄŵŝƚĞƐ LJ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ͘
•
ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ĞƐ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƉůĂŶ ƉŝůŽƚŽ ĚĞ ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞ ƚƌĄŵŝƚĞƐ ĚĞ ŶƵĞǀĞ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͕ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ^/DdZ ĚĞ &hE^͕
ĐƵLJŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ŐĞŶĞƌĂů ĞƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĄŵŝƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĞŶ ƵŶĂ ŵƵĞƐƚƌĂ ĚĞ ŶƵĞǀĞ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞů ƉĂşƐ͘
•
>Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĐŽŶƚĞŵƉůĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĐƵĂƚƌŽ ĨĂƐĞƐ ĞŶ Ğů
ƉƌŽĐĞƐŽ͕ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ƐŽŶ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂůĞƐ LJ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĐŽ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ
ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂƐ͕ Ă ƐĂďĞƌ͗
&ĂƐĞ ϭ͗ ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌĞǀŝĂƐ LJ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ͘
&ĂƐĞ Ϯ͗ ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ LJ ƌĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽƐ͘
&ĂƐĞ ϯ͗ WƌŽƉƵĞƐƚĂ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
&ĂƐĞ ϰ͗ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
•
ů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ŝŶĐůƵLJĞ ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĞŶ ƚƌĄŵŝƚĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ ƚƌĄŵŝƚĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ LJͬŽ Ăů ŵĞŶŽƐ͕ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŶƵĞǀĞ ƚƌĄŵŝƚĞƐ͗
ϭ͘Ͳ KďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƚĞŶƚĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ LJ ĚĞ
ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ͘
Ϯ͘Ͳ KďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƚĞŶƚĞƐ ĚĞ ĂůĐŽŚŽůĞƐ͘
ϯ͘Ͳ ZĞŶŽǀĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƚĞŶƚĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ LJ ĚĞ
ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ͘
ϰ͘Ͳ ZĞŶŽǀĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƚĞŶƚĞƐ ĚĞ ĂůĐŽŚŽůĞƐ͘
ϱ͘Ͳ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ ŶŽ ĞdžƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ͕ ŶƵŵĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŽŵŝĐŝůŝŽƐ LJ njŽŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
ϲ͘Ͳ WĞƌŵŝƐŽ ĚĞ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
ϳ͘Ͳ ZĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ŽďƌĂƐ͘
ϴ͘Ͳ WĞƌŵŝƐŽ ĚĞ ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͘
ϵ͘Ͳ WĞƌŵŝƐŽ ĚĞ ŝĞŶ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ hƐŽ WƷďůŝĐŽ͘
///͘Ͳ K&//E DhE//W > /EdZD/ /ME > KZ > ;KD/>Ϳ͗
ŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ͗
ĂͿ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ LJ KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ >ĂďŽƌĂů͗
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůŽƐ ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ ƐĞŹĂůĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ^E͕ ůĂƐ KĨŝĐŝŶĂƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ >ĂďŽƌĂů ĚĞďĞŶ ĞũĞĐƵƚĂƌ͕ ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ ůĂ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ůĂďŽƌĂů Ƶ
ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů͕ ĞŶƚĞŶĚŝĚĂ ĐŽŵŽ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ƚĠĐŶŝĐŽƐ LJ ĂƐĞƐŽƌşĂƐ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĞŶ ůĂ ĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ Ƶ ŽĨŝĐŝŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ
ĚĞ ůŽƐ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ůŽŐƌĂƌ ƵŶĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ LJ ůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ Ğ
ĐĂƌŐĂĚĂƐ ĚĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌůĂ͘
ďͿ ZĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ KĨĞƌƚĂ LJ ůĂ ĞŵĂŶĚĂ ĚĞ dƌĂďĂũŽ͗
KƚƌĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ KD/>͕ ĞƐ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ ůĂďŽƌĂů͕ ĞŶƚĞŶĚŝĚĂ
ĠƐƚĂ ĐŽŵŽ ƵŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ LJ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ůĂďŽƌĂů ĐƵLJŽ
ŽďũĞƚŝǀŽ ĞƐ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ůĂ ŝŶƐĞƌĐŝſŶ Ž ƌĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ ůĂďŽƌĂů ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĚĞƐŽĐƵƉĂĚŽƐ LJ
ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ƋƵĞ ĚĞƐĞĞŶ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ĞŵƉůĞŽƐ ĚĞ ŵĞũŽƌ ĐĂůŝĚĂĚ͕
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝnjĂŶĚŽ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ LJ ĞdžƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĐŽŶ ůŽƐ
ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƌĞƐ͕ LJ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽ Ă ƋƵŝĞŶĞƐ ďƵƐĐĂŶ ŽĐƵƉĂĐŝſŶ ĐŽŶ
ƋƵŝĞŶĞƐ ůĂ ŽĨƌĞĐĞŶ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĐĞůĞďƌĂƌ ƵŶ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ĐƌĞĂ Ğů ^ŝƐƚĞŵĂ /ŶƚĞŐƌĂů ƉĂƌĂ Ğů ĞƐĞŵƉůĞŽ͕ ^/'͕ ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ
ĞůĂďŽƌĂƌ ƵŶ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĂĐĂďĂĚŽ ĚĞů ƵƐƵĂƌŝŽ͕ ĚĞƚĞĐƚĂŶĚŽ ŝŶĐůƵƐŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ĚĞ ŵĞũŽƌ ŵĂŶĞƌĂ ůŽƐ ƉĞƌĨŝůĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ͘
dKd > WZ^KE ^ /E^Z/d ^ hZ Ed > HK ϮϬϬϵ
D^^
D ^h>/EK
&DE/EK
ŶĞƌŽ
&ĞďƌĞƌŽ
DĂƌnjŽ
ďƌŝů
DĂLJŽ
:ƵŶŝŽ
:ƵůŝŽ
ŐŽƐƚŽ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞ
KĐƚƵďƌĞ
EŽǀŝĞŵďƌĞ
ŝĐŝĞŵďƌĞ
dKd >
ϲϵ
ϲϵ
ϵϲ
ϭϭϬ
ϴϰ
ϭϬϱ
ϭϯϲ
ϭϮϵ
ϭϭϭ
ϲϱ
ϲϯ
ϲϬ
ϭϬϵϳ
ϲϳ
ϰϮ
ϭϭϳ
ϭϮϰ
ϴϬ
ϳϱ
ϴϲ
ϭϰϲ
ϭϯϲ
ϵϭ
ϴϰ
ϲϬ
ϭϭϬϴ
dKd > DK^
^yK^
ϭϯϲ
ϭϭϭ
Ϯϭϯ
Ϯϯϰ
ϭϲϰ
ϭϴϬ
ϮϮϮ
Ϯϳϱ
Ϯϰϳ
ϭϱϲ
ϭϰϳ
ϭϮϬ
ϮϮϬϱ
(QHUR
)HEUHUR
0DU]R
$EULO
0D\R
-XQLR
-XOLR
$JRVWR
6HSWLHPEUH
2FWXEUH
1RYLHPEUH
'LFLHPEUH
>Ă ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ŽůƐĂ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ŵƉůĞŽ͕ ůĞ ĚĂ ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ Ă ŽƉƚĂƌ Ă ůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ ƋƵĞ ŽĨƌĞĐĞ ůĂ KD/>͕ LJĂ ƐĞĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ĞŵƉůĞŽ͕ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ Ž ďŝĞŶ
ƉŽƐƚƵůĂĐŝſŶ Ă ĂůŐƷŶ ƉƌŽLJĞĐƚŽ ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů͘
ĚĞŵĄƐ ĚĞ ŽƉƚĂƌ Ă ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ Kŵŝů ĚĞů
ƉĂşƐ͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ ĚĞƚĂůůĂĚĂ ƉŽƌ ŵĞƐ ĚĞƐĚĞ ĞŶĞƌŽ Ă ĚŝĐŝĞŵďƌĞ
ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͗
ŽůŽĐĂĚĂƐ ;Ϳ͖
EŽ ŽůŽĐĂĚŽƐ ;EͬͿ͖
ĂŶĚŝĚĂƚŽ EŽ ŽŶĐƵƌƌĞ ;͘E͘͘Ϳ͖
ĂŶĚŝĚĂƚŽ ZĞŚƷƐĂ sĂĐĂŶƚĞ ;͘Z͘s͘Ϳ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚĂƐ ƉŽƌ ƐĞdžŽ͘
>Ă ŽƉĐŝſŶ ŽůŽĐĂĚŽ͕ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞ Ă ĂƋƵĞůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƋƵĞ ƐŝĞŶĚŽ ĚĞƌŝǀĂĚĂ ĚĞ ůĂ KD/>͕ ƋƵĞĚĂ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ ĞŶ ĂůŐƷŶ ƚƌĂďĂũŽ͘
>Ă ŽƉĐŝſŶ ŶŽ ĐŽůŽĐĂĚŽ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞ Ă ĂƋƵĞůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƋƵĞ ƐŝĞŶĚŽ ĚĞƌŝǀĂĚĂ ĚĞ ůĂ KD/>͕ ĞƐ
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂĚĂ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ Ăů ĐƵĂů ĨƵĞ ĚĞƌŝǀĂĚĂ LJ ŶŽ ƋƵĞĚĂ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ͘
>Ă ŽƉĐŝſŶ ĂŶĚŝĚĂƚŽ ŶŽ ŽŶĐƵƌƌĞ ĞƐ ĂƋƵĞůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƋƵĞ ƐŝĞŶĚŽ ĚĞƌŝǀĂĚĂ Ă ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ
ĚĞƐĚĞ ůĂ KD/> ŶŽ ĐŽŶĐƵƌƌĞ Ăů ƚƌĂďĂũŽ ŽĨƌĞĐŝĚŽ͘
WŽƌ ƷůƚŝŵŽ ůĂ ŽƉĐŝſŶ ĂŶĚŝĚĂƚŽ ZĞŚƷƐĂ sĂĐĂŶƚĞ ĞƐ ĂƋƵĞůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƋƵĞ ƐŝĞŶĚŽ ĚĞƌŝǀĂĚĂ
Ă ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ KD/>͕ ĐŽŶĐƵƌƌĞ LJ ƐĞ ŝŶĨŽƌŵĂ ĚĞ ĠƐƚĞ͕ ƌĞŚƵƐĂŶĚŽ ůĂ ǀĂĐĂŶƚĞ ƉŽƌ ŶŽ ĐƵŵƉůŝƌ
ĐŽŶ ƐƵƐ ĞdžƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐ͘
EZK ϮϬϬϵ
^ĞdžŽ
͘
Eͬ
͘E͘͘
͘Z͘s͘
&ĞŵĞŶŝŶŽ
Ϯ
ϭϮ
ϮϬ
Ϭ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
ϭϭ
ϲϭ
ϳϴ
ϭ
dŽƚĂů ĂŵďŽƐ ƐĞdžŽƐ
ϭϯ
ϳϯ
ϵϴ
ϭ
ϭϯ
Eͬ
ϳϯ
͘E͘
ϵϴ
͘Z͘s
ϭ
dŽƚĂů ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ϭϴϱ
0(6 '( (1(52
&RORFDGR
1R &RORFDGR
1R &RQFXUUH
5HKXVD 9DFDQWH
727$/ $0%26 6(;26
&ZZK ϮϬϬϵ
^ĞdžŽ
͘
Eͬ
͘E͘͘
͘Z͘s͘
&ĞŵĞŶŝŶŽ
ϰ
ϭϵ
ϰϴ
ϭ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
ϭϰ
ϲϱ
ϱϮ
ϱ
dŽƚĂů ĂŵďŽƐ ƐĞdžŽƐ
ϭϴ
ϴϰ
ϭϬϬ
ϲ
ϭϴ
Eͬ
ϴϰ
͘E͘
ϭϬϬ
͘Z͘s
ϲ
dŽƚĂů ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ϮϬϴ
0(6 '( )(%5(52
&RORFDGR 1R &RORFDGR1R &RQFXUUH
5HKXVD
YDFDQWH
727$/ $0%26 6(;26
D ZK ϮϬϬϵ
^ĞdžŽ
͘
Eͬ
͘E͘͘
͘Z͘s͘
&ĞŵĞŶŝŶŽ
ϭϭ
ϱϱ
ϯϮ
ϭ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
ϭϵ
ϳϳ
ϰϭ
Ϯ
dŽƚĂů ĂŵďŽƐ ƐĞdžŽƐ
ϯϬ
ϭϯϮ
ϳϯ
ϯ
ϯϬ
Eͬ
ϭϯϮ
͘E͘
ϳϯ
͘Z͘s
ϯ
dŽƚĂů ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
Ϯϯϴ
0(6 '( 0$5=2
150
132
100
73
50
0
30
3
&RORFDGR
1R &RORFDGR
1R FRQFXUUH
5HK~VD 9DFDQWH
727$/ $0%26 6(;26
Z/> ϮϬϬϵ
^ĞdžŽ
͘
Eͬ
͘E͘͘
͘Z͘s͘
&ĞŵĞŶŝŶŽ
Ϯϭ
ϵϱ
ϭϭ
Ϭ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
ϯϮ
ϭϰϴ
ϭϰ
Ϭ
dŽƚĂů ĂŵďŽƐ ƐĞdžŽƐ
ϱϯ
Ϯϰϯ
Ϯϱ
Ϭ
ϱϯ
Eͬ
Ϯϰϯ
͘E͘
Ϯϱ
͘Z͘s
Ϭ
dŽƚĂů ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ϯϮϭ
0(6 '( $%5,/
243
250
200
150
100
50
53
25
0
0
&RORFDGR 1R &RORFDGR
1R &RQFXUUH 5HK~VD
9DFDQWH
727$/ $0%26 6(;26
D zK ϮϬϬϵ
^ĞdžŽ
͘
Eͬ
͘E͘͘
͘Z͘s͘
&ĞŵĞŶŝŶŽ
ϭϭ
ϲϰ
ϮϬ
Ϭ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
ϯϮ
ϮϬϳ
ϰϮ
ϰ
dŽƚĂů ĂŵďŽƐ ƐĞdžŽƐ
ϰϯ
Ϯϳϭ
ϲϮ
ϰ
ϰϯ
Eͬ
Ϯϳϭ
͘E͘
ϲϮ
͘Z͘s
ϰ
dŽƚĂů ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ϯϴϬ
0(6 '( 0$<2
&RORFDGR
1R &RORFDGR
1R &RQFXUUH
5HK~VD9DFDQWH
727$/ $0%26 6(;26
:hE/K ϮϬϬϵ
^ĞdžŽ
͘
Eͬ
͘E͘͘
͘Z͘s͘
&ĞŵĞŶŝŶŽ
ϵ
ϲϱ
ϵ
ϭ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
ϭϯ
ϭϵϭ
ϮϬ
Ϭ
dŽƚĂů ĂŵďŽƐ ^ĞdžŽƐ
ϮϮ
Ϯϱϲ
Ϯϵ
ϭ
ϮϮ
Eͬ
Ϯϱϲ
͘E͘
Ϯϵ
͘Z͘s
ϭ
dŽƚĂů ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ϯϬϴ
0(6 '( -81,2
&RORFDGR
1R &RORFDGR 1R &RQFXUUH
5HK~VD
9DFDQWH
727$/ $0%26 6(;26
:h>/K ϮϬϬϵ
^ĞdžŽ
͘
Eͬ
͘E͘͘
͘Z͘s͘
&ĞŵĞŶŝŶŽ
ϭϯ
ϱϭ
ϳ
Ϭ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
Ϯϰ
ϭϭϯ
ϭϱ
ϭ
dŽƚĂů ĂŵďŽƐ ƐĞdžŽƐ
ϯϳ
ϭϲϰ
ϮϮ
ϭ
ϯϳ
Eͬ
ϭϲϰ
͘E͘
ϮϮ
͘Z͘s
ϭ
ƚŽƚĂů ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ϮϮϰ
0(6 '( -8/,2
164
37
22
1
&RORFDGR 1R &RORFDGR1R &RQFXUUH
5HK~VD
9DFDQWH
727$/ $0%26 6(;26
'K^dK ϮϬϬϵ
^ĞdžŽ
͘
Eͬ
͘E͘͘
͘Z͘s͘
&ĞŵĞŶŝŶŽ
ϭϱ
ϳϬ
ϲ
Ϭ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
ϯϭ
ϮϭϬ
ϭϱ
Ϯ
dŽƚĂů ĂŵďŽƐ ƐĞdžŽƐ
ϰϲ
ϮϴϬ
Ϯϭ
Ϯ
ϰϲ
Eͬ
ϮϴϬ
͘E͘
Ϯϭ
͘Z͘s
Ϯ
dŽƚĂů ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ϯϰϵ
MES DE AGOSTO
280
300
250
200
150
100
50
0
46
21
2
&RORFDGR 1R &RORFDGR1R &RQFXUUH
5HK~VD
9DFDQWH
727$/ $0%26 6(;26
^Wd/DZ ϮϬϬϵ
^ĞdžŽ
͘
Eͬ
͘E͘͘
͘Z͘s͘
&ĞŵĞŶŝŶŽ
ϳ
ϲϲ
ϮϮ
ϭ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
ϭϰ
ϭϵϱ
ϭϮ
ϭ
dŽƚĂů ĂŵďŽƐ ƐĞdžŽƐ
Ϯϭ
Ϯϲϭ
ϯϰ
Ϯ
Ϯϭ
Eͬ
Ϯϲϭ
͘E͘
ϯϰ
͘Z͘s
Ϯ
dŽƚĂů ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ϯϭϴ
0(6 '( 6(37,(0%5(
&RORFDGR
1R &RORFDGR 1R &RQFXUUH
5HK~VD
9DFDQWH
727$/ $0%26 6(;26
KdhZ ϮϬϬϵ
^ĞdžŽ
͘
Eͬ
͘E͘͘
͘Z͘s͘
&ĞŵĞŶŝŶŽ
ϳϰ
ϭϮϰ
ϭϰ
Ϯ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
ϰϴ
Ϯϱϵ
Ϯϴ
Ϯϵ
dŽƚĂů ĂŵďŽƐ ƐĞdžŽƐ
ϭϮϮ
ϭϲϴ
ϭϭ
ϭ
ϭϮϮ
Eͬ
ϭϲϴ
͘E͘
ϭϭ
͘Z͘s
ϭ
ƚŽƚĂů ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ϮϮϵ
MES DE OCTUBRE
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
168
122
11
Colocado
No Colocado
1
No Concurre
Rehúsa Vacante
TOTAL AMBOS SEXOS
EKs/DZ ϮϬϬϵ
^ĞdžŽ
͘
Eͬ
͘E͘͘
͘Z͘s͘
&ĞŵĞŶŝŶŽ
ϭϬ
ϵϮ
Ϭ
ϱ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
ϮϬ
ϭϳϮ
ϴ
Ϭ
dŽƚĂů ĂŵďŽƐ ƐĞdžŽƐ
ϯϬ
Ϯϲϰ
ϴ
ϱ
ϯϬ
Eͬ
Ϯϲϰ
͘E͘
ϴ
͘Z͘s
ϱ
ƚŽƚĂů ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ϯϬϳ
0(6 '( 129,(0%5(
300
250
200
150
100
50
0
264
30
&RORFDGR
8
5
1R &RORFDGR 1R &RQFXUUH
5HK~VD
9DFDQWH
727$/ $0%26 6(;26
//DZ ϮϬϬϵ
^ĞdžŽ
͘
Eͬ
͘E͘͘
͘Z͘s͘
&ĞŵĞŶŝŶŽ
ϯϵ
ϭϴϳ
ϭϬ
Ϭ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
ϭϵ
ϮϬϰ
ϰ
ϰ
dŽƚĂů ĂŵďŽƐ ƐĞdžŽƐ
ϱϴ
ϯϵϭ
ϭϰ
ϰ
ϱϴ
ͬE
ϯϵϭ
͘E͘
ϭϰ
͘Z͘s
ϰ
ƚŽƚĂů ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ϰϲϳ
MES DE DICIEMBRE
391
400
300
200
100
58
14
0
C
C/N
4
C.N.C.
C.R.V.
727$/ $0%26 6(;26
dKd > K&Zd ^ dZ :K HK ϮϬϬϵ͘Ͳ
KĨĞƌƚĂ ĚĞ dƌĂďĂũŽ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞ͕ Ăů ƉĞĚŝĚŽ ƋƵĞ ƌĞĂůŝnjĂ ƵŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ Ž ƵŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ Ă ůĂ KD/>͕
ƐĞŹĂůĂŶĚŽ Ğů ƉĞƌĨŝů ƋƵĞ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ƉĂƌĂ Ğů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ƋƵĞ ƌĞĂůŝnjĂƌĄ ĚŝĐŚĂ ůĂďŽƌ͘
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌſ͕ ƐſůŽ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŽĨĞƌƚĂƐ ƉŽƌ ŵĞƐ LJ ŶŽ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
ǀĂĐĂŶƚĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƉĞĚŝĚŽ͘
D^^
ŶĞƌŽ
&ĞďƌĞƌŽ
DĂƌnjŽ
ďƌŝů
DĂLJŽ
:ƵŶŝŽ
:ƵůŝŽ
ŐŽƐƚŽ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞ
KĐƚƵďƌĞ
EŽǀŝĞŵďƌĞ
ŝĐŝĞŵďƌĞ
dKd >
EjDZK K&Zd ^
ϭϬϮ
ϭϮϳ
ϭϬϰ
ϵϮ
ϭϭϯ
ϭϬϬ
ϵϰ
ϭϭϬ
ϭϬϭ
ϭϭϭ
ϭϬϭ
ϭϬϬ
ϭϮϱϱ
2)(57$6 '( 75$%$-2
(1(52
)(%5(52
0$5=2
$%5,/
0$<2
-81,2
-8/,2
$*2672
6(37,(0%5(
2&78%5(
129,(0%5(
',&,(0%5(
dKd > dE/KE^ ^'hZK ^ Ed1
HK ϮϬϬϵ͘Ͳ
ů ^ĞŐƵƌŽ ĚĞ ĞƐĂŶƚşĂ͕ ĞƐ ƵŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ƉĂƌĂ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ƋƵĞ
ƋƵĞĚĂŶ ĐĞƐĂŶƚĞƐ LJĂ ƐĞĂ ƉŽƌ ĐĂƵƐĂƐ ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂƐ Ž ŝŶǀŽůƵŶƚĂƌŝĂƐ͘ Ɛ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽ ƉĂƌĂ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ŵĂLJŽƌĞƐ ĚĞ ϭϴ ĂŹŽƐ LJ ĐƵLJŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĞƐƚĄ ƌĞŐŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ſĚŝŐŽ ĚĞů dƌĂďĂũŽ LJ ƐƵƐ ĐŽƚŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ůĂƐ
ƌĞĂůŝnjſ ĞŶ ƵŶĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ ĚĞ &ŽŶĚŽƐ ĚĞ WĞŶƐŝŽŶĞƐ &W͘
D^^
&DE/EK
D ^h>/EK
dKd > DK^ ^yK
ŶĞƌŽ
ϱϴ
ϲϴ
ϭϮϲ
&ĞďƌĞƌŽ
ϳϬ
ϳϮ
ϭϰϮ
DĂƌnjŽ
ϲϬ
ϳϯ
ϭϯϯ
ďƌŝů
ϳϮ
ϴϱ
ϭϱϳ
DĂLJŽ
ϲϰ
ϭϬϮ
ϭϲϲ
:ƵŶŝŽ
ϲϳ
ϭϬϵ
ϭϳϲ
:ƵůŝŽ
ϴϱ
ϭϯϭ
Ϯϭϲ
ŐŽƐƚŽ
ϭϬϯ
ϭϮϵ
ϮϯϮ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞ
ϭϭϮ
ϭϯϯ
Ϯϰϱ
KĐƚƵďƌĞ
ϭϭϲ
ϭϯϮ
Ϯϰϴ
EŽǀŝĞŵďƌĞ
ϭϭϯ
ϭϮϴ
Ϯϰϭ
ŝĐŝĞŵďƌĞ
ϭϭϯ
ϭϭϯ
ϮϮϲ
dKd >^
ϭϬϯϯ
ϭϮϳϱ
ϮϯϬϴ
6(*852 '( &(6$17Ì$
(1(52
0$5=2
)(%5(52
$%5,/
0$<2
-81,2
-8/,2
$*2672
6(37,(0%5(
2&78%5(
129,(0%5(
',&,(0%5(
dKd > dE/KE^ ^h^//K ^ Ed1
HK ϮϬϬϵ͘Ͳ
Ɛ ƵŶĂ ĂLJƵĚĂ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ƋƵĞ ƐĞ ůĞ ŽƚŽƌŐĂ Ăů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ƋƵĞ ŚĂ ƉĞƌĚŝĚŽ ƐƵ
ĞŵƉůĞŽ͕ ƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ĚƵƌĂĐŝſŶ ŵĄdžŝŵĂ ĚĞ ƵŶ ĂŹŽ͘ ů ĐŽďƌŽ ĞƐ ĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ĐĂĚĂ ƚƌĞƐ ŵĞƐĞƐ͕
ƋƵĞĚĂŶĚŽ Ğů ƷůƚŝŵŽ ƚƌĂŵŽ ŝŐƵĂů ĚƵƌĂŶƚĞ ƐĞŝƐ ŵĞƐĞƐ͕ ƚŝĞŶĞŶ ĚĞƌĞĐŚŽ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐƵLJĂƐ
ĐŽƚŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ůĂƐ ƌĞĂůŝnjſ ĞŶ Ğů /ŶƐƚŝƚƵƚŽ ĚĞ WƌĞǀŝƐŝſŶ ^ŽĐŝĂů ;Ğdž /EWͿ Ž ĞŶ ƵŶĂ ĂũĂ ĚĞ
ŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶ͘
D^^
D ^h>/EK
&DE/EK
dKd > DK^
^yK^
ŶĞƌŽ
ϭϭ
ϲ
ϭϳ
&ĞďƌĞƌŽ
ϭϴ
ϱ
Ϯϯ
DĂƌnjŽ
ϭϲ
ϰ
ϮϬ
ďƌŝů
ϭϳ
ϵ
Ϯϲ
DĂLJŽ
ϯ
ϵ
ϭϮ
:ƵŶŝŽ
ϭ
ϳ
ϴ
:ƵůŝŽ
ϳ
ϭ
ϴ
ŐŽƐƚŽ
ϱ
ϰ
ϵ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞ
ϵ
ϰ
ϭϯ
KĐƚƵďƌĞ
ϯ
ϭ
ϰ
EŽǀŝĞŵďƌĞ
ϯ
Ϯ
ϱ
ŝĐŝĞŵďƌĞ
ϯ
ϳ
ϭϬ
dKd >
ϵϲ
ϱϵ
ϭϱϱ
6(*852 '( &(6$17Ì$
(1(52
)(%5(52
0$5=2
$%5,/
0$<2
-81,2
-8/,2
$*2672
6(37,(0%5(
2&78%5(
129,(0%5(
',&,(0%5(
dKd > dE/KE^ DW>/ /ME ^ Ed1
HK ϮϬϬϵ͘Ͳ
ů ƚĞƌŵŝŶĂƌ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ƉĞƌşŽĚŽ ĂƵƚŽƌŝnjĂĚŽ ;ƚƌĞƐ ƉƌŝŵĞƌĂƐ ĐƵŽƚĂƐͿ͕ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƚŝĞŶĞ ůĂ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĂŵƉůŝĂƌ ĞŶ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ƐƵ ĐŽďƌŽ ƉŽƌ ƉĞƌşŽĚŽƐ ĚĞ ŶŽǀĞŶƚĂ ĚşĂƐ ŵĄƐ͕ ŚĂƐƚĂ ĐŽŵƉůĞƚĂƌ
ůŽƐ ϯϲϬ ĚşĂƐ͘
D^^
D ^h>/EK
&DE/EK
dKd > DK^
^yK^
ŶĞƌŽ
ϲ
ϰ
ϭϬ
&ĞďƌĞƌŽ
ϭϯ
ϴ
Ϯϭ
DĂƌnjŽ
ϭϴ
ϲ
Ϯϰ
ďƌŝů
ϭϯ
ϵ
ϮϮ
DĂLJŽ
ϭϬ
ϳ
ϭϳ
:ƵŶŝŽ
ϭϬ
ϴ
ϭϴ
:ƵůŝŽ
ϭϱ
ϭϭ
Ϯϲ
ŐŽƐƚŽ
ϴ
ϲ
ϭϰ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞ
ϴ
ϭϴ
Ϯϲ
KĐƚƵďƌĞ
ϭϭ
ϲ
ϭϳ
EŽǀŝĞŵďƌĞ
ϳ
ϭϬ
ϭϳ
ŝĐŝĞŵďƌĞ
ϲ
ϱ
ϭϭ
dKd >
ϭϮϱ
ϵϴ
ϮϮϯ
$03/,$&,Ð1 '( &(6$17Ì$
(1(52
)(%5(52
0$5=2
$%5,/
0$<2
-81,2
-8/,2
$*2672
6(37,(0%5(
2&78%5(
129,(0%5(
',&,(0%5(
Z^hDE͗
dŽƚĂů /ŶƐĐƌŝƚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ;/Ϳ
dŽƚĂů ŽůŽĐĂĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ
͗
;Ϳ
͗
Ϯ͘ϮϬϱ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ϰϵϯ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
dŽƚĂů EŽ ŽůŽĐĂĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ;EͬͿ
͗ Ϯ͘ϱϴϳ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
dŽƚĂů ĂŶĚŝĚĂƚŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ŽŶĐƵƌƌĞŶ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ;͘E͘Ϳ
͗ ϰϵϳ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
dŽƚĂů ĂŶĚŝĚĂƚŽƐ ƋƵĞ ZĞŚƷƐĂŶ sĂĐĂŶƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ;͘Z͘sͿ
͗
dŽƚĂů ^ĞŐƵƌŽ͕ ^ƵďƐŝĚŝŽ LJ ŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂŶƚşĂ ;^͘^͘ Ϳ
͗ Ϯ͘ϲϴϲ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ϯϬ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
dKd > dE//K^ E > KD/> hZ Ed > HK ϮϬϬϵ ͗
ϴ͘ϰϵϴ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘Ͳ
727$/ '( $7(1','26 325 &$7(*25Ì$
,
&
1&
&1&
&59
66$
ů ƚŽƚĂů ĚĞ ĂƚĞŶĚŝĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ŶŽ ĐŽŶƚĞŵƉůĂ ůĂƐ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ Ă
ůŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ͕ LJĂ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞ ŶŽ ĨƵĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ŵĞƐĞƐ ĚĞů ĂŹŽ͘
WZK'Z D D:KZ dZ :K
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƚƌĂďĂũſ ƉŽƌ ƉƌŝŵĞƌĂ ǀĞnj ĐŽŶ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ /ŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ůĂ
ŽŵƵŶŝĚĂĚ ΗDĞũŽƌ dƌĂďĂũŽΗ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶŵĂƌĐĂ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůŽƐ ƉůĂŶĞƐ WƌŽͲĞŵƉůĞŽ ƋƵĞ Ğů 'ŽďŝĞƌŶŽ
ŚĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞů dƌĂďĂũŽ LJ Ğů ^ĞƌǀŝĐŝŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ
;^EͿ͘
ŝĐŚŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ďĞŶĞĨŝĐŝſ Ă ϲϬ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ŵĂLJŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ŵƵũĞƌĞƐ
ũĞĨĂƐ ĚĞ ŚŽŐĂƌ͕ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƚƌĂďĂũĂƌŽŶ ĞŶ ƵŶ ŚŽƌĂƌŝŽ ĚĞ ŵĞĚŝĂ ũŽƌŶĂĚĂ ĞŶ :ĂƌĚŝŶĞƐ /ŶĨĂŶƚŝůĞƐ͕
>ŝĐĞŽƐ͕ ƐĐƵĞůĂƐ ĄƐŝĐĂƐ LJ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ͖ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ůĂďŽƌĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ
ĐŽŵŽ ĂƵdžŝůŝĂƌĞƐ͘
ƐƚŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƚƵǀŝĞƌŽŶ ƵŶ ŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ dƌĂďĂũŽ ĚĞ ƚƌĞƐ ŵĞƐĞƐ͕ ŽĐƚƵďƌĞ͕ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ LJ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ΨϳϬ͘ϬϬϬ ůşƋƵŝĚŽ ŵĞŶƐƵĂů͕ ŝŵƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ LJ ƐĞŐƵƌŽ ĚĞ
ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͖ ůŽ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐſ ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ Ψ ϭϮ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͘
^Ƶ ĞŵƉůĞĂĚŽƌ ĨƵĞ ůĂ &ƵŶĚĂĐŝſŶ >ĞſŶ ůŽLJ͕ ƋƵŝĞŶĞƐ ƐŽŶ ůŽƐ ĞũĞĐƵƚŽƌĞƐ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĂŶƚĞ
^E͘
ů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĄ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϬ͕ ůŽƐ ŵĞƐĞƐ ĚĞ ŶĞƌŽ͕ &ĞďƌĞƌŽ LJ DĂƌnjŽ͘
WZK'Z D &KZd >/D/EdK KD/>͗
ƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƐĞ ĐŽŵĞŶnjſ Ă ĞũĞĐƵƚĂƌ ĞŶ Ğů ŵĞƐ ĚĞ KĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ƐƵ ĚƵƌĂĐŝſŶ ĨƵĞ
ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ŝĐŝĞŵďƌĞ͖ Ğů ^ĞƌǀŝĐŝŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ LJ ŵƉůĞŽ͕ ƚƌĂŶƐĨŝƌŝſ Ă ůĂ
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ Ψ ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ Ă ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĂƉŽLJĂƌ Ğů ŝŶŝĐŝŽ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ ĐŽŶ ůŽ ĐƵĂů ĨƵĞ
ƉŽƐŝďůĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ ƵŶĂ ZĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƌĂ ĚĞ ŵƉƌĞƐĂƐ LJ ĂĚƋƵŝƌŝƌ ĂůŐƵŶŽƐ ŝŶƐƵŵŽƐ ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ
ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĞŶ ůĂ KD/>͘ ĚĞŵĄƐ ƐĞ ƌĞĐŝďŝſ ĚĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ
ZĞŐŝŽŶĂů ƵŶ ĂƉŽƌƚĞ ĚĞ ƵŶ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ LJ ƵŶĂ ŝŵƉƌĞƐŽƌĂ ŵƵůƚŝĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ ĂƉŽƌƚĞ ƋƵĞ ĂůĐĂŶnjſ ƵŶ
ŵŽŶƚŽ ĚĞ Ψ ϳϵϮ͘ϬϬϬ͘Ͳ
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ƐĞ ůŽŐƌſ ŝŶƐĞƌƚĂƌ ůĂďŽƌĂůŵĞŶƚĞ LJ ĂĐƌĞĚŝƚĂƌ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĚĞ ϲϳ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ƐŽůŝĐŝƚſ Ă ^E ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ LJ ƐĞŐƵŶĚĂ ƌĞŵĞƐĂ ĚĞů ŝŶĐĞŶƚŝǀŽ Ă ůĂ
ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐſ ƵŶĂ ďŽŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƉŽƌ ĚŝĐŚŽ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ Ψ ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ĂƉƌŽdžŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͘
WĂƌĂ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϬ ƐĞ ĞƐƉĞƌĂ ůůĞŐĂƌ Ă ůŽƐ Ψ ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ƉŽƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ƉĂŐŽ ĚĞ ŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐ Ă
ůĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ͘
/s͘Ͳ K&//E &KDEdK WZKhd/sK͗
ŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ͗
^Ƶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŽďũĞƚŝǀŽ ĞƐ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ ůŽƐ ǀşŶĐƵůŽƐ ĐŽŶ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ LJ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶĂ͕ ĞŶ ƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂƐĞƐŽƌşĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂůŝnjĂĐŝſŶ ;>ĞLJ ĚĞ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂ &ĂŵŝůŝĂƌͿ͕ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕
ĂĐĐĞƐŽ Ă ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ;ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ LJ ƉƌŝǀĂĚĂƐͿ͕ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ŶƵĞǀŽƐ ŵĞƌĐĂĚŽƐ LJ
ĞŶĐĂĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ͗
ϭ
WƌŽŵŽǀĞƌ ůĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ĐĂŶĂůĞƐ ĚĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝnjĂĐŝſŶ ůŽĐĂů LJ ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ĂĐĐĞĚĞƌ
ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ LJ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂ Ă ůŽƐ ŵĞƌĐĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĂƵŵĞŶƚĂƌ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ͘
Ϯ
ŽŽƌĚŝŶĂƌ ƵŶĂ ƌĞĚ ĚĞ ĂƉŽLJŽ Ă ůĂ ŵŝĐƌŽ LJ ƉĞƋƵĞŹĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ƐĂƚŝƐĨĂĐĞƌ ƐƵƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ůŽ ĐƵĂů ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄ ŶĞdžŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƌĞƐƉŽŶĚĂŶ Ă ĞƐƚĂƐ
ĞdžŝŐĞŶĐŝĂƐ͗
• ĂŶĐĂ͕ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐ LJ KE'͘
• ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ
• ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ /ŵƉƵĞƐƚŽƐ /ŶƚĞƌŶŽƐ
• ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ ;ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂͿ
•
ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ ŐƌĞŵŝĂůĞƐ ĚĞ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ
• Kd͕ ŽŶƐƵůƚŽƌĂƐ
ϯ
ƌĞĂƌ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ĚĞ ĞŶĐĂĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͕ ĞŶƚƌĞ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ LJ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ͘
ϰ
DŽŶŝƚŽƌĞĂƌ Ă ůŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĂƉŽLJĂƌůŽƐ ĞŶ ĨƵƚƵƌŽƐ
ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͘
ϱ
&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ǀşŶĐƵůŽƐ ĐŽŶ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ LJ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ǀŝƐŝƚĂƐ Ă ƚĞƌƌĞŶŽ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘
ϲ
ZĞĂůŝnjĂƌ ƵŶ
ůĞǀĂŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ͕
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƉŽƌ ĐƵĞŶƚĂ ƉƌŽƉŝĂ LJ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚĞ ůĂ KD/>͕
ϳ
WƌŽŵŽǀĞƌ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽƐ͕ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ LJ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ͕ ĞŶ
ůŽƐ ƌƵďƌŽƐ ĚĞ ŵƵĞďůĞƐ LJ ĚĞĐŽƌĂĐŝſŶ͕ ŐĂƐĨŝƚĞƌşĂ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ ŵĞƚĂů ŵĞĐĄŶŝĐĂ͕ ĞƚĐ͕͘ ĐŽŵŽ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĚĞ ƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ LJ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ
ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ğ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ƉŽƐĞƐŝŽŶĂƌƐĞ
ĞŶ ƵŶ ŵĞƌĐĂĚŽ ŵĄƐ ĞdžŝŐĞŶƚĞ LJ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽ͘
ϴ
ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ŵĞƐĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶ
ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ͘
ϵ
&ŽƌŵĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ LJ ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐ
• ǀŝƐŝƚĂƐ Ă ƚĞƌƌĞŶŽ
• ĐŚĂƌůĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂƐ
• ĐƌĞĂĐŝſŶ ƌĞĚ ƐŽůŝĚĂƌŝĂ
• ĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ
• KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ Ăů ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌ
ϭϬ ZĞĂůŝnjĂƌ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ĐŽŶ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ LJ ƉƌŝǀĂĚĂƐ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ƋƵĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ LJ
ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ ƉƵĞĚĂŶ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
ƚƌĂƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͕ ƌĞĂůŝnjĂƌ ƉĂƐĂŶƚşĂƐ͕
ŵŝƐŝŽŶĞƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘
ϭϭ ŽŽƌĚŝŶĂƌƐĞ ĐŽŶ ůŽƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ;ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ Ž ĞdžƚĞƌŶŽƐͿ
ϭϮ ZĞƵŶŝŽŶĞƐ ŵĞŶƐƵĂůĞƐ͕ ĚĞ ůĂ DĞƐĂ ŽŵƵŶĂů ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ
'ƌĞŵŝĂůĞƐ ;&ŽŵĞŶƚŽ WƌŽĚƵĐƚŝǀŽ ƌĞĂůŝnjĂ ůĂ ůĂďŽƌ ĚĞ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂͿ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ZĞůĞǀĂŶƚĞƐ͗
•
^Ğ ŚĂ ĨŽƌƚĂůĞĐŝĚŽ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ŵƉƌĞƐĂͲDƵŶŝĐŝƉŝŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ DĞƐĂ ŽŵƵŶĂů͕ ĐƵLJŽ ĞƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĞŶ ůĂƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ĚĞ &ŽŵĞŶƚŽ WƌŽĚƵĐƚŝǀŽ LJ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ
ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ĐŽŵƵŶĂů͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƉŽƐƚƵůĂĐŝſŶ ĚĞ &ŽŶĚŽƐ ĐŽŶĐƵƌƐĂďůĞƐ͕ ƌƵĞĚĂƐ ĚĞ
ŶĞŐŽĐŝŽ͕ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞŶĐĂĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͕ ĞƚĐ͘ ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĚŝƌŝŐŝƌ Ă ůĂ
ĐŽŵƵŶĂ ĞŶ ůĂ ƐĞŶĚĂ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͘
•
WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽLJĞĐƚŽ͕ ͞ŽŶǀĞŶŝŽ ĚĞ ŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ^ĂůƵĚ͟ ĞŶƚƌĞ Ğů ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ
ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŶſŵŝĐŽ >ŽĐĂů LJ Ğů ĞŶƚƌŽ ĚĞ ĐĐŝſŶ LJ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ^ŽĐŝĂů͕
Ăů ϮǑ ŽŶĐƵƌƐŽ ĚĞ ƵĞŶĂƐ WƌĄĐƚŝĐĂƐ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͘
‡ dƌĞƐ ŵĞƐĞƐ ĚĞ ĂƐĞƐŽƌşĂƐ ĐŽŶ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ŝĚſŶĞŽƐ͕ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉůĂŶĞƐ ĚĞ
ŶĞŐŽĐŝŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĐĂƉŝƚĂů ƐĞŵŝůůĂ ĚĞ ^ĞƌĐŽƚĞĐ͕
ϵϬ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĨƵĞƌŽŶ ĂƐĞƐŽƌĂĚĂƐ
ĂƉƌŽdžŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͘
‡ >ĂŶnjĂŵŝĞŶƚŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ :ƵǀĞŶŝů ͞ŵƉƌĞŶĚĞŵŝů͟
ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ ĚŝŐŝƚĂů LJ ĂƉŽLJŽ Ă ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵŝĐƌŽ LJ ƉĞƋƵĞŹĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ DzWƐ͕ ƋƵĞ ŝŵƉƵůƐĂ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ LJ EĞŐŽĐŝŽƐ ĚĞ ƵŽĐh LJ Ğů
^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ dĠĐŶŝĐĂ ;^ĞƌĐŽƚĞĐͿ͕ ƐĞ ĚŝŽ ŝŶŝĐŝŽ Ăů ƉƌŽLJĞĐƚŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ
ũƵǀĞŶŝů ͞ŵƉƌĞŶĚĞŵŝů͕͟ ƋƵĞ ĂƉƵŶƚĂ Ă ŵŽƚŝǀĂƌ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞ ůĂ Z͘
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͕ ĞŶ ƚĂůůĞƌĞƐ ĚĞ ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ŐĞŶĞƌĂƌ ƵŶ ĐŽŶĐƵƌƐŽ ĚĞ
ƉůĂŶĞƐ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝŽƐ͘
‡ ŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ŝƉůŽŵĂĚŽ ĞŶ ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ >ĂďŽƌĂůĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ƐĞĐƚŽƌ
DƵŶŝĐŝƉĂů͕ WĞƌĨŝůͬĂ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŶſŵŝĐŽ >ŽĐĂů ŝŵƉĂƌƚŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ƌƚĞƐ
LJ ŝĞŶĐŝĂƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ Z/^͘
‡ WZK'Z D ^ &K^/^͗
/EsZ^/ME
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ
ƉŽLJŽ Ă ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĐŽŶſŵŝĐĂ W
ϭϰ
/ŶǀĞƌƐŝſŶ ƉŽƌ
ƉĞƌƐŽŶĂ
Ψ ϰϬϬ͘ϬϬϬ
ƉŽLJŽ Ă ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĐŽŶſŵŝĐĂ W
ϭϳ
Ψ ϰϬϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϲ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϲ
Ψ ϯϬϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ
Ăů
ϰϬ
Ψ ϰϬϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϭϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ăů
ϰϬ
Ψ ϰϬϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϭϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
W D džƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ
ϲϬ
Ψ ϯϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ Ϯϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
W D džƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ
ϰϬ
Ψ ϯϱϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϭϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
WƌŽŐƌĂŵĂ ŵƉƌĞŶĚĞ DĄƐ͕ ƵŶŽ ĐŽŶ
ϯ
Ψ ϰϬϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϭ͘ϯϮϬ͘ϬϬϬ
ŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ^ŽĐŝĂů W^
WƌŽŐƌĂŵĂ
ĚĞ
ƉŽLJŽ
dŽƚĂů
Ψ ϱ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ
ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ W D ϭ
WƌŽŐƌĂŵĂ
ĚĞ
ĂƉŽLJŽ
ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ W D Ϯ
ĐŽĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ
;ΨϰϬ͘ϬϬϬͿ
ŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ :ƵǀĞŶŝů
ϭϮ
dŽƚĂů ĚĞ ůĂ /ŶǀĞƌƐŝſŶ ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘
ϮϯϮ
Ψ ϭϬϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϴϯ͘ϳϮϬ͘ϬϬϬ
•
WZK'Z D ^ ^ZKd z WZK'Z D ^ KE K&/E E/D/EdK DWZ^ Z/ > W/d >
^D/>>
ĂƉŝƚĂů ^ĞŵŝůůĂ ĞƐ ƵŶ &ŽŶĚŽ ŽŶĐƵƌƐĂďůĞ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ ĚĞů ƉĂşƐ͕ ĐƵLJŽ
ŽďũĞƚŝǀŽ ĞƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌ Ă ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĞƐ͘
>Ă KĨŝĐŝŶĂ ĚĞ &ŽŵĞŶƚŽ WƌŽĚƵĐƚŝǀŽ ĚŝĨƵŶĚĞ͕ ŽƌŝĞŶƚĂ LJ ĂƉŽLJĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƚĂůůĞƌĞƐ ƉĂƌĂ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůŽƐ WůĂŶĞƐ ĚĞ EĞŐŽĐŝŽƐ LJ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ĞŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŶ Ğů ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ Ğů ƉƌŽLJĞĐƚŽ Ă
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƉĄŐŝŶĂ tĞď ĚĞ ^ZKd͘
/EsZ^/ME
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ
/ŶǀĞƌƐŝſŶ dŽƚĂů
ĂƉŝƚĂů ^ĞŵŝůůĂ ŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŶ ĐŽĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ
ϭϯ
Ψ ϰϮ͘ϱϬϰ͘ϯϰϱ
ĐŽĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ
Ψ ϭϲϱ͘ϵϭϵ͘ϭϭϮ
Ğů
ϭϴ
Ψ Ϯϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
&ŽŶĚŽ ŽŶĐƵƌƐĂďůĞ ĚĞ ŵŽĚĞƌŶŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ĨĞƌŝĂƐ
ϭϴϱ
Ψ ϯϭ͘ϰϱϬ͘ϬϬϬ
ĐŽĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ
Ψ ϭϬ͘ϰϴϯ͘ϯϵϱ
Ϯϭϲ
Ψ Ϯϳϳ͘ϯϱϲ͘ϴϱϮ
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů
>şŶĞĂ
ĚĞ
ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ
ƉĂƌĂ
ŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘
>ŝďƌĞƐ
dŽƚĂů ĚĞ ůĂ /ŶǀĞƌƐŝſŶ ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘
•
WZK'Z D KE / DWZE/D/EdK /E1'E hZ EK
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ
/ŶǀĞƌƐŝſŶ
WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ /ŶĚşŐĞŶĂ hƌďĂŶŽ
ϮϬ
Ψ ϮϱϬ͘ϬϬϬ
dŽƚĂů ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘
ϮϬ
Ψ ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
/EsZ^/ME dKd > > HK E dKK^ >K^ WZK'Z D ^ :hd K^͗ Ψ ϯϲϲ͘Ϭϳϲ͘ϴϱϮ͕ W Z
ϰϲϴ E&// Z/K^͘Ͳ
WZKD/K /EsZ^/ME WKZ WZ^KE ͗ Ψ ϳϴϮ͘ϬϬϬ WZKy͘
&ĞƌŝĂƐ ƌĞĂůŝnjĂĚĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ͗
•
&ĞƌŝĂ DŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů LJ ĚƵĐĂĐŝſŶ dĠĐŶŝĐŽ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ĚŝĨŝĐŝŽ
ŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů͘ Ŷ ĞƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŶ ϰϴ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƌƵďƌŽƐ ;ĂƌƚĞƐĂŶşĂƐ͕
ĐŽŶĨĞĐĐŝſŶ͕ ĞƐƚĠƚŝĐĂ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕
ĂĚĞŵĄƐ ĞdžƉƵƐŝĞƌŽŶ ĐƵĂƚƌŽ >ŝĐĞŽƐ dĠĐŶŝĐŽƐ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶĂ͘ Ŷ ĞƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ůĂ KĨŝĐŝŶĂ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ /ŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ >ĂďŽƌĂů ƐĞ ƚƌĂƐůĂĚſ Ă ůĂ &ĞƌŝĂ
ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽ ƐƵƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘ ^Ğ ƌĞĂůŝnjſ ĚĞƐĚĞ Ğů ϭϵ Ăů Ϯϯ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ͘
•
&ĞƌŝĂ ĚĞů ŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ϮϬϬϵ͕ ĞŶ Ğů WĂƐĞŽ ƵůƚƵƌĂů :ŽƚĂďĞĐŚĞ͕ ƐƚĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĂů͕ ĞƐƚĂ
ĨĞƌŝĂ ĨƵĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂĚĂ ƉŽƌ ůŽƐ &ŽŵĞŶƚŽƐ WƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͕ ĚĞ WƵĚĂŚƵĞů͕ ĞƌƌŽ EĂǀŝĂ͕ ƐƚĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĂů LJ
YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů LJ ƐĞ ĐŽŶƚſ ĐŽŶ ůĂ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵƉƌĞƐĂƐ WƵůůŵĂŶ LJ ůĂ &ƵŶĚĂĐŝſŶ dƌĂďĂũŽ
ƉĂƌĂ ƵŶ ,ĞƌŵĂŶŽ͘
Ŷ ĞƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŶ ϭϭ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ LJ ϯϲ ĞdžƉŽƐŝƚŽƌĞƐ ĞŶ ƚŽƚĂů͕ ĞŶ
ĞƐƚĂ ĨĞƌŝĂ ĞdžƉƵƐŝĞƌŽŶ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƌƵďƌŽƐ ĐŽŵŽ͗ ĂƌƚĞƐĂŶşĂƐ͕ ĐŽŶĨĞĐĐŝſŶ͕ ŵƵĞďůĞƐ͕ ĞƚĐ͘ ƐĞ ƌĞĂůŝnjŽ
ĞŶƚƌĞ Ğů ϭϲ Ăů ϮϬ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ
•
&ĞƌŝĂ EĂǀŝĚĞŹĂ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ ĞŶ ůĂ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŶſŵŝĐŽ >ŽĐĂů
Ŷ ĞƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŶ ϮϮ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƌƵďƌŽƐ ;ĂƌƚĞƐĂŶşĂƐ͕ ĐŽŶĨĞĐĐŝſŶ͕
ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͕ ĞƚĐ͘ ƐƚĂ ĨĞƌŝĂ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůſ ĚĞƐĚĞ Ğů Ϯϭ Ăů Ϯϰ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͘
s͘Ͳ W /d /ME͗
>Ă ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ĄƌĞĂ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ĞƐ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞŵƉůĞĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ LJ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ŽĨŝĐŝŽƐ Ƶ ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ůĞƐ
ĨĂĐŝůŝƚĞŶ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ƵŶ ĞŵƉůĞŽ Ž ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͗
•
EǑ
ƵƌƐŽƐ ^E ƉĂƌĂ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ LJ ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐ
EŽŵďƌĞ ĐƵƌƐŽ
EǑ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ
ƵƌĂĐŝſŶ
/ŶǀĞƌƐŝſŶ
ϮϬ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ϮϱϬ ŚŽƌĂƐ
Ψ ϭϮ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ
ĐƵƌƐŽƐ
ϭ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ŽŶƐĞƌǀĂƐ LJ
DĞƌŵĞůĂĚĂƐ
ϭ
ŽƌƚĞ LJ ĐŽŶĨĞĐĐŝſŶ
ϮϬ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ϮϱϬ ŚŽƌĂƐ
Ψ ϭϮ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϰ
/> ;ŽŵƉƵƚĂĐŝſŶͿ
ϳϲ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ;ϭϵ ĞŶ ĐĂĚĂ
ϭϰϬ ŚŽƌĂƐ
Ψ ϮϮ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ
ĐƵƌƐŽͿ
ƉŽƌ ĐƵƌƐŽ
;Ψ ϱ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ ƉŽƌ ĐƵƌƐŽͿ
ϭϭϲ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ϲϰϬ ŚŽƌĂƐ
Ψ ϰϳ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ
dŽƚĂů
WƌŽŵĞĚŝŽ ĚĞ /ŶǀĞƌƐŝſŶ ƉŽƌ ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͗ Ψ ϰϬϴ͘ϬϬϬ
WƌŽŵĞĚŝŽ ĚĞ ŚŽƌĂƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ƉŽƌ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͗ ϭϳϴ ŚŽƌĂƐ
dKd > ,KZ ^ W /d /ME Z >/ ^ hZ Ed > HK ϮϬϬϵ͗ ϮϬ͘ϲϰϬ͘Ͳ
dKd > /EsZ^/ME E /EZK E W /d /ME hZ Ed > HK ϮϬϬϵ͗ Ψϰϳ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ
•
ƌĞĂĐŝſŶ ĚĞů Kd DƵŶŝĐŝƉĂů͘
ĞƐĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ŶƵĞƐƚƌŽ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ ĐƵĞŶƚĂ ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ƵŶ Kd DƵŶŝĐŝƉĂů͘
WĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ ĚŝĐŚŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ƐĞ ƚƵǀŝĞƌŽŶ ƋƵĞ ƌĞĂůŝnjĂƌ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŐĞƐƚŝŽŶĞƐ͗
•
ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚŽƌͲĂƐĞƐŽƌ ƉĂƌĂ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ LJ ĚĞ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůĂ ĨĂĐƚŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŶ ƵŶ Kd
DƵŶŝĐŝƉĂů LJ ĚĞ ƐĞƌ ƉŽƐŝƚŝǀŽ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ ŝŶŝĐŝĂƌ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ LJ ĚŝůŝŐĞŶĐŝĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ
LJ ůĞŐĂůĞƐ͕ ĐŽŶĚƵĐĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞů Kd DƵŶŝĐŝƉĂů͘
•
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ Ğů ĚĞƐĂĨşŽ ŵĂLJŽƌ ĨƵĞ ĞůĂďŽƌĂƌ ƵŶ DĂŶƵĂů ĚĞ 'ĞƐƚŝſŶ ĚĞ
ĂůŝĚĂĚ͕ ĐŽŶ ƐƵƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ Ğ ŝŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ͕ ƉĂƌĂ ŽďƚĞŶĞƌ ůĂ ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ
ďĂũŽ ůĂ ŶŽƌŵĂ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ EŚϮϳϮϴͬϮϬϬϯ͕ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ŽƉƚĂƌ
ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ Ă ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞů Kd DƵŶŝĐŝƉĂů͘
ƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚƵƌſ ϯ ŵĞƐĞƐ LJ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ŵĞƐĞƐ ĚĞ ũƵůŝŽ LJ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͘
hŶĂ ǀĞnj ƚĞƌŵŝŶĂĚŽ LJ ĂƉƌŽďĂĚŽ Ğů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ 'ĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂůŝĚĂĚ͕ ƐĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂ Ă ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƌĂ /Z D ,/> ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƌĞĂůŝĐĞ ůĂƐ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĐĂůŝĚĂĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ͕ Ğů ĐƵĂů ĨƵĞ ĂƉƌŽďĂĚŽ LJ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ĞŶ ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͘
zĂ ĐŽŶ ůĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂƐ ŵĂŶŽƐ͕ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚŝſ Ă Ğŵŝƚŝƌ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ůĞŐĂů ĂĚŝĐŝŽŶĂů ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ LJ ƌĞĂůŝnjĂƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĨŽƌŵĂů ĂŶƚĞ Ğů ^ĞƌǀŝĐŝŽ
EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ LJ ŵƉůĞŽ͕ ƉĂƌĂ ŽďƚĞŶĞƌ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĚŝĐŚĂ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ
ƋƵĞ ĂƵƚŽƌŝĐĞ Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ůĞŐĂů ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ KƌŐĂŶŝƐŵŽ dĠĐŶŝĐŽ ĚĞ ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͘ ŝĐŚĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ƐĞ ƉƌŽŵƵůŐſ ĞŶ Ğů ŵĞƐ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ƐĞƌĄ ǀĄůŝĚĂ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƐĞ ŵĂŶƚĞŶŐĂ
ǀŝŐĞŶƚĞ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ Ğů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ 'ĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂůŝĚĂĚ ƋƵĞ ƌŝŐĞ Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ
Kd͘
s/͘Ͳ Z^hDE &/E E/ZK͗
dKd > ZhZ^K^ 'EZ K^ WKZ > W Zd DEdK ^ ZZK>>K
KEMD/K hZ Ed > HK ϮϬϬϵ͕ ^'>K^ K^ WKZ Z dZ :K͗
•
KD/>
͗ Ψ ϮϬ͘ϯϵϮ͘ϬϬϬ
•
&KDEdK
͗ Ψ ϯϲϲ͘Ϭϳϲ͘ϴϱϮ
•
W /d /ME
͗ Ψ ϰϳ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ
dKd > &/E >͗ Ψ ϰϯϯ͘ϳϲϴ͘ϴϱϮ͘Ͳ
5(680(1 ),1$1&,(52
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
20,/
)20(172
&$3$&,7$&,Ð1
727$/ (1
0,//21(6
'( 3(626
^Zd Z/ KDhE > W> E/&/ /ME
^^KZ/ hZ E
Ͳ
EƵĞǀŽ WůĂŶ ZĞŐƵůĂĚŽƌ ŽŵƵŶĂů
ů ŶƵĞǀŽ WůĂŶ ƌĞŐƵůĂĚŽƌ ŽŵƵŶĂů ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĞŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ
͞ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ hƌďĂŶŽ͕͟ ĐŽŵƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ ĐŽŶĐĞũĂůĞƐ LJ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ͘
Ͳ
WƌŽLJĞĐƚŽ ŽƐƚĂŶĞƌĂ ^Ƶƌ
Ŷ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĞŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ůĂ WƌŝŵĞƌĂ ĞƚĂƉĂ ĚĞů WƌŽLJĞĐƚŽ
ŽƐƚĂŶĞƌĂ ^Ƶƌ͕ Ğů ƉƌŽLJĞĐƚŽ ĐŽŶƚĞŵƉůĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ĂǀĞŶŝĚĂ ĚĞ ĐƵĂƚƌŽ ƉŝƐƚĂƐ͕ ĚŽƐ ƉŝƐƚĂƐ
ƉŽƌ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ƵŶŝĞŶĚŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĐĂůůĞ ĂůŵĂĐĞĚĂ ƉŽƌ Ğů KƌŝĞŶƚĞ͕ ŚĂƐƚĂ ůĂ ĐĂůůĞ tĂůŬĞƌ DĂƌƚşŶĞnj ƉŽƌ
Ğů ƉŽŶŝĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ ĚĞů WƌŽLJĞĐƚŽ ŽƐƚĂŶĞƌĂ ^Ƶƌ͕ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶĂ ƐĞ ĂďƌĞ
ŚĂĐŝĂ Ğů ŽƌŝĞŶƚĞ͕ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ŚĂĐŝĂ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ ^ĂŶƚŝĂŐŽ͘
ů ƉƌŽLJĞĐƚŽ ĞŶ ƐƵ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞďĞƌĄ ƵŶŝƌ ĚĞƐĚĞ ĂůŵĂĐĞĚĂ ƉŽƌ Ğů ŽƌŝĞŶƚĞ ŚĂƐƚĂ ůĂ ǀĞŶŝĚĂ
ŵĠƌŝĐŽ sĞƐƉƵĐŝŽ ƉŽƌ Ğů ƉŽŶŝĞŶƚĞ͕ ďŽƌĚĞĂŶĚŽ ĚĞů ZŝŽ DĂƉŽĐŚŽ ƉŽƌ Ğů ďŽƌĚĞ ^Ƶƌ͘
Ͳ
džƚĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ >şŶĞĂ ϱ ĚĞů DĞƚƌŽ
ů ϭϮ ĚĞ ŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϬ͕ ĐŽŶ ůĂ WƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ WƌĞƐŝĚĞŶƚĂ DŝĐŚĞůůĞ ĂĐŚĞůĞƚ͕ ƐĞ ŝŶĂƵŐƵƌĂ
ůĂ ĞdžƚĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ >şŶĞĂ ϱ ĚĞů ŵĞƚƌŽ͕ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĞƐƚĂĐŝſŶ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ŚĂƐƚĂ ůĂ ƐƚĂĐŝſŶ
WƵĚĂŚƵĞů͕ ĞƐƚĂ ĞdžƚĞŶƐŝſŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ ĚĞ ϱ ŶƵĞǀĂƐ ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ
ĚŽƐ ƋƵĞĚĂŶ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ͞ƐƚĂĐŝſŶ >ŽƵƌĚĞƐ LJ ƐƚĂĐŝſŶ ůĂŶƋƵĞĂĚŽ͘͟
Ͳ
EƵĞǀĂ WůĂnjĂ ^ŝŵſŶ ŽůşǀĂƌ
ŽŶ ůĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ ĚĞ ůĂƐ ŶƵĞǀĂƐ ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŵĞƚƌŽ ĚĞ ůĂ >şŶĞĂ ϱ͕ LJ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂƐ ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉĂƐĂŶ ƉŽƌ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ƐĞ ĚŝŽ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ůĂ
ZĞŵŽnjĂĚĂ WůĂnjĂ ^ŝŵſŶ ŽůŝǀĂƌ͕ ůĂ ƋƵĞ ĨƵĞ ƌĞŵŽĚĞůĂĚĂ͕ ĐŽŵŽ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ŵŝƚŝŐĂĐŝſŶ ƉŽƌ DĞƚƌŽ͕
ůĂƐ ŽďƌĂƐ ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĞƌŽŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞǀŽƐ ƉĂǀŝŵĞŶƚŽƐ͕ ŶƵĞǀŽƐ ƉƌĂĚŽƐ͕ ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ LJ
ŶƵĞǀĂ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ LJ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞǀŽ ŵŽďŝůŝĂƌŝŽ ƵƌďĂŶŽ͘
/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ
ĐŽŶĐůƵŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ LJ ĂƋƵĞůůŽƐ ĞŶ ĞũĞĐƵĐŝſŶ͕
ƐĞŹĂůĂŶĚŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵ
ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͘
^Zd Z/ KDhE > W> E/&/ /ME
ƐƚĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĞƐ ůĂ ĞŶĐĂƌŐĂĚĂ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ WƌŽLJĞĐƚŽƐ LJ WůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ
^ŽĐŝĂů͕ ĚĞ ƉƌĞƉĂƌĂƌ͕ ĞůĂďŽƌĂƌ͕ ĂŶĂůŝnjĂƌ͕ ĞǀĂůƵĂƌ LJ ƉŽƐƚƵůĂƌ Ă ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĞdžƚĞƌŶŽ͕ ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ
ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
W Zd DEdK WZKzdK^ z W> E/&/ /ME ^K/ >
EǑ
&hEd &/E E/ D/EdK
DKEdK
DΨ
^/dh /ME
dh >
ϭ
/Zh> Z ϯϯ
ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ >ƵŵŝŶĂƌŝĂƐ sŝĂůĞƐ YƵŝŶƚĂ
ϯϬϬϴϱϱϮϯ
EŽƌŵĂů͕ ƚĂƉĂ ϯ
Ψϰϯϳ͘ϴϲϴ͘Ͳ
WZK K
Ϯ
/Zh> Z ϯϯ
ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ sĞŚşĐƵůŽƐ ƵƐŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ϯϬϬϵϯϵϲϱ
ΨϭϮϲ͘ϬϬϬ͘Ͳ
WZK K
ϯ
/Zh> Z ϯϯ
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƐƉĂĐŝŽƐ WƷďůŝĐŽƐ͕ ĐŽŵƵŶĂ
ϯϬϬϵϳϰϬϬ
ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
ΨϭϰϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ
&/
ϱ
/Zh> Z ϯϯ
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ
ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ ;ĞŶƚƌŽ ƵůƚƵƌĂůͿ
ϲ
&EZ
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ sĞƌĞĚĂƐ ĞŶ ĂůůĞƐ ĚĞ
ϯϬϬϳϲϭϱϬ
YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ^ĞŐƵŶĚĂ ƚĂƉĂ
ϳ
&EZ
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ sĞƌĞĚĂƐ ĞŶ ĂůůĞƐ ĚĞ
ϯϬϬϴϱϱϬϱ Ψϭ͘ϬϮϵ͘ϰϮϴ͘Ͳ
YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ dĞƌĐĞƌĂ ƚĂƉĂ
ϴ
&EZ
DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ WůĂnjĂ >Ž ĞƐĂ
ϯϬϬϴϱϱϮϵ
Ψϱϰϭ͘ϰϴϮ͘Ͳ
&/
ϵ
&EZ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĚŝĨŝĐŝŽ DƵŶŝĐŝƉĂů ƉĂƌĂ
ϯϬϬϰϱϮϭϭ
Ğů &ŽŵĞŶƚŽ WƌŽĚƵĐƚŝǀŽ
ΨϰϴϬ͘ϰϬϬ͘Ͳ
&/
ϭϬ
&EZ
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶ ŽŶƐƵůƚŽƌŝŽ >Ž &ƌĂŶĐŽ͕ YƵŝŶƚĂ
ϯϬϬϴϱϴϮϳ
EŽƌŵĂů
ΨϲϬ͘ϯϬϬ͘Ͳ
&/
ϭϭ
&EZ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ :ĂƌĚşŶ /ŶĨĂŶƚŝů ĂƚĂŵĂƌĐĂ
Ψϯϯϴ͘ϵϴϮ͘Ͳ
&/
EKDZ > WZKzdK
M/'K
/W
E
> KZ /ME
ϮϬϭϵϬϮϬϯ
Ψϯϭϱ͘ϵϲϮ͘Ͳ
WZK K
E
> KZ /ME
ϭϮ
&EZ
DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ WůĂnjĂ 'ĂƌŝŶ
ϯϬϬϳϲϭϰϬ
ΨϯϮϮ͘ϴϭϲ͘Ͳ
E :h/ME
ϭϯ
&EZ
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ sĞŚşĐƵůŽƐ ŽŵƵŶĂ ĚĞ
ϯϬϬϳϰϰϲϰ
YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
Ψϯϯϳ͘ϮϬϭ͘Ͳ
:hd K
ϭϰ
&EZ
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶ
ƵĂƌƚĞů
/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͕ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
ϭϱ
&EZ ͬ E
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ LJ ƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ ^ĂůĂ ĚĞ
ϯϬϬϴϱϰϱϭ
ƌƚĞƐ ƐĐĠŶŝĐĂƐ͕ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
Ψϵϴϭ͘ϲϬϴ͘Ͳ
&/
ϭϲ
&EZ ^dKZ/ >
,/>WKZd^
DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ LJ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ƐƚĂĚŝŽ
ϯϬϬϯϯϲϮϵ
:ŽƐĠ ůŝŵĞŶƚ Ͳ ƚĂƉĂ /
Ψϯϱϳ͘ϮϭϮ͘Ͳ
E :h/ME
ϭϳ
&EZ ^dKZ/ >
,/>WKZd^
DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ƐƚĂĚŝŽ :ŽƐĠ ůŝŵĞŶƚ͕
ϯϬϬϳϬϳϴϭ
ƚĂƉĂ Ϯ
ΨϮϲϵ͘ϵϲϱ͘Ͳ
:hd K
ϭϴ
^dKZ/ >
,/>WKZd^
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ŽŵƉůĞũŽ
ĞƉŽƌƚŝǀŽ
ϯϬϬϰϵϳϵϵ
hŶŝĚĂĚ sĞĐŝŶĂů ϯϰ͕ ^ĂƌĂ 'ĂũĂƌĚŽ
Ψϱϰϵ͘ϱϵϳ͘Ͳ
&/
ϭϵ
^dKZ/ > E
ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ĂƐŽŶĂ ƵďďŽŝƐ͕ YƵŝŶƚĂ
EŽƌŵĂů
ΨϴϱϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ
:hd K
ϮϬ ^dKZ/ > D/Esh
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ WĂƌƋƵĞ ƵůƚƵƌĂů ĞŶ ŽŶĂ
ϯϬϬϳϬϮϲϳ
WĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
Ψϱϯϳ͘ϰϲϯ͘Ͳ
Z^
Ϯϭ
WDh Ͳ &Z/>
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶ Ğ DŽďŝůŝĂƌŝŽ Ŷ WůĂnjĂƐ
ŽŵƵŶĂ Ğ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
Ψ ϭϵ͕ϲϴϭ
:hd K
ϮϮ
WDh
dZ //KE >
DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ Ğ /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŝĚĞĐŽ
Ğ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
Ψ ϭϯ͕ϯϳϮ
:hd K
Ϯϯ
WDh
dZ //KE >
DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ
DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ
Ğ
ĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ
Ψ Ϯϯ͕Ϯϱϵ
:hd K
Ϯϰ
WDh Ͳ &Z/>
DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ
DƵŶŝĐŝƉĂů
Ğ
/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
Ψ ϯϬ͕ϴϵϲ
:hd K
Ϯϱ
WDh Ͳ DW>K
DZ'E/
ŵƉůŝĂĐŝſŶ hŶŝĚĂĚ sĞĐŝŶĂů EΣϭϳ ŽŵƵŶĂ
Ğ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
Ψ ϰϱ͕Ϯϯϳ
:hd K
Ϯϲ
WDh Ͳ
DZ'E/
DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ DƵůƚŝĐĂŶĐŚĂ 'ŝŵŶĂƐŝŽ
:ŽƐĠ DŝŐƵĞů ĂƌƌĞƌĂ ;ZĞĐĂƌƉĞƚĞŽͿ
Ψ ϭϲ͕ϲϲϰ
>//d /ME
WE/Ed
WŽůŝĐŝĂů
> KZ EK
/^HK
ϯϬϬϳϲϴϳϭ
Ϯϳ
WDh Ͳ DW>K
DZ'E/
/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶ
WĂƌĂ
ĚŝĨŝĐŝŽ ŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů
ƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ
Ϯϴ
WDh Ͳ
DZ'E/
Z'/KE >
WĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ğ ĂůůĞƐ hŶŝĚĂĚĞƐ
sĞĐŝŶĂůĞƐ ϭϳ͕ Ϯϱ͕ ϯϳ͕ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
Ψ ϰϵ͕Ϯϴϵ
Ϯϵ
WDh Ͳ
DZ'E/
Z'/KE >
WĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ğ
sĞĐŝŶĂůĞƐ Ϯϯ͕ ϯϯ͕ ϯϳ
ĂůůĞƐ
hŶŝĚĂĚĞƐ
Ψ ϰϵ͕ϯϭϭ
ϯϬ
WDh Ͳ
DZ'E/
Z'/KE >
WĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ğ
sĞĐŝŶĂůĞƐ ϲ͕ Ϯϱ͕ Ϯϳ
ĂůůĞƐ
hŶŝĚĂĚĞƐ
ϯϭ
WDh Ͳ /Z >
ZĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ z ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ğ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
,ŝŐŝĠŶŝĐŽƐ z ĂŵĂƌŝŶĞƐ͕ ZĞĐŝŶƚŽƐ
ĞƉŽƌƚŝǀŽƐ͕ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
Ψ ϲ͕ϯϯϮ
Ψ ϰϵ͕ϴϰϲ
:hd K
KEdZ dK Ͳ
> ^WZ /E'Z^K E
D/Esh
KEdZ dK Ͳ
> ^WZ /E'Z^K E
D/Esh
KEdZ dK Ͳ
> ^WZ /E'Z^K E
D/Esh
Ψ Ϯϭ͕ϱϯϳ
E :h/ME
ϯϮ
WDh Ͳ &/
DZ'E/
EŽƌŵĂůŝnjĂĐŝſŶ ůĠĐƚƌŝĐĂ ƐĐƵĞůĂ ͲϮϵϭ
ĂůŝĐĂŶƚŽ
Ψ ϯϱ͕ϰϬϬ
E :h/ME Ͳ
ZW/ME
WZKs/^KZ/
WE/Ed WKZ
Yh/Z DWZ^
ϯϯ
WDh Ͳ &/
DZ'E/
dĞĐŚĂĚŽ Ğ ĂŶĐŚĂ͕ dĞĐŚĂĚŽ Ğ WĂƚŝŽ z
KďƌĂƐ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ >ŝĐĞŽ
Ͳϳϴ
'ƵŝůůĞƌŵŽ >ĂďĂƌĐĂ
Ψ ϭϰ͕ϵϳϯ
:hd K
ϯϰ
WDh Ͳ &/
DZ'E/
ĂŵďŝŽ WĂǀŝŵĞŶƚŽ Ŷ ϭϯ ^ĂůĂƐ >ŝĐĞŽ Ͳ
ϳϴ 'ƵŝůůĞƌŵŽ >ĂďĂƌĐĂ
Ψ ϭϵ͕ϱϯϳ
:hd K
ϯϱ
WDh Ͳ &/
WŝŶƚƵƌĂ &ĂĐŚĂĚĂ͕ WŝŶƚƵƌĂ WĂƐŝůůŽ͕
EŽƌŵĂůŝnjĂĐŝſŶ ůĠĐƚƌŝĐĂ Ͳ :ƵĂŶ ŶƚŽŶŝŽ
ZşŽƐ
Ψ ϭϵ͕ϯϲϴ
:h/ME
WE/Ed
ϯϲ
WDh Ͳ &/
ĂŵďŝŽ Ğ ŝĞůŽƐ &ĂůƐŽƐ Ŷ WĂƐŝůůŽƐ
džƚĞƌŝŽƌĞƐ /ůƵŵŝŶĂĐŝſŶ Ͳϳϵ
Ψ ϭϵ͕ϬϮϳ
:hd K Ͳ
KZWKZ /ME
ϯϳ
WDh Ͳ &/
DZ'E/
ĂŵďŝŽ
Ğ
sĞŶƚĂŶĂůĞƐ
DĂƉŽĐŚŽ >ŝĐĞŽ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů
&ƌĂŶŬůŝŶ
Ψ ϭϵ͕ϲϲϴ
:hd K Ͳ
KZWKZ /ME
ϯϴ
WDh Ͳ &/
DZ'E/
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ WĂƚŝŽ dĞĐŚĂĚŽ ƐĐƵĞůĂ
ĄƐŝĐĂ ŶƚƵŵĂůĂů
Ψ Ϯϴ͕ϴϱϴ
:hd K Ͳ
KZWKZ /ME
&ĂĐŚĂĚĂ
ĞŶũĂŵşŶ
ϯϵ
WDh Ͳ &/
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶ Ğ ƵďŝĞƌƚĂ džŝƐƚĞŶƚĞ͕ DƵƌŽ
WĞƌŝŵĞƚƌĂů͕ WŝŶƚƵƌĂ džƚĞƌŝŽƌ z KďƌĂƐ
ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ ƐĐƵĞůĂ ͲϮϴϰ Ͳ WůĂƚſŶ
Ψ ϰϴ͕ϵϮϮ
E :h/ME
ϰϬ
WDh Ͳ &/
DZ'E/
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶ Ğ DƵůƚŝĐĂŶĐŚĂ͕ ZĞƉŽƐŝĐŝſŶ
Ğ ƵďŝĞƌƚĂƐ͕ ŽƌƌĞĚŽƌ dĞĐŚĂĚŽ z KďƌĂƐ
ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ ƐĐƵĞůĂ ͲϮϵϳ Ͳ
ŶŐĞůŵŽ
Ψ ϰϴ͕ϵϲϱ
E :h/ME
ϰϭ
WDh Ͳ &/
DZ'E/
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶ Ğ ƵďŝĞƌƚĂ džŝƐƚĞŶƚĞ͕
DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ Ğ ^ƐŚŚ͕ ŽƌƌĞĚŽƌ
ƵďŝĞƌƚŽ z KďƌĂƐ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͕
ƐĐƵĞůĂ 'ŝů Ğ ĂƐƚƌŽ͕ &ͲϯϬϵ
Ψ ϰϴ͕ϵϴϳ
E :h/ME
^Zd Z/ DhE//W >
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ ƉŽƌ ĞƐƚĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĞŶ Ăů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƉƌĞƉĂƌĂƌŽŶ
LJ ĚŝĐƚĂƌŽŶ ϭ͘ϯϵϯ ĞĐƌĞƚŽƐ ůĐĂůĚŝĐŝŽƐ͕ ĞŶƚƌĞ ĞůůŽƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ͗
•
ϯϭ >ůĂŵĂĚŽƐ Ă WƌŽƉƵĞƐƚĂ WƷďůŝĐĂ
•
ϮϮ ĞĐƌĞƚŽƐ ĚĞĐůĂƌĂŶĚŽ ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ WƌŽƉƵĞƐƚĂ WƷďůŝĐĂ
•
ϭϬ ĞĐƌĞƚŽƐ ĚĞĐůĂƌĂŶĚŽ WƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĞƐŝĞƌƚĂƐ
•
Ϭϯ >ůĂŵĂĚŽƐ Ă WƌŽƉƵĞƐƚĂ WƌŝǀĂĚĂ
•
ϴϵϬ ĞĐƌĞƚŽƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂ şŶĚŽůĞ
KZ' E/^DK^ KDhE/d Z/K^
ZĞǀŝƐŝſŶ Ğ ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĞŶ Ğů ZĞŐŝƐƚƌŽ WƷďůŝĐŽ ĚĞ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ͕ ƐĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵLJĞƌŽŶ ϰϰ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ĞŶƚƌĞ ĞůůĂƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ͗
•
Ϭϭ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ^ŽĐŝĂů LJ ƵůƚƵƌĂů ĚĞ &ŽůĐůŽƌŝƐƚĂƐ
•
ϬϮ ĞŶƚƌŽƐ ƵůƚƵƌĂůĞƐ
•
ϭϳ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ĐĐŝſŶ LJ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ^ŽĐŝĂů
•
ϬϮ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ DĂĚƌĞƐ
•
ϬϮ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ WĂĚƌĞƐ LJ ƉŽĚĞƌĂĚŽƐ
•
Ϭϯ ůƵď ĚĞ ĚƵůƚŽ DĂLJŽƌ
•
Ϭϳ ůƵď ĞƉŽƌƚŝǀŽƐ
•
Ϭϴ ŽŵŝƚĠƐ ĚĞ sŝǀŝĞŶĚĂ
•
Ϭϭ ŽŶƐĞũŽ sĞĐŝŶĂů ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ
•
Ϭϭ 'ƌƵƉŽ &ŽůĐůſƌŝĐŽ
•
ϭϲϵ ĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐƚƵĂůŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ
K&//E W Zd^
ƐƚĂ ƵŶŝĚĂĚ ĞĨĞĐƚƷĂ Ğů ƚƌĄŵŝƚĞ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽ͕ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ LJ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŝĂ͕ ƚĂŶƚŽ ŝŶƚĞƌŶĂ ĐŽŵŽ ĞdžƚĞƌŶĂ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ŝŶŐƌĞƐĂƌŽŶ ϰ͘Ϯϱϭ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ͗
• ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ džƚĞƌŶŽƐ
• ϭϬϯ ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ /ŶƚĞƌŶŽƐ
• ϭϲϬ ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĞŶǀŝĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ ZĞƉƷďůŝĐĂ
/Z/ME KEdZK>
Zs/^/ME KhDEdK^
Ă͘ ĞĐƌĞƚŽƐ ĚĞ WĂŐŽƐ͗
Ͳ
ZĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĞĐƌĞƚŽƐ ĚĞ WĂŐŽƐ ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƉŽƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽ
ĚĞ͗ ĐŽŶƐƵŵŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ͕ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ͕ ƉĂŐŽ ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů WĞƌƐŽŶĂů
DƵŶŝĐŝƉĂů͕ WĞƌƐŽŶĂů ĚĞů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů LJ ƉĞƌƐŽŶĂů ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ ĞŶ
ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ŚŽŶŽƌĂƌŝŽƐ͕ ĞƚĐ͕͘ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ĚĞƚĂůůĞ ĞŶ ĐƵĂĚƌŽ ĂĚũƵŶƚŽ͗
ZdK^ W 'K
ZdK^ W 'K WdK͘
DhE//W >
h /ME
ϯ͘ϵϭϰ
ϰϳϭ
ϭϱ
Ϭϭ
Ϯϰ
ϭϬ
ϯϵϱϯ
ϰϴϮ
sŝƐĂĚŽƐ
ŶƵůĂĚŽƐ
WĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĞŶ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ
dKd >
ď͘ ĞĐƌĞƚŽƐ ůĐĂůĚŝĐŝŽƐ͗
Ͳ
ZĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĞĐƌĞƚŽƐ ůĐĂůĚŝĐŝŽƐ ĞŵŝƚŝĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ĚŝĐƚĂĚŽƐ
ƉŽƌ Ğů DƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ ƉŽƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ͗ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞ WĞƌƐŽŶĂů DƵŶŝĐŝƉĂů LJ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĚƵĐĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ĂLJƵĚĂƐ ^͕ WƌŽƉƵĞƐƚĂƐ WƷďůŝĐĂƐ LJ ƐƵƐ
ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĚĞƐĐĂƌŐŽ ĚĞ ĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ƐĞŽ͕ ůĂƵƐƵƌĂƐ͕ ZĂƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŽŶǀĞŶŝŽƐ͕
ĞƚĐ͕͘ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ͗
ĞĐƌĞƚŽƐ ůĐĂůĚŝĐŝŽƐ sŝƐĂĚŽƐ
ŶƵůĂĚŽƐ
WĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĞŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ
dKd >
ϭϲϭϮ
ϭϵ
Ϯϯ
ϭϲϱϰ
&ŝƐĐĂůŝnjĂĐŝŽŶĞƐ
ϭ͘Ͳ &ŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ ŵĞŶƐƵĂů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƉĂŐŽ ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͗
Ă͘ WĞƌƐŽŶĂů DƵŶŝĐŝƉĂů͗ WĞƌƐŽŶĂů ĚĞ WůĂŶƚĂ͕ ŽŶƚƌĂƚĂ͕ ^ƵƉůĞŶĐŝĂƐ LJ ſĚŝŐŽ ĚĞů dƌĂďĂũŽ͘
ZĞǀŝƐŝſŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ƉĂŐŽ ĂƐĐĞŶƐŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂů ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘
ď͘ WĞƌƐŽŶĂů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ͗ ŽĐĞŶƚĞƐ͕ WĞƌƐŽŶĂů :ĂƌĚŝŶĞƐ /ŶĨĂŶƚŝůĞƐ LJ WĞƌƐŽŶĂů
ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĞŵƉĞŹĂ ĞŶ Ğů EŝǀĞů ĞŶƚƌĂů͘
Ϯ͘Ͳ &ŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ZĞŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ƉŽƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ͗
•
'ŝƌŽ ĚĞ 'ĂƐƚŽƐ DĞŶŽƌĞƐ͕ ĐƵĞŶƚĂŶĚĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů ŵƵŶŝĐŝƉĂů LJ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĚƵĐĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ŽƚŽƌŐĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ,ŽŶŽƌĂďůĞ ŽŶĐĞũŽ DƵŶŝĐŝƉĂů LJ
&ŽŶĚŽƐ ŽŶĐƵƌƐĂďůĞƐ͘
ZĞŶĚŝĐŝſŶ
'ŝƌŽ ĚĞ 'ĂƐƚŽƐ
'ŝƌŽ ƉĂƌĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
DĞŶŽƌĞƐ
LJͬŽ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ
ϯϰϴ
ϭϯϵ
sŝƐĂĚĂƐ
WĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ƌĞŶĚŝƌ
ϵ
WĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĞŶ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ
Ϯ
'ŝƌŽƐ ĂŶƵůĂĚŽƐ
ϳ
dŽƚĂů ƌĞǀŝƐĂĚĂƐ
ϯϲϲ
ϭϯϵ
ϯ͘Ͳ &ŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ Ă KďƌĂƐ ĞŶ ĞũĞĐƵĐŝſŶ͘Ͳ
Ă͘Ͳ DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ƐƚĂĚŝŽ :ŽƐĠ ůŝŵĞŶƚ͕ ƚĂƉĂ //͘
ď͘Ͳ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ŝďůŝŽƚĞĐĂ WƷďůŝĐĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
Đ͘Ͳ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ LJ ƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶƚƌŽ ƵůƚƵƌĂů͕ ƚĂƉĂ DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ LJ ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĂƐŽŶĂ ƵďŽŝƐ ƉĂƌĂ ĞŶƚƌŽ ƵůƚƵƌĂů͘
ϰ͘Ͳ &ŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ ZĞŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ ƵĞŶƚĂƐ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ĞƉŽƌƚĞ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ĂƉŽƌƚĞ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘Ͳ
Ă͘Ͳ ZĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůĞǀĂŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌĞŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŹŽ ϮϬϬϳ͘
ď͘Ͳ ZĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ƌĞŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŹŽ ϮϬϬϴ͘
Đ͘Ͳ Ŷ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƌĞǀŝƐŝſŶ ƌĞŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ WƌŝŵĞƌ ^ĞŵĞƐƚƌĞ ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘
ϱ͘Ͳ &ŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ ZĞŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ ƵĞŶƚĂƐ ƵĞƌƉŽ ĚĞ ŽŵďĞƌŽƐ LJ ƐƵƐ ϴ ŽŵƉĂŹşĂƐ͕ ƉŽƌƚĞ ƐƚĂƚĂů͕
ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ /ŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ZĞŐŝſŶ DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͘Ͳ
Ă͘Ͳ ŹŽ ϮϬϬϴ͘
ď͘Ͳ ZĞŶĚŝĐŝſŶ ƵĞƌƉŽ ĚĞ ŽŵďĞƌŽƐ ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘
ƵĚŝƚŽƌşĂƐ
ϭ͘ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ^ĂůĂ ƵŶĂ LJ DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ :ĂƌĚşŶ /ŶĨĂŶƚŝů WĂŝĐĂǀş͘
Ϯ͘
ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ƉĂƌĂ ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ZĞĐŽůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ZĞƐŝĚƵŽƐ ŽŵŝĐŝůŝĂƌŝŽƐ LJ
ǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞů EƵĞǀŽ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ZĞĐŽůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ZĞƐŝĚƵŽƐ͘
ϯ͘
ƵĚŝƚŽƌşĂ WĂŐŽ ĚĞ WĂƚĞŶƚĞƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ
ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
ϰ͘ DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ :ĂƌĚşŶ /ŶĨĂŶƚŝů WŽĞƚĂ WĞĚƌŽ WƌĂĚŽ͘
ϱ͘ DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ LJ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ƐƚĂĚŝŽ :ŽƐĠ ůŝŵĞŶƚ͘
ϲ͘ ĞƐĐƵĞŶƚŽƐ ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐ ĚĞů WĞƌƐŽŶĂů ƋƵĞ ůĂďŽƌĂ ĞŶ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
ϳ͘
ƵĚŝƚŽƌşĂ WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĞĐĂƐ ĚĞ jƚŝůĞƐ ƐĐŽůĂƌĞƐ ƉĂƌĂ EŝŹŽƐ ĚĞ ŶƐĞŹĂŶnjĂ ĄƐŝĐĂ LJ
DĞĚŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘
ϴ͘
ƵĚŝƚŽƌşĂ ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ZĞĞŵďŽůƐŽƐ ĚĞ >ŝĐĞŶĐŝĂƐ DĠĚŝĐĂƐ ĚĞů WĞƌƐŽŶĂů ĚĞů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ƉĞƌşŽĚŽ Ϭϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϵ Ă ϯϬ ĚĞ ũƵŶŝŽ ĚĞ
ϮϬϬϵ͘
ϵ͘
ƵĚŝƚŽƌşĂ ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ZĞĞŵďŽůƐŽƐ ĚĞ >ŝĐĞŶĐŝĂƐ DĠĚŝĐĂƐ ĚĞů WĞƌƐŽŶĂů DƵŶŝĐŝƉĂů͕
ƉĞƌşŽĚŽ Ϭϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϵ Ă ϯϬ ĚĞ ũƵŶŝŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͘
KƚƌĂƐ ƚĂƌĞĂƐ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ĂǀĂŶĐĞ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ WƌŽŐƌĂŵĄƚŝĐŽ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ ƵĂƌƚŽ
dƌŝŵĞƐƚƌĞ ϮϬϬϳ͕ WƌŝŵĞƌ͕ ^ĞŐƵŶĚŽ LJ dĞƌĐĞƌ dƌŝŵĞƐƚƌĞ ĂŹŽ ϮϬϬϴ͕ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ DƵŶŝĐŝƉĂů LJ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ƉĂƌĂ Ğů ,ŽŶŽƌĂďůĞ ŽŶĐĞũŽ DƵŶŝĐŝƉĂů͘
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ /ŶĨŽƌŵĞ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ Ă ŶŝǀĞů /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů LJ Ă ŶŝǀĞů ŽůĞĐƚŝǀŽ ĚĞ
WƌŽŐƌĂŵĂ DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ 'ĞƐƚŝſŶ ;WD'Ϳ ĂŹŽ ϮϬϬϳ͕ ƉĂƌĂ ĂŶĄůŝƐŝƐ LJ ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞů
,ŽŶŽƌĂďůĞ ŽŶĐĞũŽ DƵŶŝĐŝƉĂů͘
:h' K WK>// >K >
ů :ƵnjŐĂĚŽ ĚĞ WŽůŝкà >ŽĐĂů ƚŝĞŶĞ ƉŽƌ ŽďũĞƚŝǀŽ ĞƐĞŶĐŝĂů ĐŽŶŽĐĞƌ ĚĞ ůĂƐ ŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ
ĐƵĂůĞƐ ůĂ ůĞLJ ůĞ ŽƚŽƌŐĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ůĂ >ĞLJ EΣϭϴ͘ϮϵϬ͕ ĞƐƚŽ ĞƐ ůĂ >ĞLJ ĚĞ dƌĄŶƐŝƚŽ͖ >ĞLJ
EΣϭϵ͘ϰϵϲ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ Ăů ŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͖ >ĞLJ EΣϭϵ͘ϵϮϱ ƐŽďƌĞ džƉĞŶĚŝŽ LJ ŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞďŝĚĂƐ
ůĐŽŚſůŝĐĂƐ͖ KƌĚĞŶĂŶnjĂƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ĚĞĐƌĞƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ
EŽƌŵĂů͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ŝŶŐƌĞƐĂƌŽŶ ϭϰ͘ϲϯϰ ĐĂƵƐĂƐ͕ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŐůŽƐĂŶ ĞŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵĂƚĞƌŝĂƐ͗
/ŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ Ă >ĞLJ ĚĞ dƌĄŶƐŝƚŽ
/ŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ Ă KƌĚĞŶĂŶnjĂƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ
/ŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ Ă >ĞLJ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ hƌďĂŶŝƐŵŽ LJ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ
ϵ͘ϳϰϵ ĐĂƵƐĂƐ
ϯϯϭ ĐĂƵƐĂƐ
ϯϯ ĐĂƵƐĂƐ
/ŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ Ă >ĞLJ EǑ ϭϵ͘ϵϮϱ ĚĞ ůĐŽŚŽůĞƐ
ϯ͘ϲϲϮ ĐĂƵƐĂƐ
/ŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ Ă >ĞLJ EǑ ϭϴ͘ϳϬϬ >ĞLJ ůĞĐƚŽƌĂů
ϵϱ ĐĂƵƐĂƐ
/ŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ Ă ͘>͘ Ϯ͘Ϭϲϯ ĚĞ ZĞŶƚĂƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ
/ŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ Ă >ĞLJ ĚĞ sŝŐŝůĂŶƚĞƐ WƌŝǀĂĚŽƐ LJ 'ƵĂƌĚŝĂƐ
ϱϱϲ ĐĂƵƐĂƐ
ϰϱ ĐĂƵƐĂƐ
ĚĞŵĄƐ͕ ƐĞ ĚĞƐƉĂĐŚĂƌŽŶ ϲ͘ϯϲϯ͕ ƉŽƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ſƌĚĞŶĞƐ ĚĞ ƌĞĐůƵƐŝſŶ ƉŽƌ ŵƵůƚĂƐ ŶŽ
ƉĂŐĂĚĂƐ͕ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƵƐĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ƐĞ ĨĂůůĂƌŽŶ ϭϬ͘ϯϰϲ͘
/Z/ME D/E/^dZ /ME z &/E E ^
W Zd DEdK W dEd^ KDZ/ >^
ϭ͘ &ƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ EŽƌŵĂů ĚĞů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͗
• ů ĐĂƌŐŽ ĂŶƵĂů ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽ ƉŽƌ ĞƐƚĞ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ŝŶĐůƵLJĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ
ĚĞ ƉĂƚĞŶƚĞƐ͕ ĂůĐŽŚŽůĞƐ͕ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ĂƐĞŽ͕ ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ͕ ďŝĞŶ ŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ƵƐŽ ƉƷďůŝĐŽ͕
ĂƐĐĞŶĚŝſ Ă ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ Ψ Ϯ͘ϭϳϬ͘Ϯϱϳ͘Ϯϵϳ͘Ͳ ;ĚŽƐ ŵŝů ĐŝĞŶƚŽ ƐĞƚĞŶƚĂ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚŽƐĐŝĞŶƚŽƐ
ĐŝŶĐƵĞŶƚĂ LJ ƐŝĞƚĞ ŵŝů ĚŽƐĐŝĞŶƚŽƐ ŶŽǀĞŶƚĂ LJ ƐŝĞƚĞͿ͘
• ů ƉĂŐŽ ĚĞ ƉĂƚĞŶƚĞƐ ƌĞĐĂƵĚĂĚŽ ĞŶ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ϮϬϬϵ͕ ĂƐĐĞŶĚŝſ Ă Ψ ϭ͘ϵϳϳ͘ϲϵϱ͘ϭϴϯ͘Ͳ ;ŵŝů
ŶŽǀĞĐŝĞŶƚŽƐ ƐĞƚĞŶƚĂ LJ ƐŝĞƚĞ ŵŝůůŽŶĞƐ ƐĞŝƐĐŝĞŶƚŽƐ ŶŽǀĞŶƚĂ LJ ĐŝŶĐŽ ĐŝĞŶƚŽ ŽĐŚĞŶƚĂ LJ ƚƌĞƐ
ƉĞƐŽƐͿ
• ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ŽƚŽƌŐĂƌŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϲϭϯ ƉĂƚĞŶƚĞƐ͕ ƐŝĞŶĚŽ ƵŶ ϯϮ͘ϲϴй ƐƵƉĞƌŝŽƌ
Ăů ϮϬϬϴ͕ ƋƵĞĚĂŶĚŽ ǀŝŐĞŶƚĞ ƵŶ ƌŽů ϱ͘ϭϴϲ ƉĂƚĞŶƚĞƐ͘
Ϯ͘
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͗
• WƌŽLJĞĐƚŽ ^ŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ dƌĄŵŝƚĞ͕ ŝŵƉůŝĐſ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ĚĞ
ŽƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ WĂƚĞŶƚĞ ĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ ĚĞ DŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂ &ĂŵŝůŝĂƌ LJ ůĂ dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ
WĂƚĞŶƚĞ͕ Ă ĨŝŶ ĚĞ ƌĞĚƵĐŝƌ ůŽƐ ƚŝĞŵƉŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĄŵŝƚĞƐ ƉĂƌĂ ƵŶĂ ŵĞũŽƌ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ ŶƵĞǀŽƐ ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ ĞůŝŵŝŶĂŶĚŽ
ĚĞŵŽƌĂƐ Ă ůĂ ĞƐƉĞƌĂ ĚĞ ĨŝƌŵĂƐ LJ ƌĞǀŝƐŝſŶ͕ ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ƚŝĞŵƉŽƐ ŵĄdžŝŵŽ ƉĂƌĂ
ĨŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ͘
>Ă ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĂĐƚŝǀĂ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƐĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĄ Ă ĐŽŶƚĂƌ ĚĞů ƐĞŐƵŶĚŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
ĚĞ ϮϬϭϬ͘
• ZĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ ĚĞ /ŶŐƌĞƐŽƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ ĞƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƐĞ ĞũĞĐƵƚſ ĞŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŶ Ğů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ &ŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ŵĞƐ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ĐŽŶ Ğů
ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ͕ ŵĄƋƵŝŶĂƐ ĚĞ ĚĞƐƚƌĞnjĂ͕ ƉĂƚĞŶƚĞƐ ŶƵĞǀĂƐ
LJ ŵŽƌŽƐĂƐ͕ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ğ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƉŽƌ ŽĐƵƉĂĐŝſŶ ĚĞ ďŝĞŶ ŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ƵƐŽ ƉƷďůŝĐŽ͘
>Ă ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ ƉŽƌ ĞƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĂůĐĂŶnjſ ƵŶ ŝŶŐƌĞƐŽ ĚĞ Ψ ϭϭϬ͘ϰϱϱ͘ϭϰϰ͘Ͳ ;ĐŝĞŶƚŽ ĚŝĞnj
ŵŝůůŽŶĞƐ ĐƵĂƚƌŽĐŝĞŶƚŽƐ ĐŝŶĐƵĞŶƚĂ LJ ĐŝŶĐŽ ŵŝů ĐŝĞŶƚŽ ĐƵĂƌĞŶƚĂ LJ ĐƵĂƚƌŽ ƉĞƐŽƐͿ͕ ĐŝĨƌĂ
ƌĞĐĂƵĚĂĚĂ ĞŶƚƌĞ ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϬ͕ ĚĞďŝĞŶĚŽ ĐŽŶĐƌĞƚĂƌƐĞ ƵŶ ŝŶŐƌĞƐŽ
ŵĂLJŽƌ͕ ƚŽĚĂ ǀĞnj ƋƵĞ Ă ůĂ ĨĞĐŚĂ ĞdžŝƐƚĞŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŵŽ ĂƐş ƚĂŵďŝĠŶ͕
ĞŵƉƌĞƐĂƐ ŶƵĞǀĂƐ ĞŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŽƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽ͘
W Zd DEdK WZ^KE >
ĞƐƚĞ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ůĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ͗ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞ ůĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ƐĞůĞĐĐŝſŶ͕ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͕ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſŶ LJ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƌŐŽƐ͖ ůĂďŽƌĂƌ LJ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƉŽůşƚŝĐĂƐ͕ ƉůĂŶĞƐ LJ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ͖
WƌŽǀĞĞƌ ŽƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ Ă ůĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ůŽ ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ͕ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ LJ
ĐĂƉĂĐŝƚĂŶĚŽ Ăů ƉĞƌƐŽŶĂů͖ WƌŽƉŽŶĞƌ LJ ĞũĞĐƵƚĂƌ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů͖ LJ
WƌŽŐƌĂŵĂƌ LJ ĞũĞĐƵƚĂƌ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ďŝĞŶĞƐƚĂƌ ƉĂƌĂ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů͘
ϭ͘ ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů͗
ϭ͘ϭ͘Ͳ
>ĞǀĂŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƉĞƌĨŝůĞƐ ĚĞ ĐĂƌŐŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ LJ &ŝŶĂŶnjĂƐ͘
ϭ͘Ϯ͘Ͳ
>ĞǀĂŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƉĞƌĨŝůĞƐ ĚĞ ĐĂƌŐŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ƉĂƌĂ ŝƌĞĐƚŽƌĞƐ͕ :ĞĨĞƐ LJ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͘
ϭ͘ϯ͘Ͳ
ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ EĂĐŝſŶ ʹ ^ĞĐƚŽƌ DƵŶŝĐŝƉĂů͘
ϭ͘ϰ͘Ͳ
,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ KĨĨŝĐĞ EŝǀĞů /ŶƚĞƌŵĞĚŝŽ͘
ϭ͘ϱ͘Ͳ
EĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ LJ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ŽŶĨůŝĐƚŽƐ͘
ϭ͘ϲ͘Ͳ
ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ /ŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂů͘
ϭ͘ϳ͘Ͳ
ƐƉĞĐŝĂůŝnjĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘
ϭ͘ϴ͘Ͳ
ƵƌƐŽ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĂůŝnjĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ǀŝŐŝůĂŶƚĞƐ ƉƌŝǀĂĚŽƐ͘
ϭ͘ϵ͘Ͳ
ƵƌƐŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ǀŝŐŝůĂŶƚĞƐ ƉƌŝǀĂĚŽƐ͘
>Ž ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ŚĂďĞƌ ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽ Ă ůŽ ŵĞŶŽƐ ϭϱϬ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĞ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝnjĂĐŝſŶ LJͬŽ ƉƌŽĨƵŶĚŝnjĂĐŝſŶ ĞŶ ƐƵ ƋƵĞŚĂĐĞƌ ĚŝĂƌŝŽ͘
Ϯ͘ ŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ŵĞƐĂ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ ĐŽŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ
ĞŶ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĚƌŽŐĂƐ LJ ĂůĐŽŚŽů LJ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ƉŽůşƚŝĐĂ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞů ƚĞŵĂ͘
ϯ͘
ĐƚƵĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ LJ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂďĂŶ ĐŽŶ ĚŽƐ ĂŹŽƐ ĚĞ
ƌĞƚƌĂƐŽ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ĞƐĐĂůĂĨŽŶĞƐ ĚĞ ŵĠƌŝƚŽ͕ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂ ŚŽũĂ ĚĞ ǀŝĚĂ
ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝĂ LJ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ͘
ϰ͘
ĐƚƵĂĐŝſŶ ĞĨĞĐƚŝǀĂ ĐŽŵŽ ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ůŽƐ ŽŵŝƚĠƐ ĚĞ ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕ DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ůĂ 'ĞƐƚŝſŶ LJ :ƵŶƚĂ ĂůŝĨŝĐĂĚŽƌĂ͘
/E^d Z
ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵLJĞ ƵŶĂ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŝĞŶĞƐƚĂƌ ƌĞĂůŝnjĂĚĂ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ Ğů ĐƵĂů ĐŽŶƐƚĂ ĚĞ ϯ ƉĂƌƚĞƐ͗
•
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ͘
•
/ŶĨŽƌŵĞ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ͘
•
WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐ ƉŽƌ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ
ϭ͘
d/s/ ^ 'EZ >^͗
ů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝĞŶĞƐƚĂƌ ŽƌŐĂŶŝnjĂ LJ ĞŶƚƌĞŐĂ Ă ƐƵƐ ĂĨŝůŝĂĚŽƐ ;ϯϮϮ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐͿ ƵŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ
ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ LJ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĂŐƌƵƉĂŶ ĞŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
•
^ĞŐƵƌŽ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ ^ZDKKW
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ ůĂ
ŵƉƌĞƐĂ ^ZDKKW͕ ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ ĐŽŶ ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ŝĞŶĞƐƚĂƌ ĞŶ ƐƵ ĂƌƚşĐƵůŽ EǑ ϰϭ ƋƵĞ ĚŝĐĞ͗ ͟ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ŵĞũŽƌĂƌ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ůĂƐ
ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ŵĠĚŝĐĂƐ͕ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝĞŶĞƐƚĂƌ ƉŽĚƌĄ ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ ƐĞŐƵƌŽƐ ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ
ƉĂƌĂ ƐƵƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ͘͟
h ZK ^/Ed^/^
EǑ WZ^d /KE^
&/>/ K^
s >KZ hKd
ϱϱϭ
ϯϮϮ
ϵ͘ϱϬϬ
d/WK WZ^d /KE^ h/Zd ^ WKZ ^'hZK
WZ^d /KE
Ed/ Eh >
WŽƌĐĞŶƚĂũĞ
,ŽƐƉŝƚĂůŝnjĂĐŝſŶ
ϯ
Ϭй
ŽŶƐƵůƚĂƐ
ϮϭϰϮ
ϯϭ͘ϲϱй
džĄŵĞŶĞƐ
Ϯϰϲϴ
ϯϲ͘ϰϳй
&ĂƌŵĂĐŝĂ
ϭϵϲϯ
Ϯϵ͘Ϭϭй
MƉƚŝĐĂ
ϲϱ
Ϭ͘Ϭϵй
ĞŶƚĂů
ϭϬϵ
ϭ͘ϲϮй
WĂƌƚŽ EŽƌŵĂů
Ϭ
Ϭй
WĂƌƚŽ ĞƐĄƌĞĂ
Ϯ
Ϭ͘ϬϮй
ƵĚşĨŽŶŽƐ͕ ƉƌſƚĞƐŝƐ LJ ŽƌƚĞƐŝƐ
ϭϰ
Ϭ͘ϮϬй
&ŽŶŽ ĂƵĚŝůŝŽŐşĂ
Ϭ
Ϭй
ŵďƵůĂŶĐŝĂ
Ϭ
Ϭй
dKd >
ϲϳϲϲ
ϭϬϬй
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂƐ ĐŝĨƌĂƐ͕ ůĂƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ŵĄƐ ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ƌĞĞŵďŽůƐĂĚĂƐ ƐŽŶ͗
ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĞdžĄŵĞŶĞƐ ŵĠĚŝĐŽƐ ϯϲ͘ϰϳй LJ ĐŽŶƐƵůƚĂƐ ŵĠĚŝĐĂƐ ϯϭ͘ϵϱй LJ ĞŶ ƚĞƌĐĞƌ ůƵŐĂƌ
ƌĞĞŵďŽůƐŽƐ ƉŽƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ĨĂƌŵĂĐŝĂ Ϯϵ͘Ϭϭй͘
•
ƐŝŐŶĂĐŝŽŶĞƐ͗
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝĞŶĞƐƚĂƌ
ĞŶ
ƐƵƐ
ĂƌƚşĐƵůŽƐ ϰϯ LJ ϰϱ ůĞƚƌĂƐ Ă͕ ď͕ Đ͕ Ě LJ Ĩ͕ ĐĂĚĂ ĂŹŽ ƐĞ ĚĞďĞŶ ŽƚŽƌŐĂƌ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ƉŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞǀĞŶƚŽƐ
Ă ƐƵƐ ĂĨŝůŝĂĚŽƐ͘ YƵĞ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ĨƵĞƌŽŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
Ͳ
DĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͗ Ϯ ĂĨŝůŝĂĚŽ
Ͳ
EĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͗
Ͳ
&ĂůůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͗ ϭϲ ĂĨŝůŝĂĚŽƐ
Ͳ
ƐĐŽůĂƌŝĚĂĚ͗
ϮϬϳ ĂĨŝůŝĂĚŽƐ
Ͳ
&ŝŶ ĚĞ ŹŽ͗
ϯϮϭ ĂĨŝůŝĂĚŽƐ
ϱ ĂĨŝůŝĂĚŽ
^ĞŐƷŶ ůĂƐ ĐŝĨƌĂƐ͕ ůĂ ĂƐŝŐŶĂĐŝſŶ ŵĄƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂ ĞƐ ůĂ ĚĞ &ŝŶ ĚĞ ĂŹŽ͕ ĐƵďƌŝĞŶĚŽ Ğů ϭϬϬй
ĚĞ ůŽƐ ĂĨŝůŝĂĚŽƐ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĞŶ ĐŽŶ Ğů ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ LJ ƐĞŐƵŶĚŽ ůƵŐĂƌ Ğ
ƵďŝĐĂ ůĂ ĂƐŝŐŶĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚ ůůĞŐĂŶĚŽ Ă ĐƵďƌŝƌ ƵŶ ϳϱ й ĚĞ ůŽƐ ĂĨŝůŝĂĚŽƐ͕ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ĐƵĞŶƚĂŶ
ĐŽŶ ĐĂƌŐĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĂĐƌĞĚŝƚĂĚĂƐ͘
•
WƌĠƐƚĂŵŽƐ
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝĞŶĞƐƚĂƌ͕ ƐĞŐƷŶ ƐƵ ĂƌƚşĐƵůŽ ϰϵ͕ Ğů ^ŝƐƚĞŵĂ
ĚĞ ŝĞŶĞƐƚĂƌ͕ ƉŽĚƌĄ ŽƚŽƌŐĂƌ Ă ƐƵƐ ĂĨŝůŝĂĚŽƐ ƉƌĞƐƚĂŵŽƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ƌĞĂũƵƐƚĂďůĞƐ͕ ĐƵĂŶĚŽ ƐƵƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ůŽ ƉĞƌŵŝƚĂŶ͘
>ŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ĚŝǀŝĚĞŶ ĞŶ͗
•
ƉƌĞƐƚĂŵŽƐ ĚĞ ĂƵdžŝůŝŽ
ƐĞ ŽƚŽƌŐĂƌŽŶ ͗ ϭϴϭ
•
ƉƌĞƐƚĂŵŽƐ ŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ƐĞ ŽƚŽƌŐĂƌŽŶ ͗ ϭϲ
•
ƉƌĞƐƚĂŵŽƐ ŵĠĚŝĐŽƐ
ƐĞ ŽƚŽƌŐĂƌŽŶ ͗ ϴϲ
dKd > WZ^d DK^ KdKZ' K^
͗ Ϯϴϯ
/ŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ ƋƵĞ ůĂƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞŶ Ă ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ ĚĞ
ƵƌŐĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ĐƵďƌŝƌ ĚĞƵĚĂƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ͕ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂ ŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ
ůşƋƵŝĚŽ͘
•
&/^d E s/ Ŷ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ ůĂ &ŝĞƐƚĂ ĚĞ EĂǀŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĂĨŝůŝĂĚŽƐ ĐŽŶ ĐĂƌŐĂƐ ůĞŐĂůĞƐ
ŵĞŶŽƌĞƐ ĚĞ ϭϯ ĂŹŽƐ͕ ƐĞ ĂĐŽŐĞ ůĂ ƉĞƚŝĐŝſŶ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ĚĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ Ă ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ ƐŽďƌŝŶŽƐ͕
ŶŝĞƚŽƐ͕ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ĐĂŶĐĞůĂƌŽŶ ΨϮ͘ϱϬϬ ƉŽƌ ĂĚƵůƚŽ LJ Ψϵ͘ϬϬϬ ƉŽƌ ŶŝŹŽƐ͕ ŵŽŶƚŽƐ ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐ ƉŽƌ
ƉůĂŶŝůůĂ ĞŶ ϯ ĐƵŽƚĂƐ ŝŐƵĂůĞƐ͘
>Ă ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞŶ ůĂ WŝƐĐŝŶĂ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ĞŶ ĚŽŶĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϯϬϬ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĞŶƚƌĞ ĂĨŝůŝĂĚŽƐ͕ ĐſŶLJƵŐĞƐ Ž ƉĂƌĞũĂƐ Ğ ŚŝũŽƐ͘ ƵƌĂŶƚĞ Ğů ̺à ƐĞ ĚŝƐĨƌƵƚſ ĚĞ ƵŶ ƐŚŽǁ
ĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ ĐŽŶĐƵƌƐŽƐ͕ ũƵĞŐŽƐ͕ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ƵŶ ƌĞŐĂůŽ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ LJ ůĂ ũŽƌŶĂĚĂ ƚƵǀŽ ƵŶĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĂĐƚŝǀĂ ĚĞů ŝƌĞĐƚŽƌŝŽ ĚĞů ŽŵŝƚĠ ĚĞ ŝĞŶĞƐƚĂƌ͕ ĚŽŶĚĞ ĐĂĚĂ ŝƌĞĐƚŽƌ ĞƐƚƵǀŽ ĐĂƌŐŽ
ĚĞ ƵŶ ƐƚĂŶĚ ƌĞĨƌŝŐĞƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͗ ĞďŝĚĂƐ͕ ŚĞůĂĚŽƐ͕ ĚƵůĐĞƐ͕ ŚŽƚ ĚŽŐƐ͕ ƉĂƐƚĞůĞƐ͕
ĞƚĐ͘
•
^D E > ^ >h
ƵƌĂŶƚĞ ĞƐƚĞ ĂŹŽ ƐĞ ůŽŐƌŽ ŽƌŐĂŶŝnjĂƌ ƵŶĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ĞŶ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĐŽŶǀŽĐĂƌŽŶ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ĚĞů ĄƌĞĂ ^ĂůƵĚ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ŽƚŽƌŐĂƌ ĂůŐƵŶĂƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ Ă ůŽƐ
ĂĨŝůŝĂĚŽƐ LJ ĐŽŵĞŶnjĂƌ Ă ŐĞŶĞƌĂƌ ƵŶĂ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ LJ ĐƵŝĚĂĚŽ ĚĞ ůĂ
ƐĂůƵĚ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͘
Ɛ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞŶ Ğů ŵĞƐ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ͗
•
dŽŵĂ ĚĞ 'ůŝĐĞŵŝĂ͕ ƉƌĞƐŝſŶ ͗ ϱϬ ĂĨŝůŝĂĚŽƐ
•
dŽŵĂ ĚĞ ƚĂůůĂ LJ ƉĞƐŽ͗ ϭϮϬ ĂĨŝůŝĂĚŽƐ
•
&ŽůůĞƚĞƌşĂ ĐŽŶ ĂƚĞŶĐŝſŶ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂ͗ ϭϮϬ ĂĨŝůŝĂĚŽƐ
•
ŽŶƐƵůƚĂ ĐŽŶ ŝƌşŽůŽŐĂ
•
sĞŶƚĂ ĚĞ ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ ŚŽŵĞŽƉĄƚŝĐŽƐ͘
•
Z ^K/ >
Ͳ
ϰ LJƵĚĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚŝƌŝŐŝĚĂƐ Ă ĂĨŝůŝĂĚŽƐ ĐŽŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ LJ ĚĞ ƐĂůƵĚ͘
Ͳ
ϵŶĨŽƌŵĞƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ĞŵŝƚŝĚŽƐ ƉŽƌ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ƉĞŶƐŝſŶ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ Ž ƌĞďĂũĂƐ ĚĞ
ƌĞƚĞŶĐŝſŶ ũƵĚŝĐŝĂů LJ ŽƚƌŽƐ͘
Ͳ
ϭϱ
ĨŝůŝĂĚŽƐ ĐŽŶ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů LJ ĐŽŶƚĂďůĞ ĚŝĂƌŝĂ͕͘ ĞŶ ƚĞŵĂƐ ĐŽŵŽ͗ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕ ĚĞ ƐĂůƵĚ͕ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂů͕ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ƉůĂŶŝůůĂƐ
ĚĞ ĚĞƐĐƵĞŶƚŽ ŵĞŶƐƵĂů͕ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ƌĞĞŵďŽůƐŽƐ ^ĞƌŵĞĐŽŽƉ͕ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ͕ ĞƚĐ͘
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ ƐŽŶ͗
•
/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĞƐĐƵĞŶƚŽƐ Ă ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ WĞƌƐŽŶĂů͗
ů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝĞŶĞƐƚĂƌ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ĐŽŶ ĂůŐƵŶĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ LJ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĚŝŶĞƌŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƉĂŐŽƐ ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ ĞŶ ĐƵŽƚĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĐƵĞŶƚĂŶ Ă ĞŶ ƉůĂŶŝůůĂƐ ĚĞ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘ ƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŵĞƐĞƐ ůŽƐ ĐŝŶĐŽ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ĚşĂƐ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞ ĞƐƚĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
•
WƌĞƐĞŶƚĂƌ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĂŶƵĂů Ăů ŽŵŝƚĠ ĚĞ ŝĞŶĞƐƚĂƌ͗
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ƌƚŝĐƵůŽ EǑ ϯϴ ůĞƚƌĂ ď͕ ĚĞů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ŝĞŶĞƐƚĂƌ͕ ĐĂĚĂ ĂŹŽ ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĞďĞ ƉƌŽƉŽŶĞƌ Ăů ŽŵŝƚĠ Ğů ƉƌŽLJĞĐƚŽ ĚĞ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ
ŝŶŐƌĞƐŽƐ LJ ŐĂƐƚŽƐ ĂŶƵĂůĞƐ͘
•
WƌĞƐĞŶƚĂƌ ĂůĂŶĐĞ ĂŶƵĂů Ăů ŽŵŝƚĠ ĚĞ ŝĞŶĞƐƚĂƌ͗
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ĂƌƚşĐƵůŽ EǑ ϯϴ ůĞƚƌĂ Đ͕ ĚĞů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝĞŶĞƐƚĂƌ͕ ůĂ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĞďĞ ƐŽŵĞƚĞƌ Ă ůĂ ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞů ŽŵŝƚĠ ĚĞ ŝĞŶĞƐƚĂƌ Ğů ďĂůĂŶĐĞ ĂŶƵĂů͘
•
/ŶĨŽƌŵĂƌ Ă ůŽƐ ĂĨŝůŝĂĚŽƐ Ğů ƉůĂŶ ĚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ LJ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ͗
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ĂƌƚşĐƵůŽ ϯϴ ůĞƚƌĂ ŝ͕ ĚĞů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ŝĞŶĞƐƚĂƌ͕ ůĂ ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĞďĞ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚŝƌŝŐŝĚŽ Ă ůŽƐ
ĂĨŝůŝĂĚŽƐ͕ ĐĂƉĂĐŝƚĄŶĚŽůŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ŵĄƐ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ƐƵƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ LJ ĚŝĨƵŶĚŝĠŶĚŽƐĞ ůŽƐ
ƉůĂŶĞƐ LJ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝĞŶĞƐƚĂƌ͘
•
ŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ƉůĂŶŝůůĂƐ Ă ůŽƐ ĂĨŝůŝĂĚŽƐ͗
DĞŶƐƵĂůŵĞŶƚĞ ĐĂĚĂ ĂĨŝůŝĂĚŽ ƉƵĞĚĞ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ Ğů ĚĞƚĂůůĞ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƐĐƵĞŶƚŽƐ͘
Ϯ͘
/E&KZD KEKD/K
Ŷ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ Ğů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝĞŶĞƐƚĂƌ ŽďƚƵǀŽ ĂƉŽƌƚĞƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƐĞ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ĨŝŶĂŶĐŝſ Ğů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ LJ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ĂŶƵĂů ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĨŽƌŵĂ͘
/E'Z^K^
ƉŽƌƚĞ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů ƉŽƌ ĂĨŝůŝĂĚŽ
Ψϯϯ͘ϰϮϭ͘ϴϬϵ
ƵŽƚĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ
Ψϭϳ͘ϱϬϮ͘ϲϮϰ
ŽŵŝƐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ĐŽŶǀĞŶŝŽ
Ψϰ͘ϱϴϳ͘ϭϬϭ
ZŝĨĂƐ
Ψϭϴϲ͘ϰϬϬ
WĞŹĂ ĨŽůĐůſƌŝĐĂ
Ψϲϳϰ͘ϮϳϬ
dKd > /E'Z^K^
Ψϱϲ͘ϯϳϮ͘ϮϬϰ
' ^dK^͗
ϭ͘ ^/'E /ME ^K> Z/ Ϯ͘ ^/'E /ME & >>/D/EdK
;,/:K͕ MEzh'͕ W Z͕ D ZͿ
ϯ͘ ^/'E /ME E /D/EdK
ϰ͘ ^/'E /ME WKZ D dZ/DKE/K
ϱ͘ &/^d E s/ ϲ͘ W> E KDW>DEd Z/K ^ >h ;Ψϵ͘ϯϬϬ ƉŽƌ ĂĨŝůŝĂĚŽͿ
ϳ͘ Z' >K &/E HK ;d KE^Ϳ
ϴ͘ ^/>> Zh ^
ϵ͘ ^/'E /ME ^K> Z/ &hE/KE Z/K^ ^dh/ Ed^
ϭϬ͘ ^/'E /ME DKs/>/ /ME
&hE/KE Z/K^ ^dh/ Ed^
dKd >
DKEdK
ϭϭϵ
Ψ ϰ͘ϵϳϲ͘Ϭϯϯ
ϭϲ
ϱ
Ψ ϭ͘ϯϲϯ͘ϯϲϯ
Ψ ϯϲϵ͘ϵϵϲ
Ϯ
ϯϬϬ
Ψ ϭϰϲ͘ϳϮϮ
Ψ Ϯ͘ϱϯϰ͘ϱϰϴ
ϯϭϳ
Ψ ϯϱ͘ϲϬϬ͘ϰϬϬ
ϯϭϳ
ϭ
Ψ ϯϭϰ͘ϴϰϱ
Ψ ϲϱ͘ϰϱϬ
ϭϵ
Ψ ϱϰϴ͘ϰϭϲ
ϳ
Ψ ϳϬϬ͘ϬϬϬ
Ψ ϰϲ͘ϲϭϵ͘ϳϳϯ
^/Ed^/^ ϮϬϬϵ
ϭ͘Ͳ
/E'Z^K^ HK ϮϬϬϵ
Ψ ϱϲ͘ϯϳϮ͘ϮϬϰ
Ϯ͘Ͳ
' ^dK^ HK ϮϬϬϵ
Ψ ϯϯ͘ϰϮϭ͘ϴϬϵ
ϯ͘Ͳ
^ >K
Ψ ϵ͘ϲϯϬ͘ϰϲϱ
ϰ͘Ͳ
ϱй Z^Zs
Ψ Ϯ͘ϴϭϴ͘ϲϭϰ
ϱ͘Ͳ
^ >K /^WKE/>
Ψ ϲ͘ϴϭϭ͘ϴϱϭ
ϯ͘
KEsE/K^
Ŷ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ŽƚŽƌŐĂƌŽŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ Ž ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ
ĚĞ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ƐŽƐƚĞŶŝĚŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĄƌĞĂ ƐĂůƵĚ͕ ƋƵĞ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ
ƐĞ ĚĞƚĂůůĂŶ͗
Z &/E E/Z ͗
•
ϭϰϬ Z/dK^ KKWh, WZK K^
Z ^ >h͗
•
Ϯ WZ^d DK^ ^ >h ^ZDKKW͗ ŽƚŽƌŐĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĐƵďƌŝƌ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝnjĂĐŝſŶ͘
•
ϭϬϬ W Zd//W Ed^ KWZ d/sK K&d >DK>K'/K͗ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ĐŚĞƋƵĞŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ ĞŵŝƐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐĞƚĂƐ ŵĞĚŝĐĂƐ͘
•
ϭϰϬ KZE^ D/ ^ ^ Ed dZ^/d ͗ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ĂƚĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŵĞĚŝĐŝŶĂ
ŐĞŶĞƌĂů ƉĂƌĂ ůŽƐ ĂĨŝůŝĂĚŽƐ͘
•
ϲϭ KZE^ KWd/ ^͗ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ůĞŶƚĞƐ ſƉƚŝĐŽƐ͘
•
ϭϯϱ &/>/ K^ h^ ZKE d Z:d & ZD / ^͗ ĞŶ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ͘
W Zd DEdK KDWhd /ME /E&KZD d/
WŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚĞ ĚĂŶ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ůŽŐƌĂĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů
ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƉŽƌ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŵƉƵƚĂĐŝſŶ Ğ /ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ LJ &ŝŶĂŶnjĂƐ͘
>ŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĐƵŵƉůŝĚŽƐ ƐĞ ĞŶŵĂƌĐĂŶ ĞŶ ůŽƐ ĄŵďŝƚŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĨşƐŝĐĂƐ LJ ůſŐŝĐĂƐ͕
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ LJ ƐŽƉŽƌƚĞ Ă ƵƐƵĂƌŝŽƐ͘ >Ž ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĞŶ ƐƵ ŵĂLJŽƌşĂ ƵƐĂŶĚŽ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ LJ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĞdžŝƐƚĞŶƚĞƐ Ž ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĚĞ ĐſĚŝŐŽ ůŝďƌĞ ďĂũŽ ůŝĐĞŶĐŝĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ůŝďƌĞƐ ĚĞ ĐŽƐƚŽ͘
DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͗ ^Ğ ĂŵƉůŝſ Ğů ĂŶĐŚŽ ĚĞ ďĂŶĚĂ ĚĞ ůŽƐ ĞŶůĂĐĞƐ ĚĞĚŝĐĂĚŽƐ ƋƵĞ
ĐŽŶĞĐƚĂŶ ůĂƐ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĞdžƚĞƌŶĂƐ ĚĞ
ƐĞŽ LJ KƌŶĂƚŽ͕ KƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ LJ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘
DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŵĞŶƐĂũĞƌşĂ /ŶƚĞƌŶĂ͗ ^Ğ ƌĞĞŵƉůĂnjſ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĂŶƚŝŐƵŽ ĚĞ
ŵĞŶƐĂũĞƌşĂ LJĂ ƋƵĞ ƉŽƌ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŶƵĞǀŽƐ ĞŶůĂĐĞƐ ŶŽ ƉŽĚşĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ŚĂĐŝĂ ůĂƐ
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĞdžƚĞƌŶĂƐ Ăů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ĐŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů͘ ƐƚĞ ŶƵĞǀŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŵĞŶƐĂũĞƌşĂ ĞƐ '>W LJ ƵƚŝůŝnjĂ
ƉƌŽƚŽĐŽůŽ yDWW͘ ^Ğ ŝŶƐƚĂůŽ ƵŶ ƐĞƌǀŝĚŽƌ ůſŐŝĐŽ ĚĞ ŵĞŶƐĂũĞƌşĂ ƋƵĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂ Ă ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕
ĐŽŵƉĂƌƚĞ ĂƌĐŚŝǀŽƐ͕ ƉĞƌŵŝƚĞ ŵĞŶƐĂũĞƐ ŽĨĨůŝŶĞ͕ ŵĞŶƐĂũĞƐ ďƌŽĂĚĐĂƐƚ͕ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ LJ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ĚĞ
ŐƌƵƉŽƐ͘ ĚĞŵĄƐ ƵƚŝůŝnjĂ ĂƵƚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƐŝŵƉůĞ LJ ĐĂƉĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Dϱ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ƋƵĞ ůŽƐ
ŵĞŶƐĂũĞƐ ƐŽŶ ƐĞŐƵƌŽƐ LJĂ ƋƵĞ ǀŝĂũĂŶ ĞŶĐƌŝƉƚĂĚŽƐ͘
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĚĞ ŽŵŝŶŝŽ͗ WŽƌ ƉƌŝŵĞƌĂ ǀĞnj ƐĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂ ƵŶ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ
ĚĞ ĚŽŵŝŶŝŽ͕ Ğů ĐƵĂů ƉĞƌŵŝƚĞ ůĂ ĂƵƚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝnjĂƌ Ž ĚĞŶĞŐĂƌ Ă ƵŶ ƵƐƵĂƌŝŽ ĂĐĐĞƐŽ Ă
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽƐ ĞŶ ůĂ ƌĞĚ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƵƐŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƐĞŹĂ͘ ƐƚŽ ƐĞ ůŽŐƌĂ ĂůŵĂĐĞŶĂŶĚŽ
ƵƐƵĂƌŝŽƐ LJ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ƌĞĚ ĞŶ ƵŶĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĐĞŶƚƌĂůŝnjĂĚĂ ĚĞƐĚĞ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂŶ ĞƐƚĂƐ
ĐƵĞŶƚĂƐ͘
DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝnjĂĐŝſŶ͗ ^Ğ ƌĞĂůŝnjĂ ĂĐƚƵĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĞŵŽƌŝĂ LJ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ă ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂĨƌŽŶƚĂƌ Ğů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ŵĞĚŝĚŽ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĂůŵĂĐĞŶĂĚŽƐ LJ Ğů
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝnjĂŶ ĐŽŶƐƵůƚĂƐ ŚĂĐŝĂ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ŵĞŶŽƌ ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ LJ ŵĞŶŽƌ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĨĂůůŽƐ͘
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ŶƵĞǀŽ ƐŝƚŝŽ tĞď͗ ^Ğ ĐŽŵŝĞŶnjĂ ĐŽŶ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ LJ ĐŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ Ğů ŶƵĞǀŽ
ƉŽƌƚĂů ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů tĞď͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ D^ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ŶŽƚŝĐŝĂƐ LJ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ĐŽŶ ƐŽƉŽƌƚĞ ĚĞ ďĂƐĞƐ ĚĞ
ĚĂƚŽƐ͕ ĂƵƚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ŶŝǀĞů ƋƵĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂŶ͕ ƉƵďůŝĐĂŶ LJ ŐĞƐƚŝŽŶĞŶ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ůŽĐĂů Ž ƌĞŵŽƚĂŵĞŶƚĞ ĨůĞdžŝďŝůŝnjĂŶĚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ
ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͘
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞǀŽ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ,ŽƐƚŝŶŐ džƚĞƌŶŽ͗ >ŽƐ ŶƵĞǀŽƐ ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞů EƵĞǀŽ
WŽƌƚĂů tĞď ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ ƵŶ ŶƵĞǀŽ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ tĞď ŵĄƐ ƉŽƚĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ŵĂLJŽƌ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ LJ ĐŽŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĐŽŵƉůĞƚĂ Ğ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͘ ƐƚŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝŐƵŝſ ĂƌƌĞŶĚĂŶĚŽ ƵŶ
ŚŽƐƚŝŶŐ ƐŽďƌĞ ƐŝƐƚĞŵĂ >ŝŶƵdž͕ ĐŽŶ ŵĂLJŽƌ ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ;Ϯϱ'ďͿ͕ ƐŽƉŽƌƚĞ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕
ďĂƐĞƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ LJ ĐĂƐŝůůĂƐ ĚĞ ĐŽƌƌĞŽ ŝůŝŵŝƚĂĚĂƐ͘
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŽƉŽƌƚĞ ƌĞŵŽƚŽ Ă ƵƐƵĂƌŝŽƐ͗ ů ƐŽƉŽƌƚĞ ĞƐ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ĐƌşƚŝĐĂƐ ĞŶ ƚŽĚŽ
ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ƉŽƌ ůŽ ĐƵĂů ƐĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚŽ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƐŽƉŽƌƚĞ
ƌĞŵŽƚŽ ƉĂƌĂ ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕ ďĂƐĂĚŽ ĞŶ ƵŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ƚŽŵĂƌ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ ĚĞů
ƵƐƵĂƌŝŽ LJ ĞĨĞĐƚƵĂƌ ůĂƐ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝŽŶĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ĂƐĞŐƵƌĂƌ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĚĞ ůŽƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘ ƐƚĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ƉĞƌŵŝƚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ŵĄƋƵŝŶĂƐ ĞŶ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĞdžƚĞƌŶĂƐ
ĚŽŶĚĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ Ğů ƚĠĐŶŝĐŽ ĚĞďşĂ ĐŽŶĐƵƌƌŝƌ ƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ Ă ĚŝĐŚĂ ƵďŝĐĂĐŝſŶ͘
ĚĞŵĄƐ
ƉĞƌŵŝƚĞ ŽƉƚŝŵŝnjĂƌ ƚŝĞŵƉŽƐ LJĂ ƋƵĞ ůŽƐ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ŽƉĞƌĂƌ ǀĂƌŝŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ Ă ůĂ
ǀĞnj͘
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶůĂĐĞ ŝŶĂůĄŵďƌŝĐŽ Ă ŽĨŝĐŝŶĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ͗ ^Ğ ƌĞƋƵŝƌŝſ ƵŶ ĞŶůĂĐĞ ĚĞ
ĚĂƚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŽĨŝĐŝŶĂ K/Z^ ƵďŝĐĂĚĂ ĞŶ Ğů ŝŶŐƌĞƐŽ ƉŽƌ ǀĞŶŝĚĂ ĂƌƌĂƐĐĂů͘ ĞďŝĚŽ Ă ƋƵĞ ŶŽ ĞƌĂ
ĨĂĐƚŝďůĞ Ğů ĞŶůĂĐĞ ƉŽƌ ĐŽďƌĞ Ŷŝ ƉŽƌ ĨŝďƌĂ ſƉƚŝĐĂ ƐĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚŽ ƵŶ ĞŶůĂĐĞ ĂĠƌĞŽ ĐŽŶ ĂŶƚĞŶĂƐ
ĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ƵŶĂ ĨŝĂďůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĐŽŶ Ğů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ĐŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů ƐŝŶ
ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĞdžŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
/Z/ME KWZ /KE^ z ^Zs//K^
> KDhE/ W Zd DEdK ^Zs//K^ 'EZ >^
dƌĂďĂũŽƐ ƌĞĂůŝnjĂĚŽƐ ĞŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐ Ž ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶ ƉŝŶƚƵƌĂ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ ŐĂƐĨŝƚĞƌşĂ͕ ĐĞƌƌĂũĞƌşĂ͕ ŵƵĞďůĞƌşĂ LJ ŽƚƌŽƐ ƌĞƉĂƌĂŶĚŽ
ĞƐƚĂƐ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĞŶ ƐƵ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ K^͘
dKd >
/K
Ψ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ dƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ƉŝŶƚƵƌĂ͕ ŐĂƐĨŝƚĞƌşĂ͕ ĐĞƌƌĂũĞƌşĂ͕ ŵƵĞďůĞƌşĂ LJ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ
&KDEdK WZKhd/sK
Ψ
ϯϬϬ͘ϬϬϬ dƌĂďĂũŽ ĚĞ ƐĞŹĂůŝnjĂĐŝŽŶ LJ ĚĞŵĂƌĐĂĐŝžŶ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ
/EsEd Z/K
Ψ
ϲϬϬ͘ϬϬϬ dƌĂďĂũŽƐ ĚĞ Ɖ/ŶƚƵƌĂ͕ 'ĂƐĨŝƚĞƌŝĂ͕ ĞƌƌĂũĞƌŝĂ͕ DƵĞďůĞƌŝĂ LJ ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͘
EdZK h>dhZ >
Ψ
ϴϬϬ͘ϬϬϬ dƌĂďĂũŽƐ ĚĞ Ɖ/ŶƚƵƌĂ͕ 'ĂƐĨŝƚĞƌŝĂ͕ ĞƌƌĂũĞƌŝĂ͕ DƵĞďůĞƌŝĂ LJ ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͘
Ψ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ dƌĂďĂũŽƐ ĚĞ Ɖ/ŶƚƵƌĂ͕ 'ĂƐĨŝƚĞƌŝĂ͕ ĞƌƌĂũĞƌŝĂ͕ DƵĞďůĞƌŝĂ LJ ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͘
:h' K
WZKs/^/KE D/EdK
Ψ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ dƌĂďĂũŽƐ ĚĞ Ɖ/ŶƚƵƌĂ͕ 'ĂƐĨŝƚĞƌŝĂ͕DƵĞďůĞƌŝĂ ͕ ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ LJ ZĞƉĂƌĂĐŝŽŶ ĚĞ WĂƌƋƵĞƚ
/E^d Z
Ψ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ dƌĂďĂũŽƐ ĚĞ Ɖ/ŶƚƵƌĂ͕ 'ĂƐĨŝƚĞƌŝĂ͕ ĞƌƌĂũĞƌŝĂ͕ DƵĞďůĞƌŝĂ LJ ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͘
WdK͘ WZ^KE >
Ψ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ Ɖ/ŶƚƵƌĂ͕ 'ĂƐĨŝƚĞƌŝĂ͕ DƵĞďůĞƌŝĂ LJ ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ LJ ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ĐƵďƌĞ ƉŝƐŽ
K&//E KE: >^
Ψ
ϵϬϬ͘ϬϬϬ dƌĂďĂũŽƐ ĚĞ Ɖ/ŶƚƵƌĂ͕ 'ĂƐĨŝƚĞƌŝĂ͕ DƵĞďůĞƌŝĂ LJ ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ LJ ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ĐƵďƌĞ ƉŝƐŽ
dKd > ' ^dK Ψ
ϰ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ
dƌĂďĂũŽƐ ƌĞĂůŝnjĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĚŝĨŝĐŝŽ ŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů
ĚŝĨŝĐŝŽ ŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů
dKd >
Ψ
dƌĂďĂũŽƐ ƌĞĂůŝnjĂĚŽƐ ĞŶ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĚŝĨŝĐŝŽ ŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů͗ ƉŝŶƚƵƌĂ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ ŐĂƐĨŝƚĞƌşĂ͕
ϰ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ ĐĞƌƌĂũĞƌşĂ͕ ŵƵĞďůĞƌşĂ LJ ŽƚƌŽƐ͘
dŽƚĂů ŐĂƐƚŽƐ ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ LJ ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĂŹŽ ϮϬϬϵ
Ψ ϵ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ
^'hZ/ /h E
/͘
KZ' E/ /ME͗
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ŵĂŶƚƵǀŽ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĚŝĂƌŝĂ LJ ŚŽƌĂƌŝĂ ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ
WĂƚƌƵůůĂũĞ ĚĞ ůŽƐ ŵſǀŝůĞƐ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ͕ ĚĞ ůƵŶĞƐ Ă ǀŝĞƌŶĞƐ ĚĞ Ϭϴ͗ϯϬ Ă ϮϮ͗ϬϬ
ŚŽƌĂƐ LJ ůŽƐ ĚşĂƐ ƐĄďĂĚŽ ĚĞ ϭϱ͗ϬϬ Ă Ϯϭ͗ϬϬ ŚŽƌĂƐ͘ WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ĂĚĞŵĄƐ͕
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ džƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ ĐƵĂŶĚŽ ĂůŐƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ Ž ĂůŐƷŶ ƐĞĐƚŽƌ
ĂƐş ůŽ ƌĞƋƵŝƌŝſ͘
>ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ LJ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĐŽŶ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŽŶ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĨƵĞ Ğů
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ZĞĐƵƌƐŽƐ ,ƵŵĂŶŽƐ͗
• ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĚĞů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ͘
• Ϯ &ƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͘
• ϭ &ƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽ KĨŝĐŝŶĂ KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘
• ϭ dĞůĞĨŽŶŝƐƚĂ LJ KƉĞƌĂĚŽƌ ZĂĚŝĂů
ZĞĐƵƌƐŽƐ DĂƚĞƌŝĂůĞƐ͗
• Ϯ ĐĂŵŝŽŶĞƚĂƐ ŵĂƌĐĂ ŚĞǀƌŽůĞƚ ŵŽĚĞůŽ ŽŵďŽ ĂŹŽ ϭϵϵϵ LJ ϮϬϬϬ͘
• ϭ ŵƵůƚŝƚĞůĠĨŽŶŽ ĐŽŶ ŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůşŶĞĂ ϴϬϬ͘
• ϭ ĐĞŶƚƌĂů ĚĞ ƌĂĚŝŽ ĐŽŶ ĞƋƵŝƉŽ ƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌ ĨŝũŽ͘
• Ϯ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ƌĂĚŝŽ ƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌĞƐ ŵſǀŝůĞƐ͘
• ϭ ĞƋƵŝƉŽ ƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌ ƉŽƌƚĄƚŝů͘
//͘
hZ^K^ /ME͗
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ LJ ůŽƐ ŵſǀŝůĞƐ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ăů ĞƉƚŽ͘ ĚĞ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ͕ ĚŝĞƌŽŶ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ Ă ůŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ĂĐĐŝſŶ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽƐ LJ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ůŽŐƌŽ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ ƌĞĂůŝnjĂŶĚŽ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ LJ ĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ
ĚĞ ƉĂƚƌƵůůĂũĞƐ ƉŽƌ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͖ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĚĞƚĂůůĞ͗
• ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ ƌĞĂůŝnjĂĚŽƐ
͗
ϰϬϱ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͘
• ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ ƌĞĂůŝnjĂĚŽƐ
͗
ϯϵ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͘
• ,ŽƌĂƐ ,ŽŵďƌĞ
͗ ϭϭ͘ϰϵϬ ,ŽƌĂƐ ,ŽŵďƌĞ͘
• <ŝůſŵĞƚƌŽƐ ƌĞĐŽƌƌŝĚŽƐ
Dſǀŝů Ϯϱ
ϴ͘ϮϰϬ <ŵ͘
Dſǀŝů Ϯϳ
ϵ͘ϱϱϮ <ŵ͘
͗ ϭϳ͘ϳϵϮ <ŝůſŵĞƚƌŽƐ͘
///͘
Z^h>d K > '^d/ME͗
ϭ͘ ĞƚĂůůĞ ĚĞ ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ͗
/Z/ME K W Zd DEdK
DWZ^
'h ^ E/E ^
EhE/ ^ ^K>h/KE ^ WE/Ed^
Ϯ
Ϯ
Ϭ
Z /EZK^ ,/>
ϰ
ϰ
Ϭ
/Z/ME KZ ^ DhE//W >^
ϵϭ
ϲ
ϴϱ
͘K͘D͘ ;KKZ͘ />hD/E /MEͿ
ϭϲϱ
ϭϰϳ
ϭϴ
/Z/ME ^K z KZE dK
ϯϱ
ϭϱ
ϮϬ
/K ; ^/^dEd ^K/ >Ϳ
Ϯ
Ϯ
Ϭ
/K ;DZ'E/ Ϳ
ϴ
Ϭ
ϴ
/Z/ME KWZ /KE^
ϭ
Ϭ
ϭ
/Z/ME dZ E^/dK
ϰϭ
ϭϳ
Ϯϰ
W Zd DEdK &/^ >/ /ME
Ϯϯ
Ϭ
Ϯϯ
WdK͘ ^'hZ/ /h E
ϭϵϭ
ϭϴϳ
ϰ
dKd >^
ϱϲϯ
ϯϴϬ
ϭϴϯ
Ϯ͘ ĞƚĂůůĞ ƐĞŐƷŶ ƐƵ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͗
ĞŶƵŶĐŝĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĂĚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĚĂƐ ƉŽƌ ŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐ Ž ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ
ϯϯ
ĞŶƵŶĐŝĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĂĚĂƐ ŶŽ ŝŶĨŽƌŵĂĚĂƐ ƉŽƌ ŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐ Ž ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ
ϭϲϬ
ĞŶƵŶĐŝĂƐ ŝŶŝĐŝĂĚĂƐ LJ ƐŽůƵĐŝŽŶĂĚĂƐ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ
ĞŶƵŶĐŝĂƐ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ƉŽƌ ƐŽůƵĐŝŽŶĂƌ
dKd > EhE/ ^
ϭϴϳ
ϭϴϯ
ϱϲϯ
ϯ͘ KƚƌŽƐ WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͗
ĞŶƵŶĐŝĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĚĂƐ Ă ĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ ;KĨŝĐŝŽ Ž ĐŽƌƌĞŽ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽͿ
ϯϱ
ZĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽ Ă ĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ ƉŽƌ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ϯϱ
ZĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽ Ă ĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ ;KĨŝĐŝŽ Ž ĐŽƌƌĞŽ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽͿ ĞǀĞŶƚŽƐ ŵĂƐŝǀŽƐ
ϮϮ
ƉŽLJŽ Ă ĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ ĞŶ ƚĞƌƌĞŶŽ
Ϯ
ĞŶƵŶĐŝĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĚĂƐ Ă WŽůŝкà ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ
ϱ
ŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ
Ϯϳϴ
ŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ :ĂƌĚŝŶĞƐ /ŶĨĂŶƚŝůĞƐ
ŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ Ă ǀĞĐŝŶŽƐ
ϵϲ
ϭ͘ϵϮϮ
ŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ Ă ǀĞĐŝŶŽƐ ƉŽƌ ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ ĞŶ /ŶƚĞƌŶĞƚ
ϱϰ
>ůĂŵĂĚĂƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ ĨŽŶŽ ϴϬϬ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ
ϭϮϯ
ĞƐƉĞũĞ ĚĞ ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ ;ƉŽĚĂͿ ƉŽƌ ŵſǀŝůĞƐ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝƵĚĂĚĂŶĂ
ϲ
ƉŽLJŽ Ă ŽŵďĞƌŽƐ ĞŶ ƐŝŶŝĞƐƚƌŽƐ
ϰ
ƉŽLJŽ Ă &ĞƌŝĂƐ ĚĞ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ LJ ŝĨƵƐŝſŶ
ϵ
dƌĂƐůĂĚŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
dKd > KdZK^ WZK/D/EdK^
ϭϵ
Ϯ͘ϲϭϬ
&/^ >/ /ME
ϭ͘ Ŷ Ğů ĐŽŶƚĞdžƚŽ ĚĞ &ŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů Ă ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ LJ ĚĞ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ƐĞ ŝŶĨŽƌŵĂ ůŽ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
/͘ &ŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ >ƵĐƌĂƚŝǀĂƐ
Ŷ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ĚĞ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϴϭϬ ĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐƵƌƐĂĚĂƐ Ăů :ƵnjŐĂĚŽ ĚĞ WŽůŝкà >ŽĐĂů͕ ƉŽĚĞŵŽƐ
ĚĞƚĂůůĂƌ ůŽ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
• ϳϯϮ ĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ >ƵĐƌĂƚŝǀĂƐ ŶŽƚŝĨŝĐĂĚĂƐ ƉŽƌ ŝŶĨƌŝŶŐŝƌ ůĂ >ĞLJ EǑ
ϯϬϲϯ ĚĞ ZĞŶƚĂƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ƉŽƌ ĐƚŝǀŝĚĂĚ ŽŵĞƌĐŝĂů ƐŝŶ WĂƚĞŶƚĞ DƵŶŝĐŝƉĂů LJ ŽƚƌŽƐ͘
• ϬϮ ĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ Ă ůĂ KƌĚĞŶĂŶnjĂ ĚĞ ƐĞŽ͕ ĞĐƌĞƚŽ EǑ ϭϮϬϲͬϴϯ
• Ϯϯ ĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ Ă ůĂ >ĞLJ ϭϴ͘ϱϭϯ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ hƌďĂŶŝƐŵŽ LJ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ ƌƚ͘ EǑ ϭϮϲ LJ ƌƚ͘ EǑ ϭϰϱ͘
• ϱϯ ĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ Ă ůĂ >ĞLJ ϭϴ͘ϮϵϬ ĚĞ dƌĄŶƐŝƚŽ LJ dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
WƷďůŝĐŽ͘
• EŽƚĂ͗ ĚĞ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϴϭϬ ĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƐſůŽ ƐĞ ŝŶŐƌĞƐĂƌŽŶ Ăů :ƵnjŐĂĚŽ ĚĞ WŽůŝкà >ŽĐĂů ϲϵϰ͕
ĚĞďŝĚŽ Ă ƋƵĞ ϭϭϲ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ĨƵĞƌŽŶ ƌĞƐƵĞůƚĂƐ LJ ƌĞŐƵůĂƌŝnjĂƌŽŶ ůŽƐ ƚĞŵĂƐ ƉŽƌ ůŽƐ
ĐƵĂůĞƐ ĨƵĞƌŽŶ ŶŽƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƐĞƌ ĚĞƐƉĂĐŚĂĚŽƐ Ăů :ƵnjŐĂĚŽ͘
//͘ WƌŽŐƌĂŵĂ DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ 'ĞƐƚŝſŶ ĂŹŽ ϮϬϬϵ
&ĞƌŝĂƐ >ŝďƌĞƐ͗
ů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ &ŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ŚĂ ĞŵƉĞŹĂĚŽ ĞŶ
ƌĞĂůŝnjĂƌ ƵŶ ŽƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƉŽƐƚƵƌĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ĨĞƌŝĂƐ ůŝďƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ƋƵĞ ǀĂ
ĞŶ ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ LJ ŽƉƚŝŵŝnjĂ ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ƵŶĂ ĨŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ
ŵĄƐ ĞĨĞĐƚŝǀĂ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞdžƚŽ͕ ůĂ &ĞƌŝĂ >ŝďƌĞ EǑ ϯ͕ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐƵ ƉŽƐƚƵƌĂ ĚĞ ĐĂůůĞ >ŽƐ ^ĂƵĐĞƐ ĨƵĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂĚĂ ĐŽŶ ĨŽŶĚŽƐ ĚĞů 'ŽďŝĞƌŶŽ ZĞŐŝŽŶĂů Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ DŽĚĞƌŶŝnjĂĐŝſŶ͕ Ğů
ĐƵĂů ƐĞ ĐŽŶĐƌĞƚſ ĞĨĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ŵĞƐ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ďĞŶĞĨŝĐŝſ Ă ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϴϬ
ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ͘
• ŵƉĂĚƌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ ĂŵďƵůĂŶƚĞƐ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ϯ &ĞƌŝĂƐ >ŝďƌĞƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶĂ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĞǀĂůƵĂƌĄŶ ƉĂƌĂ ƵďŝĐĂƌůŽƐ ĐŽŶ WĞƌŵŝƐŽ DƵŶŝĐŝƉĂů Ă ĐŽŶƚĂƌ ĚĞů ŵĞƐ ĚĞ
ŵĂƌnjŽ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϭϬ LJ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ƵŶĂ ŶŽƌŵĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚĞ
ƵŶĂ
EŽƌŵĂƚŝǀĂ
>ŽĐĂů͕
ƋƵĞ
ƉƵĞĚĂ
ƚĞŶĞƌůŽƐ
ŽƌŐĂŶŝnjĂĚŽƐ
LJ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝnjĂƌůŽƐ ĚĞ ƐƵ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘
• Ŷ ĞƐƚĞ ƉĞƌşŽĚŽ ƐĞ ĂƵƚŽƌŝnjĂƌŽŶ ϮϬϰ ŶƵĞǀŽƐ ƉĞƌŵŝƐŽƐ ĚĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ƉĂƌĂ
ƚƌĂďĂũĂƌ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ &ĞƌŝĂƐ >ŝďƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůŽƐ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ LJ ĚĞů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ WĂƚĞŶƚĞƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘
• ĞƉƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ WĂƚĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĐŽŚŽůĞƐ͗
Ğ ƵŶ ƉĂĚƌſŶ ĚĞ ϰϮϴ WĂƚĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĐŽŚŽůĞƐ ƐĞ ĨŝƐĐĂůŝnjĂƌŽŶ ĞŶ ƚĞƌƌĞŶŽ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ϯϬϲ͕
ůŽ ĐƵĂů ĂƌƌŽũſ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͗
͘ WĂƚĞŶƚĞƐ ĂƚĞŐŽƌşĂ
;ĞƉſƐŝƚŽƐ ĚĞ ĞďŝĚĂƐ ůĐŽŚſůŝĐĂƐͿ͘ dKd >͗ Ϯϭϴ͘Ͳ
ϭϴϲ WĂƚĞŶƚĞƐ ĂĐƚŝǀĂƐ LJ ǀŝŐĞŶƚĞƐ͘
ϭϴ WĂƚĞŶƚĞƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ ƚƌĂƐůĂĚŽƐ ĂƵƚŽƌŝnjĂĚĂƐ͘
Ϭϯ WĂƚĞŶƚĞƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ ŝŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘
ϭϬ WĂƚĞŶƚĞƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͘
Ϭϭ WĂƚĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ŝŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚ LJ ĂŶƵůĂĚĂ͘
͘ WĂƚĞŶƚĞƐ ĂƚĞŐŽƌşĂ ;ĂŶƚŝŶĂƐ͕ ĂƌĞƐ͕ WƵďƐ LJ dĂďĞƌŶĂƐͿ͘ dKd >͗ Ϯϳ͘Ͳ
Ϯϰ WĂƚĞŶƚĞƐ ĂĐƚŝǀĂƐ LJ ǀŝŐĞŶƚĞƐ͘
Ϭϭ WĂƚĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
Ϭϭ WĂƚĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ŝŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ǀŝŐĞŶƚĞ ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘
Ϭϭ WĂƚĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ŝŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚ LJ ĂŶƵůĂĚĂ͘
͘ WĂƚĞŶƚĞ ĂƚĞŐŽƌşĂ & ;ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĞdžƉĞŶĚŝŽ ĚĞ ĐĞƌǀĞnjĂƐ Ž ƐŝĚƌĂ ĚĞ ĨƌƵƚĂƐͿ͘
dKd >͗ ϰϲ͘Ͳ
ϰϭ WĂƚĞŶƚĞƐ ĂĐƚŝǀĂƐ LJ ǀŝŐĞŶƚĞƐ͘
Ϭϯ WĂƚĞŶƚĞƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ ƚƌĂƐůĂĚŽƐ ĂƵƚŽƌŝnjĂĚŽƐ͘
Ϭϭ WĂƚĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ŝŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ǀŝŐĞŶƚĞ ĂŹŽ ϮϬϬϵ͘
͘WĂƚĞŶƚĞ ĂƚĞŐŽƌşĂ , ;^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ďĞďŝĚĂƐ ĂůĐŽŚſůŝĐĂƐ Ž ŵŝŶŝŵĞƌĐĂĚŽƐ ĚĞ ďĞďŝĚĂƐ
ĂůĐŽŚſůŝĐĂƐͿ͘ dKd >͗ ϭϱ͘Ͳ
ϭϯ WĂƚĞŶƚĞƐ ĂĐƚŝǀĂƐ LJ ǀŝŐĞŶƚĞƐ͘
Ϭϭ WĂƚĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
Ϭϭ WĂƚĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ůŽĐĂů ŶŽ ŚĂďŝůŝƚĂĚŽ͘
EŽƚĂ͗ ĂďĞ ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞ ůĂ ĨŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂƐ WĂƚĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĐŽŚŽůĞƐ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝnjſ ĞŶƚƌĞ
ůŽƐ ŵĞƐĞƐ ĚĞ ĞŶĞƌŽ Ă ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ũƵŶŝŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͘
• ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
Ŷ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƌĞĐĞƉĐŝŽŶĂƌŽŶ Ϯ͘Ϯϳϴ ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă
ŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ KĨŝĐŝŶĂ ĚĞ WĂƌƚĞƐ͕ KƌĚŝŶĂƌŝŽƐ LJ DĞŵŽƌĂŶĚŽƐ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ
DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ ĞĐƌĞƚŽƐ͕ ^ŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ LJ ĞŶƵŶĐŝĂƐ͕ MƌĚĞŶĞƐ ĚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ LJ ŽƚƌŽƐ ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ sĂƌŝŽƐ
ĚĞƐŐůŽƐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŽƌĚĞŶ͗
ϭ͘ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ WĂƚĞŶƚĞƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ͗
ϭ͘ϲϬϬ ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
Ϯ͘ KĨŝĐŝŶĂ ĚĞ WĂƌƚĞƐ
͗
ϰϰϴ ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ϯ͘ sĞŶƚĂŶŝůůĂ jŶŝĐĂ
͗
ϴϯ ^ŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ
ϰ͘ KƚƌĂƐ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ
͗
ϭϰϳ ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
Ğ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ĨƵĞƌŽŶ ĞĨĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐ LJ ƌĞƐƉŽŶĚŝĚŽƐ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭ͘ϲϳϬ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͘
ƉƌŽdžŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ƵŶŽƐ ϯϭϬ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĨƵĞƌŽŶ ĂƌĐŚŝǀĂĚŽƐ ƉŽƌ ƐĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŶĂ
LJ ŶŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĚĞďĞŶ ƐĞƌ ĐŽŶƚĞƐƚĂĚŽƐ͘
hŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ĂƉƌŽdžŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ Ϯϵϴ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĞƐƚĄŶ ĞŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕
ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ž ĞŶ ĞƐƉĞƌĂ ƉŽƌ ƚĠƌŵŝŶŽ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ Ž ƉĂƌĂ ƵŶĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĨŝŶĂů Ă ŵĄƐ
ƚĂƌĚĂƌ ƉĂƌĂ ĨŝŶĞƐ ĚĞů ŵĞƐ ĚĞ ŵĂƌnjŽ ĚĞ ϮϬϭϬ͘
///͘ &ŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĂŹŽ ϮϬϬϵ
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ &ŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů ƐĞ ĂďŽĐſ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞ Ă ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ &ŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ ƋƵĞ ůĞ ĨƵĞƌŽŶ ƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐ͕ LJĂ ƐĞĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ
ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ Ž ďŝĞŶ ƉŽƌ ŶĂƚƵƌĂůĞnjĂ ƉƌŽƉŝĂ ĚĞ ůĂ ĨŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ Ž
ƚƌĂŶƐŐƌĞƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐ ůĞŐĂůĞƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ LJ ƚĞŵĂƐ͗
•
&ŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ
WĂƚĞŶƚĞƐ ŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ğ /ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ
WĂƚĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĐŽŚŽůĞƐ
WĂƚĞŶƚĞƐ DŝĐƌŽ ŵƉƌĞƐĂ &ĂŵŝůŝĂƌ
WĂƚĞŶƚĞƐ &ĞƌŝĂƐ >ŝďƌĞƐ
WĞƌŵŝƐŽƐ ŽŵĞƌĐŝŽ ŵďƵůĂŶƚĞ
WĞƌŵŝƐŽ ĚĞ sĞŶƚĂƐ DĞŶŽƌĞƐ
WĞƌŵŝƐŽƐ &ĞƌŝĂƐ EĂǀŝĚĞŹĂƐ LJ &ĞƌŝĂƐ WĞƌƐĂƐ
&ŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ WƌŽƉĂŐĂŶĚĂ WƵďůŝĐŝƚĂƌŝĂ
KƚƌŽƐ
•
&ŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶƵŶĐŝĂƐ
ŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ ĂĐƷƐƚŝĐĂ͗ ƌƵŝĚŽƐ ŵŽůĞƐƚŽƐ
ŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ͗ ŚƵŵŽƐ͕ ŵĂůŽƐ ŽůŽƌĞƐ͕ ĞŵĂŶĂĐŝſŶ ĚĞ ŐĂƐĞƐ ƚſdžŝĐŽƐ
&ƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĐůĂŶĚĞƐƚŝŶŽ ĚĞ ƚĂůůĞƌĞƐ͕ ĐŽŵĞƌĐŝŽ LJ ŽƚƌŽƐ
dƌĂďĂũŽƐ ŶŽ ĂƵƚŽƌŝnjĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ǀşĂ ƉƷďůŝĐĂ
ĞƐƚƌŽnjŽ LJ ŵĂů ƵƐŽ ĚĞů ŝĞŶ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ hƐŽ WƷďůŝĐŽ LJ WƌŝǀĂĚŽ
sĞŚşĐƵůŽƐ ŵĂů ĞƐƚĂĐŝŽŶĂĚŽƐ LJ ĂďĂŶĚŽŶĂĚŽƐ ĞŶ ͘E͘h͘W͘
ũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ĐůĂƵƐƵƌĂƐ LJ ĂůnjĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐůĂƵƐƵƌĂƐ Ă ůŽĐĂůĞƐ LJ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ğ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͘
KƚƌŽƐ
KdZK^ ^Zs//K^
ĂďĞ ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞ Ğů ŵĞƐ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƚŽĚŽ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů ĐŽŶ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ /ŶƐƉĞĐƚŽƌ͕
ƐĞ ĂďŽĐſ ĞdžĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƵŶ ĐŽŵĞƚŝĚŽ ŽƌĚĞŶĂĚŽ ĞŶ ĞĐƌĞƚŽ ůĐĂůĚŝĐŝŽ EǑ ϭϲϬ ĚĞ
ĨĞĐŚĂ ϮϮͬϬϵͬϮϬϬϵ͕ ĚĞ ůĂ ĐƵĂů ĚĞƚĂůůŽ ůŽ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
Ͳ
ZĞŐƵůĂƌŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ϭ͘ϲϬϬ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ůƵĐƌĂƚŝǀĂƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ
/ŵƉƵĞƐƚŽƐ /ŶƚĞƌŶŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ĐƵĞŶƚĂŶ ĐŽŶ WĂƚĞŶƚĞ DƵŶŝĐŝƉĂů͘
Ͳ
ĐƚƵĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĂƚĂƐƚƌŽ ĚĞ ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ ĐŽŶ ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĂǀŝƐŽƐ ǀŝƐŝďůĞƐ ĞŶ ůĂ ǀşĂ ƉƷďůŝĐĂ͘
Ͳ
EŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ă ŵŽƌŽƐŽƐ ĚĞ WĂƚĞŶƚĞƐ DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘
Ͳ
sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ LJ ĞŵƉĂĚƌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŵĄƋƵŝŶĂƐ ƚƌĂŐĂŵŽŶĞĚĂƐ ƉĂƌĂ ũƵĞŐŽƐ ĚĞ ĚĞƐƚƌĞnjĂ͘
Ͳ
EŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ă ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŶ ĞŶ ůĂ ǀşĂ ƉƷďůŝĐĂ ƐŝŶ ĂƵƚŽƌŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ
ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ dƌĄŶƐŝƚŽ LJ dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ WƷďůŝĐŽ͘
ƐƚŽ ƉĞƌŵŝƚŝſ ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ăů DƵŶŝĐŝƉŝŽ ƉŽƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ
WĞƌŵŝƐŽƐ͕ WĂƚĞŶƚĞƐ LJ ŽƚƌĂƐ ŐĞƐƚŝŽŶĞƐ ĚĞ ŶŽƌŵĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘
sEd E/>> jE/
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ůĂ sĞŶƚĂŶŝůůĂ jŶŝĐĂ ĂƚĞŶĚŝſ͗
ϭ͘ /Z/ME D/E/^dZ /ME z &/E E ^͗ ^Ğ ƌĞĐŝďŝĞƌŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϰϲ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĐŽŶ
Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĚĞƚĂůůĞ͗
• ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ĂƉŝƚĂů WƌŽƉŝŽ
͗ ϯϬ
• sŝŐĞŶĐŝĂ WĂƚĞŶƚĞ ŽŵĞƌĐŝĂů
͗ ϭϭ
• dĠƌŵŝŶŽ ĐƚŝǀŝĚĂĚ ŽŵĞƌĐŝĂů
͗ ϰ
• ĂŝůĞ ĐŽŶ sĞŶƚĂ ůĐŽŚŽů
͗ ϭ
Ϯ͘ /Z/ME KZ ^ DhE//W >^͗
^Ğ ƚƌĂŵŝƚĂƌŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϰϭϱϰ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĚĞ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĚĞƚĂůůĞ͗
•
ǀĂůƷŽ ĞƐŐůŽƐĂĚŽ
͗ Ϯϰϰ
•
ƐŝŐŶĂĐŝſŶ ĚĞ EƷŵĞƌŽ
͗ ϭϮϵ
• ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĂůůĞ
͗ ϯϯ
• ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ EƷŵĞƌŽ
͗ ϯϵ
• džƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ
͗ ϵϭϭ
• >şŶĞĂ
͗
• EƷŵĞƌŽ
͗ ϭϬϵϰ
ϰϳ
• ĞƐůŝŶĚĞƐ
͗ ϯϴϬ
• &> Ϯ
͗
• /ŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ WƌĞǀŝĂƐ
͗ ϵϬϲ
• hƐŽ ĚĞ ^ƵĞůŽ
͗
• sŝǀŝĞŶĚĂ ^ŽĐŝĂů
͗ ϯϬϵ
ϯϵ
Ϯϯ
ϯ͘ /Z/ME ^K z KZE dK͗ ^Ğ ƌĞĐŝďŝĞƌŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϴϰϴϬ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĐŽŶ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ĚĞƚĂůůĞ͗
•
ŚĂƉŽĚĂ DĞŶŽƌ
͗
ϭϯ
•
ĞƐƌĂƚŝnjĂĐŝſŶ
͗ ϭϳϬϱ
•
ƵƚĂŶĂƐŝĂ ĂŶŝŶĂ LJ &ĞůŝŶĂ
͗ ϭϲϮ
•
&ƵŵŝŐĂĐŝſŶ
͗ ϱϯϬ
•
&ƵŵŝŐĂĐŝſŶ dĞƌŵŝƚĂƐ
͗
•
WŽĚĂ ĚĞ ƌďŽůĞƐ
͗ ϭϳϱ
•
ZĞƚŝƌŽ ƐĐŽŵďƌŽƐ ŵƉƌĞƐĂƐ
͗
•
ZĞƚŝƌŽ ƐĐŽŵďƌŽƐ WĂƌƚŝĐƵůĂƌ
͗ ϱϮϮ
•
ZĞƚŝƌŽ ZĂŵĂƐ͕ ,ŽũĂƐ LJ ŽƚƌŽƐ
͗
ϰϯ
•
^ĂŶŝƚŝnjĂĐŝſŶ
͗
Ϯ
•
dĂůĂ ĚĞ ƌďŽůĞƐ ŵƉƌĞƐĂƐ
͗
ϭϵ
•
dĂůĂ ĚĞ ƌďŽůĞƐ WĂƌƚŝĐƵůĂƌ
͗ ϯϭϱ
•
dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ 'ĂƌƌĂƉĂƚĂ
͗ ϯϰϬ
ϰϬ
ϯϭ
ϰ͘ Z> DK^͗ ^Ğ ƌĞĐŝďŝĞƌŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϯϵϰ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĐŽŶ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĚĞƚĂůůĞ͗
• ZĞĐůĂŵŽƐ KD
͗ ϭϵϲ
• ZĞĐůĂŵŽƐ dƌĄŶƐŝƚŽ
͗ ϭϮ
• ZĞĐůĂŵŽƐ sĂƌŝŽƐ
͗ ϭϴϲ
ϱ͘ ^Zs//K^ s Z/K^͗ ^Ğ ƌĞĐŝďŝĞƌŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ Ϯϲϲϱ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĐŽŶ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĚĞƚĂůůĞ͗
•
ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ EŽ ĞƵĚĂ ƐĞŽ
͗ ϮϮϮ
•
ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ EŽ ĞƵĚĂ WĂƚĞŶƚĞƐ
͗ ϲϮ
•
WĞƌŵŝƐŽ ŵďƵůĂŶƚĞ ĞŶ ůĂ sşĂ WƷďůŝĐĂ ϭǐ ǀĞnj
͗ ϴϭ
•
WĞƌŵŝƐŽ ŵďƵůĂŶƚĞ ĞŶ ůĂ sşĂ WƷďůŝĐĂ ZĞŶŽǀĂĐŝſŶ
͗ ϯϲϱ
•
WĞƌŵŝƐŽ ŽůĞƌŽ ĞŶ &ĞƌŝĂ ϭǐ ǀĞnj
͗ ϯϬϬ
•
WĞƌŵŝƐŽ ŽůĞƌŽ ĞŶ &ĞƌŝĂ ZĞŶŽǀĂĐŝſŶ
͗ ϭϮϮϵ
•
WĞƌŵŝƐŽ sĞŶƚĂ ůĐŽŚŽů ƐŝŶ ĨŝŶĞƐ ĚĞ ůƵĐƌŽ
͗
ϲ
•
WĞƌŵŝƐŽ sĞŶƚĂ ůĐŽŚŽů ĐŽŶ ĨŝŶĞƐ ĚĞ ůƵĐƌŽ
͗
ϱ
•
WĞƌŵŝƐŽ ^ŝŶ džƉĞŶĚŝŽ ĞďŝĚĂƐ ůĐŽŚſůŝĐĂƐ
͗
ϭ
ϲ͘ /Z/ME ^ ZZK>>K KDhE/d Z/K͗ ^Ğ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϵ͘ϭϵϳ /ŶƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ
ƉĂƌĂ &ŝĐŚĂ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ^ŽĐŝĂů͘
ĚĞŵĄƐ͕ ĐĂďĞ ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶƚƌĞŐĂƌŽŶ ƵŶĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ
ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ĚĞ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ WƵŶƚĂũĞ͘
KZWKZ /ME DhE//W > > WKZd
>Ă ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞů ĞƉŽƌƚĞ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ƐĞ ĐƌĞĂ Ğů ϭΣ ĚĞ ŐŽƐƚŽ ĚĞů ĂŹŽ
ϮϬϬϰ͕ ůƵĞŐŽ ĚĞ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ƚƌĂƚĂƚŝǀĂƐ ĂŶƚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ LJ ƐŝĞŶĚŽ ƵŶĂ ĚĞ
ůĂƐ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞů ^ƌ͘ ůĐĂůĚĞ ŽŶ DĂŶƵĞů &ĞƌŶĄŶĚĞnj ƌĂLJĂ͖ ƋƵŝĠŶ
ƌĞĐŽŐĞ ƵŶĂ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶŵĞŶƐĂ ŵĂLJŽƌşĂ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ
YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŵĄƐ ĚĞƐƚĂĐĂĚĂƐ ĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ
ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ͗
ϭ͘ D EdE/ME
KďƌĂƐ ĚĞ ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽƐ LJ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ƋƵĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂ ůĂ
KZDhW͕ Ă ĨŝŶ ĚĞ ĞŶƚƌĞŐĂƌ Ă ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĞŶ ďƵĞŶ ĞƐƚĂĚŽ͕ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘
ƐƚĂĚŝŽ ĞƌŶĂƌĚŽ Kǭ,ŝŐŐŝŶƐ
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶ ŐƌĂĚĞƌşĂƐ ĞƐƚĂĚŝŽ
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶ LJ ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂƐĂ ĚĞů ĞƉŽƌƚŝƐƚĂ ƉĂƌĂ ĚĂƌ ĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽ Ă ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ĚĞůĞŐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĂƌƚĞĨĂĐƚŽƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ͘
ŝĞƌƌŽƐ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞƐ LJ ĞŶƚŽƌŶŽ ĞƐƚĂĚŝŽ͘
WŽƚƌĞƌŝůůŽƐ ^ĂůŝŶĂƐ
ZĞŶŽǀĂĐŝſŶ ĐĂŵĂƌŝŶĞƐ
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĐĂůĞĨŽŶĞƐ
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŝĞƌƌĞ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂů ĞŶƚƌĂĚĂ ƌĞĐŝŶƚŽ͘
ZĞŶŽǀĂĐŝſŶ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ
:ŽƐĠ ůŝŵĞŶƚ
WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐĂůĞĨŽŶƚ
WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐĂůſŶ ŵƵůƚŝƵƐŽ
WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞƚƌĄƐ ĚĞ ůŽƐ ĂƌĐŽƐ
WŝŶƚƵƌĂ ŐƌĂĚĞƌşĂƐ
DĂŶƚĞŶĐŝſŶ ƉŝŶƚƵƌĂ ĐĂŵĂƌŝŶĞƐ ďĂŹŽƐ ĞƚĐ
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ Ğů ŝŶŐƌĞƐŽ ƉŽƌ ŵƵƌĂůůĂƐ͘
WůĂnjĂ DĠdžŝĐŽ
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŝĞƌƌĞ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂů
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ũĂƌĚŝŶĞƌĂƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĂůĞĚĂŹŽƐ
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĨŝůƚƌŽ ƉŝƐĐŝŶĂ LJ ƉŝŶƚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ͘
DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĐĂŶĐŚĂƐ ĚĞ ĨƵƚďŽůŝƚŽ ĞŶ ĂƐĨĂůƚŽ͘
DĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĐĂŶĐŚĂƐ ĚĞ ĂƌĐŝůůĂ
DĂŶƚĞŶĐŝſŶ ƉŝŶƚĂĚŽ ƐĂůſŶ ŵƵůƚŝƵƐŽ͕ ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ
Ϯ͘
d/s/ ^ WKZd/s ^
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌŽŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ĂƉƵŶƚĂƌŽŶ Ă ŽƌŐĂŶŝnjĂƌ͕ ĂƵƐƉŝĐŝĂƌ͕
ĐŽůĂďŽƌĂƌ͕ ĚŝĨƵŶĚŝƌ LJ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĞŶ ƚŽĚĂ ĐůĂƐĞ ĚĞ ĐĂŵƉĞŽŶĂƚŽƐ͕ ƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝŽŶĞƐ͕
ĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽƐ LJ ƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂƋƵĞůůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ LJ
ĚŝĨƵƐŝſŶ ĚĞů ĚĞƉŽƌƚĞ͘ ^Ğ ĚĞƐƚĂĐĂ͕ Ğů ĂƉŽLJŽ ĞŶƚƌĞŐĂĚŽ ƉŽƌ ĞƐƚĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ
ĚĞ͗
͘ ĂŵƉĞŽŶĂƚŽ ĚĞ sŽůĞŝďŽů͕ ĞĨĞĐƚƵĂĚŽ ĞŶ Ğů 'ŝŵŶĂƐŝŽ ĚĞů ůƵď džĐĞůƐŝŽƌ͕ Ğů ĐƵĂů ĐŽŶƚſ ĐŽŶ
ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƋƵŝƉŽƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ Ğ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ; ƌŐĞŶƚŝŶĂͿ͘
͘
ƉŽLJŽ Ăů ůƵď ĐŝĐůŝƐƚĂ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕
͘ ůƵď ĚĞ ,ƵĂƐŽƐ͕
͘
ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ZĂLJƵĞůĂ͕
͘
ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĨƵƚďŽů ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕
&͘
ŐƌƵƉĂĐŝſŶ ^ĞŶŝŽƌ ĚĞ ĨƵƚďŽů͕
'͘
ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ďĂƐƋƵĞƚďŽů͕
,͘ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ >Ž &ƌĂŶĐŽ ĚĞ ĨƵƚďŽů
/͘ ůƵď ƚůĠƚŝĐŽ ZŽLJĂů͘
ϯ͘ d >>Z^
dĂŵďŝĠŶ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƚĂůůĞƌĞƐ ĞŶ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ DĂƌnjŽ Ă
ŝĐŝĞŵďƌĞ͗
-
:ƵĚŽ
dĞŶŝƐ ĚĞ DĞƐĂ
&ƵƚďŽů
dĞŶŝƐ
ĞƉŽƌƚĞƐ ĞdžƚƌĞŵŽƐ
ŽdžĞŽ
ĞƌŽďŝĐĂ
>ƵĐŚĂ >ŝďƌĞ
ϰ͘ KdZ ^ d/s/ ^͗
͘ K>/DW/ ^͗ Ŷ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŶ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌŽŶ ůĂƐ
ĐƵĂƌƚĂƐ ŽůŝŵƉŝĂĚĂƐ ƐĐŽůĂƌĞƐ ƋƵĞ ƌĞƵŶŝſ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞ ϰ͘ϬϬϬ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘
͘ Ŷ Ğů ƉůĂŶŽ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƐĞ ĞŶƚƌĞŐſ ůĂ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐĂŵƉĞŽŶĂƚŽƐ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ͕ ŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞƉŽƌƚŝǀŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚĞ ĚŝĐŚŽƐ
ĚĞƉŽƌƚĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĂLJƵĚĂ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƐƵƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ
ĚƵƌĂŶƚĞ ƚŽĚŽ Ğů ĂŹŽ͘ ƐƚĞ ŐĂƐƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐŽ ĐĞƌĐĂ ĚĞů ϱй ĚĞů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ƚŽƚĂů͘
͘ ^Ğ ĚĞƐƚĂĐĂŶ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌŽŶ ĞŶ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͕ ĞŶƚƌĞ ĞůůĂƐ͗ dĂŝ Śŝ͕
ĞƌſďŝĐĂ͕ <ƵŶŐ &Ƶ͕
ĞƌŽďŽdž͕
ƚůĞƚŝƐŵŽ͕ ^ƉŝŶŶŝŶŐ LJ ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ
ĚĞ ŽdžĞŽ LJ ϰ ĞƐĐƵĞůĂƐ ĚĞ &ƷƚďŽů͕ ĨĞŵĞŶŝŶŽ͕ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ^ĂŶƚŝĂŐŽ tĂŶĚĞƌĞƌƐ LJ
'ƵƐƚĂǀŽ ŽƌƚĞƐ͘
ĞƐƚŽƐ ƐĞ ĚĞďĞ ƐƵŵĂƌ͕ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĐŽůĞŐŝŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ƋƵĞ ŚĂĐĞŶ
ƵƐŽ ĚĞ ůŽƐ ĐĂŵƉŽƐ ĚĞƉŽƌƚŝǀŽƐ͕͕ ůŽ ƋƵĞ ƚŽƚĂůŝnjĂ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϴ͘ϬϬϬ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ
ϮϬϬϵ͘
͘ Ŷ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ĞƐƚŝŵƵůĂƌ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ŵĂƐŝǀĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ƐĞ ŵĂŶƚƵǀŽ ƉŽƌ ƚĞƌĐĞƌ
ĂŹŽ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ Ğů ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ ůĂ hŶŝſŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ :ƵŶƚĂƐ ĚĞ sĞĐŝŶŽƐ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ
ĞŶƚƌĞŐŽ Ğů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ͕ ĚĞ ůĂ ŐƌĂƚƵŝĚĂĚ ƉĂƌĂ Ğů ŝŶŐƌĞƐŽ ĞŶ ůŽƐ ŵĞƐĞƐ ĚĞ ĞŶĞƌŽ LJ ĨĞďƌĞƌŽ Ă ůĂ
WŝƐĐŝŶĂ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ĚŽŶĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽŶ ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ǀĞĐŝŶĂůĞƐ ĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂ ŽŵƵŶĂ͘ >Ă ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŽƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ůĂƐ Ϯ͘ϱϬϬ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ĂĚĞŵĄƐ ůŽƐ
ĚşĂƐ ĚĞ ŐƌĂƚƵŝĚĂĚ LJ ƉƌĞǀŝĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ůŝƐƚĂĚŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ
ǀĞĐŝŶĂůĞƐ͕ ƋƵĞ ĂĐŽŵƉĂŹĂƌşĂŶ Ăů ŐƌƵƉŽ͕ ƐĞ ůĞƐ ĐŽďƌŽ ƵŶĂ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ŶŝŹŽ Ă ůŽƐ ĂĚƵůƚŽƐ͘
͘ ^Ğ ƉƌĞƐƚſ ĂĐĐĞƐŽƌŝĂ ƚĠĐŶŝĐĂ LJ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶĨĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ƉĂƌĂ ƐĞƌ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ƚĂŶƚŽ 'ƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͘
WƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ƉŽƐƚƵůĂĐŝſŶ Ăů &ŽŶĚŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞů ĞƉŽƌƚĞ Η&KEWKZdΗ ƋƵĞ
ĞŶƚƌĞŐĂ ,/>WKZd^͘
ĂͿ ZĞƐƵŵĞŶ ĚĞ ůĂƐ ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ
ĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ
ZĞƉƷďůŝĐĂ͕ ĞŶ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ
ƉƌŽƉŝĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
DƵŶŝĐŝƉĂů͘
K^Zs /KE^ &dh ^ WKZ > KEdZ >KZ1 'EZ > >
ZWj>/ hZ Ed > HK ϮϬϬϵ
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ͕ ůĂ ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ ZĞƉƷďůŝĐĂ ƌĞĂůŝnjſ ĐƵĂƚƌŽ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĞŶ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ͕ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ƌĞƐƵŵĞŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƚĞŶŝĞŶĚŽ Ă ůĂ ǀŝƐƚĂ Ğů
ŝŶĨŽƌŵĞ ĨŝŶĂů ĞŵŝƚŝĚŽ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ĞůůŽƐ͘
ϭͿ
ƵĚŝƚŽƌşĂ Ăů DĂĐƌŽƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ &ŝŶĂŶnjĂƐ͘Ͳ >Ă ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ ZĞƉƷďůŝĐĂ ĐŽŶĐůƵLJĞ
ĞŶ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĨŝŶĂů ƋƵĞ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞďĞ ĂĚŽƉƚĂƌ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶ ĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ͗ Ŷ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞďĞ ĂƉƌŽďĂƌ ůŽƐ ŵĂŶƵĂůĞƐ ĚĞ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ LJ ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƐ͖ ^ŽďƌĞ ĞƉſƐŝƚŽƐ ŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ ĐŽŶƚĂďůĞŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ĐƵĞŶƚĂ
ďĂŶĐŽ͕ ĚĞďĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌƐĞ ůĂ ĐƵĂĚƌĂƚƵƌĂ ĞŶƚƌĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ŐŝƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ŐŝƌĂĚŽƌĂƐ LJ ůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĞƌĐŝďŝĚŽƐ ĞŶ dĞƐŽƌĞƌşĂ͖ ^ŽďƌĞ ƵĞŶƚĂƐ ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ƐŝŶ ĐŽŶĐŝůŝĂĐŝŽŶĞƐ ďĂŶĐĂƌŝĂƐ
ĚĞďĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ŝŵƉŽƌƚĂƌ ůĂƐ ĐĂƌƚŽůĂƐ ĞŶ Ğů ĨŽƌŵĂƚŽ ƋƵĞ ĞŶƚƌĞŐĂ
Ğů ďĂŶĐŽ ƉĂƌĂ ĂŐŝůŝnjĂƌ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ͖ ^ŽďƌĞ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ Ăů ϯϭ ĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϴ LJ ϯϭ ĚĞ ŵĂƌnjŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ƋƵĞ ĞdžŝƐƚşĂŶ ĚĠĨŝĐŝƚƐ ĚĞ Ψ
ϱϯϲ͘ϴϲϳ͘ϭϮϵ͘Ͳ LJ Ψ ϯϮϯ͘ϵϴϴ͘ϳϵϳ͘Ͳ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͖ ^ŽďƌĞ ŝŶŐƌĞƐŽ ŶŽ ƵďŝĐĂĚŽ ĞŶ ĐĂƌƚŽůĂ ĚĞ
ĐƵĞŶƚĂ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ďĂŶĐĂƌŝĂ͕ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ Ψ ϭϯϭ͘Ϯϰϲ͘Ͳ͕ ƐĞ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ůĂ ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ ŚĂƐƚĂ
ĂĐůĂƌĂƌ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘Ͳ
ϮͿ
ƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ /ŶŐƌĞƐŽƐ͘Ͳ ^ŽďƌĞ WƌŽĐĞƐŽ ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ >ŝĐĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ŽŶĚƵĐŝƌ͕ ƐĞ
ĂĚǀŝĞƌƚĞ ƋƵĞ ĚĞďĞ ƚƌĂŵŝƚĂƌƐĞ ĂŶƚĞ ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ Ğů ĚĞĐƌĞƚŽ ƋƵĞ ůĞ ƉŽŶŐĂ ƚĠƌŵŝŶŽ͖Ͳ ^ŽďƌĞ
ŵĞŶŽƌ ĐŽďƌŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ƉƌŽƉŝŽ͕ ĚĞƵĚŽƌĞƐ ŵŽƌŽƐŽƐ ĚĞ ƉĂŐŽ ĚĞ ƉĂƚĞŶƚĞƐ͖ ĚĞƵĚŽƌĞƐ ŵŽƌŽƐŽƐ
ĚĞ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ĂƐĞƐŽ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝŽ LJ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ĚĞ ƉĂŐŽ ŵŽƌŽƐŽƐ͕ ĚĞďĞƌĄ ŝŶĨŽƌŵĂƌƐĞ ƐŽďƌĞ
ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĂĚŽƉƚĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽ ĂĚĞƵĚĂĚŽ͘Ͳ
ϯͿ
ƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ZĞĐƵƌƐŽƐ͘Ͳ
^ŽďƌĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞƌŶŽ͖ ƌĞŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ
ĞdžƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂŵĞŶƚĞ͖ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ ŵƵĞďůĞƐ ŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ ĐŽŶƚĂďůĞŵĞŶƚĞ͕
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ŝŶĂĚĞĐƵĂĚŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ĐĂũĂ LJ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐŽŶ ƐĂůĚŽ ĚĞƵĚŽƌ͕ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂƌŽŶ
ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ LJ ƐĞ ŽƌĚĞŶſ ĂĚŽƉƚĂƌ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƚĞŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ĚĂƌůĞƐ ƐŽůƵĐŝſŶ͘Ͳ
ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂƐ ƌĞŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ ĞdžƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂŵĞŶƚĞ ƐĞ ĚŝƐƉƵƐŽ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ƵŶ ƉůĂnjŽ ĚĞ ƋƵŝŶĐĞ ĚşĂƐ͘Ͳ
ϰͿ
ƵĚŝƚŽƌşĂ ƐŽďƌĞ ĨŝƐĐĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĐĞƐŝŽŶĞƐ͘ ^ŽďƌĞ WƌŽǀŝƐŝſŶ͕ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ LJ ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ
ĚĞ ƌĞĨƵŐŝŽƐ ƉĞĂƚŽŶĂůĞƐ ƐĞ ŽďƐĞƌǀſ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂƌŝĂ ĞƐ ĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ƐĞƌǀŝĐŝŽ
ƉƌĞƐƚĂĚŽ͖ ^ŽďƌĞ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞƵĚŽƌĂ EƵĞǀĂ ƚĂƉĂ >ŝŵŝƚĂĚĂ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐŝſ ƋƵĞ ŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂ
ƉĂŐŽƐ ĚĞƐĚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϰ LJ ŶŽ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ďŽůĞƚĂ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚşĂ͕ ĂƐŝŵŝƐŵŽ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐŝſ ůĂ
ĞdžŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶĂ ƐŽůĂ ƉĂůĞƚĂ ƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝĂ ĚĞ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ
ƐĞ ŽďƐĞƌǀſ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ŵƉƌĞƐĂ ƵƚĞƌ͕ ĞŶĐĂƌŐĂĚĂ ĚĞ ůĂ ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƐĞŵĄĨŽƌŽƐ ƋƵĞ
Ğů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ ĂĚĞƵĚĂďĂ ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ Ψ ϭϰ͘ϳϴϮ͘Ϯϭϲ͕ ƋƵĞ Ğů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂďĂ
ŐĂƌĂŶƚŝnjĂĚŽ ƉŽƌ ƵŶĂ ƐƵŵĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ăů ƋƵĞ ŽďůŝŐĂďĂ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ ƋƵĞ ŶŽ ĞdžŝƐƚşĂ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ͘ ZĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůŽ ƐĞŹĂůĂĚŽ ƐĞ ŝŶƐƚƌƵLJĞ Ă ůĂ ƌĞŐƵůĂƌŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ƚŽĚĂƐ
ůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘Ͳ
ĞͿ >ŽƐ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ĐĞůĞďƌĂĚŽƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕
ƉƷďůŝĐĂƐ Ž ƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ
ĐŽƌƉŽƌĂĐŝŽŶĞƐ Ž ĨƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ Ž ůĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů Ă ĞƐĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ͘
KEsE/K^ ϮϬϬϵ KE /E^d/dh/KE^ Wj>/ ^ /sZ^ ^
ů ŝŐƵĂů ƋƵĞ ĞŶ ĂŹŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ĐĞůĞďƌſ ĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ĐŽŶ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ Ă ŽďũĞƚŽ ĚĞ ŽďƚĞŶĞƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ
ĚŝǀĞƌƐĂƐ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ďŝĞŶ ĐŽŵƷŶ ƉĂƌĂ ƐƵƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ĞdžƉŽŶĞŶ
ƌĞƐƵŵŝĚĂŵĞŶƚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ĞůůŽƐ͗
ϭͿ
EhD KEsE/K dZ E^&ZE/
ZhZ^K^ W Z
:h/ME WZK'Z D ͞WhEd͕ EdZ > & D/>/ z ^h^ Z,K^͟
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϮϬ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ LJ ĐŽŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ĐĞůĞďƌſ
ƵŶ ĂŶĞdžŽ ĚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ĚĞ ΨϯϮ͘ϵϴϬ͘ϬϬϬ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ğů
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ƉŽƌ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ĚĞů ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƐƵƐĐƌŝƚŽ ĐŽŶ &ŽƐŝƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ƉƌĞƐƚĂƌ ĂƉŽLJŽ
ŝŶƚĞŐƌĂů Ă ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů LJ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ŵĞũŽƌĂƌ ƐƵƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ǀŝĚĂ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ Ž ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ƵŶĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĨƵŶĐŝŽŶĂů LJ ƌĞƐŽůƵƚŝǀĂ
ĞĨŝĐĂnj ĞŶ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ ƉĞƌƐŽŶĂů ĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ Ğ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͘
ϮͿ DK/&/ /ME KEsE/K dZ E^&ZE/ ZhZ^K^ W Z >
>
&/,
W>/ /ME
WZKd/ME ^K/ >Ͳ ^hsE/ME WZ&ZE/ > EdZ ^Zd Z1
Z'/KE > D/E/^dZ/ > W> E/&/ /ME z KKZ/E /ME Z'/ME DdZKWK>/d E
z > /͘ DhE//W >/ Yh/Ed EKZD >͘
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϮϬ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϬϵ ƐĞ Ĩŝƌŵſ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ͞ŶĐƵĞƐƚĂũĞ &ŝĐŚĂ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ^ŽĐŝĂů ʹ^ƵďǀĞŶĐŝſŶ ĞƐĐŽůĂƌ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůͲ͕ ĞŶ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ĂŵƉůŝĂƌ ůŽƐ ƉůĂnjŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϬ
ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ĂĐĂĞĐŝĞŶĚŽ ĞŶ ĞƐĂ ĨĞĐŚĂ ƚĂŵďŝĠŶ Ğů ƉůĂnjŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞŶĚŝĐŝſŶ ĨŝŶĂů
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘
ϯͿ WZK'Z D
, />/d />/ ,/> ^K>/ Z/K KEsE/K dZ E^&ZE/
ZhZ^K^ WZKzdK KDhE > ͞hE D:KZ >h' Z W Z
s/s/Z͟ EdZ ^Zd Z1
Z'/KE > D/E/^dZ/ > W> E/&/ /ME z KKZ/E /ME Z'/ME DdZKWK>/d E
z > /͘ DhE//W >/ Yh/Ed EKZD >
ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϭϯ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ Ĩŝƌŵſ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ ƵŶĂ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĚŽĐĞ ŵĞƐĞƐ͕
ƉƌŽƌƌŽŐĂďůĞ ƉŽƌ ƷŶŝĐĂ ǀĞnj ŚĂƐƚĂ ƉŽƌ ƚƌĞƐ ŵĞƐĞƐ͕ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ ΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ ů
ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŽ Ğů ůŽŐƌŽ ĚĞ ƵŶĂ Ž ŵĄƐ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ
ŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ŝŶƐĞƌƚĂƐ ĞŶ Ğů
^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ^ŽĐŝĂů ŚŝůĞ ^ŽůŝĚĂƌŝŽ͘
ϰͿ DK/&/ /ME > KEsE/K dZ E^&ZE/ ZhZ^K^ W Z :h/ME WZK'Z D
͞WhEd͕ EdZ >
& D/>/
z ^h^ Z,K^͟ EdZ > &KEK ^K>/ Z/ /EsZ^/ME ^K/ > /͘ DhE//W >/ Yh/Ed EKZD >
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϭϴ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ Ĩŝƌŵſ ĂŶĞdžŽ ĚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĂŵƉůŝĂƌ Ğů
ƉůĂnjŽ ŽƌŝŐŝŶĂů ĚĞů ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĞŶ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ƉƌŽƌƌŽŐĂƌůŽ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϬ͕ ƉŽƌ
ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ Ψ ϵϵϭ ϵϲϬ ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘ ů ƌĞĨĞƌŝĚŽ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƚŝĞŶĞ ƉŽƌ ŽďũĞƚŽ ƉƌĞƐƚĂƌ ƵŶ ĂƉŽLJŽ
ŝŶƚĞŐƌĂů Ă ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů LJ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ŵĞũŽƌĂƌ ƐƵƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ǀŝĚĂ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ Ž ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ƵŶĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĨƵŶĐŝŽŶĂů LJ ƌĞƐŽůƵƚŝǀĂ
ĞĨŝĐĂnj ĞŶ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ Ğ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͘
ϱͿ KEsE/K dZ E^&ZE/ ͞&KEK WKzK > &KZd >/D/EdK > '^d/ME
DhE//W > E WZ/DZ
/E& E/ ͕ ,/> Z KEd/'K > D/E/^dZ/K W> E/&/ /ME͟ EdZ D/E/^dZ/K W> E/&/ /ME ʹ ^Zd Z1
Z'/KE >
D/E/^dZ/ > W> E/&/ /ME z KKZ/E /ME > Z'/ME DdZKWK>/d E z >
DhE//W >/ Yh/Ed EKZD >͘
Ŷ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ĞŶ ŝŶĨŽƌŵĞ ƐĞ Ĩŝƌŵſ Ğů ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ ƵŶĂ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŶŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ƐĞŝƐ ŵĞƐĞƐ Ŷŝ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ŶƵĞǀĞ ŵĞƐĞƐ͕ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ Ψϭ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ ĞŶ Ğů
ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂ ZĞĚ ŽŵƵŶĂů ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ ŚŝůĞ ƌĞĐĞ ŽŶƚŝŐŽ͕
ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ ůĂ ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ĂƉŽLJŽ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ͕ ŶŝŹĂƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ĐƵďŝĞƌƚŽƐ ƉŽƌ Ğů ^ŝƐƚĞŵĂ ŚŝůĞ ƌĞĐĞ ŽŶƚŝŐŽ͕ LJ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ůĂ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝnjĂũĞ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĞ ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ LJ ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝſŶ ůŽĐĂů
Ă ĨĂǀŽƌ ĚĞ ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ŝŶĨĂŶĐŝĂ͘Ͳ
ϲͿ KEsE/K ͞sEd E/>> jE/ ͟ EdZ > DhE/W >/ Yh/Ed EKZD > z >
^Zd Z/ Z'/KE > D/E/^dZ/ > ^ >h Z'/KE DdZKWK>/d E ͘
ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϯϰ ĚĞ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ Ĩŝƌŵſ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶ ĂŹŽ ƉƌŽƌƌŽŐĂďůĞ
ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ LJ ƐƵĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ƉĞƌşŽĚŽƐ ŝŐƵĂůĞƐ Ɛŝ ŶŝŶŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ĚŝĞƌĞ ĂǀŝƐŽ ĚĞ
ƚĠƌŵŝŶŽ Ă ůĂ ŽƚƌĂ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ŵŽĚĞƌŶŝnjĂƌ Ğů ĂƉĂƌĂƚŽ ĞƐƚĂƚĂů͕ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽ ƵŶĂ
ǀĞŶƚĂŶŝůůĂ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů ŽŶ ůŝŶĞ͕ ĞŶ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ ƌĞĐŝďĂŶ͕ ĨŽĐĂůŝĐĞŶ LJ ĐŽŶĐĞŶƚƌĞ ůĂ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉĞƌŵŝƐŽ ƋƵĞ ůĂ ^ZD/ ^ >h LJ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů
ŽƚŽƌŐĂŶ ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ LJ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂ͕ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ƉĂƌĂ ůĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ƉĂƚĞŶƚĞ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘
ϳͿ KEsE/K ZZ/K^ sh>EZ >^͕ EdZ ^Zd Z/
Z'/KE > D/E/^dZ/ > ^ >h Z'/ME DdZKWK>/d E />h^dZ DhE//W >/ Yh/Ed EKZD >
^Ğ Ĩŝƌŵſ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ
ΨϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ă ĞũĞĐƵƚĂƌ ƚƌĂďĂũŽƐ ĞŶ ůĂ ƌĞŵŽĚĞůĂĐŝſŶ ĞŶ ĐĂƐŝŶŽ LJ ĐŽĐŝŶĂ ĚĞ ůĂ
ƐĐƵĞůĂ /ŶŐůĂƚĞƌƌĂ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
ϴͿ KEsE/K K> KZ /ME EdZ >
/E1'E
KE / z >
KZWKZ /ME E /KE > ^ ZZK>>K
DhE//W >/ Yh/Ed
EKZD > ͞WZK'Z D
DWZE/D/EdK /E1'E KDhE >͟
ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϭϱ ĚĞ ũƵŶŝŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ Ĩŝƌŵſ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ ƵŶĂ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ϱ ŵĞƐĞƐ͕ ƉŽƌ ƵŶ
ŵŽŶƚŽ ĚĞ Ψϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ ĚĞďŝĞŶĚŽ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ĂƉŽƌƚĂƌ ŽƚƌŽƐ
Ψϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ Ğů ͞WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ŝŶĚşŐĞŶĂ
ĐŽŵƵŶĂů͕͟ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ ϮϬ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ ƉŽƌ
ŝŶĚşŐĞŶĂƐ ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐ LJͬŽ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
ϵͿ KEsE/K
D ZK
DdZKWK>/d E
jE/K
s/s/E
Z'/KE >
EdZ
z hZ E/^DK z >
>
^Zd Z1
D/E/^dZ/ >
'/^ />h^dZ DhE/W >/ Yh/Ed EKZD >͘
ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϭϲ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ Ĩŝƌŵſ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ ƵŶĂ ĚƵƌĂĐŝſŶ ŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂ͘
ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞů ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĞƐ ŚĂďŝůŝƚĂƌ Ă ůĂ '/^ ƉĂƌĂ ĂĐƚƵĂƌ ĐŽŵŽ ƚĂů Ž ĐŽŵŽ WƌĞƐƚĂĚŽƌ ĚĞ
^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂ dĠĐŶŝĐĂ ;W^ dͿ ƐĞŐƷŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕ ĞŶ ƚŽĚŽƐ Ž ĂůŐƵŶŽƐ͕ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ ĚĞ ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů
ĞŶƚŽƌŶŽ LJ ĚĞů ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ ĚĞ ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ LJ ĚĞ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ
ĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ ĞŵƉůĂnjĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ƵƌďĂŶŽ Ž ƌƵƌĂů͕ ĞŶ ƉŽƐƚƵůĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ Ž
ŐƌƵƉĂůĞƐ͘Ͳ
ϭϬͿ DK/&/ /ME KEsE/K dZ E^&ZE/ &KEK^ WZK'Z D ZhWZ /ME
ZZ/K^ EdZ ^Zd Z1
D/E/^dZ/ > DdZKWK>/d E
s/s/E
z
hZ E/^DK />h^dZ DhE//W >/ Yh/Ed EKZD >
ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϭϯ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ƐƵũĞƚŽ Ă ǀĂůŝĚĞnj ĐŽŶ ůĂ ƚŽƚĂů ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶ ĚĞů ĂĐƚŽ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ƋƵĞ ůŽ ĂƉƌƵĞďĞ͕ ƐĞ Ĩŝƌŵſ ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ ΨϲϬϬ͘ϬϬϬ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ůĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ ͞ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞŵĂƌĐĂĚŽƚĞƐ ĚĞ ĂŐƵĂ ƉŽƚĂďůĞ
LJ ĞŶĞƌպà ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĞŶ Ğů dĞůĞĐĞŶƚƌŽ ů WŽůşŐŽŶŽ͘͟
ϭϭͿ KEsE/K
KEd/Eh/ :h/ME
>
WZK'Z D
͞D:KZ EK
>
DW> />/ z > ^ KE//KE^ > KZ >^ > ^ Dh:Z^ :& ^ ,K' Z͟
EdZ > ^Zs//K E /KE > > Dh:Z /͘ DhE//W >/ Yh/Ed EKZD >͘
ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϭϱ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ Ĩŝƌŵſ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ
ϮϬϬϵ͕ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ Ψ ϭϯ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ ĚĞďŝĞŶĚŽ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ĂƉŽƌƚĂƌ
ŽƚƌŽƐ ΨϮϬ͘ϲϴϱ͘ϮϬϬ͘ ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĞƐ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ŵƉůĞĂďŝůŝĚĂĚ LJ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ůĂďŽƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ũĞĨĂƐ ĚĞ ŚŽŐĂƌ LJ ĚĞ ŶƷĐůĞŽ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ
ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂů͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂ͕ ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂů LJ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘
ϭϮͿ KEsE/K ͞KW /E& E/
E /KE > DEKZ^ z >
z
K>^E/
Yh/Ed
EKZD >͟ EdZ > ^Zs//K
/>h^dZ DhE//W >/ Yh/Ed EKZD >
ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϯϱ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ Ĩŝƌŵſ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ƐĞ ĞdžƚĞŶĚĞƌĄ ŚĂƐƚĂ
ƉŽƌ ϯ ĂŹŽƐ͕ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ Ψϭϴ͘ϯϰϲ͘ϯϮϬ͘ ů ŽďũĞƚŝǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞů ƉƌŽLJĞĐƚŽ ĞƐ͗ ůŝĚĞƌĂƌ LJ
ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ Ğ ŝŶĐůƵƐŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐͬĂƐ LJ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ĚĞ
ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
ϭϯͿ KEsE/K KKZ/E /ME KZWKZ /ME ^/^dE/
:h// > Z'/ME
DdZKWK>/d E />h^dZ DhE//W >/ Yh/Ed EKZD >
ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϭϲ ĚĞ Ăďƌŝů ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ Ĩŝƌŵſ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ
ϮϬϬϵ ĐŽŶ ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ LJ ƐƵĐĞƐŝǀĂ ƉŽƌ ƉĞƌŝŽĚŽƐ ŝŐƵĂůĞƐ ĚĞ ƵŶ ĂŹŽ͕ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ Ă ŐĞŶĞƌĂƌ LJ ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ ůĂƐ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ƉĂƌĂ ĚĂƌ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞů
ĞŶƚƌŽ :ƵƌşĚŝĐŽ ŶƚŝĚƌŽŐĂƐ͕ ŽďƚĞŶĞƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůŽƐ ǀĞĐŝŶŽƐ LJ ƌĞĐŽŐĞƌ ƐƵ ĚĞŵĂŶĚĂ
ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ăů ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞů ƚƌĄĨŝĐŽ ĚĞ ĚƌŽŐĂƐ͘
ϭϰͿ KEsE/K D E dK ͞D:KZ D/EdK ^d /K :K^ >/DEd d W
EKZD >͟ EdZ > 'K/ZEK Z'/KE >
DdZKWK>/d E
Ϯ͕ Yh/Ed
^ Ed/ 'K z >
DhE//W >/ Yh/Ed EKZD >
ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϭϯ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ Ĩŝƌŵſ ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ ΨϮϳϵ͘ϵϲϱ͘ϬϬϬ ĐŽŶ Ğů
ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů 'KZ ZĞŐŝſŶ DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ ĞŶ ƐƵ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ŵĂŶĚĂŶƚĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂƌĂ ůĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽLJĞĐƚŽ LJ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ĂƐƵŵŝĞƌĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ƚŽƚĂů
ĐŽŵƉůĞƚĂ LJ ŽƉŽƌƚƵŶĂ ĚĞů ƌĞĨĞƌŝĚŽ ƉƌŽLJĞĐƚŽ͘
ϭϱͿ KEsE/K D E dK ͞D:KZ D/EdK W> 
' Z1E͕ KDhE
Yh/Ed
EKZD >͟
EdZ > 'K/ZEK Z'/KE > DdZKWK>/d E ^ Ed/ 'K z > DhE//W >/ Yh/Ed EKZD >
ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϭϱ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ Ĩŝƌŵſ ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ Ψ ϯϮϮ͘ϴϭϲ͘ϬϬϬ ĐŽŶ Ğů
ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů 'KZ ZĞŐŝſŶ DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ ͘ ĞŶ ƐƵ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ŵĂŶĚĂŶƚĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂƌĂ ůĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽLJĞĐƚŽ LJ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ĂƐƵŵŝĞƌĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ƚŽƚĂů
ĐŽŵƉůĞƚĂ LJ ŽƉŽƌƚƵŶĂ ĚĞů ƌĞĨĞƌŝĚŽ ƉƌŽLJĞĐƚŽ͘
ϭϲͿ KEsE/K
͞>
h>dhZ
E
dh
ZZ/K͟
EdZ
>
'K/ZEK
Z'/KE >
DdZKWK>/d E ^ Ed/ 'K z > DhE//W >/ Yh/Ed EKZD >
ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϭϯ ĚĞ ŵĂƌnjŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ Ĩŝƌŵſ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ ƵŶ ƉůĂnjŽ ŵĄdžŝŵŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ŚĂƐƚĂ
Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ Ψϰϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĞƐ ůĂ
ƌĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ LJ ĨŽůŬůſƌŝĐĂƐ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ͕ ƚĂůůĞƌĞƐ ĚĞ
ƚĞĂƚƌŽ ŝŶĨĂŶƚŝů͕ ũƵǀĞŶŝů͕ ĞƐĐƵůƚƵƌĂ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů͕ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞĐƌĞĂƚŝǀĂƐ ĞŶ ůĂ ĐĂůůĞ͕ ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ
ĨŽůŬůſƌŝĐŽ͕ ĨŝĞƐƚĂ ŚƵĂƐĂ LJ ĚĞ ůĂ ĐŚŝůĞŶŝĚĂĚ͘
ϭϳͿ KEsE/K D E dK ͞ Yh/^//ME s,1h>K^ W Z
^Zs//K ^K z KZE dK
Yh/Ed EKZD >͟ EdZ > 'K/ZEK Z'/KE > DdZKWK>/d E ^ Ed/ 'K z >
DhE//W >/ Yh/Ed EKZD >
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϬϮ ĚĞ ŵĂƌnjŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ Ĩŝƌŵſ ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ ΨϱϭϮ͘ϭϳϲ͘ϬϬϬ
ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ϴ ĐĂŵŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ĞƋƵŝƉĂƌ Ğů ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƐĞŽ LJ KƌŶĂƚŽ ĚĞ ůĂ
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ Ăů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ ĚŝƐŵŝŶƵŝƌ Ğů ĚĠĨŝĐŝƚ ĞdžŝƐƚĞŶƚĞ
ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƐſůŝĚŽƐ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝŽƐ͕ ĚĞďŝĚŽ Ăů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŶƵĞǀŽƐ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ LJ ĂƐĞŽ ĚĞ ůĂ ǀşĂ ƉƷďůŝĐĂ͕ ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ƌĞĂůŝnjĂƌ ƐƵƐ ůĂďŽƌĞƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ LJ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĐŽŶ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĂŚŽƌƌŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͘
ϭϴͿ KEsE/K
KKWZ /ME
/EdZ/E^d/dh/KE >
EdZ
^h^Zd Z1
KEKD1 ͕ &KDEdK z ZKE^dZh/ME &hE^ ,/> ^͘ ͘ z > DhE//W >/ Yh/Ed EKZD >
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϭϳ ĚĞ ũƵůŝŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ Ĩŝƌŵſ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ ĞŶƚƌĂĚĂ ĞŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ƵŶĂ ǀĞnj ƚƌĂŵŝƚĂĚŽ
Ğů ĂĐƚŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ƋƵĞ ůŽ ĂƉƌƵĞďĞ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ϱ ŵĞƐĞƐ͕ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ
ΨϵϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĞƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ƵŶ WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ^ŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ dƌĄŵŝƚĞƐ
DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĞŶ ƵŶĂ ŵƵĞƐƚƌĂ ĚĞ ϵ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞů ƉĂşƐ͘
ϭϵͿ KEsE/K dZ E^&ZE/
ZhZ^K^ W Z
>
dh >/ /KE > W> E
KDhE > ^ ZZK>>K͘Ͳ
ů Ϭϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ĐĞůĞďƌſ ĐŽŶ ůĂ ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ZĞŐŝŽŶĂů LJ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ ƵŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƉĂƌĂ ŽďƚĞŶĞƌ ĂƉŽLJŽ ƚĠĐŶŝĐŽ LJ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ůĂ
ĂĐƚƵĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞů WůĂŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͘
ů ĞĨĞĐƚŽ ůĂ ^ƵďĚĞƌĞ
ĂƉƌŽďſ ůĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ĨŽŶĚŽƐ ĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ ŚĂƐƚĂ Ψ ϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ĐŽŶ
Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ŶƵĞǀŽ ƉůĂŶ ĐŽŵƵŶĂů ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘
ϮϬͿ KEsE/K dZ E^&ZE/
ZhZ^K^ WZKzdK ͞, /d />/ Yh/Ed
EKZD >͟
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐĞůĞďƌĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ ZĞŐŝŽŶĂů DŝŶŝƐƚĞƌŝĂů ĚĞ WůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ LJ
ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ Z͘D͕͘ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ŽďƚƵǀŽ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ
ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞ ůŽƐ
ĚƵůƚŽƐ DĂLJŽƌĞƐ ĚĞ͕ Ă ůŽ ŵĞŶŽƐ͕ ϲϱ ĂŹŽƐ ĚĞ ĞĚĂĚ͕ ƋƵĞ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ
ĚŽŵĠƐƚŝĐŽ ďĄƐŝĐŽ͘Ͳ WĂƌĂ ůĂ ũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ WƌŽLJĞĐƚŽ ƐĞ ŽďƚƵǀŽ ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ Ψ Ϯϳ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ,ĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚ ŚŝůĞ ^ŽůŝĚĂƌŝŽ͘Ͳ
ϮϭͿ KEsE/K :h/ME sEdK^ ZZ d/sK^ WZKDK/KE >^͘Ͳ
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϯ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ĞŶƚƌĞ Ğů /ŶƐƚŝƚƵƚŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ĞƉŽƌƚĞƐ ĚĞ ŚŝůĞ LJ ůĂ
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů ƐĞ ĐĞůĞďƌſ ƵŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƉĂƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ůĂ
ĂĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŶĂĐŝŽŶĂů ƋƵĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚſ ,/> WKZd^͕ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ sEdK^
ZZ d/sK^ WZKDK/KE >^͕͘ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůſ ĞŶ ƉůĂnjĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ LJ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͘͘Ͳ
KEsE/K^ Z> d/sK^ > dE/ME ^ >h E > KDhE Yh/Ed
EKZD >͕ >Z K^ K ZEKs K^ hZ Ed > HK ϮϬϬϵ
>Ă DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ĞŶ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ůĞƐ ƐŽŶ
ƉƌŽƉŝĂƐ͕ ĐŽŵŽ ĞƐ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƐĂůƵĚ LJ ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽ ĞŶƚƌĞŐĂƌ ƵŶĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĞdžĐĞůĞŶĐŝĂ Ă ƚŽĚŽƐ
ƐƵƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϵ ŚĂ ƌĞŶŽǀĂĚŽ Ž ĐĞůĞďƌĂĚŽ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ĐŽŶ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĄƌĞĂ ƉƷďůŝĐĂ Ž ƉƌŝǀĂĚĂ͕ ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽ ĐŽŶ ĞůůŽ ŽďƚĞŶĞƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ž ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ
ƐŽďƌĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ĚĞƚĂůůĂŶ͕ ƌĞƐƵŵŝĚĂŵĞŶƚĞ͕ Ğů ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĐŽŶ ƋƵĞ ƐĞ
ĐĞůĞďƌſ Ğů ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƐŽďƌĞ ůĂ ĐƵĂů ǀĞƌƐĂ͕ LJ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ĐŽŶ ƚĂů ŽďũĞƚŽ͗
KEsE/K^ KE > ^Zs//K ^ >h DdZKWK>/d EK K/Ed
ϭͿ WZK'Z D ^Zs//K dE/KE WZ/D Z/ hZ'E/
HK ϮϬϬϵ͘Ͳ
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϵ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ĐŽŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ Ĩŝƌŵſ
ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ƚŽƚĂů ĚĞ Ψ ϭϰϬ͘ϰϬϱ͘ϬϬϬ ;ĐŝĞŶƚŽ ĐƵĂƌĞŶƚĂ ŵŝůůŽŶĞƐ ĐƵĂƚƌŽĐŝĞŶƚŽƐ
ĐŝŶĐŽ ŵŝů ƉĞƐŽƐͿ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ƵŶ ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ
ƚĞŶĐŝſŶ ^ Wh͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƵŶĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĚĞ ϯϬ͘ϬϬϬ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ ĞŶ Ğů ŽŶƐƵůƚŽƌŝŽ 'ĂƌşŶ͘
ϮͿ KEsE/K KEd/Eh/ WZK'Z D ^W/ > KEdZK> > ^ E&ZD ^
Z^W/Z dKZ/ ^ > h>dK ;Z Ϳ͘Ͳ
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ϭϯ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ LJ ĐŽŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ
ĐĞůĞďƌſ ƵŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ƚŽƚĂů ĂŶƵĂů ĚĞ ΨϮϴ͘ϯϰϰ͘ϬϬϬ ƉĞƐŽƐ͕ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ă ůĂ
ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽĂƐ ĞŶ ůŽƐ ŽŶƐƵůƚŽƌŝŽƐ ĚĞ ƚĞŶĐŝſŶ
WƌŝŵĂƌŝĂ >K &Z EK LJ ' Z1E ͘
ϯͿ KEsE/K ^KZ EdZK^ KDhE/d Z/K^ ^ >h & D/>/ Z ;K&^Ϳ
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ϮϬ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ĐĞůĞďƌſ
ƵŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ Ψ ϴϲ͘ϰϵϲ͘ϬϬϬ ƉĞƐŽƐ͕ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ ĞŶ ƉĂƌƚĞƐ ŝŐƵĂůĞƐ Ă
ůŽƐ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ ͞ ŶƚƵŵĂůĂů͟ LJ ͞ĂƚĂŵĂƌĐĂ͟ ƉĂƌĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ƐŽďƌĞ
ĞŶƚƌŽƐ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ &ĂŵŝůŝĂƌ ĞŶ ůĂ ŽŵƵŶĂ͘
ϰͿ KEsE/K ^KZ EdZK ^ >h DEd > KDhE/d Z/ ϮϬϬϵ
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ϬϮ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ LJ ĐŽŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ĂŹŽ
ƐĞ ĐĞůĞďƌſ ƵŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ ĚĞů ĞŶƚƌŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ ĐŽŶ ƵŶ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĂƐŽĐŝĂĚŽ Ă ĞƐƚĂ ƚĂƌĞĂ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ Ψ ϰϭ͘ϯϭϳ͘ϱϴϬ͘Ͳ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞů ĐŽŶǀĞŶŝŽ
ĞƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ƵŶ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĂŵďƵůĂƚŽƌŝŽ ĚĞ ůĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ DĞŶƚĂů LJ WƐŝƋƵŝĂƚƌşĂ͕
ƐƵ ĐŽŵĞƚŝĚŽ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ ĞƐ ĚĞ ďƌŝŶĚĂƌ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ
Ă ƉĞƌƐŽŶĂƐ LJ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĐŽŶ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ LJ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ŵŽĚĞƌĂĚĂ Ă ƐĞǀĞƌĂƐ͕ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂ ĞƚĂƉĂƐ ĚĞů ĐŝĐůŽ ǀŝƚĂů͕
Ă ůŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƷďůŝĐŽ ĚĞ ƐĂůƵĚ͘Ͳ
ϱͿ KEsE/K :h/ME > ͞WZK'Z D
WKzK
> ^ ZZK>>K /KͲ
W^/K^K/ > E > ^ Z^ ^/^dE/ >^͘͟
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ϭϮ ĚĞ ŵĂƌnjŽ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ĐŽŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ĐŽŶ
ĐůĄƵƐƵůĂ ĚĞ ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ LJ ƐƵĐĞƐŝǀĂƐ ƉŽƌ ƉĞƌŝŽĚŽƐ ĚĞ ƵŶ ĂŹŽ Ă ĐŽŶƚĂƌ ĚĞů ϭ ĚĞ
ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϬ͕ ƐĞ ĐĞůĞďƌſ Ğů ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů ͞WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĂƉŽLJŽ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ďŝŽƐŝĐŽƐŽĐŝĂů ĞŶ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐ͕͟ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ĞŶĨŽĐĂĚŽ Ă ŶŝŹŽƐ LJ ŶŝŹĂƐ ĚĞƐĚĞ
ƐƵ ŐĞƐƚĂĐŝſŶ LJ ŚĂƐƚĂ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ϲ ĂŹŽƐ ĚĞ ĞĚĂĚ͘ ů ĂƉŽƌƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĂůĐĂŶnjĂ Ă ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ Ψ ϯϵ͘ϳϬϵ͘ϯϴϮ͘Ͳ WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ Ğů ϮϬ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ Ă
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ LJ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐ ĐŽŵƵŶĂůĞƐ ĚĞ WƌŽŵŽĐŝſŶ
ĚĞ ŶƚŽƌŶŽƐ ^ĂůƵĚĂďůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ /ŶĨĂŶĐŝĂ͕ ƐĞ ĂƵŵĞŶƚŽ Ğů ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ Ψ ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ
ϲͿ KEsE/K ^KZ WZK'Z D dE/ME KKEdK>M'/
HK ϮϬϬϵ
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ Ϯϲ ĚĞ ŵĂƌnjŽ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ĐŽŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƉŽƌ ƵŶ
ŵŽŶƚŽ ƚŽƚĂů ĚĞ Ψ ϱϵ͘ϲϱϯ͘ϰϯϳ͕ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďŝſ Ğů ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ
ƋƵĞ ĞƐƚĄ ĞŶĨŽĐĂĚŽ ĞŶ ůĂ ^ĂůƵĚ KƌĂů ŝŶƚĞŐƌĂů ƉĂƌĂ ŶŝŹŽƐ ĚĞ ϲ ĂŹŽƐ LJ ĂƚĞŶĐŝſŶ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂ ĞŶ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĚĞ ϲϬ ĂŹŽƐ͘ ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ϴ ĚĞ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ĐĞůĞďƌſ ĐŽŶǀĞŶŝŽ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽƌŝŽ ĞŶ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ƋƵĞ Ğů ŵŽŶƚŽ Ă ƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌ ƐĞ ĞůĞǀĂ Ă Ψϲϲ͘ϵϭϬ͘ϯϰϭ Ăů ŝŶĐůƵŝƌƐĞ ĞŶ
Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ůĂ͗ ^ĂůƵĚ KƌĂů ĚĞ ůĂ ŵďĂƌĂnjĂĚĂ ʹ'^͗ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ Ψ ϳ͘Ϯϱϲ͘ϵϬϱ͘
ϳͿ KEsE/K WZK'Z D ^ >h DEd > /Ed'Z > E dE/ME WZ/D Z/
^ >h
ϮϬϬϵ
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ Ϯϳ ĚĞ ŵĂƌnjŽ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ĐŽŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ
ĂƐŝŐŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉŽƌ ΨϮϯ͘ϱϭϵ͘ϴϱϱ͕ ƐĞ ĐĞůĞďƌſ Ğů ĐŽŶǀĞŶŝŽ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ă WƌĞǀĞŶĐŝſŶ LJ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ /ŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ĞƉƌĞƐŝſŶ͖ sŝŽůĞŶĐŝĂ
/ŶƚƌĂĨĂŵŝůŝĂƌ͖ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ LJ dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ /ŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ůĐŽŚŽů LJ ƌŽŐĂƐ͖ ŽŶƐƵŵŽ ƉĞƌũƵĚŝĐŝĂů LJ
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂůĐŽŚŽů LJ ĚƌŽŐĂƐ ĞŶ ƉŽďůĂĐŝſŶ ŵĞŶŽƌ ĚĞ ϮϬ ĂŹŽƐ͖ LJ ^ĂůƵĚ DĞŶƚĂů /ŶĨĂŶƚŽ
:ƵǀĞŶŝů͘Ͳ
ϴͿ KEsE/K ^KZ WZK'Z D Z^K>hd/s/ HK ϮϬϬϵ
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ Ϭϳ ĚĞ Ăďƌŝů ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďŝſ
ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĞŶĨŽĐĂĚŽ Ă ZĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ ĞŶ
W^͕ ŝƌƵպà DĞŶŽƌ ĞŶ
ƚĞŶĐŝſŶ
WƌŝŵĂƌŝĂ͕ ƚĞŶĐŝſŶ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝĂ Ă WĂĐŝĞŶƚĞƐ WŽƐƚƌĂĚŽƐ͕ ƚĞŶĐŝſŶ KĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂ /ŶƚĞŐƌĂů ƉĂƌĂ
ŵƵũĞƌĞƐ LJ ,ŽŵďƌĞƐ ĚĞ ĞƐĐĂƐŽƐ ZĞĐƵƌƐŽƐ͕ >ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ ĄƐŝĐŽ͘ ů ŵŽŶƚŽ ĂƐŝŐŶĂĚŽ ƉĂƌĂ ůĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĂůĐĂŶnjĂ Ă ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ Ψ ϭϯϴ͘ϵϱϮ͘Ϭϭϱ͘Ͳ
ϵͿ KEsE/K ^KZ WZK'Z D ͞ WKzK
> '^d/ME
E/s> >K > E dE/ME
WZ/D Z/ ͟ HK ϮϬϬϵ ;hE/ dE/KE WZ/D Z/ K&d >DK>K'/ Ϳ
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ Ϭϵ ĚĞ Ăďƌŝů ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ĞƐƚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ƉŽƌ ŽďũĞƚŽ ůĂ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ sŝĐŝŽƐ ĚĞ ZĞĨƌĂĐĐŝſŶ͕ ZĞĂůŝnjĂĐŝſŶ ĚĞ
ĞdžĄŵĞŶĞƐ ĚĞ &ŽŶĚŽ ĚĞ KũŽƐ ĞŶ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚŝĂďĠƚŝĐŽƐ ďĂũŽ ŽŶƚƌŽů ĞŶ Ğů ŽŶƐƵůƚŽƌŝŽ͕
hƌŐĞŶĐŝĂƐ KĨƚĂůŵŽůſŐŝĐĂƐ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ůŽĐĂů͕ DĂŶĞũŽ ĚĞ ĂůŐƵŶĂƐ WĂƚŽůŽŐşĂƐ ƌſŶŝĐĂƐ
;'ůĂƵĐŽŵĂͿ͕ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ hƌŐĞŶĐŝĂƐ ďĄƐŝĐĂƐ LJ DĂŶĞũŽ ĚĞ KũŽ ZŽũŽ͕ ŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ƌĞĐĞƚĂƐ ĚĞ
dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ƌſŶŝĐŽƐ͘ ů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ
ĂůĐĂŶnjĂ Ă ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ ΨϮϮ͘Ϯϯϱ͘ϴϵϮ͘Ͳ͘ ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ Ϭϳ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďŝſ ƵŶ
ĂŶĞdžŽ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ Ğů ĐƵĂů ĨƵĞ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ ĐŽŶ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ džĞŶƚĂ EǑ ϭϭϯϲ ĚĞ
ĨĞĐŚĂĚ Ğ ϭϱ ĚĞ DĂLJŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐƚŝŶĂŶ ŶƵĞǀŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉŽƌ ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ Ψ
ϭϬ͘ϮϬϭ͘ϬϬϬ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĐƵďƌŝƌ ůĂ ďƌĞĐŚĂ ĚĞ ůĞŶƚĞƐ͘Ͳ
ϭϬͿ KEsE/K ^KZ WZK'Z D ^ ZZK>>K ZhZ^K^ ,hD EK^ E dE/KE
WZ/D Z/ ^ >h͕ HK ϮϬϬϵ
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ Ϯϭ ĚĞ Ăďƌŝů ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ĐŽŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ
ƐƵƐĐƌŝďŝſ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ZĞĐƵƌƐŽƐ ,ƵŵĂŶŽƐ
ƉĂƌĂ ůĂ ƚĞŶĐŝſŶ WƌŝŵĂƌŝĂ͕ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ Ψ ϭϯ͘ϲϯϬ͘ϲϬϬ͘ ƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƚŝĞŶĞ ƉŽƌ ŽďũĞƚŽ
ƋƵĞ ƉĞƌƐŽŶĂů ŵĠĚŝĐŽ ĞĨĞĐƚƷĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĂůŝnjĂĐŝſŶ ĞŶ ŵĞĚŝĐŝŶĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ LJ ŽƚƌĂƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ ĞŶ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂŶ ĐŽŶ Ğů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ LJ Ğů
^ŝƐƚĞŵĂ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ &ĂŵŝůŝĂƌ LJ Ğů
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƌĞƐŽůƵƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ƚĞŶĐŝſŶ WƌŝŵĂƌŝĂ ĚĞ ^ĂůƵĚ͘
ů ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ƚŽƚĂů ĞƐ ĚĞ Ψϭϲϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ƉĞƐŽƐ
ƐƚŽƐ ƐĞ ĚĞƐŐůŽƐĂŶ ĚĞ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŵĂŶĞƌĂ͗
ϭϭͿ KEsE/K^ ^KZ dZ E^&ZE/
Z /K>M'/K E dE/ME WZ/D Z/
&KEK^ W Z
WZK'Z D
WKzK
HK ϮϬϬϵ͘
Ğ ĨĞĐŚĂ ĚĞ Ϯϭ ĚĞ Ăďƌŝů ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ĐŽŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ĐĞůĞďƌſ
ĞƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƌĂĚŝŽůſŐŝĐŽƐ͕ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƌĂĚŝŽŐƌĂĨşĂƐ ĚĞ dŽƌĂdž ŶƚĞƌŽͲƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƉĂƌĂ ůŽƐ WƌŽŐƌĂŵĂƐ /Z LJ Z ĐŽŶ
ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ Ă ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂLJŽƌĞƐ LJ ŶŝŹŽƐ ŵĞŶŽƌĞƐ ĚĞ ƵŶ ĂŹŽ͘ ƐƚĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞďĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌ
ƌĞƐŽůǀĞƌ ůĂ ƐŽƐƉĞĐŚĂ ĚĞ ĐůşŶŝĐĂ ĚĞ ŶĞƵŵŽŶşĂ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŝŵĞƌĂƐ ϰϴ ŚŽƌĂƐ͘ ů ƚŽƚĂů ĚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ĞƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĞƐ ĚĞ Ψϯ͘ϱϳϭ͘ϲϵϯ͘
ϭϮͿ KEsE/K ^KZ KDW>DEdK > KZ dKZ/K h' ϮϬϬϵ
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ Ϭϰ ĚĞ ŵĂLJŽ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďŝſ
Ğů ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƐĞŹĂůĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ĚĞƐƚŝŶĂŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉŽƌ ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ Ψ ϭϯ͘ϮϬϯ͘Ϯϳϳ͕ ůŽƐ ƋƵĞ
ƐĞƌĄŶ ƵƚŝůŝnjĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ WŝůŽƚŽƐ h' ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ůĂ
ŵĞũŽƌ ĐĂůŝĚĂĚ LJ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ůĂƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĞdžĄŵĞŶĞƐ ĚĞ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ
ĞŶ ƉŝůĞƉƐŝĂ͕ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ƌĞŶĂů ƌſŶŝĐĂ ƚĞƌŵŝŶĂů LJ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ƐĂůƵĚ ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ͘Ͳ
ϭϯͿ KEsE/K W Z
>
/DW>DEd /ME ^ > ^ WKzK W Z
>
DW H
/Es/ZEK E >K^ ^Zs//K^ dE/ME WZ/D Z/ hZ'E/ ;^ WhͿ
ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϭϲ ĚĞ ŵĂLJŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ĐŽŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďŝſ
ĞƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ƉŽƌ ŽďũĞƚŽ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ^ĂůĂƐ ĚĞ ,ŽƐƉŝƚĂůŝnjĂĐŝſŶ
ďƌĞǀŝĂĚĂ ĞŶ ůŽƐ ^ Wh͕ ĐŽŵŽ ƌĞĨƵĞƌnjŽ ĚĞ ůĂ ĂŵƉĂŹĂ ĚĞ /ŶǀŝĞƌŶŽ͘ ů ĞĨĞĐƚŽ ƐĞ ĚĞƐƚŝŶĂƌŽŶ
Ψ ϭ͘ϱϭϳ͘ϬϬϬ͕ ŵĄƐ ϲϬϬ ƐĂůďƵƚĂŵŽů LJ ϮϬϬ ĂĞƌŽĐĄŵĂƌĂƐ͘ Ăů ^ĂƉƵ 'ĂƌşŶ͘
ϭϰͿ KEsE/K ^KZ WZK'Z D ͞ WKzK
> '^d/ME
E/s> >K > E dE/ME
WZ/D Z/ ͟ HK ϮϬϬϵ
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϭϱ ĚĞ ŵĂLJŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ LJ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďŝſ
ĞƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ăů ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƉƌŝŵĂƌŝĂ
ĐŽŶ ĞŶĨŽƋƵĞ ĨĂŵŝůŝĂƌ LJ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘ WĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƐĞ ĂƐŝŐŶĂƌŽŶ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉŽƌ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ͘ Ψϭϲ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ ƉĞƐŽƐ͘
ϭϱͿ KEsE/K ^KZ WZK'Z D
͞ WKzK
W> E^ dZ d D/EdK z
Z, />/d /ME WZ^KE ^ KE WZK>D ^ Z/s K^ > KE^hDK ZK' ^ />1/d ^ K W^/KdZMW/ ^͟
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϭϱ ĚĞ ŵĂLJŽ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďŝſ
ĞƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ƉŽƌ ŽďũĞƚŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ Ğů ĂĐĐĞƐŽ͕ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ LJ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĚƌŽŐĂƐ ŝůşĐŝƚĂƐ Ƶ ŽƚƌĂƐ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐ
ĞƐƚƵƉĞĨĂĐŝĞŶƚĞƐ Ž ƉƐŝĐŽƚƌſƉŝĐĂƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ůůĞǀſ Ă ĞĨĞĐƚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĞŶƚƌŽ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ĚĞ
^ĂůƵĚ DĞŶƚĂů &ĂŵŝůŝĂƌ ;ŽƐĂŵͿ͘ ů ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĂůĐĂŶnjſ Ă ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ
ΨϯϮ͘ϱϰϭ͘ϲϬϬ
ϭϲͿ KEsE/K ͞WZK'Z D ^ ZZK>>K ZhZ^K^ ,hD EK^ E dE/ME WZ/D Z/
HK ϮϬϬϵ͘
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ϮϮ ĚĞ ŵĂLJŽ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďŝſ
ĞƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ƉŽƌ ŽďũĞƚŽ ĨŝŶĂŶĐŝĂƌ ƵŶĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ Ă ŝƐƚĂŶĐŝĂ ĞŶ Ğů
WƌŽŐƌĂŵĂ ĂŶƚĞƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ͕ ƉĂƌĂ ůŽ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ĚĞƐƚŝŶĂƌŽŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ
ϭ͘ϮϴϬ͘ϬϬϬ ƉĞƐŽƐ͕ ƉĂƌĂ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĚŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ
ϭϳͿ KEsE/K
͞^KZ WZK'Z D
D EdE/D/EdK
dE/KE WZ/D Z/
^ >h͕
ϮϬϬϵ͟
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ Ϯϵ ĚĞ ŵĂLJŽ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďŝſ
Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ƚŽƚĂů ĚĞ Ψϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ
ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ LJ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ
&ĂŵŝůŝĂƌ 'ĂƌşŶ LJ >Ž &ƌĂŶĐŽ͕ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ƐĞ ĚŝƐƚƌŝďƵLJſ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞƐ ŝŐƵĂůĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ͘Ͳ
ů ĂƉŽƌƚĞ ĞƐƚĄ ĞůĂďŽƌĂĚŽ ƉĂƌĂ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ƉŽLJŽ Ă ůĂ 'ĞƐƚŝſŶ Ă EŝǀĞů >ŽĐĂů ĞŶ ƚĞŶĐŝſŶ
WƌŝŵĂƌŝĂ͕ ĐŽŶ Ğů KďũĞƚŽ ĚĞ ĂƵŵĞŶƚĂƌ ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ĞŶ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ LJ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ůŽĐĂů ĚĞ ƐĂůƵĚ
Ă ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐ ĚĞ ůĂ >ĞLJ EǑ ϭϴ͘ϰϲϵ͘
ϭϴͿ KEsE/K ^KZ WZKDK/ME > ^ >h ϮϬϬϵ
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϭϱ ĚĞ ũƵŶŝŽ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďŝſ ĞƐƚĞ
ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƉĂƌĂ ĞũĞĐƵƚĂƌ ƵŶ WůĂŶ ŽŵƵŶĂů ĚĞ WƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ^ĂůƵĚ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ĂĐĐŝŽŶĞƐ
ĚŝƌĞĐƚĂƐ Ă ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ LJ ĞŶ Ğů ĂŵďŝĞŶƚĞ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ă ůŽƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐ LJ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĂůƵĚ ƉƌŝŽƌŝnjĂĚŽƐ ĞŶ Ğů WůĂŶ ƐĞŹĂůĂĚŽ͘ >ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
ĞƐƚĞ WůĂŶ ƐŽŶ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ ΨϭϮ͘ϴϵϴ͘ϴϵϳ͘Ͳ͘
ϭϵͿ KEsE/K ^KZ Z&hZK ^ Wh WKZ /E/E/ /E&>hE ,hD E ͘
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ Ϯϰ ĚĞ :ƵŶŝŽ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďŝſ
ĞƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ƉŽƌ ŽďũĞƚŽ ƌĞĨŽƌnjĂƌ ůŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ^ Wh^ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ͕ ƉĂƌĂ
ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ ĚĞ ůĂ ŵĞũŽƌ ŵĂŶĞƌĂ Ğů ƉŽƐŝďůĞ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ƉŽƌ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂ
ĞŶ ĞƐƚŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͘ ƐƚĞ ƌĞĨŽƌnjĂŵŝĞŶƚŽ ŝŵƉůŝĐĂ ƵŶ ĐŽƐƚŽ ĚĞ Ψ ϳ͘ϴϱϵ͘ϳϬϯ͕ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚŝſ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ŵĠĚŝĐŽ LJ ŽƚƌŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĚĞů ĄƌĞĂ ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ ĞŶ
ĞŶĨĞƌŵĞƌşĂ Ž ŬŝŶĞƐŝŽůŽŐşĂ͕ ƉŽƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽ ƵŶĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ĚĞ ůƵŶĞƐ Ă ĚŽŵŝŶŐŽ͘Ͳ
ϮϬͿ KEsE/K ^KZ
Z&hZK
dE/KE WZ/D Z/
^ >h WKZ /E/E/
/E&>hE ,hD E
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ϭϰ ĚĞ ũƵůŝŽ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďŝſ
ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƉŽƌ ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ Ψϰ͘ϯϵϱ͘ϵϳϮ ĚĞ ƉĞƐŽƐ͕ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ă ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ ĚĞ ůĂ ŵĞũŽƌ ŵĂŶĞƌĂ
ƉŽƐŝďůĞ
Ğů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ƉŽƌ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂ ĚĞ ƵƌŐĞŶĐŝĂ ĞŶ ůŽƐ
ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ĐƵĞŶƚĞŶ ĐŽŶ ^ Wh͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ƉĂƌĂ Ğů ŽŶƐƵůƚŽƌŝŽ >Ž &ƌĂŶĐŽ͘
ϮϭͿ KEsE/K KEd/Eh/ > WZK'Z D Z, />/d /ME /Ed'Z > E > Z
^ >h
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ϭϳ ĚĞ ŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞů ϮϬϬϵ͕ ƌĞŶŽǀĂďůĞ
ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďŝſ ĞƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞ ůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ Ž ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂ LJ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ͘
ů ĞĨĞĐƚŽ Ğů
ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƌĞƋƵŝƌŝſ ƵŶ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĂƐĐĞŶĚĞŶƚĞ Ă Ψϰ͘ϰϵϲ͘ϰϰϬ͘Ͳ͘
ϮϮͿ KEsE/K WZK'Z D DK>K dE/ME KE E&KYh & D/>/ Z E dE/ME
WZ/D Z/ ^ >h͘
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ Ϭϴ ĚĞ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ ƐĞ
ƐƵƐĐƌŝďŝſ ĞƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ƉŽƌ ŽďũĞƚŽ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ Ă ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ͕ ĨĂŵŝůŝĂ LJ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ Ğů ĐƵŝĚĂĚŽ ĚĞ ƐĂůƵĚ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ Ă ƐƵƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŝŶƚĞŐƌĂů͕
ĐŽŶƚŝŶƵĂ͕ ŽƉŽƌƚƵŶĂ͕ ĂĐĐĞƐŝďůĞ LJ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ͘ WĂƌĂ ĞƐƚŽƐ LJ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ Ğů
ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƐĞŹĂůĂĚŽ ĞŶ ůŽƐ ŽŶƐƵůƚŽƌŝŽƐ 'ĂƌşŶ LJ >Ž &ƌĂŶĐŽ ƐĞ ŽďƚƵǀŽ ƵŶ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ
ĂƐĐĞŶĚĞŶƚĞ Ă Ψ ϰϯ͘ϭϭϲ͘ϰϲϲ͘Ͳ͘
ϮϯͿ KEsE/K ^KZ hZ^K KDWdE/ ^ E Z'/^dZK z ^d 1^d/ ^ ^ >h͘
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ϱ ĚĞ KĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďŝſ
ĞƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ƉŽƌ ƉƌŽƉſƐŝƚŽ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ŐĞŶĞƌĂƌ ƵŶĂ ŵĂƐĂ ĐƌşƚŝĐĂ ĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ĞŶƚƌĞŶĂĚŽƐ LJ ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ
ƚĞŶĐŝſŶ WƌŝŵĂƌŝĂ LJ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ĚĞ ƐƵ ŶĨŽƋƵĞ ĚĞ ^ĂůƵĚ &ĂŵŝůŝĂƌ LJ 'ĂƌĂŶƚşĂƐ džƉůşĐşƚĂƐ ĚĞ
^ĂůƵĚ͘ ů ĞĨĞĐƚŽ ƐĞ ĚĞƐƚŝŶſ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ Ψϭ͘ϳϲϰ͘ϯϬϬ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ͘͘
ů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ LJ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ŽƌŝĞŶƚĂŶĚŽ Ă ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
ĚĞƐĞŵƉĞŹĞŶ ĞŶ ůĂ ƚĞŶĐŝſŶ WƌŝŵĂƌŝĂ ĚĞ ^ĂůƵĚ͘ ŶƚƌĞ ƐƵƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ
Ğů ĚĞ ďƌŝŶĚĂƌ ĂƚĞŶĐŝſŶ ŚƵŵĂŶŝnjĂĚĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂ ƵƐƵĂƌŝĂ LJ ŵĂŶĞũĂƌ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐ ďŝŽŵĠĚŝĐĂƐ
ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ŶŽƌŵĂƐ LJ ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐ͘
ƐƚĞ ĐƵƌƐŽ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůſ ĞŶ Ğů ĞŶƚƌŽ ĚĞ &ŽƌŵĂĐŝſŶ dĠĐŶŝĐĂ ^ĂŶƚŽ dŽŵĄƐ͘Ͳ
ϮϰͿ KEsE/K ^KZ WZK'Z D
^ ZZK>>K ZhZ^K^ ,hD EK^ E
dE/ME
WZ/D Z/
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ϮϬ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ ƐĞ
ƐƵƐĐƌŝďŝſ ĞƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐƵLJŽ ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĞƐ ŐĞŶĞƌĂƌ ƵŶĂ ŵĂƐĂ ĐƌşƚŝĐĂ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ
ĞŶƚƌĞŶĂĚŽƐ LJ ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ ƚĞŶĐŝſŶ WƌŝŵĂƌŝĂ LJ
ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĚĞ ƐƵ ĞŶĨŽƋƵĞ ĚĞ ^ĂůƵĚ &ĂŵŝůŝĂƌ͕ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ĞĨĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ůĂ
ŵĞũŽƌşĂ ĚĞ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƐĂůƵĚ ĞŶ ĞƐƚĞ ŶŝǀĞů LJ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂů͘ ŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ
ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ Ğů ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ KĐĐŝĚĞŶƚĞ ĚĞƐƚŝŶſ ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ
Ψ ϯϳ͘ϱϭϮ͘ϬϬϬ͘
ϮϱͿ KEsE/K ^KZ WZK'Z D ͞ WKzK
> '^d/ME
E/s> >K > E dE/ME
WZ/D Z/ ͘͟ HK ϮϬϬϵ
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ϬϮ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ LJ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϬ ĚĞ ŵĂƌnjŽ ĚĞ ϮϬϭϬ͕ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďŝſ
ĞƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ƚĞŶĐŝſŶ
WƌŝŵĂƌŝĂ ĚĞ ^ĂůƵĚ͗ &KZd >/D/EdK > DK>K ^ >h KE E&KYh & D/>/ Z͖
&/E E/ D/EdK D/ DEdK^͖ DKZE/ /KE ^/^dD
/EsEd Z/K LJ dKD
K'
Dh^dZ ^ z y DE^͘ ů ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ
ĂůĐĂŶnjĂ Ă ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ Ψ ϵϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ
ϮϲͿ KEsE/K ^KZ WKzK
> '^d/KE͘Ͳ
ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϯϰ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďŝſ ĞƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĐƵĂů Ğů ^ĞƌǀŝĐŝŽ
ĚĞ ^ĂůƵĚ DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ KĐĐŝĚĞŶƚĞ ĚĞƐƚŝŶſ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ ŚŝůĞ ƌĞĐĞ ŽŶƚŝŐŽ
ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ƉŽƌ ŽďũĞƚŽ Ğů ĂƉŽLJŽ ĞŶ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ďŝŽƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů͕ ĐŽŶƚƌŝďƵLJĞŶĚŽ Ăů ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ƌĞƐŽůƵƚŝǀĂ LJ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ăů ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ƐĂůƵĚ ĨĂŵŝůŝĂƌ LJ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ ƐĞ ĚĞƐƚŝŶĂƌŽŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ Ğů
WƌŽŐƌĂŵĂ DŽĚĞůŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ &ĂŵŝůŝĂƌ͕ ĚŝƌŝŐŝĚŽ Ă ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ
ƌĞĨŽƌnjĂƌ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ƐĂůƵĚ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂů LJ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘Ͳ ů
ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ƚŽƚĂů ĂůĐĂŶnjĂ Ă Ψ ϭϲϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ ĚĞƐŐůŽƐĂĚŽƐ ĞŶ Ψ Ψϭϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ƉĂƌĂ Ğů
ƉƌŝŵĞƌŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ LJ Ψ ϭϰϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ƉĂƌĂ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ͘Ͳ
ϮϳͿ KEsE/K ^KZ WZK'Z D ^ Z^K>hd/s/ z ^ Wh͘Ͳ
ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϯϰ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ĐĞůĞďƌſ ĞƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƋƵĞ ƚƵǀŽ ƉŽƌ ŽďũĞƚŽ ĚĞƐƚŝŶĂƌ
ƵŶĂ ŵĂLJŽƌ ĂƐŝŐŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ͞WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ZĞƐŽůƵƚŝǀŝĚĂĚ ĞŶ
ƚĞŶĐŝſŶ
WƌŝŵĂƌŝĂ͟ LJ ƉĂƌĂ Ğů ͞WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ƚĞŶĐŝſŶ WƌŝŵĂƌŝĂ ĚĞ hƌŐĞŶĐŝĂ͘Ͳ ƐƚĂ ŵĂLJŽƌ
ĂƐŝŐŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĂůĐĂŶnjſ Ă ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ Ψ ϭϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘
KEsE/K^ >Z K^ K ZEKs K^ KE > :hEd E /KE > : Z/E^ /E& Ed/>^ :hE:/
ů ŝŐƵĂů ƋƵĞ ĞŶ ĂŹŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ YƵŝŶƚĂ EŽƌŵĂů͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ ůĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ Ğů ĐƵŝĚĂĚŽ͕ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ LJ ĂƉƌĞƐƚŽ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͕ ƌĞŶŽǀſ LJ ĐĞůĞďƌſ ĐŽŶ ůĂ
:ƵŶƚĂ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ :ĂƌĚşŶĞƐ /ŶĨĂŶƚŝůĞƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ăů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐĂůĂƐ
ĐƵŶĂƐ LJ ũĂƌĚŝŶĞƐ ŝŶĨĂŶƚŝůĞƐ͕ ůŽƐ ƋƵĞ ƉĂƐĂŶ Ă ĚĞƚĂůůĂƌƐĞ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗
ϭͿ KEsE/K dZ E^&ZE/
&KEK^ W/d > W Z
, />/d /KE ^W /K^ h d/sK^ WZ^K> Z^͘Ͳ
ů Ϭϰ ĚĞ ŵĂƌnjŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ĐĞůĞďƌſ ĞƐƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĚŽƚĂƌ ĚĞů
ŵŽďŝůŝĂƌŝŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ Ă ĚŽƐ ƐĂůĂƐ ĐƵŶĂ LJ Ϯ ŶŝǀĞůĞƐ ŵĞĚŝŽƐ ĞŶ ůĂ ƐĐƵĞůĂ ĄƐŝĐĂ ͲϮϵϭ͕
ĂůŝĐĂŶƚŽ͕ ůĂƐ ƋƵĞ ĨƵĞƌŽŶ ĐŽŶƐƚƌƵşĚĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƐƵƐĐƌŝƚŽ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϴ͘Ͳ ƐƌĞ
ŶƵĞǀŽ ĂƉŽƌƚĞ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŝŵƉŽƌƚſ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ Ψ ϵ͘ϴϴϴ͘ϲϴϴ͘Ͳ
ϮͿ KEsE/K dZ E^&ZE/
&KEK^ W/d > W Z
, />/d /KE
^W /K^ h d/sK^ WZ^K> Z^͘Ͳ
Ŷ ŝŐƵĂů ĨĞĐŚĂ ƐĞ ĐĞůĞďƌſ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĚŽƚĂƌ ĚĞů ŵŽďŝůŝĂƌŝŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ Ă ĚŽƐ
ƐĂůĂƐ ĐƵŶĂƐ ĞŶ Ğů >ŝĐĞŽ WŽůŝǀĂůĞŶƚĞ Ͳϳϴ͕ 'ƵŝůůĞƌŵŽ >ĂďĂƌĐĂ͕ ůĂƐ ƋƵĞ ĨƵĞƌŽŶ ĐŽŶƐƚƌƵşĚĂƐ Ă
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐĞůĞďƌĂĚŽ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϴ͘ ů ĂƉŽƌƚĞ ƉĂƌĂ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ŵŽďŝůŝĂƌŝŽ
ĂůĐĂŶnjſ Ă ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ Ψ ϱ͘Ϯϲϳ͘ϰϯϰ͘Ͳ
ϯͿ KEsE/K dZ E^&ZE/
&KEK^ W Z
>
:h/ME KZ ^͘Ͳ >/K
WZK 'KE >͘Ͳ
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϯϬ ĚĞ Ăďƌŝů ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ĐĞůĞďƌſ ĞƐƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ĚŽƐ ƐĂůĂƐ
ĐƵŶĂƐ LJ ĚŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ŵĞĚŝŽƐ ĞŶ Ğů >ŝĐĞŽ Ͳϳϵ͕ WĞĚƌŽ 'ŽŶnjĄůĞnj͕ ůŽ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐſ Ğů
ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ƉŽƌ ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ Ψ ϭϲϵ͘ϱϰϵ͘ϭϲϭ͘Ͳ
ϰͿ KEsE/K dZ E^&ZE/ &KEK^ W Z > :h/ME KZ ^͘Ͳ ^h>
DDZ/>> Z͘Ͳ
Ŷ ŝŐƵĂů ĨĞĐŚĂ͕ ƐĞ ĐĞůĞďƌſ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ĚŽƐ ƐĂůĂƐ ĐƵŶĂƐ LJ ĚŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ
ŵĞĚŝŽƐ ĞŶ ůĂ ƐĐƵĞůĂ ͲϮϵϴ͕ DĞŵďƌŝůůĂƌ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐſ ƵŶ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ƉŽƌ ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ Ψ
ϭϳϭ͘ϮϮϬ͘ϰϮϰ͘Ͳ
ϱͿ DK/&/ /KE KEsE/K dZ E^&ZE/ &KEK^ W Z > :h/ME KE^dZh/KE K^ ^ > ^ hE ^ E >/K 'h/>>ZDK > Z ͘Ͳ
ů ϮϬ ĚĞ ŵĂLJŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ƐĞ ŵŽĚŝĨŝĐſ Ğů ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƐƵƐĐƌŝƚŽ ĐŽŶ :hE:/ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĚŽƐ ƐĂůĂƐ ĐƵŶĂƐ ĞŶ Ğů >ŝĐĞŽ WŽůŝǀĂůĞŶƚĞ Ͳϳϴ͕ 'ƵŝůůĞƌŵŽ >ĂďĂƌĐĂ͕ Ğů ƋƵĞ ĨƵĞ
ƐƵƐĐƌŝƚŽ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϴ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ Ğů ĐŽƐƚŽ ĞƐƚŝŵĂĚŽ ĚĞů ƉƌŽLJĞĐƚŽ ĞŶ
ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ Ψ ϰ͘ϳϳϲ͘ϭϭϭ͕ ĐŽŶ ůŽ ĐƵĂů Ğů ĂƉŽƌƚĞ ƚŽƚĂů ĚĞ :ƵŶũŝ Ă ĞƐƚĞ ƉƌŽLJĞĐƚſ ĂůĐĂŶnjſ Ă ůĂ
ƐƵŵĂ ĚĞ Ψ ϭϬϭ͘Ϯϲϴ͘ϯϲϵ͘Ͳ