Instrucciones de uso / RO 270

Een merk van
Dohse Aquaristik KG
Una marca de
Dohse Aquaristik KG
Eine Marke der
Dohse Aquaristik KG
Gebruikshandleiding Art. nr. 80581
Instrucciones de uso Código 80581
Gebrauchsanleitung
Dupla RO 270 omgekeerde osmose-installatie
Dupla RO 270 Dispositivo de ósmosis inversa
Dupla RO 270 Umkehrosmoseanlage
Dupla omgekeerde osmose-installaties zorgen voor een optimaal uitgangswater voor zee-en zoetwater aquaria. Vaak kunnen veel waterproblemen pas worden opgelost door het gebruik van osmosewater. Omgekeerde
osmose-installaties (Reverse Osmosis) werken op het principe van de fysische filtering. In tegenstelling tot de
ionenwisselaar, die hardheidveroorzakende ionen (zoals calcium) door andere, niet hardheidveroorzakende
ionen (zoals natrium) vervangt, worden bij de omgekeerde osmose-installatie schadelijke stoffen (bijvoorbeeld
silicaat, nitraat) en hardheidveroorzakers fysisch uit het water verwijdert. Het water loopt in de omgekeerde
osmose-installatie door de in huishoudens aanwezige normale waterdruk van 2-6 bar door een beperkt doorlaatbare (semi-permeabel) membraan. De in het water opgeloste bestanddelen (schadelijke stoffen, zouten
hardheidveroorzakers) kunnen niet langs de kleine roosterstructuur van het membraan en blijven achter in het
afvalwater. Dit afvalwater wordt als concentraat geloosd en kan veilig als poets-, giet- of gebruikswater worden gebruikt. De omgekeerde osmose-installaties van Dupla hebben een opvangpercentage van 95-98 % van
alle schadelijke stoffen uit het leidingwater.
Tip: Door het aansluiten van een Dupla puur water-filter (optioneel accessoire) kunnen zelfs minimale resten
van silicaten en nitraten volledig worden verwijderd.
Membraanopbouw in omgekeerde osmose-installaties:
Los dipositivos de ósmosis inversa Dupla logran un agua previa óptima para acuarios de agua dulce y de agua
salada. A menudo, muchos problemas de agua se pueden solucionar tan sólo utilizando agua osmótica. Los
dispositivos de ósmosis inversa (Reverse Osmosis) fucionan según el principio de la filtración física. A diferencia
de, por ejemplo, los intercambiadores de iones, que intercambian iones endurecedores (p. ej. calcio) por
iones no endurecedores (p. ej. sodio), en el dispositivo de ósmosis inversa, las sustancias nocivas (p. ej. silicato,
nitrato) y los endurecedores son extraidos físicamente del agua. Esta entra en el dispositivo por la presión
de 2-6 bares, habitual en las cañerías domésticas, a través de una membrana semipermeable. Con esto,
las sustancias disueltas en el agua (sustancias nocivas, sales u otros endurecedores) no pueden atravesar la
pequeña estructura de rejilla de la membrana y se quedan en el agua de residuo. Este agua residual se deriva
como concentrado y puede ser utilizada sin reparos para limpieza, riego de plantas o como agua de servicio.
Los dispositivos de ósmosis inversa Dupla tienen una cuota del 95-98 % de retención de todas las sustancias
nocivas del agua del grifo.
Consejo: La postconexión de un filtro de agua ultrapura Dupla (accesorio opcional) permite eliminar por completo incluso los restos más insignificantes de silicatos y nitratos.
Montaje de la membrana en dispositivos de ósmosis inversa:
Dupla Umkehrosmoseanlagen schaffen ein optimales Ausgangswasser für Meer- und Süßwasseraquarien.
Häufig lassen sich viele Wasserprobleme erst durch die Verwendung von Osmosewasser lösen.
Umkehrosmoseanlagen (Reverse Osmosis) arbeiten nach dem Prinzip der physikalischen Filterung. Anders als
beispielsweise Ionenaustauscher, die härtebildende Ionen (z.B. Calcium) gegen andere, nicht härtebildenden
Ionen (z.B. Natrium) austauschen, werden bei der Umkehrosmoseanlage Schadstoffe (z.B. Silikat, Nitrat) und
Härtebildner physikalisch dem Wasser entzogen. Das Wasser läuft in der Umkehrosmoseanlage durch den in
haushaltsüblichen Wasserleitungen vorhandenen Druck von 2-6 bar durch eine halbdurchlässige (semipermeable) Membrane. Die im Wasser gelösten Substanzen (Schadstoffe, Salze oder Härtebildner) können hierbei die
kleine Gitterstruktur der Membrane nicht passieren und bleiben im Restwasser zurück. Dieses Restwasser wird
als Konzentrat abgeleitet und kann bedenkenlos als Putz-, Gieß- oder Gebrauchswasser verwendet werden.
Dupla Umkehrosmoseanlagen haben eine Rückhaltequote von 95-98 % aller Schadstoffe im Leitungswasser.
Tipp: Durch die Nachschaltung eines Dupla Reinstwasserfilters (optionales Zubehör) lassen sich selbst geringste
Rückstände von Silikaten und Nitraten komplett rückstandslos entfernen.
Membranaufbau in Umkehrosmoseanlagen:
10
13
8
9
7
11
2
14
1
3
12
5
Kenmerken Dupla RO 270:
• capaciteit: tot 270 liter permeaat / dag
• inclusief koolstoffilter
• inclusief 5 µm microfilter
• inclusief begrenzer voor de doorstroom
• klaar gemonteerd
• gemonteerd op een bord
• inclusief ¾ inch aansluiting voor
waterleiding
• inclusief 2x5 m drukvaste slang
• gemiddeld retentiepercentage: 95-98 %
(hangt af van de kwaliteit van het
bronwater)
270 l / dag, afhankelijk van de kwaliteit van het bronwater
200–270 l / dag voor 8-15 °C en een druk van 2-6 bar
druk: 2-8 bar
aluminium
97-98 %
bacteriën
99 %
silicaten
94-96 %
hardheidveroorzakers
95-98 %
4:1 / 3:1, afhankelijk van de kwaliteit van het bronwater
1.000 µS/cm : 50 µS/cm
300 µS/cm : 15 µS/cm
1.000 µS/cm : > 1 µS/cm :
300 µS/cm : > 1 µS/cm
Technische wijzigingen voorbehouden.
Onderdelen
Optioneel verkrijgbare accessoires
80582
80583
80584
80581/5
80581/6
80509
80521
80500
80511
80512
80513
80514
80520
80348
5 µm micro-filter
Koolstoffilter
Reserve membraan RO 270
Reservepakking membraanhuis
Reservepakking filterhuis
Teflon tape
3/4 inch schroefverbinding om de aansluitingen met
de kraan te verbinden
hoekfitting ¼ inch met dichting
Osmoseslang 2x3 m
[email protected]
Filterhuis FG 500
Puur water-filter met kleurindicator
Silicaatfilter
Nitraatfilter
Fosfaat- en silicaatfilter
Magneetventiel
Zwemschakelaar
9
2
14
1
3
12
5
Max. vermogen
Gemiddeld vermogen
Werkdruk
Opvangpercentage
95-98 %
cadmium
95-98 %
nitraten
92-97 %
sulfaten
97-98 %
Verhouding van het concentraat : permeaat
Geleidingsvermogen van leidingwater : permeaat
Geleidingsvermogen van leidingwater : permeaat
bij een aangesloten Dupla puur water-filter
8
7
11
Leveromvang Dupla RO 270:
• omgekeerde osmose-installatie, gemonteerd
op een bord
• aansluitingen met 3/4“ inch schroefdraad
• 5 m drukvaste slang wit
• 5 m drukvaste slang blauw
• sleutel behuizing
• bevestigingsschroeven
• gebruiksaanwijzing
• garantiekaart
Inbedrijfstelling:
De Dupla 270 RO omgekeerde osmose-installatie wordt compleet geleverd met alle benodigde onderdelen
voor de werking. De meegeleverde pluggen en schroeven dienen gebruikt te worden om uw installatie op een
geschikte plaats in de buurt van de wateraansluiting in uw huis te installeren.
1.Sluit de osmose-installatie aan de aansluitleiding (3) en de ¾ inch schroefverbinding (1) aan de waterkraan
van uw huisaansluiting aan en let erop dat de afdichtingen (2) juist worden geplaatst. Snijd de meegeleverde
drukbestendige slang (3) op de gewenste lengte.
2.Het geconcentreerde afvalwater (9) laat u in de afvoer weglopen, of u vangt het op om het als poets- of
gebruikswater te gebruiken. Het afvalwaterconcentraat is niet als drinkwater geschikt.
3.Het vrijkomende pure water, ook wel permeaat (11) genoemd, wordt opgevangen in een reservoir. Let er
bij de slangverbindingen op, dat deze tot aan de aanslag van de hoekfitting (13) worden geplaatst. Met de
schroefverbindingen (12) worden de slangen vervolgens stevig gefixeerd.
4.Draai nu voorzichtig de kraan open en controleer nauwkeurig of alle schroefverbindingen en
slangaansluitingen dicht zijn.
5.Laat de installatie de eerste 2-3 uur lopen, ZONDER het permeaat op te vangen. Zodoende worden de in
het membraan aanwezige conserveringsmiddelen verwijderd. Hier dient u tijdens het vervangen van de
membranen ook aan te denken.
Tip: Tijdens de eerste paar uur dient er geen puur water-filter (optioneel accessoire) aan de osmose-installatie
aangesloten te worden, omdat deze door het aanwezige ontsmettingsmiddelen sneller uitgeput raakt.
Opmerkingen:
• Het basiswater voor de omgekeerde osmose-installatie dient altijd uit de koud-waterkraan te komen. De
operationele temperatuur moet tussen 4 °C en een maximum van 30 °C liggen.
• De vereiste werkdruk bar moet tussen 2 en een maximaal toelaatbare werkdruk van 8 bar liggen.
• De slangen mogen niet worden gebogen. Permeaat en concentraatslangen mogen niet door een afsluiter of
een magneetventiel worden afgesloten.
• Om de installatie uit te schakelen, dient u gewoon de koud-waterkraan dicht te draaien of de installatie
wordt automatisch, met behulp van een magneetventiel, gesloten. Bij het gebruik van een magneetventiel
dient deze tussen de kraan en de osmose-installatie te worden geplaatst. Magneetventielen moet geschikt
zijn voor een werkdruk van 0-12 bar.
• Na het herstarten van de installatie dient de omgekeerde osmose-installatie 2-3 uur te lopen, voordat het
permeaat kan worden gebruikt.
• De begrenzer voor de doorstroomhoeveelheid (10) bepaalt de verhouding tussen het concentraat en het
permeaat. Dit kan afhankelijk van de waterkwaliteit variëren tussen 4:1 en 3:1.
• De Dupla RO 270 is niet ontworpen om met pompwater, regenwater of soortgelijke te worden gebruikt.
Water met een hoog ijzergehalte leidt tot een vernietiging van het membraan en valt niet onder de
garantie.
• Als er de werkzaamheden aan de leidingen worden uitgevoerd, dient de installatie gedurende deze periode
niet te worden gebruikt. Aanslag wat los raakt kan voeren tot een verstopping van de installatie.
• Laat de membranen nooit helemaal uitdrogen.
• De koolstoffilter (5) en de 5 µm sediment micro-filter (4) van de RO 270 dienen met inachtneming van
de belasting van het bronwater regelmatig te worden vervangen. Het is aanbevolen dat u het voorfilter
minstens alle 6 maanden vervangt, in geval van sedimentrijk of sterk chloorhoudend water ook vaker. De
max. doorstroom-capaciteit bedraagt 7500 liter.
• Met de toenemende operationele tijd van de membranen kan dit tot een slechter puur water-resultaat
leiden. Als het geleidingsvermogen van het permeaat meer dan 20 % van leidingwater bedraagt, raden wij
u aan, de membranen te vervangen.
Spoelen van de Ro 270:
De omkeerosmose-installatie RO 270 is met een waterdebietbegrenzer (10) uitgerust. Om de levensduur van
de membraan te verhogen, adviseren wij de installatie om de 4–6 weken een keer schoon te spoelen. Hierto
wordt de waterdebietbegrenzer verwijderd en de RO 270 wordt gedurende 5–10 minuten normaal in werking
gesteld.
Aanwijzing: wanneer de RO 270 na een langere standtijd weer in bedrijf genomen wordt, is het raadzaam de
installatie kort door te spoelen.
Vervanging van de koolstoffilter en het 5 µm micro-filter:
1.Draai de koud-waterkraan dicht.
2.Open het filterhuis (6) met de meegeleverde sleutel van de behuizing en verwijder het filter.
3.Plaats het nieuwe filter.
4.Controleer of de rubberpakking goed zit en sluit het filterhuis.
5.Let er bij het monteren wel op, dat het juiste filter in de betreffende filterhouder zit.
6.Open voorzichtig de kraan en controleer of de installatie niet lekt.
Vervangen van de membranen:
1.Draai de koud-waterkraan dicht.
2.Maak de slangverbinding aan de deksel van het membraanhuis los (8).
3.Schroef het membraanhuis (7) open en vervang de membranen. De membraan wordt
met de twee zwarte pakkingen vooraan in het membraanhuis geplaatst (zie tekening).
Zorg ervoor dat de membranen met de afdichtingen stevig vastzitten in de behuizing.
4.Schroef het membraanhuis weer dicht. Let daarbij op de juiste plaatsing van de
afdichtingen.
5.Sluit de slang weer op het membraanhuis aan. De slang daarbij steeds tot de aanslag op
de hoekfitting plaatsen en met de schroefverbindingen (12) fixeren.
6.Open voorzichtig de kraan en controleer of de installatie niet lekt.
7.Laat de installatie de eerste 2-3 uur lopen, ZONDER het permeaat op te vangen.
Zodoende worden de in het membraan aanwezige conserveringsmiddelen verwijderd.
Technische gegevens
13
4
6
80524
80528
10
Características Dupla RO 270:
• capacidad: hasta 270 litros por permeado/día
• filtro de carbono incluído
• filtro fino 5 µm incluido
• limitador de caudal incluido
• ya montado
• montado sobre tabla
• conexión ¾ pulgada para tubería de agua
incluida
• incluida manguera 2x5 m resistente a la
presión
• porcentaje promedio de retención 95-98 %
(depende de la calidad de la fuente de agua)
13
Puesta en funcionamiento:
El dispositivo de ósmosis inversa RO 270 se suministra completo, con todos los elementos necesarios para su
funcionamiento. Los tacos y tornillos incluidos estan destinados a la instalación de su dispositivo en un sitio
cercano a su acometida de agua.
1.Conecte el dispositivo de ósmosis inversa con el conducto de unión (3) y las atornilladuras de ¾ de pulgada
(1) al grifo de su acometida de agua y cuide de que la junta (2) encaje correctamente. Corte a la medida
deseada la manguera resistente a la presión (3) que viene incluida.
2.conduzca el concentrado de agua de residuo (9) saliente al desagüe o recójalo para agua de servicio o para
la limpieza. El concentrado de agua de residuo no es agua potable.
3.Recoja el agua depurada que sale, llamada permeato (11), en un recipiente colector. Cuide de que en
las conexiones de mangueras éstas estén introducidas hasta el tope en los accesorios angulares (13). A
continuación, las mangueras se fijan fuertemente con las atornilladuras (12).
4.Abra ahora el grifo con cuidado y controle la hermeticidad de todas las atornilladuras y conexiones de
manguera.
5.Deje funcionar el dispositivo las primeras 2-3 horas SIN recoger el permeato. Con ello se eliminan los
conservantes contenidos en la membrana. Esto también debería ser observado al reponer la membrana.
Consejo: Durante la fase de entrada, no se debería postconectar al dispositivo de ósmosis ningún filtro ultrapuro (accesorio opcional) puesto que éste se agota con más rapidez a causa de los desinfectantes existentes.
Advertencias:
• El agua previa para el dispositivo de ósmosis inversa debería provenir de una cañería de agua fría. La
temperatura de funcionamiento debería oscilar entre 4 °C y como máximo y por poco tiempo a 30 °C.
• La presión efectiva necesaria debería estar entre 2 bares y un máximo permitido de presión efectiva de 8
bares.
• Las mangueras no se deben doblar. La manguera del permeado y del concentrado no se deben cerrar con
una llave de aislamiento o una válvula magnética.
• Para poner el dispositivo fuera de servicio, se cierra el grifo de la cañería de agua o se cierra
automáticamente utilizando una válvula magnética. Si se emplea una válvula magnética, ésta se monta
siempre entre el grifo y el dispositivo de ósmosis. Las válvulas magnéticas se deberían planificar para una
presión efectiva de 0-12 bares.
• Después de volver a poner en funcionamiento un dispositivo fuera de servicio, el dispositivo de ósmosis
inversa debería estar marcha 2-3 horas sin usar, antes de que el permeato sea utilizable.
• El limitador de caudal (10) determina la proporción entre concentrado y permeato. Esta puede llegar a estar
entre 4:1 y 3:1 según la calidad del agua.
• El Dupla RO 270 no está concebido para funcionar con agua de pozo, de lluvia o similares. El agua rica en
hierro lleva a la destrucción de la membrana y anula las prestaciones de garantía.
• Si se realizan trabajos en el sistema de cañerías del edificio, el dispositivo no debería funcionar mientras
éstos duren. Los sedimentos desprendidos pueden provocar un atascamiento del dispositivo.
• No deje secar la membrana nunca por completo.
• El filtro de carbono (5) y el filtro sedimento fino de 5 µm (4) del RO 270 deben reponerse con regularidad
teniendo en cuenta la carga de su agua previa. Se recomienda cambiar los filtros por lo menos cada 6
meses, incluso más a menudo si se trata de aguas ricas en sedimentos o altamente cloradas. La capacidad
máxima de caudal es de 7,500 litros.
• Con el aumento del tiempo de funcionamiento de la membrana puede empeorar el rendimiento de agua
pura. Si la conductibilidad del permeato asciende a más del 20 % del agua del grifo, recomendamos
reponer la membrana.
Lavado de la Ro 270:
La instalación de ósmosis inversa RO 270 está dotada de un limitador de caudal (10) preajustado. Para aumentar la vida útil de la membrana recomendamos lavar la instalación una vez cada 4–6 semanas. Para ello se
retira el limitador de caudal y la RO 270 se pone en funcionamiento normal durante 5–10 minutos.
Indicación: Si la RO 270 se pone de nuevo en funcionamiento después de una larga parada, se recomienda
lavar la instalación brevemente.
Repuesto del filtro de carbono y del filtro fino de 5 µm:
1.Cierre el grifo de la acometida de agua fría.
2.Abra la carcasa del filtro (6) con la llave incluida en el suministro y retire el filtro.
3.Introduzca el filtro nuevo.
4.Compruebe el correcto asiento de la junta de goma y cierre la carcasa del filtro.
5.Preste atención al montar el filtro, que el filtro correcto esté colocado en su correspondiente depósito.
6.Abra el grifo con cuidado y compruebe la impermeabilidad del dispositivo.
Repuesto de la membrana:
1.Cierre el grifo de la acometida de agua fría.
2.Suelte la conexión de manguera de la cubierta de la carcasa de la membrane (8).
3.Desatornille la carcasa de la membrane (7) para abrirla y cambie la membrana. La
membrana se introduce en la carcasa con las dos juntas negras por delante (ver croquis).
Por favor, cuide de que la membrana quede fija con las juntas en la carcasa.
4.Vuelva a cerrar la caja de la membrana atornillándola. Cuide de que las juntas encajen
bien.
5.Conecte otra vez la manguera con la carcasa de la membrana, introduciéndola siempre
hasta el tope en el accesorio angular y fijándola con los atornillamientos (12).
6.Abra el grifo con cuidado y compruebe la impermeabilidad del dispositivo.
7.Deje funcionar el dispositivo las primeras 2-3 horas SIN recoger el permeato. Con ello se
eliminan los conservantes contenidos en la membrana.
Datos técnicos
Rendimiento máximo
Rendimiento medio
Presión de trabajo
Cuota de retención
95-98 %
Cadmio
95-98 %
Nitratos
92-97 %
Sulfatos
97-98 %
Proporción concentrado : permeato
Conductividad agua del grifo : permeato
Conductividad agua del grifo : permeato con filtro
ultrapuro Dupla postconectado
270 l / día, dependiendo de la calidad del agua previa
200–270 l / día con 8-15 °C y 2-6 bares de presión
2-8 bares de presión
Aluminio
97-98 %
Bacterias Bakterien
99 %
Silicatos
94-96 %
Endurecedores
95-98 %
4:1 / 3:1 dependiendo de la calidad del agua previa
1,000 µS/cm : 50 µS/cm 300 µS/cm : 15 µS/cm
1,000 µS/cm : > 1 µS/cm 300 µS/cm : > 1 µS/cm
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas
Recambios
Accesorios adquiribles opcionalmente
80582
80583
Filtro fino 5 µm
Filtro de carbono
80500
80511
80584
80581/5
80581/6
80509
80521
Membrana de repuesto RO 270
Junta de repuesto de la carcasa de la membrana
Junta de repuesto de la carcasa del filtro
Cinta de teflón
Atornilladura ¾ pulgada para conexión al grifo
con tubos de conexión
Accesorio angular ¼ pulgada con junta
Manguera osmótica 2x3 m
80512
80513
80514
80520
80348
Carcasa para filtro FG 500
Filtro de agua pura con indicador reactivo
de color
Filtro de silicato
Filtro de nitrato
Filtro de fosfato y silicato
Válvula magnética
Interruptor de flotador
www.dupla.com 8
9
7
11
2
14
1
3
12
5
6
80524
80528
10
4
Contenido del suministro Dupla RO 2700:
• dispositivo de ósmosis inversa montada sobre
tabla
• tubos de conexión con atornilladura de ¾ de
pulgada
• 5 m de manguera blanca resistente a la
presión
• 5 m de manguera azul resistente a la presión
• llave de la carcasa
• tornillos de sujeción
• instrucciones de uso
• tarjeta de garantía
Art. Nr. 80581
4
Merkmale Dupla RO 270:
• Kapazität: bis 270 Liter Permeat/Tag
• inklusiv Carbonfilter
• inklusiv 5 µm Feinfilter
• inklusiv Durchflussmengenbegrenzer
• fertig montiert
• inklusiv ¾ Zoll Anschluss für
Wasserleitung
• inklusiv 2x5 m druckfestem Schlauch
• durchschnittliche Rückhaltequote:
95-98 %
(abhängig von der Qualität des
Ausgangswassers)
Lieferumfang Dupla RO 270:
• Umkehrosmoseanlage, kompl. montiert
• Anschlussleitungen mit ¾ Zoll
Verschraubung
• 5 m druckfestem Schlauch weiß
• 5 m druckfestem Schlauch blau
• Gehäuseschlüssel
• Befestigungsschrauben
• Bedienungsanleitung
• Garantiekarte
6
Inbetriebnahme:
Die Dupla RO 270 Umkehrosmoseanlage wird komplett mit allen für den Betrieb benötigten Teilen geliefert.
Die mitgelieferten Dübel und Schrauben dienen zur Installation Ihrer Anlage an einer geeigneten Stelle in der
Nähe Ihres Hauswasseranschlusses.
1.Verbinden Sie die Osmoseanlage mit der Anschlussleitung (3) und der ¾ Zoll Verschraubung (1) mit dem
Wasserhahn Ihrer Hauswasserleitung und achten auf den richtigen Sitz der Dichtung (2). Kürzen Sie den
mitgelieferten druckfesten Schlauch (3) auf die gewünschte Länge ein.
2.Das Ablaufwasser-Konzentrat (9) leiten Sie in den Abfluss oder sammeln es als Putz- oder Gebrauchswasser.
Das Ablaufwasser-Konzentrat ist nicht als Trinkwasser geeignet.
3.Das ablaufende Reinwasser, Permeat (11) genannt, sammeln Sie in einem Auffangbehälter. Achten Sie bei
den Schlauchverbindungen darauf, dass diese bis zum Anschlag in die Winkelfittings (13) gesteckt werden.
Mit den Verschraubungen (12) werden die Schläuche anschließend fest fixiert.
4.Öffnen Sie nun vorsichtig den Wasserhahn und kontrollieren Sie alle Verschraubungen und
Schlauchanschlüsse sorgfältig auf Dichtigkeit.
5.Lassen Sie die Anlage die ersten 2-3 Stunden laufen, OHNE das Permeat zu sammeln. Dadurch werden
die in der Membrane enthaltenen Konservierungsstoffe entfernt. Dies sollte auch beim Austausch der
Membrane beachtet werden.
Tipp: Während der Einlaufphase sollte der Osmose Anlage kein Reinstfilter (optionales Zubehör) nachgeschaltet sein, da sich dieser durch die vorhandenen Desinfektionsmittel schneller erschöpft.
Hinweise:
• Das Ausgangswasser für die Umkehrosmoseanlage sollte immer aus einer Kaltwasserleitung stammen. Die
Betriebstemperatur sollte zwischen 4 °C und maximal kurzfristig 30 °C liegen.
• Der erforderliche Betriebsdruck liegt zwischen 2 bar und einem max. zulässigem Betriebsdruck von 8 bar.
• Schläuche dürfen nicht geknickt werden. Permeat- und Konzentratschlauch dürfen nicht durch einen
Absperrhahn oder ein Magnetventil geschlossen werden.
• Zum Abstellen der Anlage wird der Wasserhahn der Kaltwasserleitung abgestellt oder automatisch durch die
Verwendung eines Magnetventils geschlossen. Bei der Verwendung eines Magnetventils wird dieses immer
zwischen Wasserhahn und der Osmoseanlage montiert. Magnetventile sollten für einen Arbeitsdruck von
0–12 bar ausgelegt sein.
• Nach Wiederinbetriebnahme einer abgeschalteten Anlage sollte die Umkehrosmoseanlage 2–3 Stunden
ungenutzt laufen, bevor das Permeat nutzbar ist.
• Der Durchflussmengenbegrenzer (10) bestimmt das Verhältnis zwischen Konzentrat und Permeat. Dies kann
je nach Wasserqualität zwischen 4:1 und 3:1 betragen.
• Die Dupla RO 270 ist nicht dafür ausgelegt, mit Brunnenwasser, Regenwasser oder ähnlichem betrieben zu
werden. Stark eisenhaltiges Wasser führt zu einer Zerstörung der Membrane und schließt Garantieleistungen
aus.
• Werden Arbeiten am Hauswasserleitungssystem durchgeführt, sollte die Anlage in dieser Zeit nicht betrieben
werden. Freigesetzte Ablagerungen können zu einer Verstopfung der Anlage führen.
• Lassen Sie die Membrane niemals völlig austrocknen.
• Der Carbonfilter (5) und der 5 µm Sedimentfilter (4) der RO 270 müssen unter Berücksichtigung der
Belastung Ihres Ausgangswassers regelmäßig ausgetauscht werden. Es empfiehlt sich, die Vorfilter
mindestens alle 6 Monate auszutauschen, bei sedimentreichen oder stark gechlorten Wässern auch häufiger.
Die max. Durchfluss- Kapazität beträgt 7.500 Liter.
• Mit zunehmender Betriebsdauer der Membrane kann es zu einer schlechteren Reinwasserleistung kommen.
Beträgt die Leitfähigkeit des Permeats mehr als 20 % des Leitungswassers, empfehlen wir die Membrane
auszutauschen.
Spülen der RO 270:
Die Umkehrosmoseanlage RO 270 ist mit einem voreingestellten Durchflussmengenbegrenzer (10) ausgestattet. Um die Lebensdauer der Membrane zu erhöhen, empfehlen wir die Anlage alle 4–6 Wochen einmal
zu spülen. Dazu wird der Durchlussmengenbegrenzer entfernt und die RO 270 für 5–10 Minuten normal in
Betrieb genommen.
Hinweis: Wird die RO 270 nach einer langen Standzeit wieder in Betrieb genommen, empfiehlt es sich die
Anlage kurz zu spülen.
Austausch des Carbon Filters und des 5 μm Sediment Filters:
1.Schließen Sie den Wasserhahn der Kaltwasserzuleitung.
2.Öffnen Sie mit dem mitgelieferten Gehäuseschlüssel das Filtergehäuse (6) und entfernen Sie den Filter.
3.Setzen Sie den neuen Filter ein.
4.Überprüfen Sie den richtigen Sitz der Gummidichtung und schließen Sie das Filtergehäuse.
5.Achten Sie beim Zusammenbau unbedingt darauf, dass der richtige Filter im dazugehörigen Filterbehälter sitzt.
6.Öffnen Sie den Wasserhahn vorsichtig und überprüfen Sie die Anlage auf Dichtigkeit.
Austausch der Membrane:
1.Schließen Sie den Wasserhahn der Kaltwasserzuleitung.
2.Lösen Sie die Schlauchverbindung des Membran-Gehäusedeckels (8).
3.Schrauben Sie das Membrangehäuse (7) auf und wechseln Sie die Membrane aus. Die
Membrane wird mit den beiden schwarzen Dichtungen voran in das Membrangehäuse
geführt (siehe Skizze). Bitte darauf achten, dass die Membrane mit den Dichtungen fest im
Gehäuse steckt.
4.Schrauben Sie das Membrangehäuse wieder zu. Achten Sie dabei auf den richtigen Sitz
der Dichtungen.
5.Verbinden Sie Den Schlauch wieder mit dem Membrangehäuse. Dabei den Schlauch dabei
immer bis zum Anschlag in den Winkelfitting stecken und mit der Verschraubung (12)
fixieren.
6.Öffnen Sie den Wasserhahn vorsichtig und überprüfen Sie die Anlage auf Dichtigkeit.
7.Lassen Sie die Anlage die ersten 2-3 Stunden laufen, OHNE das Permeat zu sammeln.
Dadurch werden die in der Membrane enthaltenen Konservierungsstoffe entfernt.
Technische Daten
Max. Leistung
Durchschnittliche Leistung
Arbeitsdruck
Rückhaltequote
95-98 %
Cadmium
95-98 %
Nitrate
92-97 %
Sulfate
97-98 %
Verhältnis Konzentrat : Permeat
Leitfähigkeit Leitungswasser : Peremat
Leitfähigkeit Leitungswasser : Peremat bei
nachgeschaltetem Dupla Reinstwasserfilter
Technische Änderungen vorbehalten.
Ersatzteile
80582
80583
80584
80581/5
80581/6
80509
80521
80524
80528
270 l / Tag, abhängig von der Qualität des Ausgangswassers
200–270 l / Tag bei 8 –15 °C und 2–6 bar Druck
2-8 bar Druck
Aluminium
97-98 %
Bakterien
99 %
Silikate
94-96 %
Härtebildner
95-98 %
4:1 / 3:1 abhängig von der Qualität des Ausgangswassers
1.000 µS/cm : 50 µS/cm
300 µS/cm : 15 µS/cm
1.000 µS/cm : > 1 µS/cm
300 µS/cm : > 1 µS/cm
5 µm Feinfilter
Carbonfilter
Ersatzmembran RO 270
Ersatzdichtung Membrangehäuse
Ersatzdichtung Filtergehäuse
Teflonband
Wasserhahnanschluss ¾ Zoll für druckfesten 6 mm Schlauch
Anschl. Set Winkelfitting plus Dichtung
(für Osmose Anlagen)
Osmoseschlauch 2x3 m
Optional erhältliches Zubehör
80500
80511
80512
80513
80514
80520
80348
Filtergehäuse FG 500
Reinstwasserfilter mit Farbumschlagindikator
Silikatfilter
Nitratfilter
Siliphosfilter
Magnetventil
Schwimmschalter
Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG
Una marca da
Dohse Aquaristik KG
A trademark of
Dohse Aquaristik KG
Instructions for use
Istruzioni per l‘uso
Item nr. 80581
Une marque de chez
Dohse Aquaristik KG
Mode d‘emploi
Codize 80581
Réf. 80581
Dupla RO 270 Reverse osmosis system
Impianto ad osmosi inversa Dupla RO 270
Dupla RO 270 Système d’osmose inverse
Dupla reverse osmosis plants create an ideal water source for seawater and freshwater aquariums. Quite
frequently many water problems can only be solved through the usage of osmosis water. Reverse osmosis
plants work by the principle of physical filtration. Other than for example ion exchangers that exchange
hardness-causing ions (e.g. calcium) against non hardness-causing ions (e.g. sodium), the reverse osmosis
draws pollutants (e.g. silicate, nitrate) and hardness-causing agents out of the water physically. In the reverse
osmosis plant, the water runs through a semi-permeable membrane with the pressure of 2-6 bar common for
household water pipes. The substances dissolved in the water (pollutants, salts, or hardness-causing agents)
cannot pass through the small grid structure of the membrane and remain in the rest water. This rest water is
drained as concentrate and can be used as cleaning, watering, or domestic water. Dupla reverse osmosis plants
have a retention rate of 95-98 % of all pollutants in tap water.
Hint: Through the downstream location of a Dupla pure water filter (optional accessory) even smallest remains
of silicates and nitrates can be removed without remains.
Gli impianti ad osmosi inversa Dupla producono un’ottima acqua in uscita per acquari di acqua salata e dolce.
Tutti quei problem che sorgono spesso con l’acqua si lasciano risolvere con l’impiego di acqua osmotica. Gli
impianti ad osmosi inversa (osmosi inversa) lavorano in base al principio della filtrazione fisica. A differenza
per fare un esempio degli scambiatori ad ioni, che scambiano gli ioni produttori di durezza (ad es. il calcio)
contro altri ioni non produttori di durezza (ad es. il sodio) le sostanze inquinanti (ad es. silicato e nitrato) e
produttori di durezza vengono prelevati fisicamente dall’acqua nell’impianto ad osmosi inversa. L’acqua scorre
nell’impianto ad osmosi inversa per mezzo di una membrana semipermeabile attraverso le tubazioni d’acqua
per uso domestico ad una pressione da 2-6 bar. Le sostanze sciolte del tipo (inquinanti, sali prroduttori di
durezza) non possono attraversare la piccola struttura a reticolo della membrana e rimangono nell’acqua residua. Questa acqua residua viene smaltita come concentrato e può essere utilizzata senza problemi come acqua
per pulire, inaffiare o acqua per consumo non recuperabile. Gli impianti ad osmosi inversa Dupla hanno una
quota di ritegno pari al 95-98 % di tutte le sostanze inquinanti nell’acqua di rubinetto.
Consiglio: Mettendo a valle il filtro Dupla per acqua ultrapura (accessorio opzionale) si lascieranno rimuovere
completamente anche i più minuscoli residui di silicati e nitrati senza lasciare residui.
Montaggio della membrana negli impianti ad osmosi inversa:
Les systèmes d’osmose inverse Dupla produisent une eau optimale pour les aquariums d’eau de mer et d’eau
douce. Très souvent, l’utilisation d’eau osmosée résout de nombreux problèmes liés à l’eau. Les installations
d’osmose inverse (Reverse Osmosis) travaillent selon le principe de filtration physique. A la différence par
exemple des échangeurs d’ions, qui échangent les ions durcisseurs (par ex. calcium) contre d’autres ions non
durcisseurs (par ex. sodium), les systèmes d’osmose inverse retirent physiquement de l’eau les polluants (par
ex. silicates, nitrates) et les durcisseurs. Dans l’installation d’osmose inverse, l’eau circule à la pression habituelle du circuit d’eau domestique de 2-6 bar à travers une membrane semi-perméable. Les substances dissoutes
dans l’eau (polluants, sels ou durcisseurs) ne peuvent pas traverser la fine structure de mailles de la membrane
et restent dans l’eau résiduelle. Cette eau résiduelle est rejetée comme concentré et peut être utilisé sans
problème pour le nettoyage, l’arrosage ou consommée. Les systèmes d’osmose inverse Dupla ont un taux de
rétention de 95-98 % des polluants de l’eau du robinet.
Conseil: Le raccordement d’un filtre osmoseur Dupla (accessoire en option) permet d’enlever les plus petits
résidus de silicates et de nitrates.
Membrane structure in reverse osmosis plants:
10
13
8
9
7
11
2
14
1
3
12
5
Features Dupla RO 270:
• capacity: up to 270 litres permeate/day
• including carbon filter
• including 5 µm fine filter
• including flow rate limiter
• fully assembled
• assembled on a plate
• including ¾ inch connection for water line
• 2x5 m pressure-resistant hose included
• average rejection rate: 95-98 %
(depending on the quality of the source
water)
Flushing the Ro 270:
The RO 270 reverse osmosis system is equipped with a preset flow volume limiter (10). To increase the service
life of the diaphragm we recommend to flush the system every 4–6 weeks. For this purpose, the flow volume
limiter is removed and the RO 270 is operated normally for 5–10 minutes.
Note: If the RO 270 is put back into operation after a longer standstill period, it is advisable to briefly flush
the system.
Replacement of the carbon filter and the 5 µm fine filter:
1.Close the water faucet of the cold water in-feed line.
2.Use the included housing key to open the filter housing (6) and remove the filter.
3.Insert the new filter.
4.Make sure the rubber seal fits properly and close the filter housing.
5.It is absolutely essential to ensure that the correct filter is fitted into the associated filter container during
assembly.
6.Open the water faucet carefully and check the unit for water proofness.
Replacing the membrane:
1.Close the water faucet of the cold water in-feed line.
2 Disconnect the tube connection of the membrane casing cover (8).
3.Screw the membrane casing (7) open and replace the membrane. The diaphragm is
guided into the diaphragm housing with the two black seals first (see sketch). Please pay
attention that the membrane with the seals is firmly in place in the casing.
4.Screw the membrane closed again. Pay attention to the correct position of the seals.
5.Connect the tube with the membrane casing again. Always insert the tube into the angle
fitting all the way and lock it with the screw fixings (12) .
6.Open the water faucet carefully and check the unit for water proofness.
7.Let the unit run the first 2-3 hours WITHOUT collecting the permeate. This eliminates the
preservatives contained in the membrane.
Technical data
Max. performance
Average performance
Operating pressure
Retention rate
95-98 %
Cadmium
95-98 %
Nitrates
92-97 %
Sulphates
97-98 %
Ratio concentrate : permeate
Conductivity tap water : permeate
Conductivity tap water : permeate with downstream Dupla pure water filter
270 l / day, depending on the quality of the source water
200-270 l / day at 8-15 °C and 2-6 bar pressure
2-8 bar pressure
Aluminium
97-98 %
Bacteria
99 %
Silicates
94-96 %
Hardness-causing agents
95-98 %
4:1 / 3:1 depending on the quality of the source water
1,000 µS/cm : 50 µS/cm
300 µS/cm : 15 µS/cm
1,000 µS/cm : > 1 µS/cm
300 µS/cm : > 1 µS/cm
2
14
1
3
12
Caratteristiche di Dupla RO 270:
• capacità fino a 270 litri di permeato al giorno
• incluso il filtro al carbone
• incluso il filtro finitore di 5 µm
• incluso il limitatore della portata di flusso
• preassemblato
• montato sulla piastra
• incluso l’attacco di ¾ di pollice per la tubazione
dell‘acqua
• incluso il tubo flessibile 2x5 m resistente a
pressione
• tasso di ritenzione medio: 95-98 %
(dipende dalla qualità delle acque di sorgente)
Spare parts:
5 µm fine filter
Carbon filter
Spare membrane RO 270
Replacement seal for diaphragm housing
Replacement seal filter housing
Teflon band
¾ inch Screw for water faucet connection with
connection line
Angle fitting 1/4 inch with seal
Osmosis tube 2x3 m
Optionally available accessories:
80500
Filter casing FG 500
80511
Pure water filter with colour indicator
80512
Silicate filter
80513
Nitrate filter
80514
Phosphate and Silicate Filter
80520
Magnetic valve
80348
Float switch
Otto-Hahn-Str. 9
10
13
2
14
1
3
12
5
6
4
Volume della fornitura Dupla RO 270:
• impianto ad osmosi inversa, montato su piastra
• tubazioni di collegamento con avvitamento di
3/4’ pollici
• 5 m di tubo flessibile bianco resistente a
pressione
• 5 m di tubo flessibile blu resistente a pressione
• chiave per l‘apertura del filtro
• viti di fissaggio
• istruzione d‘uso
• scheda di garanzia
Avviamento:
L‘impianto Dupla RO 270 ad osmosi inversa viene fornito completo di tutte le parti necessarie per il suo funzionamento. I perni e le viti in dotazione servono all’installazione del vostro impianto in un posto adatto vicino al
collegamento dell’acqua del rubinetto.
1.Collegate l’impianto ad osmosi alla tubazione di collegamento (3) e il raccordo di ¾ di pollice (1) con il
rubinetto dell’acqua della vostra tubazione per uso domestico e fate attenzione all’esatta posizione della
guarnizione (2). Accorciate il tubo flessibile fornito (3) nella lunghezza desiderata.
2.Il concentrato dell’acqua di scarico (9) lo dirigete nel deflusso o lo raccogliete come acqua per pulire o per
consumo non recuperabile. Il concentrato dell‘acqua di scarico non è idoneo all‘uso come acqua potabile.
3.L’acqua bianca che defluisce chiamata permeato (11) dovrà essere raccolta in una vaschetta di raccolta. Fate
attenzione che i raccordi per tubi flessibili vengano inseriti fino all’arresto del raccordo ad angolo (13). Con i
raccordi a vite (12) i tubi flessibili verranno successivamente fissati.
4.Aprite attentamente il rubinetto dell’acqua e controllate accuratamente i raccordi a vite e i collegamenti dei
tubi per quanto riguarda la loro impermeabilità.
5.Lasciate funzionare l’impianto per le prime 2-3 ore senza raccogliere il permeato. In questo modo vengono
rimosse le sostanze conservanti contenute nella membrana. Ciò deve essere osservato anche nella
sostituzione della membrana.
Consiglio: Nella fase di immissione non dovrà essere messo a valle nessun filtro per acqua ultrapura
nell’impianto a osmosi (accessorio opzionale) poichè questo si esaurisce velocemente a causa del disinfettante
presente.
Istruzioni:
• L’acqua d’uscita di un impianto ad osmosi dovrà provenire sempre da una tubazione di acqua fredda. La
temperatura di esercizio dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 °C e per breve tempo ad un max di 30 °C .
• La pressione di esercizio necessaria dovrebbe aggirarsi fra i 2 bar e una pressione di esercizio massima di 8
bar.
• I tubi flessibili non devono essere piegati. Il tubo del permeato e concentrato non deve essere chiuso da un
rubinetto di arresto o da una elettrovalvola.
• Per arrestare l’impianto verra chiuso il rubinetto dell’acqua della tubazione dell’acqua fredda o in automatico
impiegando una elettrovalvola. Impiegando l’elettrovalvola, questa verrà montata fra il rubinetto dell’acqua e
l’impianto ad osmosi. Le elettrovalvole dovranno essere installate a una pressione di esercizio da 0-12 bar .
• Dopo la rimessa in funzione dell’impianto spento, l’impianto ad osmosi inversa dovrebbe essere lasciato
funzionare per 2-3 ore, prima di utilizzare il permeato.
• Il limitatore della portata (10) stabilisce la proporzione fra il concentrato ed il permeato e questo può
aggirarsi fra 4:1 e 3:1 a seconda della qualità dell’acqua.
• Il Dupla RO 270 non è stato realizzato per essere azionato con acqua di fonte, acqua piovana o qualcosa
di simile. L’acqua con un contenuto forte di ferro comporta una distruzione della membrana ed esclude le
prestazioni di garanzia.
• Se dovessero venir effettuati dei lavori alla tubazione per uso domestico, allora l’impianto non dovrà trovarsi
in funzione. I sedimenti liberati potrebbero comportare un intasamento dell’impianto.
• Non lasciate mai asciugare completamente la membrana.
• Il filtro al carbone (5) e il filtro sedimento finitore di 5 µm (4) del RO 270 dovranno essere sostituiti
regolarmente per il danno fatto dall’acqua in uscita. Si consiglia di sostituire perlomeno ogni 6 mesi i prefiltri
e in caso di acqua colma di sedimenti o fortemente clorata anche più spesso. La capacità massima di flusso
si aggira intorno ai 7500 l.
• Una durata di esercizio crescente può comportare una diminuzione di depurazione d’acqua da parte della
membrana.Se la conducibilità del permeato fosse superiore del 20 % rispetto all’acqua del rubinetto, vi
consigliamo di sostituire la membrana.
Pulizia di RO 270
L‘impianto RO 270 ad osmosi inversa è dotato di un limitatore della portata di flusso (10) preimpostato. Per
prolungare la durata della membrana, consigliamo di pulire l‘impianto una volta ogni 4–6 settimane. A tale
scopo si dovrà rimuovere il limitatore di portata di flusso e mettere normalmente in esercizio l‘RO 270 per 5-10
minuti.
Nota: Se l‘RO 270 viene rimesso in esercizio dopo un periodo di inutilizzo prolungato, si consiglia di effettuare
una pulizia rapida dell‘impianto.
Sostituzione del filtro al carbone e del filtro finitore di 5 µm :
1.Chiudete il rubinetto della tubazione per acqua fredda.
2.Aprite il corpo del filtro (6) servendovi dell‘apposita chiave fornita in dotazione e rimuovete il filtro.
3.Inserite il nuovo filtro.
4.Verificate che la guarnizione in gomma sia correttamente in sede e chiudete il corpo del filtro.
5.Nella fase di montaggio fate assolutamente attenzione ad inserire il filtro giusto nel rispettivo contenitore.
6.Aprite accuratamente il rubinetto dell’acqua e esaminate l’impianto per quanto riguarda la sua ermeticità.
Sostituzione della membrana:
1.Chiudete il rubinetto della tubazione dell’acqua fredda.
2.Togliete il raccordo per tubo flessibile del coperchio corpo membrana (8).
3.Avvitate il corpo membrana (7) e sostituite la membrana. La membrana viene spinta avanti
nel corpo membrana con le due guarnizioni nere (vedi lo schema). Fate attenzione che la
membrana venga bloccata nel corpo in modo stabile con le sue guarnizioni.
4.A questo punto avvitate i corpo della membrane e osservate l’esatta posizione delle
guarnizioni.
5.Collegate nuovamente il tubo sul corpo della membrana.introducendo il tubo flessibile nel
raccordo ad angolo fino all’arresto e fissandolo con il raccordo a vite (12) .
6.Aprite attentamente il rubinetto dell’acqua e esaminate l’impianto per quanto riguarda la
sua ermeticità.
7.Lasciate funzionare l’impianto nelle prime 2-3 ore, senza raccogliere il permeato, in modo
che i conservanti della membrana vengano rimossi.
Dati tecnici
Potenza massima
270 l / al giorno, in considerazione della qualità dell’acqua
in uscita.
Potenza media
200-270 l / al giorno coni 8-15 °C e 2-6 bar di pressione
Pressione d‘esercizio
Pressione 2-8 bar
Quota di ritegno
95-98 %
Alluminio
97-98 %
Cadmio
95-98 %
Batteri
99 %
Nitrati
92-97 %
Silicati
94-96 %
Solfati
97-98 %
Produttore di durezza
95-98 %
Rapporto di concentrato : permeato
4:1 / 3:1 in considerazione della qualità dell’acqua in uscita.
Conduttività dell’acqua di rubinetto : permeato
1.000 µS/cm : 50 µS/cm
300 µS/cm : 15 µS/cm
Conduttività dell’acqua di rubinetto : permeato con filtro 1.000 µS/cm : > 1 µS/cm
300 µS/cm : > 1 µS/cm
di acqua ultrapura Dupla messo a valle.
8
9
7
11
4
Salvo modifiche tecniche
Technical modifications reserved.
11
5
Notices:
• The source water for the reverse osmosis plant should always originate from a cold water line. The operating
temperature should be between 4 °C and a maximum of short term 30 °C.
• The required operating pressure should be between 2 bar and a max. admissible operating pressure of 8 bar.
• Tubes may not be bent. Permeate and concentrate tubes may not be closed by a shut-off valve or a
magnetic valve.
• To turn off the unit, the water faucet of the cold water line is turned off or automatically closed by using
a magnetic valve. When using a magnetic valve it is always assembled between the water faucet and the
osmosis plant. Magnetic valves should be constructed for an operating pressure of 0-12 bar.
• After start up of a shut-down plant the reverse osmosis plant should run for 2–3 hours without application,
before the permeate is usable.
• The flow rate limiter (10) determines the ratio of concentrate to permeate. This may be between 4:1 and
3:1 depending on the water quality.
• The Dupla RO 270 is not constructed to be run with well water, rain water or similar substances. Water with
a high iron content destroys the membrane and excludes services under guarantee.
• If work is done on the domestic water line system, the unit should not be operated during this time.
Released deposits may clog the unit.
• Never let the membrane fully dry out.
• The carbon filter (5) and the 5 µm fine sediment filter (4) of the RO 270 must be replaced on a regular basis
under consideration of the strain of your source water. It is recommended to replace the pre-filters at least
every 6 months, more frequently in case if sediment-rich or waters with high chlorine content. The max.
flow capacity is 7,500 litres.
• With increasing operating time of the membrane the pure water performance may decrease. If the
conductivity of the permeate is more than 20 % of the tap water, we recommend to replace the membrane.
8
9
7
Scope of delivery Dupla RO 270:
• reverse osmosis plant, assembled on plate
• connection lines with 3/4’ inch screws
• 5 m pressure-resistant hose, white
• 5 m pressure-resistant hose, blue
• housing key
• fixing screws
• operating instructions
• guarantee card
Start up:
The Dupla RO 270 reverse osmosis system is delivered complete with all parts needed for operation. The
included dowels and screws serve the installation of your unit on an adequate position close to your domestic
water connection.
1.Connect the osmosis plant with the water faucet of your domestic water line using the connection line (3)
and the ¾ inch screws (1) and pay attention to the correct positioning of the seals (2). Shorten the included
pressure-tight tube (3) to the desired length.
2.The waste water concentrate (9) can be led into the drain or you can save it as cleaning or domestic water.
The discharge water concentrate is not suitable as drinking water.
3.Collect the draining pure water called permeate (11) in a collecting basin. Regarding the tube connections,
pay attention that they are inserted into the angle fittings (13) all the way. Subsequently the tubes are fixed
with the screw fastenings (12).
4.Now open the water faucet carefully and control all screw fastenings and tube connections for water
proofness.
5.Let the plant run for the first 2-3 hours WITHOUT collecting the permeate. This way the preservatives are
removed from the membrane. This should also be considered when replacing the membrane.
Hint: During the run-in phase no pure water filter (optional accessory) should be located downstream of the
osmosis system as it exhausts faster through the contained disinfecting agents.
80524
80528
13
4
6
80582
80583
80584
80581/5
80581/6
80509
80521
10
Structure de la membrane dans les systèmes d’osmose inverse:
Caractéristiques Dupla RO 270:
• capacité: jusqu’à 270 litres de perméat/
jour
• filtre charbon inclus
• filtre sediment fin 5 µm inclus
• limiteur de débit inclus
• monté complet
• raccord ¾ pouce pour conduite d’eau
inclus
• inclut 2x5 m de tuyau flexible résistant
à la pression
• taux de rétention moyen: 95-98 %
(selon la qualité de l‘eau initiale)
Composition du kit Dupla RO 270:
• osmoseur monté sur plaque
• conduites de raccordement avec
filetage 3/4’ pouce
• 5 m de tuyau flexible blanc résistant à
la pression
• 5 m de tuyau flexible bleu résistant à
la pression
• clé de boîtier
• vis de fixation
• mode d’emploi
• carte de garantie
6
Mise en service:
Le système d’osmose inverse Dupla RO 270 est livré complet avec tous les éléments nécessaires à son fonctionnement. Les goujons et vis fournis servent à installer votre système à l’emplacement de votre choix près de
votre raccordement d’eau courante.
1.Raccorder l’osmoseur au tuyau de raccordement (3) et le raccord à vis ¾ pouce (1) au robinet de votre
circuit d’eau, faire attention au bon positionnement du joint (2). Raccourcir le tuyau fourni (3) pour atteindre
la longueur souhaitée.
2.Evacuer l’eau résiduelle (9) vers l’écoulement d’eaux usées, ou collectez-la pour l’utiliser plus tard comme
eau de lavage. Le concentré d’eau résiduelle n‘est absolument pas potable.
3.L’eau purifiée, appelée perméat (11), sera collectée dans un récipient adapté. En raccordant les tuyaux,
bien les enfoncer en butée dans les raccords coudés (13). Les écrous de serrage (12) fixeront solidement les
tuyaux.
4.Ouvrir doucement le robinet et contrôler l’étanchéité de tous les raccords et tuyaux.
5.Laisser fonctionner l’installation pendant 2-3 heures, sans collecter le perméat. Ceci éliminera les
conservateurs contenus dans la membrane. Il faut faire de même lors du remplacement de la membrane.
Conseil: Pendant la phase d’amorçage, le système d’osmose inverse ne doit pas être raccordé à un filtre osmoseur (accessoire en option), car il pourrait être usé plus rapidement par les désinfectants.
Conseil:
• L’eau entrant dans le système d’osmose inverse doit toujours provenir du robinet d’eau froide. La
température de fonctionnement doit être entre 4 °C t maximum 30 °C sur une très courte durée.
• La pression de service doit être de 2 bar à 8 bar maximum.
• Ne pas plier les tuyaux. Les tuyaux de perméat et d’eau résiduelle ne doivent pas être fermés par un robinet
ni une électrovanne
• Pour arrêter l’installation, fermer le robinet d’eau froide ou utiliser une électrovanne. Dans le cas d’une
électrovanne, elle doit toujours être montée entre le robinet et l’osmoseur. L’électrovanne doit être adaptée
à une pression nominale de 0-12 bar.
• A la remise en service d’une installation non utilisée, l’osmoseur doit fonctionner pendant 2-3 heures, avant
que le perméat devienne utilisable.
• Le limiteur de débit (10) permet de définir le rapport entre eau résiduelle et perméat. Selon la qualité de
l’eau, il peut être de 4:1 à 3:1.
• Le système Dupla RO 270 n’est pas conçu pour une utilisation avec de l’eau de source, eau de pluie ou
équivalent. Une eau très ferrugineuse peut détériorer la membrane et invalide la garantie.
• Si des travaux sont effectués sur le réseau d’eau, le système ne doit pas fonctionner pendant les travaux. Les
dépôts qui pourraient se libérer peuvent boucher l’installation
• Ne jamais laisser la membrane se dessécher.
• Le filtre à charbon (5) et le filtre sediment fin 5 µm (4) du RO 270 doivent être remplacés régulièrement,
selon la qualité de votre eau du robinet. Il est recommandé de changer les préfiltres au minimum tous les
6 mois, voir plus souvent dans le cas d’une eau chargée en sédiments ou en chlore. La capacité de débit
maximale est de 7500 litres.
• L’augmentation de la durée d’utilisation de la membrane peut occasionner une baisse de la qualité de
purification. Si la conductivité du perméat dépasse 20 % l’eau du robinet, il est recommandé de remplacer
la membrane.
Rinçage de l’installation Ro 270:
L’installation d’osmose inverse RO 270 est équipée d’un limiteur de débit (10) préinstallé. Pour augmenter la
durée de vie de la membrane, nous recommandons de rincer l’installation une fois toutes les 4–6 semaines.
Pour effectuer un rinçage, enlever le limiteur de débit et mettre en service normalement l’installation RO 270
pendant 5–10 minutes.
Remarque: Si l’installation RO 270 est arrêtée pendant une durée prolongée, il est recommandé de rincer
brièvement l’installation avant de la remettre en service.
Remplacement du filtre à charbon et du filtre sediment 5 µm:
1.Fermer le robinet d’eau froide.
2.Ouvrir la clé fournie du boîtier de filtre (6) et enlever le filtre.
3.Introduire le filtre neuf.
4.Vérifier la bonne assise du joint en caoutchouc et refermer le boîtier de filtre.
5.Lors du montage, veiller à installer impérativement le filtre adapté au conteneur correspondant.
6.Ouvrir doucement le robinet et tester l’étanchéité de l’installation.
Remplacement de la membrane:
1.Fermer le robinet d’eau froide.
2.Déconnecter les tuyaux du couvercle du boîtier de la membrane (8).
3.Dévisser le boîtier de la membrane (7) et replacer la membrane. Positionner la membrane
avec les deux joints noirs devant dans le boîtier de membrane (voir schéma). Bien
s’assurer que la membrane est bien en place dans le boîtier avec les joints.
4.Revisser le couvercle du boîtier. Faire attention au bon positionnement des joints.
5.Reconnecter le tuyau sur le boîtier de la membrane. Enfoncer les tuyaux jusqu’en butée
du raccord et les fixer au moyen de l’écrou (12).
6.Ouvrir doucement le robinet et tester l’étanchéité de l’installation.
7.Laisser fonctionner l’installation pendant les 2-3 premières heures, SANS collecter le
perméat. Ceci éliminera les conservateurs contenus dans la membrane.
Données techniques
Capacité maxi
Capacité moyenne
Pression de service
Taux de retenue
95-98 %
Cadmium
95-98 %
Nitrates
92-97 %
Sulfates
97-98 %
Rapport concentrat : perméat
Conductivité eau du robinet : perméat
Conductivité eau du robinet : perméat avec filtre osmoseur Dupla
270 l / jour, selon la qualité de l’eau du robinet
200-270 l / jour à 8-15 °C et une pression de 2-6 bar
2-8 bars de pression
Aluminium
97-98 %
Bactéries
99 %
Silicates
94-96 %
Durcisseurs
95-98 %
4:1 / 3:1 selon la qualité de l’eau du robinet
1.000 µS/cm : 50 µS/cm
300 µS/cm : 15 µS/cm
1.000 µS/cm : > 1 µS/cm
300 µS/cm : > 1 µS/cm
Sous réserve de modifications techniques.
Pezzi di ricambio
Accessori opzionali
Pièces de rechange
Accessoires en option
80582
80583
80584
80581/5
80581/6
80509
80521
80500
80511
80512
80513
80514
80520
80348
80582
80583
80584
80581/5
80581/6
80509
80521
80500
80511
80512
80513
80514
80520
80348
80524
80528
Filtro finitore di 5 µm
Filtro al carbone
Membrana di ricambio RO 270
Guarnizione di ricambio corpo membrana
Guarnizione di ricambio corpo del filtro
Nastro di teflon
Raccordo a vite di ¾ pollici per l’attacco del rubinetto dell’acqua con tubazione di collegamento.
Raccordo a vite di ¼ pollici con guarnizione
Tubo flessibile per osmosi 2x3 m
Corpo del filtro FG 500
Filtro per acqua ultrapura con indicatore
Filtro anti-silicato
Filtro anti-nitrato
Filtro anti-fosfato e anti-silicati
Valvola elettromagnetica
Interruttore galleggiante
D-53501 Gelsdorf 80524
80528
Filtre fin 5 µm
Filtre à charbon
Membrane de rechange RO 270
Joint de rechange du boîtier de membrane
Joint de rechange du boîtier de filtre
Ruban Teflon
Raccord à visser ¾ pouce pour robinet d’eau
avec tuyau de raccordement
Raccord coudé ¼ pouce avec joint
Tuyau osmoseur 2x3 m
Corps de filtre FG 500
Filtre pour eau osmosée avec indicateur coloré
Filtre à silicate
Filtre à nitrate
Filtre anti phosphate et anti silicate
Electrovanne
Interrupteur flottant
Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG