ACTIVE for the NATURE
About the project…
ROSENAU Association, in partnership with organizations Vida Verde Iberia (Spain) and Pozitif
Gelişim ve Girişim Derneği (Turkey), implements between 31 January 2014 – 01 November 2014,
the project „ACTIVE for the NATURE”, financed by the European Commission under Youth in
Action Programme – Action 1.1 Youth Exchanges.
The project aims to promote environmental education among young people and to involve them
in outdoor activities, as well as familiarization of young people with the specificity of ECO
volunteering activities.
The main activity of the project consists in organizing, between 5-11 August 2014, in Rasnov
(Romania), a youth exchange with the theme of promoting ecologic education and outdoor
activities as a way of spending leisure time. The target group is made of 24 young people aged
between 18-25 years old from Romania, Spain and Turkey. During 7 days, young people were
involved in different challenging activities, based on methods specific to non-formal education:
thematic presentations, debates, free discussions, taking photos and exhibiting them for the
community by using photo voice method and informing the community on the project theme,
including by disseminating information and promotion materials, elaboration of information and
promotion materials by young people during some creativity workshops, working sessions based
on game method, outdoor activities (hiking, sports, ecological activities), cultural activities (e.g.
organizing an intercultural evening) etc.
Another important project activity is represented by project promotion and dissemination of results
at the level of local communities, by organizing info sessions in all the 3 countries, disseminating
information materials, posting ads and other relevant information on social networking websites
(Facebook,
Twitter
etc)
and
on
the
blog
created
inside
the
project
(https://activefornature.wordpress.com) etc.
After getting involved in the project activities, young people have become more aware of the
importance and necessity to protect the environment and spend leisure time in the nature, as well
as of the positive influence of volunteering activities on the space where they live, and the other
members of the local communities will be informed on the importance of protecting the
environment, of ECO volunteering activities and of outdoor activities.
The participants to the youth exchange received Youthpass certificates, representing a
recognition at European level of the skills and competences achieved after their active
participation to the activities developed during the youth exchange.
Despre proiect…
Asociaţia ROSENAU, în parteneriat cu organizaţiile Vida Verde Iberia (Spania) şi Pozitif Gelişim
ve Girişim Derneği (Turcia), implementează, în perioada 31 ianuarie 2014 – 01 noiembrie 2014,
proiectul „ACTIVE for the NATURE”, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în
Acţiune – Acţiunea 1.1 Schimburi de tineri.
Proiectul urmăreşte promovarea educaţiei privind protecţia mediului înconjurător în rândul
tinerilor şi implicarea acestora în activităţi în natură, precum şi familiarizarea tinerilor cu
specificul activităţilor de voluntariat ECO.
Principala activitate a proiectului constă în organizarea, în perioada 5-11 august 2014, la
Râşnov (România), a unui schimb de tineri pe tema promovării educaţiei ecologice şi a
activităţilor în natură ca mijloc de petrecere a timpului liber. Grupul ţintă este format din 24
de tineri cu vârste cuprinse între 18-25 de ani din România, Spania şi Turcia. Pe parcursul a 7
zile, tinerii au fost implicaţi în diferite activităţi stimulative, bazate pe metode specifice
educaţiei non-formale: prezentări tematice, dezbateri, discuţii libere, realizarea şi expunerea
de fotografii în comunitate prin utilizarea metodei photovoice şi informarea comunităţii cu
privire la tematica proiectului, inclusiv prin împărţirea de materiale de informare şi
promovare, elaborarea de materiale de informare şi promovare de către tineri în cadrul unor
ateliere de creativitate, sesiuni de lucru bazate pe metoda jocului, activităţi în aer liber
(drumeţii, activităţi sportive, activităţi de ecologizare), activităţi culturale (de exemplu,
organizarea unei seri interculturale) etc.
O alta activitate importantă a proiectului este reprezentată de promovarea proiectului şi
diseminarea rezultatelor acestuia la nivelul comunităţilor locale, prin organizarea de sesiuni de
informare în toate cele 3 ţări, distribuirea de materiale informative, postarea de anunţuri şi
alte informaţii relevante pe site-urile de socializare (Facebook, Twitter etc) şi pe blogul creat
în cadrul proiectului (https://activefornature.wordpress.com) etc.
În urma implicării în activitățile proiectului, tinerii au devenit mai conștienți de importanţa și
necesitatea protejării mediului înconjurător şi a petrecerii timpului liber în natură, precum şi
de influenţa pozitivă a activităţilor de voluntariat asupra spaţiului în care trăiesc, iar ceilalţi
membri ai comunităţilor locale vor fi informaţi cu privire la importanţa protejării mediului
înconjurător, a activităţilor de voluntariat ECO şi a activităţilor în natură.
Participanții la schimbul de tineri au primit certificate Youthpass, care constituie o
recunoaștere, la nivel european, a aptitudinilor și competențelor dobândite ca urmare a
implicării active în activitățile desfășurate în cadrul schimbului de tineri.
Acerca del proyecto…
ROSENAU Association, en colaboración con las asociaciones Vida Verde Iberia (España) y
Pozitif Gelişim ve Girişim Derneği (Turquía), implementa del 31 enero 2014 – 01 noviembre
2014, el proyecto „ACTIVE for the NATURE”, financiado por la Comisión Europea bajo el
programa Juventud en Acción-Acción 1.1 Intercambios Juveniles.
El proyecto se propone fomentar la educación medioambiental entre los jóvenes e involucrarles
en actividades al aire libre, tanto como familiarizarles con las características de las actividades
de ECO Voluntariado.
La actividad principal del proyecto consiste en organizar, entre el 5-11 agosto 2014, en Rasnov,
Rumanía, un intercambio juvenil con el tema de fomentar la educación medioambiental y las
actividades al aire libre como una manera de pasar el tiempo libre. El grupo objetivo lo forman 24
jóvenes con edades entre 18 y 25 años, de Rumanía, España y Turquía. Durante 7 días, los
jóvenes fueron involucrados en diferentes actividades basadas en métodos de educación no
formal: presentaciones temáticas, debates, discusiones libres, fotografía, exhibición para la
comunidad a través de un photo voice, informar la comunidad sobre el tema del proyecto, incluso
diseminando información y materiales promocionales, la elaboración de dichos materiales
durante los talleres creativos, sesiones de trabajo basadas en juegos, actividades al aire libre
(caminar, deportes, actividades ecológicas), actividades culturales (organizar la noche
intercultural), etc.
Otra actividad clave del proyecto es la promoción y diseminación de los resultados al nivel de las
comunidades locales, organizando sesiones informativas en los 3 países, diseminar los materials
informativos, publicar anuncios e información relevante en las redes sociales (Facebook, Twitter
etc,) y en el blog dedicado al proyecto (https://activefornature.wordpress.com) etc.
Después de haber sido involucrados en las actividades del proyecto, aumentó el nivel de la
concienciación de los jóvenes acerca de la importancia y la necesidad de proteger el medio
ambiente y de pasar en el tiempo libre en la naturaleza, tanto como sobre la influencia positiva
del eco voluntariado sobre los espacios donde viven y de compartir todo esto con los demás
miembros de la comunidad.
Los participantes del intercambio recibieron los certificados Youthpass, que es un reconocimiento
a nivel europeo de las habilidades y competencias que hayan desarrollado/obtenido después de
su activa participación en el intercambio.
Proje Hakkında…
ROSENAU Derneği (Romanya), Vida Verde Iberia (İspanya) ve Pozitif Gelişim ve Girişim Derneği
(Turkiye) ortaklığıyla, 1 Kasım 2014 - 31 Ocak 2014 tarihleri arasında uygulanan, „Doğa için
Harekete Geç‟ projesi, Gençlik Hareketi Programı Eylem1.1 Gençlik Değişimleri altında Avrupa
Komisyonu tarafından finanse edilmiştir.
Proje gençler arasında çevre eğitimini teşvik etmeyi ve onları açık hava faaliyetlerine katılmayı,
yanı sıra özgüllüğü olan çevre gönüllülük faaliyetlerine gençlere tanıtmayı amaçlamaktadır.
Projenin ana faaliyeti, 5-11 Ağustos 2014 tarihleri arasında Rasnov‟da (Romanya), , boş zaman
harcamanın bir yolu olarak çevre eğitimini ve açık hava aktiviteleri teşvik teması ile bir gençlik
değişimi organizasyonundan oluşur. Hedef kitle 18-25 yaş aralığında 24 genç insandan
oluşturulmuştur. 7 gün boyunca, gençler tematik sunumlar, tartışmalar, serbest tartışmalar,
fotoğraf çekimi ve
photo voice metodunu kullanarak bu fotoğrafların topluluğa, halka
sergilenmesi, halka proje konusu hakkında bilgilendirme, bilgi ve tanıtım materyalleri, bilgi ve
tanıtım materyallerinin bazı yaratıcılık çalışmaları sırasında gençler tarafından irdelenmesi,
yaygınlaştırılması
da
dahil
olmak
üzere
yaygın eğitime dayalı, farklı ve iddialı faaliyetlere dahil edildi. Çalışma seansları oyun yöntemine
dayalı açık hava etkinlikleri (yürüyüş, spor, ekolojik faaliyetler), kültürel aktiviteler (örneğin
kültürlerarası bir akşam organizasyonu)
Diğer bir proje aktivitesi projenin tanıtılması ve sonuçlarının yerel toplumların seviyesinde
yaygınlaştırılmasıyla , 3 ülkenin hepsinde bilgi seanslarinin düzenlenmesiyle , bilgi matreyallerinin
dagitilmasiyla duyurular ve diger ilgili bilgilerin sosyal medya hesaplarindan ( Facebook,
Twitter vb) ve proje bunyesinde hazırlanan blogda paylasilmasiyla sunulmasıdır.
Proje aktivitelerine dahil olduktan sonra , genç insanlar yaşadıkları yerlerdeki gönüllülük
aktivitelerinin olumlu etkilerinin yanısıra doğayı korumanın ve bos zamanları doğada geçirmenin
önemi ve gerekliliğinin daha fazla farkında oldular ve yerel toplumların diger üyeleri doğayı
korumanın , ECO gönüllülük faaliyetleri ve açık hava aktivitelerinin önemi hakkında bilgilendirilmis
olacaklar.
Gençlik değişimi katılımcıları becerilerinin ve gençlik değişimi sirasinda gerçekleştirilen
aktivitelerdeki aktif katılımlarıyla kazandıkları yeterliliklerinin Avrupa seviyesinde tanindigina dair
Youthpass sertifikası aldılar.
About environmental protection
The main target of the environmental protection is taking care of the nature for the benefit of both
humans and natural environment. Due to the pressures of population and technology, the
biophysical environment is being degraded, sometimes permanently. This has been recognized,
so governments have begun placing restraints on activities that cause environmental
degradation. Since the 1960‟s, activities of environmental movements, like ours, have created
awareness of the various issues.
In our project, we learned that environment is really important in our lives and we should work in
order to protect it. It is well known that human actions are responsible of degrading the
environment. In our discussions, we thought about it carefully and we realized that we can‟t live
without protecting the nature. Thus, our main concern from now on is to raise general awareness
and fight together against this situation.
First of all, we should be eco-friendly and inform others about environmental protection in order to
make them realize the consequences. Even starting with simple actions such as using renewable
energy, saving water and recycling, we can bring our part in saving the environment.
Teaching children about environmental problems is essential, because they will be in charge of
taking care of the future environment. In order to accomplish this task, we need to be a good role
model to them, showing how important environment is to our lives.
Ignoring the consequences of pollution and not trying to fight against it will only lead to destroying
our planet. As environment is in strong connection with our life conditions, the quality of it will be
diminished as long as pollution is not stopped. If the natural resources are finished, our daily life,
as we know it, will be destroyed. Also, this will result in losing the natural habitats and many of the
animal species, as well as expanding the insalubrity and the diseases. All in all, the environment
deserves all our attention, because it is the one thing that keeps us alive.
Please be aware of this and try to bring your contribution for saving your home!
Despre protecția mediului…
Principalul scop al protejării mediului înconjurător este de a avea grijă de natură, atât pentru
beneficiul oamenilor, cat și al mediului. Din cauza presiunilor populației si ale tehnologiei, mediul
biofizic este degradat, unoeri iremediabil. Aceste fenomen fiind recunoscut, guvernele au inceput
să impună restricții privind activitățile care cauzează degradarea mediului. Încă din anii „60,
inițiative ale activiștilor pentru mediu, precum cea desfașurată de noi, au stimulat conștientizarea
problemelor existente.
În cadrul proiectului nostru, am învățat că mediul înconjurător este foarte important pentru viața
noastra și că ar trebui să con-lucrăm pentru a-l proteja. Este bine cunoscut faptul că acțiunile
umane sunt responsabile pentru degradarea mediului. În discuțiile noastre, am ajuns la concluzia
că nu se poate trăi fără a proteja mediul inconjurator. Astfel, principala noastra preocupare de
acum înainte va fi de a crește nivelul de conștientizare general și de a lupta împotriva situației
negative.
În primul rând, ar trebui să fim eco-prietenoși și să îi informăm pe ceilalți cu privire la protecția
mediului, cu scopul de a-i face să înțeleagă consecințele poluării. Chiar începând cu acțiuni
simple, cum ar fi utilizarea energiei din surse regenerabile, economisirea apei și reciclarea
materialelor folosite, putem aduce contributia noastră în salvarea mediului înconjurător.
Învățarea copiilor despre problemele de mediu este esențială, deoarece aceștia vor fi
responsabili de a avea grijă de mediul înconjurător pe viitor. Pentru a realiza acest lucru, trebuie
să fim un model bun pentru ei și să le aratăm cât de important este mediul în viețile noastre.
Ignorarea consecințelor poluării și neparticiparea la lupta împotriva ei vor conduce doar la
distrugerea planetei noastre. Deoarece mediul este în strânsă legătură cu condițiile noastre de
viață, calitatea acesteia va fi diminuată atât timp cât poluarea nu este oprită. În cazul în care
resursele naturale vor fi epuizate, viața noastră de zi cu zi, așa cum o știm, va fi distrusă. De
asemenea, acest lucru va duce la pierderea habitatelor naturale și a multor specii de animale,
precum și extinderea insalubrității și a bolilor. În concluzie, mediul merită toată atenția noastră,
deoarece este singurul lucru care ne ține în viață.
Vă rugăm să fiți conștienți de acest lucru și să încercati să vă aduceti contribuția în salvarea
căminului vostru!
Acerca de la protección del medio ambiente
El objetivo principal de la protección del medio ambiente es cuidar de la naturaleza para el
beneficio de los seres humanos y el medio ambiente. Debido a las presiones de la población y la
tecnología, el medio ambiente se está degradando, a veces, de forma permanente. Esto ha sido
reconocido, por lo que los gobiernos han comenzado a colocar restricciones sobre las
actividades que causan la degradación del medio ambiente. Desde la década de 1960, las
actividades de los movimientos ambientales, como la nuestra, han creado conciencia sobre los
diferentes temas.
En nuestro proyecto, hemos aprendido que el medio ambiente es muy importante en nuestras
vidas y debemos trabajar con el fin de protegerlo. Es bien sabido que las acciones humanas son
responsables de degradar el medio ambiente. En nuestras discusiones hemos pensado
cuidadosamente y nos dimos cuenta de que no podemos vivir sin la protección de la naturaleza.
Por lo tanto, nuestra principal preocupación a partir de ahora es aumentar la conciencia general y
luchar juntos contra esta situación.
En primer lugar, debemos ser respetuosos con el medio ambiente e informar a otros sobre la
protección del medio ambiente con el fin de que se den cuenta de las consecuencias. Incluso a
partir de acciones sencillas como el uso de las energías renovables, el agua y el reciclaje
podemos poner de nuestra parte para salvar el medio ambiente.
Enseñar a los niños acerca de los problemas ambientales es esencial, ya que serán los
encargados de cuidar el futuro. Para llevar a cabo esta tarea, tenemos que ser un buen modelo
para ellos, que muestre lo importante que es el medio ambiente para nuestras vidas.
Haciendo caso omiso de las consecuencias de la contaminación y no tratar de luchar contra ella
sólo conducirá a la destrucción de nuestro planeta. A medida que el medio ambiente está en
fuerte conexión con nuestras condiciones de vida, la calidad de la misma se verá disminuida,
siempre y cuando no se detenga la contaminación. Si se acaban los recursos naturales, la vida
cotidiana, como la conocemos, será destruida. Además, esto se traducirá en la pérdida de los
hábitats naturales y de muchas de las especies animales, así como la ampliación de la
insalubridad
y
las
enfermedades.
Pues el medio ambiente merece toda nuestra atención porque es lo único que nos mantiene
vivos.
Por favor, ser conscientes de ello y tratar de contribuir para salvar su hogar!
Ҫevreyi Koruma Hakkinda…
Çevreyi korumanın temel amacı hem insanların hem de cevrenin yararı icindir. Nüfusun ve
teknolojinin baskısından dolayı doğal cevre sık sık zarar görmektedir. Bu fark edildi ve bu yuzden
hükumetler cevreye zarar veren yeni engeller kurmaya basladı.1960 ların cevresel
hareketlerinden beri, bizimki gibi yeni bilinclendirici konular ortaya koydu.
Projemiz da, cevrenin hayatımızda
cok önemli oldugunu ögrendik ve cevreyi korumak icin
calısmalıyız.Cevrenin
zarar
görmesinde
insanların
hareketlerinin
neden
olduğu
apacıktır.Tartsmamızda iyice düsündük ve fark ettik ki cevreyi korumadan yasayamayız. Bu
yüzden,simdiden itibaren temel amacımız insanları daha cok bilinclendirmek ve bu soruna karsı
savasmak.
Öncelikle, cevre dostu olmalıyız ve diğerlerini cevreyi koruma hakkında bilgilendirmeliyiz.Kücük
cözümlerden baslayarak, örnegin yenilenebilir enerji,suyu bosa harcamama ve dönüsüm gibi
cevreyi korumada katkıda bulunabiliiz.
Ogrencilere cevresel problemleri ögretmek gereklidir.Cünkü gelecek cevremizi korumada onlar
sorumlu olacaklardır.Bu görevi basarmak icin onlara iyi bir model olmalıyız ve cevrenin
hayatımızda ne kadar önemli oldugunu göstermeliyiz.
Cevre kirliliğinin sonuclarının umursamamak ve ona karsı savasmamak gezegenimize zarar
verecektir.Yasamımızda cevrenin güclü bir bağı oldugundan dolayı,cevresel kirlilik
durdurulmadıkca kalitesi düsecektir.Eğer doğal kaynaklar biterse günlük hayatımızda bildiğimiz
gibi zarar görecektir.Ayni ı zamanda bu coğu habitatatin ve türlerin kaybedilmesiyle
sonuclanacaktir.Sonuc olarak cevre tum dikkatimizi vermememizi hak ediyor.
Cunku yasamimiz icin tek olanaktir.Lutfen bunun farkinda olalim ve katkida bulunalim .
About eco-volunteering
What is eco-volunteering?
The work in favor of the enviroment in a nonprofitable way, with the only purpose of
protecting the natural spaces and the animals
that are living there, as they must be
considered necessary for human life.
Why should we be eco-volunteers?
More and more people should get involved in ecovolunteering because it is the human duty to
protect the environment and to make sure that the
next generations will benefit from the same amount
of natural resources as well.





Helping the nature helps us!
Living in proper conditions is
healthy.
It is a civic duty.
We are showing respect for the
future generations.
It is a form of education.
How can we get involved ?
There are different ways of getting involved in eco-volunteering as:
1. Clean the nature with a group of people (friends, team, classmates);
2. Educate people to use methods that do not pollute in their daily activities;
3. Organise meetings and events to inform the people on the problems of the nature and
inform them on eco-volunteering;
4. Exchange good practices on eco-volunteering and show them publicly;
5. Teach people on recycling and reusing materials, how to collect the rubbish and where
they can put the waste.
Despre eco-voluntariat...
Ce este voluntariatul eco?
Voluntariatul eco este munca nerecompensată în folosul mediului înconjurător, având ca scop
protejarea spațiilor naturale și a animalelor care trăiesc în acest mediu, toate acestea fiind
necesare pentru viața omului.
De ce ar trebui să fim eco-voluntari?
Tot mai mulți oameni ar trebui să se implice în eco-voluntariat, pentru că este datoria omului să
protejeze mediul și să se asigure că următoarele generații vor beneficia de aceleași resurse
naturale.





Ajutând natura ne ajutăm pe noi înșine!
Este sănătos să trăim în condiții adecvate.
Este o datorie civică.
Arătăm respect pentru generațiile următoare.
Este o formă de educație.
Cum ne putem implica?
Ne putem implica ca eco-voluntari în diferite modalități, precum:
1. Ecologizarea mediului înconjurător alături de alți oameni (prieteni, amici, colegi);
2. Educarea oamenilor cu privire la folosirea în activitățile zilnice a unor metode nepoluante;
3. Organizarea de evenimente și întâlniri pentru a informa persoanele cu privire la
problemele naturii și informarea lor asupra eco-voluntariatului;
4. Schimbul de bune practici privind voluntariatul eco și publicarea acestora;
5. Educarea persoanelor cu privire la reciclarea și reutilizarea materialelor, cum să
colecteze gunoiul și unde pot depozita resturile.
Acerca de eco-voluntariado…
¿Qué es el eco-voluntariado?
El trabajo a favor del medio ambiente de una manera no beneficiosa, con el único propósito de
proteger los espacios naturales y los animales que viven allí, ya que deben ser considerados
necesarios para la vida humana.
¿Por qué debemos ser eco-voluntarios?
Cada vez más personas deben involucrarse en el eco-voluntariado, porque es el deber humano
para proteger el medio ambiente y para asegurarse que las próximas generaciones se
beneficiarán de la misma cantidad de recursos naturales.





Ayudar a la naturaleza nos ayuda!
Vivir en condiciones adecuadas es saludable.
Es un deber cívico.
Estamos mostrando respeto por las futuras generaciones.
Es una forma de educación.
¿Cómo podemos participar?
Hay diferentes maneras de involucrarse en la eco-voluntariado como:
1. Limpar la naturaleza con un grupo de personas (amigos, equipo, compañeros de clase);
2. Educar a la gente sobre cómo utilizar métodos que no contaminan en sus actividades
diarias.
3. Organizar reuniones y eventos para informar a la gente sobre los problemas de la
naturaleza e informarles sobre eco-voluntariado.
4. Llevar a cabo buenas acciones en materia de eco-voluntariado y mostrarlas al público.
5. Concienciar a la población de los problemas mediambiantales y reutilización de
materiales, la forma de recoger la basura y donde pueden depositar los residuos.
Eco Gӧnüllülüğü Hakkinda...
Eco gönullulugu nedir?
Insan hayati icin gerekli olan dogayi ve orda yasayan hayvanlari koruma gayesi olup karsiz bir
sekilde doganin iyiligi icin calismaktir.
Neden eco gonullusu olmaliyiz?
Daha ve daha fazla insan eco gonullulugune katilmali cunku dogayi korumak ve gelecek
kusaklarin da dogal kaynaklardan ayni sekilde yararlanabileceginden emin olmak insanlarin
gorevidir.





Dogaya yardim etmek bize yardim eder!
Uygun sartlarda yasamak sagliklidir
Yurttaslik gorevidir.
Gelecek kusaklara saygi gosteriyoruz.
Bir egitim seklidir.
Nasil dahil olabiliriz?
Eco gonullulugune katilmak icin farkli yollar var:
1. Bir grup insanla (arkadaslar, takim, sinif arkadaslari) dogayi temizle.
2. Insanlara gunluk islerini yaparken dogayi kirletmeyecekleri yollar ogret.
3. Doga sorunlari ve eco gonullulugu hakkinda insanlari bilgilendirmek icin toplantilar ve
etkinlikler duzenle.
4. Guzel aktiviteler olustur eco gonullulugu icin ve alenen goster , sergile.
5. Insanlara geri donusum ve esyalari tekrar kullanmayi, nasil cop toplanacagini ve atiklari
nerelere koyabileceklerini ogret.
About outdoor activities…
We did not know what to expect from this project, but during this week we have learned a lot and
developed our personal skills.
The activities included a lot of outdoor sports and games such as: icebreakers, teambuilding
games, archery, volley, gymnastics, collecting the garbage from the surroundings, photo session
and exhibition.
The icebreakers and teambuilding games helped us know each other better and develop our
team work abilities. During these activities, we found common aspects of our cultures and
hobbies that helped us collaborate more easily.
The sport activities were useful for our health and it kept us fit. We played a game for developing
our body synchronization and many other funny games.
We had a good time and we successfully mixed work with fun.
Despre activitățile în aer liber…
Nu am știut ce așteptări să avem de la acest proiect, dar pe parcursul unei săptămâni, am învățat
și ne-am dezvoltat multe dintre aptitudinile personale.
Activitățile au inclus numeroase sporturi și jocuri în aer liber, precum: jocuri de ice-breaking și
teambuilding, tir cu arcul, volei, gimnastică, adunarea de gunoaie din împrejurimi, un atelier și o
expoziție de fotografie.
Jocurile de icebreaking și teambuilding ne-au ajutat să ne cunoaștem mai bine și să ne
dezvoltăm abilitățile de lucru în echipă. În timpul acestor activități, am găsit aspecte comune din
culturile și hobby-urile noastre, ce ne-au ajutat să colaborăm mai ușor.
Activitățile sportive au fost benefice pentru sănătatea noastră și ne-au menținut în formă. Am
jucat un joc ce ne-a ajutat sa ne dezvoltăm capacitatea de sincronizare a părților corpului și multe
alte jocuri amuzante.
Ne-am distrat și am reușit să îmbinăm cu succes utilul cu plăcutul.
Acerca de las actividades al aire libre…
No sabía que esperar de este proyecto, pero durante esta semana he desarrollado mis
habilidades.
Las actividades incluían deportes y juegos para romper el hielo, unir al equipo y conocerse
mejor.
Los juegos para romper el hielo y para unir al equipo nos ayudaron a conocernos mejor entre
nosotros y nuestras habilidades en el trabajo de equipo. Durante estas actividades hemos
encontrados aspectos en común entre nuestras culturas, que nos ayudaron a colaborar mejor.
Los deportes fueron útiles para mantenernos en forma y ayudarnos con la coordinación.
Nos lo pasamos muy bien e hicimos una combinación de trabajo y diversión.
Açik Hava Etkinlikleri Hakkinda…
Bu projede ne olacagInI bilmiyordum fakat cok sey ogrendik ve kisisel becerilerimizi gelistirdik.
Acik hava oyunlari faliyetleri gibi bircok sey buna dahil. Buz kiran cevresi, fotograf oturumu ve
sergileme, cop toplama, takim olusturma oyunlari, bizebirbirimizi daha iyi tanimak ve ekip
calismalarini gelistirmek icin yardimci oldu.
Bu etkinlikler sirasinda bizim kulturel ve yapilarimiz, ortak yanlarimiz bulundu ve isbirligimiz
acisindan bu bize daha fazla yardimci oldu.
Spor aktiviteleri bizim sagligimiza iyi geldi ve uygundu. Bizim vucudumuzun senkrazisyonunu ve
diger pek cok oyunlari gelistirdik.
Oyunlar oynandi ve biz basariyi eglence ile gerceklestirdik.
Photovoice…
Nature gives us wings to fly!
¡La naturaleza te proporciona alas para volar!
Doga ucmamiz icin bize kanatlar verir!
Natura ne dă aripi să zburam!
Nature is a place where you can find yourself!
¡La naturaleza es un lugar donde puedes encontrarte a tí mismo!
Doga‟da kendinizi dinleyebilirsiniz!
Natura este locul în care te poți regăsi!
Children deserve to enjoy a clean environment!
¡Los niños merecen disfrutar de un entorno saludable!
Geleceğin çocuklari temiz bir çevrede eğlenmeyi hak ediyor.
Copiii merită să se bucure de un mediu curat!
A way to forget the daily routine…
Una manera de desconectar del día a día…
Günlük sorunlardan kaçarken…
O modalitate de a uita de rutina zilnică…
Kneeling in front of dead nature…
Llorando por la naturaleza muerta…
Ölü doğanin önünde diz çökerken…
Îngenunchiind în fața naturii moarte…
If you want to stop the flowing of water, you should throw something bigger!
¡Si quieres impedir el curso del agua, deberías tirar algo más grande!
Suyun akişini durdurmak istiyorsaniz daha büyük birşeyler atmalisiniz!
Dacă vrei să opresti cursul apei, ar trebui să arunci ceva mai mare!
The place where people and animals co-exist!
¡El lugar donde conviven personas y animales!
Insanlarla hayvanlarin birlikte var olduğu yer..!
Locul în care oamenii și animalele conviețuiesc!
The indifference of people towards the pollution of environment hurts.
La indiferencia de las personas ante la contaminación del medioambiente duele.
Insanlarin çevre kirliliğinden farksizliliği canimizi yakiyor.
Indiferența oamenilor față de poluarea mediului înconjurător rănește.
Please take care of one of our most important treasure!
¡Cuida uno de nuestros tesoros más importantes!
Lütfen en önemli hazinelerimizden biri olan suya sahip çikalim!
Vă rugăm să aveți grijă de una dintre cele mai importante comori ale noastre!
A little piece of heaven!
¡Un pequeño trozo de cielo!
Cennetten küçük bir parça!
Un colț de rai!
Time is running!
¡El tiempo se acaba!
Zaman tükeniyor!
Timpul se scurge!
So beautiful to have nature clean!
¡Qué bonito es tener la naturaleza limpia!
Temiz bir doğaya sahip olmak çok güzel!
Ce frumos este să ai natura curată!
Watch nature growing!
¡Mira la naturaleza crecer!
Büyüyen doğayi izleyin!
Privește natura crescând!
Woods are the perfect labyrinth to get lost.
El laberinto perfecto en el que perderse.
Orman kaybolmak için harika bir labirenttir.
Pădurile sunt labirintul perfect pentru a te rătăci.
Pure nature!
¡Naturaleza pura!
Saf doğa!
Natură pură!
If you want to admire the whole nature, look at the sky from the ground!
¡Si quieres admirar la naturaleza en todo su esplendor, levanta la mirada al cielo!
Eğer doğaya hayran kalmak istiyorsan aşağidan yukariya bak!
Dacă vrei să admiri întreaga natură, privește de jos spre cer!
Nature gives us a rich palette of colours.
La naturaleza nos ofrece una amplia gama de colores.
Doğa bize reklerle zengin bir palet verir.
Natura ne oferă o bogată paletă de culori.
Nature is full of small details.
La naturaleza esta llena de pequeños detalles.
Doğa küçük detaylarla doludur.
Natura abundă în mici detalii.
Wheels can only be used on land.
Usa las ruedas únicamente en la carretera.
Tekerlek sadece toprakta kullanilabilir.
Roțile pot fi folosite doar pe uscat.
“The supermarket” of insects
“El supermercado” de los insectos
Böceklerin “süpermarketi”
,,Supermarket-ul” insectelor
Blending in the nature
Camuflándose en la naturaleza
“doğa”sal kamuflaj
Camuflare în natură
Transhumance
Transhumancia
Yaylacilik
Transhumanță
White spots in the grass
Lunares en la hierba
Çimenlikteki beyaz inciler
Luminițe albe în iarbă
Path of logs
El camino de los troncos
Yol gunlukleri
Cărare din bușteni
Discover your inner child!
¡Descubre el niño que llevas dentro!
Içindeki çocuğu keşfet!
Descoperă copilul din tine!
Dive in nature!
¡Sumérgete en la naturaleza!
Doğaya dal!
Scufundă-te în natură!
Dizzy in the morning sunshine
Despéjate bajo el sol de la mañana
Gün işiğinda baş döndürüyoruz
Amețită în lumina dimineții
Love is in the nature.
El amor está en la naturaleza.
Doğa‟da aşk.
Iubirea este în natură.
Some footprints on nature
Deja tu huella en la naturaleza
Doğada bazi ayak izleri
Urme în natură
Food tastes better outdoors.
La comida sabe mejor al aire libre.
Bazen dişarda yemek daha lezzeti oluyor.
Mâncarea este mai gustoasă în aer liber.
Fish responsibly!
¡Pesca resposablemente!
Kurallara uygun balik tutun!
Pescuiește responsabil!
Crossing bridges, breaking barriers…
Cruzando puentes, rompiendo barreras…
Köprüyü geçmek bariyerleri yikar…
Traversând poduri, distrugând bariere…
Testimonials…
Marina: I don‟t want to stop taking part in this kind of projects. I don‟t want to grow up./ No quiero
dejar de formar parte de este tipo de proyectos, no quiero crecer.
Irene: It was an awesome experience and it would be very nice if I could stay here another week
with all the people I‟ve met./ Ha sido una experiencia increíble y estaría genial si pudiera
quedarme una semana más con toda la gente que he conocido.
Monica: It was a useful experience in a beautiful place. I hope to have the opportunity to
participate to a future project./ A fost o experiență utilă, într-un loc frumos. Sper să am ocazia să
particip și la alte proiecte de acest gen.
Alex: Now I am aware of the actual situation of the environment and I know what to do in order to
protect it./ Acum sunt conștient de situația actuală a mediului înconjurător și știu ce pot face
pentru a-l proteja.
Ebru: Nature is our future, so we should take care of it. Consequently, this project was perfect./
Doga bizim gelecegimiz bu yuzden ona her zaman iyi bakmaliyiz. Sonuc olarak, bu proje
mukemmeldi.
Ayca: To live in a better world, we have to be ecofriendly. This project was so meaningful that I
learnt many new things with joy./ Daha iyi bir dunyada yasayabilmek icin cevre dostu olmaliyiz.
Bu bakimdan proje cok anlamli oldu. Bu proje sayesinde cogu yeni seyi eglenerek ogrendik.
Abdullah: It is a good project to improve the English and for having new friends./ Ingilizceyi
gelistirmek ve yeni arkadasliklar edinmek icin iyi bir proje.
Muhammet: I have made very good friends. Also, I liked the natural places and the outdoor
activities./ Yeni arkadasliklar edindim. Ayni zamanda dogal yerleri ve acik hava aktivitelerinc
bayildim.
Danni: I enjoyed participating in this project because I met a lot of interesting people who taught
me interesting things I did not know about. I would like to live the experience again. / Mi-a făcut
plăcere să particip în acest proiect, deoarece am cunoscut mulți oameni interesanți, care m-au
învățat lucruri interesante, pe care nu le cunoșteam. Mi-ar plăcea să retrăiesc experiența.
Carlos: It was a successful experience that I want to repeat because I met new people and
interesting places./ Una grata experiencia que quiero repetir porque he conocido gente y lugares
interesantes.
Mădălin: This youth exchange represented the opportunity to meet young people from Spain and
Turkey and to work together for the protection of the environment from Râșnov area. I wish that
I‟ll meet sometimes again this colleagues./ Acest schimb de tineri a reprezentat oportunitatea
întâlnirii unor tineri din Spania și Turcia și de a conlucra pentru protecția mediului înconjurător din
zona Râșnov. Mi-aș dori să îi întâlnesc din nou cândva.
David: Travelling and meeting people are always interesting and helps to develop social abilities.
Besides, it reminds you of the importance of protecting the environment./ Viajar y conocer gente
es siempre interesante y ayuda a desarrollar las capacidades sociales. Además, te recuerda
sobre la importancia de proteger el medio ambiente.
Paula: The experiences in your life will determine the kind of person you will become./ Las
experiencias que tengas en la vida determinarán la persona en la que te convertirás.
Carmen: A way to coexist with other cultures and learn from them, also to know other people with
different ideas and ways of thinking./ Una forma de convivir con otras culturas y aprender de
ellas, también de conocer a otras personas con ideas y maneras de pensar diferentes.
Arzu: A week with people from different cultures and countries… it‟s an unforgettable experience
for me./ Farkli ülkelerden , farkli kültürlerden insanlarla bir hafta.. benim icin unutamayacagim bir
deneyim.
Ilker: When I learnt about the project, I was excited. I was curious about how the project would
be. When I came here, all my questions were deleted. I loved friends and the place where we
stayed. Living with people from different cultures was good and I‟m glad to have this experience./
Projeyi ogrendigimde cok heyecanlanmistim.Nasil birsey olacagini merakediyordum.Fakat buraya
geldigimde hic bir endisem kalmadi.Kaldigimiz yeri ve arkadaslarimi cok sevdim.Farkli kulturleri
bir arada yasamak cok guzel ve bunu yasadigim icin mutluyum.
Cristi: During this project, I‟ve become more responsible with the nature, I‟ve exchanged
experience with others and I've learnt to be a good team worker./ În cadrul acestui proiect, am
învățat să fiu mai responsabil cu natura, am făcut schimb de experiență cu ceilalți participanți și
am învățat să fiu un coechipier bun.
Ioana: In this project, I have learnt that nature is all for us and we are part of it, it can put all
together and make us look like one, for this reason it deserves to be all the time clean./ În acest
proiect, am învățat că natura este totul pentru noi și noi suntem parte din ea. Poate să ne
unească pe toți și să părem un întreg, pentru acest motiv merită să fie mereu curată!
Ibrahim: Oncesinde… Disarida yapabileceginiz aktiviteler hakkinda arastirmalar yapiniz.
Muhtemelen muhtesem ormanlar ve tatli hayvanlar goreceksiniz. Sayet bir hayvan gorurseniz
sadece onun gozlerine bakin. Onun gozlerinde barisi gorebilirsiniz. Bu, eglenceli olacaktir. Bol
miktarda oksijen ile tanisacaksiniz. Dogal hayati iste o zaman kesfedeceksiniz.
Birsen: In the context of the project we learnt different cultures and their games. We also
communicated with people from different countries, so we understand the importance of learning
languages. And we became united in diversity. Taking photos together and trying to understand
the circumstances from different aspects made us brilliant than before so if you also want again
wisdom, take part in outdoor activities and explore different cultures./ Proje kapsaminda farkli
kulturleri ve oyunlari ogrendik. Ayrca farkli ulkelerden insanlarla iletisim icindeydik ve yabanci dil
ogrenmenin onemini anladik. Ve farkliliklar icinde birlik olduk. Birlikte fotograf cekmek ve farkli
acilardan olaylara bakmak bizi eskisinden daha bilgili yapti. Bu yuzden eger bilgi sahibi olmak
istiyorsaniz acik hava etkinliklerine, aktivitelerine katilin ve farkli kulturleri kesfedin.
Adelina: I enjoyed this project because we got to know many new people and make many
friends. I like that I learnt a lot of new things about other cultures and different ways of life. I am
happy that I could exercise my English and I had a lot of fun in here. The eco-volunteering and
activities about environment made me understand how important environmental protection is./
Acest proiect mi-a plăcut deorece am cunoscut multe persoane noi și mi-am făcut mulți prieteni.
Am învățat multe lucruri noi despre alte culturi și diferite moduri de viață. Sunt bucuroasă că miam putut exersa engleza și m-am distrat aici. Voluntariatul ecologicșii activitățile despre mediu mau făcut să conștientizez importanța protecției mediului.
Pau: The more projects that I participate in, the more I want to know about other cultures and
other global problems. I think that this kind of project makes you reflect upon the world you live
in./ Cuanto más participo en proyectos más quiero saber sobre otras culturas y problemas
globales. Este tipo de proyectos te hace reflexionar sobre el mundo en el que vives.
Rubén: “Active for the nature” was a great experience where I met a lot of incredible people from
such different cultures. This project is an experience that all the people should live./ “Active for
the nature” ha sido una experiencia increíble donde he conocido a gente de todo de diferentes
culturas. Este proyecto es una experiencia que todo el mundo debería vivir alguna vez.
Filip-Alexandru: This was a great experience to spend more than one week with people from
such different cultures. I have never been in this part of Romania, but I am sure I will turn back. I
am interested in environment protection and it was a good opportunity to learn more things
related to this topic./ A fost o experiență grozavă să petrec mai mult de o săptamână cu oameni
aparținând unor culturi atât de diferite. Nu am mai fost niciodată în această parte a României, dar
sunt sigur că o să mă întorc aici. Protecția mediului este unul dintre domenile mele de interes și
acest proiect a fost o bună oportunitate să învăț mai multe lucruri legate de poluare.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication
reflects the views only of the author, and the Commission or the National Agency cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai
punctul de vedere al autorului şi Comisia sau Agenția Națională nu sunt responsabile pentru
eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación
es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión o la Agencia Nacional no son
responsables del uso que pueda hacerse de la información aqui difundida.
Bu proje, Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini
yansıtmaktadır ve Komisyon veya Ulusal Ajans içeriğin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu tutulamaz.