CLUC 2014-15

CERTIFICAT DE LLENGÜES DE LES UNIVERSITATS DE CATALUNYA (CLUC)
Descripció
És un examen interuniversitari que permet obtenir un certificat oficial que acredita
els nivells B1, B2.1 i B2.2 d’anglès segons el MECR del Consell d'Europa.
Validesa

És un certificat amb validesa oficial al conjunt de les universitats europees i la
Generalitat de Catalunya.

Segell d'acreditació ACLES, Asociación de Centros de Lenguas de
Educación Superior

Reconegut per la CRUE, Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas

Serveix per acreditar la competència en una tercera llengua a tots els
efectes acadèmics i professionals. Permet reconèixer crèdits ECTS i de lliure
elecció.
Continguts
L’examen es divideix en 5 proves: expressió escrita, expressió oral,
comprensió escrita, comprensió oral i ús de la llengua.
Més informació sobre l'estructura i els continguts de l'examen
Organització
Serveis Lingüístics de la URL
Universitats del sistema universitari català
Destinataris
Estudiants, PAS, PDI i Alumni de la URL.
Públic general més gran de 18 anys
Nivells que es
poden acreditar
B1, B2.1, B2.2
L'examen del CLUC és una prova multinivell. Segons el resultat de l'examen,
s'obté un certificat de nivell B1, de B2.1 o de nivell B2.2
Properes
convocatòries

Novembre-2014
Tots els examinands estan convocats el dia 28 de novembre de 2014, a
les 10h, per a les proves d'expressió escrita i de comprensió escrita.
Les proves d'expressió oral, comprensió oral i ús de la llengua es faran
entre el dia 24 de novembre i el 5 de desembre. Un cop acabat el termini
d'inscripció a la prova, es convocarà individualment els examinands un
d'aquests dies per fer aquestes proves correlatives.

Gener-2015
Tots els examinands estan convocats el dia 16 de gener de 2015, a les 10h,
per a les proves d'expressió escrita i de comprensió escrita.
Les proves d'expressió oral, comprensió oral i ús de la llengua es faran entre
el dia 12 i 23 de gener. Un cop acabat el termini d'inscripció a la prova, es
convocarà individualment els examinands un d'aquests dies per fer aquestes
proves correlatives.

Octubre-2015
Tots els examinands estan convocats el dia 23 d’octubre de 2015, a les 10h,
per a les proves d'expressió escrita i de comprensió escrita.
Les proves d'expressió oral, comprensió oral i ús de la llengua es faran entre
el dia 19 i 30 d’octubre. Un cop acabat el termini d'inscripció a la prova, es
convocarà individualment els examinands un d'aquests dies per fer aquestes
proves correlatives.
Lloc
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna-URL | c/ Císter, 34. 08022 Barcelona
Inscripció
Termini d’inscripció per a la convocatòria de novembre 2014:
del 21 al 31 d’octubre
Termini d'inscripció per a la convocatòria de gener 2015:
de l’1 al 12 de desembre
Preu
75 € per a membres i Alumni de la URL (amb carnet URL) i per a
alumnat i personal de la resta d'universitats de Catalunya.
150 € per a públic general, major de 18 anys, que no pertanyen a
la comunitat universitària.
Resultats
Els Serveis lingüístics de la URL publicaran els resultats de l'examen de la
convocatòria de novembre el dia 19 de desembre de 2014. S'avisarà per
correu electrònic als examinands.
Els Serveis lingüístics de la URL publicaran els resultats de l'examen de la
convocatòria de gener el dia 13 de febrer de 2015. S'avisarà per correu
electrònic als examinands.
Informació i
coordinació
Dr. Josep Ballarín i Garoña (Serveis Lingüístics de la URL)
Podeu adreçar-vos per email a [email protected]
Matricula-t’hi!
Formulari d'inscripció
CERTIFICADO DE LENGUAS DE LAS UNIVERSIDADES DE
CATALUÑA (CLUC)
Descripción Es un examen interuniversitario que permite obtener un certificado oficial que acredita los
niveles B1, B2.1 y B2.2 de inglés según el MCER del Consejo de Europa
Validez 
Es un certificado con validez oficial en el conjunto de las universidades europeas y la
Generalitat de Cataluña

Sello de acreditación ACLES, Asociación de Centros de Lenguas de Educación
Superior

Reconocido por la CRUE, Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

Sirve para acreditar la competencia en una tercera lengua a todos los efectos
académicos. Permite reconocer créditos ECTS i de libre elección.
Contenidos El examen está dividido en 5 pruebas: expresión escrita, expresión oral, comprensión
escrita, comprensión oral y uso de la lengua.
Más información sobre la estructura y los contenidos del examen
Organización Servicios Lingüísticos de la URL
Universidades del sistema universitario catalán
Destinatarios Estudiantes, PAS, PDI y Alumni de la URL
Público general mayor de 18 años
Niveles que se B1, B2.1, B2.2
pueden acreditar El examen del CLUC es una prueba multinivel. Dependiendo del resultado del examen,
se obtiene un certificado de nivel B1, B2.1 o B2.2
Próximas  Noviembre-2014
Convocatorias
Todas las personas que se examinan están convocadas el día 28 de noviembre del
2014 a las 10h, para hacer las pruebas de expresión escrita y de comprensión escrita.
Las pruebas de expresión oral, comprensión oral y uso de la lengua se efectuarán entre
el día 24 de noviembre y el 5 de diciembre. Una vez finalizado el período de
inscripción, se convocará individualmente a las personas que se examinan durante uno
de esos días para hacer las pruebas correlativas.

Enero-2015
Todas las personas que se examinan están convocadas el día 16 de enero del 2015, a
las 10h, para hacer las pruebas de expresión escrita y de comprensión escrita.
Las pruebas de expresión oral, comprensión oral y uso de la lengua se efectuarán entre
el día 12 y el 23 de enero. Una vez finalizado el período de inscripción, se convocará
individualmente a las personas que se examinan durante esos días para hacer las
pruebas correlativas.

Octubre-2015
Todas las personas que se examinan están convocadas el día 23 de octubre del 2015, a
las 10h, para hacer las pruebas de expresión escrita y de comprensión escrita.
Las pruebas de expresión oral, comprensión oral y uso de la lengua se efectuarán entre
el día 19 y el 30 de octubre. Una vez finalizado el período de inscripción, se convocará
individualmente a las personas que se examinan durante esos días para hacer las
pruebas correlativas.
Lugar Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
C/ Císter, 34, 08022 Barcelona
Inscripción Período de inscripción para la convocatoria de noviembre 2014: del 21 al 31 de octubre
Período de inscripción para la convocatoria de enero 2015: del 1 al 12 de diciembre
Precio 75 € para miembros y Alumni de la URL (con carnet URL) y para alumnado y personal del
resto de universidades de Cataluña.
150 € para público general, mayor de 18 años, que no pertenezcan a la comunidad
universitaria.
Resultados Los Servicios Lingüísticos de la URL publicarán los resultados del examen de la
convocatoria de noviembre el día 19 de diciembre del 2014. Se avisará por correo
electrónico a las personas que se hayan examinado.
Los Servicios Lingüísticos de la URL publicarán los resultados del examen de la
convocatoria de enero el día 13 de febrero del 2015. Se avisará por correo electrónico a
las personas que se hayan examinado.
Información i Dr. Josep Ballarín Garoña (Servicios Lingüísticos de la URL)
coordinación
Pueden dirigirse por correo electrónico a: [email protected]
Matricúlate! Formulario de inscripción