PDF signat electrònicament - Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Num. 7387 / 23.10.2014
Conselleria de Presidència
i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
25244
Consellería de Presidencia
y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
RESOLUCIÓ de 20 octubre de 2014, de la Direcció General d’Administració Local, per la qual s’efectua la formalització definitiva d’adjudicacions del concurs ordinari de
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional en
l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2014/9572]
RESOLUCIÓN de 20 octubre de 2014, de la Dirección
General de Administración Local, por la que se efectúa la
formalización definitiva de adjudicaciones del concurso
ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración local con habilitación de
carácter nacional, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2014/9572]
Els presidents de les entitats locals amb llocs inclosos en el concurs
ordinari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, les bases i convocatòries específiques del qual van ser publicades per la Resolució d’esta
direcció general de 10 de juny de 2014 (DOCV 7303, 25.06.2014) i la
posterior correcció d’errors, efectuada per la Resolució de 2 de juliol
de 2014 (DOCV 7312, 08.07.2014), així com per la Resolució de 9 de
setembre de 2014 (DOCV 7359, 12.09.2014), han remés les resolucions
d’adjudicació corresponents, en compliment del que disposen l’article
175 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local
de la Comunitat Valenciana, així com l’article 33 del Decret 32/2013,
de 8 de febrer, pel qual es regula el règim jurídic del personal funcionari
amb habilitació de caràcter estatal en l’àmbit territorial de la Comunitat
Valenciana.
Després de l’estudi preceptiu i la coordinació de les esmentades
resolucions, a fi d’evitar la pluralitat simultània d’adjudicacions a favor
d’un mateix concursant, esta direcció general, fent ús de les atribucions
conferides per l’article 33 del Decret 32/2013, de 8 de febrer, ha resolt:
Los presidentes de las entidades locales con puestos incluidos en el
concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional,
cuyas bases y convocatorias específicas fueron publicadas por resolución de esta Dirección General de 10 de junio de 2014 (DOCV 7303,
25.06.2014) y posterior corrección de errores efectuada por resolución
de 2 de julio de 2014 (DOCV 7312, 08.07.2014), así como por la resolución de 9 de septiembre de 2014 (DOCV 7359, 12.09.2014), han remitido las resoluciones de adjudicación correspondientes, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, así como en
el artículo 33 del Decreto 32/2013, de 8 de febrero, por el que se regula
el régimen jurídico del personal funcionario con habilitación de carácter
estatal en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
Tras el preceptivo estudio y coordinación de dichas resoluciones, al
objeto de evitar la pluralidad simultánea de adjudicaciones a favor de un
mismo concursante, esta Dirección General, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 33 del Decreto 32/2013, de 8 de febrero, ha
resuelto:
Primer
Efectuar l’assignació final de llocs als concursants que hagueren
obtingut més d’una adjudicació, atenent el seu orde de preferència.
Primero
Efectuar la asignación final de puestos a los concursantes que hubieran obtenido más de una adjudicación, atendiendo a su orden de preferencia.
Segon
Formalitzar, en els termes previstos en l’annex d’esta resolució, els
nomenaments definitius dels concursants en els llocs adjudicats, d’acord
amb les resolucions de les entitats locals respectives.
Segundo
Formalizar, en los términos contemplados en el anexo de la presente
resolución, los nombramientos definitivos de los concursantes en los
puestos adjudicados, de acuerdo con las resoluciones de las respectivas
entidades locales.
Tercer
La resta de llocs convocats i no llistats en l’annex d’esta resolució
han quedat deserts després de la fase de coordinació o no han sigut
adjudicats per les corporacions locals convocants d’acord amb la normativa vigent.
Tercero
Los restantes puestos convocados y no relacionados en el anexo de
la presente resolución, han quedado desiertos tras la fase de coordinación o no han sido adjudicados por las corporaciones locales convocantes conforme a la normativa vigente.
Quart
El termini de presa de possessió en les noves destinacions serà de
tres dies hàbils, si es tracta de llocs en la mateixa localitat, o d’un mes,
si es tracta de primera destinació o de llocs de treball en localitat distinta.
El termini de presa de possessió començarà a comptar-se a partir
de l’endemà del cessament, que haurà d’efectuar-se dins dels tres dies
hàbils següents a la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana. Si la resolució comporta el reingrés al servici actiu, el termini de presa de possessió haurà de computar-se des de
l’esmentada publicació.
El còmput de terminis possessoris s’iniciarà quan finalitzen els permisos o llicències que, si és el cas, hagen sigut concedits als interessats.
Cuarto
El plazo de toma de posesión en los nuevos destinos será de tres
días hábiles, si se trata de puestos en la misma localidad, o de un mes, si
se trata de primer destino o de puestos de trabajo en localidad distinta.
Per necessitats del servici, mitjançant un acord dels presidents de
les corporacions on haja de cessar i prendre possessió el concursant, es
podrà diferir el cessament i la presa de possessió fins un màxim de tres
mesos, i el segon d’ells haurà de donar compte de l’acord a la Direcció
General d’Administració Local de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse
desde dicha publicación.
El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los
permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados.
Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los presidentes
de las corporaciones en que haya de cesar y tomar posesión el concursante, se podrá diferir el cese y la toma de posesión hasta un máximo
de tres meses, debiendo el segundo de ellos dar cuenta del acuerdo a la
Dirección General de Administración Local de la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.
Num. 7387 / 23.10.2014
25245
Quint
Les entitats locals hauran de remetre a la Direcció General d’Administració Local (Servici d’Assessorament Municipal i Gestió d’Habilitats Estatals) de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua una còpia de l’acta de possessió i de cessament
dins dels tres dies hàbils següents a aquell en què es produïsquen.
Quinto
Las entidades locales deberán remitir a la Dirección General de
Administración Local (servicio de asesoramiento municipal y gestión
de habilitados estatales) de la Consellería de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua, copia del acta de posesión y cese dentro de
los tres días hábiles siguientes a aquel en que se produzcan.
Sext
La publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, servirà de notificació als interessats, segons el que disposa
l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
Sexto
La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, servirá de notificación a los interesados, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València o davant del jutjat contenciós administratiu en la circumscripció del qual tinga el demandant el seu domicili,
en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació,
o, potestativament, podrà interposar-se un recurs de reposició davant
del mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes comptat
des de l’endemà de la seua publicació. Tot això, de conformitat amb
el que establixen els articles 107, 109, 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 8 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, sense perjuí que s’utilitze qualsevol altra via que es
considere oportuna.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Valencia o ante el juzgado de lo contencioso-administrativo en cuya circunscripción tenga el demandante
su domicilio, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación o potestativamente, podrá interponerse recurso de
reposición, ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación. Todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 109, 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que se
utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
València, 20 d’octubre de 2014.– El director general d’Administració Local: Vicente Saurí Martí.
Valencia, 20 de octubre de 2014.– El director general de Administración Local: Vicente Saurí Martí.
ANNEX
ANEXO
SECRETARIES DE CLASSE 1a
Ajuntament de Bétera (València)
Moreno García, Juan Ignacio. DNI 25391476
SECRETARÍAS DE CLASE 1.ª
Ayuntamiento de Bétera (Valencia)
Moreno García, Juan Ignacio. DNI 25391476
Ajuntament de Carcaixent (València)
Blanco Vega, Josep Lluís. DNI 20793808
Ayuntamiento de Carcaixent (Valencia)
Blanco Vega, Josep Lluís. DNI 20793808
Ajuntament d’Ontinyent (València)
Hernández Domingo, Rafael. DNI 20824921
Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia)
Hernández Domingo, Rafael. DNI 20824921
SECRETARIES DE CLASSE 2a
Ajuntament de Muro de Alcoy (Alacant)
Pérez Andrés, Esther. DNI 20041699
SECRETARÍAS DE CLASE 2.ª
Ayuntamiento de Muro de Alcoy (Alicante)
Pérez Andrés, Esther. DNI 20041699
Ajuntament d’Aldaia (València) (oficial major)
Miquel Lasso de la Vega, Anna M. DNI 48306894
Ayuntamiento de Aldaia (Valencia) (Oficial mayor)
Miquel Lasso de la Vega, Anna M.ª .DNI 48306894
Ajuntament de Vilamarxant (València)
Serrano Borraz, José Luis. DNI 20155367
Ayuntamiento de Vilamarxant (Valencia)
Serrano Borraz, José Luis. DNI 20155367
INTERVENCIONS DE CLASSE 1a
Ajuntament de Burjassot (València)
Miralles Ricós, M.ª Dolores. DNI 52702049
INTERVENCIONES DE CLASE 1.ª
Ayuntamiento de Burjassot (Valencia)
Miralles Ricós, M.ª Dolores. DNI 52702049
INTERVENCIONS DE CLASSE 2a
Ajuntament del Campello (Alacant) (Viceintervenció)
Sánchez Pozo, M.ª Dolores. DNI 24374772
INTERVENCIONES DE CLASE 2.ª
Ayuntamiento de El Campello (Alicante) (Viceintervención)
Sánchez Pozo, M.ª Dolores. DNI 24374772
Ajuntament d’Albal (València)
Llácer Gimeno, M.ª Desamparados. DNI 73551234
Ayuntamiento de Albal (Valencia)
Llácer Gimeno, M.ª Desamparados. DNI 73551234
Ajuntament de Montserrat (València)
Martínez Mares, Itziar Cristina. DNI 44513528
Ayuntamiento de Montserrat (Valencia)
Martínez Mares, Itziar Cristina. DNI 44513528
Num. 7387 / 23.10.2014
25246
TRESORERIES
Ajuntament d’Aspe (Alacant)
Asensi Aliaga, M.ª Esther. DNI 33568379
TESORERÍAS
Ayuntamiento de Aspe (Alicante)
Asensi Aliaga, M.ª Esther. DNI 33568379
Ajuntament d’Elda (Alacant)
Alfaro Cantó, M.ª de la Paloma. DNI 22139543
Ayuntamiento de Elda (Alicante)
Alfaro Cantó, M.ª de la Paloma. DNI 22139543
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna (València)
Calvo Lázaro, Beatriz. DNI 33461738
Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna (Valencia)
Calvo Lázaro, Beatriz. DNI 33461738
Ajuntament de Torrent (València)
Salinas Giménez, Rafael. DNI 24376347
Ayuntamiento de Torrent (Valencia)
Salinas Giménez, Rafael. DNI 24376347
SECRETARIES DE CLASSE 3a
Ajuntament de Chóvar (Castelló)
Castañer Gómez, José Carlos. DNI 52945719
SECRETARÍAS DE CLASE 3.ª
Ayuntamiento de Chóvar (Castellón)
Castañer Gómez, José Carlos DNI 52945719
Ajuntament d’Algimia de Alfara (València)
Beúnza Ibáñez, Helena. DNI 24363282
Ayuntamiento de Algimia de Alfara (Valencia)
Beúnza Ibáñez, Helena. DNI 24363282
Ajuntament de Beniarjó (València)
Canet Vives, Juan Ramón. DNI 73912644
Ayuntamiento de Beniarjó (Valencia)
Canet Vives, Juan Ramón. DNI 73912644
Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell (València)
Hinarejos Pereira, Carlos. DNI 44864318
Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell (Valencia)
Hinarejos Pereira, Carlos. DNI 44864318
Ajuntament de Guadassuar (València)
Dasí Dasí, M.ª Jesús. DNI 29183521
Ayuntamiento de Guadassuar (Valencia)
Dasí Dasí, M.ª Jesús. DNI 29183521
Ajuntament de Picanya (València) (Vicesecretaria-Intervenció)
López Ramón, Bárbara. DNI 45630522
Ayuntamiento de Picanya (Valencia) (vicesecretaría-intervención)
López Ramón, Bárbara. DNI 45630522
Ajuntament de Polinyà de Xúquer (València)
Espinós Bonet, M.ª José. DNI 48386373
Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer (Valencia)
Espinós Bonet, M.ª José. DNI 48386373