RESOLUCIÓ de 27 doctubre de 2014, de la Direcció General de

Num. 7392 / 30.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
25824
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2014, de la Direcció
General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol
la convocatòria d’ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen
conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances
musicals elementals o professionals de música durant
l’exercici 2014. [2014/9859]
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2014, de la Dirección
General de Centros y Personal Docente, por la que se
resuelve la convocatoria de ayudas económicas para las
corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro que
mantienen conservatorios y centros privados autorizados
de enseñanzas musicales elementales o profesionales de
música durante el ejercicio 2014. [2014/9859]
Per Orde 43/2014, de 3 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o
centres privats autoritzats d’ensenyances elementals o professionals de
música durant l’exercici 2014 (DOCV 7289, 05.06.2014).
Examinades les sol·licituds d’ajudes presentades per les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre i la documentació que s’indica
com a preceptiva en la base quarta de l’annex I de l’esmentada orde,
després de la tramitació dels expedients per les direccions territorials
d’educació, amb els informes de la Inspecció educativa.
Vista la proposta de concessió de les ajudes elevada per la comissió
avaluadora creada a este efecte, en compliment del que es preceptua en
la base sexta de l’orde de convocatòria.
De conformitat amb la disposició addicional i la base octava de
l’esmentada Orde 43/2013, de 3 de juny, per delegació de la consellera
d’Educació, Cultura i Esport, resolc:
Por Orden 43/2014, de 3 de junio, de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte, se convocan ayudas económicas para las corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro que mantienen conservatorios
o centros privados autorizados de enseñanzas elementales o profesionales de música durante el ejercicio 2014 (DOCV 7289, 05.06.2014).
Examinadas las solicitudes de ayudas presentadas por las corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro y la documentación que se
indica como preceptiva en la base cuarta del anexo I de la citada orden,
tras la tramitación de los expedientes por las direcciones territoriales de
educación, con los informes de la Inspección educativa.
Vista la propuesta de concesión de las ayudas elevada por la comisión evaluadora creada a tal efecto, en cumplimiento de lo preceptuado
en la base sexta de la orden de convocatoria.
De conformidad con la disposición adicional y la base octava de la
citada Orden 43/2013, de 3 de junio, por delegación de la consellera de
Educación, Cultura y Deporte, resuelvo:
Primer
Aprovar la concessió de subvencions als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances elementals de música, dependents de
corporacions locals i d’entitats sense ànim de lucre, amb els imports
indicats en l’annex I.
Aprovar la concessió de subvencions als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances professionals de música, dependents de
corporacions locals i d’entitats sense ànim de lucre, amb els imports
indicats en l’annex II.
Primero
Aprobar la concesión de subvenciones a los conservatorios y centros privados autorizados de enseñanzas elementales de música, dependientes de corporaciones locales y de entidades sin ánimo de lucro, con
los importes indicados en el anexo I.
Aprobar la concesión de subvenciones a los conservatorios y
centros privados autorizados de enseñanzas profesionales de música,
dependientes de corporaciones locales y de entidades sin ánimo de
lucro, con los importes indicados en el anexo II.
Segon
Denegar les sol·licituds de subvenció de les corporacions locals i
entitats sense ànim de lucre assenyalades en l’annex III, pels motius
que s’indiquen.
Segundo
Denegar las solicitudes de subvención de las corporaciones locales
y entidades sin ánimo de lucro señaladas en el anexo III, por los motivos
que se indican.
Tercer
Els beneficiaris que consten en els annexos I i II hauran de justificar
l’ajuda presentant la documentació establida en la base onze de l’Orde
43/2014, de 3 de juny, davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent, d’acord amb el que disposa el manual d’ajuda i utilitzant
els models normalitzats que estaran disponibles en la pàgina web ‹www.
cece.gva.es/subvencions.htm›.
El termini per a la presentació de la documentació justificativa serà
de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
En cas que no es presente la justificació en el termini indicat, el
beneficiari perdrà el dret a la subvenció en compliment del que disposa
l’apartat 4 de la base onze de l’Orde 43/2014, de 3 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Tercero
Los beneficiarios que constan en los anexos I y II deberán justificar
la ayuda presentando la documentación establecida en la base once de
la Orden 43/2014, de 3 de junio, ante la Dirección General de Centros
y Personal Docente, de acuerdo con lo dispuesto en el manual de ayuda
y utilizando los modelos normalizados que estarán disponibles en la
página web ‹www.cece.gva.es/subvencions.htm›.
El plazo para la presentación de la documentación justificativa será
de 10 días hábiles desde el día siguiente de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
En caso de que no se presente la justificación en el plazo indicado,
el beneficiario perderá el derecho a la subvención en cumplimiento de
lo dispuesto por el apartado 4 de la base once de la Orden 43/2014, de 3
de junio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
Quart
El pagament de les subvencions als conservatoris i centres privats
autoritzats d’ensenyances elementals o professionals de música es realitzarà d’acord amb el que establix la base 10 de l’Orde 43/2014, de 3
de juny, a càrrec de la dotació pressupostària de la línia de subvenció
T2463000 en el capítol IV de la secció, servici, centre gestor i programa 09.02.01.422.30 d’Ensenyança Secundària i de Règim Especial del
Pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2014, per un import global
màxim de 3.400.000 euros.
Cuarto
El pago de las subvenciones a los conservatorios y centros privados autorizados de enseñanzas elementales o profesionales de música,
se realizará de acuerdo con lo establecido en la base 10 de la Orden
43/2014, de 3 de junio, con cargo a la dotación presupuestaria de la
línea de subvención T2463000 en el capítulo IV de la sección, servicio,
centro gestor y programa 09.02.01.422.30 de Enseñanza Secundaria y
de Régimen Especial del Presupuesto de la Generalitat para el ejercicio
2014, por un importe global máximo de 3.400.000 euros.
Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el
Num. 7392 / 30.10.2014
25825
en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació. Tot això,
de conformitat amb el que establixen els articles 10, 14, i 46 de la Llei
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Així mateix, podran interposar el recurs potestatiu de reposició
davant de la consellera d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un
mes comptat des de l’endemà de la publicació, segons el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
plazo de dos meses desde el día siguiente de la publicación. Todo eso,
de conformidad con el que establecen los artículos 10, 14, y 46 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Asimismo, podrán interponer el recurso potestativo de reposición
ante la consellera de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente de la publicación, según lo que
establecen los artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
València, 27 d’octubre de 2014.– El director general de Centres i
Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.
Valencia, 27 de octubre de 2014.– El director general de Centros y
Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.
Num. 7392 / 30.10.2014
25826
ANNEX I / ANEXO I
Subvencions Concedides a Conservatoris i Centres autoritzats d'ensenyança elemental CONVOCATÒRIA 2014
Subvenciones Concedidas a Conservatorios y Centros autorizados de enseñanza elemental CONVOCATORIA 2014
CENTRES AUTORITZATS / CENTROS AUTORIZADOS
Província: CASTELLÓ
Provincia:
CASTELLÓN
Municipi /Municipio
Codi/Código Centre / Centro
12005362
CENTRE ELEMENTAL DE MÚSICA TRES PER QUATRE
12003869
CENTRE ELEMENTAL DE MÚSICA COOPERATIVA ENSEÑANZA VIVALDICASTELLÓ DE LA PLANA
Província: VALÈNCIA
Provincia:
CASTELLÓ DE LA PLANA
Subvenció
Subvención
CIF / NIF Titular
G12511382 ASSOCIACIÓ TRES PER QUATRE
5.338,25
F12324273 SOC. COOPERATIVA VALENCIANA DE ENSEÑANZA VIVALDI
3.023,20
VALENCIA
Municipi /Municipio
Codi/Código Centre / Centro
Subvenció
Subvención
CIF / NIF Titular
46021460
CENTRE ELEMENTAL DE MÚSICA SOCIETAT ARTÍSTICA MUSICAL
ALGINET
G46173746 SOCIETAT ARTÍSTICA MUSICAL D'ALGINET
8.160,97
46026767
CENTRE ELEMENTAL DE MÚSICA ATENEO MUSICAL
CULLERA
G46086401 SOCIETAT ATENEU MUSICAL
6.478,95
46018217
CENTRE ELEMENTAL DE MÚSICA MAESTRO VALDOVÍN
GANDIA
G46172664 ASSOC. UNIÓ ARTÍSTICO MUSICAL SANT FRANCESC DE BORJ
6.196,12
46019647
CENTRE ELEMENTAL DE MÚSICA ALSINA, ASOCIACIÓN
VALENCIA
V96798533 ASOCIACIÓN MUSICAL CENTRO ALSINA
7.230,05
46010267
CENTRE INTEGRAT LA PURÍSIMA-FRANCISCANAS
VALENCIA
R4600464D FRANCISCANAS DE LA INMACULADA
8.323,93
CONSERVATORIS / CONSERVATORIOS
Província: ALACANT
Provincia:
ALICANTE
Municipi /Municipio
Codi/Código Centre / Centro
Subvenció
Subvención
CIF / NIF Titular
03014083
CONSERVATORI ELEMENTAL DE MÚSICA
BANYERES DE MARIOLA
P0302100C AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA
28.212,20
03016572
CONSERVATORI ELEMENTAL DE MÚSICA VICENTE PERELLÓ
BENIMELI
P0304000C AJUNTAMENT DE BENIMELI
18.112,60
03015683
CONSERVATORI ELEMENTAL DE MÚSICA
PEDREGUER
P0310100C AJUNTAMENT DE PEDREGUER
14.066,76
03013741
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA MESTRE BERENGUER TEULADA
P0312800F AJUNTAMENT DE TEULADA
35.431,02
Província: CASTELLÓ
Provincia:
CASTELLÓN
Codi/Código Centre / Centro
12007371
CONSERVATORI ELEMENTAL DE MÚSICA ABEL MUS
Municipi /Municipio
CIF / NIF Titular
BORRIANA
P1203200I AJUNTAMENT DE BORRIANA
Total Beneficiaris: 12
Subvenció
Subvención
29.425,95
Total:
170.000,00
ANNEX II / ANEXO II
Subvencions Concedides a Conservatoris i Centres autoritzats d'ensenyança professional CONVOCATÒRIA 2014
Subvenciones Concedidas a Conservatorios y Centros autorizados de enseñanza profesional CONVOCATORIA 2014
CENTRES AUTORITZATS / CENTROS AUTORIZADOS
Província: ALACANT
Provincia:
ALICANTE
Municipi /Municipio
Codi/Código Centre / Centro
03017503
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA SANT JOAN D'ALACANT SANT JOAN D'ALACANT
Província: CASTELLÓ
Provincia:
CIF / NIF Titular
G03165875 ASSOCIACIÓ SOCIETAT MUSICAL LA PAZ DE SANT JOAN D'A
CASTELLÓN
Municipi /Municipio
Codi/Código Centre / Centro
Subvenció
Subvención
CIF / NIF Titular
6.977,67
Subvenció
Subvención
12004710
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA C. EST. MUSICALS D'O
ONDA
G12039145 SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA D'ONDA
12004761
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA MESTRE GOTERRIS
VILA-REAL
G12097028 ASOCIACIÓN CEN.ESTUDIOS Y ACTIV. MUS. MAESTRO GOTER 28.990,63
Província: VALÈNCIA
Provincia:
VALENCIA
Codi/Código Centre / Centro
Municipi /Municipio
CIF / NIF Titular
35.594,62
Subvenció
Subvención
46026597
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA VICENT SANCHIS I SAN
ALAQUÀS
G46274056 SOCIETAT UNIÓ MUSICAL D'ALAQUÀS
43.270,96
46018874
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA L'ALCUDIA
ALCÚDIA (L')
G96413349 ASSOCIACIÓ ESCOLA DE MÚSICA L'ALCÚDIA
34.580,67
46016865
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA J. BAUTISTA CABANILL
ALGEMESÍ
F46688776 SOC. COOP. VAL. C. MUSICAL JOAN BAPTISTA CABANILLES
28.215,57
46018187
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA LIRA ALMUSAFENSE
ALMUSSAFES
G46173043 SOCIEDAD MUSICAL LIRA ALMUSSAFENSE
32.228,92
46026925
CENTRE ENS. PROFESSIONALS MÚSICA SOCIEDAD MUSICAL D'ALZI ALZIRA
G46094736 SOCIEDAD MUSICAL D'ALZIRA
33.694,12
46020364
CENTRE ENS. PROFESSIONALS MÚSICA UNIÓ MUSICAL DE BENAGUABENAGUASIL
V46084679 CENTRO INSTRUCTIVO CULTURAL UNIÓN MUSICAL
34.639,06
46019593
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA C. ESTUDIOS MUSICALE BENIFAIÓ
G46065678 SOCIEDAD ARTÍSTICO-MUSICAL
24.812,93
46021009
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA SANTA CECILIA
CULLERA
G46150793 ASOCIACIÓN SOCIEDAD MUSICAL INSTRUCTIVA SANTA CECIL 26.224,82
46022592
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA DISTRICTE MARÍTIM
GANDIA
G96343223 ASSOCIACIÓ ESCOLA MÚSICA DISTRICTE MARÍTIM G.GANDIA 41.513,79
46028375
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA LICEU MÚS. C. DE MIS
MISLATA
G97289672 ASOCIACIÓN UNIÓN MUSICAL DE MISLATA
32.260,78
46024321
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA LUIS SAN JAIME
MONTROI
V97110092 ASSOCIACIÓ CENTRE PROF.AUT.ENS.MUSICALS G.M. LUIS S
46.403,07
46028909
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA M. ONOFRE DÍEZ MONZÓ MONTSERRAT
G96365994 E.M.SOCIETAT INSTRUCTIVA UNIÓ MUSICAL DE MONTSERRAT 35.036,76
G97260855 FEDERACIÓ ASSOCIACIONS MUSICALS DE QUART DE POBLET 41.163,42
46026196
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA MESTRE MOLINS
46026986
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA JUAN SEBASTIÁN BACH SAGUNT
R2800021D UNIÓN IGLESIAS CRISTIANAS ADVENTISTAS
34.633,75
46020510
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA VICENT VERA
SUECA
G46202735 SOCIETAT ATENEU MUSICAL DE SUECA
37.134,14
46021575
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA JOSE SERRANO
SUECA
G96444260 ASOCIACIÓN ESCUELA DE MÚSICA JOSÉ SERRANO
37.749,94
46029321
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA MESTRE ARNAU
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
G46192654 SOCIETAT INSTRUCTIVA UNIÓ MUSICAL
43.302,81
46032718
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA ATEN. MUS. DEL PUERT VALENCIA
G98292097 ASOCIACIÓN ATENEO MUSICAL DEL PUERTO DE VALENCIA
11.715,75
QUART DE POBLET
Num. 7392 / 30.10.2014
25827
ANNEX II / ANEXO II
Subvencions Concedides a Conservatoris i Centres autoritzats d'ensenyança professional CONVOCATÒRIA 2014
Subvenciones Concedidas a Conservatorios y Centros autorizados de enseñanza profesional CONVOCATORIA 2014
CENTRES AUTORITZATS / CENTROS AUTORIZADOS
Província: VALÈNCIA
Provincia:
VALENCIA
Municipi /Municipio
Codi/Código Centre / Centro
Subvenció
Subvención
CIF / NIF Titular
46027097
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA TALLER DE MÚSICA JOV VALENCIA
G96330444 ASSOCIACIÓ MÚSICA JOVE
37.856,12
46016968
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA INSTITUTO MUSICAL GI
VALENCIA
G46001947 SOCIETAT CORAL EL MICALET
29.579,90
46024746
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA ASOCIA. MUSICAL ALSI
VALENCIA
V96798533 ASOCIACIÓN MUSICAL CENTRO PROFESIONAL ALSINA
18.480,00
CONSERVATORIS / CONSERVATORIOS
Província: ALACANT
Provincia:
ALICANTE
Municipi /Municipio
Codi/Código Centre / Centro
Subvenció
Subvención
CIF / NIF Titular
03011343
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA JUAN CANTÓ
ALCOI
P0300900H AJUNTAMENT D'ALCOI
88.495,51
03012451
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
ALMORADÍ
P0301500E AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ
93.379,49
03012505
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA D'ALTEA
ALTEA
P0301800I AJUNTAMENT D'ALTEA
03011434
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA J. PÉREZ BARCELÓ
BENIDORM
P0303100B AJUNTAMENT DE BENIDORM
116.450,97
72.580,12
03011461
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA RAFAEL R. ALBERT
MUTXAMEL
P0309000H AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
03011471
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA MESTRE GOMIS
NOVELDA
P0309300B AJUNTAMENT DE NOVELDA
03011148
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
ORIHUELA
P0309900I AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA
93.698,01
81.944,62
105.769,93
03012827
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA MARIANA BACHES
PILAR DE LA HORADADA
P0314200G AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA
03011495
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA V.LILLO CÁNOVAS
SANT VICENT DEL RASPEIG
P0312200I AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG
03011835
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA FCO. CASANOVAS
TORREVIEJA
P0313300F AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
105.939,80
105.175,35
03011483
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
VILLENA
P0314000A AYUNTAMIENTO DE VILLENA
03011100
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
XÀBIA
P0308200E AJUNTAMENT DE XÀBIA
Província: CASTELLÓ
Provincia:
67.717,38
95.216,29
89.281,20
CASTELLÓN
Municipi /Municipio
Codi/Código Centre / Centro
Subvenció
Subvención
CIF / NIF Titular
12005386
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA MESTRE FELIU
BENICARLÓ
P1202700I AJUNTAMENT DE BENICARLÓ
101.554,85
12005003
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA
SEGORBE
P1210400F AYUNTAMIENTO DE SEGORBE
83.802,65
ANNEX II / ANEXO II
Subvencions Concedides a Conservatoris i Centres autoritzats d'ensenyança professional CONVOCATÒRIA 2014
Subvenciones Concedidas a Conservatorios y Centros autorizados de enseñanza profesional CONVOCATORIA 2014
CONSERVATORIS / CONSERVATORIOS
Província: VALÈNCIA
Provincia:
VALENCIA
Codi/Código Centre / Centro
Municipi /Municipio
Subvenció
Subvención
CIF / NIF Titular
46028491
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA MUNICIPAL D'ALBAIDA ALBAIDA
P4600600C AJUNTAMENT D'ALBAIDA
31.447,58
46017389
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA SAN RAFAEL
BUÑOL
P4607900J AYUNTAMIENTO DE BUÑOL
97.753,83
46018886
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA P.GARCÍA CHORNET
CARLET
P4608700C AJUNTAMENT DE CARLET
85.851,79
46018618
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA MAESTRO PONCE
CHELLA
P4610900E AYUNTAMIENTO DE CHELLA
50.098,85
46025969
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA PINTOR PINAZO
GODELLA
P4613700F AJUNTAMENT DE GODELLA
46020455
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
LLÍRIA
P4614900A AJUNTAMENT DE LLÍRIA
46020716
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA MUNICIPAL
MELIANA
P4616800A AJUNTAMENT DE MELIANA
46025431
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA CIUTAT DE MONCADA
MONCADA
P4617300A AJUNTAMENT DE MONCADA
46018904
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
RIBA-ROJA DE TÚRIA
P4621600H AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
46023663
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA JOAQUÍN RODRIGO
SAGUNT
P4622200F AJUNTAMENT DE SAGUNT
46020728
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA MUNICIPAL
SILLA
P4623200E AJUNTAMENT DE SILLA
46016981
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA JOSÉ ITURBI
VALENCIA
P4625200C AJUNTAMENT DE VALENCIA
120.729,76
46016889
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA LUIS MILÁN
XÀTIVA
P4614700E AJUNTAMENT DE XÀTIVA
110.367,24
Total Beneficiaris: 51
38.851,05
132.525,62
84.014,99
93.528,13
124.541,38
97.700,75
85.522,66
Total:
3.230.000,00
Num. 7392 / 30.10.2014
25828
ANNEX III / ANEXO III
Conservatoris i Centres autoritzats Exclosos. CONVOCATÒRIA 2014
Conservatorios y Centros autorizados Excluidos. CONVOCATORIA 2014
ENSENYANÇA ELEMENTAL / ENSEÑANZA ELEMENTAL
Província / ALACANT
Codi / Codigo 03012751
Provincia: ALICANTE
Causa d'Exclusió / Causa de Exclusión
1
CIF / NIF
Titular ASOCIACIÓN MUSICAL EL VERGER
No tindre autorització administrativa per a impartir las ensenyances musicals corresponents o no tindre subscrit conveni de
reconeixement de la validesa acadèmica oficial de les ensenyances musicals amb efectes del curs 2013-14/No tener
autorización administrativa para impartir les enseñanzas musical
Província / VALÈNCIA
Codi / Codigo 46021061
Provincia: VALENCIA
ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA LIRA CARCAIXENTINA
Causa d'Exclusió / Causa de Exclusión
1
VERGER (EL)
ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA
CIF / NIF G46174405
CARCAIXENT
Titular BANDA MUSICAL LIRA CARCAIXENTINA
No tindre autorització administrativa per a impartir las ensenyances musicals corresponents o no tindre subscrit conveni de
reconeixement de la validesa acadèmica oficial de les ensenyances musicals amb efectes del curs 2013-14/No tener
autorización administrativa para impartir les enseñanzas musical
ENSENYANÇA PROFESSIONAL / ENSEÑANZA PROFESIONAL
Província / ALACANT
Codi / Codigo 03019226
Provincia: ALICANTE
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA MUNICIPAL DE CATRALCATRAL
Causa d'Exclusió / Causa de Exclusión
CIF / NIF G03111986
Titular AJUNTAMENT DE CATRAL
Haver subcontractat amb tercers l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció i no estar
previst en l'orde de convocatòria/Haber subcontratado con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que
constituyeP0300315
el objeto deConservatorio
la subvenciónProfesional
y no estar previsto
CATRAL
Codi / Codigo
Juan Miralles Leal
3
Causa d'Exclusió / Causa de Exclusión
2
CIF / NIF G03111986
Titular SOCIEDAD UNION MUSICAL "LA CONSTANCIA"
Per no ser titular del centre que imparteix les ensenyances musicals/Por no ser titular del centro que imparte las
enseñanzas musicales. (Base 2.1 de l'Orde de convocatòria)