Vakinformatie Spaanse taal vmbo gt 2015 - DUO

Wijziging 3-9-2014: lijst gelezen werken inzenden vóór 1 april
i.p.v. 1 mei!
Wijziging 14-10-2014: de literatuurlijst in bijlage 2 is voor 2015 een
advieslijst.
SPAANSE TAAL VMBO GT
VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2015
Juni 2014
Spaanse taal vmbo gT | Vakinformatie staatsexamen 2015
De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het
CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de staatsexamens voortgezet onderwijs en draagt zorg
voor de kwaliteit en het niveau van de examens.
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is belast met de praktische uitvoering en organisatie van de
staatsexamens. Met vragen over deze vakinformatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Examendiensten van DUO: (050) 599 89 33 of [email protected]
pagina 2 van 11
Spaanse taal vmbo gT | Vakinformatie staatsexamen 2015
Inhoud
1
Opzet van het examen
5
2
De examenstof
5
3
Beschrijving eindtermen
5
4
Het vereiste niveau
5
5
Het centraal examen
5
6
Het college-examen
6
7
Inzenden lijst gelezen werken
7
8
De beoordeling van het college-examen
7
9
Het eindcijfer
8
10 Bijlage 1 Voorblad literatuurlijst
11 Bijlage 2 Boekenlijst
9
10
pagina 3 van 12
Spaanse taal vmbo gT | Vakinformatie staatsexamen 2015
1 Opzet van het examen
Het examen bestaat uit een centraal examen en een college-examen.
Het centraal examen is gelijk aan het centraal examen van de scholen.
Het college-examen bestaat uit een schriftelijke toets en een examen dat mondeling wordt
afgenomen.
2 De examenstof
Spaanse taal
MVT/K/1
MVT/K/2
MVT/K/3
MVT/K/4
MVT/K/5
MVT/K/6
MVT/K/7
MVT/V/1
MVT/V/3
MVT/V/4
MVT/V/5
Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden in de moderne
vreemde talen
Leesvaardigheid
Luister- en kijkvaardigheid
Gespreksvaardigheid
Schrijfvaardigheid
Leesvaardigheid
Kennis van land en samenleving
Verwerven, verwerken en verstrekken
van informatie
Vaardigheden in samenhang
centraal college-examen
examen schriftelijk mondeling
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3 Beschrijving eindtermen
Een beschrijving van de eindtermen is te vinden op: www.examenblad.nl, kies jaarring
2015 > vmbo TL > talen Spaans > examenprogramma Spaans, vmbo en Syllabus 2015
moderne vreemde talen, vmbo > nr. 3.2: specificatie van de globale eindtermen voor het
CE bij GT.
Domein MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken wordt alleen geëxamineerd in combinatie
met het sectorwerkstuk.
4 Het vereiste niveau
Het vereiste niveau taalbeheersing moderne vreemde talen
MVT/K/4: leesvaardigheid:
50% A2, 50% B1
MVT/K/5: luistervaardigheid:
A2
MVT/K/6: gespreksvaardigheid:
A2
MVT/K/7: schrijfvaardigheid:
A1/A2
MVT/V/1: leesvaardigheid:
50% A2, 50% B1
Voor een beschrijving van de niveaus: zie “Niveau taalbeheersing vmbo”.
5 Het centraal examen
Het centraal schriftelijk examen bestaat uit één zitting van 120 minuten (zie
examenrooster) en betreft leesvaardigheid.
De beoordeling van de leesopdracht bepaalt het cijfer voor het centraal examen.
Het gebruik van een woordenboek Nederlands – Spaans, Spaans - Nederlands en van het
basispakket hulpmiddelen is toegestaan. Voor basispakket hulpmiddelen, zie Regeling
toegestane hulpmiddelen.
pagina 5 van 12
Spaanse taal vmbo gT | Vakinformatie staatsexamen 2015
6 Het college-examen
Het college-examen bestaat uit twee onderdelen:
1. De schriftelijke toets:
De schriftelijke toets van 90 minuten wordt afgenomen in de periode van het centraal
examen of één dag daaraan voorafgaand.
De schriftelijke toets betreft de exameneenheden MVT/K/7, MVT/V/3 en MVT/V/5:
"schrijfvaardigheid". De schriftelijke toets kan bestaan uit het schrijven van korte,
eenvoudige notities en boodschappen, een eenvoudige persoonlijke brief, bijvoorbeeld
om iemand voor iets te bedanken, een e-mail, een bevestiging van gemaakte afspraken
en het invullen van een standaardformulier.
Een oefenopgave voor de schriftelijke toets kunt u vinden op: www.duo.nl/particulieren/
staatsexamenkandidaat.
Het gebruik van een woordenboek Nederlands – Spaans, Spaans - Nederlands en van
het basispakket hulpmiddelen is toegestaan.
2. Het mondeling examen:
Het mondeling examen van 25 minuten vindt plaats in de maand juli (op scholen voor
vso eind juni/begin juli).
Direct vóór het mondeling examen krijgt de kandidaat 20 minuten de tijd om zich voor te
bereiden aan de hand van door de examinator aangeleverde teksten of afbeeldingen.
Deze betreffen actuele onderwerpen of praktische zaken uit het dagelijks leven of een
beroep. Over de voorbereide teksten wordt met de kandidaat een gesprek in de Spaanse
taal gevoerd.
Tijdens de voorbereiding van het mondeling examen mag gebruik gemaakt worden van
een zelf meegebracht woordenboek Nederlands – Spaans, Spaans – Nederlands en van
het basispakket hulpmiddelen. Tijdens het mondeling examen zelf mogen geen
hulpmiddelen worden gebruikt.
Bij het mondeling examen wordt aandacht besteed aan:
a. alle eenheden van het examenprogramma met uitzondering van MVT/K/7
(schrijfvaardigheid)
b. Kennis van bestudeerde werken (MVT/K/4 en MVT/V3 t/m MVT/V/5):
- De kandidaat dient ten minste zes werken van uiteenlopende aard gelezen te
hebben. Samen dienen deze werken betrekking te hebben op tenminste 360
pagina’s tekst:
a. drie werken dienen betrekking te hebben op boeken in verhaalvorm,
b. twee bijdragen dienen de vorm te hebben van een artikel,
een artikel met lettertype Arial 12 dient zonder illustraties ongeveer 1 A4-tje
groot te zijn.
c. één titel dient een songtekst of gedicht te zijn.
De kandidaat dient de betreffende artikelen en gedicht of songtekst in tweevoud
mee te brengen naar het examen. Van de teksten moet de kandidaat aan kunnen
geven wat hij hiervan vindt.
De kandidaat dient uit de boekenlijst (zie bijlage 2) tenminste 2 boeken te kiezen.
Een boek mag de kandidaat zelf kiezen. Let wel bij het zelf kiezen op het gewenste
niveau. Dit boek mag tot de jeugdliteratuur behoren.
- Het gesprek over de gelezen teksten wordt in het Nederlands of in het Spaans
gevoerd, ter keuze van de kandidaat. Als de kandidaat kiest voor afname in
het Spaans, worden de vragen in het Spaans gesteld en moeten alle
antwoorden in het Spaans gegeven worden.
pagina 6 van 12
Spaanse taal vmbo gT | Vakinformatie staatsexamen 2015
Voor het domein Luistervaardigheid wordt van de kandidaat verwacht dat hij
gestelde vragen begrijpt, daar op kan reageren en kan deelnemen aan een
gesprek.
-
-
Wanneer gekozen wordt voor afname in de Nederlandse taal wordt ook onderzocht
of relevante kernbegrippen/sleutelwoorden in het Spaans al dan niet bekend zijn.
De nadruk bij de gelezen werken ligt op het navertellen van de inhoud van de
boeken en artikelen. Verder kunnen ter sprake komen: genre, thema, plaats,
ruimte en tijd, de verhaallijn, personen, eigen mening.
Gebruik bijlage 1 als voorblad.
De kandidaat dient een exemplaar van zijn literatuurlijst, de twee artikelen en het
gedicht of songtekst mee te nemen naar het examen.
7 Inzenden lijst gelezen werken
De lijst met gelezen werken, artikelen en songtekst/gedicht moet in tweevoud vóór 1 april
van het jaar waarin het examen wordt afgenomen, worden opgestuurd naar: Dienst
Uitvoering Onderwijs, Examendiensten, Afdeling staatsexamens vwo/havo/vmbo, Postbus
30158, 9700 LK Groningen.
N.B. Alles dient op papier te worden aangeleverd. In digitale vorm inzenden wordt niet
geaccepteerd.
Van de lijst met gelezen werken, artikelen en songtekst/gedicht die Examendiensten
ontvangt, krijgt de kandidaat binnen drie weken een ontvangstbevestiging. Als de kandidaat
na 3 weken nog geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen, moet hij/zij contact opnemen
met Examendiensten.
Als de kandidaat voor een taal in het geheel geen lijst met gelezen boeken, artikelen en
songtekst/gedicht instuurt, krijgt hij schriftelijk bericht dat hij voor dat vak niet wordt
opgeroepen voor het mondeling examen.
Als de kandidaat na het insturen van de boekenlijst nog wijzigingen of aanvullingen
aanbrengt in de boekenlijst, dient hij de gewijzigde literatuurlijst in drievoud in te leveren.
De wijziging mag ten hoogste één werk betreffen en dient op de dag van het examen vóór
9.30 uur bij het secretariaat te worden afgegeven.
Indien er geen wijziging wordt afgegeven, wordt de kandidaat geëxamineerd en beoordeeld
aan de hand van de lijst die hij vóór 1 april heeft ingestuurd.
De regeling over het inzenden van de lijst met gelezen werken, artikelen en
songtekst/gedicht geldt alleen voor de staatsexamenkandidaten. De lijst en
teksten van vso-kandidaten moeten op 1 april gereed zijn, maar hoeven niet te
worden opgestuurd.
8 De beoordeling van het college-examen
Voor het college-examen worden de volgende deelcijfers gegeven:
•
schrijfvaardigheid
•
gespreksvaardigheid inclusief uitspraak,
basisvaardigheden en kijk- en luistervaardigheid:
•
kennis van bestudeerde werken:
deelcijfer a
deelcijfer b
deelcijfer c
pagina 7 van 12
Spaanse taal vmbo gT | Vakinformatie staatsexamen 2015
Het cijfer voor het college-examen wordt als volgt berekend:
( 3a + 4b + 3c) : 10 = cijfer voor het college-examen, afgerond op 1 decimaal nauwkeurig.
9 Het eindcijfer
Het eindcijfer wordt als volgt berekend:
(het cijfer voor het centraal examen + het cijfer voor het college-examen) : 2, afgerond op
een geheel getal.
pagina 8 van 12
Spaanse taal vmbo gT | Vakinformatie staatsexamen 2015
10 Bijlage 1 Voorblad literatuurlijst
Literatuurlijst
Spaanse taal
Staatsexamen vmbo gl/tl
(inzenden vóór 1 april 2015)
Gegevens kandidaat:
ED-nummer:………………………………………………………………………………………………………..…
(indien aanwezig) examennummer:……………………………………………..……………………..
(meisjes)naam en voorletters:……………………………………………………………………………..
Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………..
pagina 9 van 12
Spaanse taal vmbo gT | Vakinformatie staatsexamen 2015
11 Bijlage 2 Advies boekenlijst
Voor het goed verlopen van het literatuurexamen is het voor kandidaten van groot
belang de gehele vakinformatie op de site van DUO goed te lezen! In het bijzonder
wat betreft, de samenstelling van de lijst en de gebieden waarover gevraagd
wordt.
Van de genoemde boeken in de bijgevoegde lijst dient de kandidaat twee boeken
te kiezen, een werk mag door de kandidaat zelf gekozen worden. Let wel op
voldoende literair niveau. Het zelfgekozen boek mag tot de jeugdliteratuur
behoren.
(Tussen haakjes staat het leesniveau vermeld).
Anoniem,
Aguilera, J.M.
Alonso, M.l.
Anguita, F.
Anguita, F.
Atxaga, B.
Baroja, P.
Cela, C.J.
Delibes, M.
Díaz Corralejo, V.
Díaz Corralejo, V.
Erreguerena Albaitero, M.L.
Estopiña, A. & Sans, N.
Estopiña, A. & Sans, N.
Estopiña, A. & Sans, N.
Ferrari, M.
García Pavón, F.
Lalana, F.
López García, A.
López García, A.
Marín, R.
Martín Gaite, C.
Mateo Sagasta, A.
Miguel, L. de & Santos, A.
Miguel, L. de & Santos, A.
Miguel, L. de & Santos, A.
Miguel, L. de & Santos, A.
Miguel, L. de & Santos, A.
Miguel, L. de & Santos, A.
Miquel, L. & Sans, N.
Miquel, L. & Sans, N.
Miquel, L. & Sans, N.
Miquel, L. & Sans, N.
Miquel, L. & Sans, N.
Miquel, L. & Sans, N.
Miquel, L. & Sans, N.
Miquel, L. & Sans, N.
Lazarillo de Tormes.
El lugar de la garza blanca.
Las pelirrojas traen mala suerte.
El collar.
El color del horizonte.
Lista de locos y otros alfabetos.
Las inquietudes de Shanti Andía.
Y en el planeta un punto: Tuy.
El príncipe destronado.
De vida o muerte.
Un golpe de suerte.
Cuentos de amores extraños.
Apartamento en la Costa Brava.
Una operación arriesgada.
Cenizas calientes.
Vacaciones en Siberia.
El carnaval.
Amnesia.
El asesino de Internet.
El inspector filólogo.
Las campanas de Almanzar.
Las ataduras.
El poeta cautivo.
Do de pecho.
Congreso en Granada.
Distinguidos señores.
96 horas y media en ninguna parte.
Lola.
Una morena y una rubia.
Por amor al arte.
Una nota falsa.
Poderoso caballero.
Por amor al arte.
La llamada de La Habana.
Lejos de casa.
¿Eres tú, María?.
Vuelo 505 con destino a Caracas.
Noordhoff
Difusión
Noordhoff
Arco/libros
Arco/libros
Noordhoff
Noordhoff
Noordhoff
Noordhoff
Arco/libros
Arco/libros
Arco/libro
Difusión
Difusión
Difusión
Arco/libros
Noordhoff
Noordhoff
Arco/libros
Arco/libros
Difusión
Noordhoff
Difusión
Edelsa
Edelsa
Edelsa
Edelsa
Edelsa
Edelsa
Difusión
Difusión
Difusión
Difusión
Difusión
Difusión
Difusión
Difusión
pagina 10 van 12
(A2/B1)
(B1)
(A2/B1)
(A2)
(B1)
(A2/B1)
(A2/B1)
(A2/B1)
(A2/B1)
(A2)
(B1)
(A2)
(A2)
(B1)
(B1)
(B1)
(A2/B1)
(A2/B1)
(A2)
(A2)
(B1)
(A2/B1)
(B1)
(B1)
(B1)
(A2)
(B1)
(A2)
(A2)
(A2)
(A2)
(A2)
(A2)
(A2)
(A2)
(B1)
(B1)
Spaanse taal vmbo gT | Vakinformatie staatsexamen 2015
Moreno, C., Tuts,M. & García, F.
La caja de galletas.
SGEL
Moreno, C., Montilla, A.L. & García, F. La mar en medio.
SGEL
Moreno, C. & Zurita, P.
La banda de París.
SGEL
Moreno, C., Tuts,M. & García, F.
La casa del río Verde.
SGEL
Pérez Galdós, B.
Tristana.
Noordhoff
Reyes, G.
Cuentos de amor.
Arco/libros
Reyes, G.
Dos historias de mujeres.
Arco/libros
Ribas, R.
Las tres muertes del Duque de Ribera. Difusión
Sancho, E. & Surís, J.
Trimestre maldito.
Difusión
Sancho, E. & Surís, J.
El fantasma del instituto.
Difusión
Sancho, E. & Surís, J.
El monstruo del rock.
Difusión
Sancho, E. & Surís, J.
La chica de Mar de Plata.
Difusión
Sierra y Fabra, J.
La música del viento.
Noordhoff
Solé, E. & López, S.
La suegra de Julia.
SGEL
Solé, E. & López, S.
El juego de té.
SGEL
Solé, E. & López, S.
Incomprensión.
SGEL
Soler-Espiauba, D.
Ladrón de guante negro.
Difusión
Soler-Espiauba, D.
…Pero se casan con las morenas.
Difusión
Soler-Espiauba, D.
Más se perdió en Cuba.
Difusión
Soler-Espiauba, D.
Moros y cristianos.
Difusión
Soler-Espiauba, D.
Doce rosas para Rosa.
Difusión
Soler-Espiauba, D.
La vida es un tango.
Difusión
Soler-Espiauba, D.
Guantanameras.
Difusión
Soler-Espiauba, D.
Taxi a Coyoacán.
Difusión
Soler-Espiauba, D.
Más conchas que un galápago.
Difusión
Soler-Espiauba, D.
Mirta y el viejo señor.
Difusión
Surís, J.
Trapos sucios.
Difusión
pagina 11 van 12
(A2)
(A2)
(A2)
(A2)
(A2/B1)
(B1)
(B1)
(B1)
(A2)
(A2)
(A2)
(A2)
(A2/B1)
(B1)
(A2)
(B1)
(B1)
(A2)
(A2)
(B1)
(B1)
(B1)
(B1)
(B1)
(B1)
(B1)
(A2)
Spaanse taal vmbo gT | Vakinformatie staatsexamen 2015
pagina 12 van 12