BOPC 404/10 - Parlament de Catalunya

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
X legislatura
Número 404
Cinquè període
8 d’octubre de 2014
SUMARI
Procediments que es clouen amb l’adopció de re·
solucions
3.
TRAMITACIONS EN CURS
3.10.
3.01.
Projectes i proposicions de llei i altres propostes
de norma
3.10.25. Propostes de resolució
3.01.01. Projectes de llei
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges
buits
Tram. 200-00024/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
p. 5
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/1985,
del 8 de novembre, de creació del Col·legi Professional de
Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, del 5 de novembre, de creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i
Relacions Públiques de Catalunya, la Llei 24/2003, del 4 de
juliol, de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual
de Catalunya, i la Llei 11/2003, del 13 de juny, de creació del
Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, de modificació dels requisits d’accés i ampliació dels terminis per
a la col·legiació
Tram. 200-00025/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
p. 5
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Proposta de resolució sobre l’assumpció de responsabilitats polítiques pel desplegament policial dissenyat
pel Departament d’Interior el 15 de juny de 2011 al voltant
del Parlament
Tram. 250-01198/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 6
p. 6
Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol d’actuació dels Mossos d’Esquadra per a aïllar i identificar els violents en les manifestacions pacífiques
Tram. 250-01199/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 6
p. 6
Proposta de resolució sobre l’equipament de les
unitats dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Recursos Operatius
Tram. 250-01200/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 6
p. 6
p. 5
Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe sobre les persones que exerceixen la violència urbana
Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
p. 7
p. 7
Tram. 200-00026/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
Tram. 200-00027/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
p. 5
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
p. 5
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 200-00029/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
p. 5
3.01.02. Proposicions de llei
Proposició de llei del sistema de policia de Catalunya
Tram. 202-00064/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
p. 6
Proposició de llei sobre el servei escolar de menjador
Tram. 202-00066/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
p. 6
Tram. 250-01201/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe sobre la tipologia dels col·lectius que exerceixen la
violència urbana
Tram. 250-01202/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 7
p. 7
Proposta de resolució sobre el transport i la custòdia dels comisos de droga
Tram. 250-01203/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 7
p. 7
Proposta de resolució sobre la regulació de l’ús de
les platges per a evitar accidents
Tram. 250-01204/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 7
p. 7
Proposta de resolució sobre el manteniment de les
línies d’educació secundària obligatòria a l’Institut-Escola
Joan Miró, de Miami Platja, a Mont-roig del Camp
Tram. 250-01205/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 7
p. 7
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Proposta de resolució sobre l’habilitació de la tercera planta de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 250-01206/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 8
p. 8
Proposta de resolució sobre el trasllat de les dependències dels Serveis Territorials del Departament d’Economia i Coneixement a Tarragona
Tram. 250-01207/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 8
p. 8
Proposta de resolució sobre la climatització de l’O­fi­
cina de Treball de la Generalitat de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01208/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 8
p. 8
Proposta de resolució sobre la concentració de tots
els serveis d’emergència en l’edifici del centre CAT112 de
Reus
Tram. 250-01209/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 8
p. 8
Proposta de resolució sobre la recerca d’inversions
i la implantació d’activitats econòmiques al Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01210/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 8
p. 8
Proposta de resolució sobre els parcs de conservació de carreteres
Tram. 250-01211/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 9
p. 9
Proposta de resolució sobre les multes imposades
amb motiu de la campanya «No vull pagar»
Tram. 250-01212/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 9
p. 9
Proposta de resolució sobre les taxes de les escoles oficials d’idiomes
Tram. 250-01213/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 9
p. 9
Proposta de resolució sobre la dimissió del ministre d’Educació, Cultura i Esports i la retirada del decret que
regula l’escolarització dels alumnes en llengua castellana a
Catalunya
Tram. 250-01214/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 9
p. 9
Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un llibre
blanc sobre l’audiovisual
Tram. 250-01215/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 9
p. 9
Proposta de resolució sobre el tancament de les
centrals nuclears
Tram. 250-01216/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 10
p. 10
Proposta de resolució sobre el millorament dels col·
lectors de Can Bruguer i Ca n’Espinós, a Gavà
Tram. 250-01217/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
SUMARI
p. 10
p. 10
Núm. 404
Proposta de resolució sobre la creació d’una unitat
de diagnòstic i tractament de la sensibilitat química múltiple
i la síndrome de fatiga crònica a l’Hospital Universitari Joan
XXIII, de Tarragona
Tram. 250-01218/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 10
p. 10
Proposta de resolució sobre l’assumpció de responsabilitats polítiques per diverses actuacions policials
Tram. 250-01219/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 10
p. 10
Proposta de resolució sobre la revisió i l’anul·lació
del conveni signat entre l’Autoritat Portuària de Barcelona i la
Guàrdia Civil i sobre la protecció de les competències de
la policia portuària
Tram. 250-01220/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 10
p. 10
Proposta de resolució sobre el consens entre
els ajuntaments d’Arbolí, Alforja, Vilaplana i la Febró (Baix
Camp) per a elaborar el Pla d’ordenació forestal amb relació
als terrenys del campament militar de Los Castillejos
Tram. 250-01221/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 11
p. 11
Proposta de resolució sobre el trasllat dels catalans
privats de llibertat als centres penitenciaris de Catalunya
Tram. 250-01222/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 11
p. 11
Proposta de resolució de condemna de la intervenció de l’exèrcit israelià a Gaza
Tram. 250-01223/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 11
p. 11
Proposta de resolució sobre la suspensió del projecte de la pedrera prevista a la zona de Roques Blanques,
al Bruc
Tram. 250-01224/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 11
p. 11
Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola
Sala i Badrinas, de Terrassa
Tram. 250-01225/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 11
p. 11
Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un informe relatiu a l’estat del riu Ripoll al seu pas per Ripollet
Tram. 250-01226/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 12
p. 12
Proposta de resolució sobre la reobertura dels llits
d’aguts de l’Hospital de Figueres
Tram. 250-01227/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 12
p. 12
Proposta de resolució sobre la retirada dels plans
de disminució de la despesa sanitària i la no-aplicació de
noves mesures d’austeritat als serveis sanitaris
Tram. 250-01228/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 12
p. 12
Proposta de resolució sobre la gestió del servei de
menjador de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar
Tram. 250-01229/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 12
p. 12
2
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Proposta de resolució sobre la gestió directa del
servei de menjador escolar per l’associació de mares i pares
o l’equip directiu de l’escola
Tram. 250-01230/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 12
p. 12
Proposta de resolució sobre el traçat de l’autovia
A-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i la Jana i la gratuïtat d’alguns peatges de l’autopista AP-7
Tram. 250-01231/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 13
p. 13
Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola
Sala i Badrinas, de Terrassa
Tram. 250-01232/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 13
p. 13
Proposta de resolució sobre el manteniment de la
plantilla de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la con­
sideració d’aquest servei com a essencial
Tram. 250-01233/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 13
p. 13
Proposta de resolució sobre la implantació del projecte Créixer, Innovar i Millorar en Salut i el fet d’informar
adequadament els treballadors i els centres sanitaris afectats
Tram. 250-01234/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 13
p. 13
Proposta de resolució sobre la modificació del sistema tarifari integrat de Transports Metropolitans de Barcelona i la reconsideració del mapa de zones pel que fa a Sant
Vicenç dels Horts
Tram. 250-01235/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 13
p. 13
Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un llibre
blanc sobre la pluralitat en els programes informatius i les
tertúlies dels mitjans audiovisuals
Tram. 250-01236/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 14
p. 14
Proposta de resolució sobre el control de legalitat
en l’actuació de l’empresa privada que gestiona a Barcelona
el lloguer d’un conjunt d’habitatges dotacionals procedents
de Regesa i de la Fundació Pisos de Lloguer
Tram. 250-01237/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 14
p. 14
Proposta de resolució sobre els projectes de millora de la carretera N-141 entre Anglès i Salt i la protecció de
les valls del Ter i del Brugent
Tram. 250-01238/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 14
p. 14
Proposta de resolució sobre la rectificació del plec
de condicions tècniques del servei del transport sanitari
Tram. 250-01239/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 14
p. 14
Proposta de resolució sobre el projecte de la pota
sud entre la carretera C-17 i l’eix Transversal per Vic i Santa
Eugènia de Berga
Tram. 250-01240/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
SUMARI
Núm. 404
Proposta de resolució sobre els incompliments de
la normativa sobre seguretat de la maquinària industrial
Tram. 250-01241/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 15
p. 15
Proposta de resolució sobre la retirada de les subvencions al portal Vilaweb
Tram. 250-01242/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 15
p. 15
Proposta de resolució sobre les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
Tram. 250-01243/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 15
p. 15
Proposta de resolució sobre el manteniment dels
serveis de suport vital bàsic i de suport vital avançat al Vallès Occidental
Tram. 250-01244/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 15
Proposta de resolució sobre els centres d’innovació
i formació ocupacional
Tram. 250-01245/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 15
Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació
del centre comercial La Maquinista, de Barcelona
Tram. 250-01246/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 15
Proposta de resolució sobre la dotació del Cos de
Mossos d’Esquadra amb esprais de pebre
Tram. 250-01247/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 16
Proposta de resolució sobre la reobertura de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Barceloneta, a Barcelona
Tram. 250-01248/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 16
Proposta de resolució de reprovació dels actes dels
trabucaires durant la festa major de Cardedeu
Tram. 250-01249/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 16
Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola La Maquinista, de Barcelona
Tram. 250-01250/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 16
Proposta de resolució sobre l’ampliació i la remodelació de diversos centres educatius de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01251/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 16
Proposta de resolució sobre l’actualització de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya
Tram. 250-01252/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 16
Proposta de resolució sobre la supressió del programa de TV3 El medi ambient
Tram. 250-01253/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 16
Proposta de resolució de rebuig a la cancel·lació de
la presentació de Victus, d’Albert Sánchez Piñol, a l’Institut
Cervantes d’Utrecht per part de l’ambaixador d’Espanya a
Holanda
Tram. 250-01254/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
p. 16
p. 14
p. 14
3
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Proposta de resolució sobre el garantiment de l’accessibilitat a l’estació ferroviària del Vendrell per a les persones amb limitacions físiques o sensorials
Tram. 250-01255/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
vant les Corts Generals
Tram. 270-00012/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 17
p. 21
4.INFORMACIÓ
Comunicacions del president de la Generalitat i
comunicacions del Govern i d’altres òrgans
4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i
encàrrecs de despatx
Encàrrec del despatx del conseller d’Economia i
Coneixement a la consellera d’Ensenyament
Tram. 330-00074/10
Presentació
Mocions subsegüents a interpel·lacions
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model turístic
p. 17
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva gestió econòmica
Tram. 302-00202/10
Presentació
Tram. 302-00206/10
Presentació
4.70.
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat,
gas i transport
Tram. 302-00201/10
Presentació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model turístic
p. 17
3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da·
3.15.
Núm. 404
p. 18
p. 23
Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i
Ocupació al conseller de la Presidència
Tram. 330-00075/10
Presentació
p. 23
Encàrrec del despatx del conseller de Territori i
Sostenibilitat al conseller de Justícia
Tram. 330-00076/10
Presentació
p. 23
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els casos de legionel·losi
4.87.
Tram. 302-00203/10
Presentació
4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra
p. 18
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el suport a la innovació en els processos productius
Tram. 302-00204/10
Presentació
p. 19
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques amb relació a l’economia col·
laborativa
Tram. 302-00205/10
Presentació
p. 21
Procediments davant el Tribunal Constitucional
lleis de Catalunya
Recurs d’inconstitucionalitat 5829/2014, interposat pel president del Govern de l’Estat contra diversos preceptes de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes
populars no referendàries i d’altres formes de participació
ciutadana
Tram. 381-00004/10
Recusació dels magistrats Francisco Pérez de los Cobos
Orihuel i Pedro José González-Trevijano Sánchez
p. 24
NOTES
Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.
Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC)
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.
La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.
ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès a Multitext, SL
www.parlament.cat
SUMARI
4
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Núm. 404
3.
TRAMITACIONS EN CURS
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya
3.01.
PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA
Tram. 200-00026/10
3.01.01. PROJECTES
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat
DE LLEI
Projecte de llei de l’impost sobre els habi·
tatges buits
Tram. 200-00024/10
Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 81391).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.10.2014 al 14.10.2014).
Finiment del termini: 15.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat
Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 81391).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.10.2014 al 14.10.2014).
Finiment del termini: 15.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.
Projecte de llei de modificació de la Llei
22/1985, del 8 de novembre, de creació del
Col·legi Professional de Periodistes de Cata·
lunya, la Llei 12/1998, del 5 de novembre, de
creació del Col·legi de Publicitàries i Publicita·
ris i Relacions Públiques de Catalunya, la Llei
24/2003, del 4 de juliol, de creació del Col·legi
Professional de l’Audiovisual de Catalunya, i la
Llei 11/2003, del 13 de juny, de creació del Col·
legi Professional de Disseny Gràfic de Cata·
lunya, de modificació dels requisits d’accés i
ampliació dels terminis per a la col·legiació
Tram. 200-00025/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat
Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 81391).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.10.2014 al 14.10.2014).
Finiment del termini: 15.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.
Projecte de llei de formació i qualificació
professional de Catalunya
Tram. 200-00027/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat
Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 81380; 81391).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 14.10.2014 al 20.10.2014).
Finiment del termini: 21.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.
Projecte de llei d’ordenació de les activitats
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat
Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 81391).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 14.10.2014 al 20.10.2014).
Finiment del termini: 21.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.
Projecte de llei d’ordenació del sistema
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata·
lunya
Tram. 200-00029/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat
Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu­nya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamen­
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 81381; 81391).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 14.10.2014 al 20.10.2014).
Finiment del termini: 21.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.
3.01.01.
Tramitacions en curs
5
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
3.01.02. PROPOSICIONS
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
DE LLEI
Proposició de llei del sistema de policia de
Catalunya
Tram. 202-00064/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat
Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 81392).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.10.2014 al 14.10.2014).
Finiment del termini: 15.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.
Proposició de llei sobre el servei escolar de
menjador
Tram. 202-00066/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat
Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 81393).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.10.2014 al 14.10.2014).
Finiment del termini: 15.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.
3.10.
Proposta de resolució sobre l’establiment
d’un protocol d’actuació dels Mossos d’Es·
quadra per a aïllar i identificar els violents en
les manifestacions pacífiques
Tram. 250-01199/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81126; 81289).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81608).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Tram. 250-01200/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
DE RESOLUCIÓ
Proposta de resolució sobre l’assumpció
de responsabilitats polítiques pel desple·
gament policial dissenyat pel Departament
d’Interior el 15 de juny de 2011 al voltant del
Parlament
Tram. 250-01198/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81125; 81288).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
3.01.02.
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81607).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre l’equipament
de les unitats dels Mossos d’Esquadra de
l’Àrea Regional de Recursos Operatius
PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS
3.10.25. PROPOSTES
Núm. 404
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81127; 81290).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81609).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Tramitacions en curs
6
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Proposta de resolució sobre la presentació
d’un informe sobre les persones que exer·
ceixen la violència urbana
Tram. 250-01201/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81128; 81291).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Núm. 404
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81612).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre la regulació de
l’ús de les platges per a evitar accidents
Tram. 250-01204/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81610).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81131; 81294).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Proposta de resolució sobre la presenta·
ció d’un informe sobre la tipologia dels col·
lectius que exerceixen la violència urbana
Tram. 250-01202/10
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81613).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81129; 81292).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre el manteniment
de les línies d’educació secundària obliga·
tòria a l’Institut-Escola Joan Miró, de Miami
Platja, a Mont-roig del Camp
Tram. 250-01205/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81611).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre el transport i la
custòdia dels comisos de droga
Tram. 250-01203/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81132; 81295).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81614).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81130; 81293).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
3.10.25.
Tramitacions en curs
7
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Proposta de resolució sobre l’habilitació de
la tercera planta de l’Escola Oficial d’Idio·
mes de Tarragona
Núm. 404
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81617).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81133; 81296).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre la concentració
de tots els serveis d’emergència en l’edifici
del centre CAT112 de Reus
Tram. 250-01206/10
Tram. 250-01209/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81615).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre el trasllat de les
dependències dels Serveis Territorials del
Departament d’Economia i Coneixement a
Tarragona
Tram. 250-01207/10
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81136; 81299).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81619).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81134; 81297).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre la recerca d’in·
versions i la implantació d’activitats econò·
miques al Centre Direccional de Cerdanyola
del Vallès
Tram. 250-01210/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81616).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre la climatització
de l’Oficina de Treball de la Generalitat de
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01208/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81137; 81301).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81618).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81135; 81298).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
3.10.25.
Tramitacions en curs
8
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Proposta de resolució sobre els parcs de
conservació de carreteres
Tram. 250-01211/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81138; 81302).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81620).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre les multes im·
posades amb motiu de la campanya «No vull
pagar»
Núm. 404
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81637).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre la dimissió del
ministre d’Educació, Cultura i Esports i la re·
tirada del decret que regula l’escolarització
dels alumnes en llengua castellana a Cata·
lunya
Tram. 250-01214/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81156; 81305).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Tram. 250-01212/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81139; 81303).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81638).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’un llibre blanc sobre l’audiovisual
Tram. 250-01215/10
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81621).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre les taxes de les
escoles oficials d’idiomes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81157).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Tram. 250-01213/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81155; 81304).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
3.10.25.
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81639).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Tramitacions en curs
9
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Proposta de resolució sobre el tancament
de les centrals nuclears
Tram. 250-01216/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81158; 81306).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81640).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre el millorament
dels col·lectors de Can Bruguer i Ca n’Espi·
nós, a Gavà
Tram. 250-01217/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81159; 81307).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81641).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre la creació d’una
unitat de diagnòstic i tractament de la sensi·
bilitat química múltiple i la síndrome de fatiga
crònica a l’Hospital Universitari Joan XXIII,
de Tarragona
Tram. 250-01218/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Núm. 404
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81642).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre l’assumpció de
responsabilitats polítiques per diverses ac·
tuacions policials
Tram. 250-01219/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81161; 81309).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81643).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre la revisió i
l’anul·lació del conveni signat entre l’Autori·
tat Portuària de Barcelona i la Guàrdia Civil i
sobre la protecció de les competències de la
policia portuària
Tram. 250-01220/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81162; 81310).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81644).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81160; 81308).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
3.10.25.
Tramitacions en curs
10
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Proposta de resolució sobre el consens en·
tre els ajuntaments d’Arbolí, Alforja, Vilapla·
na i la Febró (Baix Camp) per a elaborar el
Pla d’ordenació forestal amb relació als ter·
renys del campament militar de Los Casti·
llejos
Núm. 404
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81647).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Tram. 250-01221/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81163; 81311).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81645).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre el trasllat dels
catalans privats de llibertat als centres peni·
tenciaris de Catalunya
Proposta de resolució sobre la suspensió
del projecte de la pedrera prevista a la zona
de Roques Blanques, al Bruc
Tram. 250-01224/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81166; 81313).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81648).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Tram. 250-01222/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81164).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81646).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució de condemna de la in·
tervenció de l’exèrcit israelià a Gaza
Proposta de resolució sobre les obres de
l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
Tram. 250-01225/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81167; 81314).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81649).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Tram. 250-01223/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81165; 81312).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
3.10.25.
Tramitacions en curs
11
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’un informe relatiu a l’estat del riu Ripoll al
seu pas per Ripollet
Núm. 404
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81622).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81169; 81315).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre la gestió del
servei de menjador de l’Escola Mar Nova, de
Premià de Mar
Tram. 250-01226/10
Tram. 250-01229/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81650).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre la reobertura
dels llits d’aguts de l’Hospital de Figueres
Tram. 250-01227/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81168; 81316).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81141; 81318).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81623).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre la gestió direc·
ta del servei de menjador escolar per l’asso·
ciació de mares i pares o l’equip directiu de
l’escola
Tram. 250-01230/10
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81651).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre la retirada dels
plans de disminució de la despesa sanitària
i la no-aplicació de noves mesures d’austeri·
tat als serveis sanitaris
Tram. 250-01228/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81142; 81319).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81624).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81140; 81317).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
3.10.25.
Tramitacions en curs
12
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Proposta de resolució sobre el traçat de
l’autovia A-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i la
Jana i la gratuïtat d’alguns peatges de l’au·
topista AP-7
Tram. 250-01231/10
Núm. 404
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81627).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81143).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81625).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre les obres de
l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
Proposta de resolució sobre la implantació
del projecte Créixer, Innovar i Millorar en Sa·
lut i el fet d’informar adequadament els tre·
balladors i els centres sanitaris afectats
Tram. 250-01234/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81146; 81322).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Tram. 250-01232/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81144; 81320).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81626).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre el manteniment
de la plantilla de Ferrocarrils de la Generali·
tat de Catalunya i la consideració d’aquest
servei com a essencial
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81628).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre la modificació
del sistema tarifari integrat de Transports
Metropolitans de Barcelona i la reconside·
ració del mapa de zones pel que fa a Sant
Vicenç dels Horts
Tram. 250-01235/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81147).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Tram. 250-01233/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81145; 81321).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
3.10.25.
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81629).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Tramitacions en curs
13
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un
llibre blanc sobre la pluralitat en els progra·
mes informatius i les tertúlies dels mitjans au·
diovisuals
Tram. 250-01236/10
Núm. 404
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81632).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81148; 81323).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre la rectificació
del plec de condicions tècniques del servei
del transport sanitari
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81630).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81151; 81325).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Tram. 250-01239/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Proposta de resolució sobre el control de
legalitat en l’actuació de l’empresa privada
que gestiona a Barcelona el lloguer d’un con·
junt d’habitatges dotacionals procedents de
Regesa i de la Fundació Pisos de Lloguer
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81633).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Tram. 250-01237/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81149; 81324).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81631).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre el projecte de la
pota sud entre la carretera C-17 i l’eix Trans·
versal per Vic i Santa Eugènia de Berga
Tram. 250-01240/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81152; 81326).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Proposta de resolució sobre els projectes
de millora de la carretera N-141 entre Anglès
i Salt i la protecció de les valls del Ter i del
Brugent
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81634).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Tram. 250-01238/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81150).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
3.10.25.
Tramitacions en curs
14
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Proposta de resolució sobre els incompli·
ments de la normativa sobre seguretat de la
maquinària industrial
Núm. 404
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81652).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81153; 81327).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre el manteniment
dels serveis de suport vital bàsic i de suport
vital avançat al Vallès Occidental
Tram. 250-01241/10
Tram. 250-01244/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81635).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 80961; 81330).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.10.2014 al 14.10.2014).
Finiment del termini: 15.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre la retirada de
les subvencions al portal Vilaweb
Tram. 250-01242/10
Proposta de resolució sobre els centres
d’innovació i formació ocupacional
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Tram. 250-01245/10
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81154; 81328).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 81636).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.10.2014; 09:30 h.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 80962; 81331).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.10.2014 al 14.10.2014).
Finiment del termini: 15.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre el projecte
d’ampliació del centre comercial La Maqui·
nista, de Barcelona
Tram. 250-01246/10
Proposta de resolució sobre les actuacions
restrictives dels drets del personal sanitari
no facultatiu jubilat
Tram. 250-01243/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 80963; 81332).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.10.2014 al 14.10.2014).
Finiment del termini: 15.10.2014; 09:30 h.
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 81170; 81329).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2014; 09:30 h.
3.10.25.
Tramitacions en curs
15
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Núm. 404
Proposta de resolució sobre la dotació del
Cos de Mossos d’Esquadra amb esprais de
pebre
Proposta de resolució sobre l’ampliació i la
remodelació de diversos centres educatius
de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01247/10
Tram. 250-01251/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 80964; 81333).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.10.2014 al 14.10.2014).
Finiment del termini: 15.10.2014; 09:30 h.
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 80968; 81337).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.10.2014 al 14.10.2014).
Finiment del termini: 15.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre la reobertura
de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Barce·
loneta, a Barcelona
Tram. 250-01248/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 80965; 81334).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.10.2014 al 14.10.2014).
Finiment del termini: 15.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució de reprovació dels
actes dels trabucaires durant la festa major
de Cardedeu
Proposta de resolució sobre l’actualització
de l’indicador de renda de suficiència de Ca·
talunya
Tram. 250-01252/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 80969; 81338).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.10.2014 al 14.10.2014).
Finiment del termini: 15.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre la supressió del
programa de TV3 El medi ambient
Tram. 250-01253/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Tram. 250-01249/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 80966; 81335).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.10.2014 al 14.10.2014).
Finiment del termini: 15.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre la construcció
de l’Escola La Maquinista, de Barcelona
Tram. 250-01250/10
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 80970; 81339).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.10.2014 al 14.10.2014).
Finiment del termini: 15.10.2014; 09:30 h.
Proposta de resolució de rebuig a la cancel·
lació de la presentació de Victus, d’Al·
bert Sánchez Piñol, a l’Institut Cervantes
d’Utrecht per part de l’ambaixador d’Espa·
nya a Holanda
Tram. 250-01254/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 80967; 81336).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.10.2014 al 14.10.2014).
Finiment del termini: 15.10.2014; 09:30 h.
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 80971; 81340).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.10.2014 al 14.10.2014).
Finiment del termini: 15.10.2014; 09:30 h.
3.10.25.
Tramitacions en curs
16
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Proposta de resolució sobre el garantiment
de l’accessibilitat a l’estació ferroviària del
Vendrell per a les persones amb limitacions
físiques o sensorials
Tram. 250-01255/10
Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 80972; 81341).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.10.2014 al 14.10.2014).
Finiment del termini: 15.10.2014; 09:30 h.
3.10.65. PROJECTES
I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS
Proposta per a presentar a la Mesa del Con·
grés dels Diputats la Proposició de llei de re·
forma de l’impost sobre el valor afegit dels
serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i
transport
Tram. 270-00012/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat
Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 81394).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 08.10.2014 al 10.10.2014).
Finiment del termini: 13.10.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.10.2014.
Moció
1. Revisar el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya
2013-2016 a fi i efecte d’incentivar la innovació, la formació i la participació dels diferents actors del sector
per garantir la millora de la qualitat i la imatge de la
marca Catalunya dins del sector turístic.
2. Establir mecanismes de suport al sosteniment del
sector turístic, mitjançant:
a) La creació d’una línia d’ajuts específica per la millora de la competitivitat i l’accés a les noves tecnologies
dels establiments turístics.
b) La creació d’un Pla integral de suport i millora a les
instal·lacions turístiques que incorpori un finançament
específic amb una dotació, a través de l’Institut Català
de Finances, de fins a cinquanta milions d’euros anuals, que ha de tenir una continuïtat com a mínim durant els propers cinc anys.
3. Revisar la normativa d’establiments d’allotjament
turístic i d’habitatges d’ús turístic per adequar-la a
l’aparició de noves necessitats, com a mínim en els següents aspectes:
a) En el supòsit de formulació i tramitació d’instruments de planejament urbanístic que prevegin la nova implantació o ampliació d’establiments d’allotjament turístic, els Ajuntaments han de sol·licitar
l’emissió d’informe, amb caràcter preceptiu, a la
direcció general competent en matèria de turisme,
que estarà obligada a donar resposta en el termini
de dos mesos.
b) En els habitatges d’ús turístic que estiguin ubicats
en edificis d’usos residencials, caldrà tenir l’autorització de la comunitat de propietaris perquè l’habitatge
pugui ser qualificat com a tal i iniciar l’activitat.
MOCIONS SUBSEGÜENTS A
INTERPEL·LACIONS
Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre el model turístic
Tram. 302-00201/10
Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 81597 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 07.10.2014
A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Juli Fernandez ­I ruela, diputat del Grup Parlamentari Socialista,
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub3.10.65.
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el model turístic (tram. 300-00211/10).
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
3.15.
Núm. 404
c) El període mínim del concepte d’estada de temporada en els habitatges d’ús turístic.
d) L’habilitació als Ajuntaments per a la ordenació del
parc d’habitatges d’ús turístic en el si del seu municipi,
en funció de la càrrega turística existent i de les característiques urbanístiques del conjunt del municipi i, si
és el cas, dels seus barris i districtes.
e) La regulació de les habitacions d’ús turístic (bed &
breakfast) per tal que es pugui exercir aquesta activitat
de manera legal, amb les obligacions administratives i
fiscals corresponents.
4. Elaborar un Pla de control i inspeccions en relació a
les activitats turístiques en general, i als apartaments i
habitatges d’ús turístic en particular.
Tramitacions en curs
17
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
5. En el termini de tres mesos, presentar un Pla integral de suport i dinamització del turisme rural i el turisme de muntanya.
6. Implementar mesures per al foment del turisme sostenible, per a la seva adaptació a la nova economia i
per a l’impuls del coneixement, la informació, la innovació, la qualitat, les noves tecnologies i la preservació
del territori i del paisatge, que ha de ser, junt amb la
cultura, element d’identitat pròpia i alhora d’oferta turística diferenciada.
7. Revisar, amb consens amb els diferents operadors,
l’aplicació de l’impost d’estades turístiques, amb els
següents elements:
a) Que la ciutat de Barcelona gestioni el 100% de la recaptació d’aquest impost a la ciutat, i es pugui delegar
perquè a través de les seves pròpies ordenances fiscals
pugui modificar el tipus entre un màxim i un mínim
que la pròpia llei ha de preveure.
b) Garantir que els recursos que es destinen als ajuntaments han de ser per promoció turística, de la sostenibilitat mediambiental i infraestructures que tinguin
relació amb el sector turístic. En qualsevol cas, han de
ser propostes de despeses noves i no per finançar activitats prèvies.
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
Juli Fernandez Iruela
Diputat del GP SOC
Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre la seva gestió econòmica
Tram. 302-00202/10
pament de la llei de consultes populars, actuació que
suposaria incórrer en il·lícits penals.
2. D’acord amb l’article 32 del Decret Legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de
la llei de finances públiques de Catalunya, presentar
de forma immediata en seu parlamentària el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any
2015.
3. Fer efectiu, abans del 31 de desembre de 2014, tots
els pagaments pendents amb farmàcies, entitats del
tercer sector social i altres entitats amb les que la Generalitat ha signat concerts o convenis de col·laboració.
4. En virtut del principi de transparència i de rendiment de comptes, presentar en seu parlamentària un
informe on es detallin les destinacions de tots els ingressos i transferències provinents del Fons de Liquiditat Autonòmica i del Pla de Pagament a Proveïdors.
Aquest informe haurà de detallar de forma clara les
partides i quantitats rebudes, les entitats receptores
d’aquests fons i el deute pendent de la Generalitat.
5. Informar en seu parlamentària de la previsió de
la recaptació obtinguda per la venda d’actius reals
(edificis i altres) i per les concessions i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos de la
Generalitat de Catalunya, incloses en l’actual exercici pressupostari i que s’estimen en 2318 milions
d’euros.
6. Informar en seu parlamentària de la recaptació total
obtinguda, fins el dia 1 d’octubre de 2014, en virtut de
tots els imposts i taxes incorporats per la Generalitat
de Catalunya en l’actual exercici pressupostari.
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014
Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s
Presentació
Núm. 404
José Manuel Villegas Pérez
Diputat del GP de C’s
Grup Parlamentari de Ciutadans
Reg. 81602 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 07.10.2014
Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre els casos de legionel·losi
A la Mesa del Parlament
Tram. 302-00203/10
Carina Mejías Sánchez, portaveu, José Manuel Villegas Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció,
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la seva
gestió econòmica (tram. 300-00208/10).
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 81603 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 07.10.2014
A la Mesa del Parlament
Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. De conformitat amb les interlocutòries del Tribunal
Constitucional, no executar cap partida pressupostària
destinada a qualsevol actuació referida al desenvolu3.15.
Presentació
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern
sobre els casos de legionel·losi (tram. 300-00212/10).
Tramitacions en curs
18
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Moció
Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre el suport a la innovació en els
processos productius
1. El Parlament de Catalunya reconeix la tasca dels
professionals sanitaris i la seva abnegada dedicació a
la gestió de la crisi epidemiològica de legionel·losi de
Sabadell i Ripollet.
Tram. 302-00204/10
Presentació
2. El Parlament de Catalunya rebutja:
Grup Parlamentari d’Esquerra
a) L’actuació coordinadora dins del Departament
de Salut davant la crisi epidemiològica del brot de
legionel·la al Vallès Occidental.
Republicana de Catalunya
b) L’actuació informativa del Conseller de Salut davant
la crisi epidemiològica del brot de legionel·la al Vallès
Occidental.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Millorar la coordinació entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública davant la crisi epidemiològica del brot de legionel·la al
Vallès Occidental.
b) Millorar els nivells d’informació que el Departament de Salut ofereix davant la crisi epidemiològica
del brot de legionel·la al Vallès Occidental.
c) Convertir la Televisió Pública de Catalunya, TV3,
en un veritable servei públic que informi sobre la
situa­ció de possibles futures crisi epidemiològiques
com la que ara ens ocupa.
d) Crear una comissió de seguiment, conjuntament
amb Ajuntaments, associacions de veïns, Consell Comarcal, centres hospitalaris de referència i d’altres institucions representatives de la població de les zones
afectades, per coordinar eficientment la participació i
la informació de tota la població implicada en l’àrea
de la zona de crisi del brot de legionel·losi del Vallès
Occidental.
e) Fer pública la darrera versió actualitzada del protocol d’actuació en aquests casos de crisi sanitària per
brot de legionel·losi.
f) Revisar el contingut del protocol aplicat en aquesta
crisi epidemiològica de legionel·losi, per evitar episodis de descontrol com els viscuts recentment a Sabadell i Ripollet i les seves conseqüències.
g) Millorar i reduir el temps de resposta del Departament de Salut davant futures crisi epidemiològiques
com l’actual de legionel·losi.
h) Promoure la celebració d’una sessió monogràfica
sobre legionel·losi a la Comissió de Salut del Parlament, per analitzar amb més profunditat la gestió de la
crisi de legionel·losi de Sabadell i Ripollet.
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014
Josep Enric Millo i Rocher
Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC
3.15.
Núm. 404
Reg. 81604 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 07.10.2014
A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern
sobre el suport a la innovació en els processos productius (tram. 300-00210/10).
Moció
Exposició de motius
El Parlament de Catalunya constata amb preocupació
que un dels efectes de la crisi econòmica viscuda ha
estat el de la persistència d’un nivell d’inversió en recerca, desenvolupament i innovació per sota del 2%
del PIB que es fixa com un objectiu desitjable en el
context europeu.
Igualment, expressa la necessitat d’avançar especialment en les formes d’inversió de recursos públics en
recerca, desenvolupament i innovació que tenen un
efecte de mobilització de recursos privats; de millorar el sistema d’incentius a la carrera investigadors
centrats en els efectes de la recerca en la millora dels
processos productius i la creació de llocs de treball i
en l’optimització dels instruments d’innovació, molt
especialment, pel creixement i integració de la xarxa
TECNIO de centres tecnològics.
El Parlament de Catalunya vol expressar també, amb
aquesta moció, la necessitat urgent de donar un nou
impuls a les polítiques de suport a la innovació si es
vol garantir la creació i pervivència de llocs de treball
amb futur en la nostra economia.
Per tots aquests motius, es presenta la següent
Moció sobre el suport a la innovació en els
processos productius:
El Parlament de Catalunya insta el Govern a
1. Reforçar les polítiques de suport a la innovació en
els processos productius basant-se en les següents premisses:
1.1. Una economia innovadora, de valor afegit, del coneixement, requereix d’una sòlida base industrial. Les
Tramitacions en curs
19
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
polítiques d’innovació, per tant, estaran vinculades a
les de desenvolupament industrial.
1.2. La necessitat que l’esforç públic en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) estigui orientat a la
mobilització de recursos privats, amb el doble objectiu
de mobilitzar més recursos i, al mateix temps, orientar
la R+D+i a la millora del teixit productiu.
En aquest sentit, es fixa l’objectiu a cinc anys de destinar una tercera part dels fons estructurals provinents
d’Europa i dels fons de política de projectes en R+D+i
propis de la Generalitat a projectes conjunts amb el
sector privat que comportin una aportació de 2 euros
privats o més per cada euro públic.
1.3. La voluntat d’introduir un sistema variable de finançament de les institucions acadèmiques I cientí­
fiques en funció del pes de la transferència tecnològica
que posin a l’abast de les empreses que generi valor
afegit, innovació i creació de llocs de treball en la nostra indústria.
1.4. Assumir el repte de l’Estat emprenedor, la necessitat que aquest sigui actiu en crear ecosistemes innovadors atractius per als projectes disruptius, aquells
més innovadors i relacionats amb la competitivitat
a llarg termini, la construcció d’un sistema nacional
d’innovació i el desenvolupament industrial basat en
el coneixement.
1.5. Assumir la innovació com a prioritat en els pressupostos propis, tot comptant amb els recursos generats en altres administracions però sense delegar exclusivament en aquests la responsabilitat de donar
suport a la innovació.
1.6. Utilitzar la compra pública innovadora com a motor per a la innovació.
1.7. Donar als centres tecnològics i, en especial, als
Centres Tecnològics Avançats (CTS’s) de la xarxa Tecnio un rol central dins el model d’innovació industrial.
Som un país de petita i mitjana empresa i, per tant,
d’empreses amb la necessitat de recolzar la seva innovació en estructures externes a l’empresa, amb una
oferta tecnològica de primer nivell i útil per al teixit
productiu.
El Parlament constata que el nivell de facturació actual dels centres tecnològics de Catalunya està molt per
sota el potencial de l’economia catalana i insta el Govern a fixar-se l’objectiu de multiplicar-ho per 4 o més
en l’horitzó 2020.
Núm. 404
al i orientar-se millor al servei a la innovació en la petita i mitjana empresa. Pel que fa als Centres Tecnològics Avançats, garantir que les iniciatives d’integració
en curs no suposin pèrdua de connexió empresarial ni
competència entre ells, arribant a constituir com a mínim un gran centre d’innovació que integri tots aquells
CTA que vulguin formar-ne part.
2.2. Dialogar amb tots els centres de la xarxa TECNIO
per a que aquest procés es produeixi amb el màxim
consens.
2.3. El centre, o centres, resultants d’aquest procés
d’integració operarà amb l’objectiu d’arribar a finançar-se l’any 2017 amb un terç de finançament basal públic, un terç de finançament competitiu i un terç de
facturació de serveis al teixit productiu.
2.4. El Govern promourà aquest procés d’integració amb unes aportacions coherents amb l’enunciat
als punts 2.1 i 2.2, i en cap cas inferiors als 10 milions d’euros el 2014, 15 milions el 2015 i 20 milions
el 2016, mitjançant contractes programes plurianuals
condicionats a l’acompliment d’objectius.
2.5. Es formularà un nou model de col·laboració estable amb els altres centres TECNIO, que n’augmenti
l’eficàcia i les sinèrgies i els aglutini al voltant d’estructures comunes vinculades a les universitats de referència.
2.6. S’establiran centres de referència per a sectors industrials definits a l’estratègia catalana d’especialització (RIS3).
3. Presentar al Parlament les actuacions dutes a terme
per afavorir l’esmentat procés d’integració dels centres
tecnològics.
4. Presentar al Parlament les actuacions dutes a terme per al compliment del que s’establia a les mocions
51 X i 131 X en relació a la modificació dels criteris
d’acreditació i avaluació del personal de recerca dependent d’universitats i centres de recerca que n’incrementi la valoració per a la inscripció de patents i la
transferència tecnològica al sector productiu.
5. Presentar al Parlament les actuacions dutes a terme
per a potenciar els doctorats industrials i l’avaluació
dels resultats dels primers programes.
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2014
Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC
Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
2. Desenvolupar l’objectiu d’optimització dels instruments d’innovació fixat en l’Acord per al Diàleg Social
Permanent i, per tant, insta el Govern a:
2.1. Impulsar un procés d’integració dels centres de la
Xarxa TECNIO orientat a guanyar economies d’escala, aixecar l’oferta tecnològica pública i privada, els
serveis d’innovació, incrementar la capacitat comerci3.15.
Tramitacions en curs
20
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Núm. 404
Tram. 302-00205/10
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent
a la Interpel·lació al Govern sobre el model turístic
(tram. 300-00209/10).
Presentació
Moció
Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre les polítiques públiques amb re·
lació a l’economia col·laborativa
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 81605 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 07.10.2014
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Promoure de forma urgent, per mitjà d’un DecretLlei, les modificacions necessàries a la llei d’urbanisme de Catalunya; a la llei del dret a l’habitatge per tal
de, com a mínim:
A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern
sobre les polítiques públiques amb relació a l’economia col·laborativa (tram. 300-00213/10).
Moció
1. El Parlament constata que l’emergència de noves
formes de consum col·laboratiu suposa alhora reptes i
oportunitats degut al seu impacte social i econòmic,
i manifesta la necessitat d’adaptar el marc normatiu
per tal de garantir la màxima seguretat jurídica per als
consumidors, operadors econòmics i administracions
públiques.
2. El Parlament acorda impulsar una Comissió d’Estudi
sobre Consum Col·laboratiu amb l’objectiu de determinar un marc general d’actuació de les administracions
públiques, incloses noves propostes de regulació normativa si s’escau, amb un treball conjunt dels grups parlamentaris, representants d’operadors econòmics i de
consumidors i d’administracions públiques catalanes.
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014
Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC
Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC
Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre el model turístic
Tram. 302-00206/10
Presentació
a) Tornar a introduir el requeriment de prèvia llicència expressa, i no simple acte de comunicació, per a la
transformació d’usos residencials d’habitatge en allotjaments o apartaments turístics, albergs, hotels o qualsevol figura similar.
b) Introduir les mesures necessàries per impedir que
en un edifici de caràcter residencial, destinat a habitatge, es puguin introduir usos d’allotjaments o apartaments turístic, albergs, hotels o similar, sense que
existeixi un planejament urbanístic especial que ho
permeti, sempre de forma limitada i justificada per
l’existència d’una demanda turística significativa en el
municipi respectiu.
c) Tornar a introduir les mesures de la llei del dret a
l’habitatge, que permetien l’expropiació de l’ús d’habitatges desocupats de forma injustificada o que no es
destinin a habitatge permanent, ja sigui en propietat o
lloguer, per causa d’incompliment de la funció social
de l’habitatge, per tal de destinar-los a lloguer social.
2. Promoure de forma urgent, per mitjà d’un DecretLlei les modificacions necessàries en la llei d’Ordenació Territorial de Catalunya, Llei de Turisme de
Catalunya, Pla Territorial General de Catalunya i
Plans Territorials Parcials vigents per tal de, com a
mínim:
a) Requerir la tramitació i aprovació de Plans especial sectorials d’usos turístics, en totes aquelles ciutats,
viles, pobles i conurbacions afectats per la massificació turística, –amb especials incidència en la ciutat de
Barcelona–, per tal de:
a.1) limitar, regular i controlar la «càrrega turística
màxima admissible» per mitjà de paràmetres objectius.
A la Mesa del Parlament
a.2) establir mesures per tal que els Ajuntaments de
municipis, amb massificació turística, puguin limitar
i fins i tot prohibir els allotjaments turístics de qualsevol mena, no sols en edificis d’habitatges ja existents, sinó també en aquells barris o sectors en que
predominen els habitatges destinats a residència permanent.
Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas,
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord
a.3) regular les activitats a l’espai públic i a l’espai privat de caràcter públic (comerços, establiments, allotjaments, etc)
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 81751 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 07.10.2014
3.15.
Tramitacions en curs
21
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Núm. 404
b) Adoptar la mesura de suspensió immediata de concessió de llicències per introduir usos d’allotjaments
o apartaments turístic, albergs, hotels o similar, en
aquells barris o sector de ciutats, viles, pobles i conurbacions afectats per la massificació turística, –amb
especial incidència en la ciutat de Barcelona, fins i
tant no s’aprovi el corresponent planejament especial
d’usos turístic-residencials.
a) Recuperar recursos i espais naturals i rurals de Catalunya, com entre d’altres, la conservació de parcs naturals i de zones d’interès ecològic i paisatgístic, recuperació de camins per a la pràctica del senderisme i
l’excursionisme, creació d’infraestructures d’interpretació mediambiental, recuperació del patrimoni natural, manteniment de les activitats agràries tradicionals
i de les artesanies locals.
3. Que els Departaments de Territori i Sostenibilitat,
d’Em­presa i Ocupació, d’Economia i coneixement i
d’In­terior, estableixin un pla de coordinació dels seus
serveis d’inspecció urbanístics, d’activitats i fiscal,
amb els Ajuntaments de municipis afectats, per tal de
posar fi i sancionar el fenomen dels allotjaments, apartaments o albergs turístics irregulars i els actes d’incivisme derivats de l’excessiva concentració d’activitats
turístiques.
b) Revaloritzar els elements patrimonials i de rellevància social, cultural i turística, com per exemple,
la rehabilitació de patrimoni cultural; senyalització,
il·luminació i condicionament de recursos patrimonials; conservació de jaciments arqueològics; recuperació d’arquitectures populars; creació de centres per a
la difusió de tradicions i valors etnogràfics.
4. Que la Secretaria d’Habitatge del Departament de
Territori i Sostenibilitat:
a) Apliqui un programa especial d’adquisició d’habitatges buits en els barris o sectors afectats per la
presència de pressió d’usos turístics i allotjaments,
apartaments o albergs turístics irregulars, per tal de
destinar-los a lloguer social.
b) Doti de més personal als serveis d’inspecció i disciplina en matèria d’habitatge, en col·laboració amb els
municipis afectats per tal d’ampliar i agilitzar les investigacions de possibles casos d’assetjament o mobbing immobiliari, relacionats amb la concentració de
pisos turístics en una mateixa finca, aplicant les mesures previstes en la llei del dret a l’habitatge per combatre les actuacions d’assetjament immobiliari.
5. Iniciar canvis en la composició dels òrgans de participació dels Patronats i Consorcis de Turisme incorporant la presència d’entitats veïnals i sindicals junt amb
els altres agents que hi participen per garantir una millor anàlisi i la proposta de tots els sectors econòmics i
socials que actuen sobre el territori.
c) Remodelar i rehabilitar zones turístiques i promoció
del turisme rural i l’agroturisme.
d) Revertir els impactes que el turisme (massificació,
estacionalitat) pugui provocar a les comunitats, a la
població i als recursos naturals.
e) Millorar l’equilibri territorial, creant noves ­à rees
d’atracció i de desconcentració d’altres zones per a
equilibrar els efectes positius i negatius que comporta el desenvolupament de qualsevol activitat turística.
9. Destinar el 50 % dels recursos d’aquest Fons turístic
a les administracions locals, en funció de la recaptació
corresponent per establiments i equipaments, les quals
els destinaran a projectes i/o actuacions què s’emmarquin dins dels objectius establerts pel Fons.
10. Deixar exemptes de l’Impost sobre les estades en
establiments turístics les cases rurals i les cases de pagès lligades a explotacions agrícoles, ramaderes, silvícoles i forestals en totes les seves formes i variants
atès que ja cobreixen en la seva activitat els objectius
del Fons turístic i contribueixen al reequilibri territorial.
6. Implementar mesures per evitar que la presència
massiva de turisme encareixi de manera artificial els
costos de la vida a nombroses zones de la ciutat de
Barcelona, així com la resta de municipis turístics per
evitar l’expulsió dels veïns i canviï la fisonomia dels
barris.
11. Fer complir la legislació vigent en matèria d’horaris, condicions laborals, retribució salarial utilitzant
tots els mitjans disponibles, com la inspecció de treball i actuar amb la contundència necessària per eliminar el frau de llei i els abusos detectats sobre les
persones treballadores del sector.
7. Fer complir la legislació vigent en matèria d’horaris,
condicions laborals, retribució salarial utilitzant tots
els mitjans disponibles, com la inspecció de treball i
actuar amb la contundència necessària per eliminar el
frau de llei i els abusos detectats sobre les persones
treballadores del sector.
12. Reforçar els mitjans per a la millora de la q­ ualitat
del sector, principalment en l’àmbit de la forma­ció
d’empresaris i treballadors, procurant la col·labora­
ció entre els diversos agents implicats, amb l’objectiu
de dignificar i posar en valor la professió, en especial
dels perfils professionals menys qualificats.
8. Modificar la taxa sobre les estades en establiments
turístics per destinar els recursos del fons a projectes o
actuacions que persegueixin alguns dels objectius següents:
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014
3.15.
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA
Tramitacions en curs
Laura Massana Mas
Diputada GP ICV-EUiA
22
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
4.
INFORMACIÓ
4.70.
COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS
Núm. 404
que durant l’absència del conseller d’Empresa i Ocupació, del 5 al 10 d’octubre de 2014, ambdós inclosos,
s’encarregarà del despatx del seu Departament el conseller de la Presidència.
Cordialment,
DEL GOVERN, DELEGACIONS
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX
Barcelona, 26 de setembre de 2014
Encàrrec del despatx del conseller d’Eco·
nomia i Coneixement a la consellera d’Ense·
nyament
N. de la R.: El Decret 128/2014, de 26 de setembre,
d’encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i Ocupació al conseller de la Presidència, del 5 al 10 d’octubre de 2014, ambdós inclosos, és publicat al DOGC
6720, del 3 d’octubre de 2014.
4.70.01. COMPOSICIÓ
Tram. 330-00074/10
Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya
Presentació
President de la Generalitat
Reg. 81599 / Coneixement: 03.10.2014
Encàrrec del despatx del conseller de Ter·
ritori i Sostenibilitat al conseller de Justícia
A la presidenta del Parlament
Tram. 330-00076/10
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte
que durant l’absència del conseller d’Economia i Coneixement des del dia 3 fins al dia 6 d’octubre de 2014,
ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu
Departament la consellera d’Ensenyament.
Cordialment,
Barcelona, 26 de setembre de 2014
Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya
N. de la R.: El Decret 127/2014, de 26 de setembre, d’encàrrec del despatx del conseller d’Economia i Coneixement a la consellera d’Ensenyament des del dia 3 d’octubre fins al dia 6 d’octubre de 2014, ambdós inclosos,
és publicat al DOGC 6720, del 3 d’octubre de 2014.
Encàrrec del despatx del conseller d’Empre·
sa i Ocupació al conseller de la Presidència
Tram. 330-00075/10
Presentació
President de la Generalitat
Reg. 81601 / Coneixement: 03.10.2014
A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k)
de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos
compte que durant l’absència del conseller de Territori
i Sostenibilitat, des del dia 3 fins al dia 11 d’octubre de
2014, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del
seu Departament el conseller de Justícia.
Cordialment,
Barcelona, 29 de setembre de 2014
Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya
N. de la R.: El Decret 131/2014, de 29 de setembre,
d’encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat al conseller de Justícia des del dia 3 d’octubre fins al dia 11 d’octubre de 2014, ambdós inclosos,
és publicat al DOGC 6720, del 3 d’octubre de 2014.
Presentació
President de la Generalitat
Reg. 81600 / Coneixement: 03.10.2014
A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte
4.70.01.
Informació
23
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
5/X, del Parlamento de Cataluña, de 23 de enero de
2013, por la que se aprobaba la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.
4.87.
PROCEDIMENTS DAVANT EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4.87.10.
RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA
Recurs d’inconstitucionalitat 5829/2014, in·
terposat pel president del Govern de l’Estat
contra diversos preceptes de la Llei 10/2014,
del 26 de setembre, de consultes populars
no referendàries i d’altres formes de partici·
pació ciutadana
Tram. 381-00004/10
Recusació dels magistrats Francisco Pérez de
los Cobos Orihuel i Pedro José González-Trevijano Sánchez
Al Tribunal Constitucional
Los letrados del Parlamento de Cataluña suscritos,
obrando en nombre y representación del mismo según
consta acreditado en el recurso de inconstitucionalidad número 5829-2014, promovido por el Presidente del Gobierno contra diversos preceptos de la Ley
10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares
no referendarias y otras formas de participación ciudadana, como mejor en derecho proceda,
Dicen:
• Que en cumplimiento del acuerdo de la Mesa del
Parlamento de Cataluña, de 2 de octubre de 2014, cuya
certificación se adjunta, plantean incidente de recusación en el presente procedimiento contra el presidente
del Tribunal Constitucional, Excmo. Sr. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.
• Que en cumplimiento del mismo acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña, también plantean incidente de recusación contra el Magistrado del Tribunal
Constitucional, Excmo. Sr. Pedro José González-Trevijano Sánchez.
La presente recusación se fundamenta en la concurrencia en los mencionados magistrados de los motivos y causas de recusación, especialmente las previstas en los apartados 9 y 10 del artículo 219 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que se exponen y
justifican en los antecedentes de hecho y en los fundamentos jurídicos que se relacionan a continuación:
1.
Motivos por los cuales el Parlamento de
Cataluña presenta esta recusación
1.1. El pasado mes de marzo de 2014, algunos medios
de comunicación informaron sobre la inminente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Resolución
4.87.10.
Núm. 404
Esos medios (concretamente La Vanguardia del día
10 de marzo de 2014) publicaron informaciones preocupantes sobre algunos magistrados que forman parte del Tribunal Constitucional (entre ellos, Pedro José González-Trevijano), destacando haber realizado
manifestaciones públicas de signo contrario al nacionalismo catalán en general y más concretamente al
proceso que impulsa la realización de una consulta
ciudadana en Cataluña sobre su futuro político colectivo, así como su estrecha relación con la Fundación
para el Análisis y los Estudios Sociales (conocida como FAES).
Las referidas declaraciones públicas no se habrían limitado al plano de la opinión sino que se habrían referido también, según las informaciones aparecidas, a
la valoración de la cuestión que se dilucidaba en aquel
procedimiento, que en esencia es muy parecida a la
que se dilucida en el presente procedimiento de inconstitucionalidad desde la perspectiva jurídico-constitucional.
1.2. Tales noticias pusieron en alerta al Parlamento de
Cataluña, especialmente después de que hubiera trascendido que el Presidente del Tribunal Constitucional,
Francisco Pérez de los Cobos, era militante del Partido Popular, que había publicado un libro de aforismos
en el que se contenían algunos dedicados a Cataluña y
al nacionalismo catalán en claro tono despectivo y que
había tenido también relación con la FAES.
El Parlamento de Cataluña había planteado anteriormente incidente de recusación del Presidente del Tribunal por estos motivos en diversos procedimientos,
entre ellos el de impugnación de la Resolución 5/X, de
23 de enero de 2013. Este intento fue rechazado «a limine» por el Auto 180/2013, de 17 de septiembre. Pero
esta inadmisión «a limine» no impide volverla a plantear en el presente recurso por ser una causa procesal
nueva y por razón del especial relieve constitucional
que tiene y de su incidencia sobre los motivos que justifican la recusación.
El Parlamento de Cataluña ha realizado diversas indagaciones que confirman que el magistrado Pedro José
González-Trevijano ha tenido estrechas relaciones con
la FAES y ha realizado de forma reiterada manifestaciones contra el nacionalismo catalán y sobre la evolución de la autonomía de Cataluña y su futuro político
en medios de comunicación y en publicaciones recopilatorias.
Por otra parte, el Parlamento también ha podido comprobar la existencia de otras manifestaciones públicas
del presidente del Tribunal Constitucional en el mismo sentido antes indicado, que no eran conocidas en
el momento de interponer su recusación el año 2013.
Como se ha dicho, esa recusación fue rechazada «a
Informació
24
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
limine» por el Auto 180/2013, sin que ello permitiera
aclarar la existencia o no de las causas de recusación
invocadas, tal y como pusieron de relieve los votos
particulares de los magistrados Luis Ignacio Ortega y
Fernando Valdés Dal-Ré. Además, de forma muy reciente y en relación a la actuación del presidente del
Tribunal en la fase de admisión a trámite del presente recurso, se han producido también otras circunstancias que, a criterio de esta parte, amplían los motivos
de recusación.
1.3. El Parlamento de Cataluña no llegó a presentar
la recusación en el procedimiento de impugnación de
la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña porque
antes recayó la Sentencia del Tribunal Constitucional
42/2014, de 25 de marzo.
Sin embargo, se encuentra ahora en la necesidad de
presentarla en el presente recurso de inconstitucionalidad porque lo que se debate en el mismo, una vez conocidos los motivos en los que se fundamenta el recurso, dan consistencia y solidez a la recusación.
El recurso presentado por el Presidente del Gobierno
pone de manifiesto que su principal finalidad es la de
impugnar la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, porque considera que se ha aprobado única y exclusivamente para dar amparo a la consulta sobre el derecho
a decidir respecto al futuro político de Cataluña. La
lectura del recurso no ofrece duda alguna al respecto
y sitúa en el centro del debate una cuestión especialmente sensible, como es la aspiración política que se
quiere defender y expresar por medio de la consulta,
cuestión en torno a la cual se han producido manifestaciones claras y contundentes de los magistrados recusados y otras actuaciones que permiten cuestionarse
seriamente su capacidad e idoneidad para resolver este asunto con las condiciones que la Constitución y la
LOTC exigen.
La naturaleza y el contenido de esas manifestaciones y
actuaciones atribuibles a los magistrados y su relevancia a los efectos de lo que se debate en la presente causa
configuran un escenario que no se había planteado desde la impugnación de la Resolución 5/X y que justifica la presente recusación. En efecto, esta es la primera
ocasión desde entonces en que la recusación puede ser
planteada con fundamento debido al debate jurídicoconstitucional que plantea el recurso interpuesto por el
Presidente del Gobierno contra la ley impugnada.
La interposición de una recusación no es una simple
petición graciable que las partes pueden plantear en
un procedimiento. Se trata de un verdadero derecho
procesal que también puede ejercerse, como el mismo
Tribunal ha admitido reiteradamente, en el marco del
proceso constitucional. Por consiguiente, si la recusación se funda en hechos que ofrecen dudas razonables
sobre la independencia y la imparcialidad de los magistrados, debe ser examinada para garantizar una tutela judicial real y efectiva.
4.87.10.
Núm. 404
Esta recusación no es un intento de inhabilitar a unos
magistrados por razón de sus ideas. Se trata de algo
muy distinto, que consiste en poner de relieve que,
como consecuencia de estas ideas o incluso prescindiendo de las mismas, los magistrados han incurrido
en una situación y en unas circunstancias personales que comprometen su independencia o imparcialidad debido a su estrecha relación (indirecta pero real, como se demostrará), con una de las partes y por
su posición personal y pública contraria y beligerante
respecto a otras ideas, concretamente las que expresa
la ley objeto del presente procedimiento, tal como lo
plantea el recurso de inconstitucionalidad. El punto de
vista a considerar no es el de la ideología de los magistrados recusados, sino los intereses del Parlamento
en este proceso, en la medida que la actuación de los
magistrados constituye una manifestación clara y contundente, como se demostrará, de un posicionamiento
político y jurídico radicalmente y comprometidamente
contrario a la misma naturaleza política que expresa el
Parlamento catalán, de mayoría nacionalista, y a la ley
que éste ha aprobado y que, habiendo sido recurrida,
ahora deben enjuiciar.
Esta recusación se plantea concretamente respecto
del recurso de inconstitucionalidad número 5829-2014
interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la
Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación
ciudadana, cuyo contenido pone en evidencia, habida
cuenta del contenido del mismo recurso, esa contradicción en grado máximo, ya que a nadie se le oculta
que se trata de un acto parlamentario cuya impugnación por el Estado lleva necesariamente al terreno del
debate jurídico una cuestión (la posibilidad de realizar una consulta sobre el derecho a decidir) que genera
inevitablemente un conflicto de intereses que afecta a
la independencia e imparcialidad de los magistrados.
Es necesario precisar que la Ley 10/2014 no es una ley
«ad hoc» pensada para la consulta sobre el «derecho a
decidir». Sin embargo, como ya se ha dicho, el planteamiento del recurso interpuesto por el Presidente del
Gobierno se basa en esa hipótesis y convierte la ley en
la «ley de la consulta», sobre todo después que el Gobierno de la Generalidad ha dictado en aplicación de
la misma el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre,
de convocatoria de la consulta popular no referendaria
sobre el futuro político de Cataluña (que ha sido objeto
también de impugnación por el Estado).
Esta parte ha sostenido en el escrito por el cual se pide
el levantamiento de la suspensión de la ley impugnada, que la Ley 10/2014 es una ley general, que no puede ser analizada ni valorada constitucionalmente sólo
desde la óptica de la posible cobertura a la consulta
sobre el derecho a decidir. Esta cuestión se desarrollará debidamente en las alegaciones que esta parte aún
tiene que presentar. Sin embargo, ello no evita, como
es lógico, que aunque la ley no sea una ley específi-
Informació
25
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
ca para dicha consulta, ésta se haya convertido en el
elemento central del debate, porque así lo ha querido
plantear el recurso impuesto por el Presidente del Gobierno y por la conexión que existe entre la misma y el
decreto de convocatoria que el Tribunal deberá examinar al mismo tiempo.
1.4. Nos encontramos, pues, ante un proceso constitucional que tiene como objeto un acto legislativo con
unas características que exigen a las personas que deben pronunciarse sobre el mismo poder hacer una valoración técnico-jurídica del mismo que no se encuentre contaminada por factores políticos, por relaciones
con las partes o por otras circunstancias que impidan
diferenciar adecuadamente en este caso entre lo político y lo jurídico. Dicho en otras palabras, es más necesario que nunca velar para que en la resolución del
caso no se antepongan criterios de afinidad política o
una posición ideológica predeterminada contraria a la
que refleja el acto a enjuiciar, por encima de una valoración neutra y desapasionada desde el punto de vista
jurídico.
Si concurren en un magistrado circunstancias suficientes para considerar que éste ya tiene formado un
juicio inamovible sobre la cuestión o tiene una inclinación de ánimo hacia su objeto o el contenido de lo que
se debate, es imposible que el resultado de su actuación pueda considerarse como una valoración plenamente objetiva de los fundamentos jurídicos y fácticos
desde el punto de vista de las exigencias que impone
la imparcialidad.
Por las razones expuestas, es necesario que el Tribunal
analice y valore los argumentos de esta parte sobre las
causas que, a su juicio, justifican la recusación, para
garantizar que todos los magistrados estén en condiciones subjetivas y objetivas de poder actuar sin tener
hecho un juicio anticipado sobre el asunto, con el distanciamiento emocional necesario y sin un interés en
el resultado (propio o de terceros con los que se mantenga afinidad personal o ideológica).
1.5. Ante los hechos y manifestaciones de los magistrados recusados de que tiene conocimiento el Parlamento de Cataluña y que se exponen y analizan después con detalle, es lícito que el Parlamento se plantee
dudas razonables y objetivas sobre la imparcialidad de
los mismos a fin de poder confiar en que el resultado
del proceso quede fuera de sospecha desde este punto
de vista.
En este sentido, el Parlamento de Cataluña quiere
plantear a los miembros del Tribunal algunas preguntas que legítimamente se formula en defensa de los
intereses políticos que representa e invita a todos los
miembros del mismo a que se las respondan una vez
leídos este escrito y los documentos que lo acompañan.
Estas preguntas son las siguientes:
a) ¿Puede el Parlamento de Cataluña, como parte del
proceso, confiar en la imparcialidad de magistrados
4.87.10.
Núm. 404
que han manifestado abiertamente beligerancia, aversión y desprecio hacia el nacionalismo catalán, la identidad catalana, sus políticos o sus instituciones?
b) ¿Puede el Parlamento de Cataluña, como parte del
proceso, confiar en la imparcialidad de magistrados
que se han pronunciado reiteradamente en términos
rotundos y apodícticos sobre la inconstitucionalidad
del proceso político sobre el «derecho a decidir»?
c) ¿Puede el Parlamento de Cataluña, como parte del
proceso, confiar en la imparcialidad de magistrados
que han tenido una estrecha e intensa relación de colaboración con la FAES, autodefinida como «fábrica o
laboratorio de ideas» al servicio del Partido Popular,
partido que mantiene una oposición frontal contra las
ideas y el proceso político que subyace en el presente
procedimiento?
d) ¿Puede el Parlamento de Cataluña, como parte del
proceso, confiar en la imparcialidad de magistrados
que no han sido transparentes acerca de su relación de
militancia –una vez ocupado el cargo y posteriormente– en un partido político que muestra una oposición
radical al proceso sobre el «derecho a decidir» y que
ha expresado su voluntad de impedir su ejercicio por
todos los medios?
e) ¿Es razonable esperar que la concurrencia de estas
circunstancias en algunos miembros del Tribunal no
contamine y afecte a su imparcialidad o incluso llegue
a afectar a la independencia del propio Tribunal?
f) ¿Se puede pedir al Parlamento de Cataluña y a la
sociedad catalana en general que confíe en la independencia e imparcialidad de un Tribunal en el que algunos de sus miembros incurren en las circunstancias
antes descritas?
2. La naturaleza y la función constitucional
del Tribunal Constitucional
2.1. Cuando nos preguntamos por la naturaleza del
Tribunal Constitucional, la cuestión clave es si se trata
de un órgano político o un órgano de naturaleza jurisdiccional. Existe un amplio debate sobre esta cuestión pero lo que importa destacar es que el Tribunal
Constitucional ejerce una función jurisdiccional y sus
decisiones no deben fundarse, por tanto, en criterios
políticos sino en criterios jurídicos, esto es, mediante
criterios propios de la interpretación y aplicación del
derecho, en base a los cuales actúan todos los tribunales.
En este sentido y respecto del ámbito especializado de
su conocimiento, el Tribunal Constitucional se erige
como el último árbitro de una eventual confrontación
(jurídica, no política) entre la Constitución y la libertad de los poderes públicos de configurar el ordenamiento jurídico o de ejercer sus funciones institucionales, en este caso las que corresponden al Parlamento
Informació
26
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
de Cataluña de acuerdo con el artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía.
La Constitución no configura el Tribunal Constitucional como un órgano político que tiene como razón de
ser emitir juicios políticos, resultando así irrelevante que su actuación se base en la defensa de intereses
partidistas y su designación en meros criterios de afinidad política. Por el contrario, el modelo que se desprende de nuestra Constitución lo define claramente
como un verdadero «Tribunal» que ejerce funciones
jurisdiccionales para interpretar la Constitución como
norma jurídica.
Y para poder desarrollar adecuadamente esta función,
en sus justos términos, es necesario que el Tribunal
Constitucional cumpla con determinados requisitos
para que se preserve siempre la integridad de este modelo. Por este motivo la Constitución determina que la
designación de los magistrados del Tribunal Constitucional debe hacerse atendiendo a criterios de calidad y
excelencia dentro de los ámbitos profesionales jurídicos que menciona el artículo 159.2 CE.
2.2. Es cierto que la designación de los miembros del
Tribunal Constitucional tiene un componente político
innegable por razón de la naturaleza de los órganos
que intervienen en esta designación. Pero ello no debe
inducir a la confusión de pensar que la naturaleza política del órgano designante signifique que los méritos y
la capacidad a valorar en los designados sean criterios
de ideología o de afinidad política.
La finalidad de la designación no es esta sino la que
estable el artículo 159.2 CE, esto es, la concurrencia
y prevalencia en los designados de criterios profesionales especialmente cualificados en los diferentes ámbitos de la aplicación del derecho. Pero que ofrezcan
también garantías de poder ejercer su función con independencia e imparcialidad.
Esta conclusión no se desprende únicamente del artículo 159.2 CE, sino que se confirma claramente en
el establecimiento de los mandatos de independencia
e imparcialidad que deben aplicarse tanto al propio
Tribunal como a los magistrados que lo componen.
De esta forma, el artículo 159.5 CE establece que los
miembros del Tribunal Constitucional «serán independientes», el artículo 1 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) reconoce la independencia del Tribunal Constitucional respecto de los demás
órganos constitucionales y su sometimiento «sólo» a
la Constitución y a su propia ley orgánica. El círculo
lo cierra el artículo 22 de la LOTC cuando determina
que los miembros del Tribunal deberán ejercer su función de acuerdo con el principio de «imparcialidad»
inherente a la misma.
La Constitución y la LOTC configuran claramente el
Tribunal Constitucional como un órgano que, en el
ejercicio de sus funciones, por ser estas de naturaleza
jurisdiccional, debe contar en todo momento con las
4.87.10.
Núm. 404
garantías necesarias para cumplirlas de acuerdo con
los mandatos de independencia e imparcialidad referidos a la misma institución y a sus miembros. Si esta
premisa no se cumple, la propia Constitución quedaría
vulnerada por la desnaturalización que ello supondría
del órgano de control constitucional que la misma concibe.
2.3. Desgraciadamente, el Parlamento de Cataluña entiende que esta «desnaturalización» ya se ha producido desde hace algún tiempo por el peso que en el proceso de designación se viene dando en algunos casos
a criterios de afinidad y compromiso político por encima de los criterios estrictamente profesionales. No
se niega la existencia de dichos méritos en los magistrados, lo que se critica es la prevalencia que tienen
los criterios políticos en la designación, lo que puede
comportar una «desviación de poder» respecto de la
finalidad que persigue el artículo 159.2 CE y la dificultad de garantizar adecuadamente los principios de
independencia e imparcialidad.
Desde hace unos años se ha establecido en el imaginario social la idea de que el Tribunal Constitucional es
un órgano altamente politizado por razón de la importancia que se ha dado a los criterios de afinidad política sobre los de naturaleza técnica cuando se trata de
elegir a sus miembros. La utilización de expresiones
en los medios de comunicación referida a mayorías o
minorías «conservadoras» o «progresistas» o al sistema de «cuotas», evidencia la gravedad de este pro­
blema y de la extendida percepción de que el Tribunal
se ha convertido en otra instancia política más (la última), que los partidos políticos quieren controlar en
beneficio de sus intereses y para dirimir sus confictos
políticos. Esta situación proyecta también una imagen,
y hasta cierto punto una convicción en los ciudadanos, de que las decisiones del Tribunal en los asuntos de mayor calado político y social ya están predeterminadas.
Negar esta realidad es difícil, aunque esta parte entiende que no es tan simple como parece dada la dificultad
de separar los criterios políticos de los profesionales
en el momento de escoger a las personas que pueden
acceder al Tribunal Constitucional. La influencia de
criterios de afinidad ideológica no puede negarse y
no debería ser tampoco un problema si los criterios
técnicos fueran los prevalentes en la designación y se
dieran las condiciones necesarias para garantizar la
independencia y la imparcialidad de los magistrados.
Pero todo esto cambia y se desvirtúa cuando la voluntad que se esconde tras la designación es la de colocar
en el Tribunal a personas especialmente comprometidas con un determinado partido político que no cumplen con las condiciones objetivas, por el peso de sus
propias convicciones políticas o por razón de sus relaciones, para poder distanciarse de sus compromisos
previos y poder valorar al mismo tiempo con la distancia y frialdad necesarias los actos de los poderes pú-
Informació
27
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
blicos que pueden entrar en contradicción más directa
con ese ámbito de «compromiso».
Este problema puede que no sea especialmente grave
cuando se dilucidan cuestiones técnicas o de escaso
calado político. Pero adquiere toda su virulencia cuando el objeto del proceso hace inevitable que se produzca este conflicto. Y el caso que nos ocupa lo pone de
relieve con especial crudeza.
Núm. 404
y en la que rige la división de poderes. Esta garantía se
plantea al margen de la conducta personal del juez y
se sustenta sobre hechos externos que puedan plantear
dudas razonables sobre la imparcialidad. En este sentido, las apariencias son importantes, así como aquellos hechos demostrables que puedan justificar objetivamente un temor o sospecha de parcialidad.
3. La garantía de los principios de
independencia e imparcialidad
y su aplicación al Tribunal Constitucional
La Sentencia del Tribunal Constitucional 162/1999,
acoge la doctrina de la imparcialidad objetiva y la tesis de las «apariencias» de acuerdo con el principio de
confianza que los tribunales deben inspirar siempre a
las partes del proceso y al resto de los ciudadanos en
una sociedad democrática.
3.1. Ya hemos señalado en el anterior apartado como la independencia y la imparcialidad debe existir y
aplicarse a los miembros del Tribunal Constitucional
por razón de que este ejerce una función «jurisdiccional». Los artículos 159.5 CE y 1 y 22 LOTC son muy
claros y explícitos al respecto.
Precisamente en un caso que concernía al propio Tribunal Constitucional (recusación del magistrado Pérez
Tremps), el Tribunal ha construido una doctrina muy
clara al respecto, tal y como se desprende de la parte
del ATC 26/2007, (FJ 3) que nos permitimos reproducir:
También lo es el artículo 80 LOTC cuando remite a
la Ley orgánica del Poder Judicial como supletoria
de la LOTC y menciona expresamente la recusación
como materia procesal a la que se extiende esa supletoriedad.
«La garantía de un Tribunal independiente y alejado
de los intereses de las partes en litigio constituye una
garantía procesal que condiciona la existencia misma
de la función jurisdiccional. La imparcialidad judicial aparece aquí dirigida a asegurar que la pretensión
sea decidida exclusivamente por un tercero ajeno a las
partes y a los intereses en litigio y que se someta exclusivamente al ordenamiento jurídico como criterio
de juicio. Esta sujeción estricta a la Ley supone que
esa libertad de criterio en que estriba la independencia
judicial no sea orientada a priori por simpatías o antipatías personales o ideológicas, por convicciones e incluso por prejuicios, o lo que es lo mismo, por motivos
ajenos a la aplicación del Derecho.
3.2. La independencia judicial, y especialmente la imparcialidad de los jueces y magistrados, han sido objeto de una abundante jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional que, a su vez, se ha inspirado
claramente en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En este sentido es importante recordar que la imparcialidad judicial puede tener dos dimensiones, una de
carácter subjetivo vinculada a las circunstancias del
juez y más concretamente con su convicción personal
sobre un caso concreto, y otra de carácter objetivo, relacionada con las garantías externas que debe ofrecer
el juez o el Tribunal para excluir cualquier duda legítima sobre su imparcialidad.
La dimensión subjetiva puede ser difícil de demostrar
porque la existencia de una convicción personal que
predisponga al juez respecto de un caso puede quedar
en su fuero interno y no ser exteriorizada. Por esta razón se considera que la imparcialidad subjetiva debe
presumirse salvo prueba en contrario. Sin embargo, la
situación es distinta cuando se trata del plano objetivo, donde ya entran en juego las apariencias y la confianza que los tribunales deben inspirar en las partes y
en los ciudadanos en general de que su actuación será
imparcial.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH,
Sentencias de 1 de octubre de 1982, caso Piersack; y
de 24 de mayo de 1989, caso Hauschildt, entre otras)
considera que la imparcialidad de los tribunales es una
garantía que descansa en la necesaria confianza que
aquellos deben inspirar en una sociedad democrática
4.87.10.
En cualquier caso, desde la óptica constitucional, para
que en la garantía de la imparcialidad un Juez pueda
ser apartado del conocimiento de un asunto concreto es siempre preciso que existan dudas objetivamente
justificadas; es decir exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos que hagan posible afirmar fundadamente que el Juez no es ajeno a la causa o permitan temer
que, por cualquier relación con el caso concreto no va
a utilizar como criterio de juicio el previsto en la Ley,
sino otras consideraciones ajenas al Ordenamiento jurídico. Ha de recordarse que, aun cuando en este ámbito las apariencias son muy importantes, porque lo
que está en juego es la confianza que los Tribunales
deben inspirara a los ciudadanos en una sociedad democrática, no basta con que tales dudas o sospechas
sobre su imparcialidad surjan en la mente del que los
recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si
las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas.»
De acuerdo con este Auto, el Tribunal Constitucional
establece una doctrina sobre la imparcialidad aplicable a su propio ámbito institucional, que no se aparta
Informació
28
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
de la doctrina general y que, por tanto, debe ser tomada como criterio referencial, sobre todo teniendo en
cuenta que fue elaborada para un caso también especial, como fue la impugnación del Estatuto catalán de
2006.
3.3. Respecto de la imparcialidad se plantea la cuestión de si su alegación procesal por medio de la recusación puede hacerse por cualquier motivo que demuestre la existencia de prejuicios o disposición de
ánimo a favor o en contra de una parte o del objeto del
proceso o por la concurrencia de cualquier hecho que
pueda quebrar la confianza en la imparcialidad y generar una duda razonable y objetiva.
Del ATC 26/2007 se podría desprender que es este el
escenario a considerar, es decir, un escenario abierto y
sin causas tasadas a las que reconducir la recusación.
La garantía de la independencia e imparcialidad se beneficiarían sin duda de un marco abierto, aunque esta
parte es consciente de que la remisión que el artículo
80 LOTC hace a la LOPJ la obliga a alegar alguna de
las causas previstas en el artículo 219 LOPJ.
Sin embargo, es importante dejar claro por las razones
que se acaban de exponer, que la aplicación del artículo 219 LOPJ al ámbito de la justicia constitucional no
debe plantearse en términos restrictivos, pues existe
este peligro cuando nos damos cuenta de que el artículo 219 LOPJ no está pensado para la jurisdicción constitucional sino para la ordinaria.
Por este motivo, es imprescindible que su aplicación
en este caso se haga de forma flexible y adaptada a
las características propias del proceso constitucional,
porque, si no fuera así, se correría el riesgo de limitar indebidamente la capacidad de recusación y perjudicaría gravemente al principio de imparcialidad.
Esta necesaria adaptación debe afectar en todo caso
a la consideración de las partes y a las relaciones que
puedan darse con las mismas, que deben trascender
más allá de las relaciones estrictamente personales en
el sentido en que las contempla el artículo 219 LOPJ.
Por otro lado, el carácter abstracto del proceso constitucional y el carácter público de las partes no puede
considerarse tampoco un límite a la recusación, pues
es evidente que esto no elimina el interés de una de las
partes (en este caso el Parlamento y la mayoría política
que representa) en que la resolución del caso se haga
con las máximas garantías exigibles.
Queremos insistir, por tanto, en la necesidad de esta
interpretación flexible y abierta de las causas de recusación como condición necesaria e imprescindible
de la efectividad de los principios de independencia
e imparcialidad que la CE y la LOTC exigen también
respecto del Tribunal Constitucional.
Es, pues, bajo este enfoque como deben apreciarse los
hechos concretos que, a criterio de esta parte, justifican la recusación de los magistrados, tal y como se
expondrá a continuación. Hechos que deben ser con4.87.10.
Núm. 404
siderados a la luz de la doctrina general sobre la imparcialidad subjetiva y objetiva y de las causas 9 y 10
del artículo 219 LOPJ, en la medida que estos hechos
deben subsumirse en alguna de ellas, pero siempre con
una interpretación que permita su adecuada aplicación
a las características propias y especiales de la jurisdicción constitucional.
4. Los hechos concretos que justifican la
recusación del magistrado Excmo. Sr. Pedro
José González-Trevijano Sánchez.
4.1. En el magistrado recusado concurren dos tipos de
causas que permiten razonablemente dudar de su imparcialidad, en sentido subjetivo y objetivo, para resolver el presente asunto, que vienen determinadas por:
a) Las manifestaciones que ha hecho en publicaciones
no académicas ni científicas, que denotan claramente una toma de posición previa respecto al objeto del
proceso y su contexto político y jurídico, y que predeterminan unos prejuicios y una implicación emocional
sobre el caso incompatibles con el principio de imparcialidad.
b) La existencia de una relación asidua de colaboración con la Fundación para el Análisis y los Estudios
Sociales (FAES) que, por su carácter continuado y reiterado, permite deducir razonablemente la existencia
de una relación de afinidad ideológica evidente entre
el magistrado y la Fundación, relación que inevitablemente puede influir en la decisión de este caso como
consecuencia de los vínculos personales que esta relación implica y de las ideologías que la FAES defiende
y a la vez combate.
Los dos motivos que centran la recusación son subsumibles bajo las causas de los apartados 10 y 9 del artículo 219 LOPJ en la medida que permiten establecer la
existencia de un interés directo o indirecto en el pleito
y también una relación de amistad íntima o enemistad
manifiesta respecto de las partes.
4.2. La hostilidad públicamente manifestada en relación con el «derecho a decidir» y el pensamiento político que lo inspira.
El magistrado Pedro José González-Trevijano Sánchez
ha realizado reiteradas manifestaciones públicas en
relación con Cataluña, a su régimen de autonomía, a
la ideología nacionalista y también a su clase política
que ponen de relieve una toma de posición muy clara y
contundente –en sentido político y jurídico– en contra
de cualquier proceso que implique modificar el «statu
quo» de Cataluña.
Tal oposición ya se puso claramente de relieve durante la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006, que
se tachó contundentemente de fraude constitucional
o de reforma encubierta de la Constitución y tiene su
continuidad, de forma aún más exacerbada, en otras
Informació
29
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
opiniones sobre el proceso soberanista que se sigue en
Cataluña y la posibilidad de realizar una consulta ciudadana sobre el derecho a decidir, aspectos que tienen
directa relación con el objeto del presente recurso.
En la mayoría de casos el tono utilizado es apodíctico (sentenciador, nunca mejor dicho); de absoluto rechazo a cualquier encaje constitucional y a veces notoriamente despectivo y beligerante con respecto a la
ideología «nacionalista». Como se podrá comprobar,
las manifestaciones y afirmaciones realizadas poco
tienen de científicas o neutras sino que se han vertido
con la intención clara y evidente de expresar un pensamiento radicalmente contrario y beligerante respecto
de la misma naturaleza política que el Parlamento de
Cataluña hoy representa mayoritariamente.
También es importante destacar que estas manifestaciones no se han realizado con ocasión de un estudio o
de un acto científico o académico sino a través de los
medios de comunicación y de su publicación, esto es,
con la voluntad clara de dar y establecer una opinión
al respecto mediante un particular entendimiento del
derecho y de la Constitución por parte de quien las
hace. En cualquier caso, estas expresiones entrañan, al
mismo tiempo, la manifestación reiterada de un pensamiento político y sobre todo el rechazo respecto de
otro sobre unas cuestiones que tienen directa y estrecha relación con el acto enjuiciado o con su contexto.
El magistrado Pedro José González-Trevijano ha sido colaborador asiduo de los medios de comunicación
y ha dedicado muchos artículos periodísticos a estos
aspectos siguiendo siempre la misma línea de pensamiento en toda la trayectoria cronológica de sus colaboraciones. Además, sus artículos han sido publicados
en diversos libros (La España constitucional, Tirant lo
Blanch, 2006; Entre güelfos y gibelinos, Trotta, 2007;
El discurso que me gustaría escuchar, Trotta, 2009).
Sin ánimo exhaustivo vamos a reproducir a continuación algunos extractos significativos cuya relación con
el tema juzgado es indiscutible.
• Del libro La España constitucional, capítulo «Territorio constitucional», pp. 31-33:
«...cuando se esgrimen desleales derechos de secesión,
ficticias potestades de autodeterminación, imposibles
competencias arrogadas de ordenación territorial [...]
se impone un saludable recordatorio sobre los rasgos
de nuestro territorio constitucional [...] su naturaleza
única [...]su carácter indivisible e indisponible [...]».
• Del libro La España constitucional, capítulo «España tiene una granada», pp. 80-83:
«...hoy se alzan voces que reclaman el reconocimiento
de irredentas competencias y ficticios autogobiernos
independientes, que reivindican ámbitos de soberanías particulares y excluyentes, que excitan conciencias históricas falseadas [...]. La convicción, basada en
la verdad histórica, la superioridad del razonamiento
4.87.10.
Núm. 404
y el impulso del sentimiento más noble, de sustentar
los principios estructurales del único y vigente régimen constitucional, además de legítimo y legal [...] Un
poder constituyente que corresponde al conjunto del
pueblo español y, de ninguna manera, a insolventes
fraccionadas partes de su integridad colectiva o territorial».
• Del libro La España constitucional, capítulo «Fuerzas armadas y territorio constitucional», pp. 193-197:
«...si Cataluña decidiera ejercer su derecho de secesión
del territorio nacional, éstas [se refiere a las Fuerzas
Armadas, si se suprimiera el artículo 8 CE] carecerían de titulo normativo habilitador para poder invadir
dicha Comunidad Autónoma y restablecer, en consecuencia, el orden constitucional [...] hablamos de una
defensa material o física de la Constitución, pues hoy
su defensa jurídica se atribuye prioritariamente al Tribunal Constitucional. [...] una faceta interna que pone
coto a cualquier intento de fragmentación o secesión
de parte del territorio constitucional. Un atentado a la
integridad territorial del Estado español que llevaría
aparejado necesariamente, y a su vez, una violación
paralela de nuestro ordenamiento Constitucional, ya
que el articulo 2 de la Constitución establece que la
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad
de la Nación española».
• Del libro La España constitucional, capítulo «Té,
Café y modelo de Estado», pp. 228-229:
«...de un inicial régimen autonómico diseñado para algunos territorios, se terminó institucionalizando el sistema actual de “café para todos”. Pues bien, hoy las
propuestas que argumentan un tratamiento autonómico diferenciado para Cataluña, se han esbozado gráficamente de la siguiente forma: “Se trata que quien
quiera café, y quizás tres tazas, pueda tomar tres tazas, y si lo quiere con Leche, también pueda.” Veamos
cuáles son los posos de este reclamado café a la carta»
[...] La segunda de las ideas se construye al hilo de una
noción de soberanía catalana compartida con Europa.
La soberanía es sin embargo, por propia definición, ya
lo recordaba Bodino, una e indivisible. En España solo
hay una soberanía, que no es otra que la descansa en
el pueblo español [...] Todo lo contrario es política ficción [...]Así las cosas, formulaciones como las de que
Cataluña y los catalanes «son titulares del derecho de
autogobierno que les confiere su voluntad nacional expresada repetidamente a través de la Historia», carecen de respaldo constitucional. Existiendo, no se olvi-
de, respecto de proyectos secesionistas más radicales,
el último límite explícito de la «indisoluble unidad de
la Nación española».
• Del libro La España constitucional, capítulo «Cataluña es Estado», pp. 252-253:
«En nuestra España constitucional no existe hoy más
que una Nación política, la Nación española [...] Una
Nación configurada como Estado, es decir, como or-
Informació
30
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
ganización política y jurídica soberana integrada por
un pueblo y establecida sobre un territorio. La soberanía solo es así predicable de la Nación española,
conformada institucionalmente en el estado español,
y asentada sobre la totalidad del pueblo español [...]
Una Nación pues, la española, que se muestra como
la exclusiva titular del poder constituyente y primigenio fundamento de la Constitución. Ésta es la cuestión
esencial».
• Del libro La España constitucional, capítulo «El derecho de veto de las Comunidades Autónomas», pp.
254 a 257:
«No hay pues más gobierno soberano que el auspiciado por el pueblo español, y no por disgregadoras facciones independientes y conservadoras de una quimérica y ancestral soberanía. Un pueblo que expresa su
voluntad nacional –que no centralismo– por medio de
la mayoría, y cuyo más seguro garante, frente a la pulsión de la ruptura secesionista, es la Constitución. [...]
Por ello el derecho de veto de formas federales o confederales es intrínsecamente incompatible con un modelo de distribución territorial del poder político, efectivamente muy descentralizado, como es el Estado de
las Autonomías, pero que no es stricto sensu un Estado federal (Alemania, Austria, Estados Unidos o Canadá) y, desde luego, absolutamente lejano, estructural
y funcionalmente, a una Confederación de Estados».
• Del libro Entre güelfos y gibelinos, capítulo «La revuelta geográfica española» p. 152:
«... sigue perdurando en la clase política nacionalista,
dada la propia conformación estructural del nacionalismo, esencial y eternamente insatisfecho la solicitud
de un falsario reconocimiento, de una irredenta y diferenciada singularidad política de ciertos Territorios de
España. Y es más, no solo la reclamación de un tratamiento privilegiado frente a las demás tierras del territorio nacional, sino la arrogación, frente a la propia
Nación española, de una relación de paridad política y
constitucional no importando para ello la acuñación
de confusas entidades, junto a sus no menos indescifrables enunciaciones semánticas: “España plurinacional”, España como Nación de naciones”, “Estado
plurinacional”, “Comunidades nacionales”, etc. Unas
tribus territorializadas en busca de una inventada arcadia feliz, de un retorno inexplicable a no se sabe muy
Núm. 404
yecto innecesario, toda vez que el desarrollo de au-
togobierno y el ámbito competencial asumido por la
Generalitat ha llegado hasta donde puede hacerlo razonablemente un modelo de descentralización [...] Pero el Proyecto es asimismo inoportuno [...] Estamos
ante un Proyecto políticamente improcedente [...] Nos
hallamos por si fuera poco, ante un Proyecto inmaduro [...] Y qué decir, por otra pate, de un Proyecto
también irreflexivo, pues tensa imprudentemente, dados sus inasumibles contenidos –otros “ines más”– las
relaciones entre el Parlamento catalán y el Congreso
de los Diputados.
[...] Donde sí hay tachas de insalvable inconstitucionalidades –y seguimos con los prefijos “ines”– es en la
obsesión patológica por presentarse, de iure o de facto,
como una Constitución alternativa, en todo en parte,
ésta sí con mayúsculas, a la Carta Magna de 1978. La
infundada arrogación de un poder constituyente catalán primigenio, paralelo y distinto al español. La invocación de inexistentes derechos históricos vinculados
a los lejanos años de 1714 o 1931. La indebida frag-
mentación de una ordenación jurídica –también jurisdiccional– y económica común. La inadecuada y fútil
enunciación de una lista de derechos y deberes fundamentales diferenciados a los consagrados, para todos los españoles, en el Título I de la Constitución. La
inexplicable supresión de toda referencia a la provincia. El incorrecto blindaje de competencias autonómicas. La inconfesable definición de Cataluña como nación, para poder impeler, en su momento, su derecho
a la autodeterminación y la conformación como Estado distinto. El irredento ánimo de modificar unilateralmente la organización institucional/legislativa del Estado nacional. Y, por fin, el indecoroso desprecio hacia
la soberanía del pueblo español.
[...] Tras él acecha, tampoco hay duda, la insolidaria
búsqueda de un marco privilegiado de relaciones de bilateralidad en lugar de un orden multilateral igualita-
rio. Un modelo de indescifrables rasgos disgregadores
confederales, aunque se nos pretenda confundir con
una apelación a un más avanzado federalismo. O la
exigencia de una financiación injustificable y privilegiada frente a los demás territorios. En suma un proceso encubierto, en toda regla, de revisión sustancial del
régimen constitucional.
bien que especialísimos y excluyentes orígenes. El objetivo final está claro la ficticia solución a un quimérico conflicto que, lógicamente, sólo están capacitados
para solucionar las aureadas fuerzas nacionalistas».
[...] Hay, por delante, una tarea ímproba por abordar.
La responsabilidad del Gobierno de la Nación tiene
que impulsar las prontas e inaplazables acciones, hasta donde haga falta, correctoras».
• Del libro Entre güelfos y gibelinos, capítulo «La triste
mirada de Cambó» p. 159-161:
• Del libro Entre güelfos y gibelinos, capítulo «La bilateralidad no es el camino», p. 167, manifiesta en relación al Proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña, en trámite en el Congreso de los Diputados:
«... está plagado [se refiere al proyecto de Estatuto de
Autonomía], qué le vamos a hacer, de insubsanables
vicios, tanto políticos como jurídicos, que habrían recomendado, sin duda, su no aprobación [...] Estamos,
en lo atinente a sus disfunciones políticas, ante un pro4.87.10.
«[...] me sigue pareciendo rechazable la calificación de
nación para Cataluña, por mucho que se nos trate de
tranquilizar, con que a diferencia de su inicial peligro-
Informació
31
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
sa inclusión en el articulado del Estatuto, ahora sólo se
plasmaría en su Preámbulo. ¡Como si lo prescrito en
un Preámbulo careciera de dimensión simbólica, relevancia política –que es de lo que se trata–, y hasta
de consecuencias jurídicas, pues si es verdad que tal
enunciación no disfruta de eficacia inmediata, sí goza
de un destacado valor interpretativo!
[...] sin duda, lo que me sigue gustando menos es la música soberanista, y una más que acentuada relación de
bilateralidad, perseguida de propósito, entre Cataluña
y el Estado español».
• Del libro Entre güelfos y gibelinos, capítulo «L’Elisir
nazionalista [sic]», relativo también al Estatuto de Autonomía de Cataluña:
«[...] no puedo ir en contra de mis convicciones. ¡Éste
no es el modelo de Estatuto que necesita C
­ atalunya,
y por ende España! [...] La primera de las razones, por
sensibilidad social. Me resisto a pensar que la reclamación autonomista, por lo menos en su tenor excluyente, responda a los deseos reales de la población.
[...] Las reclamaciones estatutarias se han vertebrado
mayoritariamente, ¡no nos engañemos!, para satisfacer las ansias partidistas de una endogámica clase política y de un exacerbado clientelismo, al tiempo que
para lograr el indefectible respaldo parlamentario para
poder gobernar. La segunda razón, por lógica y metodología. [...] No deben ser los Estatutos los que arrastren de facto a una reforma no prevista y tácita de la
Constitución: las denominadas modificaciones constitucionales encubiertas o mutaciones constitucionales.
Pero hay más. En el Dictamen del Consejo de Estado,
del mes de febrero, se postula algo diferente al sentido de la reforma estatutaria aprobada: la conveniencia
de cerrar el modelo, poniendo pues coto a sus rasgos
centrífugos y fortaleciendo los elementos comunes e
integradores.
[...] La quinta razón, por causas de inconstitucionalidad/ inoportunidad. Es cierto que el texto del Estatut ha mejorado en el Congreso (Ponencia y Comisión
Constitucional), habiéndose eliminado flagrantes violaciones constitucionales, como la conformación de
España como Estado plurinacional; la competencia de
la Generalitat para convocar referéndum; la excluyente apelación a derechos históricos; y, aunque aquí las
reservas son mayores, en la financiación, pues si bien
desaparece el pseudoconcierto/convenio, su diseño final incidirá lamentablemente en la solidaridad interterritorial.
Aunque, en este punto, lo que no se ha podido subsanar –seguramente porque, a pesar de los esfuerzos, era
imposible– es su música soberanista. Basta con leer
su pretencioso Preámbulo, acercarse a su disparatada
extensión –227 artículos frente a los 57 del Estatut de
1979 o los 169 de la Constitución– para concluir, como ha señalado el profesor Meilán, que éste disfruta
de «alma de Constitución y cuerpo de reglamento». Y
4.87.10.
Núm. 404
aquí es donde se justifica la pugna por explicitar la nación catalana, aunque sea sólo en su Preámbulo, como
si éste careciera de relevancia jurídica interpretativa y,
sobre todo, de dimensión simbólica, histórica y política (soberanía, poder constituyente y autodeterminación)».
• Del libro El discurso que me gustaría escuchar, capítulo «Manicomio nacional», pp. 32-34:
«Y qué me cuentan de Cataluña, donde se confirma
el error de haber auspiciado una reforma del Estatuto
de Autonomía, que no solo no ha satisfecho las expec-
tativas, sino que ha impulsado una radicalización de
la clase política. El inclasificable Carod Rovira pide
también su referéndum de secesión de una explotada
Cataluña por una madrastra Nación española. [...] La
pretensión de celebrar un partido de fútbol entre las
selecciones de Cataluña y Estados Unidos es así una
excusa más para seguir incidiendo en lo que nos separa. Y qué quieren que les diga de las declaraciones
de Puigcercós: Cataluña debería pedir abandonar España!».
• Del libro El discurso que me gustaría escuchar, capítulo «Los cuatro jinetes del Apocalipsis», p. 40:
«La agria tensión y el virulento conflicto se expanden
desbordadamente entre la clase política, la ciudadanía
y ciertos territorios. Algunos de éstos empecinados en
conformarse no como lo que son, Comunidades Autónomas que disfrutan de una amplísima autonomía,
sino en alternativas naciones y ficticios estados soberanos. En este irreal y sedicente afán, una replegada
ciudadanía y unos endogámicos partidos alardean de
lo que nos diferencia, mientras desdeñan –como hacen en cambio los pueblos vertebrados y sus responsables estadistas– lo que nos enlaza. Y, mientras tanto,
otros cómplices del desatino auspician interesadamente o dan pasiva aquiescencia a vacuas políticas. Pero
no podemos prorrogar más tal frívola acefalía política, seguir insensatamente destejiendo, actuar con una
suicida discontinuidad y esquizofrénica propensión a
la fragmentación y hasta el nihilismo. Ni tampoco manipular. Los pueblos sabios asumen, claro que sí, con
sus inevitables luces y sus sombras, su pasado, pero no
lo retuercen para arrojárselo a la cara del contrincante
político. Hay que poner coto pues al amilanamiento, el
rechazo, el antagonismo y la destrucción del adversario. ¡La España nueva que algunos postulan ya existe!
¡Es la aunada España constitucional del pacto y del encuentro!».
• Del libro El discurso que me gustaría escuchar, capítulo «La impunidad no es el camino», pp. 83-84:
«Las tensiones con el nacionalismo radical no son sencillas de sobrellevar, pero mirar hacia otra parte, no es
la solución. Ellos no lo van a entender como una manifestación de tolerancia, sino como expresión de debilidad».
Informació
32
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
• Del libro El discurso que me gustaría escuchar, capítulo «La bandera encontró su mástil», p. 84:
«Éste es un país que le ha tomado gusto a los conflictos [...] El más llamativo, la enloquecida aspiración
de autodeterminación – el falsario derecho a decidir–
del Plan Ibarretxe y la disparatada pretendida consulta popular vasca de hace unos meses. Aunque el más
grave fue la aprobación del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, cuyas dudas de constitucionalidad no han
sido aún despejadas por el Tribunal Constitucional».
• Del libro El discurso que me gustaría escuchar, capítulo «Se ofrece embajador», pp.89-90:
«... por parte de Carod-Rovira se pedía, ni más ni menos que del mismísimo Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, el placet para que Cataluña
estableciera relaciones internacionales, de tu a tu, es
decir, en estricta relación de paridad, con otros Estados ¡Ya tendríamos pues un nuevo embajador en la Península Ibérica! De haberlo logrado, el nuevo diplomático, tras haber cumplido la preceptiva presentación de
credenciales en el Palacio de Santa Cruz en Madrid, se
encontraría ya investido –debía pensar el insigne arbitrista– de competencia suficiente para acercarse al
Foreign Office en Londres, al Quai d’Orsay en París o
al Ministero degli Affari Esteri en Roma. Y dentro de
poco, quién sabe, hasta para desplazarse, a la cabeza
de una ambiciosa legación diplomática, a la mismísima ciudad de Washington y ser recibido en el Departament of State. Entre tanto, se encuentra ya en la India presentando el Diccionario sánscrito-catalán. Lo
que no sabemos aún es si, como exigía ingeniosamente
el escritor Juan Valera, de todo buen diplomático, el
advenedizo embajador «baila bien la polca y gusta de
comer pastel de foie-gras»».
• Del libro El discurso que me gustaría escuchar, capítulo «¿Otro imperio austro-húngaro?», pp.91-92:
«Unas reformas estatutarias – sobre todo la catalana, pero también la valenciana (recuerden la «fórmula
Camps») y andaluza– que no debieron auspiciarse. Y
ello por, al menos, tres razones. La primera, por consideraciones institucionales, ya que es la primera vez,
desde la aprobación de los primeros Estatutos de Autonomía en 1979, y sus posteriores reformas, que se
insta tal proceso sin el acuerdo de los dos grandes partidos políticos nacionales. Un contrastado despropósito y un infinito error político.
La segunda, por razones de lógica, pues si se desean
impulsar cambios en nuestro modelo de organización
territorial del Estado, la sensatez impone reformar primero la Constitución, y sólo después hacer lo propio
con los Estatutos de Autonomía. ¡Primero se asientan
los cimientos y solamente más tarde se coloca el tejado! Y, por fin, por causa de su inconstitucionalidad,
pues la mentada reforma estatutaria catalana –en realidad un nuevo Estatuto– contiene serias tachas de inconstitucionalidad: la petulante invocación de una na4.87.10.
Núm. 404
ción catalana (no es irrelevante que ésta se reconozca
sólo en el Preámbulo); el listado, como si tratara de
una Constitución (pues éste es, en suma, el ánimo que
rezuma) de derechos y libertades fundamentales; y su
irredenta búsqueda de la bilateralidad paritaria (unas
ansias desaforadas de relacionar a Cataluña, de tú a
tú, con España). ¡Todo vale en base al sacrosanto vic-
timismo local y el «hecho diferencial»!
Frente a tanto despropósito, estamos obligados a recuperar el sentido común, el pulso de los valores y principios de la Transición Política y el sentido pactado de
nuestra Carta Magna de 1978. Pero todo ha de comenzar por asumir los errores cometidos, pues como decía
bien el citado Franz Grillparzer, «hay un remedio para
las culpas, reconocerlas». Las absurdas ideas de que
somos una «nación de naciones» y de que cuanta mayor descentralización mejor, nos llevan a la fragmentación de la Nación y del Estado. Aunque me temo que,
al menos de momento, las cosas no van por el buen camino. Espero que cuando nos demos cuenta ¡y el momento créanme, llegará!, no sea tarde».
• Del libro El discurso que me gustaría escuchar, capítulo «La voz de la historia», p.93:
«Estoy hablando de la localista obsesión autonomista por resaltar únicamente los conocimientos de la tierra, ¡en un sorprendente regreso a la exaltación medieval del terruño! [...] Pero hay algo, con mucho, todavía
peor. Desde el nacionalismo se ha falseado una historia – en la mayoría de los casos además común y
compartida durante muchos siglos–, mientras se ha
construido concurrentemente un panegírico falso de
identidades sometidas y esclavizadas por un aniquilador nacionalismo español. Y, por si faltara algo, las
escasas atribuciones que mantiene aún el Estado –me
refiero fundamentalmente a la Alta Inspección– no pasan de ser competencias meramente teóricas, que éste no ejerce más que de forma ocasional, cuando no
ha hecho dejación definitiva de las mismas. Y así se
impulsa, día a día, de manera ininterrumpida, la forja de quiméricos mitos, la promoción de inexistentes
derechos históricos, la apuesta por la emulación de lo
singular y la arrobada defensa de lo más nimio y pedestre. ¡Aunque eso sí, nada importa, si tales avatares son
los de nuestro entorno territorial! Todo vale con tal de
preservar la pervivencia del clientelismo y la diferenciación a toda costa. Así las cosas, estamos necesitados, en este caso sí, de una auténtica catarsis educativa.»
• Del libro El discurso que me gustaría escuchar, capítulo «Suspenso constitucional», pp.97-99:
«... hay ocasiones donde los poderes públicos, enajenados por una incomprensible sin razón, esbozan
reclamaciones que violentan, de forma grosera, los
postulados nucleares de nuestro vigente régimen constitucional. En tales ocasiones, se desconocen por tanto
Informació
33
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
directa y principalmente los elementos esenciales conformadores de la Carta Magna de 1978.
Esto es lo que ha acontecido, hace unos días, con la
solicitud de la Ejecutiva de Esquerra Republicana de
Catalunya de instar un referéndum de autodeterminación. Una estrafalaria petición soberanista que, lejos
de ser rechazada enérgicamente por Convergencia Democrática de Catalunya, ha sido objeto de una extraña reclamación de más detalles por una Directiva que,
obviamente, no ha querido quedarse atrás en la cansina reclamación nacionalista. Por lo que se ve, algunos
están empeñados en dar satisfacción a Azaña, cuando señalaba que «la tontería es la planta que mejor se
desarrolla». Hablamos, en todo caso, de una solicitud
absolutamente inviable de conformidad con los más
estructurales parámetros de la vigente constitucionalidad nacional y hasta europea. Unas razones que podemos sintetizar fundamentalmente en cuatro. [...] Así
que, a ver si estudiamos un poco más, que falta hace,
[...] no vaya a ser que tengamos que asumir las palabras de Alejandro Dumas hijo: «Prefiero los malvados
a los imbéciles porque aquéllos descansan»».
• Del libro El discurso que me gustaría escuchar, capítulo «Qué tostón de señores», pp.103-104:
«Estoy hablando de un desesperado Juan José Ibarretxe y un inclasificable Carod Rovira. Dos políticos que
desempeñan no obstante importantísimas funciones de
gobierno, lo que da a sus cansinas bravuconadas una
grave significación. El primero, en tanto que Lehendakari, y el segundo, como Vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Ambos, por lo que se ve, anhelan
transformarse –aunque sin éxito– en dos especialistas
de la democracia directa, reclamando, entre acongojantes suspiros, la convocatoria de respectivos referéndums de autodeterminación. [...] El problema estriba
en que, en cuanto se profundiza en sus fanfarronas aspiraciones, éstas carecen de fundamento. Y ello por
tres razones. Primera: porque no gozan de competencia [...] Segunda: porque nadie lo quiere [...] Y tercera:
porque el Estado de Derecho no se lo va a consentir.»
• Del libro El discurso que me gustaría escuchar, capítulo «Los tres cerditos», pp.105-106:
«Una moraleja predicable de la inconsistente propuesta –la celebración de un referéndum de autodeterminación del País Vasco el 25 de octubre de 2008– [...]
En este caso, el soplo no será del Lobo Feroz, sino el
de la Nación española y sus legítimas Instituciones del
Estado [...] Así las cosas, léase despacio esta fábula y
extráigase su moraleja. [...] ¡Eolo, dios del viento e hijo
de Hípotes, encarnado hoy en la soberanía nacional,
echará por tierra tan descabelladas pretensiones! El
Estado de Derecho goza de medios para hacer cumplir
la Constitución y la ley: desde su impugnación ante
el Tribunal Constitucional (art. 161.2), hasta la aplicación, no deseable, pero aquí está, del artículo 155. Una
disposición que habilita al Gobierno, con el respaldo
4.87.10.
Núm. 404
de la mayoría absoluta del Senado, para adoptar las
medidas para preservar la constitucionalidad. Nadie, y
yo el primero, desea su interposición, pero si persiste
en su contumaz desafío, el Estado de Derecho tiene los
resortes para salvaguardar sus principios y valores.»
• Del libro El discurso que me gustaría escuchar, capítulo «LLD», p.107, en alusión a la propuesta del Lehendakari:
«la soberanía no está depositada en fragmentadas entidades políticas, ni en unos u otros territorios, sino en
el pueblo español en su conjunto. [...]. Así que, no sólo
los vascos, sino la totalidad de españoles, residentes o
no en Euskadi, tendríamos mucho que decir ante tan
esquizofrénico referéndum de autodeterminación.»
• Del libro El discurso que me gustaría escuchar, capítulo «Cien veces no», pp.109-110:
«Los nacionalismos son contumaces en sus reclamaciones. No cejan en su inflexible hoja de ruta. Unas
cansinas exigencias que, como las sonoras matracas de
Semana Santa, resuenan impenitentemente en nuestros cansados oídos. Los nacionalismos, quien lo duda
en estos años de régimen constitucional, se presentan
inasequibles al desaliento. Y además no van a alterar
sustancialmente su actuar. Su petrificada expectativa
sigue inamovible: el anhelo cada día más explícito y
desafiante –tras la eufemística monserga «del derecho
a decidir»– de conformarse como una Nación política
independiente y, por ende, como un Estado soberano.
[...] Un sueño megalómano que, desde Cataluña, algunos quieren también resucitar en aras de un mesiánico
pancatalanismo en 2014. ¡Unas hipótesis, dicho sea de
paso, que tampoco deben quitarnos el sueño! Nuestro
Estado de Derecho dispone de los medios, llegado el
caso, para abortarlas.
[...] Ante ello, los que creemos en la existencia de una
única nación –la Nación española–, la presencia de un
único poder constituyente atribuido al pueblo español
en su conjunto– y la vigencia de una constitución de
todos y para todos los ciudadanos españoles –la Constitución de 1978– tampoco debemos cejar en explicitar
férreamente nuestras convicciones. Sobre todo, cuando hay argumentos de irrebatible calado histórico,
constitucional y político.»
• Del libro El discurso que me gustaría escuchar, capítulo «El falso derecho a decidir», pp. 116-118:
«La cantinela nacionalista no tiene límite en sus megalómanas aspiraciones soberanistas, ni conoce restricciones en sus vías de espúrea ejecución. Quizás la
naturaleza de las pretensiones del nacionalismo actual
le imposibilita poner límite político y constitucional
a las reclamaciones de infinito autogobierno. La mejor prueba es la triste contumacia del Lehendakari en
empeñarse en alucinógenas pesadillas de conformación de estatalidad propia. A tal fin, ahora tocaría la
propuesta del “derecho del pueblo vasco a decidir”
Informació
34
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
el próximo 25 de octubre que recoge la Ley 9/2008,
de 27 de junio, del Parlamento vasco. Nada verdaderamente novedoso –recuerden el Plan Ibarretxe de
2004–, pero jurídica y políticamente inabordable en
nuestro régimen constitucional. [...]
[...] Nación en la Constitución no existe políticamente
más que una, la Nación española, que es la que decide
[...] Soberanía no hay más que una, y ésta se asigna al
pueblo español en su integridad [...] La Nación es un
prius a la Constitución. Por lo demás, tales referéndums/consultas son de única competencia estatal.
[...] Los vascos claro que disfrutan de un “derecho de
decisión”. Pero se trata de un derecho recogido en la
misma Constitución y no en un fantasmagórico marco internacional habilitador de infundadas ansias independentistas. Un derecho que los vascos, como catalanes o riojanos, expresan dentro de los parámetros
de constitucionalidad [...] Las Constituciones son obra
de las Naciones políticas, las únicas realidades soberanas conformadas hoy como Estados independientes.
Lo otro se denomina deslealtad, salvo que se disfrute
de las mayorías cualificadas para auspiciar, ¡cosa que
no se tiene!, tan profundísimos cambios constitucionales [...]
[...] Además, en esa hipotética consulta, ¿quienes estarían llamados a las urnas? [...] Y por otro lado, ¿es
que el resto de españoles no tenemos nada que decir? El reciente Dictamen del Consejo de Estado de 3
de julio de 2008 lo señala certeramente: una fracción
del cuerpo electoral –el vasco– no puede condicionar
las decisiones del único poder soberano: el pueblo español.»
• Del libro El discurso que me gustaría escuchar, capítulo «La justicia manda», p.178:
«La segunda buena nueva ha sido la declaración de inconstitucionalidad y nulidad por el Pleno del Tribunal Constitucional, y asimismo por unanimidad, de la
Ley del Parlamento vasco 9/2008, de 27 de junio, de
convocatoria y regulación de una consulta popular al
objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un
proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política. Se ponía fin jurídico a una desleal
propuesta soberanista –en la línea del ignominioso
Acuerdo de Lizarra-Garazi de 1998 y del desgraciado Plan Ibarrtexe de 2004– que vulneraba las raíces
de nuestro régimen constitucional. Y aquí sí, la sensación es dulce. De una parte, por la prontitud de la
resolución –seguimos a la espera en cambio de la muy
necesaria sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de
Cataluña–, como por su adopción por la totalidad del
Tribunal. Y, de otra, por el desarrollo de sus argumentos y por su fallo ejemplificador.»
• Del libro El discurso que me gustaría escuchar, capítulo «Hablemos de” ¡Idiotas!”», p. 205:
4.87.10.
Núm. 404
«Una mamarrachada que no es sin embargo nueva, toda vez que este vacuo progresismo se encuentra ya consagrado en muchas de nuestras últimas leyes. Lean, por ejemplo, los Estatutos de Autonomía de
Cataluña y de Andalucía, con sus cansinos e insufribles dobles plurales de «ciudadanos y ciudadanas», de
«parlamentarios» y «parlamentarias».»
• Del libro El discurso que me gustaría escuchar, capítulo «Desvaríos políticos», pp.206-207:
«... cuatro siguientes casos de desvarío político-constitucional. El primero, la aprobación por el Parlamento
vasco, en una decisión que provoca vergüenza, de la
propuesta secesionista del Lehendakari Ibarretxe que
sigue empecinado en su suicidio político. Una falsaria
y cansina monserga nacionalista empeñada en agrandar ficticiamente problemas de convivencia política
entre españoles. Pero él, ¡que más le da con tal de garantizarse un resultado electoral cada vez más comprometido!, está dispuesto a despeñarse por los acantilados de la inmoralidad la inconstitucionalidad y la
deslealtad. No puede entenderse de otra forma una
conducta indigna, que no diferencia –se diga lo que
se diga– entre decentes ciudadanos y chantajistas terroristas, que no distingue entre el respeto a la Constitución y las leyes y su violación más burda y que no
siente rubor en explicitar diariamente las más graves
ofensas. [...]Y, para terminar, una tal Onmiun Cultural,. ¡vaya nombrecito!., pone en entredicho la legitimidad del Tribunal Constitucional para enjuiciar la
constitucionalidad del Estatuto de autonomía de Cataluña. A ver si sus integrantes también se leen la Constitución. De hacerlo, comprobaran que éste es el órgano
habilitado –como en Italia o Alemania– para enjuiciar
la constitucionalidad de las leyes. Su legitimad proviene, ni más ni menos, que de una Constitución democrática aprobada por una amplísima mayoría ciudadana –incluida Cataluña– en 1978. ¿y la suya, de dónde
proviene? ¡Serán borricos!.»
• Del libro El discurso que me gustaría escuchar, capítulo «Chapeau, profesor Peces-Barba», pp.336-364:
« A las citadas reformas [se refiere a la Constitución]
yo añadiría otras: el cierre del modelo autonómico –ya
sopesado en el Informe del Consejo de Estado– y la
fijación de una mayoría más agravada para la reforma
de los Estatutos de Autonomía.
Sobre estos últimos, por cierto, también es acertadísimo su juicio: fue desafortunado el proceso de reforma estatutaria sin haber impulsado antes la revisión
de Constitución y la Ley Electoral. Unos Estatutos
–se apostilla– “tan permisivos y tan difícilmente sostenibles con la Constitución”. España, aunque funcione en la práctica como un sistema federal no lo es estructuralmente: ya que las Comunidades Autónomas
nunca han disfrutado de soberanía, al tiempo que las
relaciones de bilateralidad –como la reclamada desde el gobierno de Cataluña– no es propia del federa-
Informació
35
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
lismo, caracterizado precisamente por el multilateralismo, ni tampoco cabe en la Constitución. En cuanto
a la legislación electoral –que hoy prima la representatividad de los partidos nacionalistas–, se postula el
incremento de hasta 400 miembros del Congreso de
los Diputados al hilo de la creación de una nueva demarcación, donde “irían a parar todos los restos de
los votos no utilizados en cada una de las circunscripciones provinciales”. Y una sensatísima afirmación: “Las reivindicaciones de los territorios no pueden estar por encima de la unidad de España, ni del
interés general. Solamente desde la unidad se defienden las peculiaridades de los territorios y los derechos de los ciudadanos. Por ello, El Plan Ibarretxe no
es más que –se afirma– “una broma, aunque siniestra”. El derecho de autodeterminación no es posible
en ninguna Constitución democrática, y por eso tampoco entre nosotros.»
• En su intervención en los Campus FAES de los años
2006 y 2007, coincidiendo con la entrada en vigor del
Estatuto catalán, el magistrado también se expresó en
estos términos:
«...los contenidos materiales del proyecto de reforma
estatutaria de Catalunya suponen, en ocasiones de facto, y en otras de iure, una mutación esencial, decíamos, del modelo de organización territorial actual del
propio Estado y, por lo tanto, de la mismísima Constitución, que quedan, de esta suerte, alterados, cuando
no violentados. Y lo que es más preocupante [...] en las
ideas fuerza que han conformado nuestro vigente régimen constitucional. Me estoy refiriendo, de manera
especial, a la noción de soberanía, a la enfermiza extensión de la bilateralidad en las relaciones entre el Estado y la citada Comunidad Autónoma, al blindaje de
las competencias propias del estado, a la difuminación
del Estado para poder dictar en el ámbito de sus competencias la denominada legislación básica y a la fragmentación del principio de solidaridad interterritorial
entre Comunidades Autónomas».
«[...] en los últimos años, y como consecuencia sin duda del desbordamiento del marco constitucional y de
forma específica de lo que ha sido un proceso, al menos a mi juicio, de reformas constitucionales tácitas
[...] que han desvirtuado lo que yo creo que es la recta
comprensión del texto de la Constitución...».
Ante esta selección de citas (que se comentan por sí
mismas) y de su tono apodíctico y a la vez despreciativo y ofensivo hacia iniciativas, opiniones, personas,
valores e intereses relacionados con Cataluña, sus ciudadanos y la ideología política que defienden los partidos que constituyen mayoría en el Parlamento, ¿es
posible imaginar razonablemente que el Parlamento
pueda confiar en que una persona que se ha manifestado con esta contundencia y vehemencia sea imparcial
respecto a un acto donde se concentra la «esencia» de
aquello que critica y descalifica?
4.87.10.
Núm. 404
El sentido común dice desde luego que no y la aplicación técnica del criterio subjetivo y objetivo de la imparcialidad tampoco llevan a otra posible conclusión.
La toma de posición y partido del magistrado queda
demostrada en el plano subjetivo por el hecho de haber
realizado y publicado estas opiniones con un ánimo
claramente contrario al que representa la ley impugnada. Y desde el punto de vista objetivo, es evidente que
estas opiniones introducen mucho más que «dudas y
sospechas» razonables sobre su posible imparcialidad
en este caso concreto.
Las opiniones manifestadas por el magistrado no sólo
expresan una posición personal contraria a un proyecto político que pueda abrir la perspectiva de una eventual secesión o independencia, sino también haber establecido «a priori» la conclusión de que tal proyecto,
en sí mismo, es inconstitucional. No hay aquí matices
posibles, hay contundencia y «verdad», sin necesidad
de analizar si en un Estado democrático tal proyecto puede lícitamente impulsarse y defenderse políticamente y si la propia Constitución permite darle cauce
porque, no lo olvidemos, la Constitución es reformable
en todos sus contenidos.
A partir de este «prejuicio» ¿es posible confiar en que
una persona que ha expresado reiteradamente esa convicción está en condiciones de analizar imparcialmente el contenido de la ley impugnada y entender su alcance, matices y condiciones? Y otra pregunta más
incisiva aún, ¿es posible que esta persona esté en condiciones de ser ponente del recurso?
A juicio del Parlamento, estas manifestaciones, unidas
a la estrecha relación existente entre el magistrado con
la FAES que vamos a exponer a continuación, introduce una sospecha o duda más que razonable acerca
de su imparcialidad, duda que se plantea no sólo ante esta parte, en sentido procesal estricto, sino ante el
conjunto de la ciudadanía en un asunto que tanto le
concierne. Y esto trasciende el ámbito propio de la imparcialidad porque también afecta a la independencia
del Tribunal como institución por la confianza que debe suscitar en una sociedad democrática.
El hecho de que este magistrado haya sido designado como ponente del recurso agrava mucho más la
situación y hace que las dudas se incrementen, especialmente por el hecho de ser él quien va a elaborar y
plantear al pleno del Tribunal el enfoque inicial de la
cuestión y de su posible resolución.
4.3. La relevancia procesal de una asidua colaboración
con la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales.
El magistrado Pedro José González-Trevijano Sánchez participó cada año entre 2003 y 2012 como ponente o asistente en un total de 64 seminarios, ha
escrito diversos artículos para la Fundación para el
Análisis y los Estudios Sociales (FAES) y ha participado en el Campus anual de ésta durante 6 años en el
Informació
36
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
período de tiempo que se ha podido consultar. Toda
esta información está disponible en la web de la Fundación y se recoge en la documentación que se adjunta al presente escrito.
Los seminarios son, según la propia FAES, uno de los
elementos centrales en el proceso de «generar ideas».
Participan en ellos un número reducido de personas y
se realizan a puerta cerrada. Un ponente somete un
asunto a debate entre los asistentes y sus conclusiones quedan a disposición de la fundación. Los Campus
anuales de la FAES cuentan con la asistencia de los
principales líderes del Partido Popular.
Es cierto que muchos de los seminarios o colaboraciones con la FAES no tienen relación directa con el
objeto del presente procedimiento, pero lo que se trata
de poner de relieve no es este hecho sino la asiduidad
de la colaboración entre el magistrado y la FAES, porque esta relación también tiene relevancia a efectos de
recusación por las razones que a continuación se exponen.
En la información que aparece en su web, la FAES se
define como una fundación vinculada al Partido Popular desde su creación en 1989 que está presidida
por el ex-presidente del Gobierno José María Aznar.
La FAES se considera una «fábrica» y un «laboratorio» de ideas y programas cuya vocación es «nutrir el
pensamiento y la acción política» del centro liberal y
reformista. Entre sus principios fundacionales hay que
destacar a los efectos de este proceso el que se refiere
a la concepción de España en los siguientes términos:
«Cree en España como nación unida y plural y considera que la nación española es un proyecto histórico
para el fomento y desarrollo de la libertad individual.
Por ello defiende la profundización en los vínculos
nacionales que unen a todos los españoles de manera
congruente con el respeto a la diversidad cultural del
país».
El Patronato de la FAES está integrado mayoritariamente por políticos del Partido Popular, muchos de
ellos en activo y con cargos relevantes dentro del mismo, tal y como puede consultarse también en la web
de la fundación. Este patronato es el encargado de definir el plan de actividades así como trazar las grandes
líneas de interés de la fundación. El presidente de la
FAES es el que tiene la responsabilidad de dirigir la
fundación y «señalar los objetivos de cada año».
(Se adjunta como documentación anexa la información que la propia FAES tiene publicada en su web sobre los anteriores extremos.)
Todos estos datos ponen de relieve la estrecha relación
existente entre el Partido Popular y la FAES y cómo
esta se concibe claramente como «think tank» para el
desarrollo de ideas y programas al servicio de la ideología del Partido Popular. Se podría quizá decir que se
trata de una fundación o centro de estudios científicos
4.87.10.
Núm. 404
o académicos. Pero a nadie se le oculta que, sin descartar la existencia de ese contenido, una de las finalidades principales de la FAES es el debate «dirigido»
a la creación de ideas que se ponen al servicio de un
partido político y de una ideología concreta, contando
con personas dispuestas a prestar su capacidad intelectual para estos fines.
Esto permite establecer objetivamente una relación
directa entre la FAES y el Partido Popular y suponer
la existencia de una relación de afinidad ideológica
necesaria entre las actividades de la FAES y sus colaboradores más habituales, como es el caso del magistrado. Esta estrecha relación puede llevar a un claro «activismo» ideológico por la propia naturaleza y
función que tiene la FAES y es inevitable que cree al
mismo tiempo una relación de «afectividad» personal entre el colaborador habitual y la fundación (o,
si se quiere, con su círculo dirigente), que puede repercutir sin duda en la creación de intereses comunes
en defensa de unas determinadas ideas, a las que es
muy difícil sustraerse cuando ha existido un grado de
compromiso forjado por una colaboración tan intensa
y continua.
No se trata, por tanto, de una «amistad» ideológica
a la que no cabe dar relevancia a efectos de recusación, entendiendo que la ideología se halla sustraída del control de los poderes públicos y que nadie
puede ser descalificado como juez por razón de sus
ideas (ATC 358/1983). En este caso no es la ideología de una persona lo que se discute sino algo muy
distinto, como es si la disponibilidad y colaboración
de forma reiterada y continua al servicio de la FAES
–y, en el fondo, del Partido Popular, que está detrás
de ella– no convierte a un colaborador de esta clase en un «militante ideológico» (incluso más que un
simple militante de partido), con lo que esto significa en relación al compromiso y la defensa de las
ideas políticas con las que coincide y a la influencia que esta circunstancia debe provocar necesariamente en relación con las ideas o proyectos políticos de signo contrario a las que defienden la FAES
y el Partido Popular. Esta parte entiende que esta
situación no dista mucho de lo que podría describirse como «amistad o enemistad», la cual podría tener poca relevancia en otros procesos constitucionales más neutros pero adquiere toda su significación
cuando se trata de decidir sobre la cuestión que se
encierra en el presente recurso.
A todo esto no es posible oponer que la FAES o el Partido Popular no son parte en el proceso. Desde el punto de vista formal esto es cierto pero es muy discutible
desde el punto de vista material, porque de todos es
conocido que nuestro sistema parlamentario permite
configurar un Gobierno «de partido», máxime cuando
hay un partido político que cuenta con mayoría absoluta y dispone de plena libertad para configurar el Gobierno. De esta forma, la coincidencia de la afinidad
Informació
37
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Núm. 404
que cabe deducir en este caso del magistrado, aunque
sea indirectamente a través de la FAES, con el hecho
de que el partido político o el Gobierno de ese partido sea parte del proceso constitucional, abre de forma
razonable en la otra parte procesal una duda objetiva
acerca de la imparcialidad del magistrado.
presivas de posible parcialidad. El Tribunal ha optado
así por una concepción amplia del término interés,
permitiendo su equiparación con la «inclinación de
ánimo» o «tener juicio formado», lo que puede suponer, en definitiva, tener interés en la causa en favor o
en contra de alguna de las partes.
Si en el Auto 26/2007 (caso Pérez Tremps) se entendió
que un simple estudio científico en materia de régimen competencial podía constituir un elemento objetivo que razonablemente permitía la «suspicacia» de
la parte recusante acerca de la imparcialidad con la
que el magistrado recusado estaba en condiciones de
abordar el caso, con más razón aún debería considerarse que existe una suspicacia o sospecha justificada
de parcialidad cuando puede demostrarse que existe
una conexión y una afinidad de un magistrado con una
de las partes procesales, que necesariamente hay que
desprender de su colaboración habitual y estrecha con
la fábrica o laboratorio de ideas que esa parte tiene a
su servicio directo. Y ello especialmente cuando se da
una importante confrontación entre las ideas que produce esa «fábrica» y las que expresa la Ley 10/2014,
según el recurso formulado por el Presidente del Gobierno, pues ésta incide de lleno en una de las líneas de
trabajo básicas de la FAES, a saber, la defensa de un
determinado concepto de España y el rechazo de las
posiciones que puedan afectar a su unidad.
Si lo decisivo para apreciar que una conducta restringe
la garantía de la imparcialidad es la convicción interna del juez, resulta también determinante cuáles con
los fines que se persiguen con la publicación, así como el tono y contenido de la misma. Es relevante en
este caso determinar si se trata de una contribución
exclusivamente científica o que refleja estrictamente
una ideología lícita o si, por el contrario, trasluce otros
fines y supone una implicación emocional con el tema, tomando partido de manera contundente a favor
de una determinada postura, especialmente política y
jurídica en este caso. Lo decisivo será, pues, si sólo
tienen un contenido y un tono objetivo o científico o si
las declaraciones denotan realmente una implicación
personal, decidida e inamovible a favor de una concreta posición y, a su vez, con tono desafiante o despectivo hacia las posiciones opuestas.
(Se adjunta la relación detallada de las colaboraciones
del magistrado con la FAES, con indicación de las fechas y de la clase de participación.)
4.4. En relación con el aspecto central de esta recusación, que son las manifestaciones extraprocesales y en
los medios de comunicación de los jueces y magistrados, las cuales pueden significar una toma de posición
previa o un prejuicio sobre el objeto del proceso, existe
una jurisprudencia clara en el sentido de que debe admitirse que estas manifestaciones pueden comprometer la imparcialidad judicial y ser invocadas como motivo de recusación (STC 162/1999; AATC 380/1993,
226/2002, 61/2003 y 81/2008).
Concretamente, el ATC 226/2002 conecta este tipo
de manifestaciones con la causa 10 del artículo 219
LOPJ, entendiendo que pueden comportar un «interés» del magistrado en el proceso, desvinculando el
concepto de interés de la necesidad de obtener un beneficio, utilidad o provecho personal. Si el concepto de
interés puede ser definido como «inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona o una narración», el
Tribunal señala sobre esa base que «no cabe excluir
que la manifestación o expresión de opiniones o ideas
más o menos relacionadas con el objeto del proceso
constitucional pueda subsumirse en el concepto de “interés”, entendido éste en la acepción antes descrita».
A partir de ahí, el análisis y la valoración de las declaraciones efectuadas debe hacerse con el fin de comprobar si evidencian «una toma de partido» y ser ex4.87.10.
De acuerdo con la STC 162/1999, «el tenor, la contundencia y radicalidad» son factores esenciales a considerar para saber si el juez ya tiene formulado un juicio inamovible sobre una cuestión que está llamado a
resolver. Y también lo es la «descalificación» cuando
ésta se produce en relación a una parte o a lo que representa. En definitiva, si las opiniones se expresan
con vehemencia y apasionamiento, contundencia y de
forma apodíctica, y aquellas tienen relación con el objeto juzgado, es evidente que le falta al juez el distanciamiento emocional necesario para poder actuar objetivamente y, por tanto, con imparcialidad. Si se dan
estas circunstancias, la parte afectada por las declaraciones no puede ya confiar en que el resultado del proceso sea sólo consecuencia de una valoración estrictamente objetiva de los hechos y del derecho.
A título de ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán (caso Leibholz, BVergGE 20, de 2 y 3 de marzo
de 1996), apreció como causa de recusación de uno de
sus miembros la realización de unas manifestaciones
acerca de la constitucionalidad del sistema de financiación de partidos, porque entendió que había expresado anticipadamente una convicción personal y cierta animosidad contra aquellos partidos que defendían
una posición contraria. El Tribunal consideró en aquel
caso que la descalificación en tono despectivo de una
parte que sostenía una posición contraria a la del propio magistrado constituía un elemento suficiente para
hacer surgir la duda acerca de su imparcialidad. Esta doctrina también fue aplicada en el caso Rottmann
(BVergGE 35, de s9 de mayo de 1973 y 35, de 16 de
junio de 1974) por razón del tono despectivo y descalificador de una declaración pública hacia la parte
Informació
38
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
que sostenía la tesis contraria sobre el contenido del
proceso.
También se encuentra un criterio semejante en la jurisprudencia del Reino Unido por manifestaciones del
juez cuando éste se ha pronunciado con anterioridad
en términos extremos y poco equilibrados sobre cuestiones que son objeto de un posterior juicio (in such
extreme and unbalanced terms), lo que compromete la
objetividad judicial requerida (Locabail (UK) Ltd. v.
Bayfield Properties Ltd., de 17 de noviembre de 1999).
Volviendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hay que destacar que en los AATC 226/2002
y 81/2008, se relacionan diversas circunstancias que
pueden resultar relevantes para apreciar la causa de recusación, entre ellas, si la opinión ha sido manifestada
en condición de magistrado o antes de haber adquirido la misma, el medio en que se vierta, la lejanía o
proximidad entre la opinión y el objeto del proceso,
así como el tenor, la contundencia y radicalidad de la
opinión manifestada.
Aún admitiendo que alguna de estas circunstancias
podría teóricamente jugar en contra de la recusación,
parece evidente que ello no es posible en este caso porque ninguna de ellas puede ser tan determinante como las que juegan a favor de la misma. Al tratarse de
manifestaciones públicas, reiteradas, contundentes,
radicales y muchas veces en tono despectivo e incluso ofensivo, es evidente que estos son los criterios más
relevantes. Por otra parte, las declaraciones no son tan
lejanas en el tiempo y está claro que las declaraciones
hechas antes de adquirir la condición de magistrado
también deben ser tomadas en consideración. Además,
esas manifestaciones no han quedado para nada fuera
de contexto temporal, como pone de relieve el contenido del recurso.
4.5. Para cerrar este extenso pero importante apartado
del escrito de recusación esta parte considera necesario poner de relieve que en el ATC 226/2002 el Tribunal viene a reconocer que la imparcialidad puede verse afectada también por otras causas de abstención y
recusación que las expresamente previstas legalmente
y que el hecho de que no exista una concreta previsión
legal no puede excluir la garantía constitucional de la
imparcialidad. De hecho, con el criterio abierto y flexible de «interés», el mismo Tribunal está arbitrando un
cauce para excluir a un juez cuya imparcialidad puede estar bajo sospecha por manifestaciones extraprocesales que tengan relación con el objeto del proceso o
por otras situaciones que puedan significar también la
concurrencia de un interés.
Esto significa que se puede dar a la causa 10 del artículo 219 LOPJ (tener un interés en la causa) un sentido amplio, extensible también a la estrecha relación
existente con la FAES y lo que ello representa, porque esa relación predetermina necesariamente una
«inclinación de ánimo» (interés) respecto del objeto
4.87.10.
Núm. 404
del proceso, sobre todo cuando va unida a una toma de posición pública de rechazo frontal a cualquier
proyecto político que pueda afectar a la integridad
territorial del Estado, posición coincidente con la de
dicha fundación.
En todo caso, los hechos expuestos en los puntos 4.2
y 4.3 revelan que existen motivos perfectamente objetivables y justificados para considerar que el magistrado Pedro José González-Trevijano Sánchez tiene un
juicio formado o una toma de partido previa sobre la
presente causa, que compromete necesariamente su
imparcialidad, porque es humanamente imposible que
con estos antecedentes pueda actuar con el distanciamiento emocional necesario para enjuiciar algo a lo
que han dedicado tantos esfuerzos y energía para combatir, rechazar e incluso despreciar.
5. Recusación del magistrado Excmo. Sr.
D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.
5.1 Tal como se ha dicho más arriba, el Tribunal Constitucional, mediante el auto 180/2013, de 17 de septiembre de 2013, inadmitió a limine la recusación del
magistrado y presidente del Tribunal Constitucional,
Excmo. Sr. D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel,
que el Gobierno y el Parlamento de Cataluña habían
instado con relación a diversos procesos constitucionales.
Este Auto contó con dos votos particulares discrepantes, de los magistrados Excmos. Sres. D. Luis Ignacio Ortega Álvarez y D. Fernando Valdés Dal-Ré, que
consideraron, en atención a la naturaleza de los hechos
expuestos, que debería haberse aceptado la admisión a
trámite de la recusación, con la apertura de la correspondiente pieza separada.
En estos votos particulares se considera que la delicada función arbitral conferida al Tribunal Constitucional en los conflictos que afectan a los poderes del
Estado impone, ante una duda de imparcialidad aparentemente fundada y sólida, poder ponderar adecuadamente las razones alegadas mediante la tramitación
del correspondiente incidente de recusación, que comprende la audiencia de las partes, del propio recusado,
el recibimiento a prueba y el informe del Ministerio
Fiscal.
Esa forma de proceder es la correcta desde el punto
de vista procesal cuando la recusación presenta indicios suficientes para deducir que puede existir un conflicto de interés que afecte a la independencia y a la
imparcialidad porque, si no existe esa garantía, puede
ponerse en cuestión la propia credibilidad del Tribunal y quebrarse la esencia de nuestro modelo de justicia constitucional. El órgano encargado de ejercer la
función de intérprete supremo de la Constitución no
puede desarrollarla ignorando la existencia de dudas
razonables sobre la imparcialidad de alguno o algunos
Informació
39
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
de sus miembros en relación a un proceso, porque esto
repercute en la confianza social que debe inspirar el
Tribunal y puede acentuar innecesariamente las tensiones entre los poderes constituidos.
El hecho de que el Tribunal inadmitiera la recusación
en la forma que lo hizo, sin abrir la correspondiente
pieza separada para tramitar el incidente, impidió conocer la certeza de los hechos alegados por el Gobierno y el Parlamento de Cataluña y ni tan siquiera se
pudo oír al recusado y, por ello, tampoco se pudieron
despejar las dudas sobre su eventual parcialidad.
Por ello no pueden dejar de recordarse los argumentos
que el Gobierno y el Parlamento de Cataluña ya manifestaron en agosto de 2013 que justificaban el planteamiento de la recusación y que sucintamente son los
siguientes:
a) En julio de 2013 la prensa se hizo eco de que el
Excmo. Sr. D. Francisco Pérez de los Cobos se encontraba incluido en un listado de donantes y afiliados del
Partido Popular entre los años 2008 y 2011; dicho listado apareció en un documento que formaba parte del
sumario del conocido como «caso Bárcenas». De los
datos que constaban en dicho listado se deducía que el
hoy presidente del Tribunal Constitucional había sido
entre los años 2008 y 2011 militante del Partido Popular, sin que de ello se dedujese si ya lo era anteriormente al año 2008 o si lo siguió siendo con posterioridad al año 2011.
b) La afiliación a un partido político no es incompatible formalmente con la condición de magistrado del
Tribunal Constitucional, porque tal incompatibilidad
no se encuentra expresamente recogida en la relación
del artículo 159.4 CE que, contrariamente, sí que se refiere a funciones directivas en partidos políticos, pero
ello no es obstáculo para analizar si la militancia en
un concreto partido político con relación a un proceso en concreto puede afectar o no la imparcialidad del
magistrado en cuestión, en función de la concurrencia
de otros elementos, fácticos o jurídicos, que puedan
tener relación directa con esa militancia y con entidad
suficiente como para comprometer la garantía de imparcialidad.
c) El artículo 8.4 de la la Ley Orgánica 6/2002 fija como obligaciones mínimas de los afiliados a un partido político compartir las finalidades del partido y colaborar para la consecución de las mismas, respetar
lo dispuesto en los estatutos y las leyes, acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido y abonar las cuotas y otras
aportaciones que puedan corresponder de acuerdo
con los estatutos. Ello implica que el magistrado afiliado a un partido puede encontrarse en algún caso
con una doble obligación legal contradictoria derivada de su posición de magistrado constitucional sujeto
al deber de imparcialidad, de acuerdo con el artículo
22 LOTC, y sujeto al deber de colaborar en la con4.87.10.
Núm. 404
secución de los fines de su partido, de acuerdo con el
artículo 8 de la LO 6/2002. La disyuntiva en tal caso
podría resolverse con la baja efectiva en la afiliación
al partido político o con la abstención de intervenir
en la causa o pleito. Ello no obstante, la baja efectiva del partido, plantea un doble problema. En primer
lugar porque puede generar desconfianza y, en este
sentido, debe recordarse que, en una sociedad democrática y de acuerdo con la doctrina del TEDH sobre
imparcialidad objetiva, los tribunales deben inspirar
confianza a los ciudadanos, sin perjuicio que, ciertamente, la desconfianza no basta para apartar a un determinado magistrado del conocimiento de un asunto
concreto, aunque es un primer elemento a tener en
cuenta para analizar la imparcialidad del magistrado
afectado, sobre todo cuando la baja en el partido se
ha producido después de haber accedido al cargo y
habiéndose ocultado la militancia ante el órgano que
debía evaluar la idoneidad del candidato, que en este
caso fue la Comisión de Nombramientos del Senado. En segundo lugar, el problema que se plantea al
considerar la baja en la afiliación como una solución
al conflicto legal antes expuesto, es la inexistencia
de instrumentos procesales de defensa para la parte que duda de la imparcialidad del magistrado, ya
que en ningún caso puede reclamar otra cosa que la
abstención del mismo en el proceso mediante su recusación.
d) De lo anterior se concluye que el presidente del Tribunal Constitucional, en su condición de afiliado al
Partido Popular, tendría un conflicto de intereses claro: por un lado la obligación legal de cumplir con las
instrucciones que reciba de los órganos de gobierno
del Partido Popular y por el otro mantener su necesaria imparcialidad como magistrado. La ocultación de
la condición de afiliado al Partido Popular del Excmo. Sr. D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel en la
comparecencia del mismo ante la Comisión de Nombramientos del Senado el 6 de octubre de 2010, constituye un dato indiciario adicional sobre la falta de imparcialidad del Magistrado, en la medida que la falta
de transparencia en el planteamiento de los eventuales
conflictos de intereses en su momento podría haber alterado las condiciones en que se produjo su elección
por el Senado.
e) A todo ello, debe añadirse aquí la concurrencia de
otras circunstancias que, puestas en relación con la
militancia política del presidente del Tribunal Constitucional, implican un compromiso ideológico y de intereses con el Partido Popular y que constituyen datos
relevantes y objetivos que fundamentan la presencia
de un supuesto de parcialidad. En este sentido el Excmo. Sr. D. Francisco Perez de los Cobos habría colaborado asiduamente con la Fundación para el Análisis
y los Estudios Sociales (FAES), fundación privada sin
ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de las ideas y
las propuestas políticas, y vinculada al Partido Popular desde su creación, en 1989, según consta en la pre-
Informació
40
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
sentación de su Web. Según la información aparecida
en el diario «El País» de 29 de julio de 2013, si bien
algunas de las intervenciones del hoy presidente del
Tribunal Constitucional en seminarios realizados con
la FAES se habrían puesto en conocimiento del Senado con motivo de su candidatura a miembro del Tribunal Constitucional, como por ejemplo el año 1993
con relación a los «Aspectos básicos de la reforma del
mercado de trabajo» y el año 2009 sobre «La reforma
de la intermediación en España», sin embargo, otras
colaboraciones con esa misma Fundación no fueron
mencionadas en dicha comparecencia, ni en la documentación que la acompañaba. Concretamente no se
habrían citado algunas participaciones en los seminarios que tratan sobre: «La reforma laboral que España necesita»; «Ley de Igualdad»; «Los efectos económicos de la Inmigración»; «Estatuto del Autónomo»;
«Dependencia: medidas para un desarrollo efectivo de
la Ley»; ni tampoco su participación como ponente, en
el seminario titulado «Políticas sociales y estatutos de
autonomía», tal como aparece en las memorias de la
FAES de los años 2006 y 2007 (que se pueden obtener en la dirección http://fundacionfaes.org/es/presentacion/transparencia_y_control). Estos datos, además,
ponen de manifiesto que la relación del Excmo. Sr. Pérez de los Cobos con el Partido Popular no es solo de
un simple afiliado, sino que tiene una relación directa
con los miembros y órganos que integran la dirección
del partido en términos que en algún caso encajarían
en el concepto de amistad íntima.
f) Adicionalmente la parcialidad también se proyectaría en aquellos asuntos que atañen a la Generalidad
de Cataluña en función de la ideología de las mayorías
parlamentarias que en cada momento se hayan formado para el gobierno de la Comunidad Autónoma, especialmente cuando estas mayorías integran ideologías que incorporan el «nacionalismo catalán» como
elemento propio. En este sentido el año 2006 el hoy
presidente del Tribunal Constitucional publicó el libro
titulado «Parva Memoria» constituido por un conjunto de sentencias breves o aforismos entre los que se
incluyen algunos que ponen de manifiesto los prejuicios del Excmo. Sr. Pérez de los Cobos, como afirmar
que «la única ideología capaz de producir pesadillas
es el nacionalismo» (en clara alusión al nacionalismo
catalán, entre otros) o que «no hay en Cataluña acto
político que se precie sin una o varias manifestaciones
de onanismo», lo que entra en el terreno despreciati-
vo con clara voluntad ofensiva; Estos prejuicios fueron
reconocidos en una entrevista referenciada en el diario «El País» de 3 de noviembre de 2010, en un artículo titulado «Un candidato del PP al Constitucional
tilda la política catalana de “onanismo”», se lee: «El
candidato al Tribunal Constitucional admitió anoche
en declaraciones a EL PAÍS que el libro lleva publicado cuatro años y no cree que contenga nada “escandaloso”. ”Yo soy crítico con el nacionalismo en general y no con uno en particular. He vivido ocho años
4.87.10.
Núm. 404
en Cataluña y solo he hecho aforismos en contra de
los actos del nacionalismo catalán. Espero que esto
no tenga consecuencias para mi nombramiento en el
Constitucional porque eso sería desorbitar las cosas”»
(Extraído de http://elpais.com/diario/2010/11/03/espana/1288738808_850215.html).
5.2 Con posterioridad al auto 180/2013, el Parlamento de Cataluña tuvo conocimiento de otras manifestaciones públicas que, en opinión de esta parte, también comprometen la imparcialidad del presidente del
Tribunal en este proceso por expresar claramente una
convicción personal y una toma de partido sobre aspectos determinantes del desarrollo de la autonomía
catalana y de la propia idiosincrasia catalana.
En el discurso pronunciado por el presidente del Tribunal (entonces ejerciendo como catedrático de Derecho del trabajo) en Yecla, con ocasión del día de la
Constitución (6 de diciembre de 2005), afirmó textualmente:
«Que la reforma del Estatut de Autonomía catalán,
cuya tramitación se ha aceptado en las Cortes, representa un verdadero órdago para la estabilidad constitucional, y no conozco ningún jurista digno de tal
nombre que se atreva a afirmar lo contrario [...]. Pero
el Estatut y sus excesos no son, a mi juicio, el principal problema sino una manifestación del mismo. El
verdadero problema, y creo saber de qué hablo, es
que, como consecuencia de errores del pasado, varias
generaciones de catalanes han sido ya educadas en el
desprecio, expreso o tácito, hacia la cultura española,
y el Estatut es la primera manifestación política de
ese desprecio».
Si el proyecto de Estatuto provocó en su día al hoy
presidente del Tribunal Constitucional una reacción
«alérgica» de este calibre, ¿con qué ánimo puede aproximarse ahora a analizar al desarrollo de competencias que de forma novedosa derivan del mismo Estatuto, que es de lo que trata la Ley de Cataluña 10/2014?
La respuesta parece obvia si nos atenemos a la lógica
de la naturaleza humana y no nos consta que el interesado haya rectificado o matizado sus afirmaciones tan
contundentes.
En este contexto la pregunta clave es si se puede
confiar en que una persona que se ha expresado así,
con los antecedentes ya citados con respecto al nacionalismo catalán y con unos vínculos políticos tan
estrechos con la parte que ha promovido la impugnación, será capaz de discernir adecuadamente entre lo
político y lo jurídico en una cuestión en la que esta
diferenciación no sólo es esencial para resolver correctamente el caso, sino que requiere más que nunca, por su naturaleza y transcendencia social, una
aproximación serena y distante. A juicio de esta parte, hay razones muy consistentes para no poder confiar en ello.
Informació
41
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
5.3. A pesar de todo, rebus sic stantibus, parecería
que plantear de nuevo la recusación del Excmo. Sr. D.
Francisco Pérez de los Cobos por su vinculación política con el Partido Popular y por sus manifestaciones
carecería de sentido, vista la inadmisión acordada en
su día, si no fuera porqué su actuación del en el presente proceso, en el ejercicio de las funciones que le
corresponden como presidente del Tribunal Constitucional, ponen de manifiesto, a juicio del Parlamento de
Cataluña, su falta de independencia y de imparcialidad, en la medida que se producen conexiones de hecho que exteriorizan una previa toma de posición anímica a favor de la posición defendida por el Gobierno
del Estado.
A esta conclusión se llega si se analizan las circunstancias en las que se convocó el Pleno del Tribunal el
pasado 29 de setiembre y la justificación hecha pública
de dicha sesión.
El viernes día 26 de setiembre la vicepresidenta del
Gobierno del Estado, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, afirmó:
«Si el presidente de la Generalitat decide firmar este
sábado el decreto de convocatoria, una vez que hayan
sido publicados la Ley de Consultas y el decreto de
convocatoria, el Gobierno firmará la petición al Consejo de Estado de informe en un plazo breve, en un
plazo limitado. Una vez recibido ese informe, se convocará al Consejo de Ministros. Como ha anunciado el
presidente del Gobierno en China, probablemente, el
lunes y esa misma mañana la Abogacía del Estado lo
registrará ante el Tribunal Constitucional.
Yo ya no le puedo hablar de los plenos del Tribunal
Constitucional, porque es un órgano constitucional del
Estado que él decidirá cuándo lo lleva a cabo.»
Ciertamente, a pesar de que la vicepresidenta del Gobierno estatal elude pronunciarse directamente sobre
una eventual reunión urgente del Pleno del Tribunal
Constitucional, los tiempos que se marca el aparato estatal, incluida una convocatoria del Consejo de Estado en domingo –por primera vez en su historia, según
el diario «El País» (29.09.2014, página 10)–, llevan a
que, para su plena operatividad, sea necesario que el
pleno del Tribunal Constitucional se reúna el mismo
día en que se presente el correspondiente recurso, es
decir sin esperar los tres días de antelación a que se
refiere el artículo 5 del Reglamento de Organización y
Personal del Tribunal Constitucional, lo que conlleva
que dependa de si el presidente del Tribunal considera
urgente la convocatoria.
En todo caso, la prensa en general, a partir de informaciones que atribuían a «fuentes jurídicas» o sin
que constarán las fuentes, afirmaba que la reunión
del Tribunal estaba prevista para un pleno extraordinario para el mismo lunes o el martes a lo sumo. En
esta línea pueden leerse los diarios del 27 de setiembre, «El Mundo», página 16, «El País», página 13,
4.87.10.
Núm. 404
«El Periódico de Catalunya», página 19. Es interesante reproducir la nota que apareció en el diario «La
Vanguardia» de la fecha de referencia (página 17), en
la medida que se desprende que la fuente de la noticia es el propio Tribunal Constitucional: «El Tribunal
Constitucional (TC) tiene previsto reunirse la semana
que viene, con carácter excepcional y de forma inmediatamente subsiguiente a la presentación de los
recursos que planteara el Gobierno español contra la
ley de Consultas y la convocatoria del 9-N. El pleno,
por tanto tendrá lugar muy probablemente el mismo
lunes por la tarde, tan pronto las impugnaciones del
Ejecutivo se formalicen en el registro del TC. El momento exacto de la reunión depende, en definitiva, de
la celeridad con que actúe el Gobierno central en la
presentación de los recursos. Para ello es necesario
que antes de formalizarlos el Ejecutivo tenga el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, que no es
vinculante, pero si necesario cuando la iniciativa a
interponer ante el TC es un recurso de inconstitucionalidad. La semana que viene no había previsto ningún pleno del Tribunal Constitucional. En el mismo
organismo no se recuerdan precedentes de reuniones
excepcionales equiparables».
Ciertamente, entre las funciones del presidente del Tribunal se encuentra la de convocar el pleno del mismo
y de apreciar la urgencia de la reunión que le permite
obviar el plazo mínimo de tres días establecido en el
Reglamento, pero, ¿es realmente tan urgente que impida esperar tres días admitir a trámite unos recursos,
lo que, de acuerdo con la nota informativa 74/2014 del
propio Tribunal, «no supone pronunciamiento alguno
sobre el fondo de los citados recursos, que el Tribunal resolverá en su momento» y que «dicha admisión
a trámite no suele revestir dificultades desde el punto
de vista técnico-jurídico, pues consiste en supervisar
que se cumplen los requisitos formales que exige la ley:
cumplimiento de los plazos para la interposición del
recurso, legitimación del recurrente o que la norma o
disposición sean recurribles».
No existe una urgencia objetiva, o si se prefiere, nunca
en la historia del Tribunal Constitucional se había convocado una reunión extraordinaria del pleno del Tribunal sin sujetarse al plazo previsto para simplemente
admitir a trámite un recurso, ni tan siquiera cuando el
recurso iba acompañado de la impugnación de la disposición por el Gobierno estatal invocando el artículo
161.2 CE. Por lo tanto, el motivo no es la consecuencia
formal de la suspensión de la ley impugnada, ya que
dicha suspensión deriva de la impugnación gubernamental.
La explicación a todo ello parece que quiere darse con
el «Comunicado del Pleno del Tribunal Constitucional», fechado el mismo 29 de setiembre, que en un documento sin ninguna firma y sin membrete alguno se
publica en la web del Tribunal, y donde se afirma que
«la decisión del Pleno de no demorar su resolución –li-
Informació
42
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
mitada a comprobar la concurrencia de las condiciones
procesales de admisibilidad de los recursos, sin consideración alguna respecto al fondo de los mismos– obedece a que el Tribunal Constitucional es consciente de la
trascendencia constitucional y política de las cuestiones
planteadas, para la sociedad española en su conjunto y,
en particular, para la catalana».
La trascendencia constitucional la tienen todos los
asuntos de que trata el Tribunal Constitucional, porque justamente su función implica contrastar las leyes con la Constitución. Sólo sería posible considerar a priori que un asunto sometido al Tribunal tiene
una trascendencia constitucional fuera de lo común a
partir de una previa posición sobre su contenido material.
Solo nos queda, pues, la trascendencia política a la que
también se refiere el comunicado; y es en esa trascendencia política, en un proceso en el que el presidente
del Gobierno del Estado y su Gobierno, como parte
recurrente, pretende dar una imagen política determinada en la que se une todo el «aparato» estatal (que
incluiría al Tribunal Constitucional) frente a una Ley
que se calificaba de manifiestamente inconstitucional
incluso antes de su aprobación. Es desde esta perspectiva que, teniendo en cuenta la adscripción partidaria
del presidente del Tribunal, como mínimo hasta el año
2011, y su posición ideológica, pública y publicada, en
lo que respecta al llamado «nacionalismo catalán»,
cabría concluir que la convocatoria urgente del Pleno
del Tribunal atendiendo a la supuesta trascendencia
política del asunto a tratar, podría responder a dicha
adscripción y posición en beneficio de una imagen política querida por el Gobierno del partido político al
cual perteneció o, en su caso, pertenece el presidente
del Tribunal, lo cual pondría de manifiesto la existencia de hechos que inciden sobre la imparcialidad del
presidente del Tribunal y por ello la necesidad de plantear su recusación.
6. A modo de conclusión
En los apartados anteriores se han expuesto los moti­
vos por los cuales esta parte considera que un magistrado y el presidente del Tribunal Constitucional no
cum­plen con las condiciones necesarias para poder
resolver con garantía de imparcialidad el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del
Go­bierno contra la Ley 10/2014, de 26 de septiembre,
de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana.
Estos motivos no se basan en meros indicios o especulaciones. Se basan en hechos concretos, demostrables y suficientes, como mínimo, para abrir una pieza
separada o un incidente procesal de recusación con
todo lo que ello significa. Estos motivos de recusación se han analizado y valorado con rigor jurídico y
4.87.10.
Núm. 404
de acuerdo con la propia jurisprudencia del Tribunal
Constitucional.
Esta parte tiene que velar por sus intereses procesales
y quiere defender un determinado modelo de justicia
constitucional, precisamente el que se desprende de la
Constitución, en el que hay que confiar porque asegura la independencia y la imparcialidad del Tribunal. Y
máxime cuando se trata de una cuestión de tanta relevancia constitucional, política, jurídica y social como
la presente.
Por desgracia, algunas circunstancias han auspiciado
una desnaturalización de este «modelo», para intentar
convertir el Tribunal en un órgano más político que
jurídico mediante la prevalencia en la designación en
algunos magistrados de criterios de militancia (formal
o informal), de afinidad o activismo políticos, sin reparar siquiera en guardar las apariencias.
Las consecuencias de esta situación ponen al Tribunal,
en el momento en que tiene que resolver un asunto especialmente delicado y sensible donde la independencia y la imparcialidad son más importantes que nunca,
en el punto de mira social.
La concurrencia en los dos magistrados de motivos
claros y objetivos para permitir dudar o sospechar justificadamente de su independencia e imparcialidad para pronunciarse sobre el acto impugnado plantea un
problema adicional al Tribunal, a saber, el de que esas
situaciones personales no se contagien inevitablemente a la independencia del Tribunal como tal, es decir, a
la misma institución.
No ayuda a ello el hecho de que algún otro magistra­
do del Tribunal Constitucional haya tenido en el pa­
sado importantes responsabilidades políticas y de
partido, en la misma línea de afinidad que los magistrados recusados, aunque el tiempo transcurrido y la
ausencia de otras circunstancias no permiten plantear
con fundamento técnico su recusación.
Pero la imagen de dos magistrados que se han significando públicamente por su ideología radicalmente
contraria al objeto del debate y mantenido relaciones
muy próximas al partido político que sustenta al Gobierno que ha interpuesto el recurso, no ayuda en nada
al Tribunal Constitucional y puede crear tensiones internas indeseables.
Así, pues, de acuerdo con lo que ha quedado expuesto
en este escrito, resulta necesario que el Tribunal acuerde
la admisión a trámite de la presente recusación y proceda a abrir el correspondiente incidente o pieza separada.
Porque, si no es así, la pregunta que todo el mundo se
hará legítimamente es si el Tribunal puede obviar en su
decisión de fondo el impacto de las sospechas que los
hechos expuestos proyectan sobre su independencia e
imparcialidad, sin perder su propia credibilidad. El Parlamento de Cataluña confía en que esto no ocurra y el
Tribunal preserve su imagen de institución arbitral.
Informació
43
8 d’octubre de 2014
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Por todo ello,
Solicitan:
Que teniendo por presentado este escrito con los documentos acompañados, se sirva admitirlo, tener por
hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen y, en sus méritos, admitir la presente recusación y
previos los trámites oportunos, acuerde estimarla en
relación al Presidente del Tribunal Excmo. Sr. D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y al Excmo. Sr. Magistrado D. Pedro José González-Trevijano Sánchez
por lo que respecta al presente recurso de inconstitucionalidad número 5829-2014, promovido por el Presi-
4.87.10.
Núm. 404
dente del Gobierno contra determinados preceptos de
la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación
ciudadana, por concurrir los motivos y causas men-
cionados en el presente escrito, en especial las previstas en los apartados 9 y 10 del artículo 219 LOPJ.
Barcelona para Madrid, a 6 de octubre de 2014
Antoni Bayona Rocamora
Letrado mayor
Pere Sol Ordis
Letrado
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
Informació
44