solicitud ayudas alquiler vivienda 2015

ALQ
SOLICITUD DE AYUDAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS
AL ALQUILER DE VIVIENDA. CONVOCATORIA 2015
90015
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
DNI / NIF / NIE
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS
DATA NAIMEMENT / FECHA NACIMIENTO
CP
DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVÍNCIA / PROVINCIA
TELÈFON / TELÉFONO
CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
NIVELL DE FORMACIÓ / NIVEL DE FORMACIÓN
Sense estudis
Sin estudios
Educació primària
Educación primaria
BUP
Tècnic
Técnico
Diplomat
Diplomado
Postgrau
Postgrado
Cert. d'escolaritat
Cert. escolaridad
ESO
COU
FP2
Grau
Grado
Altres estudis
Otros estudios
EGB
Batxiller
Bachiller
FP1
Tècnic superior
Técnico superior
Llicenciat
Licenciado
RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT / RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD
Asalariat
Asalariado
Ocupador, empresari sense asalariats o treballador independent
Empleador, empresario sin asalariados o trabajador independiente
Aturat
Parado
Jubilat, retirat o jubilat anticipat
Jubilado, retirado o jubilado anticipado
LLOGUER SOCIAL / ALQUILER SOCIAL
Incapcitat permanent per a treballar
Incapacitado permanente para trabajar
Dedicat a tasques domèstiques, al cuidat del xiquets o altres personas
Dedicado a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas
Estudiants, escolar o en formació
Estudiantes, escolar o en formación
Altre tipus d'activitat econòmica
Otra clase de actividad económica
DESNONAMENT / DESAHUCIO
No prové d'un lloguer social
No procede de un alquiler social
No prové d'un desnonament
No procede de un desahucio
Prové d'un desnonament de vivenda propia
Procede de un desahucio de vivienda propia
Prové d'un desnonament de lloguer
Procede de un desahucio de alquiler
Prové d'un lloguer social
Procede de un alquiler social
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
COGNOMS / APELLIDOS
DNI / NIE
NOM / NOMBRE
CP
DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
LOCALITAT / LOCALIDAD
C
PROVÍNCIA / PROVINCIA
TELÈFON / TELÉFONO
CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
SOL·LICITUD / SOLICITUD
De conformidad con lo establecido en la Orden 24/2014, de 21 de octubre, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente, por la que aprueban las bases que regulan la convocatoria del Programa de Ayudas al Alquiler de Vivienda para
el periodo 2015-16 (DOCV 7391, de 29.10.2014) y en la correspondiente orden de convocatoria de dichas ayudas, SE SOLICITA
la concesión de la ayuda al alquiler de vivienda y se tiene por informado de que el plazo máximo para resolver y notificar la
resolución de la presente solicitud es de seis meses contados a partir de la fecha de la publicación de la citada orden de
convocatoria.
,
d
de
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DIN - A4
La persona sol·licitant / La persona solicitante
CITMA - ORG
De conformitat amb el que establix l'Orde 24/2014, de 21 d'octubre, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient,
per la qual aprova les bases que regulen la convocatòria del Programa d'Ajudes al Lloguer de Vvenda per al període 2015-2016
(DOCV 7391, de 29.10.2014) i en la corresponent orde de convocatòria de les dites ajudes, SE SOL·LICITA la concessió de
l'ajuda al lloguer de vivenda i es té per informat de que el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de la present
sol·licitud és de sis mesos comptats a partir de la data de publicació de l'esmentada Orde de convocatòria.
Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
05/02/15
IA - 12265 - 01 - E
(1/2) EXEMPLAR PER A LA DG D'OBRES PÚBLIQUES, PROJECTES URBANS I HABITATGE - SERVICI D'AJUDES A L'HABITATGE / EJEMPLAR PARA LA DG DE OBRAS PÚBLICAS, PROYECTOS URBANOS Y VIVIENDA - SERVICIO DE AYUDAS A LA VIVIENDA
A
SOL·LICITUD D'AJUDES DEL PROGRAMA D'AJUDES
AL LLOGUER DE VIVENDA. CONVOCATÒRIA 2015
A
SOL·LICITUD D'AJUDES DEL PROGRAMA D'AJUDES
AL LLOGUER DE VIVENDA. CONVOCATÒRIA 2015
ALQ
SOLICITUD DE AYUDAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS
AL ALQUILER DE VIVIENDA. CONVOCATORIA 2015
90015
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
DNI / NIF / NIE
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS
DATA NAIMEMENT / FECHA NACIMIENTO
CP
DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVÍNCIA / PROVINCIA
TELÈFON / TELÉFONO
CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
NIVELL DE FORMACIÓ / NIVEL DE FORMACIÓN
Sense estudis
Sin estudios
Educació primària
Educación primaria
BUP
Tècnic
Técnico
Diplomat
Diplomado
Postgrau
Postgrado
Cert. d'escolaritat
Cert. escolaridad
ESO
COU
FP2
Grau
Grado
Altres estudis
Otros estudios
EGB
Batxiller
Bachiller
FP1
Tècnic superior
Técnico superior
Llicenciat
Licenciado
RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT / RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD
Asalariat
Asalariado
Ocupador, empresari sense asalariats o treballador independent
Empleador, empresario sin asalariados o trabajador independiente
Aturat
Parado
Jubilat, retirat o jubilat anticipat
Jubilado, retirado o jubilado anticipado
LLOGUER SOCIAL / ALQUILER SOCIAL
Incapcitat permanent per a treballar
Incapacitado permanente para trabajar
Dedicat a tasques domèstiques, al cuidat del xiquets o altres personas
Dedicado a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas
Estudiants, escolar o en formació
Estudiantes, escolar o en formación
Altre tipus d'activitat econòmica
Otra clase de actividad económica
DESNONAMENT / DESAHUCIO
No prové d'un lloguer social
No procede de un alquiler social
No prové d'un desnonament
No procede de un desahucio
Prové d'un desnonament de vivenda propia
Procede de un desahucio de vivienda propia
Prové d'un desnonament de lloguer
Procede de un desahucio de alquiler
Prové d'un lloguer social
Procede de un alquiler social
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
COGNOMS / APELLIDOS
DNI / NIE
NOM / NOMBRE
CP
DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
C
PROVÍNCIA / PROVINCIA
TELÈFON / TELÉFONO
CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
SOL·LICITUD / SOLICITUD
De conformidad con lo establecido en la Orden 24/2014, de 21 de octubre, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente, por la que aprueban las bases que regulan la convocatoria del Programa de Ayudas al Alquiler de Vivienda para
el periodo 2015-16 (DOCV 7391, de 29.10.2014) y en la correspondiente orden de convocatoria de dichas ayudas, SE SOLICITA
la concesión de la ayuda al alquiler de vivienda y se tiene por informado de que el plazo máximo para resolver y notificar la
resolución de la presente solicitud es de seis meses contados a partir de la fecha de la publicación de la citada orden de
convocatoria.
,
d
de
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DIN - A4
La persona sol·licitant / La persona solicitante
CITMA - ORG
De conformitat amb el que establix l'Orde 24/2014, de 21 d'octubre, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient,
per la qual aprova les bases que regulen la convocatòria del Programa d'Ajudes al Lloguer de Vvenda per al període 2015-2016
(DOCV 7391, de 29.10.2014) i en la corresponent orde de convocatòria de les dites ajudes, SE SOL·LICITA la concessió de
l'ajuda al lloguer de vivenda i es té per informat de que el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de la present
sol·licitud és de sis mesos comptats a partir de la data de publicació de l'esmentada Orde de convocatòria.
Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
05/02/15
IA - 12265 - 01 - E
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA
LOCALITAT / LOCALIDAD
ALQ
SOLICITUD DE AYUDAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS
AL ALQUILER DE VIVIENDA. CONVOCATORIA 2015
90015
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
DNI / NIF / NIE / CIF
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS
D
DADES DE LA VIVENDA LLOGADA / DATOS DE LA VIVIENDA ARRENDADA
COGNOMS I NOM DE LA PART LLOGADORA / APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PARTE ARRENDADORA
NIF
DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
CP
LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVÍNCIA / PROVINCIA
REFERÈNCIA CADASTRAL / REFª CATASTRAL
TIPUS DE VIVENDA / TIPO DE VIVIENDA
Unifamiliar independent
Unifamiliar independiente
ANY DE CONSTRUCCIÓ
AÑO DE CONSTRUCCIÓN
SUPERFÍCIE
SUPERFICIE
Unifamiliar adossada
Unifamiliar adosada
Pis en edifici menys de10 vivendes
Piso en edificio menos 10 viviendas
NOMBRE D'HABITACIONS
NÚMERO HABITACIONES
Pis en edifici 10 vivendes o més
Piso en edificio 10 viviendas o más
PROPIETAT DE LA VIVENDA (PARTICULAR, EMPRESA, BANC, ADMINISTRACIÓ, ALTRES)
PROPIEDAD DE LA VIVIENDA (PARTICULAR, EMPRESA, BANCO, ADMINISTRACIÓN, OTROS)
LLOGUER EN ROTACIÓ (marqueu només en el cas de vivendes de parc públic) / ALQUILER EN ROTACIÓN (marcad solo en caso de viviendas de parque público)
No és un lloguer en rotació
No es un alquiler en rotación
E
És un lloguer en rotació
Es un alquiler en rotación
DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
Document nacional d'identitat de la persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat de convivència majors de 16 anys i, si n'hi ha
d'estrangers, el permís de treball i de residència en vigor. No s'exigix el permís de residència a les persones que estiguen excloses d'esta
obligació d'acord amb el que establix la legislació estatal.
Documento nacional de identidad de la persona solicitante y demás miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 años y, en caso de
extranjeros, permiso de trabajo y residencia en vigor. No se exigirá permiso de residencia a quienes estén excluidos de esta obligación
conforme a lo establecido en la legislacón estatal.
Fotocòpia de l'última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o, en el cas de no estar obligat a
presentar-la, un certificat d'imputacions de l'últim exercici fiscal vençut.
Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o, en el caso de no estar obligado a presentarla,
certificado de imputaciones del último ejercicio fiscal vencido.
Justificant de vida laboral.
Justificante de vida laboral.
En el cas de desocupació, certificat expedit pel Servici Valencià d'Ocupació i Formació, amb indicació dels ingressos percebuts durant el últim
exercici fiscal vençut.
En el caso de desempleo, certificado expedido por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, con indicación de los ingresos percibidos
durante el último ejercicio fiscal vencido.
Contracte d'arrendament de la vivenda, que ha d'esmentar la referència cadastral, que ha de ser de duración mínima d'un any i la domiciliació
bancària del pagament del lloguer, formalitzat d'acord amb la Llei 29/1994, d'Arrendaments Urbans.
Contrato de arrendamiento de la vivienda, con mención expresa de referencia catastral, de duración mínima de un año y domiciliación
bancaria del pago del alquiler, formalizado de acuerdo con la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos.
Si un o més dels membre de la unitat de convivència es troben en alguna de les situacions especials que s'enumeren a continuació hauran
d'aportar la documentació acreditativa corresponent: familia nombrosa, familia monoparental amb fills, discapacitat dels membres de la unitat
de convivència, persones afectades per desnonaments o subjectes a mesures de flexibilitatzació de les execucions hipotecàries, víctimes del
terrorisme, dones víctimes de violència de gènere.
Si uno o varios de los miembros de la unidad de convivencia se encuentran en alguna de las situaciones especiales que se enumeran a
continuación deberán aportar la documentación acreditativa correspondiente: familia numerosa, familia monoparental con hijos, discapacidad
de los miembros de la unidad de convivencia, personas afectadas por desahucios o sujetas a medidas de flexibilización de las ejecuciones
hipotecarias, víctimas del terrorismo, mujeres víctimas de violencia de género.
Imprés normalitzat del model de domiciliació bancària (model 07000)
Impreso normalizado del modelo de domiciliación bancaria (modelo 07000)
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
05/02/15
DIN - A4
El certificat d'empadronament que acredite, en la data de la sol·licitud, les persones que tenen el domicili habitual en la vivenda objecte del
contracte, per a determinar la unitat de convivència.
El certificado de empadronamiento que acredite, en la fecha de la solicitud, las personas que tienen su domicilio habitual en la vivienda objeto
del contrato, para determinar la unidad de convivencia.
CITMA - ORG
En el cas de pensió de jubilació, d'incapacitat permanent, d'invalidesa, viudetat, orfandat o altres, prestació de servicis socials o qualsevol altre
tipus d'ajuda econòmica: certificació emesa per l'organisme competent, amb indicació dels ingressos obtinguts durant el últim exercici fiscal
vençut, o certificat negatiu si és el cas.
En el caso de pensión de jubilación, de incapacidad permanente, de invalidez, viudedad, orfandad u otras, prestación de servicios sociales o
cualquier otro tipo de ayuda económica: certificación emitida por el organismo competente, con indicación de los ingresos obtenidos durante el
último ejercicio fiscal vencido, o certificado negativo en su caso.
IA - 12265 - 02 - E
(1/2) EXEMPLAR PER A LA DG D'OBRES PÚBLIQUES, PROJECTES URBANS I HABITATGE - SERVICI D'AJUDES A L'HABITATGE / EJEMPLAR PARA LA DG DE OBRAS PÚBLICAS, PROYECTOS URBANOS Y VIVIENDA - SERVICIO DE AYUDAS A LA VIVIENDA
A
SOL·LICITUD D'AJUDES DEL PROGRAMA D'AJUDES
AL LLOGUER DE VIVENDA. CONVOCATÒRIA 2015
A
SOL·LICITUD D'AJUDES DEL PROGRAMA D'AJUDES
AL LLOGUER DE VIVENDA. CONVOCATÒRIA 2015
ALQ
SOLICITUD DE AYUDAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS
AL ALQUILER DE VIVIENDA. CONVOCATORIA 2015
90015
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
DNI / NIF / NIE / CIF
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS
D
DADES DE LA VIVENDA LLOGADA / DATOS DE LA VIVIENDA ARRENDADA
COGNOMS I NOM DE LA PART LLOGADORA / APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PARTE ARRENDADORA
NIF
DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
CP
LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVÍNCIA / PROVINCIA
REFERÈNCIA CADASTRAL / REFª CATASTRAL
TIPUS DE VIVENDA / TIPO DE VIVIENDA
Unifamiliar independent
Unifamiliar independiente
ANY DE CONSTRUCCIÓ
AÑO DE CONSTRUCCIÓN
SUPERFÍCIE
SUPERFICIE
Unifamiliar adossada
Unifamiliar adosada
Pis en edifici menys de10 vivendes
Piso en edificio menos 10 viviendas
NOMBRE D'HABITACIONS
NÚMERO HABITACIONES
Pis en edifici 10 vivendes o més
Piso en edificio 10 viviendas o más
PROPIETAT DE LA VIVENDA (PARTICULAR, EMPRESA, BANC, ADMINISTRACIÓ, ALTRES)
PROPIEDAD DE LA VIVIENDA (PARTICULAR, EMPRESA, BANCO, ADMINISTRACIÓN, OTROS)
LLOGUER EN ROTACIÓ (marqueu només en el cas de vivendes de parc públic) / ALQUILER EN ROTACIÓN (marcad solo en caso de viviendas de parque público)
No és un lloguer en rotació
No es un alquiler en rotación
E
És un lloguer en rotació
Es un alquiler en rotación
DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
Document nacional d'identitat de la persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat de convivència majors de 16 anys i, si n'hi ha
d'estrangers, el permís de treball i de residència en vigor. No s'exigix el permís de residència a les persones que estiguen excloses d'esta
obligació d'acord amb el que establix la legislació estatal.
Documento nacional de identidad de la persona solicitante y demás miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 años y, en caso de
extranjeros, permiso de trabajo y residencia en vigor. No se exigirá permiso de residencia a quienes estén excluidos de esta obligación
conforme a lo establecido en la legislacón estatal.
Fotocòpia de l'última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o, en el cas de no estar obligat a
presentar-la, un certificat d'imputacions de l'últim exercici fiscal vençut.
Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o, en el caso de no estar obligado a presentarla,
certificado de imputaciones del último ejercicio fiscal vencido.
En el cas de desocupació, certificat expedit pel Servici Valencià d'Ocupació i Formació, amb indicació dels ingressos percebuts durant el últim
exercici fiscal vençut.
En el caso de desempleo, certificado expedido por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, con indicación de los ingresos percibidos
durante el último ejercicio fiscal vencido.
Contracte d'arrendament de la vivenda, que ha d'esmentar la referència cadastral, que ha de ser de duración mínima d'un any i la domiciliació
bancària del pagament del lloguer, formalitzat d'acord amb la Llei 29/1994, d'Arrendaments Urbans.
Contrato de arrendamiento de la vivienda, con mención expresa de referencia catastral, de duración mínima de un año y domiciliación
bancaria del pago del alquiler, formalizado de acuerdo con la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos.
Si un o més dels membre de la unitat de convivència es troben en alguna de les situacions especials que s'enumeren a continuació hauran
d'aportar la documentació acreditativa corresponent: familia nombrosa, familia monoparental amb fills, discapacitat dels membres de la unitat
de convivència, persones afectades per desnonaments o subjectes a mesures de flexibilitatzació de les execucions hipotecàries, víctimes del
terrorisme, dones víctimes de violència de gènere.
Si uno o varios de los miembros de la unidad de convivencia se encuentran en alguna de las situaciones especiales que se enumeran a
continuación deberán aportar la documentación acreditativa correspondiente: familia numerosa, familia monoparental con hijos, discapacidad
de los miembros de la unidad de convivencia, personas afectadas por desahucios o sujetas a medidas de flexibilización de las ejecuciones
hipotecarias, víctimas del terrorismo, mujeres víctimas de violencia de género.
Imprés normalitzat del model de domiciliació bancària (model 07000)
Impreso normalizado del modelo de domiciliación bancaria (modelo 07000)
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
05/02/15
DIN - A4
El certificat d'empadronament que acredite, en la data de la sol·licitud, les persones que tenen el domicili habitual en la vivenda objecte del
contracte, per a determinar la unitat de convivència.
El certificado de empadronamiento que acredite, en la fecha de la solicitud, las personas que tienen su domicilio habitual en la vivienda objeto
del contrato, para determinar la unidad de convivencia.
CITMA - ORG
En el cas de pensió de jubilació, d'incapacitat permanent, d'invalidesa, viudetat, orfandat o altres, prestació de servicis socials o qualsevol altre
tipus d'ajuda econòmica: certificació emesa per l'organisme competent, amb indicació dels ingressos obtinguts durant el últim exercici fiscal
vençut, o certificat negatiu si és el cas.
En el caso de pensión de jubilación, de incapacidad permanente, de invalidez, viudedad, orfandad u otras, prestación de servicios sociales o
cualquier otro tipo de ayuda económica: certificación emitida por el organismo competente, con indicación de los ingresos obtenidos durante el
último ejercicio fiscal vencido, o certificado negativo en su caso.
IA - 12265 - 02 - E
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA
Justificant de vida laboral.
Justificante de vida laboral.
ALQ
SOLICITUD DE AYUDAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS
AL ALQUILER DE VIVIENDA. CONVOCATORIA 2015
90015
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
DNI / NIF / NIE / CIF
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS
F
DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
Les persones sotasignants, que són les que conformen la unitat de convivència, DECLAREN sota la seua responsabilitat:
- No ser persona propietària o usufructuària de cap vivenda a Espanya per cap títol legal, o que sent-ho no disposen d'ella per causa de separació o divorci, o que no la
poden habitar per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat.
- No tindre cap parentiu de primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona arrendadora de la vivenda.
- No ser persona sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a part arrendadora de la vivenda.
- No estar incursos, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària,
no ser deutora de la Generalitat per les obligacions per reintegrament de subvencions, que, si és el cas, se li hagueren exigit i no estar inhabilitada per a rebre
subvencions tant del Govern d'Espanya com de la Generalitat.
Declaració responsable que es formula amb els efectes i les conseqüències previstos en l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de noviembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Las personas abajo firmantes, que son las que conforman la unidad de convivencia DECLARAN bajo su responsabilidad:
- No ser persona propietaria o usufructuraria de alguna vivienda en España por cualquier título legal, o que siéndolo no disponen de ella por causa de separación o
divercio, o que no pueden habitarla por cualquier otra causa ajena a su voluntad.
- No tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona arrendadora de la vivienda.
- No ser persona socia o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora.
- No estar incursos, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en las prohibiciones para obtener la condición de persona
beneficiaria, no ser deudora de la Generalitat por las obligaciones por reintegro de subvenciones que, en su caso, se le hubieren exigido, y no estar inhabilitada para
recibir subvenciones tanto del Gobierno de España como de la Generalitat.
Declaración que se formula con los efectos y consecuencias previstos en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
G
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
Les persones sotasignants, que són les que conformen la unitat de convivència:
- AUTORITZEN expressament la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient perquè comprove les dades d'identitat a través del Sistema de Verificació de
Dades d'Identitat, segons establix el Reial Decret 522/2006, de 28 d'abril, així com les de residència a través del Sistema de Verificació de Dades de Residència,
segons establix el Reial Decret 523/2006, de 28 d'abril.
- AUTORITZEN al Servici Territorial d'Habitatge i Projectes Urbans a sol·licitar la informació de caràcter tributari, fiscal, econòmic o patrimonial que fora legalment
pertinent i precisa per a comprovar el compliment dels requisits establerts per obtindre i percebre les ajudes, en el marc de la col·laboració establida amb l'Agència
Estatal d'Administració Tributària, els Centres de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària, Col·legis de Notaris i Registradors o amb altres administracions públiques.
- AUTORITZEN, si escau, a sol·licitar a l'administració competent la informació sobre el grau i nivell de dependència.
S'informa les persones sotasignants que en la mesura que la Generalitat, a través del marc de col·laboració, puga disposar de les dades assenyalades en els
paràgrafs precedents, no s'exigirà als interesats l'aportació individula de certificacions expedides pels organismes al·ludits, ni la presentació, en original, còpia o
certificació, de les seues declaracions tributàries.
La present autorització s'atorga en virtut del disposat en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció
de carregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14.10.2010).
Las personas abajo firmantes, que son las que conforman la unidad de convivencia:
- AUTORIZAN expresamente a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para que compruebe los datos de identidad a través del Sistema de
Verificación de Datos de Identidad, según establece el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, así como los de residencia a través del Sistema de Verificación de
Datos de Residencia , según establece el Real Decreto 523/2006, de 28 de abril.
- AUTORIZAN al Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos a solicitar la información de carácter tributario, fiscal, económico o patrimonial que fuera
legalmente pertinente y precisa para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener y percibir las ayudas, en el marco de la colaboración
establecida con la Agencia Estatal de Administración Tributaria , Centros de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Colegios de Notarios y Registradores o con
otras administraciones públicas.
- AUTORIZAN, en su caso, a solicitar a la administracion competente la información sobre grado y nivel de dependencia.
Se informa a las personas abajo firmantes de que en la medida en que la Generalitat, a través del marco del colaboración, pueda disponer de los datos señalados en
los párrafos precedentes, no se exigirá a los interesados la aportación individual de certificaciones expedidas por los organismos aludidos, ni la presentación, en
original, copia, o certificación, de sus declaraciones tributarias.
La presente autorización se otorga en virtud de lo dispuesto en el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación
y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector público (DOCV nº 6376, de 14.10.2010).
* En cas de no autoritzar haurà de presentar la documentació pertinent
NO*
●
SÍ
En caso de no autorizar deberá presentar la documentación pertienente
d
de
CITMA - ORG
,
Omplir amb les dades de les persones de la unitat de convivència, també les del sol·licitant. Només han de signar els majors de 16 anys
Rellenar con los datos de las personas de la unidad de convivencia, también los del solicitante. Sólo han de firmar los mayores de 16 años
DNI/NIE
DATA NAIXEMENT
SIGNATURA / FIRMA
FECHA NACIMIENTO (Declaren i autoritzen / Declaran y autorizan)
DIN - A4
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
05/02/15
IA - 12265 - 03 - E
(1/2) EXEMPLAR PER A LA DG D'OBRES PÚBLIQUES, PROJECTES URBANS I HABITATGE - SERVICI D'AJUDES A L'HABITATGE / EJEMPLAR PARA LA DG DE OBRAS PÚBLICAS, PROYECTOS URBANOS Y VIVIENDA - SERVICIO DE AYUDAS A LA VIVIENDA
A
SOL·LICITUD D'AJUDES DEL PROGRAMA D'AJUDES
AL LLOGUER DE VIVENDA. CONVOCATÒRIA 2015
A
SOL·LICITUD D'AJUDES DEL PROGRAMA D'AJUDES
AL LLOGUER DE VIVENDA. CONVOCATÒRIA 2015
ALQ
SOLICITUD DE AYUDAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS
AL ALQUILER DE VIVIENDA. CONVOCATORIA 2015
90015
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
DNI / NIF / NIE / CIF
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS
F
DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
Les persones sotasignants, que són les que conformen la unitat de convivència, DECLAREN sota la seua responsabilitat:
- No ser persona propietària o usufructuària de cap vivenda a Espanya per cap títol legal, o que sent-ho no disposen d'ella per causa de separació o divorci, o que no la
poden habitar per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat.
- No tindre cap parentiu de primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona arrendadora de la vivenda.
- No ser persona sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a part arrendadora de la vivenda.
- No estar incursos, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària,
no ser deutora de la Generalitat per les obligacions per reintegrament de subvencions, que, si és el cas, se li hagueren exigit i no estar inhabilitada per a rebre
subvencions tant del Govern d'Espanya com de la Generalitat.
Declaració responsable que es formula amb els efectes i les conseqüències previstos en l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de noviembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Las personas abajo firmantes, que son las que conforman la unidad de convivencia DECLARAN bajo su responsabilidad:
- No ser persona propietaria o usufructuraria de alguna vivienda en España por cualquier título legal, o que siéndolo no disponen de ella por causa de separación o
divercio, o que no pueden habitarla por cualquier otra causa ajena a su voluntad.
- No tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona arrendadora de la vivienda.
- No ser persona socia o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora.
- No estar incursos, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en las prohibiciones para obtener la condición de persona
beneficiaria, no ser deudora de la Generalitat por las obligaciones por reintegro de subvenciones que, en su caso, se le hubieren exigido, y no estar inhabilitada para
recibir subvenciones tanto del Gobierno de España como de la Generalitat.
Declaración que se formula con los efectos y consecuencias previstos en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
G
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
Las personas abajo firmantes, que son las que conforman la unidad de convivencia:
- AUTORIZAN expresamente a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para que compruebe los datos de identidad a través del Sistema de
Verificación de Datos de Identidad, según establece el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, así como los de residencia a través del Sistema de Verificación de
Datos de Residencia , según establece el Real Decreto 523/2006, de 28 de abril.
- AUTORIZAN al Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos a solicitar la información de carácter tributario, fiscal, económico o patrimonial que fuera
legalmente pertinente y precisa para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener y percibir las ayudas, en el marco de la colaboración
establecida con la Agencia Estatal de Administración Tributaria , Centros de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Colegios de Notarios y Registradores o con
otras administraciones públicas.
- AUTORIZAN, en su caso, a solicitar a la administracion competente la información sobre grado y nivel de dependencia.
Se informa a las personas abajo firmantes de que en la medida en que la Generalitat, a través del marco del colaboración, pueda disponer de los datos señalados en
los párrafos precedentes, no se exigirá a los interesados la aportación individual de certificaciones expedidas por los organismos aludidos, ni la presentación, en
original, copia, o certificación, de sus declaraciones tributarias.
La presente autorización se otorga en virtud de lo dispuesto en el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación
y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector público (DOCV nº 6376, de 14.10.2010).
* En cas de no autoritzar haurà de presentar la documentació pertinent
NO*
●
SÍ
En caso de no autorizar deberá presentar la documentación pertienente
d
de
CITMA - ORG
,
Omplir amb les dades de les persones de la unitat de convivència, també les del sol·licitant. Només han de signar els majors de 16 anys
Rellenar con los datos de las personas de la unidad de convivencia, también los del solicitante. Sólo han de firmar los mayores de 16 años
DNI/NIE
DATA NAIXEMENT
SIGNATURA / FIRMA
FECHA NACIMIENTO (Declaren i autoritzen / Declaran y autorizan)
DIN - A4
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
05/02/15
IA - 12265 - 03 - E
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA
Les persones sotasignants, que són les que conformen la unitat de convivència:
- AUTORITZEN expressament la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient perquè comprove les dades d'identitat a través del Sistema de Verificació de
Dades d'Identitat, segons establix el Reial Decret 522/2006, de 28 d'abril, així com les de residència a través del Sistema de Verificació de Dades de Residència,
segons establix el Reial Decret 523/2006, de 28 d'abril.
- AUTORITZEN al Servici Territorial d'Habitatge i Projectes Urbans a sol·licitar la informació de caràcter tributari, fiscal, econòmic o patrimonial que fora legalment
pertinent i precisa per a comprovar el compliment dels requisits establerts per obtindre i percebre les ajudes, en el marc de la col·laboració establida amb l'Agència
Estatal d'Administració Tributària, els Centres de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària, Col·legis de Notaris i Registradors o amb altres administracions públiques.
- AUTORITZEN, si escau, a sol·licitar a l'administració competent la informació sobre el grau i nivell de dependència.
S'informa les persones sotasignants que en la mesura que la Generalitat, a través del marc de col·laboració, puga disposar de les dades assenyalades en els
paràgrafs precedents, no s'exigirà als interesats l'aportació individula de certificacions expedides pels organismes al·ludits, ni la presentació, en original, còpia o
certificació, de les seues declaracions tributàries.
La present autorització s'atorga en virtut del disposat en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció
de carregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14.10.2010).