kktrade Mag Vol 11_for cutomer download

magazine
July, 2014
volume 11
การเลือกหุนแบบ
Value Investing
ดวยวิธีการจัดอันดับ
หุนจากงบการเงิน....
โทร. 0 2680 2888
www.kktrade.co.th
Optimising Opportunities
รับ...Gift Voucher
Member
Get Member
ยิ่งมีเพื่อนมาก..ยิ่งไดมาก
มูลคา 500 บาท
เมื่อแนะนำเพื่อนเปดบัญชีกับ kktrade
ระยะเวลาโครงการ :
1
มกราคม
- 31
ธันวาคม
2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
Client Service 0 2680 2888
*ของรางวัลในภาพใชเพื่อการโฆษณา เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเทานั้น
Stock Screener
คัดกรองหุนเดน แบบ Real-Time
ดวยปจจัยพื้นฐาน
รูจัก...
Smart
Portfolio
สรางโอกาส
การลงทุน
...ไปกับเรา
hello kktrade
4
what’s up
6
what happened
8
research column
11
what’s online
14
what’s good
iWow
18
look life love
21
hang out
24
4
5
hello
kktrade
สวัสดีครับ นักลงทุนทุกทาน ตลอดชวง 2 เดือนที่ผานมา
ตลาดหุนไทยอยูในสภาวะความผันผวน ทามกลางปจจัยการเมือง
เปนหลัก ทั้งนี้ในชวงเดือนพฤษภาคมที่ผานมา ฝายวิเคราะห
ของเราไดให Theme การลงทุนไวคือ Sale in May and go
away และดัชนีตลาดหุนไทยก็มีการปรับตัวลงอยางตอเนื่อง
จากระดับ 1,420 จุด ในชวงตนเดือน ไหลลงไปทำจุดต่ำสุดที่
1,370 จุด ลดลง 50 จุด กอนทีจ่ ะคอย ๆ ฟน
 ตัวกลับมาปดที่
1,415 จุดชวงปลายเดือน ทามกลางแรงเทขายของนักลงทุน
ตางชาติกวา 35,000 ลานบาท หลังจากเขาสู
เดือนมิถนุ ายนแคครึง่ เดือน ดัชนีกด็ ดี กลับขึน้ มายืน
เหนือ 1,450 จุด โดยนักลงทุนตางชาติ เริ่ม
กลับมาซือ้ สุทธิกวา 6,000 ลาน และ มุมมองของ
ฝายวิเคราะหเราก็ไดใหนำ้ หนักการลงทุนเพิม่ ขึน้ โดย
มองวาดัชนีจะเริม่ เปน Sideway Up ดวยการเลือกลงทุน
เปนรายตัว เชน PTTEP, BBL, INTUCH, CK, SAMART,
TOP, SUPALI เปนตน
สวนกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมนี้ นอกจากนักลงทุน
ที่เริ่มมีความมั่นใจในทิศทางตลาดหุนไทยมากขึ้น
แลวในวันที่ 28 กรกฎาคม นี้ เราไดมกี จิ กรรมรวมกับ
ทางตลาดหลักทรัพยฯ จัดสัมมนา How To Trade
ณ ตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อสงเสริมใหความรูแก
นักลงทุน ในการใชเครือ่ งมือทีจ่ ะชวยประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุนตาง ๆ บน kktrade terminal ไมวา จะเปน การซือ้ ขายในระบบ
Streaming, การคัดเลือกหุน
 บนโปรแกรม stock screener, การใช
เครื่องมือทางเทคนิคบน technical chart นอกจากนี้ เรายัง
ครอบคลุมการสอนไปถึง eFinance และ Bisnews ดวย ซึง่ ก็หวัง
เปนอยางยิ่งวา นักลงทุนจะไดรับประโยชนจากการใหบริการ
ทัง้ หมดจาก เคเคเทรด ครับ
สุรชัย วิศิษฎพงษอารีย
ฝายพัฒนาธุรกิจภายในประเทศ
บริษัทหลักทรัพย เคเคเทรด จำกัด
KKTRADE Securities Company Limited
6
7
what’s
ทั้งหมดนี้ก็เปนกิจกรรมที่ทีมงาน kktrade magazine
นำมาฝากนักลงทุนที่มีกำหนดจัดขึ้นตลอดเดือนนี้ ซึ่งกิจกรรม
ตาง ๆ ของทาง เคเคเทรด ทานยังสามารถติดตามไดทาง
www.facebook.com/kktradesec หรือ
up
สวั ส ดี น ั ก ลงทุ น ที ่ ไ ด ต ิ ด ตามอ า น kktrade magazine
ฉบับนีก้ ไ็ ดเดินทางมาถึงเดือนกรกฎาคม เริม่ ตนสูเ ดือนครึง่ ปหลัง
ของปมงั กร ชวงเดือนทีผ
่ า นมานัน้ สถานการณตา ง ๆ ทีแ่ วดลอม
นักลงทุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจนเขาสูสภาวะ
ปกติ ทำใหกิจกรรมการอบรมตาง ๆ ที่ เคเคเทรด เองไดเคย
วางแผนจัดใหกับนักลงทุนไดมีการเลื่อนออกไปอยางไมมีกำหนด
กำลังจะกลับมาเริ่มตนขึ้นอีกครั้งในชวงครึ่งปหลังนี้ ไปติดตาม
รายละเอียดกันเลยครับ
28 กรกฏาคม 2557
เวลา 18.00 - 20.30 น. เริ่มลงทะเบียน 17.30 น.
สัมมนา How to Trade : เทรดหุนออนไลน งาย..แคคลิก
สถานที่ : หอง VIP ชั้น 1 อาคาร 2
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
https://twitter.com/kktradesec
และตองขอขอบคุณนักลงทุนทุกทานที่ไดติดตามกิจกรรม
ของ เคเคเทรด มาโดยตลอด สำหรับ what ‘s up ฉบับนี้ตอง
ขอตัวลาไปกอน พบกันใหมฉบับหนา
8
9
what
happened
what happened ในฉบับนี้ มีภาพบรรยากาศของกิจกรรม
และงานสัมมนา จาก เคเคเทรด มาใหทกุ ทานทราบอีกเชนเคย
โดยในเดือนมิถุนายนที่ผานมา มีกิจกรรมที่นาสนใจมากมายดังนี้
กิจกรรม Fun & Friends ซึ่งเปนกิจกรรมแทนคำขอบคุณ
สำหรับลูกคากลุม Platinum โดยกิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ เมือ่ วันอาทิตย
ที่ 7 มิถุนายน 2557 กับ “Thai Dessert” (หลักสูตรการทำ
ขนมไทย สังขยาฟกทอง และถั่วแปบ) ซึ่งกิจกรรมดังกลาว
ไดการตอบรับเขารวมกิจกรรมจากลูกคาเปนอยางดี โดยลูกคา
ทุกทานไดรับความสนุกสนานและความรู รวมถึงความประทับใจ
จากการเขารวม Workshop ในครั้งนี้
สำหรั บ งานใหญ ป ระจำเดื อ นนี ้ เคเคเทรด ร ว มออกบู ธ
กิจกรรม "SET - TFEX ONLINE INVESTOR FAIR 2014"
คลิกแรกการลงทุนสูค วามมัง่ คัง่ หุน อนุพนั ธ กองทุนรวม จัดขึน้
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในระหวางวันที่ 26 - 29
มิ ถุ นายน 2557 ณ โซน EDEN และ Central Court ชั้น 1
ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ภายในงานมีบธู กิจกรรมจาก เคเคเทรด
สำหรับนักลงทุนที่ตองการขอมูลดานการลงทุน
นอกจากนี้ เคเคเทรด ยังไดรบั เกียรติใหความรูแ กนกั ลงทุน
ใน Your 1st GURU สัมมนาชีช้ ะตา ลงทุนหุน อนุพนั ธ การลงทุน
ครึง่ ปหลัง วิเคราะหแบบเจาะลึก โดย GURU ชัน้ นำ ไดรบั เกียรติจาก
คุณธริศา ชัยสุนทรโยธิน ผูอ ำนวยการอาวุโส ฝายวิเคราะหการลงทุน
บล. เคเคเทรด
10
11
ในวันเสารท่ ี 28 มิถนุ ายน 2557 บล. เคเคเทรด สาขาเชียงใหม
รวมงานออกบูธกิจกรรม "หองเรียนนักลงทุนสัญจร (เชียงใหม)"
จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ หองประชุมใหญ
ชัน้ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ภายในงานไดรับความสนใจจากนักลงทุนอีกเชนเคย
กิจกรรมสุดทายกับสัมมนาพิเศษสำหรับลูกคากลุม Platinum
และ Gold “พยากรณหุนไทยครึ่งปหลัง” โดยหมอไพศาล (ซอย
พิบลู เวศน) จัดขึน้ เมือ่ วันอาทิตยท่ี 29 มิถนุ ายน 2557 ณ หอง
อโนมา 2-3 โรงเเรมอโนมา (ราชประสงค) กรุงเทพฯ งานนี้ไดรับ
เกียรติจาก หมอไพศาล (ซอยพิบูลเวศน) โหรหุนชื่อดังของไทย
มาพยากรณทิศทาง และอนาคตของตลาดหุนไทยในครึ่งปหลัง
เคเคเทรด ขอขอบคุณลูกคาทุกทานที่ไดใหความไววางใจ และ
ใหการตอบรับเขารวมกิจกรรม กับเราดวยดีเสมอมา บริษทั ฯ จะนำ
กิจกรรมดี ๆ เชนนี้ มาฝากลูกคาคนพิเศษของเรา ในโอกาสตอไป
research
column
ฉบับนีเ้ ราจะมาแนะนำการเลือกหุน แบบ Value Investing ดวย
วิธกี ารจัดอันดับหุน จากงบการเงินของกิจการ ซึง่ วิธนี ม้ี ขี อ ดีมาก ๆ
คือ สามารถเปรียบเทียบหุน ทุกตัวในตลาดไดพรอมกันในระยะเวลา
สั้น ๆ แตขอเสียของวิธีนี้ไมไดรวมแนวโนมการเติบโตของบริษัท
เขามาดวย โดยวิธกี ารทีน่ ำมาจัดอันดับหุน เรียกวา F-Score ของ
อาจารย Joseph Piotroski ตีพิมพลงในวารสาร Accounting
Research ป 2543 โดยหากนำวิธี F-Score มาปรับใชคูกับการ
วิเคราะหทางปจจัยพื้นฐาน นาจะชวยใหนักลงทุนเลือกสรรหุนใน
ตลาดที่มีมากกวา 500 ตัวไดงายและเร็วขึ้น
กอนเราจะพาเขาสูว ธิ กี ารเลือกหุน เราลองมามองผลตอบแทน
ทีอ่ าจารย Piotroski ทดสอบกับหุน ในตลาดอเมริการะหวางป 2519
ถึง 2539 โดยการลงทุนตามวิธี F-Score ใหผลตอบแทนเฉลี่ย
สูงกวาตลาดถึง 7.5% ตอป ซึง่ F-Score จะถูกแบงเปนชวงคะแนน
0 ถึง 9 (แบงกลุม
 การลงทุนทีด่ ที ส่ี ดุ ในชวง 8 ถึง 9 คะแนน และ
กลุม การลงทุนทีแ่ ยทส่ี ดุ ในชวง 0 ถึง 1 คะแนน) ซึง่ วิธที ดสอบงาย ๆ
ทีจ่ ะพิสจู นวา F-Score ใชไดดหี รือไม สามารถทำไดโดยการซือ้ หุน
กลุม คะแนนสูง (8 และ 9) พรอมกับการขาย (Short Sell) หุน กลุม
คะแนนต่ำ (0 และ 1) จึงเปรียบเสมือนผูลงทุนไมไดใชเงินตัวเอง
ในการลงทุนเลย ซึ่งการจำลองการลงทุนใหผลตอบแทนเฉลี่ยสูง
ถึง 23% ตอปเลยทีเดียว
12
13
หลั ง จากเราทราบแล ว ว า ผลตอบแทนที ่ ท ดสอบด ว ยวิ ธ ี
F-Score ดีอยางไร ตอไปเราลองมามองดูวธิ ท
ี ใ่ี ชในการจัดอันดับหุน
กันบางนะครับ โดยแบงการจัดอันดับเปน 2 ขั้นตอนดวยกันคือ
1. นำหุนทั้งตลาดมาจัดอันดับดว ยอัต ราสว นราคาต อ
มู ล ค า ทางบั ญ ชี ต  อ หุ  น (P/BV ratio) โดยมองว า หุ  น Value
investing นั้นควรจะมีคา P/BV ต่ำ ซึ่งวิธี F-Score แบง P/BV
ออกเปน 5 สวน โดยสวนทีม่ ี P/BV ต่ำทีส่ ดุ จะถูกนำมาจัดอันดับ
ดวยปจจัยพื้นฐานผานงบการเงินตอไป
2. คะแนนที่ไดจาก F-Score มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 9
คะแนน จาก 9 ตัวแปรดังนี้
F-Score = ROA + ∆ROA + CFO + ACCRUAL + ∆MARGIN
+ ∆TURN + ∆LEVER + ∆LIQUID + EQ_OFFER
ROA คื อ อั ต ราส ว นกำไรสุ ท ธิ ต  อ สิ น ทรั พ ย โดย ROA
มากกวา 0 ใหคะแนน ROA = 1 คะแนน
∆ROA คือ ROA ปจจุบน
ั - ROA ปกอ นหนา โดย ∆ROA
มากกวา 0 ใหคะแนน ROA= 1 คะแนน
CFO คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน โดย CFO
มากกวา 0 ใหคะแนน CFO = 1 คะแนน
ACCRUAL คือ (กำไรสุทธิ หัก กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดำเนินงาน) หารดวย สินทรัพยสุทธิของกิจการ โดย ACCRUAL
มากกวา ROA ใหคะแนน ACCRUAL = 1 คะแนน
∆MARGIN คือ อัตรากำไรขั้นตนปจจุบัน – อัตรากำไร
ขั้นตนปกอนหนา โดย ∆MARGIN มากกวา 0 ใหคะแนน
∆MARGIN = 1 คะแนน
ตารางเปรียบเทียบ F-Score
Quote
Industry
Sector
F-Score
OGC
Consumer Products
Home & Office Products
8
TPIPL
Property & Construction
Construction Materials
7
BSBM
Industrials
Steel
7
SVOA
Technology
Information &
7
Communication
Technology
UT
Consumer Products
Fashion
7
BAT-3K
Industrials
Automotive
7
Sources:Capital IQ , kktrade
14
what’s
online
online service
15
สำหรับ online service ฉบับนีเ้ ราขอแนะนำบริการใหมจาก
e-Service ซึ ่ ง ทาง เคเคเทรด ได ม ี ก ารพั ฒ นาอย า งต อ เนื ่ อ ง
เพื่อเพิ่มความสะดวก และใหบริการไดรวดเร็วขึ้น ทั้งในการทำ
ธุรกรรมดานเงิน และดานการลงทุนในหุน เมนูใหมที่เพิ่มเขามานี้
คือ Stock Deposit/Withdraw Request และ Cash Deposit
Notification ลูกคาทุกทานสามารถเขาไปใชงานไดโดยมีขั้นตอน
งาย ๆ เพียง Login เขาระบบ kktrade terminal เลือก e-Service
Menu : Stock Deposit/Withdraw Request
ประกอบดวย 2 หนาจอดังนี้
Stock Deposit : ใบแจงฝากหลักทรัพย
สำหรับการแจงกรณีโอนหลักทรัพยจาก Broker อื่นมายัง
kktrade
Stock Withdraw : ใบขอโอนหลักทรัพย
สำหรั บ การแจ ง โอนหลั ก ทรั พ ย ท ั ้ ง การแจ ง โอนภายใน
Broker และการแจงโอนไปยัง Broker อื่น
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมการโอนหุนไปยังบริษัทหลักทรัพยอื่น
100 บาท/หลักทรัพย
Menu : Cash Deposit Notification
ใบแจงการโอนเงินใหบริษัท
สำหรับการแจงโอนเงินเพือ่ เปนหลักประกัน และการฝากเงิน
เพื่อชำระคาซื้อหุน
16
17
สำหรับคำถามทีล่ กู คาถามกันบอย ๆ เราจะนำมาตอบคำถาม
มาไขขอสงสัย และแชรใหเปนประโยชนกับลูกคาทุกทานเชนเคย
คำถามคือ
การแจงรับบริการ SMS คาซื้อ/คาขาย หลักทรัพย
ตองทำอยางไร
คำตอบคือ
ขั้นตอนการรับบริการ SMS คาซื้อ / คาขาย หลักทรัพย
(SMS SERVICE)
หลังจาก Login ใส User Name และ Password เขาในระบบ
kktrade terminal เรียบรอยแลว ใหไปที่
1. คลิกหัวขอ Account Setting
2. เลือกเมนู SMS SERVICE (ทางดานซายมือ)
3. เลือกรับบริการ
4. กด Save
คุณถาม เราตอบ
คำถามประจำสัปดาห
ปดทาย what's online เรามีกิจกรรมใหลูกคาไดรวมสนุก
ตอบคำถามกันอีกเชนเคย สำหรับผูรวมสนุกตอบคำถามเราจะสุม
รายชือ่ ผูโ ชคดี เพือ่ รับของทีร่ ะลึกจาก kktrade จำนวน 5 รางวัล
คำถามฉบับนี้คือ
ถาตองการสงคำสั่งแบบจับคูคำสั่งทันที ณ ราคาที่ดี
ที่สุด ตองสงคำสั่งประเภทใด
สงคำตอบของทานมาทีอ่ เี มล [email protected] ระบุหวั ขอ
ตอบคำถาม kktrade magazine รวมสนุกกันมาเยอะ ๆ นะครับ
18
19
what’s
good
iWow
ประสานพลังเปนหนึง่ เดียวของสมารทโฟน และกลองคอมแพค
ดวยดีไซนระดับ Samsung Galaxy S5 พรอมกับเลนสซูมแบบ
ออปติคอลถึง 10 เทา จึงกลายรางเปน Samsung Galaxy K Zoom
มีสเปคดังนี้
หน า จอ 4.8 นิ ้ ว HD Super AMOLED Capacitive
Touchscreen 16.7 ลานสี ความละเอียด 1280x720 พิกเซล
กระจกหนาจอ Corning Gorilla Glass 3
หนวยประมวลผลแบบ 6 แกน Hexa-Core (1.7 GHz DualCore + 1.3 GHz Quad-Core)
ระบบปฏิบัติการ Android 4.4.2 (KitKat)
แรม 2 GB หนวยความจำภายใน 8 GB รองรับ micro SD
สูงสุด 64 GB
กลองหลัง 20.7 ลานพิกเซล Auto Focus และไฟแฟลชแบบ
Xenon Flash กลองหนา 2 ลานพิกเซล
เลนสซูมออฟติคอล 10 เทา และมีระบบกันภาพสั่นไหว
แบตเตอรี่ 2,430 mAh
มีโหมดถายภาพใหเลือกใชหลากหลาย เชน ออโต, คำแนะนำ
โดยมือโปร, โปรแกรม (P), หนาสวย, พาโนรามา, HDR, กลางคืน,
ถายภาพตนเอง และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งแตละโหมดนั้นจะมี
คำแนะนำในการใชงานดวย ฉะนั้น ไมตองกังวลเลยวา จะใชงาน
ไมเปนตอใหเปนมือใหม รับรองวาใชงานเปนกันทุกคน สามารถ
ตั้งคาการใชงานไดอีกหลายรูปแบบไมวาจะเปน
เปด - ปด ไฟแฟลช
การตั้งเวลา (2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที)
การแสดงผลการตรวจจับ (เปดหรือปด)
สัมผัสหนาจอเพื่อถายภาพ (เปดหรือปด)
ขนาดรูปภาพ (4:3, 3:2, 16:9, 1:1)
เอฟเฟกซ (ขรุขระ, สีน้ำมัน, หงุดหงิด, ฟชอาย, การตูน,
เทอรคอยซ, สีออน, ซีเปย, ระดับสีเทา, สีจาง, วินเทจ, ขอบภาพ
เบลอ, ไมมีเอฟเฟกต)
ลายเซ็น (เปดหรือปด)
รูปถายที่แนะนำ (เปดหรือปด)
ควบคุมดวยเสียง (เปดหรือปด)
ขนาดภาพวีดีโอ (สูงสุดที่ระดับ Full HD 1080p 60fps)
มัลติโมชั่น
เสียง (ซูมอยางเร็ว, ปกติ, ปดเสียง)
20
21
วินดคัต (เปดหรือปด)
ชองมองภาพระยะไกล (เปดหรือปด)
จึงอาจเรียก Samsung Galaxy K Zoom ไดวา เปน สมารทโฟน
ติดกลองซูม โดยเนนการถายรูปเปนหลัก มีใหเลือก 3 สี ไดแก
สี ข าว (Shimmery White), สี ด ำ (Charcoal Black) และสี ฟ  า
(Electric Blue) วางขายในบานเราแลว ที่ราคา 15,900 บาท
ทานทีก่ ำลังเลือกหาสมารทโฟนคูใ จทีจ่ ะนำไปออกทริป สำหรับ
ถายทอดภาพความทรงจำ พรอมกับเปนเครื่องมือในการเทรด
ใหทา นไดทอ งเทีย่ ว และเทรดไดในเวลาเดียวกัน Samsung Galaxy
K Zoom ถือวาเปนทางเลือกที่สามารถตอบสนองความตองการ
ไดครบครันแนนอน
look life love
อยาคิดวาแคนอนไมหลับ...ไมเปนอะไร
เมื่อไรจึงเรียกวานอนไมหลับ การนอนไมหลับไมใชโรค แต
เปนปญหาการนอนไมเพียงพอทำใหตื่นขึ้นมาแลวไมสดชื่น ซึ่ง
สงผลกระทบตอหนาที่การทำงาน และความสัมพันธกับผูอื่นได
แตละคนอาจมีความรูสึกตอการนอนไมหลับไดหลายแบบ เชน
นอนหลับยาก ใชเวลานาน นอนหลับไมสนิท นอนหลับ ๆ ตื่น ๆ
นอนเร็วกวาปกติ ตื่นนอนแลวไมสดชื่นเหมือนไมไดหลับ บางคน
อาจคิดหมกมุนอยูกับอาการของตน
การนอนไมพอสงผลกระทบอยางไรบาง
คุณภาพชีวิตลดลง
อัตราของการขาดงานเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
ประสบอุบัติเหตุไดงาย
มีการใชบริการทางการแพทยสูงขึ้น เนื่องจากปญหาดาน
สุขภาพ เจ็บปวยงาย เชน ปวดศีรษะ ออนเพลีย เฉื่อยชา รูสึก
ไมสดชื่นราเริง หงุดหงิด ขาดสมาธิ หรือโรคอื่น ๆ เชน
1. ระบบยอยอาหารทำงานไดไมดี
2. ตับทำงานไดไมเต็มที่
3. ปสสาวะบอย
4. เกิดอาการเบลอ เนื่องจากสมองไมไดพักผอน
5. เกิดสิว
22
23
การรักษาปญหาการนอนไมหลับเบื้องตน
เขานอน และตืน่ นอนตรงเวลาทุกวัน เพือ่ ใหเกิดความเคยชิน
ลุกจากเตียงทันทีเมื่อตื่น การสัมผัสแสงแดดออนตอนเชา
และออกกำลั ง กายเบา ๆ หลั ง ตื ่ น นอน 10-15 นาที ก  อ นทำ
กิจกรรมอื่น
จัดกิจกรรมผอนคลายเปนประจำชวง 1-2 ชัว่ โมงกอนนอน
ออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ
ควรใชเตียงนอนสำหรับนอนตอนกลางคืน และกิจกรรมทางเพศ
เทานั้น ไมควรนอนเลนบนเตียงหรือทำกิจกรรมอยางอื่น เชน
ทำงาน ดูโทรทัศน หรืออานหนังสือ
จัดหองนอนใหมืด เงียบ สบาย ปลอดภัย มีอากาศถายเท
สะดวก ปรับอุณหภูมทิ พ่ี อดี จะชวยใหนอนหลับไดดี ไมควรมีนา©ิกา
บอกเวลาในหองนอน หรือเฝาดูนา©ิกาเวลานอน
เมื่อเขานอนนาน 15-30 นาที แลวยังไมหลับใหลุกขึ้นจาก
ทีน่ อน แลวทำกิจกรรมเบา ๆ ฟงเพลง หรืออานหนังสือ และกลับ
มานอนใหม เมื่อรูสึกงวงนอนเทานั้น
ไมควรงีบหลับในตอนกลางวัน เพราะสงผลใหนอนหลับยาก
หลีกเลีย่ งการใชสาร หรือยากระตุน ประสาท ไมดม่ื เครือ่ งดืม่
ทีม่ แี อลกอฮอล เพือ่ ชวยใหหลับ ไมควรดืม่ คาเฟอีนเกินวันละ 2 ครัง้
ไมรับประทานอาหารมื้อเย็นมาก แตไมควรปลอยใหหิวกอน
เวลานอน
เพราะฉะนัน้ เพือ่ สุขภาพ และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี เราจึงควรใสใจ
การนอนหลับอยูเสมอ หากพบวานอนไมหลับติดตอกันมากกวา
1 สัปดาห หรือมีผลกระทบตอการปฏิบต
ั งิ านในเวลากลางวัน ควร
รีบปรึกษาแพทย โดยอาจทำตารางสำรวจพฤติกรรมการนอน
ประมาณ 10 วัน กอนพบแพทยเพื่อเปนขอมูลใหแพทยประเมิน
ไดถูกตอง
ที่มา:
1. http://www.never-age.com/
2. อ.พญ.กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
24
hang out
25
บานน้ำเคียงดิน
(Bannam Kiang din)
บานน้ำเคียงดิน รานอาหารชื่อดัง แสนโรแมนติก วิวสวย
บริการดีเยีย่ ม อาหารอรอยไมผดิ หวัง อาหารทีน่ ม่ี ที ง้ั อาหารสไตล
ยุโรป และอาหารไทย เหมาะกับการที่จะเปนที่รวมตัวกับเพื่อน ๆ
หรือเปนรานประจำของครอบครัวเลยก็วาได
รานนีต้ ง้ั อยูบ นถนนอุทยาน (ถนนอักษะ) บรรยากาศของราน
ออกแนวยุโรป ประกอบดวยสองโซนดวยกัน คือ open air ดานนอก
กับดานในบาน เรือ่ งของรสชาติไมวา จะอาหารไทยหรือยุโรปอรอย
แทบจะทุกเมนู อยางเชน เมนูแนะนำเริ่มจาก
ขาหมูเยอรมัน
ขาหมูเต็ม ๆ ขาทอดมาอยางรอน ๆ หนังกรอบอรอย เสิรฟ
พรอมกับมันผัดและกะหล่ำปลีดองสไตลเยอรมัน พรอมซอสพริก
และน้ำจิ้ม ทางรานทอดไดกรอบนอกนุมนารับประทานสุด ๆ
ปลาชอนลุยสวน
ปลาชอนทั้งตัวทอดกรอบอรอย ราดดวยน้ำยำสมุนไพรที่
เปรีย้ วจีด๊ จาดถึงใจมาก ซึง่ ราคาไมแพงเลยกับยุคเศรษฐกิจเชนนี้
ยำกุงฟู
ใชกุงกรามกรามในการทำตัวกุงฟู น้ำยำมะมวงก็รสชาติ
กลมกลอมเปรี้ยวหวานนิด ๆ
26
27
คุมคาราคาแนนอน ทางรานไมมีการคิด service charge ดวย
ในเรื ่ อ งของบริ ก ารก็ ด ี เ ลยที เ ดี ย ว จึ ง ขอแนะนำ ร า นบ า นน้ ำ
เคียงดิน ใหนักลงทุนที่กำลังมองหารานอาหารบรรยากาศดี ๆ
ไมไกลจากกรุงเทพฯ มาที่รานนี้เลยครับ
*เสนทางการเดินทาง
ตั้งอยูบนถนนอุทยาน (ถนนอักษะ) ถาขับรถมาจากทางสาย 3 ใหเลี้ยวขวา
แยกแรก ทีจ่ ะไปถนนอุทยานแลวชิดซาย รานจะอยูถ ดั มาประมาณ 200 เมตร
ตมขาไกไทย
ตมขาทีน่ เ่ี สิรฟ
 เปนหมอไฟรอน ๆ มาเลย พรอมทัง้ ตมขาไก
ที่นี่ เคาเลือกใชไกบานทำใหไดรสชาติของอาหารไทยแท ๆ เมนู
ของหวานที่นี่เคามี
กลวยหอมทอด
อีกหนึง่ เมนูทต่ี อ งสัง่ ปดทาย กลวยหอมทอดลูกใหญ ๆ โรย
ดวยไอซซิ่งเสิรฟมาตอนรอน ๆ ทานปดทายมื้ออิ่มประทับใจ
ราคาอาหารรานนี้ถือวาปานกลางเมื่อเทียบกับความอรอยแลว
โทร. 0 2680 2888
www.kktrade.co.th