Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient Consellería

Num. 7427 / 19.12.2014
Conselleria d'Infraestructures,
Territori i Medi Ambient
30893
Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
Informació pública de la declaració d'interés comunitari
per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, per a la implantació d'un aparcament de vehicles
agraris i de transport en el polígon 7, parcel·les 46 i 79,
del terme municipal de Villanueva de Castellón. Expedient
número DIC 2013/0326. [2014/11511]
Información pública de la declaración de interés comunitario para una atribución de uso y aprovechamiento en
suelo no urbanizable, para la implantación de un aparcamiento de vehículos agrarios y de transporte ubicada
en el polígono 7, parcelas 46 y 79 del término municipal de Villanueva de Castellón. Expediente número DIC
2013/0326. [2014/11511]
Admesa a tràmit la sol·licitud de declaració d’interés comunitari
promoguda per Javier Llorens Pardo per a una atribució d’ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, per a la implantació d’un aparcament
de vehicles agraris i de transport (expedient 2013/0326) en el polígon
7, parcel·les 46 i 79, del terme municipal de Villanueva de Castellón.
D’acord amb l’article 37.2.a de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la
Generalitat Valenciana, del Sòl no Urbanitzable, se sotmet a informació
pública durant 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en
què els interessats poden consultar l’expedient (el projecte de declaració
d’interés comunitari i l’estudi d’integració paisatgística) i formular per
escrit les observacions que consideren oportunes, en les oficines del
Servici Territorial d’Urbanisme de la Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient, edifici Prop, de l’avinguda Gregorio Gea,
número 27, València, en horari d’exposició al públic de 09.00 a 14.30
hores.
Admitida a trámite la solicitud de declaración de interés comunitario promovida por Javier LLorens Pardo para una atribución de uso
y aprovechamiento en suelo no urbanizable, para la implantación de
un aparcamiento de vehículos agrarios y de transporte (expediente
2013/0326), ubicada en el polígono 7, parcelas 46 y 79 del término
municipal de Villanueva de Castellón, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 37.2.a de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, del Suelo No Urbanizable, se somete a información
pública durante el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, durante el cual los interesados pueden consultar
el expediente (proyecto de declaración de interés comunitario y estudio
de integración paisajística) y formular por escrito las observaciones que
estimen pertinentes, en las oficinas del Servicio Territorial de Urbanismo de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente,
edifici Prop, de la avenida Gregorio Gea, número 27, de Valencia, en
horario de exposición al público de 09.00 a 14.30 horas.
València, 24 de novembre de 2014.– El director general d’Avaluació
Ambiental i Territorial: Juan Giner Corell.
Valencia, 24 de noviembre de 2014.– El director general de Evaluación Ambiental y Territorial: Juan Giner Corell.