Notificació de la sentència dictada en el procediment de reclamació

Num. 7431 / 26.12.2014
Jutjat de Primera Instància
número 03 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
reclamació de filiació número 1520/2013. [2014/11637]
«Sentència número 000255/2014
Jutgessa que la dicta: Isabel María Chico Molina.
Lloc: Torrevieja.
Data: 15 de juliol de 2014.
Part demandant: Jorge Arturo Meave Ramírez.
Procurador: Lorenzo Gutiérrez Martín.
Part demandada: Olga Lucía Rocha Paternina.
Objecte del juí: filiació.
31515
Juzgado de Primera Instancia
número 03 de Torrevieja
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
de reclamación de filiación número 1520/2013. [2014/11637]
«Sentencia número 000255/2014
Jueza que la dicta: Isabel María Chico Molina.
Lugar: Torrevieja.
Fecha: 15 de julio de 2014.
Parte demandante: Jorge Arturo Meave Ramírez.
Procurador: Lorenzo Gutiérrez Martín.
Parte demandada: Olga Lucía Rocha Paternina.
Objeto del juicio: filiación.
Sentència
Torrevieja, 15 de juliol de 2014
Isabel María Chico Molina, jutgessa en funcions de reforç del Jutjat
de Primera Instància número 3 de Torrevieja, he vist les presents actuacions de reclamació de filiació, seguides en este jutjat amb el número
1520/2013 a instàncies de Jorge Arturo Meave Ramírez, representat
en actuacions pel procurador Lorenzo Gutiérrez Martín i assistit per la
lletrada Esther Oltra Quesada, en exercici d’una acció de reclamació de
filiació no matrimonial contra Olga Lucía Rocha Paternina, declarada
en situació de rebel·lia processal, i contra el menor d’edat, J. A. R. P.
En este procediment ha intervingut el ministeri fiscal, representat per
Pilar Orleta.
Dispositiva
S’estima íntegrament la demanda formulada pel procurador Lorenzo
Gutiérrez Martín, en nom i representació de Jorge Arturo Meave Ramírez Valenzuela, contra Olga Lucía Rocha Paternina, i amb intervenció
del Ministeri Fiscal, i declare que Jorge Arturo Meave Ramírez és el
pare biològic del menor, J. A. R. P.
Les parts hauran d’estar i passar per les anteriors declaracions, i una
vegada ferma la sentència se’n remetrà testimoniatge al Registre Civil
del Campello, tom 37, pàgina 497, en el sentit que es faça constar que el
pare de J. A. R. P. es Jorge Arturo Meave Ramírez, fill de Janet Carolina
i de Jorge Roger, nascut a Trujillo (Perú) el dia 22 de novembre de 1984,
d’estat fadrí, de nacionalitat peruana i domicili a Torrevieja, carrer/avinguda de la Mancha, número 11, baixos.
Que conste que el primer cognom del menor Jorge Arturo és Meave
i el segon Rocha.
No s’efectua especial pronunciament en matèria de costes.
Contra la present resolució es podrà anunciar recurs d’apel·lació
davant d’este jutjat dins del termini de cinc dies comptadors des de
l’endemà de la notificació. Per a això hauran de consignar depòsit de 50
euros en la compte del Jutjat de conformitat a la disposició addicional
15a de la Llei Orgànica del Poder Judicial, segons redacció de la Llei
Orgànica 1/2009, de 4 de novembre.
Així, esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.
Publicació. L’anterior resolució ha sigut llegida i publicada per la
mateixa magistrada jutgessa que l’ha dictat mentres celebrava audiència
pública en el dia de la seua data.»
Sentencia
Torrevieja, 15 de julio de 2014
Vistos por mí, Isabel María Chico Molina, jueza en funciones de
refuerzo del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrevieja, los
presentes autos de reclamación de filiación, seguidos en este juzgado
con el número 1520/2013 a instancia de Jorge Arturo Meave Ramírez,
representado en autos por el procurador Lorenzo Gutiérrez Martín y
asistido por la letrada Esther Oltra Quesada, en ejercicio de una acción
de reclamación de filiación no matrimonial frente a Olga Lucía Rocha
Paternina, declarada en situación de rebeldía procesal, y frente al menor
de edad, J. A. R. P. En este procedimiento ha intervenido el ministerio
fiscal, representado por Pilar Orleta.
Fallo
Se estima íntegramente la demanda formulada por el procurador
Lorenzo Gutiérrez Martín, en nombre y representación de Jorge Arturo
Meave Ramírez Valenzuela, contra Olga Lucía Rocha Paternina, y con
intervención del ministerio fiscal, y declaro que Jorge Arturo Meave
Ramírez es el padre biológico del menor, J. A. R. P.
Las partes deberán estar y pasar por las anteriores declaraciones, y
una vez firme la sentencia se remitirá testimonio de la misma al Registro Civil de El Campello, tomo 37, página 497, en el sentido de que se
haga constar que el padre de J. A. R. P. es Jorge Arturo Meave Ramírez,
hijo de Janet Carolina y de Jorge Roger, nacido en Trujillo (Perú) el día
22 de noviembre de 1984, de estado soltero, de nacionalidad peruana y
domicilio en Torrevieja, calle/avenida de la Mancha, número 11, bajo.
Se haga constar que el primer apellido del menor Jorge Arturo es
Meave y el segundo Rocha.
No se efectúa especial pronunciamiento en materia de costas.
Contra la presente resolución se podrá anunciar recurso de apelación ante este juzgado en el plazo de cinco días a contar desde el
siguiente a su notificación. Para ello deberán consignar depósito de 50
euros en la cuenta del juzgado de conformidad a la disposición adicional
15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según redacción de la Ley
Orgánica 1/2009, de 4 de noviembre.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. La anterior resolución ha sido leída y publicada por la
misma magistrada jueza que la ha dictado estando celebrado en audiencia pública en el día de su fecha.»
Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals d’Olga
Lucía Rocha Paternina, en qualitat de demandat, per resolució recaiguda
en el procediment de referència i de conformitat amb el que disposen
els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, jo, la
secretària judicial, María Amparo Marco Martínez-Arenas, he disposat
la publicació d’este edicte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, per a portar a efecte la diligència de notificació.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
Olga Lucía Rocha Paternina, en calidad de demandado, por resolución
recaída en el procedimiento de referencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, yo, la secretaria judicial, María Amparo Marco Martínez-Arenas,
he acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, para llevar a efecto la diligencia de notificación.
Torrevieja, 18 de desembre de 2014.– La secretària judicial: María
Amparo Marco Martínez-Arenas.
Torrevieja, 18 de diciembre de 2014.– La secretaria judicial: María
Amparo Marco Martínez-Arenas.