Mod nye mål – Danmark 2015

Mod nye mål – Danmark 2015
Holdbar velfærd og vækst
August 2007
Regeringen
Mod nye mål – Danmark 2015
Holdbar velfærd og vækst
Mod nye mål – Danmark 2015
Holdbar velfærd og vækst
Publikationen kan bestilles eller afhentes hos:
Schultz Information
Herstedvang 4
2620 Albertslund
Telefon: 43 63 23 00
Fax: 43 63 49 69
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.schultz.dk
Omslag:
Tryk:
Oplag:
Pris:
ISBN:
BGRAPHIC
Schultz Grafisk
5.000
Gratis (ekskl. porto og ekspeditionsgebyr)
87-7856-839-0
Elektronisk publikation:
Produktion: Schultz
ISBN:
87-7856-840-4
Publikationen kan bl.a. hentes på
Statsministeriets hjemmeside: www.stm.dk
Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside: www.oem.dk
Finansministeriets hjemmeside: www.fm.dk
Oversigt
1. Mod nye mål – Danmark 2015.......................................................................
7
1.1 Indledning ................................................................................................................
7
1.2 Udgangspunktet er godt.........................................................................................
10
1.3 Pejlemærker for finanspolitikken til 2015 .............................................................
11
1.4 Flere i arbejde..........................................................................................................
13
1.5 Høj kvalitet i den offentlige service.......................................................................
16
1.6 Fortsat skattestop og lavere skat på arbejde.......................................................
21
1.7 Vækst, velstand og produktivitet ..........................................................................
24
Bilag 1.1 Oversigt over større reformer og aftaler siden 2001 .................................
27
Bilag 1.2 Det samfundsøkonomiske forløb frem mod 2015......................................
32
2. De opnåede resultater siden 2001................................................................
37
2.1 Indledning ................................................................................................................
37
2.2 Sunde offentlige finanser .......................................................................................
37
2.3 Skattestop og lavere skat på arbejdsindkomst....................................................
39
2.4 Flere penge til offentlig service .............................................................................
40
2.5 Stærkt arbejdsmarked ............................................................................................
41
2.6 Fremgang i realløn og stabil inflation ...................................................................
43
2.7 Udlandsgælden er afviklet .....................................................................................
43
3. Pejlemærker for finanspolitikken frem mod 2015.......................................
44
3.1 Holdbarhed og stabil økonomisk udvikling .........................................................
44
3.2 Mål for finanspolitikken frem mod 2015 ...............................................................
45
3.3 Sunde offentlige finanser .......................................................................................
46
3.4 Prioriteringer i finanspolitikken .............................................................................
48
3.5 Flere ressourcer til offentlig service .....................................................................
50
3.6 Fortsat skattestop og lavere skat på arbejdsindkomst.......................................
52
3.7 Svaret på den demografiske udfordring...............................................................
53
3.8 Offentlige finanser efter 2015.................................................................................
55
Bilag 3.1 Finanspolitisk holdbarhed............................................................................
57
Bilag 3.2 Opgørelsen af den strukturelle saldo..........................................................
60
4. Flere i arbejde ................................................................................................
62
4.1 Indledning ................................................................................................................
62
4.2 Det danske arbejdsmarked fungerer godt............................................................
63
4.3 Høj beskæftigelse i Danmark .................................................................................
64
4.4 Hvor skal beskæftigelsen komme fra? .................................................................
66
4.5 Krav om uændret arbejdstid ..................................................................................
71
Bilag 4.1 Beskæftigelsesinitiativer siden 2001 ..........................................................
73
5. Høj kvalitet i den offentlige service..............................................................
76
5.1 Indledning ................................................................................................................
76
5.2 Bedre kvalitet i den offentlige sektor ....................................................................
76
5.3 Reformer af den offentlige sektor siden 2001 ......................................................
79
5.4 Ressourcer frigøres til borgernær service ...........................................................
80
5.5 Flere ressourcer til offentlig service .....................................................................
81
6. Vækst, velstand og produktivitet .................................................................
84
6.1 Indledning ................................................................................................................
84
6.2 Vækst og vækstpotentiale......................................................................................
84
6.3 Udviklingen i Danmarks velstand..........................................................................
85
6.4 Udviklingen i produktiviteten.................................................................................
86
6.5 Initiativer der styrker produktiviteten ...................................................................
87
6.6 Produktivitet og sammenhængskraft ...................................................................
90
1. Mod nye mål – Danmark 2015
1.1 Indledning
Det går godt i Danmark. Beskæftigelsen er den højeste nogensinde, og ledigheden er bragt ned til et historisk lavt niveau. Vi har en stærk offentlig økonomi
og et veludbygget velfærdssamfund. Der er tilført flere
ressourcer til sundhed, uddannelser og andre vigtige
områder. Og skatten er sat ned.
Danmark er et af de lande, der har den højeste levestandard og beskæftigelse. Et af de samfund, hvor de
sociale og økonomiske skel er mindst, og hvor sammenhængskraften er stærkest. Vores samfund er
indrettet, så alle har mulighed for at skabe sig en god
tilværelse. Det skal vi bygge videre på.
Mod nye mål – Danmark 2015 fastlægger de overordnede linjer og sigtepunkter for den økonomiske
politik frem mod 2015. Det sikrer fokus på fremtidige
udfordringer og sætter rammer for den løbende planlægning af den økonomiske politik.
Nogle af de centrale sigtepunkter er:
• Fortsat fremgang i velstand og velfærd, med høj
beskæftigelse, styrket offentlig service, skattestop
og lavere skat på arbejdsindkomst.
• En holdbar linje i finanspolitikken, så der også er
finansiering af velfærdssamfundet på længere sigt.
• Gode økonomiske strukturer, som sikrer tilskyndelse til at arbejde og yde en ekstra indsats, tage en
uddannelse, investere og spare op.
• Stabilitetsorienteret økonomisk politik, som understøtter den danske fastkurspolitik og sikrer mod perioder med høj ledighed.
• En miljømæssigt bæredygtig udvikling med fokus
på et renere miljø og reduceret CO2-udledning.
Der er fortsat udfordringer, som skal løses, og ting
der kan gøres bedre. En central udfordring er at sikre
tilstrækkelig arbejdskraft, så vi kan løse de vigtige
velfærdsopgaver og samtidig sikre gode vækstbetingelser for den private sektor. Styrket arbejdsudbud vil
også bidrage til en stabil udvikling i dansk økonomi
efter de senere års kraftige fremgang.
En anden udfordring er at ruste det danske samfund,
så vi får størst mulig fordel af globaliseringen, og alle
får mulighed for at få del i fremgangen.
Finanspolitikken skal fortsat indrettes efter, at der
bliver flere ældre og færre i de mest erhvervsaktive
aldersgrupper. Det er fra nu af og de næste årtier, at
befolkningsudviklingen vil medføre større udgifter til
pension, sundhed og ældrepleje. Det må også forventes, at indtægterne fra Nordsøen vil falde i de kommende årtier, når olie- og gasreserverne mindskes.
Vi har gennem flere år forberedt os på disse udfordringer. Det har vi gjort ved at gennemføre en lang
række reformer blandt andet på arbejdsmarkedet, i
uddannelsessystemet og i den offentlige sektor. Og
ved at gennemføre globaliseringsstrategien og sikre
finansiering af et stort løft i forskningen, uddannelserne for de unge og voksen- og efteruddannelserne.
Vi har sikret overskud i den offentlige økonomi, og
nettogælden er afviklet.
Samtidig er der med Velfærdsaftalen etableret et
fremtidssikret tilbagetrækningssystem. De nye regler,
som får virkning i 2019, øger beskæftigelsen på længere sigt og er derfor med til at sikre finansieringsgrundlaget for velfærdssamfundet i fremtiden.
Med Velfærdsaftalen er den finanspolitiske strategi
ændret. Velfærdssamfundets finansiering er blevet
mere robust, og der er bedre balance mellem generationernes bidrag til finansieringen.
Den tidligere 2010-plan krævede store offentlige overskud i en længere årrække. Blandt andet for at finansiere, at fremtidige pensionister – i takt med den stigende levetid – ville være berettiget til pension i stadig flere år (og i en stadig større del af livet). Det
7
medførte skærpede krav til den økonomiske politik på
kortere sigt.
Med Velfærdsaftalen er kravene til den offentlige
opsparing frem mod 2019 alt andet lige blevet mindre.
Det skyldes netop, at stigende levetid og flere raske
år vil medføre flere år på arbejdsmarkedet, når de nye
tilbagetrækningsregler træder i kraft. Derfor er der
plads til gradvist faldende overskud frem mod 2015,
hvor der mindst skal være balance på finanserne.
Ved at styrke finansieringsgrundlaget på langt sigt har
Velfærdsaftalen givet plads til at bruge flere penge på
forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri.
Det er investeringer i fremtiden, som skal løfte væksten og bidrage til, at Danmark opnår fuldt udbytte af
globaliseringen. Indsatsen indebærer højere vækst i
de offentlige udgifter i nogle år, hvorefter der kan ske
en afdæmpning, når uddannelser og forskning er
bragt op på det nye højere niveau.
Regeringens kvalitetsreform skal sikre, at den nye
organisering af den offentlige sektor også bliver omsat til styrket offentlig service for den enkelte borger.
Kvaliteten af den offentlige service skal være høj og
følge med udviklingen i det øvrige samfund. Vi skal
investere i mere moderne sygehuse, bedre skoler og
styrket ældrepleje. De fysiske rammer skal forbedres,
så medarbejdernes ressourcer udnyttes bedst muligt.
Kvalitetsreformen sætter rammerne for arbejdet med
at styrke den borgernære offentlige service de kommende år. Der er afsat 10 mia. kr. de næste 4 år, som
blandt andet skal sikre attraktive offentlige arbejdspladser, mere uddannelse af de offentligt ansatte og
bedre ledelse i det offentlige.
Samtidig etableres en kvalitetsfond på 50 mia. kr.,
som skal medfinansiere et løft i de fysiske rammer i
den offentlige sektor. Indsatsen finansieres inden for
de holdbare rammer i 2015-planen.
Med de reformer, der er gennemført gennem de senere år, kan beskæftigelsen fastholdes på et højt
niveau, selvom befolkningsudviklingen trækker ned i
arbejdsstyrken. De gennemførte reformer understøtter mulighederne for at sikre arbejdskraft til både den
private sektor og de offentlige kerneopgaver.
For at understøtte vækst, fremgang i beskæftigelsen
og høj arbejdstid sættes skatten på arbejdsindkomst
ned med 10 mia. kr. i overensstemmelse med regeringsgrundlaget. Dermed fortsættes linjen fra 2004.
Skattenedsættelsen påvirker ikke det finanspolitiske
råderum til velfærd.
Med kommunalreformen og en række andre reformer
af den offentlige sektor er der historisk gode muligheder for at frigøre ressourcer til de borgernære serviceområder.
Regeringen ønsker således at afskaffe den automatiske regulering af arbejdsmarkedsbidraget. Dermed
undgås, at bidraget ellers skal sættes op under en
eventuel lavkonjunktur. Samtidig fastholdes energiaf-
8
gifternes reelle værdi for at understøtte målet om, at
energiforbruget skal holdes i ro. I overensstemmelse
med skattestoppet tilbageføres provenuet fra afskaffelsen af reguleringen af arbejdsmarkedsbidraget og
prisindeksering af energiafgifterne ved at nedsætte
skatten på arbejdsindkomst.
Med de beslutninger, der er truffet, har vi gode muligheder for at fastholde den stærke udvikling. Danmark
skal også fremover være et af verdens rigeste lande
med stærk sammenhængskraft og lige muligheder.
Vi skal fortsat sikre gode vækstbetingelser for virksomhederne i en globaliseret verden. Væksten skal
være miljømæssigt bæredygtig. Beskæftigelsen og
arbejdsudbuddet skal styrkes blandt andet ved at
tiltrække arbejdskraft udefra, forbedre det rummelige
arbejdsmarked, styrke integrationen og sikre mod fald
i den gennemsnitlige arbejdstid.
Vi skal videreudvikle velfærdssamfundet og samtidig
give plads til det private initiativ og det personlige
engagement, som i sidste ende er betingelsen for
fortsat fremgang.
Og vi skal have en sund samfundsøkonomi, fordi god
økonomi giver den frihed, der er nødvendig for at
kunne sikre bedre vilkår for den enkelte. Med 2015planen opstilles rammer og sigtepunkter for en god
udvikling i dansk økonomi frem mod 2015. De vigtigste sigtepunkter er sammenfattet i oversigten.
Oversigt: Mål og krav frem til 2015
En holdbar offentlig økonomi
• Finanspolitikken skal være holdbar. De forbedringer, der gennemføres frem til 2015, kan fastholdes i årene efter – uden
skattestigninger eller andre stramninger.
• Frem til 2010 skal vi fastholde strukturelle overskud på de
offentlige finanser på ¾-1¾ pct. af BNP. Fra 2011 til 2015 skal
der mindst være balance.
• Den offentlige nettogæld vendes til et nettotilgodehavende.
ØMU-gælden reduceres yderligere frem mod 2015.
Vækst, velstand og sammenhængskraft
• Rammevilkårene for virksomheder og medarbejdere skal være
blandt de bedste i verden. Der skal være gode betingelser for
at arbejde og yde en ekstra indsats, tage en uddannelse, spare op og investere.
• Den økonomiske politik skal understøtte fastkurspolitikken
med fokus på økonomisk stabilitet og fortsat lav inflation.
• Vi skal styrke væksten bl.a. i kraft af globaliseringsstrategien
og sikre, at alle grupper i samfundet deltager og får del i fremgangen. Der er bl.a. afsat mere end 10 mia. kr. til et varigt løft i
uddannelserne, forskning, innovation og iværksætteri samt til
voksen og efteruddannelse.
• Målene er bl.a., at mindst 95 pct. skal have en ungdomsuddannelse, og 50 pct. skal have en videregående uddannelse.
• Overførsler reguleres efter principperne i satsreguleringsloven.
• Reguleringsordningen sikrer, at de offentlige lønninger stiger
på linje med de private.
Flere i arbejde
• De centrale strukturpolitiske krav er
- at nye initiativer skal øge den ustøttede beskæftigelse med
yderligere 20.000 personer frem mod 2015.
- at den gennemsnitlige arbejdstid ikke falder.
• Dermed kan beskæftigelsen (renset for konjunktur) stige med
Kvalitetsreformen skal styrke kvaliteten i den borgernære offentli-
ca. 15.000 personer fra 2007 til 2015, selv om befolkningsud-
ge service og sikre god anvendelse af ressourcerne.
viklingen trækker ned med 30.000.
• Der er afsat en kvalitetspulje på 10 mia. kr. over de næste 4 år
• Med de opstillede mål for bl.a. serviceudgifterne og skat er det
tilstrækkeligt til at sikre finanspolitisk holdbarhed og mindst ba-
til initiativerne i regeringens udspil til kvalitetsreform – herunder trepartsaftalerne.
lance i den offentlige økonomi i 2015. Det er forudsat, at de
• Trepartsaftalerne mellem regeringen og parterne på det offent-
gennemførte arbejdsmarkedsreformer virker efter hensigten,
lige arbejdsmarked skaber bedre rammer for rekruttering af
og at aldersgrænserne for efterløn og pension løftes fra 2019
medarbejdere, styrkede kompetencer og attraktive offentlige
og derefter i takt med levetiden (jf. Velfærdsaftalen).
arbejdspladser.
• Visionen er at løfte beskæftigelsen mere, end hvad der kræves
• Der oprettes en kvalitetsfond på 50 mia. kr., som skal med-
for langsigtet holdbarhed. Det understøtter vækstmuligheder-
finansiere offentlige investeringer i sundhedssektoren, folke-
ne og sikrer dynamik i et aldrende samfund. Visionen kræver
skoler, daginstitutioner og ældrepleje mv. de næste 10 år.
bl.a. øget tilgang af kvalificeret arbejdskraft fra udlandet og en
styrkelse af det rummelige arbejdsmarked.
Infrastrukturkommissionen
• Regeringen vil nedsætte en Arbejdsmarkedskommission med
• På grundlag af Infrastrukturkommissionens rapport vil regerin-
uafhængige eksperter, som skal komme med forslag, der kan
gen i 2008 fremlægge en ny investeringsplan til afløsning af
bidrage til en varig forøgelse af beskæftigelse og arbejdsud-
den nuværende plan, som løber fra 2003-12.
bud. Regeringen vil på baggrund heraf – og efter høring af arbejdsmarkedets parter – fremlægge en strategi i foråret 2009.
Fortsat skattestop og lavere skat på arbejde
• Skattestop sikrer fortsat ro om beskatningen for den enkelte.
Høj kvalitet i den offentlige service
• Udgifterne til offentlig service mv. kan vokse i takt med samfundsøkonomien. Udgifterne kan udgøre op til 26½ pct. af
(konjunkturrenset) BNP i 2015.
• Skatten på arbejde sættes ned med 10 mia. kr. Skattenedsættelsen er finansieret inden for rammerne af skattestoppet.
• Den automatiske regulering af arbejdsmarkedsbidraget sættes
ud af kraft og arbejdsmarkedsfonden afskaffes.
• Ressourcerne til offentlig service løftes (realt) med 7½ mia. kr.
• Alle satsregulerede overførsler sættes særskilt op med 0,8 pct.
i 2008, 4½ mia. kr. om året i 2009-12 og 3½ mia. kr. i 2013-15.
i 2008, primært som følge af at nedsættelsen af arbejdsmar-
• Med bl.a. kommunalreformen er der ideelle betingelser for
kedsbidraget bortfalder.
bedre prioritering af driftsudgifterne. Målet er at frigøre ressourcer til yderligere borgernær service i kommuner og regio-
Klima- og energistrategi
ner svarende til 1 mia. kr. om året i 2009-13 eller 5 mia. kr.
• Som led i klima- og energistrategierne skal energiforbruget
permanent ved at effektivisere administration mv. Regeringen
holdes i ro og vedvarende energi skal stå for mindst 30 pct. af
vil udarbejde en konkret strategi og handlingsplan i foråret
2008, som skal drøftes med kommuner og regioner.
energiforbruget i 2025.
• Som et bidrag til at nå de ambitiøse mål i klima- og energistrategierne fastholdes energiafgifterne realt fra og med 2008.
9
Beskæftigelsen har aldrig været højere. Ledigheden
er den laveste i over 30 år. Sammenlignet med andre
lande i EU har Danmark den laveste ledighed og den
højeste beskæftigelse. (Se figur 1 og 2).
Der er store overskud på de offentlige finanser. Den
offentlige (ØMU) gæld bliver nedbragt i højt tempo.
Nettogælden er afviklet. Der er pæne overskud over
for udlandet, og udlandsgælden er også reelt afviklet.
Samtidig har inflationen været afdæmpet og stabil.
De mål, der i begyndelsen af 2001 blev lagt frem i
den såkaldte 2010-plan – og som der var bred opbakning til i Folketinget – er dermed godt på vej til at
blive indfriet. (Se boks 1).
Figur 1. Danmark har den laveste ledighed i EU, 2006
16
14
12
10
8
6
4
2
0
10
Pct. af arbejdsstyrken
Danmark
Holland
Irland
Cypern
Østrig
Luxembourg
Storbritannien
Litauen
Estland
Slovenien
Letland
Italien
Tjekkiet
Sverige
Malta
Rumænien
Ungarn
Finland
Portugal
EU27
Belgien
Tyskland
Spanien
Grækenland
Bulgarien
Frankrig
Slovakiet
Polen
Pct. af arbejdsstyrken
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Skattestoppet har givet sikkerhed for, at skatter og
afgifter ikke sættes op. Samtidig er skatten på arbejde
blevet sat ned. Samlet er skattebyrden reduceret med
op mod 30 mia. kr. – eller ca. 2 pct. af BNP – siden
2001. I de foregående årtier blev skattebyrden samlet
set forøget.
Der er tilført flere ressourcer til den offentlige service.
Fra 2001 til 2007 udgør løftet 37 mia. kr. opgjort i
2008-priser, dvs. når der er taget højde for løn- og
prisstigninger. Det svarer til en samlet vækst på 9 pct.
Væksten i udgifterne til velfærd og faldet i beskatningen har været større end det, som var planlagt tilbage
i 2001. Det har blandt andet været muligt, fordi den
offentlige økonomi underliggende har været stærkere
end forudsat. Det er blandt andet høj indtjening i selskaberne og husholdningernes private forbrug, der
har givet grundlag for høje offentlige indtægter.
I de kommende år må vi planlægge efter, at vækstmulighederne vil være mere afdæmpede. Det skylBoks 1. Nogle resultater siden 2001
Løftet i ressourcerne er gået til den borgernære service. Det vil sige sygehuse, sundhed, ældrepleje,
børnepasning og skoler, som kommuner og regioner
står for. Samlet set udgør udgifterne til offentlig service i disse år en større andel af (konjunkturrenset)
BNP end i de fleste år siden starten af 1980’erne.
Figur 2. Danmark har den højeste beskæftigelse i EU,
2006
Pct. af 15-64-årige
Pct. af 15-64-årige
80
80
75
75
70
70
65
65
60
60
55
55
50
50
45
45
40
40
Danmark
Holland
Sverige
Storbritannien
Østrig
Cypern
Finland
Irland
Estland
Portugal
Tyskland
Slovenien
Letland
Tjekkiet
Spanien
EU27
Luxembourg
Litauen
Frankrig
Belgien
Grækenland
Slovakiet
Rumænien
Bulgarien
Italien
Ungarn
Malta
Polen
1.2 Udgangspunktet er godt
De seneste 6 år er den gode samfundsøkonomi blevet endnu bedre.
De opnåede økonomiske resultater siden 2001 er overordnet på linje med de målsætninger, der blev opstillet i
forbindelse med den oprindelige 2010-plan:
• Offentlige finanser: De offentlige overskud har været
større end forudsat i den oprindelige 2010-plan, og det
strukturelle overskud er indenfor målintervallet på ½-1½
pct. af BNP frem mod 2010.
• Offentlig gæld: Nedbringelsen af den offentlige gæld
(ØMU) er på forkant med sigtepunktet i 2010-planen om
en halvering af gældens andel af BNP.
• Beskæftigelse: 2010-planens krav til beskæftigelsen
for at sikre holdbare offentlige finanser er indfriet på
længere sigt i kraft af Velfærdsaftalen.
• Ledighed: Den strukturelle ledighed er reduceret til
under 5 pct. i 2007, hvilket er på linje med den oprindelige 2010-plan.
• Løn og priser: Inflationen har generelt været lav og
stabil i omegnen af 2 pct. om året. Med lønstigninger på
ca. 3¾ pct. er reallønnen vokset pænt.
• Skat: 2010-målet om at holde skatterne i ro og sikre
plads til lavere skat er opfyldt. Der er indført skattestop,
og skatten på arbejdsindkomst er sænket.
• Offentlig service: Ressourcerne til offentlig service mv.
(det offentlige forbrug) er øget. Væksten har været større end planlagt.
des, at dansk økonomi i dag befinder sig på toppen af
en højkonjunktur.
Ændringer i befolkningens sammensætning vil desuden trække ned i antallet af erhvervsaktive de kommende år. Det modvirkes dog blandt andet af, at regeringen og Folketinget har vedtaget en række reformer, der samlet understøtter fortsat høj beskæftigelse, sunde offentlige finanser, og at væksten kan holdes oppe.
Det er reformer af arbejdsmarked, indvandring, integration, uddannelse, tilbagetrækning, skat og den
offentlige sektor. (Se bilag 1.1 som giver et samlet
overblik over de gennemførte reformer siden 2001).
Selv om befolkningsudviklingen i retning af flere ældre i de kommende år sætter ind med større styrke,
og konjunkturerne vil normaliseres, så er udgangspunktet godt – og endnu bedre end i 2001.
1.3 Pejlemærker for finanspolitikken til 2015
Den økonomiske politik indrettes efter at sikre en
holdbar finansiering af velfærdssamfundet i årtierne
fremover, dvs. en holdbar finanspolitik.
Den holdbare linje i finanspolitikken er udtryk for en
prioritering: Vi vil sikre, at de forbedringer, som gennemføres frem mod 2015, ikke udløser behov for
skatteforhøjelser eller nedskæringer på et senere
tidspunkt, hvor der vil være flere ældre og færre i de
normalt mest erhvervsaktive aldersgrupper. (Se boks
2).
Den holdbare linje i finanspolitikken betyder også, at
der kan være plads til at hjælpe økonomien på vej,
hvis Danmark rammes af et større tilbageslag i konjunkturerne. Finanspolitikken skal understøtte en stabil økonomisk udvikling. Det kræver tilstrækkelige
offentlige overskud og tilbageholdenhed i gode tider,
og det bidrager til at sikre tillid til den danske fastkurspolitik og undgå perioder med høj ledighed.
Boks 2. Den holdbare finanspolitik
Siden 2001, hvor den såkaldte 2010-plan blev lagt frem,
har en holdbar udvikling i de offentlige finanser været et
centralt finanspolitisk pejlemærke. Holdbar finansiering af
velfærdssamfundet var også et væsentligt omdrejningspunkt i Velfærdsaftalen.
En holdbar finanspolitik betyder, at der i planlægningen
frem mod 2015 tages hensyn til centrale langsigtede
udfordringer for de offentlige finanser.
De senere år har vi opnået ekstraordinært store offentlige overskud i Danmark. Det afspejler i et vist
omfang, at en række midlertidige forhold på en og
samme tid har trukket i retning af større indtægter og
mindre udgifter.
Eksempelvis er det et hensyn, at der bliver væsentligt
flere ældre og færre i de erhvervsaktive aldre. Det medfører, at udgifter til pension, sundhed og pleje stiger mere
end skattegrundlaget.
Indtægterne fra Nordsøen har været særligt høje de
senere år og højere end forudsat i 2010-planen. Det
skyldes både højere oliepriser og Nordsø-aftalen.
Hertil kommer, at indtægterne fra pensionsafkastskatten var ekstraordinært store i 2004 og 2005.
Begge dele kræver, at der i de kommende år fastholdes
overskud på de offentlige finanser for at undgå, at senere
generationer bliver nødt til at foretage mærkbare stramninger af den økonomiske politik.
De stærke konjunkturer med lav ledighed og høj beskæftigelse bidrager også til de store overskud i disse
år. God indtjening i virksomhederne har generelt betydet store indtægter fra selskabsskatten. Desuden
har befolkningens alderssammensætning bidraget til
de offentlige overskud, fordi der har været relativt
mange i de erhvervsaktive aldersgrupper i forhold til
antallet af unge og ældre.
Samtidig må det forventes, at indtægterne fra Nordsøen
vil falde i de kommende årtier, når olie- og gasreserverne
bliver mindre.
Med Velfærdsaftalen er strategien for at sikre velfærdssamfundets finansiering på langt sigt blevet mere robust.
Aftalen betyder, at aldersgrænserne for efterløn og pension vil blive øget i takt med stigende levetid. Dermed vil
stigende levetid også medføre flere år på arbejdsmarkedet. Det styrker de offentlige finanser på længere sigt og i
de perioder, hvor stigningen i levetiden er mest udtalt.
Navnlig som følge af Velfærdsaftalen er der derfor ikke
længere brug for store overskud i 2015 for at spare op til,
at fremtidige generationer er pensionister i en stadig
større del af livet.
Den holdbare linje i finanspolitikken indebærer således,
at der nu er plads til en gradvis reduktion af de nuværende store overskud frem mod 2015, hvor der mindst skal
være balance på de offentlige finanser.
11
Det har været en del af den økonomiske politik og
den holdbare finanspolitiske strategi at sikre store
offentlige overskud.
De store overskud har medført, at den offentlige gæld
er bragt væsentligt ned. Samtidig er rentebetalingerne
på gælden faldet mærkbart. Faldet i rentebetalingerne
giver mere plads til at finansiere stigende udgifter til
pensioner, pleje og sundhed, når der bliver flere ældre i de kommende år.
Det offentlige overskud er i disse år ca. 1½ pct. af
BNP, når der korrigeres for forhold, der midlertidigt
styrker den offentlige økonomi. Det er i den øvre ende
af det målinterval for den offentlige saldo, der blev
opstillet i forbindelse med den oprindelige 2010-plan.
De strukturelle offentlige overskud er også ganske
høje i international sammenhæng.
Men nu er vi på vej ind i en ny fase, hvor de store
offentlige overskud forventes at falde. Der kan være
meget store udsving i overskuddene fra år til år, men
underliggende vil der være en klar tendens til, at
overskuddene bliver mindre.
Befolkningsudviklingen vil dermed lægge et pres på
skatteindtægterne og samtidig øge udgifterne til
blandt andet pensioner og sundhedsydelser. Skatteindtægterne fra Nordsøen ventes også at falde de
kommende årtier i takt med, at olie- og gasreserverne
bliver mindre.
Med den prioritering, der er besluttet frem mod 2015,
vil de store overskud således blive reduceret, men så
der er mindst balance i den offentlige økonomi i 2015.
(Se figur 3).
Målsætningerne for de offentlige finanser er, at vi
skal:
• Sikre en fortsat holdbar udvikling i de offentlige
finanser.
• Fastholde (strukturelle) overskud på de offentlige
finanser på i størrelsesordenen ¾-1¾ pct. af BNP
Figur 3. Faktisk og strukturelt overskud
8
8
6
6
Faktisk
Antallet af ældre vokser ret kraftigt fra nu af og de
næste årtier, fordi levetiden er stigende, og de store
efterkrigsgenerationer begynder at trække sig tilbage
fra arbejdsmarkedet. Samtidig falder antallet af personer i de mest erhvervsaktive aldersgrupper.
4
4
Nedbringelsen af den offentlige ØMU-gæld er på
forkant med sigtepunktet i den oprindelige 2010-plan.
Målet om en halvering af gælden (som andel af BNP)
frem mod 2010 er allerede nået. (Se figur 4). Frem
mod 2015 kan ØMU-gælden falde yderligere til omtrent 15 pct. af BNP.
Pct. af BNP
Pct. af BNP
60
60
50
50
40
2
2
0
0
-2
-2
30
30
ØMU-gæld (DK2015)
2010
2015
20
10
10
0
0
-10
2005
40
ØMU-gæld (DK2010 korr.)
20
Strukturelt
2000
12
Disse mål opfylder de krav til en ansvarlig finanspolitik, som stilles i EU’s Stabilitets- og vækstpagt. Pagten indebærer, at Danmark på mellemfristet sigt skal
sigte efter balance eller et underskud på højst ½ pct.
af BNP. Det skal sikre, at de offentlige underskud ikke
overstiger grænsen på 3 pct. af BNP under eventuelle
konjunkturtilbageslag.
Figur 4. ØMU-gæld og nettogæld
Pct. af BNP
Pct. af BNP
frem mod 2010.
• Fra 2011 til 2015 skal der mindst være balance på
de offentlige finanser.
-10
Nettogæld (DK2015)
-20
-20
2000
2005
2010
2015
Den finansielle nettogæld ventes at blive vendt til et
lille tilgodehavende i løbet af 2007. Det afspejler, at
de offentlige aktiver i form af aktiebesiddelser, indestående i Nationalbanken mv. er større end passiverne, som navnlig udgøres af statens obligationsgæld.
Med tendensen til gradvist faldende indtægter og
øgede udgifter, vil der være et nettotilgodehavende
frem mod 2015. Det er et resultat af, at der planlægges efter at fastholde mindst balance på de offentlige
finanser, og det bidrager til at sikre den holdbare linje
i finanspolitikken.
Selv om den offentlige økonomi gradvist kommer
under større pres de kommende år, er der plads til, at
de offentlige serviceudgifter kan stige på linje med
udviklingen i den samlede økonomi. Det er ansvarligt,
fordi den offentlige gæld er bragt ned, og fordi reglerne for tilbagetrækning er gjort robuste over for stigende levetid.
Der er også plads til forøgede investeringer i nye og
bedre rammer for de centrale borgernære serviceområder. Det skal bidrage til at forbedre kvaliteten af den
offentlige service.
Samtidig fastholdes skattestoppet, som har brudt med
tidligere tiders tendens til stigende beskatning. Skattestoppet bidrager til at skabe ro om den enkeltes
privatøkonomi. Og skatten på arbejdsindkomst sættes
ned med yderligere 10 mia. kr. for at styrke tilskyndel-
sen til at arbejde og yde en ekstra indsats og for at
understøtte væksten.
Der vil løbende blive fulgt op på de mål og krav, der
er opstillet i 2015-planen. Det vil blandt andet ske i
forbindelse med det årlige konvergensprogram, som
fremsendes til EU hvert år i november.
1.4 Flere i arbejde
Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og
velstand i Danmark. Både privat og offentligt ansatte
bidrager til den høje velstand og velfærd – men det er
den private beskæftigelse og produktion, der sikrer
grundlaget for finansiering af de offentlige velfærdsydelser.
Gode vækstbetingelser for den private sektor og
fremgang i den private beskæftigelse styrker derfor
det danske velfærdssamfund og bidrager til at sikre
dynamik. Flere på arbejdsmarkedet vil også gøre det
lettere at rekruttere personale til at løse de offentlige
kerneopgaver.
Samtidig er beskæftigelse for mange mennesker en
afgørende forudsætning for høj livskvalitet og sociale
netværk. Det er også vejen til bedre integration.
falder frem mod 2015, selv om blandt andet demografien vil trække ned. For det andet skal der gennemføres nye initiativer, som øger den ustøttede beskæftigelse med 20.000 personer.
Kravene er realistiske og kan nås, hvis reformindsatsen gennem de senere år fortsættes.
Udviklingen i den faktiske beskæftigelse fra nu af og
frem mod 2015 er imidlertid også påvirket af, at der
forventes en normalisering af konjunktursituationen
efter den kraftige fremgang de senere år. Det trækker
i retning af en lavere, men fortsat høj, faktisk beskæftigelse i perioden. (Se bilag 1.2).
Ambitionsniveauet i arbejdsmarkedspolitikken stopper
derfor ikke ved de krav og mål, der sikrer finanspolitisk holdbarhed. Målet er at øge beskæftigelsen mere,
end det der er forudsat frem mod 2015. Det vil øge
handlemulighederne i den økonomiske politik i takt
med, at fremgangen realiseres, og den offentlige
økonomi dermed forbedres.
Det er et centralt mål at skabe grundlag for yderligere
fremgang i arbejdsudbud og beskæftigelse.
Nye initiativer kan bringe endnu flere i arbejde
Beskæftigelsen er meget høj i Danmark, og de største udfordringer ser ud til at være løst. (Se boks 3).
Men det gode udgangspunkt betyder samtidig, at det
vil kræve en særlig indsats at sikre et yderligere løft i
beskæftigelsen de kommende år.
For at sikre den holdbare linje i finanspolitikken, er det
nødvendigt, at den gennemsnitlige arbejdstid ikke
Ledigheden udgør p.t. ca. 3½ pct. af arbejdsstyrken.
Det er det laveste niveau i mere end 30 år, og ledig-
13
heden er lavere end i stort set alle andre OECDlande.
Det lave ledighedsniveau ser ud til at medføre noget
større lønstigninger de næste år og en svækkelse af
konkurrenceevnen. Det vil kræve en vedholdende
arbejdsmarkedspolitisk indsats at fastholde ledigheden på 4 pct. eller mindre i gennemsnit over de kommende årtier.
Hertil kommer, at muligheden for at forøge erhvervsdeltagelsen er mindre end i mange andre lande, hvor
kvinder deltager mindre på arbejdsmarkedet end i
Danmark. Erhvervsdeltagelsen og den samlede indsats på arbejdsmarkedet er i forvejen større i Danmark end i de fleste andre lande – om end arbejdstiden er forholdsvis lav.
Den strukturelle beskæftigelse antages at stige med
ca. 15.000 personer fra 2007 til 2015. (Se tabel 1).
Boks 3. Velfærdsaftalen øger beskæftigelsen
Med de beslutninger, der er truffet, kan beskæftigelsen
fastholdes på et højt niveau eller måske endda stige de
kommende årtier, selv om befolkningsudviklingen trækker ned i arbejdsstyrken.
I årene frem til 2019, hvorefter de ændrede tilbagetrækningsregler får virkning, holdes beskæftigelsen oppe af
stigende uddannelsesniveau, de senere års arbejdsmarkedsreformer og flere andre initiativer.
På langt sigt er det navnlig reformerne af tilbagetrækningssystemet, som sikrer, at beskæftigelsen fastholdes
eller forøges. Ændringerne i tilbagetrækningssystemet
modvirker således et fald i beskæftigelsen på i størrelsesordenen 220.000 personer fra 2005 til 2040.
I 2040 – hvor aldersgrænserne for pension og efterløn er
forøget blandt andet som følge af stigende levetid – er
beskæftigelsesfrekvensen for gruppen af 15-64-årige på
godt 79 pct. Det er 3-4 pct.-enheder mere end i 2006,
selv om ændringer i befolkningens sammensætning
trækker ned med ca. 7 pct.-enheder i den andel, der er i
beskæftigelse.
Beskæftigelsen forventes dermed at nå et meget højt
niveau i 2040. Det har historisk vist sig vanskeligt at nå –
og opretholde – en beskæftigelsesfrekvens på over 80
pct. for gruppen mellem 15 og 64 år. Det er kun lykkedes
for nogle få lande og typisk kun i en begrænset periode.
14
Nye initiativer og de reformer mv., der allerede er
gennemført/besluttet (herunder Velfærdsaftalen), skal
samlet forøge beskæftigelsen med ca. 45.000 personer fra 2007 til 2015, mens befolkningsudviklingen
omvendt medfører et nedadgående pres på beskæftigelsen på ca. 30.000.
Kravet til fremgang i beskæftigelsen og nye initiativer
skal ses i sammenhæng med, at der som udgangspunkt er forudsat betydelige strukturforbedringer på
arbejdsmarkedet fra 2005 til 2007. I denne periode er
den strukturelle beskæftigelse således skønsmæssigt
forøget med 25.000 personer, selv om befolknings-
2007-15
15
- Krav til nye initiativer
20
- Demografi
Et af midlerne til at øge beskæftigelsen er at gøre det
nemt og attraktivt for kvalificerede udlændinge at
komme til Danmark for at arbejde. Det kan give bidrag til velstand og velfærd, navnlig når vi ikke selv
har arbejdskraft nok til at løse opgaverne. Ny arbejdskraft udefra har forlænget det igangværende
Figur 5. Reformer sikrer høj (konjunkturrenset)
beskæftigelsesfrekvens for de 15-64-årige
Pct. af 15-64-årige
Pct. af 15-64-årige
76
76
2015-plan
75
Med allerede vedtagne
reformer
Stigning i strukturel beskæftigelse
- Vedtagne reformer mv.
Fremgangen i den strukturelle beskæftigelse fra 2007
til 2015 på ca. 15.000 personer svarer til, at beskæftigelsesfrekvensen for de 15-64-årige skal løftes med
ca. 1½ pct.-enhed i forhold til en situation, hvor beskæftigelsesfrekvenserne for de enkelte alders-,
køns- og herkomstgrupper er uændret. (Se figur 5).
75
Tabel 1. Strukturel beskæftigelse
1.000 personer
grundlaget trækker ned med 20.000. Det svarer til, at
ca. 1/3 af den ret store fremgang i beskæftigelsesfrekvensen de seneste par år antages at have strukturel
karakter.
25
-30
74
73
Demografi
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
74
73
opsving og understøttet god service fx i sundhedsvæsenet.
at det har ført til færre tilkendelser af førtidspension
eller færre sygedagpengemodtagere.
Øget tilgang af højtuddannet arbejdskraft kan samtidig bidrage til at skabe bedre beskæftigelsesmuligheder for den del af arbejdsstyrken, der har færre kvalifikationer.
Udviklingen er bemærkelsesværdig i lyset af den
gunstige udvikling på arbejdsmarkedet med stigende
beskæftigelse og rekordlav ledighed.
Regeringen vil nedsætte en arbejdsmarkedskommission med uafhængige eksperter. Inden udgangen af
2008 skal kommissionen præsentere sine anbefalinger, som skal hjælpe med at opfylde de strukturpolitiske krav og regeringens vision for beskæftigelse
og arbejdstid.
Der er derfor behov for en styrkelse af det rummelige
arbejdsmarked, som både omfatter en præventiv
indsats og en bedre målretning af de offentlige ordninger for personer med nedsat arbejdsevne.
Regeringen vil på baggrund heraf – og efter høring af
arbejdsmarkedets parter – i foråret 2009 præsentere
en samlet, langsigtet strategi for større beskæftigelse
og arbejdsudbud, som skal sikre, at målene nås.
Det løbende arbejde med at sikre høj beskæftigelse
skal navnlig fokusere på følgende temaer:
Ikke plads til faldende arbejdstid
Den samlede velstand og grundlaget for finansiering
af velfærdsydelserne afhænger ikke kun af beskæftigelsen, men også af hvor mange timer vi hver især
arbejder.
Regeringen vil i efteråret 2007 fremlægge en række
forslag, der kan medvirke til at sikre større tilgang af
arbejdskraft fra andre lande, herunder blandt andet
ved at nedbryde barriererne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.
Et markant løft i beskæftigelsen vil også kræve, at
færre visiteres til ordninger, der er tiltænkt personer
med andre problemer end ledighed, herunder nedsat
arbejdsevne.
Gennem de senere år har indsatsen for at øge rummeligheden på arbejdsmarkedet – særligt indførelsen
af fleksjob-ordningen – ført til, at opgaver, der tidligere blev løst internt på virksomheden, i stigende omfang løses med offentlig hjælp fx i form af løntilskud.
Der er således sket en reduktion i antallet af personer, der er ansat i aftalebaserede skånejob efter
overenskomsternes sociale kapitler. Samtidig er antallet af personer i støttet beskæftigelse (navnlig
fleksjob) og personer, der venter på fleksjob (og derfor modtager ledighedsydelse), steget markant, uden
• Styrket beskæftigelse ved at tiltrække mere arbejdskraft udefra.
• Bedre målretning af de offentlige ordninger for personer med nedsat arbejdsevne og videreudvikling
af den forebyggende indsats.
• Styrkelse af arbejdsmarkedspolitikken – herunder
blandt andet effektivisering af aktiveringsindsatsen
med fokus på at sikre motivation til at søge arbejde
og opkvalificering for dem, der har behov.
• Fortsat indsats for at styrke beskæftigelsen blandt
indvandrere og efterkommere.
• Fortsat indsats for at sikre en god overgang fra
uddannelse til arbejde, og at de unge gennemfører
en uddannelse tidligere end i dag.
• Fortsat styrkelse af beskæftigelsen for ældre.
Den gennemsnitlige arbejdstid i Danmark er steget
siden midten af 1990’erne, men ligger fortsat lavt i
international sammenhæng. (Se figur 6). På den anden side er erhvervsdeltagelsen høj og ledigheden
lav. Derfor er den samlede arbejdsindsats pr. person i
alderen 15 til 64 år på et forholdsvist højt niveau. (Se
kapitel 4).
Den holdbare udvikling i de offentlige finanser stiller
krav om, at den gennemsnitlige årlige arbejdstid pr.
beskæftiget kan fastholdes frem mod 2015. Dette
krav skal indfries i en periode, hvor en normalisering
af konjunkturerne og den demografiske udvikling med
blandt andet flere ældre i arbejdsstyrken vil bidrage til
15
Figur 7. Krav om uændret gennemsnitlig arbejdstid
1.700
1.500
1.500
1.300
1.300
1.600
Holland
Tyskland
Frankrig
Belgien
Danmark
Sverige
Luxembourg
Irland
Østrig
Storbritannien
Australien
Finland
Canada
Portugal
Spanien
Italien
USA
Grækenland
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
1.600
2015-krav
Forløb som følge
af demografi mv.
1.500
16
25
1.400
1.500
1.400
90
95
00
05
10
15
USA
1.700
30
25
Japan
1.900
30
Australien
1.900
1.700
Canada
1.700
Tyskland
2.100
Pct. af BNP
Norge
2.100
Pct. af BNP
EU(15)
Timer
Figur 8. Serviceudgifterne er høje i Danmark, 2005
Timer
Finland
Timer
Timer
Væksten i udgifterne er størst i de første år. Det af-
Storbritannien
Figur 6. Arbejdstiden pr. beskæftiget er relativt lav
Den planlagte vækst i serviceudgifterne er større end
i den oprindelige 2010-plan fra 2001. Det er muligt,
fordi den offentlige gæld og rentebetalingerne på
gælden er nedbragt markant. (Se figur 10). Samtidig
har Velfærdsaftalen skabt grundlag for et løft i udgifterne til blandt andet uddannelse og forskning.
Holland
Kravet om uændret gennemsnitlig arbejdstid på et –
efter danske forhold – ret højt niveau, kan samtidig
Fra 2001 til og med 2007 er niveauet for udgifterne til
offentlig service samlet øget med 37 mia. kr. (2008priser). Heraf er langt hovedparten tilført de borgernære serviceområder som sundhed (herunder især
sygehuse), ældrepleje, børnepasning og uddannelserne. (Se figur 9).
De offentlige serviceudgifter kan dermed stige på linje
med samfundsøkonomien (BNP) som helhed. I 2015
vil de offentlige serviceudgifter udgøre op mod 26½
pct. af BNP. Det er knap 1 pct.-enhed mere end gennemsnittet for perioden 1984-2007.
Frankrig
Uændret eller højere arbejdstid vil også blive understøttet af det fælles mål i trepartsaftalen om, at flere
deltidsansatte skal have bedre mulighed for at arbejde mere.
1.5 Høj kvalitet i den offentlige service
Danmark er et af de lande i verden, hvor der bruges
flest penge på offentlig service. (Se figur 8). Det gælder navnlig inden for folkeskole, dagpasning og ældrepleje.
Fra 2007 til og med 2015 kan udgifterne til service
løftes med yderligere ca. 37 mia. kr. – udover den
almindelige pris- og lønudvikling. Det svarer til 8 pct.
Sverige
Lavere skat på arbejdsindkomst vil bidrage til at sikre
uændret eller højere arbejdstid. Samtidig kan lavere
sygefravær for beskæftigede give et bidrag til at styrke den samlede arbejdsindsats. Det gælder blandt
andet på nogle af de offentlige områder, hvor sygefraværet er relativt højt.
bidrage til at understøtte væksten og mindske rekrutteringsudfordringerne i den offentlige sektor. Højere
effektiv arbejdstid i det offentlige vil styrke den offentlige service, uden at mulighederne for vækst i den
private beskæftigelse bliver svækket.
Danmark
at reducere den gennemsnitlige arbejdstid. (Se figur
7). Samtidig kan fortsat fremgang i velstanden trække
ned i den ønskede arbejdstid.
spejler blandt andet indfasning af initiativer i kvalitetsreformen og globaliseringsindsatsen, som skal løfte
forsknings- og uddannelsesindsatsen til et nyt og
højere niveau. Når det nye niveau er nået, kan væksten gå ned igen, hvorefter serviceudgifterne stiger på
linje med BNP.
Høj kvalitet i den offentlige service kan ikke sikres
alene ved at bruge flere penge. God service kræver
god ledelse, engagerede medarbejdere med de rigtige kvalifikationer, og at ressourcerne bruges effektivt
og på de opgaver, der er til størst gavn for borgerne.
Der er indført frit valg mellem offentlige og private
leverandører af serviceydelser – blandt andet for
hjemmehjælp, sygehuse og plejeboliger. Frit valg
bidrager til kortere ventetider og øget konkurrence og
kan derigennem bidrage til at styrke den oplevede
kvalitet af den offentlige service. Brugerundersøgelser
40
Mia. kr. (2008-priser)
35
30
I alt 37 mia. kr.
Øvrige 1½ mia. kr.
Undervisning 8½ mia. kr.
25
20
5
0
Med kommunalreformen er 271 kommuner lagt sammen til 98 kommuner og 13 amter er blevet til 5 regioner. Det giver en række muligheder for at afvikle
parallel administration, udnytte stordriftsfordele og
anvende den ”bedste praksis” i de nye enheder.
De nye strukturer giver desuden bedre muligheder for
at indføre digitale løsninger og effektivisere de offentlige indkøb. I disse år er der således særligt gode
betingelser for at gennemføre serviceforbedringer ved
at flytte ressourcer fra administrative opgaver til bor-
40
Pct. af BNP
Pct. af BNP
3
3
2
2
1
1
35
30
25
Socialområdet 9 mia. kr.
15
10
Der er samtidig gennemført en række reformer af den
offentlige sektors rammer og strukturer, som sigter på
at effektivisere administrationen og styrke den borgernære service.
Figur 10. Faldende renteudgifter (netto)
Figur 9. Flere penge til offentlig service, 2001-07
Mia. kr. (2008-priser)
viser, at brugerne generelt er tilfredse med det frie
valg.
20
15
Sundhed 18 mia. kr.
10
5
0
0
0
00
01
02
03
04
05
06
07
gernær service.
Også på det statslige område er der gennemført en
række omlægninger. Det gælder blandt andet uddannelserne, herunder universiteter og gymnasier. Hertil
kommer reformer af skattevæsenet, tinglysning, politi,
domstole og forsvaret. Et centralt sigte med reformerne har været at sikre en bedre opgavevaretagelse
blandt andet ved at flytte ressourcer fra administration
til kerneopgaver.
I de kommende år er det en central opgave at opnå
de fulde gevinster fra de nye strukturer i den offentlige
sektor.
Målet er at frigøre ressourcer til yderligere borgernær
service i kommuner og regioner svarende til 1 mia. kr.
om året i 2009-2013, dvs. 5 mia. kr. permanent. Regeringen vil i foråret 2008 udarbejde en konkret strategi og handlingsplan herfor, som skal drøftes med
kommuner og regioner.
Indsatsområderne i handlingsplanen vil omfatte omprioriteringer fra rene administrative opgaver til serviceopgaver, mindskelse af sygefraværet, bedre fastholdelse af medarbejdere, bedre brug af medarbejderressourcerne på de borgernære områder og bedre
offentligt indkøb. (Se figur 11). Initiativerne kan samlet
set bidrage til at håndtere udfordringerne omkring
rekruttering.
17
Den offentlige sektor står over for en udfordring med
at rekruttere personale. Det afspejler blandt andet
gode jobmuligheder i den private sektor, og at hver
tredje ansat i den offentlige sektor i dag er over 50 år.
Derfor ventes relativt mange offentligt ansatte at
trække sig tilbage i de kommende 10 år.
Nyt personale skal komme fra mindre årgange i konkurrence med den private sektor. Samtidig vil der
være behov for flere – snarere end færre – beskæftigede på de borgernære serviceområder. Det gør det
særligt vigtigt at udnytte ressourcerne bedst muligt.
For at sikre at borgerne får gavn af de nye strukturer,
har regeringen igangsat en kvalitetsreform af den
offentlige sektor. Kvalitetsreformen sætter rammerne
Figur 11. Udfordringer og indsatsområder for bedre
brug af ressourcerne i det offentlige
Omprioritering af
medarbejderressourcer fra
administration til
borgernær service
Mindre sygefravær
og bedre
fastholdelse,
herunder senere
tilbagetrækning
Udfordringerne:
• Vigende arbejdsstyrke
• Mangel på ledige hænder
• Begrænset råderum
• Stigende forventninger
Bedre brug af
medarbejderressourcerne inden
for serviceområderne
for arbejdet med at styrke den offentlige service de
kommende år. Kvalitetsreformen tager blandt andet
afsæt i de trepartsaftaler, der er indgået med parterne
på det offentlige arbejdsmarked. I trepartsaftalerne er
fokus især rettet mod at sikre attraktive offentlige
arbejdspladser, bedre rammer for rekruttering, god
ledelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer.
Kvalitetsreformen
Regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige
service Bedre velfærd og større arbejdsglæde fremlægges sideløbende med 2015-planen og er finansieret inden for planens rammer.
Formålet med kvalitetsreformen er at sætte ekstra
kraft på kvalitetsudviklingen i den offentlige sektor.
Det skal bidrage til at imødekomme de stigende forventninger til den offentlige service i en situation, hvor
blandt andet befolkningsudviklingen og det høje skatteniveau sætter grænser for væksten i den offentlige
beskæftigelse.
Kvalitetsreformen indeholder 180 konkrete initiativer.
Regeringen har afsat en kvalitetspulje på 10 mia. kr.
de næste 4 år til at gennemføre disse initiativer, som
blandt andet skal sikre attraktive offentlige arbejdspladser, mere uddannelse af de offentligt ansatte og
bedre ledelse i de offentlige institutioner. (Se tabel 2).
Bedre offentligt
indkøb
Samtidig etableres en kvalitetsfond på 50 mia. kr.,
som skal medfinansiere et løft i de offentlige investeringer.
18
Kvalitetsreformens initiativer kan sammenfattes under
5 overskrifter.
1. Brugerne i centrum
Brugerne skal mere i centrum. De skal have oplysninger om deres rettigheder. Brugerne skal have en
mere sammenhængende service, fx i form af færre
forskellige hjælpere i hjemmeplejen.
Daginstitutioners lukkedage på almindelige hverdage
skal afskaffes. Brugerne skal have adgang til kontaktpersoner, som kan yde vejledning, fx under længerevarende sygehusophold. Mennesker med livstruende
Tabel 2. Kvalitetspulje: 10 mia. kr. i driftsudgifter til
bedre kvalitet
Mia. kr. (2008-2011)
1. Brugerne i centrum
Bl.a.:
- Ingen lukkedage i daginstitutioner på almindelige hverdage
- Faste kontaktpersoner på bl.a. sygehuse og i
ældreplejen
2. Attraktive arbejdspladser og god ledelse
Bl.a.:
- Efteruddannelse af medarbejdere
- Styrket uddannelse af institutionsledere
3. Nytænkning, lokalt selvstyre og afbureaukratisering
Bl.a.:
- Oplysninger om brugertilfredshed og kvalitet
- Flere midler og friere rammer for innovation
4. Flere hænder til nærvær og omsorg
Bl.a.
- Øget optag på en række uddannelser
- Midler til fastholdelse af ældre medarbejdere
Driftsudgifter i alt
2
4
2
2
10
kræft skal have klar besked og i gang med udredning
og behandling straks. Brugerne skal have flere muligheder for at vælge frit mellem alternative tilbud. Og
det skal være lettere for brugerne at komme i kontakt
med det offentlige.
2. Attraktive arbejdspladser og god ledelse
Regeringen, KL og Danske Regioner indgik 17. juni
2007 en trepartsaftale med LO og AC og efterfølgende 1. juli 2007 en trepartsaftale med FTF. De to aftaler sikrer bedre rammer for medarbejdere og ledere i
den offentlige sektor. Aftalepunkterne indgår i kvalitetsreformen.
Medarbejdernes muligheder for løbende opkvalificering af deres kompetencer skal forbedres ved øgede
midler til efteruddannelse og en markant indsats for
opkvalificering af ikke-faguddannede. Medarbejdere
over 25 år skal have voksenelevløn, når de tager en
erhvervsrettet ungdomsuddannelse.
Arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal
forbedres, og sygefraværet reduceres. Der skal
blandt andet foretages regelmæssige målinger af
medarbejdernes tilfredshed og trivsel.
Ledelsen af den offentlige sektor skal styrkes blandt
andet via bedre uddannelse af ledere af offentlige
institutioner. Og ni principper for god offentlig service
skal inspirere arbejdet med en stærk servicekultur på
de offentlige arbejdspladser.
3. Nytænkning, lokalt selvstyre og afbureaukratisering
Fokus på faglig kvalitetsudvikling og nytænkning skal
styrkes. Brugertilfredshed og den faktiske kvalitet skal
måles på blandt andet plejehjem, daginstitutioner og
sygehusafdelinger for at understøtte arbejdet med
den faglige serviceudvikling. Akkreditering af sygehuse, plejehjem og andre institutioner skal sikre et systematisk og målrettet arbejde med at udvikle kvaliteten. Innovation og nytænkning skal fremmes.
Øget anvendelse af mål- og resultatstyring og afbureaukratisering skal give medarbejdere og ledelse
større frihed i opgaveløsningen. Det lokale selvstyre
skal styrkes, og kommunerne skal udarbejde kvalitetskontrakter med borgerne.
4. Flere hænder til nærvær og omsorg
De indgåede trepartsaftaler styrker også indsatsen for
at rekruttere og fastholde medarbejdere i den offentlige sektor. Antallet af uddannelsespladser og praktikpladser skal øges, så der uddannes flere medarbejdere til blandt andet ældreområdet. Flere deltidsansatte skal have mulighed for at arbejde på fuld tid
eller i flere timer. Der skal afsættes midler til effektivt
at fremme, at flere ældre medarbejdere bliver længere på arbejdsmarkedet. Og der skal opstilles måltal
for ansættelse af flere med anden etnisk baggrund.
5. Kvalitetsfond til investeringer i tidssvarende
bygninger og udstyr
Som en del af kvalitetsreformen oprettes en kvalitetsfond på i alt 50 mia. kr., som skal anvendes til at med-
finansiere nye og bedre fysiske rammer for de centrale borgernære serviceområder samt arbejdskraftbesparende teknologi. Beløbet skal udmøntes i perioden
frem mod 2018. Fonden bidrager således med 50
mia. kr. til et løft i de offentlige investeringer over de
næste 10 år målt i forhold til niveauet i 2008. (Se figur
12).
Halvdelen af beløbet – dvs. 25 mia. kr. – er afsat til at
medfinansiere byggeri og udstyr inden for sundhedsområdet. (Se tabel 3).
De resterende 25 mia. kr. skal blandt andet gå til
medfinansiering af bedre bygninger, lokaler og udstyr
på ældre-, skole- og daginstitutionsområdet. Samt til
udvikling og udbredelse af nye arbejdsformer og ny
teknologi, der giver bedre kvalitet og mere tid til omsorg. Desuden skal beløbet dække uforudsete behov
i lyset af den lange tidshorisont. Fonden er fuldt fiFigur 12. Løft i de offentlige investeringer
Mia.kr. (2008-priser)
Mia.kr. (2008-priser)
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2008-niveau
Løft
19
nansieret inden for den holdbare ramme i 2015planen.
Den ene halvdel af fonden finansieres af den fremgang i de almindelige skatteindtægter, der følger af
fremgangen i velstanden. Den anden halvdel reserveres ud af olieindtægterne de kommende år, hvilket er
muligt i lyset af de store olieindtægter i 2005 og 2006.
I slutningen af 2007 fremlægger Infrastrukturkommission sine anbefalinger om infrastrukturen på transportområdet frem mod 2030. På grundlag af Infrastrukturkommissionens rapport vil regeringen i 2008
fremlægge en ny investeringsplan til afløsning af den
nuværende plan, som løber fra 2003-12.
De økonomiske rammer skal være i orden
Udgifterne til offentlig service (det offentlige forbrug)
kan stige på linje med den samlede økonomi frem
mod 2015.
Tabel 3. Kvalitetsfond: 50 mia. kr. til investeringer
i bedre kvalitet
Mia. kr. (2009-2018)
1. Sundhedsvæsen: Nybyggeri af sygehuse,
samling af højt specialiserede behandlinger og modtagelse af akutte patienter,
enestuer mv.
2. Nybyggeri og modernisering af ældre- og
plejeboliger, skoler og daginstitutioner,
arbejdskraftbesparende teknologi og arbejdsformer samt reserve til uforudsete
investeringsbehov
Investeringer i alt
20
I dag udgør udgifterne til offentlig service ca. 25½ pct.
af samfundsøkonomien (BNP). Sigtepunktet er, at de
offentlige udgifter til service kan udgøre op til 26½
pct. af BNP i 2015. (Se figur 13).
Udgiftsandelen på 26½ pct. af BNP er det holdbare
niveau for de offentlige serviceudgifter i 2015 under
de anvendte forudsætninger om arbejdstid og beskæftigelse mv.
Udgiftsandelen på 26½ pct. af BNP i 2015 er samtidig
et pejlemærke for, om udgifterne har nået et niveau,
som kræver, at der tages fornyet stilling til den samlede prioritering i udgiftspolitikken.
I den praktiske planlægning sigtes efter en realvækst i
udgifterne til offentlig service på 1¾ pct. i 2008, ca. 1
pct. i perioden 2009-12 og ¾ pct. i 2013-15. Det samFigur 13. Offentlige serviceudgifters andel af
samfundsøkonomien
Pct. af BNP
28
25
Pejlemærke 2015
25
50
115
115
110
110
105
105
22
100
100
20
95
24
84 87 90 93 96 99 02 05 08 11 14
Indeks (2001=100)
120
24
20
Indeks (2001=100)
120
28
26
22
Realvæksten i 2008 afspejler blandt andet et særligt
løft i ressourcerne til borgernær service, som er aftalt
med kommuner og regioner efter omlægningen af de
kommunale og regionale strukturer og opgaver. Hertil
kommer indsatsen i forbindelse med kvalitetsreformen.
125
26
Andel af konjunkturrenset BNP
Hertil kommer målet om et løft i ressourcerne til borgernær service i kraft af omprioriteringer, som svarer
til 1 mia. kr. om året i 2009-2013 eller 5 mia. kr. permanent.
125
30
Andel af faktisk BNP
De forudsatte vækstrater i de offentlige serviceudgifter svarer til ca. 7½ mia. kr. i 2008, 4½ mia. kr. om
året i 2009-12 og 3½ mia. kr. om året i 2013-15.
Figur 14. Realvækst i serviceudgifterne
Pct. af BNP
30
lede løft i ressourcerne fra 2001 til 2015 udgør dermed 18 pct. (Se figur 14).
95
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
I kølvandet på det mærkbare løft i 2007 og 2008 er
der en vis afdæmpning af væksten i de offentlige
serviceudgifter i 2009-15. Globaliseringsindsatsen
indebærer højere udgiftsvækst i en periode, hvor
uddannelsesniveauet forøges og forskningsudgifterne
sættes op til 1 pct. af BNP. Vækstrammen for serviceudgifterne kan derfor være lidt lavere efter 2012.
Rammerne sikrer, at serviceudgifterne kan forventes
at stige på linje med samfundsøkonomien (målt i løbende priser). Samtidig er realvæksten frem mod
2015 noget større end forbrugsrammen i den oprindelige 2010-plan.
Væksten i ressourcerne til offentlig service er forenelig med en holdbar finanspolitik. Men det forudsætter
blandt andet, at de allerede gennemførte initiativer på
arbejdsmarkedet har den ventede effekt, og at der
gennemføres yderligere beskæftigelsesfremmende
initiativer. Ellers kan vækstrammen for de offentlige
serviceudgifter komme under pres. (Se boks 4).
Med den høje ramme for de offentlige serviceudgifter
frem mod 2015, faldende offentlige overskud og skattestop er det særligt vigtigt, at de økonomiaftaler, som
indgås med kommuner og regioner, også bliver overholdt. Og at der er mekanismer, der sikrer mod store
udgiftsskred.
1.6 Fortsat skattestop og lavere skat på arbejde
Siden 2001 er den samlede skattebyrde reduceret
med ca. 30 mia. kr. – først og fremmest som følge af
skattestoppet og den nedsættelse af skatten på arbejdsindkomst, som blev gennemført i 2004.
Det har været et sigtepunkt i skattepolitikken at nedbringe skatten på den sidst tjente krone, blandt andet
for de store mellemindkomstgrupper, som omfatter
faglærte, sygeplejersker og skolelærere mv. Formålet
er at forøge tilskyndelsen til at arbejde og gøre en
ekstra indsats, så der er arbejdskraft nok til at løse
opgaverne i den private sektor og på de borgernære
velfærdsområder.
Et andet sigtepunkt har været at forøge gevinsten for
Boks 4. Forskellige scenarier for saldoen i 2015
Udviklingen i de offentlige finanser kan naturligvis blive
bedre eller værre end forudsat i 2015-forløbet, jf. følgende tre regneeksempler:
• Hvis realvæksten i de offentlige forbrugsudgifter fx er 2
pct. årligt frem mod 2015, så vil den offentlige saldo
udvise et underskud på ca. 2½ pct. af BNP i 2015.
• Hvis der ses bort fra kravene om en varig fremgang i
beskæftigelsen på 20.000 personer via nye initiativer
og uændret gennemsnitlig arbejdstid frem mod 2015,
så vil den offentlige saldo udvise et underskud på over
¾ pct. af BNP i 2015.
• Hvis beskæftigelsen kan fastholdes på et højere niveau
og ledigheden på et lavere niveau end lagt til grund i
2015-forløbet, uden at lønstigningerne tager mærkbart
til, vil de offentlige finanser derimod udvikle sig mere
gunstigt. Det vil være tegn på, at den strukturelle beskæftigelse er højere end antaget. En strukturel beskæftigelse, der fx er 30.000 højere end anslået, vil indebære større skattebetalinger og lavere udgifter til
indkomstoverførsler. Det offentlige overskud vil i så fald
kunne være ca. 1 pct. af BNP i 2015.
lavere lønnede ved at tage arbejde frem for overførselsindkomst. Derfor blev beskæftigelsesfradraget
indført i 2004.
Samtidig er skattesystemet gennem ændringer af
blandt andet afgifterne og selskabsskatten gjort mere
robust i forhold til stigende international mobilitet og
globaliseringen.
Frem mod 2015 fastholdes skattestoppet, og der
gennemføres yderligere nedsættelser af skatten på
arbejdsindkomst. Samtidig tilpasses energiafgifterne,
så de understøtter målsætningerne om at reducere
CO2-udledningen og det samlede energiforbrug.
Energiafgifterne skal understøtte mål i klima- og
energipolitikken
Regeringen ønsker at fastholde energiafgifternes
værdi for dermed at understøtte de ambitiøse mål i
klima- og energipolitikken. Derfor bliver energiafgifterne fra og med 2008 reguleret svarende til den almindelige prisudvikling.
Det sikrer mod, at energiafgifterne ellers ville falde
ganske meget i real værdi over årene, hvilket ville
øge efterspørgslen efter energi og dermed stille større krav til andre instrumenter for at nå målet om at
holde energiforbruget i ro. Prisindekseringen af energiafgifterne indføres af miljøhensyn og er derfor i
overensstemmelse med skattestoppet, idet provenuet
fuldt ud tilbageføres i form af lavere skatter.
21
Arbejdsmarkedsfonden afskaffes
Efter gældende regler skal arbejdsmarkedsbidraget
sættes ned til 7,5 pct. i 2008, idet der budgetteres
med et overskud i arbejdsmarkedsfonden for 2008.
Reglerne i arbejdsmarkedsfondsloven medfører, at
der fra nu af automatisk vil ske forhøjelser af arbejdsmarkedsbidraget igen, hvis konjunkturerne
svækkes, og ledigheden begynder at stige. Det er
uhensigtsmæssigt, at arbejdsmarkedsbidraget på den
måde skifter op og ned og forstærker en eventuel
tendens til stigende ledighed.
Derfor afskaffes arbejdsmarkedsfonden fra og med
2008, og den automatiske regulering af bidraget bortfalder.
Arbejdsmarkedsbidraget fastholdes på 8 pct. i 2008.
Det betyder, at de offentlige finanser forbedres med
ca. 4 mia. kr., hvoraf en del afspejler, at indkomstoverførslerne ifølge reglerne om satsregulering skal
opjusteres, hvis arbejdsmarkedsbidraget sænkes.
Eksklusive virkningen på overførslerne udgør forbedringen 3¼ mia. kr.
Det fremgår af arbejdsmarkedsfondsloven, at lønmodtagernes bidrag skal sættes ned, når der er overskud i fonden, og beløbet bliver – i overensstemmelse
med skattestoppet – tilbageført i form af lavere skat
på arbejdsindkomst.
Overførselsindkomster sættes særskilt op med
0,8 pct. i 2008
I 2008 vil overførselsindkomsterne særskilt blive forøget med 0,8 pct.-enheder. Nedsættelse af arbejdsmarkedsbidraget ville have medført en realindkomstfremgang for overførselsmodtagere i kraft af en automatisk forøgelse af satsreguleringen med 0,6 pct.enheder og en forøgelse af personfradraget i samme
størrelsesorden.
De 0,8 pct.-enheder medfører en stigning i købekraften for pensionister mv., som er lidt større, end hvis
arbejdsmarkedsbidraget var blevet sat ned efter gældende regler. Det skal ses i sammenhæng med, at
energiafgifterne ikke længere falder i reale termer.
Skatten på arbejde sættes ned med 10 mia. kr.
For at understøtte vækst, fremgang i beskæftigelsen
og høj arbejdstid sættes skatten på arbejdsindkomst
ned med yderligere 10 mia. kr. i overensstemmelse
med regeringsgrundlaget. Skattenedsættelsen er finansieret ved at bevare energiafgifternes realværdi
og fastholde arbejdsmarkedsbidraget på 8 pct. (Se
tabel 4).
Beskæftigelsesfradraget forøges fra 2,5 pct. til 4,7
pct. af indkomsten, dvs. næsten en fordobling. Det
medfører umiddelbart en reduktion i skatteindtægterne på 5 mia. kr.
Skattenedsættelserne på arbejdsindkomst skønnes at
kunne øge arbejdsudbuddet svarende til omkring 810.000 fuldtidsbeskæftigede, hvilket isoleret set styrker de offentlige finanser.
Samlet set er skattestoppet overholdt og nedsættelsen af skatten på arbejdsindkomst reducerer ikke det
finanspolitiske råderum til andre formål, herunder
velfærd. (Se tabel 4).
Tabel 4. Finansiering af skattenedsættelser
Nedsættelse af indkomstskatter
Afledt forøgelse af afgiftsgrundlag
Virkning på holdbarhed
Mia.
kr.
-10¼
+2¼
-8
Bortfald af nedsættelse af arbejdsmarkedsbidrag
Afledt reduktion af afgiftsgrundlag
Indeksering af energiafgifter
Løft i arbejdsudbud
Virkning på holdbarhed
Samlet
Beløbsgrænsen for mellemskat sættes op med
45.000 kr. (svarende til 48.900 kr. før arbejdsmar-
22
kedsbidrag), mens beløbsgrænsen for topskat sættes
op med 15.000 kr. (svarende til 16.300 kr. før arbejdsmarkedsbidrag). Forhøjelsen af grænserne for
mellem- og topskat koster umiddelbart 5 mia. kr. Heraf vedrører godt 3 mia. kr. mellemskatten, mens de
resterende knap 2 mia. kr. vedrører topskatten.
Anm.: Grundet afrunding summerer bidragene ikke til totalen.
+3¼
-¾
+4
+1¼
+8
0
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
1.200
1.000
1.000
800
800
2.0
2.0
Regler før
2004
Nuværende
regler
Nye regler
600
600
2001
2007
Nye regler
Pct.
70
60
50
40
30
20
10
0
70
60
50
40
30
20
10
0
I pct. af mellemskatteydere i A-kassen
I pct. af alle i A-kassen
Ingeniørerne
3.5
1.200
Pct.
AAK
4.0
1.000 personer
Magistrene
4.0
1.000 personer
DLF
(lærere)
4.5
Figur 17. Reduktion af fuldtidsbeskæftigede
mellemskattebetalere
DSA
Pct.
Forhøjelsen af topskattegrænsen indebærer ligeledes, at reduktionen i antallet af topskatteydere er
særlig stor indenfor LO-området og de mellemlange
videregående uddannelser. (Se figur 18).
HK
Pct.
4.5
Figur 16. Antal topskattebetalere bringes ned med
140.000 – tilbage på 2001-niveau
Det gælder desuden, at marginalskatten bringes ned
under 50 pct. for indkomster under 381.000 kr. (før
arbejdsmarkedsbidrag).
Metal
Figur 15. Færre personer med en gevinst på under
1.000 kr. om måneden ved at være i beskæftigelse
Marginalskatten for et bredt udsnit af de beskæftigede
vil derfor i 2009 være sænket mærkbart. Det styrker
arbejdsudbuddet og øger afkastet af uddannelse.
Reduktionen i marginalskatten sker navnlig for fuldtidsbeskæftigede med korte og mellemlange uddan-
Forhøjelsen af mellemskattegrænsen indebærer, at
antallet af fuldtidsbeskæftigede mellemskattebetalere
indenfor visse offentlige faggrupper og inden for eksempelvis Metal reduceres med godt 50 pct. Det svarer til, at ca. 30 pct. af alle fuldtidsbeskæftigede indenfor Metal ikke længere skal betale mellemskat.
(Se figur 17).
3F
Den andel af befolkningen, der har begrænset økonomisk tilskyndelse til at finde beskæftigelse, falder
dermed yderligere. Det gælder også, når der tages
højde for virkningen af forhøjelsen af satsreguleringen
på 0,8 pct. (Se figur 15).
Samtidig vil forøgelsen af grænsen for topskat betyde, at antallet af topskattebetalere falder med knap
140.000. For disse personer vil marginalskatten blive
reduceret med knap 14 pct.-enheder. Dermed bringes
antallet af personer, der betaler topskat, tilbage på
nogenlunde samme niveau som i 2001. (Se figur 16).
nelser.
FOA
Beskæftigelsesfradraget øger gevinsten ved at komme i job. Samlet indebærer det nye højere fradrag, at
der er op til knap 5.000 kr. årligt mere i løn efter skat
ved at opnå beskæftigelse. Formålet er at øge tilskyndelsen til beskæftigelse for personer med lavere
lønninger. Derfor er den procentvise fremgang i indkomsten i kraft af fradraget størst for denne gruppe.
Med skattenedsættelserne nedbringes antallet af
mellemskatteydere med knap 500.000. Medtages
virkningen af forhøjelsen af mellemskattegrænsen i
2004, er faldet i antallet af mellemskatteydere på godt
1 mio. personer.
BUPL
Skatteforslaget vil blive indfaset, så lempelsen i 2008
svarer til virkningen af at nedsætte arbejdsmarkedsbidraget efter gældende regler.
23
Alt i alt vil nedsættelserne af skatten på arbejdsindkomst og forøgelsen af overførslerne indebære en
lempelse på 11¼ mia. kr. i forhold til en situation, hvor
energiafgifternes realværdi og arbejdsmarkedsbidraget fastholdes på samme niveau som i dag.
Det medfører et løft i realindkomsterne for både erhvervsaktive og overførselsmodtagere, samtidig med
at tilskyndelsen til at arbejde styrkes. Samlet er lempelsen finansieret inden for de holdbare finanspolitiske rammer frem mod 2015.
1.7 Vækst, velstand og produktivitet
Danmark er et af verdens mest velstående lande med
høj beskæftigelse og lav ledighed. Sådan skal det
også være fremover.
Frem mod 2015 er væksten på 1,6 pct. årligt i genFigur 18. Reduktion af fuldtidsbeskæftigede
topskattebetalere
I pct. af topskatteydere i A-kassen
I pct. af alle i A-kassen
24
Ingeniørerne
AAK
Magistrene
DSA
DLF
(lærere)
HK
Metal
70
60
50
40
30
20
10
0
3F
70
60
50
40
30
20
10
0
FOA
Pct.
BUPL
Pct.
nemsnit for hele økonomien. Væksten vil i perioden
især være bestemt af udviklingen i produktiviteten,
som antages at være højere end i perioden 19952005.
Det lave ledighedsniveau og den høje erhvervsdeltagelse betyder, at det ikke er muligt at opnå samme
store bidrag til væksten fra arbejdsmarkedet, som i
perioden 1995-2005.
Den demografiske udvikling med færre i den erhvervsaktive alder og flere ældre, der har relativt kortere arbejdstid, trækker ned i væksten frem mod
2015. De gennemførte initiativer på arbejdsmarkedet
og de nye krav til beskæftigelse og arbejdstid trækker
i modsat retning. Uden tidligere reformer og nye krav
ville vækstpotentialet udgøre ca. 1 pct. om året i gennemsnit fra 2005 til 2015.
De seneste års højkonjunktur har bidraget til en historisk lav ledighed og en kraftig vækst i beskæftigelsen.
(Se figur 19).
dermed presset på arbejdsmarkedet kan aftage efter
2007.
Hvis lønstigningerne de kommende år er forholdsvis
moderate og under 4 pct. om året, er det udtryk for, at
strukturerne på arbejdsmarkedet er bedre end lagt til
grund i fremskrivningen til 2015.
Det kan medføre større vækst og forlænge opsvinget
og samtidig styrke handlefriheden i finanspolitikken.
Ambitionsniveauet i beskæftigelsespolitikken er at
løfte beskæftigelsen mere, end det der indgår i planen frem mod 2015.
Udviklingen i Danmarks velstand er også bestemt af
udviklingen i bytteforholdet. Prisen på Danmarks vareeksport steg i perioden 1995-2005 mere end prisen
på vareimporten, og Danmark opnåede dermed en
Figur 19. Faktisk og strukturel beskæftigelse
1.000 personer
1.000 personer
2.900
2.900
Faktisk
Det forudsættes i fremskrivningen, at forskellen mellem den faktiske og strukturelle beskæftigelse vil indsnævres og lukkes frem mod 2011 i takt med en
gradvis normalisering af kapacitetsudnyttelsen i økonomien.
Det forløb, som finanspolitikken er tilrettelagt efter,
giver derfor plads til, at den faktiske beskæftigelse og
2.800
2.800
Strukturel
2.700
2.700
Demografi
2.600
2.600
2.500
2.500
2.400
2.400
80
85
90
95
00
05
10
15
bytteforholdsgevinst. Det øgede i gennemsnit de årlige reale forbrugsmuligheder med 0,3 pct. af BNP.
Fortsatte forbedringer af bytteforholdet kan bidrage til
en større vækst i forbrugsmulighederne end væksten
i BNP frem mod 2015.
Produktiviteten i samfundet kan styrkes på flere måder fx ved mere og bedre uddannelse, investeringer i
ny teknologi, forskning og innovation samt bedre organisering og tilrettelæggelse af arbejdet.
Produktiviteten kan endvidere forbedres gennem
mere åbne og velfungerende markeder, et fleksibelt
arbejdsmarked og en effektiv offentlig sektor.
Lavere marginalskat kan også påvirke tilskyndelsen til
at dygtiggøre sig, søge et nyt og bedre lønnet job
eller at vise et større engagement på arbejdspladsen.
Det kan bidrage til en højere produktivitet.
Med de udfordringer, som arbejdsmarkedet fremover
byder på, er det særlig vigtigt, at ressourcerne til offentlig service anvendes så effektivt som muligt til
gavn for borgerne.
Formålet med kommunalreformen er blandt andet at
styrke produktiviteten i den offentlige sektor, og det
følges op af kvalitetsreformen, som sigter på at effektivisere den offentlige administration og styrke den
borgernære service. (Se afsnit 1.5).
Som led i globaliseringsstrategien har regeringen
igangsat en række initiativer, der skal medvirke til at
øge produktiviteten i både den offentlige og den private sektor.
Målet er at gøre Danmark til verdens mest konkurrencedygtige samfund i 2015. Det skal blandt andet ske
gennem en markant styrkelse af uddannelsesindsatsen, indsatsen til fremme af innovation og iværksætteri samt øget konkurrence. Der følges løbende op på
udviklingen i blandt andet den årlige Konkurrenceevneredegørelse.
• Forskning og udvikling skal styrkes. De offentlige
forskningsbevillinger øges derfor, så de fra og med
2010 udgør 1 pct. af BNP.
Der er via globaliseringspuljen prioriteret midler til at
målsætningen nås. (Se figur 20)
Iværksættere bidrager til innovation og økonomisk
omsætning af forskningsresultater. Nye virksomheder
styrker endvidere konkurrencen gennem udfordring af
eksisterende virksomheder.
Målsætningerne er, at:
På uddannelsesområdet er det blandt andet målsætningen, at:
• Mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en
ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 pct. i
2015.
• Mindst 50 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse i 2015.
• Voksen- og efteruddannelsen skal styrkes.
Det er ambitiøse målsætninger, som vil kræve et
markant løft i uddannelsesniveauet i forhold til i dag.
Der er som opfølgning på målsætningerne igangsat
en række initiativer.
Det er endvidere målsætningen, at:
• Danmark fortsat skal være blandt de europæiske
lande, hvor der hvert år startes flest nye virksomheder.
• Danmark i 2015 skal være blandt de lande i verden,
hvor der er flest vækstiværksættere.
Figur 20. Offentlige forskningsbevillinger
Mia. kr. (2008-priser)
18
16
Mia. kr. (2008-priser)
Fastholdt andel
af BNP efter
2010
20
Løft til 1 pct.
af BNP i
2010
20
18
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
25
Vækstiværksættere er betegnelsen for en mindre del
af de nye virksomheder med særlig høj vækst. De har
typisk højere produktivitet og et højere lønniveau end
mere etablerede virksomheder.
Målsætningerne understøttes gennem forbedrede
rammebetingelser for iværksætteri, herunder blandt
andet oprettelsen af de regionale væksthuse, der skal
bidrage til et samlet kvalitets- og kompetenceløft i
rådgivningsindsatsen over for nye virksomheder samt
ved oprettelsen af en kapitalstærk venturefond, der
skal forbedre nye virksomheders muligheder for at få
tilført risikovillig kapital.
Fri og effektiv konkurrence er en væsentlig drivkraft
for vækst og velstand. Konkurrence medvirker til at
sikre, at samfundets ressourcer anvendes der, hvor
der skabes mest værdi. Det gælder både i den private
og den offentlige sektor.
Det er målsætningen, at:
ringspligt for offentlige indkøb af varer og tjenester
som ikke er omfattet af regler om EU-udbud.
Den offentlige sektor er ikke på samme måde som
den private sektor underlagt konkurrence, som kan
medvirke til at fremme produktiviteten. Der er derfor
behov for løbende at nytænke arbejdsgange og andre
instrumenter fx indenfor fritvalgsordninger samt kvalitets- og økonomistyring.
For et mindre land som Danmark kræver effektiv konkurrence åbenhed over for omverdenen. Fri international handel har væsentlig betydning for vækst og
velstand.
Øget international handel og konkurrence har også
betydning for løndannelsen. En afdæmpet lønudvikling er afgørende, hvis en høj beskæftigelse skal fastholdes.
Figur 21. Lønudviklingen i den private sektor, staten
og kommuner
160
Konkurrence er en central drivkraft bag vækst og
produktivitetsfremskridt. Der er vedtaget ny skærpet
konkurrencelovgivning, så konkurrencemyndighederne blandt andet har fået bedre beføjelser til opklaring
af ulovlige karteller. Der er endvidere indført annonce-
120
26
Indeks (1996 =100)
Indeks (1996 =100)
• Konkurrencen i Danmark i 2010 skal være på højde
med de bedste OECD-lande, og antallet af brancher med konkurrenceproblemer skal være halveret.
160
Stat
150
140
130
130
120
110
110
Kommune
100
100
90
90
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Det bidrager til at fastholde en i international sammenhæng jævn indkomstfordeling. Produktivitetsfremgangen kommer således alle grupper i samfundet til gode.
En stærk sammenhængskraft er også betinget af, at
alle i samfundet har lige muligheder for at skabe sig
en god tilværelse gennem de tilbud, som blandt andet
uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet giver.
Nogle grupper har vanskeligt ved at klare sig på linje
med andre fx som følge af negativ social arv. De har
som alle andre fået mulighederne stillet til rådighed,
men mangler forudsætningerne for at gøre brug af
dem.
150
140
Private
Stigende produktivitet i den private sektor muliggør
øget indtjening til virksomhederne og højere løn til de
ansatte. Gennem satsreguleringen øger dette også
indkomsten for personer på overførselsindkomst,
mens reguleringsordningen medvirker til at sikre offentligt ansatte en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. (Se figur 21).
Regeringen vil tage initiativ til en styrket indsats overfor disse grupper.
Bilag 1.1 Oversigt over større reformer og aftaler
siden 2001
Velfærdsaftalen
Bred aftale om ”Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden”. Reformen skal styrke mulighederne for at
høste gevinsterne ved globaliseringen og skabe bedre betingelser for vækst, velstand og velfærd i fremtiden. Det centrale
omdrejningspunkt i Velfærdsaftalen er en holdbar udvikling i
de offentlige finanser. Velfærdsaftalen styrker beskæftigelsen
på længere sigt og giver større robusthed omkring i finansieringen af velfærdssamfundet. Hovedelementerne i aftalen
er:
• Forstærket indsats for
at nedbringe ledigheden.
• Investeringer i fremtiden. Der afsættes en globali-
Aktiveringen fremrykkes til efter 9 måneders ledighed og
seringspulje til investeringer i fremtiden, herunder i forsk-
intensiv aktiveringsindsats efter 2½ år. Herudover kan
ning og udvikling, voksen- og efteruddannelse, ungdoms-
nævnes, at jobformidlingen styrkes, og at der indføres
uddannelse, de videregående uddannelser samt inno-
systematiske rådighedsvurderinger af ledige hver tredje
vation og iværksætteri. Puljen vokser gradvist til ca. 10
måned.
mia. kr. i 2012 (i 2007-priser). De overordnede mål er bl.a.,
at de offentlige forskningsbevillinger skal øges, så de
• Flere indvandrere og efterkommere i arbejde. Blandt
udgør 1 pct. af BNP fra og med 2010, at mindst 85 pct. af
andet indførelse af et målrettet løntilskud og flere særlige
alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010
jobkonsulenter. Beskæftigelsesmulighederne understøttes
stigende til mindst 95 pct. i 2015, og at mindst 50 pct. af
af en fornyet firepartsaftale om styrket integration, partner-
alle unge skal gennemføre en videregående uddannelse i
skaber med enkeltvirksomheder mv.
2015. I forlængelse af Velfærdsaftaftalen er der indgået en
”Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen”. Aftalen
• Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Gradvis
reform
af
tilbagetrækningssystemet.
Efterlønsalderen
hæves fra 60 til 62 år i perioden 2019-2022, og
folkepensionsalderen hæves fra 65 år til 67 år i 2024-2027.
Fra 2025 indekseres aldersgrænserne i pensionssystemet
med levetiden for 60-årige, så perioden med efterløn og
folkepension er omkring 19½ år i gennemsnit på længere
sigt. Der træffes beslutning om yderligere regulering af
aldersgrænserne i 2015. Hvis levetiden ikke ændres, vil
efterløns- og folkepensionsalderen fortsat være hhv. 62 og
67 år. Efterlønsordningen gøres mere fleksibel. Der
gennemføres initiativer, som styrker beskæftigelsen for de
ældre og forebygger nedslidning.
• Hurtigere gennem uddannelserne.
udmønter globaliseringspuljen, der akkumuleret udgør 39
Optagelsessystemet skal tilgodese unge, der starter på en
mia. kr., til konkrete initiativer vedrørende forskning, ud-
uddannelse senest to år efter den adgangsgivende
dannelse, innovation og iværksætteri i perioden 2007-
eksamen, ved en opregning af deres karaktergennemsnit.
2012.
Indførelse af tidsbegrænsning på specialeskrivning, bedre
vejledning, færdiggørelsestaxametre mv. skal understøtte
hurtigere studiegennemførelse.
• Styrket voksen- og efteruddannelse. Der gennemføres
bl.a. initiativer, som øger omfanget af læse-, skrive- og
regnekurser for voksne, flere voksenlærlingepladser, ud-
• Ungdomsuddannelse til alle. Styrket indsats for, at unge
videt jobrotationsordning mv. Der afsættes en pulje på 1
ledige mellem 25-29 år uden uddannelse kommer i job
mia. kr. i alt for perioden 2008-2010 til erhvervsrettet
eller uddannelse. Dertil kommer styrket vejledning og
voksen- og efteruddannelse. Adgang til puljen afhænger
opfølgning, flere praktikpladser mv.
af, at arbejdsmarkedets parter øger finansieringsbidraget til
en styrket voksen- og efteruddannelsesindsats fremadrettet.
27
• Arbejdsmiljøreform. Alle virksomheder med ansatte får
• Aftale om fremtidig indvandring. Indgået i tilknytning til
screenet deres arbejdsmiljø. Indsatsen målrettes virk-
Velfærdsaftalen. Af initiativer kan blandt andet nævnes
• Flere i arbejde. Forøgelse af arbejdsudbuddet via øget
somheder, hvor der konkret er konstateret problemer med
indførelse af en Green card-ordning, som giver velkvalifi-
økonomisk tilskyndelse til at opnå beskæftigelse samt en
arbejdsmiljøet. Indførelse af en ”smiley-ordning”, hvor alle
cerede udlændinge bedre muligheder for at søge job i
forenklet og mere sammenhængende arbejdsmarkeds-
virksomheder tildeles en grøn, gul eller rød smiley
Danmark. Samtidig udvides den eksisterende jobkort-
indsats. Der blev bl.a. indført et individuelt kontaktforløb,
afhængig af de konkrete arbejdsmiljøforhold.
ordning, så flere jobtyper udløser opholdstilladelse. Des-
Arbejdsmarkedsreformer og skat
mere jobrettet aktivering og øget brug af andre aktører.
uden gives opholdstilladelse til udlændige, der har et
• Mere fleksibel barsel. Barselsorloven blev udvidet med 20
konkret jobtilbud med en aflønning over et vist niveau.
• En ny chance til alle. Forstærket integrationsindsats bl.a.
uger, således at den udgør 52 uger med fulde dagpenge.
Indførelse af integrationseksamen, som stiller krav om be-
via øget tilskyndelse og bedre muligheder for at tage en
Barselsorloven blev samtidig gjort mere fleksibel, så alle
skæftigelse for at opnå ret til kontanthjælp og permanent
ungdomsuddannelse, ny aktiv indsats for kontant- og
forældre kan udstrække den forlængede barselsorlov med
ophold i Danmark. Indvandringsprøve i dansk og sam-
starthjælpsmodtagere med længerevarende passiv offent-
14 uger – fra 20 uger til 34 uger – mod at ydelsen
fundsforhold.
lig forsørgelse samt belønning af kommuner, der gør en
nedsættes tilsvarende.
• Skattestop. Skattestoppet har været i kraft siden 2001.
særlig indsats.
• Ny udlændingepolitik. Det er blevet nemmere at komme
Det indebærer, at en skat eller afgift ikke må stige, uanset
• Reform af fleksjobordningen. Målretning af fleksjob-
til Danmark for at studere og arbejde, mens det er blevet
om den er fastsat i procent eller i nominelle kronebeløb.
ordningen og nedbringelse af ledigheden blandt fleksjob-
sværere på andre grundlag. Der er bl.a. gennemført en
Desuden er der loft for den nominelle ejendomsværdiskat.
visiterede bl.a. via forbedret visitation, indførelsen af et
ændret asylpolitik (afskaffelse af de facto begrebet), nye
individuelt kontaktforløb, brug af andre aktør samt adgang
krav for tidsubegrænset opholdstilladelse (7 års lovligt
• Lavere skat på arbejdsindkomst. Nedsættelse af skatten
til selvvalgt uddannelse.
ophold), nye krav til familiesammenføring (24-årsregel og
på arbejdsindkomst med ca. 10 mia. kr. (0,7 pct. af BNP)
tilknytningskrav) og en styrket indsats mod ægteskaber,
ligeligt fordelt på et beskæftigelsesfradrag og en forhøjelse
der indgås mod eget ønske.
af grænsen for mellemskat. Beskæftigelsesfradraget øger
• Arbejdsskadereform. Forenkling og udvidelse af lovens
skadebegreber samt ændringer, der skal nedbringe den
tilskyndelsen til at finde arbejde, mens højere mellem-
samlede sagsbehandlingstid i arbejdsskadesager.
skattegrænse navnlig øger tilskyndelsen til at arbejde
mere. Marginalskatten sænket med godt 6 pct.enheder for
omtrent ¾ mio. personer, dvs. mere end hver fjerde
beskæftigede.
28
Reformer af den offentlige sektor
• Valgkredsreform. Som opfølgning på kommunalreformen
er der gennemført en ny inddeling af
Digitalisering
folketingsvalg-
Øget satsning på digitalisering af den offentlige sektor
Kommunalreformen
kredsene. Den nye inddeling er tilpasset de nye regioner
gennem digitaliseringsstrategier og selvstændige digitalise-
Med kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, er
og kommuner og er etableret med virkning fra 1. januar
ringsinitiativer, har givet Danmark en global førerposition
der skabt et godt fundament for en fortsat udvikling af det
2007.
indenfor offentlig digitalisering.
danske velfærdssamfund. Sigtet er at skabe bæredygtige
enheder med et klart ansvar for at levere velfærdsydelser af
Frit valg
Digitaliseringsindsatsen fokuserer på brugervenlige løsninger,
høj kvalitet til borgerne. Kommunalreformen indebærer, at ca.
Borgernes mulighed for frit at vælge leverandør af offentlige
der gør det offentlige lettere tilgængelig for borger og virk-
455.000 offentlige ansatte har fået ny arbejdsplads.
velfærdsydelser er med til at sikre en sund konkurrence.
somheder. Samtidig er fokus på effektivisering af en række
Samtidig er det i sig selv en kvalitetsparameter at kunne
administrative funktioner med henblik på at frigøre ressourcer
vælge mellem forskellige ydelser. Der er i dag indført frit valg
til den borgernære service. Eksempler på konkrete digitalise-
på alle større velfærdsområder. Det gælder eksempelvis:
ringsinitiativer er:
• Ældreområdet. Langt de fleste ældre har fået adgang til
• Borger.dk. En borgerportal, som giver borgerne én samlet
Reformen består af tre hovedelementer:
• Nyt kommunalt danmarkskort. 271 kommuner sammenlægges til 98 nye kommuner, og der oprettes fem nye
regioner i stedet for amterne.
at vælge mellem private og offentlige leverandører af
digital adgang til det offentlige.
hjemmehjælp. Samtidig er reglerne for valg af ældrebolig
• Ny opgavefordeling. Kommunerne har ansvaret for den
blevet mere fleksible.
borgernære service, mens regionerne primært har ansvar
for sundhedsvæsenet.
nomiske rammer for kommuner og regioner i den nye
Ved
at
give
alle
danske
borgere
og
virksomheder en fast konto til udbetalinger fra det
• Sundhedsområdet. Der er bl.a. indført frit sygehusvalg.
Borgerne har fået et alternativ til det nærmeste offentlige
• Finansierings- og udligningsreform. Sikrer de øko-
• NemKonto.
offentlige er checkudstedelse og kontantkasser afskaffet i
det offentlige.
sygehus, fx hvis ventetiden er lang. Frit valg er samtidig et
vigtigt redskab til at højne kvaliteten i sundhedssektoren.
kommunale struktur.
• e-Faktura.
For at lette sagsbehandlingen og fjerne
portoudgifter skal alle fakturaer fra leverandører til
• Folkeskole og børnepasning. Udvidet ret til at vælge en
offentlig skole uden for skoledistriktet eller kommunen.
myndigheder i dag sendes elektronisk til myndigheder eller
via et scanningsbureau.
Større frihed med hensyn til valg af børnehave og vuggestue også over kommunegrænserne.
29
• Domstolsreform. Skal sikre borgerne, at sager afgøres
Reformer af den offentlige sektor (fortsat)
Reformer af uddannelserne
hurtigt, effektivt og korrekt på et højt fagligt niveau. Blandt
Bedre indkøb
Bedre
indkøb
andet reduceres antallet af kredse fra 82 til 24, og alle
indebærer
et
betydeligt
potentiale
for
sager skal som udgangspunkt begynde i byretterne.
• Folkeskole. Bindenden mål for undervisningen. Flere timer
i dansk og fysik/kemi. Styrkelse af naturfagene. Indført
effektivisering og bedre udnyttelse af de samlede ressourcer.
nationale obligatoriske test og afgangsprøver. Målretning
Det fælles statslige indkøbsprogram har med forpligtende ind-
• Forsvarsforlig. Der er indgået forlig for perioden 2005-
købsaftaler for kontormøbler, kontorvarer, kontormaskiner
2009, som vil styrke forsvarets militære kapacitet til
samt pc’ere medført en samlet besparelse i staten på 380
internationale opgaver samt forsvarets evne til at imødegå
mio. kr. i 2007. Det er forventningen, at effektiviseringen af
terrorhandlinger og deres eftervirkninger. Styrkelsen sker
• Ungdomsuddannelser. Gymnasiereform. Præmiering af
det statslige indkøb fuldt indfaset vil frigøre ca. 1 mia. kr.
bl.a. ved at overføre ressourcer til den operative del af
virksomheder, der opretter ekstra praktikpladser. Præmi-
årligt.
forsvaret.
ering af erhvervsskoler, der skaffer flere praktikpladser.
af 10. klasse. Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser.
Nye praktiske indgange til SOSU-uddannelsen. MesterØvrige reformer af den offentlige sektor
• Tinglysningsreform.
Reformen
indebærer,
at
ting-
læren genindføres. Flerårsaftale for erhvervsskoler.
lysningen digitaliseres og samles i én central tinglys• Skatteforvaltning. I tilknytning til kommunalreformen er
ningsret. Reformen indebærer, at tinglysning vil kunne
der etableret en enstrenget skatteforvaltning og skatte-
gennemføres hurtigere og lettere end i dag. Det indebærer
inddrivelse i statsligt regi. ToldSkat er sammenlagt med de
markante besparelser for borgerne samt for banker, advo-
kommunale skatteforvaltninger. SKAT er gået fra at være
kater og realkreditinstitutter.
organiseret i ca. 250 skattecentre til i dag at være samlet i
30 centre.
• SU-reform. SU-tillæg til studerende med børn og handicappede.
• Videregående uddannelser. Reformer af lærer- og pædagoguddannelserne med styrket faglighed. Reform af de
• Miljøforvaltning. I tilknytning til kommunalreformen er der
oprettet syv statslige miljøcentre, der skal varetage de op-
mellemlange videregående uddannelser – sundhedsområdet. Flerårsaftale for de videregående uddannelser.
• Politireform. Har til formål at skabe rammerne for mere og
gaver, staten overtager fra amterne. Samnlingen af op-
bedre politibetjening. Reformen indebærer blandt andet, at
gaverne i de syv centre sikrer blandt andet, at forvaltningen
• Universiteter. Der er gennemført ny ledelsesstruktur, så
antallet af kredse reduceres fra 54 til 12, at der gennem-
af miljø- og naturpolitikken sker på et ensartet grundlag fra
bestyrelserne har eksternt flertal. Der er sket en profes-
føres en ledelsesreform, hvorved der skabes en en-
egn til egn. Dette er til gavn for borgere og virksomheders
sionalisering af den daglige ledelse. For at styrke de
strenget ledelsesstruktur, og at der frigøres 800 betjente til
retsikkerhed, ligesom det eksempelvis styrker mulighederne
faglige miljøer er de fleste sektorforskningsinstitutioner lagt
operativt politiarbejde.
for at skabe store sammenhængende naturområder, som
sammen med universiteter. Flere universiteter er fusione-
ikke begrænses af administrative grænser.
ret, så der nu er 8 i alt. Rammerne for et positivt samspil
med private virksomheder er blevet styrket.
• Voksen og efteruddannelse. Reform af det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsessystem. Øget adgang
til anerkendelse af realkompetence.
30
• Flere vækstiværksættere. Danmark skal være blandt de
Vækst og globalisering
Øvrige reformer/aftaler
lande, hvor der er flest vækstiværksættere. Med henblik
• Forskning. De offentlige forskningsbevillinger øges så de
herpå er rådgivningsindsatsen til nye og mindre virk-
• Byfornyelse. Forenkling og modernisering af byfornyelsen
udgør 1 pct. af BNP, jf. også Velfærdsaftalen. Reformen af
somheder med vækstambitioner styrket og forenklet gen-
bl.a. via forøget privat egenfinansiering. Samtidig målrettes
forskningsrådssystemet indebærer en styrket struktur og
nem etableringen af 5 regionale væksthuse. Adgangen
den offentlige støtte til de områder, hvor der er størst
ledelse samt øget konkurrence om forskningsmidlerne.
til risikovillig kapital er forbedret bl.a. gennem oprettelsen
behov, og fokus på frivillighed i byfornyelsen øges.
Desuden er Højteknologifonden oprettet.
af den nye privat-offentlig venturefond (Sunstone Capital)
med ca. 3 mia. kr. til investeringer i virksomheder.
• Innovation mv. Via Rådet for Teknologi og Innovation er
• Nordsøaftale. Forlængelse af DUC’s koncessioner fra
2012 til 2042 som blandt andet sikrer staten en større
den teknologiske udvikling i erhvervslivet blevet styrket
• Reform og forenkling af erhvervssystemet. Der er
gennem en række ordninger. Der er indgået bred aftale om
gennemført en ny struktur på erhvervsområdet med opret-
igangsættelse af program for bruger - og medarbejder-
telsen af 6 regionale vækstfora og Danmarks vækstråd,
dreven innovation, som skal styrke fornyelsen i både
der bl.a. skal styrke vækst- og erhvervsudviklingen i alle
• Anbringelsesreform. De anbragte børn skal have samme
erhvervslivet og den offentlige sektor. Der er indgået aftale
dele af Danmark. En række erhvervsordninger er moder-
mulighed som andre børn for uddannelse, arbejde og
om
niseret. De administrative byrder er reduceret med ca. 10
familieliv. Mere fokus på bl.a. tidlig indsats og anbragte
pct. siden 2001 via forenklinger på bl.a. erhvervs- og
børns skolegang.
styrkelse
af
kultur-
og
oplevelsesøkonomien og
iværksat en ny design strategi.
andel af indtjeningen gennem ændrede skatteregler og
øget statsdeltagelse.
skatteområdet.
• Konkurrence. Aftale om styrket konkurrence både i den
• Trafik. Langsigtet løsning på jernbaneområdet via gen-
offentlige og den private sektor. Indsatsen mod karteller
• Offensiv global markedsføring af Danmark. Aftale om
opretning af Banedanmarks spor og dermed forudsætning
skærpes ligesom flere offentlige opgaver annonceres
styrket markedsføring af Danmarks styrker og kom-
for øget rettidighed i togdriften. Aftale om udvidelse af
offentligt. På det finansielle område er valgfriheden øget
petencer. Dette skal ske gennem den nye fond til markeds-
Metroen med en Cityring. Dansk-tysk aftale om Femern-
bl.a. gennem nye lånemuligheder (afdragsfrie lån, pant i
føring af Danmark samt en styrket indsats på turisme-
forbindelse.
andelsboliger, SDO-lån). Samtidig er forbrugerbeskyttel-
området, uddannelse, eksportfremme, tiltrækning af inve-
sen forbedret bl.a. via god skik regler samt det nye Penge-
steringer og arbejdskraft.
og Pensionspanel.
• Energi. Energiaftalerne fra 2004 indebærer en fremtidssikring af energistrukturen samt udbygning med vedvarende energi. Aftalerne understøtter et liberaliseret elmarked gennem regelforenkling og markedskonform regulering. Endvidere fremmer aftalerne nedtagning og opstilling af vindmøller på land, øger støtten til biogas,
forøger forskningsindsatsen samt indebærer etablering af
2 nye havvindmølleparker.
31
Bilag 1.2 Det samfundsøkonomiske forløb frem
mod 2015
1. Samfundsøkonomiske vilkår og muligheder
Dette bilag beskriver de samfundsøkonomiske forudsætninger, der ligger til grund for fremskrivningen
frem mod 2015. Bilaget redegør blandt andet for forudsætningerne omkring udviklingen i produktivitet,
arbejdstid, beskæftigelse, løn og priser.
Det samfundsøkonomiske forløb tager udgangspunkt
i konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse,
august 2007, der offentliggøres i forbindelse med
forslaget til finansloven for 2008 og som dækker årene 2007 og 2008.
Fra 2009 og frem til 2015 hviler forløbet på beregningstekniske antagelser og udgør derfor ikke en
egentlig prognose. Forløbet skal ses som et grundlag
for tilrettelæggelsen af finanspolitikken.
Det forudsættes blandt andet, at konjunkturerne
gradvist normaliseres fra 2008 og frem mod 2011. I
2011-15 antages konjunkturerne neutrale.
Forløbet forudsætter overordnet set en videreførelse
af en stabilitetsorienteret økonomisk kurs med fokus
på lav og stabil inflation, holdbare offentlige finanser,
relativt høje opsparings- og investeringskvoter i den
private sektor og overskud på betalingsbalancen.
32
2. International økonomi og finansielle forhold
Væksten i verdensøkonomien har siden 2004 ligget
på et højt niveau, navnlig som følge af høj vækst i
USA og Asien. På det seneste er den relativt høje
vækst i USA blevet mere afdæmpet, mens væksten i
euroområdet er taget til. Den langvarige lavkonjunktur
i Tyskland er vendt til opgang. I Asien fortsætter væksten på et højt niveau.
Samlet ventes væksten i den internationale økonomi
fortsat at være høj i 2007 og 2008. Fra og med 2009
forudsættes udlandets BNP-vækst at følge den anslåede vækst i produktionsmulighederne, som sammenvejet med danske eksportmarkedsvægte antages
at svare til godt 2 pct. pr. år. (se tabel 1).
Verdenshandelen er vokset mere end væksten i landenes produktion, hvilket blandt andet afspejler virkningerne af stigende international arbejdsdeling. Det
er forudsat, at eksportmarkedsvæksten også fremover ligger højere end BNP-væksten i udlandet. Tilsvarende forudsættes øget international arbejdsdeling
at medføre en fortsat stigning i danske importkvoter,
så væksten i importen overstiger efterspørgselsvæksten.
Råolieprisen (Brent) på 65-70 $ pr. td. i 2006 til 2008
er relativt høj i historisk perspektiv og ligger over de
marginale produktionsomkostninger. Med baggrund i
det Internationale Energiagenturs (IEA) fremskrivning
antages udbygning af produktionskapaciteten gradvist at lede til et fald i olieprisen til 53$ pr. td. i 2015
(målt i 2007-niveau). På lidt længere sigt forventes
knaphed på olieressourcer og stigende efterspørgsel
at føre til stigende oliepriser. Med baggrund i IEA’s
fremskrivning antages olieprisen således at være ca.
61 $ pr. td. i 2030 (målt i 2007-niveau).
Den høje internationale vækst har ført til højere renter, først i USA og siden 2005 også i euroområdet.
Renten på 10-årige danske statsobligationer forudsættes i gennemsnit frem mod 2015 at udgøre 5¼
pct. Det danske renteniveau antages gennemsnitligt
at være lidt højere end det tyske. På langt sigt er
renten 5¾ pct.
3. Vækst og beskæftigelse frem mod 2015
Fra 2005 til 2015 er væksten i BNP på godt 1½ pct. i
gennemsnit. (Se tabel 2). Det er mindre end i perioden fra 1995 til 2005, navnlig fordi faldet i ledigheden
siden 1995 ikke kan gentages.
Tabel 1. Udlandsforudsætninger
2001-05 2006-08 2009-15
Gnst. årlig stigning, pct.
Realt BNP, udland
Eksportmarkedsvækst,
industrivarer
Gennemsnit
Oliepris, $ pr. td. (2007-PL)
Dollarkurs, kr. pr $
Eff. kronekurs, 1980=100
Danmark, 10-årig statsobl.
Tyskland, 10-årig rente
1,7
2,8
2,1
3,0
6,9
4,4
36,4
7
100
67,6
5,6
102,6
56
5,4
103,2
4,4
4,2
4,3
4,3
5¼
-
Kilde: ADAM databank, IEA og egne beregninger.
Produktivitetsvæksten
Væksten frem mod 2015 trækkes navnlig af fremgang
i produktiviteten (produktionen pr. arbejdstime), som
antages at stige med ca. 1½ pct. pr. år i gennemsnit.
Det svarer til gennemsnittet siden 1990.
Væksten i produktiviteten i den private sektor er antaget at svare til 2 pct. om året. I nationalregnskabet
opgøres ikke en produktivitetsvækst for den offentlige
sektor, hvor ca. 30 pct. af de beskæftigede er ansat.
Beregningsteknisk er produktivitetsvæksten i den
offentlige sektor derfor sat til nul.
Produktivitetsvæksten i den samlede økonomi på ca.
1½ pct. pr. år er højere end den realiserede produktivitetsvækst fra 1995 til 2005. Produktivitetsvæksten
understøttes blandt andet af stigende uddannelsesniveau i arbejdsstyrken, initiativerne i globaliseringsstrategien mv.
Tabel 2. Bidrag til produktionspotentialet og
realt BNP
Årlig vækst, pct.
Vækst i produktionspotentiale
Heraf bidrag fra:
- Timeproduktivitet
- Strukturel ledighed
- Strukturel arbejdsstyrke
- Arbejdstid
Bidrag fra konjunktur
Vækst i BNP
1995-2005
2005-2015
1,9
1,6
1,1
0,4
0,1
0,3
0,2
2,1
1,4
0,2
0,0
0,0
0,0
1,6
Strukturel beskæftigelse
Den demografiske udvikling med færre i de normalt
mest erhvervsaktive aldre (15-64 år), flere ældre samt
flere indvandrere og efterkommere indebærer, at der i
hele perioden 2005-15 vil være et nedadgående pres
på beskæftigelsen på ca. 50.000 personer. (Se tabel
3). Det demografiske forløb er baseret på uændrede
beskæftigelsesfrekvenser for de enkelte alders-,
køns- og herkomstgrupper fra 2005 og frem.
Dette fald skønnes modvirket af bedre strukturer på
arbejdsmarkedet, som blandt andet afspejler allerede
gennemførte reformer, samt virkningerne af et stigende uddannelsesniveau og af længere opholdstid for
indvandrere, som erfaringsmæssigt styrker beskæftigelsen, jf. nærmere nedenfor.
Det er således forudsat, at besluttede initiativer og
andre forhold samlet kan løfte beskæftigelsen varigt
med omkring 70.000 personer fra 2005 til 2015 i forhold til det demografiske forløb. (Se tabel 3). Heraf
forudsættes omkring 45.000 skønsmæssigt at være
realiseret fra 2005 til 2007.
Dertil kommer kravet om nye arbejdsmarkedspolitiske
initiativer, der løfter beskæftigelsen med 20.000 personer frem mod 2015. Dette krav skal ses i sammenhæng med de ret betydelige beskæftigelsesbidrag fra
besluttede arbejdsmarkedsreformer mv., der allerede
er indregnet.
Samlet kan den strukturelle beskæftigelse stige med
ca. 40.000 personer fra 2005 til 2015.
Den standardiserede beskæftigelsesfrekvens – som
korrigerer for ændringer i befolkningens sammensætning – øges således strukturelt med 2½ pct.-enheder
fra 2005 til 2015. Det vil sige, at beskæftigelsesfrekvensen for de enkelte alders-, køn-, og herkomstgrupper samlet skal stige med 2½ pct.-enheder fra
2005 til 2015, hvis beskæftigelsesforløbet skal realiseres. Det kan sammenholdes med, at den standardiserede beskæftigelsesfrekvens skønnes at være
steget med 3½ pct.-enhed fra 2005 til 2007 under
påvirkning af de gode konjunkturer.
Tabel 3. Strukturel beskæftigelse, 1.000 personer
Anm.: Væksten i timeproduktiviteten er opgjort som væksten i
BNP pr. udført arbejdstime.
Kilde: ADAM databank og egne beregninger.
Forløb med ren
demografi
- bidrag gennemførte
reformer mv.
- bidrag fra nyt
beskæftigelseskrav
Forløb med
beskæftigelseskrav
2005-07
2007-15
2005-15
-20
-30
-50
45
25
70
0
20
20
25
15
40
Nærmere om bidraget fra reformer mv.
Det anslås, at den strukturelle beskæftigelse er steget
med ca. 25.000 personer fra 2005 til 2007 på trods af,
at befolkningsudviklingen isoleret set har trukket ned i
beskæftigelsen med ca. 20.000 personer i samme
periode.
Kilde: Egne beregninger.
33
Stigningen i den strukturelle beskæftigelse fra 2005 til
2007 er større end tidligere forudsat og kan bl.a. afspejle, at øget konkurrence i kraft af globaliseringen
og øget tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft har
bidraget til, at beskæftigelsen kan fastholdes på et
højere niveau for et givet løn- og prispres. Det kan
også afspejle større virkninger af gennemførte reformer end tidligere antaget, herunder eksempelvis arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde og Lavere skat
på arbejde.
Frem til 2006 er den strukturelle ledighed og den
strukturelle arbejdsstyrke anslået ved hjælp af statistiske beregningsmodeller. Fra 2006 til 2015 indregnes skønnede beskæftigelsesbidrag fra gennemførte
reformer mv., demografi og krav til nye initiativer.
Allerede vedtagne reformer mv. skønnes at øge den
strukturelle beskæftigelse med 40.000 personer fra
2006 til 2015. Heri indregnes virkninger af et stigende
uddannelsesniveau og af længere opholdstid for indvandrere. Til sammen skønnes disse effekter at løfte
beskæftigelsen med 15.000 personer fra 2006 til
2015. (Se tabel 4).
Initiativerne i Velfærdsaftalen, der blandt andet understøtter mere intensiv jobsøgning og øget aktivering, forudsættes at øge beskæftigelsen med 25.000
personer fra 2006 til 2015 (heraf omkring halvdelen i
øget ordinær beskæftigelse).
Tidligere vedtagne initiativer på arbejdsmarkedet,
såsom efterlønsreformen fra 1999 og integrationspakken En ny chance til alle, skønnes fortsat at bidrage positivt til beskæftigelsen fra 2006 til 2015. I
modsat retning trækker blandt andet, at uændret tilgang til førtidspension og ledighedsydelse vil indebære en stigning i antallet på disse ordninger frem mod
2015.
Der er usikkerhed forbundet med ovennævnte skøn.
Det er derfor et krav, at de gennemførte reformer og
andre bidrag har de skønnede virkninger, for at forløbet frem mod 2015 realiseres.
Arbejdstid
Den gennemsnitlige arbejdstid (som opgjort i nationalregnskabet) er steget siden midten af 1990’erne
blandt andet som følge af, at færre arbejder på nedTabel 4. Gennemførte reformer og andre bidrag til den
strukturelle beskæftigelse 2005-15, 1.000 personer
Samlet bidrag
Estimation af løft fra 2005 til 2006
Skønnet effekt af reformer mv. fra 2006 til 2015
Heraf bidrag fra:
Opholdstid og uddannelsesniveau
- bidrag fra længere opholdstid for indvandrere
- bidrag fra øget uddannelsesniveau
Velfærdsaftalen
- bidrag fra arbejdsmarked og integration
- bidrag fra uddannelse
- bidrag fra tilbagetrækning
Tidligere initiativer mv.
Kilde: Egne beregninger.
34
2005-2015
70
30
40
15
5
10
25
25
-5
5
0
sat tid. Øget uddannelsesniveau har også bidraget til
stigende arbejdstid, idet højere uddannede i gennemsnit har længere arbejdstid end kortere uddannede.
Dertil kommer et aktuelt bidrag fra gode konjunkturer.
Fra 2008 til 2015 er indlagt et krav om, at den samlede gennemsnitlige arbejdstid ikke falder. Arbejdstiden
fastholdes dermed på et – efter danske forhold –
forholdsvist højt niveau. I 2009 er der imidlertid indregnet et mindre fald i den gennemsnitlige arbejdstid,
som følger af resultaterne af forårets overenskomster
(barselsorlov for mænd).
Den gennemsnitlige arbejdstid er generelt lavere for
personer under 25 år (herunder studerende) og for
personer ældre end pensionsalderen (arbejdende
pensionister mv.). Da der vil blive en større andel af
unge og ældre i arbejdsstyrken fremover, vil det isoleret set trække i retning af en lavere gennemsnitlig
arbejdstid. Derfor vil kravet om uændret arbejdstid
sandsynligvis forudsætte konkrete initiativer for at
blive opfyldt.
Initiativer, der modgår den mulige demografiske virkning på arbejdstiden, muliggør højere vækst end ellers.
Normalisering af konjunkturerne
Vækstforløbet fra 2005 til 2015 påvirkes af den stærke højkonjunktur, som siden 2005 har medført, at
beskæftigelsen er kommet op på et rekordhøjt niveau.
I konjunkturvurderingen ventes aftagende vækst i
produktionen i løbet af 2007 og 2008. Beskæftigelsen
er fortsat på et højt niveau, og ledigheden er lav. (Se
tabel 5). Der ventes mærkbare overskud på såvel de
offentlige finanser som betalingsbalancen.
Outputgabet vurderes at være positivt med en aftagende tendens fra 2007 til 2008, hvor det skønnes til
godt 1½ pct. af BNP. Outputgabet angiver forskellen
mellem det aktuelle produktionsniveau og det niveau,
som anslås at være foreneligt med normal kapacitetsudnyttelse og stabil pris- og lønudvikling på et par
års sigt.
For årene 2009-11 antages beregningsteknisk en
gradvis normalisering af konjunkturerne. Det forudsættes dermed, at presset på arbejdsmarkedet gradvist aftager, og at outputgabet lukkes frem mod 2011.
Efter relativ høj vækst og faldende ledighed i 2004Tabel 5. Nøgletal
2006-08
Årlig realvækst, pct.
BNP
Privat forbrug
Offentligt forbrug
Faste investeringer
Eksport
Import
Pct., gennemsnit
Ledighed
Strukturel ledighed
2009-11
2012-15
2,3
2,3
1,7
5,5
6,0
7,7
0,9
1,6
1,0
-2,2
3,1
2,5
1,6
2,2
0,8
2,4
3,3
3,8
3,6
4,9
3,6
4,1
4,0
4,0
Kilde: ADAM databank og egne beregninger.
2008 indebærer det beregningstekniske forløb således en økonomisk vækst, der årligt frem mod 2011
ligger ca. ½ pct.-enhed under det mellemfristede
vækstpotentiale på ca. 1½ pct.
Den registrerede ledighed faldt i løbet af 2007 til under 100.000 personer for første gang i 30 år. Ledigheden er lav både i historisk perspektiv og set i forhold til andre lande.
Ledigheden er lavere end det beregnede strukturelle
niveau, som for 2007 er knap 5 pct. Strukturledigheden angiver det niveau for ledigheden, som beregnes
at være foreneligt med en stabil pris- og lønudvikling.
Strukturledigheden er anslået med en statistisk usikkerhed på i størrelsesordenen ±½ pct.-enhed1.
Strukturledigheden forudsættes at falde frem mod
2010 som følge af initiativerne i Velfærdsaftalen. Forløbet indebærer, at strukturledigheden reduceres til 4
pct. af arbejdsstyrken i 2010 og fastholdes på dette
niveau derefter. Det er et ambitiøst sigtepunkt for
strukturledigheden på mellemfristet sigt.
Arbejdsstyrken er aktuelt højere end det beregnede
strukturelle niveau, hvilket blandt andet kan ses i lyset
af øget tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft og
gode konjunkturelle beskæftigelsesmuligheder for
Den anførte statistiske usikkerhed på ±½ pct.-enhed forudsætter, at den
anvendte økonomiske model for strukturledigheden er dækkende og korrekt.
Inklusive modelusikkerhed er usikkerheden større, evt. ± 1 pct.-enhed.
1
blandt andet unge, ældre og personer, som ellers har
haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Udviklingen i den faktiske beskæftigelse i 2015forløbet er påvirket af det stærke konjunkturopsving
fra 2005 til 2007 og den forudsatte normalisering af
konjunktursituationen fra 2007 til 2011.
Det er således lagt til grund, at beskæftigelsen kan
falde fra sit nuværende rekordhøje niveau trods reformer, der varigt øger beskæftigelsen. (Se tabel 6.)
Demografien trækker isoleret set ned i beskæftigelsen med omkring 30.000 personer fra 2007 til 2015.
De besluttede reformer mv. og krav om nye initiativer
mindsker det fald i beskæftigelsen, som en normalisering af konjunktursituationen fra 2007 kan indebære.
Hvis lønstigningerne er mere moderate og under 4
pct. i de kommende år ved det nuværende ledighedsniveau, er det udtryk for, at strukturerne på arbejdsmarkedet er bedre end lagt til grund.
Tabel 6. Beskæftigelsen, 1.000 personer
2005-07
Strukturel beskæftigelse
Forløb med ren
demografi
-20
Forløb med reformer
25
og krav
Faktisk beskæftigelse
- bidrag fra
konjunktur
75
Forløb med beskæf100
tigelseskrav
2007-15
2005-15
-30
-50
15
40
-80
-5
-65
35
Kilde: Egne beregninger.
35
Viser den strukturelle beskæftigelse sig at være større end forudsat, kan det give mulighed for højere
vækst og øgede handlemuligheder i finanspolitikken.
Tilsvarende kan en højere indvandring af arbejdskraft
i de kommende år bidrage til at øge beskæftigelsen
og skabe grundlag for højere vækst.
4. Løn og priser
Med udgangspunkt i de seneste overenskomster og
presset på arbejdsmarkedet er det forudsat, at lønstigningerne i 2007-08 ligger højere end i euroområdet, og at lønkonkurrenceevnen dermed svækkes.
Den årlige stigning i lønomkostningerne pr. ansat har
siden 2000 ligget godt 1 pct. højere i gennemsnit end
for euroområdet, hvilket delvist opvejes af en højere
gennemsnitlig produktivitetsvækst.
De danske forbrugerpriser skønnes at stige med ca. 2
pct. om året i 2006-2008. På mellemfristet sigt udgør
inflationen ca. 1¾ pct.
Det beregningstekniske forløb fra 2009 til 2015 indebærer årlige stigninger i lønomkostningerne pr. ansat
på ca. 3¾ pct. pr. år. (Se tabel 7).
Reallønsfremgangen udgør 2 pct. årligt i hele forløbet
og svarer til den forudsatte vækst i produktiviteten i
den private sektor.
I 2015-forløbet antages en fortsat gradvis bytteforholdsforbedring, hvilket skal ses i lyset af en årlig
bytteforholdsforbedring på ½ pct. i perioden 1990-
36
2006. Udviklingen i bytteforholdet bidrager således til
større vækst i realindkomsterne end den reale BNPvækst pr. beskæftiget.
5. Betalingsbalance og udlandsformue
Fremskrivningen indebærer fortsat betydelig, men
faldende finansiel opsparing i den offentlige sektor.
skud.
Overskuddet på betalingsbalancen udgør i gennemsnit 1¾ pct. af BNP i 2009-2015. Med forbehold for de
normalt betydelige værdireguleringer vendes udlandsgælden på ca. 2 pct. af BNP i 2008 til et nettotilgodehavende over for udlandet på godt 9 pct. af BNP
i forløbet frem mod 2015.
Investeringskvoten i den private sektor var i 2006
godt 21 pct. af BNP, hvilket var historisk højt. I konjunkturvurderingen for 2007-08 forudsættes en fortsat
høj investeringskvote i lyset af det positive outputgab.
Frem mod 2015 er investeringskvoten forudsat at
aftage til knap 20 pct. af BNP. (Se tabel 8).
I takt med normaliseringen af konjunkturerne forudsættes den private sektors bruttoopsparing at stige fra
19 pct. af BNP i 2006 til godt 21 pct. frem mod 2015.
Dermed vil det nuværende finansielle opsparingsunderskud i den private sektor gradvist vendes til overTabel 7. Deflatorer og prisindeks
Årlig vækst, pct.
Forbrugerprisindeks
EU-harmoniseret HICP
Lønomkostninger pr.
person
Lønomkostninger pr.
time
BNP-deflator
Importdeflator
Eksportdeflator
2006-08
2009-11
2012-15
2,1
2,0
1,8
1,8
1,7
1,5
3,9
3,8
3,8
3,8
2,3
2,2
1,8
3,9
2,4
0,6
0,9
3,8
2,1
0,9
1,2
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
Tabel 8. Betalingsbalance og nettofordringer på
udlandet
2006-08
Pct. af BNP, gennemsnit
Offentlig finansiel
3,9
opsparing
Privat finansiel
-2,1
opsparing
Betalingsbalancen
1,8
Niveau i slutår, pct. af BNP
Nettofordringer på
udlandet
-2,4
Pct. af BNP, gennemsnit
Privat sektors
21,8
investeringskvote
Privat sektors
opsparingskvote
19,7
2009-11
2012-15
1,4
0,6
0,7
2,1
1,0
1,5
4,0
9,2
20,4
19,7
21,1
20,7
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
p
2. De opnåede resultater siden 2001
2.1 Indledning
Ved sin tiltræden i november 2001 tilsluttede regeringen sig de overordnede mål og rammer i En holdbar fremtid – Danmark 2010. 2010-planen indebar
plads til at øge ressourcerne til den offentlige service
og reducere skattebyrden – under forudsætning af
mærkbar fremgang i beskæftigelsen.
•
Dansk økonomi har overordnet udviklet sig positivt,
siden den oprindelige 2010-plan blev fremlagt i januar
2001.
Den offentlige økonomi er konsolideret, og der er
store overskud på de offentlige finanser. Det centrale
mål i den oprindelige 2010-plan om at halvere ØMUgælden (målt i pct. af BNP) er allerede opfyldt.
•
Beskæftigelsen er rekordhøj og ledigheden den laveste i over 30 år. Efter forholdsvis lav vækst i 2001-03 i
kølvandet på den internationale afmatning har der
været markant økonomisk fremgang de seneste år.
•
•
De opnåede økonomiske resultater er overordnet på
linje med de målsætninger, der blev opstillet i forbindelse med den oprindelige 2010-plan:
• Offentlige finanser: Den offentlige saldo har ligget
på linje med det opstillede målinterval, der tilsiger
strukturelle overskud på ½-1½ pct. af BNP frem
mod 2010. I perioden 2001-2007 udgør de beregnede strukturelle overskud i gennemsnit ca. 1 pct.
af BNP og anslås til ca. 1½ pct. af BNP i 2007.
Offentlig gæld: Nedbringelsen af ØMU-gælden er
på forkant med sigtepunktet om en halvering af
gældens andel af BNP fra 2000 til 2010. Målet i
2010-planen nås allerede ved udgangen af 2007.
Det skal ses i lyset af, at de faktiske offentlige overskud har været større end oprindeligt forudsat.
Samtidig er den offentlige nettogæld vendt til et lille
nettotilgodehavende.
Skat: 2010-målet om at holde skatterne i ro og
sikre plads til lavere skat er opfyldt. Der er indført
skattestop og blandt andet skatten på arbejdsindkomst er sat ned i form af beskæftigelsesfradrag og
højere indkomstgrænse for mellemskat.
Offentlig service: Ressourcerne til offentlig service
mv. (det offentlige forbrug) er øget med 37 mia. kr.
(2008-priser) eller ca. 9 pct. Væksten har været
større end planlagt.
Beskæftigelse: I den oprindelige 2010-plan blev
der forudsat en forøgelse af beskæftigelsen på
100.000 personer fra 2000 til 2010. Fra 2000 til
2007 er den faktiske beskæftigelse steget med
110.000 personer, mens den strukturelle beskæftigelse skønnes at være forøget med godt 65.000
personer. Det krav til den varige forøgelse af be-
skæftigelsen, der i de løbende opdateringer af
2010-planen blev forudsat for at sikre holdbare offentlige finanser, er indfriet på længere sigt i kraft af
Velfærdsaftalen.
• Ledighed: Den beregnede strukturelle ledighed er
reduceret til under 5 pct. i 2007, hvilket er på linje
med den oprindelige 2010-plan. Som følge af de
stærke konjunkturer i de senere år ligger den faktiske ledighed i 2007 ca. 40.000 lavere end i den oprindelige 2010-plan.
• Løn og priser: Inflationen har generelt været lav og
stabil i omegnen af 2 pct. om året, mens lønningerne er steget med ca. 3¾ pct. i perioden 2001-2007.
Dermed er der opnået pæne stigninger i reallønnen.
• Udlandsgæld: Sigtepunktet om at afvikle udlandsgælden er realiseret. I årene 2005-2007 ligger udlandsgælden forholdsvis tæt på nul.
Siden 2001 er der gennemført en række reformer, der
har bidraget til de gode økonomiske resultater. Reformerne vedrører blandt andet arbejdsmarkedet,
uddannelserne og den offentlige sektor. En samlet
reformoversigt fremgår af bilag 1.1.
2.2 Sunde offentlige finanser
De offentlige finanser har overordnet udviklet sig på
linje med målene i den oprindelige 2010-plan.
37
De strukturelle offentlige overskud – hvor der korrigeres for, at konjunkturerne og andre forhold medfører
store midlertidige udsving i de offentlige finanser –
udgør i gennemsnit ca. 1 pct. af BNP i perioden 20012007. Det er i midten af det såkaldte målinterval i
2010-planen, der tilsiger overskud på mellem ½ og
1½ pct. af BNP frem mod 2010.
I 2007 anslås det strukturelle overskud (korrigeret for
suspension af SP) til ca. 1½ pct. af BNP. Det er i den
øvre ende af målintervallet og samtidig nogenlunde
på niveau med det forudsatte i den oprindelige 2010plan.
De faktiske offentlige overskud i årene 2001-2007 har
samlet set været større end de forudsatte overskud i
den oprindelige 2010-plan. (Se figur 1).
re års forholdsvis høje oliepriser og den såkaldte
Nordsø-aftale, der blev indgået i 2003.
Faldet i renteniveauet siden 2001 har også på kortere
sigt haft en gunstig virkning på de offentlige finanser.
Det lave renteniveau har reduceret husholdningernes
fradrag for renteudgifter og dermed isoleret set øget
indtægterne fra kapitalindkomstbeskatningen. Desuden har det lave renteniveau haft en mere direkte
gunstig virkning på de offentlige finanser i form af
lavere renteudgifter på den offentlige gæld.
En tendens til stigende gennemsnitlig arbejdstid –
blandt andet fordi flere arbejder fuld tid og færre er på
deltid – har herudover styrket indkomsterne og dermed skattegrundlagene.
Det gunstige forløb for de offentlige finanser skyldes
De større offentlige overskud skal blandt andet ses i
lyset af den gunstige økonomiske udvikling – herunder den nuværende højkonjunktur. Samtidig har den
offentlige økonomi underliggende vist sig at være
stærkere end forudsat i den oprindelige 2010-plan.
Det har derfor været muligt inden for en holdbar
ramme at øge ressourcerne til offentlig service og
reducere skatterne mere end planlagt.
Blandt andet har mærkbare overskud i virksomhederne medført større indtægter fra selskabsskatten end
lagt til grund i den oprindelige 2010-plan. Desuden
har indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne været større
end ventet. Det hænger både sammen med de sene-
38
Figur 1. Større offentlige overskud end i oprindelig
2010-plan, 2001-07
Pct. af BNP
Pct. af BNP
2,5
2,5
2001-2007
2,0
1,5
2,0
2001-2007
2007
1,5
1,0
1,0
0,5
0,5
0,0
0,0
2010-plan
Realiseret
Strukturelt
Boks 1. Sammenligning med oprindelig 2010-plan
Sammenligninger mellem den realiserede udvikling og
forløbet i den oprindelige 2010-plan skal bl.a. tage højde
for, at der blev gennemført en data- og metoderevision af
nationalregnskabet i sommeren 2005.
Med hensyn til opgørelsen af de samlede offentlige finanser betød revisionen af nationalregnskabet bl.a., at ATPfonden blev flyttet fra den offentlige til den private sektor.
Flytningen indebar en teknisk reduktion af den offentlige
saldo på i størrelsesordenen 1 pct. af BNP i gennemsnit.
Siden præsentationen af 2010-planen i januar 2001 er
den Særlige Pensionsopsparing blevet omlagt, så indbetalingerne ikke længere kategoriseres som offentlige
indtægter. SP-ordningen er nu sidestillet med de private
pensionsordninger. Den ændrede håndtering medførte en
teknisk reduktion af den offentlige saldo med ½ pct. af
BNP.
Hverken den ændrede håndtering af ATP eller SP har
betydning for kravene til finanspolitikken. Derfor er 2010planens oprindelige målinterval for de (strukturelle) overskud på 2-3 pct. af BNP rent teknisk ændret til ½-1½ pct.
af BNP.
Suspensionen af SP-bidragene siden 2004 forbedrer
teknisk set de offentlige finanser med ca. ¼ pct. af BNP,
idet bidragene er fradragsberettigede. Målintervallet i
2010-planen blev ikke ændret, idet suspensionen som
udgangspunkt er midlertidig. Der er i stedet taget højde
for suspensionens virkning på de offentlige finanser, når
den strukturelle saldo sættes i forhold til målintervallet.
Opgørelsen af ØMU-gælden er også ændret. Niveauet
for ØMU-gælden målt i kroner er opjusteret. Det skyldes
bl.a., at ATP’s beholdning af statsobligationer ikke længere kan fradrages i opgørelsen af ØMU-gælden, en historisk oprevision af ØMU-gælden foretaget af Danmarks
Statistik og større genudlån til statsgaranterede enheder.
Revisionen af nationalregnskabet indebar dog et højere
niveau for BNP, hvilket isoleret set har reduceret gældskvoten. Ændringerne er uden betydning for kravene til
finanspolitikken og de offentlige finanser holdbarhed.
også, at privatforbruget – herunder bilsalget – er steget mere end i det oprindelige 2010-forløb. Det har
især trukket i retning af noget større indtægter fra
moms og registreringsafgift.
I de senere år er den faktiske ledighed desuden faldet
hurtigere og den faktiske beskæftigelse steget mere
end i den oprindelige 2010-plan. Det har isoleret set
bidraget til lavere udgifter til især dagpenge og større
indtægter fra indkomstskatter mv. i de senere år.
Indtægterne fra pensionsafkastskatten afhænger af
udviklingen på de finansielle markeder og svinger
meget fra år til år. Samlet har indtægterne i perioden
2001-2007 dog ikke været større end forudsat i 2010planen.
Kraftige fald i aktiekurserne bidrog til, at indtægterne
fra pensionsafkastskatten var tæt på nul i 2001-02 og
ret beskedne i 2003. På den anden side var indtægterne ekstraordinært høje i 2004 og 2005. Det var
især en konsekvens af rentefaldet (som blandt andet
indebar store kursgevinster på obligationer) og forholdsvis kraftige aktiekursstigninger. I 2006 ligger
indtægterne fra pensionsafkastskatten nogenlunde på
linje med det anslåede strukturelle niveau, mens de i
2007 forventes at blive noget lavere end i år med
normale afkast på aktier og obligationer.
Et sigtepunkt i 2010-planen var at halvere den offentlige bruttogæld (målt i pct. af BNP) – også kaldet
ØMU-gælden – i perioden 2001-2010. Som følge af
de større realiserede offentlige overskud er nedbringelsen af den offentlige gæld på forkant med den
udvikling, der var indeholdt i 2010-planen. Der er
således udsigt til, at ØMU-gælden allerede ved udgangen af 2007 er nedbragt til det niveau, der var
sigtepunktet i 2010-planen. (Se figur 2).
Samtidig er den offentlige nettogæld vendt til et nettotilgodehavende. Det er nettogælden i stat og kommuner, som er udgangspunktet for beregningerne af de
offentlige finansers langsigtede holdbarhed. Nettotilgodehavendet er med til at sikre en holdbar udvikling i
de offentlige finanser.
Den offentlige nettogæld omfatter alle finansielle aktiver og passiver. På aktivsiden indgår blandt andet de
statslige aktiebesiddelser fx i DONG, ejerandelsbeviser fx i DSB og statens indestående i Nationalbanken.
Figur 2. På forkant med nedbringelse af offentlig
gæld
Pct. af BNP
Pct. af BNP
60
60
50
50
40
ØMU-gæld (DK2010 korr.)
30
ØMU-gæld
30
20
20
10
40
Nettogæld
10
0
0
-10
-10
-20
-20
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
På passivsiden indgår blandt andet statens obligationsgæld.
2.3 Skattestop og lavere skat på arbejdsindkomst
Skattestoppet, som blev indført med virkning fra november 2001, er omdrejningspunktet i skattepolitikken. Kernen i skattestoppet er, at ingen skatter eller
afgifter sættes op.
Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje
en skat eller afgift, vil dette ske således, at merprovenuet ubeskåret anvendes til at sænke en anden skat
eller afgift. Tilsvarende kan skatter eller afgifter forhøjes, hvis det af miljømæssige grunde er ønskeligt.
Skattestoppet har afsluttet en mangeårig tendens til
løbende stigninger i afgifter og kommunale skatter.
Skattestoppet bidrager på den måde til at skabe sikkerhed om den fremtidige beskatning.
Sideløbende med skattestoppet er der gennemført en
nedsættelse af skatten på arbejdsindkomst, der i kraft
af Forårspakken fik fuld virkning fra og med 2004.
Skatten blev sænket med ca. 10 mia. kr. svarende til
0,7 pct. af BNP. Skattenedsættelsen er ligeligt fordelt
på et beskæftigelsesfradrag og en forhøjelse af
grænsen for mellemskatten.
Nedsættelsen af skatten på arbejdsindkomst har øget
både tilskyndelsen til at finde et arbejde og arbejde
mere, hvis man i forvejen har et job.
39
Beskæftigelsesfradraget har øget det såkaldte forskelsbeløb med op til 2.500 kr. om året. Forskelsbeløbet angiver forskellen i den disponible indkomst for
den enkelte ved at være beskæftiget eller på overførselsindkomst.
2003 til 2,4 pct. af BNP i 2005 som følge af kursstigninger på aktier og obligationer. Samtidig steg skatteindtægterne fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen
fra 0,5 pct. af BNP til 1,1 pct. af BNP – navnlig drevet
af stigende oliepriser.
Samtidig betyder den højere mellemskattegrænse
isoleret set, at der er godt 400.000 flere fuldtidsbeskæftigede, der i dag undgår at betale mellemskat.
Samlet set skønnes nedsættelsen af skatten på arbejdsindkomst at øge det effektive arbejdsudbud
svarende til ca. 10.000 fuldtidsbeskæftigede.
Stigningen i det målte skattetryk fra 2003 til 2005 er
med andre ord ikke udtryk for en øget skattebelastning. De umiddelbare provenuvirkninger af besluttede
ændringer i skatte- og afgiftsregler giver et mere retvisende billede. Siden 2001 er beskatningen – inklusive
den beregnede virkning af skattestoppet – således
sænket med ca. 30 mia. kr. Det svarer til knap 2 pct.
af BNP (ekskl. Nordsøaftalen).
Herudover er der på en række udvalgte områder gennemført lavere skatter og afgifter. Eksempelvis er
afgifterne på sodavand, øl og vin sat ned af hensyn til
blandt andet grænsehandlen. Afgiftsnedsættelserne
skal ses i lyset af bortfaldet af den såkaldte 24-timersregel i EU-regi.
Skattestoppet og de gennemførte skattenedsættelser
indebærer lavere skattebyrde, men det betyder ikke,
at det traditionelle skattetryk falder hvert år. Det understreger, at udviklingen i skattetrykket ikke er et
velegnet mål for de politisk besluttede ændringer i
skattebelastningen.
Eksempelvis steg det målte skattetryk fra 48,1 pct. af
BNP i 2003 til 50,4 pct. af BNP i 2005 på trods af, at
skatten på arbejdsindkomst blev sat væsentligt ned i
2004. Det afspejler først og fremmest, at indtægterne
fra pensionsafkastskatten steg fra 0,4 pct. af BNP i
40
For en almindelig LO-familie med ejerbolig har skattepolitikken og suspensionen af SP-bidraget alt i alt
styrket rådighedsbeløbet med ca. 2.000 kr. om måneden (2007-niveau).
Nordsø-aftalen har siden 2004 bidraget til højere
offentlige indtægter fra olie- og gasindvindingen i
Nordsøen. Som led i aftalen, der blandt andet indebar
en forlængelse af DUC’s koncessioner i Nordsøen fra
2012 til 2042, er der således sket en tilpasning af
beskatningen af de berørte dele af Nordsø-aktiviteterne. Det har sammen med stigende oliepriser øget
skatteindtægterne fra Nordsøen.
Der er blevet lukket forskellige skattehuller. Det gælder blandt andet med hensyn til selskabsbeskatningen. Der er gennemført en tilpasning for at sikre en
robust og konkurrencedygtig dansk selskabsbeskatning også i de kommende år.
Tilpasningen er blandt andet sket med baggrund i en
afgørelse fra EF-domstolen om såkaldte CFC-regler
(Controlled Foreign Company). Samtidig har fremkomsten af kapitalfondskonstruktioner og kapitalfondes overtagelse af en række virksomheder ført til
skatteplanlægning, hvor grundlaget for betaling af
dansk selskabsskat via eksempelvis ændrede finansieringsstrukturer flyttes over i lavt beskattede udenlandske selskaber.
Med tilpasningen reduceres mulighederne for at flytte
indkomstgrundlaget for betaling af dansk selskabsskat over i lavt beskattede udenlandske selskaber.
Som led i tilpasningen er selskabsskattesatsen reduceret til 25 pct. Den lavere selskabsskattesats understøtter samtidig de øvrige elementer i tilpasningen af
selskabsskatten og er et vigtigt element i opretholdelsen af en robust dansk selskabsbeskatning.
2.4 Flere penge til offentlig service
Samtidig med den gode udvikling i de offentlige finanser har det været muligt at afsætte flere penge til den
borgernære offentlige service. Ressourcerne til offentlig service er steget mere end oprindelig forudsat i
2010-planen. (Se figur 3).
Fra 2001 til 2007 er ressourcerne til offentligt forbrug
således øget med 37 mia. kr. (2008-priser). Den borgernære service på sundheds-, undervisnings- og
socialområdet bliver samlet set tilført ca. 35½ mia. kr.
mere i 2007 end i 2001.
I 2007 bruges der således 18 mia. kr. mere på sygehuse, sundhed og plejehjem end i 2001. Tilsvarende
bruges der i 2007 ca. 9 mia. kr. mere på ældrepleje,
daginstitutioner og udsatte grupper mv. (social service). Udgifterne til undervisning – herunder skoler,
ungdomsuddannelser og universiteter – er øget med
8½ mia. kr.
De offentlige serviceudgifter har i årene 2002-2007
udgjort ca. 26 pct. af BNP. Det er lidt højere end gennemsnittet for perioden 1984-2007, hvor det offentlige
forbrug (i løbende priser) generelt er vokset i samme
takt som samfundsøkonomien som helhed (målt ved
BNP i løbende priser). (Se figur 4). Udsvingene i serviceudgifternes andel af BNP skyldes således især
konjunkturudsvingene, hvor andelen har været høj i
Figur 3. Flere penge til offentlig service, 2001-2007
Mia. kr. (2008-priser)
40
35
30
25
20
Mia. kr. (2008-priser)
40
I alt 37 mia. kr.
Øvrige 1½ mia. kr.
35
Undervisning
8½ mia. kr.
Socialområdet
9 mia. kr.
lavkonjunktur – og modsat.
Samtidig med, at der er tilført flere ressourcer til den
offentlige service, er der gennemført omfattende reformer af den offentlige sektor – herunder blandt andet udbredelsen af frit valg, kommunalreformen og nu
senest kvalitetsreformen, som skal implementeres i
de kommende år. (Se også kapitel 5)
2.5 Stærkt arbejdsmarked
I den oprindelige 2010-plan var målet at få 100.000
flere i arbejde fra 2000 til 2010. Der var tale om et
ambitiøst krav til beskæftigelsen, som skulle bidrage
til at sikre et solidt finansieringsgrundlag for velfærdssamfundet i de kommende årtier, dvs. en holdbar
udvikling i de offentlige finanser.
Målet på 100.000 personer angav væksten i beskæftigelsen fra det faktiske niveau i 2000 til det strukturelFigur 4. Offentlige serviceudgifters andel af BNP
Pct. af BNP
30
28
28
26
26
30
I alt 21 mia. kr.
25
20
24
Gennemsnit 1984-2007
24
15
15
10
22
5
5
20
0
0
10
Pct. af BNP
30
Sundhed
18 mia. kr.
Realiseret
2010-plan
22
20
le niveau i 2010. Frem mod 2007 indeholdt den oprindelige 2010-plan på tilsvarende vis en beskæftigelsesfremgang på ca. 80.000 personer.
Kravet til den strukturelle fremgang i beskæftigelsen
var umiddelbart større endnu – omkrin 15.000-20.000
personer yderligere – fordi den faktiske beskæftigelse
i 2000 var højere end det anslåede strukturelle niveau.
Den faktiske udvikling på arbejdsmarkedet indebærer
en stigning i beskæftigelsen på 110.000 personer i
perioden 2000-2007 – blandt andet på grund af den
stærke konjunkturopgang.
Det er udviklingen i den strukturelle beskæftigelse
(det vil sige beskæftigelsen renset for konjunkturbevægelsernes bidrag), der har betydning for de langsigtede finanspolitiske handlemuligheder. Den strukturelle fremgang i beskæftigelsen vurderes at udgøre
omtrent 65.000 personer i perioden 2000-2007. (Se
figur 5). Det er mere end halvdelen af det ambitiøse
mål i den oprindelige 2010-plan.
Der er usikkerhed omkring opgørelsen af den strukturelle beskæftigelse. Hvis lønstigningerne i de kommende år bliver lavere end forudsat – fx under 4 pct.
– indebærer det, at stigningen i den strukturelle beskæftigelse kan være større end anslået (og omvendt
hvis lønstigninger bliver højere end antaget).
84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06
Med Velfærdsaftalen er der vedtaget initiativer, der
41
bidrager til en holdbar finanspolitik. Det krav til stigende beskæftigelse, der i de løbende opdateringer
af 2010-planen har været forudsat for at sikre holdbare offentlige finanser, er indfriet på længere sigt i kraft
af Velfærdsaftalen.
Efter moderat stigende ledighed i løbet af 2002 og
2003 – afledt af den internationale økonomiske afmatning – er antallet af ledige i forbindelse med det
efterfølgende opsving og den nuværende højkonjunktur bragt ned på det laveste niveau i over 30 år. Man
skal helt tilbage til 1974 for at finde lavere ledighedstal.
I juni 2007 var ledigheden (sæsonkorrigeret) på godt
97.000 personer, og ledigheden er faldet med ca.
90.000 personer i forhold til i slutningen af 2003. For
2007 som helhed skønnes ledigheden at udgøre
Figur 5. Stor fremgang i beskæftigelsen
120
100
80
2000-2007
2000-2010
2000-2007
2000-2007
Den faktiske ledighed ligger dermed ca. 40.000 personer lavere i 2007 end forudsat i den oprindelige
2010-plan. Det skyldes blandt andet de stærke konjunkturer i de senere år.
Fremgangen i beskæftigelsen og nedbringelsen af
ledigheden er også kommet indvandrerne og deres
efterkommere til gode. Fra 2004 til 2006 er beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande steget med ca. 3 pct.enheder. (Se figur 7).
Den strukturelle ledighed vurderes at være nedbragt
fra ca. 6 pct. af arbejdsstyrken i 2000 til lidt under 5
pct. i 2007. Det betyder, at ledigheden er på sporet i
forhold til 2010-planen. (Se figur 6). Opgørelsen af
den strukturelle ledighed – dvs. det niveau for ledigheden, der er foreneligt med en stabil pris- og lønudvikling – er forbundet med usikkerhed.
Nedbringelsen af ledigheden har bidraget til, at antallet af overførselsmodtagere i alderen 15-64 år er re-
Pct. af arbejdsstyrken
Tabel 1. Antal overførselsmodtagere, ekskl.
folkepensionister og SU-modtagere, 15-64-årige,
1.000 personer
2001
2007
A-dagpenge
119
76
Kontanthjælp
107
77
Førtidspension
238
243
Efterløn
108
143
8,0
8,0
100
7,0
7,0
Overgangsydelse
20
0
6,0
Revalideringsydelse
27
22
Sygedagpenge
64
82
80
6,0
60
5,0
40
40
4,0
20
20
3,0
0
2,0
2010-plan 2010-plan Realiseret Realiseret
(strukturelt) (faktisk)
Pct. af arbejdsstyrken
Med Velfærdsaftalen er indsatsen for at bringe flere
indvandrere og efterkommere i beskæftigelse styrket
yderligere blandt andet via målrettede løntilskud og
flere særlige jobkonsulenter.
120
60
0
42
duceret med godt 30.000 personer siden 2001. (Se
tabel 1).
Figur 6. Stort fald i ledigheden
1.000 personer
1.000 personer
knap 100.000 personer eller 3,4 pct. af arbejdsstyrken.
Realiseret (strukturelt)
2010-forløb
Realiseret (faktisk)
5,0
Barselsdagpenge
32
52
4,0
Arbejdsmarkedsorlov
24
2
3,0
Ledighedsydelse
1
13
742
710
2,0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
I alt
Siden 2001 er der gennemført betydelige ændringer i
udlændingelovgivningen, der blandt andet sigter på,
at indvandrere i videst muligt omfang skal være selvforsørgende. I de seneste år er det blevet nemmere
at få adgang til Danmark for at studere og arbejde,
mens det er blevet sværere at få adgang baseret på
andre grundlag.
2.6 Fremgang i realløn og stabil inflation
I 2010-planen var målene at opnå fremgang i reallønnen og sikre en lav og stabil inflation. Med forbrugerprisstigninger på knap 2 pct. om året i gennemsnit i
årene 2001-2007 og lønstigninger på ca. 3¾ pct. i
samme periode er pejlemærkerne i 2010-planen opfyldt. (Se figur 9).
I kølvandet på disse ændringer er der sket et markant
skift i indvandringen til Danmark, som nu er et af de
EU-lande, hvor indvandringen af arbejdskraft udgør
den største andel af den samlede indvandring.
2.7 Udlandsgælden er afviklet
Med målsætningen om overskud på de offentlige
finanser og hensigtsmæssige tilskyndelser til at spare
op og investere i den private sektor blev det i den
oprindelige 2010-plan forudsat, at der kunne fastholdes overskud på betalingsbalancen frem mod 2010.
Fra 2001 til 2005 er den beskæftigelses- eller uddannelsesmotiverede indvandring steget fra godt 17.000
til knap 24.000 personer. I samme periode er indvandringen af flygtninge og familiesammenførte faldet fra
12.500 til 4.000 personer. (Se figur 8).
Figur 7. Stigende beskæftigelse blandt personer fra
mindre udviklede lande
Pct. af 15-64-årige
Pct. af 15-64-årige
100
75
100
2004 2006
75
2004 2006
50
2006
0
Danskere
Mere udv.
lande
Mindre udv.
lande
0
Pct.
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
01
1.000 personer
1.000 personer
25
20
Beskæftigelse og uddannelse
20
8
5
Uoplyst
0
2002
2003
2004
05
06
07
Løn
Pct. af BNP
25
20
Udlandsgæld (h. akse)
6
15
4
10
10
5
2001
04
Pct. af BNP
10
2
0
03
Priser
25
15
Flygtning og familiesammenførte
02
Figur 10. Store betalingsbalanceoverskud og
afvikling af udlandsgælden
Figur 8. Mere beskæftigelsesrettet indvandring
50
25
Pct.
Med forbehold for kursreguleringer var sigtepunktet
derfor en løbende nedbringelse af udlandsgælden
med henblik på at afvikle gælden frem mod 2010.
10
25
Figur 9. Lønstigninger og inflation
0
15
2004
Som følge af fortsatte og forholdsvis store realiserede
overskud på betalingsbalancen er dette sigtepunkt
realiseret. I årene 2005-2007 ligger udlandsgælden
således tæt på nul. (Se figur 10).
2005
5
Betalingsbalance (v. akse)
0
0
-5
-2
00
01
02
03
04
05
06
07
43
3. Pejlemærker for finanspolitikken frem mod 2015
3.1 Holdbarhed og stabil økonomisk udvikling
Siden 2001 har finanspolitikken blandt andet været
tilrettelagt med fokus på at sikre en holdbar udvikling i
de offentlige finanser. Sigtepunktet er, at velfærdssamfundet også skal kunne finansieres på langt sigt,
uden højere skat eller forringelser af den offentlige
service.
Der er derfor opbygget strukturelle overskud på de
offentlige finanser, og den offentlige gæld er bragt
ned. Samtidig er der med Velfærdsaftalen fra 2006
vedtaget langsigtede reformer af efterløn og pension,
der gør den offentlige økonomi mere robust over for
stigende levetid.
Holdbare offentlige finanser skal også fremover være
et centralt pejlemærke for finanspolitikken. Holdbar
finanspolitik er udtryk for, at de opstillede mål og sigtepunkter frem mod 2015 er forenelige med en stabil
udvikling i den offentlige gæld set i et langsigtet perspektiv. (Se bilag 3.1).
Strategien for holdbare offentlige finanser har overordnet tre ben:
1. Fortsatte overskud og gældsnedbringelse i disse
år, hvor befolkningssammensætningen er gunstig, og
indtægterne fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen
44
er relativt høje. Der skal som minimum være (strukturel) balance på de offentlige finanser i 2015.
2. Krav om øget beskæftigelse og mindst uændret
arbejdstid, der samlet styrker arbejdsudbuddet. Det
sikrer råderum til blandt andet vækst i offentlig service
og investeringer, fortsat skattestop og en ambitiøs
energistrategi.
3. Det nye tilbagetrækningssystem, der via højere
efterløns- og pensionsalder giver en bedre balance
mellem antal år på arbejdsmarkedet og antal år på
pension, når levetiden stiger. Det sikrer, at finansieringen af velfærdssamfundet bliver mere robust over
for stigende levetid. Det offentlige skal således ikke
længere spare op til, at fremtidige generationer med
de gamle regler ville bruge en stadig større del af livet
som pensionister.
De nuværende store overskud på de offentlige finanser ventes at blive gradvist mindre frem mod 2015.
Det er der plads til inden for en holdbar finanspolitisk
ramme, fordi tilbagetrækningsreformerne i Velfærdsaftalen styrker den offentlige økonomi på længere
sigt.
Der er navnlig tre forhold, der trækker i retning af
lavere offentlige overskud frem mod 2015:
• En normalisering af konjunkturerne mv. Den stærke
konjunktursituation styrker den offentlige saldo i disse år.
• Et gradvist fald i Nordsø-produktionen og dermed i
statens Nordsø-indtægter fra det nuværende høje
niveau.
• Stigende udgifter til service og folkepension i takt
med, at der bliver flere ældre – herunder flere folkepensionister.
De mål og krav, der stilles til øget beskæftigelse i
kraft af nye initiativer og til den gennemsnitlige arbejdstid frem mod 2015, styrker de offentlige finanser
med ca. 0,8 pct. af BNP. Det giver plads til større
fremgang i den offentlige service og investeringer end
forudsat i 2010-planen og videreførelse af skattestoppet til 2015.
Samtidig fastholdes omtrent balance på de offentlige
finanser frem mod 2019, hvor tilbagetrækningsreformen får virkning. Det er et selvstændigt mål at sikre
mindst (strukturel) balance i den offentlige økonomi i
2015.
Den holdbare linje i finanspolitikken og det mellemfristede mål om mindst balance på de offentlige finanser i 2015 lever op til kravene i EU's Stabilitets- og
Vækstpagt.
Pagtens minimumskrav er, at Danmark skal sigte
efter balance eller eventuelt underskud på den strukturelle saldo på højst ½ pct. af BNP. Det skal sikre
mod, at underskuddet i perioder med dårlige konjunkturer når grænsen på 3 pct. af BNP.
De finanspolitiske mål betyder, at de såkaldte automatiske stabilisatorer fuldt ud kan bidrage til at stabilisere den økonomiske udvikling.
Strategien fordrer tilbageholdenhed i den økonomiske
politik og tilstrækkelige overskud i gode tider. Så vil
der også være plads til at hjælpe økonomien på vej,
hvis der kommer et større tilbageslag i konjunkturerne. Samtidig understøtter den holdbare linje i finanspolitikken tilliden til fastkurspolitikken over for euroen.
3.2 Mål for finanspolitikken frem mod 2015
Den økonomiske politik sigter generelt mod at sikre
høj og stabil beskæftigelse, en holdbar udvikling i de
offentlige finanser og gode rammevilkår for vækst.
De konkrete mål for finanspolitikken frem mod 2015
er:
Sunde offentlige finanser
• Finanspolitikken skal være holdbar. De forbedringer, der gennemføres frem til 2015, skal kunne
fastholdes i årene efter – uden at skatten senere
presses op eller andre stramninger bliver nødvendige.
• Frem til 2010 skal vi fastholde overskud på de offentlige finanser på ¾-1¾ pct. af BNP (renset for
konjunktur og andre midlertidige forhold). Fra 2011
til 2015 skal der være mindst balance.
• Den offentlige sektors nettogæld vendes til et mindre nettotilgodehavende, der bidrager til at sikre en
holdbar linje i finanspolitikken. Bruttogælden (ØMUgælden) reduceres yderligere til omkring 15 pct. af
BNP i 2015.
Flere ressourcer til offentlig service
• Udgifterne til offentlig service mv. kan vokse i takt
med samfundsøkonomien frem mod 2015. Udgifterne kan udgøre op til 26½ pct. af (konjunkturrenset) BNP i 2015.
• Den reale vækst i ressourcerne til service er på 1¾
pct. i 2008, 1 pct. om året i 2009-12 (inkl. globaliseringspuljen) og ¾ pct. årligt i 2013-15.
• Der oprettes en kvalitetsfond på 50 mia. kr., som i
2009-2018 medfinansierer et ekstraordinært løft i
investeringerne i blandt andet sygehuse, sundhed,
skoler og andre offentlige områder.
Overførselsindkomster og offentlige lønninger
• Overførselsindkomsterne reguleres efter principperne i satsreguleringsloven, dvs. med afsæt i lønstigningerne i den private sektor.
• Alle overførsler, som reguleres efter satsreguleringsloven, forøges særskilt med 0,8 pct. i 2008.
• De offentlige lønninger forudsættes at følge udviklingen på det private arbejdsmarked, hvilket blandt
andet understøttes af den såkaldte reguleringsordning.
Ro om skatten og lavere skat på arbejdsindkomst
• Skattestoppet sikrer fortsat ro om beskatningen for
den enkelte.
• Skatten på arbejde sættes ned med 10 mia. kr.
Skattenedsættelsen er finansieret inden for rammerne af skattestoppet.
• Den automatiske regulering af arbejdsmarkedsbidraget sættes ud af kraft.
Klima- og energistrategi
• Som led i klima- og energistrategierne skal energiforbruget holdes i ro, og vedvarende energi skal stå
for mindst 30 pct. af energiforbruget i 2025.
• Som et bidrag til at nå de ambitiøse mål i Klimastrategien ønsker regeringen at undgå en udhuling af
energiafgifternes reelle værdi. Derfor fastholdes
energiafgifterne realt fra og med 2008.
Øget beskæftigelse og uændret arbejdstid
• Nye initiativer, der kan øge beskæftigelsen (strukturelt) med 20.000 personer frem mod 2015. Det er
samtidig lagt til grund, at beskæftigelsen øges med
25.000 fra 2007 til 2015 som følge af de reformer,
der er gennemført. Tilsammen modvirker det et
demografisk betinget fald i beskæftigelsen på
30.000 i perioden. Kravet bidrager til en holdbar finanspolitik.
• Mindst uændret gennemsnitlig arbejdstid for de
beskæftigede frem mod 2015, selvom demografien
trækker ned. Kravet understøtter væksten og bidrager til holdbare offentlige finanser. Kravene til beskæftigelse og arbejdstid er gennemgået i kap. 4.
45
3.3 Sunde offentlige finanser
For at finansiere fremtidens velfærd er det vigtigt, at
de store overskud i disse år medgår til at nedbringe
gælden. Lavere offentlig gæld betyder lavere renteudgifter og skaber dermed mere plads til en udbygning af blandt andet sundhedsvæsen og ældreomsorg i takt med, at flere får behov for disse ydelser.
I årene frem mod 2010 er der forholdsvis mange i de
mest erhvervsaktive aldre, og indtægterne fra blandt
andet Nordsø-aktiviteterne er høje. Frem mod 2010
skal vi fastholde overskud på den offentlige saldo på
¾ til 1¾ pct. af BNP, når der korrigeres for de udsving
i de offentlige finanser, som følger af konjunkturbevægelser mv. (Se figur 1).
Målsætningen om strukturelle overskud på ¾-1¾ pct.
af BNP frem mod 2010 er angivet som et interval i
Figur 1. Mål for de strukturelle offentlige overskud
og udviklingen i den strukturelle saldo
Pct. af BNP
Pct. af BNP
4
4
Faktisk saldo
3
3
2
2
1
1
0
0
-1
-1
07
46
08
09
10
11
12
13
14
15
lyset af den usikkerhed, der knytter sig til vurderingen
af de langsigtede finanspolitiske udfordringer og opgørelsen af den strukturelle saldo. (Se boks 1).
Målintervallet er her angivet for den strukturelle saldo
ved fortsat suspension af indbetalinger til SP. Hvis
SP-indbetalingerne genindføres er målintervallet ½1½ pct. af BNP. En genindførelse af SP-indbetalingerne vil på kortere sigt svække de offentlige finanser
med ca. ¼ pct. af BNP. Modstykket er en styrkelse af
de offentlige finanser på langt sigt, når de større SPpensioner kommer til udbetaling og bliver beskattet.
SP-ordningen er derfor (omtrent) neutral i forhold til
opgørelsen af den finanspolitiske holdbarhed.
De store – faktiske – overskud ventes gradvist at blive
mindre frem mod 2015, hvor målsætningen er, at den
strukturelle saldo skal være mindst i balance.
Boks 1. Målinterval til 2010 i forhold til 2010-planen
I den oprindelige 2010-plan var sigtepunktet gennemsnitlige overskud på 2-3 pct. af BNP frem mod 2010.
Korrigeret for omlægningen af SP til en individuel ordning og Danmarks Statistiks ændrede opgørelsesprincipper for ATP svarer det til målintervallet for de offentlige overskud på ½-1½ pct. af BNP i den seneste 2010fremskrivning, jf. Danmarks Konvergensprogram 2006.
I 2015-fremskrivningen er det gennemsnitlige strukturelle
overskud i 2007-10 på ca. 1¼ pct. af BNP i det holdbare
forløb. Derfor er målintervallet sat til ¾ til 1¾ pct. af BNP
fra 2007 til 2010. Hvis SP-indbetalingerne genindføres,
er målintervallet ½-1½ pct. af BNP.
Frem mod 2015 er målet mindst balance på de offentlige
finanser. Det er muligt som følge af Velfærdsaftalen,
som styrker de offentlige finanser efter 2019. Før velfærdsaftalen krævedes store overskud også i 2015.
Over halvdelen af faldet i det offentlige overskud frem
mod 2015 afspejler, at den meget stærke konjunkturopgang i disse år gradvist antages at blive normaliseret.
Derudover afspejler svækkelsen af finanserne blandt
andet et gradvist fald i Nordsø-produktionen fra det
nuværende høje niveau og stigende udgifter til folkepension i takt med, at der bliver flere folkepensionister. (Se figur 2).
Hertil kommer prioriteringerne i udgifts- og skattepolitikken frem mod 2015, som isoleret set også trækker
ned i de offentlige overskud.
Uden yderligere beskæftigelsesfremmende initiativer
er der således en risiko for, at de nuværende ret store
offentlige overskud kan vende til underskud frem mod
Figur 2. Flere pensionister, lavere Nordsø-indtægter
og normalisering af konjunktur mv. reducerer det
offentlige overskud fra 2008 til 2015
Pct. af BNP
Pct. af BNP
1
1
Andre forhold
0
-1
-2
-3
-4
Lavere Nordsø-indtægter
Flere folkepensionister
Normalisering af
konjunkturer
og andre midlertidige
forhold
0
-1
-2
-3
-4
2015.
Målsætningen om at fastholde overskud sikres i kraft
af det forudsatte løft i den strukturelle beskæftigelse
på 20.000 personer, som skønnes at kræve nye initiativer, og kravet om, at den gennemsnitlige arbejdstid
ikke falder frem mod 2015. Disse forudsætninger
styrker de offentlige finanser i 2015 med 1 pct. af
BNP, jf. bilag 3.1.
Målsætningen er for den strukturelle saldo
Danmark er et af de lande, hvor den offentlige saldo
kan svinge mest fra år til år. Det hænger blandt andet
sammen med, at de offentlige finanser er ret konjunkturfølsomme, og at en række offentlige indtægter kan
fluktuere ganske meget som følge af bevægelser på
de finansielle markeder. Det gælder blandt andet
pensionsafkastskatten og Nordsø-indtægterne.
Målsætningen for de offentlige finanser vedrører derfor den såkaldte strukturelle offentlige saldo.
I opgørelsen af den strukturelle saldo tages højde for,
at de offentlige indtægter i form af indkomstskat,
moms osv. som regel er store, når konjunkturerne er
gode, mens udgifterne til blandt andet dagpenge er
lave, når ledigheden er lav. (Se bilag 3.2). Det afspejler virkningen af de såkaldte automatiske stabilisatorer, som dæmper konjunkturudsvingene, f.eks. gennem lavere udgifter til a-dagpenge, når ledigheden er
lav.
Endvidere korrigeres for midlertidige udsving i de
indtægtsposter (som eksempelvis pensionsafkastskat
og olieindtægter), der kan svinge ganske meget fra år
til år på grund af forhold, som ikke systematisk er
påvirket af danske konjunkturforhold. Opgørelsen af
den strukturelle saldo er forbundet med usikkerhed.
Sunde offentlige finanser understøtter fastkurspolitikken og en stabil økonomisk udvikling
Målsætningen om strukturelle offentlige overskud på
¾-1¾ pct. af BNP frem mod 2010 og mindst balance i
2015 giver plads til, at de automatiske stabilisatorer
kan virke fuldt ud og bidrage til at dæmpe konjunkturudsving.
Samtidig overholdes kravet i EU's Stabilitets- og
Vækstpagt om, at Danmark som minimum bør sigte
efter en mellemfristet saldo tæt på balance eller et
underskud på højst ½ pct. af BNP. (Se boks 2). Det
mellemfristede mål for de enkelte medlemslande skal
blandt andet sikre, at landene i forbindelse med en
normal lavkonjunktur ikke overskrider 3-procentsgrænsen for offentlige underskud. For Danmark er det
nødvendigt at planlægge efter en betydelig margin i
forhold til 3-procents-grænsen, netop fordi de offentlige finanser kan svinge meget med konjunkturerne.
Målene for den strukturelle saldo er afstemt med en
holdbar finanspolitik og er mere ambitiøse end EU's
minimumskrav. Det giver finanspolitiske handlemuligheder i tilfælde af større økonomiske tilbageslag med
klare ubalancer, men fordrer samtidig tilbageholden-
hed i finanspolitikken og tilstrækkelige offentlige overskud, når konjunkturerne er gode og ledigheden lav.
Fokus i finanspolitikken på holdbare offentlige finanser og en stabil økonomisk udvikling er også med til
at sikre tillid til fastkurspolitikken. Fastkurspolitikken
blev grundlagt i begyndelsen af 1980’erne og har
bred opbakning i Folketinget.
Boks 2. Krav i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt
Danmarks medlemskab af EU stiller en række krav til de
offentlige finanser.
I henhold til EU’s konvergenskriterier må underskuddet på
de offentlige finanser som udgangspunkt ikke overstige 3
pct. af BNP. Desuden skal den offentlige bruttogæld –
også kaldet ØMU-gælden – som udgangspunkt være
under 60 pct. af BNP. Danmark opfylder disse krav med
bred margin.
Alle EU-lande har ifølge Stabilitets- og Vækstpagten pligt
til at opstille og sigte efter et mellemfristet mål for de offentlige finanser. Det mellemfristede mål skal blandt andet
sikre, at de enkelte medlemslande i forbindelse med en
normal lavkonjunktur ikke kommer til at overskride 3procentsgrænsen for det faktiske offentlige underskud.
Danmark bør ifølge EU-reglerne som minimum have et
mellemfristet mål om en strukturel offentlig saldo i balance
eller et underskud, der ikke overstiger 0,5 pct. af BNP.
Målet for de offentlige finanser gælder den strukturelle
saldo, dvs. de offentlige finanser renset for konjunkturernes påvirkning og andre midlertidige forhold.
Med sigtepunkterne for inflation, rente, valutakurs og
offentlige finanser i 2015-forløbet vil Danmark fortsat
opfylde konvergenskriterierne for euro-deltagelse. Sigtet
er fortsat dansk deltagelse i euro-samarbejdet.
47
Fastkurspolitikken har bidraget til, at inflationen i Danmark i en lang årrække har været lav og stabil. Med
den faste kronekurs over for euro tjener euroområdets lave inflation således som et anker for inflationen
og inflationsforventningerne i Danmark.
Med fastkurspolitikken kan Nationalbanken i Danmark
ikke tage særskilte konjunkturhensyn, når styringsrenterne fastlægges. Det betyder, at finanspolitikken i
højere grad end ellers skal have et stabiliseringspolitisk sigte. Det gælder især, når der er større ubalancer, som kan korrigeres ved at påvirke især efterspørgslen, og når pengepolitikken i ECB ikke er afstemt efter den danske konjunktursituation.
Den offentlige gæld
Målene for de offentlige overskud indebærer sigtepunkter for udviklingen i den offentlige gæld.
Aktuelt er gældsnedbringelsen på forkant med udviklingen i den oprindelige 2010-plan. Her var sigtepunktet en halvering af den såkaldte ØMU-gæld i pct. af
BNP fra 2000 til 2010. Den hurtigere gældsnedbringelse skal blandt andet ses i lyset af de stærke konjunkturer og højere Nordsø-indtægter end forudsat.
der ikke hensyn til, at det offentlige besidder en række aktiver i form af aktier, ejerandelsbeviser, indestående i Nationalbanken mv. Disse aktiver indgår til
gengæld i opgørelsen af den offentlige nettogæld.
Det er nettogælden (eller nettotilgodehavendet) i stat
og kommuner, der indgår i vurderingen af de offentlige finansers holdbarhed. Nettogælden har betydning
for kravene til finanspolitikken, fordi lavere gæld – og
dermed lavere rentebyrde – forbedrer de offentlige
finansers holdbarhed. Eksempelvis har nedbringelsen
af nettogælden fra 23½ pct. af BNP i 2001 til et forventet nettotilgodehavende på ca. 1 pct. af BNP i
2007 styrket finanspolitikkens holdbarhed med ½ pct.
af BNP.
I det holdbare 2015-forløb forventes det offentlige
nettotilgodehavende at udgøre 5-10 pct. af BNP frem
mod 2015. Hertil kommer mulige kursreguleringer af
Figur 3. Nedbringelse af den offentlige bruttogæld
Pct. af BNP
Pct. af BNP
48
Konkret forudsættes blandt andet, at:
• Nye initiativer løfter beskæftigelsen (strukturelt)
med 20.000 personer frem mod 2015.
• Arbejdstiden ikke falder.
• Allerede gennemførte reformer mv. øger beskæftigelsen med 25.000 personer fra 2007 til 2015 efter
et anslået bidrag til den strukturelle beskæftigelse
på 45.000 personer fra 2005 til 2007.
• Aldersgrænserne for efterløn og pension løftes fra
Figur 4. Der opnås et mindre offentligt
nettotilgodehavende
Pct. af BNP
Pct. af BNP
60
40
40
50
50
30
30
40
20
20
Nettogæld
ØMU-gæld (DK2010 korr.)
30
30
10
10
20
20
0
0
10
-10
0
-20
ØMU-gæld (2015)
10
ØMU-gælden består hovedsageligt af udestående
statsobligationer. I opgørelsen af ØMU-gælden tages
3.4 Prioriteringer i finanspolitikken
De finanspolitiske prioriteringer er fastlagt, så finanspolitikken er holdbar, og der fortsat er overskud
(strukturelt) på de offentlige finanser frem mod 2015 –
givet de opstillede krav til beskæftigelse og arbejdstid
i perioden.
60
40
Forløbet frem mod 2015 indebærer, at ØMU-gælden
nedbringes fra 30 pct. af BNP i 2007 til omkring 15
pct. af BNP i 2015. (Se figur 3).
aktiverne og passiverne. (Se figur 4).
0
00
02
04
06
08
10
12
14
Nettotilgodehavende
-10
-20
00
02
04
06
08
10
12
14
2019 og derefter i takt med levetiden (jf. Velfærdsaftalen).
Prioriteringerne i finanspolitikken frem mod 2015 er
overordnet illustreret i tabel 1. Prioriteringerne opgøres i forhold til en situation, hvor skattebelastningen er
konstant, og de offentlige udgifter (målt i faste priser)
til service og investeringer holdes uændrede fra 2007
til 2015. Dermed måles prioriteringsrammen her i
forhold til et hypotetisk forløb, hvor serviceudgifter og
investeringer udgør en faldende andel af økonomien
(BNP).
Desuden er der i opgørelsen taget hensyn til, at arbejdsmarkedsbidraget skulle være reduceret til 7,5
pct. under de gældende regler. Det svækker isoleret
set prioriteringsrammen frem mod 2015 (ekskl. nye
initiativer/krav) med godt 3 mia. kr. – fra 40 mia. kr. til
37 mia. kr. (se tabel 1, række A).
Fortsat skattestop fra 2007 til 2015 reducerer isoleret
set skattebelastningen med 7 mia. kr. i forhold til en
situation med uændret real skattebelastning og under
forudsætning af, at energiafgifterne ikke indekseres,
jf. nedenfor. (Se tabel 1, række 3).
Energistrategien, der sigter på ambitiøse energibesparelser og øget andel af vedvarende energi, svækker holdbarheden svarende til 5 mia. kr. (Se tabel 1,
række 4). Energistrategien påvirker de offentlige finanser via tilskud til energibesparelser mv. og navnlig
lavere afgiftsprovenu, når energiforbruget reduceres.
Der er stor usikkerhed forbundet med de skønnede
provenuvirkninger.
I dag er energiafgifterne fastsat i kronebeløb. Uændrede energiafgifter i kronebeløb vil imidlertid betyde
faldende reale energiafgifter og dermed trække i retning af større efterspørgsel efter energi.
Indekseringen indføres af hensyn til miljøet og er
derfor i overensstemmelse med skattestoppet, forudsat at provenuet fuldt ud tilbageføres ved at nedsætte
andre skatter eller afgifter.
Ifølge gældende regler skal arbejdsmarkedsbidraget
som nævnt sættes ned fra 8 pct. til 7,5 pct. i 2008.
Det er udtryk for en automatisk regulering af bidraget,
som følger af, at der er budgetteret et overskud i arTabel 1. Prioriteringer i finanspolitikken
Pct. af Mia. kr.
BNP
(2007)
Prioriteringer i finanspolitikken (1-6)
1. Flere ressourcer til offentlig
service
3,0
51
1,8
31
0,4
7
0,4
7
0,4
7
0,3
5
0,6
10
5.b) Afledte merindtægter fra moms mv.
-0,1
-2
5.c) Uændret realværdi af energiafgifter
-0,2
-4
5.d) Afskaffelse af arbejdsmarkedsfond
-0,2
-3
5.e) Løft i arbejdsudbud
-0,1
-1
- heraf globaliseringspulje
2. Større offentlige investeringer
3. Skattestop fra 2007 til 2015 uden
indeksering af energiafgifter
4. Energistrategi (især lavere
afgiftsprovenu)
5.a) Lavere skat på arbejde
De offentlige serviceudgifter forøges samlet med 37
mia. kr. fra 2007 til 2015 i reale termer. Målt som en
konstant merudgift fra og med i dag svarer det til 31
mia. kr., idet løftet i niveauet for serviceudgifterne
indfases gradvist. (Se tabel 1, række 1).
De årlige offentlige investeringer øges gradvist fra 28
mia. kr. i 2007 til 36 mia. kr. i 2015, navnlig i medfør
af kvalitetsfonden. Opgjort som en fast årlig merudgift
fra og med 2007 svarer det til ca. 7 mia. kr. (Se tabel
1, række 2).
For at sikre mod, at faldende reale afgifter på den
måde modvirker målene i energi- og klimastrategien,
ønsker regeringen, at energiafgifterne fremover indekseres med den forventede nettoprisudvikling (dvs.
med omkring 1,8 pct. om året). Det styrker isoleret set
de offentlige finanser med ca. 4 mia. kr. i forhold til,
hvis afgifterne i kronebeløb var uændrede. (Indekseringen af afgifterne betyder således reelt, at virkningen af at videreføre skattestoppet reduceres fra de 7
mia. kr. i tabellen til 3 mia. kr.).
1)
finansieret inden for skattestoppet via:
6. Forøgelse af overførselsindkomster
0,1
1
Bidrag til prioriteringsråderum (A-B)
3,0
51
A. Råderum ekskl. nye initiativer/krav
B. Krav til beskæftigelse og
arbejdstid
2,2
37
0,8
14
Anm.: Som følge af afrunding kan totalerne afvige fra summen af
underkomponenterne.
1)
Direkte virkning.
49
bejdsmarkedsfonden på knap 9 mia. kr. for 2008.
Den automatiske regulering af arbejdsmarkedsbidraget sættes imidlertid ud af kraft, og arbejdsmarkedsfonden afskaffes. Dermed sikres blandt andet, at
arbejdsmarkedsbidraget ikke automatisk sættes op
igen, hvis konjunkturerne svækkes og ledigheden
stiger.
Ved at suspendere den automatiske regulering af
bidraget styrkes finanserne med 0,2 pct. af BNP eller
ca. 3 mia. kr. (når der tages hensyn til virkningen på
afgiftsgrundlaget).
Den styrkelse af de offentlige finanser, som kommer
fra indeksering af energiafgifterne og ophævelsen af
den automatiske regulering af arbejdsmarkedsbidraget, disponeres i overensstemmelse med skattestoppet til at nedsætte skatten på arbejdsindkomst. (Se
afsnit 1.6 og 3.6). Samlet nedsættes skatten på arbejdsindkomst med 10 mia. kr. (Se tabel 1, række 5).
Det er lagt til grund, at alle overførsler, som reguleres
med baggrund i satsreguleringsloven, særskilt sættes
op med 0,8 pct. enheder i 2008. Det forøger udgifterne til overførselsindkomster med godt 1½ mia. kr.
Omregnet til en varig holdbarhedsvirkning er det omkring 1 mia. kr. (Se tabel 1, række 6). Forøgelsen af
satsreguleringsprocenten er 0,2 pct.-enheder større
end den stigning i overførslerne, som ville finde sted,
hvis arbejdsmarkedsbidraget var blevet sat ned til 7,5
pct. enheder efter gældende regler. Det skal blandt
50
andet ses i lyset af, at lavere arbejdsmarkedsbidrag
også ville have medført større personfradrag.
De samlede finanspolitiske prioriteringer frem mod
2015 udgør dermed omkring 50 mia. kr., når de opgøres efter de nævnte principper. Heraf er ca. ¼ knyttet
til de opstillede krav til beskæftigelse og arbejdstid.
(Se tabel 1, række C).
3.5 Flere ressourcer til offentlig service
Frem mod 2015 er der plads til at udbygge den offentlige service på linje med den samlede økonomi. Det
er muligt, blandt andet fordi den offentlige gæld er
bragt ned, og fordi Velfærdsaftalen styrker de offentlige finanser på sigt.
Inden for rammerne af 2015-planen er der plads til en
real vækst i ressourcerne til offentlig service mv. – det
offentlige forbrug – på 1¾ pct. i 2008, 1 pct. om året i
2009-2012 (inkl. globaliseringspuljen) og ¾ pct. om
året i 2013-2015. (Se figur 5).
Realvæksten i 2008 afspejler blandt andet et særligt
løft i ressourcerne til borgernær service, som er aftalt
med kommuner og regioner. Samtidig indfases kvalitetsstrategien, som skal styrke den offentlige service
og skabe attraktive arbejdspladser i det offentlige.
Ressourcerne til offentlig service løftes dermed markant i 2006-08. Løftet skal også ses i lyset af engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen,
og at globaliseringsindsatsen indebærer højere ud-
giftsvækst i nogle år, hvor aktiviteten på uddannelsesområdet øges til et nyt højere niveau, og forskningsudgifterne sættes op til 1 pct. af BNP.
Globaliseringsindsatsen betyder også, at rammen for
vækst i serviceudgifterne er lidt højere i perioden
2009-2012 end i årene efter, hvor de nominelle udgifter nogenlunde stiger i takt med nominelt BNP. Partierne bag Velfærdsaftalen skal i 2012 drøfte et yderligere løft i globaliseringsindsatsen (jf. Velfærdsaftalen). Vækstrammen i 2008-15 er noget større end i
den oprindelige 2010-plan.
Realvæksten i de offentlige serviceudgifter mv. er et
mål for tilførslen af ekstra økonomiske ressourcer.
Derfor er realvæksten det naturlige udgangspunkt for
prioriteringsdrøftelser i det løbende arbejde med udgiftspolitikken – herunder finansloven og økonomiafFigur 5. Realvækst i serviceudgifterne
Pct.
Pct.
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
00
05
10
15
talerne med kommuner og regioner.
I forhold til finanspolitikkens holdbarhed og pres på
beskatningen er det udviklingen i de nominelle udgifter i forhold til skattegrundlaget, som er afgørende.
Rammen for realvæksten i udgifterne til offentlig service mv. svarer til en nominel vækst på knap 4 pct.
om året i gennemsnit fra 2009 til 2015.
Med en nominel vækst på knap 4 pct. pr. år vil udgifterne til offentlig service mv. udgøre en nogenlunde
uændret eller svagt stigende andel af samfundsøkonomien frem mod 2015 (målt ved BNP). (Se figur 6)
Inden for holdbare rammer kan de offentlige forbrugsudgifter maksimalt udgøre 26½ pct. af konjunkturrenset BNP i 2015. Denne ramme udgør et mellemfristet pejlemærke for udviklingen i de offentlige
Figur 6. Uændrede eller svagt stigende udgifter til
offentlig service i forhold til samfundsøkonomien
Pct. af BNP
Pct. af BNP
30
30
28
Andel af faktisk BNP
Pejlemærke 2015
Hvis udgifternes andel af (konjunkturrenset) BNP
overstiger 26½ pct. af BNP indebærer pejlemærket
en forpligtelse til at overveje de finanspolitiske prioriteringer med sigte på at få udgifterne på niveau med
det forudsatte ved planlægningshorisontens udløb i
2015.
Med den ret høje udgiftsvækst, fortsat skattestop og
udsigt til omtrent balance på de offentlige finanser i
2015 er det særligt vigtigt, at de økonomiaftaler, som
indgås med kommuner og regioner, bliver overholdt.
Udviklingen i den offentlige beskæftigelse frem mod
Figur 7. Uændret eller svagt stigende offentlig
beskæftigelse
1.000 personer
Pct. af samlet beskæftigelse
40
35
900
Offentlig beskæftigelse (h. akse)
Andel af konjunkturrenset BNP
24
20
20
84 87 90 93 96 99 02 05 08 11 14
Med baggrund blandt andet i den forudsatte realvækst i ressourcerne er det antaget, at den offentlige
beskæftigelse i 2015 udgør den samme andel af den
samlede beskæftigelse som i 2005. Det indebærer
svagt stigende offentlig beskæftigelse. (Se figur 7).
Offentlige investeringer
Som en del af kvalitetsreformen oprettes en kvalitetsfond på i alt 50 mia. kr., som skal anvendes til at medfinansiere nye og bedre fysiske rammer for de centrale borgernære serviceområder samt arbejdskraftbesparende teknologi. Beløbet skal udmøntes i perioden
2009-2018. Fonden bidrager således med 50 mia. kr.
til et løft i de offentlige investeringer over de næste 10
år målt i forhold til niveauet i 2008.
600
Halvdelen af beløbet – dvs. 25 mia. kr. over 10 år – er
afsat til at medfinansiere byggeri og udstyr inden for
sundhedsområdet.
Andel af samlet beskæftigelse
500
22
22
30
2015 vil afhænge af, hvordan ressourcerne til offentlig
service bliver disponeret mellem offentlig beskæftigelse og køb af varer og tjenester fra private leverandører. Det afhænger bl.a. af den lokale prioritering i
de enkelte statslige, regionale og kommunale enheder. Der er derfor ikke en selvstændig målsætning for
den offentlige beskæftigelse.
800
700
26
26
24
28
serviceudgifter. Realvæksten, samt overholdelse af
de nominelle budgetter, vil fortsat være afgørende i
forhold til den kortsigtede udgifts- og finanspolitiske
styring.
25
400
300
20
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
De resterende 25 mia. kr. skal blandt andet gå til
medfinansiering af bedre bygninger, lokaler og udstyr
på blandt andet skole- og daginstitutionsområdet.
Samt til udvikling og udbredelse af nye arbejdsformer
51
og ny teknologi, der giver bedre kvalitet og mere tid til
omsorg. Desuden skal beløbet dække uforudsete
behov i lyset af den lange tidshorisont. Fonden er
fuldt finansieret inden for den holdbare ramme i 2015
planen.
Den ene halvdel af fonden finansieres af den fremgang i de almindelige skatteindtægter, der følger af
fremgangen i velstanden. Den anden halvdel reserveres ud af olieindtægterne de kommende år, hvilket er
muligt i lyset af de store olieindtægter i 2005 og 2006.
Kvalitetsfonden er nærmere beskrevet i kapitel 5.
Udover de ovennævnte investeringer forbundet med
kvalitetsfonden vil regeringen også i 2008, på baggrund af infrastrukturkommissionens rapport, fremlægge en ny investeringsplan for infrastruktur til afløsning af den nuværende plan, som løber fra 200312.
3.6 Fortsat skattestop og lavere skat på
arbejdsindkomst
Siden 2001 har skattestoppet været det grundlæggende omdrejningspunkt i skattepolitikken. Skattestoppet har gjort det muligt at bryde med tidligere
tiders tendens til stigende beskatning. Og skattestoppet bidrager til at skabe ro om den enkeltes privatøkonomi.
af skattestoppet og lavere skat på arbejdsindkomst,
som blev gennemført i 2004.
Samtidig er skattesystemet gjort mere robust i forhold
til stigende international mobilitet og globaliseringen
gennem blandt andet målrettede ændringer af afgifterne og selskabsskatten.
For at understøtte høj beskæftigelse og arbejdstid
fortsættes linjen fra skattenedsættelserne i 2004.
Beskæftigelsesfradraget sættes op, og grænserne for
mellem- og topskat hæves. Samlet sænkes skatten
med 10 mia. kr.
Beskæftigelsesfradraget hæves fra 2,5 pct. til 4,7 pct.
af indkomsten, og det maksimale beskæftigelsesfradrag hæves parallelt til 14.500 kr.
52
Mellemskattegrænsen hæves med 48.900 kr. (før
arbejdsmarkedsbidrag), således at mellemskatten vil
sætte ind ved en årlig arbejdsindkomst på ca.
353.000 kr. Til sammenligning svarede mellemskattegrænsen i 2002 til en årlig arbejdsindkomst – i 2008lønniveau – på ca. 245.000 kr. (Se figur 9).
Fuldt indfaset vil beskæftigelsesfradraget samlet set
Figur 8. Færre personer med en gevinst på under
1.000 kr. om måneden ved at være i beskæftigelse
Pct.
Pct.
4.5
4.5
4.0
4.0
3.5
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
Figur 9. Marginalskat af lønindkomst
Pct.
Pct.
70
70
65
65
60
60
55
55
2.0
2.0
Fra 2001 til 2007 er den samlede skattebyrde reduceret med ca. 30 mia. kr. – først og fremmest på grund
medføre en stigning i forskelsbeløbet (dvs. gevinsten
ved at være i arbejde frem for at modtage overførsler)
på knap 5.000 kr. Det er en betydelig stigning i den
økonomiske gevinst ved at arbejde. Den andel af
befolkningen der har begrænset økonomisk tilskyndelse til at finde beskæftigelse falder dermed yderligere, også når der tages højde for virkningen af forhøjelsen af satsreguleringen på 0,8 pct. (Se figur 8).
Det er særligt personer med relativt lav indkomst, der
i kraft af beskæftigelsesfradraget opnår en stor procentvis fremgang ved at komme i beskæftigelse.
Regler før
2004
Nuværende
regler
Nye regler
2002-regler
50
50
45
45
Nye regler
40
35
150
200
250
300
40
350
400
450
35
500
Det betyder, at antallet af mellemskatteydere reduceres med godt 1 mio. personer, når man sammenligner
med det skattesystem, som gjaldt før den forrige skattenedsættelse i 2004. Antallet af mellemskatteydere
er reduceret med mere end 60 pct. i forhold til 2001.
(Se figur 10).
Blandt andet på grund af fremgangen i dansk økonomi har antallet af topskatteydere de seneste år været
opadgående. Som led i nedsættelsen af skatten på
arbejdsindkomst hæves topskattegrænsen med
16.300 kr. (før arbejdsmarkedsbidrag). Antallet af
personer berørt af topskatten bringes derved tilbage
på nogenlunde samme niveauet som i 2001. (Se figur
11). Reduktionen i antallet af topskatteydere er særlig
stor indenfor LO-området og blandt personer med
mellemlange videregående uddannelser.
Marginalskatten vil derfor være sænket markant for et
Figur 10. Antal personer berørt af mellemskatten
1.000 personer
1.000 personer
bredt udsnit på arbejdsmarkedet i 2009. Det styrker
arbejdsudbuddet og øger afkastet af uddannelse,
herunder på de centrale serviceområder.
Skattenedsættelsen vil samtidig øge den disponible
indkomst for et bredt udsnit på arbejdsmarkedet. For
voksne skatteydere under ét øges den disponible
indkomst med i gennemsnit ca. 2.600 kr. Det svarer til
en forøgelse af den disponible indkomst med i gennemsnit 1,4 pct.
3.7 Svaret på den demografiske udfordring
Den danske velfærdsmodel med en relativt stor offentlig sektor og et godt socialt sikkerhedsnet forudsætter, at en høj andel af befolkningen er i beskæftigelse. De beskæftigede bidrager via skatten til finansieringen af velfærdssamfundet. Og mange er direkte
beskæftiget både privat og offentligt med at levere
centrale velfærdsydelser inden for sundhed, pleje,
Velfærdsaftalen betyder, at beskæftigelsen kan stige
frem mod 2050, selv om befolkningsudviklingen trækker ned med 7.500 om året. Beskæftigelsen vil dermed udgøre en uændret eller stigende andel af befolkningen også på sigt, når der bliver flere ældre. Det
sikrer det beskæftigelsesmæssige grundlag for velfærdssamfundet mange år frem. (Se figur 12 og 13).
Det er især Velfærdsaftalens initiativer til senere tilbagetrækning, der styrker beskæftigelsen.
Uden tilbagetrækningsreformen ville danskerne tilbringe en stadig større del af livet på pension og efterløn og en stadig mindre del på arbejdsmarkedet.
Velfærdsaftalen indebærer imidlertid, at hvis vi lever
Figur 12. Beskæftigede (strukturelt) som andel af
befolkningen
Figur 11. Antal personer berørt af topskatten
1.000 personer
pasning og undervisning.
1.000 personer
Pct. af befolkningen
2.000
2.000
1.200
1.200
55
1.500
1.500
1.000
1.000
50
1.000
1.000
800
800
45
500
600
600
40
500
2001
2007
Nye regler
2001
2007
Nye regler
Pct. af befolkningen
55
50
Med reform
45
Uden reform
40
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
53
længere og får flere raske år, så får vi også flere aktive år på arbejdsmarkedet. (Se boks 3).
Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder ventes at
stige mindre end reguleringen af efterløns- og folkepensionsalderen, blandt andet fordi en del trækker sig
tilbage før efterløns- eller pensionsalderen. Eksempelvis kan nogle trække sig tilbage for egne midler,
mens andre, hvis arbejdsevne er reduceret, fx vil
kunne trække sig tilbage med førtidspension.
I gennemsnit indebærer tilbagetrækningsreformen, at
den andel af livet, der tilbringes på arbejdsmarkedet,
nogenlunde fastholdes på samme niveau som i dag
frem mod 2050. (Se figur 14).
Med Velfærdsaftalen er der således valgt en beskæftigelsesstrategi til at håndtere udfordringen med flere
Figur 13. Velfærdsaftalens virkning på
beskæftigelsen
1.000 personer
3.000
1.000 personer
Virkning af Velfærdsaftalen
2.900
3.000
2.900
Virkning af beskæftigelseskrav
2.800
2.800
2.700
2.700
2.600
2.600
2.500
2.500
2.400
2.400
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50
54
ældre. Dermed øges den økonomiske velstand per
indbygger i forhold til en strategi, der forsøger at løse
udfordringen ved hjælp af fx højere skatter eller lavere offentlige udgifter.
I 2050 medfører Velfærdsaftalen et løft i BNP pr. indbygger, som kan anslås til 35.000 kr. pr. indbygger
(målt i 2006-niveau, dvs. vækst- og inflationskorrigeret BNP). (Se figur 15). Dertil kommer et bidrag til
øget produktivitet fra den styrkelse af forskningsindBoks 3. Ændret efterløns- og folkepensionsalder
Fra 2019 til 2022 hæves efterlønsalderen gradvist fra 60
til 62 år. Med ikrafttræden i 2019 har den enkelte god tid
til at forberede sig på de ændrede regler.
Fra 2024 til 2027 hæves folkepensionsalderen fra 65 til
67 år. Folkepensionsalderen hæves 5 år senere end
efterlønsalderen for at sikre, at alle årgange har lige
adgang til op til 5 år på efterløn.
Hvis levetiden for 60-årige stiger yderligere i forhold til i
dag, vil efterlønsalderen kunne stige igen fra 2025 og
folkepensionsalderen fra 2030. Det vil der blive taget
beslutning om i 2015 på basis af udviklingen i levetiden
for 60-årige og på grundlag af den aftalte regulering af
aldersgrænserne i medfør af Velfærdsaftalen.
satsen og uddannelsesniveauet, som også var en del
af Velfærdsaftalen.
Velfærdsaftalen sikrer mod den markante stigning i
udgifterne til blandt andet folkepension, som ville
være konsekvensen, hvis længere levetid automatisk
betød flere år på efterløn og pension.
Forøgelsen af beskæftigelsen styrker samtidig finansieringsgrundlaget for den offentlige sektor – herunder finansieringen af de stigende udgifter til sundhed
og ældrepleje, når der bliver flere ældre. Selv om flere
leveår afspejler bedre sundhedstilstand, vil der være
flere, der har behov for sundhedsydelser, plejehjem
og hjemmehjælp mv.
Udgifterne til sundhedsvæsen og ældrepleje vil under
alle omstændigheder udgøre en central finanspolitisk
udfordring i de kommende år. Ud over den demograFigur 14. Andel af livet i beskæftigelse
Pct.
Pct.
55
55
For medlemmer af efterlønsordningen betyder den aftalte levetidsindeksering af efterlønsalderen, at den mulige
periode med efterløn og folkepension på længere sigt
fastholdes på rundt regnet 20 år.
50
Levetidsindekseringen af folkepensionsalderen indebærer, at den forventede periode med folkepension kan
fastholdes på omkring 15 år i gennemsnit.
45
Velfærdsaftalen sikrer dermed, at flere leveår ikke længere automatisk medfører flere år på efterløn og pension.
Med reform
50
Uden reform
45
40
40
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
fiske udvikling påvirkes efterspørgslen efter sundhedsydelser blandt andet af den løbende udvikling af
nye behandlingsformer og teknologier inden for området og stigende velstand. En større stigning i sundhedsudgifterne end det, der er indregnet i 2015fremskrivningen, vil kræve lavere udgiftsvækst på
andre områder eller øgede indtægter.
Samlet set styrker Velfærdsaftalens reformer og initiativer – herunder især justeringerne af tilbagetrækningssystemet – de offentlige finanser markant på
længere sigt. Styrkelsen af finanserne medgår til at
sikre finanspolitisk holdbarhed, således at der på
længere sigt er finansiering af stigende udgifter til
bl.a. sundhed og ældrepleje.
Tilpasningen af aldersgrænserne i tilbagetrækningssystemet – herunder levetidsindekseringen – håndterer udfordringen med stigende levetid, efterhånden
Figur 15. Velfærdsaftalens virkning på BNP pr.
capita
1.000 kr. (2006-niveau)
1.000 kr. (2006-niveau)
340
330
340
Virkning af Velfærdsaftale
330
320
320
310
310
300
300
290
290
2006 2010 2015 2020 2025 2040 2050
som den viser sig. Levetidsindekseringen af aldersgrænserne for efterløn og pension modgår omkring
4/5 af den virkning på de offentlige finanser, som
følger af ændringer i levetiden for over 60-årige.
blive en udfordring med at sikre et balanceret forløb i
den offentlige økonomi – selv om kravet om finanspolitisk holdbarhed er opfyldt, og den offentlige gæld er
stabil på det lange sigt.
Levetidsindekseringen betyder således også, at de
beregnede krav til den offentlige saldo og gæld frem
mod 2015, der er nødvendige for at sikre en holdbar
finanspolitik, bliver mere robuste over for ændringer i
levetiden.
I en periode fra 2020 og frem mod 2040 er der i det
beregningstekniske forløb en tendens til, at relativt
store ældreårgange forlader arbejdsmarkedet, og at
antallet af beskæftigede i forhold til ikke-beskæftigede
aftager. Det trækker i en årrække ned i de offentlige
finanser, bl.a. fordi større ældreårgange medfører
flere udgifter til ældrepleje og sundhed (se figur 16).
3.8 Offentlige finanser efter 2015
Der er ikke taget stilling til de overordnede finanspolitiske prioriteringer efter 2015. Efter 2015 fremskrives
udviklingen i de offentlige finanser efter såkaldt neutrale og beregningstekniske antagelser. Forudsætningerne indebærer blandt andet uændret skattebelastning, og at den offentlige sektor udgør en konstant
andel af økonomien, hvis befolkningssammensætningen ellers er konstant. (Se bilag 3.1).
Når finanspolitikken opfylder kravet om holdbarhed,
er der principielt taget højde for de fremtidige udfordringer, som kan forudses med rimelig sikkerhed –
det vil navnlig sige ændringer i befolkningssammensætningen, Nordsø-indtægter, stigende skatteindtægter fra pensionsudbetalinger mv.
Forløbet efter 2015 er selvsagt usikkert og hviler på
en række antagelser, bl.a. omkring udviklingen i levetiden, som ikke kan forudses med større præcision.
Forløbet peger på, at der i en årrække efter 2020 kan
Udgifterne til individuel offentlig service pr. borger er
højst for den ældre del af befolkningen. Det afspejler
navnlig højere udgifter til sundhed, hjemmehjælp og
plejehjem mv. (Se figur 17).
Figur 16. Den primære saldo afspejler på langt sigt
antal ikke-beskæftigede i forhold til beskæftigede
Pct. af BNP
Pct.
6
125
Primær saldo
4
120
115
2
110
0
105
100
-2
95
Beskæftigede ift. ikke-beskæftigede (h. akse)
90
-4
2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070
55
Frem mod 2040 bliver saldoen endvidere svækket
som følge af lavere forbrug af afgiftstung energi og
vigende offentlige indtægter fra Nordsøen. Fra 2015
til 2040 er det forudsat, at provenuerne fra olie- og
gasproduktionen i Nordsøen aftager med godt ½ pct.
af BNP. Der er taget hensyn til, at nye fund og bedre
teknologi til indvinding af olie og gas kan forøge produktionen i Nordsøen.
Den holdbare linje i finanspolitikken indebærer, at de
nuværende primære overskud vendes til underskud
frem mod 2030, hvorefter saldoen styrkes frem mod
2050. Samtidig er der et stabilt primært overskud på
meget langt sigt, selv om stigningen i levetiden antages at fortsætte. Det afspejler virkningen af at aldersgrænser for efterløn og pension stiger i takt med levetiden. I beregningerne er der blandt andet taget hensyn til, at stigende levetid til dels afspejler bedre
Figur 17. Udgifterne til individuel offentlig service pr.
borger er størst for de ældre – især sundhed og
pleje
1.000 kr.
1.000 kr.
350
300
250
200
150
100
50
0
350
300
250
200
150
100
50
0
0
10
20
30
40 50
Alder
Undervisning
Social beskyttelse
56
60
70
80
Sundhedsvæsen
Fritid, kultur mv.
90
sundhedstilstand (og derfor medfører et mindre aldersbetinget træk på disse ydelser).
Den stigende andel af ældre (over 65-årige) i befolkningen afspejler både stigende levetid fra i dag men
også, at de store efterkrigsårgange efterhånden når
pensionsalderen (Se figur 18).
Den stigning i andelen af ældre, som skyldes, at de
store efterkrigsårgange trækker sig tilbage, påvirker
ikke aldersgrænserne i pensionssystemet og slår
derfor fuldt igennem på den offentlige økonomi. Det
er en del af forklaringen på den midlertidige svækkelse af finanserne i årene fra 2020 til 2040.
Figur 18. Andelen af over 65-årige afspejler både
stigende levetid og større ældreårgange
Pct. af befolkningen
Pct. af befolkningen
30
30
Andelen af 65-årige
inkl. stigende levetid
25
25
20
20
Andelen af 65-årige
ved uændret levetid
fra i dag
15
15
10
10
90
00
10
20
30
40
50
60
70
Bilag 3.1 Finanspolitisk holdbarhed
Den overordnede målsætning for finanspolitikken er,
at den er holdbar. En holdbar finanspolitik kræver, at
den planlagte økonomiske politik kan fastholdes på
langt sigt – uden at det på et senere tidspunkt bliver
nødvendigt at gennemføre finanspolitiske stramninger. Beregningen af den finanspolitiske holdbarhed er
dermed et konsistenstjek af, om den økonomiske
politik hænger sammen over tid.
En holdbar finanspolitik indebærer, at der principielt
er taget hånd om de fremtidige udfordringer, som kan
forudses med rimelig sikkerhed. Disse udfordringer
knytter sig navnlig til forskydningerne i befolkningens
sammensætning, og at skatteprovenuet fra aktiviteterne i Nordsøen gradvist falder, efterhånden som
olie- og gasreserverne udtømmes.
Fortolkningen af begrebet finanspolitisk holdbarhed er
betinget af de forudsætninger, som anvendes efter
den mellemfristede planlægningshorisonts udløb i
2015. (Se boks a).
Forudsætningerne indebærer blandt andet, at kompensationsgrader og skattebelastningen holdes
uændret efter 2015, og at den offentlige sektor udgør
en konstant andel af økonomien, hvis befolkningens
sammensætning ellers er uændret. Der er dermed
tale om såkaldt neutrale antagelser om den fremtidige
udvikling – og ikke om en egentlig prognose.
I fremskrivningen er desuden indregnet virkningerne
af større besluttede og planlagte initiativer, der rækker ud over 2015. Det drejer sig blandt andet om kvalitetsfonden samt energistrategien, der rækker frem til
henholdsvis 2018 og 2025. Desuden tages højde for
virkningerne af Velfærdsaftalen, som afspejler en
politisk besluttet ændring af reglerne i fremtiden med
bred opbakning i Folketinget.
Forløbet efter 2015 har beregningsteknisk karakter og
der er ikke taget stilling til prioriteringerne omkring
Boks a. Forudsætninger efter 2015
• Udgifterne til offentlige serviceydelser mv. følger den
generelle velstandsudvikling (lønudviklingen) plus et demografisk betinget træk på disse serviceydelser.
• Offentlige overførsler reguleres i takt med lønudviklingen
i den private sektor (efter fradrag for pensionsindbetalinger mv.), jf. satsreguleringsloven. Offentlige lønninger
vokser i takt med de private.
• Andelen af de enkelte befolkningsgrupper (opdelt efter
køn, alder og herkomst), der modtager de forskellige
overførselsindkomster, er som udgangspunkt konstant
efter 2015 bortset for virkningen af tilbagetrækningsreformerne i Velfærdsaftalen.
• Skatte- og afgiftssatser i procent fastholdes, og punktaf-
gifter mv. er uændrede realt.
• Offentlige subsidier og nettooverførsler til udlandet fast-
holdes i pct. af BNP.
• De offentlige bruttoinvesteringer sikrer, at det offentlige
kapitalapparat vokser i samme takt som den offentlige
produktion af serviceydelser.
skat og service og fremtidige målsætninger for de
offentlige finanser mv.
Størrelsesordenen af den fremtidige udfordring for
den offentlige økonomi som følge af forskydninger i
befolkningens sammensætning, vigende Nordsøindtægter osv., anvendelse af olie- og gasreserverne i
Nordsøen mv. opsummeres i den såkaldte finanspolitiske holdbarhedsindikator.
Holdbarhedsindikatoren angiver den hypotetiske varige finanspolitiske tilpasning, der er påkrævet fra og
med i dag, for at sikre finansiering af den offentlige
sektors fremtidige forpligtelser. Holdbarhedsindikatoren måler dermed, om der på langt sigt er en balance
mellem offentlige indtægter og udgifter. Den fortæller
imidlertid ikke noget om, hvordan eller hvornår en
eventuel udestående finanspolitisk tilpasning skal
gennemføres.
Hvis holdbarhedsindikatoren er nul (dvs. finanspolitikken er præcis holdbar), så er strukturerne i økonomien og de offentlige finanser i så god stand, at de forudsatte merudgifter til blandt andet sundhed og pleje
til flere ældre kan finansieres uden senere finanspolitiske stramninger. En holdbarhedsindikator på nul
indebærer samtidig, at stat og kommuners nettogæld
i pct. af BNP er stabil på langt sigt.
Hvis holdbarhedsindikatoren er positiv, er finanspolitikken ”mere end holdbar”. Det betyder, at de samlede fremtidige indtægter overstiger udgifterne (i nu-
57
tidsværdi) givet gældende regler og forudsætninger.
Det vil indebære, at der er et finanspolitisk råderum
inden for en holdbar ramme.
Det er endvidere en separat målsætning, at der er
mindst balance på de offentlige finanser i 2015.
Finanspolitisk holdbarhed i 2015-forløbet
2015-forløbet opfylder kravet om finanspolitisk holdbarhed, og der er (mindst) balance på de offentlige
finanser i 2015. Det er muligt som følge af de strukturpolitiske krav til beskæftigelse og arbejdstid frem
mod 2015 og effekten af tidligere vedtagne reformer.
I forhold til den sidste 2010-fremskrivning i Danmarks
Konvergensprogram 2006 (KP2006) er indarbejdet
følgende:
(i) 2015-fremskrivningen tager udgangspunkt i konjunkturvurderingen i den kommende Økonomisk
Redegørelse, august 2007.
(ii) Finanspolitiske prioriteringer og krav frem til
2015.
(iii) Et eftersyn af de beregningstekniske forudsætninger.
I KP2006 var vurderingen, at finanspolitikken (med de
daværende prioriteringer frem til 2010 og indregning
af Velfærdsaftalen) var omtrent holdbar, idet holdbarhedsindikatoren var -0,2 pct. af BNP. (Se tabel a,
række 1).
58
Siden KP2006, der tog udgangspunkt i Økonomisk
Redegørelse, august 2006, er der offentliggjort 2
konjunkturvurderinger i henholdsvis december og
maj, og der offentliggøres en ny konjunkturvurdering i
forbindelse med forslag til finanslov for 2008.
De seneste opgørelser viser som udgangspunkt højere overskud, lavere nettogæld og større strukturel
beskæftigelse end i grundlaget for KP2006. Den større gældsnedbringelse indebærer, at den samlede
rentebyrde i 2006 er mindre end i KP2006. Den strukturelle primære saldo (dvs. saldoen eksklusive renter)
er samtidig styrket med 0,4 pct. i 2006. Det afspejler
bl.a., at det beregnede niveau for den strukturelle
ledighed er reduceret med ½ pct.-enhed i 2006. Det
forbedrede udgangspunkt i 2006 styrker således den
finanspolitiske holdbarhed med 0,5 pct. af BNP i forhold til KP2006.
I KP2006 var arbejdsmarkedsbidragssatsen fastholdt
på 8 pct. Regulering af arbejdsmarkedsbidraget i
2008 i overensstemmelse med gældende regler ville
have medført en nedsættelse af bidragssatsen til 7,5
pct. Nedsættelsen af satsen svækker holdbarheden
med 0,2 pct. af BNP (inklusiv virkningen på afgiftsgrundlag).
Med det opdaterede grundlag og en forudsat nedsættelse af arbejdsmarkedsbidraget er holdbarhedsindikatoren – med samme prioriteringer som i KP2006 –
ca. 0,1 pct. af BNP. (Se tabel a, række 2).
Tabel a. Holdbarhedsindikator og saldo i 2015, pct. af
BNP (2006)
Holdbarhedsindikator
Saldo
2015
-0,2
-0,5
- Strukturel primær saldo i 2006
0,4
0,5
- Lavere gæld og rentebyrde
- Arbejdsmarkedsbidrag efter gældende regler
0,1
0,1
-0,2
-0,3
0,1
-0,2
1. Konvergensprogram 2006
2. Opdateret 2010-forløb
3. Prioriteringer og krav
0,0
0,4
- 3a. Kvalitetsfond (off. invest.)
-0,1
-0,2
- 3b. Offentligt service
- 3c. Skattestop til 2015 (uden
indeksering af energiafgifter)
-0,1
-0,1
-0,3
-0,4
- 3d. Overførsler øges med 0,8 pct.
-0,1
-0,1
-0,6
-0,8
- Afledte merindtægter fra moms mv.
0,1
0,2
- Indeksering af energiafgifterne
0,2
0,3
- Afskaffelse af arbejdsmarkedsfond
0,2
0,3
- Løft i arbejdsudbud
0,1
0,1
- 3f. Fortsat SP-suspension
0,0
0,3
-0,3
-0,2
- 3h. Krav til beskæftigelsen
0,3
0,3
- 3i. Krav om konstant arbejdstid
0,5
0,6
-0,1
0,2
0,0
0,4
- 3e. Lavere skat på arbejde
1)
Finansieret inden for skattestoppet via:
- 3g. Energistrategi
4. Metodeeftersyn
5. 2015 fremskrivning (2+3+4)
Anm.: Som følge af afrunding kan totalerne afvige fra summen af
underkomponenterne.
1)
Direkte virkning.
Kilde: ADAM databank samt egne beregninger.
I 2015-forløbet er der på den baggrund indregnet
finanspolitiske prioriteringer og krav fra 2007 og frem,
som samlet set ikke påvirker den finanspolitiske holdbarhed. (Se tabel a, række 3).
Forøgelsen af rammen for offentlige investeringer i
forbindelse med kvalitetsfonden svækker saldoen
frem mod 2015 og reducerer isoleret set holdbarheden med 0,1 pct. af BNP. (Se tabel a, række 3a).
Realvæksten i serviceudgifterne fra 2006 til 2015 er
lidt højere end i KP2006. Forløbet indebærer et
mærkbart løft i ressourcerne i 2007-08 og lavere udgiftsvækst i årene efter.
Samlet medfører forudsætningerne om det offentlige
forbrug fra 2006 til 2015 en svækkelse af den finanspolitiske holdbarhed på 0,1 pct. af BNP i forhold til
KP2006. (Se tabel a, række 3b).
Videreførelsen af nominalprincippet i skattestoppet og
loftet over ejendomsværdiskattegrundlaget fra 2010 til
2015 svækker isoleret set holdbarheden med 0,3 pct.
af BNP, under forudsætning af, at energiafgifterne
ikke indekseres, jf. nedenfor. (Se tabel a, række 3c).
Det særlige løft i overførselsindkomsterne i 2008,
som skal ses i sammenhæng med, at arbejdsmarkedsbidraget ikke sættes ned, svækker holdbarheden
med knap 0,1 pct. af BNP. (Se tabel a, række 3d).
Forøgelsen af beskæftigelsesfradraget og højere
grænser for mellem- og topskat svækker holdbarheden med 0,6 pct. af BNP. (Se tabel a, række 3e). Det
er finansieret i kraft af afledte virkninger på moms
mv., fastholdelsen af arbejdsmarkedsbidraget og
indekseringen af energiafgifterne, jf. også afsnit 1.6.
Fra og med 2008 og frem til 2015 reguleres energiafgifterne løbende med den almindelige prisudvikling
for at understøtte klima- og energistrategiens målsætninger om lavere energiforbrug. Det styrker holdbarheden med 0,2 pct. af BNP. (Indekseringen af
afgifterne betyder således reelt, at virkningen af at
videreføre skattestoppet reduceres fra de 0,3 pct. af
BNP i tabellen til 0,1 pct. af BNP).
Beslutningen om at fastholde arbejdsmarkedsbidraget
på 8 pct. styrker isoleret set holdbarheden af de offentlige finanser med 0,2 pct. af BNP.
Den fortsatte suspension af SP, som beregningsteknisk er videreført, påvirker ikke holdbarheden af de
offentlige finanser nævneværdigt. (Se tabel a, række
3f). Der er beregningsteknisk indregnet en permanent
suspension, hvilket styrker saldoen med 0,3 pct. af
BNP frem mod 2015, mens saldoen omvendt svækkes på længere sigt.
2015-forløbet indarbejder virkninger på de offentlige
finanser af målsætningerne i regeringens udspil til
energistrategien om 30 pct. vedvarende energi og
ambitiøse energibesparelser frem mod 2025. Hold-
barheden svækkes med ca. 0,3 pct. af BNP, heraf 0,1
pct. af BNP som følge af Energiplan 2005. (Se tabel
a, række 3g). Tallet afhænger af forhandlingerne om
energi mv. og er forbundet med usikkerhed.
Kravet om nye initiativer, der varigt løfter beskæftigelsen med 20.000 personer styrker holdbarheden med
0,3 pct. af BNP. (Se tabel a, række 3h).
Kravet om mindst uændret arbejdstid frem mod 2015
styrker holdbarheden med 0,6 pct. af BNP. (Se tabel
a, række 3i).
Der er gennemført et samlet eftersyn af beregningsforudsætningerne, som bl.a. vedrører virkninger af
senere tilbagetrækning, renteforudsætninger og
energiforbrug. De ændrede principper svækker samlet set holdbarheden en anelse (0,1 pct. af BNP). (Se
tabel a, række 4).
De væsentligste ændringer knytter sig til arbejdstid og
beskæftigelse samt pensionsind- og udbetalinger for
de ældre aldersgrupper, når efterløns- og pensionsalderen forøges; efterkommeres arbejdsmarkedstilknytning, samt at udviklingen i energiintensiteter og
derigennem det afgiftsbelagte energiforbrug er bragt
på linje med forudsætningerne i Energistyrelsens
fremskrivninger. Desuden er det langsigtede renteniveau – som i 2010-planen fra 2001 blev fastlagt til 6½
pct. nominelt – justeret ned til 5¾ pct. Nedjusteringen
skal ses i lyset af de senere års lavere renter. Et lavere langsigtet renteniveau svækker alt andet lige den
59
finanspolitiske holdbarhed. Virkningen heraf indgår
under række 4.
De finanspolitiske prioriteringer samt metodeeftersynet indebærer, at holdbarhedsindikatoren kan opgøres til 0,0 pct. af BNP i det samlede forløb. (Se tabel
a, række 5). Der er overskud på saldoen i 2015.
Bilag 3.2 Opgørelse af den strukturelle saldo
Danmark er et af de lande, hvor det faktiske overskud
på de offentlige finanser kan svinge mest fra år til år.
Fx var der i 2003 et lille underskud på den offentlige
saldo, mens der i øjeblikket er ekstraordinært store
overskud.
Det hænger blandt andet sammen med, at de offentlige finanser i Danmark er ret konjunkturfølsomme.
Desuden kan en række offentlige indtægter fluktuere
Pct. af BNP
Pct. af BNP
5
5
4
4
3
Faktisk
2
2
1
1
0
0
-1
-1
Strukturel
-2
-2
-3
-3
-4
-4
90
60
92
94
96
98
00
02
For at få et billede af den underliggende stilling på de
offentlige finanser er det således afgørende, at der
korrigeres for virkningen af konjunkturerne og andre
midlertidige forhold. Det gøres der i beregningen af
den strukturelle saldo. (Se figur a).
Det er den strukturelle saldo, der skal holdes op mod
de operationelle pejlemærker for finanspolitikken frem
mod 2015. Beregningen af den strukturelle saldo er i
sagens natur behæftet med usikkerhed.
Figur b. Pensionsafkastskat
Figur a. Faktisk og strukturel saldo
3
ganske meget fra år til år, uden at dette nødvendigvis
hænger snævert sammen med konjunkturerne. Det
gælder især pensionsafkastskatten, indtægter fra
Nordsø-aktiviteterne og øvrige selskabsskatter. Disse
indtægter er meget følsomme over for bevægelser på
de finansielle markeder, herunder renter, aktiekurser
og prisen på olie.
04
06
08
Udgangspunktet for beregningen er den faktiske offentlige saldo, som i første omgang renses for konjunkturernes påvirkning af finanserne. Under gode
konjunkturer (dvs. når ledigheden er lav) er den faktiske saldo sædvanligvis bedre end den strukturelle, og
omvendt når konjunkturerne er dårlige.
Dernæst korrigeres tillige for en række andre midlertidige forhold – herunder blandt andet udsving i indtægterne fra pensionsafkastskat, Nordsø-aktiviteter
og øvrige selskabsskatter. Korrektionerne er baseret
på forskellen mellem de faktiske indtægter og de
beregnede strukturelle niveauer.
Eksempelvis udgjorde de faktiske indtægter fra pensionsafkastskatten 2,4 pct. af BNP i 2005, mens det
beregnede strukturelle niveau er på 0,8 pct. af BNP i
samme år. Derfor foretages en reduktion af det faktiske overskud på 2,4-0,8=1,6 pct. af BNP afledt af de
Figur c. Nordsø-indtægter
Pct. af BNP
Pct. af BNP
2,5
Pct. af BNP
Pct. af BNP
2,5
2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
2,5
Faktisk
2,0
1,5
Strukturelt
Faktisk
2,0
1,5
Strukturelt
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
90
92
94
96
98
00
02
04
06
08
0,0
90
92
94
96
98
00
02
04
06
08
ekstraordinært store indtægter fra pensionsafkastskatten i 2005. (Se figur b). På tilsvarende vis foretages korrektioner for Nordsø-indtægter og øvrige selskabsskatter. (Se figur c og d).
ste prognoseår. Fra 2011 til 2015 sondres derfor ikke
mellem faktisk og strukturel saldo i fremskrivningen.
I 2007 og 2008 udgør det beregnede strukturelle
overskud henholdsvis ca. 1¾ og 1½ pct. af BNP. Det
er i den øvre ende af det opstillede målinterval i 2015planen, som tilsiger strukturelle overskud i målintervallet ¾-1¾ pct. af BNP frem mod 2010.
De strukturelle overskud i 2007 og 2008 er noget
større end de ventede faktiske overskud, hvilket skal
ses i lyset af de stærke konjunkturer. (Se tabel 1).
I den mellemfristede fremskrivning antages de midlertidige forhold (herunder konjunktursituationen), der
styrker saldoen i disse år, gradvist at blive normaliseret frem mod 2011, dvs. i løbet af de 3 år efter seneFigur d. Øvrige selskabsskatter
Pct. af BNP
Pct. af BNP
3,0
3,0
Faktisk
Tabel 1. Fra faktisk til strukturel offentlig saldo
2,5
2,5
Strukturelt
2,0
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
90
92
94
96
98
00
02
04
06
08
Pct. af BNP
1. Faktisk saldo
2. Konjunkturrensning
3. Øvrige korrektioner1)
4. Strukturel saldo
5. Strukturel saldo (korr. for susp. af SPbidrag)
1)
2007
2008
3,9
-2,5
0,4
1,7
3,1
-2,2
0,6
1,5
1,5
1,3
Korrektion for pensionsafkastskat, Nordsø-indtægter, øvrig
selskabsskat mv.
61
M
j
4. Flere i arbejde
4.1 Indledning
Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og
velstand i Danmark. Både privat og offentligt ansatte
bidrager til den høje velstand – men det er den private beskæftigelse og produktion, der sikrer grundlaget
for finansieringen af de offentlige velfærdsydelser.
Gode vækstbetingelser for den private sektor og
fremgang i arbejdsstyrke og privat beskæftigelse
styrker derfor grundlaget for det danske velfærdssamfund. Flere på arbejdsmarkedet vil også gøre det
lettere at rekruttere personale til at løse de offentlige
kerneopgaver.
Med de reformer, der er besluttet og gennemført, kan
vi regne med, at beskæftigelsen samlet kan fastholdes på et højt niveau eller måske stige lidt de kommende årtier. Det er et godt resultat, fordi befolkningsudviklingen isoleret set trækker kraftigt ned i
beskæftigelse og arbejdsstyrke.
Frem mod 2015 er det navnlig de senere års arbejdsmarkedsreformer og højere uddannelsesniveau,
som kan sikre mod et stort strukturelt fald i beskæftigelsen. Alene fra 2005 til 2007 skønnes beskæftigelsen at være øget strukturelt med ca. 25.000 personer.
På længere sigt er det reformerne af tilbagetrækningssystemet i forbindelse med Velfærdsaftalen,
som sikrer høj beskæftigelse. Tilbagetrækningsreformerne har virkning fra 2019.
Det har høj prioritet at sikre yderligere fremgang i
beskæftigelsen i Danmark. Det er en udfordring,
blandt andet fordi ledigheden i forvejen er meget lav –
lavere end i stort set alle andre OECD-lande.
Forløbet frem mod 2015 stiller krav til både udviklingen i antal beskæftigede og arbejdstiden for at sikre,
at den planlagte finanspolitik er holdbar, og at der
mindst er balance på de offentlige finanser i 2015.
For det første stilles krav om, at nye arbejdsmarkedspolitiske initiativer skal styrke den ustøttede beskæftigelse varigt med 20.000 personer frem mod 2015.
Det indebærer en samlet fremgang i beskæftigelsen
af næsten samme størrelsesorden fra 2007 til 2015.
Tabel 1. Fremgang i strukturel beskæftigelse
1.000 personer
Stigning i strukturel beskæftigelse
- Krav til nye initiativer
- Vedtagne reformer mv.
- Demografi
Kilde: Egne beregninger.
62
2007-15
15
20
25
-30
De reformer, der er gennemført, herunder Velfærdsaftalen, og virkningerne af et stigende uddannelsesniveau, skønnes således i store træk at modvirke det
nedadgående pres på beskæftigelsen, som følger af
den demografiske udvikling frem mod 2015. (Se tabel
1).
Udviklingen i den offentlige økonomi er derfor betinget af, at besluttede reformer mv. og nye initiativer
samlet set kan løfte beskæftigelsen med 45.000 personer fra 2007 til 2015. (Se figur 1).
For det andet er det nødvendigt, at den gennemsnitlige arbejdstid ikke reduceres frem mod 2015. Det er
en udfordring, blandt andet fordi den demografiske
Figur 1. Demografien mindsker den strukturelle
beskæftigelse – men reformer giver fremgang
1.000 personer
1.000 personer
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
07
08
09 10 11 12 13 14
Beskæftigelseskrav
Besluttede reformer mv.
Demografi
Samlet forløb
15
holdbar linje i den planlagte finanspolitik. Ambitionen
er, at beskæftigelsen skal være så høj som mulig.
For det tredje er det forudsat, at de reformer af tilbagetrækningssystemet, som er vedtaget og besluttet i
Folketinget, også får den ventede virkning i perioden
efter 2015. Det gælder både de besluttede forøgelser
af aldersgrænserne for efterløn fra 2019, og at grænserne for efterløn mv. efterfølgende reguleres med
ændringer i den gennemsnitlige levetid for 60-årige.
• Større tilgang af arbejdskraft fra andre lande til både den private og offentlige sektor.
Det er udviklingen i den strukturelle beskæftigelse
(det vil sige beskæftigelsen renset for konjunkturbevægelsernes bidrag), der har betydning for de langsigtede finanspolitiske handlemuligheder.
• Bedre kvalifikationer og hurtigere igennem uddannelsessystemet.
Udviklingen i den faktiske beskæftigelse fra nu af og
frem mod 2015 er imidlertid også påvirket af en forventet normalisering af konjunktursituationen efter
den kraftige beskæftigelsesfremgang de senere år.
Det er således beregningsmæssigt forudsat, at den
faktiske beskæftigelse falder i perioden fra 2007 frem
mod 2011. Det skal ses i lyset af, at konjunkturerne i
øjeblikket er ekstraordinært gode, og at der er et udtalt pres på arbejdsmarkedet.
Regeringens samlede indsats for at øge beskæftigelsen stopper imidlertid ikke ved de mål, der sikrer en
Den fortsatte indsats for at øge beskæftigelsen skal
især fokusere på følgende områder:
• Et mere rummeligt arbejdsmarked.
• Bedre strukturer på arbejdsmarkedet.
• Bedre integration.
• Fokus på beskæftigelsesmulighederne for seniorer.
Væksten og mulighederne i finanspolitikken kræver
ikke kun høj beskæftigelse, men også at vi arbejder i
tilstrækkeligt mange timer. Det er derfor vigtigt at
understøtte høj gennemsnitlig arbejdstid fx ved at
sikre større økonomisk tilskyndelse til at øge arbejdstiden eller sikre lavere sygefravær for beskæftigede.
4.2 Det danske arbejdsmarked fungerer godt
I de seneste år har flere lande kigget mod Danmark
for at få inspiration til arbejdsmarkedspolitikken. Det
gør de, fordi det danske arbejdsmarked på mange
måder fungerer godt. Danmark har fx den laveste
ledighed i EU. (Se figur 2).
Det danske arbejdsmarked kombinerer fleksibilitet
med tryghed for den enkelte. Fleksibilitet fordi virksomhederne har relativt gode muligheder for at tilpasse medarbejdersammensætningen, når vilkårene
skifter. Og tryghed for de beskæftigede, fordi ledigheden er lav og kompensationen ved ledighed er relativ
god. Det indebærer, at beskæftigede i Danmark oplever en høj grad af jobsikkerhed sammenlignet med
andre lande.
Mere end 30 pct. af alle beskæftigede skifter job hvert
år, hvilket internationalt set er et meget højt niveau.
Den store mobilitet giver mange jobåbninger og bidrager til at reducere langtidsledigheden. På den
måde medvirker fleksibiliteten til at understøtte sammenhængskraften og modvirke opdeling i et a- og bhold.
De fleksible regler for ansættelse og afskedigelse
Figur 2. Danmark har den laveste ledighed i EU, 2006
Pct. af arbejdsstyrken
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Pct. af arbejdsstyrken
Danmark
Holland
Irland
Cypern
Østrig
Luxembourg
Storbritannien
Litauen
Estland
Slovenien
Letland
Italien
Tjekkiet
Sverige
Malta
Rumænien
Ungarn
Finland
Portugal
EU27
Belgien
Tyskland
Spanien
Grækenland
Bulgarien
Frankrig
Slovakiet
Polen
udvikling med flere ældre (som har lavere gennemsnitlig arbejdstid) i arbejdsstyrken vil trække ned i den
gennemsnitlige arbejdstid. Samtidig kan fortsat fremgang i velstanden trække ned i den ønskede arbejdstid.
16
14
12
10
8
6
4
2
0
63
Arbejdsmarkedspolitikkens succes hviler ikke mindst
på effektive rådighedskrav og aktivering, som bl.a.
skal sikre, at ledige har tilstrækkelig motivation og de
fornødne kvalifikationer til at opnå beskæftigelse. Den
aktive arbejdsmarkedspolitik modvirker dermed, at
den relativt høje kompensation ved ledighed for de
lavere lønnede kan dæmpe den økonomiske tilskyndelse til at finde og fastholde beskæftigelse.
Udfordringen for den danske model er formentlig
især, at personer med lav produktivitet kan have
svært ved at få plads på det ordinære arbejdsmarked.
Konkurrencen kan være hård pga. et højt niveau for
mindstelønninger og høj kompensation ved ledighed
– samtidig med at lønspredningen er lille.
Det er ofte yngre mennesker uden arbejdsmarkedserfaring og uddannelse og personer, der lige er kommet
til landet, som kan have svært ved at finde en plads
på det danske arbejdsmarked.
Der er derfor gennemført en række initiativer, som
sigter på opkvalificering og mindre frafald i uddannelsessystemet. Samtidig er der med ungeindsatsen
tilbage i 1990’erne – og senere med indførelsen af
starthjælpsydelsen og kontanthjælpsloftet – foretaget
ændringer i ydelsesstrukturen, som øger tilskyndel-
64
sen til at søge uddannelse eller beskæftigelse for
disse grupper.
I Danmark har arbejdsmarkedets parter et stort ansvar for den samlede arbejdsmarkedspolitik. Det gælder både i spørgsmål omkring løn og arbejdsforhold,
men også på centrale områder som eksempelvis
pension og efteruddannelse. Arbejdsmarkedets parter
har derfor en væsentlig andel i de gode resultater og
et ansvar for at fastholde den gode udvikling.
En vigtig opgave for både lønmodtager- og arbejdsgiversiden er at styrke det sociale ansvar på virksomhederne og sikre bedre betingelser for indslusning af
flere på det ordinære arbejdsmarked.
4.3 Høj beskæftigelse i Danmark
Danmark har set over de seneste 25 år haft en beskæftigelsesfrekvens på omkring 75 pct. for gruppen
af 15-64-årige, hvilket er et internationalt set højt niveau. (Se figur 3).
Den gode position skyldes bl.a., at der gennem de
sidste 10-15 år er gennemført en række justeringer af
arbejdsmarkedspolitikken, som har medvirket til at
øge arbejdsstyrken og nedbringe ledigheden.
Derudover har befolkningsudviklingen og stigende
erhvervsdeltagelse for kvinder – herunder tendensen
til at flere kvinder arbejder fuld tid – øget det samlede
arbejdsudbud. Endelig har konjunkturerne været ekstraordinært gode siden 2003. Det har bragt ledighe-
den ned under det niveau, som generelt kan forventes med de nuværende strukturer på arbejdsmarkedet.
Fremover vil betingelserne for at opnå fremgang i
beskæftigelsen ikke være lige så gode. Faldet i ledigheden de seneste 5-10 år kan ikke gentages. Kvinder
er på arbejdsmarkedet i stort set samme omfang som
mænd. Og de årgange, der trækker sig tilbage fra
arbejdsmarkedet i de kommende år, vil være større
end de årgange, der kommer til.
Samtidig ændres sammensætningen af de mest erhvervsaktive aldersgrupper i retning af relativt flere
ældre og indvandrere og efterkommere, som hidtil har
opnået beskæftigelse i mindre grad end andre grupper.
Figur 3. Danmark har den højeste beskæftigelsesgrad
i EU, 2006
Pct. af 15-64-årige
Pct. af 15-64-årige
80
80
75
75
70
70
65
65
60
60
55
55
50
50
45
45
40
40
Danmark
Holland
Sverige
Storbritannien
Østrig
Cypern
Finland
Irland
Estland
Portugal
Tyskland
Slovenien
Letland
Tjekkiet
Spanien
EU27
Luxembourg
Litauen
Frankrig
Belgien
Grækenland
Slovakiet
Rumænien
Bulgarien
Italien
Ungarn
Malta
Polen
giver også virksomhederne gode vækstbetingelser og
gode muligheder for at få det fulde udbytte af globaliseringen.
Frem mod 2040 opgøres det demografisk betingede
fald i beskæftigelsen til omkring 220.000 personer.
Det svarer til et fald på knap 10 pct.
Det er blandt andet på den baggrund, at der i de senere år er gennemført en række beskæftigelsesinitiativer, herunder Flere i arbejde, En ny chance til alle,
Velfærdsaftalen mv. (Se bilag 4.1).
Disse initiativer ventes i kombination med højere uddannelsesniveau og nedsættelsen af skatten på arbejdsindkomst mv. at kunne løfte den strukturelle
beskæftigelse med ca. 25.000 personer fra 2007 til
2015. Reformerne modvirker størstedelen af det fald,
der ventes som følge af den demografiske udvikling.
Med kravet om nye initiativer, der løfter den strukturelle beskæftigelse med yderligere 20.000 personer
frem mod 2015, stiger den strukturelle beskæftigelse
samlet med 15.000 personer fra 2007 til 2015. Det
svarer til et løft i beskæftigelsesfrekvensen for de 1564-årige på godt ¾ pct.-enhed. (Se figur 4).
Kravet til fremgang i beskæftigelsen og nye initiativer
skal ses i sammenhæng med, at der som udgangspunkt er forudsat betydelige strukturforbedringer på
arbejdsmarkedet fra 2005 til 2007. I denne periode er
den strukturelle beskæftigelse således skønsmæssigt
forøget med 25.000 personer, selv om befolkningsgrundlaget trækker ned med 20.000 personer. Det
svarer til, at ca. 1/3 af den ret store fremgang i beskæftigelsesfrekvensen de seneste par år antages at
have strukturel karakter.
Med initiativerne på tilbagetrækningsområdet i Velfærdsaftalen vil beskæftigelsesfrekvensen for de 1564-årige løftes yderligere fra 2019. I 2040 skønnes
beskæftigelsesfrekvensen for gruppen at kunne stige
til godt og vel 79 pct. (Se figur 5). Det sikrer uændret
eller svagt stigende beskæftigelse også i årene efter
2015.
Figur 4. Reformer sikrer høj strukturel
beskæftigelsesfrekvens for de 15-64-årige
Pct. af 15-64-årige
Et løft på godt ¾ pct.-enhed lyder ikke umiddelbart af
meget. Men tages der højde for, at befolkningens
sammensætning ændrer sig, er der reelt tale om, at
beskæftigelsesfrekvenserne for de enkelte alder-,
køn- og herkomstgrupper øges med i gennemsnit
knap 1½ pct.-enhed frem mod 2015.
76
75
Med allerede vedtagne
reformer
74
Demografi
Pct. af 15-64-årige
Pct. af 15-64-årige
84
84
2015-plan med uændret
befolkningssammensætning
82
2015-plan
75
Det er et meget højt niveau. Det har historisk vist sig
vanskeligt at opnå – og opretholde – en beskæftigelsesfrekvens på over 80 pct. for gruppen mellem 15 og
64 år. Det er kun lykkedes for nogle få lande i en
begrænset periode. (Se figur 6).
Figur 5. Også efter 2015 løftes beskæftigelsesfrekvensen for de 15-64-årige af vedtagne reformer
Pct. af 15-64-årige
76
Stigningen i beskæftigelsesfrekvensen frem mod
2040 skal også ses i lyset af udviklingen i befolkningens sammensætning. Samlet løftes beskæftigelsesfrekvensen således med knap 7 pct.-enheder i forhold
til et forløb med uændrede beskæftigelsesfrekvenser
for de enkelte alder-, køn- og herkomstgrupper. Stigningen afspejler navnlig, at grænserne for efterløn og
pension forøges i takt med den forudsatte stigning i
levetiden. Hvis befolkningssammensætningen var
uændret i forhold til i dag, ville det svare til en beskæftigelsesfrekvens på ca. 81-82 pct. i 2040.
80
80
2015-plan
78
74
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
73
78
76
76
74
74
Demografi
72
73
82
72
70
70
05
10
15
20
25
30
35
40
65
I opgørelsen af beskæftigelsesfrekvensen indgår den
støttede beskæftigelse, herunder fleksjob, skånejob,
servicejob, seniorjob, voksenlærlinge samt dagpengeog kontanthjælpsaktiverede, der er ansat i løntilskudsjob som led i aktiveringsforløb. I de seneste år
er den støttede beskæftigelse steget – primært som
følge af udviklingen i fleksjobordningen. (Se figur 7).
Udviklingen har imidlertid ikke medført færre tilkendelser af førtidspension eller færre sygedagpengemodtagere.
4.4 Hvor skal beskæftigelsen komme fra?
Selv om beskæftigelsen i Danmark er høj, så er antallet af overførselsmodtagere mellem 15 og 64 år også
på et højt niveau sammenlignet med andre lande.
Der er således en relativt stor del af de ikke-beskæftigede, som modtager overførselsindkomster.
Figur 6. Beskæftigelsesfrekvenser 15-64 år. Årlige
observationer 1970-2005 i 15 OECD-lande
(rangordnet)
Pct. af 15-64-årige
100
Pct. af 15-64-årige
100
Det skyldes blandt andet gode muligheder for barselsorlov og efterløn, og at en stor andel af befolkningen modtager sygdomsrelaterede ydelser som eksempelvis førtidspension og sygedagpenge.
Gruppen af overførselsmodtagere (inkl. aktiverede
uden for arbejdsstyrken) mellem 15 og 64 år omfatter
i 2007 knap 700.000 mennesker. Det er ca. 20 pct. af
de 15-64-årige. Hertil kommer godt 200.000 SUmodtagere (hvoraf en del er i beskæftigelse) og en
mindre gruppe, der hverken er i beskæftigelse eller
modtager en overførselsindkomst. (Se tabel 2).
De knap 700.000 overførselsmodtagere kan opdeles i
tre delgrupper:
• Knap 140.000 ledige (inkl. aktiverede uden for arbejdsstyrken), der er tæt på beskæftigelse. StørrelFigur 7. Den støttede beskæftigelse er steget
markant
1.000 personer
1.000 personer
100
100
75
75
DK i 2040
DK i 2006
80
80
Støttet beskæftigelse
50
60
60
50
25
25
Heraf fleksjob
0
40
66
40
0
00
01
02
03
04
05
06
07
sen af gruppen varierer med skiftende konjunkturer
og er på nuværende tidspunkt historisk lav.
• Godt 350.000 personer, der er visiteret til ordninger
for personer med andre problemer end ledighed,
herunder nedsat arbejdsevne og sygdom. Gruppen
består af førtidspensionister, ikke arbejdsmarkedsparate start- og kontanthjælpsmodtagere, revalidenter og ledighedsydelsesmodtagere samt personer
uden for arbejdsmarkedet, der modtager sygedagpenge.
• Knap 200.000 andre, som står uden for arbejdsmarkedet og modtager enten efterløn (ca. 150.000)
eller barselsdagpenge (ca. 50.000).
Tabel 2. Antal overførselsmodtagere mv. i 2007,
15-64-årige, 1.000 personer
Ledige mv.
138
- Dagpenge samt start- og kontanthjælpsledige
99
- Aktiverede uden for arbejdsstyrken
39
Personer med nedsat arbejdsevne mv.
356
- Førtidspension
243
- Sygedagpengemodtagere uden for
arbejdsmarkedet
24
- Ikke arbejdsmarkedsparate start- og
kontanthjælpsmodtagere
54
- Revalidering
22
- Ledighedsydelse
13
Andre ordninger
- Barselsdagpenge
- Efterløn
195
52
143
Det er ca. 40 pct. af de 15-64-årige uden beskæftigelse, som modtager overførsler relateret til sygdom og
nedsat arbejdsevne mv. Et markant løft i den ustøttede beskæftigelse – udover det allerede gennemførte
– vil derfor blandt andet kræve en reduktion i antallet
af personer, som er visiteret til ordninger, der er tiltænkt personer med andre problemer end ledighed,
herunder nedsat arbejdsevne.
Antallet af SU-modtagere ventes at stige frem mod
2015. Det afspejler navnlig den demografiske udvikling og målsætningen om, at flere skal have en uddannelse. Hurtigere studiegennemførelse kan reducere antallet af SU-modtagere og forøge antallet af fuldtidsbeskæftigede, samtidig med at uddannelsesniveauet øges.
Det løbende arbejde med at sikre høj beskæftigelse
vil bl.a. fokusere på følgende temaer:
• Større tilgang af arbejdskraft fra andre lande til både den private og offentlige sektor.
• Målretning af de offentlige ordninger for personer
med nedsat arbejdsevne og videreudvikling af den
forebyggende indsats.
• Styrkelse af arbejdsmarkedspolitikken blandt andet
med fokus på at sikre motivation til at søge arbejde
og opkvalificering for dem, der har behov. Der skal
sikres hurtigst muligt match mellem ledige og ledige
job.
• Fortsat indsats for at styrke beskæftigelsen for indvandrere og efterkommere.
• Fortsat arbejde med at sikre en god overgang fra
uddannelse til arbejde, og at unge gennemfører en
uddannelse tidligere end i dag.
• Fortsat styrkelse af beskæftigelsen blandt ældre.
Regeringen vil i efteråret 2007 fremlægge en række
forslag, der kan nedbryde barrierer og fremme mulighederne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.
Regeringen vil desuden nedsætte en arbejdsmarkedskommission med uafhængige eksperter. Inden
udgangen af 2008 skal kommissionen præsentere
sine anbefalinger, som skal hjælpe med at opfylde de
strukturpolitiske krav og regeringens vision for beskæftigelse og arbejdstid.
Regeringen vil på baggrund heraf – og med høring af
arbejdsmarkedets parter – i foråret 2009 præsentere
en samlet, langsigtet strategi for større beskæftigelse
og arbejdsudbud, som skal sikre at målene nås.
Større indvandring af kvalificeret arbejdskraft
I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende,
at vi lærer af hinanden. Mange danskere er gennem
årene rejst ud i verden for at opleve og lære. I de
fleste tilfælde er de – efter et kortere eller længere
ophold i udlandet – vendt tilbage med ny viden og
inspiration, som andre danskere har fået gavn af.
Tilsvarende har vi i de senere år i stigende grad haft
glæde af, at velkvalificerede udlændige har haft lyst til
at bo og arbejde i Danmark i en kortere eller længere
periode. Det har bidraget til vækst og velfærd og har
medvirket til at forlænge opsvinget.
I de seneste år er det blevet nemmere at få adgang til
Danmark for at studere og arbejde, mens det er blevet sværere at få adgang baseret på andre grundlag.
Den beskæftigelses- og uddannelsesmotiverede indvandring er steget fra godt 17.000 personer i 2001 til
knap 24.000 personer i 2005, dvs. med ca. 40 pct.
Denne udvikling vurderes at være fortsat. Stigningen
skyldes bl.a. gunstige konjunkturer med gode jobmuligheder i Danmark.
Der er på det seneste gennemført en række initiativer, der skal styrke både private og offentlige virksomheders muligheder for at rekruttere kvalificeret
udenlandsk arbejdskraft. Der er bl.a. sket en udvidelse af jobkort-ordningen og indført en Greencardordning.
Desuden er overgangsordningen for østeuropæisk
arbejdskraft blevet lempet af flere omgange, ligesom
der er iværksat en 13-punktsplan for rekruttering af
udenlandsk arbejdskraft.
Det er væsentligt, at det er attraktivt og nemt for udlændige at komme til Danmark for at arbejde. I en
situation med meget lav ledighed vil en tilgang af
67
arbejdskraft udefra styrke væksten og forbedre mulighederne for at rekruttere personale både i det private og på de borgernære offentlige serviceområder.
Større tilgang af højtuddannet arbejdskraft kan samtidig bidrage til at skabe flere jobåbninger og bedre
beskæftigelsesmuligheder for den del af arbejdsstyrken, der har relativt færre kvalifikationer.
Et mere rummeligt arbejdsmarked
Der er gennem de senere år taget en række initiativer
med henblik på at øge rummeligheden på arbejdsmarkedet.
Visionen om det rummelige arbejdsmarked indebærer, at personer med nedsat arbejdsevne skal have
mulighed for at bruge deres evner og deltage i arbejdslivet. Hovedelementerne i et rummeligt arbejdsmarked er:
Fastholdelse hviler især på arbejdspladsernes ansvar
over for eksisterende ansatte. Integration på arbejdsmarkedet handler både om arbejdspladsernes
åbenhed over for udefrakommende og myndighedernes indsats for at hjælpe ledige i job.
I de seneste år har bestræbelserne på at skabe mere
rummelighed på arbejdsmarkedet givet sig udslag i,
at antallet af personer visiteret til støttet beskæftigelse
er steget markant. Men det er sket, uden at det har
ført til færre tilkendelser af førtidspension eller færre
sygedagpengemodtagere, som det ellers blev forudsat i forbindelse med førtidspensionsreformen fra
2003.
Der er således sket en væsentlig udvidelse af den
samlede gruppe på fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension og sygedagpenge mv. (Se tabel 3).
I perioden 2001 til 2007 er andelen af de 15-64-årige,
der modtager overførsler relateret til sygdom og nedsat arbejdsevne mv., steget fra 9,6 pct. til 11,2 pct.
Udviklingen er bemærkelsesværdig i lyset af den
gunstige udvikling på arbejdsmarkedet med stigende
beskæftigelse og rekordlav ledighed i perioden.
Målsætningen om, at flest mulig med nedsat arbejdsevne skal i ustøttet beskæftigelse ser samtidig ikke ud
til at være opfyldt. Fx er der sket en reduktion i antallet af personer, der er ansat i aftalebaserede skånejobs efter de sociale kapitler i overenskomsterne.
Der er derfor behov for en fornyet vision for det rummelige arbejdsmarked, der bl.a. bygger på en klar
målretning af de offentlige ordninger for personer med
nedsat arbejdsevne og en styrkelse af den præventive indsats.
En klar målretning indebærer at:
• At fastholde beskæftigede, der har risiko for at blive
afskediget som følge af alder, sygdom eller lignende.
• At integrere personer uden beskæftigelse, der har
svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på
grund af etnicitet, langvarig ledighed, nedsat arbejdsevne eller lignende.
• At forebygge ulykker og nedslidning via en styrket
arbejdsmiljøindsats, så flest muligt beholder den
fulde arbejdsevne hele livet.
68
Tabel 3. Personer på ordninger relateret til sygdom,
nedsat arbejdsevne mv., 15-64-årige, 1.000 personer
Førtidspension
Ledighedsydelse
2001
2007
238
243
1
13
Ansat i fleksjob
13
44
Revalidering
27
22
Sygedagpenge
64
82
343
404
9,6
11,2
I alt
Andel af 15-64-årige (pct.)
• Virksomhederne tager ansvar for personer med
mindre nedsættelser af arbejdsevnen.
• Fleksjob forbeholdes personer, der ikke kan bringes
i ustøttet beskæftigelse.
• Førtidspension forbeholdes personer, der ikke kan
bringes i støttet beskæftigelse.
Regeringen og partierne bag Aftale om førtidspensionsreform og det rummelige arbejdsmarked har indledt drøftelser om en videreudvikling af området.
Samtidig peger meget på, at forskelle i livschancer
grundlægges tidligt i barndommen, og at problemer
med manglende personlige ressourcer, netværk,
uddannelse og svag tilknytning til arbejdsmarkedet
kan relateres til negativ social arv. Det indikerer, at
der kan være et stort potentiale i en videreudvikling af
den forebyggende indsats.
Bedre strukturer på arbejdsmarkedet
Der er gennem de seneste 15 år gennemført gradvise
justeringer af beskæftigelsespolitikken, som har medvirket til, at ledigheden nu er reduceret til et – i international sammenhæng – meget lavt niveau.
Senest med Velfærdsaftalen fra juni 2006 er der gennemført væsentlige initiativer, hvoraf en del endnu
ikke har fuld virkning.
Figur 8. Ledighed. Årlige observationer 1970-2005 i
15 OECD-lande (rangordnet)
Pct. af arbejdsstyrken
Det er forudsat, at ledigheden kan fastholdes omkring
4 pct. af arbejdsstyrken i gennemsnit de næste årtier.
Det vil konkret betyde, at ledigheden typisk kan svinge mellem i størrelsesordenen 3 pct. og omkring 5-6
pct. over konjunkturerne.
Det kræver en vedholdende arbejdsmarkedspolitisk
indsats at fastholde ledigheden på et så lavt niveau.
Det er kun nogle få lande, der har kunnet opnå en så
lav ledighed, og det har typisk været kortvarigt i situationer med meget gode konjunkturer. (Se figur 8).
Regeringen vil derfor også fremover løbende overveje, om beskæftigelsespolitikken skal justeres med
henblik på yderligere forbedringer af strukturerne på
arbejdsmarkedet.
Danmark skal fortsat være et godt eksempel, når det
gælder indretningen af arbejdsmarkedet, så ledigheden kan blive så lav som muligt, og flest muligt har en
fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
20
15
15
10
10
DK i 2006
og 2040
5
5
0
0
Målsætningen svarer samlet til, at beskæftigelsesfrekvensen skal stige med op til 6½ pct.-enheder i forhold til niveauet i 2004. (Se figur 9).
Stigningen i beskæftigelsen understøttes af en række
allerede besluttede tiltag, bl.a. i forbindelse med Flere
i Arbejde og En ny chance til alle. Hertil kommer et
mærkbart bidrag fra arbejdsmarked- og integrationsinitiativerne i Velfærdsaftalen. Endelig er der, bl.a.
som følge af ændringer i reglerne for indvandring, en
tendens til, at indvandrere i gennemsnit har været i
Danmark i længere tid. Det trækker også op i beskæftigelsen.
Samlet skønnes, at allerede vedtagne initiativer (inFigur 9. Målsætning om øget beskæftigelsesfrekvens
for indvandrere og efterkommere
Pct. af 15-64-årige
Pct. af arbejdsstyrken
20
nelsesmæssige og kulturelle baggrund tages i betragtning.
Bedre integration
Der er opstillet det mål, at beskæftigelsen for indvandrere og efterkommere skal øges med op til 25.000
personer fra 2004 til 2010 som følge af, at en større
andel af gruppen kommer i beskæftigelse.
Den største del af stigningen skal komme fra højere
beskæftigelse for personer med ikke-vestlig baggrund. Målsætningen er derfor meget ambitiøs, når
gruppens størrelse, alderssammensætning, uddan-
Pct. af 15-64-årige
60
58
Beskæftigelseskrav
Målsætning
56
60
58
Velfærdsaftalen
56
Faktiske tal
54
54
Vedtagne reformer mv.
52
52
50
50
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
69
klusiv øget opholdstid) kan løfte beskæftigelsesfrekvensen med godt 5 pct.-enheder i 2010 og med
knap 7 pct.-enheder i 2015 for gruppen af indvandrere og efterkommere. Hertil kommer bidrag fra nye
initiativer, der skal styrke beskæftigelsen frem mod
2015.
Målsætningen om et løft på 6½ pct.-enheder understøttes endvidere af de nuværende gode konjunkturer
og af et skift i indvandringen i retning af flere med
beskæftigelse som opholdsgrundlag. I de seneste
faktiske tal er beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere og efterkommere steget med godt 3¼ pct.enheder i forhold til niveauet i 2004.
den kan arbejdsgivere være mindre tilbøjelige til at
bruge ressourcer på oplæring og ansættelse af personer med kort tid tilbage på arbejdsmarkedet.
Forøgelsen af aldersgrænserne i pensionssystemet
fra 2019 vil derfor bidrage til at reducere den nuværende merledighed blandt personer i slutningen af
50’erne.
Herudover har der været en række aldersbetingede
særregler i dagpenge- og aktiveringslovgivningen,
som har medvirket til at begrænse de lidt ældre lediges muligheder for og tilskyndelse til at komme i beskæftigelse.
Den faktiske udvikling i 2005 og 2006 er dermed på
forkant med de forudsatte strukturelle virkninger af
tidligere reformer, Velfærdsaftalen mv. som indgår i
2015-forløbet. Det skal blandt andet ses i lyset af de
gode konjunkturer.
Velfærdsaftalen indebærer, at disse særregler afvikles. Samtidig er der bl.a. indført en særlig løntilskudsordning for langtidsledige over 55 år samt mulighed
for seniorjob til ledige, der opbruger deres dagpengeret.
Bedre beskæftigelsesmuligheder for ældre
Personer over 55 år har gennem en årrække haft en
højere ledighed end yngre aldersgrupper. Årsagen er
ikke, at ældre i højere grad mister deres job end yngre, men at der går længere tid før ældre ledige kommer i beskæftigelse.
Der er derfor grund til at tro, at beskæftigelsesmulighederne for de lidt ældre vil forbedres væsentligt i de
kommende år.
Ledigheden for de lidt ældre er blandt andet påvirket
af aldersgrænserne i tilbagetrækningssystemet. Tilskyndelsen til at starte nyt job kan være mindre, når
der kun er kort tid tilbage på arbejdsmarkedet. Desu-
Bedre kvalifikationer
En god uddannelse er for langt de fleste vejen til et
godt job. Gode uddannelser til alle unge er derfor et
70
Regeringen vil følge udviklingen og løbende overveje,
om der skal tages yderligere initiativer.
vigtigt skridt til at sikre et samfund uden store skel og
med høj velstand og beskæftigelse.
Globaliseringen og de teknologiske fremskridt kan
betyde, at der kan blive færre arbejdspladser til personer uden uddannelse. Virksomhederne efterspørger samtidig stadigt flere velkvalificerede medarbejdere. Uddannelsesniveauet skal løftes, så det undgås,
at en gruppe med utilstrækkelige kvalifikationer bliver
udsat for større ledighedsrisiko og ikke får del i fremgangen på linje med andre grupper.
Der er med Velfærdsaftalen og aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen taget væsentlige initiativer
med henblik på, at:
• Mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015. Der er blandt
andet iværksat en fornyelse af de erhvervsrettede
ungdomsuddannelser med henblik på at mindske
frafaldet.
• Mindst halvdelen af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse i 2015. Samtidig er der taget en række initiativer, der vil medvirke til, at danske uddannelser er af høj international
kvalitet.
• Unge kommer hurtigere gennem studierne. Sammenlignet med andre lande er danske studerende
blandt dem, der bliver senest færdige med deres
uddannelse. Det sene færdiggørelsestidspunkt
svækker velstanden og den offentlige økonomi.
• Styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen. Der
er afsat en pulje på 1 mia. kr. til en styrket offentlig
indsats. Samtidig har arbejdsmarkedets parter styrket voksen- og efteruddannelsesindsatsen bl.a. ved
oprettelsen af kompetencefonde.
Regeringen vil følge effekten af de mange initiativer
på uddannelsesområdet. Det vil løbende blive overvejet, om der skal iværksættes yderligere initiativer med
henblik på at sikre de nødvendige kvalifikationer til
flest muligt på arbejdsmarkedet.
4.5 Krav om uændret arbejdstid
Væksten i den økonomiske velstand og finansieringen af velfærdssamfundet afhænger ikke kun af antal
beskæftigede, men også af den gennemsnitlige arbejdstid. Større gennemsnitlig arbejdstid øger den
samlede arbejdsindsats (målt i timer) og skaber der-
med mulighed for større vækst i produktion og indkomst – særligt i en situation, hvor det er vanskeligt at
få flere hænder på arbejdsmarkedet.
Fastholdt – eller øget – gennemsnitlig arbejdstid frem
mod 2015 kan endvidere bidrage til at modgå rekrutteringsudfordringerne i det offentlige, uden at det
begrænser mulighederne for vækst i den private beskæftigelse.
Den gennemsnitlige arbejdstid pr. beskæftiget er
steget siden midten af 1990’erne, men ligger fortsat
lavt i international sammenhæng. (Se figur 10). Samtidig er erhvervsdeltagelsen imidlertid høj og ledigheden lav. Derfor er den samlede arbejdsindsats målt i
timer (pr. person i alderen 15-64 år) den næsthøjeste
blandt EU15-landene. (Se figur 11).
Den holdbare udvikling i de offentlige finanser stiller
Figur 10. Arbejdstiden pr. beskæftiget er relativ lav i
Danmark …
Figur 11. … men den samlede arbejdsindsats er høj
som nævnt krav om, at den gennemsnitlige årlige
arbejdstid pr. beskæftiget ikke reduceres frem mod
2015. (Se figur 12). Der er dog i 2009 indregnet en
mindre reduktion i den gennemsnitlige arbejdstid som
følge af forårets overenskomst (barselsorlov for
mænd).
Kravet om uændret arbejdstid vil skulle opfyldes i en
periode, hvor en normalisering af konjunkturerne og
den demografiske udvikling med blandt andet flere
ældre i arbejdsstyrken og flere i støttet beskæftigelse
trækker ned i den gennemsnitlige arbejdstid. Disse
forhold kan skønsmæssigt medføre en reduktion i
arbejdstiden på godt 2 pct. (Se tabel 4).
Omvendt bidrager nedsættelsen af skatten på arbejdsindkomst til at sikre en opfyldelse af kravet. Der
er forsigtigt indregnet et løft i den gennemsnitlige
arbejdstid på 0,3 pct.
Figur 12. Krav om uændret gennemsnitlig arbejdstid
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
2.100
2.100
1.400
1.400
1.700
1.700
1.300
1.300
1.900
1.900
1.200
1.200
1.100
1.100
1.500
1.500
1.300
1.300
1.000
1.600
1.600
2015-krav
1.000
900
900
800
800
Belgien
Tyskland
Frankrig
Luxembourg
Holland
Italien
Irland
Spanien
Østrig
Sverige
Finland
Portugal
Storbritannien
Danmark
Grækenland
Australien
Canada
USA
1.700
Holland
Tyskland
Frankrig
Belgien
Danmark
Sverige
Luxembourg
Irland
Østrig
Storbritannien
Australien
Finland
Canada
Portugal
Spanien
Italien
USA
Grækenland
1.700
Forløb som følge
af demografi mv.
1.500
1.400
1.500
1.400
90
95
00
05
10
15
71
Samtidig kan en nedbringelse af sygefraværet blandt
beskæftigede sikre et positivt bidrag til den gennemsnitlige arbejdstid. Der er igennem de seneste år
gennemført flere initiativer med henblik på at reducere sygefraværet.
Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked har herudover aftalt, at deltidsansatte i den offentlige sektor – under visse forudsætninger – skal
have fortrinsret til ledige arbejdstimer.
Regeringen vil på baggrund af arbejdsmarkedskommissionens arbejde i foråret 2009 fremlægge forslag,
der kan medvirke til at opfylde målsætningen om
mindst uændret arbejdstid.
Tabel 4. Bidrag til ændring i gennemsnitlig
arbejdstid fra 2008 til 2015, pct.
Arbejdstid frem mod 2015
-0,1
- Flere unge og ældre blandt de beskæftigede
-1,3
- Lavere skat på arbejdsindkomst
- Andre forhold
- Krav til arbejdstid
72
0,3
-0,9
1,8
Bilag 4.1 Beskæftigelsesinitiativer siden 2001
Starthjælp (2002)
• ”Anden aktør” kan formidle arbejde og indkalde til samtaler mv.
Beskæftigelsesstrategien på handicapområdet (2004)
• Indførelse af starthjælp for personer, som ikke har boet i landet
• Sondringen mellem passende og rimeligt arbejde ophæves.
• Pjece til vejledere.
• Ledige skal søge job efter henvisning fra AF, a-kassen eller
• Ny viden om virksomhedernes interesse.
i mindst 7 ud af de sidste 8 år.
• Ny undersøgelse om personer med psykiske handicap.
anden aktør.
Flere i Arbejde (2003)
• Loft over kontanthjælp efter 6 måneder på kontanthjælp.
• Nedsat kontanthjælpssats for gifte kontanthjælpsmodtagere
efter 6 måneder.
• Som en del af rådighedsforpligtelsen skal ledige senest 1
måned efter tilmeldingen til AF have godkendt et CV.
• Ledige
skal
være
aktivt
jobsøgende
under
aktivering,
medmindre AF har fraveget kravet.
• Metodeudvikling af beskyttet beskæftigelse i kommunalt regi.
• Beskyttet beskæftigelse – på vej mod rigtig beskæftigelse.
• Avis om vilkår og muligheder på arbejdsmarkedet for personer
med handicap.
• Et medlem, der har deltidsarbejde med et opsigelsesvarsel,
• Frivillig tilgængelighedsmærke til virksomheder.
• Forhøjet beskæftigelsestillæg til gifte kontanthjælpsmodtagere.
skal kunne frigøre sig fra dette arbejde med dags varsel, hvis
• Mere personlig assistance til job og uddannelse.
• Kontanthjælp på SU-niveau til kontanthjælpsmodtagere under
medlemmet tilbydes arbejde med en længere arbejdstid.
• Personlig assistance til personer med et fysisk handicap.
• Forsørgertillæg til gifte kontanthjælpsmodtagere.
25 år.
• Ret til nyberegning af satsen for arbejdsløshedsdagpenge for
dimittender mfl.
• Et medlem udelukkes fra ret til dagpenge, hvis medlemmet
ikke senest 1 måned efter tilmeldingen til AF har lagt sit CV i
• Beviser til personer med handicap.
Job- og CV-banken.
• Jobsøgnings- og informationsportal for personer med nedsat
funktionsevne.
• Forenkling af rådighedsregler, rådighedssanktioner, kontrol
med rådighedsafgørelser i a-kasser mv.
• Indførelse af et individuelt tilpasset kontaktforløb for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og revalidender.
Justering af minimumskrav til tilbud.
• Ny fælles og forenklet redskabsvifte for kommunerne og
Forårspakke (2004)
• Pulje til opkvalificering af arbejdsmarkedsparate kortuddannede ledige med minimum 1 års ledighed bag sig.
• Forlængelse af mulighed for 1-årige tilbud om vejledning og
opkvalificering i første ledighedsperiode.
arbejdsformidlingen bestående af 3 aktiveringsredskaber, som
• Opkvalificering af læse-, stave- og regnesvage.
afløser de tidligere redskaber. Redskaberne er: Vejledning og
• Efteruddannelse af kortuddannede på strategiske beskæf-
opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.
• Mulighed for at såvel kommunerne som arbejdsformidlingen
kan give tilskud til udgifter til hjælpemidler og udgifter til
mentor.
• Forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.
tigelsesområder.
• Smidiggørelse af optagelseskravene på SOSU-området.
Øget indsats for at bekæmpe misbrug af sociale ydelser mm.
(2005)
• Straksaktivering af personer, hvor der er tvivl om rådigheden
på baggrund af kontrolbesøg på arbejdspladser.
En styrket sygefraværsindsats (2005)
• En ny visitations- og opfølgningsmodel med sigte på at de
mest udsatte sygemeldte får den tætteste opfølgning som led i
at sikre arbejdsfastholdelse.
• En bedre koordinering i opfølgningsindsatsen mellem kommunen og bl.a. arbejdsplads, læge, a-kasse og sygehus.
• Øget inddragelse af andre aktører for at gøre brug af den
viden og indsats, som andre aktører kan bidrage med.
• Bedre lægeerklæringer til virksomhederne for at fremme
muligheden for en hurtigere – evt. delvis – tilbagevenden til
arbejdspladsen.
73
Ændring af regler om selvforskyldt ledighed (2005)
• Ret til mentor ved ansættelse i fleksjob.
• Præcisering af reglerne, således at udeblivelser fra møder og
• Indførelse af Fleksjobbevis.
aktiviteter, som AF eller a-kassen har indkaldt til, sidestilles
med afslag.
udgøre 50 pct. afskaffes.
• Kommunen mister refusionen, når kommunen ikke har skaffet
• Den særlige adgang til 1-årige tilbud om vejledning og op-
et fleksjob til en fleksjobvisiteret, der har været på ledigheds-
kvalificering i første ledighedsperiode forlænges i en 2-årig
ydelse i 18 måneder indenfor 24 måneder.
periode.
• Offentlige virksomheder forpligtes til at stille pladser til rådig-
En ny chance til alle (2005)
• Indførelse af krav om sammenlagt 300 timers erhvervsarbejde
• Restriktionen om, at uddannelsesaktivering maksimalt må
Velfærdsaftale (2006)
hed i henhold til en offentlig løntilskudskvote.
for ægtepar på kontanthjælp.
• Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse.
Generel arbejdsmarkedspolitk
Integration
• Styrket sygeopfølgning overfor kontant- og starthjælpsmod-
• Systematiske rådighedsvurderinger og opfølgning på job.
• Ny særlig ordning for ansættelse med løntilskud i private
tagere.
• Ændring af refusionsbestemmelserne for kontanthjælp, så
kommunerne belønnes for en aktiv indsats.
• Ny chance til alle – en særlig indsats overfor kontant- og
starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år.
(Indsatsen løber fra 1. juli 2006 til 30. juni 2008).
• Gentagende aktivering efter 12 måneder af kontanthjælps-
• Forenkling af samtaletyper.
virksomheder for personer, der har modtaget introduktions-
• Alle CV-samtaler for forsikrede ledige afholdes af a-kasserne.
ydelse, kontanthjælp eller starthjælp i 90 pct. af tiden i de
• Forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontant- og start-
seneste 3 år.
hjælpsmodtagere skal som minimum ”gå” på Jobnet hver uge
• Mulighed for partnerskaber mellem virksomheder og kommune
• Når en virksomhed afgiver en jobordre (job af over 5 dages
og/eller stat om rekrutteringsforløb for ledige med ringe
varighed), udsøger AF 1 – 2 ledige, der formidles til jobsam-
beskæftigelsesmuligheder, herunder især indvandrere og
tale. Hvis virksomheden ønsker det, henvises et større antal.
efterkommere.
modtagere og starthjælpsmodtagere over 30 år med andre
• Fremrykning af aktiveringsindsatsen. Ledige over 30 år skal
problemer end ledighed efter 12 måneders sammenhæn-
have første aktiveringstilbud inden 9 måneders ledighed og
gende ydelsesperiode.
derefter fortsætte med gentaget aktiveringstilbud. Efter 2 år
• 300 mio. kr. til ansættelse af flere virksomhedsrettede job-
vurderes det, om der fortsat er behov for en fremrykket
konsulenter i de 15 kommuner, som har flest ledige indvan-
Aftale om justering af fleksjobordningen (2006)
aktiveringsindsats på baggrund af en evaluering samt konjunk-
drere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp og intro-
• Øget kontakt til kommunerne bl.a. i form af en individuel
tursituationen og ledighedsniveauet.
duktionsydelse.
samtale med fleksjobvisiterede mindst hver gang, personen
har været ledig i 3 måneder.
• Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse inden for de første 12
måneders ledighed for ledighedsydelsesmodtagere.
• Ret til anden aktør efter 6 måneders ledighed og pligt til anden
aktør efter 1 års ledighed for ledighedsydelsesmodtagere.
74
• Dagpengemodtagere med mere end 2½ års ledighed omfattes
• Fornyelse af firepartsaftale fra 2002 med kommunerne og
arbejdsmarkedets parter om styrket integration.
• Krav til opfyldelsen af de lediges ret til aktivering.
af ret og pligt til aktivering, så vidt muligt på fuld tid, i resten af
• Tilbud til selvforsørgende.
dagpengeperioden.
• Gentagende aktivering af alle ledige, herunder personer med
problemer udover ledighed, efter 6 måneder.
Tilbagetrækning
Indvandring
• Efterlønsalderen og folkepensionsalderen øges gradvist med 2
• Etablering af green card-ordning, der giver velkvalificerede
år fra 2019.
• Fra 2025 reguleres aldersgrænserne for efterløn og folkepension i takt med restlevetiden for 60-årige.
• For at opnå efterlønsret skal man være a-kasse-medlem og
indbetale efterlønsbidrag i 30 år.
• Lempelse af modregningen af arbejdsindkomst i efterlønnen
for personer med relativ lav timeløn.
udlændinge mulighed for at opnå et udvidet jobsøgningsvisum
i op til 6 måneder med henblik på at søge arbejde i Danmark.
• Udvidelse af jobkortordning, der giver mulighed for opholdstilladelse til udlændinge, der har et jobtilbud på sædvanlige
løn- og ansættelsesvilkår inden for områder, hvor der mangel
på arbejdskraft, eller hvor den årlige aflønning udgør mindst
450.000 kr.
• Delpensionsordningen udfases gradvist.
• Den forlængede dagpengeret for de 55-59-årige ophæves.
• Ny ordning med seniorjob til ledige, som er fyldt 55 år og har
mistet dagpengeretten på grund af dagpengeperiodens udløb i
forbindelse med ophævelse af reglerne om forlænget dagpengeret for ældre.
• Nyt særligt løntilskud ved ansættelse i private virksomheder
for personer, der er over 55 år, og har modtaget dagpenge,
introduktionsydelse, kontanthjælp eller starthjælp i 12 sammenhængende måneder.
• Arbejdstilsynet gennemfører intensiveret tilsyn, fx via særlige
aktioner eller andre initiativer, inden for brancher eller
områder, hvor der på baggrund af nedslidningsproblemer er
behov for en særligt målrettet arbejdsmiljøindsats.
• Der etableres en forebyggelsesfond, som blandt andet skal
bruges til at yde økonomisk støtte til aktiviteter, der kan forebygge og reducere nedslidningen. Fonden tilføres 3 mia. kr.
• Aldersgrænsen i forskelsbehandlingsloven om aftaler om
ophør af ansættelsesforhold hæves fra de nuværende 65 år til
70 år.
75
5. Høj kvalitet i den offentlige service
5.1 Indledning
Regeringen ønsker en tidssvarende offentlig service
af høj kvalitet med tilfredse brugere og ansatte.
Danmark er et af de lande i verden, der bruger flest
penge på offentlig service. Det gælder navnlig inden
for folkeskolen og ældrepleje.
Den økonomiske ramme i 2015-planen indebærer, at
de nominelle offentlige serviceudgifter kan vokse lidt
mere end økonomien som helhed (BNP) frem mod
2015. De offentlige udgifter til service vokser med 1¾
pct. i 2008, 1 pct. i perioden 2009-2012 og ¾ pct. i
2013-2015 målt i faste priser Det svarer til ca. 7½
mia. kr. i 2008 og ca. 4 mia. kr. i gennemsnit om året i
2009-2015.
Høj kvalitet i den offentlige service kan imidlertid ikke
sikres alene ved at bruge flere penge.
God service kræver god ledelse, engagerede medarbejdere med de rigtige kvalifikationer, og at ressourcerne bruges effektivt og på de opgaver, der er til
størst gavn for borgerne.
Dette er også centralt i lyset af, at den offentlige sektor de kommende år står overfor en udfordring med at
rekruttere personale. Mange af de offentligt ansatte er
på vej på pension, og nyt personale skal komme fra
76
mindre årgange i konkurrence med den private sektor.
Der er siden 2001 gennemført en række reformer
med sigte på at skabe en mere effektiv offentlig sektor med fokus på de borgernære opgaver.
Det gælder ikke mindst kommunalreformen, som er
den væsentligste omorganisering af den offentlige
sektor i nyere tid. Samtidig er der gennemført en
række statslige reformer. Et centralt sigte med reformerne har været at sikre en bedre varetagelse af
opgaverne blandt andet ved at flytte ressourcer fra
administrativt arbejde til borgernær service.
Regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige
service Bedre velfærd og større arbejdsglæde fremlægges sammen med 2015-planen. De mange initiativer og reformer er finansieret inden for 2015-planens
rammer.
Kvalitetsreformen skal bidrage til, at den nye struktur
også omsættes i bedre service. Kvalitetsreformen
sætter rammerne for arbejdet med den offentlige
sektor de kommende år.
Med kvalitetsstrategien sættes der således yderligere
fokus på, hvordan kvaliteten i den offentlige sektor
kan forbedres.
I strategien indgår en række initiativer fra regeringens
trepartsaftaler med KL, Danske Regioner, LO, AC og
FTF om at skabe bedre rammer for rekruttering af
medarbejdere til den offentlige sektor og for udvikling
af medarbejdernes kompetencer og attraktive arbejdspladser.
Samlet set giver de senere års reformer, kvalitetsstrategien og de økonomiske rammer et godt fundament
for at tilvejebringe offentlig service af høj kvalitet i de
kommende år.
5.2 Bedre kvalitet i den offentlige sektor
Formålet med kvalitetsreformen er at sætte ekstra
kraft på kvalitetsudviklingen i den offentlige sektor.
Det skal bidrage til at imødekomme de stigende forventninger til den offentlige service i en situation, hvor
blandt andet befolkningsudviklingen og det høje skatteniveau sætter nogle grænser for væksten i den
offentlige beskæftigelse.
Kvalitetsreformen indeholder i alt 180 konkrete initiativer. Der afsættes en kvalitetspulje på 10 mia.kr. de
næste 4 år til at gennemføre disse initiativer, som
blandt andet skal sikre attraktive offentlige arbejdspladser, mere uddannelse af de offentligt ansatte og
bedre ledelse i de offentlige institutioner. (Se tabel 1).
Af kvalitetspuljen finansieres 2 mia. kr. af puljer til
kvalitetsudvikling på især børne- og uddannelsesom-
rådet. I alt omfatter regeringens udspil til kvalitetsstrategi initiativer for 12,2 mia. kr. i årene 2008-2011,
hvoraf 2,2 mia. kr. vedrører afledt meraktivitet på
eksisterende ordninger for uddannelses- og praktikforløb, som der blandt andet er afsat midler til i regi af
globaliseringspuljen.
Samtidig etableres en kvalitetsfond på 50 mia. kr.,
som skal medfinansiere et løft i de offentlige investeringer.
Kvalitetsreformens initiativer kan sammenfattes under
5 overskrifter.
Tabel 1. Kvalitetspulje: 10 mia. kr. i driftsudgifter til
bedre kvalitet
Mia. kr. (2008-11)
1. Brugerne i centrum
Bl.a.:
- Ingen lukkedage i daginstitutioner på almindelige hverdage
- Faste kontaktpersoner på bl.a. sygehuse og i
ældreplejen
2. Attraktive arbejdspladser og god ledelse
Bl.a.:
- Efteruddannelse af medarbejdere
- Styrket uddannelse af institutionsledere
3. Nytænkning, lokalt selvstyre og
afbureaukratisering
Bl.a.:
- Oplysninger om brugertilfredshed og kvalitet
- Flere midler og friere rammer for innovation
4. Flere hænder til nærvær og omsorg
Bl.a.:
- Øget optag på en række uddannelser
- Midler til fastholdelse af ældre medarbejdere
Driftsudgifter i alt
2
4
2
2
1. Brugerne i centrum
Brugerne skal mere i centrum. De skal have oplysninger om deres rettigheder, og der skal være klare
formålsbestemmelser i lovgivningen.
Brugerne skal have en mere sammenhængende service, fx i form af færre forskellige hjælpere i hjemmeplejen og bedre patientforløb i sundhedssektoren.
Mennesker med livstruende kræft skal have klar
besked og i gang med udredning og behandling med
det samme. Lukkedage i daginstitutioner på almindelige hverdage skal afskaffes. Brugerne skal have
adgang til kontaktpersoner, som kan yde vejledning,
fx under længerevarende sygehusophold.
Mennesker med livstruende kræft skal have klar besked og i gang med udredning og behandling straks
Klageadgangen i sygehusvæsenet skal forbedres
med en ny patientombudsmand. Brugerne skal have
flere muligheder for at vælge frit mellem alternative
tilbud. Og det skal være lettere for brugerne at komme i kontakt med det offentlige, for eksempel via Internettet.
2. Attraktive arbejdspladser og god ledelse
Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i juni en
trepartsaftale med LO og AC og efterfølgende i juli en
aftale med FTF. De to aftaler sikrer bedre rammer for
medarbejdere og ledere i den offentlige sektor, og
aftalepunkterne indgår i kvalitetsreformen.
Medarbejdernes muligheder for løbende at forbedre
deres kompetencer skal styrkes blandt andet ved
øgede midler til efteruddannelse og en markant indsats for opkvalificering af 15.000 ikke-faguddannede
inden for blandt andet ældreplejen og børnepasning.
Medarbejdere over 25 år skal have voksenelevløn,
når de tager en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.
På sundhedsområdet oprettes en ny specialuddannelse for sygeplejersker, der arbejder inden for kræftområdet. Alle medarbejdere i den offentlige sektor
skal have en årlig medarbejderudviklingssamtale.
Arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal
forbedres, og sygefraværet reduceres. Der skal
blandt andet foretages regelmæssige målinger af
medarbejdernes tilfredshed og trivsel.
Ledelsen af den offentlige sektor skal styrkes. Ledere
af offentlige institutioner skal have ret til en kvalificeret
lederuddannelse. Ledere skal have et klart ansvar og
rum til at lede. Deres ledelse skal regelmæssigt evalueres af medarbejdere og overordnede. Alle ledere i
staten skal aflønnes efter deres resultater.
De offentligt ansatte skal samtidig tage ansvar for, at
mødet mellem borgere og medarbejdere er professionelt og præget af respekt for det enkelte menneske.
Der er udarbejdet ni principper for god offentlig service, som skal inspirere arbejdet med en stærk servicekultur på de offentlige arbejdspladser.
10
77
3. Nytænkning, lokalt selvstyre og afbureaukratisering
Fokus på faglig kvalitetsudvikling og nytænkning skal
styrkes. Brugertilfredshed og den faktiske kvalitet skal
måles på blandt andet plejehjem, daginstitutioner og
sygehusafdelinger for at understøtte arbejdet med
den faglige serviceudvikling. Akkreditering af sygehuse, plejehjem og andre institutioner skal sikre et systematisk og målrettet arbejde med at udvikle kvaliteten. Innovation og nytænkning skal fremmes, og de
gode eksempler skal hurtigere spredes til hele den
offentlige sektor. Et styrket samarbejde mellem private og offentlige virksomheder skal udvikle kvaliteten.
Medarbejdere og ledelse skal have større frihed i
opgaveløsningen. Mål- og resultatstyring skal anvendes i større udstrækning, og detailstyringen skal reduceres. Det lokale selvstyre skal styrkes, og kommunerne skal udarbejde kvalitetskontrakter med borgerne. Ministerier skal gennemføre afbureaukratiseringsprojekter på deres kommunerettede områder,
som skal forenkle regler, dokumentationskrav og
arbejdsgange.
4. Flere hænder til nærvær og omsorg
De indgåede trepartsaftaler styrker også indsatsen for
at rekruttere og fastholde medarbejdere i den offentlige sektor. Antallet af uddannelsespladser og praktikpladser skal øges, så der uddannes flere medarbejdere til blandt andet ældreområdet. Der skal foretages en mere systematisk identifikation af behovet for
uddannet arbejdskraft og planlægning af uddannelsespladser. Flere deltidsansatte skal have mulighed
78
for at arbejde på fuld tid eller i flere timer. Mulighederne for en mere hensigtsmæssig udnyttelse af
medarbejdernes kompetencer på sundheds- og ældreområdet skal undersøges. Der skal afsættes midler til effektivt at fremme, at flere ældre medarbejdere
bliver længere på arbejdsmarked. Og der skal opstilles måltal for ansættelse af flere med anden etnisk
baggrund.
5. Kvalitetsfond til investeringer i tidssvarende
bygninger og udstyr
De økonomiske og fysiske rammer for den borgernære service skal være i orden. Der er brug for tidssvarende bygninger og udstyr, der fremmer god kvalitet
og effektiv anvendelse af medarbejdernes tid.
Der oprettes derfor en kvalitetsfond på 50 mia. kr.,
som skal anvendes til at medfinansiere nye og bedre
fysiske rammer i den offentlige sektor. Beløbet skal
udmøntes i perioden frem til 2018. Med fonden øges
de offentlige investeringer med 50 mia. kr. over de
næste 10 år i forhold til niveauet i 2008.
Den ene halvdel af fonden finansieres af den fremgang i de almindelige skatteindtægter, der følger af
fremgangen i velstanden. (Se figur 1). Den anden
halvdel reserveres ud af olieindtægterne de kommende år, hvilket er muligt i lyset af de store olieindtægter
i 2005 og 2006. Fonden er finansieret inden for de
holdbare rammer i 2015-planen.
Halvdelen af kvalitetsfonden – dvs. 25 mia. kr. over
10 år – er afsat til at medfinansiere byggeri og udstyr
inden for sundhedsområdet. Et ekspertpanel skal
vurdere de konkrete større anlægsprojekter i sundhedsvæsenet.
Fra kvalitetsfonden afsættes herudover 25 mia. kr. til:
• Medfinansiering af bedre bygninger, lokaler og udstyr på skoleområdet, i plejesektoren og på daginstitutionsområdet frem til 2018, herunder blandt andet ved lånerammer. Udmøntningen de kommende
år afpasses i forhold til frigivelsen af deponerede
midler i kommunerne i 2008-2010, der knytter sig til
kommunernes anlægsinvesteringer.
• Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi.
Det skal frigøre tid og ressourcer til den borgernære
service.
• En reserve til uforudsete behov til senere prioritering.
Figur 1. Løft i de offentlige investeringer
Mia.kr. (2008-priser)
Mia.kr. (2008-priser)
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2008-niveau
Løft
5.3 Reformer af den offentlige sektor siden 2001
Siden 2001 er der gennemført en række reformer af
den offentlige sektor. Et sigte med reformerne har
været at styrke den offentlige service uden at kræve
mere op i skat.
Reformerne har skabt historisk gode muligheder for at
løse opgaverne bedre og sikre en bedre anvendelse
af ressourcerne.
Kommunalreformen
Kommunalreformen er den største omorganisering af
den offentlige sektor i nyere tid. Reformen skal bidrage til at fremtidssikre den offentlige service ved at
skabe bæredygtige enheder med et klart ansvar for at
levere serviceydelser af høj kvalitet til borgerne.
Arbejdsdelingen er, at staten fastlægger de overordnede rammer for den kommunale og regionale opgaveløsning. Kommunerne varetager de direkte borgerrettede opgaver og bliver dermed hovedindgangen til
den offentlige sektor for borgere og virksomheder. De
nye regioner har ansvaret for sundhedsvæsenet og
bliver også dynamo for den regionale udvikling.
Med kommunalreformen er 271 kommuner lagt sammen til 98, og de tidligere 13 amter er erstattet af 5
regioner.
Fremtidens større kommuner og regioner giver mulighed for en bedre og mere effektiv løsning af opgaver i
kommuner og regioner. Blandt andet giver det mulig-
hed for stordriftsfordele, en mere målrettet opgavevaretagelse, og at de nye enheder kan indføre nye løsninger baseret på bedste praksis.
Samtidig betyder omlægningerne, at dobbelt administration kan nedlægges, og at løsningen af en række
opgaver er samlet på færre myndigheder.
Eksempelvis varetages hovedparten af opgaverne på
socialområdet nu af 98 kommuner mod tidligere 271
kommuner og 13 amter. Tilsvarende er myndighedsopgaverne på miljøområdet nu samlet i 98 kommuner
og 7 statslige miljøcentre mod tidligere 271 kommuner og 13 amter.
Det giver mulighed for at frigøre ressourcer, som kan
målrettes de borgernære serviceopgaver.
Grundlaget for det videre arbejde i kommuner og
regioner er blandt andet tilvejebragt med de aftaler,
der er indgået med kommunerne og regionerne om,
at effektiviseringsgevinster som følge af kommunalreformen og digitaliseringsprojekter ikke modregnes i
bloktilskuddet, men kan omprioriteres til serviceforbedringer på de borgernære områder i kommuner og
regioner.
Statslige reformer
Også på statens område er der de seneste år gennemført en række reformer og større ændringer af
opgavevaretagelsen og organiseringen.
Et eksempel er politireformen, som trådte i kraft 1.
januar 2007. Med den nye flerårsaftale for politiet
sikres der mere bæredygtige politikredse, idet antallet
af politikredse reduceres fra 54 til 12. Samtidig gennemføres betydelige IT-investeringer og en omlægning af ledelsesstrukturen. Samlet set forventes der i
de kommende år at kunne frigøres 800 politiårsværk
til det operative politiarbejde.
Et andet eksempel er domstolsreformen, som trådte i
kraft 1. januar 2007. Med reformen reduceres antallet
af byretskredse fra 82 til 24. Sammenlægningen af de
mange små retskredse betyder blandt andet, at der
kan opnås stordriftsfordele og gevinster ved udbredelse af bedste praksis. Samtidig gennemføres der
en digitalisering af sagsbehandlingen ved domstolene. Det frigør ressourcer og forbedrer den digitale
kommunikation mellem borgerne og domstolene.
Et tredje eksempel er fusionen af SKAT, hvor der er
etableret en enstrenget skatteforvaltning og – inddrivelse ved at sammenlægge ToldSkat med de kommunale skatteforvaltninger. SKAT er gået fra at være
organiseret i ca. 250 skattecentre til i dag at være
samlet i 30 skattecentre.
Et fjerde eksempel er organisatoriske reformer på
uddannelsesområdet. Universiteterne er blevet samlet i færre, men fagligt stærkere institutioner. De fleste
sektorforskningsinstitutter er desuden lagt sammen
med universiteter. På samme måde er Centrene for
79
Videregående Uddannelser
samlet i færre enheder.
organisatorisk
blevet
Herudover er der blandt andet gennemført en reform
af tinglysningen.
Digitalisering
Der er gennemført en række tiltag for at styrke digitaliseringen af den offentlige sektor. En stærkere ITunderstøttelse skal blandt andet være med til at effektivisere en række administrative funktioner og dermed
frigøre ressourcer til den borgernære service. Samtidig kan øget brug af digitale løsninger give et kvalitetsløft af den offentlige service.
Udgangspunktet for udbredelse af digitale løsninger i
Danmark er godt. En række internationale undersøgelser har givet Danmark topkarakter, når det gælder
danskernes IT-parathed og den digitale infrastruktur.
Samarbejdet mellem de offentlige myndigheder i stat,
regioner og kommuner betyder desuden, at der er et
godt grundlag for at skabe sammenhængende og
effektive digitale løsninger på tværs af den offentlige
sektor i Danmark.
Regeringen, KL og Danske Regioner har udarbejdet
en fælles digitaliseringsstrategi for 2007-2010. Strategien definerer fælles mål og fælles initiativer, som
skal sikre øget og mere effektiv digitalisering af den
offentlige sektor.
80
Mere effektivt offentligt indkøb
Et andet aktuelt indsatsområde er effektivisering af
det offentlige indkøb. I den offentlige sektor er der –
ligesom i en række private virksomheder – sat fokus
på, hvordan der købes ind. Bedre indkøb indeholder
et betydeligt potentiale for effektivisering og bedre
udnyttelse af de samlede ressourcer.
nativ til det nærmeste offentlige sygehus, fx hvis ventetiden er lang.
På statens område er der igangsat et fælles statsligt
indkøbsprogram, hvor første fase med forpligtende
indkøbsaftaler for kontormøbler, kontorvarer, kontormaskiner samt pc-arbejdsstationer medfører en samlet besparelse i staten på 380 mio. kr. i 2007. Det er
forventningen, at effektiviseringen af det statslige indkøb fuldt indfaset vil frigøre ca. 1 mia. kr. årligt.
Borgernes mulighed for frit at vælge leverandør af
offentlige velfærdsydelser er med til at sikre en sund
konkurrence. Samtidig er frit valg i sig selv en kvalitetsparameter, idet borgerne oplever det som vigtigt
at kunne vælge mellem forskellige ydelser.
Frit valg
En af de vigtigste reformer af den offentlige sektor de
senere år er udbredelsen af ordninger med frit valg.
Der er i dag indført frit valg på alle større velfærdsområder.
Det gælder eksempelvis på ældreområdet, hvor langt
de fleste ældre nu har adgang til at vælge mellem
private og offentlige leverandører af hjemmehjælp.
Samtidig er reglerne for valg af ældrebolig blevet
mere fleksible.
Også på sundhedsområdet har brugerne fået udvidet
deres valgmuligheder blandt andet med det frie sygehusvalg. Formålet har været at give borgerne et alter-
Herudover har forældre fået en udvidet ret til at vælge
en offentlig skole uden for skoledistriktet eller kommunen, ligesom der på børnepasningsområdet er indført større valgfrihed.
5.4 Ressourcer frigøres til borgernær service
I de kommende år er det en central opgave at sikre
de fulde gevinster fra de nye strukturer i den offentlige
sektor.
Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at
den offentlige sektor står overfor en udfordring med at
rekruttere personale. (Se boks 1). Rekrutteringsopgaven er særlig stor i øjeblikket, blandt andet fordi der i
den private sektor er meget stor efterspørgsel efter
arbejdskraft.
Samtidig er hver tredje ansat i den offentlige sektor i
dag over 50 år, mens det i den private sektor kun er
hver fjerde. (Se figur 2). Den skæve aldersfordeling i
den offentlige sektor med relativt mange over 50 år
betyder, at flere offentligt ansatte ventes at trække sig
tilbage i de kommende 10 år.
Nyt personale skal komme fra mindre årgange i konkurrence med den private sektor. Samtidig vil der
være behov for flere – snarere end færre – beskæftigede på de borgernære serviceområder i de kommende år. Stigningen i antallet af ældre fremover kan
fx øge behovet for blandt andet sundheds- og plejepersonale.
Rekrutteringsudfordringen gør det særligt vigtigt med
en mere målrettet prioritering af medarbejderressourcerne og en bedre arbejdstilrettelæggelse i den offentlige sektor. Dermed kan der frigøres ressourcer,
som kan bruges til at forbedre den borgernære serBoks 1. Den offentlige udfordring med at rekruttere
personale
Den offentlige sektor står overfor en udfordring med at
rekruttere personale. Det kan illustreres med nogle eksempler på kravene til rekruttering og fastholdelse, for at
den nuværende offentlige beskæftigelse kan opretholdes
frem mod 2015:
• Antallet af nyansættelser skal øges med 8 pct. (8.000
personer årligt), eller
• Tilbagetrækningsalderen for 50-årige offentligt ansatte
skal udskydes ca. 2 år – dvs. fra ca. 61½ til ca. 63½ år
i gennemsnit, eller
• De ansatte skal blive et halvt år længere i den offentlige sektor. I dag er ansættelseslængden ca. 7 år i gennemsnit.
Hvis sygefraværet i kommuner og regioner nedbringes
fra 12 dage til 10 dage om året, vil det løse ca. 15 pct. af
rekrutteringsudfordringen frem mod 2015. I staten er
sygefraværet til sammenligning 8 dage om året i gennemsnit.
Kilde: Mekanisk fremskrivning i Budgetredegørelse 2007.
vice. Det kræver klare mål og en fælles indsats i stat,
kommuner og regioner.
Regeringen vil i foråret 2008 fremlægge en konkret
strategi og handlingsplan for, hvordan der kan frigøres ressourcer til at forbedre den borgernære offentlige service, som skal drøftes med kommuner og regioner.
Målet er at frigøre ressourcer til yderligere borgernær
service i kommuner og regioner svarende til 1 mia.kr.
om året fra og med 2009 stigende til 5 mia.kr. i 2013.
Dette løft på de borgernære områder kommer dermed
oven i den ressourcemæssige fremgang, som kan
finansieres inden for den overordnede forbrugsramme, jf. nedenfor.
Indsatsområderne i handlingsplanen vil omfatte om-
Pct.
Pct.
3,5
3,5
Offentligt
2,5
5.5 Flere ressourcer til offentlig service
Den økonomiske ramme i 2015-planen indebærer en
vækst i de nominelle offentlige serviceudgifter frem
mod 2015, der er lidt højere end den nominelle vækst
i hele økonomien (BNP). (Se figur 4).
Siden 2001 er der tilført betydelige ressourcer til de
borgernære service områder som sundhed, dagpasning, ældrepleje og undervisning. Ressourcerne til
offentlig service er steget med 37 mia. kr. fra 2001 til
Figur 3. Udfordringer og indsatsområder for bedre
brug af ressourcerne i det offentlige
Figur 2. Aldersfordeling for private og offentligt
beskæftigede, 2004
3,0
prioriteringer fra rene administrative opgaver til serviceopgaver, mindskelse af sygefraværet og bedre
fastholdelse af medarbejdere, bedre brug af medarbejderressourcerne på de borgernære områder og
bedre offentligt indkøb. (Se figur 3). Initiativerne kan
samlet set bidrage til at håndtere udfordringerne omkring rekruttering.
Omprioritering af
medarbejderressourcer fra
administration til
borgernær service
3,0
2,5
2,0
Privat
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
0,5
0,5
0,0
0,0
Mindre sygefravær
og bedre
fastholdelse,
herunder senere
tilbagetrækning
Udfordringerne:
• Vigende arbejdsstyrke
• Mangel på ledige hænder
• Begrænset råderum
• Stigende forventninger
Bedre brug af
medarbejderressourcerne inden
for serviceområderne
Bedre offentligt
indkøb
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Alder
81
2007 (målt i 2008-priser).
Fra 2007 til 2015 planlægges et yderligere løft af de
offentlige serviceudgifter på 37 mia. kr. (Se figur 5).
En del af løftet af de offentlige serviceudgifter frem til
2015 er afsat til initiativerne i kvalitetsreformen. Desuden er der afsat midler til globaliseringspuljen og
initiativerne på arbejdsmarkedsområdet som led i
velfærdsaftalen.
Globaliseringspuljen indfases gradvist frem til 2012,
hvor puljen udgør 10 mia. kr. Det videre løft i globaliseringsindsatsen drøftes herefter af aftalepartierne¸ jf.
Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden.
En væsentlig del af det planlagte løft af de offentlige
serviceudgifter frem mod 2015, der ikke er disponeret
på forhånd, skal blandt andet medgå til at finansiere
Figur 4. Offentlige serviceudgifter mv., 1984-2015
Pct. af BNP
Pct. af BNP
30
30
28
28
26
26
24
Gennemsnit 1984-2007
22
20
84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14
82
På sundhedsområdet kan der forventes merudgifter
som følge af fremkomsten af nye behandlingsformer
og stigende forventninger til kvalitet mv.
Den planlagte vækst i serviceudgifterne er større end
i den oprindelige 2010-plan fra 2001.
Velfærdsaftalen fra 2006 har således skabt grundlag
for et løft i udgifterne til blandt andet uddannelse og
forskning. Rentebetalingerne på gælden er desuden
mindre end tidligere, fordi store overskud på de offentlige finanser har nedbragt den offentlige gæld. Det
er derfor muligt at udvide den økonomiske ramme for
Figur 5. Offentlige serviceudgifter – vækst i forhold til
2007
Mia. kr. (2008-priser)
Mia. kr. (2008-priser)
40
40
30
30
20
20
10
10
den offentlige service.
Sigtet er, at de offentlige udgifter til service kan udgøre op til 26½ pct. af konjunkturrenset BNP i 2015. (Se
tabel 2). I dag udgør de offentlige serviceudgifter
knap 26 pct. af konjunkturrenset BNP.
Med fortsat skattestop, vigende offentlige overskud
og den høje ramme for vækst i de offentlige serviceudgifter frem mod 2015 er det særligt vigtigt, at de
økonomiaftaler, som indgås med kommuner og regioner, også bliver overholdt.
Hvis de offentlige udgifter til service overstiger 26½
pct. af (konjunkturrenset) BNP, vil de finanspolitiske
prioriteringer skulle genovervejes med sigte på at få
udgifterne på niveau med det forudsatte ved planlægningshorisontens udløb i 2015.
På det kommunale område har regeringen og KL
aftalt, at mål- og rammestyring fremover skal være
grundlag for samarbejdet mellem stat og kommuner.
Mål- og rammestyring indebærer, at kommunerne
under et skal holde sig inden for de udgiftspolitiske
målsætninger og aftaler. Samtidig giver mål- og rammestyring kommunerne mulighed for at tilpasse den
offentlige service til lokale behov og ønsker.
24
22
20
vækst i udgifterne på sundhedsområdet samt den
vækst i udgifterne, der kan følge af den demografiske
udvikling. Antallet af brugere af den offentlige service
vil således stige, efterhånden som der bliver flere
personer i de ældste aldersgrupper.
0
0
08
09
10
11
12
13
14
15
I den praktiske planlægning af udgifts- og finanspolitikken sigtes efter en realvækst i ressourcerne til offentlig service på 1¾ pct. i 2008, 1 pct. i perioden
2009-2012 og ¾ pct. i 2013-2015. Det svarer til ca.
7½ mia. kr. i 2008 og ca. 4 mia. kr. i gennemsnit om
året i 2009-2015.
Realvæksten i de offentlige udgifter til service er ikke
sammenlignelig med væksten i privatforbruget, hvis
man ønsker at måle, hvordan den offentlige service
udvikler sig i forhold til det private forbrug. (Se boks
2).
Antallet af offentligt ansatte forudsættes beregningsteknisk at stige med 9.000 personer frem til 2015. (Se
tabel 2). Det forudsatte forløb er ikke udtryk for en
målsætning for den offentlige beskæftigelse. De enkelte kommuner, regioner og statslige institutioner
bestemmer således selv, om realvæksten i ressourcerne anvendes til at ansætte flere medarbejdere
eller til et større indkøb af varer og tjenester i den
private sektor.
opgørelsen. På linje hermed viser nationalregnskabet
en stigning i den offentlige beskæftigelse på ca. 5.000
personer fra 2001 til 2006 opgjort ekskl. aktiverede
ledige i offentlig virksomhedspraktik.
Fra 2001 til 2006 steg antallet af fuldtidsansatte i
kommuner og amter med knap 10.500 ifølge Danmarks Statistiks ATP-baserede beskæftigelsesopgørelse. I staten faldt beskæftigelsen med ca. 3.000
fuldtidspersoner i perioden. Stigningen i beskæftigelsen i kommuner og amter og faldet i den statslige
beskæftigelse siden 2001 er dog reelt større end
afspejlet i ATP-opgørelsen som følge af overflytningen af ca. 5.000 årsværk på skatte- og inddrivelsesområdet fra kommunerne til staten i 2005.
Boks 2. Offentlig service og det private forbrug
Hvis man ønsker at måle, hvordan den offentlige service
udvikler sig i forhold til det private forbrug, er realvæksten i de offentlige serviceudgifter og privatforbruget ikke
sammenlignelig. Det skyldes, at de offentlige serviceudgifter og det private forbrug opgøres på forskellige måder
i nationalregnskabet.
En stigning i de offentlige udgifter til service mv. i faste
priser betyder, at der anvendes flere ressourcer til at
producere den skattefinansierede offentlige service – fx
flere offentligt ansatte. Væksten i de offentlige serviceudgifter afspejler dermed ikke forbedringer af den offentlige service, der følger af fx bedre organisering og arbejdstilrettelæggelse i det offentlige (dvs. bedre produktivitet).
En stigning i det private forbrug i faste priser afspejler
derimod, at borgerne blandt andet kan købe flere eller
bedre varer, fordi producenterne løbende bliver mere
effektive og kan gøre det billigere. Her tages således
højde for produktivitetsvækst i de erhverv, der producerer varerne.
Samlet set steg den offentlige beskæftigelse med ca.
7.500 fuldtidspersoner fra 2001 til 2006 ifølge ATPTabel 2. Offentlige serviceudgifter og offentlig
beskæftigelse, 2005-15
Offentlige serviceudgifter
(pct. af BNP)
Offentlige serviceudgifter
(pct. af konjunkturrenset
BNP)
2005
2007
2010
2015
25,9
25,6
26,1
26,3
25,8
25,9
26,2
26,3
823
827
29,5
29,9
35,7
35,9
Beregningstekniske forudsætninger:
Offentlig beskæftigelse
818
818
(1.000)
Offentlig beskæftigelse
(pct. af samlet
30,0
28,9
beskæftigelse)
Offentligt indkøb (pct. af
33,1
34,3
offentlige serviceudgifter)
83
6. Vækst, velstand og produktivitet
6.1 Indledning
Danmark har oplevet betydelig fremgang siden midten af 1990´erne. Den økonomiske vækst har været
godt 2 pct. årligt i gennemsnit. Det har medvirket til
fortsat stigende og i international sammenhæng høj
velstand.
på arbejdspladsen. Det kan bidrage til en højere produktivitet.
Væksten vil i de kommende år i særlig grad være
bestemt af udviklingen i produktiviteten. Bidrag til
væksten fra arbejdsmarkedet begrænses blandt andet af den allerede høje beskæftigelse, den historisk
lave ledighed og den demografiske udvikling.
Produktiviteten i den offentlige sektor vil også blive
styrket af kommunalreformen og initiativerne i kvalitetsreformen.
Som led i globaliseringsstrategien har regeringen
igangsat en række initiativer, der skal medvirke til at
øge produktiviteten i den offentlige og den private
sektor.
Der følges løbende op på udviklingen indenfor de
prioriterede indsatsområder i blandt andet den årlige
Konkurrenceevneredegørelse.
Med de udfordringer, som arbejdsmarkedet fremover
byder på, er det særlig vigtigt, at ressourcerne til offentlig service anvendes så effektivt som muligt til
gavn for borgerne.
Målet er at gøre Danmark til verdens mest konkurrencedygtige samfund i 2015. Det skal blandt andet ske
gennem en markant styrkelse af uddannelsesindsatsen, indsatsen til fremme af innovation og iværksætteri samt gennem øget konkurrence.
Stigende produktivitet i den private sektor muliggør
øget indtjening til virksomhederne og højere løn til de
ansatte. Gennem satsreguleringen øger dette indkomsten for personer på overførselsindkomst, mens
reguleringsordningen medvirker til at sikre offentligt
ansatte en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.
Lavere skat på arbejdsindkomst forventes at styrke
beskæftigelsen og arbejdsindsatsen, men kan også
påvirke tilskyndelsen til at dygtiggøre sig, søge et nyt
og bedre lønnet job eller at vise et større engagement
Det bidrager til at fastholde en i international sammenhæng jævn indkomstfordeling. Produktivitetsfremgangen kommer således alle grupper i samfundet til gode.
84
6.2 Vækst og vækstpotentiale
Frem mod 2015 er den forudsatte vækst på 1,6 pct.
årligt i gennemsnit for hele økonomien. Det svarer
stort set til væksten i produktiviteten. Den økonomiske vækst ventes dermed at blive mindre de kommende år, end det var tilfældet i perioden 1995-2005.
(Se tabel 1).
Det lave ledighedsniveau og den høje erhvervsdeltagelse betyder, at det ikke er muligt at opnå samme
store bidrag til væksten fra arbejdsmarkedet, som i
perioden 1995-2005.
Fortsatte forbedringer af bytteforholdet kan dog vise
sig at bidrage til en større vækst i forbrugsmulighederne end væksten i BNP.
De gennemførte initiativer på arbejdsmarkedet og de
Tabel 1. Potentiel og faktisk BNP og bidrag hertil,
1995-2015, pct.
Potentiel BNP
- Strukturel arbejdsstyrke
- Strukturel ledighed
- Arbejdstid
- Timeproduktivitet
Faktisk BNP
- Konjunkturbidrag
1995-2005
1,9
0,1
0,4
0,3
1,1
2,1
0,2
2005-2015
1,6
0,0
0,2
0,0
1,4
1,6
0,0
nye krav til beskæftigelse og arbejdstid bidrager i
perioden frem mod 2015 underliggende med en stigning i væksten på 0,6 pct.-enheder årligt i gennemsnit. Væksten ville i fravær af disse initiativer være 1
pct. om året i gennemsnit og dermed noget mere
afdæmpet end forudsat.
Den demografiske udvikling i perioden fra 2005 til
2015 med færre i den erhvervsaktive alder og flere
ældre indebærer isoleret set et fald i beskæftigelsen
på ca. 50.000 personer. Det svarer til en reduktion i
væksten på 0,2 pct.-enheder årligt i gennemsnit.
gradvis normalisering af kapacitetsudnyttelsen i økonomien.
Det forløb, som finanspolitikken er tilrettelagt efter,
giver derfor plads til, at den faktiske beskæftigelse og
dermed presset på arbejdsmarkedet kan aftage efter
2007.
Hvis lønstigningerne de kommende år er forholdsvis
moderate og under 4 pct. om året, er det udtryk for, at
strukturerne på arbejdsmarkedet er bedre end lagt til
grund i fremskrivningen til 2015.
6.3 Udviklingen i Danmarks velstand
Danmark har siden 1970 været blandt de lande i verden, der har den højeste velstand målt ved købekraftskorrigeret BNP pr. indbygger. Ud over Danmark
har kun USA, Schweiz og Canada i hele perioden
været blandt de 10 mest velstående lande. (Se figur
2).
Udviklingen i erhvervsdeltagelsen har bidraget til at
Figur 2. International velstandsplacering, 1970-2005
NOR
Faldet i beskæftigelsen modgås af gennemførte og
besluttede initiativer, herunder Velfærdsaftalen. Disse
reformer og andre forhold skønnes samlet at kunne
løfte beskæftigelsen varigt med ca. 70.000 personer
fra 2005 til 2015. Det øger vækstpotentialet med 0,3
pct.-enheder om året.
Hertil kommer krav om nye initiativer, der sikrer
uændret eller højere arbejdstid og yderligere fremgang i den strukturelle beskæftigelse. Det bidrager
også til at understøtte væksten.
Det kan medføre større vækst og handlefrihed i finanspolitikken end forudsat. Ambitionsniveauet i beskæftigelsespolitikken er at løfte beskæftigelsen mere, end det der indgår i planen frem mod 2015.
Det forudsættes i 2015-fremskrivningen, at forskellen
mellem den faktiske og strukturelle beskæftigelse vil
indsnævres og lukkes frem mod 2011 i takt med en
CHE
ISL
NLD
DK
CAN
AUS
AUT
SWE
Figur 1. Faktisk og strukturel beskæftigelse,
1980-2015
1.000 personer
1.000 personer
2.900
2.900
Faktisk
2.800
2.800
Strukturel
2.700
De seneste års højkonjunktur har bidraget til en historisk lav ledighed og en kraftig vækst i beskæftigelsen.
(Se figur 1).
USA
IRE
FIN
JPN
FRA
DEU
2.700
ITA
ESP
NZL
2.600
GRC
Demografi
2.600
BEL
UK
2.500
2.500
2.400
2.400
KOR
PRT
MEX
TUR
80
85
90
95
00
05
10
15
1
5
●
Placering 2005
10
15
20
25
Placering 1970-2005
85
fastholde Danmark blandt verdens mest velstående
lande, men udviklingen i produktiviteten har historisk
været den primære årsag til fremgangen.
Danmark har styrkepositioner indenfor blandt andet
medicinalindustri, fødevareproducerende erhverv,
møbel- og tekstilindustri og søtransport.
den offentlige sektor – som er den helt afgørende
faktor for, om Danmark også fremover vil være et af
verdens mest velstående lande.
Den økonomiske vækst var i perioden 1970-2005 på
2,2 pct. årligt i gennemsnit. Heraf bidrog væksten i
produktiviteten med 2,4 pct.-enheder, beskæftigelsen
med 0,3 pct.-enheder, mens arbejdstiden reducerede
væksten med 0,5 pct.-enheder.
Der har over tid været betydelig omstillingsevne indenfor de erhverv, som er blevet påvirket af store
ændringer i de internationale konkurrenceforhold.
Tekstilindustrien har fx gennem udflytning af dele af
aktiviteterne kunne fastholde en konkurrencedygtig
position.
Produktivitet udtrykker forholdet mellem værdiskabelse og indsats af produktionsfaktorer som fx arbejdskraft og realkapital. Jo større værdi der skabes pr.
enhed anvendt produktionsfaktor jo større produktivitet.
Velstand er udover økonomisk vækst også bestemt af
udviklingen i bytteforholdet. Prisen på Danmarks vareeksport steg i perioden 1995-2005 mere end prisen
på vareimporten, og Danmark opnåede dermed en
bytteforholdsgevinst. Det øgede i gennemsnit de årlige reale forbrugsmuligheder med 0,3 pct. af BNP.
Danmark er nettoimportør af informations- og kommunikationsteknologi, og det har blandt andet bidraget positivt til de betydelige bytteforholdsgevinster.
Det vil sandsynligvis også være tilfældet de kommende år i takt med den fortsatte teknologiske udvikling.
Den øgede globalisering og internationale konkurrence medfører, at lande i stigende grad specialiserer sig
i produktion af varer og tjenester, som de er relativt
bedst til at producere.
Danmark er kendt for at producere produkter af høj
kvalitet. Denne type produkter kan afsættes til en
højere pris på verdensmarkedet end konkurrerende
produkter fra andre lande.
86
Danmark har i den forbindelse også opnået bytteforholdsgevinster de senere år. Globaliseringen har
medført øget tekstilproduktion i blandt andet Asien.
Det har internationalt medført en afdæmpet prisudvikling på beklædningsvarer og dermed forøget købekraften i Danmark.
En væsentlig del af gevinsterne ved globaliseringen
og den øgede internationale arbejdsdeling kræver
gradvise ændringer i landenes erhvervs- og produktionsstruktur. Det stiller krav til de berørte faggrupper
om en vis omstillingsparathed. Den høje beskæftigelse og den forholdsvis lave ledighed for kortuddannede peger på, at omstillingsparatheden i Danmark er
høj. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med at
uddannelsesniveauet løbende er steget i Danmark og
de gennemførte arbejdsmarkedsreformer.
6.4 Udviklingen i produktiviteten
Det er udviklingen i produktiviteten – både i industrierhvervene, de tjenesteproducerende erhverv og i
Produktivitetsudviklingen måles ofte ved værditilvæksten pr. beskæftiget (arbejdskraftproduktiviteten) eller
pr. arbejdstime (timeproduktiviteten).
I perioden fra begyndelsen af 1970´erne til midten af
1990´erne steg timeproduktiviteten mere i Danmark
end i OECD i gennemsnit og især i forhold til USA,
hvor der var markant indhentning. (Se figur 3).
Figur 3. Udviklingen i timeproduktiviteten,
1970-2005
Indeks (Danmark =100)
Indeks (Danmark =100)
150
150
USA ift. Danmark
140
140
130
130
120
120
110
110
OECD ift. Danmark
100
100
90
90
70
75
80
85
90
95
00
05
Siden midten af 1990´erne er udviklingen imidlertid
vendt. Det skyldes i et vist omfang, at produktivitetsudviklingen er styrket i USA. Den danske timeproduktivitet var i 2005 på niveau med OECD-gennemsnittet
og 10-15 pct. under niveauet i USA.
Kommunalreformen er gennemført blandt andet med
henblik på at fremme produktiviteten i den offentlige
sektor, og den følges op af kvalitetsreformen med
yderligere sigte på at effektivisere den offentlige administration og styrke den borgernære service.
Regeringen har blandt andet på den baggrund og
som en del af globaliseringsstrategien iværksat en
række initiativer, der skal medvirke til at styrke udviklingen i den private og den offentlige sektors produktivitet frem mod 2015.
En forbedring af bytteforholdet og dermed større købekraft har dog indtil videre delvist modvirket den
mere moderate produktivitetsudvikling.
Den offentlige sektor er ikke på samme måde som
den private sektor underlagt konkurrence, som kan
medvirke til at fremme produktiviteten. Der er derfor
behov for løbende at nytænke arbejdsgange og andre
instrumenter fx indenfor fritvalgsordninger, kvalitetsog økonomistyring.
Den vigtigste kilde til øget produktivitet er uddannelse. En veluddannet arbejdsstyrke kan producere flere
og bedre varer og serviceydelser og samtidig opnå
højere aflønning og velstand. Et højere uddannelsesniveau kan også bidrage til at øge graden af omstillingsparathed.
Fremskrivningen af dansk økonomi til 2015 er baseret
på nationalregnskabets definitioner. Produktionen af
offentlige serviceydelser opgøres i nationalregnskabet
ved ressourceindsatsen, og det er ikke muligt på den
baggrund at opgøre udviklingen i den offentlige produktivitet. Der forudsættes derfor beregningsteknisk
nul-vækst i den offentlige produktivitet i fremskrivningen, som det også var tilfældet i fremskrivningen til
2010.
Det er i den forbindelse blandt andet målsætningen,
at:
• Mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en
ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 pct. i
2015.
• Mindst 50 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse i 2015.
• Voksen- og efteruddannelsen skal styrkes.
Udviklingen siden midten af 1990´erne kan blandt
andet være en følge af det kraftige fald i ledigheden i
Danmark. Faldet i ledigheden kan have medført, at
relativt flere med svage forudsætninger er kommet i
beskæftigelse.
6.5 Initiativer der styrker produktiviteten
Evnen til at skabe værdi kan forbedres på flere måder, fx ved mere og bedre uddannelse, investeringer i
ny teknologi, forskning og innovation samt bedre organisering og tilrettelæggelse af arbejdet.
Produktiviteten kan endvidere forbedres gennem
mere åbne og velfungerende markeder, et fleksibelt
arbejdsmarked og en effektiv offentlig sektor.
Lavere marginalskat kan også påvirke tilskyndelsen til
at dygtiggøre sig, søge et nyt og bedre lønnet job
eller at vise et større engagement på arbejdspladsen.
Det kan bidrage til en højere produktivitet.
Der er forudsat en vækst i produktiviteten for den
samlede økonomi på 1,4 pct. årligt i perioden 20052015. Det betyder, at væksten i produktiviteten i den
private sektor i perioden er sat til 1,8 pct. årligt. Det er
på niveau med det langsigtede historiske gennemsnit,
men 0,7 pct.-enheder mere end i perioden 19952005.
Det er ambitiøse målsætninger, som betyder markante løft i uddannelsesniveauet i forhold til i dag.
Der er som opfølgning på målsætningerne igangsat
en række initiativer.
På ungdomsuddannelsesområdet er der blandt andet
gennemført ændringer af erhvervsuddannelsesloven,
indført ny mesterlæreuddannelse og forbedret uddannelsesvejledning.
87
På de videregående uddannelser er der blandt andet
gennemført initiativer, som understøtter de studerendes mulighed for hurtigere studiegennemførelse samt
indført skærpede adgangskrav til universiteternes
bacheloruddannelser med henblik på at styrke fagligheden og reducere omfanget af frafald og fejlvalg.
Voksen- og efteruddannelsen styrkes blandt andet
gennem et markant løft i læse- skrive- og regneindsatsen for voksne, og der er afsat 1 mia. kr. til erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesaktiviteter.
Innovation er et andet vigtigt indsatsområde. Nye
produkter baseret på ny viden og ny teknologi kan
løfte produktionen og dermed øge produktiviteten og
velstanden.
Det er målsætningen, at:
• Forskning og udvikling skal styrkes. De offentlige
forskningsbevillinger øges derfor, så de fra og med
2010 udgør 1 pct. af BNP.
udgør således årligt knap 10 pct. af alle virksomheder
svarende til omkring 15.000.
Blandt nye virksomheder er der en mindre del, som
har en højere vækst, produktivitet og lønniveau end
mere etablerede virksomheder – de såkaldte vækstiværksættere.
Det er målsætningen, at:
• Danmark fortsat skal være blandt de europæiske
lande, hvor der hvert år startes flest nye virksomheder.
• Danmark i 2015 skal være blandt de lande i verden,
hvor der er flest vækstiværksættere.
Målsætningerne understøttes gennem forbedrede
rammebetingelser for iværksætteri, herunder blandt
andet oprettelsen af de regionale væksthuse, der skal
Figur 4. Offentlige forskningsbevillinger, 2005-2015
Mia. kr. (2008-priser)
20
Der er via globaliseringspuljen prioriteret midler hertil,
så målet nås. (Se figur 4).
Nye virksomheder er væsentlige for fremdriften og
fornyelsen i økonomien. Iværksættere bidrager til
innovation og økonomisk omsætning af forskningsresultater. Nye virksomheder styrker konkurrencen.
Danmark er et af de lande i Europa, hvor der hvert år
startes flest nye virksomheder. Nye virksomheder
88
18
16
Mia. kr. (2008-priser)
Fastholdt andel
af BNP efter
2010
Løft til 1 pct.
af BNP i
2010
20
18
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
bidrage til et samlet kvalitets- og kompetenceløft i
rådgivningsindsatsen over for nye virksomheder samt
ved oprettelsen af en kapitalstærk venturefond, der
skal forbedre nye virksomheders muligheder for at få
tilført risikovillig kapital.
Konkurrence
Fri og effektiv konkurrence er en væsentlig drivkraft
for vækst og velstand. Konkurrence medvirker til at
sikre, at samfundets ressourcer anvendes der, hvor
der skabes mest værdi. Det gælder både i den private
og den offentlige sektor.
Det er målsætningen, at:
• Konkurrencen i Danmark i 2010 skal være på højde
med de bedste OECD-lande, og antallet af brancher med konkurrenceproblemer skal være halveret.
Konkurrencen er moderat i Danmark i forhold til øvrige vestlige lande, men der er tegn på forbedringer.
Antallet af brancher med konkurrenceproblemer er
således faldet betydeligt de seneste år. Der var i 2007
36 brancher med konkurrenceproblemer mod 64 i
2001.
Priserne er dog fortsat forholdsvis høje i Danmark. I
2005 var prisniveauet i Danmark (korrigeret for skatter, afgifter og forskelle i velstand) 8 pct. højere end
gennemsnittet for 9 sammenlignelige EU-lande.
Den offentlige sektor udgør en betydelig del af økonomien, og det er derfor vigtigt, at den offentlige sektors opgaver udsættes for konkurrence.
For et mindre land som Danmark, hvor hjemmemarkedet er begrænset, har international handel særlig
stor betydning.
1995-2005 steget markant med henholdsvis 2,8 og
2,6 pct.-enheder årligt i gennemsnit og udgjorde i
2006 henholdsvis 49 og 52 pct. af BNP. (Se figur 6).
Den offentlige sektor i Danmark sender færre opgaver
i udbud end gennemsnittet af EU-landene. Der har
dog de seneste år været en mindre fremgang.
Øget international handel og konkurrence har også
betydning for løndannelsen. En afdæmpet lønudvikling er i den forbindelse afgørende, hvis en høj beskæftigelse skal fastholdes.
Danmark er dermed blandt den fjerdedel af OECDlandene, der har de højeste handelskvoter.
Regeringen har indgået aftale med kommunerne om,
at mindst 25 pct. af de egnede opgaver skal udsættes
for konkurrence i 2010.
Konkurrence kan styrkes gennem tidssvarende rammebetingelser. Der er i den forbindelse vedtaget ny
skærpet konkurrencelovgivning, så konkurrencemyndighederne blandt andet har fået bedre beføjelser til
opklaring af ulovlige karteller. Der er endvidere indført
annonceringspligt for offentlige indkøb af varer og
tjenester, som ikke er omfattet af regler om EUudbud.
Markedsreguleringen er forholdsvis lav i Danmark
sammenlignet med gennemsnittet af OECD-landene.
Danmark var således i 2003 blandt den fjerdedel af
OECD-landene med mindst markedsregulering kun
overgået af en række engelsktalende lande, der traditionelt har haft meget begrænset markedsregulering.
(Se figur 5).
Effektiv konkurrence er betinget af åbenhed overfor
omverdenen. Fri international handel har væsentlig
betydning for vækst og velstand.
Den danske import- og eksportkvote er i perioden
Figur 5. Markedsregulering i OECD-lande, 2003
Regeringen fremlagde i juni 2007 En offensiv handelspolitisk strategi, der skal medvirke til at styrke
dansk handel yderligere de kommende år.
Danmark er ikke kun handelsmæssigt, men også
investeringsmæssigt tæt integreret med resten af
verden. Udenlandske investeringer bidrager til den
internationale videndeling og har betydning for vækst
og velstand. Danmark er blandt den tredjedel af
OECD-landene, der har den højeste beholdning af
ind- og udgående investeringer målt i pct. af BNP.
AUS
UK
ISL
USA
IRE
DK
NZL
CAN
SWE
JPN
FIN
BEL
NLD
AUT
Figur 6. Eksport- og importkvote, 1995-2006
Pct. af BNP
DEU
NOR
KOR
PRT
ESP
CHE
FRA
CZE
GRC
ITA
HUN
MEX
TUR
POL
Pct. af BNP
60
60
50
50
40
Eksportkvote
40
30
Importkvote
30
20
20
10
10
0
0
0
1
2
3
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
89
Øget produktivitet og velstand vil medføre øgede
offentlige indtægter, men det kan ikke påregnes at
styrke de offentlige finanser. De offentlige udgifter vil
stige i nogenlunde samme omfang som de øgede
indtægter. Det afspejler blandt andet, at overførselssatserne til fx folkepension og SU reguleres med
udgangspunkt i lønudviklingen i den private sektor via
satsreguleringen. Tilsvarende vil de offentlige lønninger blandt andet i kraft af reguleringsordningen også
følge den private lønudvikling. (Se figur 7).
Indkomsten og velstanden udvikler sig således over
tid stort set parallelt for ansatte i den private og den
Figur 7. Lønudviklingen i den private sektor, staten
og kommuner, 1996-2007
Indeks (1996 =100)
Indeks (1996 =100)
160
160
Stat
150
150
140
140
130
130
120
Private
120
110
110
Kommune
100
100
90
90
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
90
offentlige sektor samt personer på overførselsindkomst. Danmark har blandt andet derfor en af de
mest lige indkomstfordelinger i verden. Det bidrager til
at bevare sammenhængskraften i Danmark. (Se figur
8).
Lige muligheder
En stærk sammenhængskraft er betinget af, at alle i
samfundet har lige muligheder for at skabe sig en god
tilværelse gennem de tilbud, som blandt andet uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet tilbyder.
Selvom udbygningen af det danske velfærdssamfund
har skabt grundlæggende tryghed og udfoldelsesmuligheder for borgerne, har nogle grupper stadig vanskeligt ved at klare sig på linje med andre, fx som
følge af negativ social arv. De har som alle andre fået
mulighederne stillet til rådighed, men mangler forudsætningerne for at gøre brug af dem.
Regeringen vil tage initiativ til en styrket indsats overfor disse grupper.
Der er på tværs af OECD-lande påvist en tæt sammenhæng mellem spredningen i erhvervsindkomster
og spredning i læsefærdighed. Danmark er det
OECD-land, der har den mest lige indkomstfordeling
og den laveste spredning i målte læsefærdigheder
blandt voksne. (Se figur 9).
Figur 8. Internationale indkomstforskelle
(disponibel indkomst), gini-koefficient
Indkomstforskelle (Gini)
Figur 9. Indkomstforskelle (erhvervsindkomst) og
forskel i læsefærdigheder, 13 OECD-lande
Indkomstforskelle (Gini)
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
Danmark
Sverige
Holland
Østrig
Finland
Norge
Schweiz
Belgien
Frankrig
Tyskland
Canada
Irland
Australien
Storbritannien
Italien
USA
6.6 Produktivitet og sammenhængskraft
Produktivitetsvækst i den private sektor vil være den
væsentligste drivkraft bag fremgang i velstanden frem
mod 2015.
Indkomstforskelle (Gini)
Indkomstforskelle (Gini)
45
45
Storbritannien
Australien
USA
Tjekkiet
Tyskland
40
Sverige
40
Canada
Irland
Norge
Finland
Danmark
35
35
Holland
30
30
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
Forskelle i læsefærdigheder
1,9
2,0