16 mei 2014 050-3631186 JC 080 cao-wijzigingsvoorstellen

Postadres Postbus 11046, 9700 CA Groningen
Divisie Industrie
T 0900 9690 (lokaal tarief)
F 050-3631215
Fresenius HemoCare Netherlands B.V.
t.a.v. de heer J. Dijkstra
Runde ZZ 41
7881 HM Emmer-Compascuum
www.fnvbondgenoten.nl
[email protected]
Datum
Doorkiesnummer
16 mei 2014
050-3631186
Ons kenmerk
JC 080
Onderwerp
cao-wijzigingsvoorstellen 2014-2015
Geachte heer Dijkstra,
Bijgaand vindt u onze wijzigingsvoorstellen voor de nieuwe cao. Deze kwamen tot stand
na raadpleging van onze leden en zijn mede overeenkomstig de arbeidsvoorwaardenagenda van de nieuwe FNV, FNV in Beweging. Die agenda voegen wij bij.
Graag starten we het overleg met de vertoning van onze film ‘Wajong succes bij Icopal’.
Wilt u svp zorgen voor een beamer en een scherm. Alvast bedankt.
Wij behouden ons het recht voor om voorafgaand aan of tijdens de onderhandelingen
over deze cao met aanvullende voorstellen te komen.
Onze delegatie bestaat uit Henry Wijnholds, Rita Wever, Ilona Gretchichkina en
ondergetekende. Ik verzoek u de kaderleden vrijaf te verlenen voor de data van de
onderhandelingen.
Met vriendelijke groet,
Janwillem Compaijen
Bestuurder FNV Bondgenoten
E
[email protected]
M
06 53263582
Cc:
W. van Niejenhuis, CNV Vakmensen
R. Koorn, De Unie
Leden en kaderleden FNV Bondgenoten
Bijlage:
cao-wijzigingsvoorstellen
Voorstellen FNV Bondgenoten voor de cao Fresenius HemoCare 2014-2015
1. Looptijd
Wij stellen een looptijd van twaalf maanden voor. De looptijd wordt hiermee van 1 april
2014 tot en met 31 maart 2015.
2. Loonontwikkeling
De nieuwe FNV, FNV in Beweging, zet in op Koopkracht En Echte Banen, en Gewoon
Goed Werk Voor Iedereen. Dit vervatten wij in onze arbeidsvoorwaarden-agenda 2014.
Door uw eindbod cao New Eco style en sociaal plan van 6 maart 2012 kwamen
werknemers in een nieuw arbeidsvoorwaardenstelsel terecht. Met o.a. een matrix met
een beloning voor onregelmatigheid per uur in plaats van per ploegendienst. Dit leidde
en leidt, bovenop de reorganisatieprocessen, tot teleurstellingen en onzekerheid.
Een van onze leden lid schreef ons onlangs:
“In 2012 zijn velen overgeplaatst van BPS naar APS door het verlies van arbeidsplaatsen. Maar in
2014 komen daar nog steeds uitzendkrachten binnen die ingetrained worden. Nu moeten de lijnen
van hal 4 van 3- ploegen naar 2 ploegen. Het teveel aan mensen is vervolgens gewoon overgezet naar
… BPS. Hoe kan dit alles gebeuren? We zijn al twee jaar verder maar onze werkplek BPS is daar niet
weg. Waarom moesten wij daar weg? Collega’s werden ontslagen omdat ze de CS-lijn niet bij konden
houden, en terug naar BPS kon niet door de automatisering. Maar inmiddels kan al alles. Ondertussen
zijn de inkomsten naar beneden door de nieuwe cao en dreigt ook al dagdienst.”
De werknemers werken hard en zijn flexibel zoals u van hen vraagt. Alle factoren, de
cao à la New Eco en de toegenomen werkdruk door de maatregelen van New Eco,
rechtvaardigen een passende loonontwikkeling.
Wij stellen voor de salarisschalen per 1 april 2014 structureel met 3,0% te verhogen.
Wij stellen voor om de eindejaarsuitkering een volgende stap richting een volwaardige
13e maand te brengen en dit jaar met 0,5% te verhogen van 2,75% naar 3,25%. Deze
0,5% kan in mindering gebracht worden op de looneis per 1 april 2014 van 3%.
3. Bonus
De performancebonus art. 7.2.d boven de 0,25% krijgen verreweg de meesten niet. We
stellen voor deze bonus eerlijk te verdelen door het percentage van de gemiddelde
bonus toe te voegen aan het percentage van de eindejaarsuitkering.
4. Pensioenregeling
Pensioen moet een stabiele en goede arbeidsvoorwaarde zijn, duurzaam en
welvaartsvast voor actieve en inactieve deelnemers.
Bij de cao-onderhandelingen 2011-2012 zei uw voorganger de heer Thomas Graf in de
door Fresenius zelf gemaakte cao-overlegmatrix nadrukkelijk geen nee tegen de
vakbondsvoorstellen om de ploegentoeslag pensioengevend te maken (FNV), de
eindejaarsuitkering pensioengevend te maken (FNV, CNV) en de pensioenregeling te
optimaliseren (Unie). Integendeel. De heer Graf zei deze zaken te willen regelen in wat
hij noemde het ‘new pension model’.
Op 24 januari 2012 deed u een noodoproep om snel tot een nieuwe pensioen-regeling
te komen, dit ook na de KWPS rapportages over de pensioenregeling Fresenius van 27
september 2011 en 20 januari 2012. Helaas brak u vervolgens na januari 2012 het
pensioenoverleg af en zijn de toezeggingen van de heer Graf (nog) niet verwerkelijkt.
Wij stellen voor om het overleg nieuwe pensioenregeling te hervatten en daarin de
toezeggingen van de heer Graf in het cao-overleg van 2011 mee te nemen. Nu de
ploegentoeslag niet meer onder ons is, zal dan uiteraard plaatsvervangend de
inconveniënten- en consignatietoeslag pensioengevend worden.
Wij stellen voor te onderzoeken in hoeverre de pensioenregeling aanpassing behoeft
door de nieuwe fiscale toetsingskader.
5. Wajongers
Wij stellen u voor in 2013 te beginnen met het in dienst nemen van 2 Wajongers. Met
een beloning voor het arbeidsgeschikte deel van in elk geval 130% van het wettelijk
minimumloon.
6. Reparatie WW
De Kunduz-coalitie 2012 en vervolgens de PvdA-VVD-coalitie waren van plan duur en
niveau van de WW te korten. Regering en vakbonden realiseerden vervolgens in het
Sociaal Akkoord 2013 een minder slechte uitkomst die echter nog altijd inhoudt dat de
regering vanaf 1 januari 2016 de duur van de WW-uitkering stapsgewijs kort met 1
maand per kwartaal. Vanaf april 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog 2 jaar.
Graag spreken wij met u af dit te repareren en stellen wij voor hiertoe in de cao de
volgende, in april 2014 met de AWVN overeengekomen tekst op te nemen.
“Cao-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW worden gerepareerd
conform de afspraken die hierover in het sociaal akkoord van april 2013 zijn gemaakt.
Na het SER-advies “Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij
WW en inrichting WW” en nadat het STAR-advies aan sociale partners met betrekking
tot de reparatie van de WW in de cao is afgerond, medio juni 2014, zullen cao-partijen,
met inachtneming van deze adviezen, overleg voeren om inhoudelijk afspraken te maken
over een private aanvullende WW-verzekering waarmee de huidige hoogte en duur van
de wettelijke WW-uitkering worden gehandhaafd. Zo nodig wordt de cao
opengebroken.”
7. Cao-knelpunten
Als een werknemer in een ploegendienst op verzoek van de werkgever op uren werkt
waarvoor een lagere inconveniëntentoeslag geldt, dan wordt naar verluidt deze
werknemer vervolgens ook overeenkomstig deze lagere toeslag betaald. Graag spreken
we met u af dat deze werknemer in deze situatie gewoon de toeslagen zoals voor de
oorspronkelijke dienst krijgt.
Zoals in 2012 door u gesteld, is de 5-ploegendienst een volcontinurooster die altijd
moet draaien. Als werknemers in deze shift niet op eigen verzoek maar op verzoek van
de werkgever niet kunnen werken, kost dat hun echter snipperdagen. Dit aantal kan
oplopen tot 17. Wij stellen u voor de betreffende werknemers alternatief werk aan te
bieden en als u dat niet heeft, dat dan de betreffende dagen voor uw rekening komen.
Uitzendkrachten in de 5-ploegendienst krijgen naar verluidt niet het volledige loon maar
alleen het maandloon gedeeld door 173. Wij verzoeken u dit te controleren bij het
uitzendbureau en waar nodig het uitzendbureau tot nabetaling over te laten gaan.
8. Cao-redactie
Niet altijd is de cao-tekst helder. Graag bespreken wij met u de volgende artikelen.
- Art. 8.3.b: Wat wordt hiermee bedoeld?
- Art. 8.3.e: plusuren veranderen in plusurentoeslag.
- Art. 11.5.a, 11.5.b en 11.6.a met elkaar combineren.
- Art. 11.6.d: tekst kopen en verkopen van vakantiedagen duidelijker maken en
de afspraak met de vakbonden opnemen in de tekst.
9. Werkgeversbijdrage
Wij stellen voor om de werkgeversbijdrage, het ‘vakbondstwintigje’ van €20,06 in
2014, te continueren.
10. Aanvullende voorstellen
Wij behouden ons het recht voor om voorafgaande aan of tijdens de onderhandelingen
over deze cao met aanvullende voorstellen te komen.
Groningen, 16 mei 2014